You are on page 1of 6

".

*:"
%
Republic olthe Philippines
i
*il
i Rf:$frHffi::^"lf".i#8il
"a*t",,.."t
Gate 2, Karangalan Village, Cainta, Rizal
imail: iir'treri t o.ia 11 r'iil1,.,o .r)rlt Fax:
(O2)
682-21-14
Hunyo 17, 2014
MEMORANDUM PANREHIYON
Ble
OV-
s.2014
BIIWAN NG WIKANG PAMBANSA 2OI4
Sa mga . PANSANGAY NA TAGAPAMANIHALA NG MGA PAARALAN
1. Bilang pagtugon sa Memorandum Pangkagawaran Blg. 63, s.2014 at pagsasakatuparan ng
Pampangulong Proklamasyon Bilang 1041, s.1997 ang Rehiyon ay nagtakda ng ilang mga
gawain kaugnay sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa, Ang tema sa taong ito ay
nakatuon sa
"Filipino.
Wika ng Pagkakaisa" na kung saan ay maipamamalas ng mga mag-aaral
ang kanilang angking talino at pagpapahalaga sa Wikang Pambansa. Mapupukaw rin ang
kamalayan ng mga mamamayan sa kahalagahan ng pagkilala, paggunita at pagmamahal sa ating
wika.
Ang paligsahan ay ang mga sumusunod:
a. Madulang Sabayang Bigkas - Piling mag-aaral mula sa baitang 4,5 at 6
(Elemenlarya) na may 30 kasapi at ang
piyesa ay
"Filipino:
Wika ng Pagkakaisa"
akda ni Dr. Erico Memije Habijan
b. Interpretative Dance -
(Wika sa Puso ng Isang Awit)- Piling estudyante mula
lka-2, 3 at 4 na taon
(Sekondarya) na may 20
kasapi, at ang piyesa ay "Bulag, Pipi at Bingi" na
inawit ni Freddie Aguilar
c. Sining sa Maikling Pelikula - Piling estudyante mula Ika-2, 3 at 4 na taon
(Sekondarya) na may l0 kasapi, na ang pelik-ula ay sa
loob lamang ng 10 minuto ipalalabas, kinakailangang
orihinal na gawa ng estudyanteng may akda at ang mga
larawan, musika at tunog ay naipaalam ng maayos sa
orihinal na may gawa.
2. Inaasahan na isasakatuparan ng bawat sangay o dibisyon ang gawain kaalinsabay ng
pagdiriwang ng Buwan ng Wika. Ang mananalo sa paligsahan ang magiging kinatawan ng
bawat sangay/dibisyon sa Panrehiyong Festival olTalents. Ang piyesa at krayterya ay
napapaloob sa Inklosyur 1,2,3.
3. Malugod na pinasasalamatan ang mabilisang pagpapakalat ng memorandum na ito.
Clmd/emh/js
[trri'ttd: Jttrfb
r,
/
1,6 /rrl
q1'.l
0
Inklosyur 1 MEMORANDLM PANGREHIYON BLG._,S 2014
PIYESA SA MADULANG SABAYANG BIGKAS
FILIPINO: WIKA NG PAGKAKAISA
Ni. Dr. Erico Memije Habijan
Sa paanong paraan ba, kaisaha'y mabubuhay
Tunggalian nitong ngipin at sa ngipin kinakatay
Idampi pa itong puso na siphayo ay dadantay
maging mata, dorong mata ng sinturo'y nakalatay
'ning sa tuyang bansa baga, kamalaya'y lapastangan
pagkat' divede et empera' inusal at tinanganan
kasaysayang inilubid kanya-kanya ang turingan
pagkat inggit dila't tenga ay di kayang pakawalan
Ilokano o Bisaya. Ibanag man o Tagala
Kapampanga't Bikolano, di maglabi di padaya
Tagisan at tunggalian, kampi-kampi di makita
Pagkat nais baga ninda maging sikat at siyang bida.
Kasaysaya'y umanino sa pagbaklas-kaluluwa
Watak-watak sa salita nagtampisaw di malaya
Palibhasa naunahan ng damdaming mandaraya
Kaisaha'y di natanto pagkat puno ng hinala.
Daghang lodo ang salamat sa maboot na Ginoo
Tagalog na sinalita, tinanggap ng mga tao
Pagtapos'tinadhana't' sinabatas Pilipino
Kasibulan, kabuuan pinag-buklod,pinong-pino.
Sa pagsiklab-tunggalian. Lapu-lapu at Magellan
Isinigaw ng espada "Laban Tayo, Kababayan!"
Tagumpay din nitong Edsa naging buklod-sambayanan
Inihiyaw "Magkaisa! Diktadura ay wakasan!"
Ay! sanhi ito ng pagtawag nitong puso na busilak
Intindihay naihayag sa wika siyang naging pakpak
Binigkis ng kaluluwa, ang pag-asa'y inianak
Nagtampisaw at lumusong isang wika ang pakakak.
Balintunang kaisipan namayapa at tinigbak
Filipino'y naging batas inihayag, inilagak
Kami-kami/ kanya-kanya inilibing isinadlak
Kaisahang nayurakan muling buo't humalakhak
Filipino itong wika na nagbuo sa pagkilos
Maski iba itong tono maiisa't mapupuspos
Palibhasa tatak nito isan-tatlo na misteryo
lnang wika, inang bansa. inang ina na pamoso.
Henerasyong mateknikal sa lohikal na panahon
Magtitindig itong Pinoy, Filipino ang panghamon
Wika itong magbubuklod watak-isla ay aahon
Pagkat puso ang nag-usap ng senturyong may koneksiyon.
Tindig/Lundag at tumayong ang puhunan ay dignidad
Kaisaha'y naririto salubungin at ilantad
Filipino itong wika sa matimyas na paglahad
Isang haplos, saltik-wika, bansa natin ay pinalad!
Hindi dapat tanungin pa kung ano ang mag-iisa
Pagkat gurang o bata man sa wika ay pinag-isa
Tamang daan makakamtan intindihav may pagsinta
Filipino ang siyang wika. may layuning irXi'-:ts"t
Inkloslur 2
BULAG PIPI AT BINGILYRICS
FREDDIE AGI-].ILAR
Sa bawat
lugto
ng buhay, may wasto at may mali
Sa bawat nilalang ay may bulag. may pipi at may bingi
Madilim ang 'yong
paligid, hating-gabing walarg hanggan
Anyo at kulay ng mundo sa '1'o'y pinagkaitan
H'wag mabahala, kaibigan, isinilang ka mang ganyan
Isang bulag sa kamunduhan, ligtas ka sa kasalaran
CHORUS
'Di nalalayo sa 'vo ang tunay na mundo
Marami sa ami'y nabubuhay nang tulad mo
'Di makita, 'dr madinig, minsa'y nauutal
Patungo sa hnahangad na buhay na banal
Ibigin mo mang umawit, hindr mo makuhang gawin
Sigarv ng puso't damdamin wala sa 'yong pumapansin
Sampung daliri, kaibigan, d'yan ka rula pakikinggan
Pipi ka man nang isinilalg, dakila ka sa srnuman
[Repeat
CHORUS
I
AD LIB
Ano sa 'yo ang musika, sa'-vo ba'y mahalaga
Matahimik mong paligid,
awitan ay 'di madinig
Mapalad ka, o kaibigan, napakaingay ng mundo
Sa isang binging katulad mo, walang daing, walang
gulo
lRepeat
CHORUSI
'Di makita, 'dr madinig, minsa'y nauutal
Patungo sa hinahangad na buha-v na banal
Inklosyur 3
Krayterya at Bahagdan/Porsyento sa Madulang Sabayang Pagbigkas:
1. Interpretasyon
2. Sangkap na Teknika
3. Panghikayat sa Madla
Kabuuan
I. Pagtatanghal sa Entablado
2. Teknik
3. Koryograpi
4. Epektibong Ministeryal
5. Pangkalahatan
Kabuuan
I . Takbo ng Istorya
2. Pagtatanghal
3. Produksyon Desenyo
4. Sinematograpia
5. Paglalapat ng Musika at Tunog
6. Editing
Kabuuan
60%
l5Yo
25%
t00l)
Kralterya at Bahagdan/Porsyento sa Interpretative Dance
(Sa
Puso ng Isang Awit)
Krayterya at Bahagdan {Porsyento sa Sining sa Maikling Pelikula
20%
20%
20Yo
20Yo
20%
l00o/o
20%
t0%
r0%
20Yo
20%
20%
l0OVo