Вы находитесь на странице: 1из 2

10 Rajah 3 menunjukkan dua bentuk yang sama saiz.

Setiap
bentuk dibahagi secara sama rata kepada beberapa bahagian.
Rajah 3
Apakah pecahan bahagian yang berlorek?
A C 9
B D
11 Rajah 4 menunjukkan dua bentuk yang sama saiz. Setiap
bentuk dibahagi secara sama rata kepada beberapa bahagian.
Rajah 4
Apakah pecahan bahagian yang berlorek?
A C 11
B D
12 Rajah menunjukkan dua bulatan yang sama saiz. Setiap
bentuk dibahagi secara sama rata kepada beberapa bahagian.
Rajah 5
Apakah pecahan bahagian yang berlorek?
A 13 C
B D
13 ! 1"
A 1 C 3
B # D 4
14 $ukarkan %kepada pecahan tak &ajar.
A C
B D
15 ' "
A ! C %
B ' D 9

Оценить