Вы находитесь на странице: 1из 36

M·ıËÌ·ÙÈο ¢ã¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ TÂÙÚ¿‰ÈÔ EÚÁ·ÛÈÒÓ

‚ã Ù‡¯Ô˜

™À°°ƒ∞º∂π™ •·Óı‹ µ·Ì‚·ÎÔ‡ÛË, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫·ÚÁȈٿ΢, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·-¢¤ÛÔÈÓ· ªÔÌÔÙ›ÓÔ˘, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ™·˝Ù˘, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ∫ƒπ∆∂™-∞•π√§√°∏∆∂™ ∂˘Á¤ÓÈÔ˜ ∞˘ÁÂÚÈÓfi˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘

¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È·‚Ú›Ì˘, ™¯ÔÏÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ µÔ‡ÏÁ·Ú˘, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ∂π∫√¡√°ƒ∞º∏™∏ ¶¤ÙÚÔ˜ ªÔ˘ÏÔ‡Ì·Û˘, ™ÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ˜-∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ ºπ§√§√°π∫∏ ∂¶πª∂§∂π∞ ™ÔÊ›· ∆Û·ÎÈÚ›‰Ô˘, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ À¶∂À£À¡√™ ∆√À ª∞£∏ª∞∆√™ ∫∞∆∞ ∆∏ ™À°°ƒ∞º∏ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∆‡·˜, ªfiÓÈÌÔ˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ À¶∂À£À¡O™ ∆√À À¶√∂ƒ°√À °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶Ôχ˙Ô˜, ¶¿Ú‰ÚÔ˜ Â.ı. ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∂•øºÀ§§√ ∞ϤͷӉÚÔ˜ æ˘¯Ô‡Ï˘, ∂ÈηÛÙÈÎfi˜ ∫·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ¶ƒ√∂∫∆À¶ø∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ACCESS °ƒ∞ºπ∫∂™ ∆∂á∂™ ∞.∂.

™ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ÁÚ·Ê‹˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ‚È‚Ï›Ô˘, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Î·È Ë £ÂÔ‰ÒÚ· ¶·ÙÛ·ÏÔ‡, EÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜.

° ã

. · :

«∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ» ¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√ ªÈ¯¿Ï˘ ∞Á. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ √ÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

¶Ú¿ÍË ÌÂ Ù›ÙÏÔ:

∫ . ¶ . ™ .

/

∂ ¶ ∂ ∞ ∂ ∫

π

π

/

∂ Ó ¤ ÚÁ Â È ·

2 . 2 . 1

/

∫ · Ù Ë Á Ô Ú › ·

¶ Ú ¿ Í Â ˆ Ó

2 .

2 .

1

«™˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹

˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ¢∂¶¶™ Î·È Ù· ∞¶™ ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Î·È ÙÔ NËÈ·ÁˆÁ›Ի ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘

°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∆‡·˜ ªfiÓ. ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ªfiÓ. ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

ŒÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ 75% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô Î·È 25% ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜.

À¶√Àƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞∆ø¡ ¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√

•·Óı‹ µ·Ì‚·ÎÔ‡ÛË °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫·ÚÁȈٿ΢ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·- ¢¤ÛÔÈÓ· ªÔÌÔÙ›ÓÔ˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ™·˝Ù˘

M·ıËÌ·ÙÈο ¢ã¢ËÌÔÙÈÎÔ‡

TÂÙÚ¿‰ÈÔ EÚÁ·ÛÈÒÓ

‚ã Ù‡¯Ô˜

OP°ANI™MO™ EK¢O™Eø™ ¢I¢AKTIKøN BIB§IøN A£HNA

15 £˘Ì¿Ì·È ÙÔ˘˜ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜

1) √ ¶¤ÙÚÔ˜ ÎÚ‡‚ÂÈ ÙÔ ‰Âη‰ÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ‡. Ãڈ̷ٛ˙Ô˘ÌÂ Î·È Û˘ÌÏË­­­ ÚÒÓÔ˘Ì fi,ÙÈ Ï›ÂÈ ÁÈ· Ó· ‚Úԇ̠ÙÔÓ ÎÚ˘Ì̤ÓÔ ·ÚÈıÌfi.

Ó· ‚Úԇ̠ÙÔÓ ÎÚ˘Ì̤ÓÔ ·ÚÈıÌfi. ÌÔÓ¿‰· /10 ÙË­­˜ ÌÔÓ¿‰·˜ 5/100

ÌÔÓ¿‰·

/10 ÙË­­˜ ÌÔÓ¿‰·˜

5/100 ÙË­­˜ ÌÔÓ¿‰·˜

ñ ¶ÔÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ›ӷÈ; ™˘ÌÏË­­ÚÒÓÔ˘Ì ÛÙÔÓ ¿‚·Î· Ù· „Ë­­Ê›· ÙÔ˘.

ÂηÙÔÛÙ¿

√ ·ÚÈıÌfi˜ Â›Ó·È :

2) ∞ÓÙÈÛÙÔȯ›˙ˆ :

‰¤Î·Ù·

ηÈ

ÌÔÓ¿‰Â˜

30/100

ñ

ñ

ÙÚ›· ‰¤Î·Ù·

ñ

ñ

0,25

3/100

ñ

ñ

ÙÚ›· ÂηÙÔÛÙ¿

ñ

ñ

0,03

3/10

ñ

ñ

›ÎÔÛÈ ¤ÓÙ ÂηÙÔÛÙ¿

ñ

ñ

0,3

25/100

ñ

ñ

ÙÚÈ¿ÓÙ· ÂηÙÔÛÙ¿

ñ

ñ

0,30

3) ™Â οÔÈÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌË­­‰ÂÓÈο Ô˘ ‰ÂÓ ÂË­­Ú¿˙Ô˘Ó ÙË­­Ó ·Í›· ÙÔ˘˜. ∆· ‚Ú›ÛΈ Î·È Ù· ‰È·Áڿʈ.

0,67

ñ ñ 0,80

ñ 100,25

ñ3,02

ñ 4,20

ñ 0,09

ñ 10,10

4) ªÂ ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ı· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ô ¡È΋ٷ˜ Ù· 112 ÏÂÙ¿, ÒÛÙ ӷ ¿ÚÂÈ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÏÈÁfiÙÂÚ· ΤÚÌ·Ù·; ∂ÍË­­Áԇ̠(ÙÔ ‰Â›¯ÓÔ˘ÌÂ Î·È Ì ÙË­­ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÎÂÚÌ¿ÙˆÓ Ì·˜).

Œ¯ˆ Ì·˙¤„ÂÈ ÔÏÏ¿ ΤÚÌ·Ù·! 112 ÏÂÙ¿!

ñ

5) √ÓÔÌ¿˙Ô˘Ì Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙË­­Ó ÂÈÎfiÓ·.

Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙË­­Ó ÂÈÎfiÓ·. ñ ÂηÙÔÛÙ¿ ñ ‰¤Î·Ù·

ñ

ÂηÙÔÛÙ¿

ñ

‰¤Î·Ù·

ÂηÙÔÛÙ¿

ñ

ÌÔÓ¿‰

‰¤Î·Ù

ÂηÙÔÛÙ¿

6) ∫˘ÎÏÒÓˆ fiÛ· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ÙË­­ ÌÔÓ¿‰·:

100/100 ñ

ñ 101 ÂηÙÔÛÙ¿

ñ 105/100

ñ 83 ÂηÙÔÛÙ¿

ñ 100 ÂηÙÔÛÙ¿

10/10 ñ

ñ 10 ‰¤Î·Ù·

ñ 5/10

ñ 13/10

ñ 1 5/100

ñ 11 ‰¤Î·Ù·

7) ¶·Ú·ÙË­­ÚÒ Î·È Û˘ÌÏË­­ÚÒÓˆ :

7) ¶·Ú·ÙË­­ÚÒ Î·È Û˘ÌÏË­­ÚÒÓˆ : ñ ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ó· Û˘ÌÏË­­Úˆı›

ñ ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È

Ó· Û˘ÌÏË­­Úˆı› Ë­­ ÌÔÓ¿‰·.

‰¤Î·Ù· ÁÈ·

ñ ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È

ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏË­­Úˆı› Ë­­ ÌÔÓ¿‰·.

ÂηÙÔÛÙ¿ ‹

‰¤Î·Ù·

8) ¶fiÛÔ ÂÚ›Ô˘ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ Î¿ı ÛÙ˘Ïfi; ¶·Ú·ÙË­­ÚÒ ÙË­­Ó ·ÚÈıÌÔÁÚ·ÌÌ‹ Î·È ÛË­­ÌÂÈÒÓˆ ηٿÏÏË­­Ï· Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙÔÓ ›Ó·Î·.

Î·È ÛË­­ÌÂÈÒÓˆ ηٿÏÏË­­Ï· Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙÔÓ ›Ó·Î·.

16 NÔÌ›ÛÌ·Ù· Î·È ‰Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›

1) ∆È ÌÔÚԇ̠Ӓ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ì ·Ó ¤¯Ô˘Ì :

ñ ÂÚ›Ô˘ 1 ;

ñ ÂÚ›Ô˘ 10 ;

ñ ÂÚ›Ô˘ 100 ;

ñ ÂÚ›Ô˘ 500 ;

ÂÚ›Ô˘ 100 € ; ñ ÂÚ›Ô˘ 500 € ; 2) ªÂ ÔÈ· ΤÚÌ·Ù· ‹

2) ªÂ ÔÈ· ΤÚÌ·Ù· ‹ ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ÌÔÚÒ Ó· Û˘ÌÏË­­ÚÒÛˆ ÙÔ ÔÛfi ÁÈ· ÙË­­Ó ·ÁÔÚ¿ οı ›‰Ô˘˜; ∫¿Óˆ 2 Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ÁÈ· οı ›‰Ô˜.

3) ™˘ÌÏË­­ÚÒÓˆ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· :

ñ

30 ÏÂÙ¿ ÙÔ˘ => 30 ÂηÙÔÛÙ¿ ÙÔ˘ => 0,30

ñ

=> 55 ÂηÙÔÛÙ¿ ÙÔ˘ =>

ñ

5 ÏÂÙ¿ ÙÔ˘ =>

=>

ñ

=>

=> 0,25

4) ™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜; ™Ë­­ÌÂÈÒÓˆ ™ ‹ §.

∆· 10 Â›Ó·È ÙÔ ‰ÂηÏ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ 1 . ∆· 100 Â›Ó·È ÙÔ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ÙˆÓ 10 . ∆· 500 Â›Ó·È ÙÔ ‰ÂηÏ¿ÛÈÔ ÙˆÓ 0,50 . ∆· 200 Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÙÚ·Ï¿ÛÈÔ ÙˆÓ 50 . ∆· 0,50 ÏÂÙ¿ Â›Ó·È 0,50 .

5) ™˘ÌÏË­­ÚÒÓˆ fi,ÙÈ Ï›ÂÈ:

. 5) ™˘ÌÏË­­ÚÒÓˆ fi,ÙÈ Ï›ÂÈ: 6) ™˘ÌÏË­­ÚÒÓˆ : 7) √ ¡È΋ٷ˜

6) ™˘ÌÏË­­ÚÒÓˆ :

fi,ÙÈ Ï›ÂÈ: 6) ™˘ÌÏË­­ÚÒÓˆ : 7) √ ¡È΋ٷ˜ ‹Á ÛÙÔ

7) √ ¡È΋ٷ˜ ‹Á ÛÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô Î·È ·ÁfiÚ·Û ٷ ›‰Ë­­ ÙË­­˜ ÂÈÎfiÓ·˜. ¶fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· Ï‹ÚˆÛ ;

¶fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· Ï‹ÚˆÛ ; 11 € Î·È ¶Ï‹ÚˆÛ 80 ÏÂÙ¿ + 3 €
¶fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· Ï‹ÚˆÛ ; 11 € Î·È ¶Ï‹ÚˆÛ 80 ÏÂÙ¿ + 3 €

11

ηÈ

¶Ï‹ÚˆÛÂ

80 ÏÂÙ¿ + 3 Î·È 20 ÏÂÙ¿

+

.

17 MÂÙÚÒ Î·È ÂÎÊÚ¿˙ˆ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜

1) ªÂÙÚÒ Î·È Û˘ÌÏË­­ÚÒÓˆ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ οı ÎÔÚ‰¤Ï·˜ :

ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ οı ÎÔÚ‰¤Ï·˜ : 2) ¶·Ú·ÙË­­ÚÒ Ù· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ·

2) ¶·Ú·ÙË­­ÚÒ Ù· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· Î·È ÂÎÙÈÌÒ. ™Ë­­ÌÂÈÒÓˆ Ì x .

ñ ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì‹ÎÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ :

·

Á

ñ ªÈÎÚfiÙÂÚÔ Ì‹ÎÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ :

·

Á

ñ ªÂÙÚÒ ÁÈ· Ó· ÂϤÁ͈ ÙË­­Ó ÂÎÙ›ÌË­­Û‹ ÌÔ˘.

Ó· ÂϤÁ͈ ÙË­­Ó ÂÎÙ›ÌË­­Û‹ ÌÔ˘. 3) ∂ÎÙÈÌÒ ÔÈ· ÁÚ·ÌÌ‹ ¤¯ÂÈ ÙÔ

3) ∂ÎÙÈÌÒ ÔÈ· ÁÚ·ÌÌ‹ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì‹ÎÔ˜. ™Ë­­ÌÂÈÒÓˆ Ì x. ™ÙË­­ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂÙÚÒ Î·È Â·ÏË­­ı‡ˆ:

Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂÙÚÒ Î·È Â·ÏË­­ı‡ˆ: 4) ™¯Â‰È¿˙ˆ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù·

4) ™¯Â‰È¿˙ˆ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ì ٷ

·Ú·Î¿Ùˆ Ì‹ÎË­­. TÔ ‰ÈÏ·Ófi ÌÔ˘ ·È‰› ÌÂÙÚ¿ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ οı ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜.

3 ÂÎ.

2,5 ÂÎ.

5 ¯ÈÏ.

5) ∆Ô ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÛÙË­­Ó Ù¿ÍË­­ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ 1,60Ì. ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘.

ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘.   ̤ÙÚ· ÂηÙÔÛÙ¿ Ì‹ÎÔ˜ 2
 

̤ÙÚ·

ÂηÙÔÛÙ¿

Ì‹ÎÔ˜

2

80

 

 

‡„Ô˜

   

·) ÀÔÏÔÁ›˙Ô˘Ì ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ›Ó·Î· Ì ÙË­­ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ Á·ÏÏÈÎÒÓ Ì·˜ ̤ÙÚˆÓ.

‚) ÀÔÏÔÁ›˙Ô˘Ì ÙÔ ‡„Ô˜ Û˘ÌÏË­­ÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ›Ó·Î· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›.

6) ∆Ô Û›ÙÈ ÙË­­˜ ∏ÚÒ˜ ·¤¯ÂÈ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô 2 ¯Ì., ÂÓÒ ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ 329 Ì. ÏÈÁfiÙÂÚÔ. ¶fiÛÔ ·¤¯ÂÈ ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô;

ñ ∂ÎÙÈÌÒ:

ñ ÀÔÏÔÁ›˙ˆ ÌÂ ·ÎÚ›‚ÂÈ·.

7) ™˘ÌÏË­­ÚÒÓˆ ÙÔÓ ›Ó·Î· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.∆Ô Á·ÏÏÈÎfi ̤ÙÚÔ Ì ‚ÔË­­ı¿.

1 Ì.

3

‰ÂÎ.

5

ÂÎ.

1

3

5

ÂÎ.

1,

3

5

Ì.

2 Ì.

4

‰ÂÎ.

3

ÂÎ.

     

ÂÎ.

     

Ì.

1 Ì.

3

‰ÂÎ.

       

ÂÎ.

     

Ì.

1 Ì.

 

5

ÂÎ.

     

ÂÎ.

     

Ì.

 

2

‰ÂÎ.

8

ÂÎ.

     

ÂÎ.

     

Ì.

   

4

ÂÎ.

     

ÂÎ.

     

Ì.

8) ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì·˜, ÌÂÙÚÔ‡ÌÂ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ̋ÎË­­ Ô˘ Â›Ó·È ›Û· Ì 1 ̤ÙÚÔ, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·fi 2 ̤ÙÚ·, ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ·fi 10 ̤ÙÚ·, ÂÚ›Ô˘ 20 ̤ÙÚ·, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·fi 50 ̤ÙÚ·.

18 MÂÙÚÒ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜

1) ™˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘ÌÂ Û˘Û΢·Û›Â˜ Ì ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÙË­­˜ Ù¿ÍË­­˜ Ì·˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚¿ÚÔ˜ ̤¯ÚÈ 1 ÎÈÏfi ÂÚ›Ô˘. ∂ÎÙÈÌÔ‡ÌÂ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘Ì Ì ˙‡ÁÈÛË­­ fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. ∫·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÛÙÔÓ ›Ó·Î·.

§ÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 1/4 ÙÔ˘ ÎÈÏÔ‡

∞ÎÚÈ‚Ò˜ 1/4 ÙÔ˘ ÎÈÏÔ‡

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 1/4 ÙÔ˘ ÎÈÏÔ‡

E›‰Ë­­

2) ¶·Ú·ÙË­­Úԇ̠ÙË­­Ó ÂÈÎfiÓ·. ∏ ∏ÚÒ Ï¤ÂÈ fiÙÈ: "∏ ¿ÛÚË­­ Á¿Ù· ˙˘Á›˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙȘ ¿ÏϘ".

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙȘ ¿ÏϘ". ñ ™˘ÌʈÓÔ‡ÌÂ; ∂ÍË­­Áԇ̠ñ

ñ ™˘ÌʈÓÔ‡ÌÂ; ∂ÍË­­ÁÔ‡ÌÂ

ñ µÚ›ÛÎÔ˘Ì ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ì ÙÔ ÌÈÛfi ÎÈÏfi :

3) ªÂ ÔÈÔ/· ·fi ÙÔ/Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÌÔÚÒ Ó· Û˘ÌÏË­­ÚÒÛˆ Ù· 2.500 ÁÚ·ÌÌ., ÒÛÙ ӷ

Á›ÓÔ˘Ó 6 ÎÈÏ¿; ∂ÈϤÁˆ ÌÂ

x.

ñ ∞˘Ùfi ‰Â Á›ÓÂÙ·È, ÁÈ·Ù› Ù· 2.500 ÁÚ·ÌÌ. Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·’ Ù· 6 ÎÈÏ¿.

ñ ÌÂ 3,5 ÎÈÏ¿

ñ ÌÂ 3.500 ÁÚ·ÌÌ.

ñ Ì 3 Î. Î·È 500 ÁÚ·ÌÌ.

4) ·) √ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ¡È΋ٷ ˙˘Á›˙ÂÈ 85 Î. Î·È 400 ÁÚ·ÌÌ. √ ¡È΋ٷ˜ ˙˘Á›˙ÂÈ 30 Î. Î·È 250 ÁÚ·ÌÌ. ÏÈÁfiÙÂÚÔ. ¶fiÛÔ ˙˘Á›˙ÂÈ Ô ¡È΋ٷ˜ ; ·Ù¤Ú·˜ – ¡È΋ٷ˜

ÎÈÏ¿

ÎÈÏ¿ ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·
ÎÈÏ¿ ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·
ÎÈÏ¿ ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·

ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·

ÎÈÏ¿ ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·
ÎÈÏ¿ ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·
ÎÈÏ¿ ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·

√ ¡È΋ٷ˜ ˙˘Á›˙ÂÈ

‚) H ™Ù¤ÏÏ· ˙˘Á›˙ÂÈ 34Î. Î·È 200 ÁÚ·ÌÌ. Î·È Ë­­ Ë­­ÚÒ 30,5 Î. ∞Ó¤‚Ë­­Î·Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô Û ÌÈ· ˙˘Á·ÚÈ¿. ¶ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë­­ ¤Ó‰ÂÈÍË­­ ÙË­­˜ ˙˘Á·ÚÈ¿˜ ;

™Ù¤ÏÏ· + HÚÒ

ÎÈÏ¿

ÎÈÏ¿ ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·
ÎÈÏ¿ ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·
ÎÈÏ¿ ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·

ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·

ÎÈÏ¿ ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·
ÎÈÏ¿ ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·
ÎÈÏ¿ ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·

Π ˙˘Á·ÚÈ¿ ‰Â›¯ÓÂÈ

5) ™˘ÌÏË­­ÚÒÓˆ ÙÔÓ ›Ó·Î· : ∫·ı·Úfi µ¿ÚÔ˜ (∫.µ.) ∞fi‚·ÚÔ (∞)
5) ™˘ÌÏË­­ÚÒÓˆ ÙÔÓ ›Ó·Î· :
∫·ı·Úfi µ¿ÚÔ˜ (∫.µ.)
∞fi‚·ÚÔ (∞)
ªÂÈÎÙfi µ¿ÚÔ˜ (ª.µ.)
150 ÁÚ·ÌÌ.
20 ÁÚ·ÌÌ.
40 Î. Î·È 150 ÁÚ·ÌÌ.
50
Î. Î·È 800 ÁÚ·ÌÌ.
3,5 ÙfiÓÔÈ
10
ÙfiÓÔÈ

6) √ ¡È΋ٷ˜ ÌÔÚ› Ó· ÎÔ˘‚·Ï‹ÛÂÈ ˆ˜ ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, ÙÔ Ôχ, 8 ÎÈÏ¿. ∆È ÌÔÚ› Ó· ‚¿ÏÂÈ ÛÙË­­Ó οı ۷ÎԇϷ;

ÙÔ˘, ÙÔ Ôχ, 8 ÎÈÏ¿. ∆È ÌÔÚ› Ó· ‚¿ÏÂÈ ÛÙË­­Ó οı ۷ÎԇϷ;

19 ¶ÚÔÛı¤Ùˆ Î·È ·Ê·ÈÚÒ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ (1)

1) ∞ÓÙÈÛÙÔȯ›˙ˆ Ù· ¯ÚË­­Ì·ÙÈο ÔÛ¿ Ì ÙÔ˘˜ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ :

Ì ÙÔ˘˜ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ : 2) Ãڈ̷ٛ˙ˆ ηٿÏÏË­­Ï· ÁÈ· Ó·

2) Ãڈ̷ٛ˙ˆ ηٿÏÏË­­Ï· ÁÈ· Ó· ‰Â›Íˆ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ڿ͈Ó:

1­0,25=

1­0,3=

2­1,25=

·Ú·Î¿Ùˆ ڿ͈Ó: 1­0,25= 1­0,3= 2­1,25= 3) ªÂ ÙË­­ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ

3) ªÂ ÙË­­ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ·ÚÈıÌÔÁÚ·ÌÌÒÓ (K·Ú٤Ϸ 5) ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ Ù’ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·:

ñ 1+0,2=

ñ 1­0,3=

ñ 1­0,9=

ñ 2­0,4=

ñ 2,5­0,7=

ñ 0,80+0,20=

ñ 0,80+0,30=

ñ 1­0,40=

ñ 1,50­0,60=

ñ 0,75+0,15=

ñ 2­0,25=

ñ 2­0,75=

4) ¶·Ú·ÙË­­ÚÒ Î·È Û˘ÌÏË­­ÚÒÓˆ ηٿÏÏË­­Ï· ÙÔÓ ›Ó·Î· :

5,3

5 ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È 3 ‰¤Î·Ù·

5 + 0,3

5,03

ÌÔÓ¿‰Â˜ ηÈ

ÂηÙÔÛÙ¿

………….

………….

 

50 + 0,3

………….

50 ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È 3 ÂηÙÔÛÙ¿

………….

0,05

 

………….

YÔÏÔÁ›˙ˆ ÌÂ ÙÔ ÓÔ˘:

ñ

1 ­0,50

ñ

2 ­ 0,80

ñ

3 ­ 0,75

5) ∂ϤÁ¯Ô˘Ì ·Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ Ú¿ÍÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜. ∞Ó fi¯È, ÂÍË­­Áԇ̠Ô‡ Â›Ó·È ÙÔ Ï¿ıÔ˜.

2

+ 0,04

23 + 2,3

30,15 + 2,20

0,04

2 3

30,15

+ 2

+ 2,3

+ 2,20

0,06

4,6

3235

ñ ÀÔÏÔÁ›˙ˆ Ù’ ·ıÚÔ›ÛÌ·Ù· ÌÂ ÙÔ ÓÔ˘:

2

+ 0,04 =

23 + 2,3=

30,15 + 2,20 =

6) ∏ ∏ÚÒ Î·È Ô ·‰ÂÚÊfi˜ ÙË­­˜ ¤¯Ô˘Ó 60 . ¶ÔÈ· ·’ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ·È¯Ó›‰È· ÌÔÚÔ‡Ó Ó’ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó;

ÌÔÚÔ‡Ó Ó’ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó; ñ ∞Ú¯Èο ÂÎÙÈÌԇ̠: 7) √ ™·Ï

ñ ∞Ú¯Èο ÂÎÙÈÌԇ̠:

7) √ ™·Ï ·ÁfiÚ·Û ̛· ÁfiÌ· ·Í›·˜ 80 ÏÂÙÒÓ Î·È Ï‹ÚˆÛ ̒ ¤Ó· ¯·ÚÙÔÓfiÌÈÛÌ· ÙˆÓ 5 . ¶fiÛ· Ú¤ÛÙ· ı· ¿ÚÂÈ ;

Î·È Ï‹ÚˆÛ ̒ ¤Ó· ¯·ÚÙÔÓfiÌÈÛÌ· ÙˆÓ 5 € . ¶fiÛ· Ú¤ÛÙ· ı· ¿ÚÂÈ ;

20 ¶ÚÔÛı¤Ùˆ Î·È ·Ê·ÈÚÒ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ (2)

1) °Ú¿Êˆ ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ‰Âη‰È΋ ÌÔÚÊ‹ :

1 =

7.203 =

20 =

29.140 =

346 =

90.000 =

2) ¢È·Áڿʈ Ù· ÌË­­‰ÂÓÈο Ô˘ ‰ÂÓ ÂË­­Ú¿˙Ô˘Ó ÙË­­Ó ·Í›· ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ :

0,02

99,20

101,10

20,00

100.000

003,01

3) ¢È·‚¿˙ˆ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Î·È ‚¿˙ˆ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏË­­ÏÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ <, >, =

5,01

5,10

308,1

38,01

180,3

180,35

0,02

0,20

9,81

79,1

156,4

156,40

4) ¶·Ú·ÙË­­ÚÒ Î·È Û˘Ó¯›˙ˆ :

0

0,50

1

   

0

0,25

0,50

1

 

0

0,2

0,4

 

1

5) µ¿˙ˆ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ 0,9, 1,2, 0,1 1,15 ÛÙË­­Ó ηٿÏÏË­­ÏË­­ ı¤ÛË­­ :

  1 5) µ¿˙ˆ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ 0,9, 1,2, 0,1 1,15 ÛÙË­­Ó ηٿÏÏË­­ÏË­­ ı¤ÛË­­ :

YÔÏÔÁ›˙ˆ ÌÂ ÙÔ ÓÔ˘:

ñ 4,75+0,8

ñ 3,40+0,90

ñ 5,4+3,8

ñ 5,2­0,8

ñ 3,65­2,80

ñ 7,2­4,90

6) ∂ϤÁ¯Ô˘Ì ·Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ Ú¿ÍÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜. ∞Ó fi¯È, ÂÍË­­Áԇ̠Ô‡ Â›Ó·È ÙÔ Ï¿ıÔ˜.

4 ­ 0,2

12 ­ 3,50

2,2 ­ 1,15

4

12,00

2,2

– 0,2

– 3,50

– 1,15

0,2

8,50

1,15

ñ ÀÔÏÔÁ›˙ˆ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ì ÙÔ ÓÔ˘:

4 ­ 0,2 =

12 ­ 3,50=

7) ™˘ÌÏË­­ÚÒÓˆ ηٿÏÏË­­Ï· :

2,2 ­ 1,15 =

ηٿÏÏË­­Ï· : 2,2 ­ 1,15 = 8) ∏ ™Ù¤ÏÏ· „ÒÓÈÛ ÛÙȘ

8) ∏ ™Ù¤ÏÏ· „ÒÓÈÛ ÛÙȘ ÂÎÙÒÛÂȘ ÌÈ· ÊÔ‡ÛÙ· Î·È ÌÈ· ÌÏÔ‡˙·. ¶fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ΤډÈÛÂ;

ÂÎÙÒÛÂȘ ÌÈ· ÊÔ‡ÛÙ· Î·È ÌÈ· ÌÏÔ‡˙·. ¶fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ΤډÈÛÂ;

3Ë E·Ó¿ÏË„Ë

1) Ãڈ̷ٛ˙ˆ 12 ‰¤Î·Ù· ÙË­­˜ ÌÔÓ¿‰·˜ :

2) ∞ÓÙÈÛÙÔȯ›˙ˆ ηٿÏÏË­­Ï· :

2) ∞ÓÙÈÛÙÔȯ›˙ˆ ηٿÏÏË­­Ï· :

1 ·Î¤Ú·È· ÌÔÓ¿‰· 12 ‰¤Î·Ù· ÙË­­˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ›ӷÈ

 

/10

1

/

,/

 

0,35 ñ

ñ 1 ·Î¤Ú·È· ÌÔÓ¿‰· Î·È 28 ÂηÙÔÛÙ¿

ñ

ñ 2.806/100 ‹ 28

/100

1,28 ñ

ñ 35 ÂηÙÔÛÙ¿

ñ

ñ 128/100 ‹ 1

 

/100

28,06 ñ

ñ 22 ‰¤Î·Ù·

ñ

ñ 22/10 ‹ 2

/10

2,2

ñ

ñ 28 ·Î¤Ú·È˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È 6 ÂηÙÔÛÙ¿

ñ

ñ 35/100

ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È 6 ÂηÙÔÛÙ¿ ñ ñ 35/100 3) ™˘ÌÏË­­ÚÒÓˆ ÙÔ˘˜

3) ™˘ÌÏË­­ÚÒÓˆ ÙÔ˘˜ ηٿÏÏË­­ÏÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ :

4) ¶ÔÈ· ·fi ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙË­­˜ ‰ÈÏ·Ó‹˜ ÛÂÏ›‰·˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì‹ÎÔ˜; ∂ÎÙÈÌÒ :

ªÂÙÚÒ ÁÈ· Ó· ÂϤÁ͈ ÙË­­Ó ÂÎÙ›ÌË­­Û‹ ÌÔ˘ :

·) ÂÎ. ‚) ÂÎ. 5) ™ÙÔ ª·Ú·ıÒÓÈÔ ‰ÚfiÌÔ ÔÈ ·ıÏË­­Ù¤˜ ‰È·Ó‡Ô˘Ó 42

·)

ÂÎ.

‚)

ÂÎ.

5) ™ÙÔ ª·Ú·ıÒÓÈÔ ‰ÚfiÌÔ ÔÈ ·ıÏË­­Ù¤˜ ‰È·Ó‡Ô˘Ó 42 ¯Ì. Î·È 150 Ì. √ ™Ô˘Ë­­‰fi˜ Ì·Ú·ıˆÓÔ­ ‰ÚfiÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·Ó‡ÛÂÈ 25,5 ¯Ì. √ πÛ·Ófi˜ ¤¯ÂÈ ‰È·Ó‡ÛÂÈ 25.350 Ì. ¶ÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·Ó‡ÛÂÈ ÙË­­ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË­­ ·fiÛÙ·ÛË­­ Î·È fiÛÔ ;

ñ ∂ÎÙÈÌÒ :

ÀÔÏÔÁ›˙ˆ ÌÂ ·ÎÚ›‚ÂÈ·:

ñ ¶fiÛË­­ ·fiÛÙ·ÛË­­ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ó‡ÛÂÈ ·ÎfiÌ· Ô Î·ı¤Ó·˜ ÁÈ· Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ;

6) ∂ÈϤÁˆ 3 ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. K¿Óˆ ÚÔÛı¤ÛÂȘ ‹ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿Ûˆ Û’ ¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 20,50 Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔÓ 15,50.

A' ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

EÎÊÚ¿˙ˆ ÙË­­Ó ¿Ô„‹ ÌÔ˘ Î·È ·ÍÈÔÏÔÁÒ ÙË­­Ó ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙË­­Ó Aã ÂÚ›Ô‰Ô:

ñ ™˘ÌÏË­­ÚÒÓˆ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‹ ÂÈϤÁˆ Ì x, fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È.

™Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 ˆ˜ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 20 ªÔ˘ ¿ÚÂÛÂ:

¢Â ÌÔ˘ ¿ÚÂÛÂ:

ªÔ˘ Ê¿ÓË­­Î ‡ÎÔÏÔ:

ªÂ ‰˘ÛÎfiÏ„Â, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο Ù· ηٿÊÂÚ·:

ªÂ ‰˘ÛÎfiÏÂ„Â Î·È ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÙÔ Â·Ó·Ï¿‚ˆ:

£ÂˆÚÒ fiÙÈ ÚÔÛ¿ıË­­Û· ·ÚÎÂÙ¿

ª¿ÏÏÔÓ fi¯È

ª¿ÏÏÔÓ Ó·È

™›ÁÔ˘Ú· Ó·È

£ÂˆÚÒ fiÙÈ Ë­­ Â›‰ÔÛ‹ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ηϋ

ª¿ÏÏÔÓ fi¯È

ª¿ÏÏÔÓ Ó·È

™›ÁÔ˘Ú· Ó·È

EÎÊÚ¿˙ˆ ÙË­­Ó ¿Ô„‹ ÌÔ˘ Î·È ·ÍÈÔÏÔÁÒ ÙË­­Ó ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙË­­Ó Aã ÂÚ›Ô‰Ô:

ñ ™˘ÌÏË­­ÚÒÓˆ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‹ ÂÈϤÁˆ Ì 4, fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È.AÍÈÔÏÔÁÒ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ Î·È Ù· ·È‰È¿ Ì ٷ ÔÔ›· Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙË­­Î· Û’ ·˘Ù‹Ó ÙË­­Ó ÂÚ›Ô‰Ô.

ñ ™˘ÌÏË­­ÚÒÓˆ Ù’ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘ Î·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ٷ ÔÔ›· Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙË­­Î·.

ñ ™Â οı ÎÔ˘Ù¿ÎÈ ÛË­­ÌÂÈÒÓˆ ¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·:

K

ÁÈ· ÙÔ K·ıfiÏÔ˘

 

§

ÁÈ· ÙÔ §›ÁÔ

A

ÁÈ· ÙÔ AÚÎÂÙ¿

ÁÈ· ÙÔ ¶Ôχ

ª¤ÏË­­

∂›Ó·È Û˘ÓÂ‹˜

∂ÍË­­Á› ÙȘ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘/ ÙË­­˜ ÛÙË­­Ó ÔÌ¿‰· Î·È ÛÙË­­Ó Ù¿ÍË­­

™¤‚ÂÙ·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ̤ÏË­­ Î·È ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜

¢Ë­­ÌÈÔ˘ÚÁ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ù۷ΈÌÔ‡˜

ÔÌ¿‰·˜

ÛÂ fi,ÙÈ

·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ

∂ÁÒ: ………

       

………

       

……

………

       

……

………

       

……

………

       

……

………

       

……

………

       

……

………

       

……

………

       

……

………

       

……

………

       

……

………

       

……

21 °ÓˆÚ›˙ˆ ηχÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜

1) ™˘ÌʈÓԇ̠̠ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ; ∂ÍË­­Áԇ̠ÙË­­Ó ¿Ô„‹ Ì·˜:

1,7 ÎÈÏ¿ Â›Ó·È 1 ÎÈÏfi Î·È 700 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·

2) ∞ÓÙÈÛÙÔȯ›˙ˆ: (∆’ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ Ì ‚ÔË­­ı¿).

0,230

0,23

0,03

0,3

0,023

2,3

ñ

ñ

ñ

ñ

ñ

ñ

ñ

ñ

ñ

ñ

ñ

ñ

23/10

230/1.000

23/1.000

3/100

23/100

3/10

3) ¶·Ú·ÙË­­ÚÒ Î·È Û˘Ó¯›˙ˆ:

3/10 3) ¶·Ú·ÙË­­ÚÒ Î·È Û˘Ó¯›˙ˆ: 4) ¶ÔÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ›ӷÈ

4) ¶ÔÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜, Ô 0,525 ‹ Ô 0,53 ; ∂ÈϤÁÔ˘Ì Ì x ÙȘ Ûˆ­ ÛÙ¤˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ.

¶ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Â›Ó·È Ô 0,525 , ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· „ Ë­­ Ê›·.

¶ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Â›Ó·È Ô

ÂÓÒ Ô 0,525 ¤¯ÂÈ 525 ÂηÙÔÛÙ¿.

0,53 , ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ 530 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿,

¶ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Â›Ó·È Ô 0,53 . ∆Ô Î·Ù¿Ï·‚· Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ Ù· „Ë­­Ê›· ÙˆÓ ÂηÙÔÛÙÒÓ.

™˘˙Ë­­ÙÔ‡ÌÂ Î·È ÂÍË­­Áԇ̠:

5) ¶·Ú·ÙË­­ÚÒ Î·È Û˘ÌÏË­­ÚÒÓˆ ÙÔÓ ›Ó·Î· :

·Î¤Ú·ÈÔ Ì¤ÚÔ˜

‰Âη‰ÈÎfi ̤ÚÔ˜

 

ÂηÙÔ­

‰Âο‰Â˜

ÌÔÓ¿‰Â˜

‰¤Î·Ù·

ÂηÙÔÛÙ¿

¯ÈÏÈÔÛÙ¿

ÓÙ¿‰Â˜

35 ÂηÙÔÛÙ¿

           

1

ÌÔÓ¿‰· 2

           

‰¤Î·Ù· 1 ÂηÙÔÛÙ¿

1

ÌÔÓ¿‰· 9

           

¯ÈÏÈÔÛÙ¿

305 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿

           
     

1

4

   

1.200 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿

           

ñ ¢È·Ù¿ÛÛˆ ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ:

6) ∆ÔÔıÂÙÒ Î¿ı ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ 0,5 0.05 , 0.0005 ÛÙÔ Î·Ù¿ÏÏË­­ÏÔ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ.

0.05 , 0.0005 ÛÙÔ Î·Ù¿ÏÏË­­ÏÔ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ. 7) °Ú¿Êˆ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙÔÓ

7) °Ú¿Êˆ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙÔÓ ¿‚·Î· :

°Ú¿Êˆ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙÔÓ ¿‚·Î· : Œ¯ÂÈ 1 ·Î¤Ú·È· ÌÔÓ¿‰· Œ¯ÂÈ Œ¯ÂÈ 8)

Œ¯ÂÈ 1 ·Î¤Ú·È· ÌÔÓ¿‰· Œ¯ÂÈ Œ¯ÂÈ

8) ºÙ¿Óˆ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ­ ÛÙfi¯Ô:

: Œ¯ÂÈ 1 ·Î¤Ú·È· ÌÔÓ¿‰· Œ¯ÂÈ Œ¯ÂÈ 8) ºÙ¿Óˆ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ­ ÛÙfi¯Ô:

22 ¢È·¯ÂÈÚ›˙ÔÌ·È ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜

1) ¶·Ú·ÙË­­ÚÒ Î·È Û˘Ó¯›˙ˆ :

1,5

4

4,5

   

0,25

0,50

0,75

   
   

7,5

10

12,5

12,5

25

37,5

   

0,125

0,250

0,375

   

2) µÚ›ÛΈ Ù· ÌÈÛ¿ :

0,375     2) µÚ›ÛΈ Ù· ÌÈÛ¿ : 3) ºÙ¿ÓÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜­

3) ºÙ¿ÓÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜­ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì fiÛÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡ÌÂ:

ÙÚfiÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡ÌÂ: 4) ™˘ÌÏË­­ÚÒÓo˘Ì Ì ÙÔ˘˜

4) ™˘ÌÏË­­ÚÒÓo˘Ì Ì ÙÔ˘˜ ηٿÏÏË­­ÏÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ :

4) ™˘ÌÏË­­ÚÒÓo˘Ì Ì ÙÔ˘˜ ηٿÏÏË­­ÏÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ : 1 2 10 5 6

1

2

10

5

6

5) µÚ›ÛΈ Î·È Áڿʈ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È:

ñ ∆Ô ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ 2,450

ñ 1.236 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿

ñ 3 ÂηÙÔÛÙ¿ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÙË­­ ÌÔÓ¿‰·

ñ 3 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ 0,2

6) ÀÔÏÔÁ›˙ˆ ÙË­­ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙÔ˘ οı ÌÔÙ›‚Ô˘:

·Í›· ÙÔ˘ οı ÌÔÙ›‚Ô˘: 7) ºÙÈ¿¯Óˆ ¤Ó· ÌÔÙ›‚Ô Ì ٷ

7) ºÙÈ¿¯Óˆ ¤Ó· ÌÔÙ›‚Ô Ì ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯¤‰È·. ∆Ô ‰ÈÏ·Ófi ÌÔ˘ ·È‰› ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙË­­ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÙÔ˘ ·Í›·.

∆Ô ‰ÈÏ·Ófi ÌÔ˘ ·È‰› ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙË­­ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÙÔ˘ ·Í›·.

23 YÔÏÔÁ›˙ˆ ÌÂ Û˘ÌÌÈÁ›˜ Î·È ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜

™˘ÌÌÈÁ›˜

M

Â

¯

¢Âη‰ÈÎÔ›

MÔÓ¿‰·

M¤ÙÚË­­ÛË­­˜

1

Ì. 2 ‰ÂÎ. 3 ÂÎ.

1,

2

3

 

1,23

Ì.

8

ÂÎ. 2 ¯ÈÏ.

         

Ì.

         

9,005

Ì.

2

Î. 8 ÁÚ·ÌÌ.

         

Î.

 

7,

0

3

4

 

Î.

6

3 ÏÂÙ¿

         

8

24 ÏÂÙ¿

         

2) ∫¿ÔȘ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ú¿ÍÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜! ∆Ș ÛË­­ÌÂÈÒÓˆ Ì x, ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ Ù’ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙË­­ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÍË­­ÁÒ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜ :

0,903 + 0,36

2 ­ 0,999

94,6 ­ 8,35

8 + 12,3 + 0,134

: 0,903 + 0,36 2 ­ 0,999 94,6 ­ 8,35 8 + 12,3 + 0,134 3)

3) √ ™·Ï, Ë­­ ∏ÚÒ Î·È Ë­­ ™Ù¤ÏÏ· ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ

7 Ì.

2 ÂÎ. + 2 Ì.

6 ‰ÂÎ.

ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ 7 Ì. 2 ÂÎ. + 2 Ì. 6 ‰ÂÎ. ªÂ ÔÈÔ ·’ Ù· ·È‰È¿

ªÂ ÔÈÔ ·’ Ù· ·È‰È¿ Û˘ÌʈÓÔ‡ÌÂ; ∂ÍË­­ÁÔ‡ÌÂ:

4) ∫¿ÔȘ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ú¿ÍÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜. ∆Ș ÛË­­ÌÂÈÒÓˆ Ì x Î·È ÙȘ ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ ÛˆÛÙ¿ :

Ì x Î·È ÙȘ ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ ÛˆÛÙ¿ : 5) ∏ ™Ù¤ÏÏ· ·ÁfiÚ·Û 3 ÌÔχ‚È·

5) ∏ ™Ù¤ÏÏ· ·ÁfiÚ·Û 3 ÌÔχ‚È· Î·È 4 ÛÙ˘Ïfi fiˆ˜ ·˘Ù¿ ÙË­­˜ ÂÈÎfiÓ·˜. ¶fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· Ï‹ÚˆÛÂ; ¶fiÛ· Ú¤ÛÙ· ı· ¿ÚÂÈ ·fi 20 ;

¶fiÛ· Ú¤ÛÙ· ı· ¿ÚÂÈ ·fi 20 € ; 6) µ¿˙Ô˘Ì ( x ) Î·È ÂÍË­­Áԇ̠:

6) µ¿˙Ô˘Ì ( x ) Î·È ÂÍË­­Áԇ̠:

1 ÒÚ· Î·È 5 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·

1 ÒÚ· Î·È 5 ÏÂÙ¿

1,5 ÒÚ˜ ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡Ó Ì :

1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿ 1 1/2 ÒÚ˜

7) ºÙÈ¿¯ÓÔ˘ÌÂ Î·È Ï‡ÓÔ˘Ì ¤Ó· Úfi‚ÏË­­Ì· ÌÂ Û˘ÌÌÈÁ›˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ :

Î., ÁÚ·ÌÌ.

Ì., ‰ÂÎ.

Ì., ¯ÈÏ.

, ÏÂÙ¿

ÙfiÓÔ˜, Î.

Ì., ‰ÂÎ., ÂÎ., ¯ÈÏ.

24 ¢È·ÈÚÒ Ì 10, 100, 1000

1) Ãڈ̷ٛ˙ˆ Ì ÎfiÎÎÈÓÔ Ù· Ï·›ÛÈ· Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ‰Âη‰Èο ÎÏ¿ÛÌ·Ù·. ∂ÈϤÁˆ Ì x fiÛ· ‰Âη‰Èο ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ÙË­­ ÌÔÓ¿‰·.

ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ÙË­­ ÌÔÓ¿‰·. 2) ™˘ÌÏË­­ÚÒÓˆ ÙÔÓ ›Ó·Î·: ªÂ

2) ™˘ÌÏË­­ÚÒÓˆ ÙÔÓ ›Ó·Î·:

ªÂ ϤÍÂȘ

ªÂ ‰Âη‰ÈÎfi ÎÏ¿ÛÌ·

ªÂ ‰Âη‰ÈÎfi

ªÂ ‰È·›ÚÂÛË­­ ·ÚÈıÌfi

Ô¯ÙÒ ‰¤Î·Ù·

   

8:10

 

3/100

   
   

0,012

 
     

402:100

 

1.454/10

   
    402:100   1.454/10     3) ™˘ÌÏË­­ÚÒÓˆ ÛÙ· Ï·›ÛÈ·

3) ™˘ÌÏË­­ÚÒÓˆ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· fi,ÙÈ Ï›ÂÈ :

4) ªÂ ÙË­­ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ¿‚·Î· οӈ ÙȘ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜.

∞ΤڷÈÔÈ

Ì.

‰ÂÎ. (0,1)

ÂÎ. (0,01)

¯ÈÏ. (0,001)

¢Âη‰ÈÎÔ›

13

‰ÂÎ.

       

1,3 Ì.

782

ÂÎ.

       

‰ÂÎ.

1.452 ¯ÈÏ.

       

ÂÎ.

307

¯ÈÏ.

       

Ì.

12

¯ÈÏ.

       

‰ÂÎ.

5) ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË­­ Ù· ÛÎÔÈÓÈ¿ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜. ™˘ÌÏË­­ÚÒÓˆ fi,ÙÈ Ï›ÂÈ :

™˘ÌÏË­­ÚÒÓˆ fi,ÙÈ Ï›ÂÈ : 6) ªÂ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ›Ó·Î·

6) ªÂ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ›Ó·Î· ‰È·Ù˘ÒÓˆ Î·È Ï‡Óˆ ¤Ó· Úfi‚ÏË­­Ì· :

Î·È Ï‡Óˆ ¤Ó· Úfi‚ÏË­­Ì· : ∫·ı·Úfi µ¿ÚÔ˜ ∞fi‚·ÚÔ

∫·ı·Úfi µ¿ÚÔ˜

∞fi‚·ÚÔ

ªÂÈÎÙfi µ¿ÚÔ˜

14 Î. Î·È 300 ÁÚ·ÌÌ.

0,600 Î.

;

™˘ÌÏË­­ÚÒÓˆ fi,ÙÈ Ï›ÂÈ:

Î. ; ™˘ÌÏË­­ÚÒÓˆ fi,ÙÈ Ï›ÂÈ: 7) µÚ›ÛÎÔ˘Ì ÙË­­Ó ÂÚ›ÌÂÙÚÔ

7) µÚ›ÛÎÔ˘Ì ÙË­­Ó ÂÚ›ÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜.

ÙË­­Ó ÂÚ›ÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. 8) ¶·Ú·ÙË­­ÚÒ Î·È Û˘Ó¯›˙ˆ ÙÔ

8) ¶·Ú·ÙË­­ÚÒ Î·È Û˘Ó¯›˙ˆ ÙÔ ÌÔÙ›‚Ô:

ÂÚ›ÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. 8) ¶·Ú·ÙË­­ÚÒ Î·È Û˘Ó¯›˙ˆ ÙÔ ÌÔÙ›‚Ô:

25 EÈχˆ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·

1) ∂ÈϤÁˆ ‚¿ÚË­­ Î·È Û˘ÌÏË­­ÚÒÓˆ ηٿÏÏË­­Ï· ÙȘ ˙˘Á·ÚȤ˜, ÒÛÙ ӷ ÈÛÔÚÚÔÔ‡Ó :

4,8 Î.

4 Î.

2.600 ÁÚ·ÌÌ.

48 ÎÈÏ¿

400 ÁÚ·ÌÌ.

2,600 ÁÚ·ÌÌ.

ÁÚ·ÌÌ. 48 ÎÈÏ¿ 400 ÁÚ·ÌÌ. 2,600 ÁÚ·ÌÌ. 2) ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ ¤ÊÙÈ·ÍÂ

2) ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ ¤ÊÙÈ·Í ¤Ó·Ó ›Ó·Î· Ì ÏÔ›· ·fi ÙË­­Ó ·Ú¯·ÈfiÙË­­Ù·.∆· ·È‰È¿ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó fiÛÔ Î·Ú·‚fiÛÎÔÈÓÔ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· Ó· Ï·ÈÛÈÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ›Ó·Î¿ ÙÔ˘˜.

Ó· Ï·ÈÛÈÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ›Ó·Î¿ ÙÔ˘˜. ™˘ÌÏË­­ÚÒÓÔ˘Ì : ∏ ∏ÚÒ

™˘ÌÏË­­ÚÒÓÔ˘Ì :

∏ ∏ÚÒ ˘ÔÏfiÁÈÛÂ

√ ¶¤ÙÚÔ˜ ˘ÔÏfiÁÈÛÂ

∏ ™Ù¤ÏÏ· ˘ÔÏfiÁÈÛÂ

√ ¡È΋ٷ˜ ˘ÔÏfiÁÈÛÂ

Ì.

‰ÂÎ.

ÂÎ.

¯ÈÏ.

ñ ∂ÍË­­Áԇ̠Ò˜ ÛΤÊÙË­­Î ÙÔ Î¿ı ·È‰› :

3) ∏ ∏ÚÒ ¤¯ÂÈ ‡„Ô˜ 14,2 ‰ÂÎ. Î·È Â›Ó·È Î·Ù¿ 5 ÂÎ. „Ë­­ÏfiÙÂÚË­­ ·’ ÙË­­Ó ·‰ÂÚÊ‹ ÙË­­˜. ¶fiÛÔ Â›Ó·È ÙÔ ‡„Ô˜ ÙË­­˜ ·‰ÂÚÊ‹˜ ÙË­­˜;

4) √ ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ˙˘Á›˙ÂÈ 3 Î. Î·È 400 ÁÚ·ÌÌ. ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ™·Ï. ∏ µ·ÛÈÏÈ΋ ˙˘Á›˙ÂÈ 1,7 Î. ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ™·Ï. √ ™·Ï ˙˘Á›˙ÂÈ 38 Î. ¶fiÛÔ ˙˘Á›˙ÂÈ ÙÔ Î¿ı ·È‰È;

5) ∆· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙË­­˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ̤ÙÚË­­Û·Ó ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘˜ Î·È ˙˘Á›ÛÙË­­Î·Ó Û ˭­ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ˙˘Á·ÚÈ¿, ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏË­­ÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰ÂÏÙ›Ô. ¶·Ú·ÙË­­Úԇ̠ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ›Ó·Î· ηÈ, Ì ÙË­­ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ·ÚÈıÌÔÁÚ·ÌÌÒÓ, ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ οı ·È‰ÈÔ‡ ÛÙË­­Ó ηÙË­­ÁÔÚ›· Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ.

∞ıÏ‹ÙÚȘ

‡„Ô˜

µ¿ÚÔ˜

(Ì.)

∏ÚÒ

1,42

36

Î. Î·È 800 ÁÚ·ÌÌ.

ª·Ú›·

1,46

37

Î. Î·È 100 ÁÚ·ÌÌ.

•¤ÓÈ·

1,49

38

Î. Î·È 150 ÁÚ·ÌÌ.

∂ϤÓË­­

1,47

37

Î. Î·È 450 ÁÚ·ÌÌ.

πˆ¿ÓÓ·

1,44

37

Î. Î·È 550 ÁÚ·ÌÌ.

∫˘Úȷ΋

1,52

37

Î. Î·È 800 ÁÚ·ÌÌ.

∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·

1,39

36

Î. Î·È 900 ÁÚ·ÌÌ.

1,39 36 Î. Î·È 900 ÁÚ·ÌÌ. ñ ºÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ÛË­­ÌÂÈÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·

ñ ºÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ÛË­­ÌÂÈÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛË­­ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· (ñ) ÁÈ· οı ·È‰› ÛÙȘ ηٿÏÏË­­Ï˜ ı¤ÛÂȘ.

ÛË­­ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· (ñ) ÁÈ· οı ·È‰› ÛÙȘ ηٿÏÏË­­Ï˜ ı¤ÛÂȘ.

26 ¢È·¯ÂÈÚ›˙ÔÌ·È ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜

1) √ ·ÚÈÔ˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ·ÁfiÚ·Û ¤Ó·Ó ÂÎÙ˘ˆÙ‹ Î·È ÌÈ· ÔıfiÓË­­. Œ‰ˆÛ ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô 500 .

ñ ∂ÎÙÈÌÒ Ì ·Î¤Ú·ÈÔ ·ÚÈıÌfi fiÛ· Ú¤ÛÙ· ı· ¿ÚÂÈ :

ñ ÀÔÏÔÁ›˙ˆ ÌÂ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ù· Ú¤ÛÙ· :

Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ù· Ú¤ÛÙ· : 2) √ ¶¤ÙÚÔ˜ ›‰Â οÔÈ· ÚÔ‡¯·

2) √ ¶¤ÙÚÔ˜ ›‰Â οÔÈ· ÚÔ‡¯· ÛÙË­­ ‚ÈÙÚ›Ó·. ∑‹ÙË­­Û ·fi ÙË­­ ÌË­­Ù¤Ú· ÙÔ˘ Ó· ÙÔ˘ Ù· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ. ªÂ ÔÈÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÚfiÔ˘˜ Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ÂΛÓË­­ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÙË­­˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ; ∂ÈϤÁˆ Ì x.

ñ

20+29+74

∂ÍË­­ÁÔ‡ÌÂ:

ñ 21+30+75

Ì x. ñ 20+29+74 ∂ÍË­­ÁÔ‡ÌÂ: ñ 21+30+75 ñ ªÂ ÙË­­ ̤ıÔ‰Ô ÙË­­˜ ∏ÚÒ˜

ñ ªÂ ÙË­­ ̤ıÔ‰Ô ÙË­­˜ ∏ÚÒ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ì ÙÔÓ ·Î¤Ú·ÈÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË­­Ó Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ÚÔ‡¯ˆÓ.

3) ∂ÎÙÈÌÒ ÙË­­Ó ÂÚ›ÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ÂÙ·ÁÒÓÔ˘:

Ì.

ñ ∏ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘

ÂÚ›ÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ÂÙ·ÁÒÓÔ˘: Ì. ñ ∏ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘

ñ

™˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ì·˜. Œ¯Ô˘Ì ηٷϋÍÂÈ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·; ∂ÍË­­ÁÔ‡ÌÂ

:

ñ

ÀÔÏÔÁ›˙ˆ ÌÂ ·ÎÚ›‚ÂÈ·.

4) ñ ∆Ô Ù·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô ·›ÚÓÂÈ ÚÔÌ‹ıÂÈ· 70 ÏÂÙ¿ ÁÈ· ÙË­­Ó ÂÍfiÊÏË­­ÛË­­ οı ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡.

ñ ∏ ÌË­­Ù¤Ú· ÙË­­˜ ™Ù¤ÏÏ·˜ ¤‰ˆÛ ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô 460 Î·È ‹Ú ڤÛÙ· 4,65 . ¶fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· Ï‹ÚˆÛ ÁÈ· ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ √∆∂ ;

ÁÈ· ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ √∆∂ ; ñ ∂ÎÙÈÌÒ : ñ ÀÔÏÔÁ›˙ˆ ÌÂ
ÁÈ· ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ √∆∂ ; ñ ∂ÎÙÈÌÒ : ñ ÀÔÏÔÁ›˙ˆ ÌÂ
ÁÈ· ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ √∆∂ ; ñ ∂ÎÙÈÌÒ : ñ ÀÔÏÔÁ›˙ˆ ÌÂ

ñ ∂ÎÙÈÌÒ :

ñ ÀÔÏÔÁ›˙ˆ ÌÂ ·ÎÚ›‚ÂÈ·.

4Ë E·Ó¿ÏË„Ë

1) ¶·Ú·ÙË­­ÚÒ Î·È Û˘Ó¯›˙ˆ :

     

2,25

2,50

2,75

   

0,345

0,460

0,575

         
         

1,224

1,428

1,632

2) ™˘ÌÏË­­ÚÒÓˆ fi,ÙÈ Ï›ÂÈ. ™˘ÁÎÚ›Óˆ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ÙÔ Î·Ù¿ÏÏË­­ÏÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ : (<, >, =)

ηٿÏÏË­­ÏÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ : (<, >, =) 3) ™˘ÌÏË­­ÚÒÓˆ ÙÔ˘˜

3) ™˘ÌÏË­­ÚÒÓˆ ÙÔ˘˜ ηٿÏÏË­­ÏÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜, ÒÛÙ ӷ ÈÛÔÚÚÔÔ‡Ó ÔÈ ˙˘Á·ÚȤ˜ :

ÒÛÙ ӷ ÈÛÔÚÚÔÔ‡Ó ÔÈ ˙˘Á·ÚȤ˜ : 4) °Ú¿Êˆ ÙÔ ‰Âη‰ÈÎfi ·Ó¿Ù˘ÁÌ·

4) °Ú¿Êˆ ÙÔ ‰Âη‰ÈÎfi ·Ó¿Ù˘ÁÌ· ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È 12 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ 10

5) ¶ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ 0,023 Î·È 0,03 Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜; ¶fiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜; ∂ÍË­­Áԇ̠:

ñ ∆ÔÔıÂÙԇ̠ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ 0,23 , 0,2 , 0,032 Î·È 0,3 ÛÙ· ηٿÏÏË­­Ï· ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙË­­˜ ·ÚÈıÌÔÁÚ·ÌÌ‹˜.

ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙË­­˜ ·ÚÈıÌÔÁÚ·ÌÌ‹˜. EÍË­­Áԇ̠Ò˜ ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ : 6)

EÍË­­Áԇ̠Ò˜ ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ :

6) B¿˙ˆ Û ·ÎÏÔ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ 2,70 Î·È 3,20.

3,00

0,270

300/100

2,75

3 5/100

310/100

29,9

ñ ∆ÔÔıÂÙÒ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô˘ Â¤ÏÂÍ· ÛÙ· ηٿÏÏË­­Ï· ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙË­­˜ ·ÚÈıÌÔÁÚ·ÌÌ‹˜ Î·È ÂϤÁ¯ˆ :

ÙË­­˜ ·ÚÈıÌÔÁÚ·ÌÌ‹˜ Î·È ÂϤÁ¯ˆ : 7) ¶fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó·

7) ¶fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Â·Ó·ÏË­­Êı› Ô Î¿ı ·ÚÈıÌfi˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏË­­Úˆı› Ë­­ ÌÔÓ¿‰· ;

0,1 x

= 1

0,001 x

= 1

0,5 x

= 1

0,01 x

= 1

0,02 x

= 1

0,25 x

= 1

8) √ ¡È΋ٷ˜ ϤÂÈ :

ñ 0,01 = 10 x 0,001

™˘ÌʈÓÔ‡ÌÂ; ∂ÍË­­Áԇ̠:

ñ 0,1 = 100 x 0,001 ™˘ÌʈÓÔ‡ÌÂ; ∂ÍË­­Áԇ̠:

ªÂ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù· ‰È‰·ÎÙÈο ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ΉfiÛˆ˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÒÓ µÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙ· ¢ËÌfiÛÈ· ™¯ÔÏ›·. ∆· ‚È‚Ï›· ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË, fiÙ·Ó Ê¤ÚÔ˘Ó ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ ÚÔ˜ ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÁÓËÛÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ∫¿ı ·ÓÙ›Ù˘Ô Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË Î·È ‰Â ʤÚÂÈ ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ ıˆÚÂ›Ù·È ÎÏ„›Ù˘Ô Î·È Ô ·Ú·‚¿Ù˘ ‰ÈÒÎÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 1129 Ù˘ 15/21 ª·ÚÙ›Ô˘ 1946 (º∂∫ 1946, 108, ∞ã).

BIB§IO™HMO

∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, Ô˘ ηχÙÂÙ·È ·fi ‰ÈηÈÒÌ·Ù· (copyright), ‹ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹, ¯ˆÚ›˜ ÙË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘.