Вы находитесь на странице: 1из 18

°§ø™™APIO

223

°§ø™™APIO

AÌÂÈ„ÈÛÔÚ¿: H ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ¤‰·ÊÔ˜ (.¯. ÙÔÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÛÈÙËÚ¿, ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ „˘¯·Óı‹), ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÁˆÚÁÈΤ˜ ·Ô‰fiÛÂȘ.

ÕÙ·ÎÙÔÈ (ÎÔÈÓ. TÛ¤Ù˜): TÔ‡ÚÎÔÈ ·ÓÙ¿ÚÙ˜ Ô˘ ¯Ù˘Ô‡Û·Ó ·ÈÊÓȉȷÛÙÈο Ù· ÂÏÏËÓÈο ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· Î·È ÚÔ¤‚·ÈÓ·Ó Û ‚È·ÈfiÙËÙ˜ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¿Ì·¯Ô˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡.

°ÎÈÔ˘Ï¯·Ó¤: ¶ÚÔ¿ÛÙÈÔ Ù˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ú ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ· «¯¿ÙÙÈ-™ÂÚ›Ê ÙÔ˘ °ÎÈÔ˘Ï¯·Ó¤», 3 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1839. TÔ ‰È¿Ù·ÁÌ· ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ԢÛÈÒ‰ÂȘ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘ËÎfiÔ˘˜ Ù˘ OıˆÌ·ÓÈ΋˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜.

°ÎÈÚÈÙÏ‹˜: KÚËÙÈÎfi˜ (ÙÔ˘ÚÎ). H ÚÔÛˆÓ˘Ì›· ‰fiıËΠÛÙÔÓ MÔ˘ÛÙ·Ê¿ N·˚Ï‹ ¶·Û¿ ÁÈ· ÙË Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ KÚ‹Ù˘.

De facto et de jure: §·ÙÈÓÈÎÔ› fiÚÔÈ. De facto: K·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. De jure: K·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ·ÔÚÚ¤ÂÈ ·fi ÙÔ ¢›Î·ÈÔ.

E¿ÏÏËÏ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Â› Ù˘ Á˘: ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ô˘ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙÔ ›‰ÈÔ ¤‰·ÊÔ˜ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ê˘ÛÈο ‹ ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· (.¯. ‰Èη›ˆÌ· „ÈÏ‹˜ ΢ÚÈfiÙËÙ·˜, ‰Èη›ˆÌ· ηÙÔ¯‹˜, ÓÔÌ‹˜, ÂÓÔÈΛ·Û˘ Î.Ù.Ï.).

ZÔ˘Ú›‰Â˜: ™ÙËÓ KÚ‹ÙË ˙Ô˘Ú›‰Â˜ ·ÔηÏÔ‡Ó ÙȘ Ó˘Ê›ÙÛ˜.

£ËÚ·˚΋ ÁË: ¶¤Ùڈ̷, ÚÔ˚fiÓ ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋˜ ¤ÎÚË͢, Ô˘ ÂÍÔÚ‡ÛÛÂÙ·È ÛÙË Ó‹ÛÔ £‹Ú·.

K·Ú·‚·Ó¿‰Â˜-•˘fiÏ˘ÙÔÈ: X·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ› ÙˆÓ ÎÚËÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈ- ÛÙÔÈ¯Ô‡Û·Ó Û ȉÂÔÏÔÁÈ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË. •˘fiÏ˘ÙÔÈ ‹Ù·Ó ÔÈ ÊÈÏÂχıÂÚÔÈ Î·È K·Ú·‚·Ó¿‰Â˜ ÔÈ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ›. OÈ ÚÔÛˆÓ˘Ì›Â˜ ‰fiıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯Ë- ÁÔ‡˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ·Ú·Ù¿ÍˆÓ.

MÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÂÓÙ¤˜: (ÙÔ˘ÚÎ. arbede), ÛÙ¿ÛË, ·ÓÙ·ÚÛ›·, ÌÂÁ¿ÏÔ Î·Îfi, Û˘ÌÊÔÚ¿.

¶·Ó·Á›· Ë KÏÂÊÙÚ›Ó·: ¶·Ó·Á›·-ÚÔÛÙ¿ÙȘ ÙˆÓ ÎÏÂÊÙÒÓ = ÂÈÚ·ÙÒÓ.

224

°§ø™™APIO

¶Ú·ÈÙˆÚÈ·ÓÔ›: E›ÏÂÎÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ڈ̷˚ÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡. E›¯·Ó ˆ˜ ·ÚÈÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·. ¶·ÚÂÓ¤‚·ÈÓ·Ó ÔÈÎÈÏfiÙÚÔ· ÛÙ· ÔÏÈÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù· Ù˘ PÒÌ˘. P‡ıÌÈ˙·Ó ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ. ¢È·Ï‡ıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ M. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ.

™ÂÏÌÂÛÈ¿: TÔ‡ÚÎÈÎË Ï¤ÍË Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ··ÁˆÁ‹, ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›·.

™ÔÛȷωËÌÔÎÚ·Ù›·: KÔÌÌ·ÙÈ΋ Ù¿ÛË, Ë ÔÔ›· ÂÈ˙ËÙ› ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡ Ì ÂΛӘ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜.

™Ê·ÈÚ›‰ÈÔ: MÈÎÚ‹ ÛÊ·›Ú· ·fi ÌÔχ‚È, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ·ÓÙ› ÁÈ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ. °È· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ ÛÊ·ÈÚ›‰È· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 1˘ NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1920. OÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ «¤Ê·Á ̷‡ÚÔ» Î·È «ÙÔ ¤ÚÈÍ· ‰·ÁΈÙfi» Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÛÊ·ÈÚȉ›ˆÓ ηٿ ÙË ‰È·‰Èη- Û›· Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜.

T·ÍÈÎfi ÎfiÌÌ·: E›Ó·È ÙÔ ÎfiÌÌ· Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ› ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ‹ ·ÔÎÏÂÈ- ÛÙÈο Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Ù¿Í˘.

BIB§IO°PAºIA

225

BIB§IO°PAºIA

A. A¶O THN A°POTIKH OIKONOMIA ™THN A™TIKO¶OIH™H

BÈ‚Ï›· ·Ó·ÊÔÚ¿˜

AÁÚÈ·ÓÙÒÓË XÚÈÛÙ›Ó·, OÈ ··Ú¯¤˜ Ù˘ Â΂ÈÔÌ˯¿ÓÈÛ˘ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ·, Aı‹Ó·, IÛÙÔÚÈÎfi AÚ¯Â›Ô EÌÔÚÈ΋˜ TÚ·¤˙˘, 1986. Dakin Douglas, H ÂÓÔÔ›ËÛË Ù˘ EÏÏ¿‰·˜, 1770-1923, Aı‹Ó·, MÔÚʈÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· EıÓÈ΋˜ TÚ·¤˙˘, 1984. ¢ÂÚÙÈÏ‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜, TÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ TÚ·Â˙ÒÓ (1871-1873). OÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·Ì¿¯Ë ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙÔ˘ I£ã ·ÈÒÓ·, Aı‹Ó·, MÔÚʈÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· EıÓÈ΋˜ TÚ·¤˙˘, 1989.

Dertilis Georges, Agriantoni Chr. (sous la direction de), Banquiers, usuriers et paysans:

réseaux de crédit et stratégies du capital en Grèce, 1780-1930, Paris, La Découverte,

1988.

¢ÂÚÙÈÏ‹˜ °.B., KˆÛÙ‹˜ K. (ÂÈ̤ÏÂÈ·), £¤Ì·Ù· ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ (18Ô˜-20Ô˜ ·ÈÒ- Ó·˜), Aı‹Ó·, KÔÌÔÙËÓ‹, ™¿ÎÎÔ˘Ï·˜, 1991. ¢ÂÚÙÈÏ‹˜ °.B., KˆÛÙ‹˜ K. (ÂÈ̤ÏÂÈ·), EÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· B·ÏοÓÈ· ÙÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ·, Aı‹Ó·, £Â̤ÏÈÔ, 1980. K·ÏÏÈ‚ÚÂÙ¿Î˘ §ÂˆÓ›‰·˜, H ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·, Aı‹Ó·, MÔÚʈÙÈÎfi IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ AÁÚÔÙÈ΋˜ TÚ·¤˙˘, 1990. KˆÛÙ‹˜ K., AÁÚÔÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È °ÂˆÚÁÈ΋ TÚ¿Â˙·, Aı‹Ó·, 1987. M·˘ÚÔÁÔÚ‰¿ÙÔ˜ °., X·Ù˙Ë˚ˆÛ‹Ê X. (ÂÈ̤ÏÂÈ·), BÂÓÈ˙ÂÏÈÛÌfi˜ Î·È ·ÛÙÈÎfi˜ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔ- ÓÈÛÌfi˜, HÚ¿ÎÏÂÈÔ, ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ EΉfiÛÂȘ KÚ‹Ù˘, 1988. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ B. (ÂÈ̤ÏÂÈ·), EÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· B·ÏοÓÈ· ÙÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ·, Aı‹Ó·, 1980. ¶··ÁÈ·ÓÓ¿Î˘ §Â˘Ù¤Ú˘, OÈ ÂÏÏËÓÈÎÔ› ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔÈ, Aı‹Ó·, 1982. ¶··ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ K., EÙ·ÈÚ›· EÏÏËÓÈ΋˜ AÙÌÔÏÔ˝·˜ (1855-1872). T· ·‰È¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ ÚÔÛٷ٢ÙÈÛÌÔ‡, Aı‹Ó·, MÔÚʈÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· EıÓÈ΋˜ TÚ·¤˙˘, 1988. ™ÎÔÂÙ¤· ŒÏÏË, H ‰‡ÛË Ù˘ ·Ó·ÙÔÏ‹˜. EÈÎfiÓ˜ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ OıˆÌ·ÓÈ΋˜ A˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜, Aı‹Ó·, °ÓÒÛË, 1992. X·Ù˙Ë˚ˆÛ‹Ê XÚ‹ÛÙÔ˜, H ÁËÚ·È¿ ÛÂÏ‹ÓË. H ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, 1830-1940, Aı‹Ó·, £Â̤ÏÈÔ, 1993. XÔ˘ÏÈ·Ú¿Î˘ M., °ÂˆÁÚ·ÊÈÎË, ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ Î·È ÏËı˘ÛÌȷ΋ ÂͤÏÈÍȘ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜, 1821-1971, Aı‹Ó·, EıÓÈÎfi K¤ÓÙÚÔ KÔÈÓˆÓÈÎÒÓ EÚ¢ÓÒÓ, 1973. æ·ÏȉfiÔ˘ÏÔ˜ Mȯ¿Ï˘ (ÂÈ̤ÏÂÈ·), K›ÌÂÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ·. º˘ÛÈ΋ ÂͤÏÈÍË Î·È ÚÔÛÙ·Û›·, Aı‹Ó·, ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi T¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ETBA, ¯.¯.

226

BIB§IO°PAºIA

KÏ·ÛÈο

BÂÚÓ·Ú‰¿Î˘ A.N., ¶ÂÚ› ÙÔ˘ ÂÓ EÏÏ¿‰È ÂÌÔÚ›Ô˘, Aı‹Ó·, 1885 (·Ó·Ù˘ÒıËΠÛÙËÓ Aı‹Ó· ÙÔ 1990 ·fi ÙÔ BÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ÙÔ˘ ¢. N. K·Ú·‚›·). Bickford-Smith R.A.H., H EÏÏ¿‰· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Aã, Aı‹Ó·, EÈÚÌfi˜, 1993 (ÚˆÙÔÂΉfiıËΠÙÔ 1893). K·Ú·‚›‰·˜ K.¢., AÁÚÔÙÈο. MÂϤÙË Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋, Aı‹Ó·, 1931 (·Ó·Ù˘ÒıËΠÛÙËÓ Aı‹Ó· ÙÔ 1978 ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ¶··˙‹ÛË). M·ÓÛfiÏ·˜ AϤͷӉÚÔ˜, ¶ÔÏÈÙÂÈÔÁÚ·ÊÈη› ÏËÚÔÊÔÚ›·È ÂÚ› EÏÏ¿‰Ô˜, Aı‹Ó·, 1867 (·Ó·Ù˘ÒıËΠÛÙËÓ Aı‹Ó· ÙÔ 1980 ·fi ÙÔ BÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ÙÔ˘ ¢.N. K·Ú·‚›·). M·ÓÛfiÏ·˜ AϤͷӉÚÔ˜, AÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜, Aı‹Ó·, 1893.

Moraïtinis Petros, La Grèce telle qu’ elle est!, Paris, Athènes, Berlin, 1877 (·Ó·Ù˘Ò- ıËΠÛÙËÓ Aı‹Ó· ÙÔ 1987 ·fi ÙÔ BÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ÙÔ˘ ¢.N. K·Ú·‚›·). ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù¿ı˘, IÛÙÔÚ›· Ù˘ EıÓÈ΋˜ TÚ·¤˙˘ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜, Aı‹Ó·, ÿηÚÔ˜,

1949.

B. H ¢IAMOPºø™H KAI §EITOYP°IA TøN ¶O§ITIKøN KOMMATøN ™THN E§§A¢A (1821-1936)

AÏÈ‚È˙¿ÙÔ˜ N›ÎÔ˜, OÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ıÂÛÌÔ› Û ÎÚ›ÛË. 1922-1974. Ÿ„ÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÌÂÈÚ›·˜, Aı‹Ó· 1983. AÓ·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜ °ÈÒÚÁÔ˜, O ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Î·È Ë ·‡ÛË ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. Afi ÙËÓ «·Ú¯‹ Ù˘ ‰Â‰Ëψ̤Ó˘» ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÙÔ˘ 1975, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1981. AÛÚ¤·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ K., ¶ÔÏÈÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Óˆ٤ڷ˜ EÏÏ¿‰Ô˜. 1821-1921, Aı‹Ó·

1924-1930.

B·Î·ÏfiÔ˘ÏÔ˜ AfiÛÙÔÏÔ˜, IÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ N¤Ô˘ EÏÏËÓÈÛÌÔ‡. 8 ÙÔÌ., £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1961-

1988.

BÂÓÙ‹Ú˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, H EÏÏ¿˜ ÙÔ˘ 1910-1920, Aı‹Ó· 2 1970.

BÂÚ¤Ì˘ £¿ÓÔ˜, OÈ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. 1916-1936, Aı‹Ó·

1983.

BÂÚ¤Ì˘ £¿ÓÔ˜ / ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ O‰˘ÛÛ¤·˜ (ÂÈÌ.), MÂÏÂÙ‹Ì·Ù· Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ

BÂÓÈ˙¤ÏÔ Î·È ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘, Aı‹Ó· 1980.

°ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë˜ ºÔ›‚Ô˜, ¢È¯·ÛÌfi˜ - MÈÎÚ¿ AÛ›·. 1909-1930. IÛÙÔÚ›· Ì›·˜ ÂÈÎÔÛ·ÂÙ›·˜. 2 ÙÔÌ., Aı‹Ó· 1971. Dakin Douglas, H ÂÓÔÔ›ËÛË Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. 1770-1923. MÙÊ. •·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜ A., Aı‹Ó·

1982.

¢·ÊÓ‹˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜, T· ÂÏÏËÓÈο ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·, Aı‹Ó· 1961. H EÏÏ¿˜ ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ÔϤ̈Ó. 1923-1940. 2 ÙÔÌ., Aı‹Ó· 1955. ¢ÂÚÙÈÏ‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜, KÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË. 1880- 1909, Aı‹Ó· 3 1985 ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Mȯ¿Ï˘, TÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ·, Aı‹Ó· 1985.

BIB§IO°PAºIA

227

EÓÂÂΛ‰Ë˜ ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓ˘, H ‰fiÍ· Î·È Ô ‰È¯·ÛÌfi˜. Afi Ù· Ì˘ÛÙÈο ·Ú¯Â›· Ù˘ BȤÓÓ˘ 1908-1916, Aı‹Ó· 1962. EΉÔÙÈ΋ AıËÓÒÓ, IÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ ŒıÓÔ˘˜, Ù. IB-IE, Aı‹Ó· 1977. K·Ú·ÓÈÎfiÏ·˜ °ÈÒÚÁÔ˜, Nfiı˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· 1844-1961, Aı‹Ó· 1963. K·ÚÔÏ›‰Ë˜ ¶·‡ÏÔ˜, ™‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ Ï·ÒÓ Ù˘ AÓ·ÙÔÏ‹˜ ·fi ÙÔ 1821 ̤¯ÚÈ ÙÔ 1921. 7 ÙÔÌ., Aı‹Ó· 1922-1929. KÔÓÙÔÁÈÒÚÁ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ (ÂÈÌ.), KÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, Aı‹Ó· 1977. KÔÚ‰¿ÙÔ˜ °È¿Ó˘, IÛÙÔÚ›· Ù˘ ÓÂÒÙÂÚ˘ EÏÏ¿‰·˜. 5 ÙÔÌ., Aı‹Ó· 1957 Î. Â. M·ÚÎÂ˙›Ó˘ ™˘Ú›‰ˆÓ, ¶ÔÏÈÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Nˆ٤ڷ˜ EÏÏ¿‰Ô˜. 12 ÙÔÌ. Aı‹Ó· 1966.

M·˘ÚÔÁÔÚ‰¿ÙÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ / X·Ù˙ËÈˆÛ‹Ê XÚ‹ÛÙÔ˜ (ÂÈÌ.), BÂÓÈ˙ÂÏÈÛÌfi˜ Î·È ·ÛÙÈÎfi˜

ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜, HÚ¿ÎÏÂÈÔ 1988. MÂÏ¿˜ ™‡ÚÔ˜, H Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1909, Aı‹Ó· 1972. ¶··ÎÔÛÌ¿˜ B›ÎÙˆÚ, O ÛÙÚ·Ùfi˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜. TÔ Ú·ÍÈÎfiËÌ· ÙÔ˘ 1909 Î·È ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Aı‹Ó· 1981. ¶ÂÙÚ›‰Ë˜ ¶·‡ÏÔ˜, ¶ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÔ› ıÂÛÌÔ› ÛÙËÓ ÓÂÒÙÂÚË EÏÏ¿‰· 1844-1936, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1984. ™‚ÒÏÔ˜ AϤͷӉÚÔ˜, T· ÂÏÏËÓÈο ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ù· 1822-1972, Aı‹Ó· 1972. ™Ô˘Ú‰·Ï¿Î˘ Mȯ¿Ï˘, °È· ÙË ıˆڛ· Î·È ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, Aı‹Ó· 1990. ™Ù·ÛÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ E. K., KfiÌÌ·Ù· Î·È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· (1821-1985), Aı‹Ó· 1985. ™ˆÙËÚ¤ÏÏ˘ °ÈÒÚÁÔ˜, ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· 1864-1909. I‰ÂÔÏÔÁ›· Î·È Ú¿ÍË Ù˘ ηıÔÏÈ΋˜ „ËÊÔÊÔÚ›·˜, Aı‹Ó· 1991. º›ÏÈ·˜ B·Û›Ï˘, KÔÈÓˆÓ›· Î·È ÂÍÔ˘Û›· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. H Ófiı· ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË 1800- 1864, Aı‹Ó· 3 1985. X¤ÚÈÁÎ °ÎÔ‡ÓÓ·Ú, T· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. 1821-1936. MÙÊ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜ £., Aı‹Ó· (M.I.E.T., ˘fi ¤Î‰ÔÛË).

°. TO ¶PO™ºY°IKO ZHTHMA ™THN E§§A¢A (1821-1930)

·. °È· ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ ÙÔ 19Ô ·ÈÒÓ·

B·Î·ÏfiÔ˘ÏÔ˜ A., ¶ÚfiÛÊ˘Á˜ Î·È ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfiÓ ˙‹ÙËÌ· ηٿ ÙËÓ E·Ó¿ÛÙ·ÛÈÓ ÙÔ˘ 1821, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1939 (ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ô‰ÈÛÙÚȷ΋ Î·È ÙËÓ ÔıˆÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô). ¢ËÌ¿Î˘ I., H ÔÏÈÙÂȷ΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ 1843 Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ·˘ÙÔ¯ıfiÓˆÓ Î·È ÂÙÂ- ÚÔ¯ıfiÓˆÓ, Aı‹Ó· 1991. ZˆÁÚ¿ÊÔ˜ ¢., IÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁˆÚÁ›·˜, ÙfiÌ. 1, Aı‹Ó· 1976 (‚㠤ΉÔÛË), Û. 542- 587 (ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÚÔÛʇÁˆÓ ηٿ ÙËÓ E·Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È ÙËÓ Î·Ô‰È- ÛÙÚȷ΋ ÂÚ›Ô‰Ô). M¿ÌԢη˜ A., T· ηٿ ÙËÓ AÓ·Á¤ÓÓËÛÈÓ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜. ◊ÙÔÈ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÚ› ÙËÓ

228

BIB§IO°PAºIA

·Ó·ÁÂÓӈ̤ÓËÓ EÏÏ¿‰· Û˘ÓÙ·¯ı¤ÓÙˆÓ ÔÏÈÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ÓfiÌˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÈÛ‹ÌˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ ·fi ÙÔ˘ 1821 ̤¯ÚÈ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ 1832, ÙfiÌ. 9, Aı‹Ó· 1841 (Ù· Û¯ÂÙÈο „ËÊ›- ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ Ù˘ °ã EıÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘)Ø ÙfiÌ. 11, Aı‹Ó· 1852 (ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ ÛÙË ¢ã EıÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË). ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ™., OÈ Â·Ó·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ 1854 Î·È ÙÔ˘ 1878 ÛÙËÓ M·Î‰ÔÓ›·, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1970. ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙ˘ E., ¶ÚfiÛÊ˘Á˜ ηٿ ÙËÓ EÏÏËÓÈÎ‹Ó E·Ó¿ÛÙ·ÛÈÓ, N¤· EÛÙ›· 44 (1948), Û. 1154-1157, 1237-1241 Î·È 1298-1303. ™ÎÔÂÙ¤· E., TÔ «¶ÚfiÙ˘Ô ‚·Û›ÏÂÈÔ» Î·È Ë MÂÁ¿ÏË I‰¤·. Ÿ„ÂȘ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹- Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· (1830-1880), Aı‹Ó· 1988 (ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ·˘ÙÔ¯ıfiÓˆÓ Î·È ÂÙÂÚÔ¯ıfiÓˆÓ).

‚. °È· ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ ÛÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ·

AÁÁÂÏÔÌ¿Ù˘ X., XÚÔÓÈÎfiÓ ÌÂÁ¿Ï˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ (TÔ ¤Ô˜ Ù˘ MÈÎÚ¿˜ AÛ›·˜), Aı‹Ó· 1971 (‚㠤ΉÔÛË). AÈÏÈ·Ófi˜ M., TÔ ¤ÚÁÔÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÚÈı¿Ï„ˆ˜, Aı‹Ó· 1921. AÓ·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ ™., MÈÎÚ¿ AÛ›·, 19Ô˜ ·È. - 1919. OÈ EÏÏËÓÔÚıfi‰Ô͘ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜, Aı‹Ó· 1997.

AÓ·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ô˘ I., O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È ÙÔ EÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ ÊÈÏ›·˜ ÙÔ˘ 1930, ÛÙÔÓ ÙfiÌÔ: MÂÏÂÙ‹Ì·Ù· Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ BÂÓÈ˙¤ÏÔ Î·È ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘, Aı‹Ó· 1980, Û. 309-

426.

°È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ °., OÈ MÈÎÚ·ÛÈ¿Ù˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. BÈ‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰ÔΛ- ÌÈÔ, ¢ÂÏÙ›Ô K¤ÓÙÚÔ˘ MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ 9 (1992), Û. 283-291. °ÎÈ˙ÂÏ‹ B., H ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ·ÛÙÒÓ ÚÔÛʇÁˆÓ ÛÙËÓ fiÏË, ¢ÂÏÙ›Ô K¤ÓÙÚÔ˘ MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ 9 (1992), Û. 61-77. KÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ› Î·È ÚԤϢÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ηÙÔÈΛ·˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· (1920-1930), Aı‹Ó· 1984. ¢Ú›ÙÛ· M., ¶ÚfiÛÊ˘Á˜ Î·È Â΂ÈÔÌ˯¿ÓÈÛË, ÛÙÔÓ ÙfiÌÔ: EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. KÔÈÓˆÓ›· - OÈÎÔÓÔÌ›· - ¶ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ (ÂÈÌ. £. BÂÚ¤Ì˘ - °. °Ô˘ÏÈÌ‹), Aı‹Ó· 1989, Û. 27-70.

EÙ·ÈÚ›· ™Ô˘‰ÒÓ NÂÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È °ÂÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜, EÈÛÙËÌÔÓÈÎfi

Û˘ÌfiÛÈÔ: O •ÂÚÈ˙ˆÌfi˜ Î·È Ë ¿ÏÏË ¶·ÙÚ›‰·. OÈ ÚÔÛÊ˘ÁÔ˘fiÏÂȘ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, Aı‹Ó· 1999. Z·Ì·ı¿˜ X., OÈ ÂÎ MÈÎÚ¿˜ AÛ›·˜ EÏÏËÓÔÚıfi‰ÔÍÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜, Aı‹Ó· 1969. H ŒÍÔ‰Ô˜, ÙfiÌ. Aã M·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·fi ÙȘ Â·Ú¯›Â˜ ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ ·Ú·Ï›ˆÓ Ù˘ MÈÎÚ·Û›·˜ (ÂÈÌ. º. AÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜), Aı‹Ó· 1980 – ÙfiÌ. Bã M·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·fi ÙȘ Â·Ú¯›Â˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Î·È ÓfiÙÈ·˜ MÈÎÚ·Û›·˜ (ÂÈÌ. °. MÔ˘Ú¤ÏÔ˜), Aı‹Ó· 1982. KÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ EıÓÒÓ, H ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, Aı‹Ó· 1997. (MÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ‰Ú¿Û˘ Ù˘ EA¶ ÙÔ 1926 ÁÈ· Ù· ÙÚ›· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘).

BIB§IO°PAºIA

229

KÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ ¶., °ÂˆÁÚ·Ê›· Ù˘ MÈÎÚ¿˜ AÛ›·˜, Aı‹Ó· 1995 (·Ó·Ù‡ˆÛË Ù˘ ¤Î‰Ô- Û˘ ÙÔ˘ 1921). Ladas S., The exchange of minorities. Bulgaria, Greece and Turkey, N¤· YfiÚÎË 1952. Mavrogordatos G., Stilborn Republic. Social coalitions and party strategies in Greece, 1922-1936, M¤ÚÎϸ 1983. MȯÂÏ‹ §., ¶ÚÔÛʇÁˆÓ ‚›Ô˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌfi˜. Afi ÙȘ fiÏÂȘ Ù˘ EÏ¿ÛÛÔÓÔ˜ AÛ›·˜ ÛÙ· ÙÔ›· Ù˘ ·Ú¿Áη˜ Î·È ÙÔ˘ ÈÛÛfi¯·ÚÙÔ˘, Aı‹Ó· 1992. Morgenthau H., H AÔÛÙÔÏ‹ ÌÔ˘ ÛÙËÓ Aı‹Ó·. TÔ ¤Ô˜ Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘, Aı‹Ó· 1994. NÔÙ·Ú¿˜ M., H ·ÁÚÔÙÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛȘ ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ, Aı‹Ó· 1934. EȘ ÙËÓ IˆÓ›·Ó, AÈÔÏ›·Ó Î·È §˘‰›·Ó. ¶ÚÈÓ ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ·, Aı‹Ó· 1972. ¶¿ÏÏ˘ A., AÓ·‰ÚÔÌ‹ ÛÙÔ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi ˙‹ÙËÌ·, MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈο XÚÔÓÈο 11 (1963), Û.

22-36.

— ™˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ Î˘ÚÈˆÙ¤ÚˆÓ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ·ÊÔÚˆÛÒÓ ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹Ó ÙˆÓ ÏËı˘- ÛÌÒÓ Î·È ÚÔÛÊ˘ÁÈÎ‹Ó ·ÔηٿÛÙ·ÛÈÓ ÌÂÙ¿ ·Ó·Ï‡Ûˆ˜ Î·È ÂÂÍËÁ‹ÛˆÓ, Aı‹Ó·

1929.

— º˘ÏÂÙÈΤ˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡ÛÂȘ ÛÙ· B·ÏοÓÈ· Î·È ‰ÈˆÁÌÔ› ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÛÌÔ‡ (1912-1924), ¢ÂÏÙ›Ô K¤ÓÙÚÔ˘ MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ 1 (1977), Û. 75-87. ¶·Ó·ÁȈٷڤ· A., K˘‰ˆÓÈ¿Ù˜ ·ÛÙÔ› Î·È ÚfiÛÊ˘Á˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1994.

Petropoulos D., The Balkan exchange of minorities and its impact upon Greece, ¶·Ú›ÛÈ

1962.

¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ °., H ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ: ÂÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ÂÈÚË- Ó¢ÙÈΤ˜ ‰È¢ıÂÙ‹ÛÂȘ (1922-1930), ÛÙÔÓ ÙfiÌÔ: EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. KÔÈÓˆÓ›·- ÔÈÎÔÓÔÌ›·-ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ (ÂÈÌ. £. BÂÚ¤Ì˘ - °. °Ô˘ÏÈÌ‹), Aı‹Ó· 1989, Û.

439-473.

¶ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋ EÏÏ¿‰·. ºˆÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙÔ AÚ¯Â›Ô ÙÔ˘ K¤ÓÙÚÔ˘ MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ (ÂÈÌ. °. °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜), Aı‹Ó· 1992. ¶ÚˆÙÔÓÔÙ¿ÚÈÔ˜ A., TÔ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfiÓ Úfi‚ÏËÌ· ·fi ÈÛÙÔÚÈ΋˜, ÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÎÚ·ÙÈ΋˜ ·fi„ˆ˜, Aı‹Ó· 1929. ™‚ÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ K., H ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ ÌÂÙ·- ͇ EÏÏ¿‰Ô˜ Î·È TÔ˘ÚΛ·˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1981.

TÂÓÂΛ‰Ë˜ T., OÈ Û˘Óı‹Î˜ ÙˆÓ ™Â‚ÚÒÓ Î·È §ˆ˙¿ÓÓ˘ ÔÚfiÛËÌÔ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎÔ‡ EÏÏËÓÈÛÌÔ‡, Aı‹Ó· 1986. TÛÔ˘ÏÔ‡Ê˘ A., H ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ Î·È Ë ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ Âη٤ڈıÂÓ ÂÁηٷÏÂÈÊıÂÈÛÒÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈÒÓ, Aı‹Ó· 1989. YÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈı¿Ï„ˆ˜. H ¶ÂÚ›ı·Ï„Ș ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ 1917-1920. (¢˘ÙÈ΋ £Ú¿ÎË, AÓ·ÙÔÏÈ΋ £Ú¿ÎË, MÈÎÚ¿ AÛ›·, BfiÚÂÈÔ˜ ◊ÂÈÚÔ˜, AÓ·ÙÔÏ. M·Î‰ÔÓ›·, NfiÙÈÔ˜ PˆÛ›·, ¶fiÓÙÔ˜, PÔ˘Ì·Ó›·, ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·), Aı‹Ó· 1920. YÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈı¿Ï„ˆ˜. TÔ ¤ÚÁÔÓ ÙˆÓ ·ÔÛÙÔÏÒÓ ÙÔ˘ YÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈı¿Ï„ˆ˜ (¶fiÓÙÔ˜, KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏȘ, ™Ì‡ÚÓË, M·Î‰ÔÓ›·), Aı‹Ó· 1920.

230

BIB§IO°PAºIABIB§IO°PAºIA

·. M·Î‰ÔÓ›·

B·Î·ÏfiÔ˘ÏÔ˜ A. – M·Ú·‚ÂÏ¿Î˘ M., AÈ ÚÔÛÊ˘ÁÈη› ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÓ ÙË ÂÚÈÔ¯‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1955.

B·ÎÔ˘Ê¿Ú˘ ¶., EÏ¢ıÂÚ›· - N. KÔÚ‰ÂÏÈfi. «¶·ÙÚ›‰Â˜» ÙfiÙÂ Î·È ÙÒÚ·, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

1997.

IÛÙÔÚÈÎfi AÚ¯Â›Ô ¶ÚÔÛÊ˘ÁÈÎÔ‡ EÏÏËÓÈÛÌÔ‡, H K·Ï·Ì·ÚÈ¿ ÛÙÔ MÂÛÔfiÏÂÌÔ (1920-

1940). ¶ÚfiÛÊ˘Á˜. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙË Ó¤· ¶·ÙÚ›‰·, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1998. KÔÓÙÔÁÈÒÚÁË E., AÁÚÔÙÈΤ˜ ÚÔÛÊ˘ÁÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙË M·Î‰ÔÓ›·: 1923-1930, ¢ÂÏÙ›Ô K¤ÓÙÚÔ˘ MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ 9 (1992), Û. 47-59.

‚. AÙÙÈ΋

§ÂÔÓÙ›‰Ô˘ §., ¶fiÏÂȘ Ù˘ ÛȈ‹˜. EÚÁ·ÙÈÎfi˜ ·ÔÈÎÈÛÌfi˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ (1909-1940), Aı‹Ó· 1989. T˙fiη˜ ™., K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹. H Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· ÌÈ·˜ fiÏ˘, Aı‹Ó· 1998.

Á. NËÛÈ¿ AÈÁ·›Ô˘

AÓ‰ÚÈÒÙ˘ N., «TÔ ÌÈÎÚfi Ù·Í›‰È». H ¿ÊÈÍË Î·È ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ÚÔ- ÛʇÁˆÓ ÛÙȘ OÈÓÔ‡ÛÛ˜, Aı‹Ó· 1998.

AÊȤڈ̷ ÛÙ· 70 ¯ÚfiÓÈ· ·Ô ÙË MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ (ÂÈÌ. X. §¿Ó‰ÚÔ˜) ÛÙÔ

ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «AfiÏÔ˘˜» (Ù˘ ™¿ÌÔ˘), ¤ÙÔ˜ 3, Ù‡¯Ô˜ 9 (ºıÈÓfiˆÚÔ-XÂÈÌÒÓ·˜ 1992), Û. 33-64.

AÊȤڈ̷ ÛÙ· 70 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «™˘ÚÈ·Ó¿

ÁÚ¿ÌÌ·Ù·», ¤ÙÔ˜ 5, Ù‡¯Ô˜ 19 (IÔ‡ÏÈÔ˜ 1992), Û. 173-239.

‰. KÚ‹ÙË

AÓ‰ÚÈÒÙ˘ N., H ¿ÊÈÍË Î·È ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ÚÔÛʇÁˆÓ ÛÙËÓ KÚ‹ÙË Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ HÚ¿ÎÏÂÈÔ, ÛÙÔÓ ÙfiÌÔ «O M›ÙÔ˜ Ù˘ AÚÈ¿‰Ó˘». •ÂÙ˘Ï›ÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ HÚ·ÎÏ›Ԣ, HÚ¿ÎÏÂÈÔ 1999, Û. 127-136.

M·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÚÔÛʇÁˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÛÙË MÈÎÚ¿ AÛ›·, ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ÂÛٛ˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ 1922 Î·È ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆ- ı› ÛÙÔ AÚ¯Â›Ô ¶ÚÔÊÔÚÈ΋˜ ¶·Ú¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ K¤ÓÙÚÔ˘ MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ K¤ÓÙÚÔ˘ ·fi ÙÔ 1930 ¤ˆ˜ ÙÔ 1970 Û˘Ó¤ÏÂÍ·Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û fiÏ· Ù· ̤ÚË Ù˘ EÏÏ¿‰·˜, fiÔ˘ ›¯·Ó ÂÁηٷÛÙ·ı› ÚfiÛÊ˘Á˜. TÔ ˘ÏÈÎfi ·˘Ùfi Ù·ÍÈÓÔÌ‹ıËΠηٿ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ MÈÎÚ¿˜ AÛ›·˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 150.000 ÛÂÏ›‰Â˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û 1375 ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ K¤ÓÙÚÔ MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ·Ú¯Â›Ô Î·È ÂȉÈ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË.

BIB§IO°PAºIABIB§IO°PAºIA

231

¢. TO KPHTIKO ZHTHMA A¶O ¢I¶§øMATIKH A¶OæH KATA TO 19Ô KAI TI™ APXE™ TOY 20Ô‡ AIøNA

BÂÓ¤Ú˘ TÈÌ., TÔ AÚο‰È ‰È¿ ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ, Aı‹Ó·È 1938.

¢ÂÙÔÚ¿Î˘ £ÂÔ¯., IÛÙÔÚ›· Ù˘ KÚ‹Ù˘, Aı‹Ó· 1986 (HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 1990).

— BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Ù˘ KÚËÙÈ΋˜ IÛÙÔÚ›·˜, ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «¶·Ï›Ì„ËÛÙÔÓ» Ù. 3, 1986, 232-

233.

— H Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ £ÂÚ›ÛÔ˘ (1905), ÂÊ. AÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ (EÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ·- ¶ÚÔÛÊÔÚ¿). EÏÏ¿‰·-20fi˜ AÈÒÓ·˜. TfiÌÔ˜ Bã. T¿ ÁÂÁÔÓfiÙ·, 10-16.

— ™ÊÚ·Á›‰Â˜ KÚËÙÈ΋˜ EÏ¢ıÂÚ›·˜ (1821-1898). ŒÎ‰ÔÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂηÙÔÓÙ·ÂÙËÚ›‰· Ù˘ KÚËÙÈ΋˜ EÏ¢ıÂÚ›·˜ (1898-1998), HÚ¿ÎÏÂÈÔ 1998. ŒÎ‰ÔÛË Ù˘ EÙ·ÈÚ›·˜ KÚËÙÈÎÒÓ IÛÙÔÚÈÎÒÓ MÂÏÂÙÒÓ.

EΉÔÙÈ΋ AıËÓÒÓ, IÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ ŒıÓÔ˘˜, Ù. I°ã, I¢ã, Aı‹Ó· 1977.

Z·Ì¤ÏÈÔ˜ ™. - KÚÈÙÔ‚Ô˘Ï›‰Ë˜ K., IÛÙÔÚ›· ÙˆÓ Â·Ó·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ KÚ‹Ù˘ (Û˘ÌÏË- Úˆı›۷ ˘fi Iˆ. KÔÓ‰˘Ï¿ÎË), ÂÓ Aı‹Ó·È˜ 2 1971. K·ÏÏÈ·Ù¿ÎË K., AÁÁÏ›· Î·È KÚ‹ÙË 1868, KÚËÙÈο XÚÔÓÈο 25, 1973, 229-277.

— H ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ KÚ‹ÙË 1868-1877, Aı‹Ó· 1984 (‰È‰. ‰È·ÙÚÈ‚‹).

KfiÎÎÈÓÔ˜ ¢ÈÔÓ., H ÂÏÏËÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛȘ, Ù. 1-6, Aı‹Ó·È 5 1950 (1967-1969). KÔ‡Ó‰Ô˘ÚÔ˜ M., IÛÙÔÚÈη› Î·È ‰Èψ̷ÙÈη› ·Ôηχ„ÂȘ. H ·ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈ΋ Â·- Ó¿ÛÙ·ÛȘ Ù˘ KÚ‹Ù˘ Î·È Ë ·ÚÌÔÛÙ›· ·˘Ù‹˜, ÂÓ Aı‹Ó·È˜ 1921. KÚ‹ÙË. IÛÙÔÚ›· Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ (¤Î‰ÔÛË ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÙÔÈÎÒÓ ÂÓÒÛÂˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È KÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ KÚ‹Ù˘), Ù. Bã, HÚ¿ÎÏÂÈÔ 1988. KÚÈ¿Ú˘ ¶·Ó. K., IÛÙÔÚ›· Ù˘ KÚ‹Ù˘ (N¤·) ·fi ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÙ¿ÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙˆÓ Î·ı’ ËÌ¿˜ ¯ÚfiÓˆÓ, Ù. °ã, ÂÓ Aı‹Ó·È˜ 1937. KÚÈÙÔ‚Ô˘Ï›‰Ë˜ K., AÔÌÓËÌÔÓ‡̷ٷ ÙÔ˘ ÂÚ› Ù˘ ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜ ÔϤÌÔ˘ ÙˆÓ KÚËÙÒÓ, ÂÓ Aı‹Ó·È˜ 1859 (X·ÓÈ¿, 1912).

— ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ÂȘ Ù· AÔÌÓËÌÔÓ‡̷ٷ ÙÔ˘ ÂÚ› Ù˘ A˘ÙÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜ ÔϤ- ÌÔ˘ ÙˆÓ KÚËÙÒÓ, Aı‹ÓËÛÈ 1860. M·ÎÚ¿ÎË §ÈÏ‹, EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ (1864-1910). H ‰È¿Ï·ÛË ÂÓfi˜ ÂıÓÈÎÔ‡ ËÁ¤ÙË, Aı‹Ó· 1992 (¤Î‰ÔÛË MIET). MÔ˘Ú¤ÏÏÔ˜ Iˆ., IÛÙÔÚ›· Ù˘ KÚ‹Ù˘, HÚ¿ÎÏÂÈÔ 1950.

¶··ÓÙˆÓ¿Î˘ °., H ‰Èψ̷ÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÎÚËÙÈ΋˜ Â·Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ ÙÔ˘ 1866, ÂÓ Aı‹Ó·È˜ 1926. ¶Ú‚ÂÏ¿Î˘ EÏ., H ÌÂÁ¿ÏË KÚËÙÈ΋ E·Ó¿ÛÙ·ÛË 1866-1869, Aı‹Ó· 1966.

¶Ú‚ÂÏ¿Î˘ EÏ. – ¶Ï·ÁÈ·ÓÓ¿ÎÔ˘-MÂÎÈ¿ÚË B., H KÚËÙÈ΋ E·Ó¿ÛÙ·ÛȘ 1866-1869,

EÎı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÓ KÚ‹ÙË ÚÔÍ¤ÓˆÓ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜, 1-2, Aı‹Ó·È 1970. •·ÓıÔ˘‰›‰Ë˜ ™Ù¤Ê., E›ÙÔÌÔ˜ IÛÙÔÚ›· Ù˘ KÚ‹Ù˘, ÂÓ Aı‹Ó·È˜ 1909. ™‚ÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ K., O EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÎÚ›ÛȘ ÂȘ ÙËÓ A˘ÙfiÓÔÌÔÓ KÚ‹ÙËÓ, Aı‹Ó·È 1974. ™Î·Ó‰¿Ì˘ A. ™., O ¶Ú›ÁÎÈ„ °ÂÒÚÁÈÔ˜. H ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔÓ ÙÔ˘, Aı‹Ó·È 1955.

232

BIB§IO°PAºIABIB§IO°PAºIA

™Ù·˘ÚÈÓ›‰Ë˜ NÈÎ., O ηÂÙ¿Ó Mȯ¿Ï˘ Kfiڷη˜ Î·È ÔÈ Û˘ÌÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘, Ù. Aã - °ã, HÚ¿ÎÏÂÈÔÓ 1971-1974. ™Ù·˘ÚÈÓÔ‡ MÈÚ¿ÓÙ·, H ·ÁÁÏÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙÔ KÚËÙÈÎfi Z‹ÙËÌ· (1839-1841), Aı‹Ó·

1986.

TÛÈÚÈÓÙ¿Ó˘ AÏ., H ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ‰Èψ̷ÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÓ KÚ‹ÙË EıÓÈ΋˜ E·Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ 1866-1869, ÙfiÌÔÈ 3, Aı‹Ó·È 1950-1951. TˆÌ·‰¿Î˘ N. B., T· ÂÓ KÚ‹ÙË ÔÏÈÙ‡̷ٷ (1821-1824) (Mȯ·‹Ï AÊÂÓÙÔ‡ÏÈÂÊ, M·ÓfiÏ˘ TÔ˘Ì¿˙˘, ¶¤ÙÚÔ˜ ™Î˘Ï›Ù˙˘ - OÌËÚ›‰Ë˜ Î·È °. K·Ï·Ì·Ú¿˜), ¢ÂÏÙ›ÔÓ Ù˘ IÛÙÔÚÈ΋˜ Î·È EıÓÔÏÔÁÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜, 15, 1961, 3-51. æÈÏ¿Î˘ B., IÛÙÔÚ›· Ù˘ KÚ‹Ù˘, Ù. °ã, ÂÓ X·Ó›ÔȘ 1909.

¶EPIEXOMENA

233

¶EPIEXOMENA

¶PO§O°O™

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

7

 

A¶O THN A°POTIKH OIKONOMIA ™THN A™TIKO¶OIH™H

EÈÛ·ÁˆÁ

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

12

A.

H EÏÏËÓÈ΋ OÈÎÔÓÔÌ›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ E·Ó¿ÛÙ·ÛË

13

 

1. T·

‰ËÌÔÁÚ·ÊÈο ‰Â‰Ô̤ӷ

… … … … … … … … … … … … … … … … …

13

2. OÈ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ̤۷ Î·È ¤Íˆ ·fi ÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È Ë

«MÂÁ¿ÏË I¤·»

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

17

B.

H EÏÏËÓÈ΋ OÈÎÔÓÔÌ›·

ηٿ ÙÔ

19Ô ·ÈÒÓ·

… … … … … … … … … … …

19

 

1.

TÔ ÂÌÚÈÔ

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

19

2.

H

ÂÌÔÚÈ΋ Ó·˘ÙÈÏ›·

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

22

3.

H

‰È·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ

ÎÙËÌ¿ÙˆÓ

… … … … … … … … … … … … … …

25

4.

H

ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ÔÚ˘¯Â›ˆÓ … … … … … … … … … … … … … … …

27

5.

H ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ … … … … … … … … … … … …

28

6.

7.

H

T·

ÈÔÌ˯·Ó·

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

ËÌÛÈ· ¤ÚÁ·

31

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

33

8.

‰›ÎÙ˘Ô

ÙˆÓ ÛȉËÚÔ‰ÚfïÓ

… … … … … … … … … … … … … … … …

35

9.

T·

ÂıÓÈο

¿ÓÂÈ· … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

37

10.

11.

H ÙÒ¯Â˘ÛË ÙÔ˘ 1893 Î·È Ô ¢ÈÂıÓ‹˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜

TÔ Â͈ÂÏÏ·‰ÈÎfi ÂÏÏËÓÈÎfi

ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ

… …

39

… … … … … … … … … … … … …

40

°.

OÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ηٿ ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ·

… … … … … … … … … …

44

 

1. TÔ

·ÁÚÔÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ·

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

44

2. T· ÚÒÙ· ‚‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜

… … … … … … … … …

48

3. OÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1910-1922 … … … … …

50

4. O

Aã ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜

fiÏÂÌÔ˜

… … … … … … … … … … … … … … … … …

51

5. H ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ˆ‹ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1922-1936 … … … … … … … …

53

6. H ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ÌÂÛÔÔϤÌÔ˘ … … …

54

7. OÈ ÌÂÁ¿Ï˜

ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ

… … … … … … … … … … … … … … … … … … …

54

8. TÚ¿Â˙·

9. ÎÚÛË ÙÔ˘ 1932

H

H

Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

55

55

234

¶EPIEXOMENA

H ¢IAMOPºø™H KAI §EITOYP°IA TøN ¶O§ITIKøN KOMMATøN ™THN E§§A¢A (1821-1936)

60

A. E͈ÙÂÚÈÎfi˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ Î·È ÂÏ·ÙÂȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ (1821-1843) 61

EÈÛ·ÁˆÁ

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

 

1. ¶ÂÏ·ÙÂȷο ‰›ÎÙ˘· Â› ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜

61

2. H ‰È·ÌfiÚʈÛË Ó¤ˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ E·Ó¿ÛÙ·ÛË … … … …

62

3. T·

ÚÒÙ· ÂÏÏËÓÈο ÎfiÌÌ·Ù· … … … … … … … … … … … … … … … …

66

4. T· ÎfiÌÌ·Ù· ˆ˜ ÂÎÊÚ·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ … … … … …

70

B.

XÂÈڷʤÙËÛË Î·È AÓ·ÌfiÚʈÛË (1844-1880)

… … … … … … … … … …

72

1. TÔ Û‡ÓÙ·ÁÌ· ÙÔ˘ 1844

… … … … … … … … … … … … … … … … … … …

72

2. H ·Ú·ÎÌ‹ ÙˆÓ «ÍÂÓÈÎÒÓ» ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô

Ù˘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÌÔÓ·Ú¯›·˜ … … … … … … … … … … … … … … … …

75

3. «Ó¤· ÁÂÓÈ¿»

H

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

77

4. EıÓÔÛ˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ 1862-1864

H

… … … … … … … … … … … … … …

79

°.

¢ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ (1880-1909) … … … … … … … … …

82

1. H

‰ڷ›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ … … … … … … … … … … … … … … …

82

2. H ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ٤ٷÚÙÔ ÙÔ˘ 19Ô˘

·ÈÒÓ·

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

84

3. Afi ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ΛÓËÌ· ÛÙÔ °Ô˘‰› (1893-1909)86

¢.

AÓ·Ó¤ˆÛË - ¢È¯·ÛÌfi˜

(1909-1922)

1. ÎfiÌÌ· ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ

… … … … … … … … … … … … … … …

91

… … … … … … … … … … … … … … … …

91

2. ·ÓÙÈ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈο ÎfiÌÌ·Ù·

… … … … … … … … … … … … … … … … …

94

3. ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÎfiÌÌ·Ù· … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

95

4. O ÂıÓÈÎfi˜ ‰È¯·ÛÌfi˜ (1915-1922) … … … … … … … … … … … … … … …

95

5. TÔ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi

ÎfiÌÌ· … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

99

E.

EÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ Î·È ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ (1923-1936)

… … … … … … … … … …

101

1. OÈ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ … … … … … … … … 101

2. T· ÎfiÌÌ·Ù· ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘ ̤¯ÚÈ

ÙË

‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ I. MÂÙ·Í¿

… … … … … … … … … … … … … … … …

106

E›ÏÔÁÔ˜

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

113

¶EPIEXOMENA

235

TO ¶PO™ºY°IKO ZHTHMA ™THN E§§A¢A (1821-1930)

¶PO™ºY°E™ ™THN E§§A¢A KATA TO 19Ô AIøNA

… … … … … … … … …

118

EÈÛ·ÁˆÁ‹

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

118

A.

TÔ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ηٿ ÙËÓ EÏÏËÓÈ΋ E·Ó¿ÛÙ·ÛË (1821-1827) 119

1. ¶ÚfiÛÊ˘Á˜ ·fi ÙË MÈÎÚ¿ AÛ›·, ÙËÓ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ÙËÓ K‡ÚÔ

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

119

2. ¶ÚfiÛÊ˘Á˜ ·fi ÙÔÓ ÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ 120

3. ¶ÚfiÛÊ˘Á˜ ·fi Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ AÈÁ·›Ô˘ Î·È ÙËÓ KÚ‹ÙË … … … … … 122

4. H ÛÙ¿ÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi ˙‹ÙËÌ· 124

B.

TÔ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ηٿ ÙËÓ K·Ô‰ÈÛÙÚȷ΋ ÂÚ›Ô‰Ô (1828-31) 126

1. H ̤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ … … … … … … … … … … … … … … … 126

2. TÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ Î·È Ë ¢ã EıÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË … … … … 127

3. AÓÙÈÚ¿ÛÂȘ

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

129

°.

H ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÌÔÓ·Ú¯›·˜

ÙÔ˘

ŸıˆÓ· (1833-1862)

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

131

1.

H ÚfiÓÔÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ ηٿ ÙËÓ OıˆÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô … … 131

2.

H ‰È·Ì¿¯Ë ·˘ÙÔ¯ıfiÓˆÓ Î·È ÂÙÂÚÔ¯ıfiÓˆÓ … … … … … … … … … … … 133

¢.

¶ÚfiÛÊ˘Á˜ Î·È ·Ï˘ÙÚˆÙÈο ÎÈÓ‹Ì·Ù· ηٿ ÙÔ 19Ô ·ÈÒÓ· … … … … … 136

1. £ÂÛÛ·Ï›·, ◊ÂÈÚÔ˜, M·Î‰ÔÓ›· … … … … … … … … … … … … … … … 136

2. KÚÙË … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

137

¶PO™ºY°E™ ™THN E§§A¢A KATA TON 20fi AIøNA … … … … … … … … …

139

EÈÛ·ÁˆÁ‹

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

139

A. ¶ÚÔÛÊ˘ÁÈο Ú‡̷ٷ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1914-1922 140

140

2. ÕÏÏ· ÚÔÛÊ˘ÁÈο Ú‡̷ٷ … … … … … … … … … … … … … … … … … 141

1. O ‰ÈˆÁÌfi˜ ÙÔ˘ 1914 ( Ô ÚÒÙÔ˜ ‰ÈˆÁÌfi˜)

… … … … … … … … … …

3. ÂÚ›ı·Ï„Ë (1914-1921)

H

… … … … … … … … … … … … … … … … … …

142

4. ·ÏÈÓÓÛÙËÛË

H

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

144

B. H MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹

1.

H ¤ÍÔÔ˜

… … … … … … … … … … … … … … … … …

146

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

146

236

¶EPIEXOMENA

 

2. TÔ ÚÒÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

148

3. H ™‡Ì‚·ÛË Ù˘ §Ô˙¿Ó˘ Î·È Ë ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ … … …

151

°.

H ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ … … … … … … … … … … … … … … … … 155

1. H EÈÙÚÔ‹ AÔηٷÛÙ¿Ûˆ˜ ¶ÚÔÛʇÁˆÓ … … … … … … … … … …

155

2. ·ÁÚÔÙÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË

3. ·ÛÙÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË

H

H

… … … … … … … … … … … … … … … … …

158

… … … … … … … … … … … … … … … … … …

159

¢.

H ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÙˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Í›ÌˆÓ Î·È Ë EÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË 162

1. H ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÙˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Í›ÌˆÓ … … … … … … … … … … … … … … 162

2. H

ÂÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË … … … … … … … … … … … … … … … 163

E.

H ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·

… … … … … … … … … … … … …

165

1. H ÂÓۈ̿وÛË ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ … … … … … … … … … … … … … … … 165

 

2. OÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ

… … … … … … … …

168

TO KPHTIKO ZHTHMA A¶O ¢I¶§øMATIKH A¶OæH KATA TO 19Ô KAI TI™ APXE™ TOY 20Ô‡ AIøNA

EÈÛ·ÁˆÁ

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

176

A.

O ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ EıÓÂÁÂÚÛ›·˜ ÛÙËÓ KÚ‹ÙË (1821-1830)

… … … … … … … … … … … … … … … … …

177

H ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô˜ (1821-1824)

177

B.

H ÂÚ›Ô‰Ô˜ 1830-1866

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

185

1. H ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ ·ÈÁ˘ÙÈÔÎÚ·Ù›·˜ (1830-1840) … … … … … … … … … 185

2. H Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ X·ÈÚ¤ÙË-B·ÛÈÏÔÁÂÒÚÁË (1841) … … … … … … … 187

3. T· ÁÂÁÔÓfiÙ· ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1841-1866. TÔ Î›ÓËÌ·

ÙÔ˘ M·˘ÚÔÁ¤ÓË

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

188

°.

H ÌÂÁ¿ÏË KÚËÙÈ΋ E·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1866-1869 … … … … … … … … … 189

1. O ÂıÓÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ … … … … … … … … … … … 189

2. H ¤ÎÚËÍË Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ Î·È Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· … … … … 190

3. T· ÔÏÂÌÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·. H ‰ÈÂıÓ‹˜ ·‹¯ËÛË … … … … … … … … … … 191

4. TÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÎÚËÙÈ΋˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ … … … … … … … … … 193

5. O OÚÁ·ÓÈÎfi˜ NfiÌÔ˜ Ù˘ KÚ‹Ù˘ … … … … … … … … … … … … … … … 193

¶EPIEXOMENA

237

¢. TÔ KÚËÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜

(1869-1898)

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

195

1. H

KÚ‹ÙË ·fi ÙÔ 1868 ˆ˜ ÙÔ

1878

… … … … … … … … … … … … … …

195

2. H Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1878 Î·È Ë ™‡Ì‚·ÛË Ù˘ X·Ï¤·˜ 196

3. H

KÚ‹ÙË ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· 1878-1888

… … … … … … … … … … … … … …

198

4. H Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1889 Î·È ÔÈ Û˘Ó¤ÂȤ˜ Ù˘ … … … … … … … … …

199

5. H ȉ¤· Ù˘ MÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘. H Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1895-1896 … … … 199

6. OÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Â·Ó·ÛÙ¿ÛÂȘ (1897-1898) … … … … … … … … … … …

7. O ÂÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜ ÙÔ˘ 1897 Î·È Ë Ï‡ÛË Ù˘ ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜ 203

8. H ÌÂÁ¿ÏË ÛÊ·Á‹ ÙÔ˘ HÚ·ÎÏ›Ԣ Î·È Ë Ï‡ÛË ÙÔ˘ KÚËÙÈÎÔ‡ ZËÙ‹- Ì·ÙÔ˜

204

201

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

E. H ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ë ¤ÓˆÛË Ù˘ KÚ‹Ù˘ Ì ÙËÓ EÏÏ¿‰· 208

1. H ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ KÚËÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙ›·˜

2. H

ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜

… … … … … … … … … … … …

208

… … … … … … … … … … … … … … … …

210

3. T· ÚÒÙ· Ó¤ÊË

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

210

4. H Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ £ÂÚ›ÛÔ˘ (1905) … … … … … … … … … … … … … …

211

5. H ·ÚÌÔÛÙ›· ÙÔ˘ AϤͷӉÚÔ˘ Z·˝ÌË (1906-1908) … … … … … … …

218

6. H Î·Ù¿Ï˘ÛË Ù˘ AÚÌÔÛÙ›·˜ ÛÙËÓ KÚ‹ÙË. TÔ ÚÒÙÔ ÂÓˆÙÈÎfi

æ‹ÊÈÛÌ· ÙˆÓ KÚËÙÒÓ

… … … … … … … … … … … … … … … … … … …

218

7. T· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙˆÓ ÂÙÒÓ 1909-1913 … … … … … … … … … … … … … …

220

8. H ÌÂÙ¿ÎÏËÛË ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Î·È ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ KÚËÙÈÎ ZÙËÌ·

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

220

9. H ÔÚÈÛÙÈ΋ χÛË ÙÔ˘ KÚËÙÈÎÔ‡ ZËÙ‹Ì·ÙÔ˜ … … … … … … … … … …

221

°ÏˆÛÛ¿ÚÈÔ

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

223

BÈÏÈÔÁÚ·Ê·

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

225

E˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙËÓ «EΉÔÙÈ΋ AıËÓÒÓ», ÙÔ «K¤ÓÙÚÔ MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ», ÙËÓ «¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ» Î·È ÙË «°ÂÓÓ¿‰ÂÈÔ BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË» Ô˘ Ì·˜ Â¤ÙÚ„·Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ¯¿ÚÙ˜ ·fi ÙȘ EΉfiÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘.