You are on page 1of 7

Sida - Styrelsen för Internationellt

Utvecklingssamarbete
Raport sumar al datelor studiului
„Schimbările climatice – Cunoştinţe, Atitudini şi Practici”,
realizat de Mişcarea colo!istă din Moldo"a,
pe parcursul implementării proiectului „Schimbările climatice # de la conştientizare la acţiune”,
des$ă urat %n cadrul Pro!ramului SC&'R al Centrului Re!ional de Mediu pentru uropa ș
Centrală i de st, $inan at de către (u"ernul Suediei) ș ț
Centrul Regional de Mediu pentru Europa Centrală i de Est nu î i asumă răspunderea, explicită sau implicită, pentru daune rezultate din orice activitate ș ș
a beneficiarilor. Opiniile exprimate în legătură cu proiectul(sau publica iile nu reprezintă neapărat politicile sau opiniile nici a donatorului, nici a ț
agen iei de implementare. ț
Autori *Mi carea colo!istă din Moldo"a ș
Chestionar#interpretare date *
+ilia Rusu, magistru în sociologie,
!niversitatea de "tat din Moldova
,orina Curchi, licen iată în sociologie, ț
!niversitatea #aris $, %ran a ț
În perioada septembrie – noiembrie 2013, Mişcarea Ecologistă din Moldova a realizat un
chestionar la tema schimbărilor climatice !copul chestionării a "ost de a stabili gradul de cunoaştere a
"enomenului, modul #n care oamenii percep schimbările climatice şi "elul #n care #ncearcă să se
adapteze la ele $u participat peste %&0 de responden'i, din mai multe localită'i ale ( Moldova, care au
răspuns la 32 de #ntrebări
Întreba'i despre problemele care le a"ectează via'a, ))* dintre responden'i au spus de criza
economică, iar pe locul ++ este poluarea mediului, chiar dacă pentru un procent modest dintre
responden'i, de doar aproape 1&* $proape 10* sunt preocupa'i de problema şoma,ului, iar pu'in peste
&* de cea a migra'iei
În determinarea cunoştin'elor privind schimbările climatice, prima #ntrebare către responden'i s-
a re"erit la "aptul dacă au auzit sau nu vreodată despre termenul schimbările climatice .ate arată că
peste /)* din cei chestiona'i au auzit de acest termen (uga'i să e0plice ce #nsemnă, #n viziunea lor,
schimbările climatice, aceştia au răspuns, #n mare parte, că prin termenul schimbările climatice #n'eleg1
2schimbarea temperaturii3, 2creşterea numărului catastro"elor, secete, inunda'ii3, 2trecerea bruscă de la
o temperatură la alta3, 2#ncălzire globală, emanarea cantită'ilor enorme de gaze3, 2"enomene e0treme
ale naturii, cum ar "i tornade, alunecări de păm4nt, cutremure, ploi acide3, 2#ncălzirea globală, e"ectul
de seră3
(uga'i să spună care sunt principalele e"ecte ale schimbărilor climatice, peste %0* au ales, #n
primul r4nd, creşterea temperaturii păm4ntului, a doua alegere - inunda'iile 5e"ect men'ionat de 3&*
din responden'i6 7hiar dacă s-ar părea că responden'ii au cuno tin e asupra "enomenului schimbărilor ș ț
climatice, totuşi, 80* nu au ştiut să aleagă un al doilea e"ect principal al schimbărilor climatice
$proape )0* dintre responden'i nu s-au putut decide asupra unui al treilea e"ect al schimbărilor
climatice
9umătate dintre responden'i sunt de părerea că schimbările climatice le in"luen'ează 2mult3
localitatea şi circa 30* cred că localitatea le este in"luen'ată 2"oarte mult3 de schimbările climatice
$st"el, #n sumă, circa :0* dintre responden'i cred că in"luen'a schimbărilor climatice se simte #n
localitatea de unde provin ;otodată, "iecare al zecelea nu ştie ce să răspundă la o ast"el de #ntrebare
7irca :0* dintre responden'i sunt 2"oarte #ngri,ora'i3 şi 2#ngri,ora'i3 de "enomenul schimbărilor
climatice <iecare al 10-lea respondent este 2"oarte pu'in3 #ngri,orat de acest "enomen
!tudiul a arătat că 1=3 intre responden'i nu cunosc dacă reducerea consumului de electricitate ar
putea "i important #n prevenirea impactului schimbărilor climatice, #n timp ce aproape 80* consideră că
este o măsură 2importantă3, iar peste 20* sunt de părere că este o ac'iune 2"oarte importantă3
Sida - Styrelsen för Internationellt
Utvecklingssamarbete
$proape %&* consideră că reducerea utilizării combustibililor "osili ar putea "i "oarte importantă şi
importantă #n prevenirea impactului schimbărilor climatice >u cunosc dacă prin reducerea
combustibililor "osili se poate de ob'inut prevenirea impactului "enomenului schimbărilor climatice ?
dintre responden'i
7ultivarea culturilor energetice #n sectorul agricol ar putea "i importantă şi "oarte importantă
cred mai mult de ,umătate dintre responden'i, #n timp ce mai pu'in de 80* nu ştiu dacă este sau nu
important acest aspect #ntru prevenirea impactului schimbărilor climatice
7reşterea gradului de conştientizare a publicului #n problemele legate de schimbările climatice
ar putea "i "oarte importantă cred aproape &&* dintre responden'i, important #n consideră peste 20*, #n
timp ce al'i aproape 20* nu ştiu cum ar putea acest aspect să contribuie la prevenirea impactului
schimbărilor climatice
În cadrul studiului am #ncercat să identi"icăm ce părere are popula'ia despre apari'ia
schimbărilor climatice, cine ar "i responsabil de generarea acestui "enomen .intre cele două variante
de răspuns propuse1 schimbările climatice un rezultat al activită'ii umane sau o pedeapsă de la
.umnezeu, peste )0* dintre responden'i au men'ionat că schimbările climatice sunt un rezultat al
activită'ii umane, #n timp ce doar &* s-au g4ndit că ar "i o pedeapsă <iecare al cincilea respondent,
este, totuşi, de părerea că "enomenul schimbărilor climatice sunt at4t rezultat al activită'ii umane, c4t şi
pedeapsă de !us @este %* nu au ştiut ce să răspunsă la această #ntrebare
Între total de acord, de acord, neutru, nu sunt de acord şi nu ştiu, responden'ii au "ost ruga'i să
răspundă la c4teva a"irma'ii ce 'in de schimbările climatice şi prevenirea impactului schimbărilor
climatici asupra mediului $st"el, peste 80* dintre responden'i au men'ionat că nu sunt de acord că o
'ară at4t de mică precum Moldova nu decide nimic #n rezolvarea problemelor schimbărilor climatice,
totodată peste 20* sunt de acord cu o ast"el de a"irma'ieA aproape ,umătate dintre responden'i au
răspuns să sunt de acord şi total de acord de a plăti anumite ta0e pentru a contribui la conservarea
mediului #ncon,urătorA aproape 20* au o atitudine neutră la acest capitol şi aproape 80* nu ştiu şi nu
sunt de acord A aproape 80* dintre responden'i nu sunt de acord cu a"irma'ia că oamenii au un control
redus sau deloc asupra schimbărilor climatice, deoarece este un act al lui .umnezeu A "iecare al cincilea
respondent nu ştie ce să răspundă la asemenea a"irma'ie, iar circa 23* sunt total de acord şi de acord
Mai bine de ,umătate dintre responden'i sunt de părerea că solu'ionarea problemelor cauzate de
schimbările climatice nu revine unui singur actor, ci este sarcina mai multor "actori – guvernul,
business-ul=industria, societatea civilă
$proape ))* dintre responden'i consideră că ( Moldova nu este pregătită de a gestiona
"enomenele e0treme asociate cu schimbările climatice .oar "iecare al 10-lea consideră că 'ara noastră
are capacită'i de a "ace "a'ă provocărilor legate de schimbările climatice $proape 20* nu are nici un
răspuns la această #ntrebare
Întreba'i despre practicile pe care le consideră necesare=utile #ntru adaptarea ( Moldova la
schimbările climatice, aproape )0* dintre responden'i au optat, #n primul r4nd, pentru programele de
educare şi conştientizare a publicului În al doilea r4nd, consideră responden'ii, trebuie de optat pentru
#mpădurire=mărirea supra"e'elor cu planta'ii "orestiere – pentru aceasta au optat circa 30* În al treilea
r4nd, #ntru adaptarea ( Moldova la schimbările climatice un accent aparte ar trebuie de pus pe
utilizarea de resurse non-poluante, cred al'i peste 30* dintre responden'i
.eşi peste /0* dintre responden'i au declarat că nu primesc in"orma'ii despre schimbările
climatice, Întreba'i despre principalele modalită'ile prin care ar dori să a"le despre schimbările climatice
responden'ii au optat pentru1 tv – prima op'iune a peste /0* dintre responden'iA radio – op'iunea a
doua pentru aproape ,umătate dintre responden'iA internet, presa tipărită, şcoala – lideri la op'iunea a
treia pentru peste )0* dintre responden'i
Sida - Styrelsen för Internationellt
Utvecklingssamarbete
Ba studiu au participat locuitori din mai bine de ,umătate din raioanele ( Moldova, dintre care
peste 3=8 sunt "emei @este )0* dintre responden'i sunt din mediul rural
C-te"a dintre datele studiului %n !ra$ice*

Sida - Styrelsen för Internationellt
Utvecklingssamarbete
Sida - Styrelsen för Internationellt
Utvecklingssamarbete
Sida - Styrelsen för Internationellt
Utvecklingssamarbete
Sida - Styrelsen för Internationellt
Utvecklingssamarbete