You are on page 1of 4

-1-

A. Konstruisati navojni prenosnik runu dizalicu prema slici 3. u prilogu.


PODA!"
-optereenje #$%1&K'(
-visina dizanja )$31*&mm(
-krak ruice r$%+*&mm(
-materijal navojnog vretena ,.+--*
-materijal ruice ,.+--*
-materijal navrtke ,.+*-*
-navoj trapezni
P.O.A,/'A0!"
1. 'avojno vreteno 1sa samokoenjem 2
%. 'avrtku
3. O3rtni moment na ruici i stepen iskori4tenja navoja i
navojnog prenosnika
-. .uicu-pod uslovom da se plastino de5ormi4e6 kod 1+7
preoptereenja.
*. 'apone trupa na pritisak6 dodirni pritisak6 kao i zavarene
sastavke
'A.0A0!"
1. Dizalicu sklop
%. .adionike crte8e svi9 detalja dizalice
1.Proraun navojnog vretena
/svajamo" :m$-*+&';mm<(
s$3
Proraun jezgra
:doz$:m;s$1*+&';mm<(
A3$#;:doz$%1+++;1*+$1-+&mm<(
!z ta3ele P%1-3 usvajamo A3$-=1&mm<(
d$3%&mm( -nazivni prenik
d%$%=&mm( -srednji prenik
d3$%*&mm( -prenik jezgra
p$>&mm( -korak
?1$3&mm( -du3ina no4enja
/svajamo 0r3%@> A/B C.D+.+6>1
Provjera na pritisak
:$#;A3$-%6E>&';mm<(
Provjera na uvijanje
/svajamo koje5icijent trenja F$+61G
$arctgF
$1+6%
tgH$p;d%I$+6+>*
H$36E>J
>H navoj je samokoiv
Ct$&#Id%Itg1KLH2(;%$E*6E3=&K'mm( -moment torzije
Mo$d3N;1>$3+>E6=&mmN(
$+6>:$+6>I-*+$%E+&'.mm<( kritini smiuOi napon
doz$ ;s$%E+;3$=+&';mm<( dozvoljeni smiuOi napon

-%-
$Ct;Mo$E*E3=;3+>E6=$%-6>=&';mm<(
$:doz;doz$16>>
:s$P :<L1 I 2<$-=633&';mm%( srednji normalni napon
/svajamo koje5icijent izrade Qs$+6E
QsI:doz$1+*&';mm<(R:s
Provjera vitkosti
Ls=2L=630[mm]
S$)s;+6%*Id3$1++6G
S$1++6GR=3 proraun se vr4i po Ojleru
T$%1*+++&';mm<(
:k$TI<;S<$%+G6G-&';mm<( -kritini napon izvijanja
sk$:k;:s$-6%3
smin$-
skR smin -uslov koji zadovoljava
%.Proraun navrtke
-materijal navrtke ,.+*-*
:m$-E+&';mm<(
:e$%G* &';mm<(
pdoz$1%&';mm<( -dozvoljeni povr4inski pritisak 1P%1-1=2
p$#;UIId%I?1Vpdoz
U$#;Id%I?1Ipdoz$>6- -3roj navojaka
usvaje se U$G
)n$UIP$GI>$-G&mm( -krivina navrtke
9$+6>)n$%G6G&mm( -krivina vijenca navrtke
usvaja se 9$%=&mm(
di$ P &-#;Ipdoz(Ld<($*E6+%&mm( -unutra4nji prenik
usvaja se di$*G&mm(
de$P&-#;Ipdoz(Ldi<($E-6EG&mm( vanjski prenik
usvaja se de$EG&mm(
Provjera na smicanje
s$#;AV doz
doz $=+&';mm<(
A=diIIP$1+=3&mm<(
s$#;A$%1+++;1+=3$1=6%&';mm<(
3.Proraun o3rtnog momenta na ruici
dm$%;3&1deN-diN2;1de<-di<2($>G6-G&mm(
Coment otpora trenja u podno8noj povr4ini
01$#IdmIF;%$1%=6-->&K'mm(
Coment otpora u zavojnici
0%$&#IdmItg1KLH2(;%$1EG6E-3&K'mm(
Co$01L0%$3+G61G=&K'mm(
#r$Co;r$3+G61G=;%+*$1*+3&'( -potre3na sila na ruici
Btepen iskori4tenja
W$Pk;Pd$tgH;tg1KLH2$+63>
-materijal ruice ,.+--* :e$%*+&';mm<(
Prenik ruice
dr$XP&3%Co;YI:e( $1+6EG&mm( usvaja se dr$1%&mm(
-3-
-.Proraun ruice u preoptereenju za 1+7
Fr=Fr+0,1Fr=1653,3[N]
CoZ$CoL+61Co$33=6++E&K'mm(
drZ$&3%Co; I:e([$%36==&mm(
usvaja se drZ$%-&mm(

D.Projektovati sklop velike pesnice klipnjae motora sa unutra4njim
sagorjevanjo6 kod koga je poklopac velike pesnice pritegnut sa dva elastina
vijka. .avan sastava poklopca6u odnosu na uzdu8nu ose klipnjae6 zaklapa
ugao od \$-*J. Osiguranje poklopca protiv pomjeranja u ravni sastava vr4i se
na nain prikazan na slici.
PODA!"
-sila u sta3lu klipnjae #$E>&K'(
-prenik rukavca D$>*&mm(
-aktivna du8ina vijka l$*1&mm(
-4irina glave klipnjae 3$3+&mm(
P.O.A,/'A0!"
1. Dimenzije vijka.
%. Ortni moment potre3an za pritezanje vijka.
3. Krutost elemenata veze.
-. Tlemente za crtanje de5ormacionog dijagrama.
*. 'apone u vijku
>. Potre3ne stepene sigurnosti vijka..
'A.0A0!"
1. ]eliku pesnicu klipnjae 1sklopni crte82.
%. ]ijak 1radioniki crte82.
3. De5ormacioni dijagram.

1. Proraun vijaka
usvajamo materijal vijaka ,.-E3=
:m$=++&';mm<(
usvaja se s$%
:doz$:m;s$-*+&';mm<(
Bila predpritezanja
#o$1%32I#cos-*^;%$16%*I#cos-*^$>E61E&K'(
ds$P&-#o;:dozI(_$136EG&mm( prenik vrata vijka
d3$ds;+6G$1E6%3&mm( prenik jezgra vijka
usvaja se vijak C%+@16*
P$16*&mm( korak navoja
d%$1=6%>&mm(
d3$1G61>&mm(
H$16--J
A3$%*=&mm<(
As$%E%&mm<(
93$+6=%&mm(
?$+6Ed$1-&mm( -visina glave vijka
3$16*d$3+&mm( -du8ina no4enja
---
Provjera na smicanje
=#o;A3$>E1E;%*=$%*=&';mm<(
doz$%E+&';mm<(
`doz -uslov koji zadovoljava
%.O3rtni moment potre3an za pritezanje vijka
Co$CvLCn
Cv-moment otpora u zavojnici
Cn-moment otpora trenja izmeau navrtke ! podlo4ke
F$tgH
F$+6+>
Cv$&#oId%Itg1KLH2(;%$%-%116->&'mm(
dm$%;3&1dN-d3N2;1d<-d3<2($1=6+=&mm(
Cn$1FI#oIdm2;%$3G->E6E==&'mm(
Co$CvLCn$>%>E=6%*&'mm(
3.Krutost elemenata veze
l$*1&mm(
l1$16*d$3+&mm(
l%$+6*d$1+&mm(
l3$l-1l1Ll%2$11&mm(
lp$l-l1;%$3>&mm(
Krutost vijka
1;v$1;Tv&l1;A1Ll%;A%Ll3;A3(
Tv$%1++++&';mm<( -modul elastinosti vijka
A1$d</4=31-6*=&mm<(
A%$d%</4=%=163-&mm<(
A3$d3</4=%*=6+1&mm<(
1;v$+6++++++G1=&mm<;'(
v$1%%1++16%&';mm<(-krutost vijka
Krutost ploe
Tp$%+*+++&';mm<(-modul elastinosti ploe
da$3+&mm(
a$1+&mm(
Do$%%&mm(
Ap$1;-2&1daLlp;a2<-Do<($**>6*&mm(
C=!"#$%&'=3166111,1[N%mm(]
*.De5ormacioni dijagram
)*+,-&jivost vijka
v$#o;v$+6++**&mm(
Bkraenje ploe
p$#o;p$+6+%1%&mm(
#v$&v;vLp(I#o$13G3>&'(