Вы находитесь на странице: 1из 2

Lampiran A 1

TARIKH-TARIKH PENGHANTARAN BUKU REKOD PENGAJARAN


GURU-GURU SIDANG PAGI 2013
BULAN TARIKH / HARI CATATAN
JANURAI

2 JAN / RABU ! JAN / JU" 11 JAN / JU" 1# JAN / JU" 2$ JAN / JU"
%A&a' p(r)(*+'a,an -
S(ma*an *()('.r.,an
/EBRUARI 1 /EB/ JU" # /EB / JU" 1$ /EB / JU" 22 /EB / JU"
"AC 1 "AC / JU" # "AC / JU" 1$ "AC/ JU" 22 "AC/JU"
2$-20 "a1 C.2i
P(r2(n3a,an S(m1
APRIL $ APR/JU" 12 APRIL/JU" 10 APR/ JU" 24 APR/ JU"
"EI 3 "EI/JU" 10 "EI/JU" 15 "EI/JU"
2!"(i %J.m-- Hari
&()a*
2$ "(i-0 J.n C.2i S(m6
1
JUN 10 JUN/ ISNIN 1! JUN / JU" 21 JUN / JU" 2# JUN / JU"
JULAI $ JULAI/ JU" 12 JULAI/JU" 10 JULAI /JU" 24 JULAI / JU"
OGOS 2 OGOS/JU" 10 OGOS/ISN 23 OGOS/JU" 30 OGOS / ISN 5-1# O3+) 1.2i Pra
S(m 2
SEPTE"BE
R
4 SEPT/ ISNIN 13 SEPT/JU" 20 SEPT/JU" 25 SEPT/JU"
OKTOBER ! OKT / JU" 11 OKT / JU" 1# OKT / JU" 2$ OKT / JU"
NO7E"BER 1 NO7 / JU" # NO7/ KHA 1$ NO7/JU"
1$ N+8- C.2i A*,ir
Ta,.n 9(rm.'a6 RPH
,(n:a*'a, :i)impan :i
p(;6 )(*
DISE"BER
N+2a < Ji*a )(*iran=a ,ari J.maa2 a:a'a, 1.2i ma*a 9.*. r(*+: ,(n:a*'a, :i,an2ar pa:a ,ari I)nin