You are on page 1of 5

Cau 1: Neu thanh phan c ban cua phng trnh bao toan dong, c che truyen van nao

thng mang tnh noi troi trong qua trnh truyen khoi, truyen nhiet?
Trang 24
Thanh phan co ban: Dong doi luu, dong dan, dong cap, nguon, tai cho
Trang 25
Dong doi luu:sinh ra duoi tac dung cua ngoai luc (Phuong trinh 2.15)
Dong dan: sinh ra do chenh lech the trong noi bo he (pt 2.16)
Dong cap: do chenh lech the cua 2 pha (pt 2.17)
Nguon la thanh phan dong xuat hien do bien doi hoa hoc (pt 2.18)
Bien doi tai cho: la thanh phan dac trung cho tinh bat on cua he

Co che truyen van mang tinh noi troi
TK: dong dan noi troi khuech tan (nong do cao -> thap)
TN: dong dan noi troi dan nhiet (nhiet do cao -> thap)

Cau 2: Goi ten 3 qua trnh phan tach bang nhiet, cac qua trnh ong lc phan t co or
khong co cac chat them vao? Hay neu s khac biet c ban gia chung?
3 qua trinh phan tach bang nhiet:
Co dac:
Say:
Chung cat:
Cac qua trinh truyen dong luong:
Su khac biet co ban:
Co dac: phan dung moi bay hoi, chat tan ko bay hoi
Say: tuong tu co dac, dung moi bay hoi thuong la nuoc, chat tan la vat lieu ran
Chung cat: tach 2 pha, co lan pha giua 2 dau thap; dung moi va chat tan deu bay hoi, ty le
dung moi va chat tan khac nhau

Cau 3: Cac kieu dan pha nao trong qua trnh truyen khoi, trong moi trng lu chat
ma anh ch biet?
Dan pha la su huong dong chay theo 1 huong nhat dinh, co 3 kieu:
- Cung chieu:
- Nguoc chieu:
- Cheo dong:

Cau 4: Neu nguyen ly nhan qua ap dung trong qua trnh truyen van?
Qua trinh truyen van: truyen nhiet, truyen khoi, truyen dong luong
Dong dan: Co chenh lech nong do, mat do (co dong luc) thi moi xay ra qua trinh
Dong doi luu:

Cau 5: Khai niem dong? The nao la qua trnh on nh? The nao la qua trnh bat on
nh? The nao la qua trnh can bang?
Khai niem dong: page 24 Qua trinh xay ra trong thiet bi (he) luon gan lien su xuat hien
cua dong vat chat. Dong J
xi
la su bien doi thoi gian theo dai luong Xi tuan theo dinh luat bao
toan: J
xi
= d
xi
/ d
t
On dinh: Trang 24-28
Bat on dinh:
Can bang:


Cau 6: Neu kha nang tao dien tch tiep xuc pha trong qua trnh truyen khoi gia 2 pha
long kh?
Trong cac thap chem, dem


Cau 7: Anh ch hieu the nao ve hien tng Dien tch tiep xuc pha trong qua trnh
truyen van.


Cau 8: Neu 4 loai n v o lng vat chat e bieu dien ong lc qua trnh trong qua
trnh truyen khoi
Chuan so dong dang: Phuong phap phan tich thu nguyen
R = 4
truyen khoi (4) do dai, khoi luong, nhiet do, thoi gian
truyen nhiet (5)- do dai, khoi luong, nhiet do, thoi gian, nhiet luong


Cau 9: Bieu dien cac cong thc quy oi gia phan khoi lng va phan mol
tu lam

Cau 10: Bieu dien 3 che o dong khac tren mam cua 1 thap mam van, vi s truyen
van long va kh. (hap thu)
Che do bot: pha long lien tuc, bot khi hinh thanh trong cac lop long
Che do sui: cau truc dong la dang chuyen tiep tu che do bot sang che do giot, cau truc dong 2
pha chuyen dong manh liet, su hinh thanh cac pha phan tan khong that ro rang
Che do giot: pha khi la pha lien tuc, pha long phan tan thanh cac giot don le


Cau 11: Anh ch hieu the nao khuech tan tng ng va 1 chieu. Hay bieu dien 2 hien
tng truyen van nay?

Cau 12: trang thai on nh hay cho biet nh luat nao xac nh qua trnh khuech tan
tng ng va khuech tan 1 chieu.
Dong cap:

Cau 13: S khuech tan va ong lc gi vai tro g trong qua trnh tnh toan thiet b
truyen khoi, truyen nhiet?


Cau 14: Truyen van: truyen nhiet xuyen tng va truyen khoi xuyen pha co g giong
nhau va khac nhau?
Giong nhau: deu la dong cap (cap nhiet cap khoi), la su chenh lech the 2 pha(nhiet do
nong do)
Khac nhau: lien tuc trong truyen nhiet, gian doan trong truyen khoi
Truyen nhiet 1 chieu, truyen khoi xuyen pha co su tuong duong (2 chieu)

Cau 15: Viet phng trnh bieu dien truyen khoi oi lu, he so cap khoi va cac n v
nong o khac cua ong lc qua trnh?
Phuong trinh bieu dien:

Cau 16: Da tren c s nao ta co s tng t truyen nhiet va truyen khoi? Hay bieu
dien s lien quan gia cap nhiet va cap khoi? Neu he so dan nhiet o va he so khuech
tan co cung o ln (Khac thanh phan khoi lng)


Cau 17: S tng t cac nh luat truyen nhiet, truyen khoi truyen ong lng cua
dong cap va dong dan?
- Dong cap: Trang 27
- Dong dan: dinh luat Fick, Fourie, Newton

Cau 18: Bieu dien phng trnh bao toan dong cua Dammkohler? Giai thch cac thanh
phan trong o? Bieu dien trong trng hp ac biet truyen nhiet va truyen khoi? Cac
dang bao toan dong khac ma anh ch quen thuoc?
(nh luat Fick, Fourier, NaviStock, Bernouli.)

nh luat bao toan dong Dammkohler: Tong bien oi cua cac thanh phan cua dong = 0,
hoac la vat chat 1 dong trong he thong khong mat i ma ch chuyen t thanh phan dong
nay sang thanh phan dong khac.
(Bien oi: dong oi lu + dong dan + dong cap + nguon + tai cho =0)
Bieu thc toan hoc tong quat tng ng: 2.21/ trang 28

Bieu thc toan hoc cho dong khoi lng: 2.21 a

Bieu thc toan hoc cho dong cau t: 2.21b

Bieu thc toan hoc cho dong nhiet 2.21c

Bieu thc toan hoc dong ong lng: 2.21d Navier Stock

Fick: cho dong dan J
A
= -D
AB
Grad C
A

Fourier:
Bernoulli:
Cau 19: Neu dang cau truc cac cong thc ban thc nghiem e xac nh he so cap cho
qua trnh truyen nhiet, khoi, da tren c s nao e thiet lap chung?
Nguyen tac Beckingham: trong truyen nhiet gom 5 chuan so dong dang (nhiet do, nhiet
luong, khoi luong, do dai, thoi gian)
S = N R, so to hop khong thu nguyen -
He so cap cho TN:
TK:

Cau 20: Y ngha vat ly cua cac chuoi so ong dang : Smith,We,Le,Nussen,Pr,Re,Sh,

Schmit: dac trung cho truong nong do khuech tan
Renold: dac trung che do chay cua luu chat = luc quan tinh (doi)/ (dan) luc ma sat (truyen
dong luong)
Peclet = cuong do truyen nhiet doi luu (doi) / (dan) cuong do dan nhiet (truyen nhiet),
Peclec (truyen khoi); masat, khuech tan, dan nhiet (dan)
Sc: (tuong tu Prandt) dan / dan
We
St
Nu: trao doi nhiet cua luu chat voi tuong
Sh: tuong quan nong do (y nghia vat ly)Cau 21: Co cac che o dong nao tren thap mam van? Giai thch c che hnh thanh.
Che do bot: pha long lien tuc, bot khi hinh thanh trong cac lop long
Che do sui: cau truc dong la dang chuyen tiep tu che do bot sang che do giot, cau truc dong 2
pha chuyen dong manh liet, su hinh thanh cac pha phan tan khong that ro rang
Che do giot: pha khi la pha lien tuc, pha long phan tan thanh cac giot don le
Trang 31 32 sach Nguyen huu Tung