Вы находитесь на странице: 1из 14

Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung paano ka matutong

magsalita ? O kaya naman nabanggit naba sa iyo ng iyong


magulang kung ano ang unang salita ang nasambit mo ng
matuto kang magsalita?

Developmental linggwistiks ang tawag sa yugto ng pagkatuto ng
pagsasalita.

Marahil noong bata ka,hinahiligan mo ang manood ng komersyal ,
cartoon, at pambatang palabas na kung saan ginagaya mo ang
sinasabi ng iyong napapanod kahit di mo ito naiintindihan.

Echoic Stage ang tawag dito pagkatuto ng wika, dahil inuulit mo
lang ang iyong napakinggan kahit di-lubos ang pag-unawa.


PAGSULYAP SA MGA BATAYANG
TEORETIKAL SA PAGTATAMO AT
PAGKATUTO NG UNANG WIKA

ANG TEORYANG BEHAVIORISM :
(Pakinggan at ulitin)

Naniniwala ang mga tradisyunal na behaviorist na
ang pagkatuto ng wika ay bunga ng panggagaya
(imitation) paulit ulit na pagsasanay hanggang
mamaster ang tamang anyo nito at positibong
pidbak.

Binigyang diin dito ang pakikinig at pagsasalita


Linawin natin ang paggamit sa katawagang
panggagaya (imitation) at pagsasanay ( practice).

Panggagaya- tumutukoy sa salita sa salitang pag-
uulit ng lahat o di kayay piling bahagi ng
pahayag ng isang indibidwal.

Hal.
Mother: Would you like some bread and butter?
( Gusto mo ba ng tinapay na may peanut butter.
Katie: Some bread and peanut butter.
( Tinapay na may peanut butter)


Pagsasanay- tumutukoy sa paulit-ulit na
manipulasyon ng isang anyo.

Hal.
[Michael] I can handle it. Hannah can
handle it. We can handle it.
( Kaya ko itong hawakan. Kaya itong
hawakan ni Hannah. Kaya natin itong
hawakan. )
Maari rin namang Kaya ko ito. Kaya ito
ni Hanna. Kaya natin ito.)


CASE STUDY
Tunghayan ang kakayahang pangwika ni
Peter. Ang transkripsyon ay ginawa sa
pamamagitan ng pag-rekord ng natural
nitong pakikipag-usap sa nakatatanda
(adult) habang naglalaro. Subuking tignan
kung papaano gumana sa katauhan ni Peter
ang panggaya ( imitation) at pagsasanay o
( practice).I. Si Peter noong siyay 24 na buwan ( o dalawang taong gulang)
Kondisyon/ Sitwasyon sa Pakikipagusap: Habang naglalaro

( Naglalaro si Peter ng kanyang laruang truck ang dalawang
nakakakatanda, Patsy at Lois ay nakamasid sa kanya. )

Peter: Get more.
Lois: Youre gonna put more wheels in the dump truck?
Peter: Dump truck. Wheel. Dump truck.

( Makalipas ang ilang sandali.)
Patsy : What happened to it ( the truck)
Peter: ( Hinahanap ito sa ilalim ng silya )
Lose it. Dump truck ! Dump truck ! Fall Fall!
Lois: Yes, the dump truck fell down.
Peter: Dump truck fell down . Dump truck.II. Si Peter noong siyay 25 na buwan ( o dalawang taong gulang at
isang buwan)

Kondisyon/ sitwasyon sa Pakikipag-usap . Habang nagdrowing.

Peter : ( Isinasaad na nais din niyang mag-drowing si Patsy)
Lois , Lois too. Patsy Lois too!
Patsy: You want me to make a car ? Ok !

( Nagdo-drowing si Patsy ng maliit na kotse tulad ng kay Lois)

Patsy: Oh, you want Lois to have some paper?
Peter: Lois have some paper?

( Makalipas ang ilang sandali .)

Patsy: Lets see if I can draw what you draw. Draw something!
Peter : Draw something!
ANOTASYON:

Mula sa natunghayang usapan,madaling makita kay Peter
ang malimit ng panggagaya. Marapat lamang na bigyang
diin na hindi lahat ng bata ay nanggagaya nang tulad ni
Peter. Kapansin-pansin ng mga 30-40 bahagdan ng
pananalita ni Peter ay halaw sa panggagaya sa kanyang
kausap.

Mahalaga rin na tandaan na hindi random ang panggagaya
ng mga bata. Hindi lahat ng kanilang marinig ay kanilang
ginagaya. Sa mas detalyadong pagsusuri makikita na
tanging mga bagong salita at mga bagong salita lamang ang
ginagaya ni Peter hanggang itomaging bahagi ng kanyang
sistemang pangwika.

Pakatandaan lamang na ang panggagaya ng ginagawa ng
bata sa yugto o paniniwalang ito ay hindi tulad nang isang
parrot na ang pamilyar na salita at kayariang kanyang
nagagaya ay paulit ulit nitong sinasabi.
TEORYANG INATIVIST/ NATIVISM: Nasa isip lahat iyan

Ang teoryang ito ay binatay sa paniniwalang lahat ng bata
ay ipinanganak na may likas na talino sa sa pagkatuto
ng wika. Ipinaliwanag ni Chomsky na ang kakayahan sa
wika ay kasama sa pagkaanak at likas itong malilinang
habang ang mga bata ay nakikipag-interaksyon sa kanyang
kapaligiran.

Pinanghahawakan ni Chomsky ang lahat ng bata ay
biologically program sa pagkatuto ng wika .
Hal:

a. Pagdating ng bata sa takdang gulang, nagagawa niya ang
paglakad lalo na kung nabibigyan ng tamag nutrisyon
bukod pa sa maluwag siyang makakakilos at nakagagalaw.

b. Hindi siya dapat turuan sa paglalakad . Lahat ng bata ay
nag-uumpisang makalakad sa halos na magkakatulad na
edad at ang gawaing ito ay nararamdaman ng mga batang
normal ang paglaki at pag-edad.

TEORYANG COGNITIVE : Mag-isip at lumikka

Ayon sa pananaw ng teoryang kognitib, ang pagkatuto ng wika ay
isang prosesong dinamiko kung saan ang nag-aaral ng wika:

a. ay palaging nangangailangang mag-isip
b. gawing may kabuluhan ang bagong tanggap na impormasyon,
c. alamin ang pumapailalim na tuntunin at mailapat ang mga ito upang
makabuo ng orihinal na pangungusap
d. Nakapag-iisip, nakapagdesisyon
,nakapagtanong,nakapagpapaliwanag tungkol sa bagay na kanyang
narinig.

Habang isinasagawa ang prosesong ito, malimit na nagkakamali sa
pagpapapakahulugan ng mga tuntunin ang mag-aaral ng wika o di
kaya namay naiilapat nang mali ang mga ito. Dahil dito, malimit
nagaganap ang mga kamailian sa paggamit ng wika.

Ayon sa mga kognitibist ang pagkakamali ay isang palatandaan ng
pagkatuto at eksperimentasyon . Ang pagkakamali at tinatanaw ng
mga kognitibists bilang isang integral na bahagi ng pagkatuto.
Ang paniniwalang ito ay nakapokus sa damdamin at
emosyon ng isang tao.
Dagdag pa rito mas mabilis na natutunan ng tao ang
wika kung wala siyang pag-aalinlangan gamitin ito at
malaya niyang nailalahad ang kanyang saloobin.
Sa mga paniniwalang nailahad, alin rito ang higit mong
pinananiwalaan at pinaghahawakan batay sa sarili mong
karanasan? Puspusang ipaliwanag ang iyong sagot at
maari ding magbigay ng halimbawa.