You are on page 1of 41

KHIDMAT

MASYARAKAT
PENDIDIKAN SIVIK DAN
KEWARGANEGARAAN SEKOLAH
MENENGAH
KHIDMAT MASYARAKAT
Merupakan komponen amali PSK yang
memerlukan penglibatan murid secara
kumpulan dalam aktiviti sekolah dan
komuniti.

Penglibatan ini adalah dalam bentuk
projek atau kajian yang boleh membantu
dan meningkatkan imej diri, sekolah dan
komuniti.
Sambungan..
Melalui khidmat masyarakat ini, pelajar
akan dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kemahiran dan nilai sivik
dan kewarganegaraan yang dipelajari
dalam bilik darjah.

Pelajar akan dapat merasakan diri
mereka adalah sebahagian daripada
anggota masyarakat yang
bertanggungjawab.
Sambungan..
Aktiviti ini dijalankan di luar waktu
persekolahan.
Pelajar perlu melakukan kerja amali ini
sekurang-kurangnya 10 jam setahun dan
menyediakan laporan.
Ia harus dikaitrapat dengan
pembelajaran akademik dalam bilik
darjah berdasarkan tema yang telah
ditetapkan
TEMA UTK PROJEK KHIDMAT
MASYARAKAT

Tahun 4: 1. Sayangi diri
2. Sayangi keluarga
TAHUN 5 : 3. Hidup Bersama di
Sekolah danmasyarakat
4. Kenali Budaya Malaysia
TAHUN 6 : 5. Malaysia Negaraku
6. Sedia Hadapi Cabaran

MATLAMAT KHIDMAT
MASYARAKAT
Mengaplikasi pengetahuan, kemahiran
dan nilai sivik dan kewarganegaraan di
luar bilik darjah
Memberi sumbangan kepada
masyarakat dan negara
Menjadi warganegara yang patriotik,
prihatin dan bertanggungjawab terhadap
masyarakat dan negara
CADANGAN AKTIVITI
Thn Tema Cadangan Projek
4 Sayangi Diri
Sayangi
Keluarga
- Brosur penjagaan kesihatan
diri
- brosur penjagaan
keselamatan diri
-Projek hari ibu / hari bapa
-Kempen budaya sopanCADANGAN AKTIVITI
Thn Tema Cadangan Projek
5 Hidup
Bersama di
sekolah dan
Masyarakat
Kenali Budaya
Malaysia
Projek menceriakan sekolah
Sudut maklumat adat resam
Projek menhijaukan sekolah
Projek membersihkan tempat
ibadat
Projek mengenali bhs2 di Msia
CADANGAN AKTIVITI
Thn Tema Cadangan Projek
6 Malaysia
Negaraku
Sedia hadapi
cabaran
Brosur tempat2 menarik di
Msia
Projek bendera sekolah
Kempen sifar ponteng
Lain-lain aktiviti..

Pelajar boleh memilih projek Khidmat
Masyarakat lain yang difikirkan sesuai
dengan tema yang telah ditetapkan..
STRATEGI PELAKSANAAN
Perlu dilaksanakan secara terancang dan
sistematik:
i. Perancangan
ii. Pelaksanaan Kerja Amali
iii. Refleksi
iv. Laporan
v. Penghargaan
PERANCANGAN
Mengenalpasti dan memilih tajuk projek
Menentukan objektif, jenis aktiviti dan
tempoh masa melaksanakan projek
Mengenalpasti sumber dan pihak yang
terlibat
Menyenarai dan membahagikan tugas
Menentukan cara merekod projek
PELAKSANAAN
Melaksanakan projek
Merekod/ mencatat tugas yang
dijalankan
Mengambil tindakan untuk
menyelesaikan masalah yang
timbul semasa menjalankan
tugas
REFLEKSI
Menilai kerja yang telah
dijalankan
Menyusun dan menyemak
dokumen dan catatan
Membuat kesimpulan/ rumusan
LAPORAN
Menentukan cara menyediakan
laporan
Menulis laporan individu atau
kumpulan
Membentangkan laporan
ISI KANDUNGAN LAPORAN
TEMA
NAMA PROJEK
TARIKH/ TEMPOH PELAKSANAAN
AHLI KUMPULAN
GURU PENASIHAT
PELAKSANAAN PROJEK
i. PERANCANGAN
ii. PELAKSANAAN KERJA AMALI
iii. REFLEKSI
CADANGAN/KOMEN
PENGHARGAAN
GAMBAR
RUJUKAN
LAMPIRAN

PENGHARGAAN
Menunjukkan penghargaan
kepada pihak yang terlibat
dalam menjayakan projek
CONTOH KHIDMAT
MASYARAKAT

TAJUK : LEARNING TO SAY
NO
PERANCANGAN
a) Mengenalpasti dan memilih tajuk projek
Anda boleh memilih mana-mana tajuk seperti
vandalisme, merokok, dadah, lepak, ponteng dan
gengsterisme

b) Menentukan objektif, jenis aktiviti dan tempoh masa
melaksanakan projek
Contoh objektif:
. Mengenalpasti kesan perlakuan negatif di
kalangan remaja terhadap masyarakat dan negara
. Mempunyai keyakinan diri untuk tidak terlibat dalam
kegiatan negatif
. Mengamalkan kemahiran menolak pelawaan negatif
Sambungan.
Contoh aktiviti:
pameran
Persembahan sketsa
Menyediakan brosur
Menghasilkan poster

*Anda boleh memilih mana-mana satu
atau gabungan aktiviti tersebut
Tempoh masa
Tentukan tarikh dan masa yang sesuai
dengan takwim sekolah
c) Mengenalpasti sumber dan
pihak
yang terlibat
Contoh sumber::
- keratan akhbar, majalah atau rekod sekolah mengenai kes
perlakuan negatif di kalangan remaja dan murid sekolah
- Buku rujukan, risalah daripada agensi kerajaan atau NGO atau
internet mengenai cara menolak pelawaan kegiatan negatif

Contoh pihak yang terlibat:
- Pegawai kesihatan
- Pegawai kebajikan masyarakat
- Guru kaunseling/ guru disiplin
- Doktor
- Pegawai polis
- Pakar psikologi
d) Menyenarai dan
Membahagikan tugas
Melantik AJK
Menyediakan surat
Mencari maklumat
Menyediakan bahan/ sumber berkaitan
e) Menentukan cara mengumpul
maklumat
Mengenalpasti prosedur untuk
menjalankan projek daripada pihak
sekolah seperti mendapatkan kebenaran
untuk mengadakan pameran/
persembahan sketsa/ mengedarkan
brosur/ menampal poster
Menyediakan surat atau soalan temu
bual
f) Menentukan cara merekod
projek
Minit mesyuarat atau sesi perbincangan
Diari untuk mencatat segala aktiviti yang telah
dijalankan
Surat akuan daripada pihak yang mengesahkan
bahawa anda telah mendapat maklumat atau
memberi khidmat kepada pihak yang
berkenaan
Gambar kerja amali yang dijalankan
Rakaman atau catatan temubual dengan pihak
yang berkenaan untuk mendapat maklumat
yang diingini
2. KERJA
AMALI(PELAKSANAAN)
a) Melaksanakan projek
Menjalankan kerja amali
- menyediakan bahan atau peralatan yang diperlukan
- menjalankan tugas dan tanggungjawab yang
diamanahkan
- bekerjasama dengan ahli kumpulan atau kumpulan
lain
untuk memastikan kerja amali berjalan dengan lancar

Menamatkan kerja amali
- Menyimpan atau memulangkan semua bahan atau
peralatan yang digunakan
- mengemas dan membersihkan tempat/ kawasan
b) merekod/mencatat tugas yang
dijalankan
Setiap aktiviti atau tugas yang dijalankan perlu dicatat atau
didokumentasikan
- catatan kerja amali termasuk:

o tarikh dan masa
o Jenis tugasan
o Pengagihan tugas kepada ahli kumpulan
o Gambar semasa persediaan dan pelaksanaan kerja
amali
o Langkah-langkah yang diambil untuk melaksanakan
tugas yang diberikan
o Surat akuan untuk mengesahkan bahawa anda telah
mendapatkan maklumat atau memberi khidmat
masyarakat daripada pihak yang terlibat seperti ibu
bapa, guru, pengetua, polis atau sukarelawan

Mengumpulkan dokumen seperti buku, majalah, keratan
akhbar, jurnal, maklumat daripada internet dan risalah daripada
agensi kerajaan, swasta atau NGOc) Mengambil tindakan untuk
menyelesaikan masalah yang
timbul semasa menjalankan tugas
Kesulitan dan masalah yang mungkin
timbul semasa menjalankan kerja amali
seperti kekurangan peralatan atau
sumber, ahli kumpulan tidak dapat
jalankan tugas atas pelbagai alasan
Kesulitan yang dihadapi perlu diatasi
dengan segera
Mencatatkan kesulitan dan masalah
yang dihadapi serta langkah yang
diambil untuk menyelesaikannya
REFLEKSI
a) Menilai kerja amali yang telah dijalankan
- kejayaan dan kesulitan yang dihadapi

b) Menyusun dan menyemak dokumen dan catatan
- Dokumen dan catatan boleh dinilai dari aspek
berikut:
* kesesuaian dengan objektif projek
* kesahihan maklumat
* butir-butir rujukan yang lengkap seperti
judul buku/jurnal, laman web dan pihak
yang terlibat
sambungan
c) Membuat kesimpulan

Kesimpulan tentang projek Khidmat Masyarakat boleh
merangkumi perkara yang berikut:

- sumbangan anda sebagai warganegara kepada masyarakat
dan negara
- sambutan orang atau pihak yang terlibat dengan projek anda
- faedah projek Khidmat Masyarakat kepada diri, masyarakat
dan negara
- pandangan dan perasaan anda terhadap projek Khidmat
Masyarakat yang dijalankan
- cadangan untuk meningkatkan projek Khidmat Masyarakat

4. LAPORAN
a) Menentukan cara menyedia laporan
Laporan yang disediakan perlu
merangkumi semua peringkat
pelaksanaan projek Khidmat
Masyarakat
Laporan yang disediakan perlu lengkap
dengan dokumen atau lampiran yang
relevan seperi minit mesyuarat, surat
akuan, gambar foto dan catatan


b) Menulis laporan secara individu atau
kumpulan
Laporan projek Khidmat
Masyarakat perlu mengandungi
maklumat berikut:
ISI KANDUNGAN LAPORAN
TEMA
NAMA PROJEK
TARIKH/ TEMPOH PELAKSANAAN
AHLI KUMPULAN
GURU PENASIHAT
PELAKSANAAN PROJEK
i. PERANCANGAN
ii. PELAKSANAAN KERJA AMALI
iii. REFLEKSI
CADANGAN/KOMEN
PENGHARGAAN
GAMBAR
RUJUKAN
LAMPIRAN

c) Membentangkan laporan
Pembentangan laporan boleh dilakukan
semasa waktu Pendidikan sivik dan
Kewarganegaraan atau sesi lain yang
sesuai
5. PENGHARGAAN
a) Menunjukkan penghargaan kepada pihak
yang terlibat dalam menjayakan projek

Penghargaan boleh diberikan dalam pelbagai
bentuk seperti kad atau surat ucapan terima
kasih

Penghargaan perlu dicatatkan dalam laporan
PSK KPLI (M)
PERANCANGAN,
PENGURUSAN DAN
PELAKSANAAN PROJEK
KEWARGANEGARAAN
MATLAMAT
Bertujuan untuk memberi kefahaman
tentang perancangan, pengurusan dan
pelaksanaan projek Khidmat Masyarakat
kepada guru pelatih subjek Pendidikan
Sivik dan Kewarganegaraan
Pengendalian projek Khidmat
Masyarakat menjadi perkara utama
dalam aspek amali bagi mata pelajaran
ini.
Hasil Pembelajaran: Pada
akhir pelajaran, guru pelatih akan
dapat:
Merancang projek Khidmat Masyarakat
Mengendalikan projek Khidmat
Masyarakat dengan berkesan bercirikan
Dasar Sosial Negara
Menghasilkan penulisan refleksi dan
laporan projek berdasarkan format yang
telah ditetapkan
Prosedur Pelaksanaan
Berdasarkan 5 langkah:

PERANCANGAN

AMALI

REFLEKSI

LAPORAN

PENGHARGAAN

Pelaksanaan:
Dilaksanakan secara berkumpulan
Pemilihan tajuk bebas, tetapi perlu berdasarkan
mana-mana tema PSK Sekolah Menengah
Secara amali dilaksanakan di luar bilik darjah
dalam tempoh 10 jam
Penyediaan pelan tindakan yang jelas dalam
kertas cadangan projek untuk membolehkan
pemantauan berterusan oleh pensyarah

sekian


Terima
kasih