You are on page 1of 2

Maxinski fakultet Beograd

Katedra za mehaniku fluida

24. septembar 2009. god.

HIDRAULIKA I PNEUMATIKA - pisani deo ispita


1.

U rezervoaru prikazanom na sli i nalaze se dve teqnosti gustina 1 = 800 kg/m3 i 2 = 1000 kg/m3.
Ako su pokazivaa manometara pm = 5 kPa, pm = 10.866 kPa, a visina h2 = 200 mm, izraqunati
visinu h1 kao i pokazivae manometra pm .
A

(12 poena)
2.

Odrediti silu pritiska (prava , smer i intenzitet) na povrx AV (qetvrtina omotaqa ilindra
duine L; dimenzija upravna na ravan rtea). Poznati poda i: = 1000 kg/m3, H = 2 m i
R = 20 cm.
(14 poena)

pm

Vazduh

PSfrag repla emen


h1

PSfrag repla emen

H
B
R

h2

p mA

p mB

Slika 1
3.

Slika 2

Veliki sud napuen vodom prazni se preko sifonske evi kako je prikazno na sli i 3. Ako je protok
kroz sifon V = 80 lit/s, egov preqnik d = 300 mm, a visine h1 = 2.4 m i h2 = 1.8 m, odrediti
gubitak strujne energije od taqke 1 do taqke 3. Ako se dve treine strujne energije "izgubi" na
putu od taqke 1 do 2, koliki je potpritisak u taqki 2? Nivo vode u rezervoaru je konstantan, a
atmosferski pritisak je pa = 1 bar.
(16 poena)
2

PSfrag repla emen


,

PSfrag repla emen


h1

h2
d

1
2

A1

Slika 3
4.

11
00
00
11
00
11
00
11
00
11
00
11
00
11
00
11
00
11
H
00
11
00
11
00
11
00
11
00
11
00
11
00
11
00
11
00
11
00
11
00
a11
00
11
00
11
00
11
00
11
00
11
00
11
00
11

11
00
00
11
00
11
00
11
00
11
00
11
00
11
00
11
00
11
00
11
00
11
00
11
00
11
00
11
00
11
00
11
00
11
00
11
00
11
00
11
a
00
11
00
11
00
11
00
11
00
11
00
11
00
11

A2

A1

Slika 4

Veliki rezervoar je pode en dvema pregradama na tri komore kao na sli i 4. Na obe pregrade nalazi
se identiqni mali otvor oxtrih ivi a, koefi ijenta protoka i povrxine a. Ako je trenutku t = 0
(prikazan na sli i 3) rastojae izmeu nivoa u komorama H , napisati izraz za vreme koje je potrebno
da se nivoi u komorama izjednaqe, ako su poznate sledee veliqine: povrxine komora A1 i A2 , g, ,
a i H.
(18 poena)

5.

Na sli i je prikazan deo evovoda koji se nalazi u horizontalnoj ravni i kroz koji protiqe voda
( = 1000 kg/m3), slika 5. Odrediti silu kojom voda na deluje na krivinu (deo izmeu preseka A-A
i V-V) ako su poznati sledei poda i: L = 4 m, D = 100 mm, = 0.02, pm1 = 3 bar, pm2 = 2.8 bar,
k = 2 i = 45 . Zanemariti teinu vode u krivini.
(20 poena)

L
pm2

PSfrag repla emen

V
A

L
pm1

Slika 5

Na sli i 6 je prikazan jedan UHS u kome se kao izvrxni organi nalaze dva hidro ilindra i
hidromotor. Poznati su sledei poda i: hidro ilindar (D = 120 mm, D0 = 60 mm), hidromotor
(q = 100 cm3/o, = 0.98, = 0.9, M = 20 Nm), F1 = 10 kN, p = 1.5 bar (isti za oba razvodnika), pf = 0.5 bar, d = 20 mm (za sve evi), l1 = 8 m, l2 = l3 = 1 m, l4 = 10 m, l5 = l6 = 4 m,
3
frag repla emen = 900 kg/m
i = 5 105 m2 /s. Odrediti stepen korisnosti ovog UHS-a.
(20 poena)
6.

VH

M,

D0

vk

F1

5
2

pR

pR

0
4

pf

7
8
9

Slika 6