You are on page 1of 1

Republika ng Pilipinas

Kagawaran ng Edukasyon
Rehiyon IV A CALABARZON
SANGAY NG QUEZON
__________________________________________
Paaralan

Pinatutunayan nito na si

_____________________________________________________________________
ay kasiya-siyang nakaganap sa mga gawain at natamo ang mga
inaasahang kasanayan sa Kurikulum ng Kindergarten na itinakda
ng Kagawaran ng Edukasyon.
Nilagdaan sa ____________________________ ngayong ika-_____ ng Marso 2013.
_______________________________
Tagapamasid Pampurok

_______________________________
Punongguro

TOLENTINO G. AQUINO, CESO VI


Tagapamanihala ng mga Paaralan