Вы находитесь на странице: 1из 3

1 0.5 + 0.

02 = __________%
[1 markah]
2 0.14 = __________%
[1 markah]
3 0.27 = %
Apakah nombor yang mesti dit!is
da!am it"
[1 markah]
4 0.5 + 0.02 = __________%
[1 markah]
5 0.05# = __________%
[1 markah]
6 $kar #1% kepada nombor
perp!han.
[1 markah]
7 $kar 54% kepada pe%ahan.
[2 markah]
8 &a'ah 1 menn'kkan sat ob'ek yang
dibahagikan kepada bahagian(
bahagian yang sama.
Rajah 1
Apakah peratsan bahagian(bahagian
yang ber!orek"
[2 markah]
9 da!am bentk peratsan ia!ah
[2 markah]
10 )an *eong membe!i sebi'i kek %ok!at.
42% daripada kek it te!ah dimakan
o!eh kanak(kanaknya. Apakah baki
kek yang tertingga!+ da!am bentk
nombor perp!han"
[, markah]
11 -yatakan 0.05% sebagai pe%ahan.
[2 markah]
12 55% daripada pe!a'ar di sebah
seko!ah ska makan aiskrim.
-yatakan ni!ai da!am bentk nombor
perp!han.
[, markah]
13 )itngkan peratsan 21 %m da!am
separh meter.
[2 markah]
14 -yatakan .0% sebagai nombor
perp!han.
[2 markah]
15 &a'ah 2 terdiri daripada segi tiga
sama sisi yang sama sai/.
Rajah 2
Apakah peratsan bahagian(bahagian
yang ber!orek"
[2 markah]
16 $erdapat kad(kad da!am sebah
kotak. 50 keping ada!ah ber0arna
ptih+ 20 keping ada!ah ber0arna
hitam dan ,0 keping ada!ah ber0arna
bir. )itngkan peratsan kad yang
ber0arna ptih dan kad yang
ber0arna hitam da!am kotak it.
[, markah]
17 Ai *ing berpaya men'a0ab ,#
daripada 40 soa!an da!am sat 'ian
1ains dengan bet!. Apakah peratsan
soa!an yang bet! di'a0ab o!eh Ai
*ing"
[, markah]
18 &a'ah , terdiri daripada petak(petak
segi empat yang sama sai/.
Rajah 3
$!iskan peratsan ka0asan ber!orek
daripada se!rh ra'ah it.
[2 markah]
19 2dm 3ok membe!i 4 minyak
masak. 4ia te!ah menggnakan 400
m minyak masak ntk memasak.
Apakah peratsan minyak masak
yang te!ah dignakan o!eh 2dm
3ok"
[, markah]
20 5ada! 1 menn'kkan peratsan
penddk mengikt kam di sebah
bandar. 6eratsan penddk kam
7ina tidak ditn'kkan.
Kaum Peratusan (%)
2e!ay 12
7ina
8ndia 22
*ain(!ain 59
Jadual 1
5m!ah penddk bandar it ia!ah
10 000. )itngkan
:a; peratsan penddk kam 7ina+
:b; bi!angan penddk kam 8ndia.
[, markah]
Anser!
1 52
2 14%
3 27
4 52
5 5.#%
6 0.#1
7
8 75%
9 #5%
10 0.5#
11
12 0.55
13 42%
14 0..
15 79%
16 70%
17 .5%
18 20%
19 10%
20 :a; 10 :b; 2 200