Вы находитесь на странице: 1из 27

## ################>###

#################:###########<####### ####)###*###+###,###-
###.###/###0###1###2###3###4###5###6###7###8###9###A### ###e ## ##r
##

#q` ### # ############### V####bjbjqPqP##################


### ###:###:## ######!####################### ########## ########## ##########
######## ###### ####### ### #######
##########################"####################$#######$#######$## ### $## ### %##
########### ####### &##'### &##4### &###### &###### &###### ###### ###### #########
#################################################(### ###$###)###j###A###*#########
##################+ ######################, ## ### ######+ ######+ ######A#########
####### #######
###### &############## &##-.## #######/ ######/ ######/ ######+ ##)####
## ### &############## &######################/ ###################################
###################+ ######################/ ######/ ###
## ##4###
##b###################################################################, ###### &###
###0&##
#### 12 ##########$###### ##33### ## ###########4 ## ### ###0### ####### ##
## ####### ##5
## ###6
###, ##############################################################################
#######################, ## ### ##>###-
##,###/ ######7 ##(###8 ## ################################### ###### ###### #####
#A#######A#######################################A ################################
###### ###### ###### ###### #######+ ######+ ######+ ######+ ######################
############ 7###$###############################$###############################
####### ####### ####### ####### ####### ###### ######
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
##################################################################################P
9:A <9"="=<A> ?@"=1#"AABCA? P9>/APAAA> <@?P9:9>DA #"AE:AC ?@"=1 PC@BCA?
<9AF1AA? :9<>A< P9?A>EAA:A> :9>ABA 1AD:CA<<@"9 <@?P9:9>DA##="=1 <@?P9:9>DA##="=1
?@"=1#<@"9 ?@"=1#<9:.##P:1.<@>.001'1)A#?eGHIJHKHIHK LerJ%HLHK LeIerjHHK
HMHG#?eGHIJHKHIHK LerJ%HLHK LeIerjHHK HMHG#?.P:1.<@>.001
###P:1.<@>.002'1).A#?eKN%HLIHK bH$HK Ieb-O-$HK IerjH#?eKN%HLIHK bH$HK Ieb-O-$HK
IerjH#?.P:1.<@>.002###P:1.<@>.007'1).A#?ePHJHK! J%JOeP LerL%LHHK QHK
JHG-rHK#?ePHJHK! J%JOeP LerL%LHHK QHK JHG-rHK#?.P:1.<@>.007###P:1.<@>.
008'1).A#?ePHJHK! QHK PeKNHPb-K! J%JOeP LeK!HMHOHK#?ePHJHK! QHK PeKNHPb-K! J%JOeP
LeK!HMHOHK#?.P:1.<@>.008###P:1.FAC.003'1).A#?eGHI-IHK LeIerjHHK QHJHr LerbH%IHK
rHPb- RH$HNH 'AGG-P%KHO%&K D%!K)#?eGHI-IHK LeIerjHHK QHJHr LerbH%IHK rHPb- RH$HNH
'AGG-P%KHO%&K D%!K)#?.P:1.FAC.003###P:1.<@>.006'1).A#?ePHJHK! Ke&K J%!K 'HLG%IHJ%
I$-J-J) #?ePHJHK! Ke&K J%!K 'HLG%IHJ% I$-J-J)
#?.P:1.<@>.006###P:1.FAC.009'1).A#?ePeG%$HrH LHKeG G%JOr%I#?ePeG%$HrH LHKeG
G%JOr%I#?.P:1.FAC.009###P:1.@PD.001'2).A#?eK!&LerHJ%IHK LerHGHOHK LeK!HG%$ QHNH
Oe!HK!HK reKQH$ #?eK!&LerHJ%IHK LerHGHOHK LeK!HG%$ QHNH Oe!HK!HK reKQH$
#?.P:1.@PD.001###P:1.@PD.002'2).A#?eK!&LerHJ%IHK LerHGHOHK LeK!HG%$ QHNH Oe!HK!HK
O%K!!%#?eK!&LerHJ%IHK LerHGHOHK LeK!HG%$ QHNH Oe!HK!HK
O%K!!%#?.P:1.@PD.002###P:1.FAC.011'1).A#?erHMHO QHK PePLerbH%I% LerHGHOHK LeK!HG%$
QHNH Oe!HK!HK reKQH$#?erHMHO QHK PePLerbH%I% LerHGHOHK LeK!HG%$ QHNH Oe!HK!HK
reKQH$#?.P:1.FAC.011###P:1.FAC.002'1).A#?eGHI-IHK LeIerjHHK QHJHr LerbH%IHK P&O&r
1%JOr%I#?eGHI-IHK LeIerjHHK QHJHr LerbH%IHK P&O&r 1%JOr%I
#?.P:1.FAC.002###P:1.FAC.006'1).A#?eG%G%O QHK PePb&K!IHr I-PLHrHK#?eG%G%O QHK
PePb&K!IHr I-PLHrHK####P:1.FAC.026'1).A#?ePeG%$HrH QHK PePLerbH%I% LerHGHOHK
G%JOr%I LHQH PeJ%K-PeJ%K G%JOr%I#?ePeG%$HrH QHK PePLerbH%I% LerHGHOHK G%JOr%I LHQH
PeJ%K-PeJ%K G%JOr%I#?.P:1.FAC.026###P:1.FAC.001'1).A#?eGHI-IHK LeIerjHHK QHJHr
LerbH%IHK LerHGHOHK G%JOr%I r-PH$ OHK!!H #?eGHI-IHK LeIerjHHK QHJHr LerbH%IHK
LerHGHOHK G%JOr%I r-PH$ OHK!!H #?.P:1.FAC.001###P:1.FAC.005'1).A#?erHI%O QHK
PeK!-rH%IHK I&PL&KeK G%JOr%I/eGeIOr&K%IH LHQH LerHGHOHK r-PH$ OHK!!H #?erHI%O QHK
PeK!-rH%IHK I&PL&KeK G%JOr%I/eGeIOr&K%IH LHQH LerHGHOHK r-PH$ OHK!!H
#?.P:1.FAC.006###P:1.@PD.004'1).A#?eK!&LerHJ%IHK PeJ%K Lr&Q-IJ% QeK!HK IeKQHG%
eGeIOr&PeIHK%I#?eK!&LerHJ%IHK PeJ%K Lr&Q-IJ% QeK!HK IeKQHG%
eGeIOr&PeIHK%I#?.P:1.@PD.004###P:1.@PD.005'2).A#?eK!&LerHJ%IHK PeJ%K Lr&Q-IJ%
QeK!HK IeKQHG% eGeIOr&K%I #?eK!&LerHJ%IHK PeJ%K Lr&Q-IJ% QeK!HK IeKQHG% eGeIOr&K%I
#?.P:1.@PD.005###P:1.@PD.006'2).A#?eK!&LerHJ%IHK PeJ%K Lr&Q-IJ% QeK!HK IeKQHG%
P1/#?eK!&LerHJ%IHK PeJ%K Lr&Q-IJ% QeK!HK IeKQHG%
P1/#?.P:1.@PD.006###P:1.FAC.007'1).A#?erHI%O QHK PeK!-rH%IHK I&PL&KeK eGeIOr&K%IH
LHQH rHPb- RH$HNH#?erHI%O QHK PeK!-rH%IHK I&PL&KeK eGeIOr&K%IH LHQH rHPb-
RH$HNH#?.P:1.FAC.007###P:1.FAC.012'1).A#?ePeG%$HrH QHK PePLerbH%I% LerHGHOHK
G%JOr%I J%JOeP IeKQHG% QHK rHK!IH%HK OerIH%O #?ePeG%$HrH QHK PePLerbH%I% LerHGHOHK
G%JOr%I J%JOeP IeKQHG% QHK rHK!IH%HK OerIH%O
#?.P:1.FAC.012###P:1.FAC.004'1).A#?eGHI-IHK LeIerjHHK QHJHr LerbH%IHK LerHGHOHK
LeK-KjHK! '&LerHJ%&KHG J-LL&rO)#?eGHI-IHK LeIerjHHK QHJHr LerbH%IHK LerHGHOHK
LeK-KjHK! '&LerHJ%&KHG J-LL&rO)#?.P:1.FAC.004###P:1.@PD.003'2).A#?eK!&LerHJ%IHK
!eKJeO #?eK!&LerHJ%IHK !eKJeO #?.P:1.@PD.003###
B1@DDAC7#@$P DHIeGHr : DHIGHr PeP%G%$AKOerG&RI :
<&KQ%J% Q-H JHIGHr NHK! beIerjH berGHMHKHK9SR%Oer : PeK!-HO
PH!KeO LHQH !eKerHO&rA-O& V&GOH!e Ce!-GHO&r : DOHb%G%JHO&r Oe!HK!HK LHQH
!eKerHO&r>&rPHGGN @LeK '>@) : <eHQHHK K&rPHG I&KOHI Oerb-IH>&rPHGGN /G&JeQ
: <eHQHHK K&rPHG I&KOHI OerO-O-LB&TerK&r : PeK!HO-rHK P-OHrHK
PreRGeHKer )%GOer : DHr%K!HK LerP-GHHKE-eG %KjeRO%&K L-PL : L&PLH
bH$HK bHIHr OeIHKHK O%K!!%<KHGL&O : DHG-rHK LePb-HK!HK9Per!eKRN DO&L
: ?ePHO%IHK PeJ%K QHr-rHO@Ter DLeeG : P-OHrHK berGeb%$HK=KQer
JLeeQ : P-OHrHK reKQH$1&M UHOer 1eTeG : 1eTeG H%r rHQ%HO&r
OerGHG- reKQH$@)) : :&Pb&G -KO-I PeK!%KOr-IJ%IHK &LerHJ%
!eKerHO&r JeO 5er$eKO%A-O&PHO%R : :&Pb&G -KO-I PeK!%KOr-IJ%IHK
&LerHJ% beIerjH JeRHrH @O&PHO%J:r%HG DerT%Re :
:&Pb&G -KO-I LerR&bHHK -K%O BeK DeO ber&LerHJ% 5ebHK?HK-HG
DerT%Re : :&Pb&G-KO-I PeJ%K ber&LerHJ% JeRHrH PHK-HG?HK-HG DOHrO%K!
: :&Pb&G -KO-I JOHrO PeJ%K JeRHrH PHK-J%H?HK-HG DO&L%K! : :&Pb&G
-KO-I %KJOr-IJ% PeJ%K ber$eKO% JeRHrH PHK-HGD%!KHG :eJO : :&Pb&G
-KO-I PePer%IJH GHPL--GHPL- HOH- HGHO- AGHO %KQ%IHO&rF&rK &))
: :&Pb&G -KO-I PeK!$eKO%IHK GHPL--GHPL- HOH- HGHO-
AGHO %KQ%IHO&rCeGeHJe : :&Pb&G -KO-I PePHO%IHK GHPL--
GHPL- %KQ%IHO&r 7HK! PeKNHGHDOHrO :
:&Pb&G -KO-I PeK!&LerHJ%IHK !eKerHO&r JeO. :&Pb&G AK%
beIerjH j%IH O&Pb&G PHK-HG JOHrO%K! beIerjHDOHrO EH-GO : :&Pb&G
-KO-I PeK!eOH$-% !HK!!-HK GeMHO GHPL-9K!%Ke C-KK%K! : :&Pb&G -KO-I
PeK!HIO%)IHK %KQ%IHO&r BeK DeOD-LerT%J%&K @K : :&Pb&G -KO-I PeP%KQH$IHK
J-LGH% bebHK, JeRHrH &O&PHO%J berQHJHrIHK MHIO- NHK! OeGH$ Q%OeKO-IHK1&M @%G
PreJJ-re : AKQ%IHO&r P%KNHI LeKQ%K!%K PeJ%K berOeIHKHK reKQH$:ePLerHO-re
:& F%!$ : AKQ%IHO&r PeJ%K Q%eJeG OeGH$ berOePLerHO-re O%K!!%BeKerHO&r @Ter 1&HQ
: AKQ%IHO&r !eKerHO&r OerbebHK% Geb%$.5A5 A P9>"AF=1=A>"eIr%LJ% ?&Q-G
?eK!&LerHJ%IHK !eKerHO&r DeO '!eK JeO) LHQH AKQ-JOr% Per-LHIHK P&Q-G Oe&r% QHK
LrHIO%I-P ber%J%IHK LeK!&LerHJ%HK LePbHK!I%O G%JOr%I Q% %KQ-JOr%, bH%I %O- JeRHrH
PHK-HG.?&Q-G %K% OerQ%r% HOHJ O%!H Ie!%HOHK beGHjHr NH%O- Ie!%HOHK LerOHPH OeKOHK!
PeK!$%Q-LIHK QHK PePHO%IHK LePbHK!I%O G%JOr%I Q% %KQ-JOr% '!eK JeO PHK-HG) NHK! Q%
QHGHPKNH PeKRHI-L LeKO%K!KNH IeberHQHHK !eK JeO, LerHGHOHK NHK! OerQHLHO LHQH -K%O
!eK JeO JerOH LrHIOeI, PeK!$%Q-LIHK QHK PePHO%IHK !eK JeO PHK-HG, Ie!%HOHK beGHjHr
IeQ-H OeKOHK! PePLHrHGeG Q-H !eKJeO NHK! Q% QHGHPKNH PeKRHI-L JNHrHO-JNHrHO
PePLHrHGHeG Q-H b-H$ !eK JeO QHK LrHIOeI PePLHrHGeG Q-H b-H$ !eK JeO JerOH Ie!%HOHK
beGHjHr IeO%!H OeKOHK! PeK!&LerHJ%IHK !eK JeO &O&PHO%J. PrHJHrHO.=KO-I
PeGHIJHKHIHK P&Q-G PeK!&LerHJ%IHK !eKJeO PePerG-IHK IePHPL-HK HMHG NHK! $Hr-J
Q%P%G%I% LeJerOH Q%IGHO NH%O- : ?eK!-HJH% <&PLeOeKJ% JebeG-PKNH 'P:< <@>.001. P:1
<@> 002. P:1 <@> 007. P:1 <@>.008)PeJerOH Q%IGHO OeGH$ PePH$HP% QHJHr PeJ%K
G%JOr%IPeJerOH Q%IGHO OeGH$ PePH$HP% Lr%KJ%L IerjH PeJ%K Q%JeG/beKJ%KPeJerOH Q%IGHO
OeGH$ QHLHO PeK!!-KHIHK HGHO -I-r G%JOr%IPeJerOH Q%IGHO OeGH$ QHLHO PeK!&LerHJ%IHK
PeJ%K G%JOr%IPeJerOH Q%IGHO OeGH$ PePLeGHjHr% HGHO I&KOr&G/Lr&OeIJ% PeJ%K G%JOr%I
P9:=>#=< P9>BB=>AA> ?@"=1#?&Q-G PePeGHjHrHK %K% PeK!!-KHIHK J%JOeP LeGHO%$HK
berbHJ%J <&PLeOeKJ% NHK! OerQ%r% QHr% LeK!eOH$-HK ' IK&MGeQ!e), IeOerHPL%GHK
'JI%GG) QHK J%IHL ' HOO%O-Qe) NHK! Q%LerG-IHK Q% OePLHO IerjH H!Hr QHLHO PeGHI-IHK
LeIerjHHK QeK!HK I&PLeOeK. PeKeIHKHK -OHPHKNH HQHGH$ LHQH HLH NHK! QHLHO Q%GHI-IHK
LeJerOH Q%IGHO JeOeGH$ PeK!%I-O% LeGHO%$HK."HGH$ JHO- IHrHIOer%JO%I NHK! LHG%K!
LeKO%K! QHr% LeGHO%$HK berbHJ%J I&PLeOeKJ% HQHGH$ LeK!-HJHHK %KQ%T%Q- Oer$HQHL
b%QHK! LeK!eOH$-HK, IeOerHPL%GHK QHK J%IHL JeRHrH KNHOH Q% OePLHO IerjH."HGHP
J%JOeP LeGHO%$HK berbHJ%J I&PLeOeKJ%, )&I-JKNH HQHGH$ LHQH LeKRHLH%HK I&PLeOeKJ%
QHK b-IHK LHQH LeKRHLH%HK HOH- LePeK-$HK MHIO- OerOeKO-. "eK!HK QeP%I%HK PHIH
Q%P-K!I%KIHK JeO%HL LeJerOH LeGHO%$HK PePeG-IHK HOH- PeK!$Hb%JIHK MHIO- NHK!
berbeQH-beQH QHGHP PePLeGHjHr% P&Q-G !-KH PeKRHLH% J-HO- I&PLeOeKJ% OerOeKO-.
DeOeGH$ HKQH PePLeGHjHr% P&Q-G %K%, IeP-Q%HK Q%GHI-IHK eTHG-HJ% QHK j% I&PLeOeKJ%
OerKNHOH beG-PP PeKRHLH% O%K!IHO I&PLeOeKJ% OerOeKO- LHQH IeJePLHOHK LerOHPH PHIH
LeGHO%$ HIHK PeK!HO-r reKRHKH berJHPH HKQH -KO-I PePLeGHjHr% QHK PePebr% IeJePLHOHK
IePbHG%.?&Q-G OerQ%r% HOHJ O%!H Ie!%HOHK beGHjHr. AQHLH-K GHK!IH$-GHK!IH$ NHK!
$Hr-J Q%GHI-IHK -KO-I PePLeGHjHr% P&Q-G %K :?ePLeGHjHr% QHK PePH$HP% Oe&r% PH-L-K
I&KJeL PHOer% LePeGHjHrHK QHGHP GePbHr %K)&rPHJ% LHQH JeO%HL GePbHr Ie!%HOHK
PerJ%LHIHKGH$ HGHO QHK bH$HK NHK! Q%!-KHIHK LHQH JeO%HL Ie!%HOHK beGHjHr
Per%IJHIHKGH$ I&KQ%J% JeO%HL I&PL&KeK JebeG-P Q%!-KHIHKCHI%OGH$ JeO%HL I&PL&KeK
JeJ-H% QeK!HK Q%H!rHP rHK!IH%HK NHK! Q%ber%IHK JeO%HL Ie!%HOHK beGHjHrFHO%-$HO%GH$
JeGHPH PeGHI-IHK LeK!-I-rHK LHQH JeO%HL Ie!%HOHK beGHjHr.:=#=A> A<FAC#DeOeGH$
LeJerOH Q%IGHO PePLeGHjHr% HOH- PePLrHIOeIIHK P&Q-G %K% QeK!HK PeGHG-% Lr&JeJ
eTHG-HJ%, bH%I QHr% LeK!eOH$-HK, IeOerHPL%GHK QHK J%IHL Q%$HrHLIHK LeJerOH Q%IGHO
QHLHO ' I&PLeOeKJ) QHGHP PeK!&LerHJ%IHK !eK JeO bH%I Q% IHGHK!HK r-PH$ OHK!!H,
$&OeG. C-PH$ JHI%O PH-L-K Q% %KQ-JOr%.<&PLeOeKJ% :<&PLeOeKJ% :
?eK!&LerHJ%IHK BeK JeO<&Qe : P:1 @PD.003 '2) A"-rHJ% UHIO-
: 120 jHP . 45 PeK%O
<@?P9:9>DA : ?eK!&LerHJ%IHK BeK DeO<@"9 :
P:1.@PD.003'2).A"=CADA P9?91A#ACA> : 120 jHP . 45 PeK%O19V91 <@?P9:9>DA
<=>/A#A#5#/#"#9#E#B###2#2#2#2#1#2#1###########<@>"ADA <9C#A#"HGHP PeGHIJHKHIHK
I&PLeOeKJ% %K% $Hr-J Q%Q-I-K! QeK!HK OerJeQ%HKNH :<eb%jHIHK NHK! berGHI- Q%
Ler-JH$HHK $Hr-J Q%LHO-$%PerHGHOHK QHK JHrHKH NHK! OerIH%O -KO-I LeGHIJHKHHK $Hr-J
Q%JeQ%HIHK"HGHP PeGHI-IHK LeIerjHHK %K% $Hr-J Q%Ler$HO%IHK D@P NHK! berGHI- Q%
OePLHO IerjH JerOH LerHO-rHK IeJeGHPHOHK IerjH NHK! berGHI- Q% eLr-JH$HHK $Hr-J
Q%LHO-$%##D=5 <@?P9:9>DA#<CA:9CAA <A>9C#A#1A>B<=P 591A#AC#?A:9CA P@<@<
P9?91A#ACA>#####DA<AP#P9>B9:AF=A>#<9:9CA?PA1A>##?eK!HKHG%JH QHOH &LerHJ%#"HOH -Kj-I
IerjH LerHGHOHK Q%bHKQ%K!IHK QeK!HK JOHKQHr NHK! Q%OeOHLIHK"%H!rHP IerjH
LeK!&LerHJ%HK Q%LH$HP% berQHJHrIHK JOHKQHr NHK! berGHI-#?eG%L-O% LeK!eOH$-HK,
IeOerHPL%GHK QHK J%IHL IerjH NHK! berIH%OHK QeK!HK LeIerjHHK LeGHIJHKHHK
LeK!&LerHJ%HK BeK DeO JerOH LeK!eOH$-HK QHK IeOerHPL%GHK LeKQ-I-K! NH%O- IeJe$HOHK
QHK IeJeGHPHOHK IerjH JerOH LeK!!-KHHK HGHO LerIHIHJ.#?eK!%I-O% JOHKQHr HKHG%J%J
QHOH &LerHJ%#?ePH$HP% QHOH -Kj-I IerjH !eK JeO QeK!HK JOHK-QHr?ePH$HP% Q%H!rHP
IerjH LeK!&LerHJ%HK !eK JeO#?ePbHKQ%K!IHK QHOH -KO-I IerjH !eK JeO QeK!HK
JOHKQHr##?ePLerJ%HLIHK LeK!&LerHJ%HK #PeIerjHHK LeK!&LerHJ%HK Q%J%HLIHK JeJ-H%
QeK!HK Ieb%jHIHK QHK Lr&JeQ-r JOHKQHr <3 NHK! berGHI-PerJ&KeG NHK! berMeKHK!
Q%I&&rQ%KHJ%IHK -KO-I PeNHI%KIHK bH$MH LeGHIJHKHHK LerJ%HLHK OerI&&rQ%KHJ% JeRHrH
e)eIO%) QeK!HK L%$HI GH%K NHK! OerIH%O=r-OHK LerJ%HLHK Q%GHIJHKHIHK berQHJHrIHK
R$eRI G%JO NHK! Q%OeOHLIHK JeJ-H% D@P##?eK!%I-O% JOHKQHr <3 QHGHP LeK!&Le-rHJ%HK
!eK JeO?eK!I&&rQ%KHJ%IHK LerJ%HLHK LeK!&Le-rHJ%HK !eK JeO Qe-K!HK L%$HI GH%K NHK!
berMeKHK!#?ePH$HP% Lr&JeQ-r LeK!&LerHJ%HK !eK JeO#?eK!%J% R$eRI G%JO LerJ%HLHK
LeK!&LerHJ%HK !eK JeO##?eGHIJHKHIHK LeK!&LerHJ%HK #DOHrO =L Q%GHIJHKHIHK JeJ-H%
-r-OHK IerjH berQHJHrIHK D@P=K%O Q%&LerHJ%IHK JHPLH% QeK!HK IeReLHOHK K&P%KHG OHKLH
bebHKD$-O "&MK -K%O Q%GHIJHKHIHK PeK!!-KHIHK -r-OHK IerjH berQHJHrIHK D@P##?eKOHHO%
Lr&JeQ-r LeK!&LerHJ%HK QeK!HK beKHr#?eGHI-IHK JOHrO -L LeK!&LerHJ%HK !eK JeO
?eK!&LerHJ%IHK !eK JeO OHKLH beKH?eGHI-IHK J$-O Q&MK !eK JeO#?eK!HPHO% !eK JeO
JeGHPH ber&LerHJ%##?eK!HPHO% QHK PeK!HK!!-GHK!% PHJHGH$ &LerHJ%#<&KQ%J% !HK!!-HK
Q%HKHG%JH berQHJHrIHK %KJOr-RO%&K PHK-HG QHK G&!%R Jeq-eKReAGOerKHO%) LePeRH$HK
PHJHGH$ !HK!!-HK Q%I&KJ-GOHJ%IHK QeK!HK L%$HI OerIH%OPePeRH$HK PHJHGH$ !HK!!-HK
Q%GHIJHKHIHK JHPLH% !HK!!-HK Q%JeGeJH%IHK##?eK!I&KJ-GOHJ%IHK HGOerKHO%) LePeRH$HK
!HK!!-HK LHQH L%$HI OerIH%O#?eK!HKHG%JH !HK!!-HK QHGHP LeK!&LerHJ%HK !eK JeO
?ePH$HP% RHrH PeK!HOHJ% !HK!!-HK LHQH LeK!&LerHJ%HK !eK JeO#?eK!HOHJ% !HK!!-HK LHQH
LeK!&LerHJ%HK !eK JeO##?ePb-HO GHL&rHK LeK!&LerHJ%HK #1HL&rHK Q%b-HO JeJ-H% QeK!HK
)&rPHO QHK Lr&JeQ-r NHK! Q%OeOHLIHK &Ge$ Ler-JH$HHK##?eKOHHO% Lr&JeQ-r LePb-HOHK
GHL&rHK #?ePH$HP% RHrH PePb-HO GHL&rHK LeK!&LerHJ%HK !eK JeO#?ePb-HO GHL&rHK
LeK!&LerHJ%HK !eK JeO.##
?9<A>AD?9 P9?91A#ACA>=KO-I PeKRHLH% LeK!-HJHHK P&Q-G %K% Q%GHI-IHK PeGHG-% Q%H!rHP
HG-r PeIHK%JPe LePeGHjHrHK JebH!H% ber%I-O: ###########
<erjHIHK JeI IePHPL-HK###########
9THG-HJ%# :erO-G%J
PrHIOeI# ###/9< <9?A?P=A>#B-KHIHK OHbeG
ber%I-O %K% -KO-I PeK!-I-r HLHIH$ LeJerOH Q%IGHO OeGH$ PePH$HP% IeJeGHPHOHK PHOer%
P&Q-G NHK! PerH!-IHK IeLHQH <r%Oer%H =Kj-I <erjH NHK! Q%LerG-IHK JebH!H%
LeK!eOH$-HK LeKQ-I-K! -KO-I QHLHO PePLer&Ge$ I&PLeOeKJ% -OHPH QHGHP PeK!&LerHJ%IHK
!eK JeO.>&.#PerOHKNHHK#7H#:%QHI#<eOerHK!HK##1.2.3.4.5.6.7.8.#ALHIH$ HKQH QHLHO
PeKNeb-OIHK PHRHP-PHRHP !eKJeO JebH!H% J-Pber OeKH!H G%JOr%I% "HOH -KO-I IerjH
LerHGHOHK Q%bHKQ%K!IHK QeK!HK JOHKQHr NHK! Q%OeOHLIHKALHIH$ HKQH QHLHO PeK-G%JIHK
QHOH-QHOH !eKerHO&r JeO QeK!HK beKHrALHIH$ HKQH b%JH PeKNeb-OIHK bH!%HK-bH!%HK
OerLeKO%K! QHr% !eKerHO&r JeO QeK!HK beKHrALHIH$ HKQH QHLHO PeKNeb-OIHK HHO
LeK!eKQHG% !eKerHO&r JeOALHIH$ HKQH QHLHO PeGHI-IHK LerJ%HLHK JebeG-P
PeK!&LerHJ%IHK !eKerHO&r JeOALHIH$ HKQH b%JH PeKerHK!IHK Lr&JeJ LeK!&LerHJ%HK
!eKerHO&r JeOALHIH$ HKQH QHLHO PeKerHK!IHK PePLHrHGeGIHK !eKerHO&r JeOALHIH$ NHK!
HKQH QHLHO GHI-IHK LerHMHOHK !eKerHO&r JeO#####<eJ%PL-GHK ALHb%GH LeJerOH Q%IGHO
QHLHO PeKjHMHb LerOHKNHHK-LerOHKNHHK OerJeb-O QeK!HK Q%b-IO%IHK jHMHbHK NHK! beKHr
QHK QHOH OerO-G%J PH-L-K LrHIOeI. ?HIH LePb%Pb%K! QHLHO PeGHI-IHK -j% I&PLeOeKJ%
JeRHrH %KOerK QHK QHLHO PereI&P&QHJ%IHK -KO-I Q% -j% &Ge$ eSOerKHG 'Q-/Q%) 5A5 AA
P9?91A#ACA>#CeKRHKH 5eGHjHr PeJerOH "%IGHO<&PLeOeKJ% : ?eK!&LerHJ%IHK
BeKerHO&r DeO<&Qe ?&Q-G : ?P:1 @PD 003 '2) A"-rHJ% PePeGHjHrHK : 120 jHP .
45 PeK%O#eK%J QHK <e!%HOHK#:HK!!HG#UHIO-#:ePLHO 5eGHjHr#AGHJHK Ler-bH$HK#:HKQH
OHK!HK##### DeI&GH$#AKQ-JOr%####<e!%HOHK 5eGHjHr 1"%eJeG !eKerHO&r JeOBeKerHO&r 3
L$HJHPerGeK!IHLHK !eK JeOPHrHGeG !eKerHO&r<e!%HOHK 5eGHjHr 2?eK!$%Q-LIHK QHK
PePHO%IHK !eK JeO PHK-HG<e!%HOHK 5eGHjHr 3?eK!&LerHJ%IHK !eKerHO&r JeO &O&PHO%J
<e!%HOHK 5eGHjHr 4PePeG%$HrHHK QHK LerHMHOHK !eKerHO&r JeO9THG-HJ%:e&r%PrHIOeI##9
jHP6 jHP6 jHP6 jHP36 jHP30 jHP15 jHP12 jHP#TTTTTTTT#TTT####<e!%HOHK 5eGHjHr<e!%HOHK
5eGHjHr A:-j-HK <e!%HOHK beGHjHr APHQH HI$%r LePeGHjHrHK LeJerOH Q%IGHO Q%$HrHLIHK
QHLHO :?eKjeGHJIHK )-K!J% QHr% PeJ%K Q%eJeG LHQH !eKerHO&r JeO?eK!%QeKO%)%IHJ%
bH!%HK-bH!%HK !eKerHO&r JeO?eKjeGHJIHK Lr%KJ%L eIrjH !eKerHO&r 3 L$HJH?eKNeb-OIHK
HGHO LeK!eKQHG% !eKerHO&r 3 LH$HJH?eKNeb-OIHK LerGeK!IHLHK-LerGeK!IHLHK !eKerHO&r
JeO?eKjeGHJIHK )-K!J% LerGeK!IHLHK !eKerHO&r JeO?eKjeGHJIHK LerG-KNH IerjH LHrHGeG
!eKerHO&r 3 LH$HJH?eKNeb-OIHK JNHrHO-JNHrHO LHrHGeG !eKerHO&r 3 LH$HJH?eKeKO-IHK
Lr&JeQ-r IerjH LHrHGeG !eKerHO&r 3 LH$JH?eGHI-IHK IerjH LHrHGeG !eKerHO&r 3 L$HJH
<9BAA:A> 591A#AC1BeKerHO&r DeO?eJ%K "%eJeGPr%KJ%L-Lr%KJ%L "%eJeGDHGH$ JHO-
LeK!e!rHI P-GH LHQH !eKerHO&r JeO HQHGH PeJ%K Q%eJeG, %K% Q%Ler!-KHIHK -KO-I
PeK!!erHIIHK r&O&r !eKerHO&r Je$%K!!H LHQH &-O L-O JOHO&rKNH PeK!$HJ%GIHK B!G.
?eJ%K "%eJeG OerPHJ-I PeJ%K IHG&r NHK! PeK!-bH$ OeKH!H LHKHJ PeKjHQ% OeKH!H !erHI.
:eKH!H LHKHJ Q%Ler&Ge$ QHr% Lr&JeJ LePbHIHrHK J&GHr QeK!HK bHKO-HK &IJ%!eK QHr%
-QHrH. BHJ $HJ%G LePbHIHrHK %O- Q%Ler!-KHIHK -KO-I PeK!!erHIIHK O&rHI JeRHrH !erHI
OrHKJGHJ%.BerHI OrHKJGHJ% %K% Q%Oer-JIHK Ie bHOHK! LeK!$-b-K! ' R&KKeRO%%K! r&HQ)
QeK!HK Lr&JeJ eK!I&G ' RrHKI J$H)O ) Je$%K!!H PeK!$HJ%GIHK !erHI berL-OHr LHQH
L&r&J eK!I&G."eP%I%HK j-!H JebHG%IKNH !erHI rHKOH% QHr% L&r&J eK!I&G QHK r&O&r
Q%JHPb-K! JeRHrH I&LG%K!. "eK!HK HQHKNH r&O&r NHK! Q%L-OrH &Ge$ PeJ%K Q%eJeG,
JeQHK!IHK IeLHQH !-G-K!HK r&O&r Q%ber%IHK Hr-J G%JOr%I JeHrH$P, PHIH LHQH L%$HI
JOHO&r OerbHK!I%O &-O L-O Oe!HK!HK : b&GHI bHG%I. =KO-I PeKQHLHOIHK L-OHrHK NHK!
JOHb%G Q%LerG-IHK J%JOeP B&TerK&r ' LeK!HO-rHK L-OHrHK ) QHK VC ' V&GOH!e
Ce!-GHO&r).2. "%eJeG JebH!H% PeK!erHI ?-GHDNHrHO-JNHrHO -KO-I PeKQHLHOIHK Q%eJeG
JebH!H% LeK!!erHI P-GH NHK! bH%I Q%LerG-IHK :5H$HKKNH QHr% G&!HP NHK! berI-HG%OHJ
bH%ID%JOeP LeK!HO-rHK bH$HK bHIHr QHK bH$HK bHIHrKNH JeKQ%r% 'J&GHr) $Hr-J bH%I
QHr% OHK!I% -OHPH, OHK!I% $Hr%HK QHGHP L&PLH %KjeIJ% ' %KjeRO%&K L-PL) JHPLH% PHJ-I
QHGHP LePbHIHrHK J%G%KQer.D%JOeP LeG-PHJHK, jeK%J &G%, JeG-r-$ J%JOeP LeG-PHJHK
J%G%KQer $Hr-J OeLHO QHK bH%ID%JOeP LeKQ%K!%KHK NHK! bH%I NH%O- LeKQ%K!%KHK QeK!HK
-QHrH PH-L-K QeK!HK H%r.D%JOeP LeKNHG-rHK -QHrH NHK! bH%I, -QHrH NHK! Q%Ler!-KHIHK
LePbHIHrHK bH$HK bHIHr QHGHP J%G%KQer $Hr-J QHGHP LerbHKQ%K!HK NHK! OeLHOBeKerHO&r
QHK LerGeK!IHLHKKNH OerPHJ-I LeK!HO-r Oe!HK!HK QHK )reI-eKJ% $Hr-J bH%IPHKeG-LHKeG
NHK! ber%J% rHK!IH%HK I&KOr&G, bH%I -KO-I I&KOr&G Q%eJeG PH-L-K BeKerHO&r JeGHG-
beIerjH K&rPHG.D%JOeP JOHrOer $Hr-J bH%I H!Hr PeJ%K JeGHG- J%HL -KO-I ber&LerHJ%
HLHb%GH $eKQHI Q%&LerHJ%IHKPerHMHOHK QHK LePeG%$HrHHK NHK! bH%I QHK OerHO-r HIHK
PeKjHQ%IHK OerRHLH%KNH O-j-HK LePeG%$HrHHK OerJeb-O.PeKNHG-rHK 5H$HK 5HIHr#
<eOerHK!HK BHPbHr:HK!I% bH$HK bHIHr -OHPHP&PLH LeK!%J% bH$HK bHIHr:HK!I% bH$HK
bHIHr $Hr%HKDHr%K!HK LerP-GHHK ' LreRGeHKer-E%GOer )P&PLH OeIHKHK reKQH$ LeK!HO-r
bH$HK bHIHrDHr%K!HK bH$HK bHIHrP&PLH bH$HK bHIHr OeIHKHK O%K!!% ' )-eG %KjeRO%&K
L-PL)PeKNePLr&O bH$HK bHIHr ' %KjeRO&r )P%LH JHG-rHK IeGeb%$HK bH$HK bHIHr/HrH
<erjH D%JOeP PeKNHG-rHK bH$HK bHIHr5H$HK bHIHr QHr% OHK!I% -OHPH '1) Q%HG%rIHK &Ge$
L&PLH '2) IeOHK!I% $Hr%HK '3) QHr% OHK!I% $Hr%HK IHreKH !HNH berHO bH$HK bHIHr
JeKQ%r% ' %JHLHK QHr% L&PLH), bH$HK bHIHr PeK!HG%r PeGHG-% )%GOer LerP-GHHK '4)
Q%Oer-JIHK IeJHr%K!HK '6). 5H$HK bHIHr PeGHG-% HJr%KHK '6) IeP-Q%HK Q%HG%rIHK
IeL&PLH OeIHKHK O%K!!% '7) QHK Q%Oer-JIHK Ie LeKNePLr&O ' %KjeRO&r) bH$HK bHIHr
'8). 5H$HK 5HIHr NHK! berGeb%$HK QHr% LeKNePLr&O Q%IePbHG%IHK Ie OHK!I% $Hr%HK
PeGHG-% JHG-rHK '9).E-K!J% JHr%K!HKDHr%K!HK bH$HK bHIHr Q%LerG-IHK -KO-I PeKNHr%K!
I&O&rHK IeQHGHP L&PLH OeIHKHK reKQH$. P&PLH OeIHKHK O%K!!% QHK LeKNePLr&O bH$HK
bHIHr. <&O&rHK %K% QHLHO PeK!HI%bHOIHK Ier-JHIHK LeKN-PbHOHK LHQH L&PLH, LeKNePLr&O
QHK JHG-rHK bH$HK bHIHr. E-K!J% QHr% L&PLH OeIHKHK reKQH$ ' LeKNHG-r) Q%LerG-IHK
-KO-I PeK!HG%rIHK PeK!HG%rIHK bH$HK bHIHr Ie L&PLH OeIHKHK O%K!!%, H!Hr bH$HK bHIHr
JeGHG- PePeK-$% L&PLH OeIHKHK O%K!!%.P&PLH LeKNHG-r %K% $Hr-J PePL-KNH% OeIHKHK
NHK! Geb%$ O%K!!% QHr% OeIHKHK AOP&J)%r J-LHNH -QHrH O%QIH PHJ-I IeQHGHP HG%rHK
bH$HK bHIHr, b%GH -QHrH PHJ-I PHIH HIHK OerjHQ% !HK!-HK LHQH PeJ%K, NH%O-
OerjHQ%KNH LePbHIHrHK NHK! OerJeKQHO-JeKQHO QHK PeJ%K O%QHI QHLHO ber&LerHJ% JeRHrH
JePL-rKH.DNJOeP PeG-PHJHK=KO-I PePH$HP% bH$MH IeReLHOHK !erHI QHK LHKHJ PePL-KNH%
$-b-K!HK NHK! erHO, PHIH !eJeIHK HKOHrH LerP-IHHK beKQH NHK! JHG%K! ber!erHI HIHK
PeK!HI%bHOIHK O%Pb-GKNH LHKHJ. 5e!%O- L-GH NHK! OerjHQ% LHQH !eKJeO, Q%PHKH Q%QHGHP
!eKJeO OerjHQ% LeK!-bH$HK OeKH!H PeIHK%J '!erHI) PeKjHQ% eKer!% G%JOr%I.PeG-PHJHK
HQHGH$ J-HO- JNJOeP LePeG%$HrHHK/ LerHMHOHK Oer$HQHL LerHK!IHO PeJ%K NHK! JeGHG-
PeKHPL%GIHK PHJHGH$H-PHJHGH$ !erHI, !eJeIHK QHK LHKHJ NHK! IeO%!H Lr&JeJ OerJeb-O
LHG%K! erHO ber$-b-K!HK QHK PePe!HK! LerHKHK LeKO%K! QHGHP PHJHGH$ IeJOHb%GHK
PeJ%K. 5%GH IeO%!H $HG OerJeb-O O%QHI Q%Ler$HO%IHK PHIH HIHK QHLHO PeK!HI%bHOIHK
IeH-JHK QHK J-$- NHK! berGeb%$HK PeK%Pb-GIHK LeP-%HK LHQH bH!%HK NHK! ber!eJeIHK.
@Ge$ JebHb %O-, LeK!eOH$-HK NHK! R-I-L Oer$HQHL PHJHGH$ LeG-PHJHK JHK!HO berPHK)HHO
bH!% LerHMHOHK PeJ%K. ?%KNHI LeG-PHJ HQHGH$ J-HO- RH%rHK NHK! QHLHO PeKeOrHG%J%r ,
PeKJOHb%GIHK LHKHJ NHK! berGeb%$HK, P%KNHI LeG-PHJ HQHGH$ J-HO- RH%rHK NHK!
ber)-K!J% JebH!H% PeQ%H LeK!$HKOHr ' LeKNerHL) LHKHJ, j-!H JebH!H% LeG%R%K HOH-
LeGHKRHr !erHI.?%KNHI LeG-PHJ $Hr-J PePL-KNH% LerJNHrHOHK OeIK%J JebH!H% ber%I-O :
:H$HK Oer$HQHL LHKHJ5erJ%$ QHr% HO-O I%P% NHK! QHLHO PeK!HI%bHOIHK I&r&J% LHQH
bH!%HK-bH!%HK PeJ%K1%R%K:%QHI PeK!HI%bHOIHK IeH-JHK ' NHK! Q%JebHbIHK &Ge$
LeKRePHrHK I%P%HM% Je$%K!!H PeK%Pb-GIHK I&r&HJ% NHK! berHI%bHO IeH-JHK:%QHI bHKNHI
PePbebHK% PeJ%K=KO-I QHerH$ Or&L%J NHK! PePL-KNH% J-$- Geb%$ QHr% 20 / IeHOHJ,
LePHIH%HK jeK%J P%KNHI LeG-PHJ QeK!HK I&Qe DA9-30 Per-LHIHK J-HO- LerJNHrHOHK
OeIK%J, P%KNHI LeG-PHJ JeGH%HK I&Qe OerJeb-O Q%HOHJ O%QHI Q%beKHrIHK.#<eOerHK!HK
@G% bHG%I QHr% O-rb&DHr%K!HK &G%<HO-b LeGHK!J-K! ' 5N LHJJ ) -KO-I JHr%K!HK &G% 5HI
@G%P&PLH @G%<HO-b LeGHK!J-K! -KO-I LeKQ%K!%K &G% ' @G% R&&Ger )DHGr-HK $%JHL
PeKQ%K!%K &G%Pr%KJ%L IerjH@G% Q%HK!IHO QHr% bHI &G% ' RHrOer), &Ge$ J-HO- JeQ&OHK,
QHr% L&PLH &G% NHK! Q%!erHIIHK &Ge$ LerL-OHrHK r&QH !er%!% NHK! Q%I&LerGIHK QeK!HK
LerL-OHrHK L&r&J eK!I&G, PeGHG-% L%LH $%JHL."Hr% L&PLH &G%, Q%JHG-rIHK PeGHG-% L%LH
LePbH!%, IeP-Q%HK Q%HG%rIHK Ie J-HO- PeQ%H LeKQ%K!%KHK NHK! ber-LH L%LH LeK-KjHK!
PeG%K!IHr JHO- JeOeK!H$ ' 1 ) G%K!IHr QKe!HK Q%KQ%K! berJ%r%L -KO-I PePLerG-HJ
LerP-IHHK L%LH Je$%K!!H Lr&JeJ LeKQ%K!%KHK Geb%$ GHKRHr QHr% -QHrH JeI%OHrKNH HOH-
ber-LH rHQ%HO&r &G% HOH- OHKLH IeQ-H J%JOeP LeKQ%K!%KHK OerJeb-O, Oer!HKO-K! QHr%
IHLHJ%OHJ Q%eJeG. "HGHP $HG NHK! OerHI$%r %K% &G% $HKNH Q%JHG-rIHK Ie QHGHP L%LH
NHK! R-I-L LeKQeI JHjH ' N LHJJ). "Hr% %K% I&O&rHK &G% NHK! P-K!I%K OerbHMH, bH%I
QHr% G-Hr PH-L-K J%rI-GHJ% Q% QHGHP PeJ%K JeKQ%r%. PeG-PHJHK LHQH C&JIer ArP QHr%
IGeL, Q%QHLHOIHK PeGHG-% RHPL J$H)O, OHLLeG QHK L-J$ r&Q GHK!J-K! PeKePb-J bH-Q
LeK!HO-r jHrHI r&JIer HrP ' C&RIer ArP 5eHr%K!) IeP-Q%HK PeKeOeJ IeG-Hr JejeKHI
Q%OHPL-K! bHI Ler IGeL + PeGHG-% ReGH$ HKOHrH L-J$ r&Q QHK L%LH LeG%KQ-K! L-J$ r&Q,
&G% PeK!HG%r Ie bH$H$ PeK-j- Ie bHI R$HrOer. =KO-I LeG-PHJHK HQH PeOHG-PeOHG QHK
j-!H Q%KQ%K!-Q%KQ%K! J%G%KQer, &G% Q%JHG-rIHK PeGHG-% L%LH IHL%Ger NHK! OerQHLHO
QHGHP Q%KQ%K! R$HrOer ' RrHKI RHJe), j-!H PHJ-I Ie QHGHP L%LH NHK! JejeK%J QeK!HK
RrHKI RHJe)?ePH$HP% OeKOHK! )-K!J% QHK beIerjHKNH LeG-PHJHK OerJeb-O $Hr-J Q%jH!H
jHK!HK JHPLH% J%JOeP LeG-PHJHK
Oer!HK!!-, !HK!!-HK !HK!!-HK QHGHP LeG-PHJHK QHLHO OerjHQ% &Ge$ LeKNebHb-LeKNebHb
JebH!H% ber%I-O :@G% QHr% jeK%J I-HG%OHJ reKQH$ ' Q% G-Hr HLeR) &G% LHGJ- &G% beIHJ
QHK JebH!H%KNH5HKNHI I&O&rHK PePbebHK% &G% ' OerRHPL-r H%r, G-PL-r-G-PL-r QHK GH%K
JebH!H%KNH ).:erJ-PbHOKNH JHG-rHK LeG-PHJHKCeKQH$KNH OeIHKHK &G%"eK!HK
PePLer$HO%IHK LeKNebHb-LeKNebHb OerJeb-O QHLHO Q%HPb%G O%KQHIHK-O%KQHIHK LeKRe!H$HK
HKOHrH GH%K :PePer%IJHHK &G% QHK LeK!HMHJHK Oer$HQHL I-HG%OHJ &G%PeK!!HKO%HK &G%
JeRHrH r-O%KePeK!!HKO%HK )%GOer JeRHrH r-O%KePePer%IJHHK JHG-rHK LeG-PHJHK
?ePLer$HO%IHK OeIHKHK &G%.<eOerHK!HKDe$-b-K!HK QeK!HK )-K!J%KNH &G% $Hr-J PePL-KNH%
JLeJ%)%IHJ% LerJNHrHOHK bH!% PeJ%K NHK! berJHK!I-OHK. DeOeGH$ Q%LHIH% &G% HIHK
PeK!HGHP% LeKRePHrHK QHK Ler-bH$HK J%)HO JeP-GH, LHQH Ler%JO%MH LePbHIHrHK QHGHP
J%G%KQer HIHK OerjHQ% LerJeKNHMHHK &IJ%QHJ% beGerHK! QHGHP D@2 QHK D@3 NHK!
JeOer-JKNH HIHK OerjHQ% HJHP I-HO ' F2D@4 V H%r HRR- ) QHK F2D@4 %K% berJ%)HO
I&r&J%) ' PePHIHK G&!HP ) PHIH LHQH JHHO IeHQHHK beG-P berbH$HNH &G% $Hr-J Q%!HKO%.
5e!%O- L-GH LHQH )%GOer &G% JeOeGH$ JeI%HK GHPH Q%LHIH% PHIH HIHK OerjHQ% eKQHLHK
Je$%K!!H )%GOerKNH $Hr-J Q%!HKO% QeK!HK )%GOer NHK! bHr-.PePer%IJHHK NHK! I&KO%K-e
PeKjHQ%IHK PeJ%K PePL-KNH% IeHKQHGHK NHK! R-I-L O%K!!%, $HG-$HG NHK! LerG-
Q%Ler$HO%IHK QHGHP LePer%IJHHK LHQH JHHO &Ter $H-G KHKO% LerG- Q%HQHIHK LePer%IJHHK
NHK! OeG%O% IeHQHHK G-bHK! jHGHK &G%, LHQH Q%KQ%K! RrHK! RHJe HOH- bG&I PeJ%K
jHK!HK JHPLH% HQH NHK! b-KO-.D%JOeP PeKQ%K!%KHKD%JOeP LeKQ%K!%KHK JHK!HO LeKO%K!
HrO%KNH bH!% IeHMeOHK J-HO- PeJ%K, LHQH MHIO- berjHGHK PeJ%K HIHK PeKjHQ% LHKHJ,
IHreKH Lr&JeJ LePbHIHrHK Q% QHGHP J%G%KQer, PeJ%K NHK! OerGHG- LHKHJ, JeGH%K ReLHO
r-JHI j-!H &-O L-O OeKH!HKNH I-rHK! PHIJ%PHG PHIH Q%LerG-IHK LeKQ%K!%KHK, -P-PKNH
J%JOeP LeKQ%K!%KHK Q%bH!% PeKjHQ% Q-H PHRHP, NH%O- :D%JOeP LeKQ%K!%KHK H%rD%JOeP
LeKQ%K!%KHK -QHrHD%JOeP PeKQ%K!%KHK A%rA%r PePHJ-I% bG&I J%G%KQer QHr% bH!%HK bHMH$
J%G%KQer, PeK!HG%r PeGHG-% JHG-rHK-JHG-rHK bG&I J%G%KQer Oer-J Ie HOHJ PeK-j-
J%G%KQer $eHQ. A%r PeKNerHL LHKHJ QHr% PeJ%K Je$%K!!H J-$- H%r KH% H%r NHK! LHKHJ
%K% ReKQer-K! PeK!HG%r IHreKH LerbeQHHK berHO jeK%J. A%r JePHI%K PeKjHQ% LHKHJ
JeMHIO- berHQH Q% JeI%OHr IeLHGH J%G%KQer, H%r NHK! OeGH$ LHKHJ $Hr-J Q%Q%K!%KIHK
IePbHG%.ALHb%GH JHPLH% PeKQ%Q%$ $HG %K% PeK-Kj-IIHK HQHKNH !HK!!-HK QHGHP J%JOeP
LeKQ%K!%KHK OerJeb-O.A%r PeK!HG%r Ie bHMH$ QHr% bH!%HK HOHJ rHQ%HO&r PeGHG-% L%LH-
L%LH rHQ%HO&r, -QHrH Q%$ePb-JIHK PeG%KOHJ% rHQ%HO&r Ie HrH$ QeLHK !eKJeO,
OerjHQ%GH$ Lr&JeJ LeKQ%K!%KHK -QHrH, -QHrH %K% PeK!$ePb-J IerHJ IHreKH HQHKNH I%LHJ
NHK! berL-OHr Q% beGHIHK! rHQ%HO&r. PHQH JHHO H%r JHPLH% Q% bH!%HK bHMH$ rHQ%HO&r,
H%r PeKjHQ% Q%K!%K QHK PHJ-I IePbHG% Ie bG&I J%G%KQer QHr% bHMH$ -KO-I PeKQ%K!%KIHK
PeJ%K."eP%I%HKGH$ Lr&JeJ LeKQ%K!%KHK ber-GHK! QHK OerjHQ%GH$ J%rI-GHJ% H%r
LeKQ%K!%KHK. 5H!H%PHKHL-K j-!H HQH JebH!H%K H%r NHK! PeK!-HL.?HIH JeO%HL IHG% LerG-
Q%Ler%IJH LerP-IHHK H%r LeKQ%K!%KHK %K%. ALHb%GH LerG- $Hr-J Q%OHPbH$ J-LHNH HGrHK
H%r QHLHO berjHGHK Geb%$ ReLHO, $Hr-J HQH L&PLH H%r NHK! Q%Ler!-KHIHK -KO-I
PeKQ&r&K! H%r PeK!HG%r Je$%K!!H QeK!HK QeP%I%HK QHNH LeKQ%K!%KHK QHLHO Q% LerRHLHO,
Je$%K!!H J%JOeP LeKQ%K!%KHK OerJeb-O Per-LHIHK J-HO- RHrH LeKQ%K!%KHK NHK! bH%I#
D%JOeP PeKQ%K!%KHK =QHrH5erbeQH QeK!HK J%JO%P LeKQ%K!%KHK H%r, Q% J%K% J%G%KQer-
J%G%KQer O%QHI Q%OePLHOIHK QHGHP J-HO- bG&I J%G%KQer PeGH%KIHK LHQH O%HL J%G%KQer
Q%ber% JePHRHP J%r%L, !-KHKNH J%r%L %HGH$ -KO-I PeKNerHL LHKHJ QHr% J%G%KQer IeLHGH
QeK!HK J%r%L-J%r%L %K% berHrO% PePLerG-HJ LerP-IHHK NHK! QHLHO PeKNerHL LHKHJ
OerJeb-O QHLHO Q%GeLHJIHK Ie G-Hr berJHPH -QHrH NHK! Q%$ePb-JIHK QeK!HK I-HO &Ge$
I%LHJ HOH- bG&Mer.D%JOeP PeKNHG-rHK =QHrH=QHrH Q% QHGHP "%eJeG Q%!-KHIHK -KO-I
LePbHIHrHK bH$HK bHIHr ' J&GHr). <Hb-O J&GHr Q%RHPL-r QeK!HK -QHrH LHQH OeIHKHK QHK
J-$- O%K!!% Je$%K!!H HIHK OerjHQ% LePbHIHrHK NHK! PeK!$HJ%GIHK OeKH!H. PerbHKQ%K!HK
HKOHrH IHb-O J&GHr QHK T&G-Pe Q%HO-r JeQeP%I%HK Je$%K!!H LHQH IeHQHHK bebHK LeK-$,
IHb-O J&GHr $Hb%J OerbHIHr &Ge$ -QHrH NHK! Q%PHJ-IHK Ie QHGHP J%G%KQer. 5H$HK bHIHr
QHK -QHrH $Hr-J QHGHP LerbHKQ%K!HK NHK! OeLHO, IeI-rHK!HK -QHrH HIHK PeK!HI%bHOIHK
Per-JHI PeJ%K, NH%O- PeK!HI%bHOIHK LePbHIHrHK I-rHK! JePL-rKH QHK OerjHQ%GH$ IerHI
' HrHK!) Q% QHGHP J%G%KQer.FHG-$HG NHK! -P-PKNH QHLHO Per-JHI PeJ%K HKOHrH GH%K :
PeKNeOeGHK OeIHKHK LeK!HO-rHK K&HGe NHK! OerGHG- O%K!!%?eJ%K beIerjH GHPH QeK!HK
bebHK reKQH$?eJ%K Jer%K! beIerjH OHKLH bebHKDHG-rHK LePb-HK!HK ' IKHGL&O) NHK!
I&O&r, HIHK PeK!$HPbHO IeG-HrKNH HJHL QHK PePLerReLOH IeKH%IHK IHQHr HrHK! QHGHP
JHG-rHK QHK HI$%rKNH PePLerReLHO OerjHQ%KNH IerHI"HGHP LrHIOeI IeGeb%$HK bH$HK
bHIHr Q%bHKQ%K! QeK!HK j-PGH$ -QHrH %K% Q%OHKQH% QeK!HK HJHL $%OHP Ie G-Hr QHr%
IKHGL&O. =KO-I IeLerG-HK JOHrO PeJ%K, &rHK! PePb-HO H!Hr -QHrH NHK! Q%PHJ-IHK
IeQHGHP PeJ%K O%QHI Q%K!%K ' $HK!HO), JebHb -QHrH Q%K!%K J-IHr berJeKNHMH QeK!HK
bH$HK bHIHr.#A!Hr D-LHNH Lr&JeJ LeKQ%K!%KHK %K% berGHK!J-K! e)eIO%), PHIH LerG-
Q%jH!H IeberJ%$HK QHr% J%r%L-J%r%L J%G%KQer.=QHrH NHK! Q%$ePb-JIHK I-HO &Ge$ bG&Mer
Q%JHG-rIHK Ie QHGHP OHb-K! -QHrH QHK PePbHMH LHKHJ Ie G-Hr J%r%L. FHr-J Q%-JH$HIHK
H!Hr -QHrH LHKHJ %K% O%QHI OerOHr%I GH!% &Ge$ bG&Mer . =QHrH NHK! PHJ-I $Hr-JGH$
-QHrH G-Hr NHK! PHJ%$ Je!Hr QHK Q%K!%K LerG- j-!H -KO-I PePberJ%$IHK jeKQeGH-
jeKQeIH IHRH NHK! Q%LHJHK! Q% r-HK! PeJ%K.#Bb. 5 D%JOeP J%rI-GHJ% -QHrH PeJ%K
QeK!HK O-rb& R$rH!er.BeKerHO&r LHQH BeK DeOBeKerHO&r QeK!HK D%IHO#Pr%KJ%L IerjH :
D%IHO PeKQHLHO Oe!HK!HK JeHrH$ QHr% J-Pber JeHrH$ ' T&GOH!e re!-GHO&r) Q%PHKH
Oe!HK!HK NHK! Q%ber%IHK IeLHQH J%IHO OerJeb-O &Ge$ T&GOH!e re!-GHO&r OeGH$ Q%HO-r
Je$%K!!H Oe!HK!HK NHK! Q%ber%IHK LHQH J%IHO OerJeb-O OeOHL I&KJOHK JeJ-H% QeK!HK
IeLerG-HK. D-Pber JeHrH$ QHr% VC NHK! OeGH$ PeGHG-% J%IHO %K%, PeK!HG%r Geb%$ JG%L
r%K! QHK PHJ-I Ie bH!%HK r&O&r NHK! Q%L-OrH.PHQH bH!%HK JOHO&r OerbHK!I%OGH$ PeQHK
PH!KeO NH%-O LHQH bH!%HK -j-K! I-O-b -OHrH QHK JeGHOHK. "%HKOHrH IeQ-H -j-K!
I-O-bKNH HIHK O%Pb-G !Hr%J !HNH PH!KeO ' )G-IJ%) QHK HI%bHO HQHKNH r&O&r NHK!
berL-OHr NH%O- I-PLHrHK jHK!IHr Q%HKOHrH I-O-b -OHrH QHK JeGHOHK %K%, PHIH !Hr%J
!HNH PH!KeO HIHK OerL&O&K! &Ge$ I-PLHrHK jHK!IHr. "HGHP LerL&O&K!HK !Hr%J !HNH
PH!KeO &Ge$ I-PLHrHK jHK!IHr, IeHQHHKNH O%QHI JeGHG- OeOHL, HQH QHGHP IeHQHHK
KeOrHG HrO%KNH I-PLHrHK jHK!IHr JejHjHr QeK!HK HrH$ !Hr%J !HNH PH!KeOKNH, HQH j-!H
QHGHP IeHQHHK ePP&O&K! !Hr%J !HNH PH!KeO Je$%K!!H Q%$HJ%GIHK Oe!HK!HK b&GHI bHG%I.
5%GH JOHO&r QHr% !eKerHO&r Q%b-HO -KO-I PeK!$HJ%GIHK G%JOr%I A/ O%!H L$HJH PHIH &-O
L-O !eKerHO&r j-!H Q%b-HO QeK!HK O%!H L$HJH.BeKerHO&r :HKLH D%IHO ArHK!#Pr%KJ%L
<erjH :Ar-J PeK!HG%r QHr% J-Pber Hr-J JeHrH$ T&GOH!e re!-GHO&r. AGHO %K% OeGH$
PeK!HO-r H!Hr Oe!HK!HK NHK! Q%ber%IHK OeOHL I&KJOHK JeJ-H% QeK!HK IeLerG-HK. D-Pber
Hr-J "/ QHr% VC %K% PeK!HG%r IeQHGHP JOHO&r !-G-K!HK 9S%Oer 'A), PHIH HGHP JOHO&r
eS%Oer %K% PeK!HG%r HIHK O%Pb-GGH$ PeQHK PH!KeO NHK! IeP-Q%HK PeK!%KQ-IJ% !-G-K!HK
r&O&r eS%Oer '5) NHK! berL-OHr. ?HIH !Hr%J !HNH PH!KeO ' )G-IJ% r&O&r QHr% JOHO&r
eS%Oer 'A) NHK! PeK!%KQ-IJ% r&O&r eS%Oer '5) HIHK OerL&O&K! &Ge$ I-PLHrHK jHK!IHr
QHr% r&O&r eS%Oer '5). <HreKH QHGHP LerL&O&K!HK &Ge$ I-PLHrHK jHK!IHr QHr% r&O&r
eS%Oer '5). <HreKH QHGHP LerL&O&K!HK !Hr%J !HNH PH!KeO &Ge$ I-PLHrHK jHK!IHr
Q%HKOHrH I-O-b -OHrH QHK JeGHOHK %K% IeHQHHKKNH O%QHI JeGHG- OeOHL NH%O- HQH QHGHP
IeHQHHK KeOrHG HrO%KNH I-PLHrHK jHK!IHr IeQ-Q-IHKKNH JeHrH$ QeK!HK !Hr%J !HNH
PH!KeO HQH j-!H QHGHP IeHQHHK PeP&O&K! !Hr%J !HNH PH!KeO HQH j-!H QHGHP IeHQHHK
PeP&O&K! !Hr%J !HNH PH!KeO Je$%K!!H O%Pb-GGH$ beQH L&OeKJ%HG NHK! b%HJH Q%Jeb-O
QeK!HK Hr-J b&GHI bHG%I A/. <eP-Q%HK Hr-J A/ %K% Q%JeHrH$IHK &Ge$ LeKNeHrH$ '/)
NHK! IeP-Q%HK PeK!HG%r Ie !-G-K!HK JOHO&r '") $%K!!H O%Pb-GGH$ IePbHG% !Hr%J !HNH
PH!KeO Q% I-O-b -OHrH QHK JeGHOHK JOHO&r OerJeb-O. <eP-Q%HK !Hr%J !HNH PH!KeO %%
HIHK OerL&O&K! &Ge$ I-PLHrHK jHK!IHr NHK! IeHQHHKKNH O%QHI JeGHG- OeOHL Je$%K!!H
O%%Pb-GGH$ beQH L&OeKJ%HG NHK! b%HJH Q%Jeb-O QeK!HK Hr-J A/ -KO-I JeGHKj-OKNH
Q%!-KHIHK -KO-I PeKRHO- LerHK!IHO :eGeI&P-K%IHJ% NHK! PePb-O-$IHK Hr-J A/ OerJeb-O.
5%GH LHQH bH!%HK JOHO&r %K% Q%b-HO -KO-I PeK!$HJ%GIHK eKer!% G%JOr%I O%!H L$HJH
PHIH Q%b-HOGH$ &-O L-O QHr% !eKerHO&r NHK! j-!H QeK!HK O%!H L$HJH.16. PeK!eKQHG%HK
:er$HQHL D%OeP <ePH!KeOHK=KO-I IeLerG-HK LeK!-HOHK bH!% I-O-b-I-O-b PH!KeO JeGHG-
Q%b-O-$IHK J-Pber Hr-J JeHrH$. #%IH Q%O%KjH- QHGHP PeK!$HJ%GHIHKKNH, Oer$HQHL
berPHRHP-PHRHP RHrH NH%O- :DeRHrH <&KTeKJ%&KHGDIePH rHK!IH%HK QeK!HK RHrH
I&KTeKJ%&KHG %K% Q%b-HO Q%G-I%JIHK JeLerO% !HPbHr 51.BHPbHr 51?eJ%K -OHPH ' PH%K
PHR$%Ke), "/ LeK!-HO -OHPH ' PH%K "/ eS%Oer) QHK "/ LeK!-HO LePbHKO- ' P%G&O
eS%Oer) berHQH QHGHP JHO- L&r&J. :e!HK!HK IeG-HrHK QHr% "/ LeK!-HO LePbHKO-
Q%Ler!-KHIHK -KO-I PePLerI-HO IePH!KeOHK LHQH LeK!-HO -OHPH NHK! PHKH beJHr
IeR%GKNH Hr-J NHK! PeK!HG%r LHQH PeJ%K "/ -OHPH QHLHO Q%HO-r QeK!HK PeK!!-KHIHK
C$e&JOHO -OHPH ' PH%K r$e&JOHO) NHK! Q%HO-r QeK!HK PeK!!-KHIHK C$e&JOHO -OHPH
' PH%K r$e&JO&HO) NHK! QHLHO Q%&LerHJ%IHK JeRHrH PHK-HG HOH- &O&PHO%J ' H-O&PHO%R
re!-GHO&r), JeQHK!IHK Oe!HK!HK IeG-HrHK QHr% PeJ%K "/ -OHPH Q%Ler!-KHIHK -KO-I
PePLerI-HO LHQH IePH!KeOHK PeJ%K -OHPHDebH!H% LeK!ePbHK!HK, QeK!HK HQHKNH IePHj-HK
OeIK&G&!% OeGH$ bHKNHI J-HO- LePbHK!I%O NHK! PHKH J-Pber Hr-J JeHrH$ JebH!H% Hr-J
LeK!-HO PH!KeO O%QHI Q%Ler&Ge$ QHr% !eKerHO&r Hr-J JeHrH$ '"/), PeGH%KIHK
PeK!!-KHIHK reRO%)%er ' LeKNeHrH$).AQHL-K JIePH rHK!IH%HK QHr% RHrH %K% QHLHO
Q%G-I%JIHK JeLerO% !HPbHr 52.BHPbHr 52:e!HK!HK IeG-HrHK QHr% J-Pber A/ LeK!-HO ' AR
eS%Oer) Q%JeHr$HIHK QeK!HK PeK!!-KHIHK reRO%)%er. :e!HK!HK IeG-HrHK J-Pber A/
LeK!-HO %K% Q%JHPL%K! Q%JeHrH$IHK -KO-I IeLeKO%K!HK LeK!-HOHK JeKQ%r%, j-!H
Q%JeHr$IHK -KO-I PePLerI-HO IePH!KeOHK PeJ%K -OHPH.:e!HK!HK IeG-HrHK QHr% J-Pber A/
LeK!-HO NHK! Q%!-KHIHK -KO-I
LeK!-HOHK JeKQ%r% Q%I&KOr&G QeK!HK PeK!!-KHIHK re!-GHO&r -OHPH ' PH%K re!-GHO&r)
NHK! PHKH re!-GHO&r %K% QHLHO Q%IerjHIHK QeK!HK PeK!!-KHIHK JeLerHK!IHO HPLG%Q%K
' HPLG%QNKe JeO).PeK!-HOHK QeK!HK J%JOeP %K% JHK!HO bH%I -KO-I PeJ%K-PeJ%K NHK!
JHK!HO beJHr NHK! QHLHO PeKRHLH% rHO-JHK ?VA.AQHL-K RHrH NHK! IeO%!H HQHGH$ J-HO-
RHrH NHK! Jer%K! Q%Jeb-O 5r-J$GHGeJJ 9S%O%&K .DIePH rHK!IH%HK RHrH %K%QHLHO
Q%G-I%JIHK JeLerO% !HPbHr 53.5erQHJHrIHK !HPbHr 53 jeGHJ I%rHKNH bH$MH QHGHP RHrH
%K% -KO-I PeK!HG%rIHK Hr-J IePH!KeOHK O%QHI Q%LerG-IHK J%IHO-J%IHO ' R%KR%K JereO)
JeLerO% $HGKNH RHrH NHK! GH%K.:e!HK!HK IeG-HrHK QHr% PeJ%K -OHPH JebH!%HK IeR%G
Q%JeHrH$IHK -KO-I LeK!-HOHK LHQH J-Pber A/ LeK!-HO ' A/ eS%Oer), NHK! PHKH
LeK!&KOr&GHK Hr-J IePH!KeOHK Q%GHI-IHK &Ge$ re!-GHO&r.:e!HK!HK IeG-HrHK QHr% A/
eS%Oer GHK!J-K! Q%!-KHIHK -KO-I PePLerI-HO IePH!KeOHK PeJ%K -OHPH ' OHKLH
PeK!!-KHIHK J%IHO QHK R%KR%K) QeK!HK LerHKOHrH LeKNeHrH$ -OHPH PH%K ' reRO%)%er)
PerGeK!IHLHK "%eJeG BeKJeOBeKJeO $Hr-J Q%GeK!IHL% QeK!HK LerHGHOHK-LerHGHOHK NHK!
PeK-KjHK!, H!Hr PePL-KNH% :<eJOHb%GHK bH%I Oe!HK!HK PH-L-K L-OHrHKKNH b%GH JeMHIO--
MHIO- OerjHQ% Ler-bH$HK bebHK PeJ%K $Hr-J OeOHL JOHb%G.AKQ%IHO&r-%KQ%IHO&r NHK!
PeK-Kj-IIHK IeHQHHK BeKJeO JeO%HL JHHO, PeP-O-J Hr-J QHK LeGeLHJ bebHK NHK! beIerjH
JeRHrH &O&PHO%J QHK PHK-HG.D%JOeP LeK!&KOr&G -KO-I Q%eJeG NHK! ber)-K!J% -KO-I
PePHO%IHK Q%eJeG JeMHIO--MHIO- OerjHQ% !HK!!-HK.9Per!eKRN JO&L %HGH$ J-HO- HGHO/
O&Pb&G NHK! HIHK PePHO%IHK PeJ%K IHLHK JHjH NHK! Q%%K!%KIHK V&GOH!e Ce!-GHO&r 'VC)
V&GOH!e Ce!-GHO&r HQHGH$ J-HO- HGHO NHK! ber)-K!J% -KO-I PeKjH!H H!Hr Oe!HK!HK &-O
L-O QHr% !eKerHO&r OeOHL I&KJOHKO JeJ-H% NHK! Q%%K!%KIHK. VC JeRHrH GHK!J-K!/ O%QHI
GHK!J-K! PePber%IHK Hr-J JeHrH$ IeLHQH I-PLHrHK r&O&r Je$%K!!H PeK%Pb-GIHK Oe!HK!HK
LHQH &-O L-O !-G-K!HK JOHO&r. <HGH- OerjHQ% Oe!HK!HK &-O L-OKNH Q%Oer-JIHK Ie
!-G-K!HK JOHO&r. <HGH- OerjHQ% LeK-r-KHK Oe!HK!HK IHreKH IeKH%IHK bebHK PHIH VC
HIHK PeKH%IHK Oe!HK!HK &-O L-OKNH Q%Oer-JIHK Ie !-G-K!HK r&O&r Je$%K!!H Oe!HK!HK
%KQ-IJ% JOHO&r HIHK KH%I JHPLH% GeTeG JeP-GH. 5e!%O-L-K j%IH HQH IeKH%IHK Oe!HK!HK
' bebHK O-r-K), &Ge$ IHreKH VC $HKNH ber)-K!J% JebH!H% LeK!HO-r Oe!HK!HK PHIH HGHO
%K% HIHK beIerjH LHQH )reI-eKJ% HOH- PeJ%K LHQH IeHQHHK rHO%K!KNH ' L-OHrHK K&rPHG
)#%IH PeJ%K berL-OHr Geb%$ reKQH$ QHr% LHQH rHO%K!KNH HIHK berHI%bHO Oe!HK!HK &-O
L-O re!-GHO&r JeQeP%I%HK O%K!!%KNH QHK Hr-J HIHK JHK!HO O%K!!% Je$%K!!H Per-JHI
LerHGHOHK VC. ?HIH -KO-I PeK!HQHIHK OeJO%K! PeJ%K NHK! ber$-b-K!HK QeK!HK rLP, VC
$Hr-J Q%PHO%IHK / Q%GeLHJ, -KO-I LerR&bHHK LHQH rLP K&rPHG VC b&Ge$ Q%JHPb-K!.
5%HJHKNH VC LHQH bHOHJ-bHOHJ IePHPL-HK OerOeKO- ' QHLHO Q%JeOeG) IHGHK HQH
IeKH%IHK/ LeK-r-KHK Oe!HK!HK PeGeb%$% bHOHJ IePHPL-HK ' ' 10 W) $Hr-J Q%-JH$HIHK
H!Hr bebHK OerGeLHJ QHr% beberHLH JHHO IeP-Q%HK PeJ%K PHO%.2. B&TerK&rDeLerO%
$HKNH VC, HGHO LeK!HO-r L-OHrHK ' B&TerK&r) ber)-K!J% -KO-I PeK!HO-r HOH-
PePLerOH$HKIHK L-OHrHK PeJ%K H!Hr QHGHP IeReLHOHK NHK! OeOHL. #%IH HQH IeKH%IHK
bebHK, PeJ%K berOeKQeKJ% PeK-r-KIHK L-OHrHKKNH QHK B&TerK&r HIHK PePber%IHK J%!KHG
IeLHQH IHO-L LePb-IH bH$HK bHIHr. De$%K!!H bH$HK bHIHr NHK! PHJ-I Ie QHGHP AKjeRO&r
berOHPbH$ bHKNHI, Je$%K!!H PeJ%K HIHK berL-OHr K&rPHG IePbHG% QHK O%QHI OerjHQ%
LeK-r-KHK L-OHrHK, JebHG%IKNH IHGH- HQH LeK-r-HKHK bebHK PeJ%K HIHK berL-OHr
PeGeb%$% rHO%K!KNH. B&TerK&r HIHK PeK!%r%P J%!KHG IeLHQH IHO-L bH$HK bHIHr H!Hr
PeK!-rHK!% bH$HK bHIHr NHK! PHJ-I Je$%K!!H PeJ%K berL-OHr K&rPHG.B&TerK&r JHPH
$HGKNH QeK!HK VC PePL-KNH% bHOHJ-bHOHJ OerOeKO- %O- O%QHI Geb%$ QHr% 5W. #%IH
PeJ%K berL-OHr LHQH IeHQHHK Geb%$ IeR%G 75W HOH- Geb%$ beJHr 105W QHr% L-OHrHK
K&rPHGKNH PHIH -JH$HIHKGH$ H!Hr BeKJeO PeGeLHJIHK bebHK G%JOr%IKNH QHK beberH JHHO
PeJ%K Q%PHO%IHK.3. AKQ%IHO&r-%KQ%IHO&rE-K!J%KNH :PeK-Kj-I IeHQHHK ?eJ%K
?ePbHKO- Or&-bGe J$&&O%K! NH%O- PeKRHr% J-HO- !HK!!-HKPePHJHK!HK %KQ%IHO&r LHQH
LHKeG BeKJeO.AKQ%IHO&r QHK LerHGHOHKNH NH%O- reGHN-reGHN, O%Per, JM%OR$ JeP-HKNH
Q%LHJHKH! LHQH LHKeG I&KOr&G, HKOHrH GH%K :V&GO PeOer -KO-I PeK!eOH$-% Oe!HK!HK
QHr% O%HL L$HJHAPLere PeOer -KO-I PeK!eOH$-% Hr-J QHr% O%HL L$HJHUHOO PeOer -KO-I
PeK!eOH$-% QHNH KNHOHCLP -KO-I PeK!eOH$-% L-OHrHK PeJ%KEreI-eKJ% PeOer -KO-I
PeK!eOH$-% L-O L-O )reI-eKJ% G%JOr%IC-KK%K! F&-r PeOer -KO-I PeK!eOH$-% GHPHKNH
PeJ%K beIerjH?eOer :eIHKHK &G%, J&GHr QHGG.:$erP&PeOer -KO-I J-$- H%r QHK GH%K-GH%K
DebH!H% %KQ%IHO&r -KO-I PePb-IH PHIH Q%LHJHK! GHPL- I&KOr&G NH%O- :1HPL- %KQ%IHO&r
-KO-I @Ter DLeeQ1HPL- %KQ%IHO&r -KO-I =KQer DLeeQ1HPL- AKQ%IHO&r -KO-I 1&M UHOer
1eTeG ' -KO-I GeTeG H%r rHQ%HO&r OerGHG- reKQH$ )1HPL- %KQ%IHO&r -KO-I OePLerHO-r
H%r O%K!!%1HPL- %KQ%IHO&r -KO-I OeIHKHK &G% reKQH$1HPL- AKQ%IHO&r -KO-I Oe!HK!HK
KeKH%I Geb%$ K&rPHG ' @Ter V&GOH!e HOH- Oe!HK!HK Geb%$)1HPL- AKQ%IHO&r -KO-I
Oe!HK!HK PeK-r-K I-rHK! QHr% K&rPHG ' =KQer V&GOH!e)1HPL- AKQ%IHO&r -KO-I P&Mer
5HG%I, QHK GH%K-GH%KDeP-H %KQ%IHO&r beIerjH LHQH bHOHJ-bHOHJ OerOeKO- NHK!
ber$-b-K!HK erHO QeK!HK LeKNeOeGHK NHK! Q%GHI-IHK.4. AGHO PeK!HPHK AGHO
LeK!HPHK ber!-KH -KO-I :?eK!HPHKIHK BeKerHO&r?eK!HPHKIHK Pr%Pe ?&Ter ' "%eJeG)
PeK!HPHK BeKerHO&r berO-!HJ PePHO%IHK JeG-r-$ BeKJeO HLHb%GH HQH $HG-$HG NHK!
PePbH$HNHIHK BeKerHO&r. PeK!HPHK "%eJeG JHPH QeK!HK LeK!HPHK BeKerHO&r, $HKNH
berbeQH QHr% HJHG -J-G !HK!!-HK. <HGH- :ePLerHO-r PeJ%K Q%eJeG OerGHG- LHKHJ
beIerjH LeK!HPHK Q%eJeG %O- HIHK beIerjH. <HGH- Oe!HK!HK !eKerHO&r KH%I beIerjHGH$
LeK!HHK !eKerHO&r=KO-I LeK!HPHK %K% JebH%IKNH Q%LHJHK! LeP-O-J bebHK QHK LePHO%IHK
PeJ%K, bH%I NHK! beIerjH JeRHrH &O&PHO%J PH-L-K JeRHrH PHK-HG. <eQ-HKNH $Hr-J HQH
QHK Q%JHPb-K! Jer%.=KO-I jeK%J &O&PHO%J Q%Ler!-KHIHK HLHb%GH JeMHIO--MHIO- HQH
!HK!!-HK NHK! QHLHO PePbH$HNHIHK BeKJeO JeRHrH &O&PHO%J LeK!HPHK %K% HIHK beIerjH.
DeQHK!IHK -KO-I jeK%J PHK-HG Q%LHIH% b%GH $Hr-J PePHO%IHK PeJ%K HOH- PeGeLHJIHK
bebHK JeO%HL JHHO NHK! Q%Ie$eKQHI% ?%JHGKNH :=KO-I PeKjH!H H!Hr PeJ%K JeGHG-
beIerjH QHGHP IeHQHHK NHK! Q%%j%KIHK PHIH Q%-JH$HIHK PeJ%K JeRHrH &O&PHO%J
PeGHI-IHK $HG-$HGH JebH!H% ber%I-O :<HGH- PeKQHLHO OePLerHO-r H%r LeKQ%K!%K Geb%$
QHr% 2000 E ' 94 /) PHIH LeP-O-J bebHK $Hr-J beIerjH QHK PeJ%K jHGHK OHKLH bebHK.
<HGH- OerjHQ% @Ter DLeeQ JHPLH% PeKRHLH% 30 QeO%I, PeJ%K Q%b-HO PHO% O&OHG.
<eOerHK!HK :DebeKHrKNH -KO-I LHKeG I&KOr&G QHLHO Q%b-HO &O&PHO%J LeK-$ QHK
JeGeK!IHL P-K!I%. :eOHL% Q%LerG-IHK rHK!IH%HK-rHK!IH%HK G%JOr%I ' rHK!IH%HK
I&KOr&G) NHK! R-I-L r-P%O,. :eKO- JHjH I&PL&KeK-I&PL&KeK NHK! Q%LHIH% $Hr-J QHr%
jeK%J NHK! OerbH%I. DebHb LePHIH%HK QHr% I-HG%OHJ b%HJH-b%HJH JHjH Jer%K! PeK!HGHP%
!HK!!-HK NHK! berHI%bHO PeJ%K O%QHI QHLHO beIerjH MHGH-L-K QHGHP I&KQ%J% NHK! bH%I.
5. PerHGHOHK :HPbH$HKPerHGHOHK OHPbH$HK NHK! Q%PHIJ-QIHK HQHGH$ $HG-$HG NHK!
Q%LHJHK! LHQH Q%eJeG -KO-I PeK!eOH$-% I&KQ%J% QHr% JeG-r-$ J%JOePKNH. D%JOeP-J%OeP
NHK! HQH Q% QHGHP Q%eJeG b%HJHKNH :D%JOeP bH$HK bHIHr - D%JOeP -QHrH
PHJ-ID%JOeP LeG-PHJHK - D%JOeP JOHrOer, QHK GH%K-GH%KD%JMHP
LeKQ%K!%KHKD%JOeP PeKNHG-rHK 5H$HK 5HIHr5%GH )%GOer bH$HK bHIHr I&O&r JebH%IKNH HQH
OHKQH / %KQ%IHO&r 'HGHrP) 5%GH OeIHKHK bH$HK bHIHr O-r-K JebH%IKNH HQH OHKQH HOH-
%KQ%IHO&r ' HGHrP). 5%GH bH$HK bHIHr QHGHP OHK!I% $Hr%HK PeK-j- GeTeG jHP &LerHJ%
HQH OHKQH QHGK GH%K JebH!H%KNHD%JOeP PeG-PHJHK5%GH :eIHKHK P%KNHI LeG-PHJ O-r-K
JebH%IKNH O%Pb-G HGHrP5%GH OeIHKHK P%KNHI LeG-PHJ O%K!!% JebH%IKNH O%Pb-G HGHrP5%GH
J-$- P%KNHI LeG-PHJ O%K!!% JebH%IKNH O%Pb-G HGHrP, QHK GH%K JebH!H%KNHD%JOeP
PeKQ%K!%KHK5%GH J-$- H%r O%K!!% ' Geb%$ 24 /) JebH%IKNH O%Pb-G HGHrP5%GH GeTeG H%r
O-r-K JebH%IKNH O%Pb-G HGHrP5%GH OeIHKHK H%r I-rHK! JebH%IKNH O%Pb$-G HGHrP=KO-I
PeJ%K-PeJ%K PeKQ%K!%KHK -QHrH5%GH HGH%rHK -QHrH I-rHK! GHKRHr JebH%IKNH HQH GHHrP
5%GH OePLerHO-r J%r%L J%G%KQer O%K!!% JebH%IKNH HQH HGHrP D%JOeP DOHrO%K!5%GH P&O&r
JOHrOer OerGHPLH- GHH JeKePLeG LHQH EGN U$eeG :%Pb-G HGHrP/$Hr!er O%QHI QHLHO
PeK!%J% 5HOOerN JebH%IKNH O%Pb-G HGHrP). 1H%K-1H%K- 5%GH PeJ%K jHGHK QeK!HK rLP
NHK! reKQH$ JebH%IKNH O%Pb-G HGHrP- 5%GH PeJ%K jHGHK QeK!HK rLP NHK! Geb%$ QHr%
K&rPHG ' 120W) O%Pb-G HGHrP.PHrHGGeG BeKerHO&r A/ 3 P$HJHDer%K! OerjHQ% bH$MH
Jeb-H$ LePbHK!I%O '!eKerHO&r) O%QHI PHPL- PeGHNHK% bebHK NHK! OerLHJHK!, QeK!HK
HrO% bH$MH IHLHJ%OHJ bebHK Geb%$ beJHr QHr%LHQH IHLHJ%OHJ !eKerHO&r."HGHP $HG NHK!
QeP%I%HK, LerG- I%rHKNH PePHrHGeGIHK Q-H !eKerHO&r HOH- Geb%$ QeK!HK PHIJ-Q -KO-I
PePLerbeJHr IHLHJ%OHJ QHNH NHK! Q%bHK!I%OIHK.DeGH%K -KO-I O-j-HK Q%HOHJ, IerjH
LHrHGGeG j-!H Jer%K! Q%b-O-$IHK -KO-I PeKjH!H I&KO%K-%OHJ LeGHNHKHK j%IH HQH
!eKerHO&r NHK! $Hr-J Q%$eKO%IHK P%JHGKNH -KO-I %JO%rH$HO HOH- reLHrHJ%.<e-KO-K!HK
QHr% IerjH beberHLH !eKerHO&r IHLHJ%OHJ NHK! IeR%G JeRHrH LHrHGeG -KO-I PeKR-LGH%
bebHK NHK! JHPH Q%bHKQ%K! QeK!HK $HKNH JHO- !eKerHO&r NHK! beJHr HQHGH$ JebH!H%
ber%I-O :5eberHLH -K%O NHK! IeR%G Geb%$ $HKQHG Q%bHKQ%K! JHO- -K%O NHK! beJHr.
ALHb%GH JHO- r-JHI IeGHK!J-K!HK J-LGH% bebHK QHLHO Q%LerOH$HKIHK &Ge$ IerjH -K%O
NHK! GH%K.#%IH OerQHLHO beberHLH -K%O JOHO%&K OeKH! LerbH%IHK -KO-I -K%O--K%O
PeKjHQ% Geb%$ P-QH$ QHK eI&K&P%J.5%HNH QHr% -K%O NHK! J%HL Q%LHIH% HQHGH$ Geb%$
IeR%GPeKHPbH$HK -K%O QHLHO Q%LHJHK! JHHO Q%LerG-IHK JeJ-H% QeK!HK LerOHPbH$HK bebHK
LHQH JOHO%&K OeKH!H.=KO-I PHIJ-Q PePHrHGeGIHK %K%, OerQHLHO beberHLH JNHrHO NHK!
$Hr-J Q%LeK-$% NH%O- :FHr!H Oe!HK!HK e)eIO%) LHQH OerP%KHG $Hr-J JHPHEreI-eKJ% NHK!
Q%$HJ%GIHK PHJ%K!-PHJ%K! !eKerHO&r $Hr-J JHPHP$HJH QHr% IeQ-H !eKerHO&r $Hr-J JHPH
"eK!HK HrO% GH%K, bH$MH beQH L$HJH Oe!HK!HK $Hr-J JHPH QeK!HK K&G, j%IH Q%LHKQHK!
QHr% rHK!IH%HK bebHK LHQH O%O%I LerJHPb-K!HK JKOHrH IeQ-H !eKerHO&r NHK! HIHK
Q%LHrHGeGIHK QeK!HK !eKerHO&r NHK! HIHK Q%bHKO- PePL-KNH% beQH L$HJH 180 #BHPbHr 54
PeG-I%JIHK Lr%KJ%L PePHrHGeGIHK Q-H b-H$ !eKerHO&r beJerOH TeIO&r Q%H!rHPKNH.
:e!HK!HK V1 Per-LHIHK $Hr!H Oe!HK!HK !eKerHO&r B1 NHK! HIHK Q%LHrHGeGIHK -KO-I
PePLerbJHr IHLHJ%OHJ QHNH, JeQHK!IHK V2 Per-LHIHK
$Hr!H Oe!HK!HK !eKerHO&r B2.#%IH IeO%!H JNHrHO Q%HOHJ OeGH$ Q%LeK-$% PHIH HIHK
Q%Ler&Ge$ TeIO&r Oe!HK!HK JeLerO% !HPbHr 54b. #%IH OerjHQ% Ler-bH$HK LHQH JHGH$
JHO- !eKerHO&r P%JHG B2 PePL-KNH% L-OHrHK Geb%$ ReLHO QHr% LHQH B1 PHIH HIHK
PeK!HG%r J-HO- Hr-J G&IHG HKOHrH B1 QHK B2 QHK HKOHrH OeKH!HK V1 QHK V2 PePL-KNH%
beQH L$HJH Geb%$ IeR%G QHr% 180 . FHG %K% QHLHO Q%G-I%JIHK JeLer% !HPbHr 54R.
Q%PHKH 9R Per-LHIHK beQH Oe!HK!HK HKOHrH B1 QHK B2 HKOHrH Oe!HK!HK G&IHG 9R QHK
Hr-J G&IHG AR OerQHLHO beQH L$HJH JebeJHr :
###################################################################################
###################################################################################
#####################################(#J# #V# #O#H#K# #-#1# ### #9#?#5#9#"#
#9#q#-#H#O#%#&#K#.#3# # ####### #V#
#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.# #'#4#0#)##
#D#e#Q#H#K#!#I#H#K# #b#e#J#H#r#K#N#H# #H#r#-#J# #G#&#I#H#G# #A#R# #:###A#R# #V# #
### #9#?#5#9#"# #9#q#-#H#O#%#&#K#.#3# # #######
#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#.#
'# #4#1#)###"#e#K#!#H#K# #H#r#O#%# #:##X#J# #V# #X#J#1# #V# #X#J#2# # #:#
#r#e#H#I#O#H#K#J#%# #J#e#r#e#P#L#H#I# #I#e#Q#-#H# #!#e#K#e#r#H#O#&#r##C#H# #V#
#C#H#1# #V# #C#H#2# # #:# #$#H#P#b#H#O#H#K# #P#-#r#K#%# #G#%#G#%#O#H#K#
#j#H#K#!#I#H#r# #####%#I#H# #B#1# #b#e#r#L#-#O#H#r# #G#e#b#%#$# #R#e#L#H#O#
#Q#H#r#%# #B#2# #P#H#I#H# #H#r#-#J# #G#&#I#H#G# #A#R# #O#e#r#O#%#K#!#!#H#G# #(#J#
#Q#H#r#%# #O#e#!#H#K#!#H#K# #G#&#I#H#G# #9#R# #J#e#L#e#r#O#%# #Q#H#L#H#O#
#Q#%#G#-#I#%#J#I#H#K# #L#H#Q#H# #!#H#P#b#H#r# #5#4#Q#.###1#8#.# #P#e#r#H#G#H#O#H#K#
#N#H#K#!# #Q#H#L#H#O# #Q#%#!#-#K#H#I#H#K# #Q#H#G#H#P# #L#H#r#H#G#G#e#G#
#B#e#K#e#r#H#O#&#r#.##"#e#K#!#H#K# #H#Q#HKNH IeO%!H JNHrHO L&I&I QHGHP PePHrHGeGIHK
!eKerHO&r QHLHO Q%LerG-IHK LerHGHOHK-LerHGHOHK -KO-I QHLHO PeK!eOH$-% HLHIH$ IeO%!H
JNHrHO OerJeb-O OeGH$ OerLeK-$%. AQHL-K LerHGHOHK-LerHGHOHK OerJeb-O HKOHrH GH%K
:EreIMeKJ% PeOer, NHK! ber)-K!J% -KO-I PeK!eOH$-% )reIMeKJ% PHJ%K!-PHJ%K!
!eKerHO&r.V&GO PeOer A/, -KO-I PeK!eOH$-% beJHrKNH Oe!HK!HK PHJ%K!-PHJ%K!
!eKerHO&r.AGHO -KO-I PeK!eOH$-% HLHIH$ Oe!HK!HK IeQ-H !eKerHO&r OerJeb-O OeGH$
JeL$HJH. =KO-I %Kj% QHLHO Q%!-KHIHK J-HO- HGHO.1HPL--GHPL- JerePLHI1HPL--GHPL-
JerePLHI %K% Q%LHJHK! JeQeP%I%HK r-LH Je$%K!!H berQHJHrIHK IeHQHHK GHPL--GHPL-
OerJeb-O QHLHO Q%IeOH$-% HLHIH$ !eKerHO&r-!eKerHO&r OerJeb-O OeGH$ JeL$HJH.=KO-I
%K% OeKO- JHjH LeK!G%$HOHK PHOH Geb%$ bHKNHI PeKeKO-IHK, IHreKH $Hr-J Q%Ler$HO%IHK
OerHK! HOH- O%QHIKNH IeHQHHK GHPL- QHK JebH!H%KNH. "%O%KjH- QHr% RHrH LeKNHPb-K!HK
GHPL--GHPL-KNH Q%IeKHG O%!H PHRHP RHrH :DHPb-K!HK !eGHL, j%IH IeQ-H !eKerHO&r J-QH$
JeL$HJH PHIH JeP-H GHPL- PeKNHGH.DHPb-K!HK OerHK!, j%IH IeQ-H !eKerHO&r J-H$
JeL$HJH PHIH JeP-H GHPL- PeKNHGH JHK!HO OerHK!, JeQHK!IHK IeQ-H !eKerHO&r beG-P
JeL$HJH PHIH JeP-H GHPL- PHO%.DHPb-K!HK RH$HNH L-OHr#%IH OerG%$HO bH$MH KNHGH GHPL-
berL-OHr bH%I IeI%r% HOH- IeIHKHK, $HG %K% PeK-Kj-IIHK bH$MH IeQ-H !eKerHO&r beG-P
JLH$HJH, NHK! PHKH PHJHGH$ IeReLHOHK berL-OHrKNH KNHGH GHPL- OerJeb-O Q%JebHbIHK
&Ge$ )rIMeKJ% QHr% IeQ-H !eKerHO&r NHK! j-!H beG-P JHPH. DeQHK!IHK j%IH KNHGH GHPL-
J-QH$ OeOHL O%QHI berL-OHr, %K% berHrO% Q%JHPL%K! )reIMeKJ% IeQ-H !eKerHO&r J-QH$
JHPH, LH$HJHKNH j-!H J-QH JHPH. "HGHP IeHQHHK NHK! QeP%I%HK %K%, QHr% IeO%!H GHPL-
NHK! Q%LHJHK!, JHO- GHPL- PHO% QHK Q-H GHPL- NHK! GH%K PeKNHGH JHPH OerHK!.<eO%!H
PHRHP JHPb-K!HK OerJeb-O QHLHO Q%G-I%JIHK JeLerO% !HPbHr 55.#"HGHP LrHIOeI b%HJHKNH
PHJ%K!-PHJ%K! RHrH Q%HOHJ Q%GeK!IHL% QeK!HK V& PeOer, NHK! PHKH JeOeGH$ )reIMeKJ%
JHPH Oe!HK!HK JHPH QHK L$HJH JHPH, JHIGHr -OHPH NHK! Q%!-KHIHK -KO-I PePHrHGeGIHK
Q%O-O-L '@>) JHHO V& PeOer LHQH L$HJH NHK! JHPH HKOHrH !eKerHO&r NHK! JHO- QeK!HK
GH%KKNH.DNKR$r&K&-J R&Le.#DNKR$r&K&-J R&Le Per-LHIHK LerHGHOHK NHK! I$-J-J Q%PHKH
HGHO %K% LHQH QHJHrKNH beIerjH berQHJHrIHK HGHO-HGHO -I-r GH%KKNH QeK!HK QHJHr
LeK-Kj-IIHK jHr-JP IHreKH HQHKNH J%)HO eGeIOr& PH!KeO%JPe. ?%JHGKNH JNKR$r&K&-J
R&Le 1%KR&GK NHK! Q%G-I%JIHK JeLerO% !HPbHr 56.DRKR$r&K&-J 1%KR&GK Per-LHIHK Jeb-H$
P&O&r IeR%G berI-O-b Q-H. ?&O&r PePL-KNH% Q-H GHL%JHK I-PLHrHK NHK! PHJ%K!-PHJ%K!
Q%$-b-K!IHK LHQH !eKerHO&r NHK! HIHK Q%LHrHGGeGIHK.Deb-H$ I-PLHrHK E NHK!
Q%$-b-K!IHK QeK!HK jHGH-jHGH PeGHG-% $HPbHOHK CE NHK! ber)-K!J% -KO-I PeKeKO-IHK
Hr-J IePH!KeOHK NHK! OeLHO JeL$HJH QeK!HK Oe!HK!HK NHK! Q%bHK!I%OIHK 'V). DeQHK!IHK
I-PLHrHK IePH!KeOHK IeQ-H OerGeOHI LHQH jHK!IHr NHK! PePL-KNH% Q-H G%G%OHK
'I-PLHrHK) NHK! JHG%K! Oe!HI G-r-J NHIK% C QHK X NHK! PePLer&Ge$ Hr-J IePH!KeOHK
QHr%, !eKerHO&r NHK! HIHK Q%$-b-K!IHK LHrHGeG LHQH Oe!HK!HK V.<eQ-H I-PLHrHK C QHK
X Q%$-b-K!IHK JeRHrH LHrHGeG QeK!HK HQHKNH C PHIH Hr-J NHK! PeK!HG%r LHQHKNH
JeL$HJH QKe!HK Oe!HK!HKKNH, JeQHK!IHK Hr-J NHK! PeK!HG%r PeGHG-% I-PLHrHK X NHK!
Per-LHIHK %KQ-IO&r P-rK% Hr-J Geb%$ PeKQeIHO% 90 OerO%K!!HG Oer$HQHL Oe!HK!HK.
"eK!HK HQHKNH J%)HO-J%)HO Q%HOHJ, PHIH Q%Ler&Ge$ Hr-J IePH!KeOHK NHK! PeK!HG%r LHQH
I-PLHrHK C P-rK% JeL$HJH QeK!HK Oe!HK!HK V JeQHK!IHK Hr-J IePH!KeOHK NHK! PeK!HG%r
LHQH E. DebHOHK! jHr-P NHK! Q%LHJHK! LHQH jHK!IHr HIHK PeK-Kj-IIHK bH!H%PHKH
IeHQHHK L$HJH HKOHrH Oe!HK!HK-Oe!HK!HK NHK! Q%JerePLHIIHK ."HGHP IeHQHHK JereKOHI
NHK! PHKH Oe!HK!HK V QHK V QHGHP IeHQHHK JeL$HJH, PHIH jHr-P HIHK PeK-Kj-IIHK
HK!IH K&G. #%IH !eKerHO&r NHK! Q%LHrHGeGIHK O%QHI QHGHP IeHQHHK JereKLHIPHIH jHr-P
OerJeb-O HIHK PeK-Kj-IIHK HK!IH Q%bHMH$ K&G HOH- Q%HOHJ K&G, Oer!HKO-K! LHQH
Oe!HK!HK NHK! Q%LHrHGeGIHK, HLHIH$ Geb%$ ReLHO HOH- Geb%$ GHPbHO QHr% !eKerHO&r
NHK! HIHK Q%bHKO-.BHPbHr 57 PeG-I%JIHK HO- R&KO&$ QHGHP Lr&JeJ PePHrHGeGIHK Q-H
b-H$ !eKerHO&r A/ 3 LH$HJH beJerOH LerGeK!IHLHKKNH.Pr%KJ%L <erjH.B1 J-QH$ PeGHNHK%
bebHK QeK!HK QHOH : V1 QHK E1 . "HGHP $HG %K% DJ1 QHK DP2 Q%b-IH B2 NHK! HIHK
Q%JerePLHIIHK Q%PHJ-IIHK IeQHGHP reG LeKNerePLHI QeK!HK PeK-O-L DJ2 . "eK!HK
PeK!HO-r B2 JeQeP%I%HK r-LH Je$%K!!H V1 V V2 QHK E1 V E2. DeOeGH$ GHPL- RH$HNH
L-OHr berHQH LHQH I&KQ%J% OeOHL 'JHO- GHPL- PHO%, Q-H GHPL- NHK! GH%K PeKNHGH JHPH
OerHK!) HOH- V& PeOer PeK-Kj-IIHK $Hr!H K&G, QeK!HK JeReLHO P-K!I%K DP2 Q%O-O-L.
"HGHP LePbHK!I%O NHK! beJHr, -KO-I PeK-O-L JHIGHr DP2 b%HJHKNH Q%!-KHIHK I&KOHIO&r.
DeOeGH$ IeQ-H !eKerHO&r berHQH QHGHP I&KQ%Q% LHrHGeG PHIH H!Hr B2 QHLHO %I-O
PeP%I-G bebHK PHIH QHNH LeK!!erHI B1 Q%I-rHK!% QHK QHNH LeK!!erHI B2 Q%OHPbH$.
PeK!-rHK!HK QHK LeKHPbH$HK QHNH LeK!!erHI OerJeb-O Q%-JH$HIHK Q%IerjHIHK berJHPH-
JHPH. =KO-I PeK!eOH$-% HLHIH$ bebHK B1 berI-rHK! QHK B2 J-QH$ PeP%I-G bebHK $HG %K%
QHLHO Q%G%$HO LHQH I%G& MHOO PHOer HOH- HPLere PeOer ' I%G& HPLere PeOer) NHK!
OerLHJHK! LHQH LHKeG I&KOr&G.#CHK!I-PHKBeKerHO&r JeO Q%Ler!-KHIHK -KO-I
PeK!!erHIIHK r&O&r !eKerHO&r Je$%K!!H LHQH &-OL-O JOHO&rKNH PeK!$HJ%GIHK Oe!HK!HK
'!!G)D%JOeP LeKNHG-rHK bH$HK bHIHr5H$HK bHIHr QHr% OHK!I% -OHPH Q%HG%rIHK &Ge$
L&PLH Ie OHK!I% $Hr%HK, bH$HK bHIHr PeK!HG%r )%GOer Q% HG%rIHK Ie L&PLH OeIHKHK
O%K!!% Q%Oer-IJK Ie AKjeRO&r bH$HK bHIHr IeP-Q%HK IePbGH% Ie OHK!I% $Hr%HK PeGHG-%
JHr%K!HKD%JOeP LeG-PHJHK HQHGH$ J%JOeP LePeG%$HrHHK HOH- LerHMHOHK Oer$HQHL PHJHGH$
PHGHJH$ !erHI, !eJeIHK QHK LHKHJD%JOeP LeKQ%K!%KHK Q%!-KHIHK -KO-I PeG%KQ-K!%
IeMHMeOHK PeJ%K HI%bHO Lr&JeJ LePbHIHrHK PeJ%K LeKQ%K!%KHK !eKerHO&r JeO QHLHO
Q%GHI-IHK QeK!HK J%JOeP LeKQ%K!%KHK H%r QHK -QHrHBeKerHO&r NHK! Q%!-KHIHK !eKerHO&r
JeO HQHGH$ !eKerHO&r QeK!HK J%IHO QHK !eKerHO&r OHKLH J%IHOPeK!eKQHG%HK !eKerHO&r
Oer$HQHL J%JOeP IePH!KeOHK NH%O- JeRHrH I&KTeKJ%&KHG, reRO%)%er QHK 5r-J$eJr
eS%OHO%&KPerGeK!IHLHK !eKerHO&r JeO NH%O- T&GOH!e re!-GHO&r/ A-O&PHO%TR T&GOH!e
Ce!-GHO&r, !&TerK&r, %KQ%IHO&r %KQ%IHO&r QHK HGHO LeK!HPHK<erjH LHrHGeG !eKerHO&r
LHQH !eKerHO&r JeO HOH- L-JHO LePbHK!I%O G%JOr%I Q%GHIJHKHIHK QeK!HK HGHJHK HKOHrH
GH%K ...<e$HKQHGHK QHGHP LeGHNHKHK LerJ-LGH%HK, NH%O- b%GH JHO- !eKerHO&r r-JHI,
IeGHK!J-K!HK LeGHNHKHK bebHK QHLHO Q%LerOH$HKIHK &Ge$ IerjH !eKerHO&r GH%KPerbH%IHK
QHK LePeG%$HrHHK !eKerHO&r Geb%$ P-QH$ QHK Geb%$ eI&K&P%JPeKHPbH$HK -K%O QHLHO
Q%LHJHK! Q%JeJ-H%IHK QeK!HK LeKHPbH$HK bebHKDNHrO-JNHrHO IerjH LHrHGeG NHK! bH%I
HQHGH$ :e!HK!HK OerP%KHG !eKerHO&r NHK! HIHK IerjH LHrHGeG $Hr-J JHPHEreIMeKJ%
!eKerHO&r $Hr-J JHPHP$HJH QHK -r-OHK L$HJH $Hr-J JHPH:-!HJ5-HOGH$ "eKH$ :HOH GeOHI
QHr% !eKerHO&r JeO HNK! bH%I QHK beKHr:-G%JIHK QHOH-QHOH NHK! OerQHLHO LHQH
!eKerHO&r JeO.:-G%JIHK bH!%HK-bH!%HK NHK! OerLeKO%K! QHr% !eKerHO&r JeO.:eJ
E&rPHO%)ALH )-K!J% PeJ%K Q%eJeG LHQH !eKerHO&r JeO5H!H%PKH JNHrHO-JNHrHO P%KNHI
LeG-PHJ LHQH J%JOeP LeG-PHJHKDeb-OIHK J%JOeP LeKQ%K!%KHK LHQH !eKerHO&r JeO#eGHJIHK
Lr%KJ%L IerjH QHr% !eKerHO&r 3 L$HJH?eK!HLH Q%LerG-IHK IerjH LHrHGeG !eKerHO&r
Deb-OIHK JNHrHO-JNHrHO IerjH LHrHGeG Q-H !eKerHO&r 3 L$HJH5H!H%PHKH IerjH GHPL-
J%KIr&K%JHJ% PeK-Kj-IIHK bH$MH )reIMeKJ% QHK -r-OHK )HJH !eeKrHO&r O%!H L$HJH NHK!
HIHK Q%LHrHGeGIHK Oer$HQHL !eKerHO&r GH%K NHK! JeQHK! beIerjH OeGH$ JHPH QHK beKHr
ALH )-K!J% QHr% T&GOH!e re!-GHO&rALH )-K!J% QHr% !&TerK&rDeb-OIHK HGHO-HGHO -I-r
LHQH LHKeG !eK JeO<-KR% #HMHbHKE-K!J% PeJ%K Q%eJeG HQHGH$ JebH!H% LeK!erHI P-GH
LHQH !eK JeO, -KO-I PeK!!erHIIHK r&O& !eKerHO&r Je$%K!!H &-O L-O JOHO&rKNH
PeK!$HJ%GIHK Oe!HK!HKDNHrHO- JNHrHO P%KNHG LeG-PHJ :H$HK Oer$HQHL LHKHJ5erJ%$ QHr%
HO-HO I%P%H1%R%K:%HI PeK!HI%bHOIHK IeH-JHK:%QHI bHKNHI PePbebHK% PeJ%KD-$- Geb%$
QHr% 20 /.D%JOeP LeKQ%K!%KHK LHQH !eKerHO&r JeO HQHGH$ J%JOeP LeKQ%K!%KHK H%r QHK
-QHrHPr%KJ%L !eKerHO&r 3 L$HJHPHQH bH!%HK JOHO&r OerbHK!I%O PeQHK PH!KeO NH%O-
bH!%HK I-O-b -OHrH QHK JeGHOHK. "%HKOHrH -j-K! I-O-bKNH HQHIHK O%Pb-G !Hr%J !HNH
PH!KeO QHK HI%bHO HHKNH r&O& NHK! berL-OHr PeP&O&K! !Hr%J !HNH PH!KeO Je$%K!!H
Q%$HJ%GIHK Oe!HK!HK b&GHI bHG%I<HreKH QeK!HK IerjH LHrHGeG, j-PGH$ !eKerHO&r HNHK!
beIerjH JeO%HL JHHO QHLHO berLHr%HJ% Q%JeJ-H%IHK QeK!HK beJHrKNH bebHK NHK!
OerLHJHK! Je$%K!!H !eKerHO&r %O- beIerjH LHQH IHLHJ%OHJ K&P%KHG QHK e)eJ%eKJ%
IerjHKNH PeKjHQ%
PHIJ%P-P.DNHrHO-JNHrHO IerjH LHrHGeG !eKerHO&r O%!H L$HJH ::e!HK!HK OerP%KHG Q-H
!eKerHO&r $Hr-J JHPHEreI-eKJ% Q-H !eKerHO&r $Hr-J JHPH=r-OHK L$HJH Q-H !eKerHO&r
$Hr-J JHPH5%GH -r-OHK L$HJH beKHr GHPL- HIHK KNHGH berL-OHr. DeGHKj-OKNH b%GH
)reI-eKJ% OeGH$ JHPH, L-OHrHK KNHGH. 1HPL- PHI%K LerGH$HK QHK HI$%rKNH ber$eKO%5%GH
-r-OHK LH$HJH beG-P beKHr, PHIH GHPL- HIHK berIeQ%L berJHPH-JHPH -KO-I
PePbeKHrIHKKNH QeK!HK RHrH PeK-IHr L$HJHKNH V&GOH!e re!-GHO&r HQHGH$ J-HO- HGHO
NHK! ber)-K!J% -KO-I PeKjH!H H!Hr Oe!HK!HK &%O L-O QHK !eKerHO&r JeJ-H% NHK!
Q%%K!%KIHKB&TerK&r HQHGH$ J-HO- HGHO NHK! ber)-K!J% -KO-I PeK!HO-r HOH-
PePLerOH$HKIHK L-OHrHK PeJ%K H!Hr QHGHP IeReLHOHKKNH NHK! OeOHL.AGHO-HGHO PeOer
LHQH !eKerHO&r JeOV&GO PeOerAPLer PeOerUHOO PeOerDLLeQ&PeOer ' CLP)EreIMeKJ% PeOer
C-KK%K! F&-r PeOer?eOer OeIHKHK &%G:$erP&PeOerAGHO QHK 5H$HKDHO- -K%O A !eK JeO
PeKR%G 25<erOHJ A3PeK!!Hr%J GeK!IHL<eJeGHPHOHK <erjHAI-O%GH$ GHK!IH$ IerjH QeK!HK
beKHrAI-O%GH$ LeO-Kj-I QHr% LePb%Pb%K!PHQH JHHO LeK!HPHOHK !eK JeO Q%HO-r QeK!HK
bH%I1HK!IH$ <erjHAPHO%GH$ JeG-r-$ I&PL&KeK !eK JeO:-G%JGH$ KHPH-KHPH I&PL&KeK !eK
JeO#eGHJIHKGH$ )-K!J% QHr% I&PL&KeK !eK JeOBHPbHrIHK bH!%HK-bH!%HK QHr% !eK JeO
:-G%JGH$ KHPH LGHO QHr% !eK JeO5-HOGH$ GHL&rHK LeK!HPHOHK QHr% !eK JeO<e!%HOHK
5eGHjHr 2:-j-HK Ie!%HOHK beGHjHr 2PHQH HI$%r LePeGHjHrHK LeJerOH Q%IGHO Q%$HrHLIHK
QHLHO :?eKjeGHJIHK LeKO%K! IeberHQHHK !eK JeO?eKjeGHJIHK RHrH IerjH %KJOHGHJ%
JeKOrHG OeKH!H G%JOr%I?eK!$%Q-LIHK !eK JeO JeRHrH PHK-HG?ePHO%IHK !eK JeO JeRHrH
PHK-HG?ePb-HO GHL&rHK LeK!&LerHJ%HK !eK JeO?eK!$%Q-LIHK QHK ?ePHO%IHK BeKDeOArO%
PeKO%K! <eberHQHHK BeKJeODeKOrHG OeKH!H G%JOr%I Per-LHIHK L-JHO Q%JeQ%HIHKKNH
OeKH!H G%JOr%I -KO-I Ieb-O-$HK Q% AKQ-JOr%, AKJOHKJ%, C-PH$ DHI%O, Ler$HO%HK QHK
JebH!H%KNH, :eKH!H 1%JOr%I NHK! Q%b-O-$IHK OerJeQ%H JeRHrH Oer-J PeKer-J NHK!
-P-KNH berHJHG QHr% P1> HOH- !eKerHO&r JeO / ) BeK DeO )PHQH -P-PKNH IHreK beberHLH
LerO%PbHK!HK HI$%rKNH OeKH!H G%JOr%I LerO%PbHK!HK %O- Q%HKOHrHKNH :5%HNH NHK!
Q%IeG-HrIHK -KO-I PeK!$HJ%GIHKOeKH!H Ler <U$ QHr% -K%O !eKerHO&r Geb%$ O%K!!%
Q%bHKQ%K! QeK!HK LePb%HNHHK -KO-I PePLer&Ge$ Ler <U$ QHr% P1>D-I- RHQHK! QHr%
Q%eJeG PH-L-K !eKerHO&r JePHI%K J-G%O Q%QHLHOIHK, JeQHK! J-I- RHQHK! -K%O P1>
Q%Ler&Ge$KNH Geb%$ P-QH$"%eJeG PePerG-IHK LerHMHOHK NHK! Oer-J PeKer-J P%JHGKNH
Q%HQHIHK reT%J% IeR%G JeO%HL 600 jHP, reT%J% PeQ%-P JeO%HL 1700 jHP, JerOH reT%J%
beJHr JeO%HL 5300 jHP, NHK! berHrO% I-rHK! e)%J%eK b%GH Q%bHKQ%K!IHK QeK!HK -K%O
P1>.Q) AQHKNH bH$HK bHIHr P%KNHI NHK! JePHI%K PH$HG.=KO-I JeGHKj-OKNH !eKerHO&r JeO
Q%J%HLIHK JebH!H% RHQHK!HK b%GH -K%O P1> PeK!HGHP% Ier-JHIHK. PeKNHPb-K!HK -K%O
!eKerHO&r JeO PH-L-K -K%O P1> QeK!HK jHr%K!HK Q%JOr%b-J% Q%GHNHK% &Ge$ @PJHIeGHr
' JHIGHr LeP%G%$). "eK!HK QeP%I%HK OeKH!H G%JOr%I NHK! Q%b-O-$IHKKNH $HKNH HIHK
Q%J-LGHN &Ge$ JHO- -K%O JHjH, -K%O P1> HOH- -K%O !eKerHO&r JeO QeK!HK LeGHNHKHK
@PJHIeGHr.AKJOHGHJ% DeKOrHG :eKH!H 1%JOr%IP1>#####
5ebHK 1%JOr%I# ##BeK DeO/HrH IerjHKNH "HGHP IeQHHK
K&rPHG Oe!HK!HK QHr% P1> QeK!HK GHK!J-K! PeP%I-G bebHK G%JOr%I"HGHP IeHQHHK O%QHI
K&rPHG HOH- !HK!!-HK P1> PHIH OeKH!H G%JOr%I Q%L%KQH$IHK LHQH !eKerHO&r JeO.
?eK!$%Q-LIHK BeK DeOPerJ%HLHK/eI IeHQHHK H%r HRR- bHOerH%, HLHb%GH IeHQHHK I-rHK!,
LerG- Q%OHPbH$ JeJ-H% QeK!HK -I-rHKKNH jHK!HK JHPLH% berGeb%$HK, HLHb%GH O-PLH$
HIHK Per-JHI I&L&KeK GH%K/eI <&KQ%J% bHOerH% JebH!H% Oe!HK!HK "/ -KO-I IeLerG-HK
JOHrO%K! LHQH P&O&r Q%eJeG /eI I&KQ%J% H%r LeKQ%K!%K LHQH rHQ%HO&r, HLHb%GH I-rHK!
LerG- Q%OHPbH$ bHK QHK HLHb%GH H%r J-QH$ O%QHI PePeK-$% JNHrHO LerG- Q%!HKO%./eI
I&KQ%J% &%G LHQH PeJ%K Q%eJeG, HLHb%GH I-rHK! Q%OHPbH$ QHK &%G O%QHI PePeK-$%
JNHrHO LerG- Q%!HKO%/eI bH$HK bHIHr 'J&GHr) -KO-I PeK!$%Q-LIHK P&O&r Q%eJeG JeJ-H%
QeK!HK LereKRHKHHKKNH?eK!&LerHJ%IHK !eK JeO 100 <VA?eGHI-IHK LerJ%HLHK QeK!HK bH%I
QHK beKHr?ePHJ-IIHK JHIGHr bHOerH% JebeGH$ IHKHK L&J%J%IHK Ie HOHJ '@>0?eKH%IIHK
OeIHKHK &G% QeK!HK jHGHK PeP&PLH QeK!HK PeG%$HO PeOer, OeIHKHK JHPLH% QeK!HK 3 I!
P-OHrIHK FeKQGe !HJ LHQH L&J%J% 1/2 KNHDOHrO Q%eJeG QeK!HK I-KR%, L-OrH QHr% L&J%J%
K&G Ie L&J%J% $%Q-L '@>), Je$%K!!H !eKerHO&r JeG $%Q-L.BeKerHO&r JeO Q%jHGHKIHK
QeK!HK L-OHrHK reKQH$ ' 750 CLP) QeK!HK MHIO- OerOeKO- ' 5 PeK%O ), J-LHNH QGHP
rHK!IH LePHKHJHK PeJ%K Q%eJeGP-OHrGH$ JOr% !HJ LerGH$HK-GH$HK JHPLH% j-OHHK
Oe!HK!HK )HJH K&G 220V )HJH-)HJH380 V QHK )reIMeKJ% 50 F. "HOH OerJeb-O QHLHO Q%
G%$HO LHQH LHKeG ?HJ-IIHK JHIGHr Q% QHGHP LHKeG !eKJeO Q&r&K! Ie HOHJ JHPLH% QeK!HK
L%JH- JHIGHr PHJ-I IHbeG"&r&K! IeHOHJ JHIGHr LHQH r-PH$ LHKeG NHK! PeK!$-b-K!IHK
bebHK QeK!HK !eK JeO HOH- Q&r&K! Ie bHMH$ -KO-I PeK!$-b-K!IHK bebHK QeK!HK P1>
?eK!HPHO% Oe!HK!HK, L-OHrHP QHP )reIMeKJ% QHr% !eKerHO&r JeO.?ePHO%IHK BeKerHO&r
DeO.BeKerHO&r JeO Per-LHIHK J-Pber OeKH!H G%JOr%I RHQHK!HK HOH- OHPbH$HK -KO-I
PePeK-$% Ieb-O-$HK bebHK G%JOr%I. ALHb%GH !eKerHO&r JeO O%QHI Q%LerG-IHK GH!% HOH-
P1> J-QH$ beIerjH K&rPHG. ?HIH !eK JeO LerG- Q%PHO%IHK HOH- O%QHI Q%&LerHJ%IHK
-KO-I PeK!$ePHO bH$HK bHIHr. 1HK!IH!-GHK!IH$ -KO-I PeK!$eKO%IHK HOH- PePHO%IHK
!eKerHO&r JeO JebH!H% ber%I-O :P-O-JIHK JHIGHr -OHPH NHK! PeK!$-b-K!IHK HKOHrH !eK
JeO QeK!HK beKH, Je$%K!!H bebHK Q%J-LGH% &Ge$ Oe!HK!HK G%JOr%I QHr% P1>P-O-JIHK
JHIGHr &-O L-O LHQH r-PH$ LHKeG !eKerHO&rP-OHrGH$ JO%r !HJ JHPLH% QeK!HK L-OHrHK
reKQH$ 70 CPL:eIHK O&Pb&G @EE -KO-I PeP-O-JIHK Hr-J LHQH JeGeK&%Q?HO%IHK I-KR%
I&KOHI !eKJeO LHQH L&J%J% & ' K&G)P-O-JIHK JHIGHr bHOerH% Ie L&J%J% bHMH$ HOH-
L&J%J% @EE.CHK!I-PHKPerO%PbHK!HK LeK!!-KHHK !eK JeO Q%bHKQ%K! P1> b%HNH Geb%$ PH$HG
D-I- RHQHK! Q%eJeG PH$HGPerG- LerHMHOHK NHK! %KJeKO%)PerG-KNH bH$HK bHIHr
?eK!$%Q-LIHK Q%eJeG Q%LerG-IHK LerJ%HLHK Geb%$ QH$-G- QeK!HK PeK!eReI I&KQ%Q%
bHOerH%, H%r LeKQ%K!%K &%G QHK bH$HK bHIHr?eK!&LerHJ%IHK !eKerHO&r JeO?HJ-IIHK
JHIGHr bHOerH%, L-OHrIHK $HKQeGH !HJ KNH, PeP-OHr I-KR% I&KOHI, L-OHr JO%r !HJ
$%K!!H PeKRHLH% 1500 CLP. <!. 380 QHK )reIMeKJ% 50F?ePHO%IHK BeKerHO&r JeOP-O-JIHK
JHIGHr -OHPH QHK JHIGHr &-O<-rHK!% !HJ Je$%K!!H L-OHrHKNH 750 CLP:eIHK O&Pb&G @EE
?HO%IHK I-KR% I&KOHIP-O-JIHK JHIGHr bHOerH%:-!HJ1HI-IHK LerJ%HLHK JebeG-P HKQH
PeK!&LerHJ%IHK !eK JeO#eGHJIHK GHK!IH$-GHK!IH$ LeK!&LerHJ%HK !eK JeO#eGHJIHK
Lr%KJ%L IerjH !eK JeO NHK! HKQH &LerHJ%IHK:eJO E&rPHO%)ALH HrO% LeKO%K! QHr%
IeberHQHHK !eK JeOBHPbHrIHK QHK jeGHJIHK RHrH IerjH QHr% AKJOHGHJ% JeKOrHG OeKH!H
G%JOr%IALH NHK! HKQH GHI-IHK JebeG-P PeK!$%Q-LIHK !eK JeODeb-OIHK GHK!IH$-GHK!IH$
NHK! beKHr PeK!$%Q-LIHK !eKJ eODeb-OIHK GHK!IH$-GHK!IH$ NHK! beKHr PePHO%IHK !eK
JeO<-KR% #HMHbHK :eJ E&rPHO%)ArO% LeKO%K! IeberHQHHK !eK JeO HQHGH$ -KO-I OeKH!H
G%JOr%I RHQHK!HK HLHb%GH P1> LHQHP QHK PeKHPbH$ QHNH HLHb%GH PHJ%$ IeI-HrHK!HK
AKJOHGHJ% JeKOrHG :eKH!H 1%JOr%I/HrH IerjH - "HGHP IeHQHHK K&rPHG GHK!J-K!
ber$-b-K!HK P1> - P1> LHQHP ber$-b-K!HK QeK!HK !eK JeODebeG-P PeK!$%Q-LIHK
!eK JeO LerG- Q%GHI-IHK LeK!eReIHK bHOerH%, H%r, &%G, QHK bH$HK bHIHr1HK!IH$-
GHK!IH$ PeK!$%Q-LIHK !eK JeO?HJ-IIHK JHIGHr bHOerH%P-OHr JO%r !HJ L-OHrHKF%Q-LIHK
!eK JeO QeK!HK I-KR% I&KOHIP-O%rGH$ JO%r !HJ JHPLH% QeK!HK Oe!, L-OHrHK QHK
)reIMeKJ% JeJ-H% KHPH LGHO?HJ-IIHK JHIGHr &-O QHK JHIGHr -OHPH1HK!IH$-GHK!IH$
PePHO%IHK !eK JeO?HO%IHK JHIGHr -OHPH QHK JHIGHr &-O L-O:-r-K IeReLHOHK L-OHr
Q%eJeG QeK!HK PeP-OHr JO%r !HJ?eP-OHr I-KR% I&KOHI L&J%J% K&GP-O-JIHK JHIGHr
bHOerH%1ePbHr <erjHAGHO QHK 5H$HKDHO- -K%O BeK JeO PHK-HG GeK!IHL QeK!HK HGHO QHK
-I-r, JHIGHr !eKerHO&r eSR%Oe JerOH LeK!!erHI P-GH 'Q%eJeG) JeLerO% OerG%$HO LHQH
!HPbHr 1FHKQeG LeK!!erHI L&r&J Q%eJeG<eJeGHPHOHK <erjHAI-O%GH$ GHK!IH$
LeK!&LerHJ%HK BeK JeO QeK!HK beKHr Y#HK!KGH$ PeK-O-L '@>) JHIGHr -OHPH JebeG-P
!eKerHO&r beIerjH QeK!HK beKHr YAI-O%GH$ JeP-H LeO-Kj-I NHK! HQH QHGHP PeGHI-IHK
LerR&bHHK Y1HK!IH$ <erjHAPHO%GH$ JeG-r-$ <&PL&KeK BeK DeO, RHOHO KHPH, )-K!J% QHK
I&KQ%J% IerjH I&PL&KeK JerOH LHJO%IHK bH$MH JeP-H I&PL&KeK QHGHP IeHQHHK bH%I QHK
J%HL beIerjH Y5-IHGH$ IrHK bH$HK bHIHr J&GHr IeP-Q%HK L-OHrGH$ eK!I&G L&r&J Q%eJeG
QeK!HK OHK!HK Je$%K!!H Q%eJeG beIerjH YAO-rGH$ Hr-J eIJ%OHJ% JeQeP%IH%K r-LH
Je$%K!!H Oe!HK!HK QHK )reI-eKJ% PeK-Kj-IIHK HK!IH K&P%KHGKNH Y:HPbH$IHK HG%rHK
bH$HK bHIHr Je$%K!!H QHNH !eeKrHO&r PeKR-I-L% Ieb-O-$HK QHNH bebHK YAIO%)IHK JHIGHr
-OHPH NHK! PeGHNHK% bebHK, ReI IePbHG% IePHPL-HK QHNH !eKerHO&r QHGHP PeP%I-G
bebHK, b%GH PHJ%$ I-rHK! OHPbH$IHK HG%rHK bH$HK bHIHr Q%eJeG Y5%GH %K!%K PePHO%IHK
BeK DeO, b-IHGH$ JHIGHr -OHPH NHK! PeGHNHK% bebHK Je$%K!!H JeP-H bebHK %O-
OerGeLHJ. Y<eR%GIHK Hr-J eIJ%OHJ% JHPLH% K&G QHK berJHPHHK QeK!HK %O- LerIeR%G L-GH
HG%rHK bH$HK bHIHr Q%eJeG JHPLH% K&G Je$%K!!H Q%eJeG HIHK PHO% Y<r%Oer%H PeK%GH%HK
>&.#AJLeI PeK%GH%HK#AJeLI PeK%GH%HK#DI&r#<eOerHK!HK##1#?eO&QH PeGHIJHKHHK
<erjH#?eK!%I-O% GHK!IH$ IerjH ?eKOHHO% LeO-Kj-I?eKOHHO% IeJeGHPHOHK IerjH?ePHIH%
HGHO NHK! OeLHO QHK PeK!!-KHIHKKNH#5555###2#FHJ%G PeGHIJHKHHK <erjH#PerJ%HLHK
?eK!$%Q-LIHK BeK DeO?ePHO%IHK BeK DeO#203020###3#PeK!!-KHHK MHIO-#FHKNH -KO-I $HJ%G
IerjH NHK! bH%I QHGHP MHIO-#10####-PGH$ DI&r#100###<e!%HOHK 5eGHjHr 3:-j-HK
<e!%HOHK 5eGHjHr 3PHQH AI$%r LePeGHjHrHK LeJerOH Q%IGHO Q%$HrHLIHK QHLHO :
?eK!%KQeKO%)%IHJ% LeK!eKQHG% !eK JeO &O&PHO%J?eKNeb-OIHK LerGeK!IHLHK-LerGeK!IHLHK
!eK JeO &O&PHO%J?eKjeGHJIHK )-K!J% LerGeK!IHLHK-LerGeK!IHLHK !eK JeO &O&PHO%J
?eK!&LerHJ%IHK !eK JeO &O&PHO%J?ePb-HO GHL&rHK $HJ%G LrHIOeI !eKerHO&r JeO &O&PHO%J
<e!%HOHK 5eGHjHr 3?eK!&LerHJ%IHK BeK JeO @O&PHO%J1ePbHr AK)&rPHJ%=KO-I PePLerO%K!!%
I&KO%K-%OHJ LeKNHG-rHK OeKH!HK G%JOr%I Ie bebHK PHIH Q%LerG-IHK H-O&PHr%R BeK DeO
NHK! Q%J%K!IHO H-O& !eK JeO Per-LHIHK J-HO- LerHGHOHK HOH- LerHK!IHO -KO-I
PeK!&LerHJ%IHK !eKerHO&r JeRHrH &O&PHO%J JebH!H% LeP%KQH$ QHNH G%JOr%I NHK!
Q%J-LGH% QHr% P1>. #%IH J-Pber OeKH!H G%JOr%I %K% PeK!HGHP%
!HK!!-HK PH-L-K PeK!HGHP% LePHQHPHK. 5%GH $HG QeP%I%HK OerjHQ% PHIH JeRHrH
&O&PHO%J Q%eJeG JebH!H% LeK!erHI HOH- OeKH!H LeP-OHr -KO-I !eKerHO&r %K% HIHK
Q%$HJ%GIHK OeKH!H G%JOr%I -KO-I PeKN-LGH% eKer!% G%JOr%I Ie bebHK JebH!H% LeK!!HKO%
QHr% J-LGH% eKer!% G%JOr%I &Ge$ J-Pber P1>. @Ge$ IHreKH %O- IeJ%KHPb-K!HK QHr%
J-LGH% eKer!% G%JOr%I Ie %KQ-JOr% O%QHI HIHK PeK!HGHP% !HK!!-HK HOH- LeP-O-JHK.
A-O&PHO%R !eKerHO&r JeO HQHGH$ Per-LHIHK J-HO- LHKeG LeK!eKQHG%HK !eKerHO&r NHK!
Q%OePLHOIHK QHGHP J-HO- r-HK!HK I$-J-J NHK! OeGH$ Q%b-HO QeK!HK LereKRHKHHK NHK!
JHK!HO bH%I QHr% Je!% OeIK%J PH-L-K QHr% Je!% eI&K&P% Je$%K!!H HIHK PePLerP-QH$
QHGHP LeK!&LerHJ%HKKNH. ?ePL-KNH% O%K!IHO Ie$HKQHGHK NHK! O%K!!% QHK P-QH$ QHGHP
LePeG%$HrHHKKNH. PHKeG-LHKeG LHQH H-O&PHO%R BeK DeO %K% Per-LHIHK LHKeG LeK!eKQHG%
!eKerHO&r NHK! Q%GeOHIIHK berJHPH-JHPH QeK!HK LHKeG GH%K. >HPH I$-J-J LHQH LHKeG
%K% HQHGH$ A/@D ' A-O&PHO%R /$HK!e @Ter DM%OR$)PHKeG LeK!eKQHG%HK OerJeb-O
PeK!!-KHIHK J-HO- rHK!IH%HK LeK!eKQHG% QHr% !Hb-K!HK beberHLH PHRHP J%JOeP NH%O-
HKOHrH GH%K :D%JOeP ?H!KeO%ID%JOeP %K% PeK!!-KHIHK reGHN-reGHN NHK! beIerjH
berQHJHrIHK Lr%KJ%L eGeIOr&PH!KeO%I QHK j-!H PeK!!-KHIHK I&KOHIO&r NHK! beIerjH
QeK!HK Lr%KJ%L eGeIOr&PH!KeO%ID%JOeP eGeIOr&K%ID%JOeP %K% PeK!!-KHIHK LerHGHOHK
HOH- LerHK!IHO eGeIOr&K%I bH%I NHK! beIerjH JeRHrH HKHG&! PH-L-K NHK! beIerjH
JeRHrH PHK-HGDeRHrH ?HK-HG"HGHP $HG %K% PeK!!-KHIHK LerHGHOHK JHIGHr PHK-HG IeN
R&KOHRO QHK GH%K JebH!H%KHN<eO%!H J%JOeP OerJeb-O Q%!Hb-K!IHK Je$%K!!H Q%Ler&Ge$
Ie-K!!-GHK-Ie-K!!-GHK JebH!H% ber%I-O :?-QH$ QHGHP LePeG%$HrHHK"HGHP
LeK!&LerHJ%HKKNH O%QHI LerG- Q%GHI-IHK LeGHO%$HK NHK! OerGHG- PeKQHGHP HOH-
LeGHO%$HK I$-J-J IHreKH JHK!HO P-QH$ Q%&LerHJ%IHK?ePL-KNH% O%K!IHO IeHPHKHK NHK!
JHK!HO O%K!!%, $HG %K% JHK!HO Q%LerG-IHK IHreKH PeKNHK!I-O PHJHGH$ IeJeGHPHOHK QHr%
&LerHJO&r QHK LerHGHOHK NHK! berJHK!I-OHK I$-J-JKNH LerHGHOHK NHK! JHK!HO LeIH QHK
ber$Hr!H PH$HG?ePL-KNH% O%K!IHO Ie$HKQHGHK NHK! JHK!HO O%K!!%"eK!HK LeK!!-KHHK QHK
LeK!&LerHJ%HK H-O&PHO%R BeK DeO %K% Geb%$ PeK!-KO-K!IHK j%IH Q%bHKQ%K!IHK QeK!HK
LeK!!KHHK J%JOeP LeK!&LerHJ%HK BeK DeO JeRHrH PHK-HG Je$%K!!H J%JOeP &O&PHO%J BeK
DeO %K% bHKNHI Q%!-KHIHK.PHQH JHHO QHNH G%JOr%I PHJ%$ Q%J-LGH% &Ge$ P1> Ie AKQ-JOr%
PHIH I&KOHIO&r LerOHPH HIHK beIerjH Je$%K!!H bebHK OerJ-LGH% QHNH G%JOr%I QHK P1>.
FHG %K% Q%IHreKHIHK I&KOHIO&r IeQ-H j-!H beIerjH Q% PHKH I&KOHIO&r IeQ-H %K%
JeKQ%r% beIerjH -KO-I PeK!ePbHG%IHK L&J%J%. <&KOHIO&r LeKNHPb-K! Ie L&J%J% JeP-GH
NH%O- Oerb-IH '>@). De$%K!!H JeRHrH &O&PHO%J HIHK PeK!%J&GHJ%IHK jHr%K!HK jHGH-jHGH
bebHK QHr% jHGH-jHGH J-Pber G%JOr%I P1>, JeQHK!IHK LHQH L&J%J% BeK DeO JeKQ%r%
I&KOHIO&r IeQ-H OerJeb-O HIHK PeK!$-b-K!IHK L$HJe : QHr% jHGH-jHGH !eKerHO&r Ie
KeOrHG. AIHK OeOHL% Lr&JeJ %K% O%QHI berGHK!J-K! JeRHrH JeIeO%IH OeOHL% BeK DeO
OerJeb-O $Hr-J PeKNeJ-H%IHK QeK!HK IeHQHHK bebHK JeLerO% Oe!HK!HK, Hr-J, bebHK QHK
)reI-eKJ%KNH, "%%K!%KIHK IeP-Q%HK J-Pber eKer!% 1%JOr%I QHK BeK DeO Q%JHG-rIHK Ie
bebHK. <eP-Q%H JeOeGH$ J-Pber eKer!% G%JOr%I QHr% P1> OeGH$ OerJHPb-K! IePbHG% PHIH
JeRHrH &O&PHO%J rHK!IH%HK H-O&PHO%R BeK DeO HIHK PeK!%J&GHJ%IHK HOH- PeP-O-JIHK
$-b-K!HK QeK!HK jHGH-jHGH bebHK QHr% jHGH-jHGH !eKerHO&r ' JeRHrH &O&PHO%J
!eKerHO&r HIHK PHO%) QHK JeRHrH &O&PHO%J PeK!$-b-K!IHK jHGH-jHGH bebHK QeK!HK jHGH-
jHGH J-Pber P1> PHIH bebHK HIHK OerJ-LHG% QHNH G%JOr%I QHr% P1>.5HOOerN 5HOOerN
Per-LHIHK I-PL-GHK beberHLH JeG-JeG G%JOr%I NHK! Q%!Hb-K!IHK JeRHrH Jer% PH-L-K
LHrHGeG QHK ePr-LHIHK J-HO- HGHO NHK! Q%QHGHPKNH berGHK!J-K! Lr&JeJ eGeIOr&K%IH
NHK! berIebHG%IHK NH%O- Lr&JeJ QHr% LeK!-bH$HK eKer!% I%P%H PeKjHQ% eKer!% GJ%Or%I
' Lr&JeJ LeK!&J&K!HK) QHK JebHG%IKHN 'Lr&JeJ LeK!%J%HK). PHQH QHJHrKNH J-HO- JeG
G%JOr%I OerQ%r% QHr% Q-H b-H$ G&!HP I&KQ-IO&r-I&KQ-IO&r NHK! O%QHI JHPH NHK!
Q%ReG-LIHK Ie QHGHP RH%rHK LeK!$HKOHr. ALHb%GH I&KQ-IO&r NHK! O%QHI JHPH OerJeb-O
Q%OePLHOIHK Q% QHGHP GHr-OHK PHIH HIHK bereHIJ% JeRHrH I%P%H QeK!HK JHGH$ JHO-
I&KQ-IO&r QHK PeK!$HJ%GIHK !HNH G%JOr%I HKOHrH IeQ-H I&KQ-IO&r OerJeb-O ' I&KQ-IO&r
Q-H LGHO/ eGeIOr&QH0. #%IH eGeIOr&QH GH%KKNH PeGHG-% I&KQ-IO&r QHK IeP-Q%HK HIHK
PeGHG-% eGeIOr&G%O. 9GeIO&rQH Q% PHKH Hr-J PeK%K!!HGIHK JeG Q%Jeb-O eGeIOr&QH
L&J%O%) QHK GH%KKNH Q%Jeb-O eGeIOr&QH Ke!HO%).Pr&JeJ LeK!%J%HK bHOOerN QeK!HKR RHrH
PeK!HG%rIHK Hr-J PeGHG-% JeG-JeG bHOOrN QeK!HK HrH$ NHK! berGHMHKHK QeK!HK HG%rHK
Hr-J QHGHP Lr&JeJ LeK!&J&K!HK Je$%K!!H JeG bHOOrN HIHK Q%IePbHG%IHK QHGHP IeHQHHK
JeP-GH. 5HOOerN NHK! Q%!-KHIHK LHQH J%JOeP &O&PHO%J BeK DeO ber)-K!J% JebH!H%
J-Pber Hr-J "/ LHQH JOHrO%K! Q%eJeG.5HOOrN /$Hr!er<&PL&KeK %K% ber)-K!J% -KO-I
PeK!-bH$ Oe!HK!HK P1> '220V) PeKjHQ% LeK!%J%HK bHOOrN NH%O- 24 V, NHK! IeP-Q%HK
Hr-JKNH Q%JeHrH$IHK QeK!HK PeK!!-KHIHK LeKNeHrH$ Je$%K!!H QHLHO Q%!-KHIHK -KO-I
Lr&JeJ LeK!%J%HK bHOOerN.AGHO %K% ber)-K!J% HLHb%GH G%JOr%I P1> QHGHP IeHQHHK
$%Q-L, IHreKH -KO-I PeK!%J% A//= NHK! HQH LHQH r-HK! !eKerHO&r, A//= %K% OerQ%r%
ePLHO b-H$ PHJ%K!-PHJ%K! -I-rHK 12, 200 AF ' ?HLere F&-r), A//= %K% ber$-b-K!HK
JeRHrH Jer% LHrHGeG.AGHO %K% OerQ%r% QHr% Jeb-H$ OrHKJ)&rPHO&r LeK-r-K Oe!HK!HK
HOH- JOeL Q&MK QHK Jeb-H$ rHK!IH%HK LeKNeHrH$ O%Le jePbHOHK, -KO-I JLeJ%)%IHJ% QHr%
HGHO-HGHO %K% JebH!H% ber%I-O :H. :e!HK!HK PHJ-IHK '%KL-O) : 230 V / 400 Vb. P$HJe
:-K!!HG R. EreI-KJ% : 50/60 FQ. :&GerHKJ% NHK! Q%%j%KIHK
: 50 F V CHO%K! Oe!HK!HK 0,9 1,15 W 60
F V CHO%K! Oe!HK!HK 0,9 1,25 W5HOOerN R$Hr!er %K% Q%GeK!IHL% QeK!HK LeK!HPHK
$-b-K! J%K!IHO ' D$%rO /%rR-%O) E1 QHK E2 ber-LH JeIer%K! / )-Je. AGHO %K%
PePL-KNH% bebrHLH O%Le LeK!%J% bHOOerN HKOHrH GH%K :H. :NLe /> 08-12 : CHr%K! 8A.
CHO%K! Oe!HK!HK 12V, AKL-O 210Vb. :NLe /> 12-12: CHO%K! Hr-J 12A, CHO%K! Oe!HK!HK
12V, AKL-O 250VR. :NLe /> 08-24 : CHO%K! Hr-J 8A, rHO%K! Oe!HK!HK 24V, AKL-O
420 VQ. :NLe /> 12-24 : CHO%K! Hr-J 12A. CHO%K! Oe!HK!HK 24V, AKL-O 600V.CeGHN
CeGHN LHQH J%JOeP %K% ber)-K!J% JebH!H% LeK!e!rHI/ LePber% J%!KHG HOH- OeKHQH LHQH
I&KOHIO&r NHK! Q%O-j-. #HQ% j%IH CeGHN %K% PeKQHLHOIHK J-LGH% Oe!HK!HK QHK Hr-J
PHIH reGHN OerJeb-O HIHK beIerjH QHK HIHK PeK!!erHIIHK I&KOHIO&r bH%I -KO-I L&J%J%
PePb-IH '>@) PH--K -KO-I L&J%J% PeK-O-L '>/) QHr% reGHN OerJeb-O Oer$HQHL RHO- QHNH
G%JOr%I Je$%K!!H I&KOHIO&r OerJeb-O beIerjH JeJ-H% QeK!HK HLH NHK! Q%%K!%KIHK bH%I
-KO-I PePb-IH PH-L-K PeK-O-L.CeGHN LHQH J%JOeP %K% HQH Q-H PHRHP NH%O- reGHN b%HJH
QHK reGHN QeK!HK O%Per. <eQ-H jeK%J reGHN OerJeb-O Q%!-KHIHK JeJ-H% QeK!HK )-K!J%
QHK IeLerG-HKKNH. CeGHN b%HJH ber)-K!J% -KO-I PeK!$-b-K!IHK GHPL--GHPL- %KQ%IHO&r
OHKLH LeK-KQHHK MHIO-, JeQHK!IHK reGHN QeK!HK LeK-KKQHHK MHIO- Q%!-KHIHK LHQH JHHO
JOHrO Q%eJeG. FHG %K% Q%LerG-IHK IHreKH b%GH JOHrO LerOHPH PHIH Q%b-O-$IHK JeGHK!
MHIO- OerOeKO- -KO-I JOHrO ber%I-OKNH JHPLH% PeJ%K Q%eJeG QHLHO ber&LerHJ%.PHKeG
A/@D 250PHQH LHKeG-LHKeG A/@D 250 OerQHLHO beberHLH O&Pb&G NHK! PHJ%K!-PHJ%K!
PePL-KNH% )-K!J% NHK! berbeQH. :&Pb&G-O&Pb&G %K% )-K!J% -OHPHKNH JebH!H% O&Pb&G
LeK!&KOr&G &LerHJ% BeK DeO H-O&PHO%R, JeRHrH JLeJ%)%I )-K!J% O&Pb&G OerJeb-O HKOHrH
GH%K JebH!H% ber%I-O : @)) : :&Pb&G -KO-I PeK!%KOr-IJ%IHK &LerHJ%
!eKerHO&r JeO ber$eKO%A-O&PHO%R : :&Pb&G -KO-I PeK!%KOr-IJ%IHK
&eLrHJ% beIerjH JeRHrH &O&PHO%J:r%HG DerT%Re : :&Pb&G -KO-I LerR&KHHK
-K%O BeK DeO ber&LerHJ% :HKLH 5ebHK?HK-HG DerT%Re : :&Pb&G -KO-I PeJ%K
ber&LerHJ% JeRHrH PHK-HG?HK-HG DOHrO%K! : :&Pb&G -KO-I JOHrO PeJ%K JeRHrH PHK-J%H
?HK-HG JO&L%K! : :&Pb&G -KO-I %JKOr-IJ% PeJ%K ebr$eKO% JeRHrH PHK-HGD%!KHG :eJO
: :&Pb&G -KO-I PePer%IJH GHPL--GHPL- HOH- HGHO HGHO %KQ%IHO&rF&rK @))
: :&Pb&G -KO-I PeK!$eKO%IHK GHPL--GHPL- HOH- HGHO -HGHO %KQ%IHO&rCeGeHJe
: :&Pb&G -KO-I PePHO%IHK GHPL--GHPL- %KQ%IHO&r NHK! PeKNHGHDOHrO
: :&Pb&G -KO-I PeK!&LerHJ%IHK !eKerHO&r JeO. :&Pb&G %K% beIerjH j%IH O&Pb&G
PHK-HG JOHrO%K! beIerjHDOHrO EH-GO : :&Pb&G -KO-I PeK!eOH$-% !HK!!-HK GeMHO
GHPL-9K!%Ke C-KK%K! : :&Pb&G -KO-I PeK!HIO%)IHK %KQ%IHO&r BeK DeO D-LerT%R%&K
@K : :&Pb&G -KO-I PeP%KQH$IHK J-LGH% bebHK, JeRHrH &O&PHO%J berQHJHrIHK MHIO-
NHK! OeGH$ Q%OeKO-IHK1&M @%G PreJJ-re : AKQ%IHO&r P%KNHI LeKQ%K!%K PeJ%K
berOeIHKHK reKQH$:ePLerHO-re :& F%!$ : AKQ%IHO&r PeJ%K Q%eJeG OeGH$
berOePLerHO-reBeKerHO&r @Ter 1&HQ : AKQ%IHO&r !eKerHO&r OerbebHK% Geb%$.CHK!I-PHK
CHK!IH%HK PeKe!KQHG%HK !eKerHO&r &O&PHO%J HQHGH$ Per-LHIHK LeK!!Hb-K!HK HKOHrH
J%JOeP PH!KeO%I, J%JOeP eGeIOr&K%I QHK J%JOeP PHK-HG : PeK!eKQHG% OerJeb-O
PePL-KNH% Ie-K!!-GHK JebH!H% ber%I-O :?-QH$ QHGHP LePeG%$HrHHK:%K!IHO IeHPHKHK NHK!
JHK!HO O%K!!%?-QH$ LeK!&LerHJ%HKKNH :%K!IHO IeHKQHGHK NHK! JHK!HO O%K!!%
PerGeK!IHLHK GH%K !eKerHO%r JeO HQHGH$ 5HOerH%, bHOer% R$Hr!er, CeGHN-reGHN
QHKPHKeG A/@D 250 :-!HJ5-HOGH$ !HPbHr JeQer$HKH !eKerHO&r JeO JeRHrH &O&PHO%J
:erHK!IHK RHrH IerjH JeRHrH J%K!IHO !eKerHO&r &O&PHO%J1HI-IHK LeK!&LerHJ%HK
!eKerHO&r &O&PHO%J5HKQ%K!IHKGH$ e)%J%eKJ% !eKerHO&r &O&PHO%J QeK!HK PHK-HGe. :eJO
E&rPHO%)ALH Ie-K!!-GHK LeK!!Hb-K!HK LeK!eKQHG% !eeKrHO&r &O&PHO%J QeK!HK J%JOeP
PH!KeO%I, J%JOeP eGeIOr&K%I QHK J%JOeP PHK-HGDeb-OIHK LerGeK!IHLHK -OHPH !eKerHO&r
&O&PHO%J "HGHP LHKeG A/@D 250 OerQHLHO O&Pb&G J-LerT%J%&K, DOHrO )H-GO QHK :r%HG
DerT%Re. #eGHJIHK )-K!J% QHr% PHJ%K!-PHJ%K! O&Pb&G OerJeb-O.ALH NHK! HKQH Ler&Ge$
QHGHP LeK!&LerHJ%HK !eK JeO &O&PHO%J OHKLH bebHK QHK b%GH P1> LHQHP<-KR% #HMHbHK
E&rPHO%)<e-K!!-GHK-Ie-K!!-GHK J%JOeP LeK!!Hb-K!HK HKOHrH J%JOeP PH!KeO%I,
eGeIOr&K%I QHK PHK-HG?-QH$ QHGHP LePeG%$HrHHK?-QH$ LeK!&LerHJ%HKKNH:%K!IHO IeHPHKHK
O%K!!%:%K!IHO $HKQHGHK O%K!!%PerGeK!IHLHK -OHPH !eKerHO&r JeO HQHGH$ bHOerN,
bHOerH% R$Hr!erP, reGHN-reGHN QHK LHKeG A/@D.D-LerT%J%&K @> HQHGH$ O&Pb&G -KO-I
PeP%KQH$IHK J-LGH% bebHK JeRHrH &O&PHO%J, berQHJHrIHK MHIO- NHK! OeGH$ QOeKO-IHK
DOHrO EH-GO : :&Pb&G -KO-I PeK!eOH$-% !HK!!-HK GeMHO GHPL- %KQ%IHO&r:r%HG DerT%Re
: :&Pb&G -KO-I LerR&bHHK -K%O !eK JeO ber&LerHJ% OHKLH bebHKH. DeG-r-$ bH!%HK
LerHGHOHK !eKO JeO &O&PHO%J Q%HPHO%
I%KerjHKNH QHK $Hr-J PeK-Kj-IIHK I%KerjH NHK! bH%I QHK J%HL beIerjH -KO-I
PeKQ-I-K! LeK!&eLrHJ%HK !eK JeOPeJerOH Q%IGHO ber$HJ%G PeK!&LerHJ%HIK !eKJO
-KO-I LePHKHJHK JHjH JeRHrH PHK-HG JeIHG%!-J ber$HJ%G PHPO%IHKKNH IePbHG% QeK!HK
ebKHr QHK HPHK.PeJerOH Q%IGHO QHLHO PeGHI-IHK GHK!IH$ H!Hr !eKJeO &O&PHO%J beIerjH
LHQH JHHO G%JOr%I P1> PHO% QHK !eKJeO HIHK PHO% IePbHG% j%IH G%JOr%I P1> $%Q-L
IePbHG% NHIK% QeK!HK PeK!HIO%)IHK O&Pb&G A-O&PHO%R LHQH LHKeG A/@D./HOHOHK :"HK
IeO%!H IHJ-J OerJeb-O IeP-K!I%KHK OerQHLHO QHOH NHK! berbeQH JeLerO% QHNH, K&P%KHG,
Hr-J K&P%KHG, I%KerjH reGHN-reGHN QHK JebH!H%KNH.1ePbHr <erjHAGHO QHK 5H$HKDHO-
-K%O BeK DeO &O&PHO%J GeK!IHL QeK!HK HGHO -I-r QHK LerHGHOHK GH%K NHK! Q%LerG-IHK
=K%O jHr%K!HK P1><eJe$HOHK QHK <eJeGHPHOHK <erjH#HK!HK JHGH$ QHGHP PeKeIHK O&Pb&G
LHQH LHKeG A/@D OHKLH O-j-HK NHK! jeGHJ QHK PeKe!rO% )-K!J%KNH5HRHGH$ PHK-HG BeK
DeO &O&PHO%J JebeG-P PeK!&LerHJ%IHK BeK DeO &O&PHO%J Y1HK!IH$ <erjHPerR&bHHK
PerOHPH : PeK!&LerHJ%HK BeK DeO JeRHrH PHK-HGPerJ%HLIHK HGHO QHKH bH$HK NHK!
Q%LerG-IHK YPer%IJHGH$ IeJ%HLHK bHOOerN QHK !eeKrHO&r "/ Y:eIHKGH$ O&Pb&G PHK-HG
JerT%Re PHK-HG Y:eIHKGH$ O&Pb&G PHK-HG JOHrO%K! Y<eP-Q%HK OeIHKGH$ :r%HG DerT%Re
Je$%K!!H BeK DeO ber&LerHJ% OHKLH PeP%I-G bebHK Y:eIHKGH$ O&Pb&G-O&Pb&G J%!KHG OeJO
' 1&M &%G PreJJ-re QHK 9K!%Ke )#%IH %K!%K PePHO%IHK BeK DeO JeRHrH PHK-HG OeIHK
O&Pb&G PHK-HG JO&LL%K! YPerR&bHHK <eQ-H : ?eK!&eLrHJ%IHK BeK DeO JeRHrH @O&PHO%J
PerJ%HLIHK HGHO QHK bH$HK HNK! Q%LerG-IHK YPer%IJHGH$ IeJ%HLHK beOOerN QHK
!eKerHO&r "/ YPHQH LHKeG A/@D O&Pb&G BeK DeO HIHK J%HL beIerjH b%GH J-HO- JHHO P1>
PHO%. #%IH P1> PHO% PHIH BeK DeO HIHK Je!erH beIerjH IHreKH HQHKNH LePHQHPHK
G%JOr%I. 5er&LerHJ%KNH !eKerHO&r %K% IHreKH HQHKNH P&O&r "/ NHK! Q%I&LeG QeK!HK
PeJ%K Q%eJeG QHK HLHb%GH OeGH$ PeKRHLH% L-OHrHK K&rPHG QeK!HK JeKQ%r%KNH HIHK
PeGeLHJ I&LeG P&O&r "/ QHr% PeJ%K Q%eJeG, JeQHK!IHK P&O&r "/ %O- JeKQ%r% Q%!erHIIHK
&Ge$ J-Pber Hr-J "/ QHr% HGOerKHO&r NHK! JebeG-PKNH OeGH$ Oer%J% JeRHrH &O&PHO%J
&Ge$ 5HOOerN R$Hr!er. ALHb%GH G%JOr%I P1> $%Q-L IePbHG% PHIH BeK DeO HIHK PHO%
JeRHrH &O&PHO%J Y <e!%HOHK 5eGHjHr 4H. :-j-HK <e!%HOHK PePeGHjHrHK DeOeGH$
PePLeGHjHr% Ie!%HOHK beGHjHr 1, Q%$HrHLIHK AKQH QHLHO:?eKNeb-OIHK LeK!erO%HK
LePeG%$HrHHK?ePH$HP% Lr&JeQ-r LePeG%$HrHHK !eKJeO =rH%HK ?HOer% 1. PePeG%$HrHHK
PePeG%$HrHHK HQHGH$ PeK!-JH$HIHK H!Hr LerHGHOHK JeGHG- QHGHP IeHQHHK J%HL Q%LHIH%,
Je$%K!!H $HJ%G Ie!%HOHK QHLHO PeP-HJIHK. PHQH -P-PKNH I%OH PePb%RHrHIHK OeKOHK! 2
'Q-H) PHRHP LePeG%$HrHHK.PePeG%$HrHHK LeKRe!H$HK/&rreRO%Te PH%KOeKHKRe.
PePeG%$HrHHK PeKRe!H$HK :PePer%IJHHK r-O%K OerPHJ-I RGeHK%K!, OeJO%K!, QrN%K!,
LH%KO%K!, HQj-JO%K! QHK LeG-PHJHK."eK!HK HQHKNH reKRHKH LeKRe!H$HK LerHMHOHK
NHK! OerHO-r, IeJHGH$HK-IeJHGH$HK NHK! IeR%G QHLHO Q%OeIHK JeP%K%PHG P-K!I%K, QHK
QHLHO Q%IeOH$-% JebeG-P OerjHQ% Ier-JHIHK O&OHG.AQH beberHLH RHrH Ie!%HOHK-Ie!%HOHK
LePeG%$HrHHK HKOHrH GH%K:PePeG%$HrHHK b%HJH %HGH$ PePberJ%$IHK,PeP%KNHI% QHK
PeK!HO-r.PePeG%$HrHHK PeKRHr% Ier-JHIHK HQHGH$ Lr&JeJ PeK!%KJOHGHJ% IePbHG%, QHr%
LerHGHOHK-LerHGHOHK PeKjHQ% J-HO- J%JO%P Q%QHGHP J-HO- Ier-JHIHK HOH-L-K PeKRHr%
Ier-JHIHK OerJeb-O.5%HNH LePeG%$HrHHKPePHIH%HK LerHGHOHK $Hr-J Q%IeKHIHK b%HNH
LePeG%$HrHHK, bH%I -KO-I LePeG%$HrHHK r-O%K HOH-L-K -KO-I LeK!!HKO%HK. FHG %K%
berGHI- -KO-I QeLHrOePeKKNH HOH- LePeG%$HrHHK LerHGHOHK QeK!HK J%JO%P Q%I&KOrHIIHK.
5%GH LePHIH%HK O%QHI PeK!HQHIHK LePeG%$HrHHK JeRHrH r-O%K, $HG %K% PeP-K!I%KIHK
HQHKNH Ier-JHIHK NHK! ber-KO-K, IeP-K!I%KHK LerG- HQHKNH LeK!!HKO%HK, QHGHP IeHQHHK
JeLerO% %K% b%HNH LerbH%IHK HIHK R-I-L PH$HG. DebHG%IKNH HLHb%GH LePHIH% PePH$HP%
&r!HK%JHJ% LePeG%$HrHHK QHK JeRHrH OerHO-r PeK!HQHIHK LePeG%$HrHHK, PHIH Ier-JHIHK
HIHK jHrHK! HOH- QeK!HK IHOH GH%K Ier-JHIHK QHLHO Q%OeIHK JeP%K%PHG P-K!I%K, be!%O-
j-!H b%HNH LerbH%IHK LrHIO%J HIHK j-!H IeR%G.ALHb%GH LePeG%$HrHK jeGeI, PHIH b%HNH
LerbH%IHK HIHK O%K!!%.FHG NHK! Q%b%RHrHIHK Q%HOHJ PeK-Kj-IIHK bH$MH LeKRe!H$HK
Per-LHIHK LeP%I%rHK $-I-P eI&K&P%.5%HNH LePeG%$HrHHK PeK-r-K berQHJHrIHK MHIO-.
UHIO- PeK-r-K HQHGH$ JHHO-JHHO LerHGHOHK HOH-L-K J%JO%P, QHGHP IeHQHHK r-JHI.
DePHI%K beJHr QHK Geb%$ r-P%O J%JO%PKNH, beJHr L-GH b%HNH NHK! Q%LerG-IHK.DeO%HL
PeK%O HQH Ier-JHIHK $Hr-J Q%L%I%rIHK Ier-!%HK LePHIH%.DebH!H% R&KO&$: <HbeG
Oe!HK!HK O%K!!%, IHbeG OeGeL$&Ke, IHbeG Q%JOr%b-J% HLHb%GH HQH Ier-JHIHK, PHIH
O%QHI $HKNH r-!% Q%QHGHP LeK!%r%PHK QHNHKNH OeOHL% ber$eKO%KNH Ler-JH$HHK j-!H HIHK
PeKNebHbIHK &K!I&J NHK! PH$HG.<HreKH HQHKNH b%HNH MHIO- LePeG%$HrHHK 'O%Pe Q&MK
R&JO), PHIH $Hr-J Q%Ler$HO%IHK &Ge$ LePHIH%, -KO-I PeK!!-KHIHK MHIO- LePeG%$HrHHK
NHK! OeLHO LHQH JHHO-JHHO LerbH%IHK."HGHP $HG %K% HQH O%!H $HG NHK! $Hr-J
Q%Ler$HO%IHK NH%O-:5%HNH LePeG%$HrHHK LeKRe!H$HK.5%HNH LerbH%IHK.5%HNH-b%HNH NHK!
berQHJHrIHK QeK!HK MHIO- 'Q&MK O%Pe R&JO).5%HJHKNH O%HL-O%HL )HIO&r Q%OeKO-IHK &Ge$
Ler%&Q%I Ier-JHIHK.UHIO- LerbH%IHK@rHK!-&rHK! NHK! PePLerbH%I%KNH:rHKJL&rOHJ%
PeKNeQ%HHK PHOer%HG.FHG-$HG LeKO%K! JebeG-P I%OH PePHJ-I% bH!%HK-bH!%HK OerbeJHr
QHr% LePeG%$HrHHK HQH O%!H NH%O- reG%Hb%G%ON 'QHLHO Q%LerRHNH).HTHb%G%ON 'QHLHO
Q%Ler!-KHIHK), QHK PH%KOH%KHb%G%ON 'QHLHO Q%LerbH%I%).CeG%Hb%G%ON : <eP-K!I%KHK
bH$MH LerHGHOHK HOH- J%JO%P %K% QHLHO beIerjH LHQH MHIO- NHK! OerOeKO- JeJ-H%
QeK!HK reKRHKH.ATHb%G%ON: ALHb%GH Jer%K! r-JHI berHrO% IePHPL-HKKNH berI-rHK!,
JebHG%IKNH HLHb%GH jHrHK! r-JHI PHIH IePHPL-HKKNH HQHGH$ O%K!!%.?H%KOH%KHb%G%ON:
<ePHPL-HK NHK! O%K!!% Oer!HKO-K! QHr% RHrH PeK!HOHJ%KNH QHK RHrH LeGHIJHKHHK QHGHP
LerbH%IHK.?%JHGKNH HGHO NHK! Q%J%PLHK Q% QHGHP !-QHK! HOH- PHJ%$ Q%LHIH%, HOH-
HGHO OerJeb-O NHK! Jer%K! Q%!-KHIHK 'Q%LHIH%).2. Pr&JeQ-r PePeG%$HrHHK BeKJeO
BeKJeO Per-LHIHK LePbHK!I%O OeKH!H G%JOr%I NHK! PeP%%G%I% OeKH!H LeK!!erHIKNH Q%
I&LeG HOH- Q%$-b-K!IHK QeK!HK J-HO- eK!%K 'Q%eJeG) HOH- QeK!HK H%r.7HK! bHKNHI
Q%!-KHIHK Q% PHJNHrHIHO HQHGH$ !eKJeO NHK! LeK!!erHIKNH PeK!!-KHIHK Q%eJeG, QeK!HK
HGHJHK P-QH$ Q%bHMH. DeQHK!IHK NHK! LeK!!erHIKNH PeK!!-KHIHK H%r b%HJHKNH
Q%OePLHOIHK LHQH LePbHK!I%O OeKH!H G%JOr%I. A!Hr !eKJeO QHLHO ber&LerHJ% QeK!HK
bH%I, LerG- Q%GHI-IHK HOH- Q%GHIJHKHIHK LePeG%$HrHHK QeK!HK reI&PeKQHJ% LHbr%I HOH-
Lr&JeQ-r NHK! berGHI-. "HGHP LeGHIJHKHHK LePeG%$HrHHK, Q%GHI-IHK LePer%IJHHK
'%KJLeRO%&K) LHQH PeJ%K-PeJ%K QHK bH!%HKKNH bH%I LHQH LeK!!erHIKNH 'Q%eJeG) PH-L-K
LHQH LePbHK!I%OKNH Oer$HQHL HQHKNH Ier-JHIHK HOH- IeH-JHK.PePeG%$HrHHK QHLHO
Q%GHI-IHK bH%I LHQH LeK!!erHIKNH 'Q%eJeG) PH-L-K LHQH !eKerHO&rKNH, QeK!HK
Lr&JeQ-r JebH!H% ber%I-O :1. PePeG%$HrHHK JeRHrH I&KO%KN-2. PePeG%$HrHHK JeRHrH
berIHGH 'Per%&Q%I)2.1. PePeG%$HrHHK LHQH LeK!!erHIKNH '"%eJeG) 2.1.1.
PePeG%$HrHHK JeRHrH I&KO%KN-PePeG%$HrHH I&KO%KN- HQHGH$ LePeG%$HrHHK NHK! $Hr-J
Q%GHI-IHK JeO%HL $Hr% JeIHG%L-K PeJ%K OerJeb-O jHrHK! Q%&LerHJ%IHK Q%HKOHrHKNH :
?ePberJ%$IHK I&O&rHK HOH- Qeb- LHQH b&QN !eKJeO?ePer%IJH GeTeG LeG-PHJ?ePer%IJH
GeTeG bH$HK bHIHr?ePer%IJH GeTeGH%r LeKQ%K!%K?ePer%IJH QHK PeKRHOHK LeK!-Kj-IHK
V&GO ?eOer?ePer%IJH QHK PeKRHOHK LeK!-Kj-IHK APLere ?eOer?ePer%IJH QHK PeKRHOHK
LeK!-Kj-IHK /&J
###################################################################################
###################################################################################
############################################################## # #?#e#O#e#r##
#2#.#1#.#2#.# # #P#e#P#e#G#%#$#H#r#H#H#K# #J#e#R#H#r#H# #b#e#r#I#H#G#H#
#'#P#e#r#%#&#Q#%#I#)####%#I#H# #Q#%#O#%#K#j#H#-# #b#e#r#Q#H#J#H#r#I#H#K#
#L#e#K#!#!#-#K#H#H#K# #j#H#P#,# #J#e#O#e#G#H#$# #b#e#r#&#L#e#r#H#J#%# #1#2#5#
#j#H#P# #I#e#r#j#H# #:##?#e#P#b#e#r#J#%#$#I#H#K# #J#H#r#%#K#!#H#K# #P#%#K#N#H#I#
#L#e#G#-#P#H#J##?#e#P#b#e#r#J#%#$#I#H#K# #J#H#r#%#K#!#H#K# #-#Q#H#r#H#
#P#e#r#%#I#J#H# #b#H#-#O#-#b#H#-#O# #Q#H#K# #P#-#r#-#P#-#r# #I#e#r#H#J#%# #b#%#G#H#
#L#e#r#G#-##1#H#!#e#r#-#G#H#!#e#r Q%G-PHJ%DeOeGH$ ber&LerHJ% 250 jHP IerjH :
?ePberJ%$IHK JHr%K!HK P%KNHI LeG-PHJ?ePberJ%$IHK JHr%K!HK -QHrHPer%IJH bH-O-bH-O
QHK P-r-P-r IerHJ% b%GH LerG-1H!er-GH!er Q%G-PHJ%?eK!!HKO% JHr%K!HK P%KNHI LeG-PHJ
PeG%KQ-K! JeK! Q%Ler%IJHPeK!!erHI bHK Q%Ler%IJH QHK L&PLH H%r Q%ber%LeG-PHJDeOeGHK
IHO-L Q%ReI / Q%JeJ-H%IHKDeOeGHK L-OHrHK QHK JeGeK&%Q LePHO% Q%ReI QHK Q%G-PHJ%ARR-
Q%Ler%IJHDeOeGH$ ber&LerHJ% 2000 jHP IerjH :1H!er-GH!er L&PLH LeKQ%K!%K QHK r&G-r&G
LeK-KjHK! Q%Ler%IJH HOH- Q%!HKO%<&LG%K! eGHJO%J QHK Q-Q-IHK eGHJO%J Q%Ler%IJH<HO-L-
IHO-L LeKNePLr&OHK Q%Ler%IJHDHr%K!HK bH$HK bHIHr Q%!HKO%1-bHK! KHLHJ r-PH$ eK!I&G
Q%berJ%$IHKP%LH-L%LH -QHrH Q%Ler%IJH / Q%berJ%$IHK:$erP&JOHO-O$erP&JOHO Q%Ler%IJH
PeKQ%K!%K H%r berJ%$ PeJ%K QeK!HK LeKQ%K!%K O%QHI GHK!J-K! Q%berJ%$IHKE-K!J% QHK
JNJOeP LeK!HPHK Q%ReI IePbHG%C-HK!-r-HK! H%r LeKQ%K!%K Q%Ler%IJH<&PLeKJHO&r !eOHrHK
Q%!HKO%:eIHKHK I&PLreJ% Q%Ler%IJH@%G R&&Ger Q%berJ%$IHK / Q%!HKO%<HGb&rJOeG JOHrOer
Q%Ler%IJH / Q%!HKO%DeOeGH$ PeKRHLH% 4000 JHPLH% 5000 jHP IerjH LerG- Q%HQHIHK
LerHMHOHK HOH- JerT%Re OHPbH$HK ' :&L @Ter$&-G )DeOeGH$ PeKRHLH% 9000 jHP IerjH
J-LHNH Q%HQHIHK BeKerHG @Ter$&-G5%GH Q%O%KjH- berQHJHrIHK LeK!!-KHHK MHIO-5H$HK
bHIHrFHr-J Q%jH!H H!Hr Je!HGH JeJ-HO-KNH berJ%$.D%HLIHK bH$HK bHIHr QHK $Hr-J
JeGHG- PeK!!-KHIHK bH$HK bHIHr QeK!HK P-O- NHK! bH%I.5-IH O-O-L OHK!I% bH$HK bHIHr.
:-HK!IHK P%KNHI bH$HK bHIHr, JHr%K!HK jHK!HK Q%HK!IHO 'Q%GeLHJ).#%IH LerG-
berJ%$IHK JHr%K!HK bH$HK bHIHr.:-O-L IePbHG% OHK!I% bH$HK bHIHr.PeK!eReIHK
PerP-IHHK P%KNHI LeG-PHJ QHGHP RHrOerFeKO%IHK PeJ%K QHK O-K!!- beberHLH JHHO./Hb-O
OHK!IH% LeK!-I-r P%KNHI G-PHJ QHK berJ%$IHK QeK!HK IH%K berJ%$.?HJ-IIHK IePbHG%
OHK!IH% LeK!-I-r OerJeb-O Q%OePLHOKNH JeQHGHP P-K!I%K./Hb-O IePbHG% OHK!IH%
LeK!-I-r QHK Ler%IJH LerP-IHHK P%KNHI G-PHJ.5HOHJ NHK! bH%I QHr% LerP-IHHK P%KNHI
G-PHJ QHGHP RHrOer HQHGH$ LHQH bHOHJ PHS%P-P, jHK!HK Geb%$./HOHOHK: "%JHrHKIHK
O%QHI PeKjHGHKIHK PeJ%K LHQH L&J%J% LerP-IHHK P%KNHI G-PHJ
LHQH bHOHJ OereKQH$ 'G&M &%G GeTeG)PePer%IJHHK H%r LeKQ%K!%K
5-IH O-O-L rHQ%HO&r.Per%IJH LerP-IHHK H%r LeKQ%K!%K Q%QHGHP rHQ%HO&r I-rHK!, Q%%J%
QeK!HK H%r LeKQ%K!%K NHK! berJ%$ JHPLH% 3 RP, Q%bHMH$ b%b%r G-bHK! LeK!%J%HK.:-O-L
G-bHK! LeK!%J%HK rHQ%HO&r.PeK!!HKO%HK P%KNHI G-PHJF%Q-LIHK PeJ%K beberHLH JHHO
IHGH- LerG- Q%bebHK% IeP-Q%HK Q%PHO%IHK."HGHP IeHQHHK LHKHJ LG-! P%KNHI G-PHJ
Q%bH!%HK RHrOer Q%b-IH.5%HrIHK P%KNHI IeG-Hr QHr% QHGHP RHrOer JHPLH% $Hb%J.PHJHK!
IePbHG% LG-! QHK IeKRHK!IHK.AJ% P%KNHI G-PHJ IePbHG%./HrH PeK!!HKO% JHr%K!HK P%KNHI
G-PHJ1eLHJIHK )%GOer QeK!HK PeP-OHr IeI%r% 'berGHMHKHK QeK!HK HrH$ jHr-P jHP) QHK
!HKO% )%GOer JeO%HL 2S !HKO% P%KNHI G-PHJ.1-PHJ% LHRI%K! IHreO )%GOer bHr- OerGeb%$
QH$-G- JebeG-P Q%LHJHK! QHK Q%IeKRHK!IHK.Per%IJH IeP-K!I%KHK Ieb&R&rHK P%KNHI G-PHJ
LHQH MHIO- PeJ%K Q%$%Q-LIHK IePbHG%.PePer%IJHHK LerP-IHHK P%KNHI LeG-PHJ NHK! HQH
Q%QHGHP L&PLH %KjeIJ% bH$HK bHIHr<eKQ&rIHK &%G R$eRI LG-! JHO- HOH- Q-H L-OHrHK QHK
RerHO IeGeb%$HK P%KNHI G-PHJ.5-IH O-OL )%GOer G-bHK! LeK!%J%HK/TeKO%GHJ%.:-HK!IHK
IeQHGHP L&PLH %KjeIJ% PeGHG-% )%GOer P%KNHI G-PHJ bHr- JHPLH% P%KHNI OerJeb-O
OerG%$HO IeG-Hr PeGHG-% &%G R$eRI LG-!.<eKRHK!IHK IePbHG% LG-! OerJeb-O.FHr-J
Q%Ler$HO%IHK beO-G-beO-G H!Hr LerP-IHHK P%KNHI LeG-PHJ O%QHI Geb%$ QHr% &%G R$eRI
LG-!.PePer%IJHHK JeP-H P-r, bH-O QHK L%LH-L%LH IHreO5H-O-bH-O LHQH IHI%-IHI%
PeJ%K,QNKHP& R$Hr!er, LeK!Hb-O bH$HK bHIHr, L%LH-L%LH !HJ b-HK! QHK -QHrH PHJ-I.
P%LH-L%LH IHreO LHQH: L%LH H%r LeKQ%K!%K,O$erP&JOHO 'LeK!HO-r J-$- H-O&PHO%R),
rHQ%HO&r, L&PLH H%r LeKQ%K!%K.Per%IJH JeP-H bH-O-bH-O, P-r-P-r QHK L%LH-L%LH IHreO,
j%IH IeKQ&r Q%IeKRHK!IHK IePbHG% JeJ-H% QeK!HK NHK! Q%%j%KIHK &Ge$ LHbr%I./HOHOHK:
PeK!eKRHK!HK bH-O-bH-O RNG%KQer $HKNH b&Ge$ Q%GHI-IHK &Ge$ OeKH!H NHK! OerGHO%$
QeK!HK PeK!!-KHIHK O&rq-e PeOer. PeKNeOeGHK IGeL/IHO-L PHJ-I QHK b-HK!
1eLHJ IHO-L IeLHGH RNG%KQer, $HO%-$HO% H!Hr LHRI%K!KNH O%QHI r-JHI.PeKNeOeGHK IGeL
Q%GHI-IHK LHQH L&J%J% L%JO&K - L-OHrHK PeJ%K JeOeGH$ IHO-L PHJ-I OerO-O-L
'GHK!IH$ I&PLreJJ%)/eI JeOeGHK IGeL QeK!HK )%GGer 0,2 PP, j%IH LerG- JOeG IePbHG%
IGeL OerJeb-O Je$%K!!H jHrHI HKOHrH LeGHO-I QHK bHOHK! IHO-L HQHGH$ 0,2 PP.:-O-L
IePbHG% O-O-L IeLHGH RNG%KQer./HOHOHK : A!Hr I%OH O%QHI -JH$ OerGHG- bHKNHI PeP-OHr
PeJ%K NHK! JebeO-GKNH O%QHI LerG-, PHIH LeKNeOeGHK IGeL $HrHL Q%GHIJHKHIHK PeK-r-O
-r-OHK LePbHIHrHK ')%r%K! &rQer).PePer%IJHHK Oe!HK!HK OHG% I%LHJ QHK RHrH
LeKNeOeGHKKNH.:e!HK!HK OHG% I%LHJ O%QHI b&Ge$ PeGeb%$% 10 - 15 PP b%GH Q%OeIHK
QeK!HK %b- jHr%, j%IH OerKNHOH Oe!HK!HK OHG% I%LHJ OerGHG- IeKQ&r '< 15 PP) PHIH
LeKNeOeGHKKNH HQHGH$ Jbb.:<eKQ&rIHK bH-O-bH-O LeK!%IHO LePe!HK! QNKHP& R$Hr!er.
:Hr%I IeHrH$ G-Hr QNKHP& R$Hr!er OerJeb-O QHK IeKRHK!IHK IePbHG% bH-O-bH-O LePe!HK!
QNKHP& R$Hr!er.Per%IJH IePbHG% Oe!HK!HK OHG% I%LHJ QeK!HK PeKeIHK %b- jHr% I%OH.
?ePberJ%$IHK JHr%K!HK -QHrH jeK%J &%G bHO$ )%GOer1eLHJ LeKjeL%O.5-IH )%GOer eGePeKO
QHK Q%R-R% QeK!HK P%KNHI Q%eJeG 'J&GHr).<&J&K!IHK QHK berJ%$IHK PHK!I&I LeKHPLHK!
P%KNHI G-PHJ.AJ% IePbHG% PHK!I&I OerJeb-O Q%HOHJ QeK!HK P%KNHI G-PHJ PeJ%K JHPLH%
bHOHJ NHK! Q%%j%KIHK 'HQH OHKQH).PHJHK! IePbHG% )%GOer eGePeKO QHK LeKjeL%O
Q%LHJHK! IePbHG%./HOHOHK : 5%GH P%KNHI LeG-PHJ Q%QHGHP JHr%K!HK -QHrH OerGHG-
bHKNHI PeK!HI%bHOIHK -QHrH PHJ-I OerJeIHO QHK PeJ%K HIHK berHJHL ?ePberJ%$IHK
JHr%K!HK -QHrH jeK%J Ier%K! 'QrN )%GOer)1eLHJ )%GOer RHrOr%Q!e QHr% r-PH$KNH.
DePLr&O RHrOr%Q!e 'JHr%K!HK) QeK!HK HK!%K berOeIHKHK 5 bHr QeK!HK HrH$ PeKN-Q-O
QHr% G-Hr IeQHGHP.DebeG-P PePHJHK! IePbHG% JHr%K!HK Q%Ler%IJH OerGeb%$ QH$-G-
bHrHK!IHG% HQH OHKQH-OHKQH r-JHI 'reOHI-reOHI HOH- berG-bHK!).5%GH JHr%K!HK r-JHI
$Hr-J Q%!HKO% NHK! bHr-.DHr%K!HK O%QHI b&Ge$ Q%berJ%$IHK GH!% JeOeGH$ 5S
Q%berJ%$IHK.?ePberJ%$IHK L%LH LerKHLHJKH PeJ%K1eLHJ P-r-P-r, LeKjeL%O L%LH IHreO,
IeLHGH L%LH LerKHLHJHK.Per%IJH LHRI%K! IHreO./-R% G-bHK!-G-bHK! LerKHLHJHK LHQH
IeLHGH L%LH LerKHLHJHK QeK!HK P%KNHI J&GHr.PHJHK! IePbHG% IeLHGH L%LH LerKHLHJHK
QHK j%IH LerG- !HKO% LHRI%K! IHreOKNH.<eKRHK!IHK IePbHG% P-r-P-r QHK LeKjeL%O L%LH
IHreO.PePer%IJHHK HRR-"eK!HK PeK!!-KHIHK $N!r&PeOer QHLHO Q%bHRH IHQHr HRR- --r
b%GH LePbHRHHK PeK-Kj-IIHK I-rHK! QHr% 1,21 I!/G. 'K&rPHG HKOHrH 1,23 I!/G JHPLH%
1,25 I!/G), $HG %K% PeK-Kj-IIHK bH$MH HRR- LerG- Q% R$Hr!e/Q% JOr&&P GH!%. Ar-J
LeK!%J%HK HRR- PHS. 6,5 APL.5-IH JeP-H O-O-L HRR- MHIO- Q% R$Hr!e.AJ% H%r HRR-
JHPLH% 15 PP Q%HOHJ JeG-JeG HRR-. PeK!%J%HK $HKNH Q%LerIeKHKIHK QeK!HK H%r
QeJO%GHJ%.<HO&Qe QHK HK&Qe 'OerP%KHGJ) Q%ber% !eP-I NHK! HKO% HJHP.Per%IJH OerP%KHG
HLHIH$ J-QH$ R-I-L IeKRHK!./$Hr!er HRR- JeO%HL 4 JHPLH% 6 P%K!!- JeIHG%."%GHrHK!
IerHJ PeKHr-$ bHrHK!-bHrHK! QHr% beJ%/PeOHG Q%HOHJ HRR-.PeK!!HKO%HK JHr%K!HK bH$HK
bHIHr:-O-L IrHK bH$HK bHIHr.1eLHJ JHr%K!HK bH$HK bHIHrH QeK!HK jHGHK PeP-OHr IeI%r%
'berGHMHKHK QeK!HK HrH$ jHr-P jHP).PHRI%K! IHreO JHr%K!HK bHr- Q%&GeJ% QeK!HK
P%KNHI G-PHJ JebeG-P Q%LHJHK! IePbHG%.<eKRHK!IHK JHr%K!HK IePbHG% $HKNH QeK!HK
OHK!HK/jHr%.5-IH IrHK bH$HK bHIHr./erHO -QHrH QHr% J%JO%P bH$HK bHIHr.Per%IJH
J%JO%P bH$HK bHIHr QHr% beb&R&rHK.PeK!eReIHK LeK!Hb-O '%KjeRO&r)/Hb-O %KjeRO&r QHK
LHJHK! LHQH HGHO LeK!eOeJHK.:eIHK LeK!Hb-OHK '%KjeIJ%) $Hr-J 180 bHr QHK bH$HK
bHIHr $Hr-J PeK!Hb-O PeGHG-% O%HL-O%HL G-bHK! LHQH K&Ge.#%IH OerKNHOH LeK!Hb-OHK
I-rHK! bH%I, K&Ge HOH- %KjeRO&r Q%!HKO% HOH- Q%LerbH%I% OerGeb%$ QH$-G-.PHJHK!
%KjeRO&r IePbHG% QHK NHI%KIHK O%QHI HQH Ieb&R&rHK. PHJHK! IePbHG% L%LH-L%LHKNH.
PeK!!HKO%HK P%KNHI LeG-PHJ L&PLH %KjeIJ%:ePLHOIHK Q%bHMH$ L&PLH %KjeIJ% IHGeK!
LeKHPL-K!HK P%KNHI G-PHJ.1eLHJ L&PLH LeK!%J%HK bH$HK bHIHr, $HO%-$HO% H!Hr
LHRI%K!KNH O%QHI r-JHI.5%HrIHK P%KNHI PeKeOeJ JHPLH% $Hb%J.PHJHK! IePbHG% L&PLH
LeK!%J%HK bH$HK bHIHr.AJ% IePbHG% P%KNHI LeG-PHJ JHPLH% QeK!HK bHOHJ JeLerO% NHK!
Q%Jeb-O LHQH LePer%IJHHK LerP-IHHK P%KNHI G-PHJ NHK! HQH Q%QHGHP L&PLH %KjeIJ%
bH$HK bHIHr.PePer%IJHHK L&PLH H%r LeKQ%K!%K PeJ%K QHK O$erP&JOHOPeKQ%K!%KHK PeJ%K
NHK! bH%I QHLHO Q%Ler&Ge$ HLHb%GH L&PLH H%r LeKQ%K!%K QHK O$erP&JOHO QHLHO beIerjH
QeK!HK bH%I. ALHb%GH OerjHQ% IeGH%KHK IerjH QHr% IeQ-H HGHO OerJeb-O, PHIH LerG-
Q%HPb%G GK!IH$-GHK!IH$ JebH!H% ber%I-O:1eLHJ OHG% I%LHJ.Per%IJH !erHIHK I%LHJ L&PLH
'%PLeGGer) HLHIH$ bebHJ QHK HLHIH$ jHrHI HKOHrH %PLeGGer QHK r-PH$ L&PLH JeJ-H%
QeK!HK NHK! Q%$Hr-JIHK.Per%IJH JeHG L&PLH./erHO 2 G%Oer H%r LeKQ%K!%K.1eLHJ
O$erP&JOHO.D%HLIHK H%r LHKHJ 80 /.?HJ-IIHK O$erP&JOHO IeQHGHP H%r LHKHJ OerJeb-O
QHK Ler%IJH HLHIH$ IHO-L -OHPH OerHK!IHO/PePb-IH. <HGH- PePb-IH berHrO% O$erP&JOHO
OerJeb-O PHJ%$ beIerjH.PePer%IJHHK OeIHKHK I&PLreJJ% QHGHP RNG%KQerPeIerjHHK %K%
$Hr-J Q%GHIJHKHIHK &Ge$ OeKH!H NHK! OerGHO%$ QHK PePL-KNH% HGHO-HGHO LeK!-I-rKNH.
DeRHrH !G&bHG LeK!-I-rHK OeIHKHK I&PLreJJ% HQHGH$ JebH!H% ber%I-O::H$HK $HKQGe
LeKNeO&L bH$HK bHIHr LHQH L&J%J% JO&L 'rHRI 0).PHJHK! HGHO LeK!-I-r OeIHKHK
I&PLreJJ%.P-OHr PeJ%K QeK!HK HRR- beberHLH L-OHrHK.?eOerHK HIHK
PeK-Kj-IIHK/PeKRHOHO OeIHKHK I&PLreJJ% RNG%KQer NHK! JeQHK! Q%-I-r.#%IH OeIHKHK
I&PLreJJ% reKQH$ $HrHL berI&KJ-GOHJ% QeK!HK beK!IeG.2.2. PePeG%$HrHHK LHQH
LePbHK!I%OKNH '!eKerHO&r)PePeG%$HrHHK HOH- LePer%IJHHK PeG%L-O% L-GH LHQH
eS%OerKNH, PeIHK%I QHK eGeIOr%IKNH Oer-OHPH bH!%HK-bH!%HK NHK! berL-OHr QHK
ber!eJeIHK.5H!%HK-bH!%HK PeIHK%I PeG%L-O%5HKOHGHK 'beHr%K!)Pe!HJ-Le!HJ LePe!HK!
J%IHO HrHK!PePe!HK! J%IHO HrHK! 5H!%HK-bH!%HK eGeIOr%IKNH PeG%L-O%1HPeG
I&P-OHO&rD%IHO-J%IHO HrHK!/%KR%K JereO 'JG%L r%K!)AJ&GHJ% I-PLHrHK PeQHK QHK
jHK!IHr<&KOHI-I&KOHI LHQH JHPb-K!HK IHbeG Q% OerP%KHG<HLHJ%O&r QHK HrreJOer
PePeG%$HrHHK HOH- LePer%IJHHK !eKerHO&r PeG%L-O%5erJ%$IHK HG-r-HG-r GHPeG I&P-OHO&r
QHK R%KR%K JereO QeK!HK PeK!!-KHIHK IH%K GHL NHK! $HG-J QHK berJ%$. #HK!HK JeIHG%-
IHG% HG-r GHPeG QHK R%KR%K JereO OerJeb-O Q%berJ%$IHK QeK!HK HPLeGHJ JebHb HIHK
PeK%Pb-GIHK Jerb-I beJ% NHK! QHLHO Per-JHI HG-r GHPeG.#%IH HG-r GHPeG OerJ-PbHO
I&O&rHK berJ%$IHK QeK!HK LeKH !Hr%J HOH- !er!Hj% beJ% NHK! O%L%J Je$%K!!H IeQHGHPHK
HG-rKNH JHPHPer%IJH J%IHO-J%IHO HrHK!, b%GH OerKNHOH J-QH$ LeKQeI, $Hr-J Q%!HKO%
QHK Ler$HO%IHK IeIerHJHKKNH JebHb j%IH OerGHG-IerHJ Jer%K! PeK%Pb-GIHK LerR%IHK
b-K!H HL% QHK HIHK Per-JHIHG-r GHPeG5erJ%$IHK I-PLHrHK-I-PLHrHK JOHO&r HOH- r&O&r
QeK!HK jHGHK PePb-IH O-O-L !eKerHO&r QHK PeK!!&J&IKNH QeK!HK O-O-L %j-I NHK! $HG-J
HOH- I&HJ+ jHK!HK PeK!!-KHIHK J%IHO NHK! IerHJ IHreKH HIHK Per-JHI GHL%JHK %J&GHJ%
I-PLHrHK, IeP-Q%HK JePLr&O QeK!HK I&PLreJ&r H!Hr Qeb- QHK I&O&rHKKNH OerO%-L IeG-Hr
=I-r $Hr!H OH$HKHK %J&GHJ% Oer$HQHL OHKH$ I-PLHrHK r&O&r QHK JOHO&r QHr% !eKerHO&r
QHK eSR%Oer QeK!HK PeK!!-KHIHK ?e!!er NHK! PePL-KNH% Oe!HK!HK -I-r PHIJ%P-P 1500
V&GOPer%IJH rHK!IH%HK HrreJOer QHK IHLHJ%O&r NHK! Q%LHJHK! Q%bHMH$ !eKerHO&r. 5H-O
QHK P-r IGeP rHK!IH%HK OerJeb-O $Hr-J QHGHP IeHQHHK IeKRHK!.5erJ%$IHK HrreJOer QHK
IHLHJ%O&r ber%I-O r-HK!HKKNH QHr% I&O&rHK QHK Qeb- QeK!HK PeK!!-KHIHK IH%K GHL NHK!
berJ%$ QHK Ier%K!. =I-r $Hr!H %J&GHJ%KNH Oer$HQHL OHKH$ QeK!HK PeK!!-KHIHK ?e!!er
QHK Q%KNHOHIHK bH%I b%GH PePL-KNH% $Hr!H %J&GHJ% OHI Oer$%K!!H 3. AQeKO%)%IHJ%
J-J-KH I&KJOr-IJ%D-J-KHK I&KJOr-IJ% LeK!!erHI 'Q%eJeG)D%JOeP PeG-PHJHK#BHPbHr 1 5HI
P%KNHI P&PLH LeG-PHJ P&PLH P%KNHI LeKQ%K!%K P%LH $%JHL PeKQ%K!%K P%KNHI LeG-PHJ
5NLHJJ--KO-I LeKQ%K!%K DHr%K!HK P%KNHI LeG-PHJ <HO-L bN ZLHJJ -KO-I JHr%K!HK P%LH
LePbH!% 1H!er L&r&J eK!I&G' GH!er Q-Q-I) 1H!er -j-K! beJHr 'GH!er L-OHr) 1H!er
L&r&J-b-b-K!HK DLr-Ner LeKNePLr&O -KO-I LeKQ%K!%KHK L%JO&K P%JO&K PeK!eO-I OHK!IH%
:HK!IH% LeK&GHI AN-KHK PePHQHO -QHrH 'J%JOeP. :-rb%Ke !HJ) P%LH Ie L%LH LeKNePLr&O
DHG-rHK LeK!ePbHG%HKD%JO%P 5H$HK 5HIHr#BHPbHr 2. P&PLH LeKNePLer&O bH$HK bHIHr
P&PLH bH$HK bHIHr P&PLH OHK!HK -KO-I bH$HK bHIHr DHr%K!HK bH$Hr/bHIHr LeKNHr%KKHK
LeKQH$-G-HK DHr%K!HK bH$HK bHIHr/LeKNHr%K!HK HI$%r. PeK-O-L bH$HK bHIHr &O&PHO%J
AKjeIO&r:HKI% P%LH LeK!ePbHG%HK
bH$HK bHIHr P%LH bH$HK bHIHr OeIHKHK O%K!!% P%LH LeG-HLD%JO%P LeKQ%K!%KHK#BHPbHr 3
D%JOeP LeKQ%K!%KHK 'J%JOeP J%rI-GHJ% QeK!HK 2 J%rI-%O)P&PLH H%r -KO-I LeKQ%K!%K
PeJ%KP&PLH H%r -KO-I LeKQ%K!%KHK %KOerR&&GerAKOer R&&Ger 'AGHO LeKQ%K!%K -QHrH NHK!
OeGH$ Q%LHKHJIHK)CHQ%HO&r:$erP&JOHO5NLHJJ 'jHGHK L&O&K!)DHG-rHK LeK!ePbHG%HK GeMHO
rHQ%HO&r<%LHJD-J-KHK <&KJOr-IJ% PHQH PePbHK!I%OKNH#BHPbHr 4 DOHO&r C&O&r 9SR%Oer
C&O&r 9SR%Oer DOHO&r >.".9. 5rHRIeO /&Ter >.".9 5eHr%K! @ C%K! >.".9 5eHr%K!
>.".9 5eHr%K! /%rRG%L >.".9 ".9.5rHRIeO49K!%Ke AQHLO&r ".9.DRreeK /&-LG%K! "%JR
/&-LG%K! 5&GO E&&O ErHPe /&Ter 5&OO&P ErHPe /&Ter :&L A%r AKGerO /&Ter :erP%KHG 5&S
1%Q 9KQLHKeG ".9 9KQLHKeG >.".9 AVC D%Qe PHKeG AVC ?&-KO%K! 5rHRIeO ?H%K CeRO%)%er
AJJePbGN E&rMHrQ ?H%K CeRO%)%er AJJePbGN CeTerJe VHr%JO&r "%&QH E&rMHrQ
P&GHr%ON "%&QH CeTerJe P&GHr%ON 1%)O%K! 1-! ".9 1%)O%K! 1-! >.".9 ErHPe O&
9KQbrHRIeO AQHLO&r C%K! ?H%K :erP%KHG PHKeG :erP%KHG 1%KI 9Q!%K! DOr%L EHK E&&O
?&-KO%K! DLHRer /HL DRreM AVC ARReJJ /&Ter AVC AKO% V%brHO%&K ?&-KO%K! AJJePbGN
A-S%G%HrN :erP%KHG AJJePbGN4. Pr%KJ%L <erjH D-J-KHK <&KJOr-IJ%D%JOeP PeG-PHJHK
'BHPbHr 1)=KO-I PeK!-rHK!% !eOHrHK HKOHrH bH!%HK-bH!%HK NHK! ber!erHI QHK -KO-I
PePb-HK! LHKHJ, PHIH JeP-H GH!er QHK Q%KQ%K! QHGHP QHr% OHb-K!-OHb-K! J%G%KQer
Q%ber% P%KNHI LeG-PHJ.?%KNHI OerJeb-O Q%$%JHL QHr% bHI P%KNHI 1 &Ge$ L&PLH P%KNHI 2
QHK Q% JHG-rIHK Q%bHMH$ OeIHKHK IeLHQH JHG-rHK-JHG-rHK LePbH!% JeOeGH$ OerGeb%$
QH$-G- Q%JHG-rIHK PeGHG-% LeKQ%K!%K QHK JHr%K!HK P%KNHI LeG-PHJ. "Hr% JHG-rHK-
JHG-rHK LePbH!% P%KNHI LeG-PHJ OerJeb-O Q%JHG-rIHK JHPLH% LHQH OePLHO IeQ-Q-IHK
GH!er-GH!er QHr% L&r&J eK!I&G, L&r&J j-K!IHO QHK HN-KHK-HN-KHK. DHG-rHK NHK!, GH%K
PePber% P%KNHI LeG-PHJ IeLHQH JLr-Ner LeKNePLer&O NHK! PeKNePLr&OIHKKNH Ie Q%KQ%K!
QHGHP QHr% L%JO&K JebH!H% LeKQ%K!%K.?%KNHI LeG-PHJ NHK! PeLerR%I QHr% GH!er-GH$er
-OHPH QHK GH!er -j-K! beJHr 'GH!er L-OHr). PeG-PHJ% Q%KQ%K! QHGHP QHr% OHb-K!-
OHb-K! J%G%r%Qer.?%KNHI LeG-PHJ NHK! PeK!HG%r QHr% OePLHO-OePLHO LeG-PHJHK
HI$%rKNH jHO-$ Ie QHGHP bHI P%KNHI GH!% QHK QHr% %O- Q%$%JHL &Ge$ L&PLH P%KNHI QHK
JeOer-JKNH.D%JO%P bH$HK bHIHr 'BHPbHr 2)?eJ%K QHLHO berL-OHr IHreKH JeIHG% O%HL Q-H
L-OHrHK Q%JePLr&OIHK bH$HK bHIHr Ie QHGHP r-HK! J%G%KQer, JeHHO JebeG-P, L%JO&K
PeKRHLH% O%O%I PHO% HOHJKNH ':.?.A.). =KO-I %O- &Ge$ L&PLH LeKNePLer&O bH$HK bHIHr
1 Q%OeIHKIHK Jej-PGH$ bH$HK bHIHr NHK! JebeG-PKNH OeGH$ Q%berJ%$IHK &Ge$ JHr%K!HK-
bH$HK bHIHr 5, LHQH HGHO LeK!HK!I-O bH$HK bHIHr HOH- %KjeIO&r 7 NHK! OerLHJHK!
Q%IeLHGH J%G%KQer. <HreKH PeGeMHO% %KjeIO&r OerJeb-O PHIH bH$HK bHIHr PHJ-I IeQHGHP
r-HK! J%G%KQer QHGHP IeHQHHK OerbH!% QHGHP bH!%HK-bH!%HK NHK! JHK!HO IeR%G.
"%QHGHP -QHrH NHK! LHKHJ HI%bHO LePHQHOHK %O- bH$HK bHIHr NHr! Per-LHIHK
b%KO%I-b%KO%I $HG-J OerJeb-O Je!erH OerbHIHr. P&PLH bH$HK bHIHr 2 PeK!HKOHr bH$HK
bHIHr QHr% OHK!I% $Hr%HK 8 IeLHQH L&PLH LeKNePLr&O bH$HK bHIHr. 5H$HK bHIHr NHK!
IeGeb%$HK NHK! IeG-Hr QHr% %KjeIO&r QHK L&PLH LeKNePLer&O Q%IePbHG%IHK IeLHQH OHKI%
$Hr%HK PeGHG-% L%LH LeK!ePbHG%HK bH$HK bHIHr.D%JO%P PeKQ%K!%KHK 'BHPbHr 3)FHKNH
JebH!%HK QHr% eKer!% NHK! OerIHKQ-K! QHGHP bH$HK bHIHr NHK! Q%ber%IHK LHQH PeJ%K
QHLHO Q%-bH$ PeKjHQ% OeKH!H PeIHK%I JeQHK! JebH!%HK GH!% OeJ%JH JebH!H% LHKHJ.
PHKHJ NHK! OerJ%JH OerJeb-O HIHK Q%rerHL &Ge$ bH$HK LeKQ%K!%K -KO-I %O- Q%KQ%K!-
Q%KQ%K! LHQH bH!%HK OHb-K! J%G%KQer NHK! PePbeKO-I r-HK! LePbHIHrHK, QeP%I%HK -L-GH
bH!%HK-bH!%HK QHr% IeLHGH J%G%KQer Q%-Q%K!%KIHK QeK!HK H%r, JeQHK!IHK- L%JO&K
Q%Q%K!%KIHK QeK!HK P%KNHI LeG-PHJ. PHKHJ NHK! Q%reJHL &Ge$ P%KNHI LeKQ%K!%K %O-
IeP-Q%HK Q%JHG-rIHK PeGeMHO% HGHO LeKQ%K!%K P%KNHI, Q%PHKH LHKHJ OerJeb-O Q%reJHL
&Ge$ bH$HK LeKQ%K!%K.PHQH PeJ%K Q%eJeG QeK!HK LePHQHO -QHrH OeIHKHK O%K!!%, -QHrH
NHK! OeGH$ Q%LHQHOIeK &Ge$ O-rb&R$Hr!er OerJeb-O IeP-Q%HK Q%Q%K!%KIHK &Ge$ H%r
Q%QHGHP LeKQ%K!%K -QHrH '%KOerR&&Ger).PeKQ%K!%KHK J%rI-GHJ% QeK!HK rHQ%HO&r
berJ%r%L QHK I%LHJ 'LeKQ%K!%KHK QeK!HK J%rI-%O)+P&PLH-L&PLH H%r 1 QHK 2 PeP&PLH H%r
IebH!%HK-bH!%HK PeJ%K NHr! PePerG-IHK, LeKQ%K!%KHK QHK IeHGHO LeKQ%K!%K -QHrH
'%KOerR&&Ger) 3. "Hr% J%O- H%r LeKQ%K!%K IeP-Q%HK PeGeMHO% rHQ%HO&r QHK IePbHG%
IeLHQH L&PLH-L&PLH 1 QHK 2. "%QHGHP rHQ%HO&r OerjHQ% LeP%KQH$HK LHKHJ QHr% H%r
LeKQ%K!%K Ie -QHrH NHK! PeGeMHO% ReGH$-ReGH$ rHQ%HO&r &Ge$ Q&r&K!HK I%LHJ
HK!%K bHr- Q%jHGHKIHK QHK J-$- QHr% bH$HK LeKQ%K!%K PHJ%$ OerGHG- reKQH$, PHIH &Ge$
O$erP&JOHO 5.H%r LeKQ%K!%K OerJeb-O Q%LHIJH PeGHG-% jHGHK L&O&K! HOH- bNLHJJ 6
IePbHG% IeL&PLH. "eK!HK QeP%I%HK PHIH H%r HIHK Geb%$ ReLHO PeKRHLH% J-$- NHK!
Q%LerG-IHK -KO-I &LerHJ%. 5%GH J-$- OerJeb-O OeGH$ OerRHLH% PHIH H%r LeKQ%K!%K HIHK
PeGHG-% jHGHK J%rI-GHJ% NHK! JebeKHrKNH JeRHrH &O&PHO%J. D%O%P PePbHK!I%OHK 'BHPbHr
4)R. CHK!I-PHK1. PePeG%$HrHHK HQHGH$: beKO-I HOH- $HG NHK! Q%Ie$eKQHI% -KO-I
JeP-H LerHGHOHK, bH%I Q%J%PLHK Q% !-QHK!, PH-L-K NHK! JeQHK! ber&LerHJ%, HOH- QHGHP
IeHQHHK OerLHJHK! 'JOHKQ bN).PePeG%$HrHHK Q%Ie$eKQHI% J-LHNH JeP-H LerHGHOHK J%HL
Q%LHIH% QeK!HK b%HNH LerbH%IHK QHK LePeG%$HrHHK NHK! P-rH$, QHK IeP-K!I%KHK
Ier-JHIHKKNH JeP%K%PHG P-K!I%K.PePeG%$HrHHK QeK!HK IHOH GH%K, LerbH%IHK QHK
LerHMHOHK JerOH PePLerbH%I% IePHPL-HK HOH- QHNH OH$HK HGHO OerJeb-O, QeK!HK
JeKQ%r%KNH HIHK QHLHO PeK!-rHK!% b%HNH &LerHJ% QHK HIHK PeK!-rHK!% MHIO-
%JO%rH$HOKNH/MHIO- ber$eKO%KNH PeJ%K-PeJ%K 'Q&MK O%Pe).2. Pr&JeQ-r LePeG%$HrHHK
!eKJeO PeG%L-O% LePeG%$HrHHK LHQH LeK!!erHIKNH QHK LePeG%$HrHHK LHQH LePbHK!I%OKNH.
PePeG%$HrHHK-JHIHKKNH JeP%K%PHG P-K!I%K.PePeG%$HrHHK QeK!HK IHOH GH%K, LerbH%IHK
QHK LerHMHOHK JerOH PePLerbH%I% IePHPL-HK HOH- QHNH OH$HK HGHO OerJeb-O, QeK!HK
JeKQ%r%KNH HIHK QHLHO PeK!-rHK!% b%HNH &LerHJ% QHK HIHK PeK!-rHK!% MHIO-
%JO%rH$HOKNH/MHIO- ber$eKO%KNH PeJ%K-PeJ%K 'Q&MK O%Pe).2. Pr&JeQ-r LePeG%$HrHHK
!eKJeO PeG%L-O% LePeG%$HrHHK LHQH LeK!!erHIKNH QHK LePeG%$HrHHK LHQH LePbHK!I%OKNH.
PePeG%$HrHHK LHQH LeK!!erHIKNH HKOHrH GH%K PeG%L-O% :PePeG%$HrHHK bH$HK bHIHrKNH
PePeG%$HrHHK LeKQ%K!%KKNHPePeG%$HrHHK LeG-PHJKNH PePeG%$HrHHK LHQH
LePbHK!I%OKNH HKOHrH GH%K PeG%L-O% :PePeG%$HrHHK LHQH I-PLHrHKKNHPePeG%$HrHHK LHQH
GHPeGKNHPePeG%$HrHHK LHQH J%IHOKNHQ. :-!HJ5-HOGH$ rHK!I-PHK HOH- r%K!IHJHK
PeK!eKH% !eKJeO QeK!HK RHrH :1. ?eKRHr% 5-I- PeO-Kj-I '@LerHO%%K! AKJOr-RO%&KJ)
R-I-L JHO- PereI2. ?eGHI-IHK I-Kj-K!HK %KQ-JOr% HOH- LHbr%I NHK! PePL-KNH% P&Mer
F&-Je JeKQ%r% NHK! berQeIHOHK QeK!HK JeI&GH$ AKQHe. :eJ E&rPHO%)#HMHbGH$
LerOHKNHHK Q%bHMH$ %K% QeK!HK jeGHJ QHK J%K!IHOALHIH$ NHK! Q%PHIJ-Q QeK!HK
LePeG%$HrHHKALHIH$ HI%bHOKNH j%IH LePeG%$HrHHK O%QHI Q%GHIJHKHIHK QeK!HK bH%I
#eGHJIHK $-b-K!HK HKOHrH LePeG%$HrHHK QeK!HK b%HNH#eGHJIHK O-j-HK QHr% LePeG%$HrHHK
#eGHJIHK LerbeQHHK HKOHrH LePeG%$HrHHK QeK!HK LerbH%IHKALHIH$ NHK! Q%PHIJ-Q QeK!HK
!eKJeO#eGHJIHK LerbeQHHK QHK LerJHPHHK HKOHrH !eKJeO QeK!HK !eKerHO&r#eGHJIHK
Lr&JeQ-r LePeG%$HrHHK !eKJeODeb-OIHK 3 bH!%HK L&I&I NHK! $Hr-J Q%LeG%$HrH LHQH
bH!%HK LeK!!erHIKNH 'Q%eJeG)Deb-OIHK 3 bH!%HK L&I&I NHK! $Hr-J Q%rHMHO LHQH bH!%HK
LePbHK!I%OKNH '!eKerHO&r)). <-KR% #HMHbHKPePeG%$HrHHK HQHGH$ J-HO- Ie!%HOHK
NHK! OereKRHKH NHK! berO-j-HK H!Hr LerHGHOHK JeGHG- QHGHP IeHQHHK J%HL &LerHJ% HOH-
J%HL LHIH%#%IH LePeG%$HrHHK O%QHI Q%GHIJHKHIHK QeK!HK bH%I berHI%bHO -J%H LerHGHOHK
HOH- PeJ%K O%QHI ber-P-r LHKjHK! HOH- ReLHO r-JHI.F-b-K!HK HKOHrH LePeG%$HrHHK
QeK!HK b%HNH HQHGH$ j%IH LePeG%$HrHHK O%QHI Q%GHIJHKHIHK JeJ-H% QeK!HK Lr&JeQ-r
NHK! berGHI- PHIH Ier-JHIHK HIHK ReLHO O%Pb-G Je$%K!!H LerG- b%HNH LerbH%IHK JerOH
Ier-!%HK Lr&Q-IJ% HI%bHO HGHO HOH- PeJ%K NHK! O%QHI ber)-K!J% HOH- r-JHI QHK
JebHG%IKNH j%IH LePeG%$HrHHK Q%GHIJHKHIHK JeJ-H% QeK!HK Lr&JeQ-r PHIH b%HNH HIHK
JHK!HO IeR%G.:-j-HK LePeG%$HrHHK HQHGH$ PeKRe!H$ HOH- PeK!$%KQHr% HQHKNH Ier-JHIHK
LHQH LerHGHOHK HOH- PeJ%K Je$%K!!H LerHGHOHK HOH- PeJ%K OerJeb-O QHLHO ber-P-r
LHKjHK! QHK Lr&Q-IJ% OeOHLberGHK!J-K!PerbeQHHK HKOHrH LePeG%$HrHHK QeK!HK LerbH%IHK
NH%O- LePeG%$HrHHK HQHGH$ J-HO- Lr&JeJ -KO-I PeK!$%KQHr% H!Hr LerHGHOHK O%QHI ReLHO
r-JHI HOH- O%QHI HQH !HK!!-HK ' LreTeKO%Te ) JeQHK!IHK LerbH%IHK HQHGH$ J-HO-
Lr&JeJ LeK!!HKO%HK I&PL&KeK HOH- LerHGHOHK NHK! Oer!HK!!- HOH- r-JHI
' R&&rreRO%Te )BeKJeO HQHGH$ J-HO- LePbHK!I%O OeKH!H G%JOr%I NHK! -P-PKNH
Q%$-b-K!IHK HOH- Q%I&LeG QeK!HK J-HO- eK!%Ke 'P&O&r Q%eJeG) QHK b%HJHKNH Q%!-KHIHK
LHQH MHIO--MHIO- OerOeKO-PerJHPHHK QHK LerbeQHHK HKOHrH !eKJeO QHK !eKerHO&r HQHGH$
JHPH-JHPH Per-LHIHK LePbHK!I%O OeKH!H G%JOr%I 'PeK!-bH$ OeKH!H PeIHK%I PeKjHQ%
OeKH!H G%JOr%I) JeQHK!IHK LerbeQHHKNH !eKJeO J-QH$ GHK!J-K! Q%I&LeG QeK!HK
LeK!!erHIKNH QHK Q%&LerHJ%IHK LHQH MHIO--MHIO- OerOeKO- JeQHK!IHK !eKerHO&r beG-P
Q%ber% LeK!!erHI QHK Q%&LerHJ%IHK Oer-J PeKer-J 'MHIO- NHK! rOeGHO%L GHPH)Pr&JeQ-r
LePeG%$HrHHK !eKJeO b%HJHKNH Q%GHI-IHK QeK!HK 2 RHrH Ie!%HOHK NH%O- :DeRHrH r-O%K
'$Hr%HK) NHK! Oer-OHPH PeKRHI-L PHJHGH$ IeberJ%$HK HOH- )%J%IDeRHrH berIHGH NHK!
Oer-OHPH PeKRHI-L LePeG%$HrHHK T%J-HG 'P%JHG HQH NHK! reOHI, IeKQ&r QJb) QHK
LePer%IJHHK QeK!HK HGHO -j% ' OH$HKHK %J&GHJ% QJb)3 $HG L&I&I NHK! $Hr-J
Q%LeG%$HrH LHQH bH!%HK LeK!!erHIKNH 'Q%eJeG) NH%O- : LeG-PHJKNH, LeKQ%K!%KKNH QHK
bH$HK bHIHrKNH3 $HG L&I&I NHK! H$r-J Q%LeG%$HrH LHQH LePbHK!I%OKNH '!eKerHO&rKNH)
NH%O- HG-r-HG-r GHPeG I&P-OHO&r QHK R%KR%K JereOKNH, J%IHO-J%IHOKNH QHK I-PLHrHK
JOHO&r QHK r&O&rKNH.!. 1ePbHr <erjH#eGHJIHK Lr&JeQ-r LePeG%$HrHHK !eKJeO bH%I
LHQH LeK!!erHIKNH HOH- LHQH LePbHK!I%KNHAQeKO%)%IHJ% I&KJOr-IJ% !eKJeO NHK! OererH
LHQH !HPbHr Q%bHMH$ %K% #eGHJIHK Lr%KJ%L IerjHKNH5A5 AAA9VA1=ADA:eJO :erO-G%J
#HMHbGH$ LerOHKNHHK ber%I-O %K% QeK!HK J%K!IHO QHK jeGHJDeb-OIHK LerJNHrHOHK PeJ%K
Q%JeG NHK! bH%I LHQH !eK JeO JebH!H% LeK!erHI P-GHALH )-K!J% QHr% rHQ%HO&r QHK
I%LHJ HK!%K HOH- bG&MerALH )-K!J% QHr% V&GOH!e re!-GHO&r QHK !&TerK&rDeb-OIHK
PeOer-PeOer LHQH LHKeG !eKJeO5H!H%PHKH GHK!IH$-GHK!IH$ PeK!$%Q-LIHK
!eKerHO&r JeO.5H!H%PHKH GHK!IH$-GHK!IH$ PePHO%IHK !eKerHO&r JeO5H!H%PHKH JNHrHO-
JNHrHO PePLHrHGeGIHK !eK JeOALH Ie-KO-K!HK-Ie-KO-K!HK !eK JeO Q%LHrHGeGALH NHK!
HKQH GHI-IHK QHGHP LePeG%$HrHHK !eK JeO?eK!HLH !eKerHO&r JeO IHGH- O%QHI
Q%&LerHJ%IHK LerG- Q%LHKHJIHK HOH- Q%$%Q-LIHK OHKLH bebHK beberHLH JHHO 4PeQ&PHK
>%GH% :e&r%>&. D&HG#DI&r#5&b&O#<eOerHK!HK##12345678910#10101010101010101010#2111222
211###:eJO PrHIOeI1HI-IHK GHK!IH$-GHK!IH$ PeK!$%Q-LIHK QHK PePHO%IHK !eKerHO&r
JeO , HPHO%GH$ JeG-r-$ LeK-Kj-IIHK HGHO -I-r LHQH !eK JeO JerOH I%KerjH LerHGHOHK
GH%KKNH5-HOGH$ RHOHOHK-RHOHOHK HLHb%GH HQH LerPHJHGH$HK5-HOGH$ GHL&rHK
LeK!&LerHJ%HK.1ePbHr <erjHAGHO QHK 5H$HKDHO- -K%O !eKerHO&r JeO GeK!IHLPerHGHOHK
OHK!HK?-GO% PeOer<eJeGHPHOH IerjHAI-O%GH$ GHK!IH$ LeK!&eLrHJ%HK !eK JeO#HK!HK
PeK-O-L '@>) JHIGHr -OHPH JebeG-P !eKJ eO beIerjH QeK!HK beKHrAI-O%GH$ JeP-H
LeO-Kj-I HNK! HQH QHGHP PeGHI-IHK LerR&bHHK1HK!IH$ <erjHAPHO%GH$ JGe-r-$ I&PL&KeK
!eK JeO, RHOHO KHPH, )-K!J% QHK I&KQ%J% IerjH I&PL&KeK/eI bHOerN, I&KQ%J% H%r
LeKQ%K!%K, &%G QHK bH$HK bHIHrKNHP-OHr JO%r !HJ JeOeK!H$KNH ?HJ-IIHK JHIGHr bHOerH%
Ie HOHJ '@>) $%Q-LIHK !eK JeO QeK!HK I-KR% I&KOHI LHQH L&J%J% '@>)F%Q-LIHK !eKJ eO
beberHLH JHHO bHr- L-OHrGH$ !HJ $%K!!H L-OHrHK, Oe!HK!HKQ HK )reIMeKJ% JeJ-H%
QeK!HK KHPH LGHO.?HJ-IIHK JHIGHr LHQH LHKeG !eKJ eO QHK JHIGHr -OHPHDeOeGH$ $%Q-L
ebebrHLH JHHO, IeP-Q%HK PHO%IHK !eK JeO QeK!HK RHrH PePb-IH JHIGHr LHKeG QHK JHIGHr
-HOHPH QH$-G-:-r-KIHK QeK!HK PeP-OHr JO%r !HJ $%K!!H L-OHrHK reKQH$FeKO%IHK !eK JeO
QeK!HK PeKeIHK O&Pb&G @EE QHK L-OHr I-KR% I&KOHI LHQH L&J%J% @EE, bHr- b-IH JHIGHr
bHOerN5-HOGH$ GHL&rHK LeK!&LerHJ%HKKNH.1ePbHrHK PeK%GH%HK PrHIOeI>HPH
: >&. AKQ-I : Pr&!rHP <eH$G%HK :>HPH #eK%J PeIerjHHK :
?eK!&eLrHJ%IHK BeK DeOP9"@?A> P9>A1AAA>>&.#AJLeI PeK%GH%HK#DI&r ?HS#DI&r
PHrHGeG#<eOerHK!HK##A#PerJ%HLHK PerHGHOHKPerJ%HLHK HGHOPerJ%HLHK bH$HK#55#####D-b
:&OHG#10####AA#PerJ%HLHK HMHGPeK!eReIHK bHOerH%PeK!eReIHK H%r LeKQ%K!%KPeK!eReIHK
&%GPeK!eReIHK bH$HK bHIHr#5555#####D-b :&OHG #20####AAA#Pr&JeJ ' D%JOeP HO%IH [
/HrH IerjH ) /HrH PeK!$%Q-LIHK !eK JeO/HrH PePHO%IHK !eK JeO/HrH PeGHI-IHK
LerHMHOHK #10105#####D-b O&OHG #25####AV#<-HG%OHJ Pr&Q-I <erjH FHJ%G Oe!HK!HK
!eK JeOFHJ%G )reIMeKJ% !eK JeOFHJ%G L-OHrHK !eK JeOF-b-K!HK !eK JeO QeK!HK bebHK
<eJeLHOHK IerjH #55555#####D-b :&OHG#25####V#D%IHL <erjH5.1. Pr&JeQ-r <erjH5.2.
<eJeGHPHOHK IerjH#55#####D-b :&OHG #10####VA#1HL&rHK #10#####:&OHG #100#### 5A5 AV
P9>=:=PDeOeGH$ PeKNeGeJH%IHK PQ-G %K% HOH- J-QH$ QHLHO PeK!&eLrHJ%IHK QHK b%JH
PeK!HPHO% QHK PeKH!!-GHK!% PHJHGH$ &LerHJ% !eKerHO&r JeO JeRHrH %KQ%T%Q-, PHIH HKQH
ber$HI -KO-I PeK!%I-O% OeJO LrHIOeI -KO-I -j% I&PLeOeKJ% NHK! HKQH OeGH$ Q%
LeGHjHr%. "HK HLHb%GH HKQH Q%KNHOHIHK PePeK-$% JNHrHO IeG-G-JHK '7,00) QHr% $HJ%G
eTHG-HJ% QHGHP P&Q-G %K% HKQH ber$HI -KO-I PeK!%I-O% HOH- PeGHKj-OIHK Ie P&Q-G
ber%I-OKNH. ?%KOHGH$ LHQH LeK!HjHr HOH- %KJOr-IO-r -KO-I PeGHI-IHK -j% I&PLeOeKJ%
QeK!HK J%JOeP LeK%GH%HKKNH Q%GHI-IHK GHK!J-K! QHr% L%$HI Q-K%H %KQ-JOr%/ Q-K%H
-JH$H HOH- HJ&J%HJ% Lr&)eJ% NHK! berI&PLeOeKJ HLHb%GH HKQH OeGH$ PeKNeGeJH%IHK
J-HO- I&PLeOeKJ% OerOeKO-. AOH- HLHb%GH HKQH OeGH$ PeKNeGJHe%IHK JeG-r-$ eTHG-H%
QHr% JeO%HL P&Q-G, PHIH $HJ%G HNK! ber-LH K%GH% QHr% %JKOr-IO-r ber-LH L&rO& )&G%&
QHLHO Q%jHJ%IQHK JebH!H% bH$HK Ter%)%IHJ% bH!% L%$HI %KQ-JOr% HOH- HJ&J%HJ%
Lr&)eJ%. <eP-Q%HK JeGHKj-OKNH $HJ%G eOrJeb-O QHLHO Q%jHQ%IHK JebH!H% LeKeKO-
JOHKQHrO LePeK-$HK I&PLeOeKJ% OerOeKO- QHK b%GH PePeK-$% JNHrHO HKQH ber$HI
PeKQHLHOIHK JerO%)%IHO NHK! Q%IeG-HrIHK &Ge$ Q-KH% %KQ-JOr%/ Q-K%H J-H$H HOH-
HJ&J%HJ% )&r)eJ%.FHJ%G QHr% LeK%GH%HK j-!H HIHK Q%O-HK!IHK QHGHP b-I- JI%G LHJJL&rO
QHK b-I- rHL&rO HI$%r LePeGHjHrHK HIHK Q%ber%IHK IeLHQH HKQH."AE:AC P=D:A<AAbQ-G
<HQ%r ' 1980). ?eJ%K JerePLHI. PeKerb%O "jHPbHOHK #HIHrOH<HrNHKO&, 9 ' 2000).
PHKQ-HK CeLHrHJ% ?eJ%K "%eJeG. PeKerb%O PeQ&PHK AGP- #HNH #HIHrOHD%K&G-K!HK A9
' 1993). PePeG%$HrHHK QHK PePer%IJHHK :er$HQHL AGHO PeK!HPHK Q% I%GHK! PP: ?%!HJ.
PPO ?%!HJ /eL-:%P P-JQ%IGHO P1> ' 1990) . 5H$HK PeKQ%Q%IHK QHK PeGHO%$HK @LerHJ%
PePeG%$HrHHK P1:"' :eIK%I "%eJeG). P-JHO PeKQ%Q%IHK QHK 1HO%$HK P1> #HIHrOH.7&$HKeJ
Dr% U%jHNHKO&. 1HL&rHK PrHIOeI AKQ-JOr%. ?H$H PeJerOH "%IGHO E: =>7 Q% 5HKQHrH AQ%
D-R%LO& 7&!NHIHrOH. 7&!NHIHrHO 2001\HeKHG Ab%Q%K. 1HL&rHK LrHIOeI KQ-JOr% ?H$H
PeJerOH "%IGHO E: =>7 Q% PP: ?%!HJ /eL-, 7&!NHIHrOH"%reIO&rHO PeKQ%Q%IHK ?eKeK!H$
<ej-r-HK, 5-I- Pe!HK!HK D%JMH <erjH LHrHGeG BeKerHO&r 3 L$HJH #HIHrHO OH$-K 1990/