Вы находитесь на странице: 1из 2

HUKUM KOMERSIL

1. Apa syarat2 sah dlam perjanjian?(yait Syarat s!je"ti# dan $!je"ti#%


Terdapat 2 syarat sah dalam perjanjian dan mempunyai kekuatan mengikat secara
hukum. Apabila tidak terpenuhi akan membuat perjanjian tersebut tidak sah, menurut PASAL
1320 !"Perdata, syarat syahnya terdiri dari #
a. syarat subjekti$ adalah syarat yang berkaitan mengenai subjek yang membuat
perjanjian. Syarat ini meliputi %
1. adanya kesepakatan & i'in kedua belah pihak.
esepakatan antara para pihak, yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara
kedua belah pihak, tidak ada paksaan dan lainnya.
2. edua belah pihak harus cakap bertindak.
(akap bertindak adalah kecakapan atau kemampuan kedua belah pihak untuk
melakukan perbuatan hukum. )eberapa g*l*ngan *rang yang *leh !ndang +
undang dinyatakan tidak cakap sepert % *rang diba,ah umur, *rang di ba,ah
penga,asan -curatele..
b. syarat *bjekti$ adalah syarat yang berkaitan dengan *bjek dalam perjanjian. Syarat
ini meliputi %
1. Adanya *byek perjanjian -*nder,erp der */ereensk*mst.
)enda yang dijadikan *byek perjanjian harus memenuhi beberapa ketentuan,
yaitu#
-1. )arang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan
-2. )arang0barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain
seperti jalan umum, pelabuhan umum, dan sebagainya tidaklah dapat
dijadikan *byek perjanjian,
-3. 1apat ditentukan jenisnya
-2. )arang yang akan datang
2. Adanya sebab yang halal.
1alam perjanjian diperlukan adanya sebab yang halal, artinya ada sebab0
sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian yang tidak dilarang *leh peraturan,
keamanan dan ketertiban umum dan sebagainya.
3enurut pasal 1320 !" Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah
sebagai berikut#
-1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
-2. ecakapan untuk membuat suatu perikatan.
-3. Suatu hal tertentu.
-2. Suatu sebab yang halal.
2. &alam h"m perjanjian ada namanya 'anprestasi. Apa it 'anprestasi?
4anprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan s*masi. 4anprestasi
adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan ke,ajiban sebagaimana yang ditentukan
dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.
Salah satu alas an untuk mengajukan gugatan ke pengadilan adalah karena adanya
,anprestasi atau ingkar janji dari debitur.,anprestasi itu dapat berupa tidak memenuhi
ke,ajiban sama sekali, atasu terlambat memenuhi ke,ajiban, atau memenuhi ke,ajibanya
tetapi tidak seperti apa yang telah di perjanjikan.
(. Kala ada sen)"eta apa"ah ada alternati# lain selain jalr pen)adilan?(yait den)an
ne)$siasi* mediasi* "$nsiliasi* ar!itrase* dan liti)asi%
+. ,a)aimana "e"atan h"m dari alternati# lain terse!t dalam n$. (?
-. &alam sen)"eta terdapat persain)an tida" sehat* siapa"ah yan) menan)ani
persain)an saha?( yait K$misi .ersain)an Usaha%
/. &alam !e!an tan))han atas tanah* ada 2 piha" yan) ditama"an yait "reditr
pre#erendan "reditr !iasa?
0. Syarat1syarat "epailitan?
2. Apa!ila ada "eptsan pailit* apa yan) dila""an "reditr? (yait menent"an harta
pailit* dan mennj" "rat$r%
3. Apa!ila ada "eptsan pailit* apa yan) dila""an de!itr? (yait meminta penndaan
pem!ayaran%
14. .ada saat "eptsan pailit* apa yan) dila""an "reditr dan de!itr?
11. Apa!ila "eptsan damai tida" dapat terla"sana * apa yan) hars dila""an?
12. Menent"an sat "ass merpa"an "ass apa?(misal m$n$p$li* persain)an saha
tida" sehat* dll%
Kesimplan5
"ita a"an jian $pen !$$". !$leh !ahan dari !apa" di print ata mem!"a lapt$p. s$al
terdiri dari ( s$al yan) !er!ent" "ass.
Unt" !a)ian perlindn)an "$nsmen tida" "elar dalam jian.