Вы находитесь на странице: 1из 1

~ -- --

MATHEMATICAL SCIENCES FINAL ANSWERKEY 2013(i)


S E R IAL NO. OF ANS WE R S HE E T
Centre Name
.~~'1~R<1q;1SPl'fiq;-
I Tes! Bookie! Number
ISU B J ECT CODE 1ICENT RE CODE 1=
IR OII Number in words
I I
,_ ROLL NU M B ER
I B OOKLET CODE 1 I M EDIU M 1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
[ [ : : : : ' [ [ ---J I [ : : : : 1I [ : : : : 1I [ ----11f: : : : J I
~ D ~
[ J 8
~4;
t : ~ : ~ ~ ~ L~~~~~ L .... ! Candidate's S ignature
CD CD CD CD CD CD CD CD
INS TR UCTION F OR INVIGILATOR
CD CD CD CD CD CD CA)
CD CD CD
CD CD CD CD CD CD
CD CD CD
Check R oll Number, Booklet Code,
m m m m m m CD m m
S ubject Code, Centre Code & S ignature


of the Candidate before signing.
'J l"lT ~ <ffi' il 'l&'t lWf ~ ~.
~ CD
f<to r 1! ~. <R' ~ qlR rm>fi <t ~ ql\
,m m m m m m m m
o iffi <IR o f t
CD CD CD CD CD CD
CD CD
CD CD CD CD CD CD
CD CD
CD CD CD CD CD CD CD CD
3Rfiar q; <t ~ S ignature of the Invigilator
PAR T -A
r ---
S L.NO.
ANS WE R
S L.NO.
ANS WE R
S L.NO.
ANS WE R
S L.NO.
ANS WE R
1 ,
CD CD CD

37 CD CD

m 73 CD

m 111

CD CD

~
2 CD CD

m 38 It CD m m 74 CD

m 112 CD CD

3-,
CD CD

m 39 CD m m 75

CD CD m 113

fill

4 CD m m 40 CD CD

m 76
G)

114

CD

m
5 CD CD m 11 41 CD CD m

77

CD

~ 115

CD m

6 CD GP m m 42 CD m m 78

CD I m 116 CD

7 CD CD m 43 CD 8> m m 79 CD

'.
117 CD CD

I~
8

CD m m 44 CD CD

m 80 CD

m

118

CD m
I~
9 CD CD m

45 CD CD m

81 CD

m 119 CD CD

10 CD CD

m 46 CD CD
g
m 82 a

m 120 CD

m
11 CD CD

m 47 CD CD CD 83

m

m
12 CD CD

m 48 CD CD

m 84 CD CD m

13 CD CD m

49 CD

m m 85

CD

m
QOZ
ns'
CD Cl)
m

CD CD

m

(!) (!)
14 50 86 CD m
: : : s
, . : : 0
(!) 0
15 CD CD m

51 CD CD

m 87

CD m
n=
oZ
Q, <:
16 CD

m m 52

CD m m 88

CD

m
(!) 3
U> <T
: : r 'CD
17

CD m m 53 CD CD

m 89

CD

m
0: "
S ' " <>. <:
18 CD CD CD

54 CD

m m 90

CD m

c-.2:
CD CD
CD CD

m Cl
2!~
19 55 CD @ ! I m m 91 CD CD m
co n
<>. 0
_. Q,
20 CD

CD m 56 CD CD m

92


: : : s CD
: ;:
57 CD CD

m 93

CD
C'
PAR T - B
0
CD CD

m
><
58 94 CD CD
CD
U>
<:
21 CD CD

m 59 CD CD

m 95 CD 11

m
III
s
(Q
22 CD (8 CD m 60
"
CD m m 96 CD

m m
: ;:
CD
23 CD CD

m 97 It CD

..,
w
PAR T -c
=:
CD
24

CD m m 98 ca CD m m
3
(Q
25 CD CD

m 61

m m 99 CD

<'
CD
: : : s
26

CD m m 62

CD

100

m

w
U>
27 CD m m 63 CD
'"
m

101 III CD m

~
28 CD CD m

64 CD CD"

m 102 CD CD m m
t
rn
29

CD m m 65

m

103

CD m

t.: ..: .=
W
30 CD CD

m 66

CD

104

m

f=
31

CD m m 67

CD

m 105 CD

I
f=
32

CD m G)
68

Cl m m 106 CD

CD

m
=-=-=
33

CD m m 69

m

107 CD

m

ID.l
34 CD

m m 70

CD m m 108 CD

m

~
35 CD CD m

71

m 109

m
f=
LD
36 CD CD m 72

m m 110

=
D
'----
=
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F or Q.No .l02 mar ks given to tho se who have attempted
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I