Вы находитесь на странице: 1из 2

EDUCACIN ESPECIAL 2011 - 2012

Temas de programa para 7


o
y 8
o
semestres.
E geera!"
a# Coo$%m%eto de !as &ases '%!os('%$as !ega!es y orga%)at%*as +,e $ara$ter%)a a! s%stema
ed,$at%*o me-%$ao.
&# La ad+,%s%$%( de , paorama geera! de !os pro&!emas y !as po!.t%$as re!at%*as a !a ed,$a$%(
&/s%$a e e! pa.s.
$# Coo$%m%eto de !as %deas y !os mometos m/s re!e*ates e !a 0%stor%a de !a ed,$a$%( &/s%$a
y de !a ed,$a$%( espe$%a! e 12-%$o.
d# E! a/!%s%s de a!g,os temas3 se!e$$%oados por s, re!e*a$%a3 +,e $orrespode a !a 0%stor%a
,%*ersa! de !a pedagog.a y !a ed,$a$%(.
e# E! $oo$%m%eto de !as $ara$ter.st%$as de !a orga%)a$%( y ',$%oam%eto de !as es$,e!as de
ed,$a$%( &/s%$a.
'# E! a/!%s%s de !os prop(s%tos 'ormat%*os +,e t%ee !a ed,$a$%( &/s%$a e ,estro pa.s.
g# E! $oo$%m%eto s%stem/t%$o de !os pro$esos de desarro!!o de !os %4os y de !os ado!es$etes3 as.
$omo !a $ompres%( de !a d%*ers%dad +,e !os $ara$ter%)a.
E e! $ampo de s, 'orma$%("
a# Sa&er +,e y $omo %tegrarse a! tra&a5o de $o5,to +,e se rea!%)a e !os ser*%$%os de !os
ser*%$%os de ed,$a$%( espe$%a! es$o!ar%)ados y de apoyo.
&# Desarro!!ar $ompete$%as para %det%'%$ar !as N.EE. 6,e preseta !os a!,mos $o o s%
d%s$apa$%dad3 s,s $ara$ter.st%$as de desarro!!o3 !os d%st%tos est%!os de apred%)a5e y e! %*e! de
$ompete$%a $,rr%$,!ar.
$# Sa&er a$t,ar d%d/$t%$amete e !a ate$%( de !os a!,mos +,e preseta NEE a! d%se4ar y
poer e pr/$t%$a estrateg%as de %ter*e$%( ed,$at%*a3 ,%dades d%d/$t%$as y p!aes de $!ase
%$!,yedo !as ade$,a$%oes a! $,rr%$,!,m de ed,$a$%( &/s%$a para 'a*ore$er e! a$$eso de
estos a!,mos a !os $ote%dos +,e se se4a!a e !os programas ed,$at%*os.
d# Cotar $o 0erram%etas $o$ept,a!es para dar resp,esta a !as NEE +,e preseta !os a!,mos.
e# Cotar $o 0erram%etas para e*a!,ar !os pro$esos y e! !ogro de !os apred%)a5es.
'# A$t,ar $omo , pro'es%oa! de !a ed,$a$%( +,e prop%$%e !a %tegra$%( de %4os +,e preseta
NEE.
E e! $ampo de !a 'orma$%( espe$.'%$a7
a# 8e!a$%oar e!emetos te(r%$os y pr/$t%$as +,e !es perm%ta &r%dar ,a resp,esta ed,$at%*a a !os
a!,mos +,e preseta NEE.
&# Ad+,%r%r !as $ompete$%as y re$,rsos re+,er%dos para ,a a$t%*%dad do$ete e'%$a) y e!
desarro!!o de todas !as pote$%a!%dades de %4os y ado!es$etes +,e presete d%s$apa$%dad de
/rea de ate$%( +,e $,rse e! est,d%ate.
Prop(s%tos de! tra&a5o do$ete"
a# 9orta!e)$a e! desarro!!o de s,s $ompete$%as d%d/$t%$as y d%se4ar y ap!%$ar prop,estas
d%d/$t%$as.
&# 9orta!e)$a 0a&%!%dades +,e !es perm%ta $oo$er a !os a!,mos +,e preseta NEE $o o s%
d%s$apa$%dad y ap!%+,e prop,estas d%d/$t%$as a !os a!,mos.
$# Pro',d%$e !os $oo$%m%etos ad+,%r%dos so&re $omo %'!,ye !a orga%)a$%( y e!
',$%oam%eto de !os ser*%$%os de ed,$a$%( espe$%a! e e! tra&a5o do$ete y e e! apred%)a5e
de !os %4os +,e preseta NEE $o o s% d%s$apa$%dad.
d# 9orta!e)$a s, $omprom%so pro'es%oa! a! poer e 5,ego !a 'orma$%( ad+,%r%da para respoder
a !as e-%ge$%as rea!es de! tra&a5o do$ete y re$oo)$a esta e-per%e$%a $omo parte de s,
EDUCACIN ESPECIAL 2011 - 2012
pro$eso 'ormat%*o.
8e$omeda$%oes para e! Ta!!er de A/!%s%s.
Presetar e! programa de tra&a5o.
Cara$ter.st%$as +,e tedr/ $ada ses%(.
Cr%ter%os e +,e se &asar/ !a e*a!,a$%(.
A/!%s%s de !e$t,ras.
E-pos%$%( de temas.
P!aea$%oes.
E!a&ora$%( de prop,estas d%d/$t%$as.
Le$t,ras de !os d%ar%os de $ampo.
8e*%s%( de tareas.
Do$,meto re$ep$%oa!.
E!a&ora$%( de es$r%tos a$ad2m%$os.
E!a&ora$%( de! p!a geera! de tra&a5o.
Que los alumnos
Iter$am&%e e-per%e$%as.
8e'!e-%oe3 aa!%$e y arg,mete s, pr/$t%$a para me5orar s, desempe4o do$ete.
Idet%'%+,e !os retos +,e e'reta.
D%se4e estrateg%as para s,perar esos retos.
6,e %tegre y ,t%!%$e s,s $oo$%m%etos3 e-per%e$%as y $ompete$%as para d%se4ar y ap!%$ar
prop,estas d%d/$t%$as para !os a!,mos +,e preseta NEE.
Aa!%$e $o set%do $r.t%$o !as prop,estas d%d/$t%$as ates de ap!%$ar!as y re'!e-%oe so&re !os
res,!tados o&te%dos.
L%$. A!e5adro :o)/!e) :ra5a!es.
8esposa&!e de! C,erpo de Asesores de Ed,$a$%( Espe$%a!.