You are on page 1of 152

GT-I9100

sch hng dn s dng


S dng sch hng dn ny
2
S dng sch hng dn
ny
Cm n bn mua thit b di ng Samsung ny. Thit b
ny cung cp cho bn kh nng lin lc v gii tr di ng cht
lng cao da trn cng ngh vt bc v cc tiu chun cao
ca Samsung.
Sch hng dn s dng ny c thit k ring hng
dn bn v cc chc nng v tnh nng ca thit b.
c ti liu ny trc
Vui lng c k ton b cc lu an ton v ti liu hng

dn ny trc khi s dng thit b m bo s dng an


ton v ng cch.
Cc m t trong sch hng dn ny da trn ci t mc

nh ca thit b.
Cc hnh nh v nh chp mn hnh c s dng trong ti

liu hng dn s dng ny c th khc vi sn phm thc


t.
Ni dung trong ti liu hng dn s dng ny c th khc

vi sn phm, hoc phn mm do nh cung cp dch v


hoc hng truyn thng cung cp, v c th thay i m
khng cn bo trc. Truy cp www.samsung.com xem
bn hng dn s dng mi nht.
Cc tnh nng c sn v cc dch v b sung c th khc

nhau ty vo tng thit b, phn mm, hoc nh cung cp


dch v.
Vic nh dng v phn phi ti liu hng dn s dng ny

l da trn h iu hnh Google Android v c th thay i


ty vo h iu hnh ca ngi dng.
Cc ng dng v chc nng ca chng c th khc nhau

ty vo quc gia, khu vc, hoc thng s k thut ca phn


cng. Samsung khng chu trch nhim v cc vn lin
quan n hiu sut gy ra do ng dng ca bn th ba.
S dng sch hng dn ny
3
Samsung khng chu trch nhim v cc vn lin quan

n hiu sut hoc tnh khng tng thch gy ra do vic


chnh sa cc ci t ng k ca ngi dng.
Bn c th nng cp phn mm ca thit b di ng bng

cch truy cp www.samsung.com.


Cc ngun m thanh, hnh nn, v nh cung cp trong thit

b ny c cp php s dng c gii hn gia Samsung


v cc ch nhn tng ng ca chng. Vic trch xut v s
dng cc sn phm ny cho mc ch thng mi hoc cc
mc ch khc l vi phm lut bn quyn. Samsung khng
chu trch nhim v vic vi phm bn quyn ca ngi
dng.
Vui lng gi sch hng dn s dng ny tham kho v

sau.
Biu tng ch dn
Trc khi bt u, hy lm quen vi cc biu tng m bn s
thy trong sch hng dn ny:
Canh bocc tnh hung c th gy thng tch
cho bn thn bn hoc ngi khc
Cn thncc tnh hung c th gy h hong cho
thit b hoc thit b khc
Ghi chcc ghi ch, mo s dng hoc thng tin b
sung

Tham khaocc trang c thng tin lin quan; v d:


tr.12 (ngha l xem trang 12)

Tip theo lth t ca cc ty chn hoc menu bn


phi chn thc hin mt bc; v d: ch Ch,
m danh sch ng dng v chn Ci t Thng
tin in thoi (ngha l Ci t, tip theo l Thng
tin in thoi)
[ ] Ngoc vungcc phm ca thit b; v d: [ ] (th
hin phm Menu)
S dng sch hng dn ny
4
Ban quyn
Bn quyn 2012 Samsung Electronics
Ti liu hng dn s dng ny c bo v theo lut bn
quyn quc t.
Khng c sao chp, phn phi, dch ngha, hoc lan truyn
ti liu hng dn s dng ny di bt k hnh thc no
hoc bng bt k phng tin no, nh in t hoc c hc,
bao gm sao chp, ghi, hoc lu tr trong bt k phng tin
lu tr thng tin v h thng truy xut no, m cha c s
ng trc bng vn bn ca Samsung Electronics.
Thng hiu
SAMSUNG, v biu trng SAMSUNG l thng hiu ng

k ca Samsung Electronics.
Biu trng Android, Google Search


, Google Maps

,
Google Mail

, YouTube

, Android Market

, v Google
Talk

l thng hiu ca Google, Inc.


Bluetooth


l thng hiu ng k ca Bluetooth SIG,
Inc. trn ton th gii.
Oracle v Java l thng hiu ng k ca Oracle v/hoc

cc cng ty con ca Oracle. Cc tn khc c th l thng


hiu ca cc ch s hu tng ng.
Wi-Fi


, biu trng Wi-Fi CERTIFIED v biu trng Wi-Fi l
thng hiu ng k ca Wi-Fi Alliance.
S dng sch hng dn ny
5
DivX


, DivX Certifed

v cc
biu trng c kt hp l
thng hiu ca DivX, Inc. v
c s dng theo giy php.
Tt c cc thng hiu v bn

quyn khc l ti sn ca ch s hu tng ng ca chng.


GII THIU V VIDEO DIVX
DivX

l nh dng video k thut s c to bi DivX, Inc.


y l in thoi DivX Certifed

chnh thc pht video DivX.


Hy truy cp www.divx.com bit thm thng tin v cc cng
c phn mm chuyn i cc fle ca bn sang nh dng
video DivX.
DivX Certifed

pht video DivX

c phn gii ln ti
HD 720p, k c ni dung cao cp.
C th pht video DivX

ln ti phn gii HD 1080p


GII THIU V VIDEO THEO YU CU CA DIVX
Thit b c DivX Certifed

ny phi c ng k pht cc
b phim Video theo Yu cu (VOD) ca DivX. ly m ng
k, chn mc DivX VOD trong menu ci t ca thit b. Truy
cp vod.divx.com bit thm thng tin v cch hon thnh
vic ng k.
Ni dung
6
Ni dung
Lp rp ........................................................... 10
M hp ........................................................................................... 10
Lp th SIM hoc USIM v pin ............................................ 10
Sc pin ............................................................................................ 12
Lp th nh .................................................................................. 15
Gn dy eo ................................................................................. 17
Bt u .......................................................... 18
Bt v tt thit b ........................................................................ 18
Lm quen vi thit b ............................................................... 19
S dng mn hnh cm ng ................................................. 23
Kha hoc m kha mn hnh cm ng v bn
phm ................................................................................................. 24
Tm hiu v mn hnh ch ..................................................... 24
Truy cp cc ng dng ............................................................ 27
Ty chnh in thoi ................................................................. 29
Nhp vn bn .............................................................................. 34
Ti ng dng v t Android Market ................................. 40
Ti cc fle v t web ................................................................ 41
ng b d liu ......................................................................... 41
Lin lc ........................................................... 43
Gi .................................................................................................... 43
Tin nhn ......................................................................................... 49
Google Mail .................................................................................. 51
Email ................................................................................................ 52
Talk .................................................................................................... 54
Social Hub ..................................................................................... 55
IM ...................................................................................................... 56
Ni dung
7
Giai tr ............................................................ 57
My nh ......................................................................................... 57
Video ............................................................................................... 67
B su tp ..................................................................................... 68
Trnh sa nh ............................................................................... 70
Trnh to video ............................................................................ 71
Nhc ................................................................................................. 73
Music Hub ..................................................................................... 75
i FM ............................................................................................. 76
Game Hub ..................................................................................... 78
Thng tin c nhn ........................................ 79
Danh b .......................................................................................... 79
Lch nm ......................................................................................... 83
Nhim v ....................................................................................... 84
Ghi ch ........................................................................................... 85
Ghi m ............................................................................................ 86
Web ................................................................ 87
Trnh duyt .................................................................................... 87
Maps ................................................................................................ 91
Latitude .......................................................................................... 92
a im ......................................................................................... 92
iu hng .................................................................................. 93
Google Search ............................................................................. 93
YouTube .......................................................................................... 94
Samsung Apps ............................................................................ 95
Market ............................................................................................. 95
Readers Hub ................................................................................ 96
Tin tc & Thi tit ..................................................................... 96
Ni dung
8
Kt ni ........................................................... 98
Bluetooth ....................................................................................... 98
Wi-Fi .............................................................................................. 100
Wi-Fi Direct ................................................................................ 102
AllShare ....................................................................................... 103
Chia s mng di ng .......................................................... 105
GPS ................................................................................................ 106
Kt ni PC ................................................................................... 107
Kt ni VPN ............................................................................... 109
Dng c ....................................................... 111
ng h ...................................................................................... 111
My tnh ...................................................................................... 113
Downloads ................................................................................. 114
Kies air .......................................................................................... 114
Mini diary ................................................................................... 115
File ca bn ............................................................................... 116
Polaris Offce ............................................................................. 117
Qun l tc v .......................................................................... 117
Lnh ging ni ......................................................................... 118
Tm kim bng Ging ........................................................... 118
m thoi ................................................................................... 119
Ci t ......................................................... 120
Truy cp menu Ci t .......................................................... 120
Mng v Mng khng dy ................................................. 120
Cuc gi ...................................................................................... 122
m thanh .................................................................................... 123
Mn hnh .................................................................................... 124
Ch tit kim pin .............................................................. 125
Ni dung
9
V tr v bo mt ...................................................................... 126
ng dng ................................................................................... 127
Ti khon v ng b ........................................................... 128
Chuyn ng ............................................................................ 128
Ring t ....................................................................................... 129
Lu tr ......................................................................................... 129
Ngn ng v bn phm ....................................................... 129
u vo/ra ca ging ni ................................................... 132
H tr ........................................................................................... 133
Docking ....................................................................................... 133
Thi gian ..................................................................................... 134
Thng tin in thoi .............................................................. 134
Khc phc s c ......................................... 135
Cc lu an ton ........................................ 141
Lp rp
10
Lp rp
M hp
Kim tra cc ph kin sau trong hp sn phm:
Thit b di ng

Pin

Hng dn lm quen nhanh

Ch s dng phn mm c Samsung chng nhn.


Phn mm lu hoc bt hp php c th gy hong hc
hoc cc s c khng c nh sn xut bo hnh.
Cc ph kin i km vi thit b c th thay i ty

thuc vo phn mm v cc ph kin sn c khu vc


ca bn hoc do nh cung cp dch v ca bn cung
cp.
Bn c th mua cc ph kin b sung t i l

Samsung ti a phng.
Cc ph kin i km hot ng tt nht cho thit b

ca bn.
Cc ph kin khng phi do Samsung cung cp c th

khng tng thch vi thit b ny.


Lp th SIM hoc USIM v pin
Khi ng k dch v in thoi di ng, bn s nhn c mt
th Mun Nhn dng Thu bao (SIM), vi cc chi tit thu
bao, v d nh s nhn dng c nhn (PIN) v cc dch v ty
chn. s dng cc dch v UMTS hoc HSDPA, bn c th
mua mt th Mun Nhn dng Thu bao Tng hp (USIM).
Lp rp
11
ci t th SIM hoc USIM v pin,
Nu thit b ang bt, bm v gi phm Ngun/Kha v 1
chn Tt ngun OK tt.
Tho np sau. 2
Cn cn thn khng lm hong mng tay khi tho np
sau.
Lp th SIM hoc USIM vi cc chn tip xc mu vng 3
hng xung di.
Khng lp th nh vo khe cm th SIM.
Lp rp
12
Lp pin vo. 4
Lp li np sau. 5
Sc pin
Trc khi s dng thit b ln u tin, bn phi sc pin.
Bn c th sc thit b bng b sc du lch hoc bng cch
dng cp d liu my tnh ni thit b vi my tnh.
Ch s dng loi sc v cp ni c Samsung chng
nhn. Cc loi sc v cp ni khng c chng nhn c
th khin pin b n hoc lm h hong thit b.
Lp rp
13
Khi sp ht pin, thit b s pht ra mt m thanh cnh

bo v hin th mt thng bo pin yu. Biu tng pin


cng s rng. Nu mc pin qu yu, thit b s t
ng tt. Hy sc li pin tip tc s dng.
Nu pin x ht, bn khng th bt thit b ngay c

khi cm b sc du lch. Hy sc pin trong vi pht sau


mi bt thit b.
Sc pin bng b sc du lch
Cm u nho ca b sc du lch vo khe cm a chc 1
nng.
Ni b sc du lch khng ng cch c th gy hong
hc nghim trng cho thit b. Bt k h hong no do s
dng sai u khng c bo hnh.
Lp rp
14
Cm u ln ca b sc vo cm in. 2
Bn c th s dng thit b trong khi ang sc, nhng

n s khin qu trnh sc y pin mt nhiu thi gian


hn.
Trong khi thit b ang sc, mn hnh cm ng c th

khng hot ng do ngun in khng n nh. Nu


iu ny xy ra, hy rt b sc du lch ra khoi thit b.
Trong khi ang sc, thit b c th b nng ln. iu

ny l bnh thng v khng nh hng n hiu sut


hay tui th ca thit b.
Nu thit b khng c sc ng cch, hy mang

thit b v b sc n Trung tm Bo hnh ca


Samsung.
Khi pin c sc y (biu tng pin s khng cn dch 3
chuyn), rt b sc du lch ra khoi thit b v sau rt ra
khoi cm in.
Khng c tho pin trc khi tho b sc du lch. Vic
ny c th gy h hong cho thit b.
tit kim in, rt b sc du lch ra khi khng s
dng. B sc du lch khng c cng tc ngun, v vy
bn phi rt n ra khoi cm in ngt ngun cp
in. Nn b sc du lch gn cm in khi s dng.
Sc bng cp ni d liu my tnh
Trc khi sc, hy bt my tnh.
Cm mt u (micro-USB) ca cp d liu my tnh vo 1
khe cm a chc nng.
Lp rp
15
Cm u kia ca cp d liu my tnh vo cng USB trn 2
my tnh.
Ty vo loi cp d liu my tnh ang s dng, c th
mt mt khong thi gian trc khi qu trnh sc bt
u.
Khi pin c sc y (biu tng pin s khng cn dch 3
chuyn), rt cp d liu my tnh ra khoi thit b v sau
rt ra khoi my tnh.
Lp th nh
lu thm cc fle a phng tin, bn phi lp th
nh. Thit b ny chp nhn cc th nh microSD

hoc
microSDHC

ln n 32 GB (ty vo nh sn xut v loi th


nh).
Samsung s dng cc tiu chun ca ngnh c chng
nhn cho th nh, nhng th ca mt s hng c th
khng hon ton tng thch vi thit b ny. Vic s
dng loi th khng tng thch c th gy h hong cho
thit b hoc th nh v c th lm hong d liu lu trn
th.
Thit b ny ch h tr cc th nh c cu trc fle FAT.

Nu lp th c cu trc fle khc, thit b s yu cu


nh dng li th nh.
Thng xuyn ghi v xa d liu s gim tui th ca

th nh.
Khi lp th nh vo in thoi, th mc fle ca th

nh s hin ra trong th mc sdcard/external_sd ca


b nh trong (moviNAND

).
Lp rp
16
Tho np sau v pin. 1
Lp th nh vi cc chn tip xc mu vng p xung 2
di.
y th nh vo khe cm th nh cho n khi th nh 3
c cht li.
Gn pin v np sau. 4
Tho th nh
Trc khi tho th nh, ngt kt ni th tho an ton.
ch Ch, chn 1 ng dng Ci t Lu tr
Ngt th nh SD OK.
Tho np sau v pin. 2
y nh th nh cho n khi th ri hn khoi thit b. 3
Ko th nh ra khoi khe cm th nh. 4
Tho th nh. 5
Gn pin v np sau. 6
Khng tho th nh trong khi thit b ang truyn hoc
truy cp thng tin v n c th gy mt d liu hoc lm
hong th nh hoc thit b.
Lp rp
17
inh dng th nh
Vic nh dng th nh trn my tnh c th gy nn s khng
tng thch vi thit b. Ch nh dng th nh trn thit b.
ch Ch, chn ng dng Ci t Lu tr Ngt
th nh SD OK nh dng th SD nh dng th
SD Xa tt ca.
Trc khi nh dng th nh, hy nh sao lu ton b d
liu quan trng lu trong thit b. Nh sn xut khng
bo hnh vic mt d liu do li ca ngi dng.
Gn dy eo
Tho np sau. 1
y dy eo qua khe v mc dy qua chic mc nho li ra. 2
Lp li np sau. 3
Bt u
18
Bt u
Bt v tt thit b
bt thit b,
Nhn v gi phm Ngun/Kha. 1
Nu bn bt thit b ln u, hy lm theo hng dn trn 2
mn hnh thit lp thit b.
tt thit b, nhn v gi phm Ngun/Kha sau chn Tt
ngun OK.
Tun theo tt c cc cnh bo v ch dn ca nhn vin

cng ty khi nhng khu vc hn ch s dng cc thit


b khng dy, chng hn nh trn my bay hoc trong
bnh vin.
ch s dng cc dch v ngoi tuyn ca thit

b, chuyn sang ch My bay. Bm v gi phm


Ngun/Kha v chn Ch My bay.
Bt u
19
Lm quen vi thit b
S thit b
1. Ch hot ng khi bn s dng tnh nng loa ngoi hoc quay
video.
ng knh my nh
pha trc
Cm bin trng thi
Trang chnh
Phm m lng
Cm bin n
Phm Menu
Khe cm a chc
nng
Loa
Mn hnh cm ng
Phm tr v
Micr
Micr
1
Bt u
20
Cc phm
Phm Chc nng
Ngun/
Kha
Bt thit b (nhn v gi); truy cp cc
menu nhanh (nhn v gi); kha mn
hnh cm ng.
Menu
M danh sch cc ty chn c sn trn
mn hnh hin ti; M thanh tm kim
nhanh (nhn v gi).
Trang
chnh
Tr v mn hnh ch; M danh sch cc
ng dng gn y (nhn v gi).
Tr v Tr v mn hnh trc .
m
lng
iu chnh m lng thit b.
Khe cm tai nghe
ngten trong
Camera chnh
Phm Ngun/Kha
Loa
Np sau
n fash
Bt u
21
Cc biu tng ch bo
Cc biu tng hin th trn mn hnh c th khc nhau
ty thuc vo khu vc bn hoc nh cung cp dch v.
Biu tng nh ngha
Khng c tn hiu
Cng tn hiu
kt ni vi mng GPRS
kt ni vi mng EDGE
kt ni vi mng UMTS
M cc mng WLAN c sn
kt ni vi mng WLAN
kt ni vi WLAN Direct
bt Bluetooth
kt ni vi tai nghe Bluetooth
bt GPS
ang thc hin cuc gi
Cuc gi ang tm dng
bt loa ngoi
Cuc gi nh
ng b vi web
ang ti ln d liu
ang ti v d liu
Bt u
22
Biu tng nh ngha
kch hot chuyn hng cuc gi
kt ni vi my tnh
bt kt ni USB internet
kch hot im truy cp WLAN
Khng c th SIM hoc USIM
Tin nhn vn bn hoc a phng tin mi
Th in t mi
Tin nhn th thoi mi
bt chung bo
Thng bo s kin
ang chuyn vng ( ngoi vng dch v
thng thng)
bt ch Yn lng
bt ch Rung
bt ch My bay
ang pht nhc
tm ngng pht nhc
bt i FM ch nn
xy ra li hoc yu cu thn trng
Mc pin
10:00 Thi gian hin ti
Bt u
23
S dng mn hinh cam ng
Mn hnh cm ng ca thit b gip bn d dng chn cc
mc hoc thc hin cc chc nng. Tm hiu cc thao tc c
bn s dng mn hnh cm ng.
trnh lm xc mn hnh cm ng, khng c s

dng dng c sc nhn.


Khng c mn hnh cm ng tip xc vi cc

thit b in khc. Hin tng phng tnh in c th


lm hong mn hnh cm ng.
Khng c mn hnh cm ng tip xc vi nc.

Mn hnh cm ng c th b hong trong iu kin m


t hoc khi b dnh nc.
s dng ti u mn hnh cm ng, hy g ming

phim dn bo v mn hnh trc khi s dng thit b.


Mn hnh cm ng c mt lp gip pht hin cc ht

in tch nho pht ra t c th ngi. t hiu sut


tt nht, hy dng u ngn tay chm vo mn
hnh cm ng. Mn hnh cm ng s khng phn ng
vi thao tc chm bng cc dng c sc nhn, chng
hn nh stylus hoc bt.
iu khin mn hnh cm ng bng cc thao tc sau:
Chm: Dng ngn tay chm mt ln chn hoc m mt

menu, ty chn, hoc ng dng.


Chm v gi: Chm v gi vo mt mc trong hn 2 giy

m danh sch ty chn bt ra.


Ko: Chm v ko ngn tay ln trn, xung di, sang tri,

hoc sang phi di chuyn n cc mc trn danh sch.


Ko v th: Dng ngn tay chm v gi vo mt mc, sau

ko ngn tay di chuyn mc .


Chm hai ln: Dng ngn tay chm nhanh hai ln phng

to hoc thu nho trong khi xem nh hoc cc trang web.


Bt u
24
Thit b tt mn hnh cm ng khi bn khng s dng

trong mt khong thi gian nht nh. bt mn


hnh, bm phm Ngun/Kha hoc phm Trang chnh.
Bn cng c th iu chnh thi gian sng ca n

nn. ch Ch, m danh sch ng dng v chn


Ci t Mn hinh Thi gian sng.
Kha hoc m kha mn hinh cam ng
v bn phm
Bn c th kha mn hnh cm ng v bn phm trnh cc
thao tc khng mong mun trn thit b.
kha, bm phm Ngun/Kha. m kha, bt mn hnh
bng cch bm phm Ngun/Kha hoc phm Trang chnh, sau
dng ngn tay trt ca s.
Tim hiu v mn hinh ch
Khi thit b ang ch Ch, bn s thy mn hnh ch. T
mn hnh ch, bn c th xem trng thi ca thit b v truy
cp cc ng dng.
Mn hnh ch c nhiu ca s. Cun sang tri hoc phi n
mt ca s ca mn hnh ch. Bn cng c th chn mt
chm di cng mn hnh di chuyn trc tip n ca s
tng ng ca mn hnh ch.
Bt u
25
Thm cc mc vo mn hinh ch
Bn c th ty chnh mn hnh ch bng cch thm cc li tt
n ng dng hoc mc trong cc ng dng, widget, hoc th
mc. thm cc mc vo mn hnh ch,
Bm [ 1 ] Thm hoc chm v gi vo vng trng trn
mn hnh ch.
Chn th loi mc 2 mt mc:
Widget

: Thm cc widget vo mn hnh ch.


Phm tt

: Thm phm tt cho cc mc, chng hn nh


cc ng dng, trang hay dng, v s lin lc.
Th mc

: To th mc mi hoc thm th mc cho cc


s lin lc ca bn.
Mn hinh nn:

t hnh nn.
Di chuyn cc mc trn mn hinh ch
Chm v gi vo mt mc di chuyn. 1
Ko biu tng n v tr mong mun. 2
Xa cc mc khi mn hinh ch
Chm v gi vo mt mc xa. 1
Thng rc hin ra cui mn hnh ch.
Ko mc vo thng rc. 2
Khi mc chuyn sang mu o, nh mc ra. 3
Bt u
26
S dng ca s phm tt
ch Ch hoc khi ang s dng mt ng dng, chm
vo khu vc biu tng ch bo v ko ngn tay xung m
phm tt. Bn c th bt hoc tt tnh nng kt ni khng
dy v truy cp danh sch cc thng bo, chng hn nh tin
nhn, cuc gi, s kin hoc tnh trng x l. n danh sch,
ko pha cui danh sch ln.
T phm tt, bn c th s dng cc ty chn sau:
WiFi

: Bt hoc tt tnh nng kt ni mng WLAN. tr. 100


Bluetooth

: Bt hoc tt tnh nng kt ni khng dy


Bluetooth. tr. 98
GPS

: Bt hoc tt tnh nng GPS.


m thanh

/Rung: Bt hoc tt ch Rung.


T ng xoay

: Bt hoc tt ch t ng xoay.
Cc ty chn c sn c th khc nhau ty vo khu vc
bn hoc nh cung cp dch v.
Thm hoc xa cc ca mn hinh ch
Bn c th thm hoc xa cc ca mn hnh ch sp xp
cc widget theo th t u tin v nhu cu ca mnh.
ch Ch, bm [ 1 ] Sa.
Bn cng c th t hai ngn tay ln mn hnh v thu hp
li chuyn sang ch Sa i.
Thm hoc xa cc bng cch s dng cc tnh nng sau: 2
xa mt , chm v gi vo hnh thu nho ca v

ko n vo thng rc di cng ca mn hnh.


thm mt mi, chn

.
thay i th t cc , chm v gi vo hnh thu nho

ca v ko n n v tr mong mun.
Khi hon tt, bm [ 3 ].
Bt u
27
Truy cp cc ng dng
truy cp cc ng dng ca thit b,
ch Ch, chn 1 ng dng truy cp danh sch ng
dng.
Cun sang tri hoc phi n mn hnh ng dng khc. 2
Bn cng c th chn mt chm di cng mn hnh
di chuyn trc tip n mn hnh menu chnh tng ng.
Chn mt ng dng. 3
Khi s dng cc ng dng do Google cung cp, bn

phi c ti khon Google. Nu bn cha c, hy ng


k mt ti khon Google.
Bn c th thm biu tng tt cho mt ng dng

bng cch chm v gi vo biu tng ng dng t


danh sch ng dng. Bn c th di chuyn biu tng
n v tr mong mun trn mn hnh ch.
Bm [ 4 ] tr v mn hnh trc ; Bm phm Trang
chnh tr v mn hnh ch.
Nu bn xoay thit b khi dng mt s tnh nng, giao

din cng s t ng xoay. khng cho giao din


xoay, m phm tt v chn T ng xoay.
Trong khi s dng thit b, bn c th chp nh mn

hnh bng cch bm v gi ng thi phm Trang


chnh v phm Ngun/Kha. nh s c lu trong
File ca bn ScreenCapture.
Bt u
28
Sp xp cc ng dng
Bn c th sp xp li cc ng dng trong danh sch ng
dng bng cch thay i th t cc ng dng hoc nhm
chng vo cc th loi ph hp vi th t u tin v nhu
cu ca mnh.
danh sch ng dng, bm [ 1 ] Sa OK.
Chm v gi vo mt ng dng. 2
Ko biu tng ng dng n v tr mong mun. 3
Bn c th di chuyn biu tng ng dng ti mn hnh
menu chnh khc. Bn cng c th di chuyn cc ng dng
hay s dng nht cnh Tr.ch.
Bm [ 4 ] Lu.
thm mt th mc hoc ca s vo mn hnh menu,
danh sch ng dng, bm [ 1 ] Sa.
Chm v gi vo mt ng dng. 2
Ko biu tng ng dng n 3 Thm th mc hoc Thm
trang di cng mn hnh.
Lp li cc bc 2-3 thm ng dng khc. 4
Ko 5 Thm th mc hoc Thm trang sang mn hnh
menu.
Mt th mc hoc mi cha cc ng dng s c thm
vo mn hnh menu.
Nu bn thm th mc, hy nhp tn v chn 6 OK.
Bm [ 7 ] Lu.
thay i th t mn hnh menu chnh,
Trong danh sch ng dng, t hai ngn tay ln mn hnh 1
v thu hp hai ngn tay li.
Chm v gi vo hnh thu nho ca mt mn hnh v ko n 2
n v tr mong mun.
Bt u
29
Truy cp cc ng dng gn y
Bm v gi phm Trang chnh m danh sch ng dng 1
bn truy cp gn y.
Chn mt ng dng truy cp. 2
S dng trinh quan l tc v
y l thit b a tc v. N c th chy nhiu ng dng cng
mt lc. Tuy nhin, tnh nng a tc v c th gy treo my,
my, s c v b nh, hoc tn thm pin. trnh cc s
c ny, hy dng cc chng trnh khng cn thit bng trnh
qun l tc v.
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Quan l
tc v ng dng ang chy.
Danh sch tt c cc ng dng hin ang chy trn thit b
s hin ra.
ng mt ng dng, chn 2 Thot.
ng tt c ng dng ang hot ng, chn Thot tt
ca.
Ty chnh in thoi
S dng thit b hiu qu hn bng cch iu chnh cho ph
hp vi u tin ca bn.
t ngy v gi hin ti
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Ci t
Thi gian.
t ngy v gi v thay i cc ty chn khc. 2
Bt u
30
Bt hoc tt m khi chm
ch Ch, m danh sch ng dng v chn Ci t
m thanh m thanh khi chn.
iu chnh m lng ca nhc chung
Bm phm m lng ln hoc xung iu chnh m lng
ca nhc chung.
Chuyn sang ch yn lng
tt hoc bt ting thit b, thc hin mt trong cc thao tc
sau:
ch Ch, m danh sch ng dng v chn

in thoi
Bn phm sau chm v gi vo #.
Nhn v gi phm Ngun/Kha v chn

Ch Yn lng.
Bn c th t cho thit b bo hiu cc s kin khc
nhau ch Yn lng. ch Ch, m danh sch
ng dng v chn Ci t m thanh Rung
Lun lun hoc Ch ch Yn lng. Khi bn chuyn
sang ch Yn lng, s hin ra v tr ca .
Thay i nhc chung
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Ci t
m thanh Nhc chung in thoi.
Chn nhc chung t danh sch v chn 2 OK.
Bt hinh anh ng khi chuyn gia cc ca
s
ch Ch, m danh sch ng dng v chn Ci t
Mn hinh Hiu ng ng Mt s hoc Tt ca.
Bt u
31
Chn hinh nn cho mn hinh ch
ch Ch, bm [ 1 ] Mn hinh nn mt ty
chn.
Chn mt nh. 2
Chn 3 Lu hoc t hinh nn.
Samsung khng chu trch nhim v vic s dng cc
hnh nh hoc hnh nn mc nh c cung cp trn
thit b.
iu chnh sng ca mn hinh
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Ci t
Mn hinh sng.
Xa kim cnh 2 T ng chnh sng.
Ko thanh trt 3 iu chnh sng.
Chn 4 OK.
sng ca mn hnh s nh hng n tc tiu th
pin ca thit b.
t kha mn hinh
Bn c th kha mn hnh cm ng bng cch bt tnh nng
kha mn hnh. Thit b s yu cu m m kha mi khi bn
bt thit b hoc m kha mn hnh cm ng.
Nu bn qun m m kha, hy mang thit b n

Trung tm Bo hnh ca Samsung t li.


Samsung khng chu trch nhim v vic mt m an

ninh hoc thng tin c nhn hoc cc h hong khc do


phn mm bt hp php gy ra.
Bt u
32
t mu m kha
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Ci t
V tr v bao mt Ci kha mn hinh Mu hinh.
Xem hng dn v cc mu v d trn mn hnh v chn 2
Tip theo.
V mt mu bng cch ko ngn tay ni t nht 4 im. 3
Chn 4 Tip tc.
V li mu xc nhn. 5
Chn 6 Xc nhn.
t m PIN m kha
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Ci t
V tr v bao mt Ci kha mn hinh PIN.
Nhp m PIN mi (dng s) v chn 2 Tip tc.
Nhp li m PIN v chn 3 OK.
t mt m m kha
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Ci t
V tr v bao mt Ci kha mn hinh Mt m.
Nhp mt m mi (dng k t-s) v chn 2 Tip tc.
Nhp li mt m v chn 3 OK.
Bt u
33
Kha th SIM hoc USIM
Bn c th kha thit b bng cch kch hot m PIN i km
vi th SIM hoc USIM.
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Ci t
V tr v bao mt Ci t kha SIM Kha th SIM.
Nhp m PIN v chn 2 OK.
Khi tnh nng kha m PIN c bt, bn phi nhp m PIN
mi ln bt thit b.
Nu nhp m PIN sai qu nhiu ln, th SIM hoc

USIM s b kha. Bn phi nhp m m kha PIN


(PUK) m kha th SIM hoc USIM.
Nu bn kha th SIM hoc USIM bng cch nhp sai

m PUK, hy mang th n nh cung cp dch v


m kha.
Bt tnh nng theo di in thoi
Khi mt ai gn th SIM hoc USIM mi vo thit b ca bn,
tnh nng theo di in thoi s t ng gi s lin lc n
ngi nhn c ch nh gip bn nh v v tm li thit b
ca mnh.
s dng tnh nng ny, bn cn c ti khon Samsung
kim sot thit b t xa trn web.
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Ci t
V tr v bao mt Canh bo i SIM.
Nhp a ch email v mt m ca bn cho ti khon 2
Samsung v chn ng nhp.
to ti khon Samsung, chn ng k.
Bt u
34
c cc iu khon v iu kin s dng v chn 3 Chp
nhn.
Chn 4 Ngi nhn t/n bo hiu.
Nhp li mt m cho ti khon Samsung ca bn v chn 5
OK.
Nhp s in thoi gm c m quc gia (vi du 6 +).
Nhp tin nhn vn bn gi n ngi nhn. 7
Chn 8 H.tt.
Nhp vn ban
Bn c th nhp vn bn bng cch chn cc k t trn bn
phm o hoc bng cch vit tay trn mn hnh.
Bn khng th nhp vn bn mt s ngn ng.
nhp vn bn, bn nn thay i ngn ng vit sang mt
trong cc ngn ng c h tr. tr. 129
Thay i kiu bn phm
Bn c th thay i kiu bn phm. Chm v gi vo nhp
vn bn v chn Cch nhp mt loi bn phm (bn phm
Swype hoc Samsung).
Bt u
35
Nhp vn ban bng bn phm Swype
Chn k t u tin ca mt t v ko ngn tay sang k t 1
th hai m khng nh ngn tay khoi mn hnh.
Tip tc cho n khi bn kt thc t . 2
Nh ngn tay ra k t cui cng. 3
Khi t hin th ng, chn 4 chn du cch. Nu t
hin th khng ng, hy chn t thay th t danh sch
hin ra.
Lp li cc bc 1-4 hon thnh vn bn ca bn. 5
Bn cng c th chm vo cc phm nhp vn bn.

Bn c th chm v gi mt phm nhp cc k t

na trn ca phm . Khi chm v gi phm cho n


khi danh sch k t hin ra, bn c th nhp cc k t
v biu tng c bit.
Bt u
36
Bn cng c th s dng cc phm sau:
1
3
5
6
8
7
2
4
S Chc nng
1 i ch hoa-ch thng.
2
Truy cp mn hnh mo dng bn phm swype;
Hin th danh sch t thay th cho cc k t
chn; Thay i cch nhp vn bn (chm v
gi).
3
Chuyn gia ch Biu tng/S v ch
ABC.
4 Thay i ngn ng nhp.
5 Xa thng tin va nhp.
6 Bt u dng mi.
7
Nhp vn bn bng ging ni.
Tnh nng ny c th khng kh dng ty
thuc vo ngn ng nhp c chn.
8 Chn du cch.
Bt u
37
Nhp vn ban bng bn phm DioPen
Chinese IME
Chn 1 v chn cch nhp vn bn.
Option Function
Bn phm
Qwerty
Chn cc k t trn bn phm QWERTY.
Lai bn
phm
Chn k t trn bn phm 3x4.
Hp th vit Vit trong nhp.
Nhp vn bn bng cch chn cc phm k t-s hoc vit 2
ln mn hnh.
Bn cng c th s dng cc phm sau:
5
4 1
2
3
6
S Chc nng
1 i ch hoa-ch thng.
2
Thay i phng thc nhp vn bn; Truy cp
ci t bn phm (chm v gi).
3 Chn du cch.
4 Xa thng tin va nhp.
5 Bt u dng mi.
6
Chuyn sang ch Pinyin, ting Anh hoc
ting Hn; Cc ch nhp c sn c th
khc nhau ty vo cch nhp vn bn c
chn.
Bt u
38
Nhp vn ban bng bn phm Samsung
Chn 1 Kiu bn phm dc v chn cch nhp vn
bn.
Bn c th chn mt trong cc cch nhp bng bn phm
(bn phm QWERTY hoc truyn thng) hoc cch nhp
bng vit tay.
Nhp vn bn bng cch chn cc phm k t-s hoc vit 2
ln mn hnh.
Bn cng c th s dng cc phm sau:
1
2
3
5
4
6
7
S Chc nng
1 i ch hoa-ch thng.
2
Chuyn gia ch Biu tng/S v ch
ABC.
3
Nhp vn bn bng ging ni; Biu tng ny
ch xut hin khi bn bt tnh nng nhp ging
ni cho bn phm Samsung.
Tnh nng ny c th khng kh dng ty
thuc vo ngn ng nhp c chn.
4 Xa thng tin va nhp.
Bt u
39
S Chc nng
5 Bt u dng mi.
6
Truy cp cc ci t bn phm; Thay i cch
nhp vn bn (chm v gi).
7
Chn du cch; Chn du chm cui cu (chm
hai ln); Thay i ngn ng nhp (chm v gi,
sau cun sang tri hoc phi).
Cc chc nng ca phm ny c th khc
nhau ty vo nh cung cp dch v.
Sao chp v dn vn ban
Trong khi nhp vn bn, bn c th s dng tnh nng sao
chp v dn s dng vn bn trong cc ng dng khc.
t con tro ln vn bn bn mun sao chp. 1
Chn 2 .
Chn 3 Chn t hoc Chn tt ca chn vn bn mong
mun.
Ko 4 hoc chn vn bn mong mun.
Chn 5 Chp sao chp, hoc Ct ct vn bn sang
clipboard.
ng dng khc, t con tro v tr mong mun dn 6
vn bn.
Chn 7 Dn chn vn bn t clipboard vo vn
bn.
Bt u
40
Tai ng dng v t Android Market
Da trn nn tng Android, chc nng ca thit b c th c
m rng bng cch ci t cc ng dng b sung.
Android Market cung cp cho bn cch mua nhanh chng v
d dng cc tr chi v ng dng di ng.
Tnh nng ny c th khng kh dng ty vo khu vc

bn hoc nh cung cp dch v.


Thit b s lu fle ca ngi dng t cc ng dng

c ti v vo b nh trong moviNAND

. lu fle
sang th nh, kt ni thit b vi my tnh v sao chp
fle t moviNAND sang th nh.
Ci t ng dng
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Market.
Chn 2 Accept khi cc iu khon v iu kin hin ra.
Tm kim fle hoc ng dng v ti v. 3
G b mt ng dng
T mn hnh trang ch ca Android Market, chn 1 My apps.
Chn mc bn mun xa. 2
Chn 3 Uninstall OK.
Bt u
41
Tai cc fle v t web
Khi bn ti cc fle hoc ng dng web v t web, thit b s
lu chng trong th nh.
Cc fle bn ti v t web c th bao gm virus s lm h
hong thit b. gim ri ro, ch ti fle v t cc ngun
tin cy.
Mt s fle phng tin c Qun l Quyn K thut s
bo v bn quyn. Bin php bo v ny c th ngn
bn ti v, sao chp, chnh sa, hoc truyn mt s fle.
ti fle v t web,
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Trinh
duyt.
Tm kim fle hoc ng dng v ti v. 2
ci t ng dng ti v t cc website thay v Android
Market, bn phi chn Ci t ng dng Khng r
ngun gc OK.
ng b d liu
Bn c th ng b d liu vi cc my ch web khc nhau v
sao lu hoc khi phc d liu ca mnh.
Khi qu trnh ng b hon tt, thit b s tip tc c kt
ni vi web. Nu c bt k thay i no c thc hin trn
web, thng tin cp nht s hin ra trn thit b v s t ng
bt u ng b, v ngc li.
Tnh nng ny c th khng kh dng ty vo khu vc
bn hoc nh cung cp dch v.
Bt u
42
Thit lp ti khoan my ch
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Ci t
Ti khoan v ng b.
Chn 2 Thm ti khoan mt loi ti khon.
Lm theo hng dn trn mn hnh hon tt qu trnh 3
thit lp ti khon.
i vi cc dch v cng ng trc tuyn, chng hn nh
Facebook hoc MySpace, hy nhp tn ngi dng v mt
khu ca bn v chn ng nhp.
Bt t ng ng b
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Ci t
Ti khoan v ng b.
Chn 2 T ng b.
Chn mt ti khon. 3
Chn cc ng dng bn mun ng b. 4
bo cc ng dng khoi qu trnh t ng ng b, xa
kim cnh cc ng dng bn mun bo.
ng b th cng d liu
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Ci t
Ti khoan v ng b.
Chn mt ti khon. 2
Chn 3 ng b ngay. Thit b s bt u ng b d liu
bn t ng b.
Lin lc
43
Lin lc
Gi
Tm hiu cch s dng cc chc nng gi, chng hn nh tr
li cuc gi bng cc ty chn c trong khi gi, hoc ty chnh
v s dng cc tnh nng lin quan n cuc gi.
Thc hin v tra li cuc gi
Bn c th s dng cc nt hoc mn hnh cm ng khi thc
hin, chp nhn hoc t chi cuc gi.
Khi bn bt cm bin trng thi, thit b s t ng

tt v kha mn hnh cm ng trnh cc thao tc


khng mong mun khi bn gi thit b gn mt.
tr. 123
Tnh in pht ra t c th v qun o bn c th lm

nhiu cm bin trng thi trong khi gi.


Thc hin cuc gi
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 in
thoi Bn phm, v nhp m vng v s in thoi.
Chn 2 thc hin cuc gi thoi.
gi video, chn .
kt thc cuc gi, chn 3 Kt thc.
S dng danh b lu cc s bn gi thng xuyn.

tr. 79
truy cp nhanh chng nht k cuc gi v gi li

cc s bn gi gn y, chn in thoi Nht


k.
Lin lc
44
Tra li cuc gi
Khi c cuc gi n, ko 1 sang phi.
Khi thit b chung, bm phm m lng tt ting
nhc chung.
kt thc cuc gi, chn 2 Kt thc.
T chi mt cuc gi
Khi c cuc gi n, ko sang tri.
gi tin nhn khi bn t chi cuc gi n, chn T chi
cuc gi vi tin nhn.
Trc tin hy t tin nhn vn bn gi cho ngi
gi. ch Ch, m danh sch ng dng v chn Ci
t Cuc gi t tin nhn t chi.
Gi s quc t
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 in
thoi Bn phm, v chm v gi 0 chn k t +.
Nhp y s bn mun gi (m nc, m vng, v s 2
in thoi), sau chn gi cho s .
S dng tai nghe
Khi cm tai nghe vo thit b, bn c th rnh tay tr li v
kim sot cc cuc gi:
tr li cuc gi, bm nt tai nghe.

t chi cuc gi, nhn v gi nt tai nghe.

tm ngng cuc gi hoc ni li cuc gi b tm ngng

trong khi gi, nhn v gi nt tai nghe.


kt thc cuc gi, bm nt tai nghe.

Lin lc
45
S dng cc ty chn trong khi gi thoi
Bn c th s dng cc ty chn sau trong khi ang tin hnh
cuc gi thoi:
iu chnh m lng thoi, bm phm m lng ln hoc

xung.
tm ngng cuc gi, chn

. ni li cuc gi b tm
ngng, chn .
gi s th hai, chn

Thm cuc gi sau gi s mi.


tr li cuc gi th hai, ko

sang phi khi m bo ch


cuc gi ku. Thit b s yu cu kt thc hoc tm ngng
cuc gi th nht. Bn phi ng k dch v ch cuc gi
s dng tnh nng ny.
m mn hnh quay s, chn

Bn phm.
bt tnh nng loa ngoi, chn

Loa ngoi.
mi trng n o, bn c th gp kh khn khi nghe
mt s cuc gi nu s dng tnh nng loa ngoi. c
cht lng m thanh tt hn, hy s dng ch in
thoi bnh thng.
tt micr cho bn kia khng nghe thy bn, chn

Tt
ting.
nghe v ni chuyn vi bn kia qua tai nghe Bluetooth,

chn Tai nghe BT.


m danh b, bm [

] Danh b.
thm ghi ch, bm [

] Ghi ch.
chuyn gia hai cuc gi, chn

Cuc kia.
thc hin cuc gi nhiu bn (cuc gi hi ngh), thc

hin hoc tr li cuc gi th hai v chn Kt hp khi c


kt ni vi bn th hai. Lp li thm cc bn. Bn phi
ng k dch v ch cuc gi nhiu bn s dng tnh
nng ny.
Lin lc
46
S dng cc ty chn trong khi gi video
Bn c th s dng cc ty chn sau trong khi ang tin hnh
cuc gi video:
chuyn gia ng knh my nh trc v sau, chn

Chuyn my anh.
tt micr cho bn kia khng nghe thy bn, chn

Tt
ting.
n nh ca bn vi bn kia, bm [

] n ti.
chn nh khc hin th cho bn kia, bm [

] nh gi
i.
m mn hnh quay s, bm [

] Bn phm.
nghe v ni chuyn vi bn kia qua tai nghe Bluetooth,

bm [ ] Chuyn sang tai nghe.


bt tnh nng loa ngoi, bm [

] Speaker On/Off.
s dng nh ca bn kia, chm v gi vo nh ca bn

kia. Bn c th chp nh mn hnh hoc ghi li cuc gi


video.
Xem v gi n cc cuc gi nh
Thit b s hin th cc cuc gi nh trn mn hnh. gi n
s gi nh, m phm tt v chn cuc gi nh.
S dng cc tnh nng b sung
Bn c th s dng cc tnh nng khc lin quan n cuc gi,
nh t ng t chi, ch Gii hn gi (FDN), hoc chuyn
hng hoc chn cuc gi.
t t ng t chi
S dng tnh nng t ng t chi t chi cuc gi t cc
s nht nh mt cch t ng. kch hot tnh nng t
ng t chi v to danh sch t ng t chi,
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Ci t
Cuc gi T chi cuc gi.
Lin lc
47
Chn 2 Ch t chi t ng mt ty chn.
Ty chn Chc nng
Tt c cc s T chi tt c cuc gi.
Ch danh sch
chn
T chi cuc gi t cc s in thoi
trong danh sch en.
Chn 3 Danh sch chn.
Chn 4 Thm.
Chn mt ty chn di 5 Khp tiu ch (nu cn).
Nhp s in thoi v chn 6 Lu.
thm s khc, lp li cc bc 4-6. 7
S dng ch Gii hn Gi (FDN)
ch FDN, thit b s gii hn cc cuc gi i, ngoi tr
cc s lu trong danh sch FDN. bt ch FDN,
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Ci t
Cuc gi Ci t b sung S gii hn gi FDN
Cho php FDN.
Nhp m PIN2 i km th SIM hoc USIM v chn 2 OK.
Chn 3 Danh sch FDN v thm cc s lin lc bn mun s
dng ch FDN.
t chuyn tip cuc gi
Chuyn hng cuc gi l tnh nng mng gi cc cuc
gi n ti s khc m bn ch nh. Bn c th t ring tnh
nng ny cho mt s iu kin khi bn khng th tr li cuc
gi, chng hn nh khi bn ang c cuc gi hoc khi bn
ngoi vng dch v.
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Ci t
Cuc gi Chuyn tip cuc gi mt kiu cuc gi.
Chn iu kin. 2
Nhp mt s chuyn tip cc cuc gi n v chn 3 Bt.
Ci t ca bn s c gi n mng.
Lin lc
48
t chn cuc gi
Chn cuc gi l mt tnh nng mng chn mt s kiu
cuc gi nht nh hoc ngn ngi khc gi in t thit
b ca bn.
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Ci t
Cuc gi Ci t b sung Chn cuc gi mt
kiu cuc gi.
Chn ty chn chn cuc gi. 2
Nhp mt m chn cuc gi v chn 3 Ok.
Ci t ca bn s c gi n mng.
t ch cuc gi
Ch cuc gi l mt tnh nng mng thng bo cho bn v
cuc gi n khi bn ang thc hin cuc gi trc. Tnh nng
ny ch c i vi cc cuc gi thoi.
ch Ch, m danh sch ng dng v chn Ci t
Cuc gi Ci t b sung Ch cuc gi. Ci t ca
bn s c gi n mng.
Xem nht k cuc gi
Bn c th xem nht k cc cuc gi c lc theo th loi.
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 in
thoi S ghi.
Bm [ 2 ] Hin th theo mt ty chn sp xp nht
k cuc gi.
T nht k cuc gi, bn c th thc hin cuc gi hoc
gi tin nhn trc tip n s lin lc bng cch ko
nhanh s lin lc sang tri hoc phi.
Chn mt nht k xem thng tin chi tit. 3
T ch xem chi tit, bn c th gi n mt s, gi
tin nhn n mt s hoc thm s vo danh b hoc
danh sch en.
Lin lc
49
Tin nhn
Tm hiu cch to v gi tin nhn vn bn (SMS) hoc tin nhn
a phng tin (MMS), v xem hoc qun l cc tin nhn
gi hoc nhn.
Bn c th phi chu thm chi ph khi gi hoc nhn tin
nhn nu bn ang ngoi vng phc v. bit thm
chi tit, xin lin h nh cung cp dch v ca bn.
Gi tin nhn vn ban
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Tin nhn.
Chn 2 .
Thm ngi nhn cho tin nhn ca bn. 3
Nhp th cng cc s in thoi, ngn cch cc s

bng du chm phy hoc du phy.


Chn cc s in thoi t danh sch bng cch chn

.
Chn 4 Chm nhp tin nhn v nhp ni dung tin nhn
ca bn.
chn biu tng cm xc, bm [ ] Chn mt ci.
Chn 5 Gi gi tin nhn.
Gi tin nhn a phng tin
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Tin nhn.
Chn 2 .
Thm ngi nhn cho tin nhn ca bn. 3
Nhp th cng cc s in thoi hoc a ch email, ngn

cch chng bng du chm phy hoc du phy.


Chn cc s in thoi hoc a ch email t danh sch

bng cch chn .


Khi bn nhp a ch email, thit b s chuyn i tin
nhn thnh tin nhn a phng tin.
Lin lc
50
Bm [ 4 ] Thm ch v thm ch cho tin nhn.
Chn 5 Chm nhp tin nhn v nhp ni dung tin nhn
ca bn.
chn biu tng cm xc, bm [ ] Chn mt ci.
Chn 6 v thm mt mc.
Bn c th chn mt fle t danh sch fle hoc to nh,
video, hoc m thanh mi.
Chn 7 Gi gi tin nhn.
Xem tin nhn vn ban hoc a phng tin
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Tin nhn.
Cc tin nhn ca bn c phn nhm thnh cc chui tin
nhn theo s lin lc, ging nh trnh nhn tin.
Chn mt s lin lc. 2
i vi tin nhn a phng tin, chn mt tin nhn 3
xem ni dung chi tit.
Nghe tin nhn th thoi
Nu bn t chuyn hng cc cuc gi nh n my ch th
thoi, ngi gi c th li tin nhn thoi khi bn khng tr
li cuc gi n. truy cp hp th thoi v nghe tin nhn
th thoi,
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 in
thoi Bn phm sau chm v gi 1.
Lm theo hng dn t my ch th thoi. 2
Bn phi lu s my ch th thoi trc khi truy cp
my ch. Nh cung cp dch v c th cung cp s
cho bn.
Lin lc
51
Google Mail
Bn c th truy xut th in t mi t Google Mail

vo
Hp th n ca mnh. Khi bn truy cp ng dng ny, mn
hnh Hp th n hin ra. Tng s th cha c hin th
thanh tiu v cc th cha c c bi m. Nu bn dn
nhn mt th, nhn s hin th dng hnh ch nht bi
mu trn th .
Tnh nng ny c th khng kh dng ty vo khu vc

bn hoc nh cung cp dch v.


Menu Google Mail ny c th c t tn khc nhau

ty vo nh cung cp dch v ca bn.


Gi th in t
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Gmail.
Nu bn m ng dng ny ln u, chn 2 OK.
Bm [ 3 ] Son.
Nhp tn hoc a ch trong ngi nhn. 4
Nhp ch v ni dung th. 5
nh km fle nh, bm [ 6 ] nh km mt fle.
Chn 7 gi th.
Xem th in t
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Gmail.
Chn mt th in t. 2
T mn hnh xem th, chn cc ty chn sau:
tr li th, chn

.
tr li th cho tt c ngi nhn, chn

Tra li tt ca.
chuyn tip th cho ngi khc, chn

Chuyn tip.
xem fle nh km, chn

Xem trc. lu fle vo


thit b, chn Tai xung.
Lin lc
52
lu th, chn

Lu tr.
xa th, chn

Xa.
di chuyn v th trc hoc n th tip theo, chn


hoc .
Sp xp email theo nhn
Bn c th sp xp email ca mnh bng cch dn nhn cho
cc th hoc thm du sao nh du cc th quan trng.
Bn c th sp xp th bng tnh nng lc nhn.
Thm nhn cho mt th
T mn hnh Hp th n, chm v gi vo mt th. 1
Chn 2 Thay i nhn.
Chn mt nhn thm v chn 3 OK.
Thm du sao cho mt th
T mn hnh Hp th n, chm v gi vo mt th. 1
Chn 2 Thm du sao. Biu tng du sao cnh th s
c bt.
Lc th
T mn hnh Hp th n, bm [ 1 ] i ti nhn.
Chn nhn ca cc th bn mun xem. 2
Email
Tm hiu cch gi hoc xem th in t qua ti khon email c
nhn hoc cng ty.
Thit lp ti khoan email
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Email.
Nhp a ch email v mt m ca bn. 2
Lin lc
53
Chn 3 Next (i vi cc ti khon email chung, chng hn
nh Gmail v Yahoo) hoc Ci t t.cng (i vi cc ti
khon email cng ty khc).
Lm theo hng dn trn mn hnh. 4
Khi bn thit lp xong ti khon email, th in t s c ti
v thit b ca bn. Nu bn to nhiu hn hai ti khon,
bn c th chuyn gia cc ti khon email; Chn tn ti
khon gc trn bn tri ca mn hnh v chn ti khon bn
mun truy xut th t .
Gi th in t
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Email.
Chn 2 .
Thm ngi nhn cho th ca bn. 3
Nhp th cng cc a ch email, cch cc a ch

bng du chm phy hoc du phy.


Chn a ch email t danh sch bng cch chn

.
thm ngi nhn, bm [

] Thm Cc/Bcc.
Chn ch nhp ch . 4
Chn nhp vn bn nhp ni dung email ca bn. 5
Chn 6 nh km v nh km mt fle.
Bn khng th nh km cc fle c bo v bi lut
Qun l Quyn K thut s (DRM).
Chn 7 Gi gi th.
Nu bn ang khng kt ni hoc ngoi vng phc v,
th s c gi li trong danh sch chui th cho n
khi bn kt ni v trong vng phc v.
Lin lc
54
Xem th in t
Khi m mt ti khon email, bn c th xem cc email truy
xut trc ch khng kt ni hoc kt ni vi my ch
email xem th mi. Sau khi truy xut th in t, bn c th
xem chng ch khng kt ni.
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Email
mt ti khon email.
Bm [ 2 ] Np li cp nht danh sch th.
Chn mt th in t. 3
T mn hnh xem th, chn cc ty chn sau:
di chuyn v th trc hoc n th tip theo, chn


hoc .
chuyn th sang th mc khc, chn

.
xa th, chn

.
tr li th, chn

Tra li.
chuyn tip th cho ngi khc, chn

Chuyn
tip.
xem fle nh km, chn

fle nh km. lu fle


vo thit b, chn .
Talk
Tm hiu cch tr chuyn vi bn b v gia nh qua Google
Talk

.
Tnh nng ny c th khng kh dng ty vo khu vc
bn hoc nh cung cp dch v.
Thm bn vo danh sch bn b ca bn
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Talk.
Danh sch bn b hin th nhanh ton b cc s lin lc
trong Google Talk ca bn.
Lin lc
55
Bm [ 2 ] Thm bn b.
Nhp a ch email ca ngi bn v chn 3 Gi th mi.
Khi bn ca bn chp nhn li mi, ngi s c thm
vo danh sch bn b ca bn.
Bt u tr chuyn
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Talk.
Chn mt ngi bn t danh sch bn b. Mn hnh tr 2
chuyn m ra.
Nhp tin nhn ca bn v chn 3 Gi.
chn biu tng cm xc, bm [ ] L.chn Chn
mt ci.
chuyn gia cc ca s tr chuyn ang hot ng, 4
bm [ ] Chuyn i tr chuyn.
kt thc tr chuyn, bm [ 5 ] Kt thc cuc tr
chuyn.
Social Hub
Tm hiu cch truy cp Social Hub

, ng dng truyn thng


tch hp cho Dch v Mng X hi (SNS), email, tin nhn, tin
nhn tc thi, danh b hoc thng tin lch. Truy cp
socialhub.samsungmobile.com bit thm chi tit.
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Social
Hub.
Kim tra v s dng ni dung c cung cp t Social 2
Hub.
Lin lc
56
IM
Tm hiu cch tr chuyn vi bn b v ngi thn t bt k
dch v chat ph bin no.
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Chat.
Nu bn m ng dng ny ln u, Chn nh du vo 2
ca s Ti chp nhn tt ca cc iu khoan trn sau
chn ng .
Chn 3 Thm ti khoan mt dch v chat.
Nhp tn ngi dng v mt m ng nhp. 4
Tr chuyn nhanh vi bn b v ngi thn. 5
Gii tr
57
Giai tr
My anh
Tm hiu cch chp v xem nh v video. Bn c th chp nh
phn gii ln n 3264 x 2448 pixels (8 megapixels) v
quay video phn gii ln n 1920 x 1080 pixels.
My nh t ng tt khi bn khng s dng trong

khong thi gian c ch nh.


Dung lng b nh c th khc nhau ty thuc vo

cnh chp hoc iu kin chp.


Chp anh
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 My anh
bt my nh.
Hng ng knh vo i tng v thc hin cc iu chnh 2
cn thit.
1
2
4
6
5
3
Gii tr
58
S Chc nng
1 Thay i cc ci t my nh.
2
M trnh xem nh xem nh bn va
chp.
3
S dng cc phm tt my nh.

: Thay i ci t n fash.

: Chuyn gia ng knh my nh trc
v sau.
Bn c th thm hoc xa cc phm tt i
vi cc ty chn thng xuyn s dng.
tr. 67
4
Kim tra trng thi my nh.

: S lng nh bn c th chp (ty
thuc vo b nh hin c)

: V tr lu tr mc nh
5 Chuyn sang ch my quay.
6 Chp nh.
Bm phm m lng phng to hoc thu nho. 3
Bn cng c th dng hai ngn tay chm vo mn hnh v
ko ra hai bn (di chuyn hai ngn tay li gn nhau thu
nho).
Chc nng thu/phng c th khng kh dng khi chp
phn gii cao nht.
Chm vo im bn mun ly tiu c trn mn hnh xem 4
trc.
Khung tiu c di chuyn n im bn chm v chuyn
sang mu xanh khi i tng nm trong tiu c.
Chn 5 chp nh.
nh c lu t ng.
Gii tr
59
Sau khi chp nh, chn biu tng trnh xem nh xem nh
va chp.
xem cc nh khc, cun sang tri hoc phi.

phng to hoc thu nho, t hai ngn tay ln mn hnh v

ko ra hai bn (di chuyn hai ngn tay li gn nhau thu


nho) hoc chm hai ln vo mn hnh.
gi nh cho ngi khc, chn

Chia s.
t mt nh lm hnh nn hoc nh nhn dng ngi gi

cho mt s lin lc, chn Chn lm.


xa nh, chn

Xa.
Chp anh bng cc ty chn thit lp trc
cho cc canh khc nhau
My nh cung cp cho bn cc ci t c thit lp trc cho
cc cnh khc nhau. Bn ch cn chn ch ph hp cho cc
iu kin v i tng cn chp.
V d, khi bn chp nh vo ban m, chn ch ban m
c s dng phi sng ko di.
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 My anh
bt my nh.
Chn 2 Ch phong canh phong cnh.
Thc hin cc iu chnh cn thit. 3
Chn 4 chp nh.
Chp anh ch T chp
Bn c th t chp nh ca chnh mnh mt cch d dng
bng ng knh my nh trc.
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 My anh
bt my nh.
Chn 2 T chp chn dung.
Thc hin cc iu chnh cn thit. 3
Chn 4 chp nh.
Gii tr
60
Chp anh ch chp N ci
My nh c th nhn dng khun mt mi ngi v gip bn
chp nh cc khun mt ang ci .
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 My anh
bt my nh.
Chn 2 Ch chp Chp n ci.
Thc hin cc iu chnh cn thit. 3
Chn 4 .
Hng ng knh my nh vo i tng. 5
Thit b s nhn dng ngi trong nh v pht hin n
ci ca h. Khi i tng ci, thit b t ng chp nh.
Chp anh p
Bn c th n cc chi tit cha hon ho trn mt bng ch
V p.
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 My anh
bt my nh.
Chn 2 Ch chp V p.
Thc hin cc iu chnh cn thit. 3
Chn 4 chp nh.
Chp anh ton canh
Bn c th chp cc bc nh ton cnh rng bng ch
chp Ton cnh. Ch ny tin li khi chp nh phong cnh.
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 My anh
bt my nh.
Chn 2 Ch chp Ton canh.
Thc hin cc iu chnh cn thit. 3
Gii tr
61
Chn 4 chp nh u tin.
T t di chuyn thit b theo hng bt k v cn chnh 5
khung mu xanh vi knh ngm.
Khi bn cn chnh khung mu xanh v knh ngm, my
nh s t ng chp nh tip theo.
Lp li bc 5 hon thnh nh ton cnh. 6
Chp anh chuyn ng
Bn c th chp nhiu nh ca mt i tng ang di chuyn
v sau kt hp cc nh thnh mt nh th hin s chuyn
ng.
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 My anh
bt my nh.
Chn 2 Ch chp Chp hnh ng.
Thc hin cc iu chnh cn thit. 3
Chn 4 chp nh u tin.
Di chuyn thit b theo i tng ang chuyn ng. 5
Thit b t ng chp cc nh tip theo.
Tip tc di chuyn theo i tng cho ti khi thit b chp 6
c tt c cc nh cn thit cho bc nh chuyn ng.
Chp anh ch Hot hinh
Bn c th chp nh vi hiu ng hot hnh.
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 My anh
bt my nh.
Chn 2 Ch chp Hot hinh.
Thc hin cc iu chnh cn thit. 3
Chn 4 chp nh.
Gii tr
62
Ty chnh cc ci t my anh
Trc khi chp nh, chn truy cp cc ty chn sau:
La chn Chc nng
T chp chn
dung
Chuyn gia ng knh my nh trc v
sau.
Flash
Thay i ci t n fash; Bn c th bt
hoc tt th cng n fash, hoc t cho
my nh t ng s dng n fash khi cn
thit.
Ch chp Thay i ch chp.
Ch phong
cnh
Thay i ch cnh.
Gi tr phi
sng
iu chnh gi tr phi sng.
Ch ly nt
Chp nh cn cnh hoc t cho my nh
t ng ly nt vo i tng hoc hoc
ly nt vo mt ngi.
B m thi
gian
Chn khong thi gian tr trc khi my
nh chp nh.
Hiu ng
p dng hiu ng c bit, chng hn nh
tng mu nu o hoc en trng.
phn gii Thay i ty chn phn gii.
Cn bng trng
iu chnh cn bng mu theo cc iu
kin nh sng.
ISO iu chnh nhy ca cm bin nh.
o sng Chn kiu o phi sng.
Gii tr
63
La chn Chc nng
r khi
ngoi tri
Bt Kh nng hin th ngoi tri chn
iu kin nh sng ph hp.
Chng rung
Gim hiu ng m do rung hoc di chuyn
thit b.
T ng tng
phn
T ng iu chnh tng phn gia
i tng v phng nn.
Nhn dng
chp mt
t cho my nh bo hiu khi c ngi
nhm mt.
Hng dn
Hin th hng dn trn mn hnh xem
trc.
Xem trc t cho my nh hin th nh va chp.
Cht lng nh iu chnh mc cht lng cho nh.
Th GPS
t cho my nh a thng tin v tr vo
nh. s dng tnh nng ny, bn phi
kch hot dch v nh v. tr. 106
Lu tr Chn v tr b nh lu nh va chp.
Xa Xa cc menu v ty chn chp.
Quay video
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 My anh
bt my nh.
Ko thanh trt sang hnh my quay chuyn sang ch 2
my quay.
Gii tr
64
Hng ng knh vo i tng v thc hin cc iu chnh 3
cn thit.

1
2
6
5
4
3
S Chc nng
1 Thay i ci t my quay.
2
M trnh xem nh xem video bn va
quay.
3
S dng cc phm tt my quay.

: Thay i ci t n fash.

: Thay i ch quay hoc chuyn
gia ng knh my nh pha trc v pha
sau.
Bn c th thm hoc xa cc phm tt i
vi cc ty chn thng xuyn s dng.
tr. 67
Gii tr
65
S Chc nng
4
Kim tra trng thi my quay.

: di video c th quay (ty
vo b nh hin c)

: V tr lu tr mc nh
5 Chuyn sang ch my nh.
6 Quay video.
Bm phm m lng phng to hoc thu nho. 4
Bn cng c th dng hai ngn tay chm vo mn hnh v
ko ra hai bn (di chuyn hai ngn tay li gn nhau thu
nho).
Chc nng thu/phng c th khng kh dng khi quay
phn gii cao nht.
Chn 5 bt u quay.
Chn 6 dng quay.
Video c lu t ng.
My quay khng th ghi chnh xc video vo th nh
tc truyn thp.
Sau khi quay video, chn biu tng trnh xem nh xem cc
video va quay.
xem cc video khc, cun sang tri hoc phi.

gi video cho ngi khc, chn

Chia s.
pht video, chn

Nghe.
xa video, chn

Xa.
Gii tr
66
Ty chnh ci t my quay
Trc khi quay video, chn truy cp cc ty chn sau:
La chn Chc nng
Flash
Thay i ci t fash; Bn c th bt hoc
tt n fash mt cch th cng.
Ch ghi Thay i ch quay.
Gi tr phi
sng
iu chnh gi tr phi sng.
B m thi
gian
Chn khong thi gian tr trc khi my
nh bt u quay video.
Hiu ng
p dng hiu ng c bit, chng hn nh
tng mu nu o hoc en trng.
phn gii Thay i ty chn phn gii.
Cn bng trng
iu chnh cn bng mu theo cc iu
kin nh sng.
r khi
ngoi tri
Bt Kh nng hin th ngoi tri chn
iu kin nh sng ph hp.
Cht lng
video
iu chnh mc cht lng cho video.
Hng dn
Hin th hng dn trn mn hnh xem
trc.
Xem trc t cho my nh hin th video va quay.
Lu tr Chn v tr b nh lu video va quay.
Xa Xa cc menu v ty chn chp.
Gii tr
67
Sa cc biu tng tt
Bn c th thm hoc xa cc phm tt i vi cc ty chn
thng xuyn s dng.
T mn hnh xem trc, bm [ 1 ] Sa phm tt hoc
chm v gi vo vng biu tng tt.
Chm v gi vo mt biu tng t danh sch ty chn v 2
ko biu tng n vng biu tng tt.
xa biu tng tt, chm v gi vo mt biu tng v
ko biu tng sang danh sch ty chn.
Bm [ 3 ] quay li mn hnh xem trc.
Video
Tm hiu cch s dng my xem video pht nhiu loi
video khc nhau. My xem video h tr cc nh dng fle sau:
3gp, mp4, avi, wmv, fv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson
H.263, H.264, VC-1, DivX

).
Mt s nh dng fle khng c h tr ty thuc

vo phn mm ca thit b.
Nu kch thc fle vt qu b nh hin ti, c th

xy ra li khi bn m fle.
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Video.
Chn mt video pht. 2
Xoay thit b sang kiu xem ngang. 3
Gii tr
68
iu khin qu trnh pht bng cc biu tng sau: 4
Biu tng Chc nng
Thay i t l mn hnh video.
Chuyn v bi trc; Tua li trong fle (chm
v gi).
Tm dng pht; Chn tip tc pht.
Chuyn sang bi k tip; Tua tin trong fle
(chm v gi).

Bt h thng m thanh vm 5.1 knh khi tai
nghe c kt ni.
iu chnh m lng.
Dng pht v tr v danh sch.
B su tp
Tm hiu cch xem nh v pht video lu trong b nh ca
thit b v th nh.
nh dng fle c h tr
Loi nh dng
Hnh nh bmp, gif, jpg, png
Video
3gp, mp4, avi, wmv, fv, mkv (Codec: MPEG4,
H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX

)
Trnh kha mn hnh thit b trong khi ang pht

Video theo Yu cu DivX. Mi ln bn kha mn hnh


trong khi ang pht Video theo Yu cu DivX, tui th
mn hnh s b gim.
Mt s nh dng fle khng c h tr ty thuc

vo phn mm ca thit b.
Nu kch thc fle vt qu b nh hin ti, c th

xy ra li khi bn m fle.
Gii tr
69
Xem anh
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 B su
tp.
Chn mt th mc. 2
thay i ch xem, chn 3 hoc gc trn cng
bn phi mn hnh.
Chn mt nh (khng c biu tng) xem. 4
Trong khi xem nh, s dng cc ty chn sau:
xem cc nh khc, cun sang tri hoc phi.

phng to hoc thu nho, dng hai ngn tay chm vo

mn hnh v ko ra hai bn (di chuyn hai ngn tay li gn


nhau thu nho).
Nu bn bt chc nng chuyn ng nghing, bn c
th phng to hoc thu nho bng cch dng hai ngn tay
chm v gi vo hai im sau nghing qua nghing
li thit b.
gi nh cho ngi khc, chn

Gi qua.
t mt nh lm hnh nn hoc nh nhn dng ngi gi

cho mt s lin lc, chn Chn lm.


xa nh, bm [

] Xa.
bt u trnh chiu th mc chn, bm [

]
L.chn Trinh chiu. Chm vo mn hnh dng trnh
chiu.
Pht video
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 B su
tp.
Chn mt video (c biu tng 2 ) pht.
Xoay thit b sang kiu xem ngang. 3
iu khin qu trnh pht bng cc phm o. 4 tr. 67
Gii tr
70
Trinh sa anh
Bn c th sa nh v p dng cc hiu ng khc nhau.
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Trinh sa
anh.
Chn 2 Chn anh mt nh.
Chn 3 La chn mi OK.
thm hoc bt ng vin chn, chn

Thm
vo la chn hoc Loi b khi la chn.
o ngc vic chn, chn

ao ngc la
chn.
thay i kch thc chn, chn

.
xoay hoc lt nh, chn

.
ct nh, chn

.
hon tc hoc thc hin li thao tc gn nht, chn

hoc .
Ko ngn tay ln vng bn mun chn. 4
Chn 5 p dng hiu ng mu, hoc chn p
dng hiu ng lc.
Chn cc hiu ng khc nhau p dng. 6
Chnh nh theo mong mun (nu cn) v chn 7 H.tt.
Khi hon tt, bm [ 8 ] Lu.
Gii tr
71
Trinh to video
Bn c th sa video v p dng cc hiu ng khc nhau. Trnh
bin tp video h tr cc phn gii video v codec sau:
Kiu nh dng
phn gii
176 x 144, 320 x 240, 640 x 480, 720 x 480,
1280 x 720
Codec H.264, H.263, MPEG4
Mt s fle video trong B su tp c th khng xem
c ty thuc vo phn gii video v codec.
To video
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Trinh to
video.
Xoay thit b sang kiu xem ngang. 2
Chn 3 Mi.
Chn theme cho khung v chn 4 p dng.
Chn mt biu tng ph hp bn tri mn hnh 5
thm cc fle phng tin.
Chm v gi vo mt fle sau ko n xung pha di 6
mn hnh v chn Hon tt.
thm fle, lp li bc 6.

chn thi lng hin th nh, ko nh n ng

mu o v chn biu tng thi lng mn hnh xem


trc.
xa nh hoc video, chm v gi vo mt mc sau

ko n vo thng rc.
sp xp li nh hoc video, chm v gi vo mt mc

v ko n n v tr mi.
Gii tr
72
Chn 7 thm hiu ng chuyn tip gia cc hnh nh
hoc video.
Khi hon tt, bm [ 8 ] Lu.
Ct mt on ca video
M trnh bin tp video v thm cc fle phng tin. 1
Chn 2 .
Ko nh hoc video n ng mu o. 3
Di chuyn du ngoc bt u n im bn mun fle 4
bt u.
Di chuyn du ngoc kt thc n im bn mun fle 5
kt thc.
Lu video va sa. 6
Tch video
M trnh bin tp video v thm cc fle phng tin. 1
Chn 2 .
Ko nh hoc video n ng mu o. 3
Di chuyn sang v tr bn mun chia fle thnh hai clip v 4
chn .
Lu video va sa. 5
p dng hiu ng cho video
M trnh bin tp video v thm cc fle phng tin. 1
Chn 2 .
Ko nh hoc video n ng mu o. 3
Chn mt ty chn hiu ng. 4
Lu video va sa. 5
Gii tr
73
Nhc
Tm hiu cch nghe bn nhc yu thch bng my nghe nhc
trong khi ang di chuyn. My nghe nhc h tr cc nh
dng fle sau: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac,
fac.
Mt s nh dng fle khng c h tr ty thuc

vo phn mm ca thit b.
Nu kch thc fle vt qu b nh hin ti, c th

xy ra li khi bn m fle.
Thm fle nhc vo thit b
Bt u bng cch chep fle sang thit b hoc th nh:
Ti v t web khng dy.

tr. 87
Ti v t my tnh c chng trnh Samsung Kies.

tr. 107
Nhn qua Bluetooth.

tr. 99
Sao chp sang th nh.

tr. 108
Pht nhc
Sau khi chep fle nhc sang thit b hoc th nh,
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Nhc.
Chn mt th loi nhc. 2
Chn mt fle nhc. 3
iu khin qu trnh pht bng cc biu tng sau: 4
Biu tng Chc nng
iu chnh m lng.

Bt h thng m thanh vm 5.1 knh khi tai
nghe c kt ni.
Bt ch Pht ngu nhin.
Thay i ch lp li (tt, lp li mt fle,
hoc lp li tt c cc fle).
1
1
Gii tr
74
Biu tng Chc nng
Chuyn v bi trc; Tua li trong fle (chm
v gi).
Tm dng pht; Chn tip tc pht.
Chuyn sang bi k tip; Tua tin trong fle
(chm v gi).
1. Cc biu tng ny s hin th khi bn chm vo mn hnh
my nghe nhc.
To danh sch nhc
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Nhc.
Chn 2 Danh sch nhc.
Bm [ 3 ] To.
Nhp tiu cho danh sch mi v chn 4 Lu.
Chn 5 Thm nhc.
Chn cc fle bn mun thm vo v chn 6 Thm.
Trong khi pht, bn c th thm fle vo danh sch bng cch
bm [ ] Thm vo danh sch.
Thm bi ht vo danh sch nhanh
Bn c th thm bi ht vo danh sch nhanh v lu chng
thnh mt danh sch. Trong khi pht, bm [ ] Thm vo
danh sch nhanh thm bi ht hin ti vo danh sch
nhanh.
chuyn n danh sch nhanh, t mn hnh chnh ca
my nghe nhc, chn Danh sch nhc Danh sch nhanh.
lu danh sch nhanh thnh mt danh sch nhc, bm [ ]
Lu lm danh sch pht.
Gii tr
75
Ty chnh ci t my nghe nhc
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Nhc.
Bm [ 2 ] Ci t.
iu chnh cc ci t sau ty chnh my nghe nhc: 3
La chn Chc nng
B chnh m Chn loi equaliser mc nh.
Hiu ng m
thanh
Chn hiu ng m thanh.
Menu nhc
Chn cc th loi nhc hin th trn
mn hnh th vin nhc.
Kiu trc quan Hin th hnh nh ng trong khi pht.
Music Hub
Bn c th truy cp ca hng m nhc trc tuyn, tm kim v
mua cc bi ht yu thch.
Tnh nng ny c th khng kh dng ty vo khu vc
bn hoc nh cung cp dch v.
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Music
Hub.
Nu bn m ng dng ny ln u, chn kim cnh 2 Do
not show for 90 days v chn Xc nhn.
Tm kim bi ht, v xem trc hoc mua cc bi ht yu 3
thch.
Gii tr
76
i FM
Tm hiu cch nghe nhc v tin tc trn i FM. nghe i
FM, bn phi cm tai nghe, tai nghe ny c tc dng nh mt
ngten v tuyn.
Nghe i FM
Cm tai nghe vo thit b. 1
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 2 i FM.
i FM s t ng qut v lu cc i sn c.
Ln u tin bt i FM, i s t ng d sng.
Chn i FM mong mun t danh sch tt c cc i v 3
bm [ ] tr v mn hnh i FM.
iu khin i FM bng cc phm sau y: 4
1 4
2
2
3
5
S Chc nng
1 Tt hoc bt i FM.
2 Tm kim i FM sn c.
Gii tr
77
S Chc nng
3
Thm i FM hin ti vo danh sch knh
yu thch.
4 iu chnh m lng.
5 iu chnh tn s.
T ng lu mt i FM
Cm tai nghe vo thit b. 1
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 2 i FM.
Bm [ 3 ] Tim i mt ty chn qut.
i FM s t ng qut v lu cc i sn c.
Chn i FM mong mun t danh sch tt c cc i v 4
bm [ ] tr v mn hnh i FM.
Thm mt i FM vo danh sch knh yu
thch
Cm tai nghe vo thit b. 1
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 2 i FM.
Chn 3 bt i FM.
Cun n i FM mong mun. 4
Chn 5 thm vo danh sch knh yu thch.
Ty chnh ci t i FM
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 i FM.
Bm [ 2 ] Ci t.
Gii tr
78
iu chnh cc ci t sau ty chnh i FM: 3
La chn Chc nng
Vng Chn khu vc ca bn.
Nghe ch
nn
t c hoc khng chy i FM ch
nn trong khi ang s dng cc ng
dng khc. Nu tnh nng ny c
bt, bn c th iu khin i FM t
phm tt.
Hin th ID
knh
t c hoc khng hin th ID i trn
mn hnh i FM; ID i ch c cc i
cung cp thng tin ny.
Chn lc tn s
t cho i FM c d li i khi tn hiu
yu hay khng.
FM t ng tt
t cho i FM t ng tt sau mt
khong thi gian c ch nh.
Game Hub
Tm hiu cch chi cc tr chi x hi v cao cp.
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Game
Hub.
Nu bn m ng dng ny ln u, chn anh dau o 2
ca s Khng hin trong 90 ngy v chn Xc nhn.
Chn v ci t tr chi. 3
Lm theo hng dn trn mn hnh. 4
Cc tr chi c sn c th khc nhau ty vo khu vc

bn hoc nh cung cp dch v.


Cc nt iu khin v ty chn ca tr chi c th

khc nhau.
Thng tin c nhn
79
Thng tin c nhn
Danh b
Tm hiu cch to v qun l danh sch s lin lc c nhn
hoc cng vic. Bn c th lu tn, s in thoi di ng, s
in thoi nh, a ch email, sinh nht v nhiu thng tin khc.
To s lin lc
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Danh b.
Chn 2 .
Chn v tr b nh. 3
Nu bn c nhiu ti khon, hy chn mt ti khon bn
mun thm s lin lc.
Nhp thng tin s lin lc. 4
Chn 5 Lu thm s lin lc vo b nh.
Bn cng c th to s lin lc t mn hnh quay s.
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 in
thoi Bn phm.
Nhp mt s in thoi. 2
Chn 3 Thm vo danh b To danh b.
Chn v tr b nh. 4
Nu bn c nhiu ti khon, hy chn mt ti khon bn
mun thm s lin lc.
Nhp thng tin s lin lc. 5
Chn 6 Lu thm s lin lc vo b nh.
Thng tin c nhn
80
Tim mt s lin lc
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Danh b.
Cun ln hoc xung trn danh sch s lin lc. 2
Bn cng c th ko ngn tay dc theo ch mc pha bn
phi cun nhanh qua danh sch.
Chn tn ca s lin lc. 3
Khi tm thy mt s lin lc, bn c th s dng cc ty
chn sau:
gi cho s lin lc , chn

hoc .
gi tin nhn, chn

.
sa thng tin lin h, bm [

] Sa.
t s quay nhanh
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Danh b.
Bm [ 2 ] L.chn Ci t quay s nhanh.
Chn mt s v tr 3 s lin lc.
Chn mt s in thoi (nu cn). 4
Bn c th nhanh chng gi cho s ny bng cch chm
v gi vo s v tr t mn hnh quay s.
To danh thip
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Danh b.
Bm [ 2 ] Thng tin ca bn.
Bm [ 3 ] Sa.
Nhp thng tin c nhn ca bn. 4
Chn 5 Lu.
Bn c th gi danh thip ca mnh bng cch nh
km vo tin nhn hoc email hoc truyn qua tnh nng
khng dy Bluetooth.
Thng tin c nhn
81
Truy xut cc s lin lc t cc ti khoan
cng ng ca bn
Bn c th xem danh sch cc ti khon trn website cng
ng v chn mt ti khon thm mt s lin lc t
website vo danh b ca in thoi.
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Danh b.
Bm [ 2 ] L.chn Xem bn b.
Chn mt ti khon. 3
Chn cc s lin lc v chn 4 Thm.
Bn c th thm nhn xt vo cc tin nhn do cc s lin lc
ca bn ti ln v xem nh chia s ca h. ch Ch, m
danh sch ng dng v chn Danh b mt s lin lc
Hot ng hoc Media.
To nhm s lin lc
Bng cch to cc nhm s lin lc, bn c th qun l nhiu
s lin lc v gi tin nhn hoc hoc email cho c nhm. Bt
u bng cch to nhm.
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Danh b.
Cun sang tri hoc phi n 2 Cc nhm.
Bm [ 3 ] To.
Nhp tn v chn nhc chung cho nhm . 4
Chn 5 Thm thnh vin, chn danh b thm vo nhm,
v chn Thm.
Chn 6 Lu.
Thng tin c nhn
82
Sao chp danh b
sao chp danh b t th SIM hoc USIM sang thit b,
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Danh b.
Bm [ 2 ] Chp/Xut danh b Chp vo t SIM.
Chn v tr b nh. 3
Nu bn c nhiu ti khon, hy chn mt ti khon bn
mun thm s lin lc.
Chn danh b sao chp v chn 4 Thm.
sao chp danh b t thit b sang th SIM hoc USIM,
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Danh b.
Bm [ 2 ] Chp/Xut danh b Xut ra th SIM.
Chn danh b sao chp v chn 3 X/chuyn OK.
Nhp hoc xut danh b
nhp cc fle danh b ( nh dng vcf) t th nh sang
thit b,
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Danh b.
Bm [ 2 ] Chp/Xut danh b Chp vo t th nh
SD.
Chn v tr b nh. 3
Nu bn c nhiu ti khon, hy chn mt ti khon bn
mun thm s lin lc.
Chn ty chn nhp mt fle danh b, nhiu fle danh 4
b, hoc tt c fle danh b, v chn OK.
Chn cc fle danh b nhp v chn 5 OK.
xut danh b t thit b sang th nh,
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Danh b.
Bm [ 2 ] Chp/Xut danh b Xut ra th nh SD.
Chn 3 OK xc nhn.
Thng tin c nhn
83
Lch nm
Tm hiu cch to v qun l cc s kin theo ngy, theo tun
hoc theo thng, v t chung bo t nhc nh cc s
kin quan trng.
To s kin
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Lch nm.
Chn 2 Chm to s kin hoc bm [ ] To.
Nhp chi tit s kin theo mun. 3
Chn 4 Lu.
Xem s kin
Thay i kiu xem lch,
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Lch nm.
Chn ch xem t dng trn cng ca lch. 2
xem cc s kin ca mt ngy c th,
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Lch nm.
Chn mt ngy trn lch. ch xem theo thng, cc 2
ngy c s kin ln lch c biu th bng mt hnh
vung.
di chuyn n mt ngy c th bng cch nhp th
cng mt ngy, bm [ ] i n, nhp ngy bng
cch chn + hoc -, v chn t.
chn ngy hm nay, bm [ ] Hm nay.
Chn mt s kin xem thng tin chi tit. 3
Bn c th gi s kin cho ngi khc bng cch
bm [ ] Gi qua mt ty chn.
Thng tin c nhn
84
Dng chung bo s kin
Nu bn t chung bo cho mt s kin lch, biu tng
chung bo s kin s hin ra ti thi im c ch nh.
M phm tt trn cng ca mn hnh. 1
Chn mt li nhc xem thng tin chi tit v s kin . 2
bo li hoc hy li nhc, chn 3 Bo li tt ca hoc B
qua tt ca.
Nhim v
Tm hiu cch to danh sch nhim v v t chung bo
nhc cc nhim v quan trng hoc t mc u tin.
To nhim v
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Nhim v.
Chn 2 To nhim v hoc bm [ ] To to ghi ch.
Nhp thng tin chi tit cho nhim v. 3
Chn 4 Lu.
Xem nhim v
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Nhim v.
Bm [ 2 ] Lit k theo mt ty chn sp xp nhim
v.
Chn mt nhim v xem thng tin chi tit. 3
i vi cc nhim v hon thnh vi thi hn ht,
bn c th t trng thi ca chng thnh hon thnh
bng cch chn kim.
Thng tin c nhn
85
Ghi ch
Tm hiu cch ghi li cc thng tin quan trng lu v xem
v sau ny.
To mt ghi ch
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Ghi ch.
Nu c mt ghi ch c lu, chn 2 To ghi ch hoc bm
[ ] To to ghi ch.
Nhp ni dung ca ghi ch v chn 3 Lu.
Xem ghi ch
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Ghi ch.
Bm [ 2 ] Tim kim hoc nhn v gi [ ] tm kim
mt ghi ch (nu cn).
Chn mt ghi ch xem thng tin chi tit. 3
chnh sa ghi ch, chn .
Bn c th gi ghi ch cho ngi khc bng cch chm
v gi vo ghi ch v chn Gi.
Thng tin c nhn
86
Ghi m
Tm hiu cch vn hnh chc nng ghi m ca in thoi.
Ghi ghi ch thoi
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Ghi m.
Chn 2 Ghi bt u ghi.
Ni vo micr. 3
Khi hon tt, chn 4 Ngng.
Ghi ch c lu t ng.
ghi thm cc ghi ch thoi khc, chn 5 Ghi mt ln na.
Pht ghi ch thoi
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Ghi m.
Chn 2 Danh sch.
Chn mt ghi ch thoi pht. 3
Bn c th gi ghi ch thoi cho ngi khc bng cch
bm [ ] Chia s.
Web
87
Web
Cc dch v web yu cu kt ni d liu. Hy lin h vi nh
cung cp dch v chn k hoch d liu tt nht.
Trinh duyt
Tm hiu cch truy cp v nh du cc trang web yu thch.
Bn c th chu thm ph cho vic truy cp web v ti

v fle a phng tin. bit thm chi tit, xin lin h


nh cung cp dch v ca bn.
Cc widget c sn c th khc nhau ty vo khu vc

bn hoc nh cung cp dch v.


Duyt cc trang web
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Trinh
duyt truy cp trang ch ch nh.
truy cp mt trang web c th, chn nhp URL, nhp
a ch web (URL) ca trang web v chn .
Di chuyn ti cc trang web bng cc phm sau: 2
2 1
Mn hnh bn trn c th khc nhau ty vo khu vc bn
hoc nh cung cp dch v.
Web
88
S Chc nng
1 Nhp a ch ca trang web truy cp.
2
M danh sch cc trang hay dng lu,
cc trang thng xuyn truy cp v lch s
truy cp internet gn y.
Trong khi duyt trang web, s dng cc ty chn sau y:
phng to hoc thu nho, dng hai ngn tay chm vo

mn hnh v ko ra hai bn (di chuyn hai ngn tay li gn


nhau thu nho).
Nu bn bt chc nng chuyn ng nghing, bn c
th phng to hoc thu nho bng cch dng hai ngn tay
chm v gi vo hai im sau nghing qua nghing
li thit b.
m ca s mi, bm [

] Ca s mi.
xem cc ca s hin ang hot ng, bm [

] Ca
s. Bn c th m nhiu trang v chuyn qua li gia cc
trang .
iu chnh sng ca mn hnh, bm [

] sng
trinh duyt. Tnh nng ny c th khng kh dng ty
thuc vo khu vc bn .
ti li trang web hin ti, bm [

] Np li.
chuyn sang trang tip theo trong lch s, bm [

]
Chuyn tip.
nh du trang web hin ti, bm [

] L.chn
Thm trang hay dng.
thm phm tt cho trang web hin ti mn hnh ch,

bm [ ] L.chn Thm phm tt vo T.u.


tm kim vn bn trn trang web, bm [

] L.chn
Tim trong trang.
xem thng tin chi tit v trang web, bm [

] L.chn
Thng tin.
gi a ch web (URL) ca trang web cho ngi khc, bm

[ ] L.chn Chia s trang.


Web
89
xem lch s ti v, bm [

] L.chn Tai v.
ty chnh ci t trnh duyt, bm [

] L.chn Ci
t.
in trang web hoc mn hnh hin ti qua my c kt

ni, bm [ ] L.chn In. Thit b ca bn ch tng


thch vi my in Samsung.
Tim kim thng tin bng ging ni
Tnh nng ny c th khng kh dng ty vo khu vc
bn hoc nh cung cp dch v.
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Trinh
duyt.
Chn trng nhp a ch URL. 2
Chn 3 v ni mt t kha vo micr ca thit b.
Thit b s tm kim thng tin v cc trang web c lin
quan n t kha .
nh du cc trang web yu thch
Nu bit a ch ca trang web, bn c th thm th cng mt
trang. thm trang hay dng,
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Trinh
duyt.
Chn 2 Trang hay dng.
Chn 3 Thm hoc bm [ ] nh Bookmark c
xem ln cui.
nh du trang web bn ang xem, chuyn sang bc
5.
Nhp tiu trang v a ch trang web (URL). 4
Chn 5 OK.
Web
90
T danh sch trang hay dng, chm v gi vo mt trang hay
dng v s dng cc ty chn sau:
m trang web trong ca s hin ti, chn

M.
m trang web trong ca s mi, chn

M trong ca s
mi.
sa thng tin chi tit ca trang hay dng, chn

Sa
trang hay dng.
thm li tt trang hay dng ra mn hnh ch, chn

Thm
phm tt vo T.u.
gi a ch web (URL) ca trang web cho ngi khc,

chn Chia s ni kt.


sao chp a ch web (URL) ca trang web, chn

Chp
ni kt URL.
xa trang hay dng, chn

Xa th nh du.
s dng trang web lm trang ch ca trnh duyt, chn

t lm trang ch.
Truy cp cc trang thng xuyn gh thm
hoc lch s gn y
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Trinh
duyt.
Chn 2 Trang vo nhiu nht hoc Lch s.
Chn mt trang web truy cp. 3
Bn c th thm mt trang web vo danh sch trang hay
dng bng cch chn .
Web
91
Maps
Tm hiu cch s dng Google Maps

tm v tr ca bn,
tm kim ng ph, thnh ph, hoc quc gia trn bn
trc tuyn, v tm ch ng.
Tim kim mt v tr c th
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Maps.
Nu bn m ng dng ny ln u, chn 2 OK.
Bn s hin th v tr hin ti ca bn.
Bm [ 3 ] Search.
Nhp t kha cho v tr v chn 4 .
xem danh sch ton b kt qu tm kim, chn

.
tm kim v tr bng ging ni, chn

.
phng to hoc thu nho, chn

hoc .
tm kim mt a im gn bn, chn

.
thm lp vo bn , chn

.
xem v tr hin ti ca bn, chn

.
Tim ch ng n mt im c th
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Maps.
Bm [ 2 ] Directions.
Nhp a ch ca v tr xut pht v v tr kt thc. 3
nhp a ch t danh sch s lin lc hoc ch v tr trn
bn , chn Contacts hoc Point on map.
Chn cch thc di chuyn (xe hi, xe but, hoc i b) v 4
chn Go.
Chn tuyn ng di chuyn xem thng tin chi tit ca 5
chuyn i (nu cn).
Web
92
Chn 6 .
Tuyn ng c hin th trn bn . ch xem mt
phn ca tuyn ng, chn hoc .
Khi hon tt, bm [ 7 ] Clear Map.
Latitude
Tm hiu cch chia s v tr ca bn vi bn b v xem v tr ca
bn b qua Google Latitude

.
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Latitude.
Thit b t ng kt ni vi Latitude.
Chn 2 Select from Contacts hoc Add via email
address.
Chn mt ngi bn m bn mun thm hoc nhp a 3
ch email v chn Add friends.
Chn 4 Yes.
Khi bn ca bn chp nhn li mi, bn c th chia s v tr
vi ngi .
Bm [ 5 ] See map.
V tr ca bn b c nh du bng nh ca h trn bn
.
a im
Tm hiu cch tm kim a im gn bn.
Tnh nng ny c th khng kh dng ty vo khu vc
bn hoc nh cung cp dch v.
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Places.
Chn mt loi. 2
Thit b tm kim cc a im gn v tr hin ti ca bn v
c lin quan n loi .
Web
93
t tn cho a im xem thng tin chi tit. 3
xem a im trn bn , chn 4 .
xem ng n a im , chn .
iu hng
Tm hiu cch s dng h thng nh v GPS tm kim v
hin th im n ca bn vi hng dn bng ging ni.
Tnh nng ny c th khng kh dng ty vo khu vc
bn hoc nh cung cp dch v.
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 iu
hng.
Nu bn m ng dng ny ln u, chn 2 Chp nhn.
Nhp im n ca bn bng cch s dng mt trong cc 3
cch sau:
Ni im n

: Ni im n ca bn, chng hn nh
Di chuyn n im n.
Nhp im n

: Nhp im n ca bn bng bn
phm o.
Danh sch lin h

: Chn im n ca bn t cc a ch
trong danh b.
a im C gn du sao

: Chn im n t danh sch


cc a im nh du sao ca bn.
Google Search
Bn c th tm kim d liu lu trn thit b hoc trn web.
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Google
Search.
Nhp ch ci ca mt t trong d liu tm. 2
Chn tn ca mc bn mun truy cp. 3
Web
94
YouTube
Tm hiu cch xem v chia s video qua YouTube.
Tnh nng ny c th khng kh dng ty vo khu vc
bn hoc nh cung cp dch v.
Xem video
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 YouTube.
Nu bn m ng dng ny ln u, chn 2 Accept.
Chn mt video t danh sch. 3
Xoay thit b sang kiu xem ngang. 4
iu khin qu trnh pht bng cc biu tng trn mn 5
hnh.
Chia s video
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 YouTube.
Chn mt video. 2
Chn 3 More Share mt ty chn.
Tai ln video
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 YouTube.
Bm [ 2 ] Upload v chn mt video. Chuyn sang
bc 8.
Nu bn mun ti ln cc video mi, chn bt my
nh.
Hng ng knh vo i tng v iu chnh. 3
Chn 4 bt u quay.
Chn 5 dng quay.
Web
95
Chn 6 Lu ti ln video bn va quay.
Nhp tn v mt m ca bn v chn 7 ng nhp (nu
cn).
Nhp chi tit video ti ln v chn 8 Upload.
Samsung Apps
Samsung Apps cho php bn ti trc tip nhiu ng dng mt
cch n gin v d dng v thit b. Vi rt nhiu tr chi,
tin tc, tham kho, mng x hi, iu hng, cc ng dng
lin quan n sc khoe v hn th na, Samsung Apps cho
php bn truy cp nhanh vo rt nhiu la chn tri nghim di
ng.
Thit b ca bn tr nn thng minh hn vi cc ng dng
c ti u hon ton t Samsung Apps. Khm ph cc ng
dng c o v lm cho tri nghim di ng ca bn th v
hn na.
Tnh nng ny c th khng kh dng ty vo khu vc

bn hoc nh cung cp dch v.


bit chi tit, hy truy cp www.samsungapps.com.

ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Samsung


Apps.
Tm kim v ti v cc ng dng mong mun. 2
Market
Bn c th ti v tr chi, nhc chung, hoc cc ng dng
khc t Android Market.
Tnh nng ny c th khng kh dng ty vo khu vc
bn hoc nh cung cp dch v.
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Market.
Tm kim v ti fle v thit b. 2 tr. 40
Web
96
Readers Hub
Tm hiu cch s dng trung tm trnh c truy cp cc ti
liu c khc nhau.
Hin ti, mt s tnh nng c th cha kh dng.
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Readers
Hub.
Nu bn m ng dng ny ln u, chn kim cnh 2
Khng hin tong 90 ngy v chn Xc nhn.
Chn hnh nh ca ti liu cn c. 3
Tm kim v ti v ti liu cn c t ca hng trc tuyn. 4
Tin tc & Thi tit
Tm hiu cch xem thng tin thi tit v c nhng tin tc mi
nht v cc bi vit khc.
Xem thng tin thi tit
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Tin tc &
Thi tit.
Chn 2 Thi tit trn cng mn hnh.
Thit b s tm kim v tr hin ti ca bn v hin th thng
tin v thi tit.
Bn c th thay i v tr xem thng tin thi tit mt
khu vc khc. Bm [ ] Ci t Ci t thi tit
v xa kim cnh S dng v tr ca ti. Sau chn
v tr trong t v tr.
Web
97
c bi bo
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Tin tc &
Thi tit.
Cun sang tri n mt ch tin tc trn cng mn 2
hnh.
Chn mt bi bo m. 3
thm ch tin tc, bm [ ] Ci t Ci t
tin tc Chn ch tin tc.
Kt ni
98
Kt ni
Bluetooth
Bluetooth l cng ngh giao tip khng dy trong phm vi
gn, c th trao i thng tin qua khong cch xp x 10 m m
khng cn kt ni vt l.
Bn khng cn t cc thit b thng nhau truyn thng tin
bng Bluetooth. Nu cc thit b nm trong phm vi ph sng
ca nhau, bn c th trao i thng tin gia chng ngay c khi
chng nm cc phng khc nhau.
Samsung khng chu trch nhim v vic mt, b chn,

hay s dng sai mc ch d liu gi hoc nhn qua


tnh nng khng dy Bluetooth.
Cn lun chc chn rng bn chia s v nhn d liu

bng cc thit b tin cy v an ton. Nu c chng


ngi vt gia cc thit b, khong cch hot ng c
th b gim.
Mt s thit b, c bit l cc thit b cha c kim

tra hoc chng nhn bi Bluetooth SIG, c th khng


tng thch vi thit b ny.
Bt tnh nng khng dy Bluetooth
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Ci t
Mng v Mng khng dy Ci t Bluetooth.
Chn 2 Bluetooth bt tnh nng khng dy Bluetooth.
Tim v ghp ni vi thit b h tr Bluetooth
khc
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Ci t
Mng v Mng khng dy Ci t Bluetooth Tim
kim thit b.
Kt ni
99
Chn thit b. 2
Nhp m PIN cho chc nng khng dy Bluetooth hoc 3
m PIN Bluetooth ca thit b kia, nu c, v chn OK.
Hoc chn Chp nhn iu chnh m PIN ca thit b
ph hp vi thit b kia.
Khi ch nhn ca thit b kia nhp cng mt m PIN hoc
chp nhn kt ni, vic ghp ni c hon tt. Nu ghp
ni thnh cng, thit b s t ng tm cc thit b c sn.
Mt s thit b, c bit l tai nghe hoc b thit
b khng dy dng trong xe hi, c th c m PIN
Bluetooth c nh, chng hn nh 0000. Nu thit b kia
c m PIN, bn phi nhp m .
Gi d liu bng tnh nng khng dy
Bluetooth
Chn mt fle hoc mc, chng hn nh s lin lc, s kin 1
lch, ghi ch, hoc fle phng tin, t ng dng thch hp
hoc File ca bn.
Chn mt ty chn gi d liu qua Bluetooth. 2
Cch chn ty chn c th khc nhau ty theo kiu d
liu.
Tm kim v ghp ni vi thit b h tr Bluetooth. 3
Nhn d liu bng tnh nng khng dy
Bluetooth
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Ci t
Mng v Mng khng dy Ci t Bluetooth Hin
th.
Thit b ca bn s hin th vi cc thit b Bluetooth khc
trong 120 giy.
Kt ni
100
Khi c nhc, nhp m PIN cho tnh nng khng dy 2
Bluetooth v chn OK (nu cn).
Chn 3 Chp nhn xc nhn rng bn sn sng nhn d
liu t thit b.
D liu nhn c lu vo th mc Bluetooth. Nu bn
nhn c mt s lin lc, n s t ng c lu vo danh
b.
Wi-Fi
Tm hiu cch s dng kh nng ni mng khng dy ca
thit b bt hoc kt ni vi mt mng khng dy cc b
bt k (WLAN) tng thch vi cc chun IEEE 802.11 b/g/n.
Bn c th kt ni vi internet hoc cc thit b ni mng khc
bt k u c im truy cp hoc im truy cp khng dy.
Thit b ny s dng tn s khng i xng v c
thit k s dng tt c cc quc gia Chu u. C
th vn hnh mng WLAN trong nh khng hn ch
Chu u, nhng khng th vn hnh ngoi tri Php.
Bt tnh nng WLAN
ch Ch, m danh sch ng dng v chn Ci t
Mng v Mng khng dy Ci t Wi-Fi Wi-Fi.
Mng WLAN hot ng ch nn s tiu tn pin.
duy tr mc pin, ch bt mng WLAN khi cn thit.
Tim v kt ni vi mng WLAN
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Ci t
Mng v Mng khng dy Ci t Wi-Fi.
Thit b s t ng tm kim cc mng WLAN sn c.
Chn mt mng trong 2 Cc mng Wi-Fi.
Nhp mt khu cho mng (nu cn). 3
Chn 4 Kt ni.
Kt ni
101
Thm th cng mng WLAN
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Ci t
Mng v Mng khng dy Ci t Wi-Fi Thm
mng Wi-Fi.
Nhp SSID cho mng v chn kiu bo mt. 2
t ci t bo mt ty thuc vo kiu bo mt c chn. 3
Chn 4 Lu.
Kt ni vi mng WLAN bng Thit lp c
bao v bi Wi-Fi (WPS)
Khi s dng WPS, bn c th kt ni vi mt mng an ton.
kt ni vi mng WLAN bng nt WPS,
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Ci t
Mng v Mng khng dy Ci t Wi-Fi.
Chn 2 Phm kt ni WPS.
Bm nt WPS trn im truy cp trong 2 pht. 3
kt ni vi mng WLAN bng m PIN WPS,
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Ci t
Mng v Mng khng dy Ci t Wi-Fi.
Chn mt mng c biu th bi biu tng WPS v chn 2
WPS PIN.
Trn im truy cp, nhp m PIN v bm nt khi ng. 3
Kt ni
102
Wi-Fi Direct
Tm hiu cch s dng tnh nng WLAN Direct kt ni hai
thit b qua mng WLAN m khng cn im truy cp.
Kt ni thit b ca bn vi thit b WLAN
khc
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Ci t
Mng v Mng khng dy Ci t Wi-Fi Direct OK
Wi-Fi Direct.
Bm [ 2 ] D.
Chn mt thit b sau chn 3 Kt ni.
Khi ch nhn ca thit b kia chp nhn kt ni, qu trnh
ghp ni c hon tt.
tt tnh nng WLAN Direct, chn 4 Ngt kt ni Wi-Fi
Direct.
Gi d liu qua mng WLAN
Chn mt fle hoc mc, chng hn nh ghi ch, fle 1
phng tin, hoc a ch web, t ng dng thch hp hoc
File ca bn.
Chn mt ty chn gi d liu qua mng WLAN. 2
Cch chn ty chn c th khc nhau ty theo kiu d
liu.
Tm v chn thit b WLAN. 3
Nhn d liu qua mng WLAN
Khi c nhc, chn OK xc nhn rng bn sn sng nhn
d liu. D liu nhn c lu vo th mc ShareViaWif.
Kt ni
103
AllShare
Tm hiu cch s dng dch v Digital Living Network Alliance
(DLNA) cho php bn chia s fle phng tin gia cc thit b
h tr DLNA trong nh ca bn qua mng WLAN.
Trc tin, bn phi bt tnh nng mng WLAN v thm cu
hnh mng WLAN. tr. 100
Ty chnh ci t DLNA chia s cc fle
phng tin
cho php cc thit b h tr DLNA khc truy cp vo fle
phng tin trn thit b ca bn, bn phi bt chc nng chia
s phng tin.
Mt s fle c th khng m c trn cc thit b h tr
DLNA ty thuc vo thit b.
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 AllShare.
Bm [ 2 ] Ci t.
iu chnh cc ci t sau ty chnh tnh nng DLNA: 3
La chn Chc nng
Tn thit b
Nhp tn cho thit b ca bn l my
ch phng tin.
Chia s video
Bt chc nng chia s video vi cc
in thoi h tr DLNA khc.
Chia x nh?
Bt chc nng chia s hnh nh vi cc
in thoi h tr DLNA khc.
Chia s m
thanh
Bt chc nng chia s nhc vi cc in
thoi h tr DLNA khc.
Ti ln t thit
b khc
t c hoc khng chp nhn ti ln t
cc thit b khc.
B nh mc
nh
Chn v tr b nh mc nh lu cc
fle phng tin ti v.
Ph t hin th ph .
Kt ni
104
M fle ca bn trn mt in thoi h tr
DLNA khc
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 AllShare.
Chn 2 Thit b ca bn.
Chn th loi phng tin v mt fle. 3
Chn trnh xem chng trnh s m fle phng tin. 4
Qu trnh pht bt u trnh xem c chn.
Kim sot qu trnh pht bng cc biu tng trn thit b. 5
Qu trnh pht c th b chm, ty thuc vo kt ni
mng v my ch c kt ni.
M fle ca mt in thoi trn in thoi
khc
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 AllShare.
Chn 2 Thit b txa.
Thit b ca bn t ng tm kim cc thit b h tr DLNA.
Chn mt thit b lm my ch phng tin thit b c 3
cha fle phng tin.
Chn th loi phng tin v mt fle. 4
Chn trnh xem chng trnh s m fle phng tin. 5
Qu trnh pht bt u trnh xem c chn.
Kim sot qu trnh pht bng cc biu tng trn thit b. 6
Kt ni
105
Chia s mng di ng
Tm hiu cch t thit b lm modem khng dy hoc im
truy cp khng dy cho my tnh hoc cc thit b khc, v
chia s kt ni mng di ng ca thit b.
Chia s mng di ng ca thit b qua WLAN
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Ci t
Mng v Mng khng dy USB internet & im truy
cp di ng.
Chn 2 Ci t im truy cp Wi-Fi di ng OK.
Chn 3 im truy cp Wi-Fi di ng bt im truy cp
WLAN.
Chn 4 Cu hinh im truy cp Wi-Fi ty bin im truy
cp WLAN:
La chn Chc nng
SSID Mng
Xem v i tn thit b s hin th i
vi cc thit b bn ngoi.
Bo mt Chn loi bo mt.
Khi hon tt, chn 5 Lu.
T mt thit b khc, nh v tn thit b ca bn trong 6
danh sch kt ni sn c v kt ni mng.
Thit b s chia s kt ni mng di ng trn thit b khc.
Chia s mng di ng ca thit b qua USB
Dng cp d liu ni khe cm a chc nng trn thit b 1
vi my tnh.
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 2 Ci t
Mng v Mng khng dy USB internet & im truy
cp di ng.
Kt ni
106
Chn 3 Kt ni USB internet bt chc nng kt ni
internet qua USB.
Thit b chia s kt ni mng di ng trn my tnh.
dng chia s kt ni mng, xa kim cnh Kt ni
USB internet.
Cch thc chia s kt ni mng c th khc nhau ty vo
h iu hnh ca my tnh.
GPS
Thit b ca bn c trang b mt b thu tn hiu h thng
nh v ton cu (GPS). Tm hiu cch bt cc dch v nh v.
nhn tn hiu GPS tt hn, trnh s dng thit b trong cc
iu kin sau:
gia cc ta nh, trong ng hm hoc di mt t, hoc

bn trong cc ta nh
iu kin thi tit xu

gn khu vc c in p cao hoc trng in t

Khng c dng tay hoc cc vt khc chm vo


khu vc ngten trong hoc che khut khu vc ny trong
khi s dng cc chc nng GPS.
Tnh nng ny c th khng kh dng ty vo khu vc
bn hoc nh cung cp dch v.
Bt cc dch v nh v
Bn phi bt cc dch v nh v nhn thng tin v v tr v
tm kim bn .
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Ci t
V tr v bao mt.
Kt ni
107
iu chnh cc ci t sau bt cc dch v nh v: 2
La chn Chc nng
S dng mng
khng dy
t s dng mng WLAN v/hoc
cc mng di ng trong vic tm kim
v tr ca bn.
S dng v
tinh GPS
t s dng v tinh GPS trong vic
tm kim v tr ca bn.
S dng h tr
bng cm bin
S dng cm bin nhm nng cao kh
nng nh v cho ngi i b khi tn
hiu GPS b nghn. C th c nhiu sai
khc gia d bo ca cm bin vi v tr
thc ca bn.
Kt ni PC
Tm hiu cch kt ni thit b vi my tnh qua cp d liu my
tnh cc ch kt ni USB khc nhau. Bng cch kt ni
thit b vi my tnh, bn c th truyn d liu trc tip n v
t thit b, v s dng chng trnh Samsung Kies.
Kt ni bng Samsung Kies
m bo rng Samsung Kies c ci t trn my tnh. Bn
c th ti chng trnh ny v t website ca Samsung
(www.samsung.com).
Dng cp d liu ni khe cm a chc nng trn thit b 1
vi my tnh.
Samsung Kies s t ng chy.
Nu Samsung Kies khng t ng chy, nhp p vo biu
tng Samsung Kies trn my tnh.
Sao chp fle t my tnh sang thit b. 2
Tham kho thng tin tr gip ca Samsung Kies tm
hiu thm.
Kt ni
108
Kt ni ch thit b lu tr chung
Bn c th kt ni thit b vi my tnh ch a ri v truy
cp th mc fle. Nu lp th nh vo thit b, bn c th truy
cp th mc fle ca th nh bng cch s dng thit b nh
mt u c th nh.
Th mc fle ca th nh s hin ra nh mt a ri, tch
ring khoi b nh trong.
Nu mun truyn fle t hoc sang th nh, hy lp th 1
nh vo thit b.
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 2 Ci t
Mng v Mng khng dy Tin ch USB Kt ni b
nh vo PC.
Chn 3 t xc nhn (nu cn).
Dng cp d liu ni khe cm a chc nng trn thit b 4
vi my tnh.
Khi kt ni, chn 5 Kt ni b nh USB.
Chn 6 OK xc nhn (nu cn).
M th mc xem cc fle. 7
Sao chp fle t my tnh sang th nh. 8
Khi hon tt, chn 9 Ngt kt ni b nh khi PC.
ngt kt ni thit b khoi my tnh, nhp vo biu
tng thit b USB trn thanh tc v ca Windows v
nhp vo ty chn g thit b nh chung mt cch
an ton. Sau tho cp d liu my tnh khoi my tnh.
Nu khng, bn c th lm mt d liu lu tr trn th
nh hoc lm hong th nh.
Kt ni
109
Kt ni VPN
Bn c th to cc mng ring o (VPN) v kt ni an ton ti
mng ring ca mnh thng qua mt mng cng cng, nh
internet.
Thit b phi truy cp c internet. Nu bn gp s c
khi truy cp internet, bn cn chnh sa cc kt ni. Nu
bn khng chc chn v thng tin kt ni cn nhp vo,
hy hoi nh cung cp dch v.
Thit lp kt ni VPN
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Ci t
Mng v Mng khng dy Ci t VPN Thm
VPN.
Chn kiu VPN. 2
Ty chnh thng tin kt ni. 3
Cc ty chn c sn c th khc nhau ty vo kiu VPN.
La chn Chc nng
Tn VPN Nhp tn cho my ch VPN.
t Server VPN Nhp a ch IP ca my ch VPN.
Bt M ha t m ha my ch VPN.
t m kha
chia s sn
IPsec
Nhp kha chia s trc.
Kt ni
110
La chn Chc nng
Bt Thng tin
mt L2TP
t s dng mt m L2TP.
t thng tin
mt L2TP
Nhp mt m L2TP.
t chng ch
ngi dng
Chn chng ch ngi dng m my
ch VPN s dng nhn ra bn. Bn
c th nhp cc chng ch t my ch
VPN hoc ti v t web.
t chng ch
CA
Chn chng ch ca c quan cp chng
ch (CA) m my ch VPN s dng
nhn ra bn. Bn c th nhp cc
chng ch t my ch VPN hoc ti v
t web.
Min tm kim
DNS
Nhp a ch my ch tn min (DNS).
Khi hon tt, bm [ 4 ] Lu.
Kt ni vi mng ring
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Ci t
Mng v Mng khng dy Ci t VPN.
Chn mt mng ring kt ni. 2
Nhp tn ngi dng v mt m, sau chn 3 Kt ni.
Dng c
111
Dng c
ng h
Tm hiu cch t v kim sot chung bo v gi quc t.
Bn cng c th s dng ng h bm gi v ng h
bn.
t chung bo mi
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 ng h
Bo thc.
Chn 2 To chung bo hoc bm [ ] To.
t chi tit chung bo. 3
Chn kim cnh Bo thng minh bt m thanh m
phong t nhin vi mn hnh bo trc khi c chung bo
chnh.
Khi hon tt, chn 4 Lu.
Dng chung bo
Khi c ting chung bo,
dng chung bo, ko

sang phi.
lp li chung bo sau mt khong thi gian ch nh,

ko sang tri.
Xa chung bo
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 ng h
Bo thc.
Bm [ 2 ] Xa.
Chn cc chung bo xa. 3
Chn 4 Xa.
Dng c
112
To gi quc t
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 ng h
Gi quc t.
Chn 2 Thm thnh ph hoc bm [ ] Thm.
Nhp tn thnh ph hoc chn mt tn t danh sch 3
thnh ph.
chn thnh ph kiu xem bn th gii, chn .
thm gi quc t khc, lp li cc bc 2-3 trn. 4
p dng gi ma h cho cc ng h, chm v gi
vo mt ng h v chn Ci t DST.
S dng ng h bm gi
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 ng h
ng h bm gi.
Chn 2 Bt u bt u bm gi.
Chn 3 Bm ghi s ln bm.
Khi hon tt, chn 4 Dng.
Chn 5 Xa xa s ln ghi.
S dng ng h m ngc
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 ng h
B m thi gian.
t khong thi gian cn m ngc. 2
Chn 3 Bt u bt u m ngc.
Khi ng h chy ht, ko 4 sang phi.
Dng c
113
S dng ng h bn
ng h bn hin th ngy v gi hin ti cng thng tin
thi tit.
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 ng h
ng h bn.
Bm [ 2 ] Ci t.
Thay i cc ty chn sau: 3
La chn Chc nng
Hin th Gi/
Lch
t hin th ng h hoc lch.
AccuWeather
t hin th thng tin thi tit cho v
tr hin ti ca bn. Bn cng c th t
cho ng h bn t ng cp nht
cc thng tin mi nht v chn n v
nhit .
Xa mc nh
t cc ci t ng h bn v cc
gi tr mc nh ca nh my.
Ci t dock
t s dng loa ni vi chn khi
thit b c kt ni vi chn trn xe
hi hoc trn bn.
My tnh
Tm hiu cch thc hin cc php tnh trc tip trn thit b
nh my tnh cm tay hoc my tnh bn thng thng.
Thc hin php tnh
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 My tnh.
Dng cc phm tng ng vi mn hnh my tnh thc 2
hin cc php ton c bn.
Xoay thit b sang kiu xem ngang s dng my tnh
khoa hc. Nu bn tt chc nng nh hng t ng,
bm [ ] My tnh khoa hc.
Dng c
114
Xem lch s php tnh
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 My tnh.
Thc hin php tnh. 2
Chn 3 ng bn phm my tnh.
Lch s php tnh hin ra.
xa lch s, bm [ 4 ] Xa lch s.
Downloads
Tm hiu cch m v qun l fle bn ti v t web v email.
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1
Downloads.
Chn th mc ti v. 2
m mt fle, chn fle . 3
xa mt fle, chn kim sau chn Delete.
Kies air
Kies air cho php bn kt ni my tnh vi thit b qua mng
WLAN. T trnh duyt ca my tnh, bn c th xem v kim
sot fle phng tin, danh b, tin nhn, v bt k d liu no
khc lu trn thit b.
Ty chnh ci t Kies air
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Kies air.
Bm [ 2 ] Ci t.
Thay i cc ty chn sau: 3
La chn Chc nng
Yu cu truy
nhp
t nhn cc yu cu y quyn t
cc thit b khc khi thit b c kt
ni vi my tnh.
Bt hin th t cho thit b hin th vi my tnh.
Dng c
115
La chn Chc nng
Ht thi gian
Chn khong thi gian thit b i
trc khi ng kt ni.
Kha ni dung
Chn kiu ngy khng c hin th
trn trnh duyt ca my tnh.
Xa cc ci t
t li cc ci t v gi tr mc nh
ca nh my.
Kt ni my tnh vi thit b qua mng
WLAN
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Kies air
Bt u.
Nhp a ch web ca Kies air hin th trong trnh duyt ca 2
my tnh.
Khi kt ni, bn s thy d liu ca thit b trn trnh
duyt web ca my tnh.
kt thc kt ni, chn 3 Dng.
Mini diary
Tm hiu cch gi nht k nh.
To Nht k mini
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Mini
diary.
Nu c nht k lu t trc, chn 2 Mini diary to
mc vit mi.
Thay i ngy hm nay v t thi tit (nu cn). 3
Dng c
116
Chn 4 Thm anh v thm nh hoc chp nh.
Chn 5 Chm thm vn ban, v nhp vn bn ri chn
H.tt.
Chn 6 Lu.
Xem Nht k mini
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Mini
diary.
Chn nht k. 2
ti nht k mini ln website cng ng, bm [ ]
Cng b.
File ca bn
Tm hiu cch truy cp nhanh chng v d dng vo tt c fle
nh, video, nhc, on m thanh v cc loi fle khc lu trong
thit b v th nh.
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 File ca
bn.
Chn mt th mc 2 mt fle.
Trong th mc, bm [ ] s dng cc ty chn sau:
gi fle cho ngi khc, chn

Chia s.
to th mc mi, chn

To th mc.
xa fle hoc th mc, chn

Xa.
thay i ch xem, chn

Hin th theo.
sp xp cc fle hoc th mc, chn

Lit k theo.
s dng cc tnh nng b sung khi s dng fle, chng

hn nh cc ty chn di chuyn, sao chp hoc i tn,


chn L.chn.
Dng c
117
Polaris Offce
Tm hiu cch to v xem ti liu Polaris Offce trn thit b v
th nh.
To ti liu
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Polaris
Offce.
Chn 2 loi ti liu.
Nhp ni dung vo ti liu. 3
Khi hon tt, bm [ 4 ] Save.
Nhp tn cho ti liu v chn v tr lu. 5
Chn 6 Save.
M ti liu
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Polaris
Offce.
Chn 2 My fles fle ti liu.
Quan l tc v
Vi trnh qun l tc v, bn c th xem cc ng dng hin
ang hot ng, v thng tin b nh.
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Quan l
tc v.
S dng cc ty chn sau: 2
ng dng ang chy

: Xem danh sch tt c cc ng


dng hin ang chy trn thit b.
tai xung

: Xem tng dung lng b nh s dng


cho cc ng dng ci t trn thit b.
Dng c
118
RAM

: Kim tra v qun l RAM ca thit b.


Lu tr

: Xem b nh s dng v hin cn trng trn


thit b v th nh.
Tr gip

: Xem thng tin tr gip v cch ko di thi


gian s dng pin.
Lnh ging ni
Thit b ny cung cp tnh nng khu lnh thng minh, bin
khu lnh ca bn thnh hnh ng. Bn c th d dng gi
in n mt s, gi tin nhn, tm kim a im hoc thng
tin, hoc hon thnh cc nhim v khc bng cch ni vi thit
b.
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Lnh
ging ni.
Nu bn m ng dng ny ln u, hy c thng tin tr 2
gip v chn Next Agree Next Finish.
Chn 3 Tap & Speak.
Ni mt lnh vo micr. 4
Tim kim bng Ging
Tm hiu cch s dng tnh nng khu lnh gi in, gi tin
nhn, hoc tm kim a im v thng tin bng ging ni.
Tnh nng ny c th khng kh dng ty vo khu vc
bn hoc nh cung cp dch v.
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Tim kim
bng Ging.
Chn 2 Xin mi ni.
Ni mt lnh vo micr. 3
Dng c
119
m thoi
Tm hiu cch s dng tnh nng m thoi bng khu lnh.
Bn c th d dng gi in n mt s, gi tin nhn, vit ghi
ch, hoc hon thnh cc nhim v khc bng cch ni vi
thit b trong khi ang di chuyn.
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Voice talk.
Nu bn m ng dng ny ln u, chn 2 Next Agree
Next Next Done.
Chn 3 Tap & Speak.
Ni mt lnh vo micr. 4
Ci t
120
Ci t
Truy cp menu Ci t
ch Ch, m danh sch ng dng v chn 1 Ci t.
Chn loi ci t v chn mt ty chn. 2
Mng v Mng khng dy
Thay i ci t cho kt ni mng khng dy.
Ch My bay
Tt tt c cc chc nng khng dy trn thit b. Bn ch c th
s dng cc dch v ngoi tuyn.
Ci t Wi-Fi
Wi-Fi

: Bt hoc tt tnh nng WLAN. tr. 100


Thng bo mng

: t thit b thng bo cho bn khi c


mng m.
Phm kt ni WPS

: Kt ni vi mng WLAN bng nt Thit


lp c Bo v bi Wi-Fi (WPS).
Thm mng Wi-Fi

: Thm th cng cc AP cho mng WLAN.


Ci t Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct

: Bt tnh nng WLAN Direct kt ni hai thit


b qua mng WLAN m khng cn im truy cp. tr. 102
Cu hinh Wi-Fi Direct

: Xem hoc sa tn v mt m cho


thit b.
Trng thi

: Xem trng thi kt ni.


Ngt kt ni Wi-Fi Direct

: Tt tnh nng WLAN Direct.


Ci t
121
Kies qua Wi-Fi
Kt ni thit b vi Samsung Kies qua mng WLAN.
Ci t Bluetooth
Bluetooth:

Bt hoc tt tnh nng khng dy Bluetooth.


tr. 98
Tn thit b

: t tn Bluetooth cho thit b ca bn.


Hin th

: t cho thit b ca bn hin th vi cc thit b


Bluetooth khc.
Tim kim thit b

: Tm kim cc thit b Bluetooth sn c.


Tin ch USB
Kt ni thit b vi my tnh ch b nh chung. tr. 108
USB internet & im truy cp di ng
Kt ni USB internet

: Bt tnh nng kt ni USB internet


chia s kt ni mng di ng ca thit b vi my tnh thng
qua USB. Khi kt ni vi my tnh, thit b c s dng
nh mt modem khng dy cho my tnh. tr. 105
Ci t im truy cp Wi-Fi di ng

:
im truy cp Wi-Fi di ng - : Bt tnh nng im truy
cp WLAN chia s kt ni mng di ng ca thit b
vi my tnh hoc cc thit b khc thng qua tnh nng
WLAN. tr. 105
Cu hinh im truy cp Wi-Fi - : Lp cu hnh ci t mng
cho im truy cp WLAN.
Tr gip

: Tm hiu thm v tnh nng kt ni internet qua


USB v mng WLAN.
Ci t VPN
Thit lp v kt ni vi cc mng ring o (VPN). tr. 109
Ci t
122
Cc mng di ng
S dng d liu gi

: t cho php cc mng d liu


chuyn gi i vi cc dch v mng.
Chuyn vng d liu

: t cho thit b kt ni vi mng


khc khi bn ang chuyn vng hoc khi mng nh khng
c sn.
im truy cp

: Thit lp tn im truy cp (APN).


Ch mng

: Chn loi mng.


Nh cung cp mng

: Tm kim mng sn c v chn mng


chuyn vng.
Cuc gi
Ty chnh ci t cho cc tnh nng gi.
T chi cuc gi

: t t ng t chi cuc gi t cc s
in thoi c ch nh. Bn c th thm s in thoi vo
danh sch t chi. tr. 46
t tin nhn t chi

: Thm hoc sa tin nhn s c gi


khi bn t chi cuc gi.
Bo hiu gi

:
Rung khi gi i - : t cho thit b rung khi bn kia tr li
cuc gi.
m bo tinh trng cuc gi - : Bt hoc tt m bo kt ni
cuc gi, m bo pht, hoc m bo ngt kt ni cuc gi.
Bo khi m thoi - : Chn cch thit b s bo cho bn bit
cc s kin trong khi gi.
Tra li/kt thc cuc gi

:
Phm tra li - : t cho thit b tr li cc cuc gi bng
cch bm phm Trang ch.
Tra li t ng - : t t ng tr li sau mt khong
thi gian nht nh (ch kh dng khi cm tai nghe).
Phm ngun kt thc c.gi - : t cho thit b kt thc cuc
gi khi bn bm phm Ngun/Kha.
Ci t
123

Bt cam bin tim cn: t bt cm bin gn trong khi
gi.
Chuyn tip cuc gi

: Chuyn hng cuc gi n sang


mt s khc.
Ci t b sung

:
ID ngi gi - : Hin th ID ngi gi cho cc bn khc i
vi cuc gi i.
Chn cuc gi - : Gii hn cuc gi n hoc cuc gi i.
Ch cuc gi - : Bt chc nng ch cuc gi nhn mt
cuc gi n trong khi bn ang gi.
T ng gi li - : Bt t ng gi li t ng gi li mt
cuc gi khng thc hin c hoc b ngt.
S gii hn gi FDN - : Bt hoc tt ch FDN gii hn
cuc gi n cc s trong danh sch FDN. Bn phi nhp
m PIN2 i km th SIM hoc USIM v khi ng li thit
b.
nh cuc gi video

: Chn mt hnh nh hin th cho


bn kia.
Video ca ban thn trong cuc gi nhn

: t hin th nh
trc tip hay nh t sn cho bn kia.
Ty chn khi cuc gi b li

: Chn c th li cuc gi thoi


hay khng khi cuc gi thoi khng kt ni c.
Dch v th thoi

: Chn nh cung cp dch v hoc t mt


nh cung cp khc nhn th thoi.
Th thoi

: Nhp s truy cp dch v th thoi. Bn c th


ly s ny t nh cung cp dch v ca mnh.
m thanh
Thay i ci t cho cc ch m thanh khc nhau ca thit
b.
Ch Yn lng

: Bt ch yn lng tt tt c m thanh
tr m phng tin v chung bo.
Rung

: t thi im thit b s rung cho cc s kin khc


nhau.
Ci t
124
m lng

: iu chnh mc m lng ca nhc chung,


nhc v video, m thanh h thng ca thit b, v chung
bo.
Nhc chung in thoi

: Chn nhc chung bo cho bn


bit cuc gi n.
Nhc chung thng bo

: Chn nhc chung bo cho


bn bit cc s kin, chng hn nh tin nhn n, cuc gi
nh, v bo thc.
m thanh khi chm

: t thit b pht m khi bn chm vo


cc phm trn mn hnh quay s.
m thanh khi chn

: t cho thit b pht m khi bn chn


mt ng dng hoc ty chn trn mn hnh cm ng.
m thanh kha mn hinh

: t cho thit b pht m khi bn


kha hoc m kha mn hnh cm ng.
Phan hi xc gic

: t cho thit b rung khi bn chm vo


cc phm.
Cng rung

: iu chnh cng rung ca phn hi khi


chm.
Mn hinh
Thay i ci t hin th.
Hin th mn hinh

:
Kiu ch - : Thay i kiu ch cho vn bn hin th. Bn c
th ti v phng ch t Android Market bng cch chn
Ly font trc tuyn.
Mn hinh nn: - : Chn nh nn cho mn hnh ch.
Mn hinh nn: - : Chn mt nh hin th khi mn hnh b
kha.
V tri ng h - : Chn v tr ca ng h trn mn hnh b
kha.
sng

: t sng ca mn hnh.
Hiu ng nn

: Chn ch hin th.


T ng xoay mn hinh

: t c xoay t ng ni dung hay


khng khi xoay thit b.
Hiu ng ng

: t thit b hin th nh ng khi bn


chuyn gia cc ca s.
Ci t
125
Thi gian sng

: t khong thi gian ch trc khi n nn


ca mn hnh tt.
Thi gian sng phm cam ng

: Chn thi lng sng ca


n nn phm cm ng.
T /chnh nng lng mn hinh

: Chn tit kim in


bng cch iu chnh sng mn hnh.
Cn chnh chiu ngang

: Cn chnh gia tc k iu chnh


trc ngang ca thit b gip nhn dng chuyn ng tt
hn.
Chnh cb quay hi chuyn

: Cn chnh cng c o hng


thit b c th nhn dng chnh xc chuyn ng xoay.
t thit b trn mt mt phng n nh khi cn chnh.

Qu trnh cn chnh c th tht bi nu thit b rung


hoc di chuyn trong khi ang cn chnh.
Cn chnh cng c o hng khi cc chuyn ng

nghing hoc qut, hoc cc tr chi chuyn ng th


hin s di chuyn khng theo mt hng nht nh
no.
Ch tit kim pin
Dng ch tit kim pin

: T ng bt ch tit kim
pin khi pin yu.
Ch tit kim pin

: Chn mc pin cho ch tit kim


pin.
Tt Wi-Fi

: Tt tnh nng WLAN khi thit b khng kt ni vi


WLAN AP.
Tt Bluetooth

: Tt tnh nng Bluetooth khi khng s dng.


Tt GPS

: Tt tnh nng GPS khi khng s dng.


Tt ng b

: Tt tnh nng ng b khi thit b khng


ng b vi my ch web.
sng

: Bt mc sng cho ch tit kim pin.


sng

: t sng ca mn hnh.
Thi gian sng

: t khong thi gian ch trc khi n nn


ca mn hnh tt.
Gi tit kim pin

: Tm hiu cch gim mc tiu th pin.


Ci t
126
V tr v bao mt
Thay i ci t bo mt thit b v th SIM hoc USIM, v
tnh nng GPS.
S dng mng khng dy

: t s dng mng WLAN


v/hoc cc mng di ng trong vic tm kim v tr ca bn.
S dng v tinh GPS

: t s dng v tinh GPS trong


vic tm kim v tr ca bn.
S dng h tr bng cam bin

: t s dng cm bin
nhm nng cao kh nng nh v cho ngi i b khi tn
hiu GPS b nghn. C th c nhiu sai khc gia d bo ca
cm bin vi v tr thc ca bn.
Ci kha mn hinh

: t ch an ninh khi m kha. Khi


bn t ch an ninh, ty chn ny s chuyn thnh
i kha mn hinh.
Khng - : Tt ch kha mn hnh.
Mu hinh - : t mu m kho m kho mn hnh.
PIN - : t m PIN (s) m kha mn hnh.
Mt m - : t mt m (k t-s) m kha mn hnh.
Ci t kha SIM

:
Kha th SIM - : Bt hoc tt tnh nng kha m PIN yu
cu m PIN trc khi s dng thit b.
Thay i m PIN ca SIM - : i m PIN s dng truy
cp d liu trong SIM hoc USIM.
Canh bo i SIM

: Bt hoc tt tnh nng theo di in


thoi gip bn nh v thit b khi b mt hoc ly cp.
tr. 33
Ngi nhn tin canh bo

: Thm hoc sa ngi nhn cho


tin nhn cnh bo.
chc nng t xa

: t iu khin t xa thit b mt
qua web.
Hin mt m

: Theo mc nh, thit b hin th mt m ca


bn bo mt. t cho thit b hin th mt m khi bn
nhp.
Chn trinh quan l thit b

: Xem nhng trnh qun l ci


t trong thit b ca bn. Bn c th bt trnh qun l thit
b p dng cc chnh sch mi cho thit b.
Ci t
127
S dng chng danh an ton

: S dng cc chng ch v
thng tin y nhim m bo an ton khi s dng cc ng
dng khc nhau.
Ci t vng lu tr USB

: Ci t cc chng ch m ha
c lu trong th nh USB.
t mt m

: To v xc nhn mt m truy cp cc thng


tin y nhim.
Xa vng lu tr

: Xa ni dung chng danh khoi thit b v


t li mt m.
ng dng
Thay i ci t qun l cc ng dng ci t.
Khng r ngun gc

: Chn ti v ng dng t bt k
ngun no. Nu bn khng chn ty chn ny, bn ch c
th ti v ng dng t Android Market.
Quan l cc ng dng

: Truy cp danh sch cc ng dng


c ci t trn thit b v kim tra thng tin ng dng.
Dch v ang chy

: Xem cc dch v bn ang s dng v


truy cp vo cc dch v qun l.
B nh s dng

: Xem b nh hin c v b nh s dng


bi cc ng dng trn thit b.
Tiu th pin

: Xem mc pin tiu th bi thit b.


Pht trin

:
USB debugging - : Chn kt ni thit b vi my tnh s
dng cp d liu my tnh. Vic ny l pht trin ng
dng.
Allow mock locations - : Cho php cc v tr gi v thng
tin dch v c gi n dch v Qun l a im kim
tra. Vic ny l pht trin ng dng.
Samsung Apps

: Chn mt kt ni mng (Wi-Fi hoc mng


d liu chuyn i theo gi) nhn thng bo v cc ng
dng mi t Samsung Apps.
Tnh nng ny c th khng kh dng ty vo khu vc
bn hoc nh cung cp dch v.
Ci t
128
Ti khoan v ng b
Thay i ci t cho tnh nng t ng ng b hoc qun k
ti khon cho ng b.
D liu nn

: Chn ci t ny s dng tnh nng T


ng ng b. Tnh nng T ng ng b s chy ch
nn m khng phi m cc ng dng v ng b d
liu.
T ng b

: t cho thit b ng b s lin lc, lch v d


liu email mt cch t ng.
Chuyn ng
Thay i cc ci t kim sot s nhn dng chuyn ng trn
thit b.
kch hot chuyn ng

: t s dng tnh nng nhn


dng chuyn ng.
Lt p

: t tt ting cuc gi n, bo thc, nhc, v i


FM bng cch t p thit b xung.
Nghing

: t phng to hoc thu nho trong khi xem nh


trong B su tp hoc duyt cc trang web khi bn dng
hai ngn tay chm v gi vo hai im sau nghing qua
nghing li thit b.
Lc

: t di chuyn mt mc sang trang khc khi bn


chm v gi mc ri nghing thit b sang tri hoc phi.
Chm hai ln

: t bt tnh nng m thoi bng cch


chm hai ln vo thit b.
Hng dn

: Tm hiu cch kim sot chuyn ng.


Ci t
129
Ring t
Thay i ci t qun l cc ci t v d liu ca bn.
Sao lu d liu ca bn

: t sao lu cc ci t v d
liu ca ng dng sang my ch Google.
T ng khi phc

: t cho thit b khi phc cc ci t


v d liu ca cc ng dng khi chng c ci t li vo
thit b.
t li d liu ca nh san xut

: t li cc ci t ca bn
v cc gi tr mc nh ca nh sn xut v xa ton b d
liu.
Lu tr
Xem thng tin b nh cho thit b v th nh. Bn cng c th
nh dng th nh.
nh dng th nh s xa vnh vin tt c d liu khoi
th nh.
Ngn ng v bn phm
Thay i ci t nhp vn bn.
Chn ngn ng
Chn ngn ng hin th cho tt c cc menu v ng dng.
Chn cch nhp
Chn loi bn phm mc nh nhp vn bn.
Ci t
130
Swype
Ngn Ng

: Chn ngn ng nhp vn bn.


Bn khng th nhp vn bn mt s ngn ng.
nhp vn bn, bn nn thay i ngn ng vit sang mt
trong cc ngn ng c h tr.
Hi p bng m thanh

: t cnh bo cho bn bit khi


khng c t thay th nu bn chm hai ln vo mt t.
Rung khi bm nt

: t cho thit b rung khi bn chm vo


mt phm.
oan t

: t cho thit b hin th cc gi trong khi bn


nhp vn bn. Tnh nng ny ch c ting Anh.
T.ng Thm Kh.Trng

: t cho thit b t ng chn du


cch gia cc t.
T-ng-vit-hoa

: t cho thit b t ng vit hoa ch


ci u tin sau du cu cui cng, nh du chm, du hoi,
hoc du cm thn.
Hin th ton b nt v

: t hin th nt v khi bn ko
trn bn phm.
Tc & Chnh Xc

: t cn bng gia tc v s
chnh xc.
Swype tr gip

: Truy cp thng tin tr gip s dng bn


phm Swype.
Ch Dn

: Tm hiu cch nhp vn bn nhanh hn vi bn


phm Swype.
Phin ban

: Xem thng tin phin bn.


DioPen Chinese IME
Vibrate on keypress

: t cho thit b rung khi bn chm


vo mt phm.
Sound on keypress

: t cho thit b pht m khi bn chm


vo mt phm.
Show suggestions

: t cho thit b hin th cc gi trong


khi bn nhp vn bn.
Ci t
131
Detail settings

: Ty chnh cc ci t i vi bn phm
DioPen Chinese IME, nh gi t, kim tra chnh t, v t
ng in du cch khi Show suggestions c chn
Recognize delay time

: Chn thi gian nhn dng cho ch


Vit tay.
Pen thickness

: Chn dy nt ch cho ch Vit tay.


Pen color

: Chn mu ch cho ch Vit tay.


Use Fuzzy

: t cho thit b s dng cc ci t Fuzzy.


Fuzzy settings

: Ty chnh cc ci t Fuzzy.
About

: Xem thng tin v DioPen Chinese IME.


Bn phm Samsung
Kiu bn phm dc

: Chn phng php nhp mc nh,


nh bn phm QWERTY, bn phm truyn thng, hoc mn
hnh vit tay.
Ngn ng nhp

: Chn ngn ng nhp vn bn.


Bn khng th nhp vn bn mt s ngn ng.
nhp vn bn, bn nn thay i ngn ng vit sang mt
trong cc ngn ng c h tr.
XT9

: Bt ch XT9 nhp vn bn s dng ch nhp


d on.
Ci t XT9 nng cao

: Bt cc tnh nng nng cao ca ch


XT9, nh t ng hon thnh, t ng sa, hoc t ng
thay th, v ci t danh sch t ca ring bn.
Qut bn phm

: Bt hoc tt tnh nng qut bn phm cho


ch nhp vn bn. Bn c th chuyn gia cc ch
nhp bng cch cun sang tri hoc phi trn bn phm.
T ng vit hoa

: t cho thit b t ng vit hoa ch


ci u tin sau du cu cui cng, nh du chm, du hoi,
hoc du cm thn.
Ci t vit tay

: Ty chnh thi gian nhn dng trong ch


Vit tay.
Ci t
132
Nhp bng ging ni

: Bt tnh nng thu ging ni nhp


vn bn bng ging ni trn bn phm Samsung.
T t du chm cu

: t cho thit b chn du chm cu


khi bn chm hai ln vo thanh space.
hng dn

: Tm hiu cch nhp vn bn vi bn phm


Samsung.
u vo/ra ca ging ni
Thay i ci t cho tnh nng nhn dng ging ni v tng
hp li ni.
Nhn dng ting ni
Chn cng c nhn dng ging ni.
Ci t nhn dng ging ni
i vi tnh nng nhn dng ging ni ca Google, s dng
cc ty chn sau:
Ngn ng

: Chn ngn ng cho tnh nng nhn dng ging


ni.
Tim kim An ton

: t cho thit b lc vn bn v/hoc


hnh nh r rng t kt qu tm kim ging ni.
Chn cc t xc phm

: n cc t c tnh xc phm m thit


b nhn dng t kt qu tm kim ging ni.
Ci t Vn ban - Ging ni
Nghe v d

: Nghe mt on vn bn c c lm mu. Ci
t d liu ging ni s dng tnh nng tng hp li ni.
Ch Li xe

: Bt ch Li xe t cho thit b c
thnh ting ni dung.
Ci t ch Li xe

: Ch nh cc ng dng s dng
ch Li xe.
Ci t
133
Lun dng ci t ca ti

: t cho thit b s dng cc ci


t m bn ch nh trong cc ng dng thay v cc ci t
mc nh.
B c mc nh

: t cho ng dng tng hp li ni s s


dng i vi vn bn ni.
Ci t d liu thoi

: Ti v v ci t d liu ging ni
s dng tnh nng tng hp li ni.
Tc ni

: Chn tc cho tnh nng tng hp li ni.


Ngn ng

: Chn ngn ng cho tnh nng tng hp li ni.


B c

: Xem cc ng dng tng hp li ni ti v t


Android Market.
H tr
H tr

: Bt ng dng h tr m bn ti v, chng hn
nh Talkback hoc Kickback, c cung cp ging ni, giai
iu, hoc rung phn hi.
Phm ngun kt thc c.gi

: t cho thit b kt thc cuc


gi khi bn bm phm Ngun/Kha.
Docking
Ch ng ra m thanh

: t s dng loa ni vi chn


khi thit b c kt ni vi chn trn xe hi hoc trn
bn.
Ci t
134
Thi gian
Truy cp v thay i cc ci t sau iu khin cch hin th
ngy v gi trn thit b:
Nu tho pin ra trong vi pht, ngy v gi s b xa ht.
T ng

: T ng cp nht gi khi bn di chuyn gia cc


mi gi.
Ci t ngy

: t th cng ngy hin ti.


Chn mi gi

: t mi gi khu vc ca bn.
Ci thi gian

: t th cng gi hin ti.


Dng nh dng 24 gi

: t thi gian s c hin th theo


nh dng 24 gi.
Chn nh dng ngy

: Chn nh dng ngy.


Thng tin in thoi
Truy cp thng tin v thit b, kim tra trng thi ca thit b,
v hc cch s dng thit b ca bn.
Khc phc s c
135
Khc phc s c
Khi bn bt thit b hoc trong khi bn ang s
dng thit b, bn s c nhc nhp mt trong cc
m sau:
M Hy th cch sau x l s c:
Mt khu
Khi bt chc nng kha thit b, bn phi
nhp mt khu m bn t cho thit b.
PIN
Khi s dng thit b ln u tin hoc khi
tnh nng yu cu m PIN c bt, bn phi
nhp m PIN i km vi th SIM hoc USIM.
Bn c th tt tnh nng ny bng cch dng
menu Kha th SIM.
PUK
Th SIM hoc USIM ca bn b kha, thng
l do bn nhp sai m PIN nhiu ln lin.
Bn phi nhp m PUK do nh cung cp dch
v ca bn cp.
PIN2
Khi truy cp menu yu cu m PIN2, bn phi
nhp m PIN2 i km th SIM hoc USIM.
bit thm chi tit, xin lin h nh cung cp
dch v ca bn.
Thit b hin th thng bo li mng hoc dch v.
Khi ni c tn hiu yu hoc kh nhn tn hiu, bn c th

b mt sng. Hy chuyn ra ch khc v th li.


Bn khng th truy cp mt vi ty chn nu khng ng

k. Hy lin h vi nh cung cp dch v bit thm chi


tit.
Khc phc s c
136
Mn hinh cam ng phan ng chm v khng ng
Nu thit b ca bn c mn hnh cm ng v mn hnh cm
ng phn ng khng ng, hy th cc cch sau:
Tho lp bo v khoi mn hnh cm ng. Lp bo v c

th khin thit b khng nhn dng c dng c nhp v


khng c khuyn dng i vi cc thit b c mn hnh
cm ng.
m bo rng tay phi sch v kh khi chm vo mn hnh

cm ng.
Khi ng li thit b xa ton b cc li phn mm tm

thi.
m bo rng phn mm ca thit b c nng cp ln

phin bn mi nht.
Nu mn hnh cm ng b xc hoc hong, hy mang n

Trung tm Bo dng ca Samsung ti a phng bn.


Thit b ca bn b treo hoc gp cc li nghim
trng
Nu thit b ca bn b treo, bn c th cn phi ng cc
chng trnh hoc t li thit b khi phc tnh nng. Nu
thit b ca bn b treo hoc khng phn ng, nhn v gi
phm Ngun/Kha trong khong 8-10 giy. Thit b s t ng
khi ng li.
Nu cch ny khng khc phc c s c, hy t li v d
liu ca nh sn xut. ch Ch, m danh sch ng dng
v chn Ci t Ring t t li d liu ca nh san
xut Khi ng li in thoi Xa tt ca.
Cc cuc gi b ngt
Khi ni c tn hiu yu hoc kh nhn tn hiu, bn c th b
mt kt ni vi mng. Hy chuyn ra ch khc v th li.
Khc phc s c
137
Cc cuc gi i khng kt ni c
Chc chn rng bm phm Quay s.

Chc chn rng bn truy cp ng mng in thoi di

ng.
Chc chn rng bn khng t chc nng chn cuc gi i

vi s ang gi.
Cc cuc gi n khng kt ni c
m bo rng thit b ca bn ang bt.

Chc chn rng bn truy cp ng mng in thoi di

ng.
Chc chn rng bn khng t chc nng chn cuc gi i

vi s gi n.
Ngi u bn kia khng nghe thy bn ni
Chc chn rng bn khng che micr trong.

Chc chn rng micr gn ming bn.

Nu s dng tai nghe, chc chn rng n c cm ng

cch.
Cht lng m thanh km
m bo rng bn khng chn ngten trong ca thit b.

Khi ni c tn hiu yu hoc kh nhn tn hiu, bn c th

b mt sng. Hy chuyn ra ch khc v th li.


Khi quay s t cc s lin lc, cuc gi khng kt
ni c
Chc chn rng s bn lu trong danh sch lin lc l ng.

Nhp li v lu s , nu cn.

Chc chn rng bn khng t chc nng chn cuc gi i

vi s in thoi ca lin lc .
Khc phc s c
138
Thit b pht ra ting ku v biu tng pin nhp
nhy
Pin in thoi sp ht. Sc li pin hoc thay pin mi tip tc
s dng thit b.
Pin khng c sc ng cch hoc thit b tt.
Cc chn tip xc ca pin c th b bn. Lau sch c hai u

tip xc mu vng bng vi sch, mm v th sc li pin.


Nu pin hon ton khng sc c na, hy hy pin c i

theo ng quy cch v thay pin mi (tham kho quy nh ti


a phng c hng dn v vic hy pin ng quy
cch).
Thit b nng khi chm vo
Khi s dng cc ng dng yu cu nhiu in hn hoc s
dng cc ng dng trong khong thi gian di, thit b c th
b nng khi chm vo. iu ny l bnh thng v khng nh
hng n hiu sut v tui th ca thit b.
Thng bo li hin ra khi khi ng my anh
Thit b di ng Samsung phi c b nh v ngun pin
vn hnh ng dng my nh. Nu bn nhn thng bo li khi
khi ng my nh, hy th cc cch sau:
Sc pin hoc thay pin mi c sc y.

Gii phng b nh bng cch truyn cc fle sang my tnh

hoc xa fle khoi thit b.


Khi ng li thit b. Nu bn vn gp s c vi ng dng

my nh sau khi th cc cch ny, hy lin h vi Trung


tm Bo dng ca Samsung.
Khc phc s c
139
Thng bo li hin ra khi m i FM
ng dng i FM trn thit b di ng ca Samsung s dng
cp tai nghe lm ngten. Nu cha cm tai nghe, i FM s
khng th nhn cc i FM. s dng i FM, trc tin hy
m bo rng tai nghe c cm ng cch. Tip theo, qut
v lu cc i FM sn c.
Nu bn vn khng th s dng i FM sau khi lm theo cc
bc ny, hy th truy cp i mong mun bng mt my thu
khc. Nu bn c th nghe i bng my thu khc, thit b ca
bn c th cn phi bo dng. Hy lin h vi Trung tm Bo
dng ca Samsung.
Thng bo li hin ra khi m cc fle nhc
Mt s fle nhc c th khng m c trn thit b di ng
Samsung v nhiu l do. Nu bn nhn thng bo li khi m
cc fle nhc trn thit b, hy th cc cch sau:
Gii phng b nh bng cch truyn cc fle sang my tnh

hoc xa fle khoi thit b.


Chc chn rng fle nhc khng c bo v bi Qun l

Quyn K thut s (DRM). Nu fle c bo v bi DRM,


chc chn rng bn c giy php hoc kha ph hp m
fle .
Chc chn rng thit b h tr loi fle .

Khc phc s c
140
Khng nh v c thit b Bluetooth khc
Chc chn rng bn bt tnh nng khng dy Bluetooth

trn thit b.
Chc chn rng bn bt tnh nng khng dy Bluetooth

trn thit b mun kt ni, nu cn.


Chc chn rng thit b ca bn v thit b Bluetooth kia nm

trong phm vi ti a ca Bluetooth (10 mt).


Nu cc cch trn khng khc phc c s c, hy lin h vi
Trung tm Bo dng ca Samsung.
Kt ni khng c thit lp khi bn ni thit b vi
my tnh
Chc chn rng cp USB bn ang s dng tng thch vi

thit b.
Chc chn rng bn ci v cp nht cc trnh iu khin

ph hp trn my tnh.
Cc lu an ton
141
Cc lu an ton
trnh gy thng tch cho bn thn v ngi khc hoc lm h hong
in thoi, hy c tt c thng tin sau trc khi s dng in thoi.
Canh bo: Phng nga in git v chy n
Khng s dng dy in hoc phch in b hng, hoc cm
in lng
Khng chm tay t vo dy in, hoc rt sc bng cch ko
dy
Khng cun cong hoc lm hng dy in
Khng s dng in thoi trong khi ang sc hoc chm tay
t vo in thoi
Khng lm ngn mch b sc hoc pin
Khng lm ri hoc b sc hoc pin b va p
Khng sc pin bng nhng b sc khng c nh san xut
chng nhn
Khng s dng in thoi trong khi tri ang c sm chp
in thoi c th b hong v nguy c b in git cao.
Khng cm vo pin Lithium Ion (Li-Ion) b hng hoc r in
vt bo pin Li-Ion mt cch an ton, hy lin h vi trung tm bo hnh
c y quyn gn nht.
Cn thn khi cm v vt b pin v b sc pin
Ch dng pin v b sc c Samsung chng nhn, c thit k ring
cho in thoi ca bn. Pin v b sc khng tng thch c th gy
thng tch nghim trng hoc lm h hong in thoi.
Khng bao gi vt pin hoc in thoi vo la. Tun th tt c cc quy
nh ca a phng khi vt bo pin hoc in thoi qua s dng.
Cc lu an ton
142
Khng bao gi t pin hoc in thoi trn hoc trong cc thit b to
nhit, chng hn nh l vi sng, bp, hoc l si. Pin c th n khi qu
nng.
Khng bao gi c p v hoc m thng pin. Trnh pin b p
lc ngoi ln, vic ny c th dn n ngn mch bn trong v pin qu
nng.
Bao v in thoi, pin v b sc
Trnh in thoi v pin nhng ni c nhit qu lnh hoc qu
nng.
Nhit qu lnh hoc qu nng c th lm bin dng in thoi v
lm gim kh nng sc v tui th ca in thoi v pin.
Trnh pin tip xc vi cc vt bng kim loi, v vic ny c th to
ra kt ni gia cc + v ca pin v lm cho pin b hong tm thi hoc
vnh vin.
Khng bao gi s dng b sc hoc pin b hong.
Thn trng: Tun th tt ca cc canh bo v quy nh v
an ton khi s dng in thoi nhng khu vc b hn
ch
Tt in thoi nhng ni b cm
Tun th tt c cc quy nh v hn ch s dng in thoi di ng mt
khu vc c th.
Khng s dng in thoi gn cc thit b in t khc
Hu ht cc thit b in t s dng tn hiu tn s v tuyn. in thoi c
th lm nhiu cc thit b in t khc.
Khng s dng in thoi gn my to nhp tim
Nu c th, hy trnh s dng in thoi gn my to nhp tim trong
phm vi 15 cm, v in thoi c th lm nhiu my to nhp tim.
Nu bt buc phi s dng, hy gi in thoi cch my to nhp tim t
nht 15 cm.
gim thiu mc nhiu c th xy ra vi my to nhp tim, hy s
dng in thoi pha c th cch xa my to nhp tim.
Cc lu an ton
143
Khng s dng in thoi trong bnh vin hoc gn cc thit
b y t c th b nhiu sng do tn s v tuyn
Nu bn s dng thit b y t ring, hy lin h vi nh sn xut thit b
chc chn v tnh an ton ca thit b i vi tn s v tuyn.
Nu bn ang s dng my tr thnh, hy lin h vi nh san
xut bit thng tin v nhiu sng v tuyn
Mt s my tr thnh c th b nhiu sng do tn s v tuyn ca in
thoi. Lin h vi nh sn xut chc chn v tnh an ton ca my tr
thnh.
Tt in thoi trong nhng mi trng c nguy c gy n
Tt in thoi trong nhng mi trng c nguy c gy n thay v tho
pin.
Lun tun th cc quy nh, hng dn v k hiu trong nhng mi
trng c nguy c gy n.
Khng s dng in thoi cc a im xng (cy xng), gn nhin
liu hay ha cht, v cc khu vc d pht n.
Khng ct hoc mang theo cc cht long, cht kh, hoc vt liu gy n
trong cng mt ngn vi in thoi, cc b phn, hoc ph kin ca
in thoi.
Tt in thoi khi ang trn my bay
S dng in thoi trn my bay l bt hp php. in thoi c th lm
nhiu cc thit b nh hng in t ca my bay.
Cc thit b in t trong xe t c th gp trc trc do tn s
v tuyn ca in thoi
Cc thit b in t trong xe hi c th gp trc trc do tn s v tuyn
ca in thoi. Lin h vi nh sn xut bit thm thng tin.
Cc lu an ton
144
Tun th tt ca cc canh bo v quy nh an ton v
vic s dng in thoi di ng trong khi li xe
Trong khi li xe, vic li xe an ton l trch nhim trc tin ca bn.
Khng bao gi s dng in thoi di ng trong khi li xe, nu lut php
khng cho php. an ton cho bn thn v cho ngi khc, hy thc
hin cc thi quen tt v nh nhng li khuyn sau y:
S dng b ph kin rnh tay dng trong xe hi.
Tm hiu v in thoi v cc tnh nng tin li ca n, chng hn nh
quay s nhanh v gi li. Cc tnh nng ny s gip bn gim thi gian
thc hin hoc nhn cc cuc gi trn in thoi di ng.
t in thoi trong phm vi tay vi. C th vi ti in thoi khng
dy m khng cn phi ri mt khoi ng i. Nu bn nhn c cuc
gi n thi im khng thun tin, hy chc nng th thoi tr
li cuc gi cho bn.
Hy cho ngi ang ni chuyn vi bn bit l bn ang li xe. Tm
dng cc cuc gi khi ang ch giao thng ng c hoc iu kin
thi tit nguy him. Ma, ma , tuyt, bng, v giao thng ng c
l cc yu t nguy him.
Khng ghi chp hoc tra s in thoi. Ghi nhanh danh sch vic cn
lm hoc lt xem danh b khin bn mt tp trung vo nhim v chnh
ca mnh l li xe an ton.
Hy gi in lc ph hp v nh gi tnh hnh giao thng. Thc hin
cc cuc gi khi bn ang khng di chuyn hoc trc khi tham gia
giao thng. C ln k hoch cc cuc gi lc xe s dng li. Nu bn
cn thc hin cuc gi, hy ch gi mt vi s, kim tra ng v gng
xe, sau tip tc gi.
Khng tham gia vo cc cuc m thoi cng thng hoc c nhiu cm
xc khin bn mt tp trung. Hy cho ngi ang ni chuyn vi bn
bit rng bn ang li xe v tm dng cc cuc m thoi c nguy c
lm bn mt tp trung trn ng.
Dng in thoi gi yu cu tr gip. Gi n s khn cp ca a
phng trong trng hp chy, tai nn giao thng, hoc cp cu.
Dng in thoi gip ngi khc trong trng hp khn cp. Nu
bn thy mt v tai nn t, mt v phm ti ang din ra, hoc
trng hp v cng khn cp c nguy c e da n tnh mng, hy
gi n s khn cp ca a phng.
Ku gi s tr gip ca ngi bn ng hoc gi n s tr gip c
bit, khng phi trng hp khn cp khi cn thit. Nu bn thy c xe
b hong tnh trng khng gy nguy him nghim trng, du hiu sp
tc ng, v tai nn giao thng nho khng c ai b thng, hoc mt
chic xe bn bit l b ly cp, hy ku gi s tr gip ca ngi bn
ng hoc gi n s tr gip c bit, khng phi trng hp khn
cp.
Cc lu an ton
145
Gi gin v s dng in thoi ng cch
Gi cho in thoi lun kh ro
Hi m v tt c cc loi cht long c th lm hong cc b phn hoc
mch in t.
Khi b dnh nc, hy tho pin v khng c bt in thoi. Ly khn
lau kh in thoi v mang in thoi n trung tm bo hnh.
Cht long s lm i mu ca nhn cho bit du hiu h hong do nc
bn trong thit b. in thoi hong do nc c th lm mt hiu lc
bo hnh ca nh sn xut.
Khng s dng hoc in thoi nhng ni bi bn
Bi c th lm cho in thoi b trc trc.
Khng in thoi nhng ch nghing
Nu b ri, in thoi c th b hong.
Khng in thoi nhng ni nng hoc lnh. S dng
in thoi mc nhit t -20 C n 50 C
in thoi c th b n nu bn trong xe ng kn, v nhit trong
xe c th ln ti 80 C.
Khng in thoi trc tip di nh nng trong khong thi gian di
(chng hn nh trn tp l xe).
pin mc nhit t 0 C n 40 C.
Khng in thoi cng vi cc vt bng kim loi nh
ng tin, chia kha v vng c
in thoi c th b mo hoc trc trc.
Nu cc cc ca pin tip xc vi vt bng kim loi, n c th gy
chy.
Khng in thoi gn khu vc c t trng
in thoi c th b trc trc hoc pin c th x ht do tip xc vi t
trng.
Cc loi th c vch t, bao gm th tn dng, th in thoi, s tit
kim, v th ln my bay, c th b h hong do t trng.
Khng s dng ti xch hoc ph kin c vo t tnh hoc in thoi
ca bn tip xc vi t trng trong khong thi gian di.
Cc lu an ton
146
Khng in thoi gn hoc trong bp, l vi sng, thit b
nu n nng, hoc hp c p sut cao
Pin c th b r in.
in thoi c th qu nng hoc gy chy.
Khng lm ri hoc lm in thoi b va p
Mn hnh in thoi c th b hong.
Nu b cong hoc mo, in thoi c th b hong hoc cc b phn c
th b trc trc.
Khng s dng n fash gn mt ngi hoc ng vt
S dng n fash gn mt c th gy mt kh nng nhn tm thi hoc
lm hong mt.
am bao tui th ti a ca pin v b sc
Trnh sc pin trong thi gian hn mt tun, v sc qu nhiu c th lm
gim tui th pin.
Theo thi gian, pin khng c s dng s x ht v phi c sc li
trc khi s dng.
Ngt b sc ra khoi ngun in khi khng s dng.
Ch s dng pin cho cc mc ch ph hp.
S dng pin, b sc, ph kin v linh kin c nh san xut
chng nhn
S dng pin hoc b sc chung c th lm gim tui th ca in thoi
hoc khin cho in thoi b trc trc.
Samsung khng chu trch nhim v s an ton ca ngi dng khi s
dng ph kin hoc linh kin khng c Samsung chng nhn.
Khng cn hoc mt in thoi hoc pin
Lm vy c th lm hong hoc gy n in thoi.
Nu tr em s dng in thoi, hy m bo chng s dng ng cch.
Khi ni vo in thoi:
Hy gi in thoi thng ng, nh i vi in thoi truyn thng.
Ni trc tip vo ng ni.
Trnh chm vo ngten trong ca in thoi. Chm vo ngten c th
lm gim cht lng cuc gi hoc khin in thoi truyn nhiu tn s
v tuyn hn mc cn thit.
Gi in thoi t th thoi mi, bm phm nh nhng, s dng cc
tnh nng c bit gip gim s lng phm cn phi bm (chng hn
nh tin nhn son sn v vn bn d bo), v thng xuyn ngh.
Cc lu an ton
147
Bao v thnh gic ca bn
Tip xc qu lu vi m thanh ln c th lm hong thnh
gic ca bn.
Tip xc vi m thanh ln trong khi li xe c th khin bn
mt tp trung v gy tai nn.
Lun vn nho m lng trc khi cm tai nghe vo ngun
m thanh v ch s dng mc m lng nho nht cn
nghe m thoi hoc nhc.
Cn thn trng khi s dng in thoi trong lc i b hoc di
chuyn
Lun n xung quanh trnh gy thng tch cho bn thn v
ngi khc.
Khng in thoi ti qun sau hoc quanh tht lng
Bn c th b thng hoc lm hong in thoi nu b ng.
Khng tho, thay i, hoc sa in thoi
Bt k thay i hay sa cha no i vi in thoi c th lm mt hiu
lc bo hnh ca nh sn xut. c bo hnh, hy mang in thoi
n Trung tm Bo hnh ca Samsung.
Khng c tho hoc m thng pin, v vic ny c th gy chy n.
Khng c sn hoc dn nhn c hinh ln thit b
Sn v nhn dn c hnh c th gy cn tr cho cc b phn chuyn ng
v gy trc trc cho thit b. Nu bn b d ng vi sn hoc cc b phn
kim loi ca sn phm, c th bn s b nga, eczema, hoc phng da. Khi
tnh trng ny xy ra, hy ngng s dng sn phm v hoi kin bc s.
Khi lm sch in thoi:
Dng khn hoc ty cao su lau in thoi hoc b sc.
Dng vi bng hoc khn lau cc cc ca pin.
Khng s dng ha cht hoc cht ty.
Khng s dng in thoi nu mn hinh b nt hoc v
Knh v hoc acrylic c th gy thng tch cho tay v mt. Mang in
thoi n Trung tm Bo hnh ca Samsung sa cha.
Khng s dng in thoi cho bt k mc ch no khc
Trnh lm phin ngi khc khi s dng in thoi ni cng
cng
Cc lu an ton
148
Khng tr em s dng in thoi
in thoi khng phi l mt chi. Khng cho tr em chi in thoi v
chng c th t lm au mnh hoc ngi khc, lm hong in thoi, hoc
thc hin cc cuc gi khin bn mt tin.
Thn trng khi ci t in thoi di ng v thit b
m bo rng bt k in thoi di ng hoc thit b lin quan no
c ci t trong xe ca bn u c gi an ton.
Trnh t in thoi v ph kin gn hoc trong khu vc ti kh. Ci
t thit b khng dy khng ng cch c th gy thng tch nghim
trng khi ti kh phng ra qu nhanh.
Ch cho php nhn vin c tiu chun bao hnh in thoi
ca bn
Cho php nhn vin khng tiu chun bo hnh in thoi c th dn
n h hong cho in thoi v s lm mt hiu lc bo hnh ca nh sn
xut.
Cn thn khi s dng th SIM hoc th nh
Khng tho th trong khi in thoi ang truyn hoc truy cp thng
tin, v iu ny c th dn n tht thot d liu v/hoc h hong i
vi th hoc in thoi.
Bo v th trnh va p mnh, tnh trng in tnh, v nhiu in t cc
thit b khc.
Khng chm vo cc u tip xc hoc cc cc c mu vng bng tay
hoc vt kim loi. Nu bn, hy lau th bng vi mm.
am bao c th tip cn cc dch v khn cp
Nhng cuc gi khn cp t in thoi c th khng thc hin c
mt s khu vc hoc trng hp. Trc khi n nhng vng xa xi hoc
lc hu, hy lp mt phng n d phng lin h vi nhn vin dch v
khn cp.
Hy nh sao lu cc d liu quan trng
Samsung khng chu trch nhim v vic mt d liu.
Khng c phn phi ti liu c bao v ban quyn
Khng c phn phi ti liu c bo v bn quyn m bn ghi li
cho ngi khc m khng c php ca ngi s hu ni dung. Lm
nh vy c th vi phm lut bn quyn. Nh sn xut khng chu trch
nhim v bt k vn php l no gy ra do vic s dng tri php ti
liu c bo v bn quyn.
Cc lu an ton
149
Thng tin xc nhn Mc Hp th Ring (SAR)
in thoi ny tun th cc tiu chun ca Lin Minh Chu u (EU) v
gii hn s phi nhim ca con ngi vi nng lng tn s v tuyn (RF)
pht ra t thit b v tuyn v thit b vin thng. Cc tiu chun ny nhm
ngn chn vic bn cc in thoi di ng vt qu mc phi nhim ti
a (c tn l Mc Hp th Ring, hoc SAR) l 2.0 W/kg.
Trong qu trnh th nghim, mc SAR ti a ghi li c ca kiu my ny
l 0.338 W/kg. Khi s dng bnh thng, mc SAR thc t c th thp hn
nhiu, v in thoi c thit k ch pht ra mc nng lng RF cn
thit truyn tn hiu n trm thu pht gn nht. Bng cch t ng
pht ra mc nng lng thp hn khi c th, in thoi ny gim thiu
mc phi nhim ca bn vi nng lng RF.
bit thm thng tin v SAR v cc tiu chun c lin quan ca EU, vui
lng gh thm website ca Samsung.
Cch Vt San Phm Ny Cho ng
(Rc in t v thit b in t)
(c p dng trong Lin Minh Chu u v cc quc gia Chu
u khc vi nhng h thng thu gom tch bit)
Du hiu ny trn sn phm, ph tng hay ti liu cho bit
l khng c hy sn phm ny v cc ph tng in t
ca n (nh b sc, tai nghe, cp USB) cng vi rc thi khc
trong nh khi khng dng c na. trnh lm tn hi mi
trng hoc sc khoe con ngi do vt bo rc thi lung tung, xin hy tch
cc vt ny khoi nhng loi rc thi khc v ti ch n mt cch c trch
nhim tng cng vic ti s dng cc ngun vt liu.
Ngi dng l cc h gia nh dng thit b nn lin h vi nh bn l ni
mnh mua sn phm ny, hoc vi vn phng chnh quyn a phng,
bit chi tit v a im v cch thc h c th ti ch sn phm ny
mt cch an ton cho mi trng.
Ngi dng l doanh nghip nn lin h vi nh cung cp ca mnh v
tham kho cc iu khon trong hp ng mua sn phm. Khng c
trn ln sn phm ny v cc ph tng in t ca n vi cc rc thi
thng mi khc khi vt i.
Cc lu an ton
150
Thai b pin trong san phm ny ng cch
(p dng cho Lin Minh Chu u v cc quc gia Chu u
khc c h thng thi hi pin ring bit)
Du hiu ny trn pin, sch hng dn s dng hoc bao b
cho bit rng pin trong sn phm ny khng nn c thi
bo cng vi cc loi rc thi sinh hot khc khi ht s
dng. Khi c nh du, cc k hiu ha cht Hg, Cd hoc Pb cho bit
rng pin c cha thy ngn, catmi hoc ch trn mc tham chiu trong Ch
Th ca Lin Minh Chu u 2006/66. Nu pin khng c thi bo ng
cch, nhng cht ny c th lm nguy hi mi trng hoc sc khoe con
ngi.
bo v cc ngun ti nguyn thin nhin v gia tng vic ti s dng
vt liu, vui lng tch ring pin ra khoi cc loi rc thi khc v ti ch
chng thng qua h thng thi hi pin min ph ti a phng ca bn.
Thng bo min tr
Mt s dch v hoc ni dung dng trn thit b ny thuc quyn s
hu ca bn th ba, v c bo v bi lut bn quyn, bng sng ch,
thng hiu v/hoc lut s hu tr tu khc. Nhng dch v v ni dung
ny c cung cp dng cho mc ch s dng mang tnh c nhn v
phi thng mi. Bn khng c php dng bt k ni dung hoc dch v
no i ngoi phm vi m nh cung cp dch v hoc ch s hu ni dung
cho php. Ngoi cc gii hn ni trn, tr trng hp c nh cung
cp dch v hoc ch s hu ni dung tng ng cng khai cho php, bn
khng c quyn hiu chnh, sao chp, ti xut bn, ti ln, ng ti, truyn
ti, bin dch, bn li, sng to cc tc phm da theo chng, khai thc,
hoc phn phi cc dch v hoc ni dung bt k dng trn thit b ny
di bt k hnh thc hoc bng phng tin no.
"CC DCH V V NI DUNG CA BN TH BA C CUNG CP "THEO
HIN TRNG." SAMSUNG KHNG BO HNH CC NI DUNG HOC
DCH V C CUNG CP, D CNG KHAI HAY NGM NH, CHO MC
CH BT K. SAMSUNG CNG KHAI KHNG CHP NHN BT K S
M BO NGM NH, BAO GM NHNG KHNG GII HN, S BO
HNH V TNH THNG MI HOC TNH PH HP DNG CHO MC
CH C TH. SAMSUNG KHNG M BO V TNH CHNH XC, TNH
Cc lu an ton
151
HP L, TNH HP THI, TNH HP PHP, HOC S TON VN CA
NI DUNG HOC DCH V C CP DNG TRN THIT B NY, V
TRONG MI TRNG HP, BAO GM C TRNG HP C S SUT,
SAMSUNG CNG KHNG CHU TRCH NHIM LIN I, D C HP
NG PHP L HAY RNG BUC DN S, V BT K CHI PH, PH THU
LUT S, NHNG THIT HI TRC TIP, GIN TIP, NGU NHIN, C
BIT HOC KO THEO, HOC BT K THIT HI NO KHC PHT SINH
T, HOC C LIN QUAN N, BT K THNG TIN NO CHA TRONG
Y, HOC DO HU QU CA VIC DNG NI DUNG HOC DCH V
CA BN HOC BN TH BA, NGAY C KHI C CNH BO V
NHNG NGUY C THIT HI NY."
Cc dch v do bn th ba cung cp c th kt thc hoc tm dng vo
bt k thi im no, v Samsung khng c vai tr trong hoc m bo
rng vic cung cp dch v hoc ni dung no s tip tc trong mt
khong thi gian nht nh. Cc dch v v ni dung do bn th ba cung
cp qua h thng mng hoc c s truyn tn hiu m Samsung khng
c quyn kim sot. Ngoi khun kh chung ca thng bo min tr ny,
Samsung cng khai t chi bt k trch nhim hoc trch nhim lin i
no i vi vic gin on hoc tm ngng cung cp dch v hoc ni
dung cho thit b ny.
Samsung khng chu trch nhim hoc trch nhim lin i v dch v
khch hng lin quan n ni dung v dch v mng.
Bt k thc mc hoc yu cu vo v dch v lin quan n ni dung hoc
dch v mng cn c chuyn trc tip n nh cung cp dch v mng
hoc ni dung tng ng.
Mt s ni dung trong sch hng dn s dng ny c th
khc vi in thoi ca bn ty vo phn mm ca in
thoi hoc nh cung cp dch v ca bn.
www.samsung.com Vietnamese. 01/2012. Rev. 1.1
ci t Kies (ng b My tnh)
Ti v phin bn Kies mi nht t website 1.
Samsung (www.samsung.com/kies) v ci t
vo my tnh ca bn.
S dng cp USB ni thit b vi my tnh. 2.
Samsung Kies s t ng chy.
Tham kho thng tin tr gip ca Kies tm
hiu thm.