Вы находитесь на странице: 1из 2

15 Rajah 2 terdiri daripada segi

tiga sama sisi yang sama saiz.


Rajah 2
Apakah peratusan bahagian-
bahagian yang berlorek?
[2 markah]
16 Terdapat kad-kad dalam
sebuah kotak. 5 keping
adalah ber!arna putih" 2
keping adalah ber!arna
hitam dan # keping adalah
ber!arna biru. $itungkan
peratusan kad yang ber!arna
putih dan kad yang ber!arna
hitam dalam kotak itu.
[# markah]
17 Ai %ing berupaya menja!ab
#& daripada ' soalan dalam
suatu ujian (ains dengan
betul. Apakah peratusan
soalan yang betul dija!ab
oleh Ai %ing?
[# markah]
18 Rajah # terdiri daripada
petak-petak segi empat yang
sama saiz.
Rajah 3
Tuliskan peratusan ka!asan
berlorek daripada seluruh
rajah itu.
[2 markah]
19 )dm *ok membeli ' minyak
masak. +ia telah
menggunakan ' m minyak
masak untuk memasak.
Apakah peratusan minyak
masak yang telah digunakan
oleh )dm *ok?
[# markah]
20 ,adual - menunjukkan
peratusan penduduk
mengikut kaum di sebuah
bandar. .eratusan penduduk
kaum /ina tidak ditunjukkan.
Kaum
Peratusan
(%)
)elayu -2
/ina
0ndia 22
%ain-lain 51
Jadual 1
,umlah penduduk bandar itu
ialah - . $itungkan
2a
3
peratusan penduduk kaum
/ina"
2b
3
bilangan penduduk kaum
0ndia.
[# markah]
Answer
1 52
2 -'4
3 25
! 52
5 5.&4
6 .&-
7
8 554
9 &54
10 .5&
11
12 .55
13 '24
1! .6
15 514
16 54
17 654
18 24
19 -4
20 2a3 - 2b3 2 2