You are on page 1of 4

I HC QUC GIA H NI

TRNG I HC CNG NGH

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

S: 227/TB-T
V/v: Thi kha biu cc lp mn hc
hc k ph nm hc 2012 - 2013 bc SH

H Ni, ngy 27 thng 06 nm 2013

Knh gi: Hc vin cao hc cc kha QH-2011 (K18) tr v trc


Cn c kt qu hc tp v nguyn vng ca hc vin, Phng o to, Trng i hc
Cng ngh (HCN) thng bo v vic hc cc mn hc trong hc k ph nm hc 2012 2013 bc sau i hc nh sau:
1. Thi kha biu cc lp mn hc d kin m trong hc k ph nm hc 2012-2013:
STT

Mn hc

S
tc

Ging vin

Th

Tit

Ging
ng

Cc h phn tn

02

TS. Hong Xun Tng

2
6

1113 302-G2
1113 302-G2

Tr tu nhn to nng cao

02

PGS.TS.
Hong Xun Hun

4
7

1113 302-G2
13 302-G2

Phn tch, thit k h thng


nng cao

02

PGS.TS.
Trng Ninh Thun

3
5

1113 302-G2
1113 302-G2

Kho d liu v khai ph d


liu

02

PGS.TS. Nguyn H Nam

3
5

1113 303-G2
1113 303-G2

Truyn thng a phng tin

02

TS. L Thanh H

3
7

1113 302-G2
45 302-G2

C s d liu Multimedia

02

PGS.TS. Trung Tun

3
7

1113 304-G2
45 304-G2

Mng truyn d liu II

02

TS. Nguyn Quc Tun

2
4

1113 301-G2
1113 301-G2

Thng tin di ng nng cao

02

PGS.TS. Trnh Anh V

3
5

1113 301-G2
1113 301-G2

Ghi
ch

2. Thi gian hc v thi ht mn k ph: t ngy 08/07/2013 n ngy 25/08/2013.


3.

i tng ng k: Hc vin cao hc t kha QH-2011 (K18) tr v trc c nguyn

vng hc hc li (tr n) hoc hc ci thin im hoc ng k hc mn hc la chn


khc thay th cho mn hc la chn hc (la chn t do).
4. Thi hn ng k: t ngy 27/06/2013 n 04/07/2013 trong gi hnh chnh.

5. a im ng k hc: B phn Tip ngi hc (Phng 104, nh E3, Trng HCN).

Danh sch lp mn hc s c Phng o to tng hp v thng bo trn Website ca


Nh trng ngy 05/07/2013. Hc vin ng k hc c trch nhim kim tra li thng tin
lin quan, nu c vn g thc mc lin h ti Phng o to (Phng 105, nh E3).
6. iu kin m lp: Mi lp mn hc phi c t 10 hc vin vin tr ln.
7. Mc np v thi gian np hc ph: Theo Quy nh hin hnh ca Nh trng, c th nh sau:
+ Hc li: 270.000 / tn ch 1,5 (h s hc li) 1,5 (hc ngoi gi) = 607.500 / tn ch
+ Hc ci thin im, hc t chn t do:

270.000 / tn ch 2,0 (h s hc ci thin, la chn t do) 1,5 (hc ngoi gi) =


810.000 / tn ch
Hc vin np ngay khi hc vin ng k hc ti B phn thu hc ph (Phng 101, nh E3).
Trn trng thng bo./.
TL. HIU TRNG
TRNG PHNG O TO
Ni nhn:
- Nh trn;
- PHT. N.V. H ( b/c);
- Phng CTSV, KHTV (p/h thc hin);
- Lu TC-HC, T.

( k)

Nguyn Linh Trung

I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC CNG NGH

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

THI GIAN HC TP V GING DY


SNG
Tit

Thi gian hc

CHIU
Ngh Tit

Thi gian hc

TI
Ngh Tit

Thi gian hc

Ngh

07h00 07h50 10

13h00 13h50 10

11

18h00 18h50 10

08h00 08h50 10

14h00 14h50 10

12

19h00 19h50 10

09h00 09h50 10

15h00 15h50 10

13

20h00 20h50

10h00 10h50 10

16h00 16h50 10

11h00 11h50 10

10

17h00 17h50 10

Ghi ch: p dng thng nht i vi c gi hc ti ging ng, ti phng my tnh,

phng th nghim.

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

N NG K HC TR N/CI THIN IM
Knh gi:

Ban Gim hiu Trng i hc Cng ngh


- Phng o to
- Phng Cng tc Sinh vin

Tn ti l: .......................................................................... Gii tnh: ..............


Ngy sinh: ................................................ Ni sinh:........................................
in thoi:................................................ Email: ............................................
l hc vin cao hc kha QH-20 (K) theo Quyt nh s ngy
thng nm 20.. ca Hiu trng Trng i hc Cng ngh.
Chuyn ngnh o to: ....................................................................................
M s hc vin:................................................................................................
Ti c bit Nh trng m cc lp hc ln u/tr n/ci thin im cc mn hc
trong chng trnh o to do Nh trng qun l, ti xin ng k hc tr n cc mn hc
nh sau:
STT

Mn hc

S
tc

Loi hnh ng k hc
Tr n

Ci thin

Ghi
ch

Ghi ch: ng k hc loi hnh no th nh du vo tng ng.


Ti xin cam oan nhng iu trn l ng s thc. Nu c theo hc, ti xin cam
oan chp hnh y quy ch hin hnh v o to sau i hc v cc quy nh khc ca
Trng i hc Cng ngh.
Ti xin trn trng cm n./.
H Ni, ngy

thng

NGI LM N

(k v ghi r h, tn)

nm 2013