You are on page 1of 2

S.C. O&C SMART CONSTRUCT S.R.L.

J22/1221/2007
Construire locuinta !"#i"re$"uire teren#%antana# %osa setica# racor& 'a(e
naturale si racor& electric
)ene%iciar* +AR)U, -L-NA
Sat. Lunca Cetatuii# Co".Ciurea# $u&. .asi C./.01230# arcela 1A#Lot .
N.C.1722/7/1
4r. nr. 12 / 2011
/a(a* 5.T.A.C.
M-MOR.U T-+N.C 4-NTRU
OR6AN.,AR-A 5- SANT.-R
OR6AN.,AR-A .NC.NT-.
In acest scop se vor amenaja in incinta santierului, pe terenul neconstruit,
conform plansei A2 urmatoarele:
Caile de acces din strada
Platforma pentru depozitarea materialelor
Surse de energie
Vestiare, apa potabila, grup sanitar
Organizarea spatiilor pentru depozitarea temporara a materialelor,
masuri specifice pentru conservarea pe timpul depozitarii si evitarea
degradarilor
!asuri de protectie a vecinatatilor "transmisie a vibratiilor si socurilor
puternice, degajari mari de praf, asigurarea acceselor necesare#
$epozitarea uneltelor, sculelor necesare
Imprejmuirea, accesele si aleile
Accesul in incinta se va realiza pe portile actuale, pentru personal si auto
!aterialele de constructie cum sunt nisipul, pietrisul, otelul beton se vor
depozita in aer liber fara masuri speciale de protectie
Pentru depozitarea sculelor si a materialelor ce nu pot fi depozitate in aer
liber se va realiza o baraca din lemn
!aterialele vor fi procurate de beneficiar de la furnizorii specializati
%&ecutia constructiei se va realiza in regie proprie de catre beneficiar
Pentru asigurarea apei potabile si a energiei electrice pe perioada e&ecutiei
se va folosi bransamentul actual
Pe toat' perioada realiz'rii lucr'rilor se va p'stra ordinea (n )antier,
materialele de contruc*ie rezultate din demolarile partiale "c'r'mizi, lemn# se vor
depozita (n interiorul propriet'*ii
Imprejmuirea, accesele si aleile raman cele e&istente, precizate in planul de
situatie
+rimestrul I II
,una - 2 . - 2 .
$ecada - 2 . - 2 . - 2 . - 2 . - 2 . - 2 .
+imp de
e&ecutie
"zile#
,ucrari de organizare
de santier
2/ 0 0
Consolidare1construir
e infrastructura
./ 0 0 0
Consolidare1construir
e suprastructura
2/ 0 0 0 0
Acoperis 2/ 0 0
3inisaje interioare ./ 0 0 0
Instalatii interioare 2/ 0 0
3inisaje e&terioare 2/ 0 0
Sistematizare 2/ 0 0
MASUR. 5- 4ROT-CT.- A MUNC..
!asuri specifice de protectie a muncii precum si de prevenire si de stingere
a incendiilor, decurgand din natura operatiilor si te4nologiilor de constructie
cuprinse in documentatia de e&ecutie a obiectivului,a e&ecutia lucrarilor se vor
respecta masurile de protectie a muncii specifice domeniului constructiilor civile:
,egea 5/1-556 republicata in 2//-
7ormele de igiena a muncii
Instructiuni de securitatea muncii pentru activitatea de constructii
Alte acte normative privind securitatea si sanatatea la locul de munca
ALT- O)L.6AT.. AL- )-N-/.C.ARULU.
8eneficiarul va afisa la loc vizibil panoul de identificare a santierului,
conform !,PA+ nr .917 din -:/62///
,a terminarea lucrarilor de e&ecutie, beneficiarul va intocmi un proces
verbal de receptie si va informa, in termen de : zile, Primaria com Ciurea si
Inspectoratul ;udetean .AS. in Constructii
intocmit,
Ing. Luc7ian Sorin