You are on page 1of 19

Grupa 1

1.Educatia fizica scolara-particularitati


Analizata din perspectiva procesului de invatamant,educatia fizica scolara reprezinta activitatea
sistematica de practicare a exercitiilor fizice, desfasurata in unitatile de invatamant,subordonata
prin obiective si continut realizarii finalitatilor actuale ale invatamantului obligatoriu.
- se desfasoara in conformitate cu prevederile curricumului national (programa scolara,planul de
invatamant,sistemul national scolar de evaluare)
-are caracter preponderent formativ (efectele care in practicarea exercitiilor fizice le are asupra
dezvoltarii fizice,dezvoltarii calitatilor motrice,formarii deprinderilor si priceperilor motrice de
baza si specifice)
-are caracter competitiv
-vizeaza aspecte de ordin preventiv-in mod special-si de tip corectiv (pana la un anumit nivel al
atitudinilor fizice deficiente).
2.urriculum national-general si specific ptr ed fizica
!nvatamantul romanesc cunoaste un important proces de reforma,conceput cu scopul de a-l
compatibiliza cu sistemul de invatamant european.Aceasta compatibilizare vizeaza atat structurarea
sistemului de invatamant si modificarea duratei anilor de studii pe care elevii trebuie sa ii parcurga
in mod obligatoriu, cat si finalitatile urmarite in procesul de invatamant.
Analizata din perspectiva procesului de invatamant, educatia fizica scolara reprezinta activitatea
sistematica de practicare a exercitiilor gizice, desfasurata in unitatile de invatamant,subordonata
prin obiective si continut realizarii finalitatilor actuale ale invatamantului obligatoriu.
Educatia fizica prezinta o serie de particularitati ce deriva din statutul de disciplina prevazuta in
planurile de invatamant. " prima caracteristica este aceea ca se desfasoara in conformitate cu
prevederile curricumului national. onform #egii !nvatamantului, curriculumul national $reprezinta
ansamblul experientelor de invatare prin care institutia scolara asigura realizarea idealului
educational si a finalitatilor invatamantului$.
urriculumul national asigura conditiile unei pregatiri unitare a tuturor elevilor, dar in acelasi timp,
ofera posibilitatea factorilor de decizie de la nivelul scolii sa particularizeze traseele de instruire in
functie de aptitudinile si interesele elevilor. !n acest context deosebim urmatoarele tipuri de
curriculum%
-curriculum nucleu (&)'cuprinde oferta educationala obligatorie la nivel national, ptr un anumit
ciclu de invatamant.
-curriculum la decizia scolii (())'exprima autonomia de care dispune unitatea de invatamant in
precizarea traseului particular de invatare a elevilor, prin valorificarea traditiei locale.
-curriculum diferentiat (de profil)' prin care se creeaza conditii optime de orientare a elevilor
catre o pre-specializare.
Existenta acestor tipuri de curriculum determina diversificarea tipologiei lectiei de ed fizica.
Astfel, aceasta, in conditiile in care isi pastreaza statutul de forma organizatorica de baza a
practicarii exercitiilor fizice, in functie de curriculumul din care deriva, poate fi%lectie din trunc*i
comun,lectie de extindere sau de aprofundare, lectie optionala.
Educatiei fizice ca disciplina de invatamant ii sunt specifice si alte aspecte. Are caracter
preponderent formativ, vizand pregatirea subiectilor ptr viata si punand accent pe dezvoltarea
fizica armonioasa, dezvoltarea calitatilor motrice de baza necesare in existenta cotidiana, pe
capacitatea de transfer a deprinderilor motrice dobandite in lectie in viata de zi cu zi, ca si pe
dezvoltarea trasaturilor de personalitate.
aracterul competitiv al ed. fizice scolare este ilustrat atat de mi+loacele folosite (+ocuri de
miscare,intreceri), cat si de participarea elevilor la competitiile sportive scolare (campionate
organizate la nivel de scoala,sector etc.).
Educatia fizica din invatamant are legatura si cu activitatile recuperatorii. Ea vizeaza aspecte de
ordin preventiv si de tip corectiv,in scolile ptr copiii cu deficiente exista o forma organizatorica
aparte prevazuta in planul de invatamant, gimnastica medicala, responsabilitatea organizarii si
continutului acestei forme de activitate revenind -inetoterapeutilor.
.n concept important introdus odata cu reforma curriculara care defineste la ora actuala si ed
fizica scolara este acela al ciclurilor curriculare. Acestea reprezinta periodizari ale scolaritatii
stabilite pe baza informatiilor furnizate de psi*ologia varstelor si de amplificarea si diversificarea
domeniilor cunoasterii.
/.#ectia de educatie fizica
!n cazul educatiei fizice scolare, forma organizatorica de baza ptr practicarea exercitiilor fizice
este reprezentata de lectia de educatie fizica.
0rasaturi definitorii ale lectiei de ed fizica%
-continutul este prevazut de o programa de specialitate
-este condusa de un specialist
-se desfasoara intr-un timp precis delimitat fiind inclusa in orarul unitatilor de invatamant
-se desfasoara cu colective de subiecti relativ omogene
-este obligatorie ptr cadrul didactic si ptr elev
-prin efectele in plan informativ si formativ, lectiile de ed fizica isi aduc o contributie decisiva la
angrenarea elevilor in cadrul altor forme de practicare a exercitiilor fizice.
0ipologia lectiei de ed fizica
0ipul de lectie desemneaza un anumit mod de concepere si realizare a acesteia, in vederea
realizarii obiectivelor instructiv-educative.
-ontinutul% lectii ptr formarea deprinderilor motrice, ptr dezvoltarea aptitudinilor
-"biective operationale stabilite% lectii de invatare, de consolidare, de perfectionare,de evaluare.
-#ocul pe care lectia il ocupa in cadrul unui ciclu tematic% lectii introductive,sumative.
-#ocul de desfasurare a lectiei% lectii in interior,in exterior.
-0ipul de curriculum% lectii din trunc*iul comun, lectii la decizia scolii etc.
)tructura lectiei de ed fizica
#ectia reprezinta un sistem alcatuit dintr-o serie de componente (verigi,etape, parti,evenimente)
intre care exista relatii de tip functional (continutul uneia pregateste abordarea continutului
celeilalte componente sau il evalueaza).1erigile lectiei de ed fizica sunt%
-"rganizarea colectivului de elevi'asigurarea unui inceput organizat al lectiei,captarea atentiei,
motivarea elevilor ptr angrenare activa in lectie (adunare,aliniere,verificarea ec*ipamentului si starii
de sanatate,+oc de captare a atentiei).(urata%2-2 min.
-3regatirea organismului ptr efort'aducerea indicilor functionali la valori optime ptr angrenarea in
efortul specific temelor lectiei, dezvoltarea orientarii spatio-temporale,formarea deprinderilor de
lucru in grup (exercitii de front si formatie, variante de mers si alergare,+ocuri de
miscare,elemente simple din ramuri de sport).(urata%4-15 min.
-!nfluentarea selectiva a aparatului locomotor'dezvoltarea tonusului principalelor grupe musculare,
prevenirea deficientelor fizice, corectarea atitudinilor deficiente (ex de dezvoltare fizica
analitica,libera sau cu obiecte).(urata%4-15 min.
-(ezvoltarea calitatilor motrice viteza sau indemanarea'dezvoltarea indicilor de manifestare a
vitezei sau indemanarii , insusirea de dezvoltare a acestor calitati motrice (ex ptr dezvoltarea
diferitelor forme de manifestare a vitezei6componentelor indemanarii). (urata%15-25 min.
-!nvatarea,consolidarea sau perfectionarea deprinderilor si priceperilor motrice'parcurgerea
fazelor de formare a deprinderilor motrice specifice ramurilor de sport (ex simple si complexe
destinate insusirii continutului programei scolare). (urata%15-25 min.
-(ezvoltarea fortei sau rezistentei'dezvoltarea indicilor de manifestare a fortei,insusirea regulilor
de dezvoltare a acestor calitati motrice (ex ptr dezvoltarea diferitelor forme de manifestare a
fortei6rezistentei). (urata%15-25 min.
-7evenirea organismului dupa efort'revenirea indicilor functionali la valori apropiate de cele de la
inceputul lectiei (ex de respiratie,stretc*ing,variante de mers si alergare).(urata%2-4 min.
-Aprecieri si concluzii'transmiterea informatiilor care asigura mentinerea interesului elevului ptr ed
fizica, formularea temelor ptr acasa,recomandari ptr practicarea ex fizice in timpul liber
(explicatie,convorbire).(urata%2-/ min.
8.3rograma de educatie fizica
Este un document elaborat de 9E, prin comisia de specialitate a onsiliului &ational ptr
urriculum.Ea cuprinde obiectivele6competentele,continuturile si standardele de performanta pe
care trebuie sa le realizeze elevii din diferite cicluri de invatamant.Acest document reflecta
contributia pe care educatia fizica scolara, prin obiective si continuturi specifice, o aduce la
realizarea obiectivelor generale ale ciclurilor de invatamant si ale ciclurilor curriculare.
3rincipalele caracteristici ale programelor pot fi sintetizate astfel%
-sunt obligatorii ptr toate unitatile de invatamant, in ceea ce priveste obiectivele pe care si le
propune
-imbina caracterul concentric al instruirii cu caracterul linear
-exprima nivelul minimal de abordare a unui anumit continut, in cadrul curriculum-ului nucleu si a
celui la decizia scolii,in anumite variante
-continutul permite multa autonomie locala%pot fi practicate, dupa optiunile elevilor si parintilor
acestora, in concordanta cu ofertele facute de unitatea de invatamant, sporturi.
-au un caracter dinamic
-asigura o baza unitara de pregatire ptr toti elevii.
3rogramele de ed fizica aplicate in invatamant au fost elaborate ptr ciclurile primar,
gimnazial,ciclul inferior al liceului si scoala de arte si meserii, si ptr ciclul superior al liceului.
3rogramele valabile ptr ciclurile primar si gimnazial includ urmatoarele capitole%nota de prezentare
(precizeaza statutul disciplinei in cadrul curriculum-ului national si contributia ed fizice la realizarea
finalitatilor invatamantului gimnazial),obiective cadru (exprima capacitatile si atitudinile specifice
care trebuie formate sau dezvoltate la elevi de-a lungul ciclului de invatamant),obiective de
referinta (precizeaza gradul de realizare a acestora la sfarsitul unui an scolar),exemple de
activitati de invatare,continuturi (stabilite in functie de resursele materiale,umane,de traditia scolii
etc),standarde curriculare.
ontinutul programei este organizat pe urmatoarele componente%capacitatea de
organizare,dezvoltarea fizica armonioasa,calitati motrice de baza,deprinderi motrice de
baza,utilitar aplicative si sportive. (eprinderile sportive apartin ramurilor de sport considerate a fi
de baza-atletism, gimnastica, +ocuri sportive si celor alternative.
)tandardele curriculare de performanta se refera la nivelul la care trebuie sa a+unga elevul la
sfarsitul unui ciclu de invatamant in raport cu obiectivele cadru formulate. 3rogramele se aplica
lectiilor de ed fizica prevazute in trunc*iul comun si celor din curriculum la decizia scolii cu statut
de aprofundare sau extindere. 3iramida obiectivelor de instruire 3agina 1: artea de (idactica.....
2.)&)E la (isciplina E;)
Este un document definitoriu al ed fizice scolare in invatamantul primar,gimnazial,liceal si
profesional, care a fost introdus in 1<<<.Acest sistem vizeaza determinarea efectelor aplicarii
programelor scolare la nivelul a doua componente a modelului de ed fizica% calitati motrice si
deprinderi si priceperi motrice specifice ramurilor de sport.#a invatamantul primar s-au introdus
calificativele. #a celelalte verigi trebuie trecut accentul pe evaluarea nivelului de insusire a
deprinderilor si priceperilor motrice, cu un coeficient foarte ridicat de autonomie, conditionata de
un adevarat profesionalism. Evaluarea nivelului de dezvoltare a calitatilor motrice se poate face,
prin cercetare de tip constatativ, la comanda $nationala$, prin $)istem .nitar$ de probe, daca se
doreste cunoasterea potentialului populatiei scolare si studentesti sau compararea acestuia cu
potentialele altor generatii scolare sau universitare din alte tari.
)istemul se aplica ptr evaluarea elevilor care participa la lectiile de ed fizica din trunc*iul comun si
este corelat cu prevederile actuale ale planurilor de invatamant si continuturile programelor scolare.
3tr lectiile optionale, profesorii au obligatia ca, pe langa propriile programe, sa elaboreze si
probele de control corespunzatoare continuturilor predate.
!n virtutea autonomiei de care dispun, profesorii de specialitate au posiblitatea de a opta ptr
anumite instrumente de evaluare oferite de sistem.
)istemul de evaluare este structura pe urmatoarele capitole%metodologia de aplicare a sistemului,
capacitatile si competentele supuse evaluarii, instrumentele de evaluare, criteriul minim de
promovabilitate si descrierea probelor.
3rin actualul sistem de evaluare sunt supuse evaluarii doar doua dintre componentele modelului de ed
fizica, si anume calitatile motrice si deprinderile si priceperile motrice.3tr fiecare dintre acestea
sunt prevazute diferite probe de control. asupra carora atat profesorul, cat si elevul isi pot
exprima optiunea. 3tr celelalte componente ale modelului de ed fizica nu sunt prevazute probe de
control.ontinutul acestora ar putea fi reprezentat de elaborarea unor complexe de ex de
dezvoltare armonioasa sau prezentarea lor in cadrul lectiei, in veriga de influentare selectiva a
aparatului locomotor,efectuarea unor sarcini de arbitra+.
3rofesorii vor intocmi fise individuale in care vor consemna nivelul performantelor obtinute de catre
elevi la evaluarile curente precum si la cele sumative.!n acelasi timp, se vor consemna anumite
informatii care pot conduce la o mai +usta evaluare a elevilor.Existenta fisei individuale asigura%
aprecierea operativa si obiectiva a evolutiei elevului pe parcursul ciclului de invatamant,constatarea
optiunilor anuale ale elevilor ptr dierite probe de evaluare, argumentarea notarii,transmiterea
informatiei despre elevi in cazul sc*imbarii profesorului sau transferului elevului ,autoevaluarea
cadrului didactic si evaluarea obiectiva a acestuia de organele competente.
:.9etodologia de aplicare a )&)E
!n functie de sc*ema orara a fiecarei clase (1-2 ore trunc*i comun), elevul va sustine probe de
control ptr calitati motrice si ptr deprinderi si priceperi motrice, dupa cum urmeaza%
-ciclul primar-2 evaluari la calitati motrice, 2 evaluari la deprinderi si priceperi motrice de baza, 2
la deprinderi si priceperi motrice sportive.
-ciclul gimnazial-1-2 evaluari la forta, 1-2 evaluari la atletism, una la gimnastica si +oc sportiv
-ciclul liceal si profesional-o evaluare la forta, atletism, gimnastica si +oc sportiv.
Aplicarea sistemului de evaluare impune si alte precizari.Astfel, in virtuttea autonomiei de care
dispune, profesorul va stabili si amplasa in structura anului scolar probele de control
corespunzatoare cerintelor generale de aplicare enuntate anterior.)tabilirea anumitor probe
presupune ca profesorul sa asigure si un nr sufiecient de ore necesare pregatirii lor.
&otarea sau acordarea de calificative se va realiza in urma aplicarii sistemului criteriilor de
evaluare ptr ed fizica. )istemul de evaluare prevede baremul minimal, ec*ivalent al calificativului
suficient sau notei 2, ptr celelalte calificative si note, profesorul sau colectivului catedrei de ed
fizica va elabora propriile scale de notare.
!n acelasi timp, elevii pot opta ptr probele de evaluare a nivelului de dezvoltare a calitatii motrice
forta, la care obtin cele mai bune rezultate.(e exemplu, pot opta ptr ridicarea trunc*iului din
culcat dorsal, timp de /5 de sec sau ptr ridicarea picioarelor din culcat dorsal,timp de /5 de sec.
!n afara notelor si calificativelor prevazute de )&)E la E;),cadrele didactice pot realiza evaluari
si la alte continuturi predate de-a lungul anului scolar, prin sustinerea unor probe stabilite de
profesor.
4.omponentele conceptiei de instruire $eu invat$
ontributia ed fizice la procesul de dezvoltare a copiilor este exprimata si in cadrul conceptiei $Eu
invat$%$!nvat ce poate face corpul meu, cum si in cel fel se misca acesta, cum stabileste relatii cu
mine insumi, cu alte persoane si cu obiectele din +urul meu$.
Aceasta conceptie defineste patru directii principale de actiune%
-onstientizarea corporala'$!nvat ce relatii pot stabili cu corpul meu$-cu sine (segmente ale
corpului, forme ale corpului), cu alte persoane si obiecte.3tr constientizarea corporala se pot utiliza
urmatoarele exercitii% ptr membrele superioare( ex de comparare a miscarilor in diferite art,ex ptr
palma si degete,ex de pozitionare a segmentelor conform unor modele,etc), ptr trunc*i (din pozitia
pe genunc*i, cu spri+in inainte pe palme, miscari de rotun+ire a spatelui, de flexie si extensie a
capului, de rasucire a acestuia stanga-dreapta, din pozitia culcat dorsal, rulari laterale, ridicari ale
membrelor inferioare, din culcat facial-extensii ale trunc*iului etc),ptr trenul inferior (din
asezat,indoiri ale trunc*iului, rasuciri si extensii ale acestuia,din stand, ridicari ale membrelor
inferioare in plan sagital, frontal etc).
-onstientizarea miscarilor'$!nvat ce pot face cu corpul meu$- insusirea deprinderilor motrice de
baza clasificate in%deprinderi locomotorii (mers, alergare, saritura-mers normal, pe genunc*i, pe
genunc*i si pe palme, g*emuit, alergare libera,cu obstacole, stafeta, sarituri pe un picior, pe doua
picioare,peste obstacole etc),deprinderi de stabilitate, nelocomotorii (intindere,rasucire, impingere,
tragere in care corpul sustine deplasarea segmentelor sale sau se afla in ec*ilibru),deprinderi de
manipulare sau control asupra obiectelor (aruncare, prindere, lovire, rulare), diferite ca dimensiuni
si greutate (mingi, banci, bastoane, cercuri),aruncare,prindere ,lansare de mingi.
-onstientizarea efortului'$!nvat cum ma pot misca$-aceasta componenta se abordeaza prin
raportare la timp,forta si control.Exista desigur o serie de factori implicati in realizarea miscarii
(factori spatiali-directia,nivelul,amplitudinea,planul miscarii si factori temporali-viteza ,ritmul
miscarii).ele doua categorii sunt componente ale factorilor externi ai miscarii.(in interactiunea
celor doua categorii de factori rezulta forta, expresivitatea, cursivitatea msicarii." categorie
aparte de exercitii sunt cele destinate dezvoltarii capacitatii de apreciere a vitezei de deplasare a
obiectelor in spatiu, precum si a traiectoriei acestora (variante de mers si alergare cu viteze
diferite de deplasare, executate pe perec*i, pe linii, in coloana,alergari executate simultan cu
aruncarea mingii de catre partener,pasarea mingii din deplasare pe pozitia viitoare a partenerului).
-onstientizarea spatiului'$!nvat unde pot sa ma misc$-ptr abordarea acestei componente se vor
insusi categoriile-spatiu propriu,spatiu comun,directiile-
inainte,inapoi,sus,+os,dreapta,stanga,nivelurile-sus,mediu,+os,formele-curba,zig-zag.)tructurarea
spatiala are la baza cunoasterea notiunilor spatiale%care desemneaza( inauntru-in afara,in fata-in
spate,departe-aproape,deasupra-dedesubt,pe-sub, sus-+os),de marime (mic-mi+lociu-mare,ingust-
lat,subtire-gros), de pozitie (in picioare,culcat, g*emuit,asezat incrucisat,aplecat), de miscare
(ridicare,coborare, rasucire,rulare,rostogolire), de forma (triung*i,patrat,cerc).3tr formarea
acestor notiuni se pot concepe o serie de ex fizice si se pot formula sarcini motrice
corespunzatoare.3tr notiunile sus-+os se poate utiliza genuflexiunea,inclusa in cadrul unui +oc de
miscare ce poate fi intitulat $)us-+os$,copiii plasati pe un cerc, vor trebui sa execute miscarile
indicate in functie de comanda anuntata.3ot fi utilizate trasee aplicative in cadrul carora copiii sa
se familiarizeze cu notiuni cum ar fi %peste,sub,pe asociate diferitelor obstacole pe care acestia
trebuie sa le depaseasca.!n continuare, structurarea spatiala se bazeaza pe orientarea spatiala.!n
cadrul acesteia se va pune acccent pe insusirea notiunilor de rand si coloana utilizandu-se +ocurile
de miscare- $mingea prin tunel$, $mingea peste pod$ si ex pe perec*i-libere sau cu obiect
=.3articularitatile folosirii metodelor de instruire in E; la varsta prescolara
9etodele verbale'explicatia trebuie adaptata nivelului de intelegere al copiilor.)e va imbina limba+ul
de specialitate cu termeni care sa evoce experienta concreta,practica a copilului.3ovestirea
contribuie la realizarea unui climat afectiv adecvat practicarii exercitiilor fizice.9etafora si
sugestia au un rol important in instruirea prescolarului, deoarece contribuie la cresterea
accesibilitatii instruirii.Acesta este si motivul ptr care denumirea sarcinilor motrice,ca si a +ocurilor
de miscare,evoca elemente ale experientei de viata a micilor practicanti ai exercitiilor fizice.
9etodele intuitive'demonstratia este principala metoda intuitiva utilizata ptr predarea continutului
educatiei fizice.!mportanta ei este data de faptul ca imaginea vizuala pe car eo furnizeaza
contribuie in mod decisiv la intelegerea sarcinilor motrice de catre copii.(emonstrarea actiunilor
motrice trebuie sa se realizeze intr-un ritm lent, in faza d eformare a deprinderilor motrice sau
de invatare a sarcinii motrice respective, si sa fie insotita de explicatiile corespunzatoare.!n cazul
in care se predau exercitii de influentare selectiva deosebit de eficiente sunt metodele intuitiv-
verbale,ritmica si a etic*etelor verbale.
9etodele practice'sunt reprezentate de exersarea ptr insusirea complexelor de influentare
selectiva,dezvoltarea psi*omotricitatii si motricitatii generale si formarea si consolidarea
deprinderilor motrice.7etinem in acest context urmatoarele aspecte% ca exersarea presupune
deplasare si se va desfasura pe distante cuprinse intre 15 si 12 m,pauzele dintre repetari vor
asigura revenirea completa a organismului dupa efortul depus,se opteaza pentru exersarea globala a
deprinderilor motrice simple.
<. E; in invatamantul primar-obiective si metodologia realizarii acestora
"biective%
-mentinerea starii optime de sanatate si cresterea capacitatii de adaptare la factorii de mediu
-influentarea evolutiei corecte si armonioase a organismului si dezvoltarea calitatilor motrice de
baza
-extinderea fondului propriu de deprinderi motrice de baza si specifice unor ramuri de sport.
-practicarea independent a exercitiilor si a diferitelor sporturi
-manifestarea ec*ilibrata a spiritului de ec*ipa si de intrecere in functie de un s>stem de reguli
acceptat.
9etodologia%
3entru realizarea obiectivelor prezentare anterior cadrul didactic trebuie sa aiba in vedere cele mai
eficiente metode,procedee metodice si mi+loace de instruire.
Astfel pentru mentinerea starii optime de sanatate si cresterea capacitatii de adaptare la factorii
de mediu se va actiona s>stematic pe parcursul tuturor lectiilor de educatie fizica."bservatiile
profesorului vor contribui la%
-asimilarea unor cunostinte legate de regimul de viata rational,durata somnului,regimul alimentar,
-asimilarea regulilor de igiena personala
-asimilarea regulilor de igiena colectiva
-desfasurarea lectiilor, cu precadere in are liber in conditii microclimat favorabil inclusive pe
perioada iernii.
3entru influentarea evolutie corecte si armonioase a organismului se va ationa s>stematic in cadru
secventei de instruire6verigii ?influentare selective a aparatului locomotor6dezvoltare fizica
armonioasa@ ,dar si a celorlalte momente ale lectiei ,ori de cate ori cadrul didactic considera
necesar.
)e poate actiona prin urmatoarele metode si mi+loace %
-afisarea unor tabele care sa cuprinda indicii morfologici si functionali corespunzatori varseti
copiilor,
-prezentarea nor planes care sa evidentieze modele de tinuta corporala corecta,dar si deficiente
fizice care pot aparea,
-masurarea frecventei cardiace si a celei respiratorii si explicarea semnificatiei acestora in
diferite momente ale lectiei,
-masurarea inaltimii si greutatii proprii si consemnarea acestor valori,alaturi de indici
functionali,intr-un caiet, pentru a constientiza copii asupra evolutiei acestora,
-initierea unor discutii cu parintii,
!n vederea dezvoltarii calitatilor motrice de baza a copiilor de aceasta varsta, se vor avea in
vedere urmatoarele aspecte%
-durata situatiilor de instruire destinate calitatilor motrice poate fi cuprinsa intre 15 -25 min in
functie de calitatea abordata,
-pentru dezvoltarea vitezei de deplasare se vor folosi alergari pe distante cuprinse intre 12-/5 m,
-pentru dezvoltarea capacitatilor coordinative se vor folosi structuri motrice variate,
-dezvoltarea fortei se realizeaza cu a+utorul procedeului metodic al eforturilor izotonice,intense si
rapide(in care se repeat actiuni motrice simple ,/-8 serii x =-15 repetari),
-pentru dezvoltarea rezistentei se va folosi procedeul metodic al eforturilor uniforme si repetate
cu durata cuprinsa intre /-2 min.
Extinderea fondului propriu de deprinderi motrice de baza si specifice unor ramuri de sport
constituie un obiectiv deosebit de complex ,prin prisma cunostintelor pe care le solicita din partea
cadrului didactic. Aceasta complexitate este data de necesitatea cunoasterii te*nicii ramurilor de
sport ,a etapelor formarii deprinderilor motrice si a metodelor de instruire adecvate.
#a aceasta varsta se pune accent deosebit pe formarea si consolidarea deprinderilor locomotorii A
mers,alergare,saritura,tarare,catarare.
3racticarea independenta a exercitiilor fizice si a diferitelor ramuri de sport reprezinta un obiectiv
ambitios al educatiei fizice,care va fi regasit si la nivelul ciclurilor de invatamant superioare.!n
vederea realizarii lui ,cadrl didactic va folosi urmatoarele strategii%
-acordarea unor sarcini de prezentare a anumitor exercitii fizice de catre elevi in timpul lectiei,
-memorarea complexelor de influentare selective,
-insusirea regulilor de desfasurare a +ocurilor de miscare si a celor sportive,
-acordarea temelor pentru acasa care sa vizeze dezvoltarea calitatilor motrice si fizice armonioase
etc.
9anifestarea ec*ilibrata a spiritului de ec*ipa si de intrecere in functie de un s>stem de reguli
acceptat se constituie ca un obiectiv de ordin socio-afectiv cu o importnata deosebita in procesul
de dezvoltare a personalitatii micului scolar.
3entru realizarea acestui obiectiv ,profesorul are la dispozitie diferite metode si mi+loace%
-desemnarea prin rotatie a elevului care arbitreaza intrecerile,
-memorarea regulilor de +oc si prezentarea prin sonda+ a acestora inainte de inceperea meciului,
-incura+area copiilor in sensul stabilirii unor variante de +ocuri,cu reguli stabilite de ei,
-explicarea conceptului de fairpla> si discutarea situatiilor in care trebie sa se manifeste el.
9etoda cea mai folosita in invatamantul primar este cea reperzentata de +ocurile de miscare.
15.Educatia fizica in invatamantul gimnazial prezentati metodologia realizarii unei competente
prevazuta in programa scolara.
3rocedeele metodice utilizate pentru dezvoltarea capacitatilor coordinative pot fi grupate conform
conditiilor in care se desfasoara actele si actiunile motrice.
-efectiarea unor acte si actiuni motrice in conditii constante, care sa conduca la stabilizarea
conduitelor motrice (la invatare),
Exemplu% (ribling cu mana indemanatica, d(distanta)% 25m, 0 (tempou)% =2B,
8x (repetari), pauza% 25CC (activa A intoarcere in mers in formatia initiala), 8 linii x : elevi,
selucreaza pe linii, cu plecare in momentul revenirii colegului in formative.
-efectuarea actelor si actiunilor motrice in conditii complexe, prin cresterea dificultatii sarcinilor
motrice A inaltarea centrului de greutate al executantului fata de sol, executarea de sarcini
motrice cu segmental neindemanatic, introducerea de sarcini motrice suplimentare celor principale,
cresterea numarului de obiecte cu care se lucreaza simultan.etc,
Exemplu% (ribling cu mana neindemanatica, (% 25m, 0% =2B, 8x, p% 25CC (activa-intoarcere in
mers in formatia initiala), 8 linii x : elevi, se lucreaza pe linii, cu plecare in momentul revenirii
colegului in firmatie.
-efectuarea actelor si actiunilor motrice in conditii variabile, care sa solicite capacitatea de
readaptare a conduitelor motrice% exersare in spatii din are liber, din interior, in sali de diferite
dimensiuni, pe diferite suprafete (zgura, parc*et, linoleum,etc.), in diferite momente ale zilei, in
diferite conditii meteorologice sau in prezenta altor factori de stress(spectatori),etc.
11.3articularitatile predarii E; adaptate pentru copii cu deficinete mintale% obiective, forme de
organizare, elemente de te*nologie didactica.
"biective%
-educarea atitudinii corporale (globale si segmentare) corecte, indepartandu-se starea de
instabilitate a acesteia.
-uniformizarea starii de tonicitate a musculaturii segmentelor corpului, pentru a preveni sincineziile,
ticurile sau alte gesturi motrice inutile
-educarea coordonarii actelor motrice *abituale, a coordonarii simple-simetrice si asimetrice
-educarea capacitatii de percepere a componentelor spatiale si mai alea temporale ale actelor si
actiunilor motrice.
-formarea corecta a deprinderilor motrice de baza si a unor minimale deprinderi motrice specifice
unor ramuri de sport.
-imbogatirea limba+ului elevilor cu unele cunostinte teoretice de specialitate (reguli de igiena a
efortului, regulamente competitionale sportive) si formarea capacitatii de a le aplica si respecta
prin comportamentul propriu.
-contributie la recuperarea deficitului mintal, la cresterea gradului de abstractizare si generalizare
a gandirii.
;orme de organizare%
3ersoanele cu deficient mintala le+era (D!'45) pot intelege notiuni legate de activitatea de
activitatea de educatie fizica si sport% reguli de desfasurare a actiunilor motrice, sensul intrecerii,
clasamentul, notiuni legate de atac si aparare, dozarea efortului.
!n cazul persoanelor cu deficient moderata, in functie de nivelul competentelor acestora in plan
psi*o-social, se pot organiza%
-activitati sportive cu reguli adaptate, cu acordarea de recompense in functie de clasament si
performanta,
-activitati fizice adaptate, cu programe de exercitii din care se exclude notiunea de sport, dar cu
acordare de recompense pentru participare.
Afectiunile persoanelor cu deficient mintala severa determina manifestarea unor poli*andicapuri
care in contextual activitatilor fizice adaptate pot fi abordate prin sarcini motrice simple,
individuale sau colective(mers sub forma de plimbari in aer liber) sau prin participare la intreceri
sportive(integrare fizica, ca spectator) aceste personae fiind sensibile la practice sociale de acest
gen,participarea lor vizeaza acceptarea sociala de catre persooanele normale.
12. . E; adaptata ptr copii cu deficiente de vedere% idem 11
"biective%
-stimularea dorintelor de miscare a elevilor
-imbogatirea experientei motrice
-corectarea deficientelor fizice
-obtinerea unui ec*ilibru psi*o-fizic normal
;orme de organizare%
;ormele de organizare a practicarii exercitiilor fizice de catre elevii nevazatori sunt urmatoarele%
-lectia de educatie fizica
-orele de cultura fizica medicala
-orele de orientare spatiala
-activitatile sportive(pt toti c*iar de performanta la unele sporturi)
-excursiile si drumetiile
-momentul de educatie fizica
-gimnastica de inviorare
-activitatile de pregatire fizica
9a+oritatea formelor, inclusive lectie de ed fizica prezinta un continut asemanator cu cel de la
elevii normali,dar adecvat particularitatilor specifice nevazatorilor.
"rele de cultura fizica medicala-sunt conduse de -inetoterapeuti in cabinet sau in sali speciale.
1/. E; adaptata ptr copii cu deficiente de auz% idem 11
"biective%
-dezvoltarea musculaturii cutiei toracice si a elasticitatii acesteia,
-educarea capacitatii de coordonare a simtului ec*ilibrului si a ritmului,
-contributie la procesul de demutizare,
-dezvoltarea acuitatii, preciziei simturilor, a capacitatii de percepere a spatiului si timpului,
-educarea atentiei, vointei, capacitatii de decizie, imaginatiei si deprinderii de a actiona conform
unor norme disciplinare,
-dezvoltarea increderii in posibilitatiile individuale, a dorintei de integrare sociala de participare la
actiunile collective de grup,
;orme de organizare%
)istemul formelor de organizare a practicarii exercitiilor fizice este relative asemanatoare cu cel al
elevilor din invatamantul de masa.
#ectia de ed fizica este prevazuta tot cu un volum de 2 ore pe saptamana pentru fiecare
clasa.ontinutul lectiei este determinat de teme si obiective, fiind orientat spre rezolvarea
cerintelor programei si a deficientelor asociate.
)tructura lectiei este asemanatoare celei din invatamantul de masa ,dar fiecare parte prezinta
particularitati determinate de continut.
3artea pregatitoare(introductiva) rezolva sarcini legate de organizarea colectivului de elevi,
pregatirea organismului pentru efortul care urmeaza si influentarea selectiva a aparatului
locomotor.(urata primei parti a lectiei este in +ur de aproximativ 22-/5 minute.
3artea fundamental vizeaza abordarea temelor de lectie,acestea sunt destinate dezvoltarii
calitatilor motrice si insusirii deprinderilor si priceperilor motrice de baza si utilitar applicative sau
specifice unor ramuri sau probe sportive.(urata partii fundamentale este de aproximativ 22-/5
minute.
3artea de inc*eiere vizeaza revenirea organismului dupa effort si unele aprecieri privind realizarea
celor propuse si comportamentul elevilor, in aceasta parte pondere mare au exercitiile de
respiratie.(urata acestei parti de inc*eiere este de aproximativ 2 minute.
)i la surdo-muti sunt activitati cu caracter competitiv(campionate scolare interne si international cu
traditie) si necompetitiv(mai ales turistice, serbari,tabere de vacanta).
Grupa 2
1. #ectia de educatie fizica. 0ipologie. )tructura.
0ipologia lectiei de ed fizica
0ipul de lectie desemneaza un anumit mod de concepere si realizare a acesteia, in vederea
realizarii obiectivelor instructiv-educative.
-ontinutul% lectii ptr formarea deprinderilor motrice, ptr dezvoltarea aptitudinilor
-"biective operationale stabilite% lectii de invatare, de consolidare, de perfectionare,de evaluare.
-#ocul pe care lectia il ocupa in cadrul unui ciclu tematic% lectii introductive,sumative.
-#ocul de desfasurare a lectiei% lectii in interior,in exterior.
-0ipul de curriculum% lectii din trunc*iul comun, lectii la decizia scolii etc.
)tructura lectiei de ed fizica
#ectia reprezinta un sistem alcatuit dintr-o serie de componente (verigi,etape, parti,evenimente)
intre care exista relatii de tip functional (continutul uneia pregateste abordarea continutului
celeilalte componente sau il evalueaza).1erigile lectiei de ed fizica sunt%
-"rganizarea colectivului de elevi'asigurarea unui inceput organizat al lectiei,captarea atentiei,
motivarea elevilor ptr angrenare activa in lectie (adunare,aliniere,verificarea ec*ipamentului si starii
de sanatate,+oc de captare a atentiei).(urata%2-2 min.
-3regatirea organismului ptr efort'aducerea indicilor functionali la valori optime ptr angrenarea in
efortul specific temelor lectiei, dezvoltarea orientarii spatio-temporale,formarea deprinderilor de
lucru in grup (exercitii de front si formatie, variante de mers si alergare,+ocuri de
miscare,elemente simple din ramuri de sport).(urata%4-15 min.
-!nfluentarea selectiva a aparatului locomotor'dezvoltarea tonusului principalelor grupe musculare,
prevenirea deficientelor fizice, corectarea atitudinilor deficiente (ex de dezvoltare fizica
analitica,libera sau cu obiecte).(urata%4-15 min.
-(ezvoltarea calitatilor motrice viteza sau indemanarea'dezvoltarea indicilor de manifestare a
vitezei sau indemanarii , insusirea de dezvoltare a acestor calitati motrice (ex ptr dezvoltarea
diferitelor forme de manifestare a vitezei6componentelor indemanarii). (urata%15-25 min.
-!nvatarea,consolidarea sau perfectionarea deprinderilor si priceperilor motrice'parcurgerea
fazelor de formare a deprinderilor motrice specifice ramurilor de sport (ex simple si complexe
destinate insusirii continutului programei scolare). (urata%15-25 min.
-(ezvoltarea fortei sau rezistentei'dezvoltarea indicilor de manifestare a fortei,insusirea regulilor
de dezvoltare a acestor calitati motrice (ex ptr dezvoltarea diferitelor forme de manifestare a
fortei6rezistentei). (urata%15-25 min.
-7evenirea organismului dupa efort'revenirea indicilor functionali la valori apropiate de cele de la
inceputul lectiei (ex de respiratie,stretc*ing,variante de mers si alergare).(urata%2-4 min.
-Aprecieri si concluzii'transmiterea informatiilor care asigura mentinerea interesului elevului ptr ed
fizica, formularea temelor ptr acasa,recomandari ptr practicarea ex fizice in timpul liber
(explicatie,convorbire).(urata%2-/ min.
2. 3articularitati metodice-organizatorice ale lectiei de E; desfasurata in conditii special (in
aer liber pe timp friguros, in interior)
#ectia desfasurata in aer liber, pe timp friguros
!ncepand cu invatamantul primar unul dintre cele mai imporatnte obiective ale educatiei fizice
vizeaza mentinerea si intarirea starii de sanatate a organismului copiilor, de diferite varste.
9etodologia de realizare a acestui obiectiv presupune desfasurarea lectiilor de educatie fizica in
mediul natural si valorificarea in acest fel a factorilor de calire a organismului. Aceasta maniera de
abordare a lectiei de educatie fizica este valabila inclusive pe durata sezonului rece, cu conditia
respectarii unor reguli metodice-organizatorice.
(ate fiind modificarile de natura fiziologica se poate manifesta in timpul efortului fizic desfasurat
pe timp friguros, prof trebuie sa aiba in vedere urmatoarele aspecte %
-temperatura aerului sa nu scada sub -2 grade
-umiditatea aerului sa fie intre /2-:2 B
-sa nu se intregistreze precipitatii, vant puternic, nebulozitate, fenomene de poluare atmosferica
#ectia desfasurata pet imp friguros, in aer liber impune de asemenea respectarea unor reguli
privind organizarea di desfasurarea ei, astfel%
-organizarea colectivului de elevi, precum si concluziile asupra modului de desfasurare a lectiei se
vor desfasura in interior (vestiar, culoar) pentru a nu tine copii in frig,
-pregatirea organismului pentru effort se va realize impreuna cu influentarea selective a aparatului
locomotor, exercitiile specific acestei situatii de instruire executandu-se din deplasare
-in aceste conditii se pot stabili teme din calitati motrice precum si din deprinderi motrice, cu
conditia ca acestea sa se afle in faza de consolidare sau perfectionare
#ectia desfasurata in interior, in spatii improvizate
*iar daca la ora actual unele unitati de invatamant dispun de spatii adecvate desfasurarii lectiilor
de ed. ;izica, in interior raman numeroase cazurile in acre activitatea pet imp friguros se
desfasuara in spatii improvizate, inclusive aici% culoarele scolii si c*iar spatial clasei.
Atunci cand lectia se desfasoara pe culoar, se va avea !n vedere ca acesta sa nu fie cel care
permite accesul copiilor in salile de clasa si sa fie amplasat la partener, astfel incat sa nu fie
perturbata activitatea celorlalte discipline. uratarea podelei sa se realizeze in timpul pauzei,
astfel incat sa se acorde timpul necesar uscarii sis a fie evitata in acest fel alunecarea copiilor.
" atentie deosebita se va acorda formatiilor de lucru si amplasarii acestora in spatial disponibil,
astfel incat sa se respecte cerinte metodice legate de alcatiurea acestora si evitarii accidentarilor.
0emele de lectie pot viza toate componele tematice, cu o abordare selective a continuturilor impusa
de conditiile material concrete. " atentie deosebita se va acorda +ocurilor de miscare alese. )e
recomanda utilizarea celor care nu presupun manevreare de obiecte pentru a evita incidentele.
Atunci cand lectia de educatie fizica se desfasoar ac*ier in sala de clasa, profesorul va avea in
vedere urmatoarele aspect%
-clasa sa fie amplasata la parter
-aerisirea si curatarea clasei
-evitarea folosirii mobilierului clasei pentru desfasurarea exercitiilor
" atentie deosebita va fi acordata masurilor de igiena colectiva ce vor fi luate dupa desfasurarea
lectiei% aerisirea clasei, rearan+area bancilor, stergerea prafului de pe mobilier si daca este posibil
stergerea podelei.
/. (inamica efortului in lectia de E;
Aprecierea dinamicii efortului in educatie fizica poate fi apreciata,avand in vedere posibilitatile de
care dispune un profesor in timpul lectiei, prin evolutia parametrilor frecventa cardiaca si frecventa
respiratorie.
Evolutia demonstrata practic dar si ceruta de fiziologia efortului pentru angrearea treptata si un
bun randament a organismului in efort, evidentiaza un traseu al efortului in lectie de forma unei
curbe ale carei cote de reprezentare sunt stabilitae prin valorile indicatorilor functionali.
Astfel, pe parcursul primelor trei verigi evolutia efortului inregistreaza un drum ascendent
evidentat de valorile frecventei cardiace si respiratorii care pornind de la aproximativ 45
pulsatii6minut respectiv 1:-1= respiratii6minut pot atimge cote de 125-1/5 pulsatii6minut respectiv
25-22 batai6minut in finalul verigii a treia. Aceasta situatie corespunde incalzirii organismului care
exprima o stare de preparatie psi*o-fizica, senzoriala si c*inestezica optima, ce previne posibilele
accidente.
Actionarea in vedere rezolvarii obiectivelor operationale specifice lectiei atrage dupa sine
solicitarile cele mai importante exercitate la nivelul organismului. .rmare a acestui fapt, in verigile
corespunzatoare se inregistreaza o aparenta stabilizare a efortului la cote crescute, puse in
evidenta de valori ale frecventei cardiace in +urul a 1:5 pulsatii6munut.
Evolutia descendenta a valorilor paramentrilor functionali este una fiziologic normala, asigurata de
mi+loacele ultimelor doua verigi care urmaresc revenirea organismului la o stare optima continuarii
activitatii scolare sau cotidiene. Acest fapt genereaza un aspect descendent al curbei de efort
pana la cote apropiate de cele inregistarte inaintea inceperii lectiei.
8. (iri+area efortului in lectia de E;
)arcina diri+arii efortului in lectia de educatie fizica revine profesorului care are obligatia de a
asigura o dinamica corespunzatoare, faot ce reclama o buna cunoastere a relatiei effort-oboseala-
odi*na.
"boseala poate fi privita ca raspuns acut al organismului la efortul fizic, manifestat printr-o stare
de discomfort caracterizat prin scaderea temporara a capacitatii de effort si o alterare a
coordonarii functiilor organismului.
9anifestarile starii de oboseala se pot inlatura prin odi*na asigurata de pauzele active sau passive
dintre repetari si dintre lectii, care nu trebuie prelungite dincolo de faza in care se pastreaza
efectele favorabile ale efortului, respective faza de supracompensare.
9odalitatile principale de diri+are a efortului in lectie, in functie de momentul folosirii lor, sunt
urmatoarele%
-diri+area anticipata Arealizata prin intermediul documentelor de planificare
-diri+area concreta-realizata in timpul desfasurarii lectiei in urma unor informaii obtinute prin
metode obiective (inregistrarea frecentei cardiac si a celei respiratorii) si subiective(observarea
reactiei elevilor la effort, care permite aprecieri cu privire la gradul de transpiratie, coloritul
pielii, gradul de coordonare motorize, atentia etc.). !n aceasta situatie se impugn modificari ale
diri+arii anticipate concretizate in%
-modificarea duratei si naturii pauzelor
-modificarea parametrilor de effort
-modificarea conditiilor de exersare.
2. Aprecierea calitatii lectiei de educatie fizica.
alitatea lectiei de ed fizica, consecutive operatiilor de diri+are a efortului in lectie, este
apreciata prin intermediul unui indicator denumit CCdensitateCC.
Evaluarea calitatii lectiei de ed fizica se realizeaza cu a+utorul unui indicator denumit
densitate.(ensitatea lectiei este de trei feluri%motrica, pedagogica si functionala.
3rimele doua se calculeaza cu a+utorul unor formule ai caror termini rezulta din inregistrarile pe
care observatorii le efectueaza la lectie. el de-al treilea tip, densitatea functionala,coincide cu
variatia indicilor functionali frecventa cardiac si frecventa respiratorie.
(ensitatea motrica ((9) apreciaza durata totala a activitatii motrice a elevului in cadrul lectiei.)e
calculeaza cu a+utorul formulei%
(9 ' E155
Acest tip de densitate include si pauzele active prevazute de professor in planul de lectie.
(ensitatea pedagogica ((3) reflecta durata din timpul lectiei in care elevul participa la momente
metodice-organizatorice.)e calculeaza cu a+utorul formulei%
(3 ' E155
!n cadrul acestui tip de densitate vor fi incluse pauzele pasive.
(ensitatea functionala nu are o formula de calcul.Ea se apreciaza prin intermediul evolutiei
frecventei cardiac si a celei respiratorii de-a lunngul lectiei.
!n vederea calcularii primelor doua tipuri de densitate si reprezentarii grafice a celei de-a treia se
elaboreaza un protocol de densitate in care se consemneaza duratele de lucru efectiv, durata
pauzelor, a momentelor organizatorice, dar si valorile indicilor functionali.
:. #ocul si metodologia utilizarii +ocului in lectia de E;. 3rezentati 2 +ocuri, evidentiind
principalele obiective pe care le rezolva si masuri de natura organizatorica.
#".# +ocului% Focul de miscare reprezinta unul dintre mo+loacele de baza ale educatiei fizice,
indifferent de varsta copiilor cu care se lucreaza. (iferentele intre +ocurile folosite sunt date de
complexitatea sarcinilor motrice si regulile pe care le presupun.
Focul de miscare ocupa un loc deosebit de important la aceasta varsta. El se utilizeaza ca mi+loc
pentru realizarea temelor din calitati motrice sau deprinderi motrice, dar poate constitui el insusi
tema de lectie. eea ce il caracterizeaza sunt regulile, relative putine si simplitatea sarcinilor
motrice pe care copii le au de executat.
.tilizarea +ocului de miscare in lectia de educatie fizica este conditionata de respectarea
urmatoarelor conditii%
-corelatia dintre obiectivele verigilor lectiilor si cele ale +ocurilor folosite
-respactarea cerintei privind angrenarea treptata in effort a marilor functiuni ale organismului
tuturor elevilor
-desfasurarea in conditii material adecvate
-asigurarea respectarii normelor de protectie a muncii la educatie fizica
9E0"("#"G!A% 9etodologia folosirii +ocului de miscare in educatie fizica presupune%
-selectarea acestora ca mi+loace de instruire
-pregatirea, organizarea si desfasurarea +ocurilor.
!n selectarea +ocurilor de miscare profesorul va tine seama de o serie de aspect si anume%
-momentul din strauctura lectiei in care va fi folosit
-obiectivele urmatoare
-varsta, numarul copiilor si particularitatile lor morfo-funcionale si motrice
-conditiile material si temporal de desfasurare a +ocului
-siguranta spatiului de +oc
F".7!#E
Foc pentru dezvoltarea capacitatii coordonative
&umele +ocului% #a mi+loc
"biective instructive% dezvoltarea coordonarii manual, orientarii spatial
(escrierea +ocului% Fucatorii formeaza un cerc. (oi copii se plaseaza in interior. 9ingea se paseaza
intre componentii cercului din om in om sau peste centru cercului, astfel incat cei doi parteneri sa
nu a+unga mingea.
Atingerea mingiei de catre unul dintre cei doi determina +ucatorul care a pasat ultimul sa intre in
locul celui care a atins-o in mi+locul cercului.
!ndicatii metodice% in functie de nivelul motric al copiilor profesorul va intervene asupra marimii
cercului.
2)Foc pentru dezvoltarea vitezei
&umele +ocului% 1anatorii si vulpile
"biective instructive% dezvoltarea vitezei de deplasare, de executie, a coordonarii oculo-manuale
(escrierea +ocului% elevii impartiti in doua ec*ipe se dispun pe doua linii fata in fata la 25 metri
distant una fata de cealalta. opii uneia dintre ec*ipe au fiecare cate o minge. #a semnalul sono
profesorului cei din ec*ipa cu mingi se deplaseaza in dribbling spre linia din fata. #a fluier, se
intorc repede si arunca spre locul initial, in timp ce elevii din ec*ipa adverse alearga, iau mingiile si
arunca dupa elevii care fug, incercand sa-! loveasca. !n final castiga ec*ipa care loveste cat mai
multi elevi.
!ndicatii metodice% )e va recomanda ca transmiterea mingii sa se realizeze prin rostogolirea mingii
pe sol.
4. 3articularitatile formelor de organizare a E; in invatamantul primar
3entru realizarea obiectivelor de insturire educatia fizica din invatamantul primar dispune de o serie
de forme de practicare a exercitiilor fizice.
#ectia de educatie fizica ,atat cea din trunc*iul comun ,cat sic ea din curriculum la decizia scolii
ramane forma organizatoricade baza a practicarii exercitiilor fizice.
)tructura lectiei este asemanatoare cu cea a celorlalte cicluri de invatamant.3entru ciclul primar se
remarca veriga de influentare selective a aparatului locomotor.
#a inceputul anului scolar si in special la clasa ! ,organizarea colectivului de elevi depaseste
frecvent 2 min a+ungand c*iar la =-15 min.
!n veriga pregatirea organismului pentru effort ponderea mi+loacelor prin care se realizeaza este
data de execrcitiile din scoala merslui si alergarii,+ocurile de miscare si o parte din exercitiile de
front si formatii.
3entru veriga a !!!-a ,cea de dezvoltare fizica armonioasa6influentare selective a aparatului
locomotor,se recomanda in special exercitii individuale libere,bine localizate la nivelul segmentelor
corpului.&u sunt recomandate exercitiile pe perec*i.
3e timp racoros, se pot realize exercitii de influentare selective pe fondul variantelor de deplasare.
3entru verigile tematice ,alaturi de calitati motrice si deprinderi si priceperi motrice ,pot fi
prevazute ca teme de lectie componente ale capacitatii de organizare(intoarceri de pe loc,formatii
de deplasare) ,elemente din scoala alergarii ,sariturii.
3entru consolidarea deprinderilor motrice ,precum si pentru dezvoltarea calitatilor
motrice,principala metoda de instruire o reprezinta +ocul,care corespunde cerintelor didacticii
moderne privitoare la activizarea elevilor si la problematizarea procesuli instructive-educativ.
Gimnastica zilnica se desfasoara simultan cu toi elevii din calsele !-!1 ,fie la inceputul zilei de
scoala ,fie in pauza6recreatia mare.Ea se recomanda a fi efectuata mai ales in aer liber.Este
condusa de un professor de educatie fizica,instructori-elevi din ciclul gimnazial sau profesorul de
?serviciu@ pe scoala.onsta din 2-: exercitii individuale libere de dezvoltare fizica,simple si
cunoscute de elevi.
9omentul de educatie fizica se desfasoara pe parcursul activitatilor didactice care solicita intens
organismul scolarilor mici,prin concentrare nervoasa mare si effort cu precadere
static(caligrafie,desen), care favorizeaza instalarea oboselii.Ex. de exercitii % intinderi ale coloanei
vertebrale, extensii ale trunc*iului cu ridicari de brate ,rasuciri,indoiri de trunc*i ,scuturari de
brate ,inc*iderea si desc*iderea pumnilor.
Alte activitati motrice in regim extracurricular sunt reprezentare de ansamblurile sportive si de
activitatile motrice de timp liber turistice (excursii,drumetii). Activitatile sportive cu c*aracter
competitional sau necompetitional se desfasoara in timpul liber al elevilor in concordanta cu
preferintele lor si dorinta de a practica ramuri de sport.
)pecificul evaluarii in invatamantul primar
)istemul &ational )colar de Evaluare la educatie fizica si sport prevede pentru invatamantul primar
acordarea a minimum / calificative pe semester provenite din sustinerea probelor la % viteza de
deplasare,rezistenta,forta,complex de dezvoaltare fizica armonioasa,indemanare,gimnastica
acrobatica,+oc sportive. 3robele de control nu pot aprecia nivelul de indeplinire a tuturor
obiectivelor cadru si de referinta prevazute de programa.
=. 3articularitatile formelor de organizare a E; in invatamantul prescolar.
ontinutul educatiei fizice ,prevazut de programa, este realizat prin intermediul urmatoarelor forme
de organizare a practicarii exercitiilor fizice%
-A0!1!0A7EA "G#!GA0"7!E ,ca forma de baza se desfasoara conform planului de invatamant
,de 2 H pe saptamana si are o durata variabila%12 min la grupa mica , 22 la grupa mi+locie , /2 la
grupa mare si pregatitoare .
-G!9&A)0!A !G!E&!A ,se desfasoara zilnic ,inaintea de inceperea programului propriu-zis si
variaza prin complexe de exercitii libere analitice,crearea unei stari de buna dispozitie.
-F".7! )! A0!1!0A0! . A7A0E7 9"07! se organizeaza in regimul zilnic al
prescolarului,dupa ?activitatile obligatorii@ sau in cursul dupa-amiezii.
-3#!9GA7!#E se desfasoara pe timp favorabil si contribuie la cunoasterea mediului
incon+urator.(urata ' cu cea a activitatilor de la fiecare grupa.
#ectura suplimentara
3articularitati de crestere si dezvoltare ale prescolarilor
a)3e planurile somatic si functional se constata urmatoarele aspecte%
-copii cresc in inaltime si in greutate,
-procesul de osificare este in plin progress,
-masa musculara este slab dezvoltata,
-caile respiratorii superioare sunt inguste si usor iritabile,
-predomina excitatia fata de in*ibitie ,iradierea fata de concentrare
-plasticitatea sistemului nervos favorizeaza procesul de formare a deprinderilor motrice.
b)3e plan psi*ic
-interesul pentru +oc este crescut
-dezvoltarea reprezentarilor se realizeaza mai ales in contactul direct cu obiectivele si fenomenele,
-capacitatea de a evoca verbal sau intuitive anumite situatii sau evenimente este crescuta
-atentia se dezvolta mult dpa 2 ani.3ana atunci concentrarea se manifest ape durata a 15-12 min.
c)3e plan motric %
-#a grupa mica se constata un consum mare de energie in executia miscarilor care cer
precizie,miscarile sun nesigure,posibilitatile de coordonare limitate,perceptiile spatiale slab
dezvoltate,mersul este leganat cu ritm inegal,
-#a grupa mi+locie se imbunatateste coordonarea miscarilor care devin mai sigure,
-#a grupa mare si pregatitoare cresc evident tonusul muscular si capacitatea de rezistenta la
eforturi mai mari ca intensitate si durata,mersul este mai correct ,mai suplu.
Grupa /
2. 3rezentati etapele si regulile de realizare a planului anual (esalonarii anuale a unitatilor de
invatare).
Etapele sunt%
1.7ealizarea sistemului de coordonate (a tabelului) in care se vor esalona unitatile de invatare,
profesorul trebuie sa consulte planul de invatamant (nr.de ore alocat fiecarei discipline) si programa
de educatie fizica scolara (continut, obiective, competente), profesorul completeaza pe rubricile
orizontale nr de saptamani sip e verticala componentele tematice ale modelului de educatie
fizica(unitatiile de invatare).
2.)tabilirea probelor de evaluare si repartizarea acestora pe doua semester
/.ombinarea unitatilor de invatare
-pentru lectiile cu 2 teme%-o calitate motrica si o depprindere motrica(calitatea motrica trebuie sa
fie indemanare sau viteza)
-o deprindere motrica si o calitate motrica(forta sau rezistenta)
-doua deprinderi motrice
-doua calitati motrice
-pentru lectiile cu / teme%-o calitate si doua deprinderi
-o calitate, o deprindere, o calitate
-doua deprinderi si o calitate
-trei deprinderi
)e va tine cont ca in aceiasi lectie nu se recomanda abordarea calitatilor motrice viteza si
indemanare, forta si rezistenta.&u se recomanda abordarea calitatii motrice viteza cu proba de
alergare de viteza sau rezistenta cu proba de alergare de rezistenta.
8. )tabilirea II ciclurilor tematice (sccesiune de lectie cu aceiasi tema sau cu teme provenite din
aceeasi unitate de instruire)
)e recomanda %- pentru probe atletice :-= lectii
-pentru gimnastica acrobatic 18-1: lectii
-sarituri la aparate :-= lectii
-+oc sportive-45B din nr total de lectii dintr-un an scolar
2. Amplasarea ciclurilor tematice in structura anului scolar
)e recomanda%-ca vacantele sa nu intrerupa circuitele tematice , exceptie pentru gimnastica si
+ocuri sportive insa si asa se recomanda sa fie 2-: lectii inainte de vacanta
-ca acele cicluri tematice destinate dezvoltarii calitatilor motrice sa le preceada pe cele destinate
deprinderilor motrice care solicita acele calitati
:. )tabilirea nr de cicluri tematice
aliatatile sau +ocurile sportive se pot relua de-a lungul anului scolar, probele atletice o singura
data prezente pe an
4. IIIIII probelor de control% evaluarea elevilor la ed fizica presupune verificare acestora cu
a+uorul a 2 tipuri de probe% cele prevazute de )) international scolar de evaluare-primesc note toti
elevii, altele stabilite de prof-doar anumiti elevi.3entru a le deosebi de recomanda marcarea lor
prin semen conventionale diferite.
=. 7epartizarea timpului alocat verigilor tematice intre temele alese (/5 minute)% calitati motrice-
15-12 min
deprinderi motrice %25-22 min