You are on page 1of 34

Venamenski aparat za pripravo hrane

Venamenski aparat za pripravo hrane


Sijeckalica hrane
Sjeckalica hrane
Aparat za obradu namirnica
Robot de buctrie
Kuchynsk robot
Robotgp hztartsi
Kyxouum xouau
Aparat za obradu namirnica
Robot de buctrie
Kuchynsk robot
Robotgp hztartsi
Kyxouum xouau
Food processor
Food processor
Navodilo za uporabo
Upute za uporabu
Uputstva za upotrebu
Instructions for Use
Instruciuni de utilizare
Nvod na obsluhu
Hasznlati tmutat
Pyxonopc1no no axcnnya1auuu
SI
BIH HR
BIH SRB MNE
GB
RO
SK
H
RUS
SB 750 EA

2


3
SI
1. Varnostni pokrov
2. Tipka za odpiranje varnostnega pokrova
3. Tipka za vklop/izklop
4. Tipka "pulse" za nadzirano kratkotrajno
delovanje
5. Ohije motorja
6. Gred (os) motorja
7. Nastavek za stiskanje soka
8. Nosilec za krona rezila
9. Lopatica
10. Krona rezila (drobljenje, sekljanje, rezanje na
rezine, strganje...)
11. Plastini nastavek za stepanje
12. Mealnik / sokovnik
13. Skleda
14. Priprava za potiskanje v sokovnik
15. Pokrov nastavka za stiskanje soka
16. Sokovnik
17. Kupola za stiskanje citrusov
18. Pokrov mealnika/sokovnika
19. Manji pokrov mealnika/sokovnika
20. Glavni pokrov
21. Priprava za potiskanje skozi glavni pokrov
22. Rezilo za sekljanje
23. Nastavek za gnetenje testa
24. it rezila za sekljanje
25. Stojalo za rezilo
26. Pokrov stojala za rezilo
Pomembna varnostna opozorila
Ko uporabljate elektrine aparate je vedno potrebno
upotevati nekatere osnovne varnostne napotke,
med katerimi so tudi naslednji:
1. Pred uporabo aparata preberite navodila za
uporabo. Priporoamo, da shranite navodila na
varnem, e bi jih v bodoe e potrebovali.
2. Napetost vaega omreja mora ustrezati
znailnostim, navedenim na dnu aparata.
Prikljuite le na izmenini tok.
3. Da prepreite tveganje elektrinega udara,
nikoli ne potopite ohija motorja, kabla ali
vtikaa v vodo ali drugo tekoino.
4. Ko aparat uporabljajo otroci ali so ti med
uporabo v njegovi bliini, je potreben skrben
nadzor.
5. Ko aparata ne uporabljate, ko nameate ali
snemate posamezne dele ter pred vsakim
ienjem izkljuite aparat iz elektrinega
omreja.
6. Nikoli se ne dotikajte premikajoih se delov.
7. e sta elektrini prikljuni kabel ali vtika
pokodovana, le je prilo do napake pri
delovanju aparata ali e je za padel na tla oz. se
je drugae pokodoval, ne uporabljajte aparata.
Vrnite ga najblijemu pooblaenemu
serviserju, kjer ga bodo pregledali, popravili ali
opravili potrebne nastavitve, elektrine ali
mehanske.
8. e uporabljate nastavke ali pripomoke, ki niso
priporoeni v navodilih za uporabo, lahko pride
do poara, elektrinega udara ali telesnih
pokodb.
9. Ne uporabljajte aparata na odprtem.
10. Pazite, da kabel ne bo visel ez rob mize ali
druge delovne povrine ter da se ne bo dotikal
vroih povrin.
11. Da ne bi prilo do hujih telesnih pokodb ali
pokodbe aparata, ne segajte z rokami ali s
pripomoki v bliino premikajoih se rezil ali
kronih rezil. Uporabljate lahko lopatico, vendar
le, ko aparat ni vklopljen.
12. Rezila so ostra, zato z njimi ravnajte previdno.
Rezilo za sekljanje vedno drite le za plastien
del.
13. Da zmanjate tveganje pokodb, nikoli ne
postavite kronih rezil na podstavek, kadar
skleda e ni pritrjena na svoje mesto.
14. Pred vklopom se prepriajte, e je pokrov trdno
na svojem mestu.
15. Nikoli ne dodajajte hrane v aparat z roko.
Uporabljajte pripomoek za potiskanje hrane.
16. Ne poskuajte preslepiti ali onemogoiti
mehanizma za zaklepanje pokrova.
17. Ko uporabljate mealnik/sokovnik, naj bo
pokrov vedno na svojem mestu.
18. Ko meate vroo tekoino, odstranite sredinski
del dvodelnega pokrova.
19. Ne uporabljajte aparata, e je filter sokovnika
pokodovan ali zlomljen.
20. Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci in
osebe z zmanjanimi fizinimi ali psihinimi
sposobnostmi in tudi ne osebe s pomanjkljivimi
izkunjami in znanjem, razen e jih pri uporabi
nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna
za njihovo varnost. Otroci naj se ne igrajo z
aparatom.
Raven hrupa: Lc = 73 dB (A)

Ta oprema je oznaena v skladu z evropsko
smernico 2002/96/EG o odpadni elektrini in
elektronski opremi (waste electrical and
electronic equipment - WEEE). Smernica
opredeljuje zahteve za zbiranje in ravnanje z
odpadno elektrino in elektronsko opremo, ki
veljajo v celotni Evropski Uniji.

SHRANITE TA NAVODILA!
APARAT JE NAMENJEN LE ZA UPORABO V
GOSPODINJSTVU!
4
Pomembne informacije
Prosimo, pozorno preberite naslednja navodila.
Za Vao varnost ima aparat SB 750 EAS dvojno
varnostno napravo, ki onemogoa njegovo
delovanje, e ni glavni pokrov (20) nameen in
pritrjen na svoje mesto ter varnostni pokrov (1) ni
zaprt oz. tudi mealnik/sokovnik (12) ni prav tako na
svojem mestu.

Prosimo, upotevajte:
1. e elite odpreti varnostni pokrov (1) ali
odstraniti mealnik/sokovnik (12), morate
najprej odstraniti glavni pokrov.
2. e elite vklopiti aparat, mora biti varnostni
pokrov (1) pravilno zaprt. e elite odpreti
varnostni pokrov (1), pritisnite tipko (2).
3. e elite vklopiti mealnik/sokovnik, mora biti
glavni pokrov (20) pritrjen na svoje mesto.
4. Ko uporabljate mealnik/sokovnik (12), se
prepriajte, da ste pred tem odstranili vse
nastavke iz sklede (13).
5. Ne poskuajte hkrati uporabljati
mealnika/sokovnika ter sklede.
6. Ne poskuajte onemogoiti mehanizma za
zaklepanje varnostnega pokrova (1) ali
mehanizma za zaklepanje glavnega pokrova.
Navodila za uporabo
Nadzorna ploa
Ko zaprete varnostni pokrov in pravilno
namestite skledo (13) ter zaklenete glavni
pokrov (20), obrnite tipko za upravljanje (3) za
vklop aparata.
Za kratko ali prekinjeno delovanje pritisnite tipko
"PULSE" (4).
Sekljanje hrane
POZOR: Pred vstavljanjem ali odstranjevanjem
kakrnihkoli nastavkov ter pred ienjem se
prepriajte, je aparat izklopljen iz elektrinega
omreja ter da je gumb za upravljanje na
poloaju "OFF".
OPOZORILO: Bodite zelo previdni, rezila so
ostra.
Zaprite varnostni pokrov (1). Ne poskuajte
onemogoiti mehanizma za zaklepanje pokrova.
POMEMBNO: Skleda za sekljanje ne deluje,
e varnostni pokrov ni zaprt. Pokrov je potrebno
zapreti e preden skledo pritrdite na svoje
mesto.
OPOZORILO: Da se izognete tveganju
pokodbe, nikoli ne postavljajte rezila za
sekljanje na nastavek, ne da bi pred tem pritrdili
skledo na svoje mesto.
Postavite skledo (13) na ohije motorja (5).
(Sklede ni potrebno obraati, saj se bo sama
pritrdila na svoje mesto.)
Rezilo za sekljanje (22) postavite na gred (os) v
notranjosti sklede.
Prepriajte se, da je rezilo za sekljanje pravilno
postavljeno na svoje mesto.
Sestavine, ki jih elite sesekljati, postavite v
skledo (13).
OPOZORILO: Bodite zelo previdni rezila so
ostra, ravnajte previdno. Rezilo za sekljanje
vedno drite za plastini del. Po uporabi vedno
vzemite rezilo za sekljanje iz sklede (13) e
preden iz nje odstranite sesekljano hrano.
Rezilo za sekljanje vedno hranite z nameenim
itom (24). Glavni pokrov (20) postavite na
skledo ter potisnite paliico na pokrovu v
odprtino varnostnega mehanizma v ohiju
motorja, dokler se ta slino ne zaskoi. Vklopite
aparat.
Da ne bi prilo do hujih telesnih pokodb ali do
pokodb aparata, med sekljanjem hrane ne
segajte z rokami ali pripomoki v bliino rezil.
Uporabite lahko lopatico, vendar le, ko je aparat
izklopljen, torej ko ne deluje.
Nikoli ne dodajajte hrane z rokami. Vedno
uporabljajte pripomoek za potiskanje hrane
(21).
Ko aparat deluje, t.j. ko je gumb za upravljanje v
poloaju "ON", ga ne pustite brez nadzora.
Primeri uporabe:
Navedeni asi sekljanja so priblini in so odvisni od
kakovosti hrane ter stopnje, do katere jo elite
sesekljati.

Vrsta
hrane
Koliina Priporoena
stopnja
as
delovanja
Meso
700g max
10-20
sekund
ebula
700g 10-15
10-20
sekund
Oreki
600g 20-max
10-20
sekund
Riba
700g 1-20
10-20
sekund
Sir
700g 1-20
10-20
sekund
Tekoine
(juha)
700g 1-20
20
sekund
Korenek
700g 15-20
20
sekund
Kruh
4 kosi 15-20
10-20
sekund
Jabolka
700g 20-max
10-20
sekund
Peterilj do tirje
opki
max
10
sekund
Majoneza najve 4
skodelice/
1l
20-max
20
sekund


5
Priprava testa
POZOR: Pred vstavljanjem ali snemanjem
nastavkov se prepriajte, da je aparat izkljuen iz
elektrinega omreja ter da je gumb za upravljanje
na poloaju "OFF" (izklop).
Preverite, e je varnostni pokrov (1) zaprt.
Postavite skledo na ohije motorja.
Vstavite nastavek za gnetenje testa (23) na
gred v notranjosti sklede.
Postavite sestavine v skledo.
Namestite glavni pokrov (20) ter ga pritrdite na
svoje mesto.
Priporoena stopnja delovanja je MAX.
Maksimalna koliina testa temelji na meanici
600g moke in 400g vode, da dobite 1 kg testa.
Ko pripravljate testo naj aparat ne deluje
neprekinjeno ve kot 20 sekund. Nato pred
ponovnim vklopom aparata poakajte vsaj dve
minuti.
Za Vao varnost naj bo med delovanjem
aparata nastavek za potiskanje hrane ves as
nameen na svojem mestu.
Stepanje
POZOR: Pred vstavljanjem ali snemanjem
nastavkov se prepriajte, da je aparat izkljuen iz
elektrinega omreja ter da je gumb za upravljanje
na poloaju "OFF" (izklop).
Prepriajte se, da je varnostni pokrov (1) zaprt.
Postavite skledo na ohije motorja.
namestite plastien nastavek za stepanje (11) v
skledo.
V skledo dodajte sestavine.
Namestite glavni pokrov ter ga zaklenite.
Priporoena stopnja za stepanje je maksimum
(max).
Zaradi Vae varnosti naj bo pripomoek za
potiskanje hrane med delovanjem aparata
vedno nameen na svoje mesto. Da prepreite
tveganje telesnih pokodb ter pokodb aparata,
pazite, da se z rokami, lasmi, obleko ter
lopaticami ali drugimi pripomoki ne dotaknete
lopatic nastavka za stepanje.

Pomembno opozorilo:
Nikoli ne uporabljajte nastavka za stepanje za
gnetenje testa.
Sokovnik za citruse
OPOZORILO: Sokovnik naj vedno deluje le pri
minimalni hitrosti (min).
POZOR: Pred vstavljanjem ali snemanjem
nastavkov se prepriajte, da je aparat izkljuen iz
elektrinega omreja ter da je gumb za upravljanje
na poloaju "OFF" (izklop).
Prepriajte se, da je varnostni pokrov (1) zaprt.
Posodo postavite na ohije motorja.
Filter sokovnika za citruse (16) postavite na
posodo in ga pritrdite tako, da ga rahlo
zasuete.
Namestite kupolo za stiskanje citrusov (17).
Stopnja delovanja za stiskanje soka iz citrusov
je MIN. ne uporabljajte sokovnika pri vijih
hitrostih.
Rezanje na rezine ali kose s kronim
nastavkom
POZOR: Pred vstavljanjem ali snemanjem
nastavkov se prepriajte, da je aparat izkljuen iz
elektrinega omreja ter da je gumb za upravljanje
na poloaju "OFF" (izklop).
Prepriajte se, da je varnostni pokrov (1) zaprt.
Postavite skledo na ohije motorja.
OPOZORILO: Bodite zelo previdni rezila so
ostra. Ravnajte z njimi previdno.
eleno krono rezilo postavite na nosilec za
krona rezila (8).
Nosilec kronih rezil (8) postavite na gred v
skledi.
Namestite glavni pokrov in ga pritrdite.
Za svojo varnost za potiskanje hrane vedno
uporabljajte nastavek za potiskanje (21); nikoli
hrane ne potiskajte z rokami. Pozor, premini
deli ne segajte s prsti v odprtino.
Pazite, da ne preobremenite posode. Naenkrat
lahko nasekljate/nareete najve 1,5 kg hrane.
Primeri rezanja
Za sir
Parmezan
Priporoena hitrost je med 10
in 15 (sir)
Za debeleje
rezine
Priporoena hitrost je med 10
in 15 (zelje, korenje, ebula)
Za tanje
rezine
Priporoena hitrost je med 10
in 15 (zelje, korenje, ebula)
Za fino
sekljanje
Priporoena hitrost je med 10
in 15 (korenje, kumarice, zelje)
Za grobo
sekljanje
Priporoena hitrost je med 10
in 15 (zelena solata, korenje,
jabolka)
Za praen
krompirek
Priporoena hitrost je med 10
in 15 (krompir)
Mealnik / sokovnik
POZOR: Pred vstavljanjem ali snemanjem
nastavkov se prepriajte, da je aparat izkljuen iz
elektrinega omreja ter da je gumb za upravljanje
na poloaju "OFF" (izklop).
Najprej odstranite skledo (13) ter glavni pokrov
(20).

6
odprite varnostni pokrov tako, da pritisnete na
tipko (2). (Varnostni pokrov lahko odprete ele,
ko ste odstranili glavni pokrov.)
Namestite mealnik/sokovnik na svoje mesto.
OPOZORILO: Bodite zelo previdni, rezila so
ostra. Ravnajte previdno.
Skledo brez vseh nastavkov ali pripomokov
namestite na njen poloaj, namestite glavni
pokrov ter ga pritrdite.
POMEMBNO: Mealnik/sokovnik ne deluje, e
pokrov (20) ni pritrjen na svoje mesto. Med
delovanjem mealnika/sokovnika mora biti
posoda prazna, v njej ne sme biti nameen
noben nastavek ali pripomoek.
Namestite pokrova mealnika/sokovnika (18,
19).
Priporoene hitrosti za mealnik/sokovnik so
med 5 in max (maksimum). Za mehko
zelenjavo in sadje (npr. banane), zanite z nizko
hitrostjo, nato pa stopnjujte v skladu s
potrebami. Za tro zelenjavo in sadje (npr.
korenje) vedno uporabite najvijo hitrost ali max
(maksimum). V mealnik/sokovnik ne naloite
ve kot 300g trde zelenjave naenkrat. Mealnik
naj neprekinjeno ne deluje ve kot 20 sekund.
Z mealnikom lahko v 15-20 sekundah zdrobite
tudi do 10 kock ledu .
POZOR: Da se vsebina mealnika ne bi prelila
ez rob, ne vklopite mealnika, e je v njem ve
kot 1000ml redke tekoine (npr. juhe).
Med delovanjem mealnika/sokovnika naj bo
pokrov vedno nameen.
Ko je v mealniku vroa tekoina, odstranite
manji pokrov (19).
Nikoli se ne dotikajte premikajoih se delov.
Da prepreite tveganje telesnih pokodb ter
pokodb aparata, pazite, da se z rokami, lasmi,
obleko ter lopaticami ali drugimi pripomoki ne
dotaknete lopatic nastavka za stepanje.
Uporabite lahko lopatico, vendar je kadar aparat
ne deluje.
e elite odstraniti mealnik/sokovnik, najprej
odstranite glavni pokrov (20).
Stiskalnik za sok
POZOR: Prepriajte se, da je aparat izkljuen iz
elektrinega omreja ter da je gumb za upravljanje
na poloaju "OFF".
Prepriajte se, da je varnostni pokrov zaprt.
Skledo postavite na ohije motorja.
Namestite filter stiskalnika za sok (7).
Namestite pokrov stiskalnika za sok (15) ter ga
pritrdite.
Priporoena hitrost delovanja za stiskanje soka
je MAX.
Za svojo varnost, vedno potiskajte sestavine s
temu namenjenim pripomokom (in ne z
rokami).
Preden vklopite motor aparata se vedno
prepriajte, da je pokrov stiskalnika za sok trdno
nameen. Med delovanjem ne poskuajte
odstraniti pokrova stiskalnika za sok (15).
Po vsaki uporabi ne pozabite preklopiti stikala
za vklop/izklop na poloaj "OFF" (izklop).
Preden razstavljanjem aparata se prepriajte,
da se je motor povsem zaustavil in izkljuite
aparat iz elektrinega omreja.
Med uporabo obasno izklopite aparat in s
pomojo lopatice (9) odstranite sadne vlaknine,
ki ostanejo na filtru.
Ne segajte s prsti ali s pripomoki v odprtino
sokovnika, medtem ko ta deluje. e se hrana
nakopii ali zagozdi okoli odprtine, uporabite
pripomoke za potiskanje hrane ali drug kos
hrane, da jo potisnete navzdol. e zagozdene
hrane ni mono potisniti na ta nain, izklopite
motor ter razstavite sokovnik, da odstranite
preostalo hrano.
ienje in vzdrevanje
POZOR: Pred ienjem se prepriajte, da je
aparat izkljuen iz elektrinega omreja in da je
gumb za upravljanje na poloaju OFF (izklop).
Nikoli ne potopite aparata, kabla ali vtikaa v
vodo.
Ohije motorja istite le z vlano krpo.
V pomivalnem stroju smete pomivati le rezila iz
nerjaveega jekla.
Vse ostale dele lahko pomivate v topli vodi z
nekoliko obiajnega tekoega detergenta.
ienje mealnika/sokovnika:
- Napolnite ga s toplo vodo in nekaj detergenta.
- Namestite pokrov.
Vklopite mealnik/sokovnik pri polni hitrosti
za 30 sekund. Izperite in po potrebi ponovite
postopek.

GORENJE
VAM ELI OBILO ZADOVOLJSTVA PRI
UPORABI VAEGA APARATA!

Pridrujemo si pravico do sprememb!7
HR
1 sugurnosni poklopac
2 gumb za otvaranje sigurn.poklopca
3 on / off gumb (ukljueno/iskljueno)
4 gumb za ritam/brzinu
5 kuite motora
6 osovina motora
7 cjedilo soka
8 dra otrice (noa)
9 plosnata lopatica (patula)
10 otrice (raskomadati i nitati tanko i usko,
rasijecanje i pommes frites )
11 plastini prikljuak za tuenje
12 posuda za sijeckanje
13 posuda
14 dio za pritiskanje kroz otvor poklopca
15 poklopac cjedila soka
16 sokovnik
17 svrdlo za cijeenje
18 poklopac posude za sijeckanje
19 poklopi posude za sijeckanje
20 glavni poklopac
21 dio za pritiskanje kroz glavni pok
22 no (otrica) za sijeckanje
23 no za tijesto
24 zatita otice za sijeckanje
25 postolje noa (otrice)
26 pokrivalo postolja noa
VANO UPOZORENJE
Prilikom koritenja elektrinog ureaja,
potrebne su posebne mjere opreza, ukljuujui
slijedee:
1. Pozorno proitajte kompletne upute za uporabu.
Preporuamo Vam da upute za uporabu
odloite na sigurno mijesto radi koritenja u
budunosti.
2. Napon elektrine energije treba odgovarati
naponu nevedenom na dnu ureaja.
3. U cilju zatite od elektrinog udara (kratkog
spoja) nikada ne stavljajte kuite motora, kabel
ili utika u vodu ili bilo kojiu drugu tekuinu.
4. Va strogi nadzor je izuzetno potreban ukoliko
ureaj koriste dijeca ili ga koristite u blizini
dijece.
5. Ukoliko ureaj nije u uporabi obavezno ga
iskljuite iz utinice, naroito prije stavljanja ili
skidanja dijelova, odnosno prije ienja.
6. Cijelo vrijeme izbjegavajte dodirivanje dijelova
koji se montiraju.
7. Ne upotrebljavajte ureaj ukoliko je oteen
kabel ili utika, ukoliko je ureaj neispravan,
ukoliko je pao ili je oteen na bilo koji nain.
Odnesite ureaj u najblii ovlateni servis na
ispitivanje, popravak ili elektrino ili mehaniko
dotjerivanje.
8. Prema uputama, koritenje nastavaka nije
preporuljivo uz drmanje (treenje) te moe
prouzroiti poar, strujni udar ili bilo koju vrstu
ozljeivanja korisnika.
9. Nije za vanjsku uporabu.
10. Ne dozvolite da kabel visi preko otrog ruba
stola, ili da dotie vruu okolinu.
11. Drite ruke i posue udaljenim od otrica u
pokretu ili diskova za vrijeme pripremanja
namirnica kako bi umanjili rizik od povrede te
sauvali ureaj od oteenja. Alat za struganje
moete koristiti jedino u sluaju kada je ureaj
iskljuen.
12. Otrice su veoma otre. Paljivo rukujete s
ureajem. Ukoliko koristite otrice za sijeckanje,
uvijek ga pridravajte s gornjim plastinim
dijelom.
13. Da bi smanjili rizik od povrede, nikada . nemojte
postavljati otrice za rezanje ili diskove u
njihovo leite, prije nego to ste ispravno
poloili posudu.
14. Budite sigurni da je poklopac pouzdano
zatvoren, prije nego li zaponete s koritenjem
ureaja.
15. Nikada ne pritiite namirnice rukom, Uvijek
koristite plastini dio za pritiskanje namirnice
kroz otvor.
16. Nikada ne zatvarajte poklopac rutinski, uvjerite
se da je ispravo i sigurno zatvoren.
17. Sjeckalicu uvijek koristite s poklopcem na svom
mjestu (da je poklopljen).
18. Kada mijeate vruu tekuinu, skinite sredinji
dio od dvodjelnog poklopca.
19. Ne koristite ureaj ukoliko je filter za cijeenje
soka oteen ili slomljen.
20. Ovaj aparat nije namijenjen osobama
(ukljuujui djecu) sa smanjenim fizikim ili
mentalnim sposobnostima niti osobama koje
nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im
je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala
doputenje ili ih uputila u koritenje aparata.
Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi
igrala s aparatom.
Razina buke: Lc = 73 dB (A)


Ovaj je ureaj oznaen u skladu s
europskom smjernicom 2002/96/EG o
otpadnim elektrinim i elektronskim
ureajima (waste electrical and electronic
equipment - WEEE).
Smjernica odreuje okvir za povratak i
zbrinjavanje otpadnih ureaja valjan u cijeloj
Europskoj Uniji.

SAUVAJTE OVA UPUTSTVA
SAMO ZA UPORABU U DOMAINSTVU

8
VANA INFORMACIJA
Molimo Vas, proitajte pozorno slijedeu
informaciju.
U cilju Vae zatite, SB 750 EAS sjeckalica hrane
ima dvostruku zatitu ureaja tako da nemoe
funkcionirati sve dok glavni poklopac (20) nije
ispravno postavljen na svoje mjesto i dok sigurnosni
pokrov (1) nije zatvoren ili dok otrica (12) nije na
svom mjestu.

Znajte:
1. Da bi otvorili sigurnosni pokrov (1) ili skinuli
otrice (12), prvo morate skinuti glavni
poklopac.
2. Da bi koristili sjeckalicu hrane, sigurnosni
pokrov (1) mora biti ispravno zatvoren. Pritisnite
gumb (2) za otvaranje sigurnosnog pokrova (1).
3. Da bi sjeckalica radila (12) glavni poklopac (20)
mora biti zatvoren, na svom mjestu.
4. Za vrijeme funkcioniranja sjeckalice (12),budite
sigurni da ste prije toga uklonili sve prikljuke iz
posude (13).
5. Ne pokuavajte istovremeno koristiti oboje
sjeckalicu i ureaj za pripremanje namirnica .
6. Nikada ne zatvarajte rutinski sigurnosni pokrov
(1) mehanizmom za zatvaranje glavnog
poklopca.
UPUTE ZA UPORABU
Upravljaka ploa
Nakon to ste zatvorili sigurnosni pokrov, stavili
posudu u pravilan poloaj (13) I postavili glavni
poklopac (20), okretom gumba (3) aktivirat ete
ureaj.
Za uporabu u prekidima, pritisnite PULSE
gumb (4)
Pripremanje hrane
NAPOMENA: Budite sigurni da je jedinica
iskljuena i da je gubm u poziciji OFF prije nego
to postavljate ili skidate bilo koji nastavak, te prije
pranja.

UPOZORENJE : Podsjeamo Vas, noevi su
veoma otri.
Zatvorite sigurnosni pokrov (1). Nikada ne
zatvarajte poklopac rutinski, uvjerite se da je
ispravo i sigurno zatvoren.
VANO: Jedinica Za pripremanje hrane nee
raditi ukoliko sigurnosni pokrov nije zatvoren.
Ovo morate uiniti prije nego posuda
postavljena na svoje mjesto.
UPOZORENJE: Da bi smanjili rizik od povrede,
nikada. nemojte postavljati otrice za rezanje ili
diskove u njihovo leite, prije nego to ste
ispravno poloili posudu.
Postavite posudu (13) na kuite (5). (Ne
morate posudu okretati sama posuda e se
smjestiti)
Postavite otrice (22) na osovinu unutar
posude.
Budite sigurni da ste otrice ispravno postavili
na njihovo mjesto.
U posudu ubacite namirnice koje ete obraivati
(13).
UPOZORENJE : Budite veoma paljivi Noevi
su otri, paljivo rukujte s njima. Uvijek drite
noeve prihvativi ih za gornji plastini dio.
Nakon koritenja otrica, uvijek ih izvadite iz
posude (13) prije nego ete izvaditi pripremljenu
hranu. Otrice uvijek odlaite s njihovim
zatitnim kapama (24) na njima. Postavite glavi
poklopac (20) na posudu pokuavajui pronai
poloaj u kojem e otvor na poklopcu biti na
pravom mjestu, sve dok ne ujete kljocaj,
Ukljuite ureaj.
Drite ruke i posue udaljenim od otrica u
pokretu ili diskova za vrijeme pripremanja
namirnica kako bi umanjili rizik od povrede te
sauvali ureaj od oteenja. Alat za struganje
moete koristiti jedino u sluaju kada je ureaj
iskljuen.
Nikada ne pritiite namirnice rukom, Uvijek
koristite plastini dio za pritiskanje namirnice
kroz otvor. (21)
Nikada ne ostaljajte ureaj za vrijeme rada bez
nadzora kada je ukljuen i nalazi se u poloaju
ON
Primjeri spravljanja:
Navedena vremena spravljanja su priblina I
jednako tako ovise o kvaliteti namirnica koje se
obrauju te o eljenom stupnju finoe obrade
namirnica.

Spravljanje namirnica:
Namirnica Koliina Preporuen
stupanj
Vrijeme
obrade
Meso
700g max
10-20
sec.
Luk
700g 10-15
10-20
sec.
ljenjaci
600g 20-max
10-20
sec.
Riba
700g 1-20
10-20
sec.
Sir
700g 1-20
10-20
sec.
Tekuina
(juha)
700g 1-20 20 sec.
Mrkva 700g 15-20 20 sec.
Kruh
4 kosi 15-20
10-20
sec.
Jabuke 700g 20-max 10-20

9
sec.
Perin Max 4
vezice
max 10 sec.
Majoneza Max 4
alice/1 lt.
20-max 20 sec.
Spravljanje tijesta
NAPOMENA: Budite sigurni da je jedinica
iskljuena i da je gubm u poziciji OFF prije nego
to postavljate ili skidate bilo koji nastavak,
Budite sigurni da je sigurnosni pokrov (1)
zatvoren.
Postavite posudu na kuite.
Namjestite otrice za tijesto (23) na osovinu
unutar posude.
Ubacite namirnice u posudu.
Postavite glavni poklopac (20) te ga zatvorite.
Preporuena brzina stupnja obrade je MAX.
Maksimum kapaciteta za spravljanje tijesta na
osnovi mijeanja 600g. brana plus 400 gr.
Vode, ukoliko elite spraviti 1 kg. tijesta. Dok
mijesite tijesto, ne koristite ureaj due od 20
sekundi, poslije toga priekajte najmanje 2
minute prije ponovnog koritenja ureaja.
Za Vau sigurnost, Dio za stiskanje hrane
ostavite u njegovom otvoru za vrijeme koritenja
ureaja.
Tuenje (npr. vrhnja, snijega od jaja)
NAPOMENA : Budite sigurni da je jedinica
iskljuena i da je gubm u poziciji OFF prije nego
to postavljate ili skidate bilo koji nastavak,

Budite sigurni da je sigurnosni pokrov (1)
zatvoren.
Postavite posudu na kuite.
Namjestite plastini nastavak za tuenje (23) na
osovinu unutar posude.
Ubacite namirnice u posudu.
Postavite glavni poklopac (20) te ga zatvorite.
Preporuena brzina stupnja obrade je MAX.
Za Vau sigurnost, Dio za stiskanje hrane
ostavite u njegovom otvoru za vrijeme koritenja
ureaja. Drite ruke, kosu, odjeu, alat za
struganje i posue udaljenim od udaraa
(metlica) za vrijeme pripremanja namirnica kako
bi umanjili rizik od povrede te sauvali ureaj od
oteenja.
VANO
UPOZORENJE:
Nikada ne upotrebljavajte nastavak za tuenje
(npr. snijega od jaja) kako biste mijesili tijesto.
Cijedilo agruma
POZOR : Uvijek koristite cijedilo aguma s
najmanjom brzinom (MIN)

NAPOMENA : Budite sigurni da je jedinica
iskljuena i da je gubm u poziciji OFF prije nego
to postavljate ili skidate bilo koji nastavak,
Budite sigurni da je sigurnosni pokrov (1)
zatvoren.
Postavite posudu na kuite.
Postavite filter cijedila agruma (16) u posudu
okreui ga.
Namjestite svrdlo za cijeenje (17)
Stupanj brzine cijeenja agruma je MIN. Nikada
ne koristite cijedilo agruma u veoj brzini.
Sijeckanje / Komadanje
NAPOMENA: Budite sigurni da je jedinica
iskljuena i da je gubm u poziciji OFF prije nego
to postavljate ili skidate bilo koji nastavak,
Budite sigurni da je sigurnosni pokrov (1)
zatvoren.
Postavite posudu na kuite.
UPOZORENJE: Budite izuzetno paljivinoevi
su izuzetno otri. Paljivo rukujte njima.
Postavite noeve prema Vaem izboru na dra
noeva (8)
Postavite dra noeva (8) u posudu.
Postavite glavni poklopac na posudu.
Za Vau sigurnost, uvijek koristite dio za
pritiskanje (21) kako bi pritiskali namirnice,
nikada to ne inite golim rukama. Dijelovi u
pokretanju : uvajte prsti prilikom pranjenja
posude.
Nemojte prepuniti posudu. Za vrijeme jednog
ciklusa obrade, moete spraviti najvie 1,5 kg
namirnica.

Primjeri spravljanja
Za parmesan
(sir)
Preporueni stupanj brzine
izmeu 10-15
Za debelo
nitanje
Preporueni stupanj brzine
izmeu 10-15
Za tanko
nitanje
Preporueni stupanj brzine
izmeu 10-15 (kupus, mrkva,
luk)
Za tanko
komadanje
Preporueni stupanj brzine
izmeu 10-15(kupus, mrkva,
luk)
Za debelo
komadanje
Preporueni stupanj brzine
izmeu 10-15 (mrkva,
krastavac, kupus)
Pommes frites Preporueni stupanj brzine
izmeu 10-15 (krumpir)10
Mikser
NAPOMENA: Budite sigurni da je jedinica
iskljuena i da je gubm u poziciji OFF prije nego
to postavljate ili skidate bilo koji nastavak,
Prvo, skinite posudu (13) I glavni poklopac (20).
Otvorite sigurnosni pokrov pritiskom na gumb
(2). (Sigurnosni pokrov moe biti otvoren jedino
ukoliko je glavni poklopac (20) uklonjen)
Postavite mikser na njegovo mjesto.
UPOZORENJE:Budite izuzetno paljivinoevi
su izuzetno otri. Paljivo rukujte njima.
Postavite posudu bez prikljuaka, i postavite
glavni poklopac na nejgovo mjesto.
VANO : Mikser nee raditi ukoliko poklopac
(20) nije na svom mjestu. Posuda mora biti
prazna i bez prikljuaka za vrijeme koritenja
miksera.
Postavite poklopce miksera (18, 19)
Preporueni stupanj brzine miksanja je izmeu
5-Max. Za mekanije povre i voe (npr:
banana), startajte s manjom brzinom i zatim
poveajte po svom izboru. Za tvre povre i
voe (npr: mrkva) uvijek koristite najveu brzinu
ili Max. Ne punite mikser s vie od 300 gr
tvrdog povra ili voa . U kontinuitetu ga
nemojte koristiti due od 20 sekundi.
U mikseru moete drobiti desetak kockica leda
za 15 20 sekundi.
NAPOMENA: Da bi izbjegli prelijevanje, ne
koristite mikser s vie od 1000 ml. tekuine (e.
g: juha).
Uvijek koristite mikser da je poklopljen.
Ukoliko miksate vruu tekuinu, uklonite mali
polopac (19)
Cijelo vrijeme izbjegavajte kontakt s pominim
dijelovima.
Drite ruke, kosu, odijeu i posue udaljenim
od posude za vrijeme miksanja kako bi umanjili
rizik od povrede, te sauvali mikser od
oteenja. Alat za struganje moete koristiti
jedino u sluaju kada je ureaj iskljuen.
Da bi skinuli mikser, prvo morate skinuti glavni
poklopac (20)
Sokovnik
NAPOMENA : Budite sigurni da je jedinica
iskljuena iz izvora el.energije i da je gumb u
poloaju OFF
Budite sigurni da je sigurnosni pokrov zatvoren.
Postavite posudu na kuite.
Umetnite filter sokovnika (7)
Postavite poklopac sokovnika (15) i zatvorite.
Preporuen stupanj brzine je MAX. za
spravljanje soka.
Za Vau sigurnost, uvijek koristite dio za
pritiskanje kako bi sastojke pritisnuli prema
dolje.
Uvijek budite sigurni, da je poklopac sokovnika
pravilno zatvoren. Ne otvarajte poklopac
sokovnika (15) za vrijeme rada.
Obavezno postavite gumb u poloaj OFF
nakon svake uporabe. Budite sigurni da je
motor ugaen, te iskljuite ureaj iz utinice
prije nego ga rastavite.
Tijekom uporabe, privremeno iskljuite ureaj
kako bi ste uz pomo patule (9) oistili talog
nakupljen na filteru,
Ne gurajte prste ili druge predmete otvarajui
sokovnik dok je u pogonu.. Ukoliko se
namirnica zaglavi, koristite dio za pritiskanje
(21) ili slijedei dio voa ili povra, kako bi
zaglavljeni dio protisnuli. Ukoliko ovaj nain nije
rijeio problem zaglavljenih dijelova, iskljuite
motor I rastavite sokovnik kako bi uklonili
ostatke zaglavljenih namirnica.
IENJE I ODRAVANJE
NAPOMENA: Prije ienja, budite sigurni da je
ureaj iskljuen iz utinice i da je gumb u poloaju
OFF.
Nikada ureaj ili kabel ne uranjajte u vodu.
Kuite motora uvijek obriite suhom tkaninom.
Jedino otrice od nehrajueg elika mogu biti
oprane u perilici posua.
Svi ostali dijelovi jedino mogu biti oprani u toploj
void s nekim od deterdenata za pranje.
ienje miksera :
- Ulijte toplu vodu sa sapunicom.
- zaklopite.
- Ukljuite mikser na najveu brzinu na 30
sekundi. Obriite i ponovite postupak ukoliko
je potrebno.
GORENJE
VAM ELI PUNO ZADOVOLJSTVA U RADU S
VAIM APARATOM!

Pridravamo pravo do promjena!

11
SRB - MNE
1 sigurnosni poklopac
2 dugme za otvaranje sigurnosnog poklopca
3 dugme za uklju. /isklju.
4 pulsno dugme
5 kuite motora
6 osovina motora
7 sokovnik
8 dra noa
9 patula
10 noevi (seckanje na tanko & debelo, na krike
tanko & debelo, reetkasto i pomfrit)
11 plastini dodatak za meanje
12 blender
13 posuda
14 umetak poklopca sokovnika
15 poklopac sokovnika
16 cediljka za sok
17 dodatak za ceenje
18 poklopac blendera
19 mali poklopac blendera
20 glavni poklopac
21 umetak glavnog poklopca
22 no za seckanje
23 no za testo
24 zatitnik noa za seckanje
25 postolje za no
26 poklopac postolja za no
VANA UPOZORENJA
Pri korienju elektrinih aparata treba uvek
potovati osnovne bezbednosne mere,
ukljuujui sledee:
1. Proitajte sva uputstva pre korienja aparata.
Predlaemo da ova uputstva uvate na
sigurnom mestu za budue konsultacije.
2. Napon Vae kune instalacije mora odgovarati
naponu koji je naveden na podnoju aparata.
Ukljuite samo u struju odgovarajueg napona.
3. Za zatitu od elektrinog udara nemojte stavljati
kuite motora (bazu), elektrini gajtan ili utika
u vodu ili drugu tenost.
4. Kada aparat koriste deca ili se koristi u blizini
dece, potreban je strog nadzor.
5. Izvucite elektrini gajtan iz utinice kada se
aparat ne koristi, pre stavljanja ili skidanja
delova i pre ienja.
6. Uvek izbegavajte dodir sa pokretnim delovima.
7. Nemojte koristiti aparat sa oteenim gajtanom
ili utikaem ili posle kvara aparata, ili ako je
aparat isputen ili je oteen na bilo koji nain.
Odnesite aparat u najblii ovlaeni servis na
ispitivanje, popravku ili elektrino ili mehaniko
podeavanje.
8. Korienje dodataka koji se ne preporuuje u
priruniku sa uputstvima moe prouzrokovati
poar, elektrini udar ili povrede.
9. Nemojte koristiti aparat na otvorenom prostoru.
10. Nemojte dopustiti da gajtan visi preko ivice stola
ili radne povrine, ili da dolazi u dodir sa vrelim
povrinama.
11. uvajte ruke i pribor od noeva u pokretu ili
diskova dok obraujete namirnice, da biste
smanjili rizik od ozbiljnih povreda ili oteivanje
aparata za obradu namirnica. Moe se koristiti
grebalica, ali samo dok aparat nije ukljuen.
12. Noevi su otri. Paljivo rukujte njima. Kada
rukujete noem sekaa, uvek ga drite za gornji
plastini deo.
13. Da biste smanjili rizik od povreda, nemojte
nikada stavljati noeve za seenje ili diskove na
bazu a da prethodno niste dobro privrstili
posudu.
14. Proverite da li se poklopac bezbedno blokirao
pre putanja u rad aparata.
15. Nikada nemojte stavljati namirnice rukom. Uvek
koristite dodatak za potiskivanje namirnica.
16. Nemojte pokuavati da silom zatvarate ili
otvarate blokirni mehanizam na poklopcu.
17. Blender uvek treba da radi sa poklopcem.
18. Kada meate toplu tenost, uklonite centralni
deo sa poklopca koji se sastoji od dva dela.
19. Nemojte koristiti aparat ako je filter sokovnika
oteen ili u kvaru.
20. Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od
strane osoba (ukljuujui i decu) sa smanjenim
fizikim, senzornim ili mentalnim
sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i
znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu
instrukcija za upotrebu aparata datih od strane
osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.
Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne
bi igrala sa aparatom.
Jaina buke: Lc = 73 dB (A)

Ova je oprema oznaena u skladu s
evropskom smernicom 2002/96/EG o
otpadnoj elektrinoj i elektronskoj opremi
(waste electrical and electronic equipment -
WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za
sabiranje i rukovanje otpadnom elektrinom
i elektronskom opremom, koji su na snazi u
celokupnoj Evropskoj Uniji.


SAUVAJTE OVA UPUTSTVA
SAMO ZA UPOTREBU U DOMAINSTVU

12
VANA OBAVETENJA
Molimo Vas da paljivo proitate ova uputstva.
Radi Vae zatite, E 95 FP Aparat za obradu
namirnica ima dvostruki sigurnosni ureaj, tako da
ne moe da se pokrene ukoliko glavni poklopac (20)
nije blokiran na mestu a sigurnosni poklopac (1)
zatvoren i ako blender (12) nije takoe blokiran na
mestu.

Molimo Vas da imate u vidu sledee:
1. Da biste otvorili sigurnosni poklopac (1) ili
skinuli blender (12), morate prvo skinuti glavni
poklopac.
2. Da bi aparat za obradu namirnica radio,
sigurnosni poklopac (1) mora biti ispravno
zatvoren. Pritisnite dugme (2) za otvaranje
sigurnosnog poklopca (1).
3. Da bi blender (12) radio, glavni poklopac (20)
mora da blokira na mestu.
4. Dok blender (12) radi, proverite da li su
prethodno uklonjeni svi dodaci iz posude
aparata za obradu namirnica (13).
5. Nemojte pokuavati da istovremeno koristite i
blender i aparat za obradu namirnica.
6. Nemojte pokuavati da silom zatvarate ili
otvarate blokirni mehanizam sigurnosnog
poklopca (1) ili mehanizam za blokiranje
glavnog poklopca.
UPUTSTVA ZA UPOTREBU
Kontrolna tabla
Poto ste ispravno zatvorili sigurnosni poklopac,
ispravno postavili posudu (13) i blokirali glavni
poklopac (20), pritisnite dugme (3) da biste
aktivirali aparat.
Za upotrebu u isprekidanim intervalima,
pritisnite PULSE dugme (4)
Obrada namirnica
OPREZ: Proverite da li je aparat iskljuen iz izvora
struje i da li se dugme nalazi u iskljuenom poloaju
OFF, pre stavljanja ili skidanja bilo kojih dodataka
ili pre ienja.

UPOZORENJE : Budite veoma paljivi, noevi su
otri.
Zatvorite sigurnosni poklopac (1). Nemojte
pokuavati da silom otvarate ili zatvarate
mehanizam za blokiranje.
VANO: Jedinica za obradu namirnica nee
raditi ako sigurnosni poklopac nije zatvoren. To
se mora uiniti pre nego to se posuda stavi na
svoje mesto.

UPOZORENJE: Radi smanjivanja rizika od
povreda, nemojte nikada stavljati no za
seenje na bazu pre nego to prethodno
ispravno stavite posudu na mesto.
Stavite posudu (13) na jedinicu motora (5).
(Nema potrebe da se okree blokirae se
sama od sebe)
Stavite no za seenje (22) na osovinu unutar
posude.
Proverite da li je no za seenje pravilno
postavljen na svoje mesto.
Stavite sastojke koji treba da se obrade u
posudi (13).
UPOZORENJE: Budite veoma paljivi Noevi
su otri, rukujte paljivo. Uvek drite no za
seenje za gornji plastini deo. Posle korienja
noa za seenje, uvek ga izvadite iz posude
(13), pre uklanjanja obraenih namirnica. Kada
odlaete no za seenje, uvek na njega stavite
zatitnu kapicu (24). Stavite glavni poklopac
(20) na posudu i stavite pipak na poklopcu u
otvor za sigurnosno zakljuavanje jedinice
motora dok ne ujete da je kljocnulo. Ukljuite
aparat.
Drite ruke i pribor dalje od noa za seenje dok
secka hranu, da biste smanjili rizik od ozbiljnih
povreda ili oteivanja sekaa namirnica.
Moete koristiti grebalicu, ali samo dok aparat
za obradu namirnica ne radi.
Nemojte nikada stavljati namirnice rukom. Uvek
koristite dodatak za potiskivanje namirnica (21).
Nemojte nikada ostavljati aparat bez nadzora
dok radi, tj. dok je ukljuen na ON.
Primeri obrade:
Prikazano vreme obrade je priblino i zavisi od
kvaliteta namirnica koje treba obraditi i stepena
eljene finoe.

Proizvod

Koliina

Preporueni
nivoi
Vreme
delovanja
Meso 700g max 10-20 sec.
Luk 700g 10-15 10-20 sec.
Orasi 600g 20-max 10-20 sec.
Riba 700g 1-20 10-20 sec.
Sir 700g 1-20 10-20 sec.
Tenosti
(supa)
700g 1-20 20 sec.
argarepa 700g 15-20 20 sec.
Hleb 4 kosi 15-20 10-20 sec.
Jabuke 700g 20-max 10-20 sec.
Perun Maks. 4
veze
max 10 sec.
Majonez Maks. 4
olje/1 l
20-max 20 sec.


13
Pravljenje testa
OPREZ: Proverite da li je aparat iskljuen iz struje i
da li je dugme za uklju./isklju. na OFF pre
stavljanja ili skidanja dodataka.
Proverite da li je sigurnosni poklopac (1)
zatvoren.
Stavite posudu na jedinicu motora.
Stavite no za testo (23) na osovinu unutar
posude.
Stavite sastojke u posudu.
Stavite glavni poklopac (20) i blokirajte ga.
Preporuena brzina okretanja je MAX.
Maksimalni kapacitet za pravljenje testa bazira
se na meavini od 600g brana plus 400g vode
radi dobijanja 1 kg testa. Pri pravljenju testa,
maina ne sme da radi due od 20 sekundi,
posle toga saekajte bar dva minuta pre
ponovnog ukljuivanja aparata.
Radi vae bezbednosti, neka dodatak za
potiskivanje bude na svom mestu dok aparat
radi.
Muenje
OPREZ: Proverite da li je aparat iskljuen iz struje a
dugme za uklju./isklju. na OFF pre stavljanja ili
skidanja dodataka.
Proverite da li je sigurnosni poklopac (1)
zatvoren.
Stavite posudu na jedinicu motora.
Stavite plastini dodatak za muenje ( 11) u
posudu.
Stavite sastojke u posudu.
Stavite glavni poklopac (20) i blokirajte ga.
Preporuena brzina za muenje jeste MAX.
Radi vae bezbednosti, dodatak za potiskivanje
mora biti na svom mestu dok aparat radi. Drite
ruke, kosu, odeu, kao i patule i drugi pribor
dalje od dodataka za muenje dok rade, radi
smanjenja rizika od povreda i/ili oteivanja
aparata.

VANO
UPOZORENJE:
Nemojte nikada koristiti dodatak za meanje
testa.
Cediljka za juno voe
OPREZ: Uvek koristite cediljku na minimalnoj brzini
(MIN).
OPREZ: Proverite da li je jedinica iskljuena iz
struje i da li je dugme za uklju./usklju. na OFF
pre stavljanja ili skidanja dodataka.
Proverite da li je sigurnosni poklopac (1)
zatvoren.
Stavite posudu na jedinicu motora.
Stavite filter cediljke (16) na posudu i privrstite
ga okretanjem.
Stavite dodatak za ceenje (17)
Brzina rada aparata za ceenje junog voa
jeste MIN. Nemojte stavljati cediljku na velike
brzine.
Neprekidno seenje na krike /
renjeve
OPREZ: Proverite da li je jedinica iskljuena iz
struje a dugme za uklju./isklju. na OFF pre
stavljanja ili skidanja dodataka.
Proverite da li je sigurnosni poklopac (1)
zatvoren.
Stavite posudu na jedinicu motora.
UPOZORENJE: Budite veoma paljivi noevi
su otri. Rukujte paljivo.
Odaberite odgovarajui no i postavite ga na
nosa noa (8)
Stavite nosa noa (8) na posudu.
Stavite glavni poklopac na posudu i privrstite
ga.
Radi Vae bezbednosti, uvek koristite dodatak
za potiskivanje (21) da biste potisnuli sastojke i
namirnice nemojte nikada dodavati rukom.
Pokretni delovi: drite prste dalje od otvora za
punjenje.
Nemojte prepunjavati posudu. U jednoj operaciji
moete obraditi najvie 1.5 kg namirnica.

Primeri obrade
Za parmezan (Sir) Preporuena brzina izmeu
10-15
Za debele krike
(Kupus, argarepa,
luk)
Preporuena brzina izmeu
10-15
Za tanke krike
(Kupus, argarepa,
luk)
Preporuena brzina izmeu
10-15
Za tanke renjeve
(argarepa,
krastavci, kupus)
Preporuena brzina izmeu
10-15
Za debele renjeve
(Salata, argarepa,
jabuke)
Preporuena brzina izmeu
10-15
Za pomfrit (Krompir) Preporuena brzina izmeu
10-15
Blender
OPREZ: Proverite da li je jedinica iskljuena iz
struje a dugme za uklju./isklju. na "OFF pre
stavljanja ili skidanja dodataka.
Prvo, skinite posudu (13) i glavni poklopac (20).
Otvorite sigurnosni poklopac pritiskom na
dugme (2). (Sigurnosni poklopac se moe
otvoriti tek po skidanju glavnog poklopca (20).
Stavite blender na svoje mesto.

14
UPOZORENJE: Budite veoma paljivi noevi
su otri. Rukujte paljivo.
Postavite posudu bez ikakvih dodataka i stavite
glavni poklopac i privrstite ga.
VANO: Blender nee raditi dok se poklopac
(20) ne blokira. Posuda mora biti prazna i bez
dodataka dok se koristi blender.
Postavite poklopce blendera (18, 19)
Preporuena brzina za rad blendera je izmeu
5-MAX. Za meko povre i voe (npr. : banana),
ponite malom brzinom a onda je poveavajte u
skladu sa potrebama. Za tvrdo povre i voe
(npr.: argarepe) uvek koristite velike brzine ili
MAX. Nemojte pretovarivati blender sa vie od
300 g tvrdog povra po jednoj obradi. Nemojte
dopustiti da blender radi vie od 20 sek.
neprestano.
Moete samleti oko 300 g leda za 15-20 sek. u
blenderu.
OPREZ: Da bi se spreilo prolivanje, u blender
nemojte stavljati nikada vie od 1000ml tenosti
(npr.: supe).
U toku rada, blender uvek treba da ima
poklopac.
Kada se u blenderu nalazi vrela tenost, skinite
mali poklopac (19).
Sve vreme izbegavajte kontakt sa pokretnim
delovima.
Drite ruke, kosu, odeu, kao i patule i pribor
van domaaja blendera, radi smanjenja rizika
od povreda ili oteivanja blendera. Moete
koristiti patulu, ali samo dok je blender
iskljuen.
Da biste skinuli blender, morate skinuti glavni
poklopac (20).
Sokovnik
OPREZ: Proverite da li je jedinica iskljuena iz
struje a dugme za uklju./isklju. na OFF
Proverite da li je sigurnosni poklopac zatvoren.
Stavite posudu na jedinicu motora.
Stavite filter sokovnika (7)
Stavite poklopac za sokovnik (15) i blokirajte
ga.
Preporuena brzina je MAX. za sokovnik.
Radi Vae bezbednosti, uvek koristite dodatak
za potiskivanje sastojaka.
Uvek proverite da li je poklopac sokovnika
dobro privren na svom mestu pre
ukljuivanja aparata. Nemojte skidati poklopac
sokovnika (15) dok aparat radi.
Proverite da li je dugme za uklju/isklju. na
OFF pre svake upotrebe. Proverite da li se
motor sasvim zaustavio i iskljuite aparat iz
struje pre skidanja delova.
Za vreme upotrbe, povremeno pritisnite dugme
na OFF" da biste oistili pulpu koja ostane u
filteru, pomou patule (9).
Nemojte stavljati prste ili druge predmete u
otvor sokovnika dok radi. Ako se namirnice
zaglave u otvoru, koristite dodatak za
potiskivanje namirnica (21) ili drugo pare voa
ili povra da biste ih potisnuli. Kada takav nain
potiskivanja namirnica zaglavljenih u otvor nije
mogu, iskljuite motor i skinite sokovnik da
biste uklonili preostalu hranu.
IENJE I ODRAVANJE
OPREZ: Proverite da li je jedinica iskljuena iz
struje a dugme za uklju./isklju. na OFF pre
ienja.
Nemojte nikada ispirati jedinicu ili elektrini
gajtan ili utika u vodi.
Jedinicu motora istite iskljuivo vlanom
krpom.
Samo se noevi od nerajueg elika mogu
prati u maini za pranje sudova.
Svi drugi delovi mogu se prati u toploj sapunici
korienjem obine tenosti za pranje sudova.
ienje blendera :
- Napuniti toplom sapunicom.
- Staviti poklopac.
- Ukljuite blender da radi na maksimalnoj
brzini 30 sekundi. Isperite i ponovite ako je
potrebno.

GORENJE
VAM ELI MNOGO ZADOVOLJSTVA U RADU S
VAIM APARATOM!

Pridravamo pravo do promena!
15
EN
1 security lid
2 button for opening security lid
3 on / off button
4 pulse button
5 motor housing
6 motor shaft
7 juice extractor
8 blade holder
9 spatula
10 blades (shredding thin &thick, slicing thin &
thick, grating and french fries )
11 plastic whisking attachment
12 blender
13 bowl
14 pusher of juice extractor lid
15 lid of juice extractor
16 juicer
17 reamer
18 lid of blender
19 small lid of blender
20 main lid
21 pusher of main lid
22 chopping blade
23 dough blade
24 chopping blade protector
25 blade stand
26 blade stan cover
IMPORTANT SAFEGUARDS
When using electrical appliances, basic safety
precautions should always be followed,
including the following:
1. Read all instructions before using the appliance.
It is suggested that you keep these instructions
in a safe place for future references.
2. Your voltage must correspond to the voltage
printed on the bottom of the appliances.
Connect to alternating current only.
3. To protect against electrical shock do not put
the motor housing (base), cord or plug in water
or other liquid.
4. Close supervision is necessary when the
appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use, before
putting on or taking off parts, an before
cleaning.
6. Avoid contacting moving parts at all times.
7. Do not operate the appliance with a damaged
cord or plug or after the appliance malfunctions,
or is dropped or damaged in any manner.
Return the appliance to the nearest authorized
service facility for examination, repair or
electrical or mechanical adjustment.
8. The use of attachments including canning jars
not recommended in the instruction manual
may cause fire, electric shock or injury to
persons.
9. Do not use outdoors.
10. Do not let cord hang over edge of table or
counter, or touch hot surfaces.
11. Keep hands and utensils away from moving
blades or discs while processing food to reduce
the risk of severe injury to persons or damage
to the food processor. A scraper may by used
but must be used only when the food processor
is not running.
12. Blades are sharp. Handle carefully. When
handling the chopper blade , always hold it by
the upper plastic part.
13. To reduce the risk of injury, never place cutting
blades or discs on the base without first putting
bowl properly in place.
14. Be certain cover is securely locked in place
before operating appliance
15. Never feed food by hand. Always use food
pusher.
16. Do not attempt to defeat the cover interlock
mechanism.
17. Always operate blender with cover in place.
18. When blending hot liquids, remove center piece
of two-piece cover.
19. Do not use the appliance if juicer filter is
damaged or broken.
20. This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience
and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they
do not play with the appliance.
Noise level: Lc = 73 dB(A)

This appliance is marked according to the
European directive 2002/96/EC on Waste
Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
This guideline is the frame of a European-wide
validity of return and recycling on Waste
Electrical and Electronic Equipment.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
FOR HOUSEHOLD USE ONLY
IMPORTANT INFORMATION
Please read all the following instructions
carefully.
For your protection, E 95 FP Food Processor has a
double safety device so that it cannot run unless the
main lid (20) is locked in place and the security
cover (1) is closed or the blender (12) is also locked
in place.

Please Note:

16
1. To open security cover (1) or remove blender
(12), you must first remove the main lid.
2. To operate the food processor, security cover
(1) must be properly closed. Push the button (2)
for opening the security cover (1).
3. To operate blender (12) main lid (20) must be
locked in place.
4. When operating blender (12), make sure that all
attachments are first removed from food
processor bowl (13).
5. Do not attempt to use both blender and food
processor at the same time.
6. Do not attempt to defeat the security cover (1)
interlock mechanism or the main lid interlock.
INSTRUCTIONS FOR USE
Control Panel
After properly closing the security cover,
correctly locating the bowl (13) and locking the
main lid (20), turn the operation button (3) to
activate the unit from its off position.
For intermittent use, press onto PULSE button
(4)
Food Processing
CAUTION: Make sure that the unit is unplugged
from power source and operation button is on OFF
before inserting or removing any attachments an
before cleaning.
WARNING: Use extreme caution, blades are sharp.
Close the security cover (1). Do not attempt to
defeat the cover interlock mechanism.
IMPORTANT: The food processing unit will not
operate if the security cover is not closed. This
must be done before the bowl is locked in
place.
WARNING: To reduce risk of injury, never place
the cutting blade on the base without first
putting the bowl properly in place.
Place the bowl (13) on the motor block (5).
(There is no need to turn it it will lock in place
by itself)
Place the chopping blade (22) on the shaft
inside the bowl.
Make sure that the chopping blade is correctly
positioned in its place.
Place the ingredients to be processed in the
bowl (13).
WARNING: Use extreme caution Blades are
sharp, handle carefully. Always hold the
chopping blade by the upper plastic part. After
using the chopping blade, always take it out of
the bowl (13) before removing the processed
food. Always store the chopping blade with its
protective cap (24) on. Place the main lid (20)
on the bowl and guide the nozzle on the lid into
the safety lock opening in the motor block, until
you hear it snap in place. Turn the appliance on.
Keep hands and utensils away from the cutting
blade while chopping food, to reduce the risk of
severe injury to persons or damage to the food
chopper. A scraper may be used, but must be
used only when the food processor is not
running.
Never feed food by hand. Always use food
pusher (21)
Do not leave the appliance unsupervised when
it is operating i.e. when it is ON
Processing Examples:
The processing times indicated are approximate
and also depend on the quality of the food to be
processed and the degree of fineness you require.

Food Processing:
Product Quantity Recommende
d Levels
Operatio
n Times
Meat
700g max
10-20
sec.
Onions
700g 10-15
10-20
sec.
Nuts
600g 20-max
10-20
sec.
Fish
700g 1-20
10-20
sec.
Cheese
700g 1-20
10-20
sec.
Liquids
(soup)
700g 1-20 20 sec.
Carrots 700g 15-20 20 sec.
Bread
4 kosi 15-20
10-20
sec.
Apples
700g 20-max
10-20
sec.
Parsley Max 4
bundles
max 10 sec.
Mayonnaise Max 4
cups/1lt
20-max 20 sec.
Dough Making
CAUTION: Make sure that the unit is unplugged
from power source and operating button is on OFF
before inserting or removing attachments
Make sure the security cover (1) is closed.
Place the bowl on the motor block.
Insert the dough blade (23) on the shaft inside
the bowl.
Place ingredients in the bowl.
Place the main lid (20) and lock it.
Recommended operation speed level is MAX.
Maximum capacity for processing dough is
based on the mixture of 600g. of flour plus 400
gr. of water in order to obtain 1 kg. of dough.
When preparing knead dough, do not operate
the machine longer than 20 seconds afterwards

17
wait at least two minutes before operating the
machine again.
For your safety, keep the pusher in its place
while operating the appliance.
Whisking
CAUTION: Make sure that the unit is unplugged
from power source and operating button is on OFF
before inserting or removing attachments.
Make sure the security cover (1) is closed.
Place the bowl on the motor block.
Place the Plastic whisking attachment ( 11) into
the bowl.
Place the ingredients in the bowl.
Place the main lid (20) and lock it.
Recommended speed level for whipping is
maximum.
For your safety, the pusher must stay in its
place while operating the appliance. Keep
hands, hair, clothing as well as spatulas and
other utensils away from beaters during hands,
hair, clothing as well as spatulas and other
utensils away from beaters during operation to
reduce the risk of injury to person, and/or
damage to the appliance.

IMPORTANT WARNING:
Never use the whisking attachment for dough
kneading.
Citrus Juicer
CAUTION : Always operate the juicer only at
minimum speed (MIN)
CAUTION : Make sure that the unit is unplugged
from power source and operating button is on OFF
before inserting or removing attachments.
Make sure the security cover (1) is closed.
Place the bowl on the motor block.
Place the citrus juicer filter (16) on the bowl and
lock it by turning it.
Put on the juicer reamer (17)
Operation speed level for citrus juicing is MIN.
Do not operate the juicer at higher speed.
Continuous Slicer / Shredder
CAUTION : Make sure that the unit is unplugged
from power source and operating button is on
OFF before inserting or removing attachments.
Make sure security cover (1) is closed.
Place the bowl on the motor block.
WARNING: Use extreme caution blades are
sharp. Handle carefully.
Place the blade of your choice on the blade
holder (8)
Place the blade holder (8) onto the bowl.
Place the main lid on the bowl and lock in place.
For your safety, always use the pusher (21) to
press down the ingredients never feed food by
hand. Moving parts: keep fingers out of
discharge opening.
Do not overload the bowl. In one operation, you
can process maximum 1.5 kg. of food.

Processing Examples
For Parmesan cheese
(Cheese)
Recommended speed
level is between 10-15
For thick slicing
(Cabbage, carrots onions)
Recommended speed
level is between 10-15
For thin slicing
(Cabbage, carrots onions)
Recommended speed
level is between 10-15
For thin shredding
(Carrots, cucumbers,
cabbage)
Recommended speed
level is between 10-15
For thick shredding
(lettuce, carrots, apples)
Recommended speed
level is between 10-15
For French fries
(Potatoes)
Recommended speed
level is between 10-15
Blender
CAUTION: Make sure the unit is unplugged from
power source and operating button is on OFF
before inserting or removing attachments.
First, remove the bowl (13) and main lid (20).
Open the security cover by pushing the button
(2). (Security cover can be opened only after
the main lid (20) is removed)
Place the blender on its place.
WARNING : Use extreme caution blades are
sharp. Handle carefully.
Place the bowl without any attachments on, and
place the main lid and lock it in place.
IMPORTANT: Blender will not operate when lid
(20) is not locked in place. The bowl must be
empty and without attachments when blender is
used.
Place the lids of the blender (18, 19)
Recommended speed levels for blending are
between 5-Max. For soft vegetables and fruits
(e. g: banana), shard with the low speed then
increase according to your needs. For hard
vegetables and fruits (e. g: carrots) always use
the highest speed or Max. Do not load the
blender with more than 300 gr. of hard
vegetable in one time. Do not operate
continuously more than 20 sec. In one time.
You can crash 10 oz. O ice cubes in 15-20 sec.
In the blender.
CAUTION: To prevent spilling, do not operate
the blender with more than 1000 ml. of soft
liquid (e. g: soup).
Always operate the blender with cover in place.
When blending hot liquids, remove the small lid
(19)
Avoid contact with moving parts at all times.

18
Keep hands, hair, clothing, as well as spatulas
and other utensils out of the container while
blending, to reduce the risk of severe injury to
persons of damage to the blender. A spatula
may be used, but must be used only when the
unit is not running.
To remove blender, you must first remove the
main lid (20)
Juice Extractor
CAUTION: Make sure unit is unplugged from power
source and operating button is on OFF
Make sure the security cover is closed.
Place the bowl on the motor unit.
Place in the juice extractor filter (7)
Place the juice extractor lid (15) and lock it.
The recommended speed level is MAX. For
juice extracting.
For your safety, always use the pusher to press
down the ingredient.
Always make sure juicer lid is locked securely in
place before motor is turned on. Do not remove
the juice extractor lid (15) while operating.
Be sure to turn switch to OFF position after
each use. Make sure the motor stops
completely and unplug unit before
disassembling.
During use, turn OFF the appliance temporarily
to clean the pulp that remains in the filter, with
the help of the spatula (9)
Do not put your fingers of other objects into the
juicer opening while it is in operation. If food
becomes lodged in the opening, use food
pusher (21) or another piece of fruit or
vegetable to push it down. When this method of
removing food lodged in the opening is not
possible, turn the motor OFF and disassemble
juicer to remove the remaining food.
CLEANING AND MAINTENANCE
CAUTION: Make sure the unit is unplugged from
power and operating button is on OFF before
cleaning.
Never immerse the unit or cord or plug in water.
Clean the motor block with a damp cloth only.
Only the stainless steel blades can be washed
in the dishwasher.
All other parts can be cleaned in warm sudsy
water using regular dishwashing liquid.
Cleaning the blender :
- Fill with sudsy warm water.
- Place cover.
- Run blender at maximum speed for 30
seconds. Rinse at repeat if necessary.

GORENJE
WISHES YOU A LOT OF PLEASURE WHEN
USING YOUR APPLIANCE

We reserve the right to any modifications!

RO
1 Capac de siguran
2 Buton pentru deschiderea capacului de
siguran
3 Buton ON/OFF (pornire/oprire)
4 Buton puls
5 Carcas motor
6 Ax motor
7 Storctor fructe
8 Suport lam
9 Spatul
10 Lame (tiere fin & normal, feliere fin &
groas, rzuire, cartofi prjii)
11 Ataament din plastic pentru amestecare
12 Blender
13 Vas
14 Dispozitiv de mpingere pentru storctorul de
fructe
15 Capac pentru storctorul de fructe
16 Dispozitiv pentru suc
17 Dispozitiv pentru stoarcere
18 Capac blender
19 Capac mic blender
20 Capac principal
21 Dispozitiv de mpingere la capacul principal
22 Lam tocare
23 Lamaaluat
24 nveli pentru lama de tocare
25 Suport lam
26 Capac pentru suportul lamei
PRECAUII IMPORTANTE
Atunci cnd folosii aparatele electrice, trebuie
s luai urmtoarele msuri de protecie,
inclusiv pe cele de mai jos:
1. Citii instruciunile nainte de a folosi aparatul.
V sugerm s pstrai aceste instruciuni
pentru viitor.
2. Voltajul reelei dvs. electrice trebuie s
corespund cu cea nscris pe plcua din
partea de jos a aparatului. Conectai doar la
curent alternativ.
3. Pentru a evita ocurile electrice nu punei
carcasa motorului, cablul de alimentare sau
techerul n ap sau alte lichide.
4. Supravegheai copii dac folosesc acest aparat,
sau dac se joac n apropierea aparatului.
5. Dac demontai aparatul, dac dorii s l
curai sau dac ai terminat ce ai avut de
lucrat cu el, scoatei-l din priz.
6. Nu atingei piesele care sunt n funciune.

19
7. Dac aparatul a fost scpat pe jos, dac este
deteriorat, sau dac techerul sau cablul de
alimentare sunt deteriorate, returnai aparatul
celei mai apropiate uniti de service autorizate
pentru examinare sau reparare.
8. Dac utilizai dispozitive sau ataamente care
nu sunt recomandate n acest manual, putei
provoca incendii, oc electric sau accidente.
9. Nu folosii aparatul n exterior.
10. Nu lsai cablul s atrne peste marginea
mesei, a blatului, sau s intre n contact cu
suprafee fierbini.
11. Nu atingei cu mna sau alte ustensile lamele i
discurile atunci cnd acestea funcioneaz. Vei
evita n acest fel accidentele i deteriorarea
aparatului. Putei folosi un instrument de rzuire
doar atunci cnd aparatul nu funcioneaz.
12. Lamele sunt foarte ascuite. Manevrai-le cu
grij. Atunci cnd folosii lama pentru tocare,
inei-o de partea superioar din plastic.
13. Pentru a reduce riscul provocrii accidentelor,
nu punei lamele sau discurile la baz, fr a
fixa n prealabil vasul.
14. Asigurai-v c ai fixat bine capacul, nainte de
a porni aparatul.
15. Nu punei mncare cu mna. Folosii
dispozitivul de mpingere.
16. Nu forai mecanismul de blocare de pe capac.
17. Blenderul trebuie folosit doar cu capac.
18. Atunci cnd punei lichide fierbini n blender,
scoatei partea central a capacului.
19. Nu folosii aparatul dac filtrul pentru sucuri
este deteriorat.
20. Acest aparat nu trebuie utilizat de ctre
persoane (inclusiv copii) care au capaciti
fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt
lipsite de experien i cunotine, cu excepia
cazului n care sunt supravegheai sau instruii
cu privire la utilizarea aparatului de ctre o
persoan responsabil pentru sigurana lor.
Copiii trebuie supravegheai pentru a nu se juca
cu aparatul.
Nivel de zgomot: Lc = 73 dB [A]


PSTRAI ACESTE INSTRUCIUNI NUMAI
PENTRU UTILIZAREA APARATULUI N
GOSPODRIE.

Acest aparat este marcat corespunztor
directivei europene 2002/9/CE n privina
aparatelor electrice i electronice vechi
(waste electrical and electronic
equipment - WEEE).
Directiva prescrie cadrul pentru o preluare
napoi, valabil n ntreaga UE, i
valorificarea aparatelor vechi.
INFORMAII IMPORTANTE
V rugm s citii cu atenie instruciunile de
mai jos.
Pentru sigurana dvs., robotul de buctrie E 95 FP
are un dispozitiv de siguran, astfel nct s nu
poat porni dect n cazul n care capacul principal
(20) este bine fixat pe locul su, iar capacul de
siguran (1) este nchis sau blender-ul (12) este
fixat.

Observaie:
1. Pentru a deschide capacul de siguran (1) sau
pentru a scoate blender-ul (12), trebuie s
scoatei mai nti capacul principal.
2. Pentru a porni robotul de buctrie, capacul de
siguran (1) trebuie s fie corect nchis.
Apsai butonul (2) pentru a deschide capacul
de siguran (1).
3. Pentru a porni blenderul (12) capacul principal
(20) trebuie s fie bine fixat.
4. Pentru a porni blenderul (12) asigurai-v c
toate ataamentele sunt scoase din vasul
robotului de buctrie (13).
5. Nu ncercai s folosii blenderul i robotul de
buctrie n acelai timp.
6. Nu ncercai s forai mecanismul capacului de
siguran (1) sau sistemul de blocare de la
capacul principal.
INSTRUCIUNI DE UTILIZARE
Panou de comenzi
Dup ce nchidei corect capacul de siguran i
dup ce punei vasul (13) i blocai capacul
principal (20), rotii butonul (3) pentru a activa
aparatul.
Pentru o funcionare intermitent apsai
butonul PULS (4).
Robot
ATENIE: Asigurai-v c unitatea este scoas din
priz i c butonul este n poziia oprit OFF,
nainte de a introduce sau de a scoate
ataamentele, sau nainte de a cura aparatul.
ATENIE: Folosii lamele cu atenie, sunt extrem de
tioase.
nchidei capacul de siguran (1). Nu ncercai
s forai sistemul de blocare.
IMPORTANT: Robotul nu va funciona n cazul
n care capacul de siguran nu este bine
nchis. Acest lucru trebuie fcut nainte de a fixa
vasul.
ATENIE: Pentru a reduce riscul accidentelor,
nu punei lama pe baz nainte de a fixa vasul.
Punei vasul (13) pe carcasa motorului (5). (Nu
trebuie rotit, se va bloca singur).

20
Punei lama de tocare (22) pe axul din interiorul
aparatului.
Asigurai-v c lama de tocare este fixat
corect pe poziie.
Punei ingredientele pe care dorii s le
preparai n vas (13).
ATENIE: Folosii cu atenie lamele sunt
ascuite, manevrai-le cu grij. Lama de tocare
trebuie inut de partea din plastic de sus. Dup
ce folosii lama de tocare, scoatei-o din vas
(13) nainte de a scoate coninutul. Lama de
tocare trebuie pstrat n nveliul protector
(24). Punei capacul principal (20) pe vas i
fixai dispozitivul de pe capac n gaura de fixare
de pe carcasa motorului, pn cnd se aude un
clic. Pornii aparatul.
Ferii-v minile i evitai s folosii alte
ustensile ct timp lama funcioneaz, pentru a
reduce riscul accidentelor i al deteriorrii
aparatului. Se poate folosi o unealt de rzuire
numai atunci cnd aparatul s-a oprit.
Nu punei ingredientele n aparat cu ajutorul
minilor. Utilizai dispozitivul de mpingere (21).
Nu lsai aparatul nesupravegheat atunci cnd
funcioneaz.
EXEMPLE DE UTILIZARE:
Durata indicat pentru diferite ingrediente este
aproximativ i depinde i de calitatea alimentelor i
de gradul de finee pe care l dorii.

Tabel alimente:
Produs Cantitate Nivel
recomadat
Durat
Carne 700 g max. 10-20 sec.
Ceap 700 g 10-15 10-20 sec.
Nuci 600 g 20-max. 10-20 sec.
Pete 700 g 1-20 10-20 sec.
Brnz 700 g 1-20 10-20 sec.
Lichide
(sup)
700 g 1-20 20 sec.
Morcovi 700 g 15-20 20 sec.
Pine 4 buc. 15-20 10-20 sec.
Mere 700 g 20-max. 10-20 sec.
Ptrunjel max. 4
legturi
max. 10 sec.
Maionez max. 4
cni/1 lt
20-max. 20 sec.
Prepararea aluatului
ATENIE: nainte de a introduce sau de a scoate
ataamentele, asigurai-v c aparatul este oprit
OFF i scos din priz.
Asigurai-v c ai nchis capacul de siguran.
Punei vasul pe carcasa motorului.
Introducei lama pentru aluat (23) pe axul din
interiorul vasului.
Punei ingredientele n vas.
Punei i fixai capacul principal (20).
Nivelul recomandat este MAX.
Capacitatea maxim de amestecare este o
compoziie alctuit din: 600 g de fin i 400 g
ap pentru a obine 1 kg de aluat. Cnd
preparai aluatul nu lsai aparatul s
funcioneze mai mult de 20 de secunde, apoi
ateptai 2 minute nainte de a porni din nou
aparatul.
Amestecarea
ATENIE: nainte de a introduce sau de a scoate
ataamentele, asigurai-v c aparatul este oprit
OFF i scos din priz.
Asigurai-v c ai nchis capacul de siguran.
Punei vasul pe carcasa motorului.
Punei ataamentul din plastic pentru
amestecare (11) n vas.
Punei ingredientele n vas.
Punei i blocai capacul principal (20).
Nivelul de vitez recomandat este cel maxim.
Pentru sigurana dvs. pstrai dispozitivul de
mpingere la locul su ct timp utilizai aparatul.
Ferii-v minile, prul i hainele, ct timp
aparatul este n funciune, i inei spatulele i
alte ustensile ct mai departe de aparat. Vei
reduce astfel riscul unor accidente i vei evita
deteriorarea aparatului.

AVERTISMENT IMPORTANT:
Nu folosii dispozitivul de amestecare pentru
prepararea aluatului.
Dispozitiv pentru suc
ATENIE: Dispozitivul pentru suc poate fi folosit
doar la viteza minim (MIN).
ATENIE: nainte de a introduce sau de a scoate
ataamentele, asigurai-v c aparatul este oprit
OFF i scos din priz.
Asigurai-v c ai nchis capacul de siguran.
Punei vasul pe carcasa motorului.
Punei filtrul pentru suc (16) n vas i blocai-l
prin rotire.
Fixai dispozitivul de stoarcere (17).
Nivelul recomandat al vitezei este cel minim. Nu
folosii storctorul la vitez mai mare.
Tiere/Feliere
ATENIE: nainte de a introduce sau de a scoate
ataamentele, asigurai-v c aparatul este oprit
OFF i scos din priz.
Asigurai-v c ai nchis capacul de siguran.
Punei vasul pe carcasa motorului.
ATENIE: Lamele sunt foarte ascuite,
manevrai-le cu atenie.

21
Punei lama pe care o dorii pe suportul de lam
(8)
Punei suportul lamei (8) n vas.
Punei capacul principal pe vas i blocai-l.
Pentru sigurana dvs. folosii dispozitivul de
mpingere pentru a mpinge n jos ingredientele.
Pri n micare: nu inei minile n preajma
deschiderii.
Nu ncrcai vasul prea mult. Putei pune cte
1,5 kg de fiecare dat.

Exemplu:
Pentru brnz parmezan Nivelul recomandat este
ntre 10-15
Pentru felii groase (varz,
morcovi, ceap)
Nivelul recomandat este
ntre 10-15
Pentru felii subiri (varz,
morcovi, ceap)
Nivelul recomandat este
ntre 10-15
Pentru tiere subire
(morcovi, castravei
varz)
Nivelul recomandat este
ntre 10-15
Pentru tiere groas
(salat, morcovi, mere)
Nivelul recomandat este
ntre 10-15
Pentru cartofi prjii Nivelul recomandat este
ntre 10-15
Blender
ATENIE: nainte de a introduce sau de a scoate
ataamentele, asigurai-v c aparatul este oprit
OFF i scos din priz.
Mai nti scoatei vasul (13) i capacul principal
(20).
Deschidei capacul de siguran, apsnd pe
buton (2). (Capacul de siguran poate fi
ndeprtat numai dup ce capacul principal (20)
a fost scos).
Fixai blenderul.
ATENIE: Folosii cu grij lamele sunt foarte
ascuite.
Punei vasul fr ataamente pe locul su i
fixai capacul principal la locul su.
IMPORTANT: Blenderul nu va funciona n
cazul n care capacul (20) nu este fixat la locul
su. Vasul trebuie s fie gol, fr ataamente,
atunci cnd se utilizeaz blenderul.
Punei capacele blenderului (18, 19).
Nivelurile de vitez recomandate pentru blender
sunt ntre 5-Max. Pentru legume i fructe moi
(de exemplu banane) folosii la nceput o vitez
mic, apoi cretei n funcie de cerine. Pentru
legume i fructe tari (de exemplu morcovi)
folosii o vitez mai mare sau chiar pe cea
maxim. Nu punei mai mult de 300 g de
legume tari deoadat. Nu folosii aparatul mai
mult de 20 de secunde.
Putei pune n blender 300 g de ghea timp de
10-15 sec.
ATENIE: pentru a evita riscul scurgerii, nu
folosii blenderul cu mai mult de 1000 ml de
lichid (de exemplu sup).
Blenderul poate fi folosit doar cu capac.
Cnd folosii blenderul cu lichide fierbini,
scoatei capacul cel mic (19).
Evitai contactul cu piesele n micare.
Minile, hainele, prul, spatulele sau alte
ustensile nu trebuie s intre n contact cu
blenderul, deoarece exist riscul producerii de
accidente i de defeciuni. Putei folosi o
spatul dup ce blenderul nu mai funcioneaz.
Pentru a scoate blenderul, mai nti trebuie s
scoatei capacul principal (20).
Storctor de fructe
ATENIE: Asigurai-v c aparatul este scos din
priz i c butonul este pe poziia OFF (oprit).
nchidei capacul de siguran.
Punei vasul pe carcasa motorului.
Punei filtrul storctorului.
Punei capacul storctorului (15) i blocai-l.
Nivelul de vitez recomandat este MAX.
Pentru sigurana dvs. folosii dispozitivul de
mpingere.
Asigurai-v c, nainte de a porni aparatul,
capacul este bine fixat. Nu ndeprtai capacul
storctorului (15) ct timp aparatul
funcioneaz.
Dup fiecare folosire oprii aparatul rotind
butonul la poziia OFF. Dup ce motorul se
oprete complet, scoatei aparatul din priz
pentru a-l dezasambla.
n timpul funcionrii, mai oprii din cnd n cnd
aparatul pentru a cura pulpa care rmne n
filtru, cu ajutorul unei spatule (9).
Nu punei degetele sau alte obiecte n
deschiderea dispozitivului pentru suc ct timp
acesta este n funciune. Dac se blocheaz
alimentele n deschidere, folosii dispozitivul
pentru mpingere (21) sau alt bucat din fruct
sau legum. Dac nici n acest fel nu se
deblocheaz, oprii aparatul i dezasamblai-l
pentru a-l cura.
CURARE I NTREINERE
ATENIE: Asigurai-v c aparatul este scos din
priz i c butonul este pe poziia OFF (oprit).
Nu punei aparatul sau cablul de alimentare n
ap sau orice alt lichid.
Curai carcasa motorului doar cu o crp
umed.
Numai lamele din oel inoxidabil pot fi folosite n
maina de splat vasele.
Celelalte piese pot fi curate cu ap cald i
detergent de vase.

22
Curarea blenderului:
Umplei cu ap cald cu puin detergent.
Punei capacul.
Folosii blenderul la viteza maxim timp de
30 de secunde.
Cltii de mai multe ori dac este necesar.


GORENJE
V DORETE S FOLOSII PRODUSELE
NOASTRE CU MULT PLCERE
Ne rezervm dreptul oricror modificri!

SK

1 Bezpenostn kryt
2 Tlaidlo pre otvorenie bezpenostnho krytu
3 Tlaidlo on/off (zapnutie/vypnutie)
4 Tlaidlo pulse (impulz)
5 Kryt motora
6 Hriade motora
7 Sitko odavovaa
8 Driak noa
9 Stierka
10 Noe (strhadlo tenk&hrub, pltky
tenk&hrub, trielko a krja na hranolky)
11 Plastov driak ahaa
12 Ndoba mixra
13 Ndoba
14 Pomcka na tlaenie pri do odavovaa
15 Kryt odavovaa
16 Odavova
17 Run odavova
18 Kryt mixra
19 Mal kryt mixra
20 Hlavn kryt
21 Pomcka na tlaenie pre hlavn kryt
22 N na sekanie
23 N na miesenie
24 Kryt sekacieho noa
25 Stojan noov
26 Kryt noov
DLEIT BEZPENOSTN
UPOZORNENIA
Ke pouvate elektrick zariadenia, dbajte na
zkladn bezpenostn upozornenia vrtane
nasledovnch:
1. Pretajte si vetky pokyny pred pouitm
zariadenia. Uschovajte si nvod na bezpenom
mieste pre pouitie v budcnosti.
2. Naptie v miestnej elektrickej sieti mus
zodpoveda naptiu naznaenmu na spodnej
asti zariadenia. Pripojte len k striedavmu
prdu.
3. Pre ochranu pred razom elektrickm prdom
neponrajte motor (zkladu), kbel alebo
konektor do vody a inej tekutiny.
4. Zvte pozornos, ke pouvate zariadenie v
blzkosti det.
5. Odpojte od elektrickej siete ak ho nebudete
pouva, pred nakladanm alebo skladanm
prsluenstva a pred istenm.
6. Vyhnite sa kontaktu s pohybovmi asami.
7. Nepouvajte zariadenie s pokodenou sieovu
nrou alebo konektorom alebo po poruche
zariadenia, ak vm spadlo alebo je pokoden
akmkovek inm spsobom. Odneste
zariadenie do najbliieho autorizovanho
servisnho strediska pre kontrolu, opravu alebo
elektrick alebo mechanick nastavenia.
8. Pouitie prsluenstva neodporanch v
nvode me spsobi raz elektrickm
prdom, poiar alebo raz osb.
9. Nepouvajte v exteriri.
10. Nenechvajte sieov nru visie cez okraj
stola a zabrte dotyku s horcimi predmetmi.
11. Udrujte ruky a nstroje mimo pohybujcich sa
asti poas spracovvania potravn, aby ste
zabrnili vnemu razu osb alebo pokodeniu
kuchynskho robota. krabku je mon poui,
ale len ke kuchynsk robot nie je v prevdzke.
12. Noe s ostr. Zaobchdzajte s nimi opatrne.
Ke robte so sekacm noom, vdy ho uchopte
za horn plastov as.
13. Aby ste znili riziko razu, nikdy neumiestujte
sekacie noe na zkladu bez prvho zaloenia
mixovacej ndoby na jej miesto.
14. Uistite sa, e prslun kryty s zaloen pred
pouitm zariadenia.
15. Nikdy neposvajte potraviny rukou. Vdy
pouite nstroj na tlaenie.
16. Nepokajte sa demontova blokovac
mechanizmus krytu.
17. Vdy pouvajte mixr s krytom.
18. Ke mixujete horce potraviny, zlote horn
mal kryt.
19. Nepouvajte zariadenie, aj je ltre odavovaa
pokoden alebo zlomen.
20. Zariadenie nepouvajte, ak s zstrka, sieov
kbel alebo in siastky pokoden. Toto
zariadenie nesm pouva osoby (vrtane
det), ktor maj obmedzen telesn, zmyslov
alebo mentlne schopnosti alebo ktor nemaj
dostatok sksenost a znalost, pokia nie s
pod dozoromalebo im nebolo vysvetlen
pouvanie tohto zariadenia osobou
zodpovednou za ich bezpenos. Deti musia by
pod dozorom, aby sa nehrali so zariadenm.
Deklarovan hodnota emisie hluku je 72 dB(A)
23
Tento spotrebi je oznaen v slade s
eurpskou smernicou 2002/96/EG o
nakladan s pouitmi elektrickmi a
elektronickmi zariadeniami (waste electrical
and electronic equipment - WEEE).
Tto smernica stanov jednotn eurpsky
(EU) rmec pre sptn odber a recyklovanie
pouitch zariaden.

USCHOVAJTE SI TIETO POKYNY LEN PRE
POUITE V DOMCNOSTI
DLEIT INFORMCIA
Pretajte si nasledovn pokyny pozorne. Pre
vau ochranu, E 95 FP kuchynsk robot m dvojit
bezpenostn zariadenie, take sa
neme spusti, pokm nie je hlavn kryt (20) na
mieste a bezpenostn kryt (1) nie je uzavret alebo
nie je zaloen mixr (12).

Vimnite si:
1. Pre otvorenie bezpenostnho krytu (1) alebo
zloenie mixra (12), muste najskr zloi
hlavn kryt.
2. Pre pouite robota mus by bezpenostn kryt
(1) sprvne zatvoren. Stlate tlaidlo (2) pre
otvorenie bezpenostnho krytu (1).
3. Pre pouitie mixra (12) hlavn kryt (20) mus
by uzamknut na mieste.
4. Ke pouvate mixr (12), uistite sa, e vetko
prsluenstvo je zloen z ndoby kuchynskho
roboty (13).
5. Nepokajte sa pouva aj mixr a kuchynsk
robot sasne.
6. Nepokajte sa odblokova bezpenostn kryt
(1) alebo zmok hlavnho krytu.
OVLDANIE
Ovldac panel
Po sprvnom zatvoren bezpenostnho krytu,
sprvnom umiestnen ndoby (13) a uzamknut
hlavnho krytu (20), otote ovlda (3) pre
aktivciu zariadenia z pozcie vypnutia.
Pre krtkodob pouitie stlate tlaidlo PULSE
(4)
Spracovanie potravn
Upozornenie: Uistite sa, e zariadenie je
odpojen od elektrickej siete a hlavn vypna je v
pozcii OFF pred naloenm alebo vybratm
prsluenstva a pred istenm.
VAROVANIE: zvte pozornos, noe s ostr.
Zatvorte bezpenostn kryt (1). Nepokajte sa
odblokova blokovac mechanizmus.
DLEIT: Robot nebude pracova, ak nie je
bezpenostn kryt zatvoren. Toto muste
vykona pred vloenm ndoby na miesto.
VAROVANIE: Pre znenie rizika razu nikdy
neumiestujte sekac n na zkladu bez
zaloenia ndoby na miesto.
Zalote ndobu (13) na motorov as (5). (Nie
je potrebn ju zata zablokuje sa na mieste
sama)
Umiestnite sekac n (22) na hriade do
ndoby.
Uistite sa, e sekac n je sprvne
umiestnen.
Vlote ingrediencie na spracovanie do ndoby
(13).
VAROVANIE: Zvte pozornos noe s
ostr, zaobchdzajte opatrne. Vdy drte
sekac n za horn plastov as. Po pouit
sekacieho noa ho vdy vyberte z ndoby
(13) pred vyberanm spracovanej potraviny.
Vdy ho ukladajte s naloenm ochrannm
krytom (24). Umiestnite hlavn kryt (20) na
ndobu a vete trysku na kryte do pozcie
uzamknutia v otvore na motorovej jednotke,
pokm nezapadne na miesto. Zapnite
zariadenie.
Udrujte ruky a nstroje mimo sekacch noov
poas spracovania potraviny, aby ste zabrnili
razu alebo pokodeniu robota. Mete poui
stierku, ale mete ju poui ke robot
nepracuje.
Nikdy netlate potraviny rukami. Vdy pouite
prslun nstroj (21)
Nenechvajte zariadenie bez dohadu poas
prevdzky, napr. ke je zapnut ON.

Prklady spracovania:
asy spracovania s priblin a taktie zvisia
od kvality potravn a stupa poadovanej jemnosti.
Spracovanie jedla:
Produkt Mnostvo
Odporan
rovne
as
Mso 700 g max 10-20 sek.
Cibua 700 g 10-15 10-20 sek.
Orechy 600 g 20-max 10-20 sek.
Ryby 700 g 1-20 10-20 sek.
Syr 700 g 1-20 10-20 sek.
Tekutiny
(polievka)
700 g 1-20 20 sek.
Mrkvy 700 g 15-20 20 sek.
Peivo 4 kusy 15-20 10-20 sek.
Jablk 700 g 20-max 10-20 sek.
Petrlen
max 4
kusy
max 10 sek.

24
Majonza
max 4
lky/1 l
20-max 20 sek.
Miesenie cesta
UPOZORNENIE: Uistite sa, e zariadenie je
odpojen od zdroja energie a tlaidlo je v OFF
pred vkladanm alebo vyberanm prsluenstva.
Uistite sa, e bezpenostn kryt (1) je
zatvoren.
Umiestnite ndobu na motorov as.
Vlote hky na miesenie (23) na hriade v
ndobe.
Vlote ingrediencie do ndoby.
Zalote hlavn kryt (20) a uzamknite ho.
Odporan rove rchlosti je MAX.
Maximlna kapacita pre spracovanie cesta je na
zklade mieania 600g. mky plus 400 gr. vody
pre dosiahnutie 1 kg. cesta. Ke pripravujete
kysnut cesto, nepouvajte zariadenie dlhie
ako 20 seknd, pokajte najmenej dve minty
pred optovnm pouitm zariadenia.
Z dvodu bezpenosti zalote pomcku na
tlaenie na miesto poas pouvania zariadenia.
ahanie
UPOZORNENIE: Uistite sa, e zariadenie je
odpojen od zdroja energie a tlaidlo je v OFF
pred vkladanm alebo vyberanm prsluenstva.
Uistite sa, e bezpenostn kryt (1) je
zatvoren.
Vlote ndobu na motorov jednotku.
Umiestnite plastov ahacie prsluenstvo (11)
do ndoby.
Vlote ingrediencie do ndoby.
Zalote hlavn kryt (20) a uzamknite ho.
Odporan rchlos pre ahanie je maximum.
Pre bezpenos nechajte pomcku na tlaenie
na mieste poas pouvania zariadenia.
Udrujte ruky, vlasy, odevy ako aj stierky a in
nstroje mimo ahaa, aby ste zabrnili razu
alebo pokodeniu zariadenia.

DLEIT VAROVANIA:
Nikdy nepouvajte prsluenstvo na ahanie
na miesenie cesta.
Odavova citrusovch plodov
UPOZORNENIE: Vdy pouvajte odavova len
na minimlnej rchlosti (MIN)
UPOZORNENIE: Uistite sa, e zariadenie je
odpojen od zdroja energie a tlaidlo je v OFF
pred vkladanm alebo vyberanm prsluenstva.
Uistite sa, e bezpenostn kryt (1) je
zatvoren.
Zalote ndobu na motorov blok.
Zalote lter odavovaa (16) do ndoby a
uzamknite ho otoenm.
Vlote run odavova (17)
Rchlos pre odavovanie je MIN.
Nepouvajte odavova pri vyej rchlosti.
Krja/strhadlo
UPOZORNENIE: Uistite sa, e zariadenie je
odpojen od zdroja energie a tlaidlo je v OFF
pred vkladanm alebo vyberanm prsluenstva.
Uistite sa, e bezpenostn kryt (1) je
zatvoren.
Umiestnite ndobu na motorov blok.
VAROVANIE: Zvte pozornos epele s
ostr. Zaobchdzajte opatrne.
Umiestnite epe poda vho vberu na driak
noov (8)
Umiestnite driak noov (8) do ndoby.
Zalote hlavn kryt na ndobu a uzamknite.
Z dvodov bezpenosti vdy pouite nstroj na
posvanie (21) pre tlaenie ingredienci,
nikdy netlate rukou. Pohybov asti: udrujte
prsty mimo otvoru.
Neprepajte ndobu. V jednej opercii mete
spracova maximlne 1.5 kg. potraviny.
Prklady spracovania
Parmezn syr (syr) Odporan rchlos medzi 10-15
Hrub pltky
(kapusta, mrkva,
cibua)
Odporan rchlos medzi 10-15
Tenk pltky
(kapusta, mrkva,
cibua)
Odporan rchlos medzi 10-15
Pre hrub strhanie
(mrkva, uhorky,
kapusta)
Odporan rchlos medzi 10-15
Pre tenk strhanie
(mrkva, uhorky,
kapusta)
Odporan rchlos medzi 10-15
Hranolky
(Zemiaky)
Odporan rchlos medzi 10-15
Mixr
UPOZORNENIE: Uistite sa, e zariadenie je
odpojen od zdroja energie a tlaidlo je v OFF
pred vkladanm alebo vyberanm prsluenstva.
Najskr zlote ndobu (13) a hlavn kryt (20).

25
Otvorte bezpenostn kryt stlaenm tlaidla
(2). (Bezpenostn kryt me by otvoren len
po odstrnen hlavnho krytu (20))
Vlote mixr na miesto.
VAROVANIE: Zvte pozornos - noe s ostr.
Zaobchdzajte s nimi opatrne.
Umiestnite ndobu robota bez prsluenstva a
zalote hlavn kryt a uzamknite na mieste.
DLEIT: Mixr nepracuje, ke kryt (20) nie
je uzamknut na mieste. Ndoba robota mus
by przdna a bez prsluenstva pri pouit
mixra.
Zalote kryty na mixr (18, 19)
Odporan rovne pre mixovanie s 5-Max.
Pre mkk zeleninu a ovocie (napr: banny),
zanite s nzkou rchlosou, potom zvte poda
potreby. Pre tvrd zeleninu a ovocie (napr:
mrkva) vdy pouite najvyiu rchlos alebo
Max. Nezaaujte mixr s viac ako 300 gr.
zeleniny naraz. Nepouvajte nepretrite dlhie
ako 20 sek.
Mete rozdrvi 10 oz. O kociek za 15-20 sek. v
mixri.
UPOZORNENIE: Aby ste zabrnili preliatiu,
nepouvajte mixr s viac ako 1000 ml. tekutiny
(napr: polievka).
Vdy pouvajte mixr so zaloenm krytom.
Ke mixujete horce tekutiny, zlote stredn
mal kryt (19)
Vyhnite sa kontaktu s pohybovmi asami.
Udrujte ruky , vlasy, odevy ako aj stierku mimo
ndoby poas mixovania, aby ste zabrnili
razu alebo pokodeniu. Mete poui stierku
ale a po zastaven zariadenia. Pre zloenie
mixra muste najskr zloi hlavn kryt (20).
Odavova
UPOZORNENIE: Uistite sa, e zariadenie je
odpojen od elektrickej siete a tlaidlo je vypnut
OFF
Uistite sa, e bezpenostn kryt je zatvoren.
Umiestnite ndobu robota na motorov
jednotku.
Umiestnite lter odavovaa (7).
Umiestnite kryt odavovaa (15) a uzamknite
ho.
Odporan rchlos je MAX. pre odavovanie.
Z dvodu bezpenosti vdy pouite nstroj na
posvanie ingredienci.
Vdy sa uistite, e kryt odavovaa je
bezpene uzamknut pre zapnutm motora.
Neskladajte kryt odavovaa (15) poas
prevdzky.
vypnite vypna na OFF pozciu po kadom
pouit. Uistite sa, e motor je plne zastaven
a zariadenie odpojen pred demontovanm.
Poas pouvania vypnite zariadenie na OFF
pre istenie zvykov vo ltri, pomocou stierky
(9)
Nevkladajte prsty ani in predmety do
odavovaa poas prevdzky. Ak potraviny
ostan v priestore pre vkladanie, pouite nstroj
na posvanie (21) alebo in kus ovocia alebo
zeleniny na potlaenie dolu. Ke to nie je
mon, vypnite zariadenie a demontujte
odavova pre vybratie zostvajcej potraviny.
ISTENIE A DRBA
UPOZORENIE: Uistite sa, e zariadenie je
odpojen od elektrickej energie a vypnut pred
istenm.
Nikdy neponrajte zariadenie alebo sieov
nru do vody.
istite motorov blok navlhenou tkaninou.
Oceov epele mete umva v umvake
riadu.
Vetky ostatn asti mete isti v teplej vode
so sapontom.
istenie mixra:
- Naplte teplou vodou so sapontom.
- Zalote kryt.
- Spustite mixr na rchlos na 30 seknd.
Opakujte, ak je to potrebn.
GORENJE YCZY PASTWU WIELE
SATYSFAKCJI PODCZAS UYTKOWANIA
URZDZENIA

Zastrzegamy sobie prawo do zmian!

HU
1 biztonsgi fedl
2 biztonsgi fedl nyitgomb
3 be-/kikapcsol gomb
4 ''pulse'' gomb
5 motorburkolat
6 motortengely
7 gymlcspasszroz
8 pengetart
9 spatula
10 pengk (vkony s vastag cskoz, vkony s
vastag szeletel, reszel s hasbburgonya-
kszt )
11 manyag habver
12 turmixedny
13 edny
14 gymlcscentrifuga nyomeszkze
15 gymlcscentrifuga fedele
16 citrusfacsar szr
17 citrusfacsar
18 turmix fedl
19 turmix kis fedl
20 nagy fedl

26
21 nagy fedl nyomeszkze
22 aprt penge
23 tsztagyr lapt
24 aprt penge vdburkolata
25 pengetart
26 pengetart burkolata
FONTOS BIZTONSGI UTASTSOK
Elektromos berendezsek hasznlatakor
minden esetben be kell tartani az alapvet
biztonsgi vintzkedseket, belertve az
albbiakat:
1. A berendezs hasznlatba vtele eltt olvassa
el az sszes utastst. Javasoljuk, hogy a jelen
utastsokat tartsa biztonsgos helyen a
ksbbi hasznlathoz.
2. A hlzati feszltsg meg kell, hogy feleljen a
berendezs aljra nyomtatott
feszltsgrtknek. Csak vltakoz ramhoz
csatlakoztassa.
3. Az ramts elleni vdelem rdekben ne
helyezze a motorhzat (alapot), a kbelt vagy a
csatlakozt vzbe vagy egyb folyadkba.
4. Ha gyermekek hasznljk vagy gyermekek
kzelben hasznljk a berendezst, fokozott
felgyelet szksges.
5. Hasznlaton kvl, rszek felraksa s levtele
eltt, valamint tisztts eltt csatlakoztassa le a
fali csatlakozrl.
6. Minden esetben kerlje a mozg alkatrszek
rintst.
7. Ne zemeltesse a berendezst srlt kbellel
vagy csatlakozval, illetve a berendezs
meghibsodsa utn, vagy ha az leesett, illetve
brmilyen mdon megsrlt. Juttassa vissza a
berendezst a legkzelebbi hivatalos szervizbe
tvizsglsra, javtsra, illetve elektromos vagy
mechanikus belltsra.
8. A hasznlati utastsban nem javasolt
kiegsztk hasznlata (belertve a konzerves
vegeket) tzet, elektromos ramtst vagy
szemlyi srlst okozhat.
9. Ne hasznlja szabad tren.
10. Ne hagyja, hogy a kbel lelgjon az asztal vagy
pult szln, illetve hogy forr felletekhez rjen.
11. A kezt s az eszkzket tartsa tvol a mozg
pengktl vagy trcsktl az lelmiszerek
feldolgozsa sorn, hogy elkerlje a slyos
szemlyi srlseket, illetve a berendezs
krosodst. Kaparks hasznlhat, de csak
ha a berendezs nem jr.
12. A pengk lesek. vatosan bnjon velk. Az
aprt pengt mindig a fels manyag rsznl
fogva kezelje.
13. A srlsek elkerlse rdekben soha ne
helyezze a vgpengket vagy trcskat az
alapra anlkl, hogy elszr az ednyt
megfelelen a helyre illeszten.
14. Gyzdjn meg rla, hogy a fed biztosan
rgztve legyen a helyn a berendezs
zemeltetse eltt.
15. Ne kzzel adagolja bele az lelmiszert. Mindig
hasznlja a nyomeszkzt.
16. Ne prblja meg beakasztani a fedl reteszel
mechanizmust.
17. A turmixot mindig a helyre megfelelen
felhelyezett fedllel mkdtesse.
18. Forr folyadkok keverse esetn tvoltsa el a
ktrszes fedl kzps rszt.
19. Ne hasznlja a berendezst, ha a
gymlcscentrifuga szrje srlt vagy trtt.
20. Ha a hlzati kbel meghibsodott, a
kockzatok elkerlse rdekben Gorenje
szakszervizben, vagy hivatalos szakszervizben
ki kell cserlni. A kszlk mkdtetsben
jratlan szemlyek, gyerekek, nem
beszmthat szemlyek felgyelet nlkl soha
ne hasznljk a kszlket. Vigyzzon, hogy a
gyerekek ne jtszanak a kszlkkel. Mkds
kzben soha ne hagyja a kszlket felgyelet
nlkl.
Zajkibocsts: Lc = 73 dB(A)

A berendezs az elektromos s elektronikus
kszlkek hulladkairl (WEEE) szl
2002/96/EK Eurpai Irnyelvnek megfelel
jelzssel rendelkezik.
Ez az irnyelv eurpaszerte az elektromos s
elektronikus kszlkek hulladkainak
visszavltsra s jrahasznostsra
vonatkozik.

RIZZE MEG A JELEN UTASTSOKAT
CSAK HZTARTSI HASZNLATRA
FONTOS INFORMCIK
Krjk, gondosan olvassa el a kvetkez
utastsokat.
A vdelem rdekben az E95 FP hztartsi
robotgp ketts biztonsgi mechanizmussal
rendelkezik, gy nem indthat el, ha a nagy fedl
(20) nincs a helyre reteszelve s a biztonsgi fedl
(1) nincs lezrva, illetve ha a turmix (12) nincs a
helyre reteszelve.

Megjegyzs:
1. A biztonsgi fedl (1) felnyitshoz vagy a
turmix (12) eltvoltshoz elszr el kell
tvoltani a nagy fedelet.
2. A robotgp zemeltetshez a biztonsgi
fedlnek (1) megfelelen lezrva kell lennie.
Nyomja meg a gombot (2) a biztonsgi fedl (1)
felnyitshoz.
3. A turmix (12) zemeltetshez a nagy fedlnek
(20) a helyre reteszelve kell lennie.

27
4. A turmix (12) zemeltetsekor gyzdjn meg
rla, hogy elszr a kiegsztk el legyenek
tvoltva a robotgp ednybl (13).
5. Ne prblja meg egyszerre mkdtetni a
turmixot s a robotgpet.
6. Ne prblja meg beakasztani a biztonsgi fedl
(1) reteszel mechanizmust vagy a nagy fedl
reteszt.
HASZNLATI UTASTSOK
Vezrlpanel
A biztonsgi fedl megfelel lezrsa, az edny
(13) helyes felraksa s a nagy fedl (20)
reteszelse utn fordtsa el a bekapcsol
gombot (3) az ''off'' llsbl az egysg
beindtshoz.
Szakaszos zemeltetshez nyomja le a
''PULSE'' gombot (4)
lelmiszerek feldolgozsa
VIGYZAT: Gyzdjn meg rla, hogy a kszlk
ki legyen hzva az ramelltsbl s a bekapcsol
gomb ''OFF'' (ki) llsban legyen, mieltt behelyezi
vagy kiveszi a kiegsztket, illetve mieltt tiszttani
kezdi a berendezst.

FIGYELEM: Klns vatossggal jrjon el, a
pengk lesek.
Zrja le a biztonsgi fedelet (1). Ne prblja
meg beakasztani a fedl reteszel
mechanizmust.
FONTOS: A robotgp nem lp mkdsbe, ha
a biztonsgi fedl nincs lecsukva. Ezt az edny
helyre reteszelse eltt kell megtenni.
FIGYELEM: A srlsek elkerlse rdekben
ne helyezze a vgpengt az alapra anlkl,
hogy eltte az ednyt megfelelen a helyre
tette volna.
Helyezze az ednyt (13) a motoregysgre (5).
(Nem kell elfordtani magtl bereteszeldik)
Helyezze az aprt pengt (22) a tengelyre az
edny belsejben.
Gyzdjn meg rla, hogy az aprt penge a
helyre kerlt.
Helyezze be a feldolgozand hozzvalkat az
ednybe (13).
FIGYELEM: Rendkvli vatossggal jrjon el -
A pengk lesek, vatosan bnjon velk. Az
aprt pengt mindig a fels manyag felnl
fogja meg. Az aprt pengt a hasznlat utn
mindig tvoltsa el az ednybl (13), mieltt a
feldolgozott lelmiszert kivenn. Az aprt
pengt mindig a vdkupakjt (24) rhzva
trolja. Helyezze a nagy fedelet (20) az
ednyre, s irnytsa a fedl megfelel rszt a
biztonsgi reteszel nylsba a motoregysgen,
amg hallja, hogy a helyre pattan. Kapcsolja be
a berendezst.
A kezt s az eszkzket tartsa tvol a
vgpengtl az lelmiszer aprtsa sorn,
hogy elkerlje a slyos szemlyi srlseket,
illetve az aprt berendezs krosodst.
Kaparks hasznlhat, de csak ha a
berendezs nem jr.
Ne kzzel adagolja bele az lelmiszert. Mindig
hasznlja a nyomeszkzt (21).
Ne hagyja a berendezst felgyelet nlkl
mkds kzben, azaz amikor ''BE'' van
kapcsolva.
Pldk a feldolgozsra:
A megadott feldolgozsi idtartamok megkzelt
rtkek s fggnek a feldolgozni kvnt lelmiszer
minsgtl s a kvnt finomsgi foktl is.

lelmiszer feldolgozsa:
Termk Menny. Javasolt
fokozat
Mkdsi
id
Hs 700g max 10-20 mp.
Hagyma 700g 10-15 10-20 mp.
Mogyor 600g 20-max 10-20 mp.
Hal 700g 1-20 10-20 mp.
Sajt 700g 1-20 10-20 mp.
Folyadkok
(leves)
700g 1-20 20 mp.
Rpa 700g 15-20 20 mp.
Kenyr 4 kosi 15-20 10-20 mp.
Alma 700g 20-max 10-20 mp.
Petrezselyem Max 4
kteg
max 10 mp.
Majonz Max 4
cssze/1l
20-max 20 mp.
Tsztakszts
VIGYZAT: Gyzdjn meg rla, hogy a kszlk
ki legyen hzva az ramelltsbl s a bekapcsol
gomb ''OFF'' (ki) llsban legyen, mieltt behelyezi
vagy kiveszi a kiegsztket.
Gyzdjn meg rla, hogy a biztonsgi fedl (1)
le legyen zrva.
Helyezze az ednyt a motoregysgre.
Helyezze a tsztagyr laptot (23) a tengelyre
az edny belsejben.
Helyezze be a hozzvalkat az ednybe.
Tegye fel a nagy fedelet (20) s rgztse.
A javasolt zemeltetsi sebessgszint a ''MAX''.
Tsztafeldolgozshoz a maximlis kapacits
600g liszt s 400 g vz keverke ahhoz, hogy 1
kg tsztt kapjunk. Dagasztott tszta
ksztsekor ne mkdtesse a gpet 20
msodpercnl hosszabb ideig, majd vrjon
legalbb kt percet, mieltt a gpet ismt
mkdsbe hozn.

28
Biztonsga rdekben tartsa a nyomeszkzt a
helyn a berendezs mkdtetse kzben.
Habvers
VIGYZAT: Gyzdjn meg rla, hogy a kszlk
ki legyen hzva az ramelltsbl s a bekapcsol
gomb ''OFF'' (ki) llsban legyen, mieltt behelyezi
vagy kiveszi a kiegsztket.
Gyzdjn meg rla, hogy a biztonsgi fedl (1)
le van zrva.
Helyezze az ednyt a motoregysgre.
Helyezze a manyag habver kiegsztt (11)
az ednybe.
Tegye a hozzvalkat az ednybe.
Helyezze fel a nagy fedelet (20) s rgztse.
A habvershez a javasolt sebessgszint a
maximlis.
Biztonsga rdekben tartsa a nyomeszkzt a
helyn a berendezs mkdtetse kzben.
Mkds kzben tartsa kezt, hajt, ruhzatt,
valamint a spatulkat s egyb kiegsztket a
habvertl tvol a szemlyi srlsnek, s/vagy
a berendezs krosodsnak elkerlse
rdekben.

FONTOS FIGYELMEZTETS:
Ne hasznlja a habver kiegsztt
tsztaksztshez.
Citrusfacsar
VIGYZAT: A citrusfacsart mindig csak minimlis
(MIN) sebessgfokozaton hasznlja
VIGYZAT: Gyzdjn meg rla, hogy a kszlk
ki legyen hzva az ramelltsbl s a bekapcsol
gomb ''OFF'' (ki) llsban legyen, mieltt behelyezi
vagy kiveszi a kiegsztket.
Gyzdjn meg rla, hogy a biztonsgi fedl (1)
le van zrva.
Helyezze az ednyt a motoregysgre.
Helyezze a citrusfacsar szrjt (16) az
ednyre s elfordtssal reteszelje.
Helyezze r a citrusfacsart (17).
A citrusfacsarsnl a mkdsi fokozat a
minimlis (MIN). Ne mkdtesse a
citrusfacsart magasabb sebessgfokozaton.
Folyamatos szeletel / aprt
VIGYZAT: Gyzdjn meg rla, hogy a kszlk
ki legyen hzva az ramelltsbl s a bekapcsol
gomb ''OFF'' (ki) llsban legyen, mieltt behelyezi
vagy kiveszi a kiegsztket.
Gyzdjn meg rla, hogy a biztonsgi fedl (1)
le van zrva.
Helyezze az ednyt a motoregysgre.
FIGYELEM: Rendkvli vatossggal jrjon el -
A pengk lesek, vatosan bnjon velk.
Helyezze a kivlasztott pengt a pengetartra
(8)
Helyezze a pengetartt (8) az ednyre.
Helyezze a nagy fedelet az ednyre s rgztse
a helyre.
Biztonsga rdekben mindig hasznlja a
nyomeszkzt (21) a hozzvalk lefel
nyomshoz, soha ne adagolja az lelmiszert
kzzel. Mozg alkatrszek: tartsa tvol ujjait a
leeresztnylstl.
Ne tltse tl az ednyt. Egy alkalommal
maximum 1,5 kg lelmiszert dolgozhat fel.

Pldk a feldolgozsra
Parmezn sajt
(Sajt)
A javasolt
sebessgfokozat 10-15
kztti
Vastag szeletels
(kposzta, rpa, hagyma)
A javasolt
sebessgfokozat 10-15
kztti
Vkony szeletels
(kposzta, rpa, hagyma)
A javasolt
sebessgfokozat 10-15
kztti
Vkonyra aprts
(rpa, uborka, kposzta)
A javasolt
sebessgfokozat 10-15
kztti
Vastagra aprts
(salta, rpa, alma)
A javasolt
sebessgfokozat 10-15
kztti
Slt burgonyhoz
(burgonya)
A javasolt
sebessgfokozat 10-15
kztti
Turmix
VIGYZAT: Gyzdjn meg rla, hogy a kszlk
ki legyen hzva az ramelltsbl s a bekapcsol
gomb ''OFF'' (ki) llsban legyen, mieltt behelyezi
vagy kiveszi a kiegsztket.
Elszr tvoltsa el az ednyt (13) s a nagy
fedelet (20).
Nyissa fel a biztonsgi fedelet a gomb (2)
megnyomsval. (A biztonsgi fedl csak a
nagy fedl (20) eltvoltsa utn nyithat ki.)
Tegye a turmixfelttet a helyre.
FIGYELEM: Rendkvli vatossggal jrjon el -
A pengk lesek, vatosan bnjon velk.
Helyezze fel az ednyt kiegsztk nlkl, majd
helyezze fel a nagy fedelet s rgztse a helyn.
FONTOS: A turmix nem lp mkdsbe, ha a
fedl (20) nincs a helyn rgztve. A turmix
hasznlatakor az ednynek resnek kell lennie,
kiegsztk nlkl.
Helyezze fel a turmixfeltt fedeleit (18, 19).
A turmixolshoz a javasolt sebessgfokozatok 5
s a maximum kzttiek. Puha zldsgekhez
s gymlcskhz (pldul bann), kezdje
alacsony sebessgfokozattal, majd szksg

29
szerint fokozza a sebessget. Kemnyebb
zldsgek s gymlcsk esetn (pldul rpa)
mindig a legmagasabb vagy a maximlis
sebessgfokozatot hasznlja. Ne tltsn a
turmixfelttbe egyszerre 300 g-nl tbb kemny
zldsget. Egyszerre ne mkdtesse
folyamatosan 20 msodpercnl hosszabb ideig.
10 uncia (kb. 30 dkg) jeget 15-20 msodperc
alatt zzhat ssze a turmixgppel.
VIGYZAT: A kilttyens elkerlse rdekben
ne tltse fel a turmixfelttet 1000 ml-nl tbb
folyadkkal (pldul leves).
A turmixot mindig a fedllel a helyn
mkdtesse.
Forr folyadkok turmixolsakor tvoltsa el a
kis fedelet (19).
Mindig kerlje a mozg alkatrszekkel val
rintkezst.
Mkds kzben tartsa kezt, hajt, ruhzatt,
valamint a spatulkat s egyb kiegsztket a
turmixtl tvol turmixols kzben a slyos
szemlyi srlsnek, s/vagy a berendezs
krosodsnak elkerlse rdekben. Spatula
hasznlhat, de csak akkor, amikor a
berendezs ki van kapcsolva.
A turmixfeltt eltvoltshoz elszr a nagy
fedelet kell eltvoltani (20).
Gymlcscentrifuga
VIGYZAT: Gyzdjn meg rla, hogy a kszlk
ki legyen hzva az ramelltsbl s a bekapcsol
gomb ''OFF'' (ki) llsban legyen.
Gyzdjn meg rla, hogy a biztonsgi fedl le
van zrva.
Helyezze az ednyt a motoregysgre.
Helyezze be a gymlcscentrifuga szrjt (7)
Helyezze fel a gymlcscentrifuga fedelt (15)
s rgztse.
A javasolt sebessgfokozat a maximlis (MAX)
a gymlcscentrifuglshoz.
Biztonsga rdekben mindig a nyomeszkzt
hasznlja a hozzvalk lenyomshoz.
Mindig gyzdjn meg rla, hogy a
gymlcscentrifuga fedele biztosan a rgztve
legyen a helyn, mieltt a motort bekapcsolja.
Mkds kzben ne tvoltsa el a
gymlcscentrifuga fedelt (15).
Minden hasznlat utn gyzdjn meg arrl,
hogy a kapcsolt OFF (ki) llsba kapcsolta.
Gyzdjn meg rla, hogy a motor teljesen
lellt s hzza ki a csatlakozt, mieltt
sztszereli.
Hasznlat kzben tmenetileg kapcsolja ki a
berendezst a szrben marad gymlcshs
kitiszttshoz egy spatula (9) segtsgvel.
Ne tegye be az ujjt vagy egyb trgyakat a
gymlcscentrifuga nylsba mkds kzben.
Ha az lelmiszer beleragad a nylsba,
hasznlja a nyomeszkzt (21) vagy egy msik
gymlcs, illetve zldsgdarabot a
lenyomshoz. Ha a beragadt lelmiszer ezzel
a mdszerrel nem tvolthat el, kapcsolja ki a
motort s szerelje szt a gymlcscentrifugt a
maradk lelmiszer eltvoltshoz.
TISZTTS S KARBANTARTS
VIGYZAT: Gyzdjn meg rla, hogy a kszlk
ki legyen hzva az ramelltsbl s a bekapcsol
gomb ''OFF'' (ki) llsban legyen a tisztts eltt.
Ne mertse vzbe a berendezst, a kbelt vagy
a dugaszolt.
A motoregysget csak nedves ruhval tiszttsa.
Csak a rozsdamentes aclpengk moshatk
mosogatgpben.
Minden ms alkatrszt meleg szappanos vzzel,
hagyomnyos mosogatszerrel lehet tiszttani.
A turmixfeltt tiszttsa:
- Tltse fel szappanos meleg vzzel.
- Helyezze r a fedelet.
- Jrassa a turmixot maximlis
sebessgfokozaton 30 msodpercig.
bltse ki, majd ismtelje meg, ha
szksges.

A GORENJE
SOK OROMOT KIVAN A KESZULEK
HASZNALATAHOZ
A modositas jogat fenntartjuk!


1
2
3 /
4
5
6
7
8
9
10 ( ,
,
)
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

30
21
22
23
24

25
26


,

, :
1.
.
,


.
2.
,
.
.
3. ,
() ,

.
4. ,
.
5.
, ,

.
6.
.
7.
,

-
.


, ,
.
8. ,
,

, ,

.
9. .
10.
,
.
11.

,

.
,
.
12. .
. ,

.
13.

,
.
14. ,

.
15. .
.
16.
.
17.
.
18. ,

.
19. ,
.
20.
( )


,

,

,
.
.
: Lc = 73 (A)


2002/96/EC

(WEEE).
.


.

,
.
, E
95 FP ,
,
(20)

31
, (1)
(12)
.

:
1. (1)
(12),
.
2. ,
(1)
. (2)
(1).
3. (12)
(20)
.
4. (12), ,


(13).
5.
, .
6.
(1)
.


,
(13)
(20),
(3) .
,
(PULSE) (4)

: ,

,
.
: ,
.
(1).

.
:
, .
,
.
:

,

.
(13) (5).
(
)
(22)
.
,
.

(13).
:
,
. ,

. ,
(13) ,
.

(24). (20)

.
, .
.


,

.
,
.
.
(21)
,
, ..
:.32
:

700 .
10-20


700 10-15
10-20


600 20-.
10-20


700 1-20
10-20


700 1-20
10-20


()
700 1-20
20


700 15-20
20


4 kosi 15-20
10-20


700 20-.
10-20


4
.
10


4
/1
20-.
20


: ,

,
.
, (1)
.
.
(23)
.

.
(20)
.
-
.

600.
400 1 .
,
20 ,

.


.

: ,

,
.
, (1)
.
.

(11) .

.
(20)
.
-
.


. ,
, ,


/ ./:

.

:

()
: ,

,
.
, (1)
.
.

(16)
.

(17)

- .

.
/
: ,

,
.
, (1)
.
.

33
:
,
.

(8)
(8) .

.
,
(21)
,
.
:
.
.
,
1.5 .


()

: 10-15

(, , )

: 10

(, , )

: 10


(, ,
)

: 10

(, ,
)

: 10


()

: 10

: ,

,
.
(13)
(20).
,
(2). (
,
(20))
.
:
,
.

,
.
: ,
(20)
.

.
(18, 19)

5 .
(, ),
,
.
(,
)
.
300
.
20
.
10 15-
20 .
:

1000
(, ).

.
,
(19)

.
, , ,


/
.
,
.
,
(20)

: ,
.
, (1)
.
.
(7)
(15)
.

- ..
,
(21)
.
,

.
(15) .

. ,


34

.
,
,

(9)


.
, (21)

.
,
,
.

: ,

.
/
.

.

.


.
:
- .
- .
-
30 .
, .


GORENJE


1001002