Вы находитесь на странице: 1из 8

%@@1

% File name : shuklayajurvedIyasandhyA.itx


%--------------------------------------------
% Text title : shuklayajurvedIyasandhyA prAtaH\-mAdhyAna\-sAyaM
% Author :
% Language : Sanskrit
% Subject : philosophy/hinduism/religion
% Description/comments :
% Transliterated by : "Krunal Makwana" <makwanakb@googlemail.com>
% Proofread by : "Krunal Makwana" <makwanakb@googlemail.com>
% Translation by :
% Latest update : April 25, 2009
% Send corrections to : sanskrit@cheerful.com
%
% Special Instructions:
% i1h.hdr,ijag.inc,itrans.sty,multicol.sty,iarticle.sty
% Transliteration scheme: ITRANS 5.2
% Site access :
% http://sanskritdocuments.org
% http://sanskrit.gde.to/
%-----------------------------------------------------
% The text is to be used for personal studies and research only.
% Any use for commercial purpose is prohibited as a 'gentleman's'
% agreement.
% @@2
%
% Commands upto engtitle are
% needed for devanaagarii output and formatting.
%--------------------------------------------------------
%

\documentstyle[11pt,multicol,itrans]{article}
%\documentclass[11pt]{article}
%\usepackage{multicol}
#include=ijag.inc
#endwordvowel=.h
\portraitwide
\parindent=100pt
\let\usedvng=\Largedvng % for 1 column
\pagenumbering{itrans}
\def\engtitle#1{\hrule\medskip\centerline{\LARGE #1}}
\def\itxtitle#1{\medskip\centerline{\LARGEdvng #1}\medskip\hrule}
\def\endtitles{\medskip\obeyspaceslines}
%%
\begin{document}
\engtitle{.. Shukla YajurvedIya SandhyA Morning-Noon-Evening ..}##
\itxtitle{.. shuklayajurvedIyasandhyA prAtaH\-mAdhyAnna\-sAyaM ..}##\endtitles #
#
|| atha shuklayajurvedIyaprAtaHsandhyAprayogaH ||
|| bhasmadhAraNam ||
AUM agniriti bhasma vAyuriti bhasma jalamiti bhasma sthalamiti bhasma
vyometi bhasma sarva{\m+} havA.a idama bhasma mana.a etAni
chakshU{\m+}Shi bhasmAni ||
|| gAyatrimantraH ||
AUM bhurbhuvaHsvaH AUM tatsaviturvvareNNyambharggo devasya dhImahi ||
dhiyoyonaH pprachodayat ||
AUM tryambakamityasya vasiShTha R^iShiH rudro devatA
anuShThubChandaH bhasmAbhimantraNe viniyogaH ||
AUM tryayambaka.NyyajAmahesugandhimpuShTTivarddhanam ||
urvvArukamiva bandhanAnnmR^ityormmukshIyamAmR^itAt ||
AUM tryAyuShamityasya nArAyaNa R^iShiH rudro devatA uShiNakChandaH
bhasmadhAraNe viniyogaH ||
AUM tryAyuSha~njamadaggneH kashshyapasyatryAyuSham ||
yaddeveShutryAyuShantanno.a astutryAyuSham ||
|| Achamanam ||
AUM keshavAya namaH svAhA | AUM nArAyaNAya namaH svAhA | AUM
mAdhavAya namaH svAhA | AUM govindAya namaH | hastaM prakshAlya
|| atha devatAnamaskAraH ||
AUM viShNave namaH. AUM madhusUdanAya namaH |
AUM trivikramAya namaH | AUM vAmanAya namaH |
AUM shrIdharAya namaH. AUM R^iShikeshAya namaH |
AUM padmanAbhAya namaH | AUM damodakarAya namaH |
AUM saMkarShaNAya namaH | AUM vAsudevAya namaH.
AUM pradyumnAya namaH. AUM aniruddhAya namaH
AUM puruShottamAya namaH | AUM adhokshajAya namaH.
AUM nR^isiMhAya namaH | AUM achyutAya namaH.
AUM janArdanAya namaH. AUM upendrAya namaH |
AUM shrIharaye namaH. AUM shrIkR^iShNAya namaH |
|| viniyogaH ||
OM praNavasya parabrahma R^ishhiH paramAtmA devatA daivI gAyatrI
Cha.ndaH prANAyAme viniyogaH ||
||prANAyAmaH||
OM bhUH OM bhuvaH OM svaH OM mahaH OM janaH OM tapaH OM satyam
AUM tatsaviturvvareNNyambharggo devasya dhImahi || dhiyoyonaH
pprachodayat ||
OM ApojyotIraso.amR^itaM brahma bhUrbhuvaHsvarom.h ||
evaM pUrakaH kumbhakaH rechakaH iti krameNa trivAraM paThet
|| shikhAbandhanam ||
AUM manastoka iti mantrasya kutsa R^iShiH jagatI ChandaH eko rudro
devatA shikhAbandhane viniyogaH ||
AUM manastoketanayemAna.aAyuShimAnogoShumAno.a ashshveShurIriShaH||
mAnovvIrAnnrudrabhAminovvadhIrhavIShmmantaH sadAmitvAhavAmahe ||
||a~NganyAsaH ||
AUM viShNurviShNuH | vAk vAk prANaH prANaH chakshuH chakshuH shrotraM
shrotraM nAbhiH hR^idayaM kaNTheH mukhaM shiraH shikhA bAhubhyAM
yashobalam ||
|| mArjanam ||
AUM apavitraH pavitro vA sarvAvasthA.n gato.api vA |
yaH smaretpuNDarIkAkshaM sa bAhyAbhyantaraH shuchiH ||
AUM pavitresthovvaiShNavyausaviturvaH prasava.a
uttpunAmmyachChidreNa pavitreNa sUryyasya rashmibhiH
tasyate pavitrapate pavitra pUtasya yattkAmaH punetachChakeyam ||
|| sa~NkalpaH ||
AUM atrAdya mahAmA~NgalyaphalapradamAsottamemAse amukamAse
amukapakshe amukatithau amukavAsare mamopAttaduritakshayarthaM
brahmavAptaye prAtaHsandhyopAsanamahaM kariShye ||
|| bhUmiprArthanA || || viniyogaH ||
AUM pR^ithivItyasya merupR^ishhTha R^iShiH sutalaM ChandaH kUrmo
devatA Asane viniyogaH ||
AUM pR^ithvi tvayA dhR^itA lokA devi tvaM vishhNunA dhR^itA ||
tva~ncha dhAraya mAM devi pavitraM kuru chAsanam.h ||
AUM kUrmAya namaH | AUM sheShAya namaH | AUM anantAya namaH |
|| bhUtashuddhiH ||
AUM apasarpantu te bhUtA ye bhUtA bhUmisaMsthitAH |
ye bhUtA vighnakartAraste nashyantu shivAGYayA ||
apakramantu bhUtAni pishAchAH sarvatodisham |
sarveShAmavirodhena sandhyAkarma samArambhe ||
|| mArjanam ||
AUM bhuH punAtu (shirasi)
AUM bhuvaH punAtu (netrayoH)
AUM svaH punAtu (kaNThe)
AUM mahaH punAtu (hR^idaye)
AUM janaH punAtu (nAbhyAm)
AUM tapaH punAtu (pAdayoH)
AUM satyaM punAtu (punaH shirasi)
AUM tatsaviturvvareNNyambharggo devasya dhImahi || dhiyoyonaH
pprachodayat || (sarvA~NgaM punAtu)
|| karanyAsaH ||
AUM a~NguShThAgre tu govindaM tarjanyAM tu mahIdharam |
madhyamAyAM R^iShikeshamanAmikyAM trivikramam ||
kaniShThikyAnnyasedviShNuM karamadhye t mAdhavam |
karapR^iShThe hariM vidyanmaNibandhe janArdanam ||
|| gAyatrIShaDa~NganyAsAH ||
AUM bhuH hR^idayAya namaH |
AUM bhuvaH shirase svAhA |
AUM svaH shikhAyai vaShaT |
AUM tatsaviturvvareNNyaM kavachAya hum |
AUM bharggo devasya dhImahi netratrayAya vauShaT.
AUM dhiyoyonaH pprachodayat astrAya phaT |
|| praNavanyAsAH ||
AUM akAram nabhau |
AUM ukAram hR^idaye |
AUM makAram mUrdhni |
AUM bhuH pAdayoH |
AUM bhuvaH jAnvoH |
AUM svaH UrvoH |
AUM mahaH jaThare |
AUM janaH kaNThe |
AUM tapaH mukhe |
satyam shirasi ||
AUM tatsaviturvvareNNyambharggo devasya dhImahi || dhiyoyonaH
pprachodayat || (sarvA~Nge)
|| gAyatryAvAhAnam ||
AUM gAyatrIM tryaksharAM bAlAM sAkshasUtrakamaNDalum |
raktavastrAM chaturhastAM haMsavAhansaMsthitAm ||
brahmANIM brahmadaivatyAM brahmalokAnivAsinIm |
AvAhayAmyahaM devImAyAntIM sUryamaNDalAt ||
AgachCha varade devi tryakshare brahmavAdini |
gAyatri ChandasAM mAtarbrahmayoni namo.astu te ||
|| ambuprAshanam || || viniyogaH ||
AUM sUryashchametyasya nArAyaNaH R^iShiH sUryo devatA anuShTubChndaH
ambuprAshane viniyogaH ||
AUM sUryashchamA manyushcha manyupatayashcha manyukR^itebhyaH
pApebhyo rakshantAM yadrAtryA pApamakArshhaM
manasA vAchA hastAbhyAM padbhyAmudareNa shishnA
rAtristadavalumpatu yatki~nchidduritaM mayi
idamahaM mAmamR^itayonau sUryye jyotishhi juhomi svAhA ||
|| mArjanam || || viniyogaH ||
AUM ApohiShTheti tisR^iNAM sindhudvipa R^iShiH gAyAtriChndaH
ApodevatA mArjane viniyogaH ||
|| mArjanam ||
AUM ApohishhThThAmayo bhuvastAna.a UrjjedadhAtana | maheraNAya
chakshase ||
yovaH shivatamorasastasya bhAjayatehanaH | ushatIrivamAtaraH ||
tasmmA.a ara~Nga mAmavoyasya kshayAyajinnvatha.a Apo janayathAchanaH
|| aghamarShaNam ||
||viniyogaH||
AUM drupAdivetyasya kokilarAjaputra R^iShiH anuShThubChandaH Apo
devatA aghamarShaNe viniyogaH||
|| aghamarShaNam ||
AUM drupadAdivamumuchAnaH svinnaHsnAtomalAdiva ||
pUtampavitreNevAjjyamApaH shundhantumainasaH ||
(anena mantreNa pApaM dhyAtvA tajjalaM vAmataH kshipet)
|| arghyam ||
AUM bhurbhuvaHsvaH AUM tatsaviturvvareNNyambharggo devasya dhImahi ||
dhiyoyonaH pprachodayat ||
AUM prAtaH sandhyAyAM brahma svarUpiNe savitre sUryanArAyaNAya namaH |
idamarghyaM dattaM na mama ||
(evama trivAraM arghyaM dadyAt)
AUM asAvAdityo brahma
|| sUryopasthAnam ||
AUM udvayantamasaspparisvaH pashshyanta.a uttaram || devandevatra
sUryymagannmajjyotiruttamam ||
uduttya~njAtavedasandevaM vvahanti ketavaH || dR^ishevvishshvAyasUryyam ||
AUM chitrandevAnAmudagAdanI kaM chakshurmmitrasyavvaruNasyAggneH ||
ApprAddhyAvApR^ithivI.a antariksha{\m+} sUryya.aAtkmA
jagatastasthuShashcha ||
AUM tachchakshurddevahitampurastAchChukramuchcharat ||
pashshyemasharadaH shata~njIvemasharadaH
shata{\m+}shR^iNuyAmasharadaH shatamprabbravAma sharadaH shatamadInAH
syAmasharadaH shatambhUyashshchchasharadaH shatAt ||
||viniyogaH||
AUM tejosItyasya parameShThI prajApatirR^iShiH AjyaM devatA jagatI
ChandaH yajurgAyatryAvAhane viniyogaH
|| gAyatryAvAhanam ||
AUM
tejosishukkramasyamR^itamasidhAmanAmAsippriyandevAnAmanAdhR^iShTTandevayajanamas
i
||
|| atha mudrapradarshanam ||
AUM sumukhaM sampuTaM chaiva vitataM vistR^itaM tathA |
dvimukhaM trimukhaM chaivachatuShpa~nchamukhaM tathA ||
ShaNmukhAdhomukhaM chaiva vyApakA~njalikaM tathA |
shakaTaM yamapAshaM cha grathitaM chonmukhonmukham ||
pralambaM muShTikaM chaiva matsyaH kUrmo varAhakam.
siMhAkrAntAM mahAkrAntaM mudgaraM pallavaM tathA||
|| shApavimochanam ||
AUM bho gAyatri devi tvaM brahmashApAdvimuktA bhava ||
AUM bho gAyatri devi tvaM vasiShThashApAdvimuktA bhava ||
(mahAmudraM (yonimudrAM) pradarshya trivAraM manasi gAyatrImantraM japet)
AUM bhurbhuvaHsvaH AUM tatsaviturvvareNNyambharggo devasya dhImahi ||
dhiyoyonaH pprachodayat ||
AUM bho gAyatri devi tvaM vishvAmitrashApAdvimuktA bhava ||
AUM bho gAyatri devi tvaM shukrashApAdvimuktA bhava ||
|| atha gAyatrIdhyAnam ||
muktAvidrumahemanIladhavalAchChAyairmukhaistrIkshaNai
ryuktAmindunibaddharatnamukuTAM tattvArthavarNAtmikAm |
gAyatrIM varadAbhayA~NkushakashAM shubhraM kapAlaM guNaM
sha~NkhaM chakramathAravindayugalaM hastairvahantIM bhaje ||
|| pashchAd 108 vAraM gAyatrImantraM japet ||
AUM surabhirGYAnaM vairAgyaM yoniH sha~Nkho.atha pa~Nkajam |
li~NgaM nirvANeti japet ||
|| japArNam ||
AUM anena prAtaHsandhyA~Ngabhutena yathAshakti gAyatrImantrajapena
gAyatrI devI prIyatAM na mama ||
|| prArthanA ||
AUM yadaksharapadabhraShTaM mAtrAhInaM cha yadbhavet |
tatsarvaM kshamyatAM devi prasIda parameshvari ||
uttare shikhare devi bhUmyAM parvatamUrdhani |
brahmaNebhyo.abhyanuGYAtA gachCha devi yathAsukham ||
|| gotrapravarochchAraNapUurvakamabhivAdanam ||
amukagotrotpannaH amukapravarAnvitaH shuklayajurvedAntargatavAjasaneyi
mAdhyAndinIyashAkhAdhyAyI amukasharmAham ||
bho AchArya ! tvAmabhivAdayAmi |
bho vaishvAnara ! tvAmabhivAdayAmi |
bho sUryachandramasau ! yuvAmabhivAdayAmi |
bho mAtApitarau ! yuvAmabhivAdayAmi |
bho yAGYavalkya ! tvAmabhivAdayAmi |
bho Ishvara ! tvAmabhivAdayAmi |
|| sandhyArpaNam ||
AUM anena prAtaH sandhyopAsanAkhyena karmaNA bhagavAn brahmasvarUpI
parameshvaraH prIyatAM na mama ||
AUM tatsad brahmArpaNamastu ||
(trirAchamet)
|| hastau baddhavA ||
AUM yasya smR^ityA cha nAmoktyA tapoyaGYakriyAdiShu |
nyUnaM sampUrNatAM yAti sadyo vande tamachyutam ||
AUM viShNave namaH | AUM viShNave namaH | AUM viShNave namaH |
AUM tatsad brahmArpaNamastu
|| iti prAtaH sandhyAprayogaH ||
\medskip\hrule\medskip
|| atha shuklayajurvedIyamadhyAhnasandhyAprayogaH ||
|| sa~NkalpaH ||
AUM atrAdya mahAmA~NgalyaphalapradamAsottamemAse amukamAse
amukapakshe amukatithau amukavAsare mamopAttaduritakshayarthaM
rudrAvAptaye madhyAhnasandhyopAsanamahaM kariShye ||
||sAvitryAvAhanam ||
AUM sAvitrIM yuvatIM shuklAM shuklavastrAM trilochanAm |
trishUlinIM vR^iShArUDhAM rudrarUpiNIsaMsthitAm ||
rudrANIM rudradaivatyAM rudralokAnivAsinIm |
AvahayAmyahaM devImAyAntIM rudramaNDalAt ||
AgachCha varade devi tryakshare rudravAdini |
sAvitri ChandasAM mAtarrudrayoni namo.astute ||
|| ambuprAshanam ||
|| viniyogaH ||
AUM ApaH punantviti mantrasya nArAyaNa R^iShiH Apo deavatA gAyAtrI
ChandaH ambuprAshane viniyogaH ||
|| ambuprAshanam ||
AUM ApaH punantu pR^ithavIM pR^ithavIpUtA punAtu mAm | punantu
brahmaNaspatirhmapUtA punAtu mAm ||
yaduchChiShTamabhojyaM cha yadvAdushcharitaM mama, sarvAM punantu
mAmApo satA~ncha pratigraha{\m+}svAhA ||
|| arghyam || (ekavAraM gAyatrImantreNa arghyaM dadyAt)
AUM AkR^iShNNenarajasAvvarttamAno niveshayannamR^itammartya~ncha ||
hiraNNyayenasavitArathenAdevoyAti bhuvanAnipashshyan ||
AUM madhyAhnasandhyAyAM rudra svarUpiNe savitre sUryanArAyaNAya namaH |
idamarghyaM dattaM na mama || AUM asAvAdityo brahma ||
|| japArNam ||
AUM anena madhyAhnasandhyA~Ngabhutena yathAshakti gAyatrImantrajapena
gAyatrI devI prIyatAM na mama ||
|| sandhyArpaNam ||
AUM anena madhyAhnasandhyopAsanAkhyena karmaNA bhagavAn rudrasvarUpI
parameshvaraH prIyatAM na mama ||
AUM tatsad brahmArpaNamastu ||
trirAchamet |
|| iti madhyAhnasandhyAprayogaH ||
\medskip\hrule\medskip
|| atha shuklayajurvedIyasAyaMsandhyAprayogaH ||
|| sa~NkalpaH ||
AUM atrAdya mahAmA~NgalyaphalapradamAsottamemAse amukamAse
amukapakshe amukatithau amukavAsare mamopAttaduritakshayarthaM
viShNuvAptaye sAyaMsandhyopAsanamahaM kariShye ||
|| sarasvatyAvAhanam ||
AUM vR^iddhAM sarasvatIM kR^iShNAM pItavastrAM chaturbhujAm |
sha~NkhachakragadApadmahastAM garuDavAhinIm ||
vaiShNvIM viShNudaivatyAM viShNulokanivAsinIm |
AvAhayAmyahaM devImAyAntIM viShNumaNDalAt ||
AgchCha varade devi tryakshare viShNuvAdini |
sarasvati ChandasA mAtArviShNuyoni namo.astute ||
|| ambuprAshanam || || viniyogaH ||
AUM agnishchametyasya nArAyaNaH R^iShiH agnirdevatA anuShTubChndaH
ambuprAshane viniyogaH ||
AUM agnishchamA manyushcha manyupatayashcha manyukR^itebhyaH
pApebhyo rakshantAM yadahnA pApamakArshhaM
manasA vAchA hastAbhyAM padbhyAmudareNa shishnA
ahastadavalumpatu yatki~nchidduritaM mayi
idamahaM mAmamR^itayonau satye jyotishhi juhomi svAhA ||
|| arghyam || (trivAraM gAyatrImantreNa arghyaM dadyAt)
AUM sAyaMsandhyAyAM viShNu svarUpiNe savitre sUryanArAyaNAya namaH |
idamarghyaM dattaM na mama ||
|| japArNam ||
AUM anena sAyaMsandhyA~Ngabhutena yathAshakti gAyatrImantrajapena
gAyatrI devI prIyatAM na mama ||
|| sandhyArpaNam ||
AUM anena sAyaMsandhyopAsanAkhyena karmaNA bhagavAn viShNusvarUpI
parameshvaraH prIyatAM na mama ||
AUM tatsad brahmArpaNamastu ||
trirAchamet |
|| iti sAyaMsandhyAprayogaH ||
##
Encoded and proofread by Krunal Makwana makwanakb at googlemail.com
\medskip\hrule\obeylines
\medskip
{\rm Please send corrections to sanskrit@cheerful.com}
{\rm Last updated \today}
\end{document}