Вы находитесь на странице: 1из 2

16 5+ = 9

Apakah nilai dalam petak?


A 2 C 4
B 3 D 5
17 Hazimah membeli 4kg beras. Dia menggunakan 2kg beras
untuk memasak nasi ayam. erapakah beras yang dia ada
sekarang?
A kg C 2kg
B !kg D 3kg
18 Antara yang berikut" yang manakah bersamaan dengan 2?
A 2- ! C 4- 3
B #- ! D #- 5
19 $halib mempunyai 555 telur. Dia men%ual daripada telur&telur
itu. erapakah telur yang telah di%ual?
A !#5 C 555
B 3'( D '4(
20 Antara yang berikut" yang manakah tidak benar?
A = ) C = #
B = 5 D = 4
21 *a%ah ) menun%ukkan dua bentuk yang sama saiz. +etiap
bentuk dibahagi se,ara sama rata kepada beberapa bahagian.
Rajah 6
Apakah pe,ahan bahagian yang berl-rek?
A C
B D !4
22 Antara yang berikut" yang manakah benar?
A = ' C = )
B = 4 D = 2
23 *a%ah ' menun%ukkan dua bentuk yang sama saiz. +etiap
bentuk dibahagi se,ara sama rata kepada beberapa bahagian.
Rajah 7
Apakah pe,ahan bahagian yang berl-rek?
A C
B D !)

Оценить