You are on page 1of 9

Curriculum Vitae

INFORMAII PERSONALE Claudiu Alexandru TOMA


Cosminului, !"#$, Timi%oara, &''(', Romania
'')'(&!&''(
claudiu*toma+ar,*u-t*ro
...*-arasitestudio*com
Sexul M / 0ata na%terii '"'$"!$(1 / Na2ionalitatea rom3n4
E5PERIENA PROFESIONAL6
E07CAIE 8I FORMARE
se-tem9rie '') Certi:icat de a9sol;ire
7NESCO %i FAC7LTATEA 0E CONSTR7CII 8I AR<ITECT7R6, 7NIVERSITATEA POLITE<NIC6
TIMI8OARA = cursuri %coal4 de ;ar4
= coordonatori > Marius Micl4u%, Ileana ?9irnea
Studiu de ca@ SinaAoAa cartierului Cetate din Timi%oara
-roiect de anali@4, restaurare %i rea9ilitare
''& = '') 0i-loma de master > Restructurarea am9ientelor %i cl4dirilor istorice
FAC7LTATEA 0E CONSTR7CII 8I AR<ITECT7R6, 7NIVERSITATEA POLITE<NIC6
TIMI8OARA > curs de master
Restaurare %i rea9ilitare in ar,itectur4 %i ur9anism
''!
BorCs,o- international DRenasterea si Ealcanii, rein;entarea orasului 9alcanicF, FLORENA, ITALIA
Studiu de ca@ -e orasul 9alcanic
!$$( = ''& 0i-loma de ar,itect > s-eciali@area ar,itectur4
FAC7LTATEA 0E CONSTR7CII 8I AR<ITECT7R6, 7NIVERSITATEA POLITE<NIC6
TIMI8OARA
Uniunea European, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Paina ! / $
''& = -re@ent Pre-arator, asistent
FAC7LTATEA 0E AR<ITECT7R6, 7NIVERSITATEA POLITE<NIC6 TIMI8OARA Gstr* Traian
Lalescu nr* , ...*ar,*u-t*ro H
asistent lucr4ri Proiectare an I si II
Teoria ProAramelor, CA0
Ti-ul sau sectorul de acti;itateI Institu2ie de Jn;424m3nt su-erior
''# = -re@ent Ar,itect asociat
SC PARASITE ST70IO SRL, TIMI8OARA Gstr* Le; Tolstoi nr* !K, ...*-arasitestudio*comH
-roiectare 0, &0, rand4ri, -re@ent4ri
ela9orare, a;i@are %i coordonare -roiecte de ar,itectur4 %i ur9anism
Ti-ul sau sectorul de acti;itate Eirou de ar,itectur4, ur9anism, amenaL4ri interioare
''& = ''# Ar,itect staAiar " ar,itect anAaLat
SC AN0REESC7 M NAIVORONSOI SRL, TIMI8OARA G ...*andreescu=Aai;oronsCi*comH
-roiectare 0, &0, rand4ri, -re@ent4ri
ela9orare %i a;i@are -roiecte de ar,itectur4 %i ur9anism
Ti-ul sau sectorul de acti;itate Eirou de ar,itectur4, ur9anism, amenaL4ri interioare
ar,itectur4 Aeneral4
ur9anism
restaurare %i rea9ilitare
!$$& = !$$( 0i-loma de 9acalaureat
COLENI7L NATIONAL 0ECEEAL, 0EVA
matematica, :i@ic4
COMPETENPE PERSONALE
Lim9aGiH matern4GeH
romn
Alte lim9i str4ine cunoscute QNPELENERE VOREIRE SCRIERE
Ascultare Citire
Partici-are la
con;ersa2ie
0iscurs oral
enAle@4 C! C! E E E
:rance@4 E C! E! E! E!
Ni;eluriI A!"I 7tili@ator elementar = E!"I 7tili@ator inde-endent = C!"I 7tili@ator ex-erimentat
Cadrul euro-ean comun de re:erin24 -entru lim9i str4ine
Com-eten2e de comunicare
9une com-eten2e de comunicare do93ndite -rin -artici-area la con:erin2e %i .orCs,o-=uri
Uniunea European, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Paina / $
Curriculum Vitae Claudiu Alexandru TOMA
Com-eten2e
orAani@a2ionale"manaAeriale
leaders,i- GJn -re@ent, decan de an la anul II, -re%edinte Jn comisia :acult42ii de D-ro9leme
ale studen2ilorF %i -artener Jn cadrul 9iroului de ar,itectur4 Parasite StudioH
Com-eten2e in:ormatice
o 9un4 cunoa%tere a instrumentelor Microso:t O::iceR, Nra-,iso:t Arc,iCA0R, AutodesC
AutocadR, Ado9e P,otos,o-R, Corel 0ra.R, ArtlantisR
Permis de conducere
E
INFORMAPII S7PLIMENTARE
ANE5A !
Lista a:ilia2iilor -ro:esionale %i non=-ro:esionale
S OrAani@a2ie OAR Filiala Timi%
S Perioada Gde la=-3n4 laH ''K = -re@ent
S Func2ia Mem9ru cu dre-t de semnatura, nr* ordine )&(1
ANE5A
Lista -u9lica2iilor %i -re@ent4rilor
S Pu9lica2ie interna2ional4 " CataloA AT=Pro:ile, cataloA PilCinAton Nlass,ouse Com-etition ''
S Tematica de 9a@4 %i numele articolului -re@entare -roiect concurs
S Pu9lica2ie interna2ional4 " CataloA de
concurs
AR<ITECT7RA CA RES7RSAI Contest :or Students in Romanian
Arc,itecture Sc,ools, CataloAue o: t,e Ex,i9ition Eerlin ''
S Tematica de 9a@4 %i numele articolului -roiect -remiat %i -re@entat Jn cataloA %i ex-o@i2ie, cola9orare cu 0raAomir
0r4Aan, MaLa E3ldea, Oana E4loi, Raul N,imi%i, coordonator ar,* Li;iu
Ere9e
S Pu9lica2ie na2ional4 " Re;ist4 0E AR<ITECT7R6 nr* !&, -aA* )K=)$
S Tematica de 9a@4 %i numele articolului -re@entare -roiecte concurs cu SC PARASITE ST70IO SRL
S Pu9lica2ie na2ional4 " CataloA de
concurs
EIENALA 0E AR<ITECT7R6 E7C7RE8TI ''K, -aA* K#
S Tematica de 9a@4 %i numele articolului -roiect -re@entat cu SC PARASITE ST70IO SRL > transform house
S Pu9lica2ie na2ional4 " Re;ist4 AR<ITE5T nr* '& G!1!H martie ''1 , -aA*!')=!'1
S Tematica de 9a@4 %i numele articolului -re@entare -roiect amenaLare cu SC PARASITE ST70IO SRL > cafenea in
Timisoara
S Pu9lica2ie na2ional4 " Re;ist4 AR<ITECT7RA nr* K# iunie ''1, -aA*1=1$
S Tematica de 9a@4 %i numele articolului -re@entare -roiecte amenaLare cu SC PARASITE ST70IO SRL >
apartament alb, cafeneaua mode
S Pu9lica2ie na2ional4 " Re;ist4 AR<ITE5T nr* 'K iunie ''1, -aA*!'#=!!
S Tematica de 9a@4 %i numele articolului -re@entare -roiecte amenaLare cu SC PARASITE ST70IO SRL >
apartament alb
S Pu9lica2ie interna2ional4 " Re;ist4 ARO TstoU nr* &"''$, -aA* (
S Tematica de 9a@4 %i numele articolului Inter;iu > DCe medii folositi Dvs. in comunicarea cu clientul si de ce? Ce
strategii i argumente, dup prerea dvs. le sunt mai adecvate arhitectilor
pentru a atrage potentiali beneficiari?
S Pu9lica2ie na2ional4 " Re;ist4 IAloo <AEITAT M AR<ITECT7R6 nr* !'&=!') I7LIE=A7N7ST '!', -aA*
&1=)#
S Tematica de 9a@4 %i numele articolului -re@entare -roiect de amenaLare cu SC PARASITE ST70IO SRL >
Blackbo
S Pu9lica2ie na2ional4 " Re;ist4 AR<ITE5T no* 1=$ G!'=!!H auAust=se-tem9rie '!', -aA* !K=!K(
S Tematica de 9a@4 %i numele articolului -re@entare -roiect de amenaLare cu SC PARASITE ST70IO SRL >
Uniunea European, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Paina & / $
Curriculum Vitae Claudiu Alexandru TOMA
Blackbo
S Pu9lica2ie interna2ional4 " Re;ist4 INTERIOR BORL0 ;ol* 1$ GCoreeaH, ISEN $(1=1$=#(('=&(=), -aA* $K=!'#
S Tematica de 9a@4 %i numele articolului -re@entare -roiect de amenaLare cu SC PARASITE ST70IO SRL >
Blackbo
S Pu9lica2ie interna2ional4 " Re;ist4 0ESINNER M 0ESINNINN ;ol* )("'!', C,ina, ISEN $(1=(=#&$'=)'!)=!,
-aA* #1=K&
S Tematica de 9a@4 %i numele articolului -re@entare -roiect de amenaLare cu SC PARASITE ST70IO SRL >
Blackbo
S Pu9lica2ie interna2ional4 " Re;ist4 TIMES SPACE !#"'!' GC,inaH, ISSN '()=1('!, -aA* #K=K!
S Tematica de 9a@4 %i numele articolului -re@entare -roiect de amenaLare cu SC PARASITE ST70IO SRL >
Blackbo
S Pu9lica2ie interna2ional4 " Al9um SPACE M ENVIRONMENTAL NRAP<ICS, Va-onia, ISEN $(1=)=1$(&(=
K(!=), -aA* K(=('
S Tematica de 9a@4 %i numele articolului -re@entare -roiect de amenaLare cu SC PARASITE ST70IO SRL >
Blackbo
S Pu9lica2ie interna2ional4 " Re;ist4 INTERIOR P7ELIC SPACE = T,e C,arminA NiA,t ;ol* &1, '!! GC,inaH,
ISEN $(1=(=$''(()=1#=$, -aA* #K=K!
S Tematica de 9a@4 %i numele articolului -re@entare -roiect de amenaLare cu SC PARASITE ST70IO SRL >
Blackbo
S Pu9lica2ie interna2ional4 " Re;ist4 EOE '1) s,o.room, Coreea, ISSN !(&$=1)#, -aA* !)=!#
S Tematica de 9a@4 %i numele articolului -re@entare -roiect de amenaLare cu SC PARASITE ST70IO SRL >
Blackbo
S Pu9lica2ie na2ional4 " Al9um A #! > #! 0E EIRO7RI 0E AR<ITECT7R6 '!', ISEN $(1=$(&='='$&1&=),
-aA* )'=)#
S Tematica de 9a@4 %i numele articolului inter;iu %i -re@entare -roiecte de amenaLare cu SC PARASITE ST70IO SRL
> Blackbo, !hite "partment
S Pu9lica2ie na2ional4 " Al9um !) EIRO7RI 0E AR<ITECT7R6 W )', ISEN $(1=K'K=1'K='$=!, -aA* !)=
!#&
S Tematica de 9a@4 %i numele articolului inter;iu %i -re@entare -roiecte cu SC PARASITE ST70IO SRL > Blackbo,
!hite "partment, #tindere, $mplant %rban
S Pu9lica2ie na2ional4 " Al9um INTERIOARE 0IN ROMXNIA , iAoo9est, ISEN $(1=$(&=11&$1=&=', -aA*
!!1=!&
S Tematica de 9a@4 %i numele articolului -re@entare -roiecte amenaLare cu SC PARASITE ST70IO SRL >
apartament in Timioara
S Pu9lica2ie na2ional4 " Al9um 0ATE I )' de ani de in;atamant su-erior de ar,itectura la Timisoara
S Tematica de 9a@4 %i numele articolului -re@entare -roiecte cu SC PARASITE ST70IO SRL
S Pu9lica2ie interna2ional4 " Al9um T<E C<ARMINN NIN<T, I:enAs-ace, TianLinGC,inaH, ISEN $(1=(=!)=
'K$11=(, -aA* !$)=')
S Tematica de 9a@4 %i numele articolului -re@entare -roiect cu SC PARASITE ST70IO SRL > Bo&ling Billiards Darts
Club ' Blackbo
S Pu9lica2ie interna2ional4 " CataloA FL7ENE, cataloA al ar,itecturii Euro-ei Centrale %i de Est GFL7ENCIES,
Uniunea European, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Paina ) / $
Curriculum Vitae Claudiu Alexandru TOMA
cataloAue o: East and Central Euro-ean Arc,itectureH, ar,itext, ISEN $(1=
K'K=$(&)=&=, -aA* K=K&
S Tematica de 9a@4 %i numele articolului -re@entare -roiect cu SC PARASITE ST70IO SRL > !hite "partment
S Pu9lica2ie interna2ional4 " Al9um INTERNATIONAL INTERIOR 0ESINN YEAREOOO '!'
Restaurant Ear NiA,t Clu9, TianLin 7ni;ersitZ Press, TianLin GC,inaH, ISEN
$(1=(=#K!1=&#))=$, -aA* $K=!'!
S Tematica de 9a@4 %i numele articolului -re@entare -roiect cu SC PARASITE ST70IO SRL > (ode Cafe
S Pu9lica2ie interna2ional4 " Al9um INTERNATIONAL INTERIOR 0ESINN YEAREOOO '!'
Sales Centre, S,o. Flat, Residence, TianLin 7ni;ersitZ Press, TianLin GC,inaH,
ISEN $(1=(=#K!1=&#))=$, -aA* !K'=!K)
S Tematica de 9a@4 %i numele articolului -re@entare -roiect cu SC PARASITE ST70IO SRL > !hite "partment
S Pu9lica2ie interna2ional4 " Al9um EANO E7IL0INN, 0alian 7ni;ersitZ o: Tec,noloAZ Press, 0alian GC,inaH,
ISEN $(1=(=#K!!=K(&$=(, -aA* &=&(
S Tematica de 9a@4 %i numele articolului -re@entare -roiect cu SC Ealt,sar, SRL M SC PARASITE ST70IO SRL >
)an*aolo Bank
S Pu9lica2ie interna2ional4 " Al9um <OME 0[COR, 0alian 7ni;ersitZ o: Tec,noloAZ Press, 0alian GC,inaH,
ISEN $(1=(=#K!!=K&()=), -aA* #=#1
S Tematica de 9a@4 %i numele articolului -re@entare -roiect cu SC PARASITE ST70IO SRL > !hite "partment
S Pu9lica2ie na2ional4 " Al9um !# REI ar,itecturi ;4@ute -rin iAloo, iAloomedia, '!, ISEN $(1=K'K=1'K=
!)=#, -aA* &'=&$
S Tematica de 9a@4 %i numele articolului -re@entare -roiect cu Arc,aeus, Atelier Trei %i SC PARASITE ST70IO SRL
> Bastionul Theresia
S Pu9lica2ie interna2ional4 " Al9um INTERIOR 0ESINN* Nold and Sil;er EooC, <*O*Ri,an Int\l Culture; S-read
Limited, EeiLinA GC,inaH, ISEN $(1=(=#K!!=K&()=),
-aA* 1K=$
S Tematica de 9a@4 %i numele articolului -re@entare -roiect cu SC PARASITE ST70IO SRL > Black Bo
S Pu9lica2ie interna2ional4 " Al9um BORL0 INTERIOR 0ESINN* Eouti]ue Restaurants, P,oenix Pu9lis,inA
Limited, <onA OonA GC,inaH, ISEN $(1=$11=!#$'&==$,
-aA* !(1=!1&
S Tematica de 9a@4 %i numele articolului -re@entare -roiect cu SC PARASITE ST70IO SRL > Black Bo
S Pu9lica2ie na2ional4 0esci:r3nd :otoAra:ia, Editura 7ni;ersitar4 Ion Mincu, '!, ISEN $(1=K'K=
K&1='!#=(, -aA* !K=!&(
S Tematica de 9a@4 %i numele articolului Articol 8coala0octoral4 > S-a2iu, imaAine, text, teritoriu > $&an Baan +
alternative ale modernit,ii
S Pu9lica2ie na2ional4 0esci:r3nd modernitatea, Editura 7ni;ersitar4 Ion Mincu, '!, ISEN $(1=
K'K=K&1='!K=), -aA* $'=!''
S Tematica de 9a@4 %i numele articolului Articol 8coala0octoral4 > S-a2iu, imaAine, text, teritoriu > Teme ale
modernit,ii -n lucrrile lui *aul .lee
Uniunea European, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Paina # / $
Curriculum Vitae Claudiu Alexandru TOMA
ANE5A &
Lista -re@ent4rilor la con:erin2e
S Perioada Gde la=-3n4 laH ''#
S Numele %i ti-ul orAani@a2iei Jn
cadrul c4reia a a;ut loc comunicarea
Student:est TIMISOARA ''#, sectiunea de ar,itectura
S Tematica de 9a@4 Pre@entare -roiecte si concursuri
S Perioada Gde la=-3n4 laH '!! mai
S Numele %i ti-ul orAani@a2iei Jn
cadrul c4reia a a;ut loc comunicarea
?A '!! > @ilele ar,itecturii la CluL Na-oca cu tema DVor9im Ar,itecturaF,
mani:estare orAani@at4 de studen2ii de la Facultatea de Ar,itectur4 din cadrul
7ni;ersit42ii Te,nice din CluL=Na-oca G7TCNH , mai -recis de Asocia2ia
Studen2ilor Ar,itec2i CluL GAStAH
S Tematica de 9a@4 DScara ar,itecturiiF
S Perioada Gde la=-3n4 laH '!! se-tem9rie
S Numele %i ti-ul orAani@a2iei Jn
cadrul c4reia a a;ut loc comunicarea
CAME5 Timisoara '!! G:orumul reAional Jn construc2ii construct .eeCH >
Con:erin24 de ar,itectur4 cu tematica INTERIOARE 0IN TIMISOARA
S Tematica de 9a@4 -re@entare -roiect DElacC9oxF
S Perioada Gde la=-3n4 laH '!! decem9rie
S Numele %i ti-ul orAani@a2iei Jn
cadrul c4reia a a;ut loc comunicarea
ATA Anuala Timisorean4 de ar,itectura '!! > Con:erin24 de ar,itectur4
^0es-re @iduri = PARASITE ST70IO^
S Tematica de 9a@4 -re@entare -roiecte PARASITE ST70IO
S Perioada Gde la=-3n4 laH '! decem9rie
S Numele %i ti-ul orAani@a2iei Jn
cadrul c4reia a a;ut loc comunicarea
ATA Anuala Timisorean4 de ar,itectura '! > Con:erin24 de ar,itectur4 ^ElacC
on B,ite = PARASITE ST70IO^
S Tematica de 9a@4 -re@entare -roiecte PARASITE ST70IO
S Perioada Gde la=-3n4 laH '!&*'&
S Numele %i ti-ul orAani@a2iei Jn
cadrul c4reia a a;ut loc comunicarea
STF '!& > StudentFest Timi%oara '!& > Con:erin24 de ar,itectur4
S Tematica de 9a@4 ^A S,o. A9out Not,inA^= concursul de ar,itectur4 Jn Rom3nia
S Perioada Gde la=-3n4 laH '!&*'&
S Numele %i ti-ul orAani@a2iei Jn
cadrul c4reia a a;ut loc comunicarea
&rd Borld Con:erence on Inno;ation and Com-uter Science > INSO0E '!&
S Tematica de 9a@4 _0iAital ImaAe and Li;inA S-aceF*
S Perioada Gde la=-3n4 laH '!&*'#*)
S Numele %i ti-ul orAani@a2iei Jn
cadrul c4reia a a;ut loc comunicarea
?AT '!& > @ilele Academice Timi%ene > Con:erin24 de ar,itectur4 = mem9ru in
comitetul de orAani@are
S Tematica de 9a@4 ^ME0IAAR<ITECT7RA > imaAinGa2iHe Jn ar,itectura locuin2ei contem-orane^
S Perioada Gde la=-3n4 laH '!&*'K
S Numele %i ti-ul orAani@a2iei Jn
cadrul c4reia a a;ut loc comunicarea
!&t, International Multidisci-linarZ Scienti:ic NeoCon:erence and E5PO = S N E
M ' ! &
S Tematica de 9a@4 _OR0OS !'' = com-etition, -roLects, ideasF*
Uniunea European, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Paina K / $
Curriculum Vitae Claudiu Alexandru TOMA
ANE5A )
Lista -remiilor interna2ionale " na2ionale %i ex-o@i2iilor
!
*
S 0ata '' ianuarie
S Numele %i ti-ul concursului"
orAani@a2iei coordonatoare
concursul na2ional de ar,itectur4 -entru studen2i ^AR<ITECT7RA CA RES7RS6^
orAani@at de %niunea "rhitec,ilor din /om0nia, $nstitutul Cultural /oman din Berlin,
1rdinul "rhitec,ilor din /om0nia, 2unda,ia )$(#T/$"
S Premiu -remiu
S Ex-o@i2ie -roiect -re@entat Jn cadrul ConAresului Mondial -entru Ar,itectur4 al Adun4rii Nenerale
7IA din Eerlin ''

*
S 0ata ''
S Numele %i ti-ul concursului"
orAani@a2iei coordonatoare
Concurs de ar,itectura -entru studenti DPilCinAton Nlass <ouseF orAani@at de PilCinAton
7O
S Premiu -remiul II
&
*
S 0ata ''& a-rilie
S Numele %i ti-ul concursului"
orAani@a2iei coordonatoare
concursul interna2ional de ar,itectura -entru studen2i ARC<=INEEERINN ''& orAani@at
de */13"( 4*ro5e 3arismalari (erke6i $ *ro5ect Competitions Center7, Turcia
S Premiu men2iune
)
*
S 0ata ''&
S Numele %i ti-ul concursului"
orAani@a2iei coordonatoare
concurs interna2ional de desiAn D!''` tilesF orAani@at de designboom
G...*desiAn9oom*comH
S Premiu -roiect selectat
S Ex-o@i2ie -roiect -re@entat la Ex-o 0esiAn London, Marea Eritanie ''&
#
*
S 0ata '')
S Numele %i ti-ul concursului"
orAani@a2iei coordonatoare
concursul local de Locuire ANL, orAani@at de *rimria (unicipiului Timioara
S Premiu -remiu
K
*
S 0ata ''#
S Numele %i ti-ul concursului"
orAani@a2iei coordonatoare
concurs na2ional -entru -roiectarea Li9r4riei C4rture%ti din centru Anador, Eucure%ti,
orAani@at de 8ibrriile Crtureti %i 1"/
S Premiu -remiul III
(
*
S 0ata ''K
S Numele %i ti-ul concursului"
orAani@a2iei coordonatoare
concursul local -entru -a;ilion Jn cetate, orAani@at de )tudentfest Timi%oara
S Premiu
-remiu
1
*
S 0ata ''K
S Numele %i ti-ul concursului"
orAani@a2iei coordonatoare
Jn cola9orare cu SC EATASAR< SRL la concursul -entru -roiecarea Sediului de Eanc4
SAN PAOLO IMI EANO Jn Eaia Mare
S Premiu
-remiu GcoautorH
$
*
S 0ata ''K
S Numele %i ti-ul concursului"
concursul anual orAani@at de 1"/ filiala Timioara -entru -roiectul Casa uni:amilial4
Uniunea European, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Paina ( / $
Curriculum Vitae Claudiu Alexandru TOMA
orAani@a2iei coordonatoare
S Premiu
nominali@are GcoautorH
S Ex-o@i2ie ''K decem9rie > ex-o@i2ie de -roiecte orAani@ate de 1"/ filiala Timioara
!'* S 0ata ''(
S Numele %i ti-ul concursului"
orAani@a2iei coordonatoare
concursul Im-lat 7r9an orAani@at de 1"/ filiala $ai
S Premiu
-remiul
S Ex-o@i2ie ''1 noiem9rie = $9T#/9"T$19"8 "/C:$T#CT%/"8 (1D#82#)T$;"8 .#. '<==
rooms <== models = Euda-esta, 7nAaria
''$ iunie = $nternational architecture ehibition >> )T1/$#) 19 (".$9?
"/C:$T#CT%/"8 C1(*#T$T$19), "rchitektur6entrum !ien = Viena, Austria
''1 decem9rie > ex-o@i2ie de -roiecte anuala timisoreana de arhitectura + a@ta A==B
!!* S 0ata ''(
S Numele %i ti-ul
concursului"
orAani@a2iei coordonatoare
sec2iunea */1$#CT# Jn cadrul "nualei de "rhitectur Timiorene orAani@ate de 1"/
filiala Timioara -entru -roiectul Cram4 %i <otel
S Premiu
-remiu de excelen24
S Ex-o@i2ie
''( decem9rie > ex-o@i2ie de -roiecte anuala timisoreana de arhitectura + a@ta A==C
'!' se-t*"oct* > CAME5 Timisoara FOR7M7L RENIONAL CONSTR7CT BEEO >
ex-o@itie cu -roiectele castiAatoare ale anualelor timisorene de ar,itectura ''(=''$
!* S 0ata ''(
S Numele %i ti-ul
concursului"
orAani@a2iei coordonatoare
sec2iunea /#"8$DE/$ = "(#9"FE/$ $9T#/$1"/# Jn cadrul "nualei de "rhitectur
Timiorene orAani@ate de 1"/ filiala Timioara -entru -roiectul CollaAe
S Premiu
nominali@are GcoautorH
S Ex-o@i2ie
''( decem9rie > ex-o@i2ie de -roiecte anuala timisoreana de arhitectura + a@ta A==C
'!' se-t*"oct* > CAME5 Timisoara FOR7M7L RENIONAL CONSTR7CT BEEO >
ex-o@itie cu -roiectele castiAatoare ale anualelor timisorene de ar,itectura ''(=''$
!&* S 0ata ''1
S Numele %i ti-ul
concursului"
orAani@a2iei coordonatoare
sectiunea G/#"8$D"/$ + $9T#/$1/G Jn cadrul "nualei de "rhitectur Timiorene
orAani@ate de 1"/ filiala Timioara -entru lucrarea B,ite a-artment
S Premiu
-remiu de excelenta GcoautorH
S Ex-o@i2ie
''1 decem9rie > ex-o@i2ie de -roiecte anuala timisoreana de arhitectura + a@ta A==B
'!' se-t*"oct* > CAME5 Timisoara FOR7M7L RENIONAL CONSTR7CT BEEO >
ex-o@itie cu -roiectele castiAatoare ale anualelor timisorene de ar,itectura ''(=''$
?A '!! > @ilele ar,itecturii la CluL Na-oca cu tema DVor9im Ar,itecturaF
!)* S 0ata ''$
S Numele %i ti-ul concursului"
orAani@a2iei coordonatoare
sectiunea H/#"8$D"/$ + $9T#/$1/ Jn cadrul "nualei de "rhitectur Timiorene
orAani@ate de 1"/ filiala Timioara -entru lucrarea ElacC M B,ite
S Premiu
-remiu de excelen24 GcoautorH
S Ex-o@i2ie
''$ decem9rie > ex-o@i2ie de -roiecte anuala timisoreana de arhitectura + a@ta A==>
'!' se-t*"oct* > CAME5 Timisoara FOR7M7L RENIONAL CONSTR7CT BEEO >
ex-o@itie cu -roiectele castiAatoare ale anualelor timisorene de ar,itectura ''(=''$
!#* S 0ata ''$
S Numele %i ti-ul concursului"
orAani@a2iei coordonatoare
Concurs de Idei ur9anistice orAani@at de Primaria Munici-iului Resita -entru trei situri >
Secu, 0riAlo;at si Calnicel
S Premiu
-remiul GSecuH, -remiul & G0riAlo;atH si -remiul & GCalnicelH
!K* S 0ata '!'
S Numele %i ti-ul concursului"
orAani@a2iei coordonatoare
Concurs IPASS > -roiect -entru locuinte sociale sustena9ile orAani@at de ATER >
aAentia teritoriala -entru constructii re@identiale din Roma, Italia
Uniunea European, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Paina 1 / $
Curriculum Vitae Claudiu Alexandru TOMA
S Premiu
-remiul )
!(* S 0ata '!'
S Numele %i ti-ul concursului"
orAani@a2iei coordonatoare
Concurs AmenaLare ur9anistica -iata <eim 0omoCos, orAani@at de Primaria
Munici-iului Arad Jm-reun4 cu Eermo Nrou- SA
S Premiu
-remiu
!1* S 0ata '!'
S Numele %i ti-ul concursului"
orAani@a2iei coordonatoare
Concurs de solu2ii = Moderni@area si rea9ilitarea @onei centrale a minici-iului Cam-ina,
9ule;ardul Carol I, orAani@at de Prim4ria Munici-iului C3m-ina Jm-reun4 cu OAR
S Premiu
men2iunea II
!$* S 0ata '!'
S Numele %i ti-ul concursului"
orAani@a2iei coordonatoare
sectiunea _INTERIORF Jn cadrul Anualei de Ar,itectur4 Timi%orene Anualei Timi%orene de
ar,itectur4 aata '!' orAani@ate de OAR :iliala Timi%oara %i re;ista Dde ar,itectur4F
-entru lucrarea ElacC9ox
S Premiu
-remiu de excelen24
S Ex-o@i2ie
''$ decem9rie > ex-o@i2ie de -roiecte anuala timisoreana de arhitectura + a@ta A=<=
S Numele %i ti-ul concursului"
orAani@a2iei coordonatoare
$nsign a&ards orAani@at de Naleriile No9lesse
S Premiu
Premiul
'* S 0ata '!'
S Numele %i ti-ul concursului"
orAani@a2iei coordonatoare
sectiunea _ REALI?ARI > RE?I0ENTIALEF Jn cadrul Anualei de Ar,itectur4 Timi%orene
Anualei Timi%orene de ar,itectur4 aata '!' orAani@ate de OAR :iliala Timi%oara %i
re;ista Dde ar,itectur4F -entru lucrarea O Cas4 -e 0eal
S Premiu
-remiu de excelen24
S Ex-o@i2ie
'!' decem9rie > ex-o@i2ie de -roiecte anuala timisoreana de arhitectura + a@ta A=<=
!* S 0ata '!!
S Numele %i ti-ul concursului"
orAani@a2iei coordonatoare
sectiunea _INTERIORF Jn cadrul Anualei de Ar,itectur4 Timi%orene Anualei Timi%orene de
ar,itectur4 aata '!! orAani@ate de OAR :iliala Timi%oara %i re;ista Dde ar,itectur4F
-entru lucrarea Romc,rono
S Premiu
-remiu de excelen24
* S 0ata '!
S Numele %i ti-ul concursului"
orAani@a2iei coordonatoare
sectiunea _INTERIORF Jn cadrul Anualei de Ar,itectur4 Timi%orene Anualei Timi%orene de
ar,itectur4 aata '! orAani@ate de OAR :iliala Timi%oara %i re;ista Dde ar,itectur4F
-entru lucrarea A-artament
S Premiu
nominali@are
&* S 0ata '!
S Numele %i ti-ul concursului"
orAani@a2iei coordonatoare
sectiunea _CASEF Jn cadrul Anualei de Ar,itectur4 Timi%orene Anualei Timi%orene de
ar,itectur4 aata '! orAani@ate de OAR :iliala Timi%oara %i re;ista Dde ar,itectur4F
-entru lucrarea ElacC on B,ite
S Premiu
-remiu de excelen24
)* S 0ata '!&
S Numele %i ti-ul concursului"
orAani@a2iei coordonatoare
Concurs Pensiune Jn A-useni, orAani@at de -re:ectura Lude2ului Al9a
S Premiu
men2iune
Uniunea European, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Paina $ / $