You are on page 1of 4

Coordinadora Provisional Cercles PODEM Catalunya

Montcada i Reixach, 8 de juny de 2014


ACTA
a reuni! es cele"ra a un local del #unici$i de Montcada i Reixach% En $ri#er
lloc s&ano#ena una $ersona $er #oderar la reuni! i es 'a una $ro$osta
d&ordre del dia%
1er Punt. Presentaci de Cercles formats a Catalunya
Cada cercle es $resenta i 'a una #olt $etita introducci! de la situaci! del seu
cercle o "( es dona al)una o$ini!% *an $artici$ar els se)+ents Cercles,
Montcada
Matar!
-av.
/ar"er. del *all0s
1a"adell
-ranollers
2arra)ona
Castellde'els
Ri$ollet
1a"adell
Parets
*iladecans
1anta Colo#a de -ra#enet
Masnou
1ant /oi de lo"re)at
El Prat de lo"re)at
Ca#"rils
2ortossa
Reus
*alls
2orrede#"arra
*endrell
2errassa
*ilassar de #ar
Piera
*ilanova
-irona
3os$italet
/arcelona
1ant Cu)at
Es recullen les se)+ents $ro$ostes i su))eri#ents,
Crear el Cercle 1indical
Crear el Cercle de 1anitat
2n Punt. Propostes per a la Promotora a Madrid
Els $artici$ants a la Coordinadora ex$ressen les se)+ents o$inions i
$ro$ostes,
Existeixen du"tes so"re la do"le #ilit.ncia 4ue hauria de ser traslladada a la
$ro#otora%
5er de"ats, con'er0ncies i xerrades entre els Cercles so"re el deute il6le)7ti#%
8ue els cercles ens su#e# a t7tol individual, en les Marxes de la di)nitat% 9Ex
Mo"ilit:aci! contra el deute il 6 le)7ti#, Marxa de la di)nitat el dia 21, %%% etc%;%
En'ocar les $ro$ostes dels Cercles #(s en les $ro$ostes auton<#i4ues%
Pro$osar a la Pro#otora 4ue la llista dels 24 candidats si)ui o"erta i a#"
#(s te#$s $er a #(s $artici$aci! dels Cercles%
Poder escollir a les 24 $ersones de la llista, de #anera $arcial% D = i #anera
en 4u0 la $artici$aci! es $u)ui re$artir a> un ter? votat $er la $ro#otora i dos
ter?os $els Cercles
@#$liar la llista dels 24 candidats%
8ue el )ru$ de la Pro#otora esti)ui o"ert a altres sensi"ilitats 95eedA/acB;
Recollir 4ue la $osici! de la Pro#otora (s #ajorit.ria#ent contr.ria a la
#anera de $rocedir% Per a aix< cada cercle enviar. la seva $ro$osta a"ans
del dia 11 de juny%
El co#$any de *ilassar de Mar 'a una $ro$osta en el sentit se)+ent, 8ue
evident#ent el #0tode no ha estat el #(s ade4uat, i 4ue a on haur7e# de
$osar lCaccent (s en la #etodolo)ia 4ue se)uiran les $ersones de lCe4ui$ i
asse)urar la $artici$aci! de tots els cercles en les decisions 4ue a4uest
e4ui$ $u)ui $rendre% 3e# de tenir en co#$te, a #(s, 4ue en a4uests
#o#ents hi ha #olts ulls $osats en tot all< 4ue 'e#%
3r Punt. Relaci entre cercles
Els assistents, i)ual 4ue al $unt anterior, donen les seves o$inions i 'an
$ro$ostes,
8ue, /ea Rilova si)ui la $ortaveu $rovisional% Es va co#entar 4ue ella en
anar a la reuni! de la set#ana vinent, traslladaria la nostra veu, co#
4ualsevol altra $ersona 4ue assisteixi a a4uesta reuni!% 1Cencarre)ar. de
lliurar les $ro$ostes i la carta redactada a la Pro#otora de Madrid $els
Cercles% 1er. $rovisional ja 4ue han de ser $ro$osades avalades $el Cercle%
Pro$osta de 2 $ortaveus avalats $er cada Cercle%
Es $ro$osa la rotaci! de llocs co# a $ortaveus% 2a#"( a tre"allar en els
Cercles 9rotaci! en )eneral;
Dins de la Coordinadora $rovisional de Cercles de Catalunya es tro"en els
Cercles assistents i sCaniran a'e)int els Cercles 4ue 'alten $er 'or#ar%
Es $ro$osa crear e4ui$s $er a la recollida i $resentaci! de les $ro$ostes en
conjunt, a"ans del dia 11 de Duny 2014, en'ocantAnos so"retot a nivell
auton<#ic%
8ue a4uesta coordinadora sCarticuli a la P.)ina Pode# Catalunya 4ue ha
creat Ernest%
htt$s,EEFFF%'ace"ooB%co#E GH E $a)esEPode#ACatalunyaE14IJJKI01L21J1ML
Es $renen els se)+ents ACORDS,
1% @4uesta Coordinadora (s $rovisional Nns la cele"raci! de la se)+ent%
2% Cele"rar la OO Coordinadora de Cercles de Catalunya el dia 2L de juliol,
a les 11 hores, a *ilassar de Mar%
K% Ela"orar un correu central a#" el no# de Cercles de Catalunya $er la
Coordinadora a cele"rar el $r<xi# #es de juliol, i $oder re"re totes les
$ro$ostes al correu central de la coordinadora de Cercles, recollides
$er lCe4ui$ 4ue sCencarre)ui de les $ro$ostes%
4% a utilit:aci! del $ro)ra#a 2ittand Pood, $er a la co#unicaci! entre els
Cercles, 4ue ela"orar. 2-P $er a lCajuda dCor)anit:aci! en els Cercles,
#etodolo)ia, te#es a tractar en a4uesta coordinadora, a #(s, a4uest
#ateix ens ajudar. a redactar la carta 4ue sCha de lliurar a la
$ro#otora, a Madrid%