Вы находитесь на странице: 1из 2

okprabha.com

okprabha.com Page 1 of 12 pÿÿvÿþJÿÿjÿý 2007 cÿüKÿHÿ=<û lÿLúÿÿbMÿ kÿù{ÿý-Yÿÿlÿ

Page 1 of

okprabha.com Page 1 of 12 pÿÿvÿþJÿÿjÿý 2007 cÿüKÿHÿ=<û lÿLúÿÿbMÿ kÿù{ÿý-Yÿÿlÿ

12 pÿÿvÿþJÿÿjÿý 2007

okprabha.com Page 1 of 12 pÿÿvÿþJÿÿjÿý 2007 cÿüKÿHÿ=<û lÿLúÿÿbMÿ kÿù{ÿý-Yÿÿlÿ

cÿüKÿHÿ=<û

lÿLúÿÿbMÿ

kÿù{ÿý-Yÿÿlÿ

kÿùJnjmøÿþjÿý

pÿÿCÿÿýJÿ

Dÿÿcÿ÷ÿÿý yÿÿpÿö

GiÿJÿlÿÿý÷úÿÿ jÿpúÿÿblÿ

õÿÿÿôHÿùøÿý Jÿÿ@uÿ

cÿþlÿkÿöùø

DÿÿoMÿ&

cÿÿOúÿcÿ YÿÿôJÿ<úÿ JúÿÿôóÿùcÿóJÿ kÿùuÿÿ ÿô÷ÿ$ÿhÿø úÿüòvÿÿýlÿÿý øÿý. Jnÿý. møÿj cÿOúÿÿvnÿý÷úÿÿ Mÿüñÿù÷ÿÿboCúÿÿ hÿjbhÿjÿ mÿbMÿÿþOÿvÿ OÿÿjÿJÿÿÿônkÿù - Yÿÿiÿ 27

ÿôlÿ÷ÿÿý kÿùnÿCÿÿý

vúÿÿúÿÿuÿúÿ

Lÿjÿjkÿù ÿôvÿmÿiÿ&

yÿükÿwkÿþù

Jÿÿ÷ÿkÿù ðÿÿôlÿmÿÿo

mÿbHÿkÿ&ù

cÿÿiÿÿýuÿ Dÿbkÿù

cÿþlÿkÿöùø kÿùÿþCÿlúÿÿnÿý Skÿùÿ ÿôJÿ<ÿúÿÿuÿÿ ÿô÷ÿkÿùøövÿ vÿ yÿmÿCÿÿjb, ÿôJÿÿôJÿOÿÿbiÿÿý ÿôJÿ<ÿúÿÿbJÿj yÿÿþ÷ÿjÿý øÿýkÿùÿÿôøhhÿCÿÿý kÿùjÿýlÿ Dÿÿþÿôjÿôpÿvÿuÿ Mÿïuÿÿý oMÿ&ÿôJÿCÿÿjb vÿJÿb kÿùÿþjb uÿÿôuÿlÿ mÿÿhlÿÿÿônkÿù mÿojÿlÿÿýuÿ Skÿù îoúÿíÿJÿkÿù kÿùLÿvÿ. ÿôMÿjÿý<ÿ kÿùCÿþkÿùj

kÿùLÿvÿ. ÿôMÿjÿý<ÿ kÿùCÿþkÿùj lÿücÿ÷ÿÿý yÿÿúÿkÿùÿþ kÿùOÿÿý

lÿücÿ÷ÿÿý yÿÿúÿkÿùÿþ kÿùOÿÿý cÿÿnþjÿý iÿþuúÿþúÿ? Dÿÿúÿ vÿÿþ. Dÿÿúÿ vÿÿþ. lÿÿý cÿÿnþjÿý pÿÿlÿþ nÿý lÿücÿ÷ÿÿý lÿñÿùÿj vÿmÿlÿþ lÿj hÿjlÿ úÿþlÿþ nÿý lÿücÿ÷ÿÿý lÿñÿùÿj Dÿmÿlÿþ. iÿÿþCÿhÿÿøÿlÿ Iÿÿuÿövÿ cÿÿbpÿj mÿÿþ[övÿ úÿþlÿÿlÿ lúÿÿðÿcÿÿCÿþ ÿôlÿuÿÿ iÿÿþCÿhÿÿøÿlÿ Iÿÿuÿövÿ oöj kÿùÿþûþlÿjÿý kÿù÷s÷úÿÿ jCÿÿlÿ mÿÿþ[övÿ úÿÿJÿb, Dÿmÿb npÿÿjoÿ lÿücÿ÷úÿÿ cÿvÿÿlÿ Dÿÿuÿb DÿmÿCÿÿj. Dÿ@[ÿôcÿø Fø, cÿ@vÿ! cÿÿPúÿÿMÿÿý Kÿÿþøb yÿÿþuÿö vÿkÿùÿ. cÿÿýnÿý Skÿù ÿôJÿJÿÿÿônlÿ hÿüì<ÿ÷ÿ Dÿÿnþ. cÿÿPÿb hÿüì<ÿ DÿmÿCÿb nþ Dÿÿlÿÿ kÿþùJÿU jþMÿvÿkÿùÿ[ÿ&Jÿjÿýuÿ vÿÿWoÿýhÿüjlÿb jÿÿônuÿbúÿ nÿ Yÿÿiÿ JÿþiÿUÿ. ncÿ Yÿÿý kÿùYÿÿý hÿüì<ÿ Lÿþ, Iÿj cÿW Gb÷ÿÿý DÿÿJÿÿpÿ cÿW yÿÿlÿ kÿùjlÿþ Lÿþ, ncÿÿjþ ÿô[mÿÿýpÿvÿ ncÿ uÿþlÿþ Lÿþ, ncÿÿjþ hÿïmÿþ ncÿ Dÿhÿvÿÿý cÿpÿÿa mÿþ Kÿ÷ÿ& kÿùjlÿþ Lÿþ, oÿþmlÿÿW kÿùÿþ Iÿj uÿÿlÿþ Lÿþ, kÿùYÿÿý Yÿÿý Gûkÿùj Gvÿkÿþù Iÿj pÿÿlÿþ Lÿþ, Dÿÿû-Dÿÿû ÿôovÿ oÿ{ÿý vÿnÿR kÿùjlÿþ Lÿþ, pÿyÿ ÷ÿÿnþ vÿnÿlÿþ Lÿþ, pÿyÿ ÷ÿÿnþ vÿnÿR vÿnÿlÿþ Lÿþ, pÿyÿÿvÿ hÿj ncÿþMÿÿ iÿÿÿôuÿúÿÿb jnlÿÿý Lÿÿý, ncÿ Gmÿ oþMÿ kÿþù Jÿÿmÿÿý Lÿþ ÿôpÿmÿ oþMÿ cÿW kÿüùs Yÿÿý ÷ÿuÿlÿÿ Lÿÿ Dÿÿlÿÿ hÿÿJÿuÿÿþhÿÿJÿuÿÿý cÿuÿÿ cÿÿPúÿÿ cÿöKÿ&hÿCÿÿ÷ÿÿý, Dÿ[ÿCÿÿýhÿCÿÿ÷ÿÿý, YÿÿþUmÿøhÿCÿÿ÷ÿÿý pÿÿCÿÿýJÿ kÿùëvÿ ÿôouÿÿý pÿÿlÿþ. cÿÿPÿþ mÿiÿUþ vÿÿlÿþJÿÿF&kÿù oÿvÿJÿ Dÿÿnþlÿ nþ uÿivÿÿDÿÿOÿÿý kÿüùûþ kÿùUuÿb nÿþlÿb? uÿivÿ kÿùëvÿ DÿÿhÿCÿ oþJÿuÿÿþkÿùÿbMÿÿý mÿbyÿbOÿ pÿÿþ[lÿÿþúÿ nþ lÿjÿý cÿuÿÿ kÿüùûb cÿÿnÿýlÿ nÿþlÿb? cÿÿý mJÿlÿ: pÿÿlÿÿývÿþ ÿônjCúÿkÿùMúÿhÿö Dÿÿnþ Jÿ lÿþ cÿÿPÿb Kÿjb vÿÿJÿ hÿÿmÿhÿÿþø&Jÿj vÿÿnÿý, nþ cÿuÿÿ hÿÿônuÿÿ ÿôoJÿÿUmÿCÿ mÿbhÿCúÿÿ÷úÿÿ DÿÿOÿÿý÷ÿ kÿùUuÿb. cÿÿPúÿÿ YÿÿþUmÿøhÿCÿÿ÷ÿÿ Hÿùÿúÿoÿ IÿþTvÿ cÿÿPÿþ yÿþjkÿùÿý ÿôcÿ$ÿ cÿuÿÿ uÿüølÿ Dÿmÿlÿÿlÿ. úÿÿ÷ÿÿ cÿuÿÿ Lÿÿbiÿhÿóÿÿ vÿJnlÿÿ. (ÿônjCúÿkÿùMúÿhÿö YÿÿþUmÿø nÿþlÿÿ?) cÿÿPÿÿý DÿÿF& pÿnÿByÿÿpÿ Dÿÿnþ Jÿ ÿôlÿ÷ÿÿý DÿÿF& oþJÿlÿüuúÿ Dÿÿnþ nþnÿý cÿuÿÿ Dÿÿlÿÿ hÿøuÿbúÿ. (oþJÿlÿüuúÿ DÿÿF& ÿôomÿuÿÿý kÿùÿý oþJÿlÿüuúÿ yÿÿyÿÿ hÿUövÿ kÿùÿ pÿÿlÿÿlÿ, nþ cÿÿý lúÿÿb÷úÿÿ oþJÿlÿüuúÿ kÿùvúÿþuÿÿ Skÿùoÿ ÿôJÿ÷ÿÿjCÿÿj Dÿÿnþ, hÿCÿ lúÿÿvÿblÿj cÿuÿÿ oþJÿlÿüuúÿ yÿÿyÿÿbðÿcÿÿCÿþ hÿUÿJÿb uÿÿiÿþuÿ. ÿônjCúÿkÿùMúÿhÿöuÿÿ oþJÿlÿüuúÿ cÿÿCÿmÿÿðÿcÿÿCÿþ hÿUövÿ ÷ÿÿuÿlÿb kÿùÿ, nþnÿý ÿôJÿ÷ÿÿjÿJÿb uÿÿiÿþuÿ.) cÿuÿÿ Dÿÿlÿÿ yÿjb÷ÿ kÿùUÿúÿuÿÿ uÿÿiÿuÿbúÿ. cnCÿpÿþ Gêÿÿ ÿôlÿ÷ÿÿ YÿÿT lÿüìbiÿÿlÿ iÿþuÿÿ (cÿÿý [ÿþUþ uÿÿJÿövÿ yÿmÿuÿÿþúÿ.) lÿj lÿÿþ 'iÿÿbOÿÿRmÿÿjKÿÿ ÿEkÿùJÿÿ mÿÿJÿjkÿùjÿbmÿÿjKÿÿ DÿÿÿôCÿ cÿÿPÿÿ YÿÿT lÿüìbiÿÿlÿ iÿþuÿÿ lÿj lÿÿþ DÿìCÿ iÿJÿUÿýmÿÿjKÿÿ ÿEkÿùJÿÿ ÷ÿÿuÿ&mÿd MÿÿþYÿjÿpÿmÿÿjKÿÿ. kÿübù[uÿÿýlÿ úÿÿb÷ÿÿý mÿiÿUéÿÿb÷ÿÿý oþJÿúÿÿþvÿÿý Jÿ Dÿÿcÿ÷ÿÿý mÿiÿUéÿÿb÷ÿÿý jÿ#ÿmÿúÿÿþvÿÿý DÿmÿCÿÿj! ÿôlÿ÷ÿÿ cÿÿcÿÿ ÿôJÿvÿÿþoÿý, cÿÿPÿÿ cÿÿcÿÿ ÿôLÿuuÿj. ÿôlÿ÷ÿÿ kÿùÿkÿùÿ yÿÿ@[ÿýÿôyÿu[j, cÿÿPÿÿ kÿùÿkÿùÿ cÿÿpÿuÿþuÿÿ mÿÿb[. ÿôlÿ÷ÿÿý yÿnÿýCÿ cÿoj lÿþjþmÿÿ, cÿÿPÿÿý yÿnÿýCÿ HÿöùuÿvÿoþJÿÿý. ÿôlÿ÷ÿÿý cÿÿJÿMÿÿý iÿÿJÿÿ÷ÿÿý cÿÿJÿMÿÿý, cÿÿPÿÿý cÿÿJÿMÿÿý hÿölÿvÿÿcÿÿJÿMÿÿý. ÿôlÿ÷ÿþ Dÿÿpÿÿþyÿÿ mÿblÿ vÿÿcÿoþJÿ, cÿÿPÿþ Dÿÿpÿÿþyÿÿ iÿyyÿjÿEmÿiÿ. ÿôlÿ÷ÿþ Jÿ[ÿýuÿ DÿuuÿÿIÿj÷ÿÿý iÿÿúÿ, cÿÿPÿþ Jÿ[ÿýuÿ hÿÿbpÿjhÿÿþUÿlÿÿýuÿ yÿïuÿ cÿuÿÿ lÿj DÿÿlÿÿMÿÿ Jÿÿøÿúÿuÿÿ uÿÿiÿuÿbúÿ kÿùÿý mÿÿuÿb ÷ÿükÿùuÿb÷ÿ, cÿÿý jÿôMÿúÿvÿ cÿüuÿÿýMÿÿý uÿivÿ kÿùjÿúÿuÿÿ nJÿb nÿþlÿb. (cÿuÿÿ jÿôMÿúÿvÿ úÿþlÿ vÿmÿuÿb lÿjÿý ÿôlÿuÿÿ cÿjÿûÿý úÿþlÿ DÿmÿCÿÿj÷ÿ. ÿôMÿJÿÿúÿ [ÿþUéÿÿb÷ÿÿý Yÿÿ<ÿÿ Dÿÿnþ÷ÿ. kÿüùûuúÿÿnÿý Mÿyoÿuÿÿ MÿþJÿøÿý 'Jÿÿmkÿùÿý', 'G÷ÿkÿùÿý', 'ÿôø÷ÿkÿùÿý' uÿÿJÿuÿb kÿùÿý Pÿÿuÿb jÿôMÿúÿvÿ lÿúÿÿj. 'Gûuÿÿmÿ kÿùÿ yÿmÿ kÿùÿý' nþ Pÿÿuÿb jÿôMÿúÿvÿ vÿÿJÿ lÿúÿÿj!) 'mÿJÿ& hÿjoþMÿÿý vÿJÿNúÿÿlÿ jÿôMÿúÿvÿ cÿüuÿÿRmÿÿûÿý Yÿÿjlÿÿýúÿ vÿJÿjþ Góÿcÿ Dÿmÿlÿÿlÿ' Dÿmÿþ mhÿè ðÿÿôlÿhÿÿovÿ ÿôJÿKúÿÿlÿ jÿôMÿúÿvÿ m$ÿÿýcÿüóÿùÿýJÿÿoÿý cÿÿônuÿÿ cÿÿÿôjúÿÿ Dÿÿyÿ&øÿþJnÿ ÿônvÿþ kÿþùuÿþ Dÿÿnþ. ÿôlÿ÷úÿÿ ÿôvÿOÿvÿÿ÷ÿþ cÿnóJÿ pÿÿCÿövÿ IÿþCúÿÿmÿÿûÿý DÿÿOÿÿý ÿôlÿ÷ÿÿý Lÿÿþ[ÿý cÿÿÿônlÿÿý kÿùëvÿ IÿþCÿþ Dÿiÿlúÿÿ÷ÿþ ûjlÿþ. lÿÿý vÿÿøkÿùkÿùÿj Jÿ kÿùJÿÿôúÿ$ÿÿý Dÿÿnþ. 'o øþmø Dÿÿ@Hÿù Fbÿô[úÿÿ' nþ ÿôlÿ÷ÿb hÿümlÿkÿù iÿÿpÿlÿbúÿ. vÿJJÿo÷úÿÿ oMÿkÿùÿlÿ 'Dÿÿúÿ kÿ@ùvÿ [ö Fø cÿÿúÿmÿþuHÿù' úÿÿ ÿôlÿ÷úÿÿ øÿý.Jnÿý. kÿùÿúÿ&ñÿùcÿÿcÿüUþ lÿÿý IÿjÿþIÿjÿý hÿÿþnÿþ÷ÿuÿÿý nÿþlÿÿý. jÿôMÿúÿvÿ cÿÿônuÿÿbvÿÿ jÿpÿkÿùÿjCÿÿlÿ DÿÿôOÿkÿù JÿÿJÿ ÿôcÿUÿJÿÿ úÿÿmÿÿûÿý mÿOúÿÿ cÿÿÿôjúÿÿvÿþ oþMÿJúÿÿhÿÿý cÿÿþnÿýcÿ ÷ÿÿuÿJÿuÿÿý Dÿÿnþ. Lÿÿþ[kÿwúÿÿlÿ cÿÿÿôjúÿÿ Dÿÿyÿ&øÿþJnÿ nþ yÿ[b ðÿmLÿ Dÿÿnþ. ÿôlÿ÷ÿÿý oÿþvÿ uÿivÿþ nÿþTvÿ iÿþuÿÿýlÿ (yÿIÿÿ!) DÿÿÿôCÿ mÿOúÿÿ lÿÿý Skÿùÿ Yÿÿjlÿÿýúÿÿyÿjÿþyÿj jnÿlúÿþúÿ. (yÿIÿÿ! yÿIÿ!!) vÿümÿlÿb jÿnövÿ Yÿÿjlÿÿýúÿ hÿüì<ÿ vÿJÿjÿ cnCÿövÿ ÷ÿÿbiÿuÿÿ Dÿmÿlÿÿþ nþ ÿôlÿuÿÿ kÿùmÿb kÿùUuÿb nþ mø@ÿôuÿvÿ DÿÿÿôCÿ uÿþÿôvÿvÿvÿÿ cÿÿnÿýlÿ. (oþJÿÿuÿÿ cÿÿnÿýlÿ kÿùmÿb cnCÿCÿÿj? jÿôMÿúÿÿlÿ oþJÿ vÿmÿlÿÿþ.) 'Yÿÿjlÿÿýúÿ hÿüì<ÿÿlÿ j[Cÿþ nÿý Mÿjcÿþ÷ÿÿý kÿùÿ kÿùcÿÿýhÿCÿÿ÷ÿÿý yÿÿyÿ cÿÿvÿuÿÿý pÿÿlÿ vÿÿnÿý' nþ cÿÿÿôjúÿÿ÷ÿþ DÿÿCÿKÿÿý Skÿù DÿYúÿÿmÿhÿöCÿ& Jÿ ÿE÷ÿlúÿ

ttp://www.loksatta.com/lokprabha/20070112/metkut.htm

okprabha.com

Maruti NRI Special! Gift a Car.

"Send Gifts to India:

Flowers to India"

Personalised

Predictions

online Auctions & Shop for Nokia, Samsung and Sony Mobiles

Horoscope, astrology, FREE !!!

Page 2 of

cÿlÿ. Yÿÿjlÿÿýúÿ ÿôm$ÿúÿÿ lúÿÿbvÿÿ jÿþpÿ j[Jÿlÿÿlÿ nþ cÿÿÿôjúÿÿuÿÿ kÿüùûþ cÿÿÿônlúÿþúÿ? Yÿÿjlÿÿýúÿ hÿüì<ÿÿblÿÿýuÿ cÿjÿûÿý mÿÿmÿjþ Jÿ pÿÿJÿF&

Skÿùcÿþkÿùÿb÷úÿÿ KÿÿbêÿÿJÿj cÿÿvÿÿ øÿkÿöùvÿ mHÿübùoövÿ mHÿübùoövÿ j[lÿÿlÿ nþ lÿjÿý cÿÿÿôjúÿÿuÿÿ kÿüùûþ cÿÿÿônlúÿþúÿ? lúÿÿ Yÿÿjlÿÿýúÿ hÿüì<ÿÿyÿjÿþyÿj uÿivÿ kÿùj cnCÿÿJÿb cÿiÿ yÿIÿ cÿpÿÿ. oümÿNúÿÿ ÿôoJÿmÿÿhÿÿmÿövÿ lÿÿþ Dÿÿ@[&jÿý Hÿþùkÿùÿúÿuÿÿ uÿÿiÿþuÿ- `lÿüPÿÿý DÿÿF& mÿÿjKÿÿý mÿÿjKÿÿý Dÿÿuÿþuÿÿý

cÿuÿÿ ÷ÿÿuÿCÿÿj vÿÿnÿý

vÿÿnÿýmÿ. hÿiÿÿjÿ÷ÿb hÿÿkÿùÿýø cÿuÿÿ DÿÿCÿövÿ êÿÿúÿ÷ÿb

úÿþlÿÿ-pÿÿlÿÿ jÿôMÿúÿvÿ iÿÿCÿÿý iÿüCÿiÿüCÿuÿþuÿb cÿuÿÿ ÷ÿÿuÿCÿÿj vÿÿnÿý. jÿcÿj#ÿÿ cnCÿÿúÿ÷ÿb

pÿÿiÿÿý cÿnÿlcÿÿpÿÿR÷ÿÿ ûþJÿÿúÿ÷ÿÿ

Iÿþlÿuÿbúÿ kÿùÿý vÿÿnÿý?

lÿþJnÿ ÿôJÿÿônjÿýlÿövÿ hÿÿCÿÿý kÿùÿ{övÿ ÿôlÿLÿb÷ÿ DÿÿbIÿÿþU kÿùjÿJÿÿý uÿÿiÿþuÿ

[kÿùÿ` lÿüPúÿÿ yÿÿhÿÿuÿÿ vÿÿnÿýlÿj kÿüù$úÿÿuÿÿ hÿÿpÿ

÷ÿÿuÿCÿÿj vÿÿnÿý

pÿÿÿôcÿvÿÿýJÿj mÿüøövÿ úÿþF&vÿ lÿþJnÿ lÿö cÿuÿÿ lÿüìbiÿÿ÷úÿÿ yÿÿnþj ÿôomÿuÿÿý hÿÿÿônpÿþmÿ jÿôMÿúÿvÿ cÿüuÿÿý uÿivÿÿhÿöJÿÿa Yÿÿjlÿÿýúÿ ÿôJÿJÿÿÿônlÿ cÿÿônuÿÿbvÿÿ Skÿùoÿ Yÿþøuúÿÿ lÿj lúÿÿ Yÿÿjlÿÿýúÿ hÿüì<ÿÿb÷úÿÿ JÿÿNúÿÿuÿÿ GYúÿÿ jÿnCÿÿj vÿÿnÿý. lúÿÿhÿþ#ÿÿ ñÿùþcÿuÿÿývÿ Jÿÿ@uÿuÿÿ øþkÿöùvÿ ÿôyÿ[ÿý HÿübùkÿùCÿÿjÿ kÿùÿþCÿÿý `kÿüù$ÿÿ÷ÿÿJÿuÿÿmkÿùÿý` hÿjJÿ[uÿÿ. Yÿÿjlÿÿýúÿ vÿÿjÿRvÿÿ Yÿÿjlÿÿýúÿ Jÿj÷ÿ úÿÿþiúÿ. Fvÿ Dÿoj Jÿ[&mÿd Dÿÿcÿ÷úÿÿ kÿùuÿ$ÿÿuÿÿ Dÿÿcnÿý Jÿ Dÿÿcnÿuÿÿ Dÿÿcÿ÷ÿb kÿùuÿ$ÿ ÿôHÿùød. Hÿùóÿù lÿÿý cÿÿnþjÿý pÿÿCúÿÿ÷ÿÿý Jÿÿø yÿIÿlÿ yÿmÿÿúÿ÷ÿb!

shireeshkanekar@hotmail.com

yúÿöøÿýÿôMÿúÿvÿ Jÿiÿïjþ Hÿùÿuÿlÿö Kÿ÷ÿ& lÿÿyÿ[lÿÿþyÿ yÿbo

vÿÿþkÿùjÿý kÿùjlÿþmÿ cnCÿpÿþ kÿùÿnÿý Ghÿkÿùÿj kÿùjÿýlÿ

jÿpÿcÿÿ cÿuÿÿ huÿþøcÿOúÿþ ÿôomÿuÿÿ lÿjÿý cÿÿý huÿþø lÿüPúÿÿ [ÿþkÿwúÿÿJÿj Hÿùÿþ[ÿývÿ

uÿþÿôvÿvÿ÷ÿÿ DÿOÿ&hÿülÿUÿ Hÿþùkÿöùvÿ oþTvÿ lúÿÿ

Gêÿÿhÿÿmÿövÿ vÿTJÿÿjÿý vÿþmÿÿúÿ÷ÿÿý DÿÿÿôCÿ cÿÿPúÿÿ Dÿÿpÿÿývÿþ ÿôouÿþuÿÿý vÿLÿ Iÿÿuÿÿúÿ÷ÿÿý. vÿÿkÿù øÿþ÷ÿövÿ

Jÿ cÿÿPúÿÿ DÿÿF&÷ÿÿ jÿiÿ kÿþùuÿþuÿÿ cÿuÿÿ cÿüUÿý÷ÿ KÿhÿCÿÿj vÿÿnÿý. Yÿÿjlÿÿlÿ Dÿÿcÿ÷úÿÿ iÿÿJÿÿý pÿÿT

cÿÿý yÿþJÿ[ÿ ÿôhÿF&vÿ. `Jnÿþ[kÿùÿ`÷ÿÿ Dÿÿõÿn Oÿjÿúÿ÷ÿÿ vÿÿnÿý. `Jnÿþ

cÿÿý Lÿkÿùuÿþuÿÿþ Dÿmÿlÿÿvÿÿ lÿüPúÿÿ yÿÿhÿÿvÿþ yÿÿþuÿuÿþuÿb Jÿ kÿüù$úÿÿvÿþ Yÿübkÿùuÿþuÿb cÿuÿÿ

lÿücÿ÷ÿÿ mø@ÿôuÿvÿ lÿj Dÿÿcÿ÷ÿÿ pÿÿcÿÿývÿ. cÿÿý

Dÿcÿþÿôjkÿþù÷ÿÿ

kÿüù$úÿÿvÿb yÿÿþuÿuÿþuÿb Jÿ yÿÿhÿÿvÿþ Yÿübkÿùuÿþuÿbnÿý ÷ÿÿuÿCÿÿj vÿÿnÿý

Expressindia | The Indian Express | The Financial Express | City Newslines | Screen | Kashmir Live | Express Computer | Network Magazine India | feBusiness Traveller | ExpressPharma | Express Hospitality | Express Textile | Express TravelWorld | Express Healthcare Mgmt.

ttp://www.loksatta.com/lokprabha/20070112/metkut.htm