You are on page 1of 71

1

AUTORITATEANATIONALASANITARAVETERINARASIPENTRUSIGURANTAALIMENTELOR AUTORITATEANATIONALASANITARAVETERINARASIPENTRUSIGURANTAALIMENTELOR AUTORITATEANATIONALASANITARAVETERINARASIPENTRUSIGURANTAALIMENTELOR AUTORITATEANATIONALASANITARAVETERINARASIPENTRUSIGURANTAALIMENTELOR



DIRECTIASANITARAVETERINARASIPENTRUSIGURANTAALIMENTELOR DIRECTIASANITARAVETERINARASIPENTRUSIGURANTAALIMENTELOR DIRECTIASANITARAVETERINARASIPENTRUSIGURANTAALIMENTELOR DIRECTIASANITARAVETERINARASIPENTRUSIGURANTAALIMENTELOR
SUCEAVA SUCEAVA SUCEAVA SUCEAVA
CompartimentAchizitii CompartimentAchizitii CompartimentAchizitii CompartimentAchizitii- -- -Investitii,PatrimoniusiAdministrativ Investitii,PatrimoniusiAdministrativ Investitii,PatrimoniusiAdministrativ Investitii,PatrimoniusiAdministrativ
Str.Scurta,nr.2,cod720223,tel.0230522848,fax.520216,e-mail:achizitiidsvsuceava@yahoo.com

Nr.____________________________ Nr.____________________________ Nr.____________________________ Nr.____________________________
Intocmit,Ec.BogdanCaba Intocmit,Ec.BogdanCaba Intocmit,Ec.BogdanCaba Intocmit,Ec.BogdanCaba

SECRET SECRET SECRET SECRET - -- -
NESECRET NESECRET NESECRET NESECRET- -- -X X X X
Nr.ex. Nr.ex. Nr.ex. Nr.ex.o oo originale: riginale: riginale: riginale: 1 1 1 1

DOCUMENTATIEDEATRIBUIRE DOCUMENTATIEDEATRIBUIRE DOCUMENTATIEDEATRIBUIRE DOCUMENTATIEDEATRIBUIRE

A.Fisadedateaachizitiei A.Fisadedateaachizitiei A.Fisadedateaachizitiei A.Fisadedateaachizitiei

1. 1. 1. 1. Denumirea,adresa,numaruldetelefonsidefax,adresadee Denumirea,adresa,numaruldetelefonsidefax,adresadee Denumirea,adresa,numaruldetelefonsidefax,adresadee Denumirea,adresa,numaruldetelefonsidefax,adresadee- -- -
mailaautoritiicontractante,principalaactivitate mailaautoritiicontractante,principalaactivitate mailaautoritiicontractante,principalaactivitate mailaautoritiicontractante,principalaactivitate : :: :
D.S.V.S.ASUCEAVA,Str.S D.S.V.S.ASUCEAVA,Str.S D.S.V.S.ASUCEAVA,Str.S D.S.V.S.ASUCEAVA,Str.Scurta,nr.2,cod720223, curta,nr.2,cod720223, curta,nr.2,cod720223, curta,nr.2,cod720223,
tel.0230/214894,522848,fax.0230/520216 tel.0230/214894,522848,fax.0230/520216 tel.0230/214894,522848,fax.0230/520216 tel.0230/214894,522848,fax.0230/520216
LocalitateaSuceava,JudetulSuceava LocalitateaSuceava,JudetulSuceava LocalitateaSuceava,JudetulSuceava LocalitateaSuceava,JudetulSuceava
e ee e- -- -mail: mail: mail: mail:achizitiidsvsuceava@yahoo.com achizitiidsvsuceava@yahoo.com achizitiidsvsuceava@yahoo.com achizitiidsvsuceava@yahoo.com

Principalaactivitatesauactivitialeautoritiicon Principalaactivitatesauactivitialeautoritiicon Principalaactivitatesauactivitialeautoritiicon Principalaactivitatesauactivitialeautoritiicontractante tractante tractante tractante
Ministereorialteautoritipublicecentraleinclusivcele
subordonatelanivelregionalsaulocal-Sanatate

2. 2. 2. 2. Informatiireferitoarelaproceduraaplicata Informatiireferitoarelaproceduraaplicata Informatiireferitoarelaproceduraaplicata Informatiireferitoarelaproceduraaplicata : :: :
a) a) a) a) proceduradeachizitii: proceduradeachizitii: proceduradeachizitii: proceduradeachizitii:proceduradeachizitiideserviciiconformart.16dinO.U.G. proceduradeachizitiideserviciiconformart.16dinO.U.G. proceduradeachizitiideserviciiconformart.16dinO.U.G. proceduradeachizitiideserviciiconformart.16dinO.U.G.
34 34 34 34/2006,cucompletarilesimodificarileulterioare /2006,cucompletarilesimodificarileulterioare /2006,cucompletarilesimodificarileulterioare /2006,cucompletarilesimodificarileulterioare
b) b) b) b) sursadefinantare sursadefinantare sursadefinantare sursadefinantare- -- -fonduripublicedestat fonduripublicedestat fonduripublicedestat fonduripublicedestat
c) c) c) c) acordcadru-DA DA DA DA
d) d) d) d) sistemdinamicdeachizitie-nuestecazul nuestecazul nuestecazul nuestecazul
e) e) e) e) etapasuplimentaradelicitatieelectronica-NU NU NU NU

3. 3. 3. 3. Formacontractului Formacontractului Formacontractului Formacontractului : : : :scris

4. 4. 4. 4. Numaruldeexemplare Numaruldeexemplare Numaruldeexemplare Numaruldeexemplare : :: :2 2 2 2(doua (doua (doua (doua

5. 5. 5. 5. Anuntdeintentie Anuntdeintentie Anuntdeintentie Anuntdeintentie- -- - NU NU NU NU

6. 6. 6. 6. Loculdeprestareaserviciilor Loculdeprestareaserviciilor Loculdeprestareaserviciilor Loculdeprestareaserviciilor : :: :
Serviciileveterinaresevorprestaperazaurmatoarelor Serviciileveterinaresevorprestaperazaurmatoarelor Serviciileveterinaresevorprestaperazaurmatoarelor ServiciileveterinaresevorprestaperazaurmatoarelorCircumscriptiiSanitarVeterinare CircumscriptiiSanitarVeterinare CircumscriptiiSanitarVeterinare CircumscriptiiSanitarVeterinare
deAsistenta deAsistenta deAsistenta deAsistenta ( ( ( (C CC C. .. .S SS S. .. .V VV V. .. .A AA A.) .) .) .) : :: :
Lot Lot Lot Lot C CC C. .. .S SS S. .. .V VV V. .. .A AA A. .. . Valoareestimata2013 Valoareestimata2013 Valoareestimata2013 Valoareestimata2013- -- -201 201 201 2017 77 7
(RONfaraTVA) (RONfaraTVA) (RONfaraTVA) (RONfaraTVA)
1 BOGDANESTI 314845,00
2 PATRAUTI 135033,20
3 SLATINA 464332,00

7. 7. 7. 7. Naturaproduselor,lucrarilorsauserviciilor Naturaproduselor,lucrarilorsauserviciilor Naturaproduselor,lucrarilorsauserviciilor Naturaproduselor,lucrarilorsauserviciilor : : : :


Serviciiveterinare,codCPV85200000 Serviciiveterinare,codCPV85200000 Serviciiveterinare,codCPV85200000 Serviciiveterinare,codCPV85200000- -- -1 11 1

8. 8. 8. 8. Termenuldefinalizare/duratacontractului Termenuldefinalizare/duratacontractului Termenuldefinalizare/duratacontractului Termenuldefinalizare/duratacontractului : :: :


2
Acordcadruincheiatpeoperioada Acordcadruincheiatpeoperioada Acordcadruincheiatpeoperioada Acordcadruincheiatpeoperioadade4ani,dupacumurmeaza de4ani,dupacumurmeaza de4ani,dupacumurmeaza de4ani,dupacumurmeaza : :: :
Lot Lot Lot Lot Numarcontractsubsecvent Numarcontractsubsecvent Numarcontractsubsecvent Numarcontractsubsecvent Perioadadederulare Perioadadederulare Perioadadederulare Perioadadederulare
1 1 decembrie2013-decembrie2014
2 2 decembrie2014-decembrie2015
3 3 decembrie2015-decembrie2016
4 4 decembrie2016-decembrie2017

9. 9. 9. 9. Impartireinloturi Impartireinloturi Impartireinloturi Impartireinloturi : : : :DA DA DA DA

10. 10. 10. 10. Informatiiprivindacordulcad Informatiiprivindacordulcad Informatiiprivindacordulcad Informatiiprivindacordulcadru: ru: ru: ru:
a.Numaruldeoperatorieconomicicarevorfiparteaacordului a.Numaruldeoperatorieconomicicarevorfiparteaacordului a.Numaruldeoperatorieconomicicarevorfiparteaacordului a.Numaruldeoperatorieconomicicarevorfiparteaacordului- -- -cadruceurmeaza cadruceurmeaza cadruceurmeaza cadruceurmeaza
afiincheiat: afiincheiat: afiincheiat: afiincheiat:1(UNU),respectivoperatoruleconomicdeclaratcastigator 1(UNU),respectivoperatoruleconomicdeclaratcastigator 1(UNU),respectivoperatoruleconomicdeclaratcastigator 1(UNU),respectivoperatoruleconomicdeclaratcastigator
b. calendarul estimativ de aplicare a procedurii: conform anexei b. calendarul estimativ de aplicare a procedurii: conform anexei b. calendarul estimativ de aplicare a procedurii: conform anexei b. calendarul estimativ de aplicare a procedurii: conform anexei " calendarul " calendarul " calendarul " calendarul
proceduriide proceduriide proceduriide proceduriideatribuire" atribuire" atribuire" atribuire"
c. calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente c. calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente c. calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente c. calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente ( 4 contracte ( 4 contracte ( 4 contracte ( 4 contracte
subsecvente) subsecvente) subsecvente) subsecvente): :: :
An An An An Perioadadeinceputacontractului Perioadadeinceputacontractului Perioadadeinceputacontractului Perioadadeinceputacontractului
subsecvent subsecvent subsecvent subsecvent
Perioadadesfarsitacontractului Perioadadesfarsitacontractului Perioadadesfarsitacontractului Perioadadesfarsitacontractului
subsecvent subsecvent subsecvent subsecvent
1 11 1 decembrie2013 decembrie2014
2 22 2 decembrie2014 decembrie2015
3 33 3 decembrie2015 decembrie2016
4 44 4 decembrie2016 decembrie2017

d. estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata d. estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata d. estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata d. estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata
intreguluiacordcadru: intreguluiacordcadru: intreguluiacordcadru: intreguluiacordcadru:infunctiedeefectiveledeanimaledincadrulfiecaruiC infunctiedeefectiveledeanimaledincadrulfiecaruiC infunctiedeefectiveledeanimaledincadrulfiecaruiC infunctiedeefectiveledeanimaledincadrulfiecaruiC. .. .S SS S. .. .V VV V. .. .A AA A. .. .
e.estimarialecantitatilorminimesimaximecarearputeafaceobiectulunuisingur e.estimarialecantitatilorminimesimaximecarearputeafaceobiectulunuisingur e.estimarialecantitatilorminimesimaximecarearputeafaceobiectulunuisingur e.estimarialecantitatilorminimesimaximecarearputeafaceobiectulunuisingur
contractsubsecventdintreceleceurmeazasafieatribuitepedurataacorduluicadru: contractsubsecventdintreceleceurmeazasafieatribuitepedurataacorduluicadru: contractsubsecventdintreceleceurmeazasafieatribuitepedurataacorduluicadru: contractsubsecventdintreceleceurmeazasafieatribuitepedurataacorduluicadru: conform conform conform conform
Programului cifric al activitatilor de supraveghere, profilaxie si control Programului cifric al activitatilor de supraveghere, profilaxie si control Programului cifric al activitatilor de supraveghere, profilaxie si control Programului cifric al activitatilor de supraveghere, profilaxie si control al bolilor la animale, al bolilor la animale, al bolilor la animale, al bolilor la animale,
pentruC.S.V.Apentrucareofertantuldepuneoferta pentruC.S.V.Apentrucareofertantuldepuneoferta pentruC.S.V.Apentrucareofertantuldepuneoferta pentruC.S.V.Apentrucareofertantuldepuneoferta
f. Contractele subsecvente vor cuprinde actiunile sanitar f. Contractele subsecvente vor cuprinde actiunile sanitar f. Contractele subsecvente vor cuprinde actiunile sanitar f. Contractele subsecvente vor cuprinde actiunile sanitar- -- - veterinare veterinare veterinare veterinare de interes de interes de interes de interes
national national national nationalprevazuteinlegislatieafiefectuateinanulrespe prevazuteinlegislatieafiefectuateinanulrespe prevazuteinlegislatieafiefectuateinanulrespe prevazuteinlegislatieafiefectuateinanulrespectiv,astfel ctiv,astfel ctiv,astfel ctiv,astfel : :: :
- -- - Contractul subsecvent care se va incheia intre parti in anul 2013 2013 2013 2013, va cuprinde actiunile sanitar-
veterinare ( cf. alin 5.2) si tarifele prevazute in HOTRREA DE GUVERN nr. HOTRREA DE GUVERN nr. HOTRREA DE GUVERN nr. HOTRREA DE GUVERN nr. 341/ 2012 341/ 2012 341/ 2012 341/ 2012 pentru aprobarea pentru aprobarea pentru aprobarea pentru aprobarea
aciunilor sanitar aciunilor sanitar aciunilor sanitar aciunilor sanitar- -- -veterinare cuprinse n Programul aciunilor de supraveghere, prevenire, control i eradicare a veterinare cuprinse n Programul aciunilor de supraveghere, prevenire, control i eradicare a veterinare cuprinse n Programul aciunilor de supraveghere, prevenire, control i eradicare a veterinare cuprinse n Programul aciunilor de supraveghere, prevenire, control i eradicare a
bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecia animalelor i prot bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecia animalelor i prot bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecia animalelor i prot bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecia animalelor i protecia mediului, de ecia mediului, de ecia mediului, de ecia mediului, de
identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor, a aciunilor prevzute n Programul de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor, a aciunilor prevzute n Programul de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor, a aciunilor prevzute n Programul de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor, a aciunilor prevzute n Programul de
supraveghereicontrolndomeniulsiguraneialimentelor,precumiatarifelormaximaleaferenteacestorapentru supraveghereicontrolndomeniulsiguraneialimentelor,precumiatarifelormaximaleaferenteacestorapentru supraveghereicontrolndomeniulsiguraneialimentelor,precumiatarifelormaximaleaferenteacestorapentru supraveghereicontrolndomeniulsiguraneialimentelor,precumiatarifelormaximaleaferenteacestorapentru
anul anul anul anul2 22 2012si 012si 012si 012siLegea191/2012pentruaprobareaO.U.G.nr.23/2010,privindidentificareasiinregistrareasuinelor, Legea191/2012pentruaprobareaO.U.G.nr.23/2010,privindidentificareasiinregistrareasuinelor, Legea191/2012pentruaprobareaO.U.G.nr.23/2010,privindidentificareasiinregistrareasuinelor, Legea191/2012pentruaprobareaO.U.G.nr.23/2010,privindidentificareasiinregistrareasuinelor,
ovinelorsicaprinelor,precumsipentrumodificareasicompletareaunoractenormative. ovinelorsicaprinelor,precumsipentrumodificareasicompletareaunoractenormative. ovinelorsicaprinelor,precumsipentrumodificareasicompletareaunoractenormative. ovinelorsicaprinelor,precumsipentrumodificareasicompletareaunoractenormative.
- -- - In cazul in care pana la semnarea contractului subsecvent pe anul 2013 vor fi publicate in
legislatie actiunile sanitare- veterinare precum si tarifele maximale aferente acestora, prevazute a fi efectuate pe
parcursulanului2013,atuncicontractulsubsecventsevaintocmiinconformitatenoileprevederi.
- -- - In ipoteza in care dupa semnearea contractului, pe anul 2013 vor fi publicate tarifele maximale
aferente aciunilordesupraveghere,prevenire,controlieradicareabolilorlaanimale,acelortransmisibiledela aciunilordesupraveghere,prevenire,controlieradicareabolilorlaanimale,acelortransmisibiledela aciunilordesupraveghere,prevenire,controlieradicareabolilorlaanimale,acelortransmisibiledela aciunilordesupraveghere,prevenire,controlieradicareabolilorlaanimale,acelortransmisibiledela
animalelaom,proteciaanimaleloripro animalelaom,proteciaanimaleloripro animalelaom,proteciaanimaleloripro animalelaom,proteciaanimaleloriproteciamediului,deidentificareinregistrareabovinelor,suinelor,ovinelor teciamediului,deidentificareinregistrareabovinelor,suinelor,ovinelor teciamediului,deidentificareinregistrareabovinelor,suinelor,ovinelor teciamediului,deidentificareinregistrareabovinelor,suinelor,ovinelor
icaprinelor,aaciunilorprevzutenProgramuldesupraveghereicontrolndomeniulsiguraneialimentelorprin icaprinelor,aaciunilorprevzutenProgramuldesupraveghereicontrolndomeniulsiguraneialimentelorprin icaprinelor,aaciunilorprevzutenProgramuldesupraveghereicontrolndomeniulsiguraneialimentelorprin icaprinelor,aaciunilorprevzutenProgramuldesupraveghereicontrolndomeniulsiguraneialimentelorprin
HotarareadeGuvern HotarareadeGuvern HotarareadeGuvern HotarareadeGuvernsiacesteasuntmaimicidecatceledinHOTRREADEGUVERNNR.341/2012SILEGEA
191/ 2012 PENTRU APROBAREA O.U.G. NR. 23/ 2010, PRIVIND IDENTIFICAREA SI INREGISTRAREA
SUINELOR, OVINELOR SI CAPRINELOR, PRECUM SI PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA UNOR
ACTENORMATIVEtarifeleprevazuteincontractulsubsecvent peanul2013sevorajustainmodcorespunzator,
acesteaneputandfimaimaridecatcelestabiliteinlegislatie.
- -- - Contractele subsecvente ce se vor incheia anual ( 2013 - 2016 ) vor cuprinde actiunile sanitar-
veterinareprevazuteinlegislatieafiefectuateinanulrespectiv.
- -- - Incepand cu anul 2014 si pana in anul 2016, contractele subsecvente care se vor semna intre
DSVSASuceavasioperatoruleconomicdesemnatcastigatorsevorajustadupacumurmeaza:
inanul2014,pretulcontractuluipoatesascadasausacreascapentrufiecarepozitie,proportional
cu scaderea sau cresterea tarifelor reglementate prin legislatia in vigoare, respectiv actele normative pentru
aprobarea aciunilor sanitar-veterinare cuprinse n Programul aciunilor de supraveghere, prevenire, control i
3
eradicareabolilorlaanimale,acelortransmisibiledelaanimalelaom,proteciaanimaleloriproteciamediului,
de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor, a aciunilor prevzute n Programul de
supraveghereicontrolndomeniulsiguraneialimentelor,precumiatarifelormaximaleaferenteacestorapentru
anul2014. 2014. 2014. 2014.
inanul2015,pretulcontractuluipoatesascadasausacreascapentrufiecarepozitieproportional
cu scaderea sau cresterea tarifelor reglementate prin legislatia in vigoare, respectiv actele normative pentru
aprobarea aciunilor sanitar-veterinare cuprinse n Programul aciunilor de supraveghere, prevenire, control i
eradicareabolilorlaanimale,acelortransmisibiledelaanimalelaom,proteciaanimaleloriproteciamediului,
de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor, a aciunilor prevzute n Programul de
supraveghereicontrolndomeniulsiguraneialimentelor,precumiatarifelormaximaleaferenteacestorapentru
anul2015. 2015. 2015. 2015.
inanul2016,pretulcontractuluipoatesascadasausacreascapentrufiecarepozitieproportional
cu scaderea sau cresterea tarifelor reglementate prin legislatia in vigoare, respectiv actele normative pentru
aprobarea aciunilor sanitar-veterinare cuprinse n Programul aciunilor de supraveghere, prevenire, control i
eradicareabolilorlaanimale,acelortransmisibiledelaanimalelaom,proteciaanimaleloriproteciamediului,
de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor, a aciunilor prevzute n Programul de
supraveghereicontrolndomeniulsiguraneialimentelor,precumiatarifelormaximaleaferenteacestorapentru
anul2016. 2016. 2016. 2016.

- -- -In cazul in care actele normative pentru aprobarea aciunilor sanitar-veterinare cuprinse n
Programulaciunilordesupraveghere,prevenire,controlieradicareabolilorlaanimale,acelortransmisibiledela
animalelaom,proteciaanimaleloriproteciamediului,deidentificareinregistrareabovinelor,suinelor,ovinelor
i caprinelor, a aciunilor prevzute n Programul de supraveghere i control n domeniul siguranei alimentelor,
precumiatarifelormaximaleaferenteacestorapentruanii,2014,2015si2016nuvorintrainvigoarepanaladata
de 31 decembrie a anului precedent, se poate opta pentru intocmirea unui act aditional la contractul subsecvent,
caresafieinvigoarepanalaemitereaunuiactnormativpentruaprobareaaciunilorsanitar-veterinarecuprinsen
Programulaciunilordesupraveghere,prevenire,controlieradicareabolilorlaanimale,acelortransmisibiledela
animalelaom,proteciaanimaleloriproteciamediului,deidentificareinregistrareabovinelor,suinelor,ovinelor
i caprinelor, a aciunilor prevzute n Programul de supraveghere i control n domeniul siguranei alimentelor,
precumiatarifelormaximaleaferenteacestorapentruanulrespectiv,darnumaimultde30aprilie.
- -- - Daca dupa incheierea contractelor subsecvente care se vor parafa la data de 01 mai a fiecarui
an, se vor publica noi acte legislative care reglementeaza efectuarea actiunilor care fac obiectul contractului
subsecvent,precumsiatarifeloraferenteacestorapentrufiecareaninparte,inMonitorulOficialalRomanieicare
stabilesc alte actiuni si tarife decat cele cuprinse in contractul subsecvent deja incheiat, se va intocmi un act
aditional la contractul subsecvent actualizat cu prevederile legale in vigoare, pretul contractului putand sa scada
sausacreascapentrufiecarepozitieproportionalcuscadereasaucrestereatarifelorlicitate.

11. 11. 11. 11. Ofertealternative Ofertealternative Ofertealternative Ofertealternative : : : :nuseaccepta

12. 12. 12. 12. Denumirea,adresa,numaruldetelefonsidefaxsiadresade Denumirea,adresa,numaruldetelefonsidefaxsiadresade Denumirea,adresa,numaruldetelefonsidefaxsiadresade Denumirea,adresa,numaruldetelefonsidefaxsiadresade
e ee e- -- -mailabirouluidelacaresepoatesolicita mailabirouluidelacaresepoatesolicita mailabirouluidelacaresepoatesolicita mailabirouluidelacaresepoatesolicitadocumentatiadeatribuire documentatiadeatribuire documentatiadeatribuire documentatiadeatribuire : :: :
D.S.V.S.ASUCEAVA,Str.Scurta,nr.2,cod720223, D.S.V.S.ASUCEAVA,Str.Scurta,nr.2,cod720223, D.S.V.S.ASUCEAVA,Str.Scurta,nr.2,cod720223, D.S.V.S.ASUCEAVA,Str.Scurta,nr.2,cod720223,
tel.0230/214894,522848,fax.0230/520216 tel.0230/214894,522848,fax.0230/520216 tel.0230/214894,522848,fax.0230/520216 tel.0230/214894,522848,fax.0230/520216
e-mail:achizitiidsvsuceava@yahoo.com
LocalitateaSuceava,JudetulSuceava, LocalitateaSuceava,JudetulSuceava, LocalitateaSuceava,JudetulSuceava, LocalitateaSuceava,JudetulSuceava,
CompartimentulAchizitii CompartimentulAchizitii CompartimentulAchizitii CompartimentulAchizitii- -- -Investitii Investitii Investitii Investitii
Persoanadecontact:Ec.BogdanCaba,tel0724/341697,e-mail
achizitiidsvsuceava@yahoo.com
Documentatiasevaobtineinmaximum4ziledelainaintareasolicitariioperatoruluieconomicinteresat.

13. 13. 13. 13. Costulsiconditiil Costulsiconditiil Costulsiconditiil Costulsiconditiiledeplata edeplata edeplata edeplata invedereaobtineriidocumentatiei invedereaobtineriidocumentatiei invedereaobtineriidocumentatiei invedereaobtineriidocumentatiei
deatribuire deatribuire deatribuire deatribuire : :: :
Documentatia de atribuire poate fi obtinuta gratuit de la sediul DSVSA Suceava, Str.
Scurta,nr.2,cod720223,tel.0230/214894,522848,fax.0230/520216,CompartimentAchizitii-
Investitii,persoanadecontact-Ec.BogdanCaba,decatrereprezentantiioperatoriloreconomici.
AcestiavorprezentaoadresadesolicitareaDocumentatieideAtribuirecaresacuprindadatele
decontactaleoperatoruluieconomicsolicitant.

4
14. 14. 14. 14. Termen limita pentru depun Termen limita pentru depun Termen limita pentru depun Termen limita pentru depunerea cererilor de documente sau erea cererilor de documente sau erea cererilor de documente sau erea cererilor de documente sau
pentruaccesladocumente pentruaccesladocumente pentruaccesladocumente pentruaccesladocumente : :: :
02.12.2013 02.12.2013 02.12.2013 02.12.2013,ora12.00 ,ora12.00 ,ora12.00 ,ora12.00

15. 15. 15. 15. Termen limita pentru depunerea solicitarilor de clarificare Termen limita pentru depunerea solicitarilor de clarificare Termen limita pentru depunerea solicitarilor de clarificare Termen limita pentru depunerea solicitarilor de clarificare
privinddocumentatiadeatribuire privinddocumentatiadeatribuire privinddocumentatiadeatribuire privinddocumentatiadeatribuire : :: :
02.12.2013 02.12.2013 02.12.2013 02.12.2013,ora15.00 ,ora15.00 ,ora15.00 ,ora15.00

16. 16. 16. 16. a)Termenullimitadedepunereaofertelor a)Termenullimitadedepunereaofertelor a)Termenullimitadedepunereaofertelor a)Termenullimitadedepunereaofertelor : : : :


09.12.2 09.12.2 09.12.2 09.12.2013 013 013 013,ora ,ora ,ora ,ora09 09 09 09.00 .00 .00 .00
Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai inainte de
datalimitastabilitapentrudepunereaoferteisinumaiprintr-osolicitarescrisainacestsens.
In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja depusa, acesta
are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre autoritatea
contractantapanaladatalimitapentrudepunereaofertelor.
Pentruaficonsiderateparteaoferteimodificariletrebuieprezentateinconformitatecu
cele de mai sus, cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca, in mod obligatoriu, si
inscriptiaMODIFICARI. MODIFICARI. MODIFICARI. MODIFICARI.
Ofertantulnuaredreptuldea-siretragesaudea-simodificaofertadupaexpirareadatei
limita stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura
pentruatribuireacontractuluideachizitiepublicasiapierderiigarantieipentruparticipare.
Nuesteposibilaretragereasaumodificareaoferteidupatermenullimitadedepunerea
ofertelor,respectivdatade09.12.2013 09.12.2013 09.12.2013 09.12.2013,ora ,ora ,ora ,ora09 09 09 09.00 .00 .00 .00

b)Adresalacaresetransmitofertele b)Adresalacaresetransmitofertele b)Adresalacaresetransmitofertele b)Adresalacaresetransmitofertele : :: :


D.S.V.S.ASUCEAVA,Str.Scurta,nr.2,cod720223,
LocalitateaSuceava,JudetulSuceava,Romania

c)Limbaincaretrebuieredactateofertele c)Limbaincaretrebuieredactateofertele c)Limbaincaretrebuieredactateofertele c)Limbaincaretrebuieredactateofertele : : : :


Romana
17. 17. 17. 17. a)D a)D a)D a)Data,orasiloculdeschiderii ata,orasiloculdeschiderii ata,orasiloculdeschiderii ata,orasiloculdeschiderii : :: :
09.12.2013 09.12.2013 09.12.2013 09.12.2013,ora1 ,ora1 ,ora1 ,ora11 11 1.00 .00 .00 .00,laadresaD.S.V.S.ASUCEAVA,Str.Scurtanr.2,
LocalitateaSuceava,JudetulSuceava,Romania

b)Persoaneleautorizatesaasisteladeschidereaofertelor b)Persoaneleautorizatesaasisteladeschidereaofertelor b)Persoaneleautorizatesaasisteladeschidereaofertelor b)Persoaneleautorizatesaasisteladeschidereaofertelor : :: :


Comisiadelicitatienumitaprindeciziesireprezentantiiimputernicitialefirmelor
participanteoptional

18. 18. 18. 18. Garantiisolicitate Garantiisolicitate Garantiisolicitate Garantiisolicitate : :: :


A.Garantiadeparticipare A.Garantiadeparticipare A.Garantiadeparticipare A.Garantiadeparticiparestabilitaestede:
Nr.crt. Nr.crt. Nr.crt. Nr.crt. C CC C. .. .S SS S. .. .V VV V. .. .A AA A. .. . VALOARE VALOARE VALOARE VALOARE
1 BOGDANESTI 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00RON RON RON RON
2 PATRAUTI 2500,00RON 2500,00RON 2500,00RON 2500,00RON
3 SLATINA 9000,00RON 9000,00RON 9000,00RON 9000,00RON
Perioada de valabi Perioada de valabi Perioada de valabi Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare litate a garantiei pentru participare litate a garantiei pentru participare litate a garantiei pentru participare trebuie s fie cel putin egal cu
perioadadevalabilitateaofertei(60deziledeladatadepuneriiofertelor 60deziledeladatadepuneriiofertelor 60deziledeladatadepuneriiofertelor 60deziledeladatadepuneriiofertelor)
Pentru calcularea echivalentei leu/ alta valuta se va tine cont de cursul de schimb
comunicatdeBNRladatade01.12.2013 01.12.2013 01.12.2013 01.12.2013
Modul de constit Modul de constit Modul de constit Modul de constituire a garaniei pentru participarea uire a garaniei pentru participarea uire a garaniei pentru participarea uire a garaniei pentru participarea la licitaie (una din urmatoarele
variante):
- Scrisoare de garanie bancar pentru participare la licitaie/ Instrument de garantare
emisinconditiilelegiideosocietatedeasigurari,(Formularulnr15 Formularulnr15 Formularulnr15 Formularulnr15- -- -formulare formulare formulare formulare );scrisoareade
5
garanie bancar este de preferat sa fie eliberat de o banc cu sediul n Romnia i se va
depunenoriginal;sau
-Ordindeplat(vizatdebanc)ncontulRO10TREZ5915005XXX000146 RO10TREZ5915005XXX000146 RO10TREZ5915005XXX000146 RO10TREZ5915005XXX000146deschisla
TrezoreriaSuceava;sau
-Numerardepuslacasieriacentralainstituiei(programdelucrucupublicul:09.00
16.00),pentrusumelecarenudepasescvaloareade5000RON 5000RON 5000RON 5000RONconformprevederilorlegalein
vigoare;
Daca scrisoarea de Garantie Bancara/ Instrumentul de garantare nu contine incl Daca scrisoarea de Garantie Bancara/ Instrumentul de garantare nu contine incl Daca scrisoarea de Garantie Bancara/ Instrumentul de garantare nu contine incl Daca scrisoarea de Garantie Bancara/ Instrumentul de garantare nu contine inclusiv usiv usiv usiv
mentiunea de la punctul d), conform formularului atasat, oferta va fi respinsa in temeiul art 33 mentiunea de la punctul d), conform formularului atasat, oferta va fi respinsa in temeiul art 33 mentiunea de la punctul d), conform formularului atasat, oferta va fi respinsa in temeiul art 33 mentiunea de la punctul d), conform formularului atasat, oferta va fi respinsa in temeiul art 33
(3),lit.bdinHG925/2006. (3),lit.bdinHG925/2006. (3),lit.bdinHG925/2006. (3),lit.bdinHG925/2006.
Pentruabeneficiadereducereacu50%agaranieisevaprezentadeclaraiepepropria
rspunderecsocietateasencadreazncategoriaIntreprinderilorMicisiMijlocii(formularnr. (formularnr. (formularnr. (formularnr.
28) 28) 28) 28)

B.Garantiadebunaexecutieacontractului B.Garantiadebunaexecutieacontractului B.Garantiadebunaexecutieacontractului B.Garantiadebunaexecutieacontractului : : : : NUSESOLICITAGARANTIE DEBUNA NUSESOLICITAGARANTIE DEBUNA NUSESOLICITAGARANTIE DEBUNA NUSESOLICITAGARANTIE DEBUNA
EXECUTIE EXECUTIE EXECUTIE EXECUTIE

19. 19. 19. 19. Modalitatiprincipaledefinantaresideplata Modalitatiprincipaledefinantaresideplata Modalitatiprincipaledefinantaresideplata Modalitatiprincipaledefinantaresideplata : :: :


FondurilesuntalocatedelaBugetuldeStat.
Contravaloarea produselor se va achita de ctre DSVSA Suceava prin ordin de plat
conformcontractuluiceurmeazafincheiat,nlimitaalocaiilorbugetare.

20. 20. 20. 20. Criterii de calificare privind situatia personala a operatorilor Criterii de calificare privind situatia personala a operatorilor Criterii de calificare privind situatia personala a operatorilor Criterii de calificare privind situatia personala a operatorilor
economicicarepotatragedup economicicarepotatragedup economicicarepotatragedup economicicarepotatragedupasineexcludereaacestoradinurma asineexcludereaacestoradinurma asineexcludereaacestoradinurma asineexcludereaacestoradinurma : :: :

a) a) a) a) Declaratieprivindeligibilitatea. Declaratieprivindeligibilitatea. Declaratieprivindeligibilitatea. Declaratieprivindeligibilitatea. (formularnr. (formularnr. (formularnr. (formularnr.1 11 1) ) ) )
1.Prezentare 1.Prezentare 1.Prezentare 1.PrezentareFormularnr.1, Formularnr.1, Formularnr.1, Formularnr.1,documentsemnat,stampilatsiinregistrat.
Nencadrarea n dispozitiile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si
completariprinLegeanr.337/2006,cumodificarilesicompletarileulterioarepentrundeplinirea
cerintei se va completa Formularul nr.1 n original. Formularul va fi prezentat in cadrul
proceduriidecatreofertanti/ofertantiasociati/tertisustinatori,dupacaz.

b) b) b) b) Declaratie privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181 din O.U.G. nr. Declaratie privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181 din O.U.G. nr. Declaratie privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181 din O.U.G. nr. Declaratie privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181 din O.U.G. nr.
34/2006. 34/2006. 34/2006. 34/2006. (formularnr. (formularnr. (formularnr. (formularnr.1A 1A 1A 1A) ) ) )
1.Prezentare 1.Prezentare 1.Prezentare 1.PrezentareFormularnr.1A, Formularnr.1A, Formularnr.1A, Formularnr.1A,documentsemnat,stampilatsiinregistrat.
Nencadrarea n dispozitiile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si
completariprinLegeanr.337/2006,cumodificarilesicompletarileulterioarepentrundeplinirea
cerinteisevacompletaFormularulnr.1Anoriginal.

c) c) c) c) Certificatdeparticiparelalicitatiecuofert Certificatdeparticiparelalicitatiecuofert Certificatdeparticiparelalicitatiecuofert Certificatdeparticiparelalicitatiecuofertaindependenta. aindependenta. aindependenta. aindependenta.(formul (formul (formul (formularnr. arnr. arnr. arnr.2 22 2) ) ) )
1. Declaraie pe proprie rspundere Formular nr. 2 Formular nr. 2 Formular nr. 2 Formular nr. 2, , , , document semnat, stampilat si
inregistrat.
InconformitatecuOrdinulANRMAP314/12.10.2010publicatinMO701/20.10.2010

d) d) d) d) Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor fizice Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor fizice Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor fizice Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor fizice/ / / /
juridice. juridice. juridice. juridice.
6
Se va prezenta in oricare din formele prebazute de articolul 5 al Ordinului 509/ 2011,
indiferent daca pe documentul respectiv se precizeaza forma in care sa fie prezentat. Din
certificattrebuiesareiasacanuexistadatoriiscadenteinluna nuexistadatoriiscadenteinluna nuexistadatoriiscadenteinluna nuexistadatoriiscadenteinlunaanterioaraceleiincaresedepun anterioaraceleiincaresedepun anterioaraceleiincaresedepun anterioaraceleiincaresedepun
ofertele, a impozitelor si taxelor la bugetul local ofertele, a impozitelor si taxelor la bugetul local ofertele, a impozitelor si taxelor la bugetul local ofertele, a impozitelor si taxelor la bugetul local ( la data de ( la data de ( la data de ( la data de 30. 30. 30. 30.11 11 11 11.2013 .2013 .2013 .2013 ) ) ) ) . Pentru persoanele
fizice/juridicestraineseconsideraedificatoaredocumenteechivalenteemisedeautoritatiledin
tara de origine. n cazul n care n tara de origine sau n tara n care este stabilit ofertantul nu
exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie
autenticadatanfataunuinotar,auneiautoritatiadministrativesaujudiciaresauauneiasociatii
profesionalecarearecompetentenacestsens.

e) e) e) e) Certificatdeatestarefiscalapentrupersoanelefizice/juridice Certificatdeatestarefiscalapentrupersoanelefizice/juridice Certificatdeatestarefiscalapentrupersoanelefizice/juridice Certificatdeatestarefiscalapentrupersoanelefizice/juridice


Se va prezenta in oricare din formele prebazute de articolul 5 al Ordinului 509/ 2011,
indiferent daca pe documentul respectiv se precizeaza forma in care sa fie prezentat. Din
certificattrebuiesareiasacanuexistadatoriiscadenteinlunaanterioaraceleiincaresedepun nuexistadatoriiscadenteinlunaanterioaraceleiincaresedepun nuexistadatoriiscadenteinlunaanterioaraceleiincaresedepun nuexistadatoriiscadenteinlunaanterioaraceleiincaresedepun
ofertele, a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetul general ofertele, a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetul general ofertele, a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetul general ofertele, a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetul general
cons cons cons consolidat olidat olidat olidat ( la data de ( la data de ( la data de ( la data de 30. 30. 30. 30.11 11 11 11.2013 .2013 .2013 .2013 ) ) ) ). .. . Pentru persoanele fizice/ juridice straine se considera
edificatoaredocumenteechivalenteemisedeautoritatiledintaradeorigine.ncazulncaren
taradeoriginesauntarancareestestabilitofertantulnuexistaprevederilegalereferitoarela
declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data n fata unui notar, a
uneiautoritatiadministrativesaujudiciaresauauneiasociatiiprofesionalecarearecompetente
nacestsens.
D.S.V.S.A. S D.S.V.S.A. S D.S.V.S.A. S D.S.V.S.A. Suceava are dreptul de a exclude de la procedura orice ofertant care se uceava are dreptul de a exclude de la procedura orice ofertant care se uceava are dreptul de a exclude de la procedura orice ofertant care se uceava are dreptul de a exclude de la procedura orice ofertant care se
incadreaza in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii, in conformitate cu prevederile art. incadreaza in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii, in conformitate cu prevederile art. incadreaza in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii, in conformitate cu prevederile art. incadreaza in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii, in conformitate cu prevederile art.
181dinO.U.G.34/2006: 181dinO.U.G.34/2006: 181dinO.U.G.34/2006: 181dinO.U.G.34/2006:
a) este n stare de faliment ori lichidare, afacerile i sunt conduse de un administrator judiciar sau activitile sale comerciale sunt
suspendateorifacobiectulunuiaranjamentcucreditoriisauestentr-osituaiesimilarcuceleanterioare,reglementatprinlege;
b)faceobiectuluneiprocedurilegalepentrudeclarareasanunadintresituaiileprevzutelalit.a);
c) nu i-a ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale
bugetuluigeneralconsolidat,nconformitatecuprevederilelegalenvigoarenRomniasaunarancareestestabilit;
c^1)nultimii2aninui-andeplinitsaui-andeplinitnmoddefectuosobligaiilecontractuale,dinmotiveimputabileofertantuluin
cauz,faptcareaprodussauestedenatursproducgraveprejudiciibeneficiariloracestuia;
d)afostcondamnat,nultimiitreiani,prinhotrreadefinitivauneiinstanejudectoreti,pentruofaptcareaadusatingereeticii
profesionalesaupentrucomitereauneigreelinmaterieprofesional;
e) prezint informaii false sau nu prezint informaiile solicitate de ctre autoritatea contractant, n legtur cu situaia proprie
aferentcazurilorprevzutelalit.a)-d).

f) f) f) f) Declaraieprivindcalitateadeparticipantlaprocedur Declaraieprivindcalitateadeparticipantlaprocedur Declaraieprivindcalitateadeparticipantlaprocedur Declaraieprivindcalitateadeparticipantlaprocedur. . . .(formu (formu (formu (formularnr. larnr. larnr. larnr.8) 8) 8) 8)
Cerintaminima: Cerintaminima: Cerintaminima: Cerintaminima:prezentareadocumentuluisolicitat

g) g) g) g) Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 69 Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 69 Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 69 Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 69
1 11 1
(
evitarea conflictului de interese ) din OUG 34/ 2006, aprobata cu modificarile si completarile
ulterioareprinLegeanr.337/2006sicumodificarilesicompletarileulterioare.(formularnr. (formularnr. (formularnr. (formularnr.15 15 15 15) ) ) )
Cerinta minima: Cerinta minima: Cerinta minima: Cerinta minima: operatorul economic trebuie sa prezinte declaratia privind evitarea
conflictuluideinteresecf.Art69
1
dinO.U.G.nr.34/2006.SevacompletaFormularulnr.15
Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste
organizarea, derularea si finalizareaprocedurii deatribuire, la nivelul cerinteiprivind declaratia
peproprieraspundereprivindneincadrareainprevederileart.69
1
dinOUGnr.34/2006)":
- Dr.IoanCorduneanu-DirectorExecutiv
- Dr.DanLupu-SefserviciuS.S.B.A.M.B
- Dr. Stefanoaia Margareta- Compartiment identificare animale si inregistrare
exploatatii
- Ec.VioricaUreche-Sefserviciueconomicsiadministrativ
- Ec.ConstantinBogdancaba-Compartimentachizitii-investitii

h. h. h. h. Recomandaridinparteaaltorbeneficiari/clienti Recomandaridinparteaaltorbeneficiari/clienti Recomandaridinparteaaltorbeneficiari/clienti Recomandaridinparteaaltorbeneficiari/clienti
Cerinta minima de Cerinta minima de Cerinta minima de Cerinta minima de calificare calificare calificare calificare: : : : cel putin o recomandare de la beneficiarul unuia din
serviciilementionateinformularulnr.18,(Formu Formu Formu Formulardeclaraieprivindlistaprincipalelorprestari lardeclaraieprivindlistaprincipalelorprestari lardeclaraieprivindlistaprincipalelorprestari lardeclaraieprivindlistaprincipalelorprestari
deserviciinultimii deserviciinultimii deserviciinultimii deserviciinultimii2 22 2ani ani ani ani).
Recomandarea Recomandarea Recomandarea Recomandarea trebuiesaprecizezecelputinurmatoareleaspecte: trebuiesaprecizezecelputinurmatoareleaspecte: trebuiesaprecizezecelputinurmatoareleaspecte: trebuiesaprecizezecelputinurmatoareleaspecte:
7
- modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului
respectiv;sevoracordacalificativeperecomandare,delacazlacaz,dupacumurmeaza:
- nesatisfacator
- satisfacator
- bun
- foartebun
Operatorii economici care in ultimele 24 24 24 24 luni luni luni luni au avut incheiat un contract de prestari
servicii veterinare cu D.S.V.S.A.SuceavasauoaltaD D.S.V.S.A.SuceavasauoaltaD D.S.V.S.A.SuceavasauoaltaD D.S.V.S.A.SuceavasauoaltaD.S.V.S.A.dinRomania .S.V.S.A.dinRomania .S.V.S.A.dinRomania .S.V.S.A.dinRomania, sunt obligati ca
minim 1 ( una ) recomandare minim 1 ( una ) recomandare minim 1 ( una ) recomandare minim 1 ( una ) recomandare sa fie din partea respectivelor institutii. In acest caz calificativul
minim pentru minim pentru minim pentru minim pentru calificarea operatorului economic la prezenta procedura de calificarea operatorului economic la prezenta procedura de calificarea operatorului economic la prezenta procedura de calificarea operatorului economic la prezenta procedura de prestare prestare prestare prestare a serviciilor a serviciilor a serviciilor a serviciilor
veterinare veterinare veterinare veterinaretrebuiesafieSATISFACATOR. SATISFACATOR. SATISFACATOR. SATISFACATOR.

Incazulincareoperatoruleconomic nuaprestatserviciiinultimii2ani nuaprestatserviciiinultimii2ani nuaprestatserviciiinultimii2ani nuaprestatserviciiinultimii2ani,sevaprezenta
recomandaredelaultimullocdemuncaalmediculuiresponsabilcuindeplinireacontractului( recomandaredelaultimullocdemuncaalmediculuiresponsabilcuindeplinireacontractului( recomandaredelaultimullocdemuncaalmediculuiresponsabilcuindeplinireacontractului( recomandaredelaultimullocdemuncaalmediculuiresponsabilcuindeplinireacontractului(
persoana mentionata in formularul nr. 20 persoana mentionata in formularul nr. 20 persoana mentionata in formularul nr. 20 persoana mentionata in formularul nr. 20 ( formular informaii referitoare la personalul de
conducereprecumsialepersoanelorresponsabilepentruindeplinireacontractului).

21. 21. 21. 21. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale ( Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale ( Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale ( Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (
inregistrare) inregistrare) inregistrare) inregistrare) : :: :
a) a) a) a) Certificatconstatator Certificatconstatator Certificatconstatator CertificatconstatatoreliberatdeOficiulRegistruluiComeruluidepelnginstana
competent sau alte documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca
persoana fizica sau juridica si dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere
profesional, in conformitatea cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit, pentru
persoanele fizice/ juridice straine- original, copie legalizat sau copie lizibila cu mentiunea
conform cu originalul . Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/
actualeladatalimitadedepunereaofertelor.Persoanelefizice/juridicestrainesuntobligatesa
prezinte documentele in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a
acestorainlimbaromana.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita in etapa evaluarii ofertelor,
inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, ca ofertantul clasat pe primul
loc in cadrul fiecarui lot sa prezinte pentru conformitate certificatul constatator in original sau
copielegalizata
sa sa sa sau uu u
b) b) b) b) Certificat de inregistrare fiscala ( emis de Agentia Nationala de Administrare Certificat de inregistrare fiscala ( emis de Agentia Nationala de Administrare Certificat de inregistrare fiscala ( emis de Agentia Nationala de Administrare Certificat de inregistrare fiscala ( emis de Agentia Nationala de Administrare
Fiscala ) Fiscala ) Fiscala ) Fiscala ) din care sa rezulte obiectul de activitate al cabinetului medical veterinar/ societatii
comerciale,specificacesteiachizitiipublice.copie copie copie copie

22. 22. 22. 22. Situatiaeconomica Situatiaeconomica Situatiaeconomica Situatiaeconomica- -- -financiara financiara financiara financiara : :: :
a) a) a) a) Fia de informaii generale Fia de informaii generale Fia de informaii generale Fia de informaii generale ( formular nr. ( formular nr. ( formular nr. ( formular nr. 3 33 3 ) ) ) ). . . . Cerinta minima de calificare: Cerinta minima de calificare: Cerinta minima de calificare: Cerinta minima de calificare:
prezentareadocumentuluisolicitat

23. 23. 23. 23. Capacitateatehnicasi/sauprofesionala Capacitateatehnicasi/sauprofesionala Capacitateatehnicasi/sauprofesionala Capacitateatehnicasi/sauprofesionala : :: :
a) Lista principalelor servicii sanitar Lista principalelor servicii sanitar Lista principalelor servicii sanitar Lista principalelor servicii sanitar- -- - veterinare veterinare veterinare veterinare prestate in ultimii 2 ani,
continandvalori,perioadedeprestare,beneficiari-(formularnr. (formularnr. (formularnr. (formularnr.1 11 18 88 8si18A si18A si18A si18A) ) ) ). . . .Cerintaminimade
calificare:prezentareadocumentuluisolicitat prezentareadocumentuluisolicitat prezentareadocumentuluisolicitat prezentareadocumentuluisolicitat
b) Declaraie privind utilajele, instalaiile, echipamentele tehnice de care dispune Declaraie privind utilajele, instalaiile, echipamentele tehnice de care dispune Declaraie privind utilajele, instalaiile, echipamentele tehnice de care dispune Declaraie privind utilajele, instalaiile, echipamentele tehnice de care dispune
operatorul economic pentru ndeplinirea corespunz operatorul economic pentru ndeplinirea corespunz operatorul economic pentru ndeplinirea corespunz operatorul economic pentru ndeplinirea corespunztoare a contractului de servicii toare a contractului de servicii toare a contractului de servicii toare a contractului de servicii- ( formular ( formular ( formular ( formular
nr. nr. nr. nr.19si19A 19si19A 19si19A 19si19A) ) ) ).Cerintaminimadecalificare-prezentareadocumentuluisolicitat
c) Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea
personalului de conducere personalului de conducere personalului de conducere personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea
corespunzatoarea contractuluide servicii.Se va completa si prezenta formularulnr.20 formularulnr.20 formularulnr.20 formularulnr.20 atasat
prezentei fise de date a achizitiei. Cerinta minima de calificare: Cerinta minima de calificare: Cerinta minima de calificare: Cerinta minima de calificare: persoana responsabila pentru
indeplinirea contractului va fi OBLIGATORIU medic veterinar cu atestat de libera practica
8
eliberatde Colegiul Medicilor Veterinari. Celelalte persoane (daca este cazul ) voraveastudii
despecialitatesanitarveterinare(superioare/medii-asistentveterinarsautehnicianveterinar,
conformCORISCO08).
Referitor la persoana responsabila pentru indeplinirea contractului, aceasta va fi Referitor la persoana responsabila pentru indeplinirea contractului, aceasta va fi Referitor la persoana responsabila pentru indeplinirea contractului, aceasta va fi Referitor la persoana responsabila pentru indeplinirea contractului, aceasta va fi
obligatoriu medic obligatoriu medic obligatoriu medic obligatoriu medicul ul ul ul veterinar titular al veterinar titular al veterinar titular al veterinar titular al U UU Unitatii nitatii nitatii nitatii M MM Medical edical edical edical- -- - V VV Veterinare conform inregistrarii din eterinare conform inregistrarii din eterinare conform inregistrarii din eterinare conform inregistrarii din
RegistrulUnicalUnitatiiM RegistrulUnicalUnitatiiM RegistrulUnicalUnitatiiM RegistrulUnicalUnitatiiMe ee edical dical dical dical- -- -Veterinare.Acest Veterinare.Acest Veterinare.Acest Veterinare.AcestfaptseprobeazacucopiadupaCertificatul faptseprobeazacucopiadupaCertificatul faptseprobeazacucopiadupaCertificatul faptseprobeazacucopiadupaCertificatul
de Inregistrare in Registrul Unic al Unitatii Medical de Inregistrare in Registrul Unic al Unitatii Medical de Inregistrare in Registrul Unic al Unitatii Medical de Inregistrare in Registrul Unic al Unitatii Medical- -- - Veterinare eliberat de Colegiul Medicilor Veterinare eliberat de Colegiul Medicilor Veterinare eliberat de Colegiul Medicilor Veterinare eliberat de Colegiul Medicilor
Veterinari din Romania si cu Adeverinta in Veterinari din Romania si cu Adeverinta in Veterinari din Romania si cu Adeverinta in Veterinari din Romania si cu Adeverinta in o oo original emisa de Colegiul Medic riginal emisa de Colegiul Medic riginal emisa de Colegiul Medic riginal emisa de Colegiul Medici ii ilor Veterinari din lor Veterinari din lor Veterinari din lor Veterinari din
Romania Romania Romania Romania, acte solic , acte solic , acte solic , acte solicitate la articolul 24 din prezenta Fisa de Date a Achizitiei itate la articolul 24 din prezenta Fisa de Date a Achizitiei itate la articolul 24 din prezenta Fisa de Date a Achizitiei itate la articolul 24 din prezenta Fisa de Date a Achizitiei. Neindeplinirea . Neindeplinirea . Neindeplinirea . Neindeplinirea
acesteisolicitariduceladescalificareaoperatoruluieconomic. acesteisolicitariduceladescalificareaoperatoruluieconomic. acesteisolicitariduceladescalificareaoperatoruluieconomic. acesteisolicitariduceladescalificareaoperatoruluieconomic.

In vederea verificarii acestor criterii de calificare, operatorul economic participant la In vederea verificarii acestor criterii de calificare, operatorul economic participant la In vederea verificarii acestor criterii de calificare, operatorul economic participant la In vederea verificarii acestor criterii de calificare, operatorul economic participant la
proceduravadepunein proceduravadepunein proceduravadepunein proceduravadepuneincadrulDocumentelordeCalificareurmatoareledocumente: cadrulDocumentelordeCalificareurmatoareledocumente: cadrulDocumentelordeCalificareurmatoareledocumente: cadrulDocumentelordeCalificareurmatoareledocumente:
2) prezentarea unei diplome/ adeverinte de absolvent al unei facultati de medicina
veterinaraacreditatepentrupersoanaresponsabilapentruindeplinireacontractului persoanaresponsabilapentruindeplinireacontractului persoanaresponsabilapentruindeplinireacontractului persoanaresponsabilapentruindeplinireacontractului
3) prezentarea atestatului de libera practica eliberat de Colegiul Medicilor Veterinari di
Romania,alpersoan persoan persoan persoanei ei ei eiresponsabil responsabil responsabil responsabile ee epentruindeplinireacontractului pentruindeplinireacontractului pentruindeplinireacontractului pentruindeplinireacontractului;
4)prezentarecontractelordemunca,adiplomelordebacalaureatsi/sauaaltordiplome
careatestaabsolvireauneiscoliinurmacaruiapersonalulcucontractdemuncaaredreptulde
a fi angajat ca asistent veterinar sau tehnician veterinar, conform COR ISCO 08, si/ sau a
diplomei/ adeverintei de absolvent al unei facultati de medicina veterinara acreditate, ale
personalului angajat, acolo unde este cazul. Operatorul economic participant la procedura are Operatorul economic participant la procedura are Operatorul economic participant la procedura are Operatorul economic participant la procedura are
abligatiadeaaveaangajatpersonaldespecialitate(medic abligatiadeaaveaangajatpersonaldespecialitate(medic abligatiadeaaveaangajatpersonaldespecialitate(medic abligatiadeaaveaangajatpersonaldespecialitate(medicveterinar veterinar veterinar veterinarsauasistentveterinar sauasistentveterinar sauasistentveterinar sauasistentveterinarsau sau sau sau
tehnicianveterinar tehnicianveterinar tehnicianveterinar tehnicianveterinar)pentrudesfasurareainbuneconditiiaprestariide )pentrudesfasurareainbuneconditiiaprestariide )pentrudesfasurareainbuneconditiiaprestariide )pentrudesfasurareainbuneconditiiaprestariideserviciiveterinareastfel: serviciiveterinareastfel: serviciiveterinareastfel: serviciiveterinareastfel:
- -- -pentruprima pentruprima pentruprima pentruprimaCircumscriptieSanitarVeterinaradeAsistenta( CircumscriptieSanitarVeterinaradeAsistenta( CircumscriptieSanitarVeterinaradeAsistenta( CircumscriptieSanitarVeterinaradeAsistenta(C CC C. .. .S SS S. .. .V VV V.A.) .A.) .A.) .A.)concesionata/ concesionata/ concesionata/ concesionata/
contractata(inclusivC contractata(inclusivC contractata(inclusivC contractata(inclusivC. .. .S SS S. .. .V VV V.A. .A. .A. .A.carefaceobiectuloferteidepuseincadrulprezenteiproceduri) carefaceobiectuloferteidepuseincadrulprezenteiproceduri) carefaceobiectuloferteidepuseincadrulprezenteiproceduri) carefaceobiectuloferteidepuseincadrulprezenteiproceduri)- -- -
minim 1 ( una ) persoana, obligatoriu me minim 1 ( una ) persoana, obligatoriu me minim 1 ( una ) persoana, obligatoriu me minim 1 ( una ) persoana, obligatoriu medic veterinar dic veterinar dic veterinar dic veterinar cu atestat de libera practica eliberat de cu atestat de libera practica eliberat de cu atestat de libera practica eliberat de cu atestat de libera practica eliberat de
ColegiulMedicilorVeterinaridinRomania ColegiulMedicilorVeterinaridinRomania ColegiulMedicilorVeterinaridinRomania ColegiulMedicilorVeterinaridinRomania.Aceastapersoanapoatefiactionarmajoritar,asociat .Aceastapersoanapoatefiactionarmajoritar,asociat .Aceastapersoanapoatefiactionarmajoritar,asociat .Aceastapersoanapoatefiactionarmajoritar,asociat
principal s principal s principal s principal sau angajat cu contract de munca in cadrul formei de organizare a operatorului au angajat cu contract de munca in cadrul formei de organizare a operatorului au angajat cu contract de munca in cadrul formei de organizare a operatorului au angajat cu contract de munca in cadrul formei de organizare a operatorului
economiccare economiccare economiccare economiccaredepuneofertapentruproceduradeachizitiepublica. depuneofertapentruproceduradeachizitiepublica. depuneofertapentruproceduradeachizitiepublica. depuneofertapentruproceduradeachizitiepublica.
- -- - cate 1 ( una ) persoana proportional pentru fiecare C cate 1 ( una ) persoana proportional pentru fiecare C cate 1 ( una ) persoana proportional pentru fiecare C cate 1 ( una ) persoana proportional pentru fiecare C.S. .S. .S. .S.V VV V.A. .A. .A. .A. care depaseste prima care depaseste prima care depaseste prima care depaseste prima
C CC C. .. .S SS S. .. .V VV V.A. .A. .A. .A. concesionata/ contractata ( medic veterinar sau asistent veterinar concesionata/ contractata ( medic veterinar sau asistent veterinar concesionata/ contractata ( medic veterinar sau asistent veterinar concesionata/ contractata ( medic veterinar sau asistent veterinar sau tehnician sau tehnician sau tehnician sau tehnician
veterinar veterinar veterinar veterinar). ). ). ).
Cerintele de la Cerintele de la Cerintele de la Cerintele de la articolul 23, litera c. alin. 4 articolul 23, litera c. alin. 4 articolul 23, litera c. alin. 4 articolul 23, litera c. alin. 4 referitoare la personalul de specialitate referitoare la personalul de specialitate referitoare la personalul de specialitate referitoare la personalul de specialitate
angajat, angajat, angajat, angajat, sunt obligatorii pe toata perioada derularii acordului cadru !!! sunt obligatorii pe toata perioada derularii acordului cadru !!! sunt obligatorii pe toata perioada derularii acordului cadru !!! sunt obligatorii pe toata perioada derularii acordului cadru !!! Astfel operatorul Astfel operatorul Astfel operatorul Astfel operatorul
economic,vamentinecelputinnumaruldepersonaldespecialitate (medicveterinar,asis economic,vamentinecelputinnumaruldepersonaldespecialitate (medicveterinar,asis economic,vamentinecelputinnumaruldepersonaldespecialitate (medicveterinar,asis economic,vamentinecelputinnumaruldepersonaldespecialitate (medicveterinar,asistent tent tent tent
veterinar sau tehnician veterinar ) angajat la data deschiderii ofertelor si care a fost luat in veterinar sau tehnician veterinar ) angajat la data deschiderii ofertelor si care a fost luat in veterinar sau tehnician veterinar ) angajat la data deschiderii ofertelor si care a fost luat in veterinar sau tehnician veterinar ) angajat la data deschiderii ofertelor si care a fost luat in
considerarelaevaluareaofertelor,petoataperioadaderulariiacorduluicadru. considerarelaevaluareaofertelor,petoataperioadaderulariiacorduluicadru. considerarelaevaluareaofertelor,petoataperioadaderulariiacorduluicadru. considerarelaevaluareaofertelor,petoataperioadaderulariiacorduluicadru.

d) operatorul economic participant la procedura va prezenta o declaratie operatorul economic participant la procedura va prezenta o declaratie operatorul economic participant la procedura va prezenta o declaratie operatorul economic participant la procedura va prezenta o declaratie pe proprie pe proprie pe proprie pe proprie
raspundere din care sa reiasa numarul de Circumscriptii Sanitar Veterinare raspundere din care sa reiasa numarul de Circumscriptii Sanitar Veterinare raspundere din care sa reiasa numarul de Circumscriptii Sanitar Veterinare raspundere din care sa reiasa numarul de Circumscriptii Sanitar Veterinare de Asistenta ( de Asistenta ( de Asistenta ( de Asistenta (
C.S.V.A.) C.S.V.A.) C.S.V.A.) C.S.V.A.)pentrucareareincheiatcontractdeconcesiune/prestaredeservicii pentrucareareincheiatcontractdeconcesiune/prestaredeservicii pentrucareareincheiatcontractdeconcesiune/prestaredeservicii pentrucareareincheiatcontractdeconcesiune/prestaredeservicii- -- - (formularnr.2 (formularnr.2 (formularnr.2 (formularnr.21 11 1
) )) ). Deasemeneavaanexacopiidupacontracteleincheiate(dacaestecazul).
e) prezentarea unei declaratii pe propria raspundere conform careia ofertantul are prezentarea unei declaratii pe propria raspundere conform careia ofertantul are prezentarea unei declaratii pe propria raspundere conform careia ofertantul are prezentarea unei declaratii pe propria raspundere conform careia ofertantul are
cunostintelenecesa cunostintelenecesa cunostintelenecesa cunostintelenecesareoperriipecomputer reoperriipecomputer reoperriipecomputer reoperriipecomputer- -- -(formularnr.2 (formularnr.2 (formularnr.2 (formularnr.22 22 2) ) ) )
f ) Experienta similara Experienta similara Experienta similara Experienta similara- -- - ( formular nr. ( formular nr. ( formular nr. ( formular nr. 5 55 5 ) ) ) ). . . . Cerinta minima de calificare- prezentarea
documentuluisolicitat

24. 24. 24. 24. Altedocumenteobligatorii(documentedecalificare) Altedocumenteobligatorii(documentedecalificare) Altedocumenteobligatorii(documentedecalificare) Altedocumenteobligatorii(documentedecalificare) : :: :


- FormulardeOferta FormulardeOferta FormulardeOferta FormulardeOferta- -- - (formularnr.28) (formularnr.28) (formularnr.28) (formularnr.28). .. .
- Gr Gr Gr Graficdeprestareaserviciilor aficdeprestareaserviciilor aficdeprestareaserviciilor aficdeprestareaserviciilor- -- - (formularnr.2 (formularnr.2 (formularnr.2 (formularnr.23 3 3 3) )) )
- Declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa Declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa Declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa Declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca la elaborarea ofertei ca la elaborarea ofertei ca la elaborarea ofertei ca la elaborarea ofertei
ofertantulatinutcontdeobligatiilereferitoarelaconditiiledemuncasiprotectiamuncii,asacum ofertantulatinutcontdeobligatiilereferitoarelaconditiiledemuncasiprotectiamuncii,asacum ofertantulatinutcontdeobligatiilereferitoarelaconditiiledemuncasiprotectiamuncii,asacum ofertantulatinutcontdeobligatiilereferitoarelaconditiiledemuncasiprotectiamuncii,asacum
estereglementatinLege estereglementatinLege estereglementatinLege estereglementatinLegea319/2006 a319/2006 a319/2006 a319/2006- -- -Legeasecuritatiisisanatatiiinmunca Legeasecuritatiisisanatatiiinmunca Legeasecuritatiisisanatatiiinmunca Legeasecuritatiisisanatatiiinmunca-(formularnr.2 (formularnr.2 (formularnr.2 (formularnr.24 44 4) )) )
9
- Declaratie pe proprie raspundere in care va specifica ca pe parcursul derularii Declaratie pe proprie raspundere in care va specifica ca pe parcursul derularii Declaratie pe proprie raspundere in care va specifica ca pe parcursul derularii Declaratie pe proprie raspundere in care va specifica ca pe parcursul derularii
contractuluideprestariserviciiveterinare,ofertantulvaprestaserviciilerespectandintotalitate contractuluideprestariserviciiveterinare,ofertantulvaprestaserviciilerespectandintotalitate contractuluideprestariserviciiveterinare,ofertantulvaprestaserviciilerespectandintotalitate contractuluideprestariserviciiveterinare,ofertantulvaprestaserviciilerespectandintotalitate
prevederilecaietuluidesarcinianexatprezenteiDocumentatiideAtribuire prevederilecaietuluidesarcinianexatprezenteiDocumentatiideAtribuire prevederilecaietuluidesarcinianexatprezenteiDocumentatiideAtribuire prevederilecaietuluidesarcinianexatprezenteiDocumentatiideAtribuire-(formularnr.2 (formularnr.2 (formularnr.2 (formularnr.25 55 5) ) ) )
- AdeverintadelaColegiulMedicilorVeterin AdeverintadelaColegiulMedicilorVeterin AdeverintadelaColegiulMedicilorVeterin AdeverintadelaColegiulMedicilorVeterinariperazacaruiaesteinscrisaUnitatea ariperazacaruiaesteinscrisaUnitatea ariperazacaruiaesteinscrisaUnitatea ariperazacaruiaesteinscrisaUnitatea
Medical Medical Medical Medical- -- -Veterinarasi Veterinarasi Veterinarasi Veterinarasimediculveterinardeliberapracticaresponsabilcu mediculveterinardeliberapracticaresponsabilcu mediculveterinardeliberapracticaresponsabilcu mediculveterinardeliberapracticaresponsabilcuefectuareaprestarilor efectuareaprestarilor efectuareaprestarilor efectuareaprestarilor
de servicii in conformitate cu prevederile caietului de sarcini. de servicii in conformitate cu prevederile caietului de sarcini. de servicii in conformitate cu prevederile caietului de sarcini. de servicii in conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Cerinta minima de calificare:
prezentareaadeverinteidelaCMVdincaresareiasaurmatoarele:
ca la data de 01 a lunii 01 a lunii 01 a lunii 01 a lunii anterioare anterioare anterioare anterioare in care se face depunerea ofertelor in care se face depunerea ofertelor in care se face depunerea ofertelor in care se face depunerea ofertelor, respectiv
01.11.2013, medicul veterinar de libera practica este inscris in Colegiul Medicilor Veterinari si
areplatitacotizatialazi
ca in ultimele 12 luni, acesta nu a fost sanctionat pe linie profesionala de catre
ComisiadeDeontologieaColegiuluiMedicilorVeterinari
locul de exercitare a activitatii Unitatii Medical- Veterinare, conform inregistrarii in
Registrul Unic al Cabinetelor Medical- Veterinare apartinand Colegiului Medicilor Veterinari,
inclusivasediilorsecundaredacaestecazul.
- Copie dupa Certificatul de Inregistrare in Registrul Unic al Unitatii Medical Copie dupa Certificatul de Inregistrare in Registrul Unic al Unitatii Medical Copie dupa Certificatul de Inregistrare in Registrul Unic al Unitatii Medical Copie dupa Certificatul de Inregistrare in Registrul Unic al Unitatii Medical- -- -
Veterinare Veterinare Veterinare Veterinare,eliberatdeColegiulMediclorVeterinaridinRomania,vizatpeanul2013 2013 2013 2013
- CopiedupaC CopiedupaC CopiedupaC CopiedupaCartead artead artead arteade Identitate e Identitate e Identitate e IdentitatesauB sauB sauB sauBuletinuldeIdentitate uletinuldeIdentitate uletinuldeIdentitate uletinuldeIdentitate almediculuiveterinar almediculuiveterinar almediculuiveterinar almediculuiveterinar
deliberapractica deliberapractica deliberapractica deliberapracticaresponsabildeindeplinireacontractului responsabildeindeplinireacontractului responsabildeindeplinireacontractului responsabildeindeplinireacontractului,dincaresareiasaundeisiareacesta
domiciliulstabil. domiciliulstabil. domiciliulstabil. domiciliulstabil. Cartea de Identitate sauBuletinulde Identitate dupa care se prezinta copiein
cadrulproceduriitrebuiesafieintermendevalabilitateladatadeschideriiofertelor.
- Copie dupa un contract de servicii incinerare deseuri Copie dupa un contract de servicii incinerare deseuri Copie dupa un contract de servicii incinerare deseuri Copie dupa un contract de servicii incinerare deseuri de uz veterinar de uz veterinar de uz veterinar de uz veterinar, cu
valabilitateladatadepuneriiofertelor.
- Formular model declaraie iniial privind Formular model declaraie iniial privind Formular model declaraie iniial privind Formular model declaraie iniial privind ndeplinirea cerinelor de calificare ndeplinirea cerinelor de calificare ndeplinirea cerinelor de calificare ndeplinirea cerinelor de calificare- -- - ( ( ( (
formularnr.2 formularnr.2 formularnr.2 formularnr.26 66 6) )) )
- Declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca op Declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca op Declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca op Declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca operatorul economic va eratorul economic va eratorul economic va eratorul economic va
deschidesivaautorizaintermende90dezile,laColegiulMedicilorVeterinaridinRomania,o deschidesivaautorizaintermende90dezile,laColegiulMedicilorVeterinaridinRomania,o deschidesivaautorizaintermende90dezile,laColegiulMedicilorVeterinaridinRomania,o deschidesivaautorizaintermende90dezile,laColegiulMedicilorVeterinaridinRomania,o
Unitate Medical Unitate Medical Unitate Medical Unitate Medical- -- - Veteri Veteri Veteri Veterinara nara nara nara pe raza C pe raza C pe raza C pe raza C. .. .S SS S. .. .V VV V. .. .A AA A. .. .- -- -ului pentru care a depus oferta, in caz ca va fi ului pentru care a depus oferta, in caz ca va fi ului pentru care a depus oferta, in caz ca va fi ului pentru care a depus oferta, in caz ca va fi
declaratcastigator declaratcastigator declaratcastigator declaratcastigator- -- - (formularnr.2 (formularnr.2 (formularnr.2 (formularnr.27 77 7) ) ) )

25. 25. 25. 25. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina
ofertavalabila ofertavalabila ofertavalabila ofertavalabila : :: :
10.02.2014 10.02.2014 10.02.2014 10.02.2014

26. 26. 26. 26. Criteriideatribuiereacontractului Criteriideatribuiereacontractului Criteriideatribuiereacontractului Criteriideatribuiereacontractului : :: :
a. Criteriulap Criteriulap Criteriulap Criteriulaplicatpentruatribuireacontr licatpentruatribuireacontr licatpentruatribuireacontr licatpentruatribuireacontractuluideachiziiepublic actuluideachiziiepublic actuluideachiziiepublic actuluideachiziiepublic :oferta
ceamaiavantajoasadinpunctdevederetehnico-economic.
b. Evaluareaofertelordinpunctdevederetehnico Evaluareaofertelordinpunctdevederetehnico Evaluareaofertelordinpunctdevederetehnico Evaluareaofertelordinpunctdevederetehnico- -- -economicsevaface economicsevaface economicsevaface economicsevaface
pentrufiecarelotinpartedupaurmatorulpunctaj pentrufiecarelotinpartedupaurmatorulpunctaj pentrufiecarelotinpartedupaurmatorulpunctaj pentrufiecarelotinpartedupaurmatorulpunctaj : :: :
Nr. Nr. Nr. Nr.
crt. crt. crt. crt.
Denumireafactoruluiluati Denumireafactoruluiluati Denumireafactoruluiluati Denumireafactoruluiluatinconsiderare nconsiderare nconsiderare nconsiderare Procentdin Procentdin Procentdin Procentdin
totalpunctaj( totalpunctaj( totalpunctaj( totalpunctaj(
%) %) %) %)
1 11 1 Pretul 30
Factorultehnicdincare

70
Distantainkilometripedrumpublicdeschiscirculatieirutiere,delaloculde
domiciliulstabiltrecutinacteledeidentitate(C.I.sauB.I.)alemedicului
veterinardeliberapracticaresponsabilcuexecutiacontractuluisipanala
centruladministrativ(sediulPrimariei)perazacaruiaisiaresediul
C.S.V.A.-ulpentrucaresedepuneoferta
30%
2 22 2
Distantainkilometripedrumpublicdeschiscirculatieirutiere,delalocul
undeisiexercitaactivitateaUnitateaMedical-Veterinaraapartinand
operatoruluieconomic,conformdatelordinCertificatuldeInregistrarein
RegistrulUnicalColegiulMedicilorVeterinarisiaadeverinteiinoriginal
eliberatadeColegiulMedicilorVeterinaridinRomaniasipanalacentrul
administrativ(primaria)perazacaruiaisiaresediulC.S.V.A-ulpentrucare
30%
10
sedepuneoferta.Incazulincareoperatoruleconomicareinregistratin
RegistrulUnicalCabinetelorMedical-Veterinaresiunsediusecundar,se
valuainconsideraredistantadelasediulcelmaiapropiatdecentrul
administrativ(sediulPrimariei)perazacaruiaisiaresediulC.S.V.A-ul
pentrucaresedepuneoferta
Numaruldespecialisti(mediciveterinari,asistentiveterinarisautehnicieni
veterinari)angajati(inclusivadministrator/administratoriioperatorilor
economici,conformdocumentelorconstatatoareprezentate,dacaacestia
facpartedincategoriileenumerateanterior)aioperatoruluieconomic,cu
respectareaart.23,literac,alin.4dinprezentaFisadeDateaAchizitiei
40%

b.1.Evaluarea b.1.Evaluarea b.1.Evaluarea b.1.Evaluareaoferteidepret oferteidepret oferteidepret oferteidepret
Oferta cu cel mai mic pret primeste 100 puncte. Celelalte oferte sunt ierarhizate
folosindurmatoareaformula(regulade3simpla):
PunctajX=(ofertacucelmaimicpret/ofertaluatainconsiderare)x100=Xpuncte PunctajX=(ofertacucelmaimicpret/ofertaluatainconsiderare)x100=Xpuncte PunctajX=(ofertacucelmaimicpret/ofertaluatainconsiderare)x100=Xpuncte PunctajX=(ofertacucelmaimicpret/ofertaluatainconsiderare)x100=Xpuncte
Pentru determinarea pretului ofertei total al ofertei pretului ofertei total al ofertei pretului ofertei total al ofertei pretului ofertei total al ofertei, evaluarea se va face adunand adunand adunand adunand
tarifele prezentate la fiecare pozitie tarifele prezentate la fiecare pozitie tarifele prezentate la fiecare pozitie tarifele prezentate la fiecare pozitie de catre operatorii economici participanti la procedura.
Oferta de pret se va face pentru urmatoarele pozitii din cadrul unui lot, in conformitate cu
prevederilecaietuluidesarcini(componentaunuilot):
Nr.
crt.
Aciunea desfurat
Tariful, exclusiv
TVA
1. Inspecia animalelor dispus de direciile sanitar-veterinare i pentru sigurana
alimentelor judeene, respectiv a municipiului Bucureti
.lei/exploataie
nonprofesional
a) bovine . lei/cap de animal
b) ecvidee .lei/cap de animal
c) ovine, caprine .lei/cap de animal
d) suine .lei/cap de animal
e) carnasiere .lei/cap de animal
f) psri .lei/cap de animal
2. Examinarea clinic a animalelor pentru
suspiciunea bolilor majore, dispus conform
legislaiei specifice
g) albine, viermi de mtase etc. .lei/familie
a) animale mari .lei/cap de animal
b) animale mici i mijlocii .lei/cap de animal
c) suine .lei/cap de animal
d) psri .lei/cap de animal
3. Recoltri de probe de snge pentru examene
de laborator (serologice, hematologice,
biochimice, virusologice, parazitologice etc.)
e) alte specii .lei/cap de animal
a) animale mari .lei/cap de animal
b) animale mici i mijlocii .lei/cap de animal
c) psri .lei/cap de animal
4. Recoltarea probelor de organe, esuturi i a
altor probe pentru analize de laborator,
efectuarea de necropsii, pentru diagnosticul
bolilor, altele dect encefalopatiile
spongiforme transmisibile i pesta porcin
clasic
d) alte probe, inclusiv coprologice .lei/cap de animal
a) animale mari .lei/cap de animal
b) animale mici i mijlocii .lei/cap de animal
c) porci domestici .lei/cap de animal
5. Recoltarea probelor pentru diagnosticul
encefalopatiilor spongiforme transmisibile i
recoltarea probelor de organe, esuturi pentru
analize de laborator, efectuarea de necropsii,
n vederea diagnosticului pestei porcine
clasice
d) porci slbatici .lei/cap de animal
a) tuberculinare - test unic .lei/cap de animal
b) TCS .lei/cap de animal
c) maleinare .lei/cap de animal
6. Activiti de depistare prin examen alergic
d) paratuberculinare .lei/cap de animal
7. Recoltare probe sanitaie, ap, furaje .lei/prob
a) animale mari .lei/cap de animal
b) ovine, caprine .lei/cap de animal
c) suine .lei/cap de animal
d) carnasiere .lei/cap de animal
e) psri - oculoconjunctival .lei/cap de animal
8. Activiti imunoprofilactice
f) psri - injectabil .lei/cap de animal
a) n uniti zootehnice, de industrie
alimentar, la gospodriile populaiei
.lei/100 m
2
9. Lucrri de decontaminare, dezinfecie,
dezinsecie, deratizare i de necesitate
b) n camere de incubaie, viermi de
mtase etc.
.lei/m
2

a) bovine .lei/cap de animal 10. Manopera privind identificarea i nregistrarea
animalelor, a micrilor i a evenimentelor
b) ovine, caprine - dou crotalii .lei/cap de animal
11
c) ovine, caprine - o singur crotalie .lei/cap de animal
d) suine .lei/cap de animal
suferite de acestea, corectarea eventualelor
erori
e) ecvidee* .lei/cap de animal
a) bovine, ecvidee, lot cuprins ntre 1 i
5 animale
.lei/lot de animale
b) bovine, ecvidee, lot cuprins ntre 6 i
20 de animale
.lei/lot de animale
c) bovine, ecvidee, lot mai mare de 20
de animale
.lei/lot de animale
d) ovine, caprine, lot cuprins ntre 1 i
10 animale
.lei/lot de animale
e) ovine, caprine, lot cuprins ntre 11 i
20 de animale
.lei/lot de animale
f) ovine, caprine, lot cuprins ntre 21 i
50 de animale
.lei/lot de animale
g) ovine, caprine, lot cuprins ntre 51 i
100 de animale
.lei/lot de animale
h) ovine, caprine lot mai mare de 100
de animale
.lei/lot de animale
i) suine, lot cuprins ntre 1 i 10
animale
.lei/lot de animale
j) suine, lot cuprins ntre 11 i 50 de
animale
.lei/lot de animale
11. Inspecia animalelor vii n vederea certificrii
strii de sntate a acestora*
k) suine, lot mai mare de 50 de
animale
.lei/lot de animale
* Tariful este suportat de ctre deintorul animalelor ( punctul nr. 10, litera e) si punctul nr. 11 ) iar tarifele prezentate acolo nu se vor lua in
considerareladeterminareapretuluitotalalofertei.AstfelsevoradunaDOARtarifeledelapunctele1-10,literelea)-d)inclusiv.

Tariful va fi exprimat in RON fara TVA/ cap de animal pentru fiecare specie in parte,
fr a se depasi tarifele aprobate prin HOTRREA DE GUVERN nr. 341/ 2012 HOTRREA DE GUVERN nr. 341/ 2012 HOTRREA DE GUVERN nr. 341/ 2012 HOTRREA DE GUVERN nr. 341/ 2012 pentru pentru pentru pentru
aprobarea aciunilor sanitar aprobarea aciunilor sanitar aprobarea aciunilor sanitar aprobarea aciunilor sanitar- -- -veterinare cuprinse n Programul aciunilor de veterinare cuprinse n Programul aciunilor de veterinare cuprinse n Programul aciunilor de veterinare cuprinse n Programul aciunilor de
supraveghere,prevenire,controlieradicareabolilorlaanimale,acelortransmisibilede supraveghere,prevenire,controlieradicareabolilorlaanimale,acelortransmisibilede supraveghere,prevenire,controlieradicareabolilorlaanimale,acelortransmisibilede supraveghere,prevenire,controlieradicareabolilorlaanimale,acelortransmisibilede
laanimalelaom, laanimalelaom, laanimalelaom, laanimalelaom,proteciaanimaleloriproteciamediului,deidentificareinregistrare proteciaanimaleloriproteciamediului,deidentificareinregistrare proteciaanimaleloriproteciamediului,deidentificareinregistrare proteciaanimaleloriproteciamediului,deidentificareinregistrare
a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor, a aciunilor prevzute n Programul de a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor, a aciunilor prevzute n Programul de a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor, a aciunilor prevzute n Programul de a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor, a aciunilor prevzute n Programul de
supraveghere i control n domeniul siguranei alimentelor, precum i a tarifelor supraveghere i control n domeniul siguranei alimentelor, precum i a tarifelor supraveghere i control n domeniul siguranei alimentelor, precum i a tarifelor supraveghere i control n domeniul siguranei alimentelor, precum i a tarifelor
maximaleaf maximaleaf maximaleaf maximaleaferenteacestorapentruanul2012 erenteacestorapentruanul2012 erenteacestorapentruanul2012 erenteacestorapentruanul2012,respectivLegea191/2012pentruaprobarea respectivLegea191/2012pentruaprobarea respectivLegea191/2012pentruaprobarea respectivLegea191/2012pentruaprobarea
O.U.G.nr.23/2010,privindidentificareasiinregistrareasuinelor,ovinelorsicaprinelor,precum O.U.G.nr.23/2010,privindidentificareasiinregistrareasuinelor,ovinelorsicaprinelor,precum O.U.G.nr.23/2010,privindidentificareasiinregistrareasuinelor,ovinelorsicaprinelor,precum O.U.G.nr.23/2010,privindidentificareasiinregistrareasuinelor,ovinelorsicaprinelor,precum
si pentru modificarea si completarea unor acte normative. si pentru modificarea si completarea unor acte normative. si pentru modificarea si completarea unor acte normative. si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Depasirea tarifelor maximale din
H.G.nr.341/2012si Legea191/2012pentruaprobareaO.U.G.nr.23/2010,la1(una)
sau mai multe actiuni, duce la descalificarea ofertei operatorului economic participant la
procedura.
Incazulincarepanaladatalimitadedepunereaofertelor,respectiv 09.12.2013 09.12.2013 09.12.2013 09.12.2013vorfi
publicate acte legislative care sa stabileasca actiunile sanitare- veterinare precum si tarifele
maximaleaferenteacestora,prevazuteafiefectuatepeparcursulanului2013 2013 2013 2013,atunciofertade
pret se va intocmi tinand cont de noile prevederi legislative. Deasemenea, depasirea tarifelor
maximale prevazute de noile acte normative la 1 ( una ) sau mai multe actiuni, duce la
descalificareaoferteioperatoruluieconomicparticipantlaprocedura.

b.2.Evaluareaoferteite b.2.Evaluareaoferteite b.2.Evaluareaoferteite b.2.Evaluareaoferteitehnice. hnice. hnice. hnice.


b.2.1. Evaluarea ofertei tehnice privind Distanta in kilometri pe drum public
deschiscirculatieirutiere,delaloculdedomiciliulstabiltrecutinacteledeidentitate(C.I.sau
B.I. ) ale medicului veterinar de libera practica responsabil cu executia contractului si pana la
centruladministrativ(sediulPrimariei)perazacaruiaisiaresediulC.S.V.A.-ulpentrucarese
depuneoferta
Punctelesevoracordainfelulurmator: Punctelesevoracordainfelulurmator: Punctelesevoracordainfelulurmator: Punctelesevoracordainfelulurmator:
09,99kilometri-100puncte 100puncte 100puncte 100puncte
10,0024,99kilometri-75puncte 75puncte 75puncte 75puncte
>25,00kilometri-50puncte 50puncte 50puncte 50puncte

12
b.2.2. Evaluarea ofertei tehnice privind Distanta in kilometri pe drum public
deschis circulatiei rutiere, de la locul unde isi exercita activitatea Unitatea Medical- Veterinara
apartinand operatorului economic, conform datelor din Certificatul de Inregistrare in Registrul
Unic al Colegiul Medicilor Veterinari si a adeverintei in original eliberata de Colegiul Medicilor
VeterinaridinRomaniasipanalacentruladministrativ(primaria)perazacaruiaisiaresediul
C.S.V.A-ulpentrucaresedepuneoferta.Incazulincareoperatoruleconomicareinregistratin
RegistrulUnicalCabinetelorMedical-Veterinaresiunsediusecundar,sevaluainconsiderare
distantadelasediulcelmaiapropiatdecentruladministrativ(sediulPrimariei)perazacaruia
isiaresediulC.S.V.A-ulpentrucaresedepuneoferta.Dacaestecazul,laevaluaresevalua
in considerare adresa sediului secundar al unitatii medicale- veterinare daca acesta este mai
apropiat de centrul administrativ al C.S.V.- ului pentru care se depune oferta, dar numai cu
conditia ca acesta sa fie consemnat in certificatul de inregistrare in Registrul Unic a unitatii
medical-veterinaresiinadeverintaeliberatadeColegiulmedicilorveterinaridocumentedepuse
incadruldocumentelordecalificareconformcerintelorarticolului24.
Punctelesevoracordainfelulurmator: Punctelesevoracordainfelulurmator: Punctelesevoracordainfelulurmator: Punctelesevoracordainfelulurmator:
09,99kilometri-100puncte 100puncte 100puncte 100puncte
10,0024,99kilometri-75puncte 75puncte 75puncte 75puncte
>25,00kilometri-50puncte 50puncte 50puncte 50puncte

b.2.3. Evaluarea ofertei tehnice privind Numarul de specialisti ( medici


veterinari, asistenti veterinari sau tehnicieni veterinari ) angajati ( inclusiv administrator/
administratorii operatorilor economici, conform documentelor constatatoare prezentate, daca
acestia fac parte din categoriile enumerate anterior ) ai operatorului economic, cu respectarea
art.23,literac,alin.4dinprezentaFisadeDateaAchizitiei
Punctelesevoracordainfelulurmator: Punctelesevoracordainfelulurmator: Punctelesevoracordainfelulurmator: Punctelesevoracordainfelulurmator:
Ofertacarevaasiguracelmaimarenumardespecialistipestecerintelearticolului23,
literaC,punctul4-100puncte 100puncte 100puncte 100puncte
pentruunnumarmaimicdespecialistipunctajulseacordaprocentualastfel:
PunctajX=Nr.specialisti/Nr.maximdespecialistix100=X PunctajX=Nr.specialisti/Nr.maximdespecialistix100=X PunctajX=Nr.specialisti/Nr.maximdespecialistix100=X PunctajX=Nr.specialisti/Nr.maximdespecialistix100=Xpuncte puncte puncte puncte

b.3.Adjudecareacontractului b.3.Adjudecareacontractului b.3.Adjudecareacontractului b.3.Adjudecareacontractului
Alegereaofertantuluicastigator Alegereaofertantuluicastigator Alegereaofertantuluicastigator Alegereaofertantuluicastigator
Ceamaiavantajoasaofertatehnico-economicaestestabilitapebazaraportului30/70 raportului30/70 raportului30/70 raportului30/70
datdepretsicalitateatehnicaconformarticolului26,literab.dinFisadeDateaAchizitiei.
Punctajelefinanciaresitehnicerezultateseaduna.Acordareacontractuluisevadecide
infavoareacontractantuluicuofertacarearecelmaimarepunctajastfelrezultat.

c. Atribuireacontractuluideachizitiepublica Atribuireacontractuluideachizitiepublica Atribuireacontractuluideachizitiepublica Atribuireacontractuluideachizitiepublica : :: :
1. Garantiadebunaexecutie Garantiadebunaexecutie Garantiadebunaexecutie Garantiadebunaexecutie : : : :inconformitatecuprevederileart.18,lit.B
dinprezentaFisadeDateaachizitiei
2. Ajustareapretuluicontractului Ajustareapretuluicontractului Ajustareapretuluicontractului Ajustareapretuluicontractului-DA,dupacumurmeaza: DA,dupacumurmeaza: DA,dupacumurmeaza: DA,dupacumurmeaza:
Contractul subsecvent care se va incheia intre parti in anul 2013 2013 2013 2013 ( primul contract subsecvent ), va
cuprinde actiunile sanitar-veterinare si tarifele prevazute in HOTRREA DE GUVERN nr. HOTRREA DE GUVERN nr. HOTRREA DE GUVERN nr. HOTRREA DE GUVERN nr. 341/ 2012 341/ 2012 341/ 2012 341/ 2012 pentru pentru pentru pentru
aprobarea aciunilor sanitar aprobarea aciunilor sanitar aprobarea aciunilor sanitar aprobarea aciunilor sanitar- -- -veterinare cuprinse n Programul aciunilor de supraveghere, prevenire, control i veterinare cuprinse n Programul aciunilor de supraveghere, prevenire, control i veterinare cuprinse n Programul aciunilor de supraveghere, prevenire, control i veterinare cuprinse n Programul aciunilor de supraveghere, prevenire, control i
eradicareabolilorlaanimale,acelortransmisibiledelaanimalelaom,proteciaanimaleloriprot eradicareabolilorlaanimale,acelortransmisibiledelaanimalelaom,proteciaanimaleloriprot eradicareabolilorlaanimale,acelortransmisibiledelaanimalelaom,proteciaanimaleloriprot eradicareabolilorlaanimale,acelortransmisibiledelaanimalelaom,proteciaanimaleloriproteciamediului, eciamediului, eciamediului, eciamediului,
de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor, a aciunilor prevzute n Programul de de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor, a aciunilor prevzute n Programul de de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor, a aciunilor prevzute n Programul de de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor, a aciunilor prevzute n Programul de
supraveghereicontrolndomeniulsiguraneialimentelor,precumiatarifelormaximaleaferenteacestorapentru supraveghereicontrolndomeniulsiguraneialimentelor,precumiatarifelormaximaleaferenteacestorapentru supraveghereicontrolndomeniulsiguraneialimentelor,precumiatarifelormaximaleaferenteacestorapentru supraveghereicontrolndomeniulsiguraneialimentelor,precumiatarifelormaximaleaferenteacestorapentru
anul anul anul anul2 22 2012si 012si 012si 012siLegea191/2012pentruaprobareaO.U.G.nr.23/2010,privindidentificareasiinregistrareasuinelor, Legea191/2012pentruaprobareaO.U.G.nr.23/2010,privindidentificareasiinregistrareasuinelor, Legea191/2012pentruaprobareaO.U.G.nr.23/2010,privindidentificareasiinregistrareasuinelor, Legea191/2012pentruaprobareaO.U.G.nr.23/2010,privindidentificareasiinregistrareasuinelor,
ovinelorsicaprinelor,precumsipentrumodificareasicompletareaunoractenormative. ovinelorsicaprinelor,precumsipentrumodificareasicompletareaunoractenormative. ovinelorsicaprinelor,precumsipentrumodificareasicompletareaunoractenormative. ovinelorsicaprinelor,precumsipentrumodificareasicompletareaunoractenormative.
In cazul in care pana la semnarea primului contract subsecvent vor fi publicate in legislatie actiunile
sanitare- veterinare precum si tarifele maximale aferente acestora, prevazute a fi efectuate pe parcursul anului
2013,atunciprimulcontractsubsecventsevaintocmiinconformitatenoileprevederi.
In ipoteza in care dupa semnarea primului contract subsecvent vor fi publicate tarifele maximale aferente
aciunilordesupraveghere,prevenire,controlieradicareabolilorlaanimale,acelortransmisibiledelaanimalela aciunilordesupraveghere,prevenire,controlieradicareabolilorlaanimale,acelortransmisibiledelaanimalela aciunilordesupraveghere,prevenire,controlieradicareabolilorlaanimale,acelortransmisibiledelaanimalela aciunilordesupraveghere,prevenire,controlieradicareabolilorlaanimale,acelortransmisibiledelaanimalela
om, protecia animalelor i protecia om, protecia animalelor i protecia om, protecia animalelor i protecia om, protecia animalelor i protecia mediului, de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i mediului, de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i mediului, de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i mediului, de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i
caprinelor, a aciunilor prevzute n Programul de supraveghere i control n domeniul siguranei alimentelor prin caprinelor, a aciunilor prevzute n Programul de supraveghere i control n domeniul siguranei alimentelor prin caprinelor, a aciunilor prevzute n Programul de supraveghere i control n domeniul siguranei alimentelor prin caprinelor, a aciunilor prevzute n Programul de supraveghere i control n domeniul siguranei alimentelor prin
13
HotarareadeGuvern HotarareadeGuvern HotarareadeGuvern HotarareadeGuvernsiacesteasuntdiferitefatadeceledinHOTRREADEGUVERNNR.341/2012SILEGEA
191/ 2012 PENTRU APROBAREA O.U.G. NR. 23/ 2010, PRIVIND IDENTIFICAREA SI INREGISTRAREA
SUINELOR, OVINELOR SI CAPRINELOR, PRECUM SI PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA UNOR
ACTE NORMATIVE tarifele prevazute in primul contract subsecvent se vor ajusta in mod corespunzator, conform
prevederiloralin.6.2si6.3.

Cele 4 contracte subsecvente ce se vor incheia anual ( DEC. 2013- DEC.2017 ) vor cuprinde tarifele si
actiunilesanitar-veterinareprevazuteinlegislatieafiefectuateladataincheieriifiecaruicontractsubsecvent.
Incepand cu luna decembrie 2014 ( al doilea contract subsecvent ) si pana in luna decembrie 2017, in
contractele subsecvente care se vor semna intre DSVSA Suceava si operatorul economic desemnat castigator
tarifelesepotajusta(dacaestecazul),dupacumurmeaza:
- in luna decembrie 2014, pretul contractului poate sa scada sau sa creasca pentru fiecare pozitie,
proportional proportional proportional proportional cu scaderea sau cresterea tarifelor reglementate prin legislatia in vigoare, respectiv actele normative
pentruaprobareaaciunilorsanitar-veterinarecuprinsenProgramulaciunilordesupraveghere,prevenire,control
ieradicareabolilorlaanimale,acelortransmisibiledelaanimalelaom,proteciaanimaleloriproteciamediului,
de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor, a aciunilor prevzute n Programul de
supraveghereicontrolndomeniulsiguraneialimentelor,precumiatarifelormaximaleaferenteacestorapentru
anul201 201 201 2014 44 4. .. .
- in luna decembrie 2015, ( al treilea contract subsecvent ) pretul contractului poate sa scada sau sa
creasca pentru fiecare pozitie proportional proportional proportional proportional cu scaderea sau cresterea tarifelor reglementate prin legislatia in
vigoare, respectiv actele normative pentru aprobarea aciunilor sanitar-veterinare cuprinse n Programul aciunilor
de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om,
proteciaanimaleloriproteciamediului,deidentificareinregistrareabovinelor,suinelor,ovineloricaprinelor,a
aciunilor prevzute n Programul de supraveghere i control n domeniul siguranei alimentelor, precum i a
tarifelormaximaleaferenteacestorapentruanul201 201 201 2015 55 5. .. .
-inanul2016(alpatruleacontractsubsecvent),pretulcontractuluipoatesascadasausacreascapentru
fiecare pozitie proportional proportional proportional proportional cu scaderea sau cresterea tarifelor reglementate prin legislatia in vigoare, respectiv
actele normative pentru aprobarea aciunilor sanitar-veterinare cuprinse n Programul aciunilor de supraveghere,
prevenire,controlieradicareabolilorlaanimale,acelortransmisibiledelaanimalelaom,proteciaanimalelori
proteciamediului,deidentificareinregistrareabovinelor,suinelor,ovineloricaprinelor,aaciunilorprevzuten
Programul de supraveghere i control n domeniul siguranei alimentelor, precum i a tarifelor maximale aferente
acestorapentruanul201 201 201 2016 66 6. .. .

In cazul in care pe parcursul derularii unuia din cele patru contracte subsecvente ( decembrie 2013 decembrie 2013 decembrie 2013 decembrie 2013- -- -
de de de decembrie 2014 cembrie 2014 cembrie 2014 cembrie 2014; decembrie 201 decembrie 201 decembrie 201 decembrie 2014 44 4- -- - decembrie 201 decembrie 201 decembrie 201 decembrie 2015; 5; 5; 5; decembrie 201 decembrie 201 decembrie 201 decembrie 2015 55 5- -- - decembrie 201 decembrie 201 decembrie 201 decembrie 2016; 6; 6; 6; decembrie 201 decembrie 201 decembrie 201 decembrie 2016 66 6- -- -
decembrie 201 decembrie 201 decembrie 201 decembrie 2017 77 7 ) actele normative pentru aprobarea aciunilor sanitar-veterinare cuprinse n Programul aciunilor
de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om,
proteciaanimaleloriproteciamediului,deidentificareinregistrareabovinelor,suinelor,ovineloricaprinelor,a
aciunilor prevzute n Programul de supraveghere i control n domeniul siguranei alimentelor, precum i a
tarifelor maximale aferente acestora pentru anii, aflate in vigoare la data semnarii contractului subsecvent sufera
modificari, sau apar noi prevederi legislative cu privire la serviciile veterinare contractate, atunci contractul
subsecvent se va actualiza cu noile prevederi legale si noile tarife ( conform proportionalitatii specificate la art.6,
alin.6.2.),printr-unaddendumlacontractulsubsecventaflatinvigoare.

27. 27. 27. 27. Denumirea i adresa organismului compete Denumirea i adresa organismului compete Denumirea i adresa organismului compete Denumirea i adresa organismului competent de rezolvare a nt de rezolvare a nt de rezolvare a nt de rezolvare a
contestaiilor. contestaiilor. contestaiilor. contestaiilor.
ConsiliulNationaldeSolutionareaContestatiilorBucuresti ConsiliulNationaldeSolutionareaContestatiilorBucuresti ConsiliulNationaldeSolutionareaContestatiilorBucuresti ConsiliulNationaldeSolutionareaContestatiilorBucuresti
Adresa Adresa Adresa Adresa :StrStavropoleos,nr.6,Sector3,Bucuresti,Romania,030084 :StrStavropoleos,nr.6,Sector3,Bucuresti,Romania,030084 :StrStavropoleos,nr.6,Sector3,Bucuresti,Romania,030084 :StrStavropoleos,nr.6,Sector3,Bucuresti,Romania,030084
Tel./fax0213104641 Tel./fax0213104641 Tel./fax0213104641 Tel./fax0213104641 ;0213104642 ;0213104642 ;0213104642 ;0213104642
e ee e- -- -mail mail mail mail : : : :off off off office@cnsc.ro ice@cnsc.ro ice@cnsc.ro ice@cnsc.ro

28. 28. 28. 28. Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea
cailordeatac cailordeatac cailordeatac cailordeatac : :: :
CompartimentulJuridicDSVSASuceava CompartimentulJuridicDSVSASuceava CompartimentulJuridicDSVSASuceava CompartimentulJuridicDSVSASuceava
StradaScurta,nr.2,LocalitateaSuceava, StradaScurta,nr.2,LocalitateaSuceava, StradaScurta,nr.2,LocalitateaSuceava, StradaScurta,nr.2,LocalitateaSuceava,
JudetulSuceava,Romania,cod720223 JudetulSuceava,Romania,cod720223 JudetulSuceava,Romania,cod720223 JudetulSuceava,Romania,cod720223
Tel./fax0230522848 Tel./fax0230522848 Tel./fax0230522848 Tel./fax0230522848 ;0230520216 ;0230520216 ;0230520216 ;0230520216

29. 29. 29. 29. Denumi Denumi Denumi Denumireainstanteicompetente reainstanteicompetente reainstanteicompetente reainstanteicompetente : :: :
14
CurteadeApel CurteadeApel CurteadeApel CurteadeApelSuceava Suceava Suceava Suceava
SectiaContenciossiAdministrativ SectiaContenciossiAdministrativ SectiaContenciossiAdministrativ SectiaContenciossiAdministrativ
StradaStefancelMare,nr.62,LocalitateSuceava StradaStefancelMare,nr.62,LocalitateSuceava StradaStefancelMare,nr.62,LocalitateSuceava StradaStefancelMare,nr.62,LocalitateSuceava
JudetSuceava,Romania,codpostal720062 JudetSuceava,Romania,codpostal720062 JudetSuceava,Romania,codpostal720062 JudetSuceava,Romania,codpostal720062
Tel./fax0230214948 Tel./fax0230214948 Tel./fax0230214948 Tel./fax0230214948

30. 30. 30. 30. Alteinformatii Alteinformatii Alteinformatii Alteinformatii : :: :
a. a. a. a. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a anula aplicarea procedurii, daca
pe parcursul procesului de atribuire apar modificari legislative majore care interzic autoritatii
contractante achizitionarea unor servicii din cele care fac obiectul prezentei documentatii de
atribuire.
b. b. b. b. Obiectulacordului-cadrusemodificacorespunzatorpeparcursulderularii,potrivit
modificarilorlegislativeintervenite.
c. c. c. c. Cadrullegislativ Cadrullegislativ Cadrullegislativ Cadrullegislativ
LEGISLATIENATIONALA LEGISLATIENATIONALA LEGISLATIENATIONALA LEGISLATIENATIONALA
LEGEnr.111din27aprilie2006 LEGEnr.111din27aprilie2006 LEGEnr.111din27aprilie2006 LEGEnr.111din27aprilie2006 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 74/2005 privind nfiinarea Autoritii
NaionalepentruReglementareaiMonitorizareaAchiziiilorPublice,MONITORULOFICIALnr.379din3mai2006.
LEGEnr.337 LEGEnr.337 LEGEnr.337 LEGEnr.337din17iulie2006 din17iulie2006 din17iulie2006 din17iulie2006pentruaprobareaOrdonaneideurgentaaGuvernuluinr.34/2006privindatribuireacontractelorde
achiziiepublica,acontractelordeconcesiunedelucrripubliceiacontractelordeconcesiunedeservicii,MONITORULOFICIALnr.625din
20iulie2006.
LEGEnr.128din5mai2007 LEGEnr.128din5mai2007 LEGEnr.128din5mai2007 LEGEnr.128din5mai2007pentrumodificareaicompletareaOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.34/2006privindatribuirea
contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, MONITORUL
OFICIALnr.309din9mai2007.
LEGE nr. 228 din 4 iulie 2007 LEGE nr. 228 din 4 iulie 2007 LEGE nr. 228 din 4 iulie 2007 LEGE nr. 228 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanei de urgena a Guvernului nr. 30/2006 privind funcia de verificare a
aspectelorproceduraleaferenteprocesuluideatribuireacontractelordeachiziiepublic,MONITORULOFICIALnr.471din12iulie2007.
ORDONAN DE URGEN nr. 74 din 29 iunie 2005 ORDONAN DE URGEN nr. 74 din 29 iunie 2005 ORDONAN DE URGEN nr. 74 din 29 iunie 2005 ORDONAN DE URGEN nr. 74 din 29 iunie 2005, privind nfiinarea Autoritii Naionale pentru Reglementarea i
MonitorizareaAchiziiilorPublice,cumodificrileicompletrileadusedeLEGEAnr.111din27aprilie2006;ORDONANADEURGENnr.
25din18aprilie2007;ORDONANADEURGENnr.19din7martie2009.
HOTRRE nr. 895 din 4 august 2005 HOTRRE nr. 895 din 4 august 2005 HOTRRE nr. 895 din 4 august 2005 HOTRRE nr. 895 din 4 august 2005 privind organizarea i funcionarea Autoritii Naionale pentru Reglementarea i
MonitorizareaAchiziiilorPubliceMONITORULOFICIALnr.751din18august2005.
HOTRRE nr. 901 din 4 august 2005 HOTRRE nr. 901 din 4 august 2005 HOTRRE nr. 901 din 4 august 2005 HOTRRE nr. 901 din 4 august 2005 privind aprobarea Strategiei de reforma a sistemului achiziiilor publice, precum i a
planuluideaciunepentruimplementareaacesteianperioada2005-2007,MONITORULOFICIALnr.758din19august2005.
HOTRREnr.942din19iulie2006 HOTRREnr.942din19iulie2006 HOTRREnr.942din19iulie2006 HOTRREnr.942din19iulie2006pentruaprobareaNormelor deaplicareaOrdonanteideurgentaaGuvernuluinr.30/2006
privindfunctiadeverificareaaspectelorproceduraleaferenteprocesuluideatribuireacontractelordeachizitiepublica,MONITORULOFICIAL
nr.661din1august2006,cumodificrileicompletrileadusedeHOTRREAnr.1.083din5septembrie2007.
HOTRREnr.925din19iulie2006 HOTRREnr.925din19iulie2006 HOTRREnr.925din19iulie2006 HOTRREnr.925din19iulie2006pentruaprobareanormelordeaplicareaprevederilorreferitoarelaatribuireacontractelorde
achiziiepublicadinOrdonantadeurgentaaGuvernuluinr.34/2006,modificataprinH.G.834din22iulie2009,publicatainMonitorulOficialnr.
515din27iulie2009.
HOTRRE nr. 1.0 HOTRRE nr. 1.0 HOTRRE nr. 1.0 HOTRRE nr. 1.056 din 9 august 2006 56 din 9 august 2006 56 din 9 august 2006 56 din 9 august 2006 privind modificarea art. 102 din Hotrrea Guvernului nr. 925/2006, MONITORUL
OFICIALnr.727din25august2006.
HOTRREnr.1.337din27septembrie2006 HOTRREnr.1.337din27septembrie2006 HOTRREnr.1.337din27septembrie2006 HOTRREnr.1.337din27septembrie2006privindcompletareaHotrriiGuvernuluinr.925/2006,MONITORULOFICIALnr.
817din4octombrie2006.
HOTRRE nr. 782 din 14 iunie 2006 HOTRRE nr. 782 din 14 iunie 2006 HOTRRE nr. 782 din 14 iunie 2006 HOTRRE nr. 782 din 14 iunie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Naional de
SoluionareaContestaiilor,MONITORULOFICIALnr.553din27iunie2006.
HOTRRE nr. 1.660 din 22 noi HOTRRE nr. 1.660 din 22 noi HOTRRE nr. 1.660 din 22 noi HOTRRE nr. 1.660 din 22 noiembrie 2006 embrie 2006 embrie 2006 embrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelordeachiziiepublicprinmijloaceelectronicedinOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.34/2006,modificataprinH.G.nr.198din27
februarie2008siprinH.G.370din25martie2009.
HOTRREnr.1.083din5septembrie2007 HOTRREnr.1.083din5septembrie2007 HOTRREnr.1.083din5septembrie2007 HOTRREnr.1.083din5septembrie2007pentrumodificareaicompletareaNormelordeaplicareaOrdonaneideurgena
Guvernuluinr.30/2006privindfunciadeverificareaaspectelorproceduraleaferenteprocesuluideatribuireacontractelordeachiziiepublic,
aprobateprinHotrreaGuvernuluinr.942/2006MONITORULOFICIALnr.627din12septembrie2007.
HOTRRE nr. 525 din 30 mai 2007 HOTRRE nr. 525 din 30 mai 2007 HOTRRE nr. 525 din 30 mai 2007 HOTRRE nr. 525 din 30 mai 2007 privind organizarea i funcionarea Autoritii Naionale pentru Reglementarea i
MonitorizareaAchiziiilorPubliceMONITORULOFICIALnr.395din12iunie2007.
HOTRRE nr. 500 din 30 mai 2007 HOTRRE nr. 500 din 30 mai 2007 HOTRRE nr. 500 din 30 mai 2007 HOTRRE nr. 500 din 30 mai 2007 privind suplimentarea numrului de posturi al Consiliului Naional de Soluionare a
Contestaiilor,MONITORULOFICIALnr.371din31mai2007.
HOTRRE nr. 1.180 din 4 octombrie 2007 HOTRRE nr. 1.180 din 4 octombrie 2007 HOTRRE nr. 1.180 din 4 octombrie 2007 HOTRRE nr. 1.180 din 4 octombrie 2007 pentru suplimentarea numrului personalului Consiliului Naional de Soluionare a
Contestaiilor,MONITORULOFICIALnr.686din9octombrie2007.
HOTRREnr.71din24ianuarie2007 HOTRREnr.71din24ianuarie2007 HOTRREnr.71din24ianuarie2007 HOTRREnr.71din24ianuarie2007pentruaprobareaNormelordeaplicareaprevederilorreferitoarelaatribuireacontractelor
de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii prevzute n Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006,
MONITORULOFICIALnr.98din8februarie2007.
ORDONAN DE URGEN nr. 34 din 19 aprilie 2006 ORDONAN DE URGEN nr. 34 din 19 aprilie 2006 ORDONAN DE URGEN nr. 34 din 19 aprilie 2006 ORDONAN DE URGEN nr. 34 din 19 aprilie 2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiunede lucraripublicesiacontractelordeconcesiunedeservicii,cumodificrileicompletrileadusede:LEGEAnr.337din 17 iulie
2006;RECTIFICAREAnr.337din17iulie2006;LEGEAnr.128din5mai2007;ORDONANADEURGENnr.94din26septembrie2007;
DECIZIAnr.569din15mai2008;ORDONANADEURGENnr.143din28octombrie2008;ORDONANADEURGENnr.228din30
decembrie2008;ORDONANADEURGENnr.19din7martie2009;ORDONANTADEURGENTAnr.72din17iunie2009.
ORDONANDEURGENnr.30din12aprilie2006 ORDONANDEURGENnr.30din12aprilie2006 ORDONANDEURGENnr.30din12aprilie2006 ORDONANDEURGENnr.30din12aprilie2006,privindfunciadeverificareaaspectelorproceduraleaferenteprocesului
de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificarile si completarile aduse de: LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007; ORDONANA DE URGEN nr. 129 din 12 noiembrie 2007;
ORDONANADEURGENnr.35din11aprilie2009.
ORDONAN DE URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007 ORDONAN DE URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007 ORDONAN DE URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007 ORDONAN DE URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiunedeservicii,MONITORULOFICIALnr.676din4octombrie2007.
ORDONANDEURGENnr.129din12noiembrie2007 ORDONANDEURGENnr.129din12noiembrie2007 ORDONANDEURGENnr.129din12noiembrie2007 ORDONANDEURGENnr.129din12noiembrie2007pentrumodificareaOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.30/2006
privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiunedelucrripubliceiacontractelordeconcesiunedeserviciiMONITORULOFICIALnr.776din15noiembrie2007.
15
ORDINnr ORDINnr ORDINnr ORDINnr.1.679din12octombrie2006 .1.679din12octombrie2006 .1.679din12octombrie2006 .1.679din12octombrie2006 privind completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanelor, nr. 1.801/1995, cu
modificrileicompletrileulterioareMONITORULOFICIALnr.871din24octombrie2006.
ORDIN nr. 183 din 3 noiembrie 2006 ORDIN nr. 183 din 3 noiembrie 2006 ORDIN nr. 183 din 3 noiembrie 2006 ORDIN nr. 183 din 3 noiembrie 2006 privind aplicarea dispoziiilor referitoare la contractul de publicitate media, MONITORUL
OFICIALnr.979din7decembrie2006.
ORDIN nr. 51 din 13/03/2009 (Ordin 51/2009) ORDIN nr. 51 din 13/03/2009 (Ordin 51/2009) ORDIN nr. 51 din 13/03/2009 (Ordin 51/2009) ORDIN nr. 51 din 13/03/2009 (Ordin 51/2009) privind accelerarea procedurilor de licitaie restrns i negociere cu publicare
prealabilaunuianundeparticipare,MonitorulOficialnr.167din17/03/2009.
ORDIN Nr. 107 din 6 iulie 2009 ORDIN Nr. 107 din 6 iulie 2009 ORDIN Nr. 107 din 6 iulie 2009 ORDIN Nr. 107 din 6 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de
achiziiepublic,acontractelordeconcesiunedelucrripublicesiacontractelordeconcesiunedeservicii,MonitorulOficialNr.473din9iulie
2009.
ORDIN ORDIN ORDIN ORDINnr.1.517din27mai2009 nr.1.517din27mai2009 nr.1.517din27mai2009 nr.1.517din27mai2009privindaprobareaGhiduluipentruimplementareaproiectelordeconcesiunedelucrripublicesi
serviciinRomnia,MonitorulOficialNr.512din27iulie2009.
ORDINnr.122din14august2009 ORDINnr.122din14august2009 ORDINnr.122din14august2009 ORDINnr.122din14august2009pentrumodificareaRegulamentuluiprivindsupraveghereamoduluideatribuireacontractelor
deachiziiepublic,acontractelordeconcesiunedelucrripublicesiacontractelordeconcesiunedeservicii,aprobatprinOrdinulpresedintelui
AutoritiiNaionalepentruReglementareasiMonitorizareaAchiziiilorPublicenr.107/2009publicatn:MonitorulOficialNr.570din17august
2009.

LEGISLATIEEUROPEANA LEGISLATIEEUROPEANA LEGISLATIEEUROPEANA LEGISLATIEEUROPEANA

DIRECTIVA 2007/66/CE DIRECTIVA 2007/66/CE DIRECTIVA 2007/66/CE DIRECTIVA 2007/66/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN A PARLAMENTULUI EUROPEAN A PARLAMENTULUI EUROPEAN A PARLAMENTULUI EUROPEAN I A CONSILIULUI I A CONSILIULUI I A CONSILIULUI I A CONSILIULUI din 11 decembrie 2007 de modificare a
Directivelor 89/665/CEE i 92/13/CEE ale Consiliului n ceea ce privete ameliorarea eficacitii cilor de atac n materie de atribuire a
contractelordeachiziiipublice.
R RR REGULAMENTUL(CE)NR.213/2008ALCOMISIEI EGULAMENTUL(CE)NR.213/2008ALCOMISIEI EGULAMENTUL(CE)NR.213/2008ALCOMISIEI EGULAMENTUL(CE)NR.213/2008ALCOMISIEIdin28noiembrie2007demodificareaRegulamentului(CE)nr.2195/2002al
ParlamentuluiEuropeanialConsiliuluiprivindVocabularulcomunprivindachiziiilepublice(CPV)iaDirectivelor2004/17/CEi2004/18/CE
aleParlamentuluiEuropeanialeConsiliuluinceeacepriveteproceduriledeachiziiipublice,nceeacepriveterevizuireaCPV.
REGULAMENTUL(CE)NR.1564/2005ALCOMISIEI REGULAMENTUL(CE)NR.1564/2005ALCOMISIEI REGULAMENTUL(CE)NR.1564/2005ALCOMISIEI REGULAMENTUL(CE)NR.1564/2005ALCOMISIEIdin7septembrie2005destabilireaformularelorstandardpentrupublicarea
anunurilor n cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziii publice n conformitate cu Directivele 2004/17/CE i 2004/18/CE ale
ParlamentuluiEuropeaniConsiliului.
DIRECTIVA 92/13/CEE A CONSILIULUI DIRECTIVA 92/13/CEE A CONSILIULUI DIRECTIVA 92/13/CEE A CONSILIULUI DIRECTIVA 92/13/CEE A CONSILIULUI din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu putere de lege i actelor
administrativereferitoarelaaplicareanormelorcomunitarecuprivirelaproceduriledeachiziiipublicealeentitilorcaredesfoaractivitin
sectoareleapei,energiei,transporturiloritelecomunicaiilor.
DIRECTIVA CONSILIULUI DIRECTIVA CONSILIULUI DIRECTIVA CONSILIULUI DIRECTIVA CONSILIULUI 89/665/CEE 89/665/CEE 89/665/CEE 89/665/CEE din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege i actelor
administrativeprivindaplicareaprocedurilorprivindciledeatacfadeatribuireacontractelordeachiziiipublicedeproduseiacontractelor
publicedelucrri.
DIRECTIVA 2004/18/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN I A CONSILIULUI DIRECTIVA 2004/18/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN I A CONSILIULUI DIRECTIVA 2004/18/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN I A CONSILIULUI DIRECTIVA 2004/18/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN I A CONSILIULUI din 31 martie 2004 privind coordonarea
procedurilordeatribuireacontractelordeachiziiipublicedelucrri,debunuriideservicii.
DIRECTIVA200 DIRECTIVA200 DIRECTIVA200 DIRECTIVA2004/17/CEAPARLAMENTULUIEUROPEANIACONSILIULUI 4/17/CEAPARLAMENTULUIEUROPEANIACONSILIULUI 4/17/CEAPARLAMENTULUIEUROPEANIACONSILIULUI 4/17/CEAPARLAMENTULUIEUROPEANIACONSILIULUIdin31martie2004decoordonareaprocedurilor
deatribuireacontractelordeachiziiinsectoareleapei,energiei,transporturiloriserviciilorpotale.
HOTRREA DE GUVERN HOTRREA DE GUVERN HOTRREA DE GUVERN HOTRREA DE GUVERN nr. 341/ 2012 pentru aprobarea aciunilor sanitar-veterinare cuprinse n Programul aciunilor de
supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecia animalelor i protecia
mediului,deidentificareinregistrareabovinelor,suinelor,ovineloricaprinelor,aaciunilorprevzutenProgramuldesupraveghereicontrol
ndomeniulsiguraneialimentelor,precumiatarifelormaximaleaferenteacestorapentruanul2012.

d. d. d. d. Prestareaserviciilorsiplata Prestareaserviciilorsiplata Prestareaserviciilorsiplata Prestareaserviciilorsiplata : :: :


Prestarea serviciilor se va face conform caietului de sarcini, iar plata se va face in
functiedealocatiilebugetare.

e. e. e. e. Moduldeprezentareapropuneriitehnice Moduldeprezentareapropuneriitehnice Moduldeprezentareapropuneriitehnice Moduldeprezentareapropuneriitehnice :


Ofertantulvadaodeclaratiepeproprieraspundereincarevaspecificacapeparcursul
derularii contractului de prestari servicii veterinare, va presta serviciile respectand in totalitate
prevederilecaietuluidesarcinianexatprezenteiDocumentatiideAtribuire.

f. f. f. f. Moduldeprezentareapropuneriifinanciare Moduldeprezentareapropuneriifinanciare Moduldeprezentareapropuneriifinanciare Moduldeprezentareapropuneriifinanciare :


Ofertantii vor elabora propunerea financiar astfel ncat aceasta s furnizeze toate
informaiilesolicitatecuprivirelapretilaaltecondiiifinanciareicomercialedacaestecazul.
OfertantiiauobligatiadeaexprimapretultotalofertatpentrufurnizareaproduselorinLEIRON,
pretul ofertat neputnd fi actualizat pe perioada de valabilitate a ofertei. In acest sens se va
completa si prezentaFormularul de Oferta ( completat dupa modelul anexat Documentatiei de
Atribuire-anexa23).

g. g. g. g. Documenteledecalificare Documenteledecalificare Documenteledecalificare Documenteledecalificare : :: :
Ofertantul trebuie s prezinte obligatoriu toate documentele prevazute la punctele 20,
21,22,23,24,dinDocumentatiadeAtribuire,informaceruta.

h. h. h. h. Dreptuldeacerelamuririautoritatiicontractante Dreptuldeacerelamuririautoritatiicontractante Dreptuldeacerelamuririautoritatiicontractante Dreptuldeacerelamuririautoritatiicontractante : :: :


Ofertaniicareauprimitdocumentelepentruelaborareaiprezentarea Ofertaniicareauprimitdocumentelepentruelaborareaiprezentarea Ofertaniicareauprimitdocumentelepentruelaborareaiprezentarea Ofertaniicareauprimitdocumentelepentruelaborareaiprezentareaoferteiaudreptul oferteiaudreptul oferteiaudreptul oferteiaudreptul
de a cere clarificri autoritii contractuale de a cere clarificri autoritii contractuale de a cere clarificri autoritii contractuale de a cere clarificri autoritii contractuale. Aceste clarificri se fac n scris pana la data de
02.12.2013,ora15.00
16
Raspunsullaclarificrilecerutesevortransmitedectreautoritateacontractantincel
mult 3 zile lucratoarede la primirea unei solicitari de clarificare sicu celputin 6 zile inaintede
datalimitadedepunereaofertei.

i. i. i. i. Prezentareaofertelor Prezentareaofertelor Prezentareaofertelor Prezentareaofertelor :OfertasevadepunelasediulDSVSASuceava,


stradaScurta,nr.2,Suceava,JudetSuceava,nplicsigilatitampilat,pecaresevameniona:
1. Ofertpentruachizitiade:
Serviciiveterinare,codCPV85200000 Serviciiveterinare,codCPV85200000 Serviciiveterinare,codCPV85200000 Serviciiveterinare,codCPV85200000- -- -1 11 1
2. .Anusedeschidenaintededata09.12.2013,ora11.00".

3. 3. 3. 3. Moduldeprezentareaofertei Moduldeprezentareaofertei Moduldeprezentareaofertei Moduldeprezentareaofertei : :: :

PLICINTERIOR PLICINTERIOR PLICINTERIOR PLICINTERIOR-marcatcunumelesiadresaofertantului


PLICO PLICO PLICO PLICORIGINAL RIGINAL RIGINAL RIGINAL
Propuneretehnica
Propunerefinanciara
Celelaltedocumentecareinsotesc
oferta
PLICCOPIE PLICCOPIE PLICCOPIE PLICCOPIE
Propuneretehnica
Propunerefinanciara
Celelaltedocumentecareinsotesc
oferta
PLICEXTERIOR PLICEXTERIOR PLICEXTERIOR PLICEXTERIOR-marcatcuadresaautoritatiicontractantesicumentiunea:
OFERTPENTRUACHIZITIADE: OFERTPENTRUACHIZITIADE: OFERTPENTRUACHIZITIADE: OFERTPENTRUACHIZITIADE:Serviciiveterinare,codCPV85200000 Serviciiveterinare,codCPV85200000 Serviciiveterinare,codCPV85200000 Serviciiveterinare,codCPV85200000- -- -1 11 1
ANUSEDESCHIDENAINTEDEDATA ANUSEDESCHIDENAINTEDEDATA ANUSEDESCHIDENAINTEDEDATA ANUSEDESCHIDENAINTEDEDATA 09.12.2013 09.12.2013 09.12.2013 09.12.2013,ORA1 ,ORA1 ,ORA1 ,ORA11 11 1.00 .00 .00 .00". ". ". ".Atasatpliculuiexterior:
Scrisoareadeinaintareaofertei-FormularulD-sectiuneaAnexelaD.A.
Documentulprivindgarantiadeparticipare,dacaestecazul dacaestecazul dacaestecazul dacaestecazul
Operatorii economiciauobligaiade anumerotai de asemnafiecarepagina ofertei,precumidea Operatorii economiciauobligaiade anumerotai de asemnafiecarepagina ofertei,precumidea Operatorii economiciauobligaiade anumerotai de asemnafiecarepagina ofertei,precumidea Operatorii economiciauobligaiade anumerotai de asemnafiecarepagina ofertei,precumidea
anexaunopisaldocumentelorprezentate. anexaunopisaldocumentelorprezentate. anexaunopisaldocumentelorprezentate. anexaunopisaldocumentelorprezentate.

j. j. j. j. Numaruldeexemplareincopie Numaruldeexemplareincopie Numaruldeexemplareincopie Numaruldeexemplareincopie :1 :1 :1 :1

k. k. k. k. Termen de prestare si locul prestarii serv Termen de prestare si locul prestarii serv Termen de prestare si locul prestarii serv Termen de prestare si locul prestarii serviciilor iciilor iciilor iciilor : :: : Prestarea serviciilor se va
face in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si a legislatiei existente in vigoare, pe
razaCSVA-uluipentrucareoperatoruleconomicadepusofertasiafostdeclaratcastigatoral
acorduluicadrudeserviciiveterinare.

l. l. l. l. Moduldereceptiealserviciilor Moduldereceptiealserviciilor Moduldereceptiealserviciilor Moduldereceptiealserviciilor : :: :
Receptia serviciilor se va face in conformitate cu specificatiile prevazute in caietul de
sarcini,anexalaprezentaFisadeDateaAchizitiei

m. m. m. m. Evaluareaofertelor Evaluareaofertelor Evaluareaofertelor Evaluareaofertelor : :: :


Sevafacedecatrecomisiadelicitatiiinconformitatecuprevederilelegale.Criteriulde Criteriulde Criteriulde Criteriulde
evaluare este evaluare este evaluare este evaluare este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico- -- - economic. economic. economic. economic. Evaluarea
ofertelorsevafaceinconformitatecuprevederilearticolului27dinFisadeDataaAchizitiei.
In caz de egalitate, intre doua sau mai multe oferte ale operatorilor economici
participanti la procedura ( oferte depuse in cadrul aceluiasi lot ), punctajele care primeaza in
stabilireacastigatoruluipentrurespectivullotsunturmatoarele:
Nr. Nr. Nr. Nr.
Crt. Crt. Crt. Crt.
Denumireafact Denumireafact Denumireafact Denumireafactoruluiluatinconsiderare oruluiluatinconsiderare oruluiluatinconsiderare oruluiluatinconsiderare
1 11 1 Numaruldespecialisti(mediciveterinari,asistentiveterinarisautehnicieniveterinari)angajati(inclusiv
administrator/administratoriioperatoriloreconomici,conformdocumentelorconstatatoareprezentate,daca
acestiafacpartedincategoriileenumerateanterior)aioperatoruluieconomic,curespectareaart.23,litera
c,alin.4dinprezentaFisadeDateaAchizitiei
2 22 2 Distantainkilometripedrumpublicdeschiscirculatieirutiere,delaloculdedomiciliulstabiltrecutin
acteledeidentitate(C.I.sauB.I.)alemediculuiveterinardeliberapracticaresponsabilcuexecutia
contractuluisipanalacentruladministrativ(sediulPrimariei)perazacaruiaisiaresediulC.S.V.A.-ul
pentrucaresedepuneoferta
3 33 3 Distantainkilometripedrumpublicdeschiscirculatieirutiere,delaloculundeisiexercitaactivitatea
17
UnitateaMedical-Veterinaraapartinandoperatoruluieconomic,conformdatelordinCertificatulde
InregistrareinRegistrulUnicalColegiulMedicilorVeterinarisiaadeverinteiinoriginaleliberatade
ColegiulMedicilorVeterinaridinRomaniasipanalacentruladministrativ(sediulPrimariei)perazacaruia
isiaresediulC.S.V.A-ulpentrucaresedepuneoferta.Incazulincareoperatoruleconomicareinregistrat
inRegistrulUnicalCabinetelorMedical-Veterinaresiunsediusecundar,sevaluainconsideraredistanta
delasediulcelmaiapropiatdecentruladministrativ(primaria)perazacaruiaisiaresediulC.S.V.A-ul
pentrucaresedepuneoferta
4 44 4 Pretul

Daca si inurma aplicarii acestei reguli se stabilire a castigatoruluidoua sau mai multe
oferteadmisibileaupreturiegalesisuntclasatepeprimulloc,atunciautoritateacontractantava
solicitaofertantilorrespectivi,calaodatasioracevafistabilitaulterior,onouapropunerede
pret ( in plic inchis) , caz in care pretul nu poate fi mai mare decat cel initial. Va fi declarata
castigatoareofertacupretulcelmaiscazut.

n. n. n. n. Incheiereacontractuluideachizitiepubl Incheiereacontractuluideachizitiepubl Incheiereacontractuluideachizitiepubl Incheiereacontractuluideachizitiepublica ica ica ica : :: :
Acordul-cadrusiprimulcontractsubsecventsevaincheiacuofertantulcistigatordupa
11 11 11 11 zilede la data transmiterii comunicarii rezultatului, dupa modelul prezentat in Formularul3
anexatDocumentatieideAtribuire.
Acordulcadrusiprimulcontractsubsecventpoatefiincheiatmaidevremede11zilede
ladatatransmiteriicomunicariirezultatului,dacasuntintruniteprevederileart.205,alin.3,litera
b.dinO.U.G.34/2006,cumodificarilesicompletarileulterioare.


















Dire Dire Dire DirectorExecutiv, ctorExecutiv, ctorExecutiv, ctorExecutiv,
Dr.IoanCorduneanu




Sefserviciu Sefserviciu Sefserviciu Sefserviciueconomicsiadministrativ, economicsiadministrativ, economicsiadministrativ, economicsiadministrativ,CompartimentAchizitii CompartimentAchizitii CompartimentAchizitii CompartimentAchizitii- -- -Investitii, Investitii, Investitii, Investitii,
Ec.VioricaUrecheEc.BogdanCaba

18



CAIETDESARCINI CAIETDESARCINI CAIETDESARCINI CAIETDESARCINI
C.S.V.A. C.S.V.A. C.S.V.A. C.S.V.A.BOGDAN BOGDAN BOGDAN BOGDANESTI;PATRAUTI;SLATINA ESTI;PATRAUTI;SLATINA ESTI;PATRAUTI;SLATINA ESTI;PATRAUTI;SLATINA, , , ,
JUDETSUCEAVA JUDETSUCEAVA JUDETSUCEAVA JUDETSUCEAVA

1.OBIECTULACHIZITIEI 1.OBIECTULACHIZITIEI 1.OBIECTULACHIZITIEI 1.OBIECTULACHIZITIEI

1.1.ObiectulprezentuluiCaietdesarciniestereprezentatdeprestareaurmatoarelorservicii:
Servicii de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la Servicii de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la Servicii de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la Servicii de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la
animale la om, protecia animalelor i protecia mediului, precum i aciunilor de identificare i nregistrare a animale la om, protecia animalelor i protecia mediului, precum i aciunilor de identificare i nregistrare a animale la om, protecia animalelor i protecia mediului, precum i aciunilor de identificare i nregistrare a animale la om, protecia animalelor i protecia mediului, precum i aciunilor de identificare i nregistrare a
bovinelor, suinelor, ovinelor i c bovinelor, suinelor, ovinelor i c bovinelor, suinelor, ovinelor i c bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor, destinate exploataiilor nonprofesionale, efectuate de ctre medicii aprinelor, destinate exploataiilor nonprofesionale, efectuate de ctre medicii aprinelor, destinate exploataiilor nonprofesionale, efectuate de ctre medicii aprinelor, destinate exploataiilor nonprofesionale, efectuate de ctre medicii
veterinarideliberpracticmputernicii veterinarideliberpracticmputernicii veterinarideliberpracticmputernicii veterinarideliberpracticmputernicii
Nr.crt. Nr.crt. Nr.crt. Nr.crt. Aciunead Aciunead Aciunead Aciuneadesfurat esfurat esfurat esfurat
1. Inspeciaanimalelordispusdedireciilesanitar-veterinareipentrusiguranaalimentelorjudeene,respectivamunicipiului
Bucureti
a)bovine
b)ecvidee
c)ovine,caprine
d)suine
e)carnasiere
f)psri
2. Examinareaclinicaanimalelorpentrususpiciuneabolilormajore,dispus
conformlegislaieispecifice
g)albine,viermidemtaseetc.
a)animalemari
b)animalemiciimijlocii
c)suine
d)psri
3. Recoltrideprobedesngepentruexamenedelaborator(serologice,
hematologice,biochimice,virusologice,parazitologiceetc.)
e)altespecii
a)animalemari
b)animalemiciimijlocii
c)psri
4. Recoltareaprobelordeorgane,esuturiiaaltorprobepentruanalizede
laborator,efectuareadenecropsii,pentrudiagnosticulbolilor,alteledect
encefalopatiilespongiformetransmisibileipestaporcinclasic
d)alteprobe,inclusivcoprologice
a)animalemari
b)animalemiciimijlocii
c)porcidomestici
5. Recoltareaprobelorpentrudiagnosticulencefalopatiilorspongiforme
transmisibileirecoltareaprobelordeorgane,esuturipentruanalizede
laborator,efectuareadenecropsii,nvedereadiagnosticuluipesteiporcine
clasice
d)porcislbatici
a)tuberculinare-testunic
b)TCS
c)maleinare
6. Activitidedepistareprinexamenalergic
d)paratuberculinare
7. Recoltareprobesanitaie,ap,furaje
a)animalemari
b)ovine,caprine
c)suine
d)carnasiere
e)psri-oculoconjunctival
8. Activitiimunoprofilactice
f)psri-injectabil
a)nunitizootehnice,deindustriealimentar,la
gospodriilepopulaiei
9. Lucrridedecontaminare,dezinfecie,dezinsecie,deratizareidenecesitate
b)ncameredeincubaie,viermidemtaseetc.
a)bovine
b)ovine,caprine-doucrotalii
c)ovine,caprine-osingurcrotalie
d)suine
10. Manoperaprivindidentificareainregistrareaanimalelor,amicriloria
evenimentelorsuferitedeacestea,corectareaeventualelorerori
e)ecvidee*
a)bovine,ecvidee,lotcuprinsntre1i5animale
b)bovine,ecvidee,lotcuprinsntre6i20de
animale
c)bovine,ecvidee,lotmaimarede20deanimale
d)ovine,caprine,lotcuprinsntre1i10animale
11. Inspeciaanimalelorviinvedereacertificriistriidesntateaacestora*
e)ovine,caprine,lotcuprinsntre11i20de
19
animale
f)ovine,caprine,lotcuprinsntre21i50de
animale
g)ovine,caprine,lotcuprinsntre51i100de
animale
h)ovine,caprinelotmaimarede100deanimale
i)suine,lotcuprinsntre1i10animale
j)suine,lotcuprinsntre11i50deanimale
k)suine,lotmaimarede50deanimale
IMPORTANT: IMPORTANT: IMPORTANT: IMPORTANT:*Tarifulestesuportatdectredeintorulanimalelor(pu *Tarifulestesuportatdectredeintorulanimalelor(pu *Tarifulestesuportatdectredeintorulanimalelor(pu *Tarifulestesuportatdectredeintorulanimalelor(pun nn nctul10,literae)si ctul10,literae)si ctul10,literae)si ctul10,literae)sipunctu punctu punctu punctul11). l11). l11). l11).

2 22 2.DEFINITII .DEFINITII .DEFINITII .DEFINITII
a) Baza Nationala de Date Baza Nationala de Date Baza Nationala de Date Baza Nationala de Date - sistemul national integrat de informatii si aplicatii, a carui gestiune si
administrareesteincredintata,conformlegii,unuioperator;
b) cartedeexploatatie cartedeexploatatie cartedeexploatatie cartedeexploatatie-documentuldeidentificareaexploatatiei;
c) crotalie crotalie crotalie crotalie-mijlocdeidentificareaanimalelor,confectionatdinmaterialplasticcarepoartainregistrat
prinimprimarenumarulunicdeidentificareaanimalului;
d) crotaliere crotaliere crotaliere crotaliereaplicareaadouacrotaliiauricularepentruanimaleledinspeciabovine;
- aplicarea a una sau doua crotalii auriculare, potrivit legislatiei in vigoare, pentru animalele din
speciileovinesicaprine;
-aplicareauneicrotaliiauricularepentruanimaleledinspeciasuine;
e) conditiiminimale conditiiminimale conditiiminimale conditiiminimaledepastraresiutilizareaechipamentelor depastraresiutilizareaechipamentelor depastraresiutilizareaechipamentelor depastraresiutilizareaechipamentelor detehnicadecalculsidecomunicatie detehnicadecalculsidecomunicatie detehnicadecalculsidecomunicatie detehnicadecalculsidecomunicatie-
conditiileincareechipamentelepotfunctiona,respectivurmatoarele:
- alimentarea-220V/50Hz;
- temperatura-intre16si28gradeCelsius;
- asigurarealipseiprafului;
- neasezareapepodele,intotsauinparte,aechipamentelor;
- conectarealasursadealimentaresimentinereapermanentainfunctionare,petoataperioada de
aplicareaprevederilorcontractuluideservicii.(conditiiledelalit.e)secompleteazacuprevederileinstructiunilorde
utilizare);
f) eveniment eveniment eveniment eveniment moartea, sacrificarea pentru consum propriu, pierderea sau regasirea animalului,
pierderea crotaliei, a pasaportului sau a cartii de exploatatie suferite de animalele sau de exploatatiile din raza
teritorialaacircumscriptiilorsanitar-veterinaredeasistenta;
g) exploatatie exploatatie exploatatie exploatatie - orice incinta imprejmuita cu unul sau mai multe adaposturi, orice constructie sau, in
cazuluneifermeinaerliber,oricelocincaresuntdetinute,ingrijite,manipulatesausacrificateanimale;
h) identificarea animalelor identificarea animalelor identificarea animalelor identificarea animalelor identificarea speciei, rasei, sexului si varstei animalelor, precum si
aplicareacrotaliei/crotaliilorsauaaltormijloacedeidentificareprevazutedelegislatiainvigoare;
i) inregistrarea animalelor inregistrarea animalelor inregistrarea animalelor inregistrarea animalelor completarea formularelor prevazute de legislatia specifica in vigoare cu
datelesolicitateincadrulacestoracuprivirelaanimaleleidentificatesi,ulterior,inregistrareaacestordateinSNIIA;
j) inregistrareaexploatatiilor inregistrareaexploatatiilor inregistrareaexploatatiilor inregistrareaexploatatiilorinregistrareainformulareleprevazutedelegislatiaspecificainvigoare
siinSNIIAadatelordeidentificarealeuneiexploatatiiincaresunttinutesaudetinuteanimale,invedereagenerarii
decatreSNIIAacoduluideexploatatie;
k) miscareaanimalelor miscareaanimalelor miscareaanimalelor miscareaanimalelor-crestereasaudescrestereanumaruluideanimaleaflateintr-oexploatatie;
l) pasaport pasaport pasaport pasaport-documentoficialcareinregistreazaidentitateafiecaruianimaldinspeciabovine,inclusiv
bubalinesibizoni;
m) Sistemul National de Identificare si Inregistrare a Animalelor (SNIIA) Sistemul National de Identificare si Inregistrare a Animalelor (SNIIA) Sistemul National de Identificare si Inregistrare a Animalelor (SNIIA) Sistemul National de Identificare si Inregistrare a Animalelor (SNIIA) - totalitatea aplicatiilor,
dispozitivelor,documentelorsiprocedurilorutilizatepentruidentificareasiinregistrareaanimalelor.

3.CERINTEREFERITOARELAPRESTARE 3.CERINTEREFERITOARELAPRESTARE 3.CERINTEREFERITOARELAPRESTARE 3.CERINTEREFERITOARELAPRESTAREASERVICIILOR ASERVICIILOR ASERVICIILOR ASERVICIILOR

3.1. Prestarea serviciilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale si al bolilor


transmisibile de la animale la om, de protectie a animalelor si a mediului trebuie realizata cu respectarea
standardelordecalitateaactuluimedical,respectiv:
a) a) a) a) respectarea conditiilor tehnicesi a termenelor prevazute in Programul Programul Programul Programul aciunilordesupraveghere, aciunilordesupraveghere, aciunilordesupraveghere, aciunilordesupraveghere,
prevenire,controlieradicareabolilorlaanimale,acelortransmisibiledelaanimalelaom,proteciaanimalelori prevenire,controlieradicareabolilorlaanimale,acelortransmisibiledelaanimalelaom,proteciaanimalelori prevenire,controlieradicareabolilorlaanimale,acelortransmisibiledelaanimalelaom,proteciaanimalelori prevenire,controlieradicareabolilorlaanimale,acelortransmisibiledelaanimalelaom,proteciaanimalelori
pro pro pro protecia mediului, a altor aciuni prevzute n alte programe naionale, pe care Autoritatea Naional Sanitar tecia mediului, a altor aciuni prevzute n alte programe naionale, pe care Autoritatea Naional Sanitar tecia mediului, a altor aciuni prevzute n alte programe naionale, pe care Autoritatea Naional Sanitar tecia mediului, a altor aciuni prevzute n alte programe naionale, pe care Autoritatea Naional Sanitar
Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor trebuie s le pun n aplicare, precum i a tarifelor maximale aferente Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor trebuie s le pun n aplicare, precum i a tarifelor maximale aferente Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor trebuie s le pun n aplicare, precum i a tarifelor maximale aferente Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor trebuie s le pun n aplicare, precum i a tarifelor maximale aferente
acestorapentruanul2012 acestorapentruanul2012 acestorapentruanul2012 acestorapentruanul2012(201 (201 (201 (2013dupaaparitiaH.G.) 3dupaaparitiaH.G.) 3dupaaparitiaH.G.) 3dupaaparitiaH.G.)
b) prestarea serviciilor in vederea asigurarii unui status de sanatate optim la intregul efectiv de
animaleexistentpeteritoriulC.S.V.A..................;
c) prestarea serviciilor cu privire la intregul efectiv de animale, conform Programului cifric al
activitatilordesupraveghere,profilaxiesicontrolalbolilorlaanimale;
d) celelalte standarde de calitate ale actului medical prevazute de prevederile legale in vigoare,
corelatecuefectiveledeanimale,cusituatiaepizootologicasicunumaruldepersonalsanitar-veterinarnecesar.
3.2. Prestatorul trebuie sa respecte conditiile impuse de natura serviciilor 3.2. Prestatorul trebuie sa respecte conditiile impuse de natura serviciilor 3.2. Prestatorul trebuie sa respecte conditiile impuse de natura serviciilor 3.2. Prestatorul trebuie sa respecte conditiile impuse de natura serviciilor prestate prestate prestate prestate cu privire la: cu privire la: cu privire la: cu privire la:
materialelecuregimspecial,conditiiledesigurantainexploatare,protectiamediuluisiprotect materialelecuregimspecial,conditiiledesigurantainexploatare,protectiamediuluisiprotect materialelecuregimspecial,conditiiledesigurantainexploatare,protectiamediuluisiprotect materialelecuregimspecial,conditiiledesigurantainexploatare,protectiamediuluisiprotectiamuncii. iamuncii. iamuncii. iamuncii.
20
3.3.Serviciiledeidentificaresiinregistrareaanimalelorsiamiscariiacestora,precumsidecorectarea
eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de
inregistrare care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini trebuie prestatela termenele siinconditiile prevazute in
OUGnr.23/ OUGnr.23/ OUGnr.23/ OUGnr.23/ 2010privindidentificareasiinregistrareasuinelor,ovinelorsicaprinelor, 2010privindidentificareasiinregistrareasuinelor,ovinelorsicaprinelor, 2010privindidentificareasiinregistrareasuinelor,ovinelorsicaprinelor, 2010privindidentificareasiinregistrareasuinelor,ovinelorsicaprinelor,s-aincheiatprezentulcontract
de prestare de servicii, Ord.40/ 2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea
procesului deidentificare inregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelori bovinelor, cu modificarile si completarile
ulterioare,inbazainstiintariidecatreproprietar;
3.4. Prestatorultrebuiesaefectuezemanopera deaplicareacrotaliilorsauaaltormijloacelegalede
identificare,inclusivoperatiunilededezinfectiealoculuideaplicareacrotaliilor;
3.5. Aplicarea crotaliilor sau a altor mijloace legale de identificare se va face cu respectarea
instructiunilorfurnizatedecatreproducatorulacestora.
3.6. Datele referitoare la animalele identificate si crotaliate trebuie inscrise citet in formularele de
identificare,urmandcaacesteformularesafiepredateinconformitatecuprevederilelegislatieispecificeinvigoare;
3.7. Prestatorul trebuie sa detina cunostinte cu privire la modul de operare a computerului, necesare
inregistrariiinBazaNationaladeDateamiscariianimalelorsiaevenimentelorsuferitedeacestea.
3.8. Datele referitoare la exploatatiile identificate, la animalele identificate si crotaliate, precum si la
miscarilesauevenimentelesuferitedecatreacesteatrebuieintroduseinSNIIA,prinintermediulechipamentelorde
tehnicadecalculsidecomunicatiepuseladispozitie;
3.9.Prestatorultrebuiesainregistreze,inurmainstiintariidecatreproprietarprinpredareaformularelor
demiscare,intrareaanimalelorinexploatatiileaflateperazaC.S.V.A
3.10. Erorile sau neconformitatile generate de SNIIA ca urmare a nerespectarii termenelor legale de
inregistraresauagreselilordeinregistrareimputabilePrestatorului,trebuiecorectatedecatreacestaintermende
maxim30deziledelagenerareaacestora;
3.11. Cartile de exploatatie trebuie preluate de catre Prestator de la sediul D.S.V.S.A Suceava si
distribuitecatreproprietariiacestora;
3.12. Pasapoartele pentru bovinele inregistrate trebuie preluate de catre Prestator de la sediul
D.S.V.S.ASuceavasidistribuiteproprietariloranimalelorrespective;
3.13. Logistica necesara desfasurarii serviciilor de identificare, crotaliere si inregistrare a bovinelor,
ovinelor, caprinelor, suinelor ( formulare, pasapoartele pentru bovine, cartile de exploatatie, echipamentele de
tehnica de calcul si de comunicatie etc.) trebuie preluata pe cheltuiala sa, de catre Prestator; de la sediul
D.S.V.S.A.Suceava
3.14.CheltuielileaferentepredariiformularisticiisauaaltorelementeSNIIA,conformdestinatiilorlegale
(A.N.S.V.S.A., D.S.V.SA. Suceava, proprietarii de exploatatii), in legatura cu serviciile de identificare, crotaliere si
inregistrareabovinelor,ovinelor,caprinelorsisuinelor,suntsuportatedecatrePrestator;
3.15. Potrivit instructajelor, echipamentele de tehnica de calcul si de comunicatie aflate la dispozitia
Prestatorului, trebuie puse in functiune, conectectate la terminalele de comunicatii (asigurandu-se astfel legatura
dintreechipamentesiBazaNationaladeDate)sipastratepermanentinfunctiune(conectate-faraalescoatedin
functiunevreodataprinprocedurimecanice),petoatadurataderulariicontractuluideservicii;
3.16.Echipamenteledetehnicadecalculsidecomunicatiepuseladispozitietrebuieutilizatedecatre
PrestatordoarinscopulinregistrarilorefectuateinSNIIA.
3.17.Prestatorultrebuie,pecheltuialasadedeplasare,sapredea,lasediulD.S.V.S.A.Suceavasisa
preia,delasediulacesteia,pebazadedocumentejustificative,oriceechipamentsaucomponentaaacestuiacare
anecesitatintretinere,reparatiicurente,inlocuireetc.trebuiepredat/preluat,la/delasediulD.S.V.S.A.Suceavade
catrePrestator,pecheltuialaacestuia;
3.18. Echipamentele vor fi pastrate la o adresa care va fi comunicata DSVSA Suceava si care
reprezintafieadresadedomiciliuaPrestatorului,fieadresasediuluiacestuia.
3.19. Echipamentele nu pot fi mutate de catre Prestator catre o alta adresa, fara acordul scris al
D.S.V.S.A. Suceava cu exceptia cazurilor in care echipamentele sunt duse la D.S.V.S.A. Suceava in vederea
intretinerii,reparariisauinlocuirii;
3.20. Prestatorul trebuiesa asigure conditiile minimale de pastrare si utilizarea echipamentelor pusela
dispozitie;
3.21.PrestatorultrebuiesaseconectezezilniclaBazaNationaladeDate.
3.22.RaspundereafatadeD.S.V.S.A.Suceavapentruintegritateaechipamentelorpuseladispozitiasa,
pe intreaga perioada de aplicare a contractului de serviciu, precum si pentru realitatea datelor completate in
formularelelegalecareservescactivitatiideidentificaresiinregistrareabovinelor,ovinelor,caprinelorsisuinelorsi
adatelorinregistrateinSNIIArevinePrestatorului;
3.23. Raspunderea pentru siguranta serviciilor care fac obiectul Caietului de sarcini si a metodelor
utilizate, precum si de calitatea si calificarea personalului folosit in acest scop, dupa o instruire corespunzatoare,
revineinintregimePrestatorului;
3.24.PrestatorulareobligatiadeainstiintaD.S.V.S.A.Suceavadespreproblemelesidisfunctiileaparute
inindeplinireaobligatiilorsaleinlegaturacuserviciiledeidentificare,crotalieresiinregistrareabovinelor,ovinelor,
caprinelorsisuinelor;
3.25. Confidentialitatea si pastrarea in siguranta a tuturor datelor introduse in SNIIA trebuie asigurata de
catrePrestator.
3.26. Serviciile care fac obiectul Caietului de sarcini vor fi efectuate pe teritoriul C.S.V.A.pentru care
ofertantuldepuneoferta

21
4. RESPONSABILITILE MEDICULUI VETERI 4. RESPONSABILITILE MEDICULUI VETERI 4. RESPONSABILITILE MEDICULUI VETERI 4. RESPONSABILITILE MEDICULUI VETERINAR DE LIBER PRACTIC MPUTERNICIT CARE VA NAR DE LIBER PRACTIC MPUTERNICIT CARE VA NAR DE LIBER PRACTIC MPUTERNICIT CARE VA NAR DE LIBER PRACTIC MPUTERNICIT CARE VA
EFECTUA SERVICII VETERINARE PENTRU D.S.V.S.A. SUCEAVA, STABILITE POTRIVIT ORD.20/ 2010 AL EFECTUA SERVICII VETERINARE PENTRU D.S.V.S.A. SUCEAVA, STABILITE POTRIVIT ORD.20/ 2010 AL EFECTUA SERVICII VETERINARE PENTRU D.S.V.S.A. SUCEAVA, STABILITE POTRIVIT ORD.20/ 2010 AL EFECTUA SERVICII VETERINARE PENTRU D.S.V.S.A. SUCEAVA, STABILITE POTRIVIT ORD.20/ 2010 AL
PRESEDINTELUIANSVSA PRESEDINTELUIANSVSA PRESEDINTELUIANSVSA PRESEDINTELUIANSVSA

4.1. .1. .1. .1.Preia, suportnd cheltuielile de deplasare, de la sediul DSVSA Suceava, formularele, paapoartele
pentru bovine, duplicatele acestor paapoarte, crile de exploataie, echipamentele de tehnic de calcul i de
comunicaie, inclusiv orice echipament sau component a acestuia care a necesitat ntreinere, reparaii curente
saunlocuire,produseledeuzveterinar,precumioricealteproduseiechipamentenecesarerealizriiaciunilor
sanitar-veterinare,pebazdeavizdeexpediie(cantitativivaloric)emisdectrebiroul/serviciulcontabilitatedin
cadrul direciei sanitar-veterinare i pentru sigurana alimentelor judeene, n funcie de repartizarea efectuat de
biroul/serviciul de sntate i bunstare animal sau de biroul/serviciul de monitorizare i supraveghere sanitar-
veterinar, respectiv de compartimentul identificarea animalelor, nregistrarea exploataiilor din cadrul DSVSA
Suceava.
4.2. .2. .2. .2.Scade din gestiunea proprie crotaliile, celelalte mijloace de identificare a animalelor prevzute de
legislaia specific n vigoare, formularele, paapoartele pentru bovine, duplicatele acestor paapoarte, crile de
exploataie, produsele de uz veterinar, precum i alte produse necesare realizrii aciunilor sanitar-veterinare, pe
bazdebondeconsumlunar.
4.3. 4.3. 4.3. 4.3.Pstreaz n gestiunea proprie echipamentele de tehnic de calcul i de comunicaie, inclusiv
echipamentele sau componentele acestora care au necesitat ntreinere, reparaii curente ori nlocuire, orice alte
echipamente necesare realizrii aciunilor sanitar-veterinare, precum i stocurile de crotalii, de alte mijloace de
identificareaanimalelorprevzutedelegislaiaspecificnvigoare,deformulare,deprodusedeuzveterinaride
oricealteprodusenecesarerealizriiaciunilorsanitar-veterinareilepuneladispoziiaDSVSASuceava.
4.4. 4. 4. 4.Pred la sediul DSVSA Suceava, la ncetarea contractului, suportnd cheltuielile de deplasare,
echipamenteledetehnicdecalculidecomunicaie,inclusivechipamentelesaucomponenteleacestoracareau
necesitat ntreinere, reparaii curente sau nlocuire, orice alte echipamente necesare realizrii aciunilor sanitar-
veterinare, precum i stocurile de crotalii, de alte mijloace de identificare a animalelor prevzute de legislaia
specificnvigoare,deformulare,deprodusedeuzveterinarideoricealteprodusenecesarerealizriiaciunilor
sanitar-veterinare, pe baz de aviz de expediie (cantitativ i valoric) emis de ctre medicul veterinar de liber
practicmputernicit.
4.5. .5. .5. .5.ntocmete decontul lunar pentru ncasarea contravalorii manoperei aciunilor sanitar-veterinare
realizate n conformitate cu prevederile Programului aciunilor de supraveghere, prevenire i control al bolilor la
animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecia animalelor i protecia mediului, aprobat anual prin
hotrre a Guvernului, i ale Programului cifric al activitilor de supraveghere, profilaxie i control al bolilor la
animale.
4.6. 4.6. 4.6. 4.6.Decontullunarprevzutlapct.9.5cuprindeurmtoareledocumente:
a) a) a) a)decontjustificativprivindprestareaserviciilorsanitar-veterinare,alcruimodelesteprevzutnanexanr.
1aOrd.20/2010;
b) b) b) b)decontjustificativcumulativpentruconsumuldeprodusedeuzveterinar,alcruimodelesteprevzutn
anexanr.2aOrd.20/2010;
c) c) c) c)tabel privind efectuarea vaccinrii contra antraxului, rabiei sau a altor vaccinri dispuse de urgen, al
cruimodelesteprevzutnanexelenr.3a)i3b)Ord.20/2010;
d) d) d) d)tabelprivindefectuarearecoltriideprobe,alcruimodelesteprevzutnanexanr.4aOrd.20/2010;
e) e) e) e)tabeldetuberculinare-testunic,alcruimodelesteprevzutnanexanr.5Ord.20/2010;;
f) f) f) f)tabeldetuberculinare-testcomparativ,alcruimodelesteprevzutnanexanr.6aOrd.20/2010;
g) g) g) g)sinteza vaccinrilor, al crei model este prevzut n anexa nr. 7 aOrd.20/2010;. Sinteza pentru
vaccinarea contra pseudopestei aviare se depune doar pentru localitile situate pe o raz de 10 km n jurul
exploataiiloravicoleautorizatesanitar-veterinar;
h) h) h) h)proces-verbal de efectuare a aciunilor sanitar-veterinare pentru exploataii comerciale autorizate, al
cruimodelesteprevzutnanexanr.8aOrd.20/2010;
i) i) i) i)notadensoireaprobelorrecoltate,alcreimodelesteprevzutnanexanr.9aOrd.20/2010;
j) j) j) j)alte documente, stabilite prin act adiional la contractul n temeiul cruia efectueaz aciunile sanitar-
veterinare.
4.7. .7. .7. .7.Prezint decontul lunar prevzut la pct. 9.5 medicului veterinar zonal, pentru verificare n vederea
avizriidectreacesta,nultimele3zilealeluniicurentepentrucares-auefectuataciunilesanitar-veterinare.
4.8. .8. .8. .8.Dup avizarea de ctre medicul veterinar zonal a decontului lunar prevzut la pct. 9.5, medicul
veterinar de liber practic mputernicit depune decontul lunar pn la data de 7 a lunii curente, pentru luna
anterioar, la biroul/serviciul de sntate i bunstare animal sau la biroul/serviciul de monitorizare i
supraveghere sanitar-veterinar din cadrul DSVSA Suceava, unde se nregistreaz, se verific i se avizeaz de
persoanadesemnatprindecizieadirectoruluiDSVSASuceava.
4.9. .9. .9. .9.ntocmete factura fiscal aferent aciunilor sanitar-veterinare prevzute n Programul aciunilor de
supraveghere, prevenire i control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecia
animaleloriproteciamediuluiiodepunelaregistraturaDSVSASuceava,nvedereanregistrrii,ntermende5
ziledelaavizareadecontuluilunardectrebiroul/serviciuldesntateibunstareanimalsaudebiroul/serviciul
demonitorizareisupravegheresanitar-veterinardincadrulDSVSASuceava.
4.10. .10. .10. .10.ntocmete decontul lunar pentru ncasarea contravalorii manoperei activitilor sanitar-veterinare
realizate n conformitate cu prevederile Programului aciunilor privind identificarea i nregistrarea porcinelor,
ovineloricaprinelorialeProgramuluiaciunilorprivindidentificareainregistrareabovinelor.
22
4.11. 4.11. 4.11. 4.11.Decontullunarprevzutlapct.9.10cuprindeurmtoareledocumente:
a) a) a) a)decontuljustificativlunar,alcruimodelesteprevzutnanexanr.10aOrd.20/2010;
b) b) b) b)situaia privind numrul animalelor identificate i nregistrate, nscrise n formularele de identificare (F1)
predatepentrudecontareaactivitiisanitar-veterinare,alcreimodelesteprevzutnanexanr.11aOrd.20/2010;
c) c) c) c)situaiamicriianimalelor,alcreimodelesteprevzutnanexanr.12aOrd.20/2010;;
d) d) d) d)situaiaevenimentelorconsemnate,alcreimodelesteprevzutnanexanr.13aOrd.20/2010;
e) e) e) e)situaiacrotaliiloriaformularelor,alcreimodelesteprevzutnanexanr.14aOrd.20/2010;
f) f) f) f)situaiaerorilor,alcreimodelesteprevzutnanexanr.15a;Ord.20/2010;
g) g) g) g)evidena crotaliilor recuperate de la proprietari n urma sacrificrilor pentru consum propriu i predarea
acestora direciei sanitar-veterinare i pentru sigurana alimentelorjudeene, respectiv a municipiului Bucureti, al
creimodelesteprevzutnanexanr.16aOrd.20/2010;.
Documentele menionate la lit. c)- g) se depun doar n cazul n care se efectueaz asemenea operaiuni
aferenteluniipentrucaresedepunedecontuljustificativ.
4.12. .12. .12. .12.Prezint decontul lunar prevzut la pct. 9.10 i exemplarul rou al formularelor de identificare (F1)
medicului veterinar oficial al circumscripiei sanitar-veterinare zonale, pentru verificare i avizare de ctre acesta,
pnlafineleluniincares-aurealizataciunilesanitar-veterinaredeidentificareinregistrareaanimalelor.
4.13. .13. .13. .13.Dup avizarea decontului lunar prevzut la pct. 9.10 de ctre medicul veterinar oficial al
circumscripieisanitar-veterinarezonale,depunedecontuljustificativlunariexemplarulalbastrualformularelorde
identificare(F1),pnladatade8aluniicurente,pentruaciunilesanitar-veterinarerealizatenlunaanterioar,la
compartimentulidentificareaanimalelor,nregistrareaexploataiilordincadrulDSVSASuceava;ncazulidentificrii
i nregistrrii animalelor din specia bovine, depune la compartimentul identificarea animalelor, nregistrarea
exploataiilor din cadrul DSVSA Suceava, i centralizatorul paapoartelor i al duplicatelor acestor paapoarte
distribuite proprietarilor, pentru care medicul veterinar de liber practic mputernicit a confirmat primirea cu cel
puin 5 zile naintea depunerii decontului justificativ lunar la compartimentul identificarea animalelor, nregistrarea
exploataiilordincadruldirecieisanitar-veterinareipentrusiguranaalimentelorjudeene,respectivamunicipiului
Bucureti.
4.14. .14. .14. .14.ntocmete factura fiscal aferent aciunilor sanitar-veterinare prevzute n Programul aciunilor
privindidentificareainregistrareaporcinelor,ovineloricaprinelorinProgramulaciunilorprivindidentificareai
nregistrarea bovinelor i o depune la registratura direciei sanitar-veterinare i pentru sigurana alimentelor
judeene, respectiv a municipiului Bucureti, n vederea nregistrrii, n termen de 5 zile de la avizarea decontului
justificativ lunar prevzut la pct. 9.10 de compartimentul identificarea animalelor, nregistrarea exploataiilor din
cadrulDSVSASuceava,pentruaciunilesanitar-veterinarerealizatenlunaanterioar.
4.15. 4.15. 4.15. 4.15.Semneazurmtoareledocumente:
a) a) a) a)deconturilelunareprevzutelapct.9.5i9.10;
b) b) b) b)avizul de expediie a produselor de uz veterinar, precum i a oricror alte produse i echipamente
necesare realizrii aciunilor sanitar-veterinare, emis de ctre biroul/serviciul contabilitate din cadrul DSVSA
Suceava;
c) c) c) c)bonuldeconsumemisdectrebiroul/serviciulcontabilitatedincadrulDSVSASuceava;
d) d) d) d)facturafiscal.
4.16. .16. .16. .16.Alturidedecontuljustificativlunarprevzutlapct.9.10poatefiobligatsdepunialtedocumente,
stabiliteprinactadiionallacontractulntemeiulcruiaefectueazaciunilesanitar-veterinare.
4.17. .17. .17. .17.Recoltareadeprobencazulexisteneiuneisuspiciunisaualuneiconfirmriauneiboliprevzuten
Programulaciunilordesupraveghere,prevenireicontrolalbolilorlaanimale,alcelortransmisibiledelaanimale
laom,proteciaanimaleloriproteciamediuluisepoatefacenumaidectremediciiveterinarioficiali.
4.18. .18. .18. .18.Rspunde civil i penal de veridicitatea datelor nscrise n documentele care constituie deconturi i
suntnaintatemediculuiveterinaroficialalcircumscripieisanitar-veterinarezonale.
4.19. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si/sau performantele prezentate in
propunereatehnica,anexalacontract.
4.20. Prestarea serviciilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale si al bolilor
transmisibile de la animale la om, si de protectie a animalelor si a mediului trebuie realizata cu respectarea
standardelordecalitateaactuluimedical,respectiv:
a) respectarea conditiilor tehnicesi a termenelor prevazute in Programul actiunilorde supraveghere,
preveniresicontrolalbolilorlaanimale,alcelortransmisibiledelaanimalelaom,protectiaanimalelorsiprotectia
mediuluipentruanul2012
b) prestarea serviciilor in vederea asigurarii unui status imunitar foarte bun la intregul efectiv de
animaleexistentpeteritoriulC.S.V.A.. C.S.V.A.. C.S.V.A.. C.S.V.A..
c) prestarea serviciilor cu privire la intregul efectiv de animale, conform Programului cifric al
activitilordesupraveghere,profilaxiesicontrolalbolilorlaanimale;
d) celelalte standarde de calitate ale actului medical prevazute de prevederile legale in vigoare,
corelatecuefectiveledeanimale,cusituatiaepizootologicasicunumaruldepersonalsanitar-veterinarnecesar.
4.21. Prestatorul trebuie sa respecte conditiile impuse de natura serviciilor 4.21. Prestatorul trebuie sa respecte conditiile impuse de natura serviciilor 4.21. Prestatorul trebuie sa respecte conditiile impuse de natura serviciilor 4.21. Prestatorul trebuie sa respecte conditiile impuse de natura serviciilor prestate prestate prestate prestate cu privire la: cu privire la: cu privire la: cu privire la:
materialelecuregimspecial,conditiiledesigurantainexploatare,protectiamediuluisiprotectiamuncii. materialelecuregimspecial,conditiiledesigurantainexploatare,protectiamediuluisiprotectiamuncii. materialelecuregimspecial,conditiiledesigurantainexploatare,protectiamediuluisiprotectiamuncii. materialelecuregimspecial,conditiiledesigurantainexploatare,protectiamediuluisiprotectiamuncii.
4.22. Prestatorul este obliga 4.22. Prestatorul este obliga 4.22. Prestatorul este obliga 4.22. Prestatorul este obligat sa intocmeasca lunar decontul justificativ reprezentand consumul t sa intocmeasca lunar decontul justificativ reprezentand consumul t sa intocmeasca lunar decontul justificativ reprezentand consumul t sa intocmeasca lunar decontul justificativ reprezentand consumul
biopreparatelor si altor medicamente de uz veterinar, care va fi avizat de medicul veterinar oficial al biopreparatelor si altor medicamente de uz veterinar, care va fi avizat de medicul veterinar oficial al biopreparatelor si altor medicamente de uz veterinar, care va fi avizat de medicul veterinar oficial al biopreparatelor si altor medicamente de uz veterinar, care va fi avizat de medicul veterinar oficial al D.S.V.S.A.
SUCEAVA, si sa le depuna pentru aprobare si decontare Achizitorului , in c si sa le depuna pentru aprobare si decontare Achizitorului , in c si sa le depuna pentru aprobare si decontare Achizitorului , in c si sa le depuna pentru aprobare si decontare Achizitorului , in conformitate cu prevederile legale in onformitate cu prevederile legale in onformitate cu prevederile legale in onformitate cu prevederile legale in
vigoare. vigoare. vigoare. vigoare.
23
4.23. Prestatorul este obligat sa intocmeasca lunar decontul justificativ reprezentand contravaloarea 4.23. Prestatorul este obligat sa intocmeasca lunar decontul justificativ reprezentand contravaloarea 4.23. Prestatorul este obligat sa intocmeasca lunar decontul justificativ reprezentand contravaloarea 4.23. Prestatorul este obligat sa intocmeasca lunar decontul justificativ reprezentand contravaloarea
manopereiefectuatepentruactivitatilesanitar manopereiefectuatepentruactivitatilesanitar manopereiefectuatepentruactivitatilesanitar manopereiefectuatepentruactivitatilesanitar- -- -veterinarepublicedeinteresnational,carevorfiavizate veterinarepublicedeinteresnational,carevorfiavizate veterinarepublicedeinteresnational,carevorfiavizate veterinarepublicedeinteresnational,carevorfiavizatedemedicul demedicul demedicul demedicul
veterinaralcircumscriptieisanitar veterinaralcircumscriptieisanitar veterinaralcircumscriptieisanitar veterinaralcircumscriptieisanitar- -- -veterinarezonale,sisaledepunapentruaprobaresidecontareAchizitorului,in veterinarezonale,sisaledepunapentruaprobaresidecontareAchizitorului,in veterinarezonale,sisaledepunapentruaprobaresidecontareAchizitorului,in veterinarezonale,sisaledepunapentruaprobaresidecontareAchizitorului,in
conformitatecuprevederilelegaleinvigoare. conformitatecuprevederilelegaleinvigoare. conformitatecuprevederilelegaleinvigoare. conformitatecuprevederilelegaleinvigoare.
4.24. Prestatorul are obligatia de a prelua si de a preda situatia epizootologica prevazuta n Caietul de
sarcini.
4.25.Prestatorulareobligatiadeaanunta,declarasinotificaaparitiaunorbolitransmisibilelaanimalesi 4.25.Prestatorulareobligatiadeaanunta,declarasinotificaaparitiaunorbolitransmisibilelaanimalesi 4.25.Prestatorulareobligatiadeaanunta,declarasinotificaaparitiaunorbolitransmisibilelaanimalesi 4.25.Prestatorulareobligatiadeaanunta,declarasinotificaaparitiaunorbolitransmisibilelaanimalesi
deaparticipalacombatereaepizootiilor,conformreglementarilorlegaleinvigoare. deaparticipalacombatereaepizootiilor,conformreglementarilorlegaleinvigoare. deaparticipalacombatereaepizootiilor,conformreglementarilorlegaleinvigoare. deaparticipalacombatereaepizootiilor,conformreglementarilorlegaleinvigoare.
4.26. Prestatorul est 4.26. Prestatorul est 4.26. Prestatorul est 4.26. Prestatorul este obligat sa intocmeasca evidentele tehnice si financiar e obligat sa intocmeasca evidentele tehnice si financiar e obligat sa intocmeasca evidentele tehnice si financiar e obligat sa intocmeasca evidentele tehnice si financiar- -- -contabile, conform contabile, conform contabile, conform contabile, conform
prevederilorlegalesisalepunaladispozitiaAchizitoruluisialtororganedecontrolabilitateprinlege. prevederilorlegalesisalepunaladispozitiaAchizitoruluisialtororganedecontrolabilitateprinlege. prevederilorlegalesisalepunaladispozitiaAchizitoruluisialtororganedecontrolabilitateprinlege. prevederilorlegalesisalepunaladispozitiaAchizitoruluisialtororganedecontrolabilitateprinlege.
4.27. Prestatorul se obliga sa efectueze serviciile de identificare si 4.27. Prestatorul se obliga sa efectueze serviciile de identificare si 4.27. Prestatorul se obliga sa efectueze serviciile de identificare si 4.27. Prestatorul se obliga sa efectueze serviciile de identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii inregistrare a animalelor si a miscarii inregistrare a animalelor si a miscarii inregistrare a animalelor si a miscarii
acestora,precumsidecorectareaeventualelorerorisauneconformitatigeneratedenerespectareatermenelorde acestora,precumsidecorectareaeventualelorerorisauneconformitatigeneratedenerespectareatermenelorde acestora,precumsidecorectareaeventualelorerorisauneconformitatigeneratedenerespectareatermenelorde acestora,precumsidecorectareaeventualelorerorisauneconformitatigeneratedenerespectareatermenelorde
inregistrare sau de greseli de inregistrare la termenele si in conditiile prevazute in inregistrare sau de greseli de inregistrare la termenele si in conditiile prevazute in inregistrare sau de greseli de inregistrare la termenele si in conditiile prevazute in inregistrare sau de greseli de inregistrare la termenele si in conditiile prevazute in Regulamentul pr Regulamentul pr Regulamentul pr Regulamentul privind ivind ivind ivind
identificareasiinregistrareaanimalelor identificareasiinregistrareaanimalelor identificareasiinregistrareaanimalelor identificareasiinregistrareaanimaleloraprobatprin aprobatprin aprobatprin aprobatprin OrdinulpresedinteluiANSVSAnr. OrdinulpresedinteluiANSVSAnr. OrdinulpresedinteluiANSVSAnr. OrdinulpresedinteluiANSVSAnr. 40/2010 40/2010 40/2010 40/2010, ,, , cumodificarilesi cumodificarilesi cumodificarilesi cumodificarilesi
completarileulterioare,inbazainstiintariidecatreproprietar,OUGnr.23/2010 completarileulterioare,inbazainstiintariidecatreproprietar,OUGnr.23/2010 completarileulterioare,inbazainstiintariidecatreproprietar,OUGnr.23/2010 completarileulterioare,inbazainstiintariidecatreproprietar,OUGnr.23/2010
4.28.Prestatorul se obliga sa efectueze manopera de aplicare a crotaliilor sau a altor mijloace de
identificare prevazute de legislatia specifica in vigoare, inclusiv operatiunile de dezinfectie a locului de aplicare a
crotaliilor,curespectareainstructiunilorfurnizatedecatreproducatorulacestora;
4.29. Prestatorul se obliga sa inscrie citet datele referitoare la animalele identificate si crotaliate in
formularele de identificare si sa predea aceste formulare in conformitate cu prevederile legislatiei specifice in
vigoare;
4.30. Prestatorul se obliga sa introduca in SNIIA datele referitoare la animalele identificate si crotaliate,
precumsidatelereferitoarelamiscarilesauevenimentelesuferitedeacestea,prinintermediulechipamentelorde
tehnicadecalculsidecomunicatiepuseladispozitie;
4.31.Prestatorulseobligasainregistreze,inurmainstiintariidecatreproprietarprinpredareaformularelor
demiscare,intrareaanimalelorinexploatatiileaflateperazaC.S.V.A. C.S.V.A. C.S.V.A. C.S.V.A.
4.32.PrestatorulseobligasaefectuezeinSNIIA,intermendemaxim30deziledelagenerareaacestora,
corectiaeventualelorerorisauneconformitatigeneratedenerespectareatermenelorinregistraresaudegreselide
inregistrareimputabilePrestatorului;
4.33. Prestatorul se obliga sa preia de la sediul Achizitorului si sa distribuie cartile de exploatatie catre
proprietariiacestora;
4.34. Prestatorul se obliga sa distribuie pasapoartele pentru bovinele inregistrate catre proprietarii
acestora;
4.35. Prestatorul raspunde de prejudiciul cauzat de salariatii si/sau prepusii sai in functiile care li s-au
incredintat;
4.36. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru siguranta serviciilor care fac obiectul prezentului
contract si a metodelor utilizate, precum si de calitatea si calificarea personalului folosit in acest scop pe durata
aplicariiprezentuluicontract,dupaoinstruirecorespunzatoare;
4.37. Prestatorul se obliga, pe cheltuiala sa, sa preia de la sediul Achizitorului logistica necesara
desfasurarii serviciilor de identificare, crotaliere si inregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, suinelor (crotalii,
formulare,pasapoartelepentrubovine,cartiledeexploatatie,echipamenteledetehnicadecalculsidecomunicatie
etc.);
4.38. PrestatorulseobligasasuportecheltuieliledepredareaformularisticiisauaaltorelementeSNIIA,
conformdestinatiilorlegale(A.N.S.V.S.A.,D.S.V.SA.SUCEAVA D.S.V.SA.SUCEAVA D.S.V.SA.SUCEAVA D.S.V.SA.SUCEAVA,proprietariideexploatatii),inlegaturacuserviciile
deidentificare,crotalieresiinregistrareabovinelor,ovinelor,caprinelorsisuinelor;
4.39.Prestatorulseobligasapunainfunctiuneechipamentelepuseladispozitie,potrivitinstructajelor,sa
conecteze terminalele de comunicatii (conectand astfel echipamentele la Baza Nationala de Date) si sa pastreze
echipamentelepermanentinfunctiune(conectate-faraaleoprivreodataprinprocedurimecanice),petoatadurata
aplicariiprezentuluicontract;
Echipamentele se vor afla, pe durata aplicarii prezentului contract, la urmatoarea adresa: Judet: Judet: Judet: Judet:
SUCEAVA,Localitate:.,Adresa: SUCEAVA,Localitate:.,Adresa: SUCEAVA,Localitate:.,Adresa: SUCEAVA,Localitate:.,Adresa:.......................... .......................... .......................... ..........................;Telefonmobil: Telefonmobil: Telefonmobil: Telefonmobil:
4.40.Prestatorulseobliga,pecheltuialasadedeplasare,sapredea,lasediulAchizitorului,sisapreiade
la sediul acesteia, pe baza de documente justificative, orice echipament sau componenta a acestuia care a
necesitatintretinere,reparatiicurente,inlocuireetc.;
4.41.EchipamentelevorfipastratelaoadresacarevaficomunicataAchizitorsicarereprezintafieadresa
dedomiciliuaPrestatorului,fieadresasediuluiPrestatorului.
4.42. Prestatorul nu poate muta, fara acordul scris al Achizitorului, echipamentele catre o alta adresa, cu
exceptia cazurilor in care echipamentele sunt duse la sediul Achizitorului in vederea intretinerii, repararii sau
inlocuirii;
4.43.Prestatorulseobligasaasigureconditiileminimaledepastraresiutilizareaechipamentelorpusela
dispozitie;
4.44.PrestatorulraspundefatadeAchizitor,cuprivirelaintegritateaechipamentelorpuseladispozitiasa,
peintreagaperioadadeaplicareaprezentuluicontract;
4.45. Prestatorul are obligatia de a instiinta Achizitorul despre problemele si disfunctiile aparute in
indeplinirea obligatiilor sale in legatura cu serviciile de identificare, crotaliere si inregistrare a bovinelor, ovinelor,
caprinelorsisuinelor;
24
4.46. Prestatorul se obliga sa asigure confidentialitatea si pastrarea in siguranta a tuturor datelor
introduseinSNIIA;
4.47.PrestatorulseobligasaseconectezezilniclaBazaNationaladeDate.
4.48.PrestatorulseobligasadespagubeascaAchizitorulimpotrivaoricaror:
a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite
pentrusauinlegaturacuproduseleachizitionate;si
b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfeldeincalcarerezultadinrespectareacaietuluidesarciniintocmitdecatreAchizitor.
4.49. Prestatorul se obliga sa participe la instruirile organizate de Achizitor cu privire la serviciile care
formeazaobiectulprezentuluicontract.
4.50. Prestatorul are obligatia de a stabili si respecta un program de lucru, care va fi afisat la sedi 4.50. Prestatorul are obligatia de a stabili si respecta un program de lucru, care va fi afisat la sedi 4.50. Prestatorul are obligatia de a stabili si respecta un program de lucru, care va fi afisat la sedi 4.50. Prestatorul are obligatia de a stabili si respecta un program de lucru, care va fi afisat la sediul ul ul ul
C.S.V.A...sinotificat sinotificat sinotificat sinotificatAchizitorului. Achizitorului. Achizitorului. Achizitorului.

5.EVIDENTESANITAR 5.EVIDENTESANITAR 5.EVIDENTESANITAR 5.EVIDENTESANITAR- -- -VETERINARESIFINANCIAR VETERINARESIFINANCIAR VETERINARESIFINANCIAR VETERINARESIFINANCIAR- -- -CONTABILE CONTABILE CONTABILE CONTABILE
5.1.Prestatorultrebuiesajustificeserviciileprestateprinurmatoarele:

a) situatiaefectivuluideanimale;
b) Programulcifricalactivitilordesupraveghere,profilaxiesicontrolalbolilorlaanimale;
c) registrudeconsultatiisidetratament;
d) notadeinsotireaprobelorprelevatepentruexamenedelaborator;
e) proces-verbaldeefectuareaactiuniidesupraveghereclinica;
f) tabeldetuberculinaretestunic;
g) tabeldetuberculinaretestcomparativ;
h) fisapentrudiagnosticultuberculozeilabovine;
i) registrudeevidentaabovinelortuberculino-reagenteaflatesubobservatie;
j) actdenecropsie;
k) situatiaprivindmortalitatealaanimale;
l) registruldeevidentaaanimalelormoarte;
m) tabelprivindefectuareavaccinarii;
n) actdedecontaminare,dezinsectie,deratizare;
o) situatiaepizootiilor;
p) situatiarealizariiactiunilorstrategicedeprofilaxiesisupravegheresanitar-veterinara;
q) alteevidentesanitar-veterinare,inconformitatecuprevederilelegaleinvigoare.
r) evidenta produselor de uz veterinare utilizate in efectuarea actiunilor sanitar-veterinare (nota de
receptie,fisademagazie,bondeconsum);
s) proces-verbalprivindefectuareatratamentuluicontravaroozeilaalbine;
t) proces-verbaldeprelevareaprobelordesanitatie;
u) proces - verbal de prelevare a probelor de produse de origine animala pentru controlul prin
examenedelaborator;
v) registrudecorespondenta;
w) evidentelefinanciar-contabileprevazutedelege;
x) fisadeprotectiamuncii;
y) alteevidenteprevazutedeOrd.PresedinteluiA.N.S.V.S.A.Bucurestinr.20/2010 Ord.PresedinteluiA.N.S.V.S.A.Bucurestinr.20/2010 Ord.PresedinteluiA.N.S.V.S.A.Bucurestinr.20/2010 Ord.PresedinteluiA.N.S.V.S.A.Bucurestinr.20/2010

Programul cifric al activitatilor de supraveghere, profilaxie si control al bolilorlaanimale, pentru C.S.V.A


pentru care ofertantul depune oferta, va fi preluat de la D.S.V.S.A. Suceava in maxim 5 zile lucratoare de la
semnareacontractuluideservicii,ladatastabilitadeD.S.V.S.A.Suceava.

6.INCH 6.INCH 6.INCH 6.INCHEIEREACONTRACTELORSUBSECVENTE EIEREACONTRACTELORSUBSECVENTE EIEREACONTRACTELORSUBSECVENTE EIEREACONTRACTELORSUBSECVENTE



6.1. Contractul subsecvent care se va incheia intre parti in anul 2013 2013 2013 2013 ( primul contract subsecvent ), va
cuprinde actiunile sanitar-veterinare si tarifele prevazute in HOTRREA DE GUVERN nr. HOTRREA DE GUVERN nr. HOTRREA DE GUVERN nr. HOTRREA DE GUVERN nr. 341/ 2012 341/ 2012 341/ 2012 341/ 2012 pentru pentru pentru pentru
aprobarea aciunilor sanitar aprobarea aciunilor sanitar aprobarea aciunilor sanitar aprobarea aciunilor sanitar- -- -veterinare cuprinse n Programul aciunilor de supraveghere, p veterinare cuprinse n Programul aciunilor de supraveghere, p veterinare cuprinse n Programul aciunilor de supraveghere, p veterinare cuprinse n Programul aciunilor de supraveghere, prevenire, control i revenire, control i revenire, control i revenire, control i
eradicareabolilorlaanimale,acelortransmisibiledelaanimalelaom,proteciaanimaleloriproteciamediului, eradicareabolilorlaanimale,acelortransmisibiledelaanimalelaom,proteciaanimaleloriproteciamediului, eradicareabolilorlaanimale,acelortransmisibiledelaanimalelaom,proteciaanimaleloriproteciamediului, eradicareabolilorlaanimale,acelortransmisibiledelaanimalelaom,proteciaanimaleloriproteciamediului,
de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor, a aciunilor prevzute n Programul d de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor, a aciunilor prevzute n Programul d de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor, a aciunilor prevzute n Programul d de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor, a aciunilor prevzute n Programul de e e e
supraveghereicontrolndomeniulsiguraneialimentelor,precumiatarifelormaximaleaferenteacestorapentru supraveghereicontrolndomeniulsiguraneialimentelor,precumiatarifelormaximaleaferenteacestorapentru supraveghereicontrolndomeniulsiguraneialimentelor,precumiatarifelormaximaleaferenteacestorapentru supraveghereicontrolndomeniulsiguraneialimentelor,precumiatarifelormaximaleaferenteacestorapentru
anul anul anul anul2012si 2012si 2012si 2012siLegea191/2012pentruaprobareaO.U.G.nr.23/2010,privindidentificareasiinregistrareasuinelor, Legea191/2012pentruaprobareaO.U.G.nr.23/2010,privindidentificareasiinregistrareasuinelor, Legea191/2012pentruaprobareaO.U.G.nr.23/2010,privindidentificareasiinregistrareasuinelor, Legea191/2012pentruaprobareaO.U.G.nr.23/2010,privindidentificareasiinregistrareasuinelor,
ovinelorsicaprinelor ovinelorsicaprinelor ovinelorsicaprinelor ovinelorsicaprinelor,precumsipentrumodificareasicompletareaunoractenormative. ,precumsipentrumodificareasicompletareaunoractenormative. ,precumsipentrumodificareasicompletareaunoractenormative. ,precumsipentrumodificareasicompletareaunoractenormative.
In cazul in care pana la semnarea primului contract subsecvent vor fi publicate in legislatie actiunile
sanitare- veterinare precum si tarifele maximale aferente acestora, prevazute a fi efectuate pe parcursul anului
2013,atunciprimulcontractsubsecventsevaintocmiinconformitatenoileprevederi.
In ipoteza in care dupa semnarea primului contract subsecvent vor fi publicate tarifele maximale aferente
aciunilordesupraveghere,prevenire,controlieradicareabolilorlaanimale,acelortransmisibiledelaanimalela aciunilordesupraveghere,prevenire,controlieradicareabolilorlaanimale,acelortransmisibiledelaanimalela aciunilordesupraveghere,prevenire,controlieradicareabolilorlaanimale,acelortransmisibiledelaanimalela aciunilordesupraveghere,prevenire,controlieradicareabolilorlaanimale,acelortransmisibiledelaanimalela
om, protecia animalelor i protecia mediului, de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i om, protecia animalelor i protecia mediului, de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i om, protecia animalelor i protecia mediului, de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i om, protecia animalelor i protecia mediului, de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i
caprinelor, a aciun caprinelor, a aciun caprinelor, a aciun caprinelor, a aciunilor prevzute n Programul de supraveghere i control n domeniul siguranei alimentelor prin ilor prevzute n Programul de supraveghere i control n domeniul siguranei alimentelor prin ilor prevzute n Programul de supraveghere i control n domeniul siguranei alimentelor prin ilor prevzute n Programul de supraveghere i control n domeniul siguranei alimentelor prin
HotarareadeGuvern HotarareadeGuvern HotarareadeGuvern HotarareadeGuvernsiacesteasuntdiferitefatadeceledinHOTRREADEGUVERNNR.341/2012SILEGEA
25
191/ 2012 PENTRU APROBAREA O.U.G. NR. 23/ 2010, PRIVIND IDENTIFICAREA SI INREGISTRAREA
SUINELOR, OVINELOR SI CAPRINELOR, PRECUM SI PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA UNOR
ACTE NORMATIVE tarifele prevazute in primul contract subsecvent se vor ajusta in mod corespunzator, conform
prevederiloralin.6.2si6.3.

6.2.Cele4contractesubsecventecesevorincheiaanual(DEC.2013-DEC.2017)vorcuprindetarifelesi
actiunilesanitar-veterinareprevazuteinlegislatieafiefectuateladataincheieriifiecaruicontractsubsecvent.
Incepand cu luna decembrie 2014 ( al doilea contract subsecvent ) si pana in luna decembrie 2017, in
contractele subsecvente care se vor semna intre DSVSA Suceava si operatorul economic desemnat castigator
tarifelesepotajusta(dacaestecazul),dupacumurmeaza:
- in luna decembrie 2014, pretul contractului poate sa scada sau sa creasca pentru fiecare pozitie,
proportional proportional proportional proportional cu scaderea sau cresterea tarifelor reglementate prin legislatia in vigoare, respectiv actele normative
pentruaprobareaaciunilorsanitar-veterinarecuprinsenProgramulaciunilordesupraveghere,prevenire,control
ieradicareabolilorlaanimale,acelortransmisibiledelaanimalelaom,proteciaanimaleloriproteciamediului,
de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor, a aciunilor prevzute n Programul de
supraveghereicontrolndomeniulsiguraneialimentelor,precumiatarifelormaximaleaferenteacestorapentru
anul201 201 201 2014 44 4. .. .
- in luna decembrie 2015, ( al treilea contract subsecvent ) pretul contractului poate sa scada sau sa
creasca pentru fiecare pozitie proportional proportional proportional proportional cu scaderea sau cresterea tarifelor reglementate prin legislatia in
vigoare, respectiv actele normative pentru aprobarea aciunilor sanitar-veterinare cuprinse n Programul aciunilor
de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om,
proteciaanimaleloriproteciamediului,deidentificareinregistrareabovinelor,suinelor,ovineloricaprinelor,a
aciunilor prevzute n Programul de supraveghere i control n domeniul siguranei alimentelor, precum i a
tarifelormaximaleaferenteacestorapentruanul201 201 201 2015 55 5. .. .
-inanul2016(alpatruleacontractsubsecvent),pretulcontractuluipoatesascadasausacreascapentru
fiecare pozitie proportional proportional proportional proportional cu scaderea sau cresterea tarifelor reglementate prin legislatia in vigoare, respectiv
actele normative pentru aprobarea aciunilor sanitar-veterinare cuprinse n Programul aciunilor de supraveghere,
prevenire,controlieradicareabolilorlaanimale,acelortransmisibiledelaanimalelaom,proteciaanimalelori
proteciamediului,deidentificareinregistrareabovinelor,suinelor,ovineloricaprinelor,aaciunilorprevzuten
Programul de supraveghere i control n domeniul siguranei alimentelor, precum i a tarifelor maximale aferente
acestorapentruanul201 201 201 2016 66 6. .. .

6.3. In cazul in care pe parcursul derularii unuia din cele patru contracte subsecvente ( decembrie 201 decembrie 201 decembrie 201 decembrie 2013 33 3- -- -
decembrie 2014 decembrie 2014 decembrie 2014 decembrie 2014; decembrie 201 decembrie 201 decembrie 201 decembrie 2014 44 4- -- - decembrie 201 decembrie 201 decembrie 201 decembrie 2015; 5; 5; 5; decembrie 201 decembrie 201 decembrie 201 decembrie 2015 55 5- -- - decembrie 201 decembrie 201 decembrie 201 decembrie 2016; 6; 6; 6; decembrie 201 decembrie 201 decembrie 201 decembrie 2016 66 6- -- -
decembrie 201 decembrie 201 decembrie 201 decembrie 2017 77 7 ) actele normative pentru aprobarea aciunilor sanitar-veterinare cuprinse n Programul aciunilor
de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om,
proteciaanimaleloriproteciamediului,deidentificareinregistrareabovinelor,suinelor,ovineloricaprinelor,a
aciunilor prevzute n Programul de supraveghere i control n domeniul siguranei alimentelor, precum i a
tarifelor maximale aferente acestora pentru anii, aflate in vigoare la data semnarii contractului subsecvent sufera
modificari, sau apar noi prevederi legislative cu privire la serviciile veterinare contractate, atunci contractul
subsecvent se va actualiza cu noile prevederi legale si noile tarife ( conform proportionalitatii specificate la art.6,
alin.6.2.),printr-unaddendumlacontractulsubsecventaflatinvigoare.

INTOCMIT,

Sefserviciu Sefserviciu Sefserviciu SefserviciuS.S.B S.S.B S.S.B S.S.B.A.M.B .A.M.B .A.M.B .A.M.B, ,, ,
Dr.DanLupu

Compartimentidentificareanimalesiinregistrareexploatatii, Compartimentidentificareanimalesiinregistrareexploatatii, Compartimentidentificareanimalesiinregistrareexploatatii, Compartimentidentificareanimalesiinregistrareexploatatii,


Dr.StefanoaiaMargareta


26



Locul de prestare a
serviciilordesupraveghere,preveniresicontrolalbolilorlaanimalesialbolilortransmisibilede
laanimalelaom,deprotectieaanimalelorsiamediuluisideserviciideidentificaresi
inregistrareaanimaleloriamiscariiacestora,precumsidecorectareaeventualelorerorisau
neconformitatigeneratedenerespectareatermenelorlegaledeinregistraresaudegreselide
nregistrare,cuprivirelaanimaleledinspeciilebovine,ovine,caprine,suinesiecvine,codCPV
85200000-1



Nr.lot Nr.lot Nr.lot Nr.lot C.S.V.A. C.S.V.A. C.S.V.A. C.S.V.A.


1 Bogdanesti
2 Patrauti
3 Slatina





Sefserviciueconomicsiadministrativ Sefserviciueconomicsiadministrativ Sefserviciueconomicsiadministrativ Sefserviciueconomicsiadministrativ, , , , Intocmit, Intocmit, Intocmit, Intocmit,


Ec.VioricaUreche CompartimentAchizitii CompartimentAchizitii CompartimentAchizitii CompartimentAchizitii- -- -Investitii Investitii Investitii Investitii
Ec.BogdanCaba

27

CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE


Serviciiveterinare,codCPV85200000 Serviciiveterinare,codCPV85200000 Serviciiveterinare,codCPV85200000 Serviciiveterinare,codCPV85200000- -- -1 11 1
C.S.V.A.BOGDANESTI;PATRAUTI;SLATINA,JUDETSUCEAVA C.S.V.A.BOGDANESTI;PATRAUTI;SLATINA,JUDETSUCEAVA C.S.V.A.BOGDANESTI;PATRAUTI;SLATINA,JUDETSUCEAVA C.S.V.A.BOGDANESTI;PATRAUTI;SLATINA,JUDETSUCEAVA
Nr.
Crt.
Pai de urmat Dat
previzionat
1. Dac este cazul, transmitere spre publicare a anunului de intenie -
ndeplinirea condiiilor de lansare a procedurii:
a) identificarea procedurii n programul anual al achiziiilor publice; 14.12.2012
b) ntocmirea documentaiei de atribuire; 21-22.11.2013
c) identificarea fondurilor necesare desfaurrii contractului; 21.11.2013
2.
d) solicitarea de observator pe lng comisia de evaluare la Ministerul
Finanelor Publice, daca este cazul.
-
3. Transmiterea spre publicare a anunului de participare 22.11.2013
4. Punerea la dispoziie a documentaiei de atribuire 22.11.2013
5. Primirea de clarificri privind documentaia de atribuire i rspunsul la acestea pana la 02.12.2013
6. Dac este cazul, primirea candidaturilor i selectarea candidailor -
7. Dac este cazul, derularea rundelor de discuii -
8. Primirea ofertelor Pana la
09.12.2013, ora
09.00
9. Deschiderea ofertelor i ntocmirea procesului verbal de deschidere 09.12.2013, ora
11.00
10. Verificarea cerinelor minime de calificare 09.12.2013
11. Stabilirea clarificrilor, precum i a completrilor la documentele care nsoesc
oferta, precum i primirea rspunsurilor la acestea
09.12.2013
12. Stabilirea candidailor calificai 12.12.2013
13. Verificarea ofertelor 09.12.2013
14. Stabilirea clarificrilor cu privire la ofertele prezentate, precum i primirea
rspunsurilor la acestea
09.12.2013
15. Stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme, precum i pe cele admisibile 12.12.2013
16 Punerea in SEAP a ofertelor operatorilor economici participanti la procedura -
16. Stabilire oferte ctigtoare sau anularea procedurii 12.12.2013
17. Notificarea privind rezultatul aplicrii procedurii 12.12.2013
18. Semnare contract 23.12.2013
19. Dac este cazul, transmiterea spre publicare a anunului de atribuire -
20. ntocmirea dosarului de achiziie public 25.01.2014




Sefserviciueconomicsiadministrativ Sefserviciueconomicsiadministrativ Sefserviciueconomicsiadministrativ Sefserviciueconomicsiadministrativ, , , , Intocmit, Intocmit, Intocmit, Intocmit,
Ec.VioricaUrecheCom Com Com CompartimentAchizitii partimentAchizitii partimentAchizitii partimentAchizitii- -- -Investitii Investitii Investitii Investitii
Ec.BogdanCaba

28


FORMULARE FORMULARE FORMULARE FORMULARE

Aceastseciuneconineformulareledestinate,pedeoparte,sfacilitezeelaborareai
prezentareaoferteiiadocumentelorcareonsotesci,pedealtparte,spermitcomisieide
evaluareexaminareaievaluarearapidicorectatuturorofertelordepuse.

Ofertanii au obligaia de a prezenta Formularele prevzute n cadrul acestei seciuni,


completatenmodcorespunzatorisemnatedepersoaneleautorizate.

Formular1 Formular1 Formular1 Formular1 Declaraieprivindeligibilitatea Declaraieprivindeligibilitatea Declaraieprivindeligibilitatea Declaraieprivindeligibilitatea


Formular1A Formular1A Formular1A Formular1A Declaratieprivindnencadrareansituaiileprevzutelaart.181dinO.U.G.nr.34/2006 Declaratieprivindnencadrareansituaiileprevzutelaart.181dinO.U.G.nr.34/2006 Declaratieprivindnencadrareansituaiileprevzutelaart.181dinO.U.G.nr.34/2006 Declaratieprivindnencadrareansituaiileprevzutelaart.181dinO.U.G.nr.34/2006
F FF Formular2 ormular2 ormular2 ormular2 Certificatdeparticiparelalicitatiecuofertaindependenta Certificatdeparticiparelalicitatiecuofertaindependenta Certificatdeparticiparelalicitatiecuofertaindependenta Certificatdeparticiparelalicitatiecuofertaindependenta
Formular3 Formular3 Formular3 Formular3 Informaiigenerale Informaiigenerale Informaiigenerale Informaiigenerale
Formular4 Formular4 Formular4 Formular4 Declaraieprivindsubcontractantii(partea/priledincontractcaresuntndeplinitede Declaraieprivindsubcontractantii(partea/priledincontractcaresuntndeplinitede Declaraieprivindsubcontractantii(partea/priledincontractcaresuntndeplinitede Declaraieprivindsubcontractantii(partea/priledincontractcaresuntndeplinitede
subcontractaniispecializareaacestora) subcontractaniispecializareaacestora) subcontractaniispecializareaacestora) subcontractaniispecializareaacestora)
For For For Formular5 mular5 mular5 mular5 Experienasimilar Experienasimilar Experienasimilar Experienasimilar
Formular8 Formular8 Formular8 Formular8 Declaraieprivindcalitateadeparticipantlaprocedur Declaraieprivindcalitateadeparticipantlaprocedur Declaraieprivindcalitateadeparticipantlaprocedur Declaraieprivindcalitateadeparticipantlaprocedur
Formular9 Formular9 Formular9 Formular9 Formulardeoferta Formulardeoferta Formulardeoferta Formulardeoferta
Formular10 Formular10 Formular10 Formular10 Formularmodel Formularmodel Formularmodel Formularmodelsolicitrideclarificri solicitrideclarificri solicitrideclarificri solicitrideclarificri
Formular11 Formular11 Formular11 Formular11 Formularmodelcontestatie Formularmodelcontestatie Formularmodelcontestatie Formularmodelcontestatie
Formular12 Formular12 Formular12 Formular12 Formularmodeldeclar Formularmodeldeclar Formularmodeldeclar Formularmodeldeclaraieiniialprivindndeplinireacerinelordecalificare aieiniialprivindndeplinireacerinelordecalificare aieiniialprivindndeplinireacerinelordecalificare aieiniialprivindndeplinireacerinelordecalificare
Formular13 Formular13 Formular13 Formular13 Scrisoaredenaintare Scrisoaredenaintare Scrisoaredenaintare Scrisoaredenaintare
Formular14 Formular14 Formular14 Formular14 Scrisoaredegarantiebancara Scrisoaredegarantiebancara Scrisoaredegarantiebancara Scrisoaredegarantiebancara
Formular15 Formular15 Formular15 Formular15 Declaratieprivindnencadrarean Declaratieprivindnencadrarean Declaratieprivindnencadrarean Declaratieprivindnencadrareansituaiileprevzutelaart.69 situaiileprevzutelaart.69 situaiileprevzutelaart.69 situaiileprevzutelaart.69
1 11 1
dinO.U.G.nr.34/2006 dinO.U.G.nr.34/2006 dinO.U.G.nr.34/2006 dinO.U.G.nr.34/2006
Formular16 Formular16 Formular16 Formular16 Formularmodeldecontractsubsecventdefurnizare(conditiicontractuale) Formularmodeldecontractsubsecventdefurnizare(conditiicontractuale) Formularmodeldecontractsubsecventdefurnizare(conditiicontractuale) Formularmodeldecontractsubsecventdefurnizare(conditiicontractuale)
Formular17 Formular17 Formular17 Formular17 Formularmodeldeacordcadrudefurnizare Formularmodeldeacordcadrudefurnizare Formularmodeldeacordcadrudefurnizare Formularmodeldeacordcadrudefurnizare
Formular18 Formular18 Formular18 Formular18 Formulardeclaraieprivindlistaprincipalelorprestarideserviciinultimii Formulardeclaraieprivindlistaprincipalelorprestarideserviciinultimii Formulardeclaraieprivindlistaprincipalelorprestarideserviciinultimii Formulardeclaraieprivindlistaprincipalelorprestarideserviciinultimii2 22 2ani ani ani ani
Formular19 Formular19 Formular19 Formular19 Formulard Formulard Formulard Formulardeclaraieprivindutilajele,instalaiile,echipamenteletehnicedecaredispune eclaraieprivindutilajele,instalaiile,echipamenteletehnicedecaredispune eclaraieprivindutilajele,instalaiile,echipamenteletehnicedecaredispune eclaraieprivindutilajele,instalaiile,echipamenteletehnicedecaredispune
operatoruleconomicpentrundeplinireacorespunztoareacontractuluideservicii operatoruleconomicpentrundeplinireacorespunztoareacontractuluideservicii operatoruleconomicpentrundeplinireacorespunztoareacontractuluideservicii operatoruleconomicpentrundeplinireacorespunztoareacontractuluideservicii
Formular20 Formular20 Formular20 Formular20 Formularinformaiireferitoarelapersonaluldeconducereprecumsiale Formularinformaiireferitoarelapersonaluldeconducereprecumsiale Formularinformaiireferitoarelapersonaluldeconducereprecumsiale Formularinformaiireferitoarelapersonaluldeconducereprecumsiale
perso perso perso persoanelorresponsabilepentruindeplinireacontractului anelorresponsabilepentruindeplinireacontractului anelorresponsabilepentruindeplinireacontractului anelorresponsabilepentruindeplinireacontractului
Formular21 Formular21 Formular21 Formular21 FormulardeclaratiepeproprieraspunderedincaresareiasanumaruldeCircumscriptii FormulardeclaratiepeproprieraspunderedincaresareiasanumaruldeCircumscriptii FormulardeclaratiepeproprieraspunderedincaresareiasanumaruldeCircumscriptii FormulardeclaratiepeproprieraspunderedincaresareiasanumaruldeCircumscriptii
SanitarVeterinarepentrucareareincheiatcontractdeconcesiune/prestaredeservicii SanitarVeterinarepentrucareareincheiatcontractdeconcesiune/prestaredeservicii SanitarVeterinarepentrucareareincheiatcontractdeconcesiune/prestaredeservicii SanitarVeterinarepentrucareareincheiatcontractdeconcesiune/prestaredeservicii
Formular22 Formular22 Formular22 Formular22 F FF FormulardeclaratieprivindcunostinteledeoperareP.C.necesareinvedereaderularii ormulardeclaratieprivindcunostinteledeoperareP.C.necesareinvedereaderularii ormulardeclaratieprivindcunostinteledeoperareP.C.necesareinvedereaderularii ormulardeclaratieprivindcunostinteledeoperareP.C.necesareinvedereaderularii
contractuluideprestariserviciiveterinare. contractuluideprestariserviciiveterinare. contractuluideprestariserviciiveterinare. contractuluideprestariserviciiveterinare.
Formular23 Formular23 Formular23 Formular23 Formulargraficdeprestareaserviciilor Formulargraficdeprestareaserviciilor Formulargraficdeprestareaserviciilor Formulargraficdeprestareaserviciilor
Formular24 Formular24 Formular24 Formular24 Formulardeclaratiepeproprieraspunderedincaresare Formulardeclaratiepeproprieraspunderedincaresare Formulardeclaratiepeproprieraspunderedincaresare Formulardeclaratiepeproprieraspunderedincaresareiasa iasa iasa iasacalaelaborareaofertei calaelaborareaofertei calaelaborareaofertei calaelaborareaofertei
ofertantulatinutcontdeobligatiilereferitoarelaconditiiledemuncasiprotectiamuncii, ofertantulatinutcontdeobligatiilereferitoarelaconditiiledemuncasiprotectiamuncii, ofertantulatinutcontdeobligatiilereferitoarelaconditiiledemuncasiprotectiamuncii, ofertantulatinutcontdeobligatiilereferitoarelaconditiiledemuncasiprotectiamuncii,
asacumestereglementatinLegea319/2006 asacumestereglementatinLegea319/2006 asacumestereglementatinLegea319/2006 asacumestereglementatinLegea319/2006- -- -Legeasecuritatiisisanatatiiinmunca Legeasecuritatiisisanatatiiinmunca Legeasecuritatiisisanatatiiinmunca Legeasecuritatiisisanatatiiinmunca
Formular25 Formular25 Formular25 Formular25 Formulardeclaratiepepropriera Formulardeclaratiepepropriera Formulardeclaratiepepropriera Formulardeclaratiepeproprieraspundereincarevaspecificacapeparcursulderularii spundereincarevaspecificacapeparcursulderularii spundereincarevaspecificacapeparcursulderularii spundereincarevaspecificacapeparcursulderularii
contractuluideprestariserviciiveterinare,ofertantulvaprestaserviciilerespectandin contractuluideprestariserviciiveterinare,ofertantulvaprestaserviciilerespectandin contractuluideprestariserviciiveterinare,ofertantulvaprestaserviciilerespectandin contractuluideprestariserviciiveterinare,ofertantulvaprestaserviciilerespectandin
totalitateprevederilecaietuluidesarcinianexatprezenteiDocumentatiideAtribuire totalitateprevederilecaietuluidesarcinianexatprezenteiDocumentatiideAtribuire totalitateprevederilecaietuluidesarcinianexatprezenteiDocumentatiideAtribuire totalitateprevederilecaietuluidesarcinianexatprezenteiDocumentatiideAtribuire
Formular26 Formular26 Formular26 Formular26 Formular Formular Formular Formularmodeldeclaraieiniialprivindndeplinireacerinelordecalificare modeldeclaraieiniialprivindndeplinireacerinelordecalificare modeldeclaraieiniialprivindndeplinireacerinelordecalificare modeldeclaraieiniialprivindndeplinireacerinelordecalificare
Formular27 Formular27 Formular27 Formular27 Formulard Formulard Formulard Formulardeclaratiepeproprieraspunderedincaresareiasacaoperatoruleconomicva eclaratiepeproprieraspunderedincaresareiasacaoperatoruleconomicva eclaratiepeproprieraspunderedincaresareiasacaoperatoruleconomicva eclaratiepeproprieraspunderedincaresareiasacaoperatoruleconomicva
deschideunCMVperazaCSVA deschideunCMVperazaCSVA deschideunCMVperazaCSVA deschideunCMVperazaCSVA- -- -uluipentrucareadepusoferta,incazcavafidecla uluipentrucareadepusoferta,incazcavafidecla uluipentrucareadepusoferta,incazcavafidecla uluipentrucareadepusoferta,incazcavafideclarat rat rat rat
castigator castigator castigator castigator
Formular28 Formular28 Formular28 Formular28 DECLARAIE DECLARAIE DECLARAIE DECLARAIE privindncadrareantreprinderiincategoriantreprinderilormiciiimijlocii privindncadrareantreprinderiincategoriantreprinderilormiciiimijlocii privindncadrareantreprinderiincategoriantreprinderilormiciiimijlocii privindncadrareantreprinderiincategoriantreprinderilormiciiimijlocii




29

Formularnr.1

Denumireoperatoreconomic
_______________________

DECLARAIEPRIVINDELIGIBILITATEA DECLARAIEPRIVINDELIGIBILITATEA DECLARAIEPRIVINDELIGIBILITATEA DECLARAIEPRIVINDELIGIBILITATEA


( art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 (cu modificrile i completrile ulterioare)

1.Subsemnatul,reprezentantmputernicital..................................(denumirea/numelei
sediul/adresacandidatului/ofertantului),declarpepropriarspundere,subsanciunileaplicate
fapteidefalsnactepublice,cnuneaflmnniciunadintresituaiileprevzutelaart.180din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind achiziiile publice, respectiv n ultimii 5
ani nu am fost condamnat prin hotrre definitiv a unei instane judectoreti pentru
participarea la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, fraud i/sau splare de
bani.
2.Subsemnatuldeclarcinformaiilefurnizatesuntcompleteicorectenfiecaredetaliu
i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor,situaiiloridocumentelorcarensoescoferta,oriceinformaiisuplimentareprivind
eligibilitateanoastr,precumiexperiena,competenairesurseledecaredispunem.
3.Subsemnatulautorizezprinprezentaoriceinstituie,societatecomercial,banc,alte
persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai autoritii contractante
D.S.V.S.A. SUCEAVA, cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea
noastr.
4.Prezentadeclaraieestevalabilpnladatade:..
(seprecizeazdataexpirriiperioadeidevalabilitateaofertei)

Candidat/ofertant,
____________________
(semnturaautorizat)

Datacompletrii

30

Formularnr.1A


DENUMIREOFERTANT
______________________

DECLAR DECLAR DECLAR DECLARAIE AIE AIE AIE


privindnencadrareansituaiileprevzutelaart.181dinO.U.G.nr.34/2006 privindnencadrareansituaiileprevzutelaart.181dinO.U.G.nr.34/2006 privindnencadrareansituaiileprevzutelaart.181dinO.U.G.nr.34/2006 privindnencadrareansituaiileprevzutelaart.181dinO.U.G.nr.34/2006


Subsemnatul(a) ________________________________ [se insereaz numele


operatorului economicperoan juridic], n calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura
de achizitie conf. art. 16 din OUG 34/ 2006 conf. art. 16 din OUG 34/ 2006 conf. art. 16 din OUG 34/ 2006 conf. art. 16 din OUG 34/ 2006 pentru achizitia de.., , , , declar
peproprierspunderec:
a) nusuntnstaredefalimentcaurmareahotarariipronuntatedejudecatorulsindic;
b) abrogat;
c) mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri
sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu
prevederilelegalenvigoarenRomniasaunarancareestestabilit;
c)inultimii2animi-amindeplinitinmodcorectobligatiilecontractuale,faptcarenuacreat
prejudiciiachizitorilorcontractelor;
d) nu am fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiv a unei instane
judectoreti,pentruofaptcareaadusatingereeticiiprofesionalesaupentrucomitereaunei
greelinmaterieprofesional;
e)nu prezinta informatii false sau nu prezinta informatii solicitate de catre autoritatea
contractantanta,inscopuldemonstrariiindepliniriicriteriilordecalificaresiselectie.

Subsemnatuldeclarcinformaiilefurnizatesuntcompleteicorectenfiecaredetaliui
nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilororicedocumentedoveditoaredecaredispunem.ntelegcncazulncareaceast
declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de ncalcarea prevederilor legislaiei
penaleprivindfalsulndeclaraii.

Operatoreconomic,

.
(semnaturaautorizat)Datacompletrii






31

Formularnr.2 Formularnr.2 Formularnr.2 Formularnr.2



CERTIFICAT CERTIFICAT CERTIFICAT CERTIFICAT
departiciparelalicitaiecuofertindependent departiciparelalicitaiecuofertindependent departiciparelalicitaiecuofertindependent departiciparelalicitaiecuofertindependent

I. I. I. I.Subsemnatul/a _____________________________, reprezentant legal


al______________________________________, intreprindere/ asociere care va participa la
procedura de achiziie public organizata de D.S.V.S.A. Suceava D.S.V.S.A. Suceava D.S.V.S.A. Suceava D.S.V.S.A. Suceava, in calitate de autoritate
contractanta, cu nr. ________________, din data de ______________, certific/ certificam prin
prezentacinformaiileconinutesuntadevrateicompletedintoatepuncteledevedere.
II. II. II. II. Certific/ certificam prin prezenta, n numele S.C_______________________,
urmtoarele:
1.amcititiamnelesconinutulprezentuluicertificat;
2.consimtdescalificareanoastrdelaproceduradeachiziiepublicncondiiilencare
celedeclaratesedovedescafineadevratei/sauincompletenoriceprivin;
3. fiecare semntur prezent pe acest document reprezint persoana desemnat s
naintezeofertadeparticipare,inclusivnprivinatermenilorconinuideofert;
4. n sensul prezentului certificat, prin concurent concurent concurent concurent se nelege oricare persoan fizic sau
juridic, alta dect ofertantul n numele cruia formulm prezentul certificat, care oferteaz n
cadrul aceleiai proceduri de achiziie public sau ar putea oferta, ntrunind condiiile de
participare;
5. oferta prezentat a fost conceput i formulat n mod independent fa de oricare
concurent,fraexistaconsultri,comunicri,nelegerisauaranjamentecuacetia;
6. oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n
ceeaceprivetepreurile/tarifele,metodele/formuleledecalculalacestora,inteniadeaoferta
saunularespectivaprocedursauinteniadeaincludenrespectivaofertelementecare,prin
naturalor,nuaulegturcuobiectulrespectiveiproceduri;
7. oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n
ceea ce privete calitatea, cantitatea, specificaii particulare ale produselor sau serviciilor
oferite;
8. detaliile prezentate n ofert nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui
concurentnaintedemomentuloficialaldeschideriipublice,anunatdecontractor.
III. III. III. III.Subrezervasanciunilorprevzutedelegislaianvigoare,declarcceleconsemnate
nprezentulcertificatsuntadevrateintrutotulconformecurealitatea.


Ofertant, Ofertant, Ofertant, Ofertant, Data, Data, Data, Data,
S.C._____________________________

Reprezentant/reprezentantilegali,
________________________
(nume/prenume,semnatura,stampilaunitatii)


32

Formularnr.3

Operatoreconomic
...............................................
(denumirea/numele)

INFORMAIIGEN INFORMAIIGEN INFORMAIIGEN INFORMAIIGENERALE ERALE ERALE ERALE

1.Denumirea/numele:__________________________________________________
2.Codulfiscal:______________________
3.Adresasediuluicentral:_______________________________________________
4.Telefon:__________________________
Fax:_________________________
E-mail:_______________________
5.Certificatuldenmatriculare/nregistrare...................................................................
(numrulnmatriculare/inregistrare,data)
6.Obiectuldeactivitate,pedomenii:______________________________________
(nconformitatecuprevederiledinstatutulpropriu)
6.1. Activiti CAEN pentru care exist autorizare..................................(se va solicita dup caz,
certificatul constatator conform cruia operatorul economic ndeplinete condiiile de funcionare specifice pentru
activitateaCAENncaresenscrieobiectulcontractuluideachiziie)
7.Birourilefilialelor/sucursalelorlocale,dacestecazul:
a._____________________________________________________________________
(adresecomplete,telefon/fax,certificatedeinmatriculare/inregistrare)
b._____________________________________________________________________
c._____________________________________________________________________
d._____________________________________________________________________
8.Principalapiaaafacerilor:
9.ContulIBANbanca___________________________________________________
IBANtrezorerie________________________________________________
10.Cifradeafaceripeultimii3ani:

Anul
Cifradeafaceri
anual(la31dec.)
lei
Cifradeafaceri
anual(la31dec.)
echivalenteuro
1..............
2.............
3..............
Mediaanual:

Operatoreconomic,
..................................
(semnturautorizat)




33

Formularnr.4


OPERATORECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

A. A. A. A. DECLARATIEPRIVINDSUBCONTRACTANTII DECLARATIEPRIVINDSUBCONTRACTANTII DECLARATIEPRIVINDSUBCONTRACTANTII DECLARATIEPRIVINDSUBCONTRACTANTII


(partea/partiledincontractcaresuntindeplinitedesubcontractantisispecializareaacestora)

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ......................................................... (


denumirea/numelesisediul/adresacandidatului/ofertantului)declarpepropriaraspundere,sub
sanctiunileaplicatefapteidefalsinactepublice,cadateleprezentateintabeluldemaijossunt
reale.
Subsemnatuldeclarcainformatiilefurnizatesuntcompletesicorecteinfiecaredetaliusi
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in
scopulverificariidatelordinprezentadeclaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai D.S.V.S.A. SUCEAVA (
denumirea si adresa autoritatii contractante ) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in
legaturacuactivitateanoastra.
Prezenta declaratie este valabila pana la data de .... ( se
precizeazadataexpirariiperioadeidevalabilitateaofertei)

Nr. Nr. Nr. Nr.


Crt. Crt. Crt. Crt.
Denumire Denumire Denumire Denumire
subcontractant subcontractant subcontractant subcontractant
Partea/partiledin Partea/partiledin Partea/partiledin Partea/partiledin
contractceurmeazaafi contractceurmeazaafi contractceurmeazaafi contractceurmeazaafi
subcontractate subcontractate subcontractate subcontractate
Procentuldinvaloarea Procentuldinvaloarea Procentuldinvaloarea Procentuldinvaloarea
contractuluiceurmeaza contractuluiceurmeaza contractuluiceurmeaza contractuluiceurmeaza
afisubcontractat afisubcontractat afisubcontractat afisubcontractat
Acordsubcontractorcu Acordsubcontractorcu Acordsubcontractorcu Acordsubcontractorcu
specimendesemnatura specimendesemnatura specimendesemnatura specimendesemnatura


Operatoreconomic,
..................................
(semnaturaautorizata)




34

Formularnr.5 Formularnr.5 Formularnr.5 Formularnr.5

OPERATORECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

EXPERIENASIMILAR EXPERIENASIMILAR EXPERIENASIMILAR EXPERIENASIMILAR

1.Obiectulcontractului:________________________________________________
Numrulidatacontractului:__________________________________________
2.Denumirea/numelebeneficiarului/clientului:____________________________
Adresabeneficiarului/clientului:_______________________________________
ara:______________________
3.Calitateancareaparticipatlandeplinireacontractului:
(sebifeazopiuneacorespunztoare)
contractantunicsaucontractantconductor(liderdeasociaie)
contractantasociat
subcontractant
4.Valoareacontractuluiexprimatnexprimat
monedancarenechivalent
s-ancheiateuro
contractul
a)iniial(ladatasemnriicontractului):___________________
b)final(ladatafinalizriicontractului):___________________
5. Dac au fost litigii privind ndeplinirea contractului, natura acestora i modul lor de
soluionare:________________________________________________________________
6. Gama de servicii prestate n baza contractului, precum i alte aspecte relevante prin
careofertantulisusineexperienasimilar:_____________________________________

Operatoreconomic,
..
(semnturaautorizat)





35

Formularnr.8 Formularnr.8 Formularnr.8 Formularnr.8

Operatoreconomic
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE DECLARAIE DECLARAIE DECLARAIE


PRIVINDCALITATEADEPARTICIPANTLAPRO PRIVINDCALITATEADEPARTICIPANTLAPRO PRIVINDCALITATEADEPARTICIPANTLAPRO PRIVINDCALITATEADEPARTICIPANTLAPROCEDUR CEDUR CEDUR CEDUR

1. Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ....................................................


(denumireaoperatoruluieconomic),declarpepropriarspundere,subsanciunileaplicatefaptei
de fals n actepublice, c, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziiepublic conf. conf. conf. conf.
art.16dinOUG34/2006 art.16dinOUG34/2006 art.16dinOUG34/2006 art.16dinOUG34/2006,avndcaobiectSERVICIIVETERINARE,CODCPV85200000-1,la
datade..............(zi/lun/an),organizatdeD.S.V.S.A.Suceava,participidepunofert
nnumepropriu;
caasociatncadrulasociaiei.........................................................
casubcontractantal.............
(sebifeazopiuneacorespunztoare)

2.Subsemnatuldeclarc:
nusuntmembrualniciunuigrupsaureeledeoperatorieconomici
suntmembrungrupulsaureeauaacreilistcudatederecunoatereoprezintn
anex.
(sebifeazopiuneacorespunztoare)

3. Subsemnatul declar c voi informa imediat autoritatea contractant dac vor


interveni modificri n prezenta declaraie la orice punct pe parcursul derulrii procedurii de
atribuireacontractuluideachiziiepublicsau,ncazulncarevomfidesemnaictigtori,pe
parcursulderulriicontractuluideachiziiepublic.

4. De asemenea, declar ca informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare


detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i
confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii
suplimentarenscopulverificriidatelordinprezentadeclaraie.

4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc,


alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai
.................................................................(denumireaiadresaautoritiicontractante)cuprivire
laoriceaspecttehnicifinanciarnlegaturcuactivitateanoastr.

Operatoreconomic,
................................
(semnaturautorizat)


36

Formularnr.9
Formulardeofertservicii
____________________________
(denumirea/numeleofertant)

FORMULARDEOFERTA FORMULARDEOFERTA FORMULARDEOFERTA FORMULARDEOFERTA
Catre,
DirectiaSanitaraVeterinarasipentruSigurantaAlimentelorSuceava DirectiaSanitaraVeterinarasipentruSigurantaAlimentelorSuceava DirectiaSanitaraVeterinarasipentruSigurantaAlimentelorSuceava DirectiaSanitaraVeterinarasipentruSigurantaAlimentelorSuceava

Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
_________________________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate
cuprevederilesicerintelecuprinseindocumentatiamaisusmentionata,saprestamserviciiveterinare serviciiveterinare serviciiveterinare serviciiveterinarepentrusuma
de/launtarif/launtarifde:
LOT NR.______
CSVA______________
Nr.
crt.
Aciunea desfurat
Tariful, exclusiv
TVA
1. Inspecia animalelor dispus de direciile sanitar-veterinare i pentru sigurana
alimentelor judeene, respectiv a municipiului Bucureti
.lei/exploataie
nonprofesional
a) bovine . lei/cap de animal
b) ecvidee .lei/cap de animal
c) ovine, caprine .lei/cap de animal
d) suine .lei/cap de animal
e) carnasiere .lei/cap de animal
f) psri .lei/cap de animal
2. Examinarea clinic a animalelor pentru
suspiciunea bolilor majore, dispus conform
legislaiei specifice
g) albine, viermi de mtase etc. .lei/familie
a) animale mari .lei/cap de animal
b) animale mici i mijlocii .lei/cap de animal
c) suine .lei/cap de animal
d) psri .lei/cap de animal
3. Recoltri de probe de snge pentru examene
de laborator (serologice, hematologice,
biochimice, virusologice, parazitologice etc.)
e) alte specii .lei/cap de animal
a) animale mari .lei/cap de animal
b) animale mici i mijlocii .lei/cap de animal
c) psri .lei/cap de animal
4. Recoltarea probelor de organe, esuturi i a
altor probe pentru analize de laborator,
efectuarea de necropsii, pentru diagnosticul
bolilor, altele dect encefalopatiile
spongiforme transmisibile i pesta porcin
clasic
d) alte probe, inclusiv coprologice .lei/cap de animal
a) animale mari .lei/cap de animal
b) animale mici i mijlocii .lei/cap de animal
c) porci domestici .lei/cap de animal
5. Recoltarea probelor pentru diagnosticul
encefalopatiilor spongiforme transmisibile i
recoltarea probelor de organe, esuturi pentru
analize de laborator, efectuarea de necropsii,
n vederea diagnosticului pestei porcine
clasice
d) porci slbatici .lei/cap de animal
a) tuberculinare - test unic .lei/cap de animal
b) TCS .lei/cap de animal
c) maleinare .lei/cap de animal
6. Activiti de depistare prin examen alergic
d) paratuberculinare .lei/cap de animal
7. Recoltare probe sanitaie, ap, furaje .lei/prob
a) animale mari .lei/cap de animal
b) ovine, caprine .lei/cap de animal
c) suine .lei/cap de animal
d) carnasiere .lei/cap de animal
e) psri - oculoconjunctival .lei/cap de animal
8. Activiti imunoprofilactice
f) psri - injectabil .lei/cap de animal
a) n uniti zootehnice, de industrie
alimentar, la gospodriile populaiei
.lei/100 m
2
9. Lucrri de decontaminare, dezinfecie,
dezinsecie, deratizare i de necesitate
b) n camere de incubaie, viermi de
mtase etc.
.lei/m
2

a) bovine .lei/cap de animal
b) ovine, caprine - dou crotalii .lei/cap de animal
10. Manopera privind identificarea i nregistrarea
animalelor, a micrilor i a evenimentelor
suferite de acestea, corectarea eventualelor
c) ovine, caprine - o singur crotalie .lei/cap de animal
37
d) suine .lei/cap de animal erori
e) ecvidee* .lei/cap de animal
a) bovine, ecvidee, lot cuprins ntre 1 i
5 animale
.lei/lot de animale
b) bovine, ecvidee, lot cuprins ntre 6 i
20 de animale
.lei/lot de animale
c) bovine, ecvidee, lot mai mare de 20
de animale
.lei/lot de animale
d) ovine, caprine, lot cuprins ntre 1 i
10 animale
.lei/lot de animale
e) ovine, caprine, lot cuprins ntre 11 i
20 de animale
.lei/lot de animale
f) ovine, caprine, lot cuprins ntre 21 i
50 de animale
.lei/lot de animale
g) ovine, caprine, lot cuprins ntre 51 i
100 de animale
.lei/lot de animale
h) ovine, caprine lot mai mare de 100
de animale
.lei/lot de animale
i) suine, lot cuprins ntre 1 i 10
animale
.lei/lot de animale
j) suine, lot cuprins ntre 11 i 50 de
animale
.lei/lot de animale
11. Inspecia animalelor vii n vederea certificrii
strii de sntate a acestora*
k) suine, lot mai mare de 50 de
animale
.lei/lot de animale
*Tarifulestesuportatdectredeintorulanimalelor.

,platibiladupareceptiaserviciilor,lacareseadaugataxapevaloareaadaugata:
-24%TVA
-nuestecazul(pentruneplatitorideTVA)
*sebifeazadupacaz

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam
serviciileingraficuldetimpanexat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 6 66 60 zile 0 zile 0 zile 0 zile ( durata in
litere si cifre ), respectiv pana la data de 01.01.2014 01.01.2014 01.01.2014 01.01.2014 si ea va ramane obligatorie pentru noi si
poatefiacceptataoricandinaintedeexpirareaperioadeidevalabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitiepublica aceasta oferta, impreuna
cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita
castigatoare,vorconstituiuncontractangajantintrenoi.
5.Precizamca:
_ depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta
separat,marcatinmodclar"alternativa";
Xnudepunemofertaalternativa.
6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din
documentatiadeatribuire.

Data..../......./.................
________________________________, (numele, semnatura si stampila), in calitate de
reprezentant legal, autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
______________________________________(denumirea/numeleoperatoruluieconomic).








38

Formularnr.10 Formularnr.10 Formularnr.10 Formularnr.10


SOLICITRIDECLARIFICRI SOLICITRIDECLARIFICRI SOLICITRIDECLARIFICRI SOLICITRIDECLARIFICRI
(catreautoritateacontractanta) (catreautoritateacontractanta) (catreautoritateacontractanta) (catreautoritateacontractanta)


Ctre,
_________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________
(denumireautoritatecontractanta)

Referitor la procedura de ____________________ (tip procedura) pentru atribuirea


contractului de achiziie public/ncheierea acordului-cadru ___________________ cod CPV
________________,vadresmurmtoareasolicitaredeclarificricuprivirela:

..
.
.

Fadeceledemaisus,vrugmsaneprezentaipunctuldumneavoastrdevedere
cuprivirelaaspectelemenionatemaisus.

Cuconsiderate,

S.C.____________________
___________________________
(adresa)

(semnaturaautorizat)













39

Formul Formul Formul Formularnr.11 arnr.11 arnr.11 arnr.11


Formularpentrupersoanejuridice

Antet/contestator
......................................................

CONTESTAIE CONTESTAIE CONTESTAIE CONTESTAIE
(model)

Subscrisa....... (denumirea persoanei juridice), cu sediul n


......................................, cod unic de nregistrare ..., reprezentat legal prin
....................ncalitate..........,ncalitatedeofertant/candidatlaproceduradeatribuire...........a
contractului de achiziie public (obiectul contractului) ., organizat de autoritatea
contractant (denumirea autoritii contractante) .., avnd sediul n (adresa
autoritiicontractante)...........................,formulezprezenta:

CONTESTAIE CONTESTAIE CONTESTAIE CONTESTAIE

princaresolicit
anulareaactului
obligareaautoritiicontractantedeaemiteunact
obligarea autoritii contractante la adoptarea de msuri necesare pentru
remediereactului/actelorcareafecteazproceduradeatribuire.
..
Senominalizeazactul/acteleatacate.

Motivelecarestaulabazacontestaieisunt:
- nfapt..

- ndrept.

nsprijinulcontestaieidepunurmtoarelemijloacedeprob:

Data,

Reprezentatlegal(nume/prenumenclar)
___________________









40

Formularnr.12
Modeldeclaraieiniialprivindndeplinireacerinelordecalificare

OperatorEconomic
..........................
(denumirea)

DECLARAIE* DECLARAIE* DECLARAIE* DECLARAIE*

Subsemnatul, .............. reprezentant mputernicit al ......................... (denumirea
operatoruluieconomic),ncalitatede:
-ofertantunic(cuofertindividual)
-ofertantasociat(cuofertcomun)
laproceduradeachizitieconf.art.16dinOUG34/2006 conf.art.16dinOUG34/2006 conf.art.16dinOUG34/2006 conf.art.16dinOUG34/2006 pentruatribuireacontractului
de achiziie public avnd ca obiect Servicii veterinare, cod CPV 85200000-1, organizat de
D.S.V.S.A.Suceava,ladatade................zi/luna/an),
declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur i sub
sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c ndeplinesc criteriile de calificare astfel
cumaufostsolicitatendocumentaiadeatribuire,dupcumurmeaz:
Situaiapersonal
Capacitateadeexercitareaactivitiiprofesionale
Situaiaeconomico-financiar
Capacitateatehnici/sauprofesional
Standardedeasigurareacalitii
Standardedeprotecieamediului.
(sebifeazdupcaz)
Subsemnatul declar c informaiile furnizate n prezenta declaraie precum i Anexa
acesteia sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are
dreptuldeasolicita,nscopulverificriiiconfirmriideclaraiilor,oricedocumentedoveditoare
potrivitprevederilorlegale.

Datacompletrii:


Operatoreconomic,
...................................
(semnturautorizat)

*NOT:nu nu nu nuesteaplicabilncazuletapeideselecie/preselecieacandidailorparticipanilaproceduradelicitaierestrns,dialogcompetitiv
saunegociere.

41

Anexalaformularulnr.12 Anexalaformularulnr.12 Anexalaformularulnr.12 Anexalaformularulnr.12

Subsemnatul, ........................................ reprezentant mputernicit al ........................................ (


denumireaoperatoruluieconomic),nsusinereaDECLARAIEImenionezsuccinctmodulconcretdendeplinirea
documentelor*aacumaufostsolicitatendocumentaiadeatribuiredectreautoritateacontractant:
ASituaiapersonal: ASituaiapersonal: ASituaiapersonal: ASituaiapersonal:
....................................

BCapacitateadeexercitareaactivitiiprofesionale: BCapacitateadeexercitareaactivitiiprofesionale: BCapacitateadeexercitareaactivitiiprofesionale: BCapacitateadeexercitareaactivitiiprofesionale:


....................................

CSit CSit CSit CSituaiaeconomico uaiaeconomico uaiaeconomico uaiaeconomico- -- -financiar: financiar: financiar: financiar:
....................................

.
.
DCapacitateatehnici/sauprofesional: DCapacitateatehnici/sauprofesional: DCapacitateatehnici/sauprofesional: DCapacitateatehnici/sauprofesional:
....................................

.
.
EStandardede EStandardede EStandardede EStandardedeasigurareacalitii: asigurareacalitii: asigurareacalitii: asigurareacalitii:
....................................

.
.
FStandardedeprotecieamediului: FStandardedeprotecieamediului: FStandardedeprotecieamediului: FStandardedeprotecieamediului:
....................................

.
.
*NOT:dacaufostsolicitatesecompleteazinclusivcudiversevalori,cantitisaualteasemenea.

nelegcncazulncareprimescdinparteaautoritiicontractanteosolicitaredeaprezenta/completa
certificatele/documentele edificatoare care probeaz/confirm ndeplinirea cerinelor de calificare prezentate mai
sus,mobligsleprezintntermenulstabilit.

Datacompletrii:

Operatoreconomic,
...................................
(semnturautorizat)

42

Formular Formular Formular Formularnr. nr. nr. nr.13 13 13 13

OPERATORECONOMIC
______________________Inregistratlasediulautoritatiicontractante
(denumirea/numele)nr....../..........


SCRISOAREDEINAINTARE SCRISOAREDEINAINTARE SCRISOAREDEINAINTARE SCRISOAREDEINAINTARE

CatreDSVSASuceava CatreDSVSASuceava CatreDSVSASuceava CatreDSVSASuceava


Caurmareaanuntuluideparticiparenumaruldindatade.
(ziua/luna/anul)
prin care suntem invitati sa prezentam oferta in scopul atribuirii contractului de
,noi................................................................................,vatransmitem
(denumirea/numeleofertantului)
alaturaturmatoarele:
1.coletulsigilatsimarcatinmodvizibil,continand,inoriginalsiintr-unnumarde......copii:
a)oferta;
b)documentelecareinsotescoferta.
Avemsperantacaofertanoastraestecorespunzatoaresivasatisfacecerintele.

Datacompletarii.................

Custima,

Ofertant,
........................
(semnaturaautorizata)









43
Formularnr.14 Formularnr.14 Formularnr.14 Formularnr.14

BANCA
___________________
(denumirea)

SCRISOAREDEGAR SCRISOAREDEGAR SCRISOAREDEGAR SCRISOAREDEGARANTIEBANCARA ANTIEBANCARA ANTIEBANCARA ANTIEBANCARA


pentruparticiparecuofertalaproceduradeatribuireacontractuluideachizitiepublica

Catre___________________________________________
(denumireaautoritatiicontractantesiadresacompleta)

Cuprivirelaprocedurapentruatribuireacontractului____________________________,
(denumireacontractuluideachizitiepublica,amplasamentul)
noi_________________________,avandsediulinregistratla______________________,
(denumireabancii)(adresabancii)
neobligamfatade__________________________________________saplatimsumade
(denumireaautoritatiicontractante)
_______________________________,laprimasacererescrisasifaracaaceastasaaiba
(inliteresiincifre)
obligatiadea-simotivacererearespectiva,cuconditiacaincerereasaautoritateacontractanta
saspecificecasumacerutadeeasidatorataeiestedincauzaexistenteiuneiasaumaimultora
dintresituatiileurmatoare:
a) ofertantul _________________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate a
acesteia;
(denumirea/numele)
a) ofertantul-----------------------------------adepusocontestatielaCNSCcareafostsolutionata
in defavoarea sa, se va retine o suma in conformitate cu prevederile Art.287
17
din OUG
34/2006.
(denumirea/numele)
c)ofertasafiindstabilitacastigatoare,ofertantul______________________________
(denumirea/numele)
nuaconstituitgarantiadebunaexecutieinperioadadevalabilitateaofertei;
d)ofertasafiindstabilitacastigatoare,ofertantul______________________________
(denumirea/numele)
arefuzatsasemnezecontractuldeachizitiepublicainperioadadevalabilitateaofertei.

Prezentagarantieestevalabilapanaladatade___________________________.

ParafatadeBanca_______________inziua______luna________anul_____

(semnaturaautorizata)
44

Formularnr.15

DENUMIRE OFERTANT
______________________


DECLARAIE DECLARAIE DECLARAIE DECLARAIE
privindnencadrareans privindnencadrareans privindnencadrareans privindnencadrareansituaiileprevzutelaart.69 ituaiileprevzutelaart.69 ituaiileprevzutelaart.69 ituaiileprevzutelaart.69
1 11 1
dinO.U.G.nr.34/2006 dinO.U.G.nr.34/2006 dinO.U.G.nr.34/2006 dinO.U.G.nr.34/2006

Subsemnatul(a).................................................. .(se insereaz numele operatorului


economic-peroanjuridic),ncalitatedeofertant/candidat/concurentlaproceduracfart.16din
O.U.G.34/2006pentruachiziiadeSERVICIIVETERINARE,CODCPV85200000-1,ladatade
.................................. (se insereaz data), organizat de D.S.V.S.A. SUCEAVA, declar pe
proprierspunderec,nuammembrincadrulconsiliuluideadministraie/organdeconducere
saudesupervizare,nuamacionarioriasociaipersoanecaresuntso/soie,rudsauafinpn
la gradul al patrulea inclusiv si nu ma aflu n relaii comerciale cu persoane ce dein funcii de
deciziencadrulautoritiicontractante
Subsemnatuldeclarcinformaiilefurnizatesuntcompleteicorectenfiecaredetaliui
nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor,oricedocumentedoveditoaredecaredispunem.
nteleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de
nclcareaprevederilorlegislaieipenaleprivindfalsulndeclaraii.

Operatoreconomic,
___________________
(semnaturaautorizat)

Datacompletrii,












45

Formularnr.16

CLAUZECONTRACTUALE CLAUZECONTRACTUALE CLAUZECONTRACTUALE CLAUZECONTRACTUALE
Acord Acord Acord Acord cadrudeservicii cadrudeservicii cadrudeservicii cadrudeservicii
nr.______dindata nr.______dindata nr.______dindata nr.______dindata_____________ _____________ _____________ ________________ ___ ___ ___

1.Prileacordului 1.Prileacordului 1.Prileacordului 1.Prileacordului- -- -cadru cadru cadru cadru

n temeiul Ordonanei de urgen nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie public, a contractelor de concesiune de
lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, Hotararii Guvernului nr. 925/2006 pentru
aprobareanormelordeaplicareaprevederilorreferitoare laatribuireacontractelordeachizitiepublicadinOrdonantadeurgentaaGuvernului
nr. 34/2006 Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de
atribuire a contractelor de achizitie publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 228/2007, cu modificarile ulterioare, si al
Ordonanei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si
completariprinLegeanr.215/2004,cumodificrileicompletrileulterioare,
aintervenitprezentulacord-cadruinconditiileincarepartilepromitenteramanneschimbatepetoataduratadedesfasurare,

ntre ntre ntre ntre


DIRECTIA SANITAR DIRECTIA SANITAR DIRECTIA SANITAR DIRECTIA SANITAR- -- -VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR Suceava, Suceava, Suceava, Suceava, adresa Strada Scurta, nr.2, telefon 0230/
522 848, fax 0230/ 520 216, cod fiscal 4244504, cont trezorerie RO54TREZ5915009XXX000221, reprezentata prin Dr. Ioan Corduneanu,
functiadeDirectorexecutiv,incalitatedePROMITENT-ACHIZITOR,pedeoparte,
i i i i
___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ (denumirea operatorului economic) adres LOCALITATEA _________________, , NR.
_________, telefon/ fax ____________________, numr de nmatriculare _______________________, cod fiscal
___________________________, cont (trezorerie, banc) __________________________, reprezentat prin
________________________________(denumireaconductorului),funcia_________________ncalitatedePRESTATOR,pedealtaparte,
1. 1. 1. 1.Definiii Definiii Definiii Definiii
1.1 1.1 1.1 1.1nprezentulacordcadru,urmtoriitermenivorfiinterpretaiastfel:
a. acord acord acord acord- -- -cadru cadru cadru cadru-prezentulacorditoateanexelesale;
b. promitent promitent promitent promitent-achizitoripromitent-prestator-prilecontractante,aacumsuntacesteanumitenprezentulacord-cadru;
c. preulunitaralserviciilor preulunitaralserviciilor preulunitaralserviciilor preulunitaralserviciilor-preulpltibilprestatoruluidectreachizitor,nbazaacordului-cadruicontractuluisubsecvent,
pentrundeplinireaintegralicorespunztoareatuturorobligaiilorasumateprinacordulcadruicontractulsubsecvent;
d. servicii servicii servicii servicii-serviciidesupraveghere,prevenire,controlieradicareabolilorlaanimale,acelortransmisibiledelaanimalela
om,proteciaanimaleloriproteciamediului,deidentificareinregistrareabovinelor,suinelor,ovineloricaprinelor;
e. destinaiefinal destinaiefinal destinaiefinal destinaiefinal-loculundeprestatorulareobligaiadeaprestaserviciile;
f. foramajor foramajor foramajor foramajor-reprezintomprejuraredeorigineextern,cucaracterextraordinar,absolutimprevizibiliinevitabil,care
se afl n afara controlului oricrei pri, care nu se datoreaz greelii sau vinei acestora, i care face imposibil executarea i, respectiv,
ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale,
restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv, ci enuniativ. Nu este considerat for major un
evenimentasemeneacelordemaisuscare,fracreaoimposibilitatedeexecutare,faceextremdecostisitoareexecutareaobligaiiloruneia
dinpri;
g. zi zi zi zi -zicalendaristic;an an an an-365dezile.

2. 2. 2. 2.Interpretare Interpretare Interpretare Interpretare


2.1 2.1 2.1 2.1nprezentulacordcadru,cuexcepiauneiprevedericontrare,cuvintelelaformasingularvorincludeformadepluraliviceversa,
acoloundeacestlucruestepermisdecontext.
2.2 2.2 2.2 2.2Termenul"zi"ori"zile"sauoricereferirelazilereprezintzilecalendaristicedacnusespecificnmoddiferit.

3.Scopulacorduluicadru 3.Scopulacorduluicadru 3.Scopulacorduluicadru 3.Scopulacorduluicadru
3.1Scopulacorduluicadru lreprezintstabilireaelementelor/condiiiloresenialecarevorguvernacontracteledeprestriservicii
ceurmeazafiatribuitepedurataderulriiprezentuluiacord.
3.2Contracteleceurmeazafiatribuiteaucaobiectprestareacategoriilordeserviciidincontractulsubsecvent

4.Obiectulacordului 4.Obiectulacordului 4.Obiectulacordului 4.Obiectulacordului- -- -cadru cadru cadru cadru


4.1 4.1 4.1 4.1Achiziiadeserviciidesupraveghere,prevenire,controlieradicareabolilorlaanimale,acelortransmisibiledelaanimalela desupraveghere,prevenire,controlieradicareabolilorlaanimale,acelortransmisibiledelaanimalela desupraveghere,prevenire,controlieradicareabolilorlaanimale,acelortransmisibiledelaanimalela desupraveghere,prevenire,controlieradicareabolilorlaanimale,acelortransmisibiledelaanimalela
om,proteciaanimaleloriproteciamediului,deidentificareinregistrareabovinelor,suinelor,ovineloricaprinelor om,proteciaanimaleloriproteciamediului,deidentificareinregistrareabovinelor,suinelor,ovineloricaprinelor om,proteciaanimaleloriproteciamediului,deidentificareinregistrareabovinelor,suinelor,ovineloricaprinelor om,proteciaanimaleloriproteciamediului,deidentificareinregistrareabovinelor,suinelor,ovineloricaprinelorperazaCircumscriptiei
Sanitar-VeterinaredeAsistenta(CSVA) (CSVA) (CSVA) (CSVA)____________________ ____________________ ____________________ ____________________,JUDETULSUCEAVA ,JUDETULSUCEAVA ,JUDETULSUCEAVA ,JUDETULSUCEAVA

5.Documenteleacordului 5.Documenteleacordului 5.Documenteleacordului 5.Documenteleacordului- -- -cadru cadru cadru cadru
Promitentul-prestatorvaprestaserviciilencondiiilestabilitenprezentulacord-cadru,careinclude,nordineaenumerrii,oriceact
adiionallaacesta,precumiurmtoareleanexe:
AnexaI:Documentaiadeatribuire(inclusivCaietuldesarciniiAnexeleacestuia),incluzndclarificrilefcutenaintedetermenul
limitpentrudepunereaofertelor;
AnexaII:Propunereatehnic;
AnexaIII:Propunereafinanciar;
AnexaIV:Altedocumenterelevante.
Contractelesubsecventeincluddocumentaiadeatribuirespecificiofertacorespunztoare

6.Preulunitaralserviciilor 6.Preulunitaralserviciilor 6.Preulunitaralserviciilor 6.Preulunitaralserviciilor
6 .1. Preul unitar al serviciilor este cel inclus de promitentul prestator n propunerea financiar i este prevzut n contractul
subsecvent,lacareseadugaTVAdacaestecazul
6.2.Valoareacontractuluisubsecventvafifundamentatpetarifulunitaralserviciilorconformoferteifinanciareprezentateincadrul
procedurii

7.Ajustareapreului 7.Ajustareapreului 7.Ajustareapreului 7.Ajustareapreului


7.1-Preulseajusteazutilizndformuladeajustareconvenitsianume:
Contractul subsecvent care se va incheia intre parti in anul 2013 2013 2013 2013, va cuprinde actiunile sanitar-veterinare si tarifele prevazute in
HOTRR HOTRR HOTRR HOTRREA DE GUVERN nr. EA DE GUVERN nr. EA DE GUVERN nr. EA DE GUVERN nr. 341/ 2012 341/ 2012 341/ 2012 341/ 2012 pentru aprobarea aciunilor sanitar-veterinare cuprinse n Programul aciunilor de supraveghere,
46
prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecia animalelor i protecia mediului, de
identificareinregistrareabovinelor,suinelor,ovineloricaprinelor,aaciunilorprevzutenProgramuldesupraveghereicontrolndomeniul
siguraneialimentelor,precumiatarifelormaximaleaferenteacestorapentruanul2012si Legea191/2012pentruaprobareaO.U.G.nr.23/ Legea191/2012pentruaprobareaO.U.G.nr.23/ Legea191/2012pentruaprobareaO.U.G.nr.23/ Legea191/2012pentruaprobareaO.U.G.nr.23/
2010, 2010, 2010, 2010,privindidentificareasiinregistrareasuinelor,ovinelorsicaprinelor,precumsipentrumodificareasicompletareaunoractenormative.
In ipoteza in care dupa semnarea contractului, pe anul 2013 vor fi publicate tarifele maximale aferente aciunilor de supraveghere,
prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecia animalelor i protecia mediului, de
identificareinregistrareabovinelor,suinelor,ovineloricaprinelor,aaciunilorprevzutenProgramuldesupraveghereicontrolndomeniul
siguraneialimentelorprinHotarareadeGuvern siacesteasuntmaimicidecatceledin HOTRREADEGUVERNNR. HOTRREADEGUVERNNR. HOTRREADEGUVERNNR. HOTRREADEGUVERNNR.341/2012 341/2012 341/2012 341/2012SILEGEA SILEGEA SILEGEA SILEGEA
191/ 2012 PENTRU A 191/ 2012 PENTRU A 191/ 2012 PENTRU A 191/ 2012 PENTRU APROBAREA O.U.G. NR. 23/ 2010, PROBAREA O.U.G. NR. 23/ 2010, PROBAREA O.U.G. NR. 23/ 2010, PROBAREA O.U.G. NR. 23/ 2010, PRIVIND IDENTIFICAREA SI INREGISTRAREA SUINELOR, OVINELOR SI
CAPRINELOR, PRECUM SI PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA UNOR ACTE NORMATIVE tarifele prevazute in contractul
subsecventpeanul2013sevorajustainmodcorespunzator,acesteaneputandfimaimaridecatcelestabiliteinlegislatie.
Contractelesubsecventecesevorincheiaanual(2013-2016)vorcuprindeactiunilesanitar-veterinareprevazuteinlegislatieafi
efectuateinanulrespectiv.
Incepand cu anul 2014 si pana in anul 2016, contractele subsecvente care se vor semna intre DSVSA Suceava si operatorul
economicdesemnatcastigatorsevorajustadupacumurmeaza:
- in anul 2014, pretul contractului poate sa scada sau sa creasca pentru fiecare pozitie, proportional cu scaderea sau cresterea
tarifelorreglementateprin legislatiainvigoare,respectivactelenormativepentruaprobareaaciunilorsanitar-veterinarecuprinsenProgramul
aciunilordesupraveghere,prevenire,controlieradicareabolilorlaanimale,acelortransmisibiledelaanimalelaom,proteciaanimalelori
proteciamediului,deidentificareinregistrareabovinelor,suinelor,ovineloricaprinelor,aaciunilorprevzutenProgramuldesupraveghere
icontrolndomeniulsiguraneialimentelor,precumiatarifelormaximaleaferenteacestorapentruanul2014. 2014. 2014. 2014.
- in anul 2015, pretul contractului poate sa scada sau sa creasca pentru fiecare pozitie proportional cu scaderea sau cresterea
tarifelorreglementateprin legislatiainvigoare,respectivactelenormativepentruaprobareaaciunilorsanitar-veterinarecuprinsenProgramul
aciunilordesupraveghere,prevenire,controlieradicareabolilorlaanimale,acelortransmisibiledelaanimalelaom,proteciaanimalelori
proteciamediului,deidentificareinregistrareabovinelor,suinelor,ovineloricaprinelor,aaciunilorprevzutenProgramuldesupraveghere
icontrolndomeniulsiguraneialimentelor,precumiatarifelormaximaleaferenteacestorapentruanul2 22 2015. 015. 015. 015.
- in anul 2016, pretul contractului poate sa scada sau sa creasca pentru fiecare pozitie proportional cu scaderea sau cresterea
tarifelorreglementateprin legislatiainvigoare,respectivactelenormativepentruaprobareaaciunilorsanitar-veterinarecuprinsenProgramul
aciunilordesupraveghere,prevenire,controlieradicareabolilorlaanimale,acelortransmisibiledelaanimalelaom,proteciaanimalelori
proteciamediului,deidentificareinregistrareabovinelor,suinelor,ovineloricaprinelor,aaciunilorprevzutenProgramuldesupraveghere
icontrolndomeniulsiguraneialimentelor,precumiatarifelormaximaleaferenteacestorapentruanul2016. 2016. 2016. 2016.
Contractelesubsecventesevorincheiaanual,dupaaparitiainMonitorulOficialalRomanieiaactelorlegislativecarereglementeaza
efectuareaactiunilorcarefacobiectulacestuicontract,precumsiatarifeloraferenteacestorapentrufiecareaninparte.
Pana la intrarea in vigoare a actelor normative care reglementeaza efectuarea actiunilor sanitar veterinare obligatorii,de interes
nationalsiatarifeloraferenteacestorasipana la incheiereaurmatoruluicontractsubsecvent,contractulsubsecventpoatefiprelungit prinact
aditionalinvedereaasigurariicontinuitatiiefectuariiactiunilorsanitareveterinare.

7.2Ajustareapreuluisevafaceprin nscrisurisemnatedectreambelepri,ulterior intrarii invigoareaactelornormativecare
reglementeazaanualmodulderealizarealactiunilorsanitarveterinareobligatoriisialetarifeloraferenteacestora.

8.Datanceperiiacordului 8.Datanceperiiacordului 8.Datanceperiiacordului 8.Datanceperiiacordului- -- -cadru cadru cadru cadru
8.1 8.1 8.1 8.1Datanceperiiacordului-cadrudeserviciivafi________________ ________________ ________________ ________________
8.2 8.2 8.2 8.2Datanceperiiprestriiserviciilorvafistabilitnfiecarecontractsubsecventnparte.

9. 9. 9. 9.Durataacordului Durataacordului Durataacordului Durataacordului- -- -cadru cadru cadru cadru


9.1 - Durata de implementare a prezentului acord-cadru este de ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ de la data semnarii lui, adic de la
________________ ________________ ________________ ________________pnla pnla pnla pnla______________. ______________. ______________. ______________.

10.Obligaiilepromitentului 10.Obligaiilepromitentului 10.Obligaiilepromitentului 10.Obligaiilepromitentului- -- -prestator prestator prestator prestator


10.1-Promitentul-prestatorseobligca,inbazacontractelorsubsecventeincheiatecupromitentul-achizitor,saprestezeserviciile
mentionate in Anexa,parte integranta din prezentul acord cadru,in conditiile convenite,cu obligatia de a respecta cel puin calitatea si
specificatiiletehniceprevzutenpropunereatehnic,anexlaprezentulacord-cadru.
10.2Promitentul-prestatorseobligsdespgubeascpromitentul-achizitormpotrivaoricror:
a)reclamaiiiaciuninjustiie,cerezultdinnclcareaunordrepturideproprietateintelectual(brevete,nume,mrcinregistrate
etc.),legatedeechipamentele,materialele,instalaiilesauutilajelefolositepentrusaunlegaturcuserviciileprestate,i
b) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei n care o astfel de nclcare rezult din
respectareacaietuluidesarcinintocmitdectreachizitor.
10.3-Promitentul-prestatorseobligsnutransferetotalsauparialobligaiileasumateprinprezentulacord-cadru.
10.4 Dac pe parcursul derulrii prezentului acord cadru se vor nregistra reduceri ale preurilor
5
n legtur cu serviciile ce fac
obiectulacorduluicadru,prileurmeazaaconveniajustareapreuluiiniial.

11.Obligaiilepromitentului 11.Obligaiilepromitentului 11.Obligaiilepromitentului 11.Obligaiilepromitentului achizit achizit achizit achizitor or or or
11.1-Promitentul-achizitorseobligsplteascpreulserviciilorctreprestatorntermenulconvenit,conformprevederilordinfisa
dedateaachizitiei.
11.2-Promitentul-achizitorseobligsnu iniieze,pedurataprezentuluiacord-cadru,onouprocedurdeatribuire,atuncicnd
intenioneazsachiziionezeserviciicarefacobiectulprezentuluiacord-cadru,cuexcepiacazuluincarepromitentulprestatordeclarcnu
maiarecapacitateadearspundesolicitrilorsaudealepresta.
11.3 - Promitentul-achizitor este ndreptit s iniieze o procedur de atribuire, atunci cnd valoarea estimat a contractului
subsecventpecareintenioneazslatribuie,cumulatcusumacontractelorsubsecventeatribuiteanterior,depeteovaloarepentrucare
prevederilelegaleimpunobligaiinraportcuanumitepragurivalorice.
11.4.Promitentul-achizitorseobligsatribuiecontracteoperatorului/operatoriloreconomicisemnatari,oridecteoriintenioneaz
sachiziionezeserviciilecareaufcutobiectuluiacordului-cadru,respectndcondiiileesenialestabilitelancheiereaacestuia.

12.Atribuireacontractelorsubsecvente 12.Atribuireacontractelorsubsecvente 12.Atribuireacontractelorsubsecvente 12.Atribuireacontractelorsubsecvente


12.1. n situaia n care pe durata de valabilitate a prezentului acord-cadru, promitentul-prestator nu va primi solicitri pentru
prestarea de servicii din partea promitentului-achizitor, promitentul-prestator nu va ridica pretenii i nu va solicita despgubiri n legtur cu
acestfapt.nacestsens,promitentul-achizitornuvaaveanicioobligaiefadepromitentul-prestator,prezentulacord-cadruncetnddedrept,
fr necesitatea unei alte formaliti i fr intervenia vreunei autoriti sau instane de judecat, la expirarea perioadei de valabilitate a
acestuia.


47

13..Comunicri 13..Comunicri 13..Comunicri 13..Comunicri
13.1-(1)Oricecomunicarentrepri,referitoarelandeplinireaprezentuluiacord-cadru,trebuiesfietransmisnscris.
(2)Oricedocumentscristrebuienregistratattnmomentultransmiteriictinmomentulprimirii.
12.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, faxsau e-mail, cu condiia confirmrii n scris a primirii
comunicrii.

14.nclcareaacordului 14.nclcareaacordului 14.nclcareaacordului 14.nclcareaacordului- -- -cadru cadru cadru cadru


14.1 14.1 14.1 14.1nclcareaacordului-cadru
Atuncicndareloconclcareaacordului-cadrudectrepromitentul-prestator,promitentul-achizitorcaiparteprejudiciatprin
nclcarevafindreptitlaurmtoareleremedii:
a)despgubirii/sau
b)incetareaacordului-cadru.
n orice situaie n care promitentul-achizitor este ndreptit la despgubiri, acesta poate reine aceste despgubiri din orice sume
datoratepromitentului-prestator.
Promitentul-achizitorvaaveadreptulladespgubiripentruoriceprejudiciucareestedescoperitdupfinalizareaacordului-cadrun
conformitateculegeaaplicabilceguverneazacordulcadrudeservicii.

15.ncetareaacorduluicadru 15.ncetareaacorduluicadru 15.ncetareaacorduluicadru 15.ncetareaacorduluicadru


15.1-(1)Prezentulacordcadrunceteazdedrept:
-prinajungerealatermen
-prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligaii de aplicare a unor proceduri n raport cu anumite praguri
valorice
(2)Acordulcadrupoatencetainurmtoarelecazuri:
- -- - prinacorduldevoinalprilor;
- -- - prin rezilierea de ctre o parte ca urmare a nendeplinirii sau ndeplinirii n mod necorespunztor a obligaiilor asumate prin
prezentulacordcadru,dectrecealaltparte,cunotificareprealabilde.30zileapriinculp.
(3)Contractulpoateincetasiprinrenuntarelasolicitareaexpresaaprestatoruluicaresaaibalabazaargumentetemeinicefara
plata de daune interese in sarcina sa. Prestatorul are obligatia de a notifica in scris achizitorului cu cel putin 30 de zile inainte, intentia de
renuntare la contract. Dupa obtinerea acordului cu privire la solicitarea in cauza, prestatorul este obligat sa asigure continuitatea efectuarii
serviciilorcarefacobiectulprezentuluicontract,panalaatribuireacontractuluiunuialtprestator.

16. 16. 16. 16.Foramajor Foramajor Foramajor Foramajor


Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul acord -cadru sau contractului
subsecventpetoatperioadancareaceastaacioneaz.
ndeplinirea acordului - cadru sau a contractului subsecvent va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr a
prejudiciadrepturilecesecuveneauprilor,pnlaapariiaacesteia.
Partea care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri, imediat i n mod complet, producerea acesteia i s ia
oricemsuricareistauladispoziie,nvederealimitriiconsecinelor.
Dacforamajoracioneazsauseestimeazaacionaoperioadmaimarede6luni,fiecarepartevaaveadreptulsnotifice
celeilaltepri,ncetareadeplindreptaprezentuluiacord-cadru,frcavreunadintreprispoatpretindeceleilaltedaune-interese.
17.3Li 17.3Li 17.3Li 17.3Litigii tigii tigii tigii
Litigiile ce pot aprea ca urmare a aplicrii i interpretrii prevederilor prezentului acord- cadru se vor soluiona pe cale amiabil.
Prileauconvenitsncheieazi__________________ __________________ __________________ __________________ prezentulacord-cadru,ndouexemplare,cteunulpentrufiecareparte.


PROMITENT PROMITENT PROMITENT PROMITENT- -- -ACHIZITOR, ACHIZITOR, ACHIZITOR, ACHIZITOR, PROMITENT PROMITENT PROMITENT PROMITENT- -- -PRESTATOR, PRESTATOR, PRESTATOR, PRESTATOR,

DirectiaSanitaraVeterinarasipentru DirectiaSanitaraVeterinarasipentru DirectiaSanitaraVeterinarasipentru DirectiaSanitaraVeterinarasipentru OperatorEconomic, OperatorEconomic, OperatorEconomic, OperatorEconomic,
SigurantaAlimentelorSuceava SigurantaAlimentelorSuceava SigurantaAlimentelorSuceava SigurantaAlimentelorSuceava

DirectorExecutiv, DirectorExecutiv, DirectorExecutiv, DirectorExecutiv,
Dr.CorduneanuIoan

SefserviciuS.S.B.A.M.B SefserviciuS.S.B.A.M.B SefserviciuS.S.B.A.M.B SefserviciuS.S.B.A.M.B, ,, ,


Dr.DanLupu


ServiciuEconomic ServiciuEconomic ServiciuEconomic ServiciuEconomicsi si si siAdministrativ Administrativ Administrativ Administrativ
Ec.UrecheViorica


Consi Consi Consi ConsilierJuridic, lierJuridic, lierJuridic, lierJuridic,
Jr.RomanAlina


48
CONTRACTSUBSECVENTDESERVICII CONTRACTSUBSECVENTDESERVICII CONTRACTSUBSECVENTDESERVICII CONTRACTSUBSECVENTDESERVICII
nr.______dindata nr.______dindata nr.______dindata nr.______dindata_________________ _________________ _________________ _________________


1. 1. 1. 1. Prilecontractuluisubsecvent Prilecontractuluisubsecvent Prilecontractuluisubsecvent Prilecontractuluisubsecvent
n temeiul Ordonanei de urgen nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie public, a contractelor de concesiune de
lucrripubliceiacontractelordeconcesiunedeservicii,cumodificrileicompletrileulterioare,HGnr.341/2012pentruaprobareaaciunilor
sanitar-veterinarecuprinsenProgramulaciunilordesupraveghere,prevenire,controlieradicareabolilorlaanimale,acelortransmisibilede
laanimalelaom,proteciaanimaleloriproteciamediului,deidentificareinregistrareabovinelor,suinelor,ovineloricaprinelor,aaciunilor
prevzutenProgramuldesupraveghereicontrolndomeniulsiguraneialimentelor,precumiatarifelormaximaleaferenteacestorapentru
anul 2012,Ord. Ord.20/2010 pt aprobarea procedurii privind decontarea actiunilor sanitar veterinare cuprinse in Programele actiunilor de
supraveghere, identificare si inregistrare a animalelor, Legea 191/ 2012 pentru aprobarea O.U.G. nr. 23/ 2010, privind identificarea si
inregistrareasuinelor,ovinelorsi caprinelor,precumsipentrumodificareasicompletareaunoractenormative,Ord.40/2010privindaprobarea
Normeisanitareveterinarepentruimplementareaprocesuluide identificarei nregistrareasuinelor, ovinelor,caprineloribovinelor,Ord.43/
2012pentruaprobareaNormelormetodologicedeaplicareaProgramuluiaciunilordesupraveghere,prevenire,controlieradicareabolilorla
animale,acelortransmisibiledelaanimalelaom,proteciaanimaleloriproteciamediului,deidentificareinregistrareabovinelor,suinelor,
ovineloricaprinelorpentruanul2012,precumiaNormelormetodologicedeaplicareaProgramuluidesupraveghereicontrol ndomeniul
siguraneialimentelorpentruanul2012, ,, ,

ntemeiulAcorduluiCadrunr.________ ________ ________ ________dindatade_______________ _______________ _______________ _______________,aintervenitprezentulcontractsubsecvent,ncheiat

ntre ntre ntre ntre


DIRECTIASANITAR DIRECTIASANITAR DIRECTIASANITAR DIRECTIASANITAR- -- -VETERINARASIPENTRUSIGURANTAALIMENTELOR VETERINARASIPENTRUSIGURANTAALIMENTELOR VETERINARASIPENTRUSIGURANTAALIMENTELOR VETERINARASIPENTRUSIGURANTAALIMENTELORSuceava, Suceava, Suceava, Suceava,adresaStradaScurta,nr.2,telefon0230/
522 848, fax 0230/ 520 216, cod fiscal 4244504, cont trezorerie RO54TREZ5915009XXX000221, reprezentata prin Dr. Ioan Corduneanu ,
functiadeDirectorexecutiv,incalitatedePROMITENT-ACHIZITOR,pedeoparte,
i i i i
___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________(denumireaoperatoruluieconomic)adresLOCALITATEA_________________,,NR._________,
telefon/ fax ____________________, numr de nmatriculare _______________________, cod fiscal ___________________________, cont
(trezorerie, banc) __________________________, reprezentat prin ________________________________ (denumirea conductorului),
funcia_________________ncalitatedePRESTATOR,pedealtaparte,
pedealtparte.

2.Definiii 2.Definiii 2.Definiii 2.Definiii
2.1-nprezentulcontracturmtoriitermenivorfiinterpretaiastfel:
a)Contract Contract Contract Contract -prezentulcontractitoateanexelesale;
b)achizitoriprestator achizitoriprestator achizitoriprestator achizitoriprestator-prilecontractante,aacumsuntacesteanumitenprezentulcontract;
c) preul contractului preul contractului preul contractului preul contractului - -- - preul pltibil prestatorului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru ndeplinirea integral i
corespunztoareatuturorobligaiilorasumateprincontract;
d)servicii servicii servicii servicii-activitiacrorprestarefaceobiectalcontractului;
e)produse produse produse produse-echipamentele,mainile,utilajele,pieseledeschimbioricealtebunuricuprinsenanexa/anexelelaprezentulcontract
ipecareprestatorulareobligaiadealefurnizaaferentserviciilorprestateconformcontractului;
f)foramajor foramajor foramajor foramajor-reprezintomprejuraredeorigineextern,cucaracterextraordinar,absolutimprevizibiliinevitabil,careseafl
nafaracontroluluioricreipri,carenusedatoreazgreeliisauvineiacestora,icarefaceimposibilexecutareai,respectiv,ndeplinirea
contractului;suntconsiderateasemeneaevenimente:rzboaie,revoluii,incendii,inundaiisauoricealtecatastrofenaturale,restriciiapruteca
urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv, ci enuniativ. Nu este considerat for major un eveniment asemenea
celordemaisuscare,fracreaoimposibilitatedeexecutare,faceextremdecostisitoareexecutareaobligaiiloruneiadinpri;
g)zi zi zi zi -zicalendaristic;an an an an-365dezile.
h) Baza Nationala de Date - sistemul national integrat de informatii si aplicatii, a carui gestiune si administrare este incredintata,
conformlegii,unuioperator;
i)cartedeexploatatie-documentuldeidentificareaexploatatiei;
j) crotalie - mijloc de identificare a animalelor, confectionat din material plastic, care trebuie sa indeplineasca specificatiile tehnice
stabilitedeAutoritateaNationalaSanitaraVeterinarasipentruSigurantaAlimentelor;
k) conditii de pastrare si utilizare a echipamentelor de tehnica de calcul si de comunicatie - conditiile in care echipamentele pot
functiona,respectivurmatoarele:
- alimentarea-220V/50Hz;
- temperatura-intre16si28gradeCelsius;
- asigurarealipseiprafului;
- neasezareapepodele,intotsauinparte,aechipamentelor;
- conectarea la sursa de alimentare si mentinerea permanenta in functionare, pe toata perioada de aplicare a prevederilor
contractuluideservicii.
l) eveniment moartea, sacrificarea pentru consum propriu, pierderea sau regasirea animalului, pierderea crotaliei, a pasaportului
sauacartiideexploatatiesuferitedeanimalelesaudeexploatatiiledinrazateritorialaacircumscriptiilorsanitar-veterinaredeasistenta;
m) exploatatie - orice incinta imprejmuita cu unul sau mai multe adaposturi, orice constructie sau, in cazul unei ferme in aer liber,
oricelocincaresuntdetinute,ingrijite,manipulatesausacrificateanimale;
n) identificarea animalelor identificarea speciei, rasei, sexului si varstei animalelor, precum si aplicarea crotaliei/crotaliilor sau a
altormijloacedeidentificare,inconformitatecuprevederilelegislatieiinvigoare;
o) inregistrarea animalelor completarea formularelor prevazute de legislatia specifica in vigoare cu datele solicitate in cadrul
acestora cu privire la animalele identificate si, ulterior, in termenul prevzut de legislaia n vigoare, inregistrarea acestor date in Sistemul
NationaldeIdentificaresiInregistrareaAnimalelor;
p) inregistrarea exploatatiilor inregistrarea in formularele prevazute de legislatia specifica in vigoare si in Sistemul National de
IdentificaresiInregistrareaAnimaleloradatelordeidentificarealeuneiexploatatiiincaresunttinutesaudetinuteanimale,invedereagenerarii
decatreSistemulNationaldeIdentificaresiInregistrareaAnimaleloracoduluideexploatatie;
r)miscareaanimalelor-crestereasaudescrestereanumaruluideanimaleaflateintr-oexploatatie;
s) pasaport - document oficial in care este inregistrata identitatea fiecarui animal din specia bovine, inclusiv bubaline si bizoni,
precumsiatuturorexploatatiilorsiproprietarilorrespectivuluianimal;
s)SistemulNationaldeIdentificaresiInregistrareaAnimalelor,denumit incontinuareSNIIA-totalitateaaplicatiilor,dispozitivelor,
documentelorsiprocedurilorutilizatepentruidentificareasiinregistrareaanimalelor.

3.Interpretare 3.Interpretare 3.Interpretare 3.Interpretare


3.1-nprezentulcontract,cuexcepiauneiprevedericontrare,cuvintelelaformasingularvorincludeformadepluraliviceversa,
acoloundeacestlucruestepermisdecontext.
3.2-Termenulzisauzilesauoricereferirelazilereprezintzilecalendaristicedacnusespecificnmoddiferit.
49

Clauzeobligatorii Clauzeobligatorii Clauzeobligatorii Clauzeobligatorii

4.Obiectulipreulcontractului 4.Obiectulipreulcontractului 4.Obiectulipreulcontractului 4.Obiectulipreulcontractului
4.1. - Prestatorul se oblig s s presteze serviciile urmatoare, n perioada/perioadele convenite i n conformitate cu obligaiile
asumateprinprezentulcontract.
Servicii de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale l Servicii de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale l Servicii de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale l Servicii de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecia a om, protecia a om, protecia a om, protecia
animalelor i protecia mediului, precum i aciunilor de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor, destinate animalelor i protecia mediului, precum i aciunilor de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor, destinate animalelor i protecia mediului, precum i aciunilor de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor, destinate animalelor i protecia mediului, precum i aciunilor de identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor, destinate
exploataiilornonprofesionale,efectuatedectremediciiveterinarideliberpracticmputer exploataiilornonprofesionale,efectuatedectremediciiveterinarideliberpracticmputer exploataiilornonprofesionale,efectuatedectremediciiveterinarideliberpracticmputer exploataiilornonprofesionale,efectuatedectremediciiveterinarideliberpracticmputernicii nicii nicii nicii
Nr.crt. Nr.crt. Nr.crt. Nr.crt. Aciuneadesfurat Aciuneadesfurat Aciuneadesfurat Aciuneadesfurat
1. Inspeciaanimalelordispusdedireciilesanitar-veterinareipentrusiguranaalimentelorjudeene,
respectivamunicipiuluiBucureti
a)bovine
b)ecvidee
c)ovine,caprine
d)suine
e)carnasiere
f)psri
2. Examinareaclinicaanimalelorpentrususpiciuneabolilor
majore,dispusconformlegislaieispecifice
g)albine,viermidemtaseetc.
a)animalemari
b)animalemiciimijlocii
c)suine
d)psri
3. Recoltrideprobedesngepentruexamenedelaborator
(serologice,hematologice,biochimice,virusologice,
parazitologiceetc.)
e)altespecii
a)animalemari
b)animalemiciimijlocii
c)psri
4. Recoltareaprobelordeorgane,esuturiiaaltorprobepentru
analizedelaborator,efectuareadenecropsii,pentru
diagnosticulbolilor,alteledectencefalopatiilespongiforme
transmisibileipestaporcinclasic
d)alteprobe,inclusivcoprologice
a)animalemari
b)animalemiciimijlocii
c)porcidomestici
5. Recoltareaprobelorpentrudiagnosticulencefalopatiilor
spongiformetransmisibileirecoltareaprobelordeorgane,
esuturipentruanalizedelaborator,efectuareadenecropsii,n
vedereadiagnosticuluipesteiporcineclasice
d)porcislbatici
a)tuberculinare-testunic
b)TCS
c)maleinare
6. Activitidedepistareprinexamenalergic
d)paratuberculinare
7. Recoltareprobesanitaie,ap,furaje
a)animalemari
b)ovine,caprine
c)suine
d)carnasiere
e)psri-oculoconjunctival
8. Activitiimunoprofilactice
f)psri-injectabil
a)nunitizootehnice,deindustrie
alimentar,lagospodriilepopulaiei
9. Lucrridedecontaminare,dezinfecie,dezinsecie,deratizarei
denecesitate
b)ncameredeincubaie,viermide
mtaseetc.
a)bovine
b)ovine,caprine-doucrotalii
c)ovine,caprine-osingurcrotalie
d)suine
10. Manoperaprivindidentificareainregistrareaanimalelor,a
micriloriaevenimentelorsuferitedeacestea,corectarea
eventualelorerori
e)ecvidee*
a)bovine,ecvidee,lotcuprinsntre1i5
animale
b)bovine,ecvidee,lotcuprinsntre6i
20deanimale
c)bovine,ecvidee,lotmaimarede20de
animale
11. Inspeciaanimalelorviinvedereacertificriistriidesntatea
acestora*
d)ovine,caprine,lotcuprinsntre1i10
50
animale
e)ovine,caprine,lotcuprinsntre11i
20deanimale
f)ovine,caprine,lotcuprinsntre21i50
deanimale
g)ovine,caprine,lotcuprinsntre51i
100deanimale
h)ovine,caprinelotmaimarede100de
animale
i)suine,lotcuprinsntre1i10animale
j)suine,lotcuprinsntre11i50de
animale
k)suine,lotmaimarede50deanimale
IMPORTANT: IMPORTANT: IMPORTANT: IMPORTANT:*Tarifulestesuportatdectredeintorulanimalelor(punctu *Tarifulestesuportatdectredeintorulanimalelor(punctu *Tarifulestesuportatdectredeintorulanimalelor(punctu *Tarifulestesuportatdectredeintorulanimalelor(punctul10,literae)sipunctul11). l10,literae)sipunctul11). l10,literae)sipunctul11). l10,literae)sipunctul11).

4.2. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile prevazute la alin. (1) pe teritoriul Circumscriptiei Sanitar-Veterinare de Asistenta
(C.S.V.A.) (C.S.V.A.) (C.S.V.A.) (C.S.V.A.)______________, ______________, ______________, ______________,JUDETSUCEAVA JUDETSUCEAVA JUDETSUCEAVA JUDETSUCEAVA
4.3.-Achizitorulseobligsplteascprestatoruluipreulconvenitpentrundeplinireacontractuluideserviciiveterinare.
4.4. - Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, respectiv preul serviciilor prestate, pltibil prestatorului de ctre achizitor
conformgraficuluidepli,inconformitatecuprevederileart.5alprezentuluicontract.
4.5. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate cu respectarea prevederilor
HOTRREA DE GUVE HOTRREA DE GUVE HOTRREA DE GUVE HOTRREA DE GUVERN nr. RN nr. RN nr. RN nr. 341/ 2012 341/ 2012 341/ 2012 341/ 2012 pentru aprobarea aciunilor sanitar-veterinare cuprinse n Programul aciunilor de supraveghere,
prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecia animalelor i protecia mediului, de
identificareinregistrareabovinelor,suinelor,ovineloricaprinelor,aaciunilorprevzutenProgramuldesupraveghereicontrolndomeniul
siguraneialimentelor,precumiatarifelormaximaleaferenteacestorapentruanul2012si Legea191/ Legea191/ Legea191/ Legea191/2012pentruaprobareaO.U.G.nr.23/ 2012pentruaprobareaO.U.G.nr.23/ 2012pentruaprobareaO.U.G.nr.23/ 2012pentruaprobareaO.U.G.nr.23/
2010, 2010, 2010, 2010, privind identificarea si inregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative,
avandu-seinvederedoaraceleactiuniacarormanoperaestesuportatadelabugetuldestat.
4.6.- Serviciile prevazute la punctul 4.1., se vor presta in conformitate cu prevederile de aplicare a Programul aciunilor de Programul aciunilor de Programul aciunilor de Programul aciunilor de
supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecia animalelor i protecia om, protecia animalelor i protecia om, protecia animalelor i protecia om, protecia animalelor i protecia
mediului,aaltoraciuniprevzute nalteprograme naionale,pecareANSVSAtrebuies le pun n aplicare,precumiatarifelormaximale mediului,aaltoraciuniprevzute nalteprograme naionale,pecareANSVSAtrebuies le pun n aplicare,precumiatarifelormaximale mediului,aaltoraciuniprevzute nalteprograme naionale,pecareANSVSAtrebuies le pun n aplicare,precumiatarifelormaximale mediului,aaltoraciuniprevzute nalteprograme naionale,pecareANSVSAtrebuies le pun n aplicare,precumiatarifelormaximale
aferenteacestorapentruanul201 aferenteacestorapentruanul201 aferenteacestorapentruanul201 aferenteacestorapentruanul2013 33 3,prevazutdeH.G.341/2012,infunctiedeProgramulCifricstabilitpefiecareC.S.V.A.inparte.

5.PRETULCONTRACTULUI 5.PRETULCONTRACTULUI 5.PRETULCONTRACTULUI 5.PRETULCONTRACTULUI
5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil Prestatorului de catre Achizitor, se va face cu respectarea prevederilor
HOTRREA DE GUVERN nr. 341/ 2012 pentru aprobarea aciunilor sanitar-veterinare cuprinse n Programul aciunilor de supraveghere,
prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecia animalelor i protecia mediului, de
identificareinregistrareabovinelor,suinelor,ovineloricaprinelor,aaciunilorprevzutenProgramuldesupraveghereicontrolndomeniul
siguraneialimentelor,precumiatarifelormaximaleaferenteacestorapentruanul2012siLegea191/2012pentruaprobareaO.U.G.nr.23/
2010, privind identificarea si inregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative,
avandu-seinvederedoaraceleactiuniacarormanoperaestesuportatadelabugetuldestat,conformgraficuluideplati,este:
LOTNR. LOTNR. LOTNR. LOTNR.____ ____ ____ ____
C.S.V.A. C.S.V.A. C.S.V.A. C.S.V.A.___________________ ___________________ ___________________ ___________________
Nr. Nr. Nr. Nr.
crt. crt. crt. crt.
Aciuneadesfurat Aciuneadesfurat Aciuneadesfurat Aciuneadesfurat Tariful,exclusivTVA Tariful,exclusivTVA Tariful,exclusivTVA Tariful,exclusivTVA
1. Inspeciaanimalelordispusdedireciilesanitar-veterinareipentrusigurana
alimentelorjudeene,respectivamunicipiuluiBucureti
___lei/exploataie
nonprofesional
a)bovine ___lei/capdeanimal
b)ecvidee ___lei/capdeanimal
c)ovine,caprine ___lei/capdeanimal
d)suine ___lei/capdeanimal
e)carnasiere ___lei/capdeanimal
f)psri ___lei/capdeanimal
2. Examinareaclinicaanimalelorpentru
suspiciuneabolilormajore,dispus
conformlegislaieispecifice
g)albine,viermidemtaseetc. ___Lei/familie
a)animalemari ___lei/capdeanimal
b)animalemiciimijlocii ___lei/capdeanimal
c)suine ___lei/capdeanimal
d)psri ___lei/capdeanimal
3. Recoltrideprobedesngepentru
examenedelaborator(serologice,
hematologice,biochimice,virusologice,
parazitologiceetc.)
e)altespecii ___lei/capdeanimal
a)animalemari ___lei/capdeanimal
b)animalemiciimijlocii ___lei/capdeanimal
c)psri ___lei/capdeanimal
4. Recoltareaprobelordeorgane,esuturii
aaltorprobepentruanalizedelaborator,
efectuareadenecropsii,pentru
diagnosticulbolilor,alteledect
encefalopatiilespongiformetransmisibile
ipestaporcinclasic
d)alteprobe,inclusivcoprologice ___lei/capdeanimal
a)animalemari ___lei/capdeanimal 5. Recoltareaprobelorpentrudiagnosticul
encefalopatiilorspongiformetransmisibile
b)animalemiciimijlocii ___lei/capdeanimal
51
c)porcidomestici ___lei/capdeanimal irecoltareaprobelordeorgane,esuturi
pentruanalizedelaborator,efectuareade
necropsii,nvedereadiagnosticuluipestei
porcineclasice
d)porcislbatici ___lei/capdeanimal
a)tuberculinare-testunic ___lei/capdeanimal
b)TCS ___lei/capdeanimal
c)maleinare ___lei/capdeanimal
6. Activitidedepistareprinexamenalergic
d)paratuberculinare ___lei/capdeanimal
7. Recoltareprobesanitaie,ap,furaje ___lei/prob
a)animalemari ___lei/capdeanimal
b)ovine,caprine ___lei/capdeanimal
c)suine ___lei/capdeanimal
d)carnasiere ___lei/capdeanimal
e)psri-oculoconjunctival ___lei/capdeanimal
8. Activitiimunoprofilactice
f)psri-injectabil ___lei/capdeanimal
a)nunitizootehnice,deindustrie
alimentar,lagospodriile
populaiei
___lei/100m
2
9. Lucrridedecontaminare,dezinfecie,
dezinsecie,deratizareidenecesitate
b)ncameredeincubaie,viermide
mtaseetc.
___lei/m
2

a)bovine ___lei/capdeanimal
b)ovine,caprine-doucrotalii ___lei/capdeanimal
c)ovine,caprine-osingurcrotalie ___lei/capdeanimal
d)suine ___lei/capdeanimal
10. Manoperaprivindidentificareai
nregistrareaanimalelor,amicriloria
evenimentelorsuferitedeacestea,
corectareaeventualelorerori
e)ecvidee* -lei/capdeanimal
a)bovine,ecvidee,lotcuprinsntre
1i5animale
___lei/lotdeanimale
b)bovine,ecvidee,lotcuprinsntre
6i20deanimale
___lei/lotdeanimale
c)bovine,ecvidee,lotmaimarede
20deanimale
___lei/lotdeanimale
d)ovine,caprine,lotcuprinsntre1
i10animale
___lei/lotdeanimale
e)ovine,caprine,lotcuprinsntre11
i20deanimale
___lei/lotdeanimale
f)ovine,caprine,lotcuprinsntre21
i50deanimale
___lei/lotdeanimale
g)ovine,caprine,lotcuprinsntre51
i100deanimale
___lei/lotdeanimale
h)ovine,caprinelotmaimarede
100deanimale
___lei/lotdeanimale
i)suine,lotcuprinsntre1i10
animale
___lei/lotdeanimale
j)suine,lotcuprinsntre11i50de
animale
___lei/lotdeanimale
11. Inspeciaanimalelorviinvederea
certificriistriidesntateaacestora*
k)suine,lotmaimarede50de
animale
___lei/lotdeanimale
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL ___
IMPORTANT: IMPORTANT: IMPORTANT: IMPORTANT:*Tarifulestesuportatdectredeintorulanimalelor(punctul10,literae)sipunctul11). *Tarifulestesuportatdectredeintorulanimalelor(punctul10,literae)sipunctul11). *Tarifulestesuportatdectredeintorulanimalelor(punctul10,literae)sipunctul11). *Tarifulestesuportatdectredeintorulanimalelor(punctul10,literae)sipunctul11).

lacareseadaugaTVAinprocentde24%,dacaestecazul.

5.2. In ipoteza in care dupa semnearea contractului, pe anul 2013 vor fi publicate tarifele maximale aferente aciunilor de
supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecia animalelor i protecia
mediului,deidentificareinregistrareabovinelor,suinelor,ovineloricaprinelor,aaciunilorprevzutenProgramuldesupraveghereicontrol
ndomeniulsiguraneialimentelorprinHotarareadeGuvernsiacesteasuntmaimicidecatceledinHOTRREADEGUVERNNR.341/2012 HOTRREADEGUVERNNR.341/2012 HOTRREADEGUVERNNR.341/2012 HOTRREADEGUVERNNR.341/2012
SILEGEA191/2012PENTRUAPROBAREAO. SILEGEA191/2012PENTRUAPROBAREAO. SILEGEA191/2012PENTRUAPROBAREAO. SILEGEA191/2012PENTRUAPROBAREAO.U.G.NR.23/2010,PRIVINDIDENTIFICAREASIINREGISTRAREASUINELOR,OVINELOR U.G.NR.23/2010,PRIVINDIDENTIFICAREASIINREGISTRAREASUINELOR,OVINELOR U.G.NR.23/2010,PRIVINDIDENTIFICAREASIINREGISTRAREASUINELOR,OVINELOR U.G.NR.23/2010,PRIVINDIDENTIFICAREASIINREGISTRAREASUINELOR,OVINELOR
SI CAPRINELOR, PRECUM SI PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA UNOR ACTE NORMATIVE SI CAPRINELOR, PRECUM SI PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA UNOR ACTE NORMATIVE SI CAPRINELOR, PRECUM SI PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA UNOR ACTE NORMATIVE SI CAPRINELOR, PRECUM SI PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA UNOR ACTE NORMATIVE tarifele prevazute in contractul
subsecventpeanul2013sevorajustainmodcorespunzator,acesteaneputandfimaimaridecatcelestabiliteinlegislatie.

6. 6. 6. 6.Duratacontractului Duratacontractului Duratacontractului Duratacontractului


6.1-Durataprezentuluicontractestede________luni,adicdeladatade_____________ _____________ _____________ _____________pnladatade pnladatade pnladatade pnladatade______________ ______________ ______________ ______________
6.2.Prezentulcontractproduceefectedeladatasemnariisalepanaladatade_________________ _________________ _________________ _________________
52
7.Documentelecontractului 7.Documentelecontractului 7.Documentelecontractului 7.Documentelecontractului
7.1-Documentelecontractuluisunt:
1.propunereatehnic
2.propunereafinanciar
3.angajamentulfermprivindsusinereadectreunter,dupcaz
4.certificateledegaranie,dupcaz
5.certificateledecalitate,dupcaz
6.graficuldendeplinireacontractului;
7.graficuldepli;
8.caietuldesarcini
9.acteleaditionale
10.alteanexelacontractdacaestecazul

8 88 8.EXECUTAREACONTRACTULUI .EXECUTAREACONTRACTULUI .EXECUTAREACONTRACTULUI .EXECUTAREACONTRACTULUI


8.1.Executareacontractuluiincepe,ladatade_________________ _________________ _________________ _________________

9. 9. 9. 9. OBLIGAIILEPRINCIPALEALEPRESTATORULUI OBLIGAIILEPRINCIPALEALEPRESTATORULUI OBLIGAIILEPRINCIPALEALEPRESTATORULUI OBLIGAIILEPRINCIPALEALEPRESTATORULUI
9.1- Prestatorul se oblig s presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract n perioada/perioadele convenite i n
conformitatecuobligaiileasumate.
9.2- Prestatorul se oblig s presteze serviciile la standardele i performanele prezentate n propunerea tehnic, anex la
contract,cuprofesionalismulsipromptitudineacuveniteangajamentuluiasumat.
9.3.Prestareaserviciilordesupraveghere,preveniresicontrolalbolilorlaanimalesialbolilortransmisibiledelaanimalelaom,si
deprotectieaanimalelorsiamediuluitrebuierealizatacurespectareastandardelordecalitateaactuluimedical,respectiv:
respectareaconditiilortehnicesiatermenelorprevazuteinNormelemetodologicedeaplicareaProgramuluiaciunilorde
supraveghere,prevenireicontrolalbolilor laanimale,alcelortransmisibilede laanimale laom,proteciaanimalelori
protecia mediului, aprobat anual prin ordin al preedintelui Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana
Alimentelor;
prestareaserviciilorinvedereaasigurariiunuistatusimunitarfoartebunlaintregulefectivdeanimaleexistentpeteritoriul
C.S.V.A. C.S.V.A. C.S.V.A. C.S.V.A.___________________ ___________________ ___________________ ___________________
prestarea serviciilor cu privire la intregul efectiv de animale, conform Programului cifric al activitilor de supraveghere,
profilaxiesicontrolalbolilorlaanimale;
celelalte standarde de calitate ale actului medical prevazute de prevederile legale in vigoare, corelate cu efectivele de
animale,cusituatiaepizootologicasicunumaruldepersonalsanitar-veterinarnecesar.
9.4. Prestatorul trebuie sa respecte conditiile impuse de natura serviciilor prestate cu privire la circulaia bunurilor materiale i a
formularelorcuregimspecial,protectiamediuluisiprotectiamuncii,conformprevederilorlegislaieinvigoare.
9.5-Prestatorulseobligsprestezeserviciilenconformitatecugraficuldeprestareprezentatnpropunereatehnic.
9.6.Prestatorulareobligatiadeaanunta,declarasinotificaaparitiaunorbolitransmisibilelaanimalesideaparticipalacombaterea
epizootiilor,conformreglementarilorlegaleinvigoare.
9.7. Prestatorul este obligat sa intocmeasca evidentele tehnice si financiar-contabile conform prevederilor legale si sa le puna la
dispozitiaAchizitoruluisiaaltororganedecontrolabilitateprinlege,atuncicandacestealesolicita.
9.8-Prestatorulseobligsdespgubeascachizitorulmpotrivaoricror:reclamaiiiaciuninjustiie,cerezultdinnclcarea
unor drepturi de proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele
folosite pentru sau n legtur cu produsele achiziionate, i daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia
situaieincareoastfeldenclcarerezultdinrespectareacaietuluidesarcinintocmitdectreachizitor.
9.9.Prestatorulseobligasasupraveghezeprestareaserviciilor,saasigureresurseleumane,materialele,instalatiile,echipamentele
sioricealteasemenea,fiedenaturaprovizorie,fiedefinitiva,cerutedesipentrucontract,inmasuraincarenecesitateaasigurariiacestoraeste
prevazutaincontractsausepoatededuceinmodrezonabildincontract.
9.10. Prestatorul este pe deplin responsabil atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de
calificareapersonaluluifolositpetoataduratacontractului.
9.11.Prestatorulesteobligatsadispunadeunnumar__________angajati __________angajati __________angajati __________angajati,conformoferteidepuseincadrulproceduriideachizitiesi
stabilitacafactordeevaluare.
9.12.PrestatorulvaefectuaactivitatisanitarveterinarepublicedeinteresnationalnumaipeteritoriuCSVA-uluistabilit,iarinsituatii
exceptionale,peteritoriulstabilitdecatreDSVSASuceava,incolaborarecuColegiulmedicilorVeterinari
9.13.Prestatorulseobligacaintermende90dezile 90dezile 90dezile 90deziledelaincheiereacontractuluisaautorizezelaColegiulMedicilorVeterinaridin
RomaniaoUnitateMedical-Veterinara,perazaC.S.V.A.________________________sisanotificeD.S.V.S.A.Suceavaprintr-oadresascrisa
insotitadeocopiedupaCertificatuldeinregistrareinRegistrulUnicalCabinetelorMedical-Veterinare.Nerespectareaacesteiobligatiiconduce
laanulareaacorduluicadrusiacontractuluisubsecventincheiatintreparti.



10.ALTEOBLIGATIISPECIFICEALEPRESTATORULUI 10.ALTEOBLIGATIISPECIFICEALEPRESTATORULUI 10.ALTEOBLIGATIISPECIFICEALEPRESTATORULUI 10.ALTEOBLIGATIISPECIFICEALEPRESTATORULUI
RESPONSABILITILEMEDICULUIVETERINARDELIBERPRACTICMPUTERNICITCA RESPONSABILITILEMEDICULUIVETERINARDELIBERPRACTICMPUTERNICITCA RESPONSABILITILEMEDICULUIVETERINARDELIBERPRACTICMPUTERNICITCA RESPONSABILITILEMEDICULUIVETERINARDELIBERPRACTICMPUTERNICITCAREEFECTUEAZASERVICII REEFECTUEAZASERVICII REEFECTUEAZASERVICII REEFECTUEAZASERVICII
VETERINAREPENTRUD.S.V.S.A.SUCEAVA,STABILITEPOTRIVITORD.20/2010ALANSVSA VETERINAREPENTRUD.S.V.S.A.SUCEAVA,STABILITEPOTRIVITORD.20/2010ALANSVSA VETERINAREPENTRUD.S.V.S.A.SUCEAVA,STABILITEPOTRIVITORD.20/2010ALANSVSA VETERINAREPENTRUD.S.V.S.A.SUCEAVA,STABILITEPOTRIVITORD.20/2010ALANSVSA

10. .. .1.Preia, suportnd cheltuielile de deplasare, de la sediul DSVSA Suceava, crotaliile, celelalte mijloace de identificare a
animalelor prevzute de legislaia specific n vigoare, formularele, paapoartele pentru bovine, duplicatele acestor paapoarte, crile de
exploataie, echipamentele de tehnic de calcul i de comunicaie, inclusiv orice echipament sau component a acestuia care a necesitat
ntreinere,reparaiicurentesaunlocuire,produseledeuzveterinar,precumioricealteproduseiechipamentenecesarerealizriiaciunilor
sanitar-veterinare, pe baz de aviz de expediie (cantitativ i valoric) emis de ctre biroul/serviciul contabilitate din cadrul direciei sanitar-
veterinareipentrusiguranaalimentelorjudeene,nfunciederepartizareaefectuatdebiroul/serviciuldesntateibunstareanimalsau
de biroul/serviciul de monitorizare i supraveghere sanitar-veterinar, respectiv de compartimentul identificarea animalelor, nregistrarea
exploataiilordincadrulDSVSASuceava.
10. .. .2.Scadedingestiuneapropriecrotaliile,celelaltemijloacedeidentificareaanimalelorprevzutedelegislaiaspecificnvigoare,
formularele, paapoartele pentru bovine, duplicatele acestor paapoarte, crile de exploataie, produsele de uz veterinar, precum i alte
produsenecesarerealizriiaciunilorsanitar-veterinare,pebazdebondeconsumlunar.
10.3.Pstreaz n gestiunea proprie echipamentele de tehnic de calcul i de comunicaie, inclusiv echipamentele sau
componenteleacestoracareaunecesitatntreinere,reparaiicurenteorinlocuire,oricealteechipamentenecesarerealizriiaciunilorsanitar-
veterinare,precumistocuriledecrotalii,dealtemijloacedeidentificareaanimalelorprevzutedelegislaiaspecificnvigoare,deformulare,
deprodusedeuzveterinarideoricealteprodusenecesarerealizriiaciunilorsanitar-veterinareilepuneladispoziiaDSVSASuceava.
10. .. .4.Pred la sediul DSVSA Suceava, la ncetarea contractului, suportnd cheltuielile de deplasare, echipamentele de tehnic de
calculidecomunicaie,inclusivechipamentelesaucomponenteleacestoracareaunecesitatntreinere,reparaiicurentesaunlocuire,orice
alte echipamente necesare realizrii aciunilor sanitar-veterinare, precum i stocurile de crotalii, de alte mijloace de identificare a animalelor
prevzute de legislaia specific n vigoare, de formulare, de produse de uz veterinar i de orice alte produse necesare realizrii aciunilor
sanitar-veterinare,pebazdeavizdeexpediie(cantitativivaloric)emisdectremediculveterinardeliberpracticmputernicit.
53
10. .. .5.ntocmete decontul lunar pentru ncasarea contravalorii manoperei aciunilor sanitar-veterinare realizate n conformitate cu
prevederileProgramuluiaciunilordesupraveghere,prevenireicontrolalbolilorlaanimale,alcelortransmisibiledelaanimalelaom,protecia
animaleloriproteciamediului,aprobatanualprinhotrreaGuvernului,ialeProgramuluicifricalactivitilordesupraveghere,profilaxiei
controlalbolilorlaanimale.
10.6.Decontullunarprevzutlapct.10.5cuprindeurmtoareledocumente:
a) a) a) a)decontjustificativprivindprestareaserviciilorsanitar-veterinare,alcruimodelesteprevzutnanexanr.1aOrd.20/2010;
b) b) b) b)decont justificativ cumulativ pentru consumul de produse de uz veterinar, al crui model este prevzut n anexa nr. 2 a
Ord.20/2010;
c) c) c) c)tabelprivindefectuareavaccinriicontraantraxului,rabieisauaaltorvaccinridispusedeurgen,alcruimodelesteprevzutn
anexelenr.3a)i3b)Ord.20/2010;
d) d) d) d)tabelprivindefectuarearecoltriideprobe,alcruimodelesteprevzutnanexanr.4aOrd.20/2010;
e) e) e) e)tabeldetuberculinare-testunic,alcruimodelesteprevzutnanexanr.5Ord.20/2010;;
f) f) f) f)tabeldetuberculinare-testcomparativ,alcruimodelesteprevzutnanexanr.6aOrd.20/2010;
g) g) g) g)sinteza vaccinrilor, al crei model este prevzut n anexa nr. 7 aOrd.20/2010;. Sinteza pentru vaccinarea contra pseudopestei
aviaresedepunedoarpentrulocalitilesituatepeorazde10kmnjurulexploataiiloravicoleautorizatesanitar-veterinar;
h) h) h) h)proces-verbaldeefectuareaaciunilorsanitar-veterinarepentruexploataiicomercialeautorizate,alcruimodelesteprevzutn
anexanr.8aOrd.20/2010;
i) i) i) i)notadensoireaprobelorrecoltate,alcreimodelesteprevzutnanexanr.9aOrd.20/2010;
j) j) j) j)altedocumente,stabiliteprinactadiionallacontractulntemeiulcruiaefectueazaciunilesanitar-veterinare.
10. .. .7.Prezint decontul lunar prevzut la pct. 9.5 medicului veterinar zonal, pentru verificare n vederea avizrii de ctre acesta, n
ultimele3zilealeluniicurentepentrucares-auefectuataciunilesanitar-veterinare.
10. .. .8.Dup avizarea de ctre medicul veterinar zonal a decontului lunar prevzut la pct. 9.5, medicul veterinar de liber practic
mputernicitdepunedecontullunarpnladatade7aluniicurente,pentrulunaanterioar,labiroul/serviciuldesntateibunstareanimal
sau la biroul/serviciul de monitorizare i supraveghere sanitar-veterinar din cadrul DSVSA Suceava, DSVSA Suceava, DSVSA Suceava, DSVSA Suceava, unde se nregistreaz, se verific i se
avizeazdepersoanadesemnatprindecizieadirectoruluiDSVSASuceava. DSVSASuceava. DSVSASuceava. DSVSASuceava.
10. .. .9.ntocmetefacturafiscalaferentaciunilorsanitar-veterinareprevzutenProgramulaciunilordesupraveghere,prevenirei
control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecia animalelor i protecia mediului i o depune la registratura
DSVSASuceava,nvedereanregistrrii, ntermende5zile de la avizareadecontului lunardectrebiroul/serviciuldesntateibunstare
animalsaudebiroul/serviciuldemonitorizareisupravegheresanitar-veterinardincadrulDSVSASuceava.
10. .. .10.ntocmetedecontullunarpentruncasareacontravaloriimanopereiactivitilorsanitar-veterinarerealizatenconformitatecu
prevederile Programului aciunilor privind identificarea i nregistrarea porcinelor, ovinelor i caprinelor i ale Programului aciunilor privind
identificareainregistrareabovinelor.
10.11. .. .Decontullunarprevzutlapct.10.10cuprindeurmtoareledocumente:
a) a) a) a)decontuljustificativlunar,alcruimodelesteprevzutnanexanr.10aOrd.20/2010;
b) b) b) b)situaiaprivindnumrulanimaleloridentificateinregistrate,nscrisenformulareledeidentificare(F1)predatepentrudecontarea
activitiisanitar-veterinare,alcreimodelesteprevzutnanexanr.11aOrd.20/2010;
c) c) c) c)situaiamicriianimalelor,alcreimodelesteprevzutnanexanr.12aOrd.20/2010;;
d) d) d) d)situaiaevenimentelorconsemnate,alcreimodelesteprevzutnanexanr.13aOrd.20/2010;
e) e) e) e)situaiacrotaliiloriaformularelor,alcreimodelesteprevzutnanexanr.14aOrd.20/2010;
f) f) f) f)situaiaerorilor,alcreimodelesteprevzutnanexanr.15a;Ord.20/2010;
g) g) g) g)evidenacrotaliilorrecuperatedelaproprietarinurmasacrificrilorpentruconsumpropriuipredareaacestoradirecieisanitar-
veterinare i pentru sigurana alimentelor judeene, respectiv a municipiului Bucureti, al crei model este prevzut n anexa nr. 16 a
Ord.20/2010;.
Documentelemenionatelalit.c)-g)sedepundoarncazulncareseefectueazasemeneaoperaiuniaferenteluniipentrucarese
depunedecontuljustificativ.
10. .. .12.Prezintdecontullunarprevzutlapct.9.10iexemplarulroualformularelordeidentificare(F1)mediculuiveterinaroficialal
circumscripiei sanitar-veterinare zonale, pentru verificare i avizare de ctre acesta, pn la finele lunii n care s-au realizat aciunile sanitar-
veterinaredeidentificareinregistrareaanimalelor.
10. .. .13. Dup avizarea decontului lunar prevzut la pct. 9.10 de ctre medicul veterinar oficial al circumscripiei sanitar-veterinare
zonale, depune decontul justificativ lunar i exemplarul albastru al formularelor de identificare (F1), pn la data de 8 a lunii curente, pentru
aciunilesanitar-veterinarerealizatenlunaanterioar,lacompartimentulidentificareaanimalelor,nregistrareaexploataiilordincadrulDSVSA
Suceava; n cazul identificrii i nregistrrii animalelor din specia bovine, depune la compartimentul identificarea animalelor, nregistrarea
exploataiilor din cadrul DSVSA Suceava,i centralizatorul paapoartelor i al duplicatelor acestor paapoarte distribuite proprietarilor, pentru
care medicul veterinar de liber practic mputernicit a confirmat primirea cu cel puin 5 zile naintea depunerii decontului justificativ lunar la
compartimentul identificarea animalelor, nregistrarea exploataiilor din cadrul direciei sanitar-veterinare i pentru sigurana alimentelor
judeene,respectivamunicipiuluiBucureti.
10. .. .14.ntocmete factura fiscal aferent aciunilor sanitar-veterinare prevzute n Programul aciunilor privind identificarea i
nregistrareaporcinelor,ovineloricaprinelorinProgramulaciunilorprivindidentificareainregistrareabovineloriodepunelaregistratura
direcieisanitar-veterinareipentrusiguranaalimentelorjudeene,respectivamunicipiuluiBucureti,nvedereanregistrrii,ntermende5zile
delaavizareadecontuluijustificativlunarprevzutlapct.9.10decompartimentulidentificareaanimalelor,nregistrareaexploataiilordincadrul
DSVSASuceava,pentruaciunilesanitar-veterinarerealizatenlunaanterioar.
10.15.Semneazurmtoareledocumente:
a)deconturilelunareprevzutelapct.10.5i10.10;
b)avizul de expediie a produselor de uz veterinar, precum i a oricror alte produse i echipamente necesare realizrii aciunilor
sanitar-veterinare,emisdectrebiroul/serviciulcontabilitatedincadrulDSVSASuceava;
c)bonuldeconsumemisdectrebiroul/serviciulcontabilitatedincadrulDSVSASuceava;
d)facturafiscal.
10. .. .16. .. .Alturi de decontul justificativ lunar prevzut la pct. 9.10 poate fi obligat s depun i alte documente, stabilite prin act
adiionallacontractulntemeiulcruiaefectueazaciunilesanitar-veterinare.
10. .. .17.RecoltareadeprobencazulexisteneiuneisuspiciunisaualuneiconfirmriauneiboliprevzutenProgramulaciunilorde
supraveghere,prevenireicontrolalbolilor laanimale,alcelortransmisibilede laanimale laom,proteciaanimaleloriproteciamediuluise
poatefacenumaidectremediciiveterinarioficiali.
10. .. .18.Rspunde civil i penal de veridicitatea datelor nscrise n documentele care constituie deconturi i sunt naintate medicului
veterinaroficialalcircumscripieisanitar-veterinarezonale.
10.19. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si/sau performantele prezentate in propunerea tehnica, anexa la
contract.
10.20.Prestareaserviciilordesupraveghere,preveniresicontrolalbolilorlaanimalesialbolilortransmisibiledelaanimalelaom,si
deprotectieaanimalelorsiamediuluitrebuierealizatacurespectareastandardelordecalitateaactuluimedical,respectiv:
e) respectarea conditiilor tehnice si a termenelor prevazute in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al
bolilorlaanimale,alcelortransmisibiledelaanimalelaom,protectiaanimalelorsiprotectiamediuluipentruanul2012aprobatprinHG34/2012
siOrdinulANSVSAnr.20/2010siOrdinul43/2012
f) prestareaserviciilor invedereaasigurariiunuistatusimunitarfoartebun la intregulefectivdeanimaleexistentpeteritoriul
C.S.V.A. C.S.V.A. C.S.V.A. C.S.V.A.________________ ________________ ________________ ________________
54
g) prestarea serviciilor cu privire la intregul efectiv de animale, conform Programului cifric al activitilor de supraveghere,
profilaxiesicontrolalbolilorlaanimale;
h) celelalte standarde de calitate ale actului medical prevazute de prevederile legale in vigoare, corelate cu efectivele de
animale,cusituatiaepizootologicasicunumaruldepersonalsanitar-veterinarnecesar.
10.21. Prestatorul trebuie sa respecte conditiile impuse de natura serviciilor prestate cu privire la: materialele cu regim special,
conditiiledesigurantainexploatare,protectiamediuluisiprotectiamuncii.
10.22. Prestatorul este obligat sa intocmeasca lunar decontul justificativ reprezentand consumul biopreparatelor si altor
medicamente de uz veterinar, care va fi avizat de medicul veterinar oficial al D.S.V.S.A. SUCEAVA D.S.V.S.A. SUCEAVA D.S.V.S.A. SUCEAVA D.S.V.S.A. SUCEAVA, si sa le depuna pentru aprobare si
decontareAchizitorului,inconformitatecuprevederilelegaleinvigoare.
10.23. Prestatorul este obligat sa intocmeasca lunar decontul justificativ reprezentand contravaloarea manoperei efectuate pentru
activitatilesanitar-veterinarepublicedeinteresnational,carevorfiavizatedemediculveterinaralcircumscriptieisanitar-veterinarezonale,sisa
ledepunapentruaprobaresidecontareAchizitorului,inconformitatecuprevederilelegaleinvigoare.
10.24.PrestatorulareobligatiadeapreluasideapredasituatiaepizootologicaprevazutanCaietuldesarcini.
10.25. Prestatorul are obligatia de a anunta, declara si notifica aparitia unor boli transmisibile la animale si de a participa la
combatereaepizootiilor,conformreglementarilorlegaleinvigoare.
10.26.Prestatorulesteobligatsaintocmeascaevidenteletehnicesifinanciar-contabile,conformprevederilorlegalesisalepunala
dispozitiaAchizitoruluisialtororganedecontrolabilitateprinlege.
10.27. Prestatorul se obliga sa efectueze serviciile de identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de
corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare la
termenelesiinconditiileprevazuteinRegulamentulprivindidentificareasiinregistrareaanimaleloraprobatprinOrdinulpresedinteluiANSVSA
nr.23/2010,cumodificarilesicompletarileulterioare,inbazainstiintariidecatreproprietar,OUGnr.23/2010
10.28.Prestatorulseobligasaefectuezemanoperadeaplicareacrotaliilorsauaaltormijloacedeidentificareprevazutedelegislatia
specifica in vigoare, inclusiv operatiunile de dezinfectie a locului de aplicare a crotaliilor, cu respectarea instructiunilor furnizate de catre
producatorulacestora;
10.29.Prestatorulseobligasainscriecitetdatelereferitoarelaanimaleleidentificatesicrotaliateinformulareledeidentificaresisa
predeaacesteformulareinconformitatecuprevederilelegislatieispecificeinvigoare;
10.30.PrestatorulseobligasaintroducainSNIIAdatelereferitoarelaanimaleleidentificatesicrotaliate,precumsidatelereferitoare
lamiscarilesauevenimentelesuferitedeacestea,prinintermediulechipamentelordetehnicadecalculsidecomunicatiepuseladispozitie;
10.31. Prestatorul se obliga sa inregistreze, in urma instiintarii de catre proprietar prin predarea formularelor de miscare, intrarea
animalelorinexploatatiileaflateperazaC.S.V.A. C.S.V.A. C.S.V.A. C.S.V.A.__________________ __________________ __________________ __________________
10.32.PrestatorulseobligasaefectuezeinSNIIA,intermendemaxim30dezilede lagenerareaacestora,corectiaeventualelor
erorisauneconformitatigeneratedenerespectareatermenelorinregistraresaudegreselideinregistrareimputabilePrestatorului;
10.33.PrestatorulseobligasapreiadelasediulAchizitoruluisisadistribuiecartiledeexploatatiecatreproprietariiacestora;
10.34.Prestatorulseobligasadistribuiepasapoartelepentrubovineleinregistratecatreproprietariiacestora;
10.35.Prestatorulraspundedeprejudiciulcauzatdesalariatiisi/sauprepusiisaiinfunctiilecarelis-auincredintat;
10.36. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru siguranta serviciilor care fac obiectul prezentului contract si a metodelor
utilizate, precum si de calitatea si calificarea personalului folosit in acest scop pe durata aplicarii prezentului contract, dupa o instruire
corespunzatoare;
10.37. Prestatorul se obliga, pe cheltuiala sa, sa preia de la sediul Achizitorului logistica necesara desfasurarii serviciilor de
identificare, crotaliere si inregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, suinelor (crotalii, formulare, pasapoartele pentru bovine, cartile de
exploatatie,echipamenteledetehnicadecalculsidecomunicatieetc.);
10.38. Prestatorul se obliga sa suporte cheltuielile de predare a formularisticii sau a altor elemente SNIIA, conform destinatiilor
legale ( A.N.S.V.S.A., D.S.V.SA. SUCEAVA D.S.V.SA. SUCEAVA D.S.V.SA. SUCEAVA D.S.V.SA. SUCEAVA, proprietarii de exploatatii ), in legatura cu serviciile de identificare, crotaliere si inregistrare a
bovinelor,ovinelor,caprinelorsisuinelor;
10.39.Prestatorulseobligasapunainfunctiuneechipamentelepuseladispozitie,potrivitinstructajelor,saconectezeterminalele
decomunicatii(conectandastfelechipamentele laBazaNationaladeDate)sisapastrezeechipamentelepermanent infunctiune(conectate-
faraaleoprivreodataprinprocedurimecanice),petoatadurataaplicariiprezentuluicontract;
Echipamenteleiproduselenecesareprestariiserviciilorcarefacobiectulprezentuluicontractsevorafla,pedurataaplicarii Echipamenteleiproduselenecesareprestariiserviciilorcarefacobiectulprezentuluicontractsevorafla,pedurataaplicarii Echipamenteleiproduselenecesareprestariiserviciilorcarefacobiectulprezentuluicontractsevorafla,pedurataaplicarii Echipamenteleiproduselenecesareprestariiserviciilorcarefacobiectulprezentuluicontractsevorafla,pedurataaplicarii
prezentului contract, la urmatoarea adresa: prezentului contract, la urmatoarea adresa: prezentului contract, la urmatoarea adresa: prezentului contract, la urmatoarea adresa: Judet: Suceava Localitate: Judet: Suceava Localitate: Judet: Suceava Localitate: Judet: Suceava Localitate: ________________ ________________ ________________ ________________ Adresa Adresa Adresa Adresa: :: : ________________, ________________, ________________, ________________, Telefon: Telefon: Telefon: Telefon:
______________ ______________ ______________ ______________,Telefonmobil: ,Telefonmobil: ,Telefonmobil: ,Telefonmobil: _________________________ _________________________ _________________________ _________________________
10.40.Prestatorulseobliga,pecheltuialasadedeplasare,sapredea,lasediulAchizitorului,sisapreiadelasediulacesteia,pe
bazadedocumentejustificative,oriceechipamentsaucomponentaaacestuiacareanecesitatintretinere,reparatiicurente,inlocuireetc.;
10.41. Echipamentele vor fi pastrate la o adresa care va fi comunicata Achizitor si care reprezinta fie adresa de domiciliu a
Prestatorului,fieadresasediuluiPrestatorului.
10.42.Prestatorulnupoatemuta,faraacordulscrisalAchizitorului,echipamentelecatreoaltaadresa,cuexceptiacazurilorincare
echipamentelesuntduselasediulAchizitoruluiinvedereaintretinerii,reparariisauinlocuirii;
10.43.Prestatorulseobligasaasigureconditiileminimaledepastraresiutilizareaechipamentelorpuseladispozitie;
10.44.PrestatorulraspundefatadeAchizitor,cuprivirelaintegritateaechipamentelorpuseladispozitiasa,peintreagaperioadade
aplicareaprezentuluicontract;
10.45.PrestatorulareobligatiadeainstiintaAchizitoruldespreproblemelesidisfunctiileaparuteinindeplinireaobligatiilorsale in
legaturacuserviciiledeidentificare,crotalieresiinregistrareabovinelor,ovinelor,caprinelorsisuinelor;
10.46.PrestatorulseobligasaasigureconfidentialitateasipastrareainsigurantaatuturordatelorintroduseinSNIIA;
10.47.PrestatorulseobligasaseconectezezilniclaBazaNationaladeDate.
10.48.PrestatorulseobligasadespagubeascaAchizitorulimpotrivaoricaror:
a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci
inregistrateetc.),legatedeechipamentele,materialele,instalatiilesauutilajelefolositepentrusauinlegaturacuproduseleachizitionate;si
b)daune-interese,costuri,taxesicheltuielideoricenatura,aferente,cuexceptiasituatieiincareoastfeldeincalcarerezultadin
respectareacaietuluidesarciniintocmitdecatreAchizitor.
10.49.PrestatorulseobligasaparticipelainstruirileorganizatedeAchizitorcuprivirelaserviciilecareformeazaobiectulprezentului
contract.
10.50. Prestatorul are obligatia de a stabili si respecta 10.50. Prestatorul are obligatia de a stabili si respecta 10.50. Prestatorul are obligatia de a stabili si respecta 10.50. Prestatorul are obligatia de a stabili si respecta un program de lucru, care va fi afisat la sediul un program de lucru, care va fi afisat la sediul un program de lucru, care va fi afisat la sediul un program de lucru, care va fi afisat la sediul C.S.V.A.
__________________sinotificat sinotificat sinotificat sinotificatAchizitorului. Achizitorului. Achizitorului. Achizitorului.
10.51.Prestatorultrebuiesajustificeserviciileprestateprinurmatoarele:
z) situatiaefectivuluideanimale;
aa) Programulcifricalactivitilordesupraveghere,profilaxiesicontrolalbolilorlaanimale;
bb) registrudeconsultatiisidetratament;
cc) notadeinsotireaprobelorprelevatepentruexamenedelaborator;
dd) proces-verbaldeefectuareaactiuniidesupraveghereclinica;
ee) tabeldetuberculinaretestunic;
ff) tabeldetuberculinaretestcomparativ;
gg) fisapentrudiagnosticultuberculozeilabovine;
hh) registrudeevidentaabovinelortuberculino-reagenteaflatesubobservatie;
ii) actdenecropsie;
jj) situatiaprivindmortalitatealaanimale;
55
kk) registruldeevidentaaanimalelormoarte;
ll) tabelprivindefectuareavaccinarii;
mm) actdedecontaminare,dezinsectie,deratizare;
nn) situatiaepizootiilor;
oo) situatiarealizariiactiunilorstrategicedeprofilaxiesisupravegheresanitar-veterinara;
pp) alteevidentesanitar-veterinare,inconformitatecuprevederilelegaleinvigoare.
qq) evidentaproduselordeuzveterinareutilizateinefectuareaactiunilorsanitar-veterinare(notadereceptie,fisademagazie,
bondeconsum);
rr) proces-verbalprivindefectuareatratamentuluicontravaroozeilaalbine;
ss) proces-verbaldeprelevareaprobelordesanitatie;
tt) proces-verbaldeprelevareaprobelordeprodusedeorigineanimalapentrucontrolulprinexamenedelaborator;
uu) registrudecorespondenta;
vv) evidentelefinanciar-contabileprevazutedelege;
ww) fisadeprotectiamuncii;
xx) alteevidenteprevazutedeOrd.PresedinteluiA.N.S.V.S.A.Bucurestinr.20/2010 Ord.PresedinteluiA.N.S.V.S.A.Bucurestinr.20/2010 Ord.PresedinteluiA.N.S.V.S.A.Bucurestinr.20/2010 Ord.PresedinteluiA.N.S.V.S.A.Bucurestinr.20/2010

10.52. Prestatorul are obligatia de a actualiza in permanenta B.N.D.- SNIIA ( privind inregistrarea miscarii animalelor si a
evenimentelorinterveniteinfiecareexploatatie)

11OBLIGATIILEPRINCIPALEALEACHIZITORULUI 11OBLIGATIILEPRINCIPALEALEACHIZITORULUI 11OBLIGATIILEPRINCIPALEALEACHIZITORULUI 11OBLIGATIILEPRINCIPALEALEACHIZITORULUI


11.1.Achizitorulseobligasareceptionezeserviciileprestateintermenulconvenit.
11.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre Prestator in termenul convenit de la emiterea facturii de catre
acesta,respectivmaximum60dezile.
11.3.PlatasevaefectuadecatreAchizitorcatrePrestator,prindecontareacatreacestaacontravaloriifacturiiemise,printransferul
sumelorcuveniteincontulPrestatorului.
11.4-Platasefacenintervalul24-31alelunii,conformprevederilorlegalenvigoare,nfunciedealocaiilebugetareprimitedela
MinisterulFinanelorPublice.
11.5.AchizitorulpuneladispozitiePrestatorului,pedurataderulariicontractului,pebazadeavizdeexpediie(cantitativsivaloric)
emisdecatreAchizitor,urmatoarele:
a)cartiledeexploatatie
b) toate formularele legale necesare desfasurarii serviciile de identificare si inregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor,
porcinelor,deinregistrareamiscarilorsiaevenimentelorsuferitedeacestea;
c)echipamentelenecesareindepliniriisarcinilorsalelegatedeindeplinireaobiectuluicontractului:
1.StatiedelucruPC(unabucatacomputer/laptop);
2.SistemdeoperareLinux/Microsoftparametrizatsipersonalizat;
3.Aplicatiisibazededatepersonalizate,componentaaSistemuluiI&R;
4.Licentaindividualadeutilizare;
5.Aplicatiideadministrareladistanta;
6.Aplicatiidecomunicaresiadministrareacomunicatiilor;
7.TerminaldeconectarelaBazaNationaladeDate(modemextern)
d) produsele de uz veterinar stabilite prin ordin al preedintelui Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana
Alimentelor;
e)oricealteprodusesiechipamentenecesareprestariiserviciilorfacobiectulprezentuluicontract.
11.6.AchizitorulasiguratransmisiilededatepeInternet.
11.7.Achizitorulpuneladispozitie,cutitlugratuit,pebazadeProces-Verbalcevafaceparteintegrantdinprezentulcontractde
servicii,centralizatorulprevazutincontract.
11.8.Achizitorulpuneladispozitie,cutitlugratuit,pebazadeProces-Verbalcevafaceparteintegrantadinprezentulcontractde
servicii,modelulregistruluiprevazutincontract.

12.SANCTIUNIPENTRUNEINDEPLINIREACULPABILAAOBLIGATIILOR 12.SANCTIUNIPENTRUNEINDEPLINIREACULPABILAAOBLIGATIILOR 12.SANCTIUNIPENTRUNEINDEPLINIREACULPABILAAOBLIGATIILOR 12.SANCTIUNIPENTRUNEINDEPLINIREACULPABILAAOBLIGATIILOR


12.1.Incazul incarePrestatorul nudepunedeconturile lunareprevazutelapct.9.34intermende14zile de ladataprevzutn
Ordinul preedintelui Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor nr. 20/2010, atunci Achizitorul are dreptul de a
deduce, ca penalitati, 0,15% din valoarea decontului, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiei de depunere a
deconturilor.
12.2.ncazul ncare, nurmaverificriideconturilor lunareprevazutelapct.9.34,seconstatnendeplinireadectrePrestatora
tuturorobligaiilorcontractuale,deconturilenuvorfiaprobatepnlaindeplinireaefectivaaobligatiilorcontractuale.
12.3. In cazul in care Achizitorul nu onoreaza facturile pn la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are poate plati ca
penalitati o suma echivalenta cu 0,15% din plata neefectuata, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, la
solicitareaexpresaaoperatoruluieconomic.
12.4. Achizitorul i rezerv dreptul de a rezilia n mod unilateral contractul, n cazul n care prestatorul n mod culpabil nu-i
ndeplinete, total sau parial, ori execut necorespunztor, obligaiile asumate prin semnarea contractului, notificnd prestatorului
cauza/cauzelerezilierii,cu30zilenaintededatalacarencetareaurmeazs-iproducefectele.Reziliereanuvaaveaniciunefectasupra
obligaiilordejascadententrepri.
12.5. Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa, adresata Prestatorului, fara nicio
compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau
despagubire pentru Prestator. In acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract
indeplinitapanaladatadenuntariiunilateraleacontractului.

13.ALTERESPONSABILITATIALEPRE 13.ALTERESPONSABILITATIALEPRE 13.ALTERESPONSABILITATIALEPRE 13.ALTERESPONSABILITATIALEPRESTATORULUI STATORULUI STATORULUI STATORULUI


13.1. (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite
angajamentuluiasumatsiinconformitatecupropunereasatehnica.
(2)Prestatorulseobligasaasigureresurseleumane,materialele,echipamentelesioricealteasemenea,fiedenaturaprovizorie,
fiedefinitiva,cerutedesipentrucontract.
13.2. Prestatorul este pe deplin responsabil atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de
calificareapersonaluluifolositpetoataduratacontractului.

14.ALTERESPONSABILITATIALEACHIZITORULUI 14.ALTERESPONSABILITATIALEACHIZITORULUI 14.ALTERESPONSABILITATIALEACHIZITORULUI 14.ALTERESPONSABILITATIALEACHIZITORULUI


14.1.AchizitorulseobligasapunaladispozitiaPrestatoruluioricefacilitatisi/sauinformatiipecareacestale-acerutinpropunerea
tehnicasipecareleconsideranecesareindepliniriicontractului.
14.2.Achizitorul isi rezerva dreptul de a modifica in mod unilateral contractul in cazul modificarilor legislative ce tin strict de
activitateasanitarveterinara.

15.RECEPTIESIV 15.RECEPTIESIV 15.RECEPTIESIV 15.RECEPTIESIVERIFICARI ERIFICARI ERIFICARI ERIFICARI
56
15.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din
propunereatehnicasidinCaietuldesarcini.
15.2.Verificarilevorfiefectuateinconformitatecuprevederiledinprezentulcontract.Achizitorulareobligatiadeanotifica,inscris,
Prestatoruluiidentitateareprezentantilorsaiimputernicitipentruacestscop.

16.INCEPERE,FINALIZARE,INTARZIERI,SISTARE 16.INCEPERE,FINALIZARE,INTARZIERI,SISTARE 16.INCEPERE,FINALIZARE,INTARZIERI,SISTARE 16.INCEPERE,FINALIZARE,INTARZIERI,SISTARE


16.1.-(1)Prestatorulareobligatiadeaincepeprestareaserviciilorintimpulcelmaiscurtposibildelaprimireaordinuluideincepere
acontractului.
16.2. - (1) Serviciile prestate in baza contractului trebuie finalizate in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la
datainceperiiprestariiserviciilor.
(2)Incazulincare:
a)oricemotivedeintarziere,cenusedatoreazaPrestatorului;sau
b) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea contractului de catre Prestator,
indreptatescPrestatoruldeasolicitaprelungireaperioadeideprestareaserviciilorsauaoricareifazeaacestora,atuncipartilevorrevizui,de
comunacord,perioadadeprestaresivorsemnaunactaditional.
16.3.Contractulpoateinceta:
-prinajungerealatermen
-prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligaii de aplicare a unor proceduri n raport cu anumite praguri
valorice
(2)Contractulsubsecventpoatencetainurmtoarelecazuri:
- -- - prinacorduldevoinalprilor;
- -- - prin rezilierea de ctre o parte ca urmare a nendeplinirii sau ndeplinirii n mod necorespunztor a obligaiilor asumate prin
prezentulacordcadru,dectrecealaltparte,cunotificareprealabilde.30zileapriinculp.
16.4. In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere in indeplinirea
contractuluidadreptulAchizitoruluideasolicitapenalitatiPrestatorului.
16.5.Contractulpoate incetaprinrenuntare lasolicitareaexpresaaprestatoruluicaresaaiba labazaargumentetemeinicefara
plata de daune interese in sarcina sa. Prestatorul are obligatia de a notifica in scris achizitorului cu cel putin 30 de zile inainte, intentia de
renuntarelacontract.
Dupaobtinereaacorduluicuprivirelasolicitareaincauza,prestatorulesteobligatsaasigurecontinuitateaefectuariiserviciilorcare
facobiectulprezentuluicontract,panalaatribuireacontractuluiunuialtprestator.

17.MODALITATIDEPLATAPENTRUSERVICIILEPRESTATE 17.MODALITATIDEPLATAPENTRUSERVICIILEPRESTATE 17.MODALITATIDEPLATAPENTRUSERVICIILEPRESTATE 17.MODALITATIDEPLATAPENTRUSERVICIILEPRESTATE
17.1. Plata serviciilor care fac obiectul prezentului contract se va realiza in maxim 60 de zile de la data emiterii facturii fiscale
aferente serviciilor prestate, insotita de documente care atesta numarul de animale identificate, crotaliate si inregistrate in Baza Nationala de
Date,potrivitprevederilorOrd.20/2010alpresedinteluiA.N.S.V.S.A.,infunctiedealocatiilebugetare.
17.2.Platilesevorefectualunar decatreAchizitorcatrePrestator,prindecontareacatreacestaacontravaloriifacturiiemise,prin
transferulsumelorcuveniteincontulPrestatorului.

18.AMENDAMENTE 18.AMENDAMENTE 18.AMENDAMENTE 18.AMENDAMENTE


18.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act
aditional,numaiincazulaparitieiunorcircumstantecarenuaupututfiprevazuteladataincheieriicontractului.

19.Ajustareapreuluicontractului 19.Ajustareapreuluicontractului 19.Ajustareapreuluicontractului 19.Ajustareapreuluicontractului


5 55 5

19.1-Pentruserviciileprestate,pliledatoratedeachizitorprestatoruluisunttarifeledeclaratenpropunereafinanciar,anexla
contract.
19.2-Preulcontractuluiseajusteazutilizndformulaconvenit

20.CESIUNEA 20.CESIUNEA 20.CESIUNEA 20.CESIUNEA


20.1. Furnizorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara sa obtina in prealabil
acordulscrisalachizitorului.
20.2. - Este permis doar cesiunea creanelor nscute din acest contract, obligaiile nscute rmnnd n sarcina prilor
contractante,astfelcumaufoststipulateiasumateiniial,inconformitatecuprevederileart.24dinlegea279/2011.
20.3.-Cesiuneanuvaexonerafurnizoruldenicioresponsabilitateprivindgarantiasauoricealteobligatiiasumateprincontract.

22.FORTAMAJORA 22.FORTAMAJORA 22.FORTAMAJORA 22.FORTAMAJORA


22.1.Fortamajoraesteconstatatadeoautoritatecompetenta.
22.2.Fortamajoraexonereazapartilecontractantedeindeplinireaobligatiilorasumateprinprezentulcontract,petoataperioadain
careaceastaactioneaza.
22.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se
cuveneaupartilorpanalaaparitiaacesteia.
22.4.Parteacontractantacareinvocafortamajoraareobligatiadeanotificaceleilalteparti,imediatsiinmodcomplet,producerea
acesteiasisaiaoricemasuricareiistauladispozitieinvederealimitariiconsecintelor.
22.5.Dacafortamajoraactioneazasauseestimeazacavaactionaoperioadamaimarede6luni,fiecarepartevaaveadreptulsa
notificeceleilaltepartiincetareadeplindreptaprezentuluicontract,faracavreunadintrepartisapoatapretindaceleilaltedaune-interese.

23.SOLUTIONAREALITIGIILOR 23.SOLUTIONAREALITIGIILOR 23.SOLUTIONAREALITIGIILOR 23.SOLUTIONAREALITIGIILOR


23.1.AchizitorulsiPrestatorulvordepunetoateeforturilepentruarezolvapecaleamiabila,printratativedirecte,oriceneintelegere
saudisputacaresepoateiviintreeiincadrulsauinlegaturacuindeplinireacontractului.
23.2. Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o
divergentacontractuala,fiecarepoatesolicitacadisputasasesolutionezedecatreinstantelejudecatorestidinRomania.

24.COMUNICARI 24.COMUNICARI 24.COMUNICARI 24.COMUNICARI
24.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris. Orice
documentscristrebuieinregistratatatinmomentultransmiterii,catsiinmomentulprimirii.
24.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii
comunicarii.

25.LEGEAAPLICABILACONTRACTULUI 25.LEGEAAPLICABILACONTRACTULUI 25.LEGEAAPLICABILACONTRACTULUI 25.LEGEAAPLICABILACONTRACTULUI


25.1.ContractulvafiinterpretatconformlegilordinRomania.

Partileauintelessaincheieastazi,_________________ _________________ _________________ _________________,prezentulcontractindouaexemplare,cateunulpentrufiecareparte.



5
Clauza se utilzeaz numai n cazul n care preul acordului-cadru i implicit al contractelor subsecvente nu este ferm
57



PROMITENT PROMITENT PROMITENT PROMITENT- -- -ACHIZITOR, ACHIZITOR, ACHIZITOR, ACHIZITOR, PROMITENT PROMITENT PROMITENT PROMITENT- -- -PRESTATOR, PRESTATOR, PRESTATOR, PRESTATOR,

DirectiaSanitaraVeterinarasipentru DirectiaSanitaraVeterinarasipentru DirectiaSanitaraVeterinarasipentru DirectiaSanitaraVeterinarasipentru OperatorEconomic, OperatorEconomic, OperatorEconomic, OperatorEconomic,
SigurantaAlimentelorSuceava SigurantaAlimentelorSuceava SigurantaAlimentelorSuceava SigurantaAlimentelorSuceava

DirectorExecu DirectorExecu DirectorExecu DirectorExecutiv, tiv, tiv, tiv,
Dr.CorduneanuIoan

SefserviciuS.S.B.A.M.B SefserviciuS.S.B.A.M.B SefserviciuS.S.B.A.M.B SefserviciuS.S.B.A.M.B, ,, ,


Dr.DanLupu


ServiciuEconomic ServiciuEconomic ServiciuEconomic ServiciuEconomicsi si si siAdministrativ Administrativ Administrativ Administrativ
Ec.UrecheViorica


ConsilierJuridic, ConsilierJuridic, ConsilierJuridic, ConsilierJuridic,
Jr.RomanAlina


NOTA:Varugamsacompletatidateleaferente NOTA:Varugamsacompletatidateleaferente NOTA:Varugamsacompletatidateleaferente NOTA:Varugamsacompletatidateleaferentesocietatii societatii societatii societatii
dumneavoastrainacestmodeldecontractsisadepunetimodeluldecontractastfelcompletatincadruldocumentelordecalificare dumneavoastrainacestmodeldecontractsisadepunetimodeluldecontractastfelcompletatincadruldocumentelordecalificare dumneavoastrainacestmodeldecontractsisadepunetimodeluldecontractastfelcompletatincadruldocumentelordecalificare dumneavoastrainacestmodeldecontractsisadepunetimodeluldecontractastfelcompletatincadruldocumentelordecalificare

















58


Formularnr.18 Formularnr.18 Formularnr.18 Formularnr.18


Operatoreconomic
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE DECLARAIE DECLARAIE DECLARAIE


PRIVINDLISTAPRI PRIVINDLISTAPRI PRIVINDLISTAPRI PRIVINDLISTAPRINCIPALELORPRESTARIDESERVICII NCIPALELORPRESTARIDESERVICII NCIPALELORPRESTARIDESERVICII NCIPALELORPRESTARIDESERVICIINULTIMII NULTIMII NULTIMII NULTIMII2 22 2ANI ANI ANI ANI(2011 (2011 (2011 (2011- -- -2012) 2012) 2012) 2012)

Subsemnatul,reprezentantmputernicital____________________________________
(denumirea/numeleisediul/adresacandidatului/ofertantului),declarpepropriarspundere,subsanciunileaplicate
fapteidefalsnactepublice,cdateleprezentatentabelulanexatsuntreale.

Subsemnatuldeclarcinformaiilefurnizatesuntcompleteicorectenfiecaredetaliu
i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n
scopulverificriidatelordinprezentadeclaraie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte
persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai
______________________________________________(denumirea i adresa autoritii contractante) cu
privirelaoriceaspecttehnicifinanciarnlegturcuactivitateanoastr.

Operatoreconomic,
________________________
(semnturautorizat)

59
Formularnr.18A Formularnr.18A Formularnr.18A Formularnr.18A

Operatoreconomic,
________________________
(semnaturautorizat)

________
*)Seprecizeazcalitateancareaparticipatlandeplinireacontractului,carepoatefide:contractantunicsaucontractantconductor(liderdeasociaie);contractantasociat;subcontractant.
**)Sevaprecizadatadencepereidefinalizareacontractului.


Nr.
crt.

Obiectul
contractului

CodulCPV

Denumirea/numele
beneficiarului/clientului
Adresa

Calitatea
prestatorului*)

Preultotalal
contractului

Procent
ndeplinitde
prestator
(%)

Cantitatea
(U.M.)

Perioadade
derularea
contractului**)
1 2 3 4 5 6 7 8

..


60

Formularnr.19 Formularnr.19 Formularnr.19 Formularnr.19


Operatoreconomic
_________________
(denumirea/numele)


DECLARAIE DECLARAIE DECLARAIE DECLARAIE
PRIVINDUTILAJELE,INSTALAIILE,ECHIPAMENTELETEHNICEDECAREDI PRIVINDUTILAJELE,INSTALAIILE,ECHIPAMENTELETEHNICEDECAREDI PRIVINDUTILAJELE,INSTALAIILE,ECHIPAMENTELETEHNICEDECAREDI PRIVINDUTILAJELE,INSTALAIILE,ECHIPAMENTELETEHNICEDECAREDISPUNE SPUNE SPUNE SPUNE
OPERATORULECONOMICPENTRUNDEPLINIREACORESPUNZTOAREA OPERATORULECONOMICPENTRUNDEPLINIREACORESPUNZTOAREA OPERATORULECONOMICPENTRUNDEPLINIREACORESPUNZTOAREA OPERATORULECONOMICPENTRUNDEPLINIREACORESPUNZTOAREA
CONTRACTULUIDE CONTRACTULUIDE CONTRACTULUIDE CONTRACTULUIDESERVICII SERVICII SERVICII SERVICII

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al


________________________________(denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe
propriarspundere,subsanciunileaplicatefapteidefalsnactepublice,cdateleprezentate
ntabelulanexatsuntreale.

Subsemnatuldeclarcinformaiilefurnizatesuntcompleteicorectenfiecaredetaliu
i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n
scopulverificriidatelordinprezentadeclaraie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte
persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai
_________________________________(denumireaiadresaautoritiicontractante)cuprivirelaoriceaspect
tehnicifinanciarnlegturcuactivitateanoastr.

Operatoreconomic,
_________________________
(semnturautorizat)

61

Formularnr. Formularnr. Formularnr. Formularnr.19 19 19 19A A A A




LISTA LISTA LISTA LISTA
cuprinzndcantitiledeutilaje,instalaiiiechipamentetehnice

Formadedeinere Formadedeinere Formadedeinere Formadedeinere Nr.c Nr.c Nr.c Nr.c


rt. rt. rt. rt.
Denumireutilaj/echipament/instalaie Denumireutilaj/echipament/instalaie Denumireutilaj/echipament/instalaie Denumireutilaj/echipament/instalaie U.M. U.M. U.M. U.M. Ca Ca Ca Cantitate ntitate ntitate ntitate
Proprietate Proprietate Proprietate Proprietate nchirie nchirie nchirie nchirie
1
2
3
4
5
6
..


Operatoreconomic,
__________________________
(semnturautorizat)

NOTA: Autoritatea contractant poate solicita copii dup documentele care atest forma de proprietate a dotrilor. n cazul n care ofertantul intenioneaz s beneficieze de susinerea tehnic a
unui ter, acest formular va fi nsoit de angajamentul ferm al terului, ncheiat n form autentic, prin care acesta se oblig s i pun la dispoziie utilajele necesare pentru ndeplinirea contractului
de achiziie public.


62


Formularnr. Formularnr. Formularnr. Formularnr.20 20 20 20


INFORMAIIREFERITOARE INFORMAIIREFERITOARE INFORMAIIREFERITOARE INFORMAIIREFERITOARE
LAPERSONALULDECONDUCERE LAPERSONALULDECONDUCERE LAPERSONALULDECONDUCERE LAPERSONALULDECONDUCEREPRECUMSIALE PRECUMSIALE PRECUMSIALE PRECUMSIALE
PERSOANELORRESPONSABILEPENTRUINDEPLINIREACONTRACTULUI PERSOANELORRESPONSABILEPENTRUINDEPLINIREACONTRACTULUI PERSOANELORRESPONSABILEPENTRUINDEPLINIREACONTRACTULUI PERSOANELORRESPONSABILEPENTRUINDEPLINIREACONTRACTULUI

Subsemnatul ________________________/, Director General/ administrator al societii
comerciale/ P.F./ C.M.V.I. __________________________declar pe propria rspundere c
pentruserviciile_____________________ voifolosiurmtorulpersonaldeconducereprecum
iurmtoarelepersoaneresponsabilepentrundeplinireacontractului:

Nr Nr Nr Nr
crt crt crt crt
FUNCIA FUNCIA FUNCIA FUNCIA
NUMELEIPRENUMELE NUMELEIPRENUMELE NUMELEIPRENUMELE NUMELEIPRENUMELE
Studiilesespecialitate Studiilesespecialitate Studiilesespecialitate Studiilesespecialitate
Vechimen Vechimen Vechimen Vechimen
specialitate specialitate specialitate specialitate
(ani) (ani) (ani) (ani)
Numruldelucrri Numruldelucrri Numruldelucrri Numruldelucrri
similare,executate similare,executate similare,executate similare,executate
ncalitatede ncalitatede ncalitatede ncalitatede
conductor conductor conductor conductor
0 1 2 3 4
A. A. A. A. PERSO PERSO PERSO PERSONALDECONDUCERE NALDECONDUCERE NALDECONDUCERE NALDECONDUCERE

_____________________
_____________________

_____________________
_____________________

______________________
______________________

___

___

___

____

____

___

B. B. B. B. PERSOANERESPONSABILEPENTRUNDEPLINIREACONTRACTULUI PERSOANERESPONSABILEPENTRUNDEPLINIREACONTRACTULUI PERSOANERESPONSABILEPENTRUNDEPLINIREACONTRACTULUI PERSOANERESPONSABILEPENTRUNDEPLINIREACONTRACTULUI



1 11 1


2 22 2

. .. .

. .. .

. .. .

. . . .

. . . .

.. .. .. ..




.. .. .. ..




. . . .









Atasezcopiidupacontracteledemuncaalepersoanelordeclarateinprezentuldocument.

Operatoreconomic,
_________________________
(semnturaautorizat)




63

Formularnr. Formularnr. Formularnr. Formularnr.21 21 21 21


DECLARATIE DECLARATIE DECLARATIE DECLARATIE

Subsemnatul_______________________________, reprezentant al S.C. Subsemnatul_______________________________, reprezentant al S.C. Subsemnatul_______________________________, reprezentant al S.C. Subsemnatul_______________________________, reprezentant al S.C./ / / /
P.F._____________________________________________, declar pe proprie raspundere P.F._____________________________________________, declar pe proprie raspundere P.F._____________________________________________, declar pe proprie raspundere P.F._____________________________________________, declar pe proprie raspundere ca ca ca ca
agentul economic pe care il reprezint are incheiate contracte de concesiune/ prestari servicii agentul economic pe care il reprezint are incheiate contracte de concesiune/ prestari servicii agentul economic pe care il reprezint are incheiate contracte de concesiune/ prestari servicii agentul economic pe care il reprezint are incheiate contracte de concesiune/ prestari servicii
pentruurmatoareleCircumscriptiiSanitarVeterinare: pentruurmatoareleCircumscriptiiSanitarVeterinare: pentruurmatoareleCircumscriptiiSanitarVeterinare: pentruurmatoareleCircumscriptiiSanitarVeterinare:

Nr. Nr. Nr. Nr.
Crt. Crt. Crt. Crt.
DenumireCSV DenumireCSV DenumireCSV DenumireCSVA AA A Datasi Datasi Datasi Datasi
numarul numarul numarul numarul
contractului contractului contractului contractului
Dataexpirarii Dataexpirarii Dataexpirarii Dataexpirarii
contractului contractului contractului contractului
Beneficiar Beneficiar Beneficiar Beneficiar






Anexezcopiidupacontracteleprezentatemaisus. Anexezcopiidupacontracteleprezentatemaisus. Anexezcopiidupacontracteleprezentatemaisus. Anexezcopiidupacontracteleprezentatemaisus.





DATA, DATA, DATA, DATA, L.S./ L.S./ L.S./ L.S./Semnatura, Semnatura, Semnatura, Semnatura,
____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________
















64

Formularnr. Formularnr. Formularnr. Formularnr.22 22 22 22


DECLARATIE DECLARATIE DECLARATIE DECLARATIE

Subsemnatul_______________________________, reprezentant al S. Subsemnatul_______________________________, reprezentant al S. Subsemnatul_______________________________, reprezentant al S. Subsemnatul_______________________________, reprezentant al S.C./ C./ C./ C./
P.F._____________________________________________, declar pe proprie raspundere P.F._____________________________________________, declar pe proprie raspundere P.F._____________________________________________, declar pe proprie raspundere P.F._____________________________________________, declar pe proprie raspundere
persoana responsabila pentru indeplinirea contractului de prestari servicii este persoana responsabila pentru indeplinirea contractului de prestari servicii este persoana responsabila pentru indeplinirea contractului de prestari servicii este persoana responsabila pentru indeplinirea contractului de prestari servicii este
___________________________ si aceasta are ___________________________ si aceasta are ___________________________ si aceasta are ___________________________ si aceasta are cunostinte de operare P.C. necesare in cunostinte de operare P.C. necesare in cunostinte de operare P.C. necesare in cunostinte de operare P.C. necesare in
vederea vederea vederea vedereaderulariicontractuluideprestariserviciiveterinare. derulariicontractuluideprestariserviciiveterinare. derulariicontractuluideprestariserviciiveterinare. derulariicontractuluideprestariserviciiveterinare.

















DATA, DATA, DATA, DATA, L.S./ L.S./ L.S./ L.S./Semnatura, Semnatura, Semnatura, Semnatura,
_______________ _______________ _______________ _____________________________________ ______________________ ______________________ ______________________










65


Formularnr. Formularnr. Formularnr. Formularnr.23 23 23 23


Operatoreconomic
_____________________________
(denumirea/numeleofertant)

GRAFICDE GRAFICDE GRAFICDE GRAFICDEPRESTARESERVICII PRESTARESERVICII PRESTARESERVICII PRESTARESERVICII



Nr. Nr. Nr. Nr.
crt. crt. crt. crt.
Denumireaserviciului Denumireaserviciului Denumireaserviciului Denumireaserviciului Cantitatea Cantitatea Cantitatea Cantitatea
(U.M.) (U.M.) (U.M.) (U.M.)
Datadelivrare/Perioadadetimp Datadelivrare/Perioadadetimp Datadelivrare/Perioadadetimp Datadelivrare/Perioadadetimp
exprimatn exprimatn exprimatn exprimatn zilecalendaristicenecesar zilecalendaristicenecesar zilecalendaristicenecesar zilecalendaristicenecesar
fiecreilivrri fiecreilivrri fiecreilivrri fiecreilivrri
1
2
.
.

Operatoreconomic,
___________________________
(semnturautorizat)











66


Formularnr. Formularnr. Formularnr. Formularnr.24 24 24 24




DECLARATIE DECLARATIE DECLARATIE DECLARATIE

Su Su Su Subsemnatul_______________________________, reprezentant al S.C./ bsemnatul_______________________________, reprezentant al S.C./ bsemnatul_______________________________, reprezentant al S.C./ bsemnatul_______________________________, reprezentant al S.C./
P.F._____________________________________________,declarpeproprieraspunderecala P.F._____________________________________________,declarpeproprieraspunderecala P.F._____________________________________________,declarpeproprieraspunderecala P.F._____________________________________________,declarpeproprieraspunderecala
elaborarea ofertei depuse in vederea participarii la procedura prin licitatie deschisa Servicii elaborarea ofertei depuse in vederea participarii la procedura prin licitatie deschisa Servicii elaborarea ofertei depuse in vederea participarii la procedura prin licitatie deschisa Servicii elaborarea ofertei depuse in vederea participarii la procedura prin licitatie deschisa Servicii
Veterinare Veterinare Veterinare Veterinare, cod CPV , cod CPV , cod CPV , cod CPV- -- - 85200000 85200000 85200000 85200000- -- -1 din data de 1 din data de 1 din data de 1 din data de ___________________ ___________________ ___________________ ___________________, organizata de DSVSA , organizata de DSVSA , organizata de DSVSA , organizata de DSVSA
Suceava, am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, asa Suceava, am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, asa Suceava, am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, asa Suceava, am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, asa
cumestereglementatdelegea319/2006 cumestereglementatdelegea319/2006 cumestereglementatdelegea319/2006 cumestereglementatdelegea319/2006- -- -Legeasecuritatiisisanatatiiinmunca. Legeasecuritatiisisanatatiiinmunca. Legeasecuritatiisisanatatiiinmunca. Legeasecuritatiisisanatatiiinmunca.














DATA, DATA, DATA, DATA, L.S./ L.S./ L.S./ L.S./Semnatura, Semnatura, Semnatura, Semnatura,
_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________










67


Formularnr. Formularnr. Formularnr. Formularnr.25 25 25 25








DECLARATIE DECLARATIE DECLARATIE DECLARATIE

Subsemnatul_______________________________, reprezentant al S.C./ Subsemnatul_______________________________, reprezentant al S.C./ Subsemnatul_______________________________, reprezentant al S.C./ Subsemnatul_______________________________, reprezentant al S.C./
P.F._____________________________________________, declar pe proprie raspundere P.F._____________________________________________, declar pe proprie raspundere P.F._____________________________________________, declar pe proprie raspundere P.F._____________________________________________, declar pe proprie raspundere ca ca ca ca
pe parcursul derularii contractului de prestari servicii veteri pe parcursul derularii contractului de prestari servicii veteri pe parcursul derularii contractului de prestari servicii veteri pe parcursul derularii contractului de prestari servicii veterinare, societatea pe care o nare, societatea pe care o nare, societatea pe care o nare, societatea pe care o
administrez si in numele careia depun oferta, va presta serviciile respectand in totalitate administrez si in numele careia depun oferta, va presta serviciile respectand in totalitate administrez si in numele careia depun oferta, va presta serviciile respectand in totalitate administrez si in numele careia depun oferta, va presta serviciile respectand in totalitate
prevederilecaietuluidesarcinianexatprezenteiDocumentatiideAtribuire. prevederilecaietuluidesarcinianexatprezenteiDocumentatiideAtribuire. prevederilecaietuluidesarcinianexatprezenteiDocumentatiideAtribuire. prevederilecaietuluidesarcinianexatprezenteiDocumentatiideAtribuire.












DATA, DATA, DATA, DATA, L.S./ L.S./ L.S./ L.S./Semnatura, Semnatura, Semnatura, Semnatura,
_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________
















68


Formularnr. Formularnr. Formularnr. Formularnr.26 26 26 26

Modeldeclaraieiniialprivindndeplinireacerinelordecalificare

OperatorEconomic
________________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE* DECLARAIE* DECLARAIE* DECLARAIE*

Subsemnatul,_____________________________________reprezentant mputernicit
al________________________________________(denumireaoperatoruluieconomic),ncalitatede:
-ofertantunic(cuofertindividual)
-ofertantasociat(cuofertcomun)
laproceduradeachizitieconf.art.16dinOUG34/2006 conf.art.16dinOUG34/2006 conf.art.16dinOUG34/2006 conf.art.16dinOUG34/2006 pentruatribuireacontractului
de achiziie public avnd ca obiect servicii veterinare, cod CPV 85200000-1, organizat de
D.S.V.S.A.Suceava,ladatade................zi/luna/an),
declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur i sub
sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c ndeplinesc criteriile de calificare astfel
cumaufostsolicitatendocumentaiadeatribuire,dupcumurmeaz:
Situaiapersonal
Capacitateadeexercitareaactivitiiprofesionale
Situaiaeconomico-financiar
Capacitateatehnici/sauprofesional
Standardedeasigurareacalitii
Standardedeprotecieamediului.
(sebifeazdupcaz)
Subsemnatul declar c informaiile furnizate n prezenta declaraie precum i Anexa
acesteia sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are
dreptuldeasolicita,nscopulverificriiiconfirmriideclaraiilor,oricedocumentedoveditoare
potrivitprevederilorlegale.

Datacompletrii:


Operatoreconomic,
________________________
(semnturautorizat)

*NOT:nu nu nu nuesteaplicabilncazuletapeideselecie/preselecieacandidailorparticipanilaproceduradelicitaierestrns,dialogcompetitiv
saunegociere.

69

F FF Formularulnr. ormularulnr. ormularulnr. ormularulnr.26A 26A 26A 26A

Subsemnatul,____________________________reprezentant mputernicit al ____________________(


denumirea operatorului economic ), n susinerea DECLARAIEI menionez succinct modul concret de ndeplinire a
documentelor*aacumaufostsolicitatendocumentaiadeatribuiredectreautoritateacontractant:
ASituaiapersonal: ASituaiapersonal: ASituaiapersonal: ASituaiapersonal:
.________________________________________________________________________________________
.________________________________________________________________________________________
.________________________________________________________________________________________
.________________________________________________________________________________________
.________________________________________________________________________________________
BCapacitateadeexercitareaactivitiiprofesionale: BCapacitateadeexercitareaactivitiiprofesionale: BCapacitateadeexercitareaactivitiiprofesionale: BCapacitateadeexercitareaactivitiiprofesionale:
.________________________________________________________________________________________
.________________________________________________________________________________________
.________________________________________________________________________________________
.________________________________________________________________________________________
.________________________________________________________________________________________
CSituaiaeconomico CSituaiaeconomico CSituaiaeconomico CSituaiaeconomico- -- -financiar: financiar: financiar: financiar:
.________________________________________________________________________________________
.________________________________________________________________________________________
.________________________________________________________________________________________
.________________________________________________________________________________________
.________________________________________________________________________________________
DCapacitateatehnici/sauprofesional: DCapacitateatehnici/sauprofesional: DCapacitateatehnici/sauprofesional: DCapacitateatehnici/sauprofesional:
.________________________________________________________________________________________
.________________________________________________________________________________________
.________________________________________________________________________________________
.________________________________________________________________________________________
.________________________________________________________________________________________
EStandardedeasigurareacalitii: EStandardedeasigurareacalitii: EStandardedeasigurareacalitii: EStandardedeasigurareacalitii:
.________________________________________________________________________________________
.________________________________________________________________________________________
.________________________________________________________________________________________
.________________________________________________________________________________________
.________________________________________________________________________________________
FStandardedeprotecieamediului: FStandardedeprotecieamediului: FStandardedeprotecieamediului: FStandardedeprotecieamediului:
.________________________________________________________________________________________
.________________________________________________________________________________________
.________________________________________________________________________________________
.________________________________________________________________________________________
.________________________________________________________________________________________
*NOT:dacaufostsolicitatesecompleteazinclusivcudiversevalori,cantitisaualteasemenea.

nelegcncazulncare primescdinpartea autoritiicontractante osolicitaredeaprezenta/completa


certificatele/documentele edificatoare care probeaz/confirm ndeplinirea cerinelor de calificare prezentate mai
sus,mobligsleprezintntermenulstabilit.

Datacompletrii:

Operatoreconomic,
___________________________
(semnturautorizat)



70


F FF Formularulnr. ormularulnr. ormularulnr. ormularulnr.27 27 27 27



DECLARATIE DECLARATIE DECLARATIE DECLARATIE

Subsemnatul_______________________________, reprezentant al S.C./ Subsemnatul_______________________________, reprezentant al S.C./ Subsemnatul_______________________________, reprezentant al S.C./ Subsemnatul_______________________________, reprezentant al S.C./
P.F._____________________________________________, declar pe proprie raspu P.F._____________________________________________, declar pe proprie raspu P.F._____________________________________________, declar pe proprie raspu P.F._____________________________________________, declar pe proprie raspundere ndere ndere ndere
faptulcaincazulincarepersoanajuridicapecareoreprezintvafideclaratacastigatoarepentru faptulcaincazulincarepersoanajuridicapecareoreprezintvafideclaratacastigatoarepentru faptulcaincazulincarepersoanajuridicapecareoreprezintvafideclaratacastigatoarepentru faptulcaincazulincarepersoanajuridicapecareoreprezintvafideclaratacastigatoarepentru
lotul __________________________________, ma oblig ca in termen de lotul __________________________________, ma oblig ca in termen de lotul __________________________________, ma oblig ca in termen de lotul __________________________________, ma oblig ca in termen de 90 de zile 90 de zile 90 de zile 90 de zile de la de la de la de la
incheierea contractului sa autorizez la Colegiul Medicilor Veteri incheierea contractului sa autorizez la Colegiul Medicilor Veteri incheierea contractului sa autorizez la Colegiul Medicilor Veteri incheierea contractului sa autorizez la Colegiul Medicilor Veterinari din Romania o Unitate nari din Romania o Unitate nari din Romania o Unitate nari din Romania o Unitate
Medical Medical Medical Medical- -- -Veterinara,peraza Veterinara,peraza Veterinara,peraza Veterinara,perazaC.S.V.A.____________________ C.S.V.A.____________________ C.S.V.A.____________________ C.S.V.A.____________________sisanotificD.S.V.S.A.Suceava sisanotificD.S.V.S.A.Suceava sisanotificD.S.V.S.A.Suceava sisanotificD.S.V.S.A.Suceava
printr printr printr printr- -- -o adresa scrisa insotita de o copie dupa Certificatul de inregistrare in o adresa scrisa insotita de o copie dupa Certificatul de inregistrare in o adresa scrisa insotita de o copie dupa Certificatul de inregistrare in o adresa scrisa insotita de o copie dupa Certificatul de inregistrare in Registrul Unic al Registrul Unic al Registrul Unic al Registrul Unic al
CabinetelorMedical CabinetelorMedical CabinetelorMedical CabinetelorMedical- -- -Veterinare Veterinare Veterinare Veterinare. .. .
Am luat Am luat Am luat Am luat la cunostiinta faptul ca neautorizarea in termen de la cunostiinta faptul ca neautorizarea in termen de la cunostiinta faptul ca neautorizarea in termen de la cunostiinta faptul ca neautorizarea in termen de 90 de zile 90 de zile 90 de zile 90 de zile la Colegiul la Colegiul la Colegiul la Colegiul
Medicilor Veterinari din Romania a unei Unitati Medical Medicilor Veterinari din Romania a unei Unitati Medical Medicilor Veterinari din Romania a unei Unitati Medical Medicilor Veterinari din Romania a unei Unitati Medical- -- - Veterinara pe raza Veterinara pe raza Veterinara pe raza Veterinara pe raza C.S.V.A. C.S.V.A. C.S.V.A. C.S.V.A.
______________ ______________ ______________ ______________conducelaanulareaacorduluicadrusiacontractuluisubsecventincheiatintre conducelaanulareaacorduluicadrusiacontractuluisubsecventincheiatintre conducelaanulareaacorduluicadrusiacontractuluisubsecventincheiatintre conducelaanulareaacorduluicadrusiacontractuluisubsecventincheiatintre
p pp partisisuntdeacordcuacestlucru. artisisuntdeacordcuacestlucru. artisisuntdeacordcuacestlucru. artisisuntdeacordcuacestlucru.


















DATA, DATA, DATA, DATA,L.S./ L.S./ L.S./ L.S./Semnatura, Semnatura, Semnatura, Semnatura,
______________ ___________________








71

F FF Formularnr.28 ormularnr.28 ormularnr.28 ormularnr.28

Operatoreconomic
_________________________
(denumirea/numele)

B. B. B. B. DECLARAIE DECLARAIE DECLARAIE DECLARAIE


privindncadrareantreprinderiincategoriantreprinderilormiciiimijlocii privindncadrareantreprinderiincategoriantreprinderilormiciiimijlocii privindncadrareantreprinderiincategoriantreprinderilormiciiimijlocii privindncadrareantreprinderiincategoriantreprinderilormiciiimijlocii

I.Datedeidentificareant I.Datedeidentificareant I.Datedeidentificareant I.Datedeidentificareantreprinderii reprinderii reprinderii reprinderii
Denumireantreprinderii
____________________________________________________________________
Adresasediuluisocial ____________________________________________________________________
Codunicdenregistrare
____________________________________________________________________
Numeleifuncia
____________________________________________________________________
(preedinteleconsiliuluideadministraie,directorgeneralsauechivalent)

II.Tipulntreprinderii II.Tipulntreprinderii II.Tipulntreprinderii II.Tipulntreprinderii


Indicai,dupcaz,tipulntreprinderii:
ntreprindere autonom ntreprindere autonom ntreprindere autonom ntreprindere autonom n acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaia economico-
financiarantreprinderiisolicitante.
ntreprinderepartener ntreprinderepartener ntreprinderepartener ntreprinderepartener
ntreprinderelegat ntreprinderelegat ntreprinderelegat ntreprinderelegat
III.Dateutilizatepentruasestab III.Dateutilizatepentruasestab III.Dateutilizatepentruasestab III.Dateutilizatepentruasestabilicategoriantreprinderii ilicategoriantreprinderii ilicategoriantreprinderii ilicategoriantreprinderii
1 11 1


Exerciiulfinanciardereferin Exerciiulfinanciardereferin Exerciiulfinanciardereferin Exerciiulfinanciardereferin
2 22 2

Numrulmediuanual Numrulmediuanual Numrulmediuanual Numrulmediuanual
desalariai desalariai desalariai desalariai
Cifradeafacerianualnet Cifradeafacerianualnet Cifradeafacerianualnet Cifradeafacerianualnet
(miiLEI/mii (miiLEI/mii (miiLEI/mii (miiLEI/mii) ) ) )
Activetotale Activetotale Activetotale Activetotale
(miiLEI/mii (miiLEI/mii (miiLEI/mii (miiLEI/mii) ) ) )

Important:Precizaidac,fadeexerciiulfinanciaranterior,datele
financiareaunregistratmodificricaredeterminncadrareantreprinderii
ntrentr-oaltcategorie(respectivmicro-ntreprindere,ntreprinderemic,saumare).
Nu/Da(n
acestacestcaz
sevacompletai
sevaataao
declaraie
referitoarela
execrciiul
financiaranterior)

Semntura_______________________________________________

(numeleifunciasemnatarului,autorizatsreprezintentreprinderea)

Declarpepropriarspunderecdateledinaceastdeclaraieidinanexesuntconformecurealitatea.

Datantocmirii...........................

Semntura.................................



1
Datele sunt calculate n conformitate cu art. 6 din Ordonana 27/2006
2
Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt cele realizate n ultimul exerciiu
financiar raportate n situaiile financiare anuale aprobate de acionari sau asociai. n cazul ntreprinderilor nou nfiinate datele cu privire la
numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale se determin i se declar pe propria rspundere.