Вы находитесь на странице: 1из 10

Odnos kriminologije sa

drugim krivinim naukama


X-X1: Etiologijska os = ZATO?
1Forenzina bioantropolgija
(Kriminalna biologija)
2Forenzika psihologija
3Sociologija (delinkventnog ponaanja)
Y-Y1: Fenomenologijska os = TA?
1Kriminoloka fenomenologija djela
2Kriminoloka fenomenologija uinioca
Z-Z1: Represivno preventivna os = KAKO?
1Medicinska kriminalistika
aTanatologijac) Traumatologija
bSexologijad) Toxikologija
2Kriminalistika
a) Taktika:- uviaj
- zasjeda i blokada-
- racija
- pregled i pretres...
b) Tehnika:- traseologija
(ekspertize)- daktiloskopija
- grafologija
- balistika
c) Metodike
istraivanja:- ekolokog kriminaliteta
-imovinskog kriminalitetae
- kriminaliteta zloupotreba droga
- krvnih delikata
- poara i eksplozija
- saobraajnog kriminaliteta
- seksualnih delikata
-kompjuterskog kriminaliteta
- koruptivnih delikata
- organiziranog kriminaliteta
- privrednog kriminaliteta
-ratnih zloina
- terorizma
3Aplikativna kriminologija (uklj.kriminalnu
statistiku)
4Prognostika kriminaliteta
5Prevencija kriminaliteta
6Penologija 7.Viktimologija
8Krivino pravo 9.Krivino procesno pravo
10.Meunarodno krivino pravo 11.Psihopatologija
KRIMINALNA POLITIKA
(POLITIKA SUPROTSTAVLJANJA
KRIMINALITETU)
Kriminologija i...
Kriminalistika
Krivino pravo
Penologija
Viktimologija
Politika suprotstavljanja kriminalitetu

Odnos sa kriminalistikom
nauka koja primjenjuje saznanja prirodnih i
tehnikih disciplina u cilju otkrivanja i
rasvjetljavanja krivinih djela i otkrivanja
njihovih uinilaca...
pojavni oblici faktori koji
izazivaju zoin
reakcija
Kriminologija
Tipologija Endogeni i egzogeni
faktori
Djeovanje svih
subjekata formalne i
neformalne socijalne
kontrole
Kriminalistika
Modus operandi,
sredstva izvrenja,
nain rasvjetljavanja
djela
Faktori koji ukazuju
na motive
Aktivnosti organa
unutranjih posova
(policije)
Odnos sa krivinim pravom
krivino pravo je sistem zakonskih pravnih propisa
kojima se, u cilju zatite drutvenog i ekonomskog
ureenja odreene drave, utvruju uslovi za
primjenu kazni i drugih krivinih sankcija prema
uiniocima krivinih djela
predmet Pristup
Kriminologija Ponaanja ovjeka
zaprijeena sankcijama
Predmet- kao relana
pojava
Krivino pravo Krivina djela i
sankcije
Predmet- normativna
pojava
Odnos sa penologijom
nauka koja izuava funkcije krivinih sankcija, pravila
njihovog izvrenja i metode upotrebljene za njihovu
primjenu

Penologija: izvrenje kazni (i drugih sankcija) ima za cilj da
otkloni neke od faktora koji dovode do zloina;

Kriminologija: prouava uticaj primjene krivinih sankcija
na suzbijanje kriminaliteta i preispitivanje ciljeva
kanjavanja i naina na koji je pravno ureeno izvrenje
sankcija.
Odnos sa viktimologijom
nauka koja se bavi rtvama krivinih djela, odnosno
drutvenom interakcijom izmeu izvrioca i rtve krivinog
djela (ue shvatanje), odnosno svim rtvama (ire
shvatanje)

Kriminologija
- trodimenzionalni koncept kriminalnog fenomena:
etioloka, fenomenooka i viktimoloka disciplina
Viktimologija
- prouava doivljaje djela (krivinih odnosno
protivpravnih) od strane oteenih
Odnos sa politikom suprotstavljanja
(suzbijanja) kriminaliteta
kao vjetina ona je praktina, planska djelatnost kojom se
organizuje djelovanje drutvenih subjekata usmjereno na
suzbijanje (suprotstavljanje=prevencija+represija) zloina
i kriminaliteta, a kao nauna discipina, kritiki prouava
tu djelatnost u cilju optimizacije kontrole ovih pojava
Kriminologija
- ontoloka disciplina/ bavi se prouavanjem onoga to jeste a
ne onoga to bi trebalo da bude
PSK
- aksioloka discipina/ poiva na vrijednosnim sudovima, tei
da razvrstava i realizuje vrijednosti
Odnos sa politikom suprotstavljanja
(suzbijanja) kriminaliteta
Kriminologija
-tradicionalno shvatanje: etiologija + fenomenologija
-savremeno shvatanje: tradicionalno shvatanje + prouavanje
socijalne reakcije na kriminalitet, ili
# izuava:
- efekte koje pojedini oblici drutvene reakcije na delikt imaju
na prestupnika;
- traenje naina da se kontrola ovih pojava jo znaajnije
zasnuje na nauci i objektivnom;
- analizira uinke koje razliiti vidovi reakcije imaju na one koji
su im podvrgnuti

Literatura:
Kriminologija, Ignjatovi, ., Beograd, 2005., (str. 56-64)
Kriminologija, Mlaenovi, R., Sarajevo, 1982., (str. 16-
19 i 24-27);
Kriminologija, Singer, M., Zagreb, 1994., (str. 28-29);
Krivino pravo- opti dio, Srzenti, N., Staji, A.,
Lazarevi, Lj., Beograd, 1998., (str. 3-14);
Kriminologija, Miutinovi, M., Beograd, 1988., (38-46).