You are on page 1of 2

OLYMPIA COLLEGE

Tarikh : XX April 2014


Masa : 2.00pm 5.00pm
Tempoh : 3 Jam
ARAHAN
Jawab LIMA (5) soalan dari TUJUH (7) soalan (!!")
Kursus Pengaian
Pen!i!ikan Moral
MP" 1153 #0$%
P&P&'(K)AA* AK+(' #AP'(, 2014%
Jawab LIMA (5) dari TUJUH (7) soalan# (5 $oalan % &!" ' !!")
1. )ila -erikan .iga nama .okoh moral -eser.a !e/inisi !an senaraikan .iga kepen.ingan moral.
2. Ter!apa. enam .ahap perkem-angan moral menuru. Kohl-erg0s Theor1. )ila n1a.akan .eori
.erse-u. -eser.a huraian 1ang lengkap.
3. Apakah maksu! .eori !eon.ologi !an .eleologi2 )ila -erikan huraian -eser.a 3on.oh.
4. )ila -eri !an huraikan !ua enis agama !an kepen.ingann1a !alam pem-angunan moral
kemanusiaan.
5. 'emaa 1ang -ermasalah men1e-a-kan pel-agai implikasi nega.i/ .erha!ap ins.i.usi
mas1araka. !an negara. )ila -erikan huahkan kepa!a pen1e-a- !an 3ara menga.asi masalah
.erse-u..
$. Ter!apa. ke-aikan !an ke-urukan !alam penggunaan in.erne.. )ila -erikan huah an!a
-eser.a pen1elesaiann1a.
4. )e.iap manusia 1ang hi!up !i !unia .i!ak akan .erlepas !ari -e-anan masalah. )ila 3eri.akan
pengalaman an!a .en.ang masalah 1ang !iha!api !an -agaimana 3ara an!a menga.asin1a.
$OALAN TAMAT