Вы находитесь на странице: 1из 2

1 Rajah 1 menunjukkan dua bentuk yang sama saiz.

Setiap bentuk
dibahagi secara sama rata kepada beberapa bahagian.
Rajah 1
Apakah pecahan bahagian yang berlorek?
A C 12
B D
2 Apakah perbezaan antara 6dan 6?
A C 2
B 1 D 3
3 Satu suku daripada 2! ialah
A "1 C 1"3
B 12 D 1#$
4 %ukarkan 6kepada pecahan tak &ajar.
A C
B D
5 Rajah 2 menunjukkan dua bulatan yang sama saiz. Setiap bentuk
dibahagi secara sama rata kepada beberapa bahagian.
Rajah 2
Apakah pecahan bahagian yang berlorek?
A C
B 6 D
6 Antara yang berikut' yang manakah tidak benar?
A ( # C ( !
B ( 1 D ( 2
7 Antara yang berikut' yang manakah paling kecil?
A 1#2 C 1")
B 16" D 16
8 Antara yang berikut' yang manakah bersamaan dengan ?
A #- # C !- !
B 6- 1 D 2- 1
9 *aud mempunyai 2)! telur. *ia menjual daripada telur+telur itu.
,erapakah telur yang telah dijual?
A $! C 16$
B 126 D 21

Оценить