Вы находитесь на странице: 1из 14

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE

I ADMINISTRATIVE
Facultatea de Administa ie Pu!lic"
Masterat
Spa iul public european
E#tindeea s$e est a s$a%iului administati& eu'$ean
Spaiul Administrativ European principii, organizare, provocri pentru
administraiile naionale
d( Cistina Sandu
STUDENT)
Bucureti, Iunie 2014
Lsnd la o parte obiectivele pure inten ionate de natur politic i ideologic,
Uniunea European poate fi privit ca actorul interna ional cel ai vi!ibil "n Europa
institu ional de ast!i# $ncepnd din ianuarie 200%, 2% de state ebre au a fost de acord cu
privire la participarea i contribu ia la pie ele coune regionale, sociale, agricole i
onetare, crend un spa iu european unic de securitate i aprare# &tatele ebre au
convenit, de aseenea, la acceptarea actelor europene, ca o categorie special de cereri
e'terne, al cror rspuns este de obicei iperativ i condus de odele forulate coune,
standarde sau aran(aente institu ionale# )ac*ete posibile de solu ii alternative, par s
"nlocuiasc acordurile institu ionale interne decrepit, cu ini efort i de!bateri politice#
&pa iul +dinistrativ European ,&+E- este, de fapt, un concept inovator, deoarece
este un doeniu suveran tradi ional, adinistra ia public este acu de interes nu nuai
pentru statele na ionale, ci pentru toate statele ebre ale UE i pentru buna func ionare a
UE ca un "ntreg# &+E este o ilustrare etaforic a unui set de principii i criterii, standarde i
cele ai bune practici de adinistra ie orientate ctre cet ean#
)e de alt parte, .ofann ,200/- a considerat c terenul de 0spa iu adinistrativ
european0 a fost folosit pentru a descrie o convergen tot ai are de practici adinistrative
la nivelul UE i "n diferite state ebre, ctre un odel european coun# 1e aseenea, a
fost folosit pentru a descrie fenoenul de ipleentare coordonat a legisla iei UE i
europeni!area dreptului na ional#
&pa iul +dinistrativ European este o etafor cu iplica ii practice pentru &tatele
ebre i care cuprinde, printre altele, principiile adinistrative de drept ca un set de criterii
care trebuie aplicate de ctre rile candidate "n eforturile lor de a atinge capacit ii
adinistrative necesare pentru aderarea la UE ,2E31, 1444, 4-# E'isten a unui spa iu
adinistrativ european presupune c adinistra ia public na ional este condus pe ba!a
principiilor europene, norelor coune i regleentrilor, aplicate "n od unifor "ntr5un
teritoriu relevant ,3ardona, 1444, 16-#
1# Pinci$iile s$a iului administati& eu'$ean
&pa iul +dinistrativ European ,&+E- se ba!ea! pe un set coun de principii care
g*idea! ac iuni 7 activit ii "n cadrul adinistra iei publice na ionale# &isteele
adinistrative ori!ontale na ionale ale statelor ebre sunt asteptate pentru a satisface
cerin ele esen iale care sus in o capacitate are pentru "ntreaga adinistra ie# $n practic,
e'ist "n pre!ent un consens larg cu privire la aceste principii5c*eie, care sunt, de aseenea,
considerate ca fcnd parte din ac8uis5ul counautaire# 1e aseenea, ele servesc ca linii
directoare pentru reforele ini iate de statele candidate#
E'ist patru categorii principale de principii &+E ,3ardona, 2004-9
Statul de drept, "n calitate de securitate i predictibilitate (uridic a ac iunilor
adinistrative i a deci!iilor, care se refer la principiul legalit ii, spre deosebire de
arbitrariului "n public de luare a deci!iilor i de necesitatea respectrii a teptrilor legitie
ale persoanelor fi!ice:
Deschiderea i transparen a, enite s asigure controlul proceselor adinistrative,
re!ultatele i coeren a acestora cu norele de prestabilite:
Responsabilitatea adinistra iei publice la alte autorit i adinistrative, legislative sau
(udectore ti , enite s asigure respectarea statului de drept:
Eficien a "n utili!area resurselor publice i eficacitatea "n reali!area obiectivelor de politic
stabilirea "n legisla ie i "n aplicarea legisla iei#
)rincipiile de ai sus nu ar trebui s rn doar teoretice, ele repre!int fundaentul
pentru &pa iul adinistrativ european i convergen a i coeren a a adinistra iei publice
este reflectat prin punerea "n aplicare a acestor standarde "n legisla ie i "n special "n
practic# $n a(oritatea statelor ebre, aceste principii sunt puse "n aplicare de ctre
constitu ia na ional i incluse "n Legisla ia adinistrativ ,actul func ionarilor publici, actul
adinistra iei locale, a procedurilor adinistrative- i, de aseenea, "n sisteele de control
financiar, audit intern i e'tern, precu i ac*i!i iile publice# +cestea sunt standarde utile "n
evaluarea capacit ii adinistrative, profesionalisul func ionarilor publici, i ra ionalitate
de luare a deci!iilor# E'ist suri graduale "n adoptarea, ipleentarea i integrarea acestor
principii ca valori publice# $n consecin , &pa iul adinistrativ european este re!ultatul unui
proces cople', ba!at pe europeni!are, convergen i dinaic adinistrativ#
2# Pe*'man a +n admnista ia $u!lic" , $inci$ii '$ea i'nale
;u nuai "n practic, dar, de aseenea, "n articole de cercetare nevoia pentru
0reinventarea0 adinistra iei publice a devenit un subiect ult discutat i solu ia prea a fi o
tran!i ie de la un siste birocratic la unul coerent i fle'ibil, capabil s rspund, pentru a
reac iona la sc*ibri i provocri, pentru a oferi servicii la cel ai ic cost# + pre!entat
ai sus, pentru Uniunea European, principiile care, la un nivel acro, ar trebui s fie g*id
adinistra iei publice "n toate statele ebre, dar pentru fiecare institu ie 7 organi!a ie de
stat
aceste principii devin, la un icro5nivel, standarde de perforan i a a ai departe
conceptul de perforan include toate patru dintre ele i ulte altele# $n ultiii 20 de ani a
e'istat o cre tere "n lucrri de cercetare care pun no iunea de perforan pe pagina
principal ,<o*nson i =aplan 14/%, 3arter, >iua i =lein 1442: ;eel?, 1444: Be*n, 200@:
.ood, 200A-# )erforan a public nu este o realitate obiectiv, u or accesibil pentru fi
surate i evaluate, acesta este, de fapt, o construc ie social, perceput distinct prin diferite
pr i interesate ,B*obadian, 2004-, i trebuie s fie definit suficient de larg pentru a include
toate diensiunile c*eie, deoarece acestea sunt percepute de ctre principalele pr i
interesate#
$n tereni de perforan global "n adinistrare, e'ist factori specifici ,B*obadian,
2004-, care ar trebui s fie lua i "n considerare9
Incertitudinea 5 e'ist ulte circustan e e'terne care influen ea! activitatea, organi!area
i preci!ia indicatorilor de perforan :
Diversitatea 5 un nur are de pr i interesate cu interese diferite, este dificil s se a(ung
la un consens "n stabilirea scopului i obiectivelor organi!a iei:
Interdependen a 5 "ntre resurse, procese i deci!ii:
instabilitate 5 sc*ibri sociale, econoice i te*nologice au un ipact iportant asupra
politicilor, scopurilor i obiectivelor de(a stabilite#
1iensiunile 0clasice0 de perforan au fost considerate eficien a, eficacitatea i
economie, dar recente teorii adugat alte E 05uri la bine5cunoscutul trio, cu ar fi ec*itatea,
e'celen a i etica# Cotusi, cele ai ulte cadre de evaluare se concentrea! pe priele trei9
Eficien a 5 raportul dintre intrri i ie iri:
Eficacitatea 5 ipactul ob inut ,re!ultat-, legat de obiectivele planificate:
Economie 5 consu ini de resurse#
@# De-&'ltaea sistemului administati& eu'$ean
UE a fcut un pas iportant pentru a crea &+E cu cercetrile efectuate "n Institutul
European de +dinistra ie )ublic ,IE+) 5 Daastric*t- i "n Uniunea European Institutul
Universitar European din Eloren a, cu stabilirea criteriilor de la 3open*aga ,144%- i cu
adoptarea Cratatului de la +sterda ,144%-# 3onsiliul Europei ,&trasbourg- i 231E
,sediul "n )aris, Eran a-, cu prograul su de &IBD+ a avut un rol iportant "n de!voltarea
&+E# 1e la adoptarea Cratatului de la +sterda &+E a fost conturat puternic#
Institutul European de +dinistra ie )ublic a fost fondat "n 14/1# &arcina sa era de a
anali!a rela ia dintre institu iile 3ounit ilor Europene i a statele ebre "n doeniul
adinistra iei publice# $n legisla ia counitar directivele deveneau tot ai iportante#
1irectivele sunt obligatorii pentru statele ebre "n ceea ce prive te re!ultatul care trebuie
ob inut, dar las autorit ilor na ionale respective, s decid cu obiectivul counitar
stabilit "n directiv trebuie s fie transpus "n legisla ia na ional a acestora sistee (uridice de
ctre o dat specificat#
&IBD+ a fost ini ial lansat "n 1442 de ctre 231E i 3oisia European a
)rograulului )*are pentru a spri(ini ase ri din Europa 3entral i de Est "n reforele lor
de adinistra iei publice# $n paralel cu e'tinderea procesului de stabili!are i asociere,
suportul &IBD+ a fost ulterior e'tins la alte ri, inclusiv "n toate cele !ece ri care au aderat
"n 2004 i cele dou ri care au aderat "n 200% la UE# )rincipala sa isiune a fost de a a(uta
aceste ri s5 i e'tind capacitatea lor de adinistrare# UE "ns i, prin interediul 3oisiei
Europene, a aderat la &IBD+ "n 1444, de cand )rograul )*are are acela i scop ca cel al
&IBD+# $n cadrul &IBD+, UE i 231E a forulat "preun o serie de recoandri diferite
pentru a a(uta statele "n pregtirea pentru aderarea la UE i cu aplicarea corespun!toare a
legisla iei UE# 1ou recoandri sunt iportante pentru noi# )riul este despre pregtirea
adinistra iilor na ionale pentru &+E, iar al doilea este despre principiile ainistratiilor
europene#
$n absenFa unui acquis voluinos legat de capitolul 21, 3oisia accept criteriile
pentru refora adinistrativ de!voltate de &IBD+ pentru deterinarea GcapacitFii
adinistrativeH# +ceste criterii la general se refer la refora adinistrativ "n general i "n
special accentund constituirea unui serviciu public i siste (udiciar profesional i
independent, dar fr a publica recoandrile detaliate pentru fora guvernrii sub5naFionale#
&isteati!nd cele ai iportante principii ale adinistraFiei publice vest5europene,
&IBD+ a(unge la conclu!ia c ele sunt urtoarele9
"ncrederea i previ!ibilitatea ,principiul certitudinii legale- I desfurarea
responsabilitFilor confor legislaFiei "n vigoare, respectarea principiului copetenFei legale
i al principiul legal al proporFionalitFii: ne"ntr!ierile "n luarea deci!iilor sau "n finali!area
procedurilor adinistrative profesionalisul i integritatea profesional "n serviciul public
,iparFialitatea i independenFa profesional-:
desc*iderea i transparenFa I senific c adinistraFia public este penetrabil de
luea e'terioar i poate fi cercetat i supraveg*eat:
responsabilitatea I se refer la verificarea adinistraFiei publice# Un funcFionar public
sau o autoritate adinistrativ trebuie s e'plice i s (ustifice acFiunile sale#
eficienF i efectivitate I eficienFa este o valoare anagerial ce const "n enFinerea
unei relaFii bune "ntre resursele utili!ate i re!ultatele atinse# Efectivitatea const, "n general,
"n asigurarea c perforanFele adinistraFiei publice sunt reuite "n atingerea scopurilor i
re!olvarea setului de problee confor legii#
ncedee .i $e&i-i!ilitate
2 parte dintre principiile i ecanisele adinistraFiei publice lucrea! "n favoarea
"ncrederii i aprevi!ibilitFii, nuite altfel certitudine sau securitate (uridic, "n ceea ce
privete acFiunile i deci!iile adinistrative# Coate aceste principii vi!ea! eradicarea
arbitrarului din afacerile publice# Legea presupune un ecanis"n continu sc*ibare pentru
"ncredere i previ!ibilitate# +ceasta "i asu principiul JadinistraFiei prin legeH# $n esenF,
legea prevede c adinistraFia public trebuie s5i desfoare responsabilitFile confor
legislaFiei "n vigoare# +utoritFile publice a(ung la anuite deci!ii respectnd reguli i
principii generale, aplicate iparFial oricrei persoane li se adresea! cu o cerere# )roblea
intervine "n ceea ce privete neutralitatea i generalitatea cererii ,principiul nediscriinrii-#
+dinistraFia public trebuie s decid "n funcFie de legile "n vigoare i de criteriile
interprtetative produse de ctre curFile de (ustiFie, fr s ia "n considerare nici un alt aspect#
Litera legii se opune puterii arbitrare, relaFionrii sau oricrei alte devieri# 1e aseenea,
legislaFia necesit o ierar*ie de reguli legale, eise de curFi de (ustiFie independente,i
stipulea! principiul confor cruia o autoritate public nu este investit "n od noral cu o
putere de deci!ie e'clusiv, aceasta fiind "n contradicFie cu legile "nvigoare, fcute publice
prin deci!ii regulatoare specifice#
2 noFiune legat de legislaFie este i aceea a copetenFei legale# +utoritFile publice pot
decide nuai asupra unor problee aflate "n (urisdicFia lor legal# In acest conte't,
copetenFa "nsean puterea de a decide, "n od legal i e'presiv, asupra unei problee date
de interes public, lucru care nu nuai c autori!ea! persoana "n cau! s ia o deci!ie, dar o i
oblig s5i asue responsabilitatea pentru aceasta# 2 autoritate public copetent nu poate
renunFa la aceast responsabilitate# ;oFiunea de copetenF este strict definit, astfel "nct
deci!ia unei persoane neautori!ate ,aflate inafara (urisdicFiei legale- este nul, i va fi
declarat nul de orice curte (udectoreasc# Increderea i previ!ibilitatea adinistraFiei
publice nu sunt neaprat "n contradicFie cu discreFia adinistrativ# 1iscreFia i arbitrarul nu
sunt acelai lucru: 1eci!iile de acest fel se refer la aspectele care, "ntr5un cadru legal, confer
autoritFii publice o anuit libertate de deci!ie# +cest tip de deci!ii le sunt perise anuitor
corpuri adinistrative din ai ulte otive, "ns acest lucru nu presupune devierea de la
litera legii, "n nici un ca!# ;ecesitatea discreFiei deci!ionale apare datorit faptului c
legislaFia nu poate prevede orice tip de situaFie care ar putea interveni "n tip# 1e aceea, "n
od e'pres, autoritFilor publice li se confer acest statut# 3urFile (udectoreti au elaborat
"ns o doctrin a discreFiei deci!ionale "n adinistraFia public, doctrin care conFine principii
variate, care guvernea! i constrng e'ercitarea acesteia#
)rintre acestea este principiul care oblig autoritFile publice s acFione!e nuai "n bun
credinF, s urreasc interesul public "ntr5o anier re!onabil, s ure!e proceduri
corecte, s respecte cerinFele nediscriinrii i s urreasc noFiunea proporFionalitFii# 3u
alte cuvinte, discreFia deci!ional nu poate opera fr respectarea principiilor generale ale
legii adinistraFiei publice, de vree ce acestea crea!practic o contrabalanF vis5K5vis de
puterea de deci!ie acordat autoritFilor publice#
Un alt principiu care pledea! "n favoarea "ncrederii i previ!ibilitFii este principiul
legal al proporFionalitFii# +ceasta "nsean c acFiunea adinistrativ trebuie s decurg "n
od proporFional cu procesul i respectiv cu finali!area pe cale legal, neprivnd cetFenii de
nici un aspect care s facilite!e atingerea scopului propus i corect din punct de vedere legal#
)roporFionalitatea este "n strns legtur cure!onabilul# 1e aseenea, ai "nsean c
este ilegal s aplici legea nuai atunci cnd prin aceasta apare un avanta(, neintenFionat ois
de lege#
+cest lucru poate constitui ceea ce se nuete abu! de putere adinistrativ#
)roporFionalitatea este "n od particular relevant "n ca!uri de anc*ete adinistrative
solicitate ,ca!uri de e'propriere-, "n care persoane individuale sunt private de drepturile de
proprietar "n favoarea interesului public# ;oFiunea de proporFionalitate a fost cu precdere
de!voltat de ctre 3urtea European de <ustiFie, urnd o linie de(a stabilit de legislaFia
geran, pentru ca apoi s ptrund "n a(oritatea sisteelor adinistrative europene, prin
legislaFia 3ounitFii Europene#
Desc/idee .i tans$aen%"
1esc*iderea sugerea! faptul c adinistraFia este dispus s accepte un scrutin venit
dinafar, "ntip ce transparenFa senific gradul de desc*idere "n ca!ul unui scrutin sau al
unei verificri# +ceste dou caracteristici perit, pe de o parte, ca orice cetFean iplicat "ntr5
o procedur adinistrativ s poat urri derularea acesteia, pe de alt parte, adinistraFia
periFnd astfel cu ai ult uurinF o evaluare venit din partea unor instituFii autori!ate#
3ele dou principii sunt instruentenecesare pentru respectarea legii, pentru egalitatea
"n faFa legiii pentru responsabilitate# 3a regul general, politica adinistraFiei publice ar
trebui s fie una de dec*idere i transparenF# ;uai ca!uri de natur e'cepFional ar trebui
Finute secrete i clasate ca i confidenFiale, cu ar fi cele legate de securitatea naFional sau
aspecte siilare# La fel, date personale nu trebuie revelate unor terFe prFi#
$n realitate, nuai cteva aspecte specifice afectea! securitatea naFional# 2ricu,
autoritFile au tendinFa de a declara unele docuente confidenFiale, ai des dect ar fi ca!ul#
Este potrivit s enFion aici c, cu e'cepFia &uediei, de la sfritul secolului al LMIII5 lea,
standardul tradiFional al adinistraFiei a fost discreFia# ;uai "ncepnd cu anii A0 a "nceput s
se de!volte stilul desc*is de guvernare "n unele deocraFii, ast!i fiind considerat un standard
esenFial pentru adinistraFia public# $n trecut, singura aplicaFie a principiului de desc*idere
"n deocraFiile vest Europene, era, pe de o parte principiul care prevedea faptul c legile
intrau "n vigoare nuai dup publicarea lor "ntr5un buletin sau !iar oficiali pe de alt parte,
faptul c deci!iile adinistrative erau aplicabile nuai dup counicarea i acceptarea lor de
ctre cei "n cau!# 1esc*iderea i transparenFa "n adinistraFia public servesc dou obiective
precise# $n priul rnd, respect interesul public "n sura "n care liitea! al5
adinistrarea i corupFia# $n al doilea rnd, sunt esenFiale pentru respectarea drepturilor
individuale, "n sura "n care furni!ea! otivele necesare deci!iilor adinistrative,i "n
consecinF a(ut prFile interesate s5i e'ercite dreptul de a solicita recurs#
Res$'nsa!ilitatea
$n general, rspundere "nsean c o persoan sau o autoritate trebuie s e'plice i s
(ustifice propriile sale acFiuni# $n legea adinistraFiei publice, aceasta "nsean c orice
organis adinistrativ trebuie s rspund de actele sale "n faFa unei alte autoritFi
adinistrative, legislative sau (uridice# Nspunderea ai presupune i faptul c nici o
autoritate nu trebuie scutit de scrutine sau verificri din partea altor autoritFi# +ceasta se
poate efectua prin ai ulte ecanise diferite, inclusiv de ctre curFi de (ustiFie, apelul la
corpuri adinistrative superioare, de ctre un funcFionar "nsrcinat cu sondarea opiniei
publice, inspecFie fcut de o coisie special sau scrutinul unei coisii parlaentare#
Nesponsabilitatea este un instruent "n a deonstra dac principii ca respectarea legii,
desc*iderea, transparenFa, iparFialitatea i egalitatea "n faFa legii sunt respectate#
Nesponsabilitatea este esenFial pentru consolidarea unor valori ca eficienFa, "ncrederea sau
previ!ibilitatea "n adinistraFia public#
2 caracteristic special a responsabilitFii adinistraFiei publice, stipulat de lege, este
concentrarea ei "ntr5un cople' de proceduri forale# ;u este definit ca o noFiune abstract,
ci dipotrivapare ca ceva foarte concret, e'plicat prin procedee specifice# )e de o parte se
urrete "n ce sur sunt respectate principiile europene ipuse "n adinistraFia public de
ctre funcFionarii publici i de ctre autoritFile publice, iar pe de alt parte, ct de strict sunt
urate procedurile legale specifice adinistraFiei#
E*icien%" .i e*icacitate
2 diensiune specific a responsabilitFii se refer la eficienFa "n perforanFele
adinistraFiei publice# Necunoasterea eficienFei ca o valoare iportant pentru serviciul
public este de dat relativ recent# 3u statul a devenit productorul serviciilor publice, s5a
introdus noFiunea de productivitate "n adinistraFie# +st!i, datorit constrngerilor fiscale din
ulte Fri, perforanFa efectiv i eficient a adinistraFiei publice "n a asigura servicii
publice societFii este din ce "n ce ai urrit# EficienFa este caracteri!at ca o valoare
constnd "n enFinerea unei bune raFionri "ntre resursele utili!ate i re!ultatele obFinute#
2 valoare care deriv "n od autoat este eficacitatea, care const "n siguranFa faptului
c perforanFele adinistraFiei publice se "ndreapt ctre scopurile propuse, soluFionnd
probleele publice pe cale legal, $n principal, const "n anali!area i evaluarea politicilor
publice specifice i asigurarea cacestea sunt corect ipleentate de ctre adinistraFia
public i de ctre funcFionarii publici#
$n constituFiile vest europene de dat ai recent, ca cea a &paniei ,14%/-, eficienFa i
eficacitatea adinistraFiei publice au fost senalate ca principii constituFionale, "preun cu
alte principii clasice, cu sunt respectarea legii, transparenFa i iparFialitatea# 1e aseenea,
legea adinistraFiei publice, se refer adesea la econoie, eficienF, eficacitate ,cunoscute ca
Jcele trei E5uriH- i respectare legii, ca principiile care trebuie s pre!ide!e adinistraFia
public i activitFile i deci!iile funcFionarilor publici#
EficienFa, ca valoare anagerial, poate prea "n conflict cu legea i cu procedurile
obligatorii, de vree ce este o valoare politico5deocratic# Danagerii publici vd adesea
procedurile legale ca inaici ai eficienFei# Unele proceduri stabilite pot fi "n conflict cu un
anuit aspect econoic, i pot afecta "n odnegativ balanFa dintre costurile i beneficiile
financiare ale unei acFiuni adinistrative#
+cest conflict generea! ai ulte de!bateri# Un anuit nur de instituFiii soluFii
legale tind s fie afectate de acest conflict# )rintre cele instituFionale, se poate ainiti procesul
transferrii activitFilor de producFie ctre sectorul privat prin proceduri contractuale, pstrnd
adinistraFiei publice rolul de a fi factorul care concepe aceste contracte i apoi le
onitori!ea!# 1in punct de vedere legal, au fost legiferate un are nur de legi asupra
interederilor adinistraFiei publice i adugate legii adinistrative# 1irectiva 3E cu privire
la aceasta s5a dovedit a fi o surs iportant de oogeni!are a principiilor legale "n "ntreaga
Uniune European# LegislaFia 3E prevede de aseenea necesitatea unei adinistraFii
eficiente, avnd "n vedere "n special directivele i regulrile 3ounitFii# +cest lucru a obligat
ai ulte state ebre s fac odificri "n organi!area lor doestic, "n structurile
adinistrative i "n aran(aentele deci!ionale, cu scopul de a susFine efectiv i "n od eficient
legislaFia european i de aseenea, s asigure o cooperare efectiv "ntre instituFiile
3ounitFii Europene, aa cu reiese din secFiunea urtoare#
E#3ardona, considernd c principiile fundaentale ale adinistraFiei europene se
grupea! "n cele patru categorii enunFate de ctre &IBD+, prioritatea acordndu5se priei, le
de!volt "n urtoarele principii9
Jadinistrarea afacerilor publice prin o legislaFie clar i e'acta care s nu perit
interpretri ec*ivoce:
adinistraFia public nu poate avea obligaFii i drepturi e'tracontractuale:
nedescriinare rasial, religioas, politic, se'ual etc#:
proporFionalitate:
satisfacerea ateptrilor legitie ale cetFenilor:
dreptul de a fi audiat i cel la aprare "n procesele adinistrative, precu i la
corectitudine procedural:
dreptul la o adinistraFie public eficient, capabil s aplice efectiv legislaFia UE:
*otrrile adinistrative trebuie otivate "n od public:
supraveg*erea activitFii adinistraFiei publice i dreptul de a ataca *otrrile
adinistrative "n instanFa (udectoreasc:
oportunitatea deci!iilor i acFiunilor adinistraFiei publice#H
2 noFiune iportant pentru statele candidate "n conte'tul procesului de aderare este
noFiunea de Gcapacitate adinistrativH cu care operea! instituFiile europene# +ceast noFiune
la fel este greu definibil, "n linii generale ea presupune potenFa de a5i asua capacitatea de
ebru prin "prtirea valorilor politice, econoice, culturale etc# europene i prin
aplicarea acquis communautaire. $n ca!ul e'istenFei uneori foarte vagi cerinFe faF de adi5
nistraFia public, statele candidate sunt puse "ntr5o situaFie dificil "n reali!area reforei
adinistrative# &+E are i o anifestare neforal# )ornind de la ideea c UE este cointe5
resat nu "n counitatea instituFiilor i sisteelor adinistrative, ci "n finalitatea activitFii
acestora, acest aspect al de!voltrii &+E este iportant# El se reali!ea! prin interediul
counicrii i a sc*ibului de e'perienF cu scopul gsirii, prin eforturi coune, a unor
procedee, odalitFi, ecanise de guvernare i adinistrare eficiente#
&+E nu este unul unifor, nivele sale I supra5naFional, naFional, regional i local I
sunt supuse europeni!rii "n od diferit i particular# )riul nivel, cel supra5naFional, poate fi
divi!at "n dou subdivi!iuni I unul general ce se refer la toat counitatea i altul particular
care include doar instituFiile UE, ca structur supra5naFional# La nivelul supra5naFional, UE
are o capacitate de ipunere *otrtoare# 2ogenitatea instituFiilor adinistrative europene
fiind asigurat# &ubdivi!iunea adinistrativ general conFine regleentrile general valabile
att pentru instituFiile counitare, ct i pentru cele ale statelor ebre#
La nivel european, articolul 41 al G3artei 1repturilor Eundaentale a Uniunii
EuropeneH, adoptat la ;iFa "n decebrie 2000, conFine dreptul la o bun adinistrare# Ea
stipulea! c orice cetFean se poate adresa cu c*estiunile sale instituFiilor i structurilor
UE# +cest drept include dreptul fiecrei persoane de a se pronunFa referitor la acFiunile
adinistraFiei ce5l vi!ea!, dreptul fiecrei persoane la accesul la docuentele care5l
vi!ea!, cu respectarea intereselor confidenFialitFii a secretului profesional sau de afaceri
i obligativitatea adinistraFiei de a pre!enta arguentarea deci !iei# +ceste reguli sunt
copletate cu dreptul oricrei persoane la copensare "n ca!ul "n care instituFiile sau
funcFionarii a adus daune i dreptul de a scrie instituFiilor counitFilor "n orice lib al
tratatului i de a prii rspuns "n aceeai lib#
G3odul European al Bunului 3oportaent +dinistrativH a fost adoptat de ctre
)arlaentul European "n septebrie 2001 i este un alt eleent al &+E# +cest act stabilete
odelul relaFiei dintre instituFiile UE i funcFionarii si, pe de o parte i, pe de alt parte, cu
publicul# 3odul conFine principiile bunului coportaent adinistrativ I legalitate, absenFa
discriinrii, proporFionalitatea, absenFa abu!rii de putere, iparFialitate i independenF,
obiectivitate, previ!ibilitate legiti, consecutivitate i consultare, dreptate, aabilitate etc#
G3arta 1repturilor Eundaentale a Uniunii EuropeneH i G3odul European al Bunului
3oportaent +dinistrativH se refer la instituFiile UE i la personalul acestora i nu la
instituFiile statelor ebre# +ceasta nu e'clude ca, pe viitor, ele s fie aplicabile i la nivel
naFional#
La nivel naFional, "n afar de principiile generale politico5adinistrative i de acFiunile
i instituFiile ipuse de circustanele practice ale integrrii, nu e'ist o anifestare
puternic a &+E# Eaptul c birocraFia statelor ebre au fost capabile s acoode!e
europeni!area asiv a copetenFelor politice, "n are sur pstrnd propriile diferite
structuri adinistrative, indic asupra liitelor integrrii europene# E'istenFa UE nu este un
factor care ar constrnge la convergenF adinistrativ# +roni!area standardelor adinist5
raFiei publice nu presupune c instituFiile adinistrative trebuie s fie oogene "n statele
ebre ale UE i "n statele candidate sau pretendente#
Un indice al deosebirilor naFionale const "n diferitele abordri ale eergenFei
adinistraFiilor naFionale la nivel european I a repre!entanFilor naFionale la Bru'elles# Ele
repre!int ecanisul de counicare dintre guvernele naFionale i Bru'elles# +ceste structuri
naFionale "n capitala UE funcFionea! "n abele direcFii# Ele, ca agenFii a guvernelor
naFionale, counic 3oisiei Europene situaFia din Frile pe care le repre!int, dar i
counic voinFa i deci!iile instituFiilor counitare guvernelor naFionale# 1ac e s urri
evoluFia repre!entanFele guvernelor "n Bru'elles "n cone'iune cu evoluFia aderrii statului la
UE, atunci aceste structuri apar "n ba!a structurilor de conlucrare sau observare instituite
anterior aderrii statului# &tructura, fora, scopurile i iplicarea acestora "n funcFionarea
InstituFiilor europene este diferit#
;ivelul regional i local este de copetenFa suveranitFii statelor ebre i accentul
UE "n politica regional se refer la proces i re!ultat, nu la specific# $n conforitate cu
principiul subsidiaritFii nivelul regional i local se afl "n copetenFa statelor ebre# 1in
acest considerent UE nu se iplic "n regleentare vdit sau cu caracter de recoandare a
situaFiei din adinistraFia public sub5naFional# UE nu prevede e'plicit careva cerinFe faF de
guvernele subnaFionale# +cesta nu "piedic UE s aib o politic regional activ, printr5un
dialog direct cu regiunile ,prin interediul repre!entanFilor regiunilor la 3oisia European,-
a prograelor destinate regiunilor i a flu'urilor financiare adresate acestora# Negionalisul
este o piatr de teelie a UE# 1e!voltarea regiunilor, descentrali!area puterii de stat decurge
din "nsi natura UE I prio, principiul subsidiaritFii este "nscris "n tratatul cadru al UE,
secundo, deocraFia presupune o autonoie a colectivitFilor locale#

CONCLU0II
&pa iul +dinistrativ European este un concept cople', ultidiensional i
proovea! cooperare intens "ntre actorii adinistrativi i activit i de la fiecare nivel# &+E
nu este un nou nivel adinistrativ, acesta este copus din sistee adinistrative i institu ii
care cooperea! i ader la acelea i valori adinistrative# 3ele patru categorii de principii
definesc identitatea de spa iu adinistrativ european, ca o entitate inforal ba!at pe un
cadru legal i adinistrativ# )e de alt parte, principiile &+E pot stabili direc ia strategic
pentru fiecare organi!a ie public ,La nivel icro-# 3a orice alt organi!a ie, cu atribu ii
forale i clar definite i activit i, institu iile publice au o abordare clar i necesar#
)articularitatea acestei abordri "n adinistra ia public este c se integrea!a principiile &+E
generale i se concentrea! "n 3onceptul de perforan # )erforan a "n adinistra ia
public sunt, de fapt, principiile spa iului adinistrativ european puse la unc#
&+E se refer nu doar la o paradig sau la un odel adinistrativ unic pentru tot
spaFiul european, ci la acele eleente ale sisteului adinistrativ care asigur buna
funcFionare a UE# Decanisele care asigur afirarea i evoluFia &+E pn la oent au dus
la lipe!iea anuitor standarde ale adinistraFiei publice# 3u toate acestea, din acest punct
de vedere, &+E se ba!ea! ai ult pe evoluFia fireasc a relaFiilor adinistrative din spaFiul
european, dect pe o intervenFie prot i cert a instituFiilor europene "n structurarea i
odelarea spaFiului adinistrativ al statelor ebre#
+dinistraFiile publice naFionale, "n special, "n statele cu vec*i tradiFii deocratice i5
au constituit de(a principiile fundaentale i fora# +dinistraFia nivelului european este "n
proces de forare# +ceasta necesit o conceptuali!are a adinistraFiei publice general
europene# +dinistraFia public a UE, anifestndu5se prin particularitFi i tradiFii proprii se
constituie "n ba!a celor naFionale, "ns le depete i se deosebete de ele#
&+E trebuie privit i "nFeles, ca un spaFiu adinistrativ al sisteului politic european,
care asigur funcFionarea UE i nu ca un spaFiu adinistrativ al unui stat sau nu ca o e'presie
a unificrii, forFate sau bOnevole, a adinistraFiilor statelor ebre a UE# +cestea se unific
"n sura "n care este necesar pentru ca statul s se poat adapta la e'istenFa "n cadrul UE#
1i!li'2a*ie
1# +ni I# Datei, Lucica Datei, 1iana 3aelia Iancu, C*e Internali!ation of t*e European
+dinistrative &pace )rinciples in ;ational )ublic +dinistrations, 2011
2# + ;eP &pace for )ublic +dinistrations and &ervices of Beneral Interest in an
Enlarged Union# &tud? intended for t*e Dinisters responsible for )ublic +dinistration of t*e
Deber &tates of t*e European Union# I Lu'ebourg, / <une 2006#
@# +llen 1# 3o*esion and t*e &tructural Eunds# Cransfers and Crade52ffs# 77 Qallace .#,
Qallace Q# ,eds#- )olic?5DaRing in t*e European Union# I2'ford9 2'ford Universit? )ress,
2000, pp#24@52A6#
4# 3ardona E# &ervicii publice pentru un spaFiu adinistrativ european# 77 Mocea 3ivic,
1444, Dai5Iunie, nr#24#3*arter of fundaental rig*ts of t*e European Union# 77
6# *ttp977PPP#curia#europa#eu I 3urtea European de <ustiFie#
A# *ttp977PPP#eupan#org7 I NeFeaua European a +dinistraFiei )ublice ,European
)ublic +dinistration ;etPorR-
%# *ttp977PPP#europarl#eu#int I )arlaentul European#
/# PPP#sigaPeb#org7publications742%4%A40
4# *ttp977PPP#oecd5ilibrar?#org7
10# *ttp977PPP#enterprise5europe5erbsn#ro7stiri7E'tinderea5UE555raportul5201254/1#*tl
11# *ttp977PPP#ae#ro7node716@0
12# *ttp977ec#europa#eu7econo?Sfinance7international7enlargeent7inde'Sro#*t

Оценить