You are on page 1of 202

ADINA BERCIU-DRGHICESCU

0
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
PERSONALITI ALE TIINELOR
INFORMRII I DOCUMENTRII
DIN SPAIUL ROMNESC
Adina BERCIU-DRGHICESCU
PERSONALITI ALE TIINELOR
INFORMRII I DOCUMENTRII
DIN SPAIUL ROMNESC
2008
os. Panduri, 90-92, Bucur!"i # 0$0%%&' ()*on+,a-. 02/.0/0.2&.10
E-2ai). di"ura3uni4uc56a7oo.co2
In"rn". 888.di"ura.uni4uc.ro
(7nordac"or. Emeline-Daniela Avram
Descieea CIP a Bi!"i#$ecii Na%i#na"e a R#&'niei
BERCIU-DRGHICESCU( ADINA
Personalit)i ale tiinelor informrii i
documentrii din s*a%i+" #&'nesc , Adina
Brciu-Dr9:7icscu # Bucur!"i. Edi"ura
Uni;rsi"9<ii din Bucur!"i, 2001
Bi4)io:r.
ISBN 9=1-9=&-=&=-$19-%
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
02C091D.929
$
CUPRINS
Cuvnt nainte ....................................................................................... =
Ge#-e Baic+"esc+ ................................................................................ //
I-na$i+s Ba$$./an/ ............................................................................... /&
I#an C0 Bian+ ........................................................................................ /$
Da&ian P0 B#-dan ................................................................................ 2$
Sa&+e" 1#n B+2en$.a" ....................................................................... 2=
E&an#i" B+c+%a .................................................................................... &&
Ti&#$ei Ci*ai+ .................................................................................... &=
I#ac.i& C)ci+n ................................................................................... 0$
C#ne"i+ Di&a-D)-an ........................................................................ 09
Nic#"ae Ge#-esc+-Tis$+ ...................................................................... $$
S*i+ C0 Hae$ ....................................................................................... %$
B#-dan Pe$iceic+ Hasde+ ................................................................... =/
Ne3a H#d#4 .......................................................................................... =9
A"e5and+-Sadi I#nesc+ ....................................................................... 1$
Nic#"ae I#-a ......................................................................................... 19
C#ns$an$in I0 6aad7a .......................................................................... 99
A+-+s$ Te!#ni+ La+ian .................................................................... /0$
I#an L+*+ .............................................................................................. ///
Ti$+ Mai#esc+ ...................................................................................... //$
A"e5and+ Od#!esc+ ............................................................................ //9
Di&i$ie Onci+" ..................................................................................... /2=
Ge$$a E"ena Ra""/ ................................................................................. /&&
A+e"ian Saced#%ean+ ......................................................................... /&=
Dan Si&#nesc+ ...................................................................................... /0$
Oes$ Ta8a"i .......................................................................................... /$&
Sa&+e" Te"e2i ........................................................................................ /$$
Ba!+ T.e#d#esc+ .............................................................................. /$9
Micea T#&esc+ .................................................................................... /%&
A"0 T9i-aa-Sa&+ca4 .......................................................................... /%9
1asi"e A"e5andesc+ Uec.ia ............................................................... /=$
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
CUVNT NAINTE
?ucrara d *a<9 s" consacra"9 ;i<ii !i ac"i;i"9<ii !"iin<i*ic
a rErFn"an<i)or !"iin<)or in*or29rii !i docu2n"9rii din sEa<iu)
ro2Gnsc din sco)u) a) HIIII-)a !i EGn9 Jn sco)u) HH.
N-a2 EroEus s9 o2a:i2 Ersona)i"9<i consacra" car au
c"i"ori", au dF;o)"a" !i au s)uKi" cu d9ruir, cu "rud9 !i a4n:a<i !"iin<)
docu2n"9rii Ercu2. 4i4)io)o:ia+4i4)io"cono2ia, ar7i;is"ica,
2uFo)o:ia+2uFo:ra*ia.
Prin 2unca )or, Erin :nroFi"a"a dona<ii)or )or !i Erin
sacri*iciu) )or au Jn9)<a" di*iciu) disciE)in)or, dar !i a) ins"i"u<ii)or
cu)"ura) a*rn". ar7i;, 4i4)io"ci !i 2uF E "ri"oriu) ro2Gnsc.
A-a2 aE)ca" cu Eio!ni !i rsEc" asuEra rErFn"an<i)or
d sa29 din do2nii) 2n<iona" car nu 2ai sun" Erin"r noi.
Nu a2 adus Jn Ea:ini) d *a<9 E ci a*)a<i Jn ;ia<9 doarc a2
considra" c9 nu Eo" ra)iFa o ErFn"ar o4ic"i;9 car s9 nu "rFasc9
u)"rior discu<ii E9r"ini"oar. Soco" c9 "r4ui s9 )9s92 is"oria !i
"i2Eu) s9 carn9 ;a)oara !i con"ri4u<ii) !"iin<i*ic a) *ic9ruia.
Cu a"G" 2ai 2u)" cu cG" "r9i2 Jn"r-o ;r2 Jn car scara ;a)ori)or
s" r9s"urna"9 !i i2Eos"ura !"iin<i*ic9 s a*)9 Jn )ar:u) i.
Ln a"n<ia noas"r9 s-au a*)a" !i sEa<ii) ins"i"u<iona) d in*or2ar
!i docu2n"ar. 4i4)io"ci), ar7i;) !i 2uF) c"i"ori" d ac!"i
rErFn"an<i. Pa:ini) d *a<9 rErFin"9 un o2a:iu adus )or, 2ari)or
oa2ni, -2E)ari )or ac"i;i"9<i !"iin<i*ic, didac"ic !i cu)"ura)
ds*9!ura"9 E "9rG2 na<iona) dar !i Jn a*ara :rani<)or Ro2Gnii.
1
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
PrFn"a )ucrar a2 in"n<iona" s9 o ra)iFF ca un
dic<ionar s)c"i; !i ca un Jndru29"or a) rErFn"an<i)or
!"iin<)or in*odocu2n"ar E car :nra<ii) ac"ua) nu "r4ui
s9-i ui" !i *9r9 d car acs"a nu ar *i a"ins ni;)u) ac"ua).
I-a2 s)c"a" E ci E car i-a2 soco"i" a *i ci 2ai
rErFn"a"i;i !i unii Eu<in cunoscu<i ca a;Gnd ErocuE9ri Jn
acs" do2nii. 4i4)io)o:i, 4i4)io:ra*i, 4i4)io"cono2i, 4i4)io*i)i,
ar7i;i!"i, *i)o)o:i "c. !i car au con"ri4ui" )a crara !i dF;o)"ara
ins"i"u<ii)or cu)"ura) ro2Gn!"i.
Ln dorin<a d a cra o i2a:in cG" 2ai co2E)"9 asuEra acs"or
Ersona)i"9<i, a2 s"ruc"ura" in*or2a<ii) as"*). I # da" 4io:ra*ic'
II # do2niu) d crc"ar !i con"ri4u<ii) !"iin<i*ic' III # 4i4)io:ra*ia
ErinciEa))or )ucr9ri' II # 4i4)io:ra*ia ErinciEa))or )ucr9ri, s"udii !i
ar"ico) dsEr Ersona)i"a"a rsEc"i;9 !i E car )-a2 *o)osi"
Jn ErFn"ara noas"r9.
A2 in"n<iona" ra)iFara unor M*i!-"iEN d dic<ionar
considrGnd c9 acs"a sun" c) 2ai indica" En"ru a sin""iFa o
in*or2a<i a"G" d a2E)9.
A2 c9u"a" s9 :9si2 *o"o:ra*ia *ic9rui rErFn"an" dar, Jn
ciuda s"r9danii)or noas"r nu a2 ru<i" s9 a*)92 *o"o:ra*ii)
"u"uror !i ) )iEssc Jn cG";a caFuri.
Din ErFn"9ri) noas"r ci"i"oru) Eoa" o4sr;a o ;ia<9
!"iin<i*ic9 !i cu)"ura)9 di;rs9, 4o:a"9 !i cu i2E)ica<ii Jn is"oria
cu)"ura)9 ro2Gnasc9.
Sun"2 con!"inn<i c9 nu a2 ru!i" Jn"o"dauna s9 s)c"92
cG" 2ai Kudicios 4i4)io:ra*ia )ucr9ri)or )or sau s9 ;a)u92 -ac"
con"ri4u<ii) !"iin<i*ic. Pn"ru acs" )ucru !i En"ru ;n"ua))
o2isiuni !i in-ac"i"9<i, *ir!"i d a)"*) Jn"r-o as2na )ucrar
co2E)-9 !i co2E)ica"9, n cr2 scuF ci"i"ori)or no!"ri.
Car"a s adrsaF9 sEcia)i!"i)or din do2niu) !"iin<)or in*or29rii
!i docu2n"9rii dar !i c)or car nu sun" sEcia)i!"i dar Jndr9:sc Jn
sc7i24 ar7i;), 2uF) !i 4i4)io"ci) ro2Gn!"i !i s"r9in doEo"ri;9.
9
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
Sun"2 d as2na con!"in<i c9 )ucrara nu aduc
con"ri4u<ii !"iin<i*ic !i nici nu Er"ind a *i ori:ina)9, a
4aFGndu-s E ca c au scris ac!"i rErFn"an<i !i 2ai a)s E
ca c s-a scris dsEr i, cu2 i-a rcE"a" Eos"ri"a"a.
A2 insis"a" asuEra asEc")or ncunoscu" sau 2ai Eu<in
!"iu" din ac"i;i"a"a acs"or Ersona)i"9<i a) cu)"urii ro2Gn!"i.
Crd2 c9 *or"u) nos"ru d a s)c"a, sin""iFa !i criona acs"
Eor"r" a) 2ari)or noas"r Ersona)i"9<i ;a cons"i"ui un ins"ru2n"
d )ucru u"i) a"G" s"udn<i)or, 2as"ranFi)or, doc"oranFi)or, cG" !i
oric9ri Ersoan car aErciaF9 Jnain"a!ii c au "rudi" !i au
ridica" di*icii a) cu)"urii na<iona).
Pn"ru s"udn<ii car s *or2aF9 En"ru a )ucra Jn do2niu)
4i4)io)o:ic, ar7i;is"ic !i 2uFo)o:ic, cG" !i En"ru )ucr9"orii din
acs" do2nii, )ucrara d *a<9 Eoa" sr;i drE" surs9 d
in*or2ar dar !i ca "29 d r*)c<i !i 2od) d ur2a".
/0
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
BAICULESCU( GEORGE
Cn. /900, sa"u) Ru4)a, Kud. BuF9u # 2. /9=2, Bucur!"iD
I. A4so);n" a) ,acu)"9<ii d ?i"r !i ,i)oFo*i din Bucur!"i.
A )ucra" Jn Bi4)io"ca Acad2ii Ro2Gn ;r2 d 0& d ani
C/922-/9%$D *iind E rGnd. 4i4)io"car, dirc"or, !* d sc"or, !*
d sc<i !i Jn *ina) consu)"an" !"iin<i*ic EGn9 Jn /9=2.
II. SEcia)is" Jn 4i4)io)o:i !i 4i4)io"cono2i, 4i4)io:ra*,
is"oric )i"rar, Eu4)icis", "a"ro)o:.
A co)a4ora" )a r;is" ro2Gn!"i cu2 ar *i. Cluza
bibliotecarului, Universul Literar, Neamul Romnesc, Revista
Fundaiilor Regale, Contemporanul. A Eu4)ica" di<ii co2n"a"
a) oEr)or )ui. Nico)a ,i)i2on, Ion ?uca Cara:ia), Iasi)
A)csandri, Ion H)iad R9du)scu, Nico)a B9)cscu, Gri:or
A)-andrscu.
A scris dsEr Eu4)ica<ii) Eriodic ro2Gn!"i !i a ra)iFa"
o 4i4)io:ra*i a Ersi ro2Gn!"i. A di"a" !i coordona" Jn /9&2,
Buletinul bibliografic lunar a) Bi4)io"cii Acad2ii Ro2Gn.
III. Biblioteca cademiei Romne! Buletin bibliografic
lunar, /9&2.
Bibliotecia cademiei R"R! #$%&'#(%&! Cartea
Centenarului, Bucur!"i, Edi"ura Acad., /9%1 Ccoordona"or
G. Baicu)scuD.
/2
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
Contribuia Bibliotecii cademiei la dezvoltarea
culturii )i )tiinei romne)ti. Ln. MS"udii !i Crc"9ri
Bi4)io)o:icN, /9%/, //, E. 2=-&1.
Fondul de publicaii periodice ale Bibliotecii cademiei.
Ln. MS"udii !i Crc"9ri Docu2n"ar d Bi4)io)o:iN,
/9%=, nr. 2-&, E. 219-29&.
Ioan E)iad R9du)scu, "crieri politice, sociale )i
lingvistice, di<i Jn:riKi"9 d Gor: Baicu)scu,
Craio;a, Scrisu) Ro2Gnsc, *.a., 210 E.
*ublicaiile periodice romne)ti +ziare, gazete, reviste,,
"o2 II, Catalog alfabetic! #(-&'/9/1, dscrir
4i4)io:ra*ic9 d G. Baicu)scu, Gor:"a R9duic9,
Noni)a >no*ri, Edi". Acad., Bucur!"i, /9%9, 1=/ E.
CJn co)a4orar cu Gor:"a R9duic9, Noni)a >no*riD.
.asile *rvan +#$$/'#(/&,. Bi4)io:ra*ia Jn"oc2i"9 d
G. Baicu)scu, Corn)ia Gi)o"ranu, Doro"7a Gsu,
Bucur!"i, /9$=, 10 E.
II. Bu)u<9, G7or:7, P"rscu, Iic"or, 0aleria bibliologilor
romni, *ortrete, (Gr:o;i!", Edi"ura Bi4)io"7ca, 200&,
E. $&-$0.
>no*ri, Noni)a, 0eorge Baiculescu! 1ate bibliografice.
Ln. MR;is"a 4i4)io"ci)orN, HHI, nr. 9, /9=2, E. $$1-$%/.
/&
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
BATTH:AN:( IGNATIUS
Cn. /=0/ # 2. /= noi24ri /=91, A)4a Iu)iaD
I. S"udii )a GraF !i )a SanaEo)innair, doc"or Jn "o)o:i
ro2ano-ca"o)ic9.
Ln /=10 a *os" nu2i" EiscoE a) (ransi);anii d J2E9r9"asa
Aaria (rFa C/=00-/=10D. ,unc<i E car a d<inu"-o EGn9 )a
s*Gr!i"u) ;i<ii. i-a s"a4i)i" sdiu) )a A)4a Iu)ia.
II. Au"or d )ucr9ri d is"ori c)Fias"ic9, 4i4)io*i).
Co)c<ionar d 2anuscris !i c9r<i, Eossor a) uni 4i4)io"ci cu
rari"9<i 4i4)io*i).
Ln Erioada /=92-/=90 s-a a2naKa" >4sr;a"oru) as"rono2ic
!i 4i4)io"ca Jn c)9dira uni *os" 4isrici "rini"arin din A)4a Iu)ia.
Ins"i"u"u) As"rono2ic !i 4i4)io"ca s-au *onda" )a &/ iu)i /=91.
Prin "s"a2n", I:na"ius Ba""76an6 dona co)c<ii) Ersona).
2anuscris, "iE9ri"uri, 2ond, scoici, 2inra), MEro;incii (ransi);ania
!i 4isricii ro2ano-ca"o)icN ad2inis"ra" d EiscoEia ro2ano-
ca"o)ic9 din A)4a Iu)ia.
Pn"ru 4una ds*9!urar a Ins"i"u"u)ui As"rono2ic !i a
Bi4)io"cii, a dona" !i a)" 4unuri 2o4i) !i i2o4i) Jn ;a)oar d
&1.200 *)orini. A s"a4i)i" !i r:u)a2n"u) d *unc<ionar a) )or,
Jnda"oriri) an:aKa<i)or car rau. dirc"or, aKu"or a) as"rono2u)ui
c a;a :riK9 !i d 4i4)io"c9, Jn:riKi"or car ra 2canic !i
)9c9"u!. S-a s"a4i)i" !i sa)ariu) acs"ora car Ero;na din
;ni"uri) 4unuri)or i2o4i)iar dona".
/0
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
Din "s"a2n" s Eoa" o4sr;a *or"u) EiscoEu)ui d-a
)un:u) a /1 ani cG" a ocuEa" acas"9 *unc<i C/=10-/=91D d a
cra ins"i"u<ii cu)"ura) E car s9 ) Eun9 )a disEoFi<ia Jn"r:ii
soci"9<i, *9r9 nici o discri2inar r)i:ioas9.
Prin "s"a2n" EiscoEu) a )9sa" 10.000 d *)orini r7nani
En"ru cons"i"uira ,unda<ii a) c9ri scoE ra ac)a d Ma aduc
*o)os 4isricii !i Ero;incii (ransi);ania, c9rora s9 ) Era29rasc9
Ers"i:iu)N.
A *onda" un Ins"i"u" as"rono2ic !i a da" Bi4)io"cii sa)
Ear"icu)ar o ds"ina<i Eu4)ic9. MBi4)io"ca s9 *i dsc7is9 oricui
Jn casuri) s"a4i)i"N. Prin"r ;a)ori) i s a*)9 *i) din c)4ru)
Code2 ureus din sco)u) a) IH-)a !i nu2roas incuna4u) !i
2anuscris. In;n"ar) ins"i"u"u)ui !i a) Bi4)io"cii din /12/-/12&
cons2naF9 *ondu) d car" )a aEro-i2a"i; /1.000 ;o)u2.
A *9cu" 2ici)or 4i4)io"ci a) c9)u:9ri)or iFui<i, nu2roas dona<ii.
II. 7""E.++888.4i4na".ro+"aEa/.E7E'
7""E.++888.4i4na".ro+"aEa2.E7E. # Din is"oria
Bi4)io"cii ,,Ba"76anu2N "aE) I, E. /-0 !i "aEa II #
E. /-&.
/$
BIANU( IOAN C0
Cn. 1 sE"24ri /1$%, ,9:",
Kud. A)4a # 2. /& *4ruari /9&$, Bucur!"iD
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
I. >ri:inar din sa"u) ,9:" d E ;a)a (Grna;)or. A
s"udia" )a B)aK !i Bucur!"i.
C)as) Eri2ar !i )ica) )-a *9cu" )a B)aK und )-a a;u"
Ero*sor E (i2o"i CiEariu !i E Ioan Aicu Ao)do;anu.
?a Bucur!"i a ur2a" cursuri) ,acu)"9<ii d ?i"r, und a
*os" inscris c7iar d dcanu) d a"unci Au:us" (r4oniu ?aurian,
Jn ur2a rco2and9rii Eri2i" d )a Ioan Aicu Ao)do;anu,
E9rin") s9u sEiri"ua).
Ca s"udn" a )ucra" )a Bi4)io"ca Uni;rsi"9<ii Bucur!"i !i
)a Bi4)io"ca Acad2ii Ro2Gn.
?a *acu)"a" i-a a;u" ca Ero*sori E B. P. Hasdu !i A).
>do4scu, car )-au sEriKini" aEoi s9 )ucrF Jn Bi4)io"ca
Acad2ii, ca 4i4)io"car # ar7i;is" din /1=9 !i EGn9 )a 2oar"a
sa, sur;ni"9 Jn /9&$, dci "i2E d $= d ani. COD Ln /110 a
d;ni" Dirc"oru) Bi4)io"cii Acad2ii.
DuE9 *acu)"a" s-a sEcia)iFa" Jn !"iin< *i)o)o:ic )a Ai)ano
!i Paris, und a o4<inu", Erin concurs, cG" o 4urs9 d s"udii. A
;iFi"a" nu2roas 4i4)io"ci, ar7i;, 2uF ,,d )a Aosco;a EGn9
)a >-*ord !i d )a NaEo) EGn9 )a Ha24ur:N.
Ln I"a)ia )-au a"ras Jn 2od dos4i" 4i4)io"ci), ar7i;) !i
2uF). A9r"urisa c7iar ) Jn"r-o scrisoar. ,,Aai 2u)" dcG"
cursuri) 2ari)or *i)o)o:i E car ) ur2a2, 29 a"r9:au Jns9
2ari) or:aniF9ri a) 4i4)io"ci)or, ar7i;)or, 2uF)or, car )a
noi )iEsau cu "o"u) sau rau nu2ai Jn s"ar d 2ods"
JncEu"uri, i2Ero;iFa" din r929!i<) r9F)< sc9Ea" din
;a)uri) Er9E9di"oar a) "rcu"u)ui. IiFi"Gnd acs" a!F92in"
JncEGnd d )a Ai)ano, und )ucras2 Jn 4i4)io"ci) din Ea)a"u)
/1
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
Brra !i 2inuna"a ,,A24roFianaN, *onda"9 d Boro2i, EGn9
dEar" )a NaEo), "rcGnd Erin Gno;a, In<ia, ,)orn<a,
Ro2a, ;da2 cu Ka) cG" n )iEsau nou9, aici acas9N.
Carira sa Ero*siona)9 a cons2na" !i JndE)inira a)"or
*unc<ii sau a"ri4u<ii d car s-a ac7i"a" )a *) d con!"iincios.
Ero*sor d )icu, Ero*sor uni;rsi"ar, dEu"a" Jn Par)a2n",
224ru a) Acad2ii Ro2Gn, Er!din" a) i.
Pro*sor scundar, )a )icu) ,,S*. Sa;aN din Bucur!"i,
Ero*sor uni;rsi"ar din /902 )a ,acu)"a"a d ?i"r !i ,i)oFo*i,
ca"dra d Is"oria )i"ra"urii ro2Gn a Uni;rsi"9<ii din Bucur!"i
Ca *os" !*u) acs"i Eri2 ca"drD.
A24ru corsEondn" a) Acad2ii Ro2Gn din /11=,
"i"u)ar din /902 !i Pr!din" a) i Jn"r /929-/9&2' !i aEoi din
/9&2 !i EGn9 )a 2oar" a *os" ;ic Er!din".
A Ear"iciEa" )a "oa" Con:rs) in"rna<iona) ):a" d
!"iin<) *i)o)o:ic, d 4i4)io"cono2i !i car". Ln /920 a
Jn*iin<a" Asocia<ia Bi4)io"cari)or din Ro2Gnia a c9rui Er!din"
a *os" EGn9 )a 2oar". Ln ac)a!i an a a;u" )oc, Jn Bucur!"i,
Eri2u) Con:rs na<iona) a) 4i4)io"cari)or )a car a Ear"iciEa".
Iar Jn /92% "ri2i"a )a Pra:a, )a Con:rsu) in"rna<iona) a)
4i4)io"cari)or !i a2ici)or c9r<ii, co2unicara Les bibliote3ues de
Roumanie *9cGnd cunoscu"9 as"*) Es" 7o"ar 4i4)io)o:ia ro2Gnasc9.
Ln Bucur!"i, Jn sc"oru) / -is"9 o s"rad9 car Ji Eoar"9
nu2). Ioan Bianu.
II. SEcia)is" !i MEr*c" cunosc9"or a) )i"ra"urii ro2Gn!"i
;c7iN, di"or d 2anuscris, sEcia)is" Jn Ero4)2 d 4i4)io)o:i
!i 4i4)io"cono2i, 4i4)io*i) Easiona", rudi".
i-a consacra" ca 2ai 2ar Ear" din ;ia<9 !i din ac"i;i"a"a
sa or:aniF9rii Bi4)io"cii Acad2ii Ro2Gn, *iind ,,Jn"2i"oru)
c) ad;9ra", E9Fi"oru) s"a"ornic !i 7arnicu) s"r9Kr a) iN CN. Ior:aD.
/9
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
A s)uKi" Bi4)io"ca Acad2ii cu a4n:a<i !i 2ods"i, cu
ri:oar !i cu un d;o"a2n" in"ra" Jn ):nd9. A *os" ErocuEa" d
or:aniFara !i J24o:9<ira *ondu)ui i d c9r<i *iind ac7iFi<iona"
Es" $00000 d ;o)u2, 2ii d 2anuscris, s"a2E, scrisori,
Eriodic, 79r<i "c.
DsEr ac"i;i"a"a sa )a Bi4)io"ca Acad2ii, >c"a;ian
Go:a sEuna ur29"oar). MS"9EGn !i 2aKordo2, a E"rcu" su4
acs" Fiduri ;c7i, adunGnd c9r<i d aFi !i 2Gin Es" o
Ku29"a" d sco). Nu -is"9 co)< E car s9 nu-) *i c7i4Fui", *oai
Jn 4i4)io"c9 E car s9 nu o *i a"ins. Nu2ai cin i-a ;9Fu"
d:") a)uncGnd cu sa;oar E Er:a2n"u) unui ;c7i codic
a) )i24ii ro2Gn... nu2ai ac)a ;a Eu"a aErcia co2E"n<a,
2unca !i Ea"i2a no4osi"u)ui co)c<ionar a) na2u)ui. Su4
2Gini) )ui, din"r-un 2a)d9r d c9r<i r9;9!i", duE9 $= d ani d
nJn"rruE"9 Eri;:7r, aEroaE un 2i)ion d ;o)u2 s-au a!Fa"
Jn ra*"uri) nJnc9E9"oar a) Acad2ii.N C>c"a;ian Go:aD
MA adus Jn !"iin<a c9r<ii o concE<i 4i4)io"cono2ic9
c)ar9N' a rd*ini" concE"u) d 4i4)io"c9 a Acad2ii. As"*) Jn
/110 a )a4ora" !i aEoi a aE)ica" Regulamentul pentru Biblioteca
cademiei. Acs"a d*ina cadru) or:aniFa"oric :nra). cons"i"uira
co)c<ii)or 4i4)io"cii. I2Eri2a" !i Co)c<ii SEcia)' or:aniFara
unui Ca"a)o: crono)o:ic a) "u"uror c9r<i)or "iE9ri" Jn Ro2Gnia
EGn9 )a anu) /1$0' ;a)ori*icara co)c<ii)or' r)a<ii) cu Eu4)icu).
Ln /11$ Erin *or"uri) sa) !i a) )ui Ion G7ica CEr!din")
Acad2ii Ro2GnD s-a Eu4)ica" Legea depozitului legal car
aduca & -2E)ar din "o" c s "iE9ra, :ra"ui", )a Bi4)io"ca
Acad2ii. c9r<i, Eriodic, 79r<i, "i24r "c.
Ln /11% s :Gnda, !i c7iar a Eus E 7Gr"i, )a un Eroic"
En"ru cons"ruira unui Ea)a" consacra" Mad9Eos"irii unor ins"i"u<ii
na<iona) # 4i4)io"ca, 2uFu) !i ar7i;)N !i a "rcrii acs"ora
su4 ad2inis"rara Acad2ii.
20
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
Ln /90/ a ErFn"a" Jn Adunara DEu"a<i)or un *roiect de
lege Erin car Pa"ri2oniu) Bi4)io"cii Cn"ra) a S"a"u)ui ra
"rans*ra" Jn "o"a)i"a" Acad2ii Ro2Gn car d;na as"*)
4i4)io"c9 Eu4)ic9 !i 4i4)io"c9 na<iona)9.
Ln /90& a a!Fa" c9r<i) din Bi4)io"ca Acad2ii E *or2a"'
aEoi a sEara" c9r<i) d Eriodic' a in"rodus sis"2u) d
c)asi*icar >""o Hard8i: Ca) Bi4)io"cii Uni;rsi"9<ii din Ha))D'
Jn /9/$ a in"rodus c)asi*icara Fci2a)9 uni;rsa)9.
A Eus 4aF) ac"i;i"9<ii 4i4)io:ra*ic a Bi4)io"cii Acad2ii
Ro2Gn, cGnd a *os" Jns9rcina" d E)nu) Acad2ii cu )a4orara
unui E)an 4i4)io:ra*ic. As"*) Jn /19$ a EroEus un E)an d Bibliografie
naional retrospectiv cu "ri do2nii. /. Bibliografia Romneasc
.ec4e # /$01-/1&0, duE9 /1&0, !i car" ;c7 s"r9in9. 2.
Bibliografia periodicelor' &. Bibliografia manuscriselor )i
documentelor.
Ln anii /190-/19% a cu2E9ra" "rnu) d 2 7a !i cas) und
s a*)9 !i as"9Fi Acad2ia !i Bi4)io"ca i CCa)a Iic"orii, nr. /2$D.
Ln /191 a dsc7is Eri2a sa)9 d )c"ur9 cu &2 d )ocuri !i o
sa)9 d s"udira 2anuscris)or !i docu2n")or d 1 )ocuri.
?Gn:9 dEoFi"u) d 2anuscris Ioan Bianu !i-a a2naKa" un
2ods" aEar"a2n" und a )ocui" EGn9 a 2uri" Co4iciu) ;r2ii
i2Euna ErFn<a Jn Er2ann<9 a consr;a"oru)uiD.
Din /191 a JncEu" ra)iFara Bibliografiei Romne)ti
.ec4i, co)a4orGnd cu Nr;a Hodo! !i A). Sadi Ionscu, cu car a
ra)iFa" !i Bibliografia periodicelor.
Din /199 a Eu4)ica" Catalogul manuscriselor romne)ti,
& ;o)u2 co)a4orGnd cu A-n" P"ru<, R2us Caraca!,
G7.Nico)aiasa. Indicii au *os" Jn"oc2i<i d "Gn9ru) Iasi) PGr;an.
>Era sa cuErind )ucr9ri d *i)oFo*i, is"ori !i cri"ic9
)i"rar9, d *o)c)or, 4i4)io:ra*ii, di"9ri d "-", d9ri d sa29, raEoar",
discursuri "o"u), Jnsu2Gnd cca. &0$ "i")uri. C9r"urar !i 2ar ro2Gn.
2/
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
Es" considra" cra"oru) !co)ii na<iona) d 4i4)io"cono2i
!i 4i4)io:ra*i, "rans*or2Gnd Bi4)io"ca Acad2ii Jn cn"ru)
ac"i;i"9<ii d docu2n"ar din Ro2Gnia.
Ca rErFn"an" a) *i)o)o:ii ro2Gn!"i a *os" ErocuEa" d
r*or2a or"o:ra*ii )i24ii ro2Gn E car a ra)iFa"-o Jn /900. A
)a4ora" nu2roas s"udii dsEr )i"ra"ura ro2Gnasc9 ;c7, a
Ero2o;a" crc"9ri) d *o)c)or !i cu carac"r "no:ra*ic. A ini<ia"
Eri2a sri d Eu4)ica<ii d acs" :n. 1in viaa poporului romn.
Considra c9 Mun 2ar dar d )a Du2nFu s" aca ca)i"a" a
na2u)ui nos"ru car s" Jn<)Eciuna, cu2E9"u). Acs" cu2E9" !i
acas"9 Jn<)Eciun s-au 2ani*s"a" Jn"o"dauna, a"G" Jn dF;o)"ara
noas"r9 cu)"ura)9 !i )i"rar9, cG" !i Jn ca Eo)i"ic9N.
DsEr Ioan Bianu, Nico)a Ior:a scria Jn ;o)u2u) 5ameni
care au fost. Ms-a dus Jn"2i"oru) c) ad;9ra", E9Fi"oru) s"a"ornic,
cins"i"u) !i 7arnicu) s"r9Kr a) c9r<i)or C...D Jnsu!i su*)"u) ;iu a)
Acad2ii Ro2Gn. Pu) i "u")ar, ;iu aco)o En"ru "rni"a"N.
III. *oezia satiric la romni +6ez de licen,, Bucur!"i,
Acad2ia Ro2Gn9, /11/.
*redice fcute de la praznice mari de ntim 7vireanul,
8itropolitul Ungrovla4iei, #&-('#&#%, Bucur!"i,
(iE. C9r<i)or Bisric!"i, /11%, HHH Q 2/1 E. CRErod.
!i Jn:riK. d I. BianuD.
*saltirea 9n versuri de 1osoftei 8itropolitul 8oldovei,
#%&#'#%$%, Bucur!"i, Acad2ia Ro2Gn9, /11=,
?II Q $2% E. CRErod. !i Jn:riK. d I. BianuD.
*altirea "c4eian +#:$/,, Bucur!"i, Ins"i"u"u) d
Ar" Gra*ic MCaro) GR4)N, /119, HIIII Q $&0 Q $2%
E. CrErod. d I. BianuD.
5rtografia limbii romne, Bucur!"i, Ins"i"u"u) d Ar"
Gra*ic MCaro) GR4)N, /199.
Iasi) A)csandri, *asteluri. /1%2-/1=0. Cu o Er*. d
I. Bianu, Bucur!"i, ?on A)ca)a6, /900, /01 E.
22
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
Bibliografia Romneasc .ec4e, +#;-$'#$<-,, ;o). I
C/$01-/=/%D, /90&' ;o). II C/=/%-/101D, /9/0, CJn
co)a4orar cu Nr;a Hodo!D' ;o). III C/109-/1&0D,
/9/2-/9&0' $=2 E. Q IH E)an!.
1espre introducerea limbii romne)ti 9n biserica
romnilor # discursu) d rcE<i Jn Acad2ia Ro2Gn9,
sus<inu" Jn /900.
8omente culturale, Bucur!"i, ?on A)ca)a6, /900.
Catalogul manuscriselor romne)ti, "o2. I, II, III C/-=21D,
Bucur!"i, Acad2ia Ro2Gn9, /90=-/9&/ CJn co)a4orar
cu A-n" P"ru<, R. Caraca! !i G7. Nico)aiasaD.
dministraia cademiei Romne 9n #(-('#(#-!
Raport, Bucur!"i, /9/0, = E.
Localul Bibliotecii cademiei, Bucur!"i, /9/0, $ E.
*agini de vec4e scriere romneasc, Bucur!"i, Car"a
Ro2Gnasc9, /92/ CJn co)a4orar cu N. Car"oKanD
=nceptorii cademiei Romne la #$%% )i #$%&.
Cu;Gn"ar )a Acad2ia Ro2Gn9, Bucur!"i, /922, 9 E.
=ntrebarea cre)tineasc, tiprit de 1iaconul Coresi
9n Bra)ov la #;%-, Bucur!"i, Cu)". Na<iona)9, /92$,
/ *oai Q &2 E. CrErod. !i Jn:riK. d I. BianuD.
*ravila "finilor postoli, tiprit de 1iaconul Coresi
9n Bra)ov 9ntre #;&-'#;$-, Bucur!"i, Cu)". Na<iona)9,
/92$, 2 *oi Q 20 Ea:. CrErod. !i Jn:riK. d I. BianuD.
lbum de paleografie romneasc CScrir c7iri)ic9D,
Bucur!"i, Cu)"ura Na<iona)9, /92% CJn co)a4orar cu
N. Car"oKanD.
>coala Romn de la Roma. Ln. ,,Ana)) Acad.
Ro2GnN, /92=-/921, "o2. H?IIII, E. 2/-29.
cademia romn )i biblioteca ei. Ln. ,,Boa4 d
GrGuN, Bucur!"i, an I, nr. /, /9&0, E. /-//.
Lucrul apostolesc! postolul, tiprit de 1iaconul Coresi
9n Bra)ov la anul #;%<, Bucur!"i, Cu)". Na<iona)9, /9&0,
HIII Q %&2 E. CRErod. !i Jn:rK. d I. BianuD.
2&
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
II. Bu)u<9, G7or:7, Civilizaia bibliotecilor, Bucur!"i,
di". Encic)oEdic9, /991, E. //0-//%.
Bu)u<9, G7or:7, P"rscu, Iic"or, Bibliologie romneasc!
7dei! *ortrete! Controverse, (Gr:o;i!", Edi". Bi4)io"7ca,
2001, E. &2-&%.
Caracos"a, D., "crieri alese, ;o). II, /911, ;o). III, /990.
C7indri!, Ioan, Regele crilor. Ln. ,,As"ra 4)9Kan9N,
HI, nr. /, 200%, E. %.
Cr9ciun, Ioac7i2, 1oi bibliologi romni? 7oan Bianu
)i l! "adi 7onescu, C)uK, /9&=.
Du2i"ra!, D., 7oan Bianu @ specte inedite din perioada
tinereii +#$;%'#$&%D. Ln. ,,Anna)s Uni;rsi"a"is AEu)nsis,
Sris His"orica, /0+I, 200%, E. 20$-2/%.
Anciclopedia istoriografiei romne)ti, Bucur!"i, Edi"ura
"iin<i*ic9 !i Encic)oEdic9, /9=1, E. $9.
G9)9<anu, Corn)ia, Contribuii bibliologice )i cercetri
de ar4iv, C)uK-NaEoca, /99$.
Ao)do;anu, Ia)riu, 1ezvoltarea Bibliotecii cademiei
Republicii "ocialiste Romnia de la perioada clasic
+7oan Bianu, la perioada modern, Bucur!"i, Edi"ura
Uni;rsi"9<ii, /9=1.
"crisori ctre 7oan Bianu, di<i, Er*a<9, no", Aari"a
Croicu !i P"r Croicu, ;o). I-II, Bucur!"i, Edi"ura
Ainr;a, /9=0-/910.
Si2onscu, Dan, 7oan Bianu @ bibliograf. Ln. ,,S"udii !i
crc"9ri d docu2n"ar !i 4i4)io)o:iN, nr. 2-&, /9%=.
S"r2E), Ga4ri), 7oan Bianu +#$;%'#(<;,. Ln. ,,S"udii
d Bi4)io)o:i !i "iin<a in*or29riiN' Bucur!"i, /+ /99$,
/99%, E. /01-/$2.
(odorscu, Bar4u, 7storia bibliografiei romne, Bucur!"i,
/9=2.
7""E.++ro.8iSiEdia.or:.+8iSi+Ioan3Bianu
7""E.++888.4i4)acad.ro+-EoFi<ii+Bianu+4ianu.7"2)
20
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
7""E.++888.4ar.acad.ro+-EoFi"ii+Bianu+202+4ianu2.7")2
2$
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
BOGDAN( DAMIAN P.
Cn. / iu)i /90=, Bu"!"i CaFi UcrainaD # 2. /910, Bucur!"iD
I. S"udii suErioar )a Bucur!"i, a4so);ind ,acu)"a"a d
?i"r !i ,i)oFo*i !i coa)a suErioar9 d ar7i;is"ic9 C/9&0D.
MDoc"or Jn is"ori C/9&&D, doc"or docn"' asis"n" )a Ca"dra d
Is"oria s)a;i)or a Uni;rsi"9<ii Bucur!"i, C/9&$-/902D, Ero*sor d
Ea)o:ra*i s)a;9 )a coa)a SuErioar9 d ar7i;is"ic9 C/902-/9$0D !i
)a ,acu)"a"a d Is"ori a Uni;rsi"9<ii Bucur!"i, C/9$/-/9=0D. A24ru
*onda"or a) Asocia<ii s)a;i!"i)or.N
II. Is"oric, s)a;is", Ea)o:ra*, diE)o2a"is", au"or a nu2roas
s"udii d diE)o2a"ic9 ro2Gnasc9.
Con"ri4u<ii r2arca4i) Jn do2niu) diE)o2a"icii s)a;o- ro2Gn
!i a) Ea)o:ra*ii s)a;on.
III. 8anual de paleografie slavo'romn, Bucur!"i, /9&%,
/9& E. Q $2 E). CJn co)a4orar cu Hnri S"7a)D.
1in paleografia slavo'romn, Er*a<9 )a MDocu2n"
Eri;ind Is"oria Ro2GniiN, ;o). I, Bucur!"i, /9$%, E. =9-
/01.
1iplomatica slavo'romn, Er*a<9 )a MDocu2n" Eri;ind
Is"oria Ro2GniiN, ;o). II, /9$%, E. $-/%0.
Compendiu al paleografiei romno'slave' ;o). I-II,
Bucur!"i, Edi"ura Acad2ii, /9%9, /$2 E.
2=
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
*aleografia slavo'romn! 6ratat, lbum, Bucur!"i,
Edi"ura Acad2ii, /9=1, &9/ E.
II. Anciclopedia istoriografiei romne)ti, E. %0.
21
1ON BRU6ENTHAL( SAMUEL
Cn. 2% iu)i /=2/, (Gr:u) Nocric7,
)Gn:9 Si4iu # 2. 9 aEri)i /10&, Si4iuD
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
I. A ur2a" !coa)a Jn <inu"uri) na"a) !i aEoi s"udii)
uni;rsi"ar d drE" )a Uni;rsi"9<i) din Tna !i Ha)). A ocuEa" aEoi
E rGnd, Jna)" *unc<ii Jn car a *os" nu2i" d J2E9r9"asa Aaria (rFa
C/=00-/=10D. scr"ar a) Gu4rniu)ui (ransi);anii, d):a" a) na<iunii
s9s!"i, consi)ir :u4rna2n"a), co2i" a) sa!i)or Cco2s sa-oru2D.
Ln anu) /=%2 a *os" ridica" )a ran:u) d 4aron a) I2Eriu)ui.
AEoi Jn /=%$ a *os" nu2i" Pr!din" a) canc)arii au)ic aEoi
Pr!din" a) Gu4rniu)ui !i Jn *ina) a ocuEa" d2ni"a"a ca 2ai
Jna)"9. :u;rna"or a) (ransi);anii C/==0-/=1=D. i-a s"a4i)i"
sdiu) ad2inis"ra"i; c7iar Jn Ea)a"u) s9u d )a Si4iu Cac"ua)u)
AuFu Na<iona) BruSn"7a)D.
Ln ianuari /=1=, L2E9ra"u) Iosi* a) II-)a, *iu) Aarii (rFa
)-a Ensiona" ca c )-a suE9ra" *oar" "ar E 4aron !i )-a
d"r2ina" s9 s r"ra:9 Jn"r Er<ii co)c<ii)or !i 4i4)io"cii sa).
Ca Jna)" *unc<ionar i2Eria) co2Eor"a2n"u) s9u a *os"
irEro!a4i). D a)"*) concE<ia sa dsEr s)uK49 ra ur29"oara.
CUD ,,Jn "oa" sr;icii), *9r9 -cE<i *icar "r4ui s9-!i
JndE)inasc9 EroErii) a"ri4u<ii cu ca 2ai 2ar rG;n9, *9r9 a-!i
29sura 2unca nici Jn or, nici Jn Fi), ci, di2Eo"ri;9, cGnd
cin;a ar o sarcin9 d JndE)ini" *icar "r4ui s9-!i adun
"oa" *or<) En"ru a o *c"ua Eo"ri;i" a!"E"9ri)or !i
Jnda"oriri)or sa)U Cui nu-i E)ac s9-!i s)uKasc9 Ea"ria !i
conc"9<nii, cin nu s si2" Jnsu*)<i" d un )an dos4i" d a
ac<iona Jn in"rsu) 4in)ui Eu4)ic, nu-i *9cu" s9 *i *unc<ionarU
In"rs) Ersona) d oric :n duc d rGE9 "oa" "r4uri)
s"a"u)ui !i sun" o cri29 d nir"a" En"ru un *unc<ionar Eu4)icN.
A *os" c) 2ai i2Eor"an" rErFn"an" a) i)u2inis2u)ui s9ssc.
&/
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
II. Turis", o2 Eo)i"ic, iu4i"or d ar"9, )i"ra"ur9, 2uFic9,
4i4)io*i) !i co)c<ionar Easiona".
Co)c<ii) 4aronu)ui cons"au din. "a4)ouri, s"a2E !i :ra;uri,
2ond !i 2da)ii, 4i4)io"c9, cu c9r<i rar, 2anuscris, incuna4u),
Eis ar7o)o:ic !i au *os" aduna", c) 2ai 2u)" Eis, Jn
Erioada /=$9-/==0, cGnd s-a a*)a" 2ai 2u)" )a Iina.
R!din<a sa d ;ar9 s a*)a )a Si4iu, Jn"r-un Ea)a" cons"rui"
Jn"r /==9-/=1$ Jn s"i)u) Eocii, 4aroc, cu a)i cu ar4ori d sEcii
rar, cu 4aFin !i *Gn"Gni, :r9dini, a;Gnd o suEra*a<9 d /% 7a.
Aici au *os" ad9Eos"i" co)c<ii) 4aronu)ui.
Ca 2ai 2ar Ear" s a*)9 as"9Fi Jn Ea"ri2oniu) AuFu)ui
BruSn"7a) din Si4iu.
Pinaco"ca con<ina c) 2ai ;a)oroas Eis din co)c<ia
4aronu)ui, "a4)ouri d o -cE<iona)9 ;a)oar d )a Rna!"ra
i"a)ian9 EGn9 Jn Eoca Rococo-u)ui. Acs"a au adus !i *ai2a
in"rna<iona)9 a AuFu)ui !i au *os" dsc7is Eu4)icu)ui Jnc9 din
/=90 cu & ani Jnain" d inau:urara 2uFu)ui ?u;ru.
Co)c<ia d s"a2E !i :ra;uri ra co2E)2n"ar9
Pinaco"cii. Co)c<ia nu2is2a"ic9 ra a)c9"ui"9 din 2ond !i
2da)ii !i Jnsu2a )a 2oar"a 4aronu)ui, /=000 d 2ond
C2u)" d 2ar ;a)oarD !i cG";a su" d 2da)ii din aur !i
ar:in" din sco)u) a) HIIII-)a.
Un )oc aEar" )-a ocuEa" co)c<ia d no" !i Ear"i"uri
2uFica) car cuErinda oEr s2na" d To7an S4as"ian
Bac7, ?ud8i: ;an B"7o;n, B))ini, BrucSnr, Caud))a,
V4r Pa)s"rina, dar !i oEr 2uFica) a) cra"ori)or au"o7"oni.
Din"r "oa" co)c<ii) ) a Er*ra"-o E aca a c9r<i)or !i
2anuscris)or, rsEc"i; 4i4)io"ca sa E car o considra
,,Paradisu) E E92Gn"N. Acas"a a;a Jn anu) /1/=, cGnd s-a
inau:ura" AuFu), cca /$9=2 d ;o)u2 din do2niu) )i"ra"urii
socia)-Eo)i"ic, drE", *i)oFo*i, 4)"ris"ic9, "oa" din sco)u)
a) HIIII-)a. (o" 4i4)io"cii Ji aEar<inau !i c) Es" 200 d
&2
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
2anuscris, co)c<ia d &%0 d incuna4u), d c9r<i rar !i
Er<ioas uroEn, d c9r<i ;c7i !i rar ro2Gn!"i, d c9r<i
"ransi);9nn, Eriodic !i ca)ndar.
Co)c<ia d 2anuscris, nu2i"9 d 4aron ,,a)" Sa22)un:N,
cuErinda oEr a) cronicari)or "ransi);9nni Jn ca 2ai 2ar
Ear", aEoi cronici d *a2i)i, )ucr9ri )in:;is"ic, Psa)"iri.
Co)c<ia d incuna4u), una din"r c) 2ai 2ari din
EuroEa )a s*Gr!i"u) sco)u)ui a) HIIII-)a, rErFn"a o ad;9ra"9
is"ori i)us"ra"9 a "iEaru)ui din Erioada /0$0-/$00. Ca 2ai
;c7 Eis9 din co)c<i ra da"a"9 din /0%9. D 4i4)io"ca sa s-a
ocuEa" Sa2u) Ha7n2ann.
Baronu) Sa2u) Ion BruSn"7a) a )9sa" Erin "s"a2n" ca
din co)c<ii) sa) s9 s or:aniFF un 2uFu s"a4i)indu-i !i o
su29 d 4ani En"ru Jn:riKira )or dar !i En"ru sEorira
nu29ru)ui acs"ora !i En"ru cons"ruc<ii) !i dcora<iuni)
in"rioar c ur2au a *i *9cu".
AuFu) s-a dsc7is Eu4)icu)ui Jn anu) /1/=.
II. Ionscu, (odor, 8uzeul BruBent4al, Bucur!"i, Ed.
Aridian, /9%0.
I""u, Cons"an"in, Gudrun, ?ian, 8uzeul BruBent4al de la
constituirea coleciilor pn 9n zilele noastre, Si4iu 2000.
I""u, Cons"an"in, 6ainele bibliotecii BruBent4al, Si4iu,
200$.
Tu:9ranu, I"uria, Biblioteca 8uzeului BruBent4al din
"ibiu, /9$=.
7""E.++d.8iSiEdia.or:+8iSi+Sa2u)3;on3 BrucSn"7a)
7""E.++d.8iSisourc.or:+8iSi+ADB.BrucSn"7a)3Sa2u
)3;on
&&
BUCUA( EMANOIL
Cn. 2= iuni /11=, Bo)in"in Da),
Kud. Giur:iu # 2. = oc"o24ri /90%, Bucur!"iD
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
I. A ur2a" ,acu)"a"a d ?i"r !i ,i)oFo*i a Uni;rsi"9<ii din
Bucur!"i, sc<ia )i24a !i )i"ra"ura :r2an9, "r2inGnd-o Jn /9//
cu ,,Aa:na cu2 )audN. A c9)9"ori" Erin EuroEa docu2n"Gndu-s
)a Iina, Sa)F4ur:, Br)in, AWnc7n, Paris, Gn;a. Ln /9/2 !i-a
sus<inu" )a Br)in doc"ora"u).
Din /9/&, a a;u" di;rs *unc<ii ad2inis"ra"i;. dirc"or a)
AuFu)ui Socia) din Ainis"ru) Auncii' dirc"or a) Educa<ii
EoEoru)ui din Casa coa))or' dirc"or a) ,unda<ii Cu)"ura)'
scr"ar Gnra) )a Ainis"ru) Cu)")or !i Ar")or' dirc"or Jn
Ainis"ru) Auncii.
A24ru corsEondn" a) Acad2ii Ro2Gn din /90/.
II. SEcia)is" Jn 4i4)io)o:i !i Ero4)2 cu)"ura)' Eo",
ro2ancir, 4i4)io*i) Easiona".
A condus r;is"a Boabe de 0ru und a Eu4)ica" 2a"ria)
dsEr 4i4)io"ci) ro2Gn!"i. A co)a4ora" )a nu2roas Fiar !i
r;is". Luceafrul, 0ndirea, 6ransilvania, Revista Fundaiilor
Regale 0ndul Romnesc, Convorbiri Literare! ?a r;is"a d
4i4)io:ra*i Buletinul Crii a *os" Eri2 rdac"or.
A Ear"iciEa" )a con:rs !i -EoFi<ii in"rna<iona).
E-EoFi<ia in"rna<iona)9 a c9r<ii d )a ,)orn<a C/92$D' )a
Con:rsu) !i E-EoFi<ia c9r<ii c7os)o;ac C/92=D. A or:aniFa"
Ea;i)ioan) ro2Gn!"i )a E-EoFi<ii) d )a Barc)ona C/929D, d
)a Bru-))s C/9&$D, d )a Paris C/9&=D.
A sus<inu" 2ru ncsi"a"a -is"n<i unor 4i4)io"cari
Ero*sioni!"i, )a4orGnd Jn acs" sns, Jn /90$, un Eroic" En"ru
>coli de bibliotecari.
&=
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
A sus<inu" !i ncsi"a"a dF;o)"9rii 4i4)io"ci)or Jn )u2a
sa")or )a4orGnd !i un 2a"ria) d Jndru2ar. Biblioteca "atului
9n #(<%.
A iu4i" car"a !i 4i4)io"ci) E car ) considra c9
rErFin"9 M"o" "rcu"u) C...D sEiri"u)ui ro2GnscN.
III. A di"a" co)c<ia Cartea "atului, /92$.
Biblioteca 9n Romnia. Ln. MBoa4 d :rGuN, 2, nr. /2,
/9&/, E. $0%-$09.
Biblioteci )i publicaii muncitore)ti, Bucur!"i, /9&%.
Biblioteca satului, Bucur!"i, /9&%.
Biblioteca, /90&.
Romnii dintre .idin )i 6imoB, /90&.
II. Bu)u<9, G7or:7, P"rscu, Iic"or, 0aleria bibliologilor
romni, E. 09-$/.
7dem, Bibliologie romneasc, E. 09-$0.
&1
CIPARIU( TIMOTEI
Cn. 2/ *4ruari /10$, P9nad, Kud. A)4a # 2. & sE"24ri /11=, B)aKD
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
I. S"udii :i2naFia) C/1/%-/120D, *i)oso*ic C/120-/122D,
"o)o:ic C/122-/12$D )a B)aK, ora! E car nu )-a E9r9si" nicioda"9.
Pro*sor )a Gi2naFiu) din B)aK C/12$-/12=D' Ero*sor d
,i)oso*i C/121D, d do:2a"ic9, aEoi d s"udii 4i4)ic C/1&0-/102D
)a S2inaru) din B)aK' dirc"or a) Gi2naFiu)ui !i insEc"or a)
!co)i)or din B)aK C/1$0-/1=$D, dirc"or a) "iEo:ra*ii dicFan
C/1&&-/1%%D'
A24ru a) Soci"9<i ?i"rar Ro2Gn C/1%%D, ;ii"oara
Acad2i Ro2Gn9, *iind a)s 2ai "GrFiu ;icEr!din") i'
224ru a) Soci"9<ii :r2an d orin"a)is"ic9.
Pro" C/12=D, canonic Cdin /102D, 2ai "GrFiu ErEoFi"
caEi"u)ar a) dicFi B)aKu)ui.
II. (o)o:, )in:;is", is"oric, Eda:o:, orin"a)is", 2ar
Er<ui"or a) c9r<ii !i a) 4i4)io"ci)or.
Prsona)i"a" rErFn"a"i;9 a cu)"urii ro2Gn!"i, cunosc9"or
a nu2roas )i24i C:rac9, )a"in9, 4raic9, ara49, sirian9, "urc9,
Ersan9, sEanio)9, i"a)ian9, :r2an9, n:)F9, 2a:7iar9D, Eossor
a) c)i 2ai 4o:a" 4i4)io"ci Ear"icu)ar din (ransi);ania,
Er<ioas9 !i Erin rari"9<i) i CaFi *ondu) s a*)9 Jn Bi4)io"ca
,i)ia)i C)uK a Acad2ii Ro2GnD.
Bi4)io"ca a *os" considra"9 d (i2o"i CiEariu ca un
Earadis' ra ,,o:)inda c9u"9ri)or, ErocuE9ri)or !i idi)or sa)N.
Car"a !i Erin a 4i4)io"ca, a Jns2na" 4aFa docu2n"9rii
sa) !"iin<i*ic, ErinciEa)a surs9 d in*or2a<ii Jn ar:u2n"ara
idi)or sa) socio-Eo)i"ic, cu)"ura), r)i:ioas, is"oric, )in:;is"ic.
C9r<i) din 4i4)io"ca sa au *os" co)a4ora"orii !i Eri"nii s9i ci
0/
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
2ai 4uni. ?a *) cu2 ;or *i !i En"ru A). >do4scu, I. A. Urc7ia
sau N. Ior:a.
Prin c9r<i) aduna", (i2o"i CiEariu considra 4i4)io"ca
sa ca E un or:anis2 ;iu' ) "r4uiau s9 "rans2i"9 !i s9 circu)
Es" "o" sEr a ,,)u2inaN EoEoru). i as"*) 4i4)io"ca sa, c9r<i) sa),
au rErFn"a" un cn"ru cu)"ura) i2Eor"an" En"ru ;ia<a in")c"ua)9 a
ro2Gni)or din (ransi);ania Jn a doua Ku29"a" a sco)u)ui a) HIH-)a.
Prin c9r<i) sa) a con"ri4ui" )a consr;ara idn"i"9<ii
na<iona) !i cu)"ura) a ro2Gni)or.
?a s*Gr!i"u) ;i<ii 4i4)io"ca sa Jnsu2a cca. =000 d
;o)u2 !i a *os" considra"9 ,,ca 2ai ;c7 4i4)io"c9
ro2Gnasc9 !"iin<i*ic9 d sEcia)i"a"N. U)"rior c9r<i) s-au
r9sEGndi" )a. C)uK CBi4)io"ca Acad2iiD, B)aK CBi4)io"ca
docu2n"ar9D, Biu!, CBi4)io"ca Na<iona)9D.
Bi4)io"ca a *os" ra)iFa"9 Erin c9i di;rs. 2o!"niri,
dona<ii, ac7iFi<ii, sc7i24uri, )ici"a<ii, ru!ind Jn *ina) ca (i2o"i
CiEariu s9 ra)iFF, duE9 a*ir2a<ia )ui N. Ior:a, ,,ca 2ai 2ar
!i 2ai scu2E9 4i4)io"c9 E car a a;u"-o ;roda"9 un ro2Gn d
dinco)o, Canonicu) (i2o"i CiEariu, o:)ind!" Jn acas"9 oEr9
Jn<):r, :us" !i Kr"*9, *ira sa 2u)"iE)9. d *i)o)o: car
s"udiaF9 ;c7a )i"ra"ur9 ro2Gnasc9, s in"rsaF9 d c)
no-)a"in, nu Eird din ;dr a)" )i"ra"uri 2odrn !i s
EricE c7iar a ci"i 2anuscris ara4' d is"oric car dor!" s9
ai49 2u)<i2a d iF;oar Eri;i"oar )a "rcu"u) na2u)ui s9uN.
Prin "s"a2n" 4i4)io"ca a *os" )9sa"9 caEi")u)ui :rco-ca"o)ic
d )a B)aK, dorind s9 *i E9s"ra"9 Jn"r-un )oca) adc;a" !i ca o
co)c<i d sins"9"9"oar !i Eus9 )a disEoFi<ia Eu4)icu)ui. Dar
a4ia as"9Fi condi<ia "s"a2n"ar9 a )ui (i2o"i CiEariu a Eu"u" *i
JndE)ini"9. Bi4)io"ca sa, rcons"i"ui"9 !i Er)ucra"9 duE9 nor2
4i4)io"cono2ic s a*)9 Jn cadru) *i)ia)i C)uK-NaEoca a
Bi4)io"cii Acad2ii Ro2Gn.
02
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
Su4 raEor"u) con<inu"u)ui, Jn 4i4)io"ca sa Jnsu2a c9r<i din
ur29"oar) do2nii. 4i4)io)o:i, is"ori uni;rsa)9, is"oria @9ri)or
Ro2Gn, *i)oFo*i, )in:;is"ic9, !"iin<, car" ro2Gnasc9 ;c7,
2anuscris, *ond orin"a) Jn. )ucr9ri d sin"F9, 2ono:ra*ii, dic<ionar,
)-icoan, "ra"a", 2anua). ?ucr9ri) sun" Jn )i24i). :rac9, )a"in9,
:r2an9, *rancF9, i"a)ian9, 2a:7iar9, sEanio)9 !i n:)F9.
A)9"uri d c9r<i s 2ai a*)au Eriodic !i r;is" d
sEcia)i"a". I2a:ina d ansa24)u a 4i4)io"cii )ui (i2o"i CiEariu
a rda"-o *oar" 4in "no:ra*u) R. Br:nr car )-a ;iFi"a" )a
B)aK. ,,DGnsu) " Eoar"9 Erin J2E9r9<ia sa, car sa29n9 cu o
2ar 4i4)io"c9. Ps" "o", du)aEuri ;c7i car sun" E)in d c9r<i
!"iin<i*ic, )a"in, )in !i *rancF, iar E 2as9 !i E Kos s a*)9
:ruEa" :r92Fi uria! d c9r<i 4raic, ara4, "urc!"i !i
Ersan. Acs" 49"rGn do2in9 acs" )i24i CUD. Ln a)" od9i,
scrii"ori ro2Gni, :r2ani, i"a)ini, *rancFi, sEanio)i !i 2a:7iari,
"o<i ci"i<i !i 4in ordona<iN.
A *os" unu) din"r Eionirii Fiaris"icii ro2Gn!"i din
(ransi);ania Erin Eriodic) Jn*iin<a" !i condus d ). 5rganul
Luminrii C/10=D, d;ni" Jn /101 5rganul Naiunale, Eri2u)
Fiar ro2Gnsc cu )i"r )a"in, =nvtorul *oporului C/101D, Jn
/1=2 a rdac"a" r4ivu pentru filologie )i istorie, Eri2a r;is"9
ro2Gnsc9 d *i)o)o:i' a *os" co)a4ora"or )a Foaia pentru minte,
inim )i literatur din Bra!o;, cu s"udii, suri, ;rsuri !i "raducri.
A *os" 224ru *onda"or !i Eri2u) ;icEr!din" C/1%/-/1%%D,
aEoi Er!din" C/1==-/11=D a) As"ri.
A Eu4)ica" o sri d s"udii asuEra )i24ii ro2Gn !i :ra2a"icii,
*iind considra" unu) din"r Jn"2i"orii *i)o)o:ii !i )in:;is"icii
ro2Gn!"i. Erin s"udii) sa) a c9u"a" s9 do;dasc9 drE"uri)
is"oric a) EoEoru)ui ro2Gn !i ori:ina noas"r9 ro2an9.
A *os" unu) din"r adE<ii )a"inis2u)ui !i or"o:ra*ii "i2o)o:ic.
P "9rG2 Eo)i"ic, s-a nu29ra" Erin"r 2i)i"an<ii En"ru drE"uri)
EoEoru)ui ro2Gn din (ransi);ania, *iind unu) din ci Fc scr"ari
ai Adun9rii Na<iona) d )a B)aK din /101.
0&
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
A *os" 224ru Jn d):a<ia "ri2is9 )a Cur"a i2Eria)9 din
Iina, sEr a ErFn"a r;ndic9ri) ro2Gn!"i, aEoi 224ru Jn
Co2i""u) Na<iona) Ro2Gn din Si4iu, iar Jn"r /1%&-/1%0 a *9cu"
Ear" din Di"a (ransi);anii d )a Si4iu.
III. "cienia "ntei "cripture, B)aK, /1$0, II Q 200 E.
A r"iE9ri" # cu )i"r )a"in # 5rologierul !i Liturg4ierul.
Alemente de limba romn dup dialecte )i monumente
vec4i, B)aK, /1$0, III Q 200 E.
7storia sfnt sau biblic a 6estamentului .ec4iu )i
Nou, B)aK, /1$$' d. a II-a, /1$9, 10 E.
cte )i fragmente latine )i romne)ti pentru istoria
Bisericii romne)ti, mai ales unite, B)aK, /1$$,
HII Q 210 E.
Compendiu de gramatica limbii romne, B)aK, /1$$,
d. a I-a, Si4iu, /1=%, /20 E., d. a III-a, B)aK, /19=,
/20 E.
*rincipia de limb )i de scriptur, d. I, B)aK, /1$%'
d. a II-a, B)aK, /1%%, II Q 00= E.
Crestomaie sau nalecte literarie din crile mai vec4i
)i noue romne)ti tiprite )i manuscrise, 9ncepnd de
la secolul C.7 pn la al C7C'lea, cu noti literar,
B)aK, /1$1, HHHIII Q 2$% E.
Alemente de poetic metric )i versificaiune, B)aK,
/1%0, 220 E.
Cuvnt la inaugurarea sociaiunei, B)aK, /1%2, /&$ E.
0ramatica limbii romne, vol! 7, Ana)i"ica, B)aK,
/1%9, HII Q &11 E.' vol! 77, "intactica, Si4iu, /1==,
II Q &$$ E.
1espre limba romn! "upliment la "intactica, B)aK,
/1==, $9 E.
00
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
(raducri.
0ramatica limbii latine, 2 ;o)., duE9 N. Sc7ina:), B)aK,
/1$=-/9%0, 2== Q 2=2 E. Cd. a II-a, /1%$-/1%9D.
Xru:, V. (., Alemente de filosofie, 2 ;o)., B)aK, /1%/-
/1%&, %=% E.
*ortarea de buna cuvienia 9ntre oameni, B)aK, /1$$'
d. a II-a, Si4iu, /1%&, 01 E.
Pos"u2.
Cltorie 9n 8untenia, Jn ;o). *rietenii istoriei literare,
;o). I, Bucur!"i, /9&/ CEu4)ica" d A). ?uEanu A)inD.
=nceput de autobiografie, di<i Jn:riKi"9 !i no" d
"*an Aanciu)a, B)aK, *.a. C-"ras din MCu)"ura
Cr!"in9ND.
Durnal, di<i Jn:riKi"9 !i Er*a<9 d Aaria Pro"as,
C)uK-NaEoca, /9=2, /92 E.
*oezii, di<i Jn:riKi"9 !i Er*a<9 d N. A)4u, C)uK-NaEoca,
/9=%, /%1 E.
1iscursuri, di<i Jn:riKi"9, an"o)o:i !i :)osar d
"*an Aanciu)a !i Ion BuFa!i, C)uK-NaEoca, /990,
/9/ E.
II. CiEariu, (i2o"i, 5pere, ;o). I, di<i Jn:riKi"9 d Car2n
Ga4ri)a Pa2*i). In"roducr d Ga;ri) Is"ra", Bucur!"i,
/91=, 0== E.
AGrFa, E;a, 6imotei Cipariu )i Bibliografia Romneasc
.ec4e. Ln. MAnna)s Uni;rsi"a"is AEu)nsisN, Sris
His"orica, 0-$, 2000-200/, E. //$-/20.
Nicu)scu, Pno;ia, 5 perspectiv filologic asupra
bibliotecii cipariene, Ln. ,,S"udii d 4i4)io)o:i !i !"iin<a
in*or29riiN, I, /99$, Bucur!"i, /99%, E. /29-/0=.
0$
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
CRCIUN( IOACHIM
Cn. 2$ iuni /191, co2. DGr)os, Kud. Si4iu # 2. 2 iuni /9=/, C)uKD
I. S"udii) :i2naFia) !i )ica) )-a ur2a" Jn (ransi);ania
Er:rinGnd E )a Adia!, Du24r9;ni, Si4iu, Arad, B)aK.
S"udii) suErioar )-a *9cu" )a Bucur!"i, )a Uni;rsi"a",
,acu)"a"a d ?i"r !i ,i)oFo*i )a Jnd2nu) !i su4 Jndru2ara
a"n"9 a )ui Nico)a Ior:a. A *os" Erin"r Eri2ii s"udn<i "ransi);9nni
car au s"udia" )a Bucur!"i cu Ero*sori ca Nico)a Ior:a, Iasi) PGr;an,
Di2i"ri >nciu) !i a *9cu" Ear" din Eri2a Ero2o<i d a4so);n<i
a co)ii d ar7i;ari !i Ea)o:ra*i d )a Bucur!"i, c *unc<iona E
)Gn:9 Ar7i;) S"a"u)ui C/920-/92$D. Din s"udn<i a *os" an:aKa" ca
aKu"or d 4i4)io"car )a Bi4)io"ca Acad2ii Ro2Gn )ucrGnd cu
Ioan Bianu !i A). Sadi Ionscu. S-a sEcia)iFa" )a Paris, )a Sor4ona )a
Yco) ds C7ar"s C/92%-/92=D, und a ur2a" cursuri d !"iin< au-i)iar
a) is"orii, d 4i4)io:ra*i !i 4i4)io"cono2i !i aEoi )a Bru-))s.
A in;s"i:a" noi) 4i4)io"ci uroEn. A s"udia" or:aniFara
!i 2odu) d *unc<ionar a Ers"i:ioas)or 4i4)io"ci uroEn din
Br)in, Iina, ?iEFi:, Brna, Ai)ano, In<ia, Pra:a. A *unc<iona"
ca Ero*sor uni;rsi"ar !i crc"9"or !"iin<i*ic )a C)uK und a *os"
Eri2u) Ero*sor d 4i4)io)o:i !i 4i4)io"cono2i.
A *os" rErFn"an"u) Ro2Gnii )a r;is"a 7nternational
Bibliograp4E Fistorical "ciences C/92%-/9&9D !i co)a4ora"or )a
In"rna"iona) Co22i"" o* His"orica) Scincs cons"i"ui" )a Gn;a,
Jn /92%.
0=
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
II. Con"ri4u<ii Jn do2niu) is"orii c9r<ii, a) 4i4)io)o:ii !i
4i4)io:ra*ii. A Eus 4aF) Jn;9<92Gn"u)ui 4i4)io)o:ic uni;rsi"ar Jn
Ro2Gnia. Ln anu) uni;rsi"ar /9&2-/9&& )a C)uK, Ioac7i2 Cr9ciun
dsc7ida sria cursuri)or uni;rsi"ar d 4i4)io)o:i, Eri2) d
acs" *) din Jn;9<92Gn"u) uni;rsi"ar ro2Gnsc. A sus<inu" )c<ia
d dsc7idr a cursu)ui d 4i4)io)o:i :nra)9, cu Er):ra.
5 )tiin nou! Bibliologia 9n 9nvmntul superior universitar
din Romnia, ar:u2n"Gnd ncsi"a"a :nra)iF9rii "r2nu)ui
d bibliologie ca ,,!"iin<9 dsEr car"N, !i sEarara )ui d
c))a)" no<iuni. 4i4)io:ra*i, 4i4)io"cono2i !i
4i4)io"co:ra*i.
Din /90& a "rans*or2a" Con*rin<a d 4i4)io)o:i Jn Ca"dra
d is"orio:ra*i ro2Gn9 !i !"iin< au-i)iar, dGndu-i un nou i2Eu)s.
A Jncrca" ra)iFara unor r:u)i uni"ar d 4i4)io:ra*i. A adus
con"ri4u<ii r2arca4i) Jn do2niu) 4i4)io:ra*ii, is"orio:ra*ii !i
di"9rii d iF;oar.
Cursu) s9u s r*ra )a 4i4)io:ra*ii !i )a "7nica 2uncii
in")c"ua).
Ln /900 a ini<ia" !i coordona" co)c<ia Bibliot4eca Bibliologica,
und ;a Eu4)ica 4i4)io:ra*ii a) Ersona)i"9<i)or "ransi);9nn,
)ucrar car a *os" con"inua"9 d acad. Nico)a Edroiu.
A Eu4)ica" nu2roas 4i4)io:ra*ii sEcia)iFa". S-a consacra"
d as2na crc"9rii !i ra)iF9rii 4i4)io:ra*ii)or !i 4io4i4)io:ra*ii)or
unor Ersona)i"9<i. G7or:7 Bo:dan Duic9 C/11&-/9&0D,
G. G. Aa"scu C/19&-/929D, A)-andru ?aEda"u C/1=&-/9&%D,
Cons"an"in Dicu)scu C/110-/9&%D !.a.
MA *os" ErocuEa" d in"roducra uni "7nici 4i4)io:ra*ic
)a ni;) in"rna<iona)N, ) Jnsu!i aE)icGnd 2ru ErinciEii) !i
2"odo)o:ii) 4i4)io:ra*ic in"rna<iona).
Ln /9&2 in"n<iona s9 ac<ionF Jn ;dra ra)iF9rii unui
Ins"i"u" Na<iona) d Bi4)io:ra*i, doarc J) ErocuEa ida
01
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
)a4or9rii 4i4)io:ra*ii)or r"rosEc"i; !i curn" E sEcia)i"9<i,
!i a 4i4)io:ra*ii "u"uror scrii"ori)or ro2Gni.
A co)a4ora" )a Eu4)ica<ia 7nternational Bibliograp4E of
Fistorical "ciences di"a"9 )a Vas7in:"on !i cu scr"aria"u) )a
Paris. i as"*) a Eu"u" s9 in"roduc9 !i Jn Ro2Gnia 2"odo)o:ia
in"rna<iona)9 a acs"i 4i4)io:ra*ii car a d;ni" aEoi, su4 :ida
UNESC> "7nic9 4i4)io:ra*ic9 uni"ar9.
A co)a4ora" )a di;rs Eu4)ica<ii in"rna<iona) d Ers"i:iu.
7nternational Bibliograp4E of Fistorical "ciences, Vas7in:"on-Paris,
/92%-/9&9, /90=' )a 7nternational Committee of Fistorical "ciences,
>-*ord, /9&9' )a Bulletin of t4e 7nternational Committee of
Fistorical "ciences, Paris, /9&%.
A *os" au"oru) Eri2i )ucr9ri cu carac"r 4i4)io:ra*ic a
cadr)or didac"ic uni;rsi"ar !i a ini<ia" ac"i;i"a"a d s"a"is"ic9
d 4i4)io"c9 )a ni;) na<iona).
A *os" un no4osi" Ero2o"or a) nou)ui Jn do2niu) 4i4)io)o:ii.
D as2na a *os" Eri2u) car a *o)osi" acas"9 nou9
2"odo)o:i Jn )ucr9ri) sa) !i Jn cursuri) sa). Bi4)io:ra*ia
uni c9r<i sau a unui s"udiu din"r-un Eriodic "r4uia s9 inc)ud9.
au"or, "i")u, r*rin<9 !i Ear"icu)ari"9<i 4i4)io:ra*ic.
?a 2oar"a sa, is"oricu) Po2Ei)iu (odor r2arca. MS-a
s"ins din ;ia<9, )a 2 iuni /9=/, Ero*soru) !i 4i4)io:ra*u)
Ioac7i2 Cr9ciun, Ersona)i"a" r2arca4i)9 a !co)ii ro2Gn!"i
suErioar, is"oric a) cu)"urii, cunoscu" Jn <ar9 !i Es" 7o"ar
da"ori"9 Ers"i:ioasi oEr !"iin<i*ic. C...D Ioac7i2 Cr9ciun,
Ero*soru) s"i2a" !i iu4i" d :nra<ii) d s"udn<i, a *os" unu)
din ci 2u)<i !i a)!i, car, au rnun<a" Eoa", )a EroErii)
Eroic" En"ru a ) *ac cunoscu" E a) a)"oraN.
III. 7storiografia romn 9n #(/<'#(/:! Repertoriu
bibliografic. Ln. MAnuar. Ins". Is". Na<.N, C)uK, III,
/92%, /$= E.' ibidem II, /92=, 2/= E.
Bibliografia la romni! 5 9ncercare de bibliografie a
bibliografiilor romne)ti! Ln. MAnuar. Ins". Is". Na<.N,
C)uK, /92%-/92=, E. 01/-$/&.
09
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
5 )tiin nou! Bibliologia 9n 9nvmntul universitar
din Romnia, co)c<ia Bi4)io"ca Bi4)io)o:ic9, /,
C)uK, /9&&.
Cartea romneasc 9n decursul veacurilor, C)uK, /9&=.
6iparul la romnii din 6ransilvania, Si4iu, /90/.
Repertoriul manuscriselor de cronici interne sec! C.'C.777,
privind istoria Romniei, Bucur!"i, /9%&, $0& E. CJn
co)a4orar cu Aurora I)i!D.
Bibliografia literaturii romne #(%#'#(%;, ;o). I, C)uK,
Edi". Acad., /9%% CJn co)a4orarD.
Cteva amintiri )i precizri despre 9nceputurile bibliologiei
la CluG. Ln. ,,S"udii !i Crc"9ri Bi4)io)o:icN, II, /9%=,
E. &/-/0%.
7ncunabule romne)ti )i cri rare )i preioase tiprite
pe pmntul rii noastre +#;-$'#%--,! Ln. MS"udii !i
Crc"9ri Bi4)io)o:icN, III, /9%9, E. /29-/&9.
Bibliografia istoric a Romniei, ;o). I, /900-/9%9,
Edi". Acad., /9=0, &1% E. CJn co)a4orarD.
Bibliografia 6ransilvaniei romne)ti +#(#%'#(<%,,
Bucur!"i, /9&=, &%% E.
II. Bu)u<9, G7or:7, P"rscu, Iic"or, 0aleria bibliologilor
romni, E. &&-&%.
7dem, Bibliologie romneasc, E. &1-&9.
Edroiu, Nico)a, G9)9"scu, Corn)ia, 7oac4im Crciun )i
bibliologia romneasc, "tudiu )i bibliografia operei, Co)c<ia
Bi4)io"7ca Bi4)io)o:ia, sri nou9, nr. /, C)uK-NaEoca, /990.
Anciclopedia istoriografiei romne)ti, E. //2.
Lectura )i Biblioteca public la CluG! Contribuii cluGene
la dezvoltarea )tiinei bibliologice! 1icionar esenial,
C)uK, E. /0.
$0
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
7""E.++888.4Kc.ro+n8+*isir.7"2)+)c"ur3!i34i4)io"c
a3Eu4)ic9_)a_C)uK+dic"ionar.7"2.E./0-//
$/
DIMA-DRGAN( CORNELIU
Cn. 2$ dc24ri /9&%, Bac9u # 2. /91%, Aon"ra)D
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
I. A ur2a" !coa)a Eri2ar9 !i )icu) Jn ora!u) Bac9u.
Ln /9$1 a a4so);i" ,acu)"a"a d ,i)o)o:i, sc<ia Bi4)io)o:i
a Uni;rsi"9<ii din Bucur!"i.
U)"rior a JndE)ini" ur29"oar) *unc<ii. 4i4)io:ra* )a Bi4)io"ca
Cn"ra)9 Uni;rsi"ar9, Bucur!"i C/9%0-/9%2D' insEc"or )a Dirc<ia
Bi4)io"ci)or din Ainis"ru) Ln;9<92Gn"u)ui C/9%2-/9%&D' 4i4)io"car
)a Bi4)io"ca Cn"ra)9 d S"a"' rdac"or )a r;is"a Cluza
Bibliotecarului' /9%0-/9%1 # asis"n" uni;rsi"ar )a Ca"dra d
?i"ra"ur9 ro2Gn9, ,acu)"a"a d ,i)o)o:i' /9%1-/9%9 # )c"or )a
sc<ia d Bi4)io"cono2i Jn cadru) Ins"i"u"u)ui Pda:o:ic,
,acu)"a"a d ,i)o)o:i.
Ln /9=& !i-a sus<inu" doc"ora"u) Jn Bi4)io"cono2i cu "Fa.
Biblioteci medievale romne)ti @ 7storic, semnificaii, organizare,
su4 Jndru2ara Ero*soru)ui Dan Si2onscu.
DuE9 /910 s-a s"a4i)i" Jn Canada. Aici a a;u" 2u)"iE)
sarcini !i a ds*9!ura" nu2roas ac"i;i"9<i cu)"ura).
A *os" 224ru a) Asocia<ii Bi4)io"cari)or din Ro2Gnia,
a) Soci"9<ii ro2Gn d Bi4)io*i)i !i --)i4ris, a) Asocia<ii
In"rna<iona) d 4i4)io*i)i d )a Paris, a) Soci"9<ii 4i4)io:ra*ic
din Canada, a) Asocia<ii 4i4)io"ci)or canadin.
A *os" do"a" cu o nr:i no4i!nui"9, cu o 22ori
-c)n"9 !i cu o u!urin<9 a scrisu)ui dos4i"9.
A Ear"iciEa" )a 2ani*s"9ri !"iin<i*ic in"rna<iona),
con:rs d 4i4)io*i)i )a. Craco;ia, Iar!o;ia, PZric7, ?isa4ona,
A"na, Bru-))s !.a.
II. Bi4)io)o:, 4i4)io:ra*, 4i4)io*i). A *os" un rudi" cu
s"udii d o di;rsi"a" -"raordinar9. ?ucr9ri) !i concE<ia sa
4i4)io)o:ic9 au r92as ac"ua).
$0
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
A Eu4)ica" s"udii d is"oria c9r<ii !i a 4i4)io"ci)or
ro2Gn!"i, crc"9ri 4i4)io)o:ic !i 4i4)io"cono2ic, is"oria
--)i4risu)ui ro2Gnsc. A crc"a" !i idn"i*ica" Ero;nin<a
co)c<ii)or c9r"urari)or ro2Gni.
A adus con"ri4u<ii r2arca4i) Jn "oria !i Erac"ica
4i4)io"cono2ic9. S-a consacra" s"udirii is"orii c9r<ii !i a
4i4)io"ci)or ro2Gn!"i Cs"o)nicu) Cons"an"in Can"acuFino,
*a2i)ia Aa;rocorda"D' a adus con"ri4u<ii r2arca4i) Jn
do2niu) 4i4)io*i)ii.
S-a ocuEa" !i d rdac"ara r;is"i "tudia Bibliologica din
anu) /9=$ EGn9 Jn /910. Din /910 r;is"a a *os" con"inua"9 )a
(oron"o Erin"r-o a)"9 Eu4)ica<i in"i"u)a"9 6ricolorul, foaie lunar
de istorie, literatur, art )i civilizaie romneasc.
A s2na" nu2roas s"udii !i ar"ico) Jn Ers"i:ioas
Eu4)ica<ii d sEcia)i"a" din EuroEa. Le livre et lHestampe,
Bru-))s' Bulletin du bibliop4ile, Paris' Revista de rc4ivos,
Bibliotecas E 8useos, Aadrid, 0utenberg Da4rbuc4, AainF,
Librarium, PZric7' Biblos, Iina.
A )9sa" o 4i4)io:ra*i su4s"an<ia)9, rFu)"a"u) uni ac"i;i"9<i
no4osi".
Ln /910 i s-a dcrna" )a ,ranS*ur" E Aain Er2iu)
in"rna<iona) [Hors" X)i2anN En"ru )ucrara Fors4ungen zur
deutsc4 rumInisc4en Buc44andels gesc4ic4te.
III. ccesul liber la raft 9n Romnia @ teorie )i practic,
Bucur!"i, /9%&.
Biblioteca unui umanist romn! Constantin Cantacuzino
stolnicul, Bucur!"i, /9%=, 00= E., cu i)us"ra<ii.
A2'libris. Cercetri de bibliologie )i bibliofilie,
Bucur!"i, /9=&, 000 E., cu i)us"ra<ii.
7ntroducere 9n biblioteconomie, Bucur!"i, /9=& CJn
co)a4orarD.
Biblioteci umaniste romne)ti, Bucur!"i, /9=0, 2/$ E.
Bibliologie general! Fascicola 7! 5rganizarea )i
prelucrarea coleciilor, Bucur!"i, /9=%, 220 E.
8anuscrise miniate franceze 9n colecii din Romnia,
Bucur!"i, /9=1, /01 E., cu 00 E)an! co)or.
$$
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
Ln Eriodic CErinciEa)) s"udii aE9ru" Es" 7o"arD.
7ncunables franJais en Roumanie! Ln. MBu))"in du
4i4)ioE7i)N, Paris, /9=$, 2= E., E)us 1 E)an!.
Nicolas *apadopoulos Comnene et le "tolnic
Constantin Cantacuzino, A"na, /9=$ C-"ras din ;o)u2u)
cuErinFGnd )ucr9ri) c)ui d-a) III-)a Con:rs
in"rna<iona) d s"udii cr"an, car a a;u" )oc Jn
/9=/D.
nciens rapports bibliop4ili3ues roumano @ suisse Ln.
M?i4rariu2N, PZric7, nr. /, /9=%, $9 E., cu 0 i)us"ra<ii.
LHoeuvre de Cervantes dans la bibliot4e3ue du
prince moldo'vala3ue Nicolas 8auvrocordato. Ln.
MR;is"a d Arc7i;os, Bi4)io"cas 6 AusosN, Aadrid,
nr. 2, /9=%, E. 2%9-290.
Un livre de la bibliot4e3ue du c4ancelier *ierre
"eguier en Roumanie! Ln. MR;u *ran\ais d]7is"oir
du )i;rN, nr. 2, /9=%.
Le patriarc4e C4rEsant4e Nottaras de *eloponnese
et la culture roumaine, A"na, /9=%, E. 010.
8odeles roumains dHenseignement bibliologi3ue
superieur! Ln. M?i4riN, CoEn7a:a, /9=%, E. 2$/.
La diffusion des incounables en Roumanie au2
C.'C.7 siKcles! Ln. MGu"n4r:-Ta7r4uc7N, AainF,
/9=%, E. /=/.
Reliures au2 armes de Dac3ues'uguste de 64ou et de
Dean'Dac3ues C4arron de 8enars dans les
bibliot4e3ues de Roumanie! In. LBulletin du
bibliop4ileM, /9==, &1 E.
BreifNec4sel des .erlogs@F!! BrocB4aurs aus Leipzig
mit 6itu 8aiorescu! Ln. MArc7i; *ur Gsc7ic7" ds
Buc78snsN, ,ranS*ur" an Aain, /9=1, E. 210.
$%
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
1r! Aduard BrocB4aus in Rumanien! Ln. MBuc77and)sN,
,ranS*ur" an Aain, /9=1, E. 220.
Bibliot4e3ues Roumaines anciennes C77'C.777 siKcles!
Ln. L0utenberg Da4rbuc4M, AainF, /9=1, E. &$=.
Frontispices, vignettes et gravures de Rubens dans les
collections roumaines. Ln. M? )i;r " )]s"a2EN,
/9=1, &1 E.
1as rumInisc4e Buc4 und Bibliot4eBsNesen. Ln.
MBi4)osN, Vin, /9=1, E. &=&.
Ain 8artin, Lut4er Rarissimus aus der "ammlung
Raiser Leopolds 7. Ln. MBi4)osN, Vin, /9=9, E. 221.
RumInisc4e Bibliologe. Ln. MBi4)osN +Osterreic4isc4e
Peitsc4rift fur Buc4und Bibliot4eBsNesen,, Vin,
/9=9, E. &0$.
1eutsc4e 1rucBer, Buc44andler und Lese Qabinette
der Ralac4ei in der esten Falfte Da4r4underts. In.
Buc44andels gesc4ic4te, /9=9, E. /$$.
Un savant bibliop4ile @ Constantin Cantacuzino le
stolnic. Ln. M? )i;r " )]s"a2EN, /9=9, E. /00.
1ie Buc4ersc4arze des Constantin Brncoveanu,
Fursten der Ralac4ei. Ln. MBi4)osN, Vin, /910, &2 E.
S-a ocuEa" d rdac"ara r;is"i "tudia Bibliologica'
;o). /, Bucur!"i, /9=$, 2%0 E.' ;o). 2, cu i)us"ra",
Bucur!"i, /9=%, 090 E.' ;o). &, Bucur!"i, /9=9, 1=0
E.' ;o). 0, Bucur!"i, /910, &00 E.
II. Bu)u<9, G7or:7, Civilizaia bibliotecilor, E. /20-/2%.
Bu)u<9, G7or:7, 5 via 9n )i pentru bibliotec @
Corneliu 1ima 1rgan. Ln. MBi4)io"caN, IIII, nr. 2,
/99=, E. $&.
$=
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
Dirc<ia Ar7i;)or Na<iona) Is"oric Cn"ra), *ond
Di2a-Dr9:an C/9&%-/91%D.
$1
GEORGESCU-TISTU( NICOLAE
Cn. / sE"24ri /190, co2. Cos"!"i,
Kud. Iranca, # 2. // aEri)i /9=2, Bucur!"iD
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
I. A a4so);i" co):iu) din Craio;a !i aEoi ,acu)"a"a d
?i"r !i ,i)oFo*i a Uni;rsi"9<ii din Bucur!"i.
Ln /92/ ra Ero*sor d )i249 ro2Gn9 Jn C)uK' ErEara"or !i
asis"n" )a ,acu)"a"a d ?i"r din C)uK.
Ln Erioada /920-/92%, a E)ca" Jn ,ran<a, ca 4ursir a)
co)ii ro2Gn!"i d )a ,on"na6 au- Ross, !i ur2Gnd cursuri)
)a. Co)): d ,ranc !i ^co) ds C7ar"s, sEcia)iFGndu-s Jn
nor2) 4i4)io"cono2ic *rancF, dar )uGnd cuno!"in<9 !i d
nou"9<i) a2rican. Ln acs" r9s"i2E a ur2a" un s"a:iu !i )a
Ins"i"u"u) In"rna<iona) d Bi4)io:ra*i d )a Bru-))s und s-a
Er*c<iona" Jn do2niu) 4i4)io:ra*ii su4 Jndru2ara sa;an"u)ui,
Jn"2i"oru) ins"i"u"u)ui, Pau) >")".
Ln /92% a c9)9"ori" Jn I"a)ia !i a 2rs )a ,)orn<a )a coa)a
d 4i4)io"cari !i ar7i;i!"i Ea)o:ra*i, condus9 d ?ui:i Sc7iaEar))i.
Aici s-a sEcia)iFa" Jn *or2ara !i Er*c<ionara rsurs)or
u2an din do2niu) 4i4)io)o:ii.
A)" s"a:iu d sEcia)iFar )-a *c"ua" )a ?iEFi: C/921D !i
Br)in C/9&2D su4 Jndru2ara unor 2ari Ersona)i"9<i a)
4i4)io"cono2ii :r2an. ,ri"F Ai)Sau, Hinric7 U7)nd7a),
Doc"or Jn 4i4)io)o:i, Jn /92= )a C)uK. Era Eri2u) doc"ora"
Jn 4i4)io)o:i din Ro2Gnia.
Pro*sor d 4i4)io)o:i )a coa)a SuErioar9 d Ar7i;is"ic9
C/929-/9$0D din Bucur!"i.
Ln Erioada /921-/9&1 a *os" Dirc"or a) Bi4)io"cii ,acu)"9<ii
d ?i"r !i ,i)oFo*i, nu2i" Jn *unc<i d Ioan Bianu, car ra Dcan
a) ,acu)"9<ii' Ero*sor )a coa)a SuErioar9 d Ar7i;is"ic9 !i
Pa)o:ra*i din Bucur!"i.
%/
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
/929-/9&1 # Pro*sor )a Co):iu) MG7. ?aF9rN !i )a Co):iu)
MS*. Sa;aN din Bucur!"i.
Ln /9&2 a o4<inu" docn<a Jn 4i4)io)o:i. Era Eri2a din Ro2Gnia.
/9&2-/9$$ # Ero*sor )a ,acu)"a"a d ?i"r !i ,i)oFo*i )a
disciE)ina d 4i4)io)o:i, in"rodus9 Jn E)anu) d Jn;9<92Gn" )a
insis"n<) )ui. AEoi )a sc<ia d Bi4)io"cono2i a ,acu)"9<ii,
Jn*iin<a"9 "o" d Nico)a Gor:scu-(is"u.
/9&1-/9&9 # insEc"or d )i24a ro2Gn9 En"ru Jn;9<92Gn"u)
scundar )a Ainis"ru) Ln;9<92Gn"u)ui.
Ln r9s"i2Eu) /900-/900 a Ear"iciEa" )a cons"i"uira Cn"ru)ui
Ro2Gn d Docu2n"ar.
Ln"r /9$$-/9$9, a *os" crc"9"or ErinciEa) !i aEoi
co)a4ora"or )a Bi4)io"ca Acad2ii Ro2Gn.
Ln /929 a Jn*iin<a" Sc<ia d 4i4)io)o:i )a Ins"i"u"u) Socia)
Ro2Gn a) )ui D. Gus"i, sc<i car ra condus9 d Ioan Bianu, iar
Gor:scu (is"u ra scr"ar' dar ) a *os" su*)"u) Jn"r:ii ac"i;i"9<i.
Ln /9&2 a cra" !i rdac"a" Buletinul seciei de bibliologie a
Ins"i"u"u)ui Socia).
II. Prsona)i"a" 2inn"9 a 4i4)io)o:ii !i 4i4)io"cono2ii
ro2Gn!"i, *onda"oru) acs"or disciE)in Jn *or2a )or 2odrn9.
Pro2o"or s"r9)uci" a) !"iin<i 4i4)io)o:ic !i a) Erac"icii
4i4)io"car, s"9EGn ds9;Gr!i" E do2niu) !"iin<i*ic 4i4)io"cono2ic
!i 4i4)io:ra*ic.
Ac"i;i"a"a sa d crc"ar a acoEri" "oa" do2nii).
is"oria c9r<ii, a "iE9ri"uri)or ro2Gn!"i !i a 4i4)io"ci)or, or:aniFara
4i4)io"ci)or, docu2n"ara, 4i4)io:ra*ii)' s"udii dsEr 2ari
Ersona)i"9<i. (i2o"i CiEariu, G. Bari<iu, I)ari C7ndi, A)c7isdc !.a.
A )ansa" o nou9 concE<i dsEr 4i4)io"ci !i ro)u) )or Jn
soci"a", EunGnd 4aF) 4i4)io)o:ii 2odrn ro2Gn!"i.
Dar a a;u" ErocuE9ri Jn do2nii di;rs, cu2 ar *i. is"oria
"a"ru)ui ro2Gnsc, is"oria )i"rar9, *o)c)or, au"or d EoFi !i d
Eis d "a"ru.
%2
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
A *os" un dsc7iF9"or d dru2uri !i un "or"ician Jn 2u)"
do2nii 4i4)io)o:ic !i 4i4)io:ra*ic. A Jn*iin<a" Eri2a ca"dr9 d
4i4)io)o:i din Jn;9<92Gn"u) suErior ro2Gnsc, )a Uni;rsi"a"a
din Bucur!"i und a conso)ida" ro)u) in*or2a<ii ca do2niu d
crc"ar !"iin<i*ic9.
A ini<ia" Jn"oc2ira unui ;oca4u)ar "7nic d 4i4)io)o:i.
Aai Jn"Gi Jn r;is"a S"udii !i crc"9ri d 4i4)io)o:i !i aEoi ida
sa s-a "rans*or2a" Jn EroEunra )a a H-a Con*rin<9 Gnra)9
UNESC> Jn /9$9, d a s ad9u:a )a )ucrara dKa di"a"9
.ocabularium Bibliotecarii !i "r2nii corsEunF9"ori din
Erac"ica di"oria)9 !i 4i4)io"cono2ic9 din Ro2Gnia.
A con"ri4ui" )a *i-ara "r2nu)ui d bibliologie, disciE)in9
car Jn:)o4aF9 !i sis"2a"iFaF9 "oa" cuno!"iin<) dsEr
car"' Ercu2 !i a c)ui de bibliotec. ca ins"i"u<i cu)"ura)9 !i
socia)9 dos4i"9. ,,4i4)io"ca dina2iFaF9 idi), Jn)snind
o2u)ui d !"iin<9 sau )i"ra"u)ui s9 crF c9r<i, iar Eu4)icu) s9 s
*o)osasc9 d 4unuri) sEiri"ua) cra"N.
Ca "or"ician a) Ero4)2)or 4i4)io)o:ic !i 4i4)io:ra*ic a
scris nu2roas )ucr9ri, s"udii !i ar"ico) ar:u2n"Gnd ncsi"a"a
!i i2Eor"an<a or:aniF9rii in*or2a<ii, a )a4or9rii unor 4i4)io:ra*ii
na<iona), cons"i"uira uni r<) d in*or2ar )a ni;) na<iona).
D 2n<iona" i2Eor"an<a E car a acorda"-o Nico)a
Gor:scu-(is"u 2uncii in")c"ua) ca 2"od9 !i a"i"udin
Erac"ic9. A scris Jn acs" sns nu2roas ar"ico) !i un curs
uni;rsi"ar in"i"u)a". 8unca intelectual.
A di"a" nu2roas Eriodic d sEcia)i"a". Buletinul
"ocietii Bibliologice, "criptum, Buletin Bibliologic, Buletinul
crii, Cminul cultural.
A co)a4ora" )a nu2roas Eu4)ica<ii ro2Gn!"i. r4iva
Romneasc, 1acoromania, Revista 7storic Romn, "tudii )i
Cercetri de Bibliologie, "tudii )i Cercetri de 1ocumentare )i
Bibliologie, Revista Bibliotecilor, .iaa Nou, 0ndirea.
%&
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
A co)a4ora" )a Ers"i:ioasa Eu4)ica<i :r2an9 d )a ?iEFi:.
7nternationale Bibliograp4ie des Buc4erei und Bibliot4eBsNesens,
*9cGnd cunoscu" Jn )u2 Eu4)ica<ii) ro2Gn!"i d sEcia)i"a".
Ca dirc"or a) Bi4)io"cii ,acu)"9<ii d ?i"r a ini<ia" sc7i24u)
d Eu4)ica<ii !i in*or2a<ii 4i4)io:ra*ic cu 2ari) 4i4)io"ci a)
)u2ii. Bi4)io"ca Uni;rsi"9<ii din Ca)i*ornia, Bi4)io"ca Na<iona)9
din Aadrid, Bi4)io"ca Uni;rsi"9<ii din ?und CSudiaD, Bi4)io"ca
Uni;rsi"9<ii din ?io;, Iar!o;ia, ?iEFi:' Bi4)io"ca d S"a"
Sa)"JSo; # Scdrin din SanS" P"rs4ur:.
A *os" c"i"oru) sc<ii d Bi4)io)o:i )a ,acu)"a"a d ?i"r !i
,i)oFo*i a Uni;rsi"9<ii Bucur!"i a) c9ri Ero*sor a *os" EGn9 Jn /9$$.
(o" aici a Jn*iin<a" Cn"ru) d s"udii 4i4)io)o:ic car a
*unc<iona" Jn Erioada /902-/909. Scr"ar a *os" a)" 2ar
rErFn"an" a) Bi4)io)o:ii ro2Gn!"i, Airca (o2scu.
Ln /90& a Jn*iin<a" !i o Eu4)ica<i a cn"ru)ui. "criptum!
Buletin Bibliologic.
?a cursuri) !i s2inarii) sa) i-a Jn;9<a" E s"udn<i
"7nica )ucru)ui Jn 4i4)io"c9, d )a consu)"ara unor 4i4)io:ra*ii
EGn9 )a Ero4)2) d c)asi*icar.
Ln do2niu) 4i4)io:ra*ic, Nico)a Gor:scu-(is"u a
a)c9"ui" nu2roas 4i4)io:ra*ii a) oEr)or 2ari)or Ersona)i"9<i,
cu2 ar *i. A)-andru >do4scu, (i2o"i CiEariu, I)ari C7ndi,
Gor: Bari<iu, EiscoEu) A)c7isdc, PrEssicius.
,,A ridica" Ers"i:iu) 4i4)io)o:ii ro2Gn!"i !i a) 4i4)io"caru)ui
din <ara noas"r9N CDan Si2onscuD.
SEcia)i!"ii din s"r9in9"a" au aErcia" Er2ann" con"ri4u<ii)
!"iin<i*ic a) )ui N. Gor:scu (is"u, Erin nu2roas) rcnFii
*9cu" c9r<i)or, s"udii)or !i ar"ico))or sa).
Ac"i;i"a"a sa d crc"ar, d o ;ia<9, consacra"9 4i4)io)o:ii
Jnsu2aF9 cca. /& c9r<i, /=0 ar"ico), /0/ rcnFii, $ cronici "a"ra).
A J24ina" 2unca didac"ic9 cu o *cund9, )a4orioas9 !i
co2E"n"9 ac"i;i"a" !"iin<i*ic9 ridicGnd Ers"i:iu) 4i4)io)o:ii
ro2Gn!"i E c) 2ai Jna)" cu)2i.
Ln 2u)" Ero4)2 a *os" un dsc7iF9"or d dru2.
%0
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
A ru!i" s9 insu*) s"udn<i)or dra:os"a En"ru car", En"ru
2unca 2"odic9, ordona"9 !i co2E"n"9 Jn cadru) uni 4i4)io"ci.
Ln /99&, Asocia<ia Bi4)io"cari)or din Ln;9<92Gn" din Ro2Gnia,
a ins"i"ui" Pr2iu) Nico)a Gor:scu-(is"u.
III. 7ntrri 9n aren. Ln. MLn*r9<iraN, 2, nr. 21$, 2 au:. /92/,
// E.
Revista periodicelor. Ln. L1acoromaniaM, C)uK, anu) III,
/922-/92&, E. 91%.
Recenzii, C)uK, Ins"i"u"u) d Ar" Gra*ic MArda)u)N,
/92%, 22/ E.
"crisorile lui "e2til *u)cariu! Repertoriul bibliografic 9n
ordine cronologic! Ln. ,,R;is"a ,i)o)o:icaN, Crn9u<i,
/92=.
ctorul 7on "tnescu'*apa, Edi"ura R;is"i
MSoci"a"a d AGinN, /92=, &0 E.
Raport citit la al 777'lea Congres al filologilor romni,
Jn Fiua d 2/ 2ai /92=, Crn9u<i, di"ura MG)asu)
Buco;iniN, /921, /$ E.
FolBlor din Gudeul Buzu, Bucur!"i, Cu)"ura Na<iona)9,
/921, 9& E.
"tudiul )i organizarea crii! Lecia de desc4idere a
cursului de bibliologie la >coala "uperioar de
r4ivistic )i *aleografie C22 ian. /929D, Bucur!"i,
Bi4)io*i)ia, /929, 2$ E.
Bibliografia curent, primul au2iliar al )tiin<i. Ln.
MCu;Gn"u)N, Bucur!"i, 2= *4r. /929, E. 21.
Bibliografia 9n cadrul cooperrii internaionale. Ln.
MBi4)io:ra*ia )i"rar9 ro2Gn9 a Acad2ii Ro2GnN,
sria "tudii )i Cercetri, Bucur!"i, /9&2, E. &02.
%$
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
1epozitul legal, baza bibliografiei naionale. Ln.
MBu)"inu) Sc<ii Bi4)io)o:icN, /, /9&2, E. 2&-&2.
Bibliografia literaturii ro2Gn, Bucur!"i, /9&2, 22 E.
C4emare ctre toi fo)tii elevi ai colegiului "f! "ava. Ln.
MR;is"a Co):iu)ui S*. Sa;aN, Bucur!"i, 9, /9&0-/9&$,
E. /$.
ndrei 8ure)ianu elev. Ln ;o).. 5magiul lui Constantin
Qiriescu, Bucur!"i, Car"a Ro2Gnasc9, /9&$, E. /=.
7on 04ica, scriitorul # cu prileGul unor te2te inedite,
Bucur!"i, /9&$, /99 E.
Cataloagele de bibliotec, o problem te4nic )i
cultural. Ins"i"u"u) Socia) Ro2Gn, Bucur!"i, /9&%,
=0 E.
Bibliografia publicaiilor privitoare la cultura romneasc
vec4e 9ntre anii #(<<'#(<:, Bucur!"i, /9&$, &$ E.
*remisele unui vocabular etnic de bibliologie. Ln.
MS"udii !i crc"9ri d 4i4)io)o:iN, Bucur!"i, /9&%,
E. 22/-2&0.
*regtirea bibliotecarului )i a bibliografului, Bucur!"i,
/9&=, &0 E.
5rientri bibliologice, Bucur!"i, /9&1.
1ou scrisori de propagand naional ale lui 7on 04ica.
Ln. MAr7i;a Ro2Gnasc9N, Bucur!"i, /90/, E. 0.
Un cioban? Badea Cran 9n serviciul Unirii Romnilor.
Ln ;o)u2u) o2a:ia). C! 0iurscu,/900, Bucur!"i, E.
2%$.
=nc o scrisoare a lui 7on 04ica adresat lui .asile
lecsandri. Ln. MAr7i;a Ro2Gnasc9N, "o2 9, Edi"ura
,unda<ii Cu)"ura) A. Xo:9)nicanu, Bucur!"i,
/900, E. %.
%%
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
Bibliotecile 9n cadrul documentrii. Ln. MBu)"inu)
Cn"ru)ui Ro2Gn d Docu2n"arN, Bucur!"i, nr. 2,
/900. E. 0-$.
6ruda unui sfert de veac #(#:'#(::, Bucur!"i, /90$,
&9 E.
Curs de bibliologie, /90$-/90%, Uni;rsi"a"a Bucur!"i,
,acu)"a"a d ?i"r !i ,i)oFo*i, /90=, /10 E.
5riginalul scrisorilor 04ica'lecsandri, Bucur!"i,
Edi"ura ,unda<ii Cu)"ura) A. Xo:9)nicanu, /90%,
22 E.
"cris )i carte! 7storie, te4nic, semnificaie! Curs,
Bucur!"i, /901, 220 E.
Cntarea crii, Bucur!"i, /9$=, /00 E.
*erioada folcloric a culturii )i bibliotecilor din Romnia.
Ln. ,,S"udia Bi4)io)o:icaN, ;o). III, ACA?HIH C/9$9D,
Bucur!"i, Uni;rsi"a"a Bucur!"i, Ins"i"u"u) Pda:o:ic,
,acu)"a"a d ,i)o)o:i, sc<ia d Bi4)io"cono2i,
E. /==-200.
8rturiile r4iereului Narcis Creulescu despre
9nceputurile bibliotecilor romne)ti! Ln. MBiserica
5rtodo2 RomnN, Bucur!"i, /9%/, E. //02.
ctivitatea bibliologic a lui le2andru 5dobescu.
Ln. MS"udii !i crc"9ri d 4i4)io)o:iN, I, Bucur!"i,
Edi"ura Acad2ii Ro2Gn, /9%&, E. /&$-/$2.
.ocabular de biblio)o:i, Cn"ru) d Docu2n"ar
"iin<i*ic9 a) Acad2ii Ro2Gn, /9%%, =0 E. CJn
co)a4orarD.
Bibliografia scrierilor #(#:'#(%(, Bucur!"i, /9%9,
&& E.
%=
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
*reocupri bibliologice la 7nstitutul "ocial Romn.
Ln. MPro4)2 d 4i4)io)o:iN, Bucur!"i, /9=0, E.
/2/-/&0.
1in frmntrile de 9nceput ale bibliologiei romne.
Ln ;o).. MCar"a !i 4i4)io"ci)N, Bucur!"i, /9=2,
E. 2%=-2%1.
Cartea )i bibliotecile! "tudii de bibliologie, di<i
Jn:riKi"9 !i s"udii in"roduc"i; d Du2i"ru B9)9<,
Edi"ura "iin<i*ic9, /9=2, &%0 E.
Ar"ico) aE9ru" Jn Eriodic s"r9in.
Amil *icot et ses travau2 relatifs au2 Roumains. Ln.
MA_)an:s d )]Eco) Rou2ain n ,rancN, /92%, E. /12.
Correspondance dHun secretaire princier en Roumanie.
Amil *icot. Ln. MA_)an:s d )]Eco) Rou2ain n
,rancN, Paris, /92%, = E.
Les bibliot4e3ues et la bibliograp4ie roumaine. Ln.
MR;u ds 4i4)io"7`usN, Paris, /92=, E. 0.
*ublicazioni storic4e rumene dalla 3uera in poi. Ln.
MAr7i;io is"orico i"a)ianoN, ,irnF, /9&0, E. 1.
Bibliograp4ie Fistori3ue de la *resse Roumaine. Ln.
MBu))"in o* "7 In"rna"iona) o* His"orica) ScincsN,
Paris, /9&0, E. =%.
Fritz 8ilBau )i biblioteconomia german. Ln. MR;is"a
?i24ii !i Cu)"urii Gr2anN, Bucur!"i, 9 E.
II. Bu)u<9, G7or:7, Civilizaia bibliotecilor, E. //=-//9.
7dem, Bibliologie romneasc, E. &=-&1.
Bu)u<9, G7or:7, P"rscu, Iic"or, 0aleria bibliologilor
romni, E. &/-&&.
P"rscu, Ai7ai, Un nume pentru istoria bibliotecilor.
Ln. ,,Bi4)io"caN, /992, nr. %. E. /%-/=.
%1
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
Si2onscu, Dan, *rofesorul N! 0eorgescu 6istu )i
bibliologia romn. Ln. MR;is"a 4i4)io"ci)orN, nr. 9,
/9%9. E. $$2-$$$.
Iasi)scu, E2i), N! 0eorgescu 6istu # 5 oper dedicat
crii. Ln. MBi4)io"caN, nr. 1, 2000, E. 209-2$/.
%9
HARET( SPIRU C0
Cn. /$ *4ruari /1$/, Ia!i # 2. /= dc24ri /9/2, Bucur!"iD
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
I. S"udii) Eri2ar !i )ica) )-a ur2a" Jn Bucur!"i,
-c)Gnd Jn do2niu) 2a"2a"icii !i *iFicii. DuE9 -a2nu) d
4aca)aura" sus<inu" Jn /1%9 s-a Jnscris s9 ur2F !"iin<)
2a"2a"ic )a ,acu)"a"a d "iin< din Bucur!"i E car a
a4so);i"-o Jn /1=0. Ca s"udn" a *unc<iona" ca Ero*sor Jn
Jn;9<92Gn"u) scundar, ca"dra d 2a"2a"ic9 )a S2inaru)
Cn"ra) din Bucur!"i.
A cG!"i:a" o 4urs9 )a Paris und a E)ca" Jn "oa2na )ui /1=0.
Aco)o, a "rcu" din nou )icn<a Jn !"iin< 2a"2a"ic !i Jn !"iin<) *iFic.
Ln /1=1 !i-a sus<inu" "Fa d doc"ora" )a Sor4ona aErcia"9
ca una din"r c) 2ai *ru2oas din cG" *ussr9 EGn9 a"unci. A
*os" Eri2u) ro2Gn car sus<ina doc"ora"u) )a Paris.
Ln"ors Jn <ar9 a *os" Ero*sor )a ,acu)"a"a d Aa"2a"ic9 a
Uni;rsi"9<ii din Bucur!"i. Ln /1=9 a *os" a)s 224ru corsEondn"
a) Acad2ii Ro2Gn, iar Jn /192 224ru E)in.
InsEc"or :nra) a) !coa))or Jn /11&' a)s Jn /19$
dEu"a" d I)*o;.
Ainis"ru a) Ins"ruc<iunii Pu4)ic C/19=-/199' /90/-/900'
/90=-/9/0D cGnd a cons"rui" un Jn;9<92Gn" E 4aF 2odrn.
II. Aa"2a"ician, crc"9"or d -cE<i Jn do2niu)
!"iin<)or -ac", Eda:o: 2inn" !i o2 Eo)i"ic, socio)o:.
M?ui i s da"oraF9 o concE<i 2odrn9 d or:aniFar a
lecturii publice Jn 2diu) rura)N' ) a *os" ini<ia"oru) !i or:aniFa"oru)
bibliotecilor populare ste)ti, E )Gn:9 !co)i) Eri2ar din Mdorin<a
d a Eun )a disEoFi<i <9rani)or, cunosc9"ori d car", 2iK)oac)
En"ru Jn"indra cuno!"in<)or )or uFua), C...D d a-i Eun Jn
=2
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
s"ar s9 dF): Ero4)2) d car s iF4sc Jn ca)a ;i<ii )or,
Jn *in, d a ) dsc7id su*)"u) En"ru *ru2os, 4in !i ad;9rN.
Ln /191, )a EroEunra Ainis"ru)ui SEiru Har" s-au
Jn*iin<a" &20 d 4i4)io"ci EoEu)ar E )Gn:9 !co)i) rura).
Ur2au a s cra McG" Fc 4i4)io"ci Jn di*ri" co2un
din "oa" c) "riFci !i dou9 d Kud< a) <9riiN.
MLn /191 a )a4ora" !i a Eus Jn aE)icar Regulamentul pentru
Bibliotecile *opulare, un 2anua) sin""ic d 4i4)io"cono2i.N
MA or:aniFa" !i sis"2u) 4i4)io"ci)or !co)ar car disEuna
d o r<a d a!F92in") rura) C4i4)io"ci Eu4)ic !i didac"icD
d nu2roas 4i4)io"ci :i2naFia) !i )ica) or9!n!"i, d o
4i4)io"c9 didac"ic9 cn"ra)9 or:aniFa"9 E )Gn:9 Casa coa))orN
cra"9 Jn /19% !i concEu"9 ca un Ins"i"u" d or:aniFar a
Mduca<ii Er2ann"N.
Aai "r4ui 2n<iona"9 ac"i;i"a"a )ui SEiru Har" Jn ca c
Eri;!" do2niu) 4i4)io"car ):is)a"i;, !i anu2. M?:a En"ru
cdara "u"uror car<i)or, 2anuscris)or, s"a2E)or, 2o4i)iru)ui !i
oric aEar<in Bi4)io"cii Cn"ra) a S"a"u)ui din Bucur!"i,
Bi4)io"cii Acad2ii Ro2Gn cu JncEr d )a /0 aEri)i /90/
!i acordara uni su4;n<ii d 2$.000 )i En"ru Jn"r<inra !i
dF;o)"ara 4i4)io"cii Jn ;ii"orN !i d ?:a din /900 car
ins"i"uia sis"2u) dEoFi"u)ui ):a).
A Jn"2ia" )a Bucur!"i >4sr;a"oru) As"rono2ic nu2indu-)
E Nico)a Cocu)scu dirc"or.
Un cra"r d E )un9 a *os" ds2na" cu nu2) )ui. Faret.
II. Bu)u<9, G7or:7, Civilizaia bibliotecilor, E. //2-//0 !i E. 02
Bu)u<9, G7or:7, P"rscu, Iic"or, 0aleria bibliologilor
romni, E. 20-2$.
7dem, Bibliologie romneasc, E. &0-&/.
1icionar enciclopedic, ;o). III, Bucur!"i, Edi".
Encic)oEdic9, /999, E. 2%.
=&
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
"piru, Faret +#$;#'#(#/,, Bibliografie adnotat, Bucur!"i,
Bi4). Cn"ra)9 Uni;rsi"ar9, 200$.
@i<ica, G., =n amintirea lui "piru Faret! >edina de la
/$ ianuarie #(<$. Ln. MAna). Acad. Ro2. A2. Sc". ".N,
sri III, "o2 HIII, A2 9.
7"E.++888-:rouEs.ds.s"-and.ac-uS+a7is"or6+Prin"
on)6+Har".7"2).
=0
HASDEU( BOGDAN PETRICEICU
Cn. /% *4ruari /1&1, Cris"in!"i
CaFi UcrainaD # 2. 2$ au:us" /90=, CG2EinaD
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
I. Dscndn" a) uni ;c7i *a2i)ii 4oir!"i cu ErocuE9ri
cu)"ura) r2arca4i).
Cursuri) )ica) )-a *9cu" )a C7i!in9u !i HarSo;. A ur2a"
,acu)"a"a d DrE" )a HarSo;. AEoi a ocuEa" E rGnd nu2roas
*unc<ii, cu Erdi)c<i didac"ic. A *os" Kudc9"or )a Ca7u) C/1$9D'
Ero*sor d :o:ra*i, is"ori !i s"a"is"ic9 )a coa)a Cn"ra)9 din
Ia!i' 4i4)io"car )a Bi4)io"ca Na<iona)9 din Ia!i C/1$9-/1%9D'
Ero*sor )a Uni;rsi"a"a din Bucur!"i C/1=0D, ,acu)"a"a d ?i"r
!i ,i)oFo*i' Dirc"or Gnra) a) Ar7i;)or S"a"u)ui C/1=%-/900D.
A *os" 224ru a nu2roas Acad2ii uroEn !i a2rican.
224ru a) Acad2ii Ro2Gn C/1==D' 224ru a) Soci"9<ii d
?in:;is"ic9 din Paris' 224ru a) Acad2ii I2Eria) din
S". P"rs4ur:, 224ru a) Acad2ii R:a) din B):rad, 224ru
a) Soci"9<ii Acad2ic din So*ia, a) Acad2ii din N8 borS'
a) Soci"9<ii No)in:;is"ic din Ba)"i2or !i a) a)"or soci"9<i
acad2ic. A *os" 224ru Jn Par)a2n"u) Ro2Gnii, dEu"a" d
S)a"ina, Par"idu) ?i4ra). A Eri2i" d dou9 ori Pr2iu) MH)iad
R9du)scuN a) Acad2ii Ro2Gn, Jn /110 !i /11/.
A Ear"iciEa" )a nu2roas con:rs !i runiuni in"rna<iona).
II. SEiri" ncic)oEdis", sa;an", con"ri4u<ii Jn ;aria" do2nii
a) !"iin<i dar 2ai a)s Jn ac)a a) is"orii, *i)o)o:ii, )in:;is"icii'
di"or d iF;oar, Eu4)icis", )i"ra", Kuris", cono2is". >r:aniFa"or
E 4aF 2odrn a Ar7i;)or Na<iona).
A *c"ua" crc"9ri Jn 2ari) 4i4)io"ci !i ar7i; din Iina,
AWnc7n, ?ondra, Paris, BudaEs"a, B):rad, Craco;ia, P"rs4ur:
!.a.' cra"oru) unor *ru2oas oEr 4)"ris"ic. A do2ina" cG";a
dcnii ;ia<a !"iin<i*ic9 !i cu)"ura)9 a Ro2Gnii. Cunosc9"or a /0 )i24i
s"r9in, an"ic !i 2odrn. Ias"i"a"a rudi<ii J) ;a Jnscri a)9"uri d
=1
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
D. Can"2ir Jn "radi<ia ncic)oEdic9 a ro2Gni)or !i-) ;a i2Eun
Jn rGndu) 2ari)or Ersona)i"9<i uroEn.
A di"a" r;is"). Romnia C/1$1-/1$9D, Foaea de istoria
romn C/1$9D, Foi de istorie )i literatur C/1%0D, 1in 8oldova
C/1%2-/1%&D, r4iva 7storic a Romniei C/1%0-/1%1D' g4iu,
foaie umoristic, satiric )i critic C/1%&-/1%0D. Foaia "ocietii
Romnismul C/1=0-/1=/D' Revista literar )i )tiinific C/1=%D'
Revista Nou C/11=-/190D, prarea Naional C/902D !.a.
A di"a" Fiar). Columna lui 6raian C/1=0-/119D' 6raian,
ziar politic, literar, )tiinific )i industrial C/1%9-/1=0D, Columna,
Lumina C/1%&D !.a.
A *os" c) 2ai 2ar is"oric a) :nra<ii)or sa). Pn"ru
7storia critic a romnilor, ;o). I-II. /1=2-/1=$, i s-a acorda" d
c9"r Acad2ia Ro2Gn9 Aara 2da)i d aur.
Una din )a"uri) Erdi)c" a) ac"i;i"9<ii sa) a *os" aca
d di"or d iF;oar is"oric. Pasiuna En"ru surs) is"oric,
En"ru ar7i; Jn :nra) )-a carac"riFa" "oa"9 ;ia<a. A Eu4)ica"
docu2n" din ar7i;) !i din 4i4)io"ci) din <ar9, dar !i din
s"r9in9"a". A 2ani*s"a" o ErocuEar dos4i"9 En"ru car" !i
4i4)io"ci. Ln /1$9 a *os" cus"od )a Bi4)io"ca coa))or din Ia!i,
und a dona" 0000 d ;o)u2. Ln /1%0 a *os" cus"od )a Bi4)io"ca
Na<iona)9 din Ia!i, nu2i" cu sEriKinu) )ui A). Ioan CuFa. Ln
acas"9 ca)i"a" a a)c9"ui" un *roiect de organizare )i completare
a Bibliotecii Naionale. Aici a rco2anda" a)c9"uira sis"2u)ui
*i!)or 2o4i), a)c9"uira ca"a)o:u)ui a)*a4"ic !i E 2a"rii' s-a
ErocuEa" d. ac7iFi<ii, sa)9 d )c"ur9, 4irouri En"ru Ersona),
du)aEuri En"ru c9r<i' E9s"rara !i consr;ara *ondu)ui d car"
Erin"r-un 2o4i)ir adc;a"' o a"n<i dos4i"9 a a;u"-o En"ru )oca)'
aEoi s-a in"rsa" d ):9"ura d car", cr!"ra co)c<ii)or Erin
ac7iFi<ii !i dona<ii. Era concE<ia 4i4)io"cono2ic9 a )ui B. P. Hasdu
E car o ;a dF;o)"a !i En"ru 4i4)io"ca docu2n"ar9 a Ar7i;)or
S"a"u)ui CBucur!"i !i Ia!iD.
Lnc9 din anii d !coa)9 B. P. Hasdu a *os" ErocuEa" s9-!i
a)c9"uiasc9 o 4i4)io"c9 Ersona)9 ad9u:Gnd 2ru )a c9r<i) 2o!"ni"
=9
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
d )a "a"9) s9u, a)") !i a)"). i-a Eur"a"-o duE9 ), Es" "o" E
und a Er:rina", Ercu2 2)cu) casa sa, J24o:9<ind-o ncon"ni".
Nu au )iEsi" din Bi4)io"ca sa c9r<i) Ero;nind din *a2i)i,
cu "radi<ii cu)"ura), nici c9r<i) c o ;or Er:9"i E Iu)ia Hasdu
En"ru 2unc9 !i cra<i.
Ad9Eos"i"9 2ai Jn"Gi Jn )ocuin<) EroErii, aEoi Jn c)9dira
Ar7i;)or S"a"u)ui !i 2ai "GrFiu Jn Cas")u) d )a CG2Eina, duE9
2oar"a sa, sur;ni"9 Jn /90=, 4i4)io"ca s-a J2Er9!"ia".
Din *ricir o 2ar Ear" din a a aKuns Jn *ondu) 4i4)io"cii
docu2n"ar a Ar7i;)or S"a"u)ui d )a Bucur!"i, cons"i"ui"9
Jnc9 din anu) /1%2.
Par"a din 4i4)io"ca Hasdu a*)a"9 )a Ar7i; s" cons"i"ui"9
din $0/ d "i")uri Eriodic !i &=$= ;o)u2 d c9r<i JncEGnd cu
"iE9ri"uri ro2Gn!"i ;c7i, c9r<i rar s"r9in !i )ucr9ri d *i)o)o:i
!i is"ori con"2Eoran9.
> 2ar ;a)oar o rErFin"9 !i c) %00 d c9r<i cu s2n9"uri,
Jns2n9ri, no", ad-no"9ri, --)i4risuri !i au"o:ra* din 4i4)io"ca
)ui B. P. Hasdu a*)9"oar )a Ar7i;) S"a"u)ui. Prin"r Ersona)i"9<i)
c9rora au aEar<inu" c9r<i) sa) 2n<ion92. G7. Bi4scu, C. I. Br9"ianu,
D. Bo)in"inanu, A)-. >do4scu, D. >nciu), N. Dnsu!anu,
Gr. (oci)scu, I. A. Urc7ia, A. D. HnoEo).
,ondu) docu2n"ar a) 4i4)io"cii )ui Hasdu d )a Ar7i;)
S"a"u)ui s" sEori" d Jns2n9ri), no"), sc7i<), dsn),
;rsuri) Iu)ii Hasdu a*)a" E su") d c9r<i din 4i4)io"ca *a2i)ii.
Ca Dirc"or Gnra) a) Ar7i;)or S"a"u)ui, B. P. Hasdu s-a
ErocuEa" d ;idn<a docu2n")or, 2ai a)s a c)or 2di;a),
d 4una )or consr;ar, a *9cu" d2rsuri En"ru cons"ruira
unui )oca) nou, a an:aKa" Erin concurs, Ersona) d Jna)"9
ca)i*icar !i co2E"n<9, a dEis"a" docu2n" r*ri"oar )a
is"oria ro2Gni)or Jn ar7i; !i 4i4)io"ci s"r9in.
Din ini<ia"i;a )ui s-a cra" co)c<ia d 8anuscrise a)c9"ui"9
din condici d docu2n" Jn coEii sau ori:ina) a) a!F92in")or
c)Fias"ic !i car a *os" Eus9 su4 ad2inis"rara Bi4)io"cii
docu2n"ar a Ar7i;)or S"a"u)ui d )a Bucur!"i.
10
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
A ra)iFa" nu2roas s"udii dsEr is"oria c9r<ii !i a "iEaru)ui
car sun" r9sEGndi" Jn "oa"9 oEra sa, Jn )ucr9ri) d is"ori,
*i)o)o:i, *o)c)or. S-a ErocuEa" d "iEaru) ro2Gnsc J2E9r<indu-)
Jn & "aE. 2acarian9 C/$00-/$20D' 2arcian9 C/$00-/$%0D' corsian9
C/$=0-/$10D.
Ln Fiar) sa), 6raian, Columna lui 6raian, a;a ru4rici
Jn"r:i consacra" Bibliografiilor.
> ac"i;i"a" dos4i"9 a ds*9!ura" En"ru JnFs"rara
Bi4)io"ci)or docu2n"ar a) Ar7i;)or S"a"u)ui cu c9r<i d )a
Bucur!"i !i Ia!i. As"*) a ac7iFi<iona" )ucr9ri d is"ori,
)in:;is"ic9, :o:ra*i, ncic)oEdii "c. ? cu2E9ra d )a )i4r9rii
!i an"icaria" din <ar9, d )a )i4r9rii din s"r9in9"a" Jn c9)9"orii)
sa) Jn s"r9in9"a" d )a )i4rari !i an"icari cunoscu<i. A *o)osi" !i
sc7i24u) d Eu4)ica<ii, *i EroErii, *i a) Ar7i;)or. A):a
oEr u"i) dar !i rar, d 2ar ;a)oar.
A or:aniFa" !i dF;o)"a" !i 4i4)io"ca d )a ,acu)"a"a d
?i"r !i ,i)o)o:i a Uni;rsi"9<ii Bucur!"i.
Ac"i;i"a"a sa !"iin<i*ic9 s Eoa" rFu2a Jn 22&% d "i")uri
cuErinFGnd. )ucr9ri), s"udii) !i ar"ico)) sa), 4i4)io:ra*ii, rcnFii,
discursuri. S2na)92 cG";a doar, E c) 2ai cunoscu".
III. r4iva istoric a Romniei, ". /-0, /1%0-/1%1,
Bucur!"i.
7storia critic a romnilor, Bucur!"i, ;o). I-II, /1=&-/1=$,
&/% E.
Cuvente den Btrni, "o2 /, /1==, "o2 2-/1=1'
"o2 &-/11/.
Cronica lui Pilot Romnul, /110.
AtEmologicum 8agnum Romaniae, 0 ;o)u2, /11%-/191.
II. Brciu-Dr9:7icscu, Adina, B! *! Fasdeu @ editor al
revistei ,,r4iva istoric a Romniei! =n? ,,Caietul
1/
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
seminarului special de )tiine au2iliare ale istorieiM,
Bucur!"i, ;o). III, /992, E. 200-2$0.
BrGncanu, ?idia, 0eneza unei lucrri. ,,7storia critic
a romnilor de ctre B! *! Fasdeu! 1ocumente de
ar4iv. Ln. ,,Cai"u) S2inaru)ui sEcia) d !"iin<
au-i)iar a) is"oriiN. >Euscu)a 4i4)io)o:ica, :na)o:ica,
Bucur!"i, ;o). III, /992, E. 2&0-20/.
Bu)u<9, G7or:7, P"rscu, Iic"or, Bibliologie romneasc,
E. &0.
Cri7an9, Aarc), Bogdan *etriceicu Fasdeu, Bucur!"i,
Edi"ura Rci*, /99%, /%0 E.
1icionar enciclopedic romn, ;o). 2, Bucur!"i, /9%0,
E. 20$.
Di2a, E)na, .aloarea documentar a fondului de carte
din biblioteca B! *! Fasdeu de la 1!0!!"!, Bucure)ti.
Ln. ,,Cai"u) s2inaru)ui sEcia) d !"iin< au-i)iar a)
is"oriiN, Bucur!"i, ;o). III, /992, E. 2$/-2$=.
Dra:o2irscu, Iu)iu, 7deile )i faptele lui Bogdan *etriceicu
Fasdeu, di<i cri"ic9 d I. >Eri!an, Bucur!"i, Edi"ura
Sacu)u2 IiFua), 200=, 21= E.
Anciclopedia istoriografiei romne)ti, E. /%1-/%9.
>Eri!an, I., Romanul vieii lui B! *! Fasdeu, Bucur!"i,
Edi"ura Ainr;a, /990' d. a II-a, cu "i")u) B! *! Fasdeu
sau setea de absolut, Edi"ura Is"a)a, 200/.
(a4acu, Tnica, murgul demiurgului! Ultimii ani de via
ai lui B! *! Fasdeu, Bucur!"i, Edi"ura Sacu)u2 IiFua),
200=, 2&9 E.
12
HODO( NER1A
Cn. 20 noi24ri /1%9, Baia d Cri!,
Kud. Hundoara # 2. /0 iuni /9/&, Si4iuD
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
I. Pro;na din"r-o *a2i)i a)as9. (a"9) s9u, Iosi* Hodo!,
224ru a) Acad2ii Ro2Gn !i 2a2a sa, Ana ra *iica )ui
Si2on Ba)in", *run"a! a) R;o)u<ii din /101 din (ransi);ania.
A ur2a" )icu) !i a a4so);i" ,acu)"a"a d ?i"r !i ,i)oFo*i
)a Bucur!"i.
Pro*sor d )i249 !i )i"ra"ur9 ro2Gn9 )a coa)a SuErioar9
d R9F4oi din Bucur!"i.
Ln"r /1=/-/19$ !i aEoi, /19%-/9/& a *os" 4i4)io"car a)
Bi4)io"cii Acad2ii Ro2Gn, ddicGndu-!i Jn"ra:a ac"i;i"a",
acs"i ins"i"u<ii.
II. SEcia)is" Jn 4i4)io)o:i, 4i4)io"cono2i !i 4i4)io:ra*
ds9;Gr!i", 4i4)io*i) !i rudi". Iia<a !i-a consacra"-o s"udiu)ui,
scrisu)ui !i 2uncii Jn 4i4)io"c9.
i-a ddica" ca 2ai 2ar Ear" din ac"i;i"a"a sa dF;o)"9rii
Bi4)io"cii Acad2ii Ro2Gn, E car a ror:aniFa"-o E 4aF
2odrn !i !"iin<i*ic.
Ln Erioada /19%-/9/& a *os" ErocuEa" d or:aniFara
*onduri)or d car" !i a 2anuscris)or a*)a" Jn dEoFi") Bi4)io"cii.
A sus<inu" Jn nnu29ra" ocaFii ,,Jns2n9"a"a E car o au
4i4)io"ci) Eu4)ic, nu nu2ai En"ru Ero:rsu) !"iin<i*ic Jn
:nr, ci !i En"ru duca<iuna 2ora)9 !i in")c"ua)9 a unui
EoEorN. Era adE"u) 4i4)io"ci)or Eu4)ic )i4r.
Es" considra" unu) din *onda"orii 4i4)io:ra*ii ro2Gn!"i
a)9"uri d Ioan Bianu !i Ioac7i2 Cr9ciun. Ln co)a4orar cu Ioan Bianu
a ra)iFa" Eri2) "ri ;o)u2 din Bibliografia Romneasc .ec4e
C/$01-/1&0D.
Din /90$ a ini<ia" Eu4)ica<ia Eriodic9 Cre)terea Coleciilor
Bibliotecii cademiei.
1%
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
Ln Erioada /19/-/9/& s-a ocuEa" d or:aniFara *onduri)or d
car" !i a 2anuscris)or a*)a" Jn dEoFi") Bi4)io"cii Acad2ii.
A a;u" ErocuE9ri Eri;ind is"oria "iEaru)ui ro2Gnsc, !i a
di"a" nu2roas iF;oar is"oric, )a4orGnd )ucr9ri *unda2n"a)
En"ru 4i4)io)o:ia !i is"orio:ra*ia ro2Gnasc9. A sis"2a"iFa", cu
2i:a)9, in*or2a<ii ):a" d is"oria ro2Gni)or. Nu2) s9u a
r92as ):a" !i d di"ara unor ;o)u2 d docu2n" din sria
Hur2uFaSi. A Ear"iciEa" )a )a4orara ;o)u2)or CHII-HIIIID
d docu2n" a) co)c<ii Hur2uFaSi.
A *os" ErocuEa" d )ucruri di;rs. d Ai7ai Ii"aFu), d
2anuscris) )ui A. E2inscu, d Dinicu Go)scu.
A dona" c9r<i Bi4)io"cii Acad2ii !i Es" %00 d
docu2n". A or:aniFa" E 4aF 2odrn !i !"iin<i*ic Bi4)io"ca
Adun9rii DEu"a<i)or din Bucur!"i.
A Jn"oc2i" un Catalog general al librriilor romne)ti
pentru anii #$$;'#(-/. A di"a" Revista Bibliografic /90&-/900,
Eri2a Eu4)ica<i d )a noi cu acs" Ero*i).
MHodo! s" o2u) a29nun"u)ui !"iin<i*ic, a) ErciFii, a)
2uncii d 2i:a)9. S9 Eu4)ici Eu<in, dar consis"n", ia"9 d;iFa sa
Jn ;ia<9. Es" o2u) in*or2a<ii -ac" !i a) aEro*und9rii "o"a) a
2a"rii asuEra c9ria s-a aE)ca".N CBar4u (7odorscuD
A sr;i" cu)"ura ro2Gnasc9 ,,cu dFin"rsar, cu o n:)iKn<9
"o"a)9 a in"rs)or )ui, cu o suEr49 indi*rn<9 En"ru "o" c s
c7a29 "i")u !i si"ua<i car Eoa" sr;i d -2E)u )u2inos
oricuiN CN. Ior:a, 5ameni care au fost,!
III. =nceputurile tipografiei 9n Sara Romneasc. Ln.
,,Con;or4iri )i"rarN, HHHII, /902, E. /0$/-/0$$.
Bibliografia romneasc vec4e #;-$'#$<-, ;o). I, /90&,
$=/ E.' II, /9/0, $=/ E.' III, /9/2, /92 E. CJn co)a4orar
cu Ioan BianuD.
*ublicaiunile periodice romne)ti, ziare, gazete, reviste,
#$/-'#(-%, 1escriere bibliografic, ;o). I, Catalog
1=
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
alfabetic #$/-'#(-%, /9/&, 1/2 E. CJn co)a4orar cu
A). Sadi IonscuD.
1ocumente privitoare la istoria romnilor, sria
Hur2uFaSi, ;o). HII-HIIII.
II. B9nci)9, I)ana, Nerva Fodo). Ln. ,,S"udii !i Crc"9ri
Bi4)io)o:icN, /9%0, /, E. %9-12.
Bu)u<9, G7or:7, P"rscu, I., 0aleria bibliologilor romni,
E. &9-00.
7dem, Bibliologie romneasc, E. 00-0$.
Anciclopedia istoriografiei romne)ti, E. /=/-/=2.
7""E.++8iSiEdia.or:+8iSi+Nr;a3HodosC$c9,
7""E.++888.cK7undoara.ro+ind-.E7E32niud=1;i8C
a"d&02.7"2.
11
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
IONESCU( ALE;ANDRU-SADI
Cn. 2/ iuni /1=&, Sain" Aauri"F CE);<iaD # 2. /92%, Bucur!"iD
I. A a4so);i" )icu) [Aa"i Basara4N din Bucur!"i !i aEoi a
ur2a" ,acu)"a"a d ?i"r !i ,i)oFo*i, und )-a a;u" ca Ero*sor
E Nico)a Ior:a )a car a sus<inu" !i )ucrara d )icn<9.
DuE9 s"udii a E)ca" Jn ,ran<a !i B):ia, und a crc"a"
or:aniFara 4i4)io"ci)or !i a s"a" o Erioad9 d "i2E )a Ins"i"u"u)
In"rna<iona) d Bi4)io:ra*i d )a Bru-))s.
Ln"ors Jn <ar9 Jn /902, a *os" an:aKa" )a Bi4)io"ca Acad2ii
Ro2Gn, und a )ucra" EGn9 )a 2oar"a sa sur;ni"9, Jn ur2a
unui a"ac d cord, c7iar Jn Bi4)io"c9.
A *unc<iona" ca Ero*sor )a coa)a SuErioar9 d Ar7i;is"ic9
!i Pa)o:ra*i C/92$-/92%D.
II. A *os" unu) din"r ci 2ai 4uni sEcia)i!"i ro2Gni Jn
4i4)io)o:i, dar a;Gnd !i ErocuE9ri Eo)i;a)n". A *os" un
4i4)io:ra* !i un docu2n"aris" s"r9)uci".
A *os" Ero2o"oru) in"roducrii C.P.U. Jn Bi4)io"ca
Acad2ii. Con;ins !i Easiona" EroEo;9dui"or a) sis"2u)ui
C.P.U., a Jn*iin<a" ca"a)oa: E *i!ir a)*a4"ic !i sis"2a"ic
4aFa" E acas"9 c)asi*icar Er"u"indni E und a 2ai
co)a4ora". ?ui i s da"oraF9 or:aniFara sis"2a"ic9 !i 2odrn9
a Bi4)io"cii Acad2ii !i in;n"ar) 2od). Era con;ins c9
4i4)io"ci), En"ru a-!i Eu"a ra)iFa *unc<ia )or cu)"ura)-!"iin<i*ic9,
"r4ui s9 *i JnFs"ra" cu ins"ru2n" d docu2n"ar.
90
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
A or:aniFa" !i condus nu2roas 4i4)io"ci sEcia)iFa" a)
unor ins"i"u<ii. Bi4)io"ca Ainis"ru)ui A:ricu)"urii !i Do2nii)or,
a Ainis"ru)ui d E-"rn, a A"nu)ui Ro2Gn. A *os" !i un
dasc9) no4osi" !i Easiona".
A rdac"a", din /901, Catalogul sistematic al periodicelor
din Biblioteca cademiei.
Din ac)a!i an, a di"a" un Buletin 7nformativ bilingv
+romn'francez, # Bibliografia economic romn.
A ra)iFa" Eri2a "raducr Jn )i24a ro2Gn9 a (a4))or
uni;rsa) Fci2a). Bibliografia economic JncEa cu o no"9
!i cu un 6ablou sumar al clasificaiunii bibliografice decimale.
MA )a4ora" !i un cod ro2Gnsc d ca"a)o:ar E 4aFa unor
ins"ruc<iuni r:u)a2n"ar d or:aniFar a Bi4)io"cii Acad2ii.N
Ln /92% Eu4)ica un Buletin bibliografic sptmnal,
in"n<ionGnd s9 *i o 4i4)io:ra*i na<iona)9 curn"9.
A adus con"ri4u<ii "or"ic !i Erac"ic Jn do2niu) c)asi*ic9rii
Fci2a). A *os" Eri2u) Ero*sor d 4i4)io)o:i din Ro2Gnia. A
Erda" cursu) d Bi4)io"cono2i )a coa)a SuErioar9 d Ar7i;is"ic9
!i Pa)o:ra*i Jn Erioada /92$-/92%, in":rGnd nor2) d ca"a)o:ar
!i i)us"rGnd "oa" asEc") dscririi ErinciEa) !i au-i)iar
En"ru Catalogul alfabetic. Cursu) s9u Jnsu2Gnd circa o 2i d
Ea:ini, a r92as Jn 2anuscris.
A ra)iFa" un Fi)ier documentar al articolelor de specialitate
din periodice )i un Catalog colectiv al publicaiilor economice
din principalele biblioteci din Bucure)ti.
Ln /900 a a)c9"ui" nor2a"i;u). 7nstruciuni provizorii pentru
funcionarea serviciilor Bibliotecii cademiei Romne!
A Jn"r<inu" ):9"uri s"rGns cu *onda"orii Ins"i"u"u)ui In"rna<iona)
d Bi4)io:ra*i d )a Bru-))s, cu Pau) >")" !i Hnri ?a*on"ain.
Bi4)io:ra* r2arca4i), a ru!i" s9 Jn"oc2asc9 Repertoriul
periodicelor romne)ti ale Bibliotecii cademiei.
9/
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
A rdac"a" 2ii d *i! En"ru Jn"oc2ira uni 4i4)io:ra*ii
ro2Gn!"i 2odrn.
?a Jn2or2Gn"ara *os"u)ui s9u co)a4ora"or, Ioan Bianu
29r"urisa. ,,Ionscu Sadi a *os" un 2unci"or cu2 *oar", *oar" rar
s :9s!" Jn"r oa2niU 2unca 2u)", Era 2u)", ca c )-a
*9cu" s9 s is"o;asc9 !i s9 s s"in:9 )a ;Grs"a d a4ia $0 d
aniU E)cara )ui din"r c9r<i), din"r *i!) Jn car a "r9i" !i a
)ucra" cu "oa" Eu"ri) 2in<ii )ui, s" o 2ar Eirdr En"ru
!"iin<a !i cu)"ura na2u)ui nos"ruN.
III. Catalogul sistematic al periodicelor din Biblioteca
cademiei, /901.
Bibliografia economic romn C/901-/92%D, car
cuErinda "i")uri) c9r<i)or !i ar"ico))or din Fiar) !i
r;is") ro2Gn!"i, /901.
*ublicaiile periodice romne)t +ziare, gazete, revisteD
;o). / C/120/90%D CJn co)a4orar cu Nr;a Hodo!D,
Bucur!"i, /9/&.
Bibliografie critic fcut 9n *rincipatele Romne de
la #&-- la #$;(, Bucur!"i, /9/%.
Buletin Bibliografic sptmnal, /92%.
7nstruciuni provizorii pentru funcionarea serviciilor
Bibliotecii cademiei Romne, Bucur!"i, /900.
Contribuii la repertoriul bibliografic universal,
)ucrar ini<ia"9 d Pau) >")". A co)a4ora" *oar" ac"i;
)a acas"9 )ucrar.
Au r92as Jn 2anuscris.
e Cursu) d 4i4)io"cono2i, <inu" )a coa)a d
Ar7i;is"ic9 !i Pa)o:ra*i Jn Erioada /92$-/92%,
Jnsu2Gnd /00$ d Ea:ini.
92
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
e > 4i4)io:ra*i r*ri"oar )a o2u) Eo)i"ic Nico)a
Xr"Fu)scu.
e P)an En"ru or:aniFara 4i4)io"cii A"nu)ui ro2Gn
C22 Ea:iniD.
e No" !i E)anu) En"ru o Anciclopedie romn.
II. Biblioteca cademiei R"R #$%&'#(%&, Cartea centenarului,
Bucur!"i, Edi". Acad., /9%1, E. 212-21=.
Bu)u<9, G7or:7, Civilizaia bibliotecilor, E. //%-//=.
Bu)u<9, G7or:7, P"rscu, Iic"or, 0aleria bibliologilor
romni, E. &0-&/.
7dem, Bibliologie romneasc, E. &%.
Cr9ciun, Ioac7i2, 1oi bibliologi romni. 7oan Bianu )i
l! "adi 7onescu, C)uK, /9&=. Ln. MBi4)io"ca Bi4)io)o:icaN,
nr. 9, /9&=.
(7odorscu, Bar4u, 7storia bibliografiei romne,
di<ia a 2-a, Edi"ura Encic)oEdic9, /9=2, E. /0$.
9&
IORGA( NICOLAE
Cn. /= iuni /1=/, Bo"o!ani # 2. 2= noi24ri /900, Bucur!"iD
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
I. ?icu) )-a ur2a" )a Bo"o!ani !i Ia!i. Uni;rsi"a"a a
"r2ina"-o "o" )a Ia!i, AEoi a con"inua" s"udii) )a. Paris, Br)in,
?iEFi:. Doc"ora"u) )-a sus<inu" )a ?iEFi:.
A *os" Ero*sor )a Uni;rsi"a"a din Bucur!"i, ,acu)"a"a
d ?i"r !i ,i)oFo*i, Rc"or a) Uni;rsi"9<ii Bucur!"i /929.
A24ru a) Acad2ii Ro2Gn C/9/0D.
A cra" Ins"i"u"u) d S"udii Sud-Es" uroEn Jn /9/0,
coa)a ro2Gn9 din ,ran<a C,on"an6 au- RossD Jn /920'
*onda"or a) Ins"i"u"u)ui d Is"ori Uni;rsa)9 C/9&=D car-i Eoar"9
as"9Fi nu2).
A di"a" !i condus nu2roas Fiar !i r;is". Neamul Romnesc,
Revista 7storic, Revista de "tudii "ud'Ast Auropene !.a.
Doc"or Honoris causa a nu2roas uni;rsi"9<i din EuroEa
!i A2rica. Pri2-2inis"ru # C/9&/-/9&2D.
A co)a4ora" )a r;is" in"rna<iona) cu2 ar *i. Revue
7nternationale des rc4ives, des bibliot4e3ues et des musTes,
und a scris dsEr ins"i"u<ii) acs"a din Ro2Gnia.
II. Is"oric, cuErinFGnd ;as" do2nii a) is"orii Ro2Gnii,
is"orii uni;rsa), !"iin<) au-i)iar a) is"orii, )i"ra", sEcia)is"
Jn 4i4)io)o:i, is"oria c9r<ii, a "iEaru)ui !i a scrisu)ui' 4i4)io*i)
Easiona", rudi". Un uria! a) cu)"urii na<iona) !i uni;rsa).
Ac"i;i"a"a !"iin<i*ic9 a )ui Nico)a Ior:a s concr"iFaF9
Jn cG";a 2ii d "i")uri. /00& ;o)u2, /2.=$$ ar"ico), 0.9%& rcnFii,
Jn:)o4Gnd c) 2ai ;aria" do2nii !i Ero4)2. >Era sa a *os"
r9sEGndi"9 Jn Es" =00 d Eriodic. Fiar, r;is", anuar uni;rsi"ar,
ana) acad2ic, 4u)"in !i ;o)u2 a) con:rs)or in"rna<iona),
;o)u2 o2a:ia).
9%
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
Un do2niu 2ai Eu<in dF;9)ui" J) cons"i"ui con"ri4u<ii)
sa) din do2niu) 4i4)io)o:ii !i Easiuna sa En"ru car" !i 4i4)io"ci.
A crc"a" Jn Fci d 4i4)io"ci !i ar7i; din <ar9 !i din
EuroEa, !i nu nu2ai.
Pr<ui"or a) ar7i;)or, ca )oc und s a*)9 Jn2a:aFina"9
is"oria u2ani"9<ii, a di"a" Es" /00 d ;o)u2 cuErinFGnd
-c)usi; docu2n") cu)s din ar7i;) din <ar9 !i d Es"
7o"ar. AEroaE 20 d ani a aduna" din ar7i; !i 4i4)io"ci
docu2n" E car )-a di"a" d 2u)" ori cu 4ani Ersona)i.
A crc"a" Jn ar7i;) din. Iina, Irona, In<ia, Ai)ano,
,)orn<a, Gn;a, Paris, Inns4rucS, ?io;, Craco;ia, GdansS,
Br)in, ?iEFi:, S"oc7o)2, BudaEs"a, Drsda, NaEo),
AZnc7n, NZrn4r:, Ha:a, (orino, Is"an4u) !i 2u)" a)").
A sus<inu" o ad;9ra"9 ca2Eani Erin Ers9, radio, con*rin<
En"ru sa);ara !i Eu4)icara 2a"ria))or din ar7i;) !i 4i4)io"ci)
din Ro2Gnia.
A Jn*iin<a" su" d 4i4)io"ci, )a sa" !i ora!, !i a sEriKini"
E oric ca) Bi4)io"ca Acad2ii Ro2Gn.
A s"rGns Jn 4i4)io"ca Ersona)9, d;ni"9 Eu4)ic9, c) 2ai
i2Eor"an" *ond d car" d is"ori din Ro2Gnia. ,ondu) s9u d
car" ra )a un 2o2n" da" d =0.000 d -2E)ar. i-a concEu"
4i4)io"ca E 4aF *oar" 2odrn, ca un or:anis2 ;iu.
Din 4i4)io"ca sa a dona" Es" "o" c9r<i, Jn*iin<Gnd noi
4i4)io"ci !i ca4in" d s2inar.
S-a s"r9dui", !i a ru!i" s9 J24o:9<asc9 2ari) 4i4)io"ci
na<iona) acad2ic, uni;rsi"ar !i EoEu)ar. Prin ?i:a Cu)"ura)9,
a c9rui scr"ar !i aEoi Er!din" a *os", a Jn*iin<a" nu2roas
4i4)io"ci !i 2uF.
Din"r 4i4)io"ci) c"i"ori" d N. Ior:a 2n<ion92. Bi4)io"ca
co)ii Ro2Gn din ,ran<a, a co)ii ro2Gn d )a Ro2a, a co)ii
ro2Gn d )a In<ia, Ins"i"u"u) d 4iFan"ino)o:i din Bucur!"i,
Ins"i"u"u) d Is"ori uni;rsa)9 din Bucur!"i, d S"udii sud-s"
9=
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
uroEn din Bucur!"i. ?a Ia!i a cra" o 4i4)io"c9 EoEu)ar9,
donGnd $.000 d -2E)ar din 4i4)io"ca Ersona)9.
A *os" un :nros dona"or d car". A dona" ?i:ii Cu)"ura)
/0.000 d -2E)ar' cG";a 2ii Bi4)io"cii Acad2ii.
Ln /9/9 a Jn*iin<a", J2Erun9 cu doc"oru) C. An:)scu,
sociaia Bibliotecilor *ublice, car ur29ra r*acra 4i4)io"ci)or
dis"rus d r9F4oi !i crara a)"ora.
Bi4)io*i) Easiona", [d;ora"or d c9r<iN, Eossor a) uni 4i4)io"ci
Ersona) sa;an" uria! C=0.000 d -2E)arD. ?a 2& d ani,
cGnd s Jn"orca d )a Paris, aduca cu ) Es" /0.000 d
;o)u2' rau c9r<i din do2niu) is"orii, *i)oso*ii, )i"ra"urii, Jn
di;rs )i24i s"r9in.
A sus<inu" !i a ra)iFa" Jn*iin<ara unor 4i4)io"ci i"inran",
a unor 4i4)io"ci s9"!"i, a unor 4i4)io"ci d *a4ric9 CEn"ru
2unci"oriD !i d Eni"nciar. A Jn*iin<a" Eri2a 4i4)io"c9 d
Eni"nciar )a I9c9r!"i !i aEoi )a Ais)a CKud. Pra7o;aD.
Ln concE<ia sa, 4i4)io"ca "r4uia s9 *i o ins"i"u<i
dsc7is9, Eri2i"oar, Eri"noas9 car a;a ro)u) d a duca, d a
*or2a cu)"ura) !i !"iin<i*ic E c) car Ji "rca Era:u). >
4i4)io"c9 car [s9 a"ra:9, s9 Jn"G2Ein, s9 J24r9<i!F, s9
s*9"uiasc9 !i s9 ducN'
PrconiFa o 4i4)io"c9 cu accs )i4r )a ra*", ca Jn A2rica
din Erioada in"r4)ic9.
A sus<inu", d as2na, -is"n<a unui Ersona) sEcia)iFa"
Jn 4i4)io"ci, car s9 ai49 )icn<9 !i s"udii d sEcia)i"a". Ln acs"
sns a ini<ia" cursuri En"ru 4i4)io"cari !i Jnc9 din /199 a cru"
<inra d Er):ri d 4i4)io"cono2i )a Uni;rsi"a"a
Bucur!"i.
Ln /922 a *os" a)s Pr!din" d onoar a) Asocia<ii
4i4)io"cari)or.
A a;u" con"ri4u<ii !i Jn do2niu) ):is)a<ii d 4i4)io"c9.
Ln /9&2, Jn ca)i"a"a sa d Pr!din" a) Consi)iu)ui d Aini!"ri, a
91
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
EroEus !i a sus<inu" Legea pentru organizarea bibliotecilor )i
muzeelor comunale. Prin acas"9 ):, 4i4)io"ci) Eri2au !i & 7a
"rn a:rico). Au"ori"9<i) )oca) "r4uiau s9 Jn*iin<F cG" o
4i4)io"c9 Eu4)ic9 Jn *icar ora! sau co2un9, a)"*) )i s r*uFa
4u:"u). Ln ur2a acs"or ):i s-au Jn*iin<a" Bi4)io"ci 2uniciEa)
)a. (cuci, (:.-Aur!, Ia!i, Bucur!"i, Bac9u. M(o" ) a cru" ca
4i4)io"carii !i ar7i;arii s9 ai49 )icn<9 !i s"udii sEcia).N
A adus con"ri4u<ii !i Jn do2niu) 4i4)io:ra*ii, ra)iFGnd
2ii d rcnFii a) )ucr9ri)or 4i4)io)o:i)or ro2Gni, a) c9r<i)or
dsEr "iEo:ra*ii, dsEr car" !i 4i4)io"ci. Revista istoric
ini<ia"9 d N. Ior:a Jn /9/$ a *os" Jn Eri2ii s9i ani o r;is"9 d
4i4)io:ra*i is"oric9, o 4i4)io:ra*i ana)i"ic9 Erin car *9ca
cunoscu" "o" c s Eu4)ica )a noi !i Jn s"r9in9"a" dsEr ro2Gni !i
dsEr is"oria ro2Gnasc9.
A scris Fci d ar"ico) !i s"udii Eri;i"oar )a car"a 2anuscris,
car"a "iE9ri"9, orna2n") c9r<ii, is"oria "iEaru)ui, a 4i4)io"ci)or "c.
A *os" o 2in" !i a a;u" o ac"i;i"a" ncic)oEdic9, d o
rudi<i -cE<iona)9 !i Jn do2niu) 4i4)io)o:ic.
A ru!i" s9 i2Eun9 car"a ro2Gnasc9 Jn )u2a !"iin<i*ic9.
Car"a ra En"ru N. Ior:a o 4iKu"ri d Er< car "r4uia s9 *i
Jn:riKi"9 !i rsEc"a"9' ra un *)u;iu d Jn<)Eciun' c9r<i) au *os"
sin:ur) car nu )-au "r9da" nicioda"9 duE9 cu2 a*ir2a N. Ior:a
Jn )ucrara au"o4io:ra*ic9 5 via de om.
III.

Les bibliot4e3ues de Roumanie. Ln. MR;u in"rna"iona)


ds arc7i;s, ds 4i4)io"7`us, ds 2ussN, /19$,
E. /99-20$.
8anuscripte din biblioteci strine relative la istoria
romnilor. Ln"Giu) 22oriu. din<a din 21 2ar"i,
Bucur!"i, (iEo:ra*ia MCaro) Go4)N, /191, $1 E.
A2poziie de >tiine. Ln. MS29n9"oru)N, /90&, E. %2=-%&0.
f
?ucr9ri) sun" s)c"a" cu r*rir )a 4i4)io"ci, ar7i;, 2uF.
99
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
Ce trebuie a se citi. Ln. M?uca*9ru)N, /90$, nr. /, E. &-0.
Biblioteci circulante. Ln. MS29n9"oru)N, /90$,
E. %0/-%0&.
Cri de )coal. Ln. MS29n9"oru)N, /90$, E. %%/-%%&.
.ec4ile biblioteci sau ce se citea odinioar 9n rile
noastre. Ln. M,)oara Daruri)orN, /90=, I, E. /29-/0$.
=nc o dat ce se citea pe vremuri la noi! Crile lui
.asile 1rg4ici. Ln. M,)oara Daruri)orN, /90=, II,
E. /29-/&2.
*oporul 9)i cere crile sale. Ln. M,)oara Daruri)orN,
/90=, II, E. &2/-&2&.
Case de citire pentru sate. Ln. MNa2u) Ro2Gnsc
En"ru EoEorN, /9//, nr. &0, E. 0%$-0%1.
=n ara fr biblioteci, 9n neamul fr biblioteci. Ln.
MDru2u) DrE"N, /9/$, E. %%$-%%%.
8ngierea cititului. Ln. MNa2u) Ro2Gnsc En"ru
EoEorN, /9/$, E. %$=-%$1.
Bibliotec din iniiativ particular. Ln. MNa2u)
Ro2GnscN, /9/%, nr. &/, E. 0$.
Cri de citit. Ln. MNa2u) Ro2GnscN, /9/=, nr. 2=&,
E. 20.
5 nou cerere a crii romne)ti. Ln. MNa2u) Ro2GnscN,
/9/=, nr. 21/, E. /9.
Biblioteci ste)ti. Ln. MNa2u) Ro2GnscN, /9/1,
nr. 2/0, E. $0.
rmele noastre? o e2poziie )i o bibliotec. Ln.
MNa2u) Ro2GnscN, /9/9, nr. $0, E. &2.
Cerem biblioteci. Ln. MNa2u) Ro2GnscN, /92/, nr. /&,
E. 0/.
/00
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
Cartea la alii. Ln. MBu)"inu) c9r<iiN, I, /92&, nr. 9,
E. /1$-/1%.
Cum s ne cre)tem copiii. Ln. MNa2u) Ro2Gnsc
?i"rarN, /92$, nr. 2, E. 2.
*roblema lecturilor pe care trebuie s le facem. Ln.
MNa2u) Ro2Gnsc ?i"rarN, /92$, nr. 0$, E. 2&.
Biblioteci educatoare. Ln. MNa2u) Ro2Gnsc ?i"rarN,
/92%, nr. /&, E. 2.
Livres populaires dans le sud'est de lHAurope et
surtout c4ez les roumains! gua"r con*rnc don_s
h Sor4onn, Buc7ars", I2Eri2ria MCu)"ura Na<iona)9N,
/921, %= E.
Biblioteci. Ln. MNa2u) Ro2GnscN, /9&2, nr. &2, E. /0.
Carte )i suflet. Ln. MP92Gn"u)N, /9&$, E. /0/-/02.
Rolul Bibliotecii. Ln. MNa2u) Ro2GnscN, / ianuari
/9&$, E. /.
Cartea de )coal. Ln. MS*a"uri E Jn"unricN, I,
Bucur!"i, /9&%, E. 29&-291.
Noiunea de carte la romni. Ln. MS*a"uri E
Jn"unricN, ;o). I, Bucur!"i, /9&%, E. $9.
"faturi pe 9ntuneric. Con*rin< )a radio C/9&/-/9&%D,
C/9&%-/9&1D' 2 ;o)., di<i Jn:riKi"9 !i no" d Ia)riu
!i Sanda RGEanu' Er*a<9 !i "a4) crono)o:ic d
Ia)riu RGEanu, Bucur!"i, Ainr;a, /99%.
Cartea de 9nelepciune. Ln. MS*a"uri E Jn"unricN, I,
E. 299-&00.
Amil "ocec )i Biblioteca popular a Bucure)tilor. Ln.
M>a2ni car au *os"N, II, E. &&2-&&&.
Un ora) fr biblioteci. Ln.N?u2ina Nou9N, nr. 9, E. /2.
/0/
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
II. BrFa, Ai7ai), Nicolae 7orga, /9%$, $= E.
Bu)u<9, G7or:7, Civilizaia bibliotecilor, E. =/.
Bu)u<9, G7or:7, P"rscu, Iic"or, Bibliologie romneasc,
E. &0-&%.
BuFa"u, G7., Gri:ora!, N., Centenar N! 7orga! 5mul )i opera,
Ia!i, /9=/, 2$0 E.
Anciclopedia istoriografiei romne)ti, E. /1&-/10.
Nicolae 7orga +#$&#'#(:-,! "tudii )i documente, ;o). I,
coordona"or C. Bu!, C. G9ucan, Bucur!"i, Edi". Uni;.,
2001, =02 E.
Sacrdo<anu, Aur)ian, Nicolae 7orga despre carte )i
bibliotec. Ln. MS"udii !i crc"9ri d 4i4)io)o:iN, /9=0,
E. $0-%9.
Si2onscu, Dan, Bu)u<9, G7., "curt istorie a crii
romne)ti, Bucur!"i, /990, E. /$&-/$0, E. /%0.
(7odorscu, Bar4u, *reocupri bibliologice 9n opera
lui 7orga. Ln. MS"udia Bi4)io)o:icaN, /9%$, E. ==-91.
(7odorscu, Bar4u, Nicolae 7orga )i biblioteca. Ln.
MS"udii !i crc"9ri d docu2n"ar !i 4i4)io)o:iN,
/9%$, nr. 2, E. /%1-/=0.
(7odorscu, Bar4u, Bibliografia istoric )i literar 7orga
#$(-'#(<:, Bucur!"i, Car"a Ro2Gnsc9, /9&$, &1/ E.
(7odorscu, Bar4u, "crisori ctre 7orga, ;o). I C/190-/90/D,
di<i Jn:riKi"9 d Bar4u (7odorscu, Bucur!"i, Ainr;a,
/9=2, %&0 E.
(7odorscu, Bar4u, N! 7orga, Bucur!"i, Edi"ura (inr"u)ui,
/9%1, &10 E.
(7odorscu, Bar4u, N! 7orga! Biobibliografie, Bucur!"i,
Edi"ura !"iin<i*ic9 !i ncic)oEdic9, /9=%, $=% E.
(7odorscu, Bar4u, 7orga )i educaia maselor, Bucur!"i,
Co2i""u) d S"a" En"ru Cu)"ur9 !i Ar"9, /9%=, /1& E.
/02
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
(7odorscu, Bar4u, Bibliografia )colar a lui 7orga,
Bucur!"i, Edi"ura Didac"ic9 !i Pda:o:ic9, /9=0, &// E.
(7odorscu, Bar4u, Nicolae 7orga, Bucur!"i, /9=1.
/0&
6ARAD<A( CONSTANTIN I0
Cn. 20 noi24ri /119, Ha:a # 2. 29 dc24ri /9$0, Bucur!"iD
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
I. A *os" *iu) )ui Ioan CaradKa ori:inar din EEir, Ainis"ru
E)niEo"n<iar a) I2Eriu)ui >"o2an, !i a) ErinciEsi Aar6
S2i"7, sudF9, scrii"oar d )i249 sudF9, n:)F9, *rancF9.
A ur2a" )icu) )a Ca24rid: !i ,acu)"a"a d drE" )a
?ondra. A *os" Eri2u) ro2Gn 224ru a) 4arou)ui n:)F. A
ur2a" carira diE)o2a"ic9, JndE)inind E rGnd 2isiuni )a BudaEs"a
!i Gn;a, aEoi a d<inu" *unc<ia d consu) a) Ro2Gnii Jn
Sudia, Nor;:ia, Dan2arca !i Br)in.
Ln /902 a d2isiona" din diE)o2a<i. Ior4a !i rdac"a Jn
ur29"oar) )i24i s"r9in. n:)F9, *rancF9, :r2an9, i"a)ian9,
sudF9, danF9, nor;:ian9, cuno!"a :raca !i )a"ina.
A *os" 224ru d onoar a) Acad2ii Ro2Gn din /90%.
II. Bi4)io:ra*, 4i4)io)o: Easiona" 4i4)io*i) !i co)c<ionar d
o4ic" d ar"9, 2anuscris, 79r<i, s"a:uri, c9r<i rar, incuna4u).
Edi"or d iF;oar is"oric. DuE9 c a d2isiona" din diE)o2a<i s-a
r"ras )a Gru29F!"i CKud. Na2<D. Bi4)io"ca sa a a;u"-o )a
Gru29F!"i, )Gn:9 (Gr:u Na2< !i a su*ri" Eirdri Jn a) doi)a
r9F4oi 2ondia).
A adus cu ) o Ear" din 4i4)io"ca sa cu c9r<i rar C/00 d
incuna4u)D. Bi4)io"ca d )a Gru29F!"i aKunss )a un *ond d
%000 d ;o)u2 dar o 4un9 Ear" au *os" dis"rus.
MPrin ac"i;i"a"a sa d crc"ar a incuna4u))or, C. XaradKa
a i2Eus dou9 *aF d )ucru. una "7nic9 !i dscriE"i;9 !i o a)"a d
in"rEr"ar a con<inu"u)ui incuna4u))or.N
ProcuE9ri) sa) d 4i4)io)o:i s-au con"ura" din /920, Jn
sEcia) En"ru incuna4u). A crc"a" *onduri) d car" din AuFu)
BrucSn"7a) din Si4iu, Ercu2 !i din di;rs 4i4)io"ci Ear"icu)ar din
<ar9. A s"udia" is"oria 4i4)io"ci)or din (ransi);ania !i din Pninsu)a
Ba)canic9, crc"9ri) concr"iFGndu-s Jn cG";a s"udii.
/0=
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
Ac"i;i"a"a sa Jn do2niu) c9r<i)or ;c7i uroEn, a
4i4)io"ci)or !i a 4i4)io:ra*ii, i-a cra" o rEu"a<i so)id9. A *os"
aErcia", d Nico)a Ior:a, Ioan Bianu, C7ar)s Di7), E2i) Taco4s,
Xonrad Ha4)r, *iind Jn con"ac" Er2ann" cu ac!"ia.
Considra c9 Ero*sia d 4i4)io"car s" Mca 2ai *ru2oas9
car -is"9N.
A co)a4ora" )a nu2roas Eu4)ica<ii. Revista istoric, nalele
cademiei Romne' a )ucra" Jn rdac<ia !"iin<i*ic9 a Co2isii
En"ru Ca"a)o:u) co)c"i; a) incuna4u))or # Gsa2"Xa"a)o: dr
Vi:ndrucS CG. V.D din Br)in, *iind sin:uru) crc"9"or ro2Gn
car a )ucra" Jn acas"9 Co2isi En"ru s"udiu) incuna4u))or.
Au"or a nu2roas s"udii d r*rin<9 scris Jn )i24a
ro2Gn9, *rancF9, :r2an9, a dona" Bi4)io"cii Acad2ii un
-2E)ar din postolul lui Coresi, iar Bi4)io"cii Na<iona) a
d9rui" incuna4u), 2anuscris, c9r<i ;c7i s"r9in. Bi4)io"cii
,acu)"9<ii d Is"ori din Bucur!"i a dona" d as2na o *i)9 d
cod- CBiblia "acrD, sco)u) a) HI-)a !i a)" 2 *ra:2n" d
c9r<i 2anuscris din sco)) HII-HI.
MEs" nu nu2ai un 4i4)io*i) 2ri", un 4i4)io:ra* 4in
cunoscu" dar !i un crc"9"or sGr:uincios. C...D un :nros
JnFs"r9"or a) 4i4)io"cii noas"r CBi4)io"ca Acad2ii # n.ns.D
cu nu2roas c9r<i.N Cacad. Radu Ros""iD
III. *rerile unui suedez despre ara noastr. Ln. ,,R;is"a
is"oric9N, nr. /0-/&, II, /920, E. 09-$2.
7ncunabulele care vorbesc despre ara noastr.
Ln. ,,R;is"a is"oric9N, HI, /92$, E. /&-/$.
"ur les bibliote3ues de sud'est europeen. Ln. ,,R;u
7is"ori`u d sud-s" uroEnN, /9&%, /2 E.
7nventarul incunabulelor pstrate 9n Romnia,
&0& E. # 2anuscris.
II. Bu)u<9, G7or:7, Civilizaia bibliotecilor, E. /0/-/$/
Bu)u<9, G7or:7, "curt istorie a bibliotecilor din Romnia,
Bucur!"i, Edi"ura Encic)oEdic9, 2000, E. /$&-/$0.
/01
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
Bu)u<9, G7or:7, P"rscu, Iic"or, Centenar 1an "imonescu?
cartea )i biblioteca! Contribuii la istoria culturii romne)ti,
(Gr:o;i!", Edi". Bi4)io"7ca, 2002, E. //%-/&2.
Cono;ici, Aaria, ,,A2 1onoM, Constantin QaradGa. Ln.
LCaietul seminarului special de )tiine au2iliare ale
istorieiM' II, /990, E. //-/2.
Anciclopedia istoriografiei romne)ti, E. /11-/19.
,i)i""i-Pn)a, Gor:"a, C7isaco*-Brad, ?ia, Comorile
unei ar4ive, fondurile Constantin 7! QaradGa, Bucur!"i,
Edi". D2iur:, /99%, Passi2.
/09
LAURIAN, AUGUST TREBNIU
Cn. /= iuni /1/0, sa" ,o*)da,
Kud. Si4iu # 2. 2$ *4ruari /11/, Bucur!"iD
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
I. S"udii :i2naFia) )a Si4iu !i C)uK' aEoi ur2aF9
s"udii) uni;rsi"ar !i a) Ins"i"u"u)ui Po)i"7nic )a Iina, Hano;ra
!i GR""in:n.
Pro*sor d *i)oFo*i !i d )i24a )a"in9 )a Co):iu) MS*. Sa;aN
din Bucur!"i, din /102.
A di"a" J2Erun9 cu Nico)a B9)cscu Eri2u) Fiar is"oric
Eanro2Gnsc. 8agazin 7storic pentru 1acia C/10$D. A *9cu" Ear",
a)9"uri d Nico)a B9)cscu !i a)<i r;o)u<ionari din Soci"a"a
,r9<ia C/10&D !i Soci"a"a ?i"rar9 C/10$D.
A24ru Jn Co2isia Bi4)io"ci)or car a;a drE" o4ic"i;
a)c9"uira unui Catalog 0eneral al Bibliotecii cademiei !i d a
s"a4i)i c c9r<i )iEssc din dEoFi") i !i sun" a4so)u" ncsar.
Dirc"or a) Bi4)io"cii Cn"ra) a S"a"u)ui C/1$9-/1%0D' *onda"or
a) Soci"9<ii Acad2ic Ro2Gn C/1%%D !i Er!din" a) i
C/1=0-/1=2, /1=0-/1=%D' InsEc"or :nra) a) co)i)or Jn Ao)do;a,
EGn9 Jn /1$1. Pri2u) Ero*sor d )i24a )a"in9 !i Eri2u) dcan a)
,acu)"9<ii d ?i"r a Uni;rsi"9<ii din Bucur!"i C/1%0-/11/D.
A *os" considra" ca unu) din ErinciEa)ii ,,aEos"o)i ai
ro2Gnis2u)uiN !i scriri) sa) au sr;i" "inri :nra<ii d duE9
/101. A *os" nu nu2ai un )idr a) r;o)u<ii ro2Gn d )a /101 ci
!i Eri2u) i is"oric Eu4)icGnd Eri2a co)c<i d docu2n"
r)a"i; )a ;ni2n" Jn 8agazin 7storic pentru 1acia.
II. Erudi" *i)o)o:, is"oric, o2 Eo)i"ic !i Eu4)icis". Ln /1$9,
ca 224ru Jn Co2isia Bi4)io"ci)or nu2i"9 d P"rac7 Ponaru
En"ru ror:aniFara E 4aF 2odrn a Bi4)io"cii Co):iu)ui
Na<iona) MS*. Sa;aN, a a)c9"ui" o List de publicaii absolut necesare,
//&
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
din car s-au !i co2anda" %000 d ,,<idu) d car"onN, C*i!D cuErinFGnd.
nu2) au"oru)ui, "i)u) c9r<ii, )ocu) d "iE9rir, nu29ru) ;o)u2)or,
anu) d "iE9rir, *or2a"u), co"a. E)2n" car s cons"i"ui
Erin"r c) 2ai ;c7i Mindica<ii d ca"a)o:arN. Ln /1%9 a *os"
nu2i" insEc"or a) 4i4)io"ci)or.
A sus<inu" !i a con"ri4ui" )a dciFia Co2isii d a s ra)iFa
un Catalog alfabetic !i un Catalog sistematic a) c9r<i)or.
A J24o:9<i" *ondu) d car" a) Bi4)io"cii Acad2ii !i a)
Bi4)io"cii Na<iona) cu Eu4)ica<ii ;a)oroas. (o" )ui A. (r4oniu
?aurian i s da"oraF9 aE)icara MErinciEiu)ui co2E)"9rii *ondu)ui
daco-ro2anicaN. CScriri cu r*riri )a is"oria ro2Gnsc9 Eu4)ica"
Jn s"r9in9"a"D.
Ln 1icionarul Limbii Romne a)c9"ui" Jn co)a4orar cu
Ioan C. Aassi2 Ma in"rodus "r2nu) d bibliologie Cca sinoni2
cu 4i4)io:ra*iDN.
A 2ani*s"a" in"rs !i En"ru car"a "7nic9. A ur29ri"
co2E)"ara c9r<i)or d !"iin<9 !i "7nic9 *iindc9 acs" ,,c9r<i
)iEssc Jn Bi4)io"ca Na<iona)9 !i ar *i d dori" ca ra2u) "7nic s9
*i 2ai 4in rErFn"a" Jn co)c<iuna c9r<i)or d consu)"a" d
c9"r Kunii no!"ri in:inri ci;i)iN.
A *9cu" aE)uri, rE"a" c9"r 4i4)io*i)i En"ru a *ac dona<ii.
As"*) au dona" c9r<i Ersona)i"9<i Ercu2. (i2o"i CiEariu, A). PaEiu,
I)arian, G7. Cos"a*oru "c.
A s"rGns c9r<i) d )a AGn9s"iri !i din di;rs Bi4)io"ci
und acs"a nu rau consr;a" Jn condi<ii corsEunF9"oar !i
)-a adus )a Bi4)io"ca Acad2ii.
Ln /1== duE9 c a r;ni" )a conducra Bi4)io"cii Acad2ii
und a ca"a)o:a" Ersona) Es" 0000 d ;o)u2.
A a)c9"ui" un Catalog al stampelor !i unu) a) 8anuscriselor.
A J24un9"9<i" sa)a d )c"ur9 !i a aranKa" ra*"uri) din dEoFi".
//0
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
III. ,,8agazin 7storic pentru 1aciaN, ;o). I-I, /10$-/10=,
CJn co)a4orar cu N. B9)cscuD.
1ocumente istorice despre starea politic )i religioas a
romnilor din 6ransilvania, Iina, /1$0.
7storia romnilor, Ia!i, Ear"a I-III, /1$&.
II. Bu)u<9, G7or:7, P"rscu, Iic"or, 0aleria bibliologilor
romni, E. 22-2&.
7dem, Bibliologie romneasc, E. 21-29.
Anciclopedia istoriografiei romne)ti, E. /9=-/91.
PoEscu, (iu!an I)i, N"a, Iasi), ugust, 6reboniu
Laurian, Bucur!"i, /9=0.
7""E.++sc888.ca"s.ar7i;.du+aC7as"ain++iE+)aurian.7"2
7""E.++n.8iSiEdia.or:+8iSi+Au:us"3(r4oniu3?aurian
//$
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
LUPU( IOAN
Cn. /% sE"24ri /199, co2. A:ar4iciu,
Kud. Si4iu # 2. /912, Bucur!"iD
I. C)as) Eri2ar )-a ur2a" Jn sa"u) na"a), aEoi )icu) )a
B)aK C/9/0-/9/1D.
A a4so);i" ,acu)"a"a d ?i"r !i ,i)oFo*i a Uni;rsi"9<ii
din Bucur!"i C/9/9-/92&D.
An:aKa" a) Bi4)io"cii Acad2ii, *unc<i Jn car a r92as
EGn9 )a Ensi, "i2E d 0$ d ani. COD
A *unc<iona" !i ca Ero*sor Jn Jn;9<92Gn"u) scundar
C/921-/909D. Ln /9$% i s-a con*ri" >rdinu) Auncii, c)asa a III-a,
ca o rcunoa!"r a Jn"r:ii ac"i;i"9<i !"iin<i*ic.
II. SEcia)is" Jn 4i4)io"cono2i Cca"a)o:ar, ind-arD
4i4)io:ra*i, docu2n"aris"ic9. A s)uKi" cu d;o"a2n" Bi4)io"ca
Acad2ii ;r2 d 0$ d ani.
A adus con"ri4u<ii Jns2na" Jn Erioada /9$0-/9%0 )a
ra)iFara !i or:aniFara Cataloagelor sistematice En"ru Eriodic)
Bi4)io"cii Acad2ii C/9$&-/9$0D !i En"ru 4i4)io"ci) di*ri")or
Ins"i"u" a) Acad2ii Ro2Gn.
Ln ur2a crc"9ri)or sa) concr"iFa" Jn Eu4)ica<ii a a;u"
con"ri4u<ii Jn do2niu) 4i4)io"cono2ii, docu2n"9rii, 4i4)io:ra*ii
!i is"oria c9r<ii !i a 4i4)io"ci)or. A 2ai Eu4)ica" d as2na Jn
do2niu) )i"rar CEroF9 scur"9D, ar"ico) !i "raducri din )i"ra"ura
2a:7iar9.
//=
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
Ln Erioada /9$0-/9$% a or:aniFa" !i Jndru2a" Sr;iciu) d
Docu2n"ar "iin<i*ic9 din Bi4)io"ca Acad2ii Ro2Gn.
S-a ocuEa" !i d Er)ucrara Eu4)ica<ii)or din Bi4)io"ca
Acad2ii Ro2Gn C/9$1-/9%2D !i d Co)c<ii) SEcia). A *os"
!*u) sc<ii Co)c<ii SEcia) ca)i"a" Jn car )-a or:aniFa"
sis"2a"ic !i a Jn"oc2i" *i!ir docu2n"ar.
A coordona" Eu4)ica<ia. Bibliografia relaiilor literaturii
romne cu literaturile strine, Jn Erioada /9=0-/912 Ercu2 !i
Bibliografia istoric a Romniei.
III. 7storiografia romn 9n #(/# )i #(//! Repertoriu
bibliografic. Bucur!"i /920 CJn co)a4orar cu
Ioac7i2 Cr9ciunD.
Bibliografia romneasc. SuE)i2n" )a ,,Bu)"inu)
c9r<iiN, Bucur!"i, /920, nr. /-/2.
Bibliografia operelor lui 7oan Bianu. Ln ;o)..
5magiu lui 7oan Bianu, Bucur!"i /92=, E. &-/1.
*roblema cataloagelor pentru bibliotecile noastre
)tiin<i*ic, Bucur!"i, /9&9.
8anualul romnesc de clasificare zecimal. Clasificarea
zecimal pentru biblioteci, servicii de documentare
)i fi)iere individuale de studii, d. a 2-a, Bucur!"i,
/9$2, 2$0 E., di<ia a III-a, Bucur!"i, /9$9, /%0 E.
CJn co)a4orar cu un co)c"i; d 4i4)io"cari, Jn
ca)i"a" d rdac"or rsEonsa4i)D.
l! "adi'7onescu. Ln. MC9)9uFa 4i4)io"caru)uiN, IH,
nr. 2, /9$%, E. 0/.
Un precursor al documentrii )tiinifice romne)ti.
Amil Racovi, Bucur!"i, /9$=.
//1
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
Un bibliofil romn din prima Gumtate a veacului al
C7C? cpitanul Constantin 5ltelniceanu! Ln. ,,S"udii
!i Crc"9ri d 4i4)io)o:iN, III, /9%0, E. /29-/$2.
1ate noi privitoare la bibliofilul Constantin 5ltelniceanu.
Ln ,,S"udii !i Crc"9ri d Bi4)io)o:iN, I, /9%&, E. =9-/0$.
Apiscopul 1ionisie Romano, primul donator al
Bibliotecii cademiei Romne! Ln ,,Bisrica >r"odo-9
Ro2Gn9N ?HHHII, /9%0, nr. //-/2, E. //2/-//$2.
*rimii donatori ai Bibliotecii cademiei Romne. Ln.
,,S"udii !i Crc"9ri d Docu2n"ar !i Bi4)io)o:iN,
/9%$, nr. &, E. 299-&//.
7ntroducerea clasificrii zecimale 9n Romnia,
Bucur!"i, /9%%.
Bibliografia analitic a periodicelor romne)ti, ;o). I
C/=90-/1$0D' ;o). II C/1$/-/1$1D, Bucur!"i /9%%-/9=2
CJn co)a4orar cu >;idiu PaEadi2a, Ns"or Ca2ariano
!i Dan BrindiD.
Biblioteca cademiei @ bibliotec naional deintoare
a fondului romnesc de publicaii. Ln. ,,S"udii !i Crc"9ri
d Docu2n"ar !i Bi4)io)o:iN, /9%=, nr. 2-&, E. 20&-2$0.
Fondul de tiprituri )i manuscrise orientale din
biblioteca lui C! 5ltelniceanu! Ln. ,,S"udia 4i4)io)o:icaN,
II, /9%9, E. 2/9-200.
Bibliografia istoric a Romniei, secolul C7C. Io). I
!i I, Bucur!"i, /9=2. ?a acas"9 )ucrar I. ?uEu a *os"
ErinciEa)u) co)a4ora"or a) co)c"i;u)ui rdac<iona),
*c"uGnd ur29"oar) )ucr9ri. sc72a d*ini"i;9 d
c)asi*icar !i or:aniFar sis"2a"ic9 a 2a"ria)u)ui
4i4)io:ra*ia"' s)c<ionara Eriodic)or crc"a"'
c)asi*icara "u"uror *i!)or con*or2 sc72i adoE"a".
//9
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
Clasificarea zecimal 9n faa problemelor actuale ale
documentrii, Bucur!"i, /9=2.
Bibliografia relaiilor literaturii romne cu literaturile
strine 9n periodice +#$;('#(#$,, ;o). I-III, Bucur!"i, /910.
II. Bu)u<9, G7or:7, P"rscu, Iic"or, Bibliologie romneasc,
E. $&.
SE9"an, Ioan, 7oan Lupu )i biblioteca cademiei Romne.
Ln. ,,Bu)"inu) Co):iu)ui Uni;rsi"ar d Ad2inis"ra<i
!i Scr"aria"N, ;o). II, 5magiu lec! Fan @ &- ani,
Bucur!"i, 2002, E. $&-%&.
/20
MAIORESCU( TITU
Cn. /$ *4ruari /100, Craio;a # 2. /1 iuni /9/=, Bucur!"iD
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
I. A ur2a" s"udii) scundar )a Bra!o; !i Iina. AEoi a
ur2a" !i a4so);i" ,acu)"a"a d ,i)oso*i !i drE" )a Br)in !i
Paris. Doc"or Jn *i)oso*i a) Uni;rsi"9<i din Gissn C/1$9D !i Jn
drE" a) Uni;rsi"9<ii din Paris C/1%/D. Pro*sor uni;rsi"ar )a
Uni;rsi"a"a din Ia!i, ,acu)"a"a d ?i"r !i ,i)oso*i, !i aEoi )a
ca din Bucur!"i, dcanu) ,acu)"9<ii d ?i"r !i ,i)oso*i din
Bucur!"i' Rc"or a) Uni;rsi"9<ii din Bucur!"i C/192-/19=D'
rc"or a) Uni;rsi"9<ii din Ia!i C/1%&-/1%=D. A sus<inu" Jn;9<92Gn"u)
ro2Gnsc !i s-a ErocuEa" d 4una )ui or:aniFar.
A *os" dirc"or d Soci"9<i )i"rar !i Pu4)ica<ii )i"rar. A
a;u" o in"ns9 ac"i;i"a" Eo)i"ic9, Ear)a2n"ar9 !i diE)o2a"ic9. A
*os" d 2ai 2u)" ori 2inis"ru !i Eri2-2inis"ru a) Ro2Gnii. ?a
2= d ani ra 224ru a) Acad2ii Ro2Gn C/1%=D.
II. Cri"ic !i "or"ician )i"rar, )in:;is", *i)oso*, o2 Eo)i"ic,
s""ician. Pr<ui"or a) c9r<ii.
Din Erioada ani)or d !coa)9 a JncEu" s9 J!i cons"i"ui
4i4)io"ca, adunGnd c9r<i) Eri2i" ca Er2iu. Ca s"udn", Eosda
dKa o 4i4)io"c9 ncic)oEdic9 cu cG";a su" d c9r<i. AEoi a
con"inua" s9 cu2Er !i s9 Eri2asc9 c9r<i. C9"r s*Gr!i"u) ;i<ii,
4i4)io"ca sa dE9!a /0.000 d ;o)u2, rErFn"Gnd )ucr9ri d
*i)oso*i, *i)o)o:i, drE", Esi7o)o:i, is"ori, )i"ra"ur9.
III. 7storia contemporan a Romniei C/1%%-/900D,
Bucur!"i, /92=, 0$$ E.
=nsemnri zilnice, ;o). I-III, di<i Jn:riKi"9 d
I. R9du)scu-Po:onanu, Bucur!"i, /9&=-/90/.
/2&
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
Durnal )i epistolar, ;o). I, di<i Gor:"a R9du)scu-
Du):7ru !i Do2nica ,i)i2on, Bucur!"i, /9=$.
II. Anciclopedia istoriografiei romne)ti, /9=1, E. 20%-20=.
I;a!cu, Gor:, 6itu 8aiorescu, Bucur!"i, /9=2, /=0 E.
?o;inscu, Eu:n, 6itu 8aiorescu, Bucur!"i, /9=2,
d. a II-a.
Aano)scu, Nico)a, Contradicia lui 8aiorescu,
Bucur!"i, /9=0.
/20
ODOBESCU( ALE;ANDRU
Cn. 20 iuni /1&0, Bucur!"i # 2. /0 noi24ri /19$, Bucur!"iD
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
I. S"udii) scundar )-a ur2a" )a ?icu) MS*. Sa;ai din
Bucur!"i C/100-/10%D !i )a Co):iu) *rancF MAon"6N din Bucur!"i
C/10=-/101D. Baca)aura"u) Jn ?i"r )-a sus<inu" )a Paris. (o"
aco)o a a4so);i" !i ,acu)"a"a d ?i"r C/1$0-/1$$D. Pro*sor )a
Uni;rsi"a"a din Bucur!"i, ,acu)"a"a d ?i"r !i ,i)oFo*i'
224ru a) Acad2ii Ro2Gn C/1=0D, dis"ins cu Er2iu)
MN9s"ur)N a) Acad2ii C/119D, *onda"or !i rdac"or a) Revistei
Romne pentru >tiine, Literatur )i rte !i rdac"or C/1%/-/1%&D.
A ur2a", E )Gn:9 carira didac"ic9, !i E aca Eo)i"ic9 !i
diE)o2a"ic9.
II. Ar7o)o:, is"oric, )i"ra", 4i4)io*i), 4i4)io:ra*, 4i4)io)o:,
4i4)io"cono2, di"or d docu2n". >2 d ;as"9 cu)"ur9, *iind
soco"i" Jn"2i"oru) ar7o)o:ii ro2Gn!"i Erin crc"9ri) !i
s"udii) sa) a2E) !i co2E"n" Eri;ind "Fauru) d )a Pi"roasa.
Prin ), ar7o)o:ia ro2Gnasc9 s-a *9cu" cunoscu"9 Es"
7o"ar, )a dF4a"ri) con:rs)or.
Prsona)i"a" E)uri;a)n"9, a *os" Jn nu2roas do2nii un
dsc7iF9"or d dru2uri. ar7o)o:i, is"oria ar"i,
4i4)io"cono2i !i 4i4)io)o:i, codico)o:i.
Is"oria a *os" do2niu) Er*ra" a) )ui A). >do4scu. Ln
Erioada s"udii)or d )a Paris a acu2u)a" cuno!"in< d is"ori,
ar7o)o:i !i *i)oso*ia is"orii. (o" acu2 s-a *a2i)iariFa" cu oEr)
)ui Nico)a B9)cscu, d car ;a r92Gn Eu"rnic 2arca"' )a *) d
scriri) rErFn"an<i)or co)ii Ard)n !i d Au:us" (r4oniu ?aurian.
A di"a" )ucr9ri) )ui Di2i"ri Can"2ir !i a) )ui Nico)a B9)cscu.
Un do2niu dos4i" !i 2ai Eu<in cunoscu" Jn car s-a
r2arca" A). >do4scu, J) cons"i"ui ac)a a) 4i4)io)o:ii,
4i4)io"cono2ii !i 4)i4)io*i)ii.
/2=
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
> con"ri4u<i 2ri"ori a cons"i"ui"-o *i-ara "r2ino)o:ii
d 4i4)io"c9 !i d dscrir a c9r<i)or !i 2anuscris)or. E) a
*o)osi" Jn dscrira Eis)or ur29"orii "r2ni d 4aF9. incuna4u),
*rc9"ur9, "ocuri, Ea)i2Ess" "c.
Ln ca)i"a"a sa d 224ru a) Co2isii Bi4)io"cii Acad2ii
Ro2Gn a ac"i;a" Jn do2niu) ac7iFi<ii)or d car", a) dona<ii)or
d c9r<i, Eriodic, 2anuscris, :ra;uri, dsn, Eis nu2is2a"ic
"c. A EroEus s9 s Er;ad9 un 4u:" En"ru ac7iFi<ii.
A ini<ia" Jn /110 sc7i24u) d Eu4)ica<ii cu soci"9<i sa;an" din
s"r9in9"a". A dona", JncEGnd din /1=/, Eri2) $0& d ;o)u2
Bi4)io"cii Acad2ii, c9r<i d 2ar ;a)oar !"iin<i*ic9, ar"is"ic9,
2anuscris rar CAanuscris) I9c9r!"iD. Dona<ii) )ui au d;ni" o
"radi<i Jn Acad2i, insEirGnd !i E a)<i 224ri )a as"*) d
ac<iuni. (oa" dona<ii) rau Jnso<i" d )is" car cons"i"uiau o
;ri"a4i)9 4i4)io:ra*i, cu au"or, "i")u, nu29r d ;o)u2, *or2a".
Dona<ii) )ui d c9r<i nu s s*Gr!au nicioda"9. Procura c9r<i d
)a Eri"nii )ui, sa;an<i s"r9ini, ) sc7i24a cu Eu4)ica<ii din <ar9 "c.
A a)c9"ui" J2Erun9 cu A). PaEiu I)arian o )is"9 d c9r<i car
)iEsau din *ondu) Bi4)io"cii Acad2ii !i car ar *i "r4ui" s9 *i
aco)o. i-a o*ri" c7iar diurna d acad2ician En"ru a ac7iFi<iona
c9r<i. A EroEus cu2E9rara 4i4)io"cii )ui A). PaEiu I)arian. D )a
Paris, und ra Jn 2isiun diE)o2a"ic9, "ri2i"a Bi4)io"cii Acad2ii
)9Fi Jn"r:i d c9r<i Erocura", Erin in"r;n<ii) sa), d )a Ainis"ru)
d Ins"ruc<i !i d )a a)" ins"i"u<ii.
A *os" ErocuEa" d 4una or:aniFar a Bi4)io"cii Acad2ii !i
d ac"i;i"a"a sa 4i4)io:ra*ic9 doarc considra c9 4i4)io:ra*ia
aEar<in is"orii cu)"urii uni na<iuni.
A EroEus Jn /1=1 or:aniFara *ondu)ui d car" a) Bi4)io"cii
Acad2ii, a)c9"uind Ersona), Eri2u) Catalog alfabetic !i aEoi
un Catalog pe materii.
?-a rco2anda" E Ioan Bianu s9 *i an:aKa" ca ar7i;ar-
4i4)io"car )a Bi4)io"ca Acad2ii.
/21
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
A EroEus Ea"ru sc<iuni cu su4sc<iuni )a Catalogul pe materii.
A cru" 224ri)or Acad2ii Ro2Gn s9-!i rdac"F Notie
biobibliografice Eri;ind Ersoana !i )ucr9ri) )or. S-au aduna" as"*) o
sri d 4i4)io:ra*ii !i 4io:ra*ii a) acad2icini)or con"2Eorani cu ).
A -c)a" Jn ac"i;i"a"a 4i4)io:ra*ic9 Eu4)icGnd Jn /1=2 Jn
Fiaru) condus d B. P. Hasdu, ,,Co)u2na )ui (raianN, Bibliografia
1aciei. 7ndice de scrieri atingtoare, directe sau indirecte de
vec4ii locuitori ai 1aciei. Era o 4i4)io:ra*i "2a"ic9, Jnsu2Gnd
&/1 "i")uri, aranKa" a)*a4"ic !i aE9ru" Jn"r anii /$=&-/1=2.
,icar Eu4)ica<i cuErinda. nu2) au"oru)ui, "i")u) Jn )i24a Jn
car a *os" scris9 car"a Cunori ra da"9 "raducra Jn )i24a
ro2Gn9D, )ocu) !i da"a aEari<ii, nu29ru) ;o)u2)or, di<ia,
Ea:ina<ia, *or2a"u), nu2) Er*a<a"oru)ui sau a rdac"oru)ui.
A 2ai Eu4)ica" !i un Buletin Bibliografic Jn /1%& Jnsu2Gnd
=0-=% d "i")uri d c9r<i !i Eriodic !i Eu4)ica" Jn Revista Ronn
pentru >tiine.
?ucr9ri) sa) cuErind d as2na nu2roas r*rin<
4i4)io:ra*ic.
A su:ra" )a4orara Eri2i Bibliografii naionale retrospective.
A *os" un J2E9"i2i" a) docu2n"9rii in":ra), cu2E9rGnd
c9r<i )a ns*Gr!i", indi*rn" d *or"uri) sau c7)"ui)i) E car
) ncsi"au acs" ac<iuni.
Ca 4i4)io*i) Easiona" a ur29ri" s9-!i a)c9"uiasc9 o 4i4)io"c9
d c9r<i rar, ;a)oroas Erin con<inu" !i *or29. AErcia *oar"
2u)" 2anira Jn car rau "iE9ri" c9r<i), )ucru ur29ri" !i )a
EroErii) )ucr9ri, s"udii !i ar"ico). > car" car Eur"a s2n9"ura
)ui A). >do4scu Eu"a *i considra"9 o oEr9 d ar"9.
Bi4)io"ca Ersona)9 a *os" una ncic)oEdic9 4o:a"9, J24o:9<i"9
2ru cu ac7iFi<ii d )a Paris, ?ondra, ?iEFi:, SanS" P"rs4ur:
!i s"i2a"9 )a Es" 1000 d ;o)u2.
i-a Jn"oc2i" !i un Catalog al bibliotecii sa) Jn )i24a
*rancF9 !i ro2Gn9.
/29
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
(o" ca 4i4)io*i) a *os" Easiona" !i d dscrira a)"or 4i4)io"ci
c d<inau cod-uri, 2anuscris, Eu4)ica<ii d ar"9. As"*) a scris
dsEr Bi4)io"ca Ia"icanu)ui !i dsEr Bi4)io"ca d )a Buda a
)ui Aa"i Cor;in' a in;n"aria" 2anuscris) din Bi4)io"ca
2Gn9s"iri)or Bis"ri<a !i HurFu din >)"nia.
A *os" ErocuEa", )9sGnd i2Eor"an" s"udii Eri;ind is"oria
scrisu)ui, car"a ro2Gnasc9 ;c7, is"oria a)*a4"u)ui !i a
ins"ru2n")or d scris.
A s"rGns !i consr;a" ;o)u2 !i 2anuscris ;a)oroas
aducGnd )a Bi4)io"ca Acad2ii o sri d c9r<i rar !i
2anuscris a*)a" )a AGn9s"iri) din >)"nia. Bis"ri<a !i HurFu.
Aar c9r"urar, ocuE9 un )oc d sa29 Jn cu)"ura ro2Gnasc9
din sco)u) a) HIH-)a.
III. Bibliografia 1aciei, Ln. ,,Co)u2naN, an III, /1=2, nr. 20,
E. /$0-/%$' 22, E. /=/-/=2' 2&, E. /=1-/=9' 20, E. /11-/90.
7storia ar4eologiei, Bucur!"i, /1==, =%& E., d. a 2-a,
/9%/, 0=0 E.
Le trTsor de *Ttrossa, ;o). /-&, Paris, /119-/900.
$/0 E.
Feraldica naional. Ln. ,,Con;or4iri ?i"rarN, 02,
/901, /, E. 09=-$/0.
I. Bu)u<9, G7or:7, P"rscu, Iic"or, Bibliologie romneasc,
E. 29-&0.
C9)inscu, Gor:, Biblioteca lui 5dobescu. Ln ,,R;is"a
,unda<ii)or R:a)N, HII, /902, nr. /2.
Di2a, A)., le2andru 5dobescu, Si4iu, /9&$.
Anciclopedia istoriografiei romne)ti, E. 202-20&.
,ana, Gor:"a, *reocupri bibliografice 9n activitatea
lui ! 7! 5dobescu! Ln. ,,C9)9uFa 4i4)io"caru)uiN, HI,
/9$1, nr. 0, E. &2-&0.
/&0
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
>do4scu, A)., 5pere, ;o). I, /9%$' ;o). II, /9%=' ;o). II,
/9=%, ;o). I, /919.
Pand), Rodica, le2! 5dobescu, ntologie, critic,
Bucur!"i, Edi". E2inscu, /9=%.
PoEscu, Anca ?a;inia, 5dobescu )i bibliografia. Ln.
,,>do4scianaN, Bi4)io"ca Tud<u)ui C9)9ra!i, an &,
nr. $, 2000.
(is"u, N. Gor:scu, ctivitatea bibliologic a lui
! 7! 5dobescu. Ln. ,,S"udii !i Crc"9ri d Bi4)io)o:iN,
I, /9%&, E. /&$-/$2.
7dem, *reocupri bibliologice la 9nceputurile cademiei
Romne! *rimele bibliografii ale membrilor ei! Ln.
,,S"udii !i Crc"9ri d Docu2n"ar !i Bi4)io)o:iN,
III, /9%$, nr. &.
(udor, D., le2andru 7! 5dobescu ar4eolog. Ln. 7storia
r4eologiei, Bucur!"i, /9%/, E. =-0%.
7dem, l! 5dobescu ca profesor. Ln ,,Ana)) Uni;rsi"9<iiN,
Bucur!"i, HII, /9%&, E. 2/-2$.
/&/
ONCIUL( DIMITRIE
Cn. = noi24ri /1$%, co2. S"raKa,
Kud. Suca;a # 2. 20 2ar"i /92&, Bucur!"iD
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
I. A ur2a" s"udii) )ica) CC/1%1-/1=%D !i uni;rsi"ar
C/1=%-/1=9D )a Crn9u<i' SEcia)iFar )a Iina C/1=9-/11/D.
Doc"or Jn is"ori a) Uni;rsi"9<ii din Crn9u<i C/110D.
Pro*sor )a )icu) din Crn9u<i C/11$-/11=D !i )a coa)a
nor2a)9 din ac)a!i ora! C/11=-/19$D' Pro*sor d Is"oria
ro2Gni)or )a Uni;rsi"a"a din Bucur!"i, ,acu)"a"a d ?i"r !i
,i)oso*i C/19%-/92&D' Dcan a) ,acu)"9<ii d ?i"r !i ,i)oso*i
C/9/9-/92&D. Dirc"or Gnra) a) Ar7i;)or S"a"u)ui C/900-/92&D.
A24ru a) Co2isii Aonu2n")or Is"oric C/9/0D !i
Pr!din" a) Co2isii C/9/9D.
Pr!din" a) Co2isii Consu)"a"i; Hra)dic C/922D' A24ru
corsEondn" a) Acad2ii Ro2Gn C/119D, "i"u)ar C/90$D !i
Er!din" C/920-/92&D.
II. Is"oric d "2inic9 *or2a<i !"iin<i*ic9, cra"oru) !co)ii
cri"ic Jn is"orio:ra*ia ro2Gnasc9. A )9sa" )ucr9ri dos4i" d
i2Eor"an" r*ri"oar )a. "no:nFa EoEoru)ui ro2Gn, *or2ara
s"a")or *uda) ro2Gn!"i, con"inui"a"a EoEu)a<ii daco-ro2an
)a nordu) Dun9rii, )ocu) d *or2ar a) EoEoru)ui ro2Gn, d o
Ear" !i d a)"a a Dun9rii !.a.
Ar:u2n"ara s-a 4aFa" Jn"o"dauna E iF;oar is"oric,
)in:;is"ic, "oEoni2ic, ar7o)o:ic.
A acorda" o a"n<i dos4i"9 ro2ani"9<ii sud-dun9rn duE9
crara s"a")or 4u):ar !i sGr4. A crc"a" "radi<ia ca iF;or is"oric.
> Ear" i2Eor"an"9 din ac"i;i"a"a )ui Di2i"ri >nciu) a
cons"i"ui"-o Erioada d 2& d ani ca Dirc"or Gnra) a)
Ar7i;)or S"a"u)ui din Bucur!"i.
/&$
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
Di2i"ri >nciu) a J2E)"i" ac"i;i"a"a !"iin<i*ic9 !i didac"ic9
cu ca ad2inis"ra"i;9 !i Eu4)ic9 d Dirc"or Gnra) a) Ar7i;)or
S"a"u)ui. Ln acas"9 ca)i"a" a rFo);a" Ero4)2a )oca)u)ui
ar7i;)or, ducGnd )a 4un s*Gr!i" acas"9 c7s"iun En"ru car
)uE"asr9 Erdcsorii s9i. Ln anu) /9/% a ru!i" s9 "r2in
cons"ruc<ia Pa)a"u)ui Ar7i;)or din Bucur!"i, Ercu2 !i E aca
a sucursa))or d )a C)uK, C7i!in9u, Crn9u<i.
A )ua" Jn ;idn"9 !i in;n"aria" 2a"ria)) ar7i;is"ic
a*)a" Jn dEoFi".
A *os" ErocuEa" d *aci)i"ara crc"9rii !i s"udirii
docu2n")or din dEoFi". Aai a)s En"ru Ero*sori, crc"9"ori
!i s"udn<i, car a;au n;oi !i so)ici"au 4aFa docu2n"ar9
a*)a"9 Jn ar7i;.
A *os" un ad2ira4i) ad2inis"ra"or !i or:aniFa"or a)
ins"i"u<ii ar7i;)or !i a) docu2n")or din dEoFi".
Un )oc aEar" )-a ocuEa" )9r:ira *ondu)ui docu2n"ar a)
Bi4)io"ci)or docu2n"ar a) Ar7i;)or S"a"u)ui.
Ln /92&, Jn 4i4)io"ca d )a Bucur!"i a Dirc<ii Gnra)
a Ar7i;)or S"a"u)ui s a*)au Es" &.9&0 d "i")uri, Jn $.&&& d
;o)u2. A in"rodus Jn sc729 un Eos" d 4i4)io"car !i d aKu"or
d 4i4)io"car, Eos"uri ocuEa" o Erioad9 d "i2E d is"oricu)
I)i Aina C/9//-/9/9D !i aEoi d Gor: C9)inscu.
A Ear"iciEa" )a E-EoFi<ia Gnra)9 or:aniFa"9 )a Bucur!"i
Jn /90% cu docu2n" !i c9r<i, *iind dis"ins9 ins"i"u<ia ar7i;)or
cu Ada)ia d Aur !i DiE)o29 SEcia)9.
i-a -rci"a" *unc<ia d Dirc"or Gnra) cu o [scruEu)oFi"a"
car Eoa" sr;i d 2od)N. Ero*und cunosc9"or !i Er<ui"or d
iF;oar is"oric' cr!"ra co)c<ii)or d docu2n"' ordonara )or'
or:aniFara uni ;idn< a 2a"ria)u)ui ar7i;is"ic, 2o4i)ir adc;a".
III. 5pere complete, "o2. I, di<i cri"ic9 adno"a"9 d
A. Sacrdo<anu, Bucur!"i, /90%, 022 E.
/&%
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
"crieri istorice, ;o). I-II, Bucur!"i /9%1 CI, =20 E.' II, $%0
E.D, di<i in:riKi"9 d A. Sacrdo<anu.
"tudii de istorie, s"udiu in"roduc"i;, Jn:riKira di<ii !i
no" d A. Sacrdo<anu, Bucur!"i, /9=/, 21$ E.
1espre istoria Bucovinei, d. a-II-a, C7i!in9u, Uni;rsi"as,
/992, 200 E.
1imitrie 5nciul! "crieri lese, di<i Jn:riKi"9 d acad.
"*an "*9nscu, Dorin Rusu, Dan A)-. Ha)ic,
Bucur!"i, Edi". Acad2ii, 200%, 1&$ E.
II. B9)an, (., 1imitrie 5nciul, #$;%'#(/<, Crn9u<i, /9&1.
Anciclopedia istoriografiei romne)ti, E. 200-20$.
,9nscu, Ai7ai), 1imitrie 5nciul Jn ;o)u2u) Figuri de
r4ivi)ti, Bucur!"i, /9=/, E. 20/-22=.
Sacrdo<anu, A., .iaa )i opera lui 1! 5nciul. Ln ;o)u2u)
1imitrie 5nciul! "crieri istorice, I, Bucur!"i, /9%1, E. /&-1%.
7""E.++888.acad.ro+c9r<i 200%+01 D. >nciu) # Un is"oric
i)us"ru.doc.
/&=
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
RALL:( GETTA ELENA
Cn. /900, Cons"an<a # 2. /912, Bucur!"iD
I. A4so);n"9 Jn /922 a ,acu)"9<ii d ?i"r !i ,i)oFo*i a
Uni;rsi"9<ii din Bucur!"i. S-a sEcia)iFa", aEoi Jn )i24a !i
)i"ra"ura *rancF9 )a Paris. Aici a ur2a" cursuri) d )a Sor4ona,
d )a ^co) Era"i`u ds Hau"s ^"uds !i Co))j: d ,ranc.
A )ucra" !i su4 :ida co)ii Ro2Gn d )a ,on"na6 au-
Ross, Jn"2ia"9 d Nico)a Ior:a, a c9rui s"udn"9 a *os". A
audia" cursuri) unor i)u!"ri sEcia)i!"i *rancFi !i a2ricani, Jn
do2niu) 4i4)io)o:ic. Aar:ar" Aann, C7ar)s Drou7" !i a)<ii.
A *os" dirc"oara Bi4)io"cii AuniciEa) C/9&1-/909D'
Lndru29"or )a Sc<ia cu)"ura)9 a Consi)iu)ui PoEu)ar a) caEi"a)i
C/90$-/9$$D.
Ln Erioada /9$$-/9$= a *os" 4i4)io"car9 )a Bi4)io"ca
Cn"ra)9 d S"a" r9sEunFGnd d or:aniFara ca"a)oa:)or, *a
co2isii d Ca"a)o:ar a Asocia<ii Bi4)io"cari)or. Ln /9%/ a
*os" nu2i"9 -Er"9 din Ear"a Ro2Gnii E )Gn:9 Co2i""u) d
Ca"a)o:ar din cadru) I.,.?.A.
II. SEcia)is"9 Jn r)a<ii) cu)"ura) ro2Gno-*rancF, 4i4)io)o:,
4i4)io"cono2, 4i4)io:ra*.
A a;u" o nou9 concE<i asuEra *unc<ii d 4i4)io"car
sus<inGnd c9 acs"a ar un ro) d duca<i !i in*or2ar, d
,,2isionar cu)"ura)N, 4i4)io"caru) ,,Jn;a<9 E a)<ii, ) in*or2aF9,
) nu E9F!" un ci2i"ir d c9r<i, ci o 4i4)io"c9 ;iN' ,,) s" Jn
sr;iciu) Eu4)icu)ui Eoa" 2ai 2u)" dcG" Jn sr;iciu) 4i4)io"ciiN.
/&9
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
A ;idn<ia" ro)u) socia) a) 4i4)io"caru)ui, ncsi"a"a
Er*c<ion9rii )ui con"inu9' a or:aniFa" )c"ura Eu4)ic9' !i-a EroEus
Jn*iin<ara d 4i4)io"ci su4ur4an Jn"r<inu" din 4u:")
co2un)or MEn"ru a *ac *a<9 acs"or 2u)"iE) Jnda"oriri,
4i4)io"caru) "r4ui s9 Eosd un ansa24)u d cuno!"iin< "7nic
car cons"i"ui !"iin<a c9r<ii Bi4)io)o:ia. Ln acas"9 !"iin<9 s
cuErind !i cuno!"in<) ncsar 4i4)io"caru)ui En"ru ac"i;i"a"a
)ui ad2inis"ra"i;9, in"rn9 4i4)io"cii, cG" !i dirc"i; En"ru ca
din a*ar9N.
Ln /9&1 a *os" nu2i"9 Dirc"oar a Bi4)io"cii AuniciEa)
din Bucur!"i. A or:aniFa" *i)ia) d car"ir.
A or:aniFa", J2Erun9 cu un co)c"i;, &$ d 4i4)io"ci EoEu)ar
d sc"oar Jn Bucur!"i, inc)usi; 4i4)io"ci din Earcuri) caEi"a)i.
Cu acas"9 ocaFi s-a adoE"a" En"ru Eri2a oar9 Jn Ro2Gnia
,,a!Fara sis"2a"ic9 a*a4"ic9 a c9r<i)or Jn ra*"uri con*or2
2"odi C7ar)s A26 Cu""r a) c9ri r:u)i !i "a4) *ussr9
"radus !i adaE"a" )a )i24a ro2Gn9 d G""a E)na Ra))6N.
A in"rodus r:u)i 2odrn d ca"a)o:ar *o)osind vedeta
uniform En"ru nu2) au"ori)or Ersona)i"9<i, dscrira )a
au"oru) co)c"i; a Eu4)ica<ii)or 2is d un co)c"i;, *i!a unic9.
AdaE"ara Jn dscrir a au"oru)ui co)c"i; a cons"i"ui" o
con"ri4u<i r2arca4i)9 a G""i Ra))6.
(o" i i s da"oraF9 s"a4i)ira r:u)i)or En"ru rdac"ara
;d")or uni*or2 En"ru au"orii ro2Gni, )is"a ;d")or uni*or2
a) co)c"i;i"9<i)or En"ru )ucr9ri) c)asic anoni2 ro2Gn!"i'
*o)osira *i!i unic En"ru "oa" "iEuri) d ca"a)oa:.
A a;u" ErocuE9ri 2"odo)o:ic r2arca4i), cu2 ar *i.
Jnr:is"rara Eu4)ica<ii)or Eriodic' s"a"is"ica d 4i4)io"c9' r:u)i) En"ru
Catalogul colectiv al crilor strine intrate 9n bibliotecile romne)ti.
A con"ri4ui" )a ErciFara !i uni*or2iFara "r2ni)or
"7nici d 4i4)io"c9, 2ai a)s a c)or din do2niu) ca"a)o:9rii.
A a;u" o ac"i;i"a" dos4i"9 !i ca scr"ar !"iin<i*ic a)
Bi4)io"cii Cn"ra) d S"a".
A )ucra" )a s"a4i)ira ,,Eri2u)ui "Faur d "r2ni d 4i4)io)o:iN.
A ra)iFa" Eri2u) nu29r a) Buletinului de informare 9n
bibliologie !i a Eu4)ica" ar"ico) Jn nu2roas Eu4)ica<ii d
/00
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
sEcia)i"a". Buletinul Centrului Romn de 1ocumentare, Jn
Cluza bibliotecarului, !i Jn Revista bibliotecilor.
MA )ucra" )a s"a4i)ira Eri2u)ui "Faur d "r2ni d 4i4)io)o:i.N
S-a i2Eus Erin con"ri4u<ii r2arca4i) Jn do2niu) 4i4)io:ra*ic
Eu4)icGnd Jn /9&0 )a Paris o Bibliografie franco'romn r2arca4i)9,
ra)iFa"9 J2Erun9 cu A)-andru Ra))6 Cdscriind Es" 1000 d
)ucr9riD. Acas"a !i Er*c<ion9ri) sa) d )a Paris audiind !i
Ero*sori a2ricani !i :r2ani au ca)i*ica"-o ca o sEcia)is"9 d
2arc9 Jn do2niu) c9r<ii.
A *os" o Ersona)i"a" co2E"n"9, cu ini<ia"i;9 !i cu
con"ri4u<ii r2arca4i) Jn do2niu) 4i4)io"cono2ii ro2Gn!"i.
III! Bibliograp4ie franco'roumaine. I. Les oeuvres
franJaises des auteurs roumains' II. Les oeuvres
franJaises relatives U la Roumaine, Paris, /9&0 CJn
co)a4orar cu A)-andru Ra))6D.
Catalogul general al fondului iniial al bibliotecilor
populare, Bucur!"i, /9$0.
6ermeni de catalogare, Bucur!"i, /9%/.
6ermeni de eviden a fondurilor bibliotecii, Bucur!"i,
/9%2.
0abriel NaudT, un 9nainta) al biblioteconomiei moderne,
Bucur!"i, /9%0.
Catalogarea publicaiilor. Ln. ,,Consu)"a<ii d
4i4)io"cono2iN, /9%9.
1escrierea internaional standardizat )i numerotaia
internaional standardizat a publicaiilor, Bucur!"i,
/9=&.
II. Bu)u<9, G7or:7, Civilizaia bibliotecilor, E. /29-/&$.
Bu)u<9, G7or:7 !i P"rscu, Iic"or, 0aleria bibliologilor
romni, E. $0-%2.
7dem, Bibliologie romneasc, E. $%-$9.
/0/
SA!ER"#EANU, AURELIAN
Cn. 20 dc24ri /900, co2. Cos"!"i,
Kud. IG)ca # 2. = iuni /9=%, Bucur!"iD
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
I. A4so);n" a) ?icu)ui MG7. incaiN din Bucur!"i !i aEoi
a) ,acu)"9<ii d ?i"r !i ,i)oFo*i a Uni;rsi"9<ii Bucur!"i !i
"o"oda"9 a) co)ii SuErioar d Ar7i;is"ic9' a *os" s"udn" !i disciEo)
a) sa;an"u)ui Nico)a Ior:a. A ur2a" cursuri d sEcia)iFar
C/92=-/929D )a Paris )a Sor4ona, )a kco) ds C7ar"s, !i )a Ins"i"u"
du Pan"7on Jn do2nii). is"ori, !"iin< au-i)iar CEa)o:ra*i
)a"in9, diE)o2a"ic9, ar7i;is"ic9, si:i)o:ra*i !i 7ra)dic9D !i
4i4)io)o:i. A *os" "ri2is cu o 4urs9 d Nico)a Ior:a !i )a coa)a
ro2Gn9 d )a ,on"na6 au- Ross d )Gn:9 Paris.
Ln acas"9 Erioad9 a ds*9!ura" o in"ns9 ac"i;i"a" d
crc"ar Jn ar7i; !i 4i4)io"ci, a"G" Jn <ar9 cG" 2ai a)s )a Paris,
ru!ind s9-!i sus<in9 "Fa d doc"ora" Jn /9&0.
A ocuEa" E rGnd ur29"oar) Eos"uri.
Dirc"or !i Ero*sor )a coa)a Nor2a)9 d 49i<i din
Bucur!"i C/9&1D' Ero*sor )a coa)a d Ar7i;is"ic9' dirc"or
onori*ic a) i C/929-/901D' dirc"or Gnra) a) Ar7i;)or S"a"u)ui
C/9&1-/9$&D' Ero*sor !i !* d Ca"dr9 )a ,acu)"a"a d Is"ori
din Bucur!"i C/9$0-/9=0D.
A Eri2i" Jn /90& Ari"u) Cu)"ura) c)asa a II-a En"ru sr;icii
adus Jn )i"ra"ur9 !i d dou9 ori Er2iu) d s"a" ,,G7. Asac7iN a)
Acad2ii Ro2Gn, Jn /9&0 !i /9&=. A *os" dcora" cu ordinu)
Ca;a)r a) Coroani Ro2Gnii C/9&0D.
II. Adi;is" cu ErocuE9ri 2u)"iE), sEcia)is" Jn ar7i;is"ic9
!i disciE)in) con- i, di"or d docu2n", 4i4)io*i), 4i4)io:ra*,
4i4)io)o:. A *os" un Easiona" iu4i"or d car" !i sus<in9"or a)
4i4)io)o:ii ro2Gn!"i.
/0$
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
A )9sa" o oEr9 uria!9 Jn ur2a uni no4osi" ac"i;i"9<i d
crc"ar CEs" $0 d aniD Jnsu2Gnd Es" /9=& d "i")uri d.
c9r<i, s"udii, ar"ico) CEs" %00D, /$0 d rcnFii, 4i4)io:ra*ii !i
4io4i4)io:ra*ii "c. A *os" ErocuEa" d ra)iFara 4io4i4)io)io:ra*ii)or
unor 2ari Ersona)i"9<i. Di2i"ri >nciu), B. P. Hasdu Ca )ucra" Es"
00 d ani )a acs" dou9 4io4i4)io:ra*iiD, N. Ior:a, C. D. Aricscu.
Dos4i" d i2Eor"an", ;a)oroas c7iar, sun" cursuri) sa)
:nra) !i sEcia) Erda" )a coa)a d Ar7i;is"ic9, cu "2a"ic9 d
ar7i;is"ic9, si:i)o:ra*i, 7ra)dic9, diE)o2a"ic9, crono)o:i, 2"ro)o:i,
4i4)io)o:i. Acs"a cons"i"ui ad;9ra" con"ri4u<ii !"iin<i*ic !i as"9Fi.
A ds*9!ura" o ac"i;i"a" !"iin<i*ic9, didac"ic9 !i cu)"ura)9
-2E)ar9, a"G" E "9rG2 na<iona) cG" !i Jn a*ara :rani<)or
Ro2Gnii, ,,Aa"ri d crc"a" a*)Gndu-s Jn 4i4)io"ci, ar7i; !i
2uF. ?a4ora"oru) crc"9rii !"iin<i*ic, is"oric s" un )a4ora"or
co2E)-. Iia<a socia)9 cu )i24a !i o4iciuri) sa), !an"ir)
ar7o)o:ic !i 2onu2n") ar7i"c"onic, dEoFi") 2uF)or,
4i4)io"ci)or !i ar7i;)or, *or2aF9 )a un )oc 2a"ria d
crc"a".N
Un )oc aEar" !i, Eoa" 2ai Eu<in cunoscu" Jn )u2a !"iin<i*ic9,
)-au ocuEa" ErocuE9ri) sa) d 4i4)io)o:i, car au *os" dos4i" !i
Jn E)anu) !"iin<i*ic. Ln *ondu) ,,Aur)ian Sacrdo<anuN d )a Dirc<ia
Ar7i;)or Na<iona) Is"oric Cn"ra) Bucur!"i, -is"9 /= dosar
car cuErind nu2ai r*rin< cu carac"r 4i4)io)o:ic !i 4i4)io:ra*ic
cu2 ar *i. *i!) 4i4)io:ra*ic a) )ucr9ri)or )ui B. P. Hasdu
!i D. >nciu CcG";a 2ii d *i!D, *i! 4i4)io:ra*ic din di;rs
Erioad, "2a"ici d )icn<9, "2a"ici d s2inarii sEcia),
corsEondn<a din"r Ioan Bianu !i B. P. Hasdu, corsEondn<a
din"r A. Sacrdo<anu !i Dan Si2onscu, rcnFii CcG";a su"D
in;i"a<ii )a Con:rs !i Si2EoFioan cu "2a"ic9 4i4)io)o:ic9,
4i4)io:ra*ii di;rs.
Cursu) uni;rsi"ar Erda" Jn"r /902-/90&, )a coa)a d
Ar7i;is"ic9 !i ,acu)"a"a d ?i"r !i ,i)oFo*i, cu "i")u) Bibliologie
/0%
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
a;a drE" "2a"ic9. is"oria scrisu)ui, is"oria c9r<i)or, is"oria
"iEaru)ui, is"oria 4i4)io"ci)or, ca"a)oa: d 4i4)io"c9, 4i4)io:ra*i.
ProcuE9ri) sa) Jn acs" do2niu s-au concr"iFa" Jn
)ucr9ri !i s"udii dsEr is"oria scrisu)ui, aEari<ia "iEaru)ui, car"
ro2Gnasc9, car"a "iE9ri"9 E "ri"oriu) ro2Gnsc, *redosloviile
crilor romne)ti C/$01-/%0=D !. a.
A co)a4ora" )a Bibliografia romnesc vec4e sin""iFGnd.
"iEo:ra*ii), nu29ru) d c9r<i "iE9ri" EGn9 )a /100, Erdos)o;ii)
acs"ora. Aa"ria)u) )-a Erda" Eri"nu)ui s9u Dan Si2onscu !i
a *os" Eu4)ica" Jn ;o)u2.
A da" curs nu2roas)or in;i"a<ii )a ani;rs9ri !i co22or9ri
a) unor i2Eor"an" Ersona)i"9<i !i 4i4)io"ci din Bucur!"i !i
din <ar9, Ercu2 !i nu2roas)or in;i"a<ii d a co)a4ora )a un)
Eriodic. A corsEonda" cu nu2roas Ersona)i"9<i din do2niu)
ar7i;is"icii, is"orii, 4i4)io)o:ii.
A Eus 4aF) sc<ii d Bibliologie d )a coa)a d
Ar7i;is"ic9, aducGndu-) ca "i"u)ar E Nico)a Gor:scu-(is"u.
A ac"i;a" cu 2u)"9 E)9cr, EGn9 Jn u)"i2u) an a) ;i<ii, Jn
cadru) Crcu)ui "iin<i*ic In":ra" d Bi4)io)o:i ini<ia" !i condus
d ) )a ,acu)"a"a d ?i"r din Bucur!"i !i car J!i ds*9!ura
)ucr9ri) Jn cadru) Bi4)io"cii Cn"ra) Uni;rsi"ar. Aici a sus<inu"
"2 d i2Eor"an<9 2aKor9 En"ru 4i4)io)o:ia ro2Gnasc9. Ln
concE<ia sa, ,,En"ru ca 4i4)io"ca s9-!i Eoa"9 JndE)ini
i2Eor"an"a i sarcin9, a "r4ui s9 ai49 )a disEoFi<i cadr cu
Er:9"ir adc;a"9. Bi4)io"caru) "r4ui s9 *i JnFs"ra" cu o
cu)"ur9 :nra)9 "2inic9, un "7nician 4in Er:9"i" !i
ErocuEa" 2ru d J24un9"9<ira EroErii sa) 2unci. Cu cG"
s" 2ai Jns2na" ro)u) 4i4)io"caru)ui, cu a"G" 2ai 2ar a"n<i
"r4ui acorda"9 Er:9"irii sa). "iin<) c9r<ii au i2Eor"an<9
co;Gr!i"oar. Pr:9"ira 4i4)io"caru)ui i2E)ic9 cuno!"in<a nu
nu2ai din do2niu) s"ric" a) "7nicii c9r<ii !i 4i4)io"cii, ci !i
cuno!"in< !"iin<i*ic !i aKu"9"oarN. Ln concE<ia sa, ,,Nici ar7i;a,
/0=
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
nici 4i4)io"ca nu Eo" *i )9sa" E sa2a oricui. C...D Ar7i;aru) !i
4i4)io"caru) nu s i2Ero;iFaF9N.
Pasiona" iu4i"or d car" dsi:ur c9 a aduna" o 4i4)io"c9 cu
un nu29r i2Ersionan" d )ucr9ri. Aur)ian Sacrdo<anu a
considra" car"a ca o ad;9ra"9 E)9cr a su*)"u)ui, o Er2ann"9
conso)ar !i un Eri"n d;o"a". Considra c9 o car" 4un9
rErFin"9 Ero4a sEiri"ua)i"9<ii u2an, o Er<ioas9 co2oar9 car
"r4ui s9 *i Ero"Ka"9 !i rsEc"a"9. Car"a ra En"ru ) o
condi<i ncsar9 En"ru Ero:rsu) sEiri"ua) !i ra )a disEoFi<ia
"u"uror *9r9 nici o rs"ric<i Jn ca c Eri;!" c)asa socia)9,
Ero*sia sau *or2a<ia in")c"ua)9 a ci"i"ori)or.
Pn"ru Aur)ian Sacrdo<anu, scoEu) Eri2ordia) !i *ina) a)
c9r<ii ra s9 circu)' Jn conscin<9 4i4)io"ca ra dEoFi"u)
:Gndirii !i Erac"icii o2n!"i cons2na" Jn scris. ,,Lndos4i a2
iu4i" car"a !i Jn a a2 Eus Erinosu) os"n)i)or 2). i nu
Eu<in *iind as"9Fi Jn 4i4)io"ca 2a, 29 Jn"r4 cui s9 ) )as ca un
"Faur d cu)"ur9 sEiri"ua)9N.
C9"r s*Gr!i"u) ;i<ii, duE9 $0 d ani d ac"i;i"a", 4i4)io"ca
)ui Jnsu2a Es" %000 d ;o)u2, c9r<i, -"ras, cuErinFGnd
)ucr9ri d is"ori C1&1 ;o)u2 a) )ui N. Ior:aD, !"iin< au-i)iar,
4i4)io)o:i, 4i4)io:ra*ii, Eriodic C100 ;o)u2D, dic<ionar d
)in:;is"ic9, :o:ra*i, is"ori, !i o sri d rari"9<i 4i4)io*i). Ca
2ai 2ar Ear" din 4i4)io"c9 a in"ra" Jn Eossia Ar7i;)or
Na<iona) Is"oric Cn"ra), Erin cu2E9rar C&=0$ ;o)u2D. Ln
/9%0 a *9cu" o dona<i d car" 2Gn9s"irii Crnica.
A *os" dirc"or C/90/-/90=D a) r;is"i E car ) a ini<ia"-o
Frisovul! Buletinul >colii de r4ivistic C/90/-/90=D, !i dirc"or
a) Revistei ar4ivelor C/9&9-/90=D.
S-a dis"ins !i Jn ac"i;i"a"a sa ca Dirc"or Gnra) a)
Ar7i;)or S"a"u)ui C/9&1-/9$&D. Aici a *os" ErocuEa" d. )oca)u)
ar7i;)or, ;idn<a *onduri)or, in;n"arira docu2n")or,
Eu4)icara ins"ru2n")or d )ucru Jn ar7i;9, a ins"ruc<iuni)or
/01
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
ar7i;is"ic, !i a di;rs a)" Eu4)ica<ii, d s"a4i)ira uni
"r2ino)o:ii "7nico-ar7i;is"ic !.a.
Ln do2niu) ar7i;is"icii a adus con"ri4u<ii r2arca4i),
"or"ic !i Erac"ic. Es" au"oru) Eri2u)ui 6ratat de ar4ivistic
din Ro2Gnia.
A ac"i;a" Jn Co2isia Aonu2n")or Is"oric, )a Soci"a"a
Nu2is2a"ic9 Ro2Gn9, )a Ins"i"u"u) d Is"ori a) Acad2ii Ro2Gn'
A *os" 224ru Jn Co2i""u) d rdac<i a) r;is")or
condus d N. Ior:a. Revista istoric C/9&=-/900D, Revue
Fistori3ue du "ud'Ast AuropTen C/9&=-/900D.
A co)a4ora" )a nu2roas r;is". Convorbiri Literare, r4ivele
5lteniei, Sara Brsei, nuarul 7nstitutului de 7storie Naional
de la CluG, Cercetri 7storice, 7a)i, Balcanica, Revista
Bibliotecilor, "tudia Bibliologica, "tudii )i Cercetri de
Bibliologie !.a!
A crc"a" Jn nu2roas 4i4)io"ci !i ar7i; uroEn din.
Sr4ia, Aacdonia, I"a)ia, B):ia, >)anda, E);<ia, Nor;:ia,
Gr2ania, ,ran<a, Aus"ria, !.a.
C9"r s*Gr!i"u) ;i<ii r2arca. ,,Cu "oa" Eu"ri) 2), !i nu
cu Eu<in sacri*icii 2a"ria), a2 sr;i" cu)"urii ro2Gn!"i E
"oa" c9i) Eosi4i). S"au drE", cu *run"a sus Jn *a<a oric9ri
Kudc9<i, ErFn" sau Eos"u2N.
Aur)ian Sacrdo<anu, una din Ersona)i"9<i) 2arcan"
a) cu)"urii ro2Gn!"i, rudi" crc"9"or a) iF;oar)or is"oric,
unu) din 2arii 2di;i!"i ai Ro2Gnii, !i unu) din"r ci 2ai
i2Eor"an<i rErFn"an<i ai !"iin<)or au-i)iar a) is"orii, a
ar7i;is"icii Jn 2od sEcia) !i a) 4i4)io)o:ii, s-a Jnscris Jn E)iada
2ari)or dirc"ori ai Ar7i;)or S"a"u)ui !i 2ari)or Ero*sori ai
,acu)"9<ii d Is"ori.
III. Avoluia scrisului )i cartea pn la apariia
tiparului. Ln. MRaF d )u2in9N, IH, /9&=, nr. /-0, 20
E.
/09
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
*redosloviile crilor romne)ti, ;o). I C/$01-/%0=D,
Bucur!"i, /9&1, /&2 E.
5pera lui N! 7orga 9n perioada #(<:'#(:#. Ln.
MR;is"a Ar7i;)orN, II, /90/, nr. 2, E. 0/0-0&=.
>tiinele au2iliare ale istoriei, curs uni;rsi"ar E anu)
/9$1+/9$9, 2s. Dac"i)o:ra*ia"., 2$0 E. # caE. II #
Bibliologie.
Biblioteca cademiei )i istoria scrisului )i tiparului
9n Romnia. Ln. ,,S"udii !i crc"9ri d docu2n"ar
!i 4i4)io)o:iN, nr. 2-&, /9%=, E. 22/-229.
1! 5nciul, "crieri istorice, I, II, d. cri"ic9, Jn:riKi"9
d A. Sacrdo<anu, Bucur!"i, /9%1, =/9 E.' Q $%0 E.
r4ivistica, Bucur!"i, /9=0, &&/ E.
1! 5nciul, "tudii de istorie, di<i Jn:riKi"9 d
A. Sacrdo<anu, /9=/, 02& E.
B! *! Fasdeu, "crieri istorice, ;o). I-II, di<i Jn:riKi"9 d
A. Sacrdo<anu, /9=& cu Bio4i4)io:ra*i. A )ucra" 00
d ani )a 4io4i4)io:ra*ia )ui B. P. Hasdu # 22&% "i")uri.
N! 7orga despre carte )i biblioteci. Ln. MS"udii !i
Crc"9ri d Bi4)io:ra*iN, ". HIII, nr. 2, /9=0, E. 9-/9.
1! 5nciul, 5pere complete, di<i Jn:riKi"9 d
A. Sacrdo<anu, /9=%, 21% E.
Bi4)io:ra*ii) co2E)" a) oEr)or )ui B. P. Hasdu,
D. >nciu), N. Ior:a, C. D. Aricscu.
II. Bu)u<9, G7or:7, Si2onscu, Dan, "curt istorie a crii
romne)ti, Bucur!"i, Edi" ncic)oEdic9, /990, E. /02-/&0.
,,Cai"u) S2inaru)ui SEcia) d !"iin< au-i)iar a) is"oriiN,
;o). III, Bucur!"i, Edi". Uni;., /992, E. =1-2&&' ;o). III,
/99=, 7n memoriam urelian "acerdoeanu +#(-:'#(&%,,
E. &-/%0.
/$0
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
Dirc<ia Ar7i;)or Na<iona) d Is"ori Cn"ra), *ond
Aur)ian Sacrdo<anu C/900-/9=%D.
Anciclopedia istoriografiei romne)ti, E. 290-29/.
#(-:'/--:, Centenar urelian "acerdoeanu! "tudii )i
documente, RG2nicu-IG)ca, 2000, /%1 E.
/$/
SIMONESCU( DAN
Cn. // dc24ri /902, )a Sus)9n!"i, CG2Eu)un: Ausc),
Kud. Ar:! # 2. // 2ar"i /99&, Bucur!"iD.
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
I. S"udii) Eri2ar !i )ica) )-a *9cu" )a CG2Eu)un: Ausc)
!i )a Pi"!"i.
A ur2a" cursuri) ,acu)"9<ii d ?i"r !i ,i)oFo*i a Uni;rsi"9<ii
din Bucur!"i, E car a a4so);i"-o Jn /92$. Aici a a;u" Ero*sori
s"r9)uci<i Ercu2. Nico)a Ior:a, Iasi) PGr;an, Nico)a Car"oKan,
>;id Dnsu!ianu, Ai7ai) Dra:o2irscu, Ioan Bianu.
A *unc<iona" ca Ero*sor )a CG2Eu)un: Ausc) Jn Erioada
/92$-/921, cGnd a *os" nu2i" asis"n" uni;rsi"ar )a ,acu)"a"a
d ?i"r a Uni;rsi"9<ii din Bucur!"i !i a )ucra" cu *o!"ii s9i
Ero*sori Ioan Bianu !i Nico)a Car"oKan, aEro*undGnd do2niu)
)i"ra"urii ro2Gn!"i ;c7i Jn Erioada /921-/9&0.
Ln ac)a!i "i2E a *unc<iona" !i ca 4i4)io"car )a Sc<ia
2anuscris !i car" ;c7 d )a Bi4)io"ca Acad2ii Ro2Gn.
Ln /9&= a *9cu" o c9)9"ori d s"udii Jn ,ran<a En"ru
d*ini"i;ara "Fi d doc"ora". Ln /9&1 !i-a sus<inu" "Fa cu "2a
Literatura romneasc de ceremonial. Condica lui 04eorgac4i
#&%/, o4<inGnd "i")u) d doc"or cu ,,Su22a cu2 )audN.
Ln /9&9 a E)ca" Jn I"a)ia !i din nou Jn ,ran<a En"ru
aEro*undara crc"9ri)or.
Ln /90/ a *unc<iona" Ero*sor )a coa)a SuErioar9 d
Ar7i;is"ic9 !i Pa)o:ra*i.
Ln"r /902-/9$2 a *os" Ero*sor d )i"ra"ur9 ro2Gn9 ;c7
)a Uni;rsi"a"a din Ia!i. A *unc<iona" !i ca Dirc"or a) S2inaru)ui
Pda:o:ic Uni;rsi"ar ,,(i"u AaiorscuN din Bucur!"i !i ca Dirc"or
Gnra) a) Dirc<ii d S"udii din Ainis"ru) Ln;9<92Gn"u)ui. Ln
/9$2 a *os" JndE9r"a" din Jn;9<92Gn".
Din /9$& EGn9 Jn /9%1 a *os" crc"9"or )a Ins"i"u"u) ,,N. Ior:aN
Jn co)c"i;u) d di"ar a cronici)or 2di;a) ro2Gn!"i.
/$0
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
Ln /9%2 a o4<inu" "i")u) d doc"or docn" Jn "iin<
,i)o)o:ic. Din /9%& a *os" 224ru a) Asocia<ii S)a;i!"i)or.
MA24ru a) unor Soci"9<i cu)"ura) in"rna<iona).N
Ln"r /9%&-/9%9 a *os" Ero*sor )a Ins"i"u"u) Eda:o:ic,
sc<ia d Bi4)io"cono2i, d E )Gn:9 Uni;rsi"a"a Bucur!"i.
Ln Eara)) ra !i Pr!din" a) Co2isii incuna4u))or, c9r<i)or
rar !i 2anuscris)or ;c7i din cadru) Asocia<ii Bi4)io"cari)or.
A *os" 224ru a Uniunii Scrii"ori)or, sc<ia d cri"ic9 !i
is"ori )i"rar9.
Ln"r /9%1-/9=2 a *os" rin":ra" Ero*sor )a ,acu)"a"a d
?i"r a Uni;rsi"9<ii din Bucur!"i, sc<ia Bi4)io"cono2i.
Ln /9=2 a *os" a)s. Pr!din" d onoar a) Soci"9<ii Ro2Gn
d Bi4)io*i)i cu sdiu) )a (Gr:o;i!"' 224ru d onoar a)
Soci"9<ii ,,Na:o Basara4N' 224ru *onda"or a) Asocia<ii
Ro2Gnia, 224ru a) Soci"9<ii cu)"ura) ,,,)oara Ausc)u)uiN din
CG2Eu)un:'
A sus<inu" Er):ri )a nu2roas uni;rsi"9<i uroEn.
?ondra, BudaEs"a, Pado;a'
Ln /992 a *os" a)s 224ru d onoar a) Acad2ii Ro2Gn.
A co)a4ora" )a nu2roas r;is" d sEcia)i"a" ro2Gn!"i
!i s"r9in, cu2 ar *i. Revista de "tudii sud'est europene, Biblioteca,
8itropolia 5lteniei, 8itropolia Banatului, Revista de istorie )i
teorie literar' a coordona" c) & ;o)u2 a) Eu4)ica<ii
"tudia Bibliografica.
A Ear"iciEa" )a nu2roas Con:rs in"rna<iona) d
sEcia)i"a". Pado;a, ?ondra, Paris, Br)in, ?aiEFi:.
II. Bi4)io)o: !i 4i4)io:ra* d -cE<i, *i)o)o:, sEcia)is" Jn
is"oria )i"ra"urii ro2Gn ;c7i, 4i4)io*i) Easiona", sEcia)is" Jn
incuna4u) !i Jn 2inia"uris"ic9. Acs"or do2nii )-a consacra"
"a)n"u) !i Jn"ra:a sa Eu"r d 2unc9. Cra"or d !coa)9 Jn
acs" do2nii. ,,A rErFn"a" )inia is"oric9 !i "or"ic9 Jn ;o)u<ia
4i4)io)o:ii ro2Gn!"iN. A *os" in"rsa" d ,,dscoErira
/$$
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
snsu)ui adGnc, o2nsc a) 2ani*s"9ri)or cu)"ura) !i )i"rar
;c7iN. >Era sa Jnsu2aF9 =%0 d "i")uri d )ucr9ri.
D as2na a ra)iFa" un Eri2 2anua) d 4i4)io)o:i
En"ru );ii d )a )ic) d *i)o)o:i-is"ori C/9=9D.
A a;u" con"ri4u<ii )a *or2ara unor ;a)oroas :nra<ii d
cadr didac"ic !i crc"9"ori Jn do2niu) is"orii )i"rar ;c7i !i
4i4)io)o:i Cis"oria c9r<ii, a "iEaru)ui, a scrisu)ui, "c.D.
A in"rodus Jn circui"u) !"iin<i*ic nu2roas 2anuscris !i
incuna4u) crc"a" d ) ur29rind in":rara cu)"urii ro2Gn!"i
Jn s*ra 2ai )ar:9 a ci;i)iFa<ii uroEn !i a c)i uni;rsa).
?ucr9ri) sa) sun" !i as"9Fi *rc;n" ci"a" Jn rErFn"9ri
in"rna<iona) !i Jn dic<ionar d 4i4)io)o:i a"unci cGnd s *ac
r*riri )a sEa<iu) cu)"ura) ro2Gnsc.
A )a4ora" Eri2u) 8anual romnesc de bibliografie, aE9ru"
su4 nu2) d Curs de teorie a bibliografiei C/9=%D.
A adus con"ri4u<ii ;a)oroas Eri;ind Bibliografia Romneasc
.ec4e !i Bibliografia Crii Romne)ti .ec4i, i2Eu)sionGnd
ca"a)o:ara !i in;n"arira acs"ia.
In"rsan"9 s" scrisoara "ri2is9 d Aur)ian Sacrdo<anu
Eri"nu)ui s9u Dan Si2onscu Jn /9%9 cu ocaFia sr49rii Fi)i
d na!"r, su4 "i")u) d multos nnos. E o scrisoar d adGnc9
Eri"ni s2na)Gndu-s *or2ara sa Ero*siona)9 !i !"iin<i*ic9
Ercu2 !i ErocuE9ri) sa) Jn 2u)"iE) do2nii d is"ori a
cu)"urii !i 2ai a)s Jn 4i4)io)o:i.
Ln 2od dos4i" s" ;idn<ia"9 2unca dEus9 En"ru
Jnc7ira !i co2E)"ara Bi4)io:ra*ii ro2Gn!"i ;c7i, c) 2ai
rErFn"a"i; 2onu2n" Jnc7ina" c9r<ii !i cu)"urii ro2Gn!"i. D
r<inu" c9 din 20/= c9r<i dscris Jn acas"9 4i4)io:ra*i, /2%% c9r<i
Ji r;nau )ui Dan Si2onscu.
A a;u" ErocuE9ri E)uri;a)n". *i)o)o:i :rco-)a"in9, Ea)o:ra*i
s)a;on9, codico)o:i, 2inia"uris"ic9, ar7i;is"ic9, 4i4)io*i)i. A Eu"u"
/$%
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
a4orda as"*) E)uridisciE)inar is"oria c9r<ii ro2Gn!"i. A s"udia" !i
dF;o)"a" crc"ara r9sEGndirii incuna4u))or E "ri"oriu) ro2Gnsc.
Ln concE<ia sa 4i4)io:ra*ia !i 4i4)io"cono2ia rau
or:anic ):a" d "7nica 2uncii Jn")c"ua), s"andard Jn 2u)"
ar"ico) !i s"udii asuEra )a4oriosu)ui Erocs a) docu2n"9rii !i
)a4or9rii d )ucr9ri !"iin<i*ic.
MA EroEus concE"u) co2E)-u)ui 4i4)io)o:ic, d2rs
!"iin<i*ic in":ra"or a;Gnd ca o4ic"i; car"a !i E "o<i *ac"orii
car concur9 )a ra)iFara i Cau"or, di"or, "iEo:ra*, )i4rar,
4i4)io"car !i ci"i"orDN.
A *os" ErocuEa" d as2na d cri"ica !i "7nica di<ii)or,
)ucr9ri) sa) Jn acs" do2niu cons"i"uind di<ii ri:uroas d
"-" 2di;a) !i 2odrn.
A crc"a" Jn 2od dos4i" circu)a<ia incuna4u))or E
"ri"oriu) ro2Gnsc aducGnd con"ri4u<ii Eri;ind in;n"arira acs"ora.
III. 1in istoria presei romne)ti, Bucur!"i, /9&/.
Bibliografie romneasc vec4e, ;o). III, /9&% CJn
co)a4orar cu Ioan Bianu, Nr;a Hodo!D' ;o). II, /900.
rta legturii de carte la romni Csc. HII-HIHD. Ln.
MC9)9uFa 4i4)io"caru)uiN, $, /9%0, E. 2&&-2&0
Cri arabe tiprite de romni C/=0/-/=0=D. Ln.
MBisrica >r"odo-9 Ro2Gn9N, /9%0, nr. $-%, E. $20-$%/.
Cercetri romne)ti despre incunabulele din bibliotecile
noastre. Ln. ,,Pro4)2 d 4i4)io)o:iN, 2, /9%=,
E. 9/-/0%.
Curs de bibliografie, Bucur!"i, /9%=, dac"i)o:ra*ia",
/0= E.
Cronici )i povestiri romne)ti versificate Csco))
HIII-HIIIID, Bucur!"i, Edi". Acad2ii, /9%=.
/$=
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
7storia crii @ miGloc de valorificare a tezaurului
cultural mondial )i naional. Ln. MPro4)2 d 4i4)io)o:iN,
Bucur!"i, &, /9=0, E. /$-2/.
Code2 aureus, Bucur!"i, Edi"ura Aridian, /9=2,
/00 E.
Code2 burgundus, Bucur!"i, Edi"ura Aridian, /9=$,
9% E.
7ncunabule 9n Romnia. Ln. M(7 BooS co))c"orN, /9=%.
Curs de teorie a bibliografiei, Bucur!"i, /9=%, /1$ E.
Biblioteconomie! 8anual pentru clasele C7 )i C77,
Bucur!"i, /9=9.
*agini din istoria crii romne)ti, Bucur!"i, Edi".
Ion Cran:9, /91/, /92 E.
"curt istorie a crii romne)ti, Bucur!"i, Edi".
Encic)oEd., /990, /2$ E. Cco)a4orar G7. Bu)u<9D.
II. Bu)u<9, G7or:7, Civilizaia Bibliotecilor, E. /2/-/2&.
Bu)u<9, G7or:7, P"rscu, Iic"or, Bibliologie romneasc,
E. 0/-02.
Bu)u<9, G7or:7, P"rscu, Iic"or, Centenar 1an "imonescu?
cartea )i biblioteca. Contribuii la istoria culturii romne,
U Eassi2.
Bu)u<9, G7or:7, P"rscu, Iic"or, 0aleria bibliologilor,
E. &%-&1.
Anciclopedia istoriografiei romne)ti, E. 291.
Sasu, Aur), 1icionarul biografic al literaturii romne, ;o). I
CA-AD, ;o). II CA-PD, Bucur!"i, Edi". Para))a 0$, 200=.

/$1
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
TAFRALI( OREST
Cn. /0 noi24ri /1=%, (u)ca # 2. $ noi24ri /9&=, Ia!iD
I. A ur2a" s"udii scundar )a (u)ca. Ur2aF9 aEoi
,acu)"a"a d ,i)o)o:i C)asic9 )a Bucur!"i. S-a sEcia)iFa" Jn
ar"9 4iFan"in9 Jn ,ran<a, )a. Sor4ona C/90%-/9/&D, )a lco) ds
Hau"s E"uds, Co))_: d ,ranc !i Bi4)io"ca Na<iona)9 din
Paris. Doc"or Jn ?i"r )a Sor4ona C/9/2D. Pro*sor )a Ca"dra d
ar7o)o:i !i an"ic7i"9<i a Uni;rsi"9<ii din Ia!i C/9/&D' *onda"or a)
AuFu)ui d An"ic7i"9<i din Ia!i C/9/%D, a) r;is"i Ar"9 !i
Ar7o)o:i C/92=D, Ero*sor d )i24i c)asic )a Co):iu) MS*. Sa;aN
din Bucur!"i C/90$-/90%D.
A24ru corsEondn" a) Acad2ii din A"na C/9&&D, a)
Ins"i"u"u)ui d ar7o)o:i din So*ia C/9&0D' 224ru corsEondn"
a) Acad2ii Ro2Gn C/9&%D. A24ru d onoar a) Soci"9<ii
Nu2is2a"ic Ro2Gn. > s"rad9 Jn ora!u) Ia!i s nu2!" 5rest 6afrali.
II. Is"oric, sEcia)is" Jn is"ori ;c7, ar7o)o:i, 4iFan"ino)o:i,
ar"9 4iFan"in9 !i 2di;a)9 ro2Gnasc9, c"i"or d ins"i"u<ii cu)"ura).
Unu) din"r ci 2ai 4uni cunosc9"ori ai ar"i 4iFan"in d
E "ri"oriu) Ro2Gnii !i sud-s"u) EuroEi. S"udii r*ri"oar )a
c"9<i) an"ic !i 4iFan"in din Do4ro:a.
?ui >rs" (a*ra)i i-a r;ni" 2ar) 2ri" d a *i ru!i" s9
Jn"2iF AuFu) d An"ic7i"9<i din Ia!i, Eri2u) d acs" *) din
Jn"ra:a Ao)do;9 C/9/%D.
/%0
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
Ln ErFn" )a AuFu) d Is"ori a Ao)do;i -is"9 o sa)9
,,>rs" (a*ra)iN Jn 22oria c"i"oru)ui 2uFu)ui.
III. *oema lui *alamide! 1espre viaa lui 8! .iteazu,
scris 9n #%-&, Bucur!"i, /90$.
8uzeul Luvru? antic4iti egiptene, c4aldeene )i
asEriene, Bucur!"i, /90%.
Bizanul )i influena lui asupra rii noastre,
Bucur!"i, /9/0.
Le siKge de Constantinopole dans les fres3ue des
eglises de Bucovine, Paris, /920.
8onuments bEzantins de Curtea de rge), Paris,
/9&/, &$2 E.
II. Anciclopedia istoriografiei romne)ti, E. &20.
7""E.++ 8iSiEdia.or:+8iSi+>rs"3(a*ra)i
/%/
TELE6I( SAMUEL
C/=&/, Gorn!"i, Kud. Aur! # 2. /122, (:. Aur!D
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
I. S-a sEcia)iFa" Jn cu)"ur9 c)asic9 )a Bas), U"rc7", Paris,
?iEFi:, Iina. Canc)ar a) (ransi);anii.
II. Ln r9s"i2Eu) cG" a *os" )a Iina, Jn *unc<i d canc)ar a
:Gndi" !i a Eus )a Eunc" E)anu) uni 2ari 4i4)io"ci uroEn.
Co)c<ionar Easiona". i-a a)c9"ui" o 4i4)io"c9 ncic)oEdic9,
Eo)i:)o"9 cu c9r<i, incuna4u) Jn )a"in9, :rac9, :r2an9, *rancF9,
ara49, i"a)ian9, 4raic9 "o"a)iFGnd 00.000 ;o)u2.
Ln"r anii /=99-/102 a cons"rui" o c)9dir sEcia)9 En"ru
co)c<ia sa !i Jn /102, 4i4)io"ca !i-a dsc7is Eor<i) Eu4)icu)ui
*iind dc)ara"9 4i4)io"c9 Eu4)ic9.
II. 7""E.++888.4K2ur!.ro+ro+Ec+4KIs"oricR>.7"2
/%0
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
THEODORESCU( BARBU
Cn. /0 au:us" /90$, Craio;a # 2. /1 ianuari /9=9, Bucur!"iD
I. A ur2a" ?icu) Na<iona) d )a Craio;a, duE9 car a
*rc;n"a" ,acu)"a"a d ?i"r !i ,acu)"a"a d DrE" )a
Uni;rsi"a"a din Bucur!"i.
A o4<inu" )icn<a Jn /920 duE9 car a 4n*icia" d !ansa d
a *i "ri2is )a sEcia)iFar Jn I"a)ia, ,ran<a !i E);<ia.
Doc"or Jn *i)oFo*i cu "Fa. 7storia bibliografiei romne C/9&9D.
Scr"ar a) )ui Nico)a Ior:a !i !* d ca4in" Jn "i2Eu)
:u;rnu)ui Ior:a C/9&/-/9&2D.
Pro*sor d )icu, asis"n" uni;rsi"ar, )c"or, con*rn<iar,
)a Uni;rsi"a"a din Craio;a C/9%0D !i )a Uni;rsi"a"a din
Bucur!"i, ,acu)"a"a d ?i"r !i ,i)oFo*i C/9%%-/9=/D.
A24ru a) Soci"9<ii Ero*sori)or scundari MPri"nii
is"orii )i"rarN.
A *os" 4i4)io"car )a Bi4)io"ca Acad2ii, Erioad9 dos4i"
d i2Eor"an"9 Jn *or2ara sa ca 4i4)io:ra*, a;Gndu-i ca Ero*sori
E Ioan Bianu, Nr;a Hodo!, A). Sadi Ionscu, Dan Si2onscu.
/9&0-/901 # rdac"or !* )a r;is"a MIr2aN.
II. Bi4)io:ra*, 4io:ra*, di"or d docu2n" !i is"oric )i"rar.
A *os" un nu2 d rFonan<9. Ac"i;i"a"a sa s-a concn"ra" 2ai
a)s asuEra oEri !i *i:urii )ui N. Ior:a a) c9rui 2n"or !i
ad2ira"or a *os".
S-a a*ir2a" !i !i-a cons"rui" aEroaE Jn"ra:a carir9 E
s"udira !i aEoi sin""iFara oEri sa;an"u)ui N. Ior:a. Acs"uia i-a
/%%
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
rdac"a" !i di"a" 4i4)io:ra*ia )ucr9ri)or, i-a di"a" corsEondn<a !i
4io:ra*ia.
Ln a2ur:u) cariri a r)ua" Eroic"u) Biobibliografiei
operei lui N! 7orga rEu4)icGnd Jn /9=% un Eri2 ;o)u2 car
cuErinda cca. /000 d "i")uri, cu *i! dF;o)"a", cu adno"9ri !i
ci"a", cu crono)o:i.
A)" do2nii car au in"ra" Jn s*ra )ui Bar4u (7odorscu
au *os". is"oria 4i4)io:ra*ii ro2Gn!"i, dscrira 4i4)io"ci)or !i
a ca"a)oa:)or d )i4r9rii, ac"i;i"a"a 4i4)io)o:ic9 a unor Ersona)i"9<i
ca. A). >do4scu, B. P. Hasdu, Ioan Bianu, is"oria "iEo:ra*ii)or
ro2Gn!"i, 4i4)io:ra*i 2inscian9.
A a;u" !i ErocuE9ri d *o)c)or.
A or:aniFa" teneul Nicolae 7orga din Bucur!"i, cursuri)
Universitii *opulare d )a I9)nii d Aun" !i a Casei Romena
N! 7orga din In<ia. (oa" acs" ac"i;i"9<i au a;u" )a 4aF9 *or<a
"a)n"u)ui, nr:ii !i EricEra Jn do2niu a )ui Bar4u (7odorscu.
Ca asis"n" )a Ins"i"u"u) d )i"ra"ur9 !i *o)c)or a) Acad2ii
Ro2Gn a ini<ia" o ;as"9 ac"i;i"a" 4i4)io:ra*ic9. ?a cursuri) !i
s2inarii) sa) a *os" 2n"oru) cG"or;a rGnduri d sEcia)i!"i Jn
do2niu) 4i4)io)o:ic !i 4i4)io"cono2ic.
Ln /9&9 a Jn"oc2i" E)anu) uni Ca2r a C9r<ii car a Eu"u"
*i ra)iFa"9 a4ia Jn /9$2.
Ln /90/ a ini<ia" "iE9rira *i!)or 4i4)io:ra*ic Jn cadru)
Edi"urii ,unda<ii En"ru ?i"ra"ur9 !i Ar"9.
A co)a4ora" )a Eu4)ica<ii cu2 ar *i. devrul literar )i artistic,
0ndirea, Cluza bibliotecarului, .remea, Revista bibliotecarului,
"tudia bibliologica !.a.
Ca sEcia)is" Jn 4i4)io"cono2i !i 4i4)io:ra*i a a4orda"
Ero4)2 d ra) in"rs En"ru Ero*sioni!"i, iar ca o2 a) c9r<ii
!i-a i2Eus Eunc"u) d ;dr !i Jn do2nii con- i, Jn
)i"ra"ur9, is"ori, ar"9.
III. Nicolae 7orga! .iaa )i opera! Biobibliografie, Bucur!"i,
/9&/.
/%=
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
Bibliografia istoric )i literar a lui N! 7orga, I-II,
Bucur!"i, /9&$-/9&=.
Constantin Lecca, Bucur!"i, /9&1 Cd. II, /9%9D.
8anualul bibliotecarului, Bucur!"i, /9&1.
Nicolae 7orga, Bucur!"i, /90&.
Un concurs universitar celebru? N! 7orga, Bucur!"i,
/900.
Contribuiuni la cunoa)terea strmo)ilor lui N! 7orga,
Bucur!"i, /90= Cs2na" cu Esudoni2u) ,i)iE Ro2anD.
Bibliotecile bucure)tene din Gurul anului #(--. Ln.
MC9)9uFa 4i4)io"caru)uiN, /9$=, /0, nr. /2, E. 20-22.
Circulaia vec4ii cri biserice)ti de Bucure)ti +#;-$'#$<-,.
Ln. MG)asu) BisriciiN, /9%/, nr. 9-/0, E. 1=9-92/.
Folclor literar romnesc, Bucur!"i, /9%= CJn co)a4.
cu >. P9unD.
Nicolae 7orga +#$&#'#(:-,, Bucur!"i, /9%1, &10 E.
Ior:a, Nico)a, 7storia literaturii romne 9n secolul
al C.777'lea +#%$$'#$/#,, ;o). I-II, di<i Jn:riKi"9 d
Bar4u (7odorscu, Bucur!"i, /9%9, 0$% E. i $00 E.
Biografia )colar a lui N! 7orga! "tudii )i documente,
Bucur!"i, /9=0, &// E.
7storia bibliografiei romne, Bucur!"i, d. II, /9=2,
0&/ E.
N! 7orga, Biobibliografie, Bucur!"i, /9=%.
Literatura rus )i sovietic 9n limba romn, #$<-'#(;(.
II. Anciclopedia Romniei! Cugetarea! 8aterial romnesc,
oameni )i 9nfptuiri, di<i anas"a"ic9, Edi". Sacu)u2,
Bucur!"i, /999, E. 10%.
Paciu, Airca, PaEa7a:i, Aarian, Sasu, Aur) #
coordonar !i r;iFi !"iin<i*ic9, 1icionarul scriitorilor
/%1
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
romni, R-P, Bucur!"i. Edi"ura A)4a"ros, 2002, E. $0=-
$01.
/%9
TOMESCU( MIRCEA
Cn. /9/% # 2. /9%9, Bucur!"iD
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
I. A a4so);i" cursuri) !i s2inarii) d )a ,acu)"a"a d
?i"r !i ,i)oFo*i a Uni;rsi"9<ii Bucur!"i. A a4so);i" Ins"i"u"u) d
ar7i;is"ic9, 4i4)io)o:i !i 2uFo:ra*i din Bucur!"i car *un<iona
E )Gn:9 Ar7i;) S"a"u)ui.
A co)a4ora" Jnc9 din s"udn<i cu )ucr9ri 4i4)io:ra*ic !i d
is"oria c9r<ii, d *o)c)or, d )in:;is"ic9 )a r;is" Ercu2. Convorbiri
literare, "criptum, Frisovul, *reocupri literare, 1acoromania,
At4nos, r4ivele 5lteniei, 0azeta 5ltului.
Ca Ero*sor uni;rsi"ar Jn"r /9$0-/9%9, a con"ri4ui" )a
or:aniFara Erocsu)ui didac"ic, )a i2Eunra do2niu)ui 4i4)io)o:ic
!i 4i4)io"cono2ic Jn crc"ara !i cu)"ura ro2Gnasc9.
Ln"r /900-/9%9 a ocuEa" ur29"oar) *unc<ii' 4i4)io"car
)a ,acu)"a"a d ?i"r, )a ANE,, )a Ins"i"u"u) d Ar7i;is"ic9,
insEc"or !* )a Dirc<ia Bi4)io"ci)or din Ainis"ru) Cu)"urii,
dirc"or adKunc" a) Bi4)io"cii Cn"ra) d S"a", dirc"or a)
Bi4)io"cii Cn"ra) Uni;rsi"ar din Bucur!"i C/9%&-/9%9D,
)c"or !i aEoi con*rn<iar )a ,acu)"a"a d ?i"r a Uni;rsi"9<ii
Bucur!"i.
II. Bi4)io)o:, 4i4)io"cono2, sEcia)is" Jn do2nii) is"orii
c9r<ii, a 4i4)io"ci)or !i a) 4i4)io:ra*ii.
A a;u" ;oca<ia crc"9rii, a4ordGnd Ero4)2 d an;r:ur9,
rErFn"Gnd dirc<ia is"oric9 !i "or"ic9 Jn !"iin<a ro2Gnasc9 a c9r<ii.
A 2rs E dru2u) dsc7is d Ioan Bianu !i A). Sadi Ionscu.
Prin crc"9ri) sa) a i)us"ra" *oar" 4in "r2nu) d 4i4)io)o:i
:nra)9 sau "or"ic9, ca *iind disciE)ina car "ra"aF9
Ero4)2) ,,"or"ic co2un disciE)in)or 4i4)io)o:ic, *unc<ia
sEcia)9 a c9r<ii !i a 4i4)io"cii Jn ansa24)u, raEor"uri) 4i4)io)o:ii
/=&
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
cu c))a)" !"iin< socia), ca Esi7o)o:ia, Eda:o:ia, socio)o:ia
"cN.
A 2ani*s"a" in"rs !i En"ru 4i4)io:ra*ii )a4orGnd s"udii
!i c9r<i d r*rin<9 Jn acs" do2nii. Pn"ru ) 4i4)io:ra*ia ra
disciE)ina car -Eun ,,2"od) d cunoa!"r, aErcir, s)c"ar
!i EroEa:ar a c9r<i)or, sis"2a"iFaF9 cuno!"in<) dsEr c9r<i !i
Jn*9<i!aF9 2"od) d Jn"oc2ir a crc"9ri)or !i )is")or 4i4)io:ra*icN.
A Eus accn" dos4i" E M*unc<ia socia)9 a c9r<iiN dar !i E
Ero4)2) Mdi"oria), co2rcia) !i d di*uFar a c9r<iiN.
A co)a4ora" )a di"ara r;is"i "criptum.
S-a 2ani*s"a" 2ru En"ru 2odrniFara 4i4)io"ci)or,
En"ru in"roducra aco)o a no<iunii d in*or2a<i, a uni ;iFiuni
in*or2a<iona). A;a o ;iFiun ,,2ana:ria)9N -"raordinar9 Jn
ca c Eri;!" ;a)ori*icara co)c<ii)or, dF;o)"ara "7no)o:ic9
a 4i4)io"cono2ii !i a 4i4)io:ra*ii.
Ca Ero*sor Airca (o2scu insEira ac<iuni cu ErsEc"i;
"2inic, 4aFa" E cooErar, E co2unicar !i aEroEir in")c"ua)9.
> 4un9 Ear" din cursuri au r92as Jn 2anuscris su4 *or29
d no", dar a !"iu" s9 cons"ruiasc9 Er):ri ins"ruc"i; a"G"
En"ru Ersona)u) nca)i*ica" din 4i4)io"ci, cG" !i En"ru c) d )a
ni;)u) uni;rsi"ar d sEcia)i!"i ai do2niu)ui.
MPri;ira )ui )i2Ed !i E9"runF9"oar, FG24"u) su4<ir,
adsa Earc9 ironic, Easu) rar, :s"u) cu2E9ni", oarcar F:Grcni
Jn ;or49 co2Eunau o idn"i"a" E car unii o soco"au 2ai :ru
d dsci*ra".N CIon S"oicaD
III. 7nde2 bibliografic al Revistei de 7storie, r4eologie
)i Filologie, /90$.
8anualul bibliotecarului comunal, /9$/.
8anualul bibliotecarului sindical, /9$2 CJn co)a4orarD.
8anualul bibliotecarului cminului cultural, /9$=.
Calendare romne)ti +#&<<'#$<-,, /9$=.
/=0
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
Reguli pentru descrierea publicaiilor, Bucur!"i, /9$1
CJn co)a4orar cu G7. P9rnu<9 !i Si2ona Ianco;iciD.
Bibliologie! Ln. ,,Consu)"a<ii d 4i4)io"cono2iN, /9%9.
7storia crii romne)ti de la 9nceputuri pn la
#(#$, Bucur!"i, /9%9.
II. Bu)u<9, G7or:7, P"rscu, Iic"or, 0aleria bibliologilor
romni, E. %9-=/.
7dem, Bibliologie romneasc, E. %0-%$.
S"oica, Ion, 8ircea 6omescu @ profesorul +#(#%'#(%(,!
Ln. ,,S"udii d 4i4)io)o:i !i !"iin<a in*or29riiN, I, /99$,
Bucur!"i, /99%, E. /$&-/$=.
/=$
T=IGARA-SAMURCA( A"!
Cn. 2& aEri)i /1=2, Bucur!"i # 2. / aEri)i /9$2, Bucur!"iD
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
I. S na!" )a 2& aEri)i /1=2, Jn Bucur!"i, Jn"r-o ;c7
*a2i)i d 2ici 4oiri. ?icu) J) *ac )a Bucur!"i. Ln /192 s"
nu2i", ,,cus"od ErEara"orN )a AuFu) d an"ic7i"9<i, condus d
Gri:or (oci)scu. Ln /19& E)ac9 )a s"udii Jn Gr2ania, )a
Uni;rsi"a"a din AZnc7n, sEriKini" d R:) Caro) I, )a
s*a"uri) )ui A). >do4scu. Aici s"udiaF9 is"oria ar"i !i d;in
doc"or Jn *i)oFo*i Jn /19%. Ln"ors Jn <ar9, d2isionaF9 d )a
AuFu) d an"ic7i"9<i !i-!i con"inu9 s"udii), E)cGnd Jn ,ran<a !i,
din nou, Jn Gr2ania )a Br)in !i AZnc7n, ErocuEa" *iind d
2uFo:ra*i. L) ar ca Jndru29"or E Vi)7)2 ;on Bod, r*or2a"or
a) 2uF)or 4r)inF.
DuE9 "r2inara s"udii)or, s" nu2i" 4i4)io"car, aEoi dirc"or
)a ,unda<ia Caro) I C/199-/90%D !i Ero*sor )a ca"dra d is"oria
ar"i !i s""ic9 )a !coa)a d Ar" ,ru2oas din Bucur!"i. A *os" aEoi
Ero*sor uni;rsi"ar d is"oria ar")or )a Bucur!"i !i Crn9u<i.
A24ru corsEondn" a) Acad2ii Ro2Gn C/9&1D. A
Ear"iciEa" )a nu2roas Con:rs !i -EoFi<ii in"rna<iona).
II. SEcia)is" Jn is"oria ar"i d E "ri"oriu) Ro2Gnii !i Jn
2uFo:ra*i.
?a / oc"o24ri /90% A). (Fi:ara-Sa2urca! s" nu2i" dirc"or
a) 8uzeului etnografic, de art naional, art decorativ )i art
industrial, d;ni", Jn /9/$, AuFu) d ar"9 na<iona)9 Caro) I.
Nou) 2uFu *unc<iona "2Eorar Jn c)9dira *os"i Aon"9rii a
s"a"u)ui din osaua Xis)** nr. &, E )ocu) und *uss Ea)a"u)
do2ni"oru)ui Nico)a Aa;ro:7ni. Docu2n"u) d Jn*iin<ar,
s2na" d Caro) I !i a!Fa" )a "2)ia di*iciu)ui, cons2na c9
/=9
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
acs" 2uFu ra ncsar ,,sEr a cins"i ar"a s"r92o!asc9 cu un
ad9Eos" ;rdnic d Jns2n9"a"a saN.
LncEa o )uE"9 nJn"rruE"9 En"ru o4<inra din Ear"a
au"ori"9<i)or a *onduri)or ncsar ridic9rii nou)ui )oca) Cac"ua)u)
AuFu a) @9ranu)ui Ro2GnD, )a a) c9rui E)anuri a co)a4ora" cu
ar7i"c"u) N. G7ica-Bud!"i. Ln acs" scoE, ) scri nu2roas
ar"ico) Jn Ers9, E car ) ;a s"rGn: 2ai "GrFiu, Jn /9&%, Jn car"a
sa 8uzeografie romneasc. ?a &0 iuni /9/2 s-a Eus Eia"ra
*unda2n"a)9 )a c)9dira 2uFu)ui. (r2ina"9 Jn /90/ c)9dira
Jn s"i) noro2Gnsc con*ra )inia unui ad;9ra" Ea)a" a) ar"i.
D )a JncEu", A). (Fi:ara-Sa2urca! J!i or:aniFaF9 2uFu) E
4aF !"iin<i*ic 2odrn. Ac7iFi<ii) E car ) *ac duc )a
sEorira considra4i)9 a co)c<ii)or, Eunc"u) *or" *iind -Eunra
Jn Ea;i)ion a casi )ui An"oni Ao:o! din Cauru, Kud. GorK.
Ln "oa"9 Erioada cG" a *os" dirc"or a) AuFu)ui, A). (Fi:ara-
Sa2urca! a dEus o ac"i;i"a" Erodi:ioas9, ):a"9 !i d c))a)"
i2Eor"an" *unc<ii E car )-a J2E)ini". dirc"or a) ,unda<ii
Caro) I !i Ero*sor )a is"oria ar"i !i s""ic9 )a Crn9u<i. A scris
ar"ico) Jn c) 2ai ;aria" do2nii, )ucr9ri d sEcia)i"a", Jn"r
car ar"a EoEu)ar9 ocuE9 un )oc d *run", <in con*rin< )a radio
sau )a A"nu, Ear"iciE9 )a con:rs !i -EoFi<ii in"rna<iona).
A). (Fi:ara-Sa2urca! d;in un nu2 d r*rin<9 Jn do2niu)
car )-a consacra". A *os" rdac"or rsEonsa4i) a) r;is"i
Con;or4iri ?i"rar C/929D.
Si"ua<ia s d"rioraF9 duE9 a) doi)a r9F4oi 2ondia),
cGnd au"ori"9<i) co2unis" J) a)un:9 Jn /901 d )a conducra
AuFu)ui. B9"rGn, 4o)na; !i u2i)i" Es" 29sur9, ME9rin") AuFu)ui
d )a osaN, 2oar )a / aEri)i /9$2.
III. rta 9n Romnia! "tudii critice, Bucur!"i, /909, 2%0 E.
LHart du people roumain! perJue 4istori3ue! Catalog
de lHe2position de 0enKve, /92$, //9 E.
/10
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
7zvoade )i crestturi ale ranului romn, Bucur!"i,
/921, 00 E. Q $2 E).
8uzeografie romneasc, Bucure)ti, /9&%, 2$/ E.
II. Anciclopedia istoriografiei romne)ti, E. &&0.
7"".++888.8iSiEdia.ro.
7""E.++888.2isiunacasa.ro+2uFu)3<9ranu)ui3ro2Gn.7"2)
7""E.++888.2uFu)"aranu)uiro2an.ro+ind-.E7Em
Ea:da)-"Fi:ara-sa2urcas
(Fi:ara-Sa2urca!, A)., Bibliografie, Bucur!"i, Edi".
Bi4)i. Cn"r. Uni;., 2000, &0$ E.
/1/
URECHIA( 1ASILE ALE;ANDRESCU
Cn. 2= *4ruari /1&0, Pia"ra Na2< # 2. 22 noi24ri /90/, Bucur!"iD
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
I. A ur2a" s"udii) scundar )a Pia"ra Na2< !i Ia!i.
S"udii) uni;rsi"ar )-a *c"ua" )a Paris, sEcia)iFara )a
,acu)"a"a d ?i"r !i ,i)oFo*i din Paris !i Aadrid C/1$=D.
Pro*sor d is"ori !i )i"ra"ur9 ro2Gn9 )a Uni;rsi"a"a din
Ia!i C/1%2-/1%0D !i Bucur!"i C/1%0-/90/D. IicEr!din" a)
Asocia<ii (ransi);ania C/1%=D. Ainis"ru a) Ins"ruc<iunii Pu4)ic
!i a) Cu)")or C/11/-/112D' dEu"a" !i sna"or d Co;ur)ui, aEoi
d Suca;a C/1=9D. ,onda"or d !co)i !i r;is".
A di"a" Eriodic). 5piniunea +*aris,, 7nstruciunea
public, Pimbrul )i .ulturul, teneul Romn, 1acia, Buletinul
7nstruciunii *ublice, 7nformaiuni bucure)tene!
A24ru *onda"or a) Acad2ii Ro2Gn C/1%%D'
Er!din" a) sc<ii )i"rar C/111D !i is"oric C/192D. A24ru
*onda"or a). Soci"9<ii Cu)"ura) A"nu) Ro2Gn d )a Ia!i C/1%0D
!i Bucur!"i C/1%$D, *onda"or C/19/D !i Pr!din" a) ?i:ii
Cu)"ura) C/19&D' Er!din" a) Soci"9<ii Aacdonn C/19/D.
A Ear"iciEa" )a nu2roas con:rs in"rna<iona) d
ar7o)o:i, orin"a)is"ic9, "no:ra*i !.a. CCoEn7a:a, Paris,
?ondra, Ro2aD.
/1%1 # 224ru corsEondn" a) Acad2ii sEanio), )a
Aadrid !i a) Ins"i"u"u)ui E"no:ra*ic din Paris.
A Jn*iin<a" Consr;a"oru) din Ia!i C/1%/D !i E c) din
Bucur!"i C/1%0D.
A Jn*iin<a" )icu) Ear"icu)ar d 49i<i MIns"i"u"u) I. A.
Urc7iaN C/1=/D, )a Bucur!"i !i ?icu) d 49i<i MIasi)
A)csandriN )a Ga)a<i.
/1$
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
Dcora" Jn /1%% cu ?:iuna d onoar )a Paris !i Jn /1=1
cu ordinu) S"aua Ro2Gnii Jn :rad d o*i<r.
A co)a4ora" )a r;is" *rancF. Le Constitutionel, La
*atrie, 0azette de France !.a' )a r;is" din PrinciEa".
Romnul C/1%&D.
Pr:9"i" Jn do2niu) is"orii !i a) )i"ra"urii a *os" un
Ero*sor uni;rsi"ar s"r9)uci" "i2E d 00 d ani !i dcan a)
,acu)"9<ii d ?i"r !i ,i)oFo*i a) Uni;rsi"9<ii Bucur!"i.
II. Prsona)i"a" co2E)-9 a cu)"urii ro2Gn!"i cu
con"ri4u<ii Jn nu2roas do2nii. is"ori, )i"ra"ur9, Eu4)icis"ic9,
4i4)io)o:i, 2uFo)o:i. Pasiona" 4i4)io*i) !i co)c<ionar, c"i"or
d 4i4)io"ci, 2uF, soci"9<i )i"rar, !co)i, di"or. Dona"or d
c9r<i, d o :nroFi"a" i!i"9 din co2un.
Au"or d )ucr9ri d is"ori, Eis d "a"ru, ;rsuri, sc7i<,
ar"ico). Ca is"oric !i o2 d Ers9 a sus<inu" !i a Er:9"i"
;ni2n") d )a /9/1.
Un )oc aEar" J) ocuE9 ac"i;i"a"a sa din do2niu)
4i4)io)o:ii !i 2uFo:ra*ii, cuno!"in< do4Gndi" E Earcursu)
c9)9"orii)or sa) Erin EuroEa cGnd a crc"a" Jn nu2roas ar7i;,
4i4)io"ci !i 2uF.
ConcE<ia sa Eri;ind 2nira c9r<ii !i a 4i4)io"cii !i-a
-Eus-o Jn /1%0 cGnd a rdac"a" Regulamentul bibliotecii publice
din Bucur!"i. Dar !i cu Eri)Ku) Jn*iin<9rii di*ri")or ins"i"u<ii d
Jn;9<92Gn". Ida Jn car" ca 2ai 4un9 ar29 J2Eo"ri;a
i:noran<i. MCar"a s" !i dGnsa ar29 Eu"rnic9. ?a )u2ina !i )a
Jn;9<9"ura c9r<ii s d!"aE"9 con!"iin<a na<iona)9 CUD' c9r<i) nu
sun" *9cu" En"ru anu2 o2, ci En"ru "o<i doda"9, c9, Ercu2
;9Fdu7u) nu-) Jnc7id o2u) nu2ai En"ru sin, ci din ) "r9isc cu
"o<ii, a!a !i d car", cad-s a J2E9r"9!i "o" na2u) ro2GnscN.
Ln*iin<ara 4i4)io"cii d )a Ga)a<i, car-i ;a Eur"a nu2),
rErFin"9 2a"ria)iFara concE<ii 4i4)io)o:ic a )ui I. A. Urc7ia.
/1%
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
Ln anu) /119 a dcis s9 *ondF Jn ora!u) Ga)a<i o
4i4)io"c9 Eu4)ic9 Erin dona<ia c ur2a s9 o *ac9 din EroEria
4i4)io"c9, car ra, )a aca ;r2, una din 2ari) 4i4)io"ci din
PrinciEa") Ro2Gn. DuE9 c ;9Fus 2aKori"a"a 4i4)io"ci)or
din EuroEa I. A. Urc7ia s-a dcis s9 "rans*or2 4i4)io"ca
Ersona)9 Jn"r-una Eu4)ic9 dGndu-i as"*) o *unc<i socia)9,
duca"i;9 !i cu)"ura)9..
>ra!u) Ga)a<i nu a *os" a)s Jn"G2E)9"or. Prin EoFi<ia sa
:o:ra*ic9 Eu"a d;ni un cn"ru d iradir cu)"ura)9 !i
sEiri"ua)9 sEr Ao)do;a, 2ai dEar" sEr Basara4ia, sEr
Do4ro:a !i sEr nord-s"u) B9r9:anu)ui.
Ln scrisoara adrsa"9 2inis"ru)ui Cu)")or !i Ins"ruc<iunii
Pu4)ic, C. Borscu, I. A. Urc7ia 29r"urisa c9 ac) &000-
&$00 d ;o)u2 E car ) donaF9, ,,din car 2u)" d o
rari"a" -"r29N, rErFin"9 ,,"o" a;u"u) 2u s"rGns Jn &0 d ani d
2unc9N. E;a)uara nu ra -ac"9. Dona<ia sa a *os" 2u)" 2ai
2ar.
Dona<ia )ui I. A. Urc7ia a cuErins $/2% ;o)u2, /=9 2anuscris,
/$0 s"a2E, 2= a")as !i 79r<i !i %% *oi ;o)an". Dona<ia ra
i2Ersionan"9 Erin con<inu"u) !i ;a)oara Eis)or. Ln dcniu)
ur29"or ;a 2ai dona %000 d ;o)u2.
Bi4)io"ca a *os" inau:ura"9 En"ru Eu4)ic )a // noi24ri
/190 Jn c)9dira )icu)ui MIasi) A)csandriN, *onda" "o" d I. A.
Urc7ia, )a Ga)a<i.
S9r49"oara d inau:urar a Bi4)io"cii Pu4)ic I. A.
Urc7ia a a;u" )oc Jn s9)i) d )a "aK a) )icu)ui ,,Iasi)
A)csandriN. MAu)"9 )u2. *run"a!ii ora!u)ui, Ero*sori, );i. Ln
2iK)ocu) )or s"9"a is"oricu) Iasi) A)-andrscu Urc7ia, c)
car cu cG<i;a ani Jnain" Euss a"G"a su*)" )a ridicara )icu)ui.
A Eri;i" Jn Kuru) s9u, a *9cu" un s2n 4i4)io"caru)ui Ia)riu
Surdu s9 s aEroEi !i s9 ocuE )ocu) din draE"a )uiN. A ros"i"
aEoi cu;Gn"u) inau:ura), ;or4ind ca un ad;9ra" 4i4)io)o:,
/1=
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
;9FGnd Jn car" ca 2ai 4un9 ar29 J2Eo"ri;a i:noran<i. ,,Car"a
s" !i dGnsa ar29 Eu"rnic9. ?a )u2ina !i )a Jn;9<ara c9r<ii s
d!"aE"9 con!"iin<a na<iona)9, iar9 d!"9E"9ciuna con!"iin<i
na<iona) s" sin:ura c"a" car n-o r9Eun du!2anu)N.
PrciFa Jn con"inuar c9 4i4)io"ca c o d9ruia aEar<ina Jn
-c)usi;i"a" ora!u)ui Ga)a<i, d und nu ;a *i s"r92u"a"9
nicioda"9. i-a -Eri2a" !i dorin<a d a ins"a)a Jn sdiu) )icu)ui
!i o 4i4)io"c9 Eu4)ic9. ,,dorsc ca Jn nou) Ea)a" a) )icu)ui s9
-is" o 4i4)io"c9 Eu4)ic9, ins"i"u<iun indisEnsa4i)9 unui crc
cu)"ura) cu2 a d;ni" Ga)a<iiN.
Condi<ii) dona<ii au *os" rdac"a" d *onda"or Jn Eri2u)
Catalog al bibliotecii publice glene. Din"r acs"a
s2na)92. ,,Bi4)io"ca ;a do4Gndi rcunoa!"ra d ins"i"u<iun
Eu4)ic9 Erin dcr" r:a) !i ;a Eur"a nu2) d Bi4)io"ca
,,Urc7iaN, c9r<i) ;or *i da" Jn sa2a ac)ui din"r do2nii
Ero*sori car ;a )ocui Jn )oca)u) )icu)ui EGn9 Jn Fiua cGnd C...D
s ;a Eu"a nu2i sEcia) 4i4)io"car d c9"r s"a"' nici o car" C...D
nu s ;a da a*ar9 su4 nici un Er"-", nici c7iar )a Ero*sori.
Nicioda"9, C...D co)c<iuna d c9r<i din *ondu) Urc7ia nu ;a *i
s"r92u"a"9 din Ga)a<i' J2i rFr; drE"u) d a insEc"a 4i4)io"ca
cG" ;oi "r9i !i rFr; acs" drE" Jn ur2a 2a, unui Co2i""
co2Eus din "ri Ersoan !i anu2. EEiscoEu), Dirc"oru)
)icu)ui !i Eri2u) Er!din" a) (ri4una)u)uiN.
Bi4)io"ca a *os" concEu"9 ca o ins"i"u<i cu Ero*i)
!"iin<i*ico-docu2n"ar, ncic)oEdic9, dar !i ca un dEoFi"
na<iona) d car", dsc7is9 "u"uror.
Urc7ia a *9cu" *or"uri dos4i" En"ru o4<inra
drE"u)ui d dEoFi" ):a) En"ru 4i4)io"ca d )a Ga)a<i. Nu a
ru!i". A ru!i" Jn sc7i24 s9 o4<in9 d )a Acad2ia Ro2Gn9 o
dciFi En"ru "ri2i"ra aco)o a unui -2E)ar din c) ):a)
Eri2i" )a Bi4)io"ca Acad2ii. i as"*), EGn9 Jn /90= )a Ga)a<i
au ;ni" aEroaE 20000 d ;o)u2.
/11
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
Ln con"inuar s-a ErocuEa" d )9r:ira *ondu)ui d car"
so)ici"Gnd dona<ii d )a co)c<ionari, cra"ori !i Eroduc9"ori d
car", )i4rari, d )a Bi4)io"ca Acad2ii Ro2Gn, d )a );i !i
s"udn<i !i c7iar d )a R:) Caro) I a) Ro2Gnii. AE)u) a a;u"
*c" doarc c7iar din ac)a!i an , /190, au in"ra" Jn 4i4)io"c9
co)c<ii d 2anuscris, scrisori, docu2n", car" ;c7
ro2Gnasc9, car" ;c7 s"r9in9, )ucr9ri d si:i)o:ra*i,
7ra)dic9, nu2is2a"ic9, icono:ra*i, Eriodic, Eis 2uFis"ic.
Ln /19= a Jn"oc2i" un Raport c9"r Caro) I, Eri;i"or )a
si"ua<ia 4i4)io"cii so)ici"Gnd *onduri En"ru Jn"r<inra i. Cu
acas"9 ocaFi I. A. Urc7ia a a)c9"ui" o )is"9 d nu2 cu "o<i ci
car au *9cu" dona<ii, cu c9r<i) !i Eis) dona", *o)osind
"r2ni !i o 2anir9 d dscrir s"ric" 4i4)io"cono2ic9.
Un )ucru dos4i" )-a cons"i"ui" ra)iFara a dou9 )ucr9ri.
Catalogul general al crilor, manuscriselor )i 4rilor,
"iE9ri", JncEGnd din /199 !i EGn9 Jn /90/ d I. A. Urc7ia, Jn"r-un
;o)u2 !i & suE)i2n" Ca;au Jn "o"a) 1&2 Ea:iniD !i und au *os"
Jnr:is"ra" &&.1$2 d "i")uri !i Catalogul stampelor, Jn dou9
;o)u2 # cuErinda 00=1 :ra;uri, )i"o:ra*ii, Eic"uri, *o"o:ra*ii.
Ca"a)oa:) au *os" "ri2is sEr in*or2ar !i sc7i24 "u"uror
4i4)io"ci)or din <ar9 !i s"r9in9"a".
Dscrira, "r2ino)o:ia *o)osi"9, 2"oda d )ucru, "oa"
indic9 s"9EGnira d c9"r I. A. Urc7ia a "7nicii !i
2"odo)o:ii 4i4)io"cono2ic.
Bi4)io"ca d )a Ga)a<i a;a Ca"a)oa: cu *i!, a)c9"ui"
a)*a4"ic E au"ori !i "i")uri !i "2a"ic cu 0% d sc<iuni !i %0 d
sEcii. Dsi:ur c9 "o" ) )-a a)c9"ui". A *os" Eri2a 4i4)io"c9
Eu4)ic9 din <ar9 car a;a *unc<i na<iona)9 !i Erin"r Eu<in) din
)u2 car !i-a "iE9ri" Catalogul general al crilor.
Bi4)io"ca d )a Ga)a<i ra una 2odrn9, *oar" 4in
or:aniFa"9 din Eunc" d ;dr 4i4)io"cono2ic. i acas"a
En"ru c9, Jn concE<ia )ui I. A. Urc7ia M(r4uin<a d 4i4)io"ci
/19
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
Eu4)ic s-a si2<i" Jnc9 2ai cu sa29 )a JncEu"u) rna!"rii
noas"r cu)"ura) CUD. E;idn" c9 acs" dEoFi" d cu)"ur9 aduc
na<iunii *o)oas inca)cu)a4i), sun" un iF;or nsca" En"ru
cu)"ura )i24ii, r9sEGndira cuno!"in<)or, s"i2a s"r9ini)or !i a
Eos"ri"9<iiN.
A a;u" un 4u:" acorda" d Ainis"ru) Cu)")or !i
Ins"ruc<iunii Pu4)ic o su4;n<i d )a Pri29ri !i o a)"a d )a
Consi)iu) Kud<an !i Pr*c"ur9. Cu acs" con"ri4u<ii *inanciar,
Erin Soci"a"a Cu)"ura)9 ,,I. A. Urc7iaN, Jn*iin<a"9 Jn /9/9,
ds*iin<a"9 Jn /90=, s-a ra)iFa" Pa)a"u) Cu)"ura) ,,I. A. Urc7iaN,
und s-a s"a4i)i" 4i4)io"ca Jn /900 !i d und a *os" ;acua"9 Jn
/9$0 En"ru a s asi:ura sdiu) (a"ru)ui Dra2a"ic.
A *os" Eri2a 4i4)io"c9 Eu4)ic9 din <ar9 car a r9sEuns
aE)u)ui )ui Ioan Bianu !i a "ri2is )is" co2E)" d c9r<i
ro2Gn!"i ;c7i c )iEsau din Bi4)io"ca Acad2ii Ro2Gn,
*iind ErinciEa)a co)a4ora"oar )a ra)iFara Bi4)io:ra*ii Ro2Gn!"i
Ic7i EGn9 )a ra)iFara u)"i2u)ui "o2 "iE9ri" Jn /900.
Ln concE<ia )ui I. A. Urc7ia 4i4)io"ca "r4uia s9 *ac9
Ear" din"r-o ,unda<i, ad9u:Gndu-i-s o Pinaco"c9 !i un
AuFu. Ln dona<ia sa au *os" cuErins !i as"*) d Eis. "a4)ouri,
2ond, 2da)ii, s"a2E C0=&2 d EisD, 2anuscris !.a.
Bi4)io"ca I. A. Urc7ia s-a cons"i"ui" ca o 4i4)io"c9
2odrn9 d "iE ,unda<i, cu o s"ruc"ur9 corsEunF9"oar
scoEu)ui. ,,Bi4)io"c9. Pinaco"c9. AuFuN !i cn"ru) d sc7i24
!i J2Eru2u" 4i4)io"car na<iona) !i in"rna<iona). Acs" 2uFu nu
a *os" dsc7is oda"9 cu 4i4)io"ca, iar docu2n") d ar7i;9 nu
2n<ionaF9 da"a dsc7idrii )ui. Pro4a4i) c9 Jn 2o2n"u)
inau:ur9rii au *os" "a)a" Jn ;i"rin9 o Ear" din s"a2E, 79r<i,
2anuscris, *oi ;o)an", considra" ca Eis d 2uFu.
AuFu) a *os" inau:ura" 2ai "GrFiu. Ln /19& Caro) I a
;iFi"a" 4i4)io"ca !i 2uFu) *9cGndu-i dona<ii :nroas.
/90
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
Ln anu) /19&, cGnd r:) Caro) a ;iFi"a" M4i4)io"ca,
2uFu) ra dsc7is. I. A. Urc7ia ErFin"9 4i4)io"ca !i s-a *9cu"
cu acas"9 ocaFi o 2ic9 -Eunr a ErinciEa))or c9r<i !i s"a2E
Er<ioasN. E-is"n<a uni -EoFi<ii cu Ero*i) 2ai 2u)" 2uFis"ic
dcG" 4i4)io*i), )-a d"r2ina" E Caro) I s9 donF a)9"uri d c)
$2 d c9r<i !i 20 d 2da)ii.
Ln )una *4ruari /190, Di2i"ri A. S"urdFa "ri2i"a )a
Ga)a<i, a)9"uri d c) 9& d c9r<i r*ri"oar )a Ro2Gnia,
Ba)cani, <9ri) ;cin !i C7s"iuna Dun9rii !i 090 d 2ond
;c7i ro2Gn!"i, ) *iind unu) din"r ci 2ai cunocu<i )a aca
da"9, crc"9"ori din do2niu) nu2is2a"icii.
Ln anu) /900, 2uFu) *unc<iona ocuEGnd o ca2r9,
Ero4a4i) dou9, sEara" d sEa<ii) 4i4)io"cii, *iind -Eus
co)c<ii) d si:i)o:ra*i, nu2is2a"ic9, Ercu2 !i ,,o4ic"
Er<ioas, )ucr9ri an"ic ):a" *icar Jn Ear" d o a2in"ir, d
un Eisod, d o Ea:in9 d is"oriN.
Din"r o4ic") ErFn" Jn 2uFu, 2n<ion92 E ac)a
car aEar<inusr9 )ui A. Xo:9)nicanu, Jn"r car cos"u2u) d
diE)o2a", 4i4)io"ca acs"uia C2o4i)irD scu)E"a"9 !i dona"9 d
Caro) I, ca;a)u) !i sa4ia )ui A;ra2 Iancu, si:i)iu) )ui A)-andru
Ioan CuFa !i a)" ;a)ori. Sin:ura sc<iun a 2uFu)ui, car nu ra
Jnc9 dsc7is9 Jn /900, ra ,,ca a docu2n")or, din )iEs9 d
)oca) car s a*)9 Jn Eossiuna unor ori:ina) d 2ar ;a)oar
a) )ui Iasi) ?uEu, Ai7ai Ii"aFu), Can"2irN.
AuFu) E car I. A. Urc7ia J) inc)uss Jn cadru)
4i4)io"cii sa), a rErFn"a" nuc)u) d 2ai "GrFiu a) AuFu)ui
d Is"ori din Ga)a<i. E i2Eor"an" d no"a" c9 2uFu) Jn"2ia"
d ) )a Ga)a<i s-a 4ucura" d un 2ar Ers"i:iu Jn <ar9,
Ear"iciEGnd )a di*ri" 2ani*s"9ri 2uFis"ic, as"*) JncG" a
o4<inu" DiE)o2a d >noar cu Ada)ia d Aur, )a E-EoFi<ia
Ga)rii)or Ro2Gn!"i Jn /90%.
> ErFn"ar u)"rioar9 a 2uFu)ui, ni-) Jn*9<i!aF9 as"*).
/9/
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
,,P )Gn:9 4i4)io"c9, i)us"ru) I. A. Urc7ia a *onda" !i un
2uFu is"oric, in"r]nsu) ) Jn"ruc7iEaF9 o Eoc9 Jn"ra:9 !i
rFu29 o Jnd)un:a"9 ;r2 d 29riri !i c9dri, d a;ri !i
s9r9cii, cuErind o4ic" Er<ioas, "oa" s"rGns d Erin )u2,
din ora! !i d )a Ersona:ii di*ri", ia"9-) aduna" !i Jn*r9<i",
2Gn:Gindu-s Jn"r dGns), a)inGndu-!i u2i)in<a !i s9r9cia
;r2i)or "rcu".
Co)c<iuna unic9 Jn )u2 d s"a2E *oar" Er<ioas,
cu2E9ra" d *unda"or nu29r9 0=&2 4uc9<i, Jn"r car di*ri<i
do2ni"ori, r9F4oai !i ;dri ro2Gn!"i, in;n"aria" Jn"r-un
ca"a)o: anu2 i2Eri2a".
Sc<iuna docu2n")or s a*)a Jn Eossiuna unor
ori:ina) d 2ar ;a)oar, 2anuscris ;c7i !i noi !i *oar"
Er<ioas au"o:ra*.
?uE") Ro2Gni)or din Arda), con"ra 2a:7iariF9rii sun"
rErFn"a" Erin dou9 :a)an"ar, E)in d docu2n" ori:ina).
Si:i)o:ra*ia ro2Gnasc9 din sco)ii ci ;c7i !i EGn9 aFi
ocuE9 2u)" :a)an"ar.
Co)c<iuna nu2is2a"ic9 s-a J24o:9<i" 2u)" Erin dona<ii)
Eri2i", nu29rGnd Es" $00 d 2ond ;c7i di*ri". Ln
co)c<iuni) ar7o)o:ic s E9s"raF9 o4ic" Er<ioas, )ucr9ri
an"ic ):a" *icar Jn Ear" d o a2in"ir, d un Eisod, d o
Ea:in9 d is"ori.
> ca2r9 a *os" ocuEa"9 d :a)an"ar) 2da)ii)or, o Ear" din
acs" 2da)ii sun" dona<iuni d )a A. S. R:) !i d )a *unda"orN.
Bi4)io*i) !i co)c<ionar Easiona", I. A. Urc7ia a aduna"
c9r<i rar, 2anuscris, incuna4u), d;nind unu) din"r ci 2ai
4uni cunosc9"ori ai acs"ora. C) /2 incuna4u) ac7iFi<iona"
)-a dona" 4i4)io"cii d )a Ga)a<i. A *9cu" dona<ii Jn /1=/ !i
Bi4)io"cii Acad2ii un )o" d 2ond an"ic !i 2di;a) car ;or
cons"i"ui J2Erun9 cu dona<ia ard)anu)ui A. Cri!anu nuc)u)
ac"ua)u)ui Cabinet numismatic a) Bi4)io"cii Acad2ii Ro2Gn.
/92
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
Aar) o2 d cu)"ur9, I. A. Urc7ia, dorind s9-!i
J24o:9<asc9 4i4)io"ca cu di<ii rar, 4i4)io*i), E )Gn:9 c)
uFua), d )ar:9 circu)a<i a dEus un *or" dos4i" !i a
ac7iFi<iona", a"G" din 2ari) 4i4)io"ci a) c9r"urari)or ro2Gni cG"
!i din c) E car ) ;iFi"as Jn )u2a Jn"ra:9, )ucr9ri d o 2ar
;a)oar, un) din"r ) Eu"Gnd *i r:9si" !i Jn 2o2n"u) d
*a<9 Jn 4i4)io"ca ,,I. A. Urc7iaN din Ga)a<i.
,ondu) d car" ,,Daco-Ro2anicaN s" o do;ad9 a
s"r9duin<i )ui I. A. Urc7ia d a-!i Jn"r:i co)c<ia cu )ucr9ri c
a;au s9-i sr;asc9 )a ins"ruc<ia !i duca<ia s"udn<i)or s9i, Jn
ac"i;i"a"a d sus<inr a )a"ini"9<ii !i ro2ani"9<ii noas"r, id
c9ria i-a Jnc7ina" o ;ia<9. E) 2r:a E dru2u) dsc7is d
Jnain"a!ii s9i d )a JncEu"u) sco)u)ui a) HIIII-)a. Cons"an"in
Can"acuFino, Cons"an"in BrGnco;anu, Nico)a Aa;rocorda",
Jn"2i"ori d 4i4)io"ci daco-ro2anic.
I. A. Urc7ia a cunoscu" 2ari) 4i4)io"ci u2anis"
ro2Gn!"i !i a *os" un crc"9"or 2inu<ios a) )or. CG";a din"r
)ucr9ri) car au aEar<inu" acs"or 4i4)io"ci s E9s"raF9 !i as"9Fi
)a Ga)a<i da"ori"9 )ui I. A. Urc7ia. An<ion92 cG";a.
/. ?au"r4ac7 To7ans, 1e belio contra turcas suspicienda,
cu --)i4risu) "9ia" a) s"o)nicu)ui Cons"an"in Can"acuFino'
2. La guido del 8ercurio geografico per tutte le parti del
mondo dalle stampe din 1omenico di Rossi in Roma alla pace, a
a")as :o:ra*ic cons"i"ui" d s"o)nic'
&. Ei)os"ra" ,)a;ius, 5pera 3uce estant cu --)i4risu) ,,To]
Nico)a6 Aaur+ >rda"i+ PrinciEis Ao)da;+ A+ E+N, *or29 d --
)i4ris ncunoscu"9 EGn9 acu2 a c)ui car considra"
Jn"2i"oru) Bi4)io"cii Aa;rocorda<i)or.
Ln Eri2ii ani E"rcu<i )a Paris C/1$%-/1$=D, cGnd J!i
con"inua s"udii) uni;rsi"ar E )Gn:9 n"uFias"a ac"i;i"a"
unionis"9 E car o ds*9!oar9, s ErocuEa !i d crc"ara
acs"i )i"ra"uri cu !"iri dsEr ro2Gni. Ln /1$=, J!i Erocura
/9&
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
4i4)io:ra*ia )ui TosE7 Aari gu;ard, La Roumanie, 8oldavie,
.alac4ie et 6ransElvanie, d car s ;a *o)osi 2ai Jn"Gi )a
)a4orara Jn /1%0 a sc7i<i 4i4)io:ra*ic Biblioteca istoric a
*rincipatelor Unite !i aEoi )a adunara, En"ru 4i4)io"ca sa, a
"i")uri)or indica" d 4i4)io:ra*u) *rancF.
Acas"a a *os" scris9 En"ru a o*ri ,,un Jndru29"or ac)ora
c s ocuE9 cu adunara d iF;oar is"oric asuEra ro2Gni)orN,
duE9 cu2 ) sin:ur 29r"uris!" Jn /1%0 cGnd Eu4)ic9 )a A"nu)
Ro2Gn acas"9 )ucrar. Es" or:aniFa"9 ca un ,,ca"a)o: d "oa"
scriri) a*)9"oar )a di*ri" na<iuni asuEra PrinciEa")orN.
S !"i cu si:uran<9 c9 a"G" cG" a *9cu" Jn dirc<ia
cunoa!"rii )i"ra"urii is"oric cu in*or2a<ii dsEr ro2Gni, nu a
*os" )iEsi" d 2"od9, c9ci Jn con"inuara s"udii)or )a Aadrid,
duE9 c9s9"oria cu ,ran\ois Do2ini`u d P)ano CAadrid,
au:us" /1$=D, Urc7ia a *o)osi" !i Eriodicu) d sEcia)i"a"
Al Bibliografo espanol E estrangero. S-a E9s"ra" Jn *ondu)
4i4)io"cii ,,I. A. Urc7iaN Erin dona<ia c"i"oru)ui i un -2E)ar
din Al Bibliografo, cu no"a<ii) 2ar:ina) a) "Gn9ru)ui s"udios.
I. A. Urc7ia J!i ;a E9s"ra "oa"9 ;ia<a Er*rin<a En"ru )ucr9ri)
4i4)io:ra*ic, Jn 4i4)io"ca )ui :9sindu-s su" d ca"a)oa: d
an"icaria" sau d 2ari 4i4)io"ci scoas )a ;GnFar.
Acs" Eri2 con"ac" cu 2ari) 4i4)io"ci din Paris !i Aadrid
;a *i dos4i" d *ruc"uos En"ru I. A. Urc7ia, car ;a r<in Jn
Eri2u) rGnd c9 ,,scrira is"orii na<iona) s" Jn:runa"9 d o
2ar )iEs9 d docu2n"N, *aE" E car J) ;a a2in"i !i Jn
7ntroducerea )a cursu) d is"ori a ro2Gni)or Eu4)ica" Jn aEri)i
/1%$. Cu a)" Eri)K ;a a"ra: a"n<ia c9 adunara acs"or
docu2n" ncsi"9 un "i2E Jnd)un:a" !i o co)a4orar a 2ai
2u)"or sEcia)i!"i. Din crc"9ri) E car )-a *9cu" Jn
4i4)io"ci) din Aadrid, Barc)ona, G2- CI"a)iaD a Jn"oc2i"
Catalogul a2in"i", cu /$/ d "i")uri d c9r<i cu !"iri dsEr
ro2Gni. P un) )-a coEia", iar a)") !i ) ;a Erocura, adunGnd
/90
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
un ad;9ra" dEoFi" d )a incuna4u) )a )i"ra"ura sco)u)ui a)
HIH-)a E car nu ) 2ai Jn"G)ni2 Jn nici una din 4i4)io"ci)
Ersona) din a doua Ku29"a" a sco)u)ui a) HIH-)a. Din c)
2&0 d "i")uri r*ri"oar )a @9ri) Ro2Gn, 2ai 4in d Ku29"a"
;or aKun: duE9 /119 )a Ga)a<i.
Ca ur2ar a acs"or ErocuE9ri, Jn 2ai /1%2, I. A. Urc7ia
cra Ainis"ru)ui Ins"ruc<iunii Pu4)ic s9-i acord un aKu"or d
&00 d :a)4ni, En"ru ,,a Eu"a c9)9"ori Jn SEania cu scoEu) d a
aduna docu2n" dsEr !i En"ru Ro2GniaN, o4)i:Gndu-s Jn
caFu) Jn car nu ;a o4<in rFu)"a" 2u)<u2i"oar s9 rs"i"ui
4anii. Ln acas"9 nou9 c9)9"ori Jn SEania, I. A. Urc7ia a *9cu"
in;s"i:a<ii Jn 4i4)io"ci) Naciona) !i Ci;ica din Aadrid !i
Barc)ona, ca !i Jn c) din Gn;a !i Ai)ano.
?a $ au:us" /1%2 ra )a Aadrid !i coEia )a Bi4)io"ca
Nacionale din )ucrara )ui Gi)4r" du Irdir. bregT de lH4istoire
des 6urcs contenant tout a 3ui sHest passT, Eu4)ica"9 )a Paris Jn /%%1.
C9r<i) d is"ori Eri;ind is"oria I2Eriu)ui >"o2an !i a
>rin"u)ui AEroEia" au r<inu" !i 2ai 2u)" a"n<ia )ui Urc7ia.
Sun" no"a" %0 d "i")uri, din"r car un) au *os" 2ai "GrFiu
ac7iFi<iona" !i dona" 4i4)io"cii d )a Ga)a<i.
7storiile )ui Pa4)o Gio;io, Jn di<ia *rancF9 din /$=0, au
*os" cu2E9ra" d I. A. Urc7ia, Jn /1%% )a Bucur!"i.
I. A. Urc7ia a ru!i" Erin"r-un *or" dos4i" s9
ac7iFi<ionF o di<i rar9. Fistoria Romana, "iE9ri"9 )a In<ia
Jn /$10.
I. A Urc7ia a ;9Fu" 2ari 4i4)io"ci uroEn, ana)iFGndu-)
din "oa" Eunc") d ;dr. Iu4i"or d car" ) a ur29ri" s9
ac7iFi<ionF 2a"ria) ;a)oroas En"ru EroEria sa 4i4)io"c9.
As"*), Jn ;ara anu)ui /1%=, Urc7ia a *9cu" o c9)9"ori Jn
SEania !i Jn I"a)ia ,,cu scoEu) d a aduna docu2n" En"ru
Ro2GniaN, dscoErind a"unci Jn 4i4)io"ci) din Aadrid,
/9$
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
Barc)ona, Gn;a, Ai)ano, /1/ d "i")uri d c9r<i din car ur2a
s9 *ac9 ,,-"ras En"ru ro2GniN.
D sEiri"ua)i"a"a *rancF9 s aEroEi Jnc9 din coEi)9ri Jn
casa );<ianu)ui Ba))i*, arnda!u) 2o!ii E9rin"!"i, JncEu"uri car
s ;or conso)ida cGnd ;a aKun: Jn caEi"a)a ,ran<i. Cunoa!"a
)i"ra"ura *rancF9 d )a *or2) i EoEu)ar. P scrii"orii
*rancFi A)*rd d Auss", Corni)), Hu:o, Ao)ir, Aada2
d S"a), Io)"air, Ji ;a ci"i Jn di<ii o4i!nui" curn", 2u)"
din"r ) Erocura" din <ar9, )a car ;a ad9u:a duE9 /190, di<ii
rar din sco)u) a) HIIII-)a. Din"r )ucr9ri) con"2Eorani)or
*rancFi, 2ri"9 a *i r);a" ;o)u2u) cunoscu"u)ui orin"a)is"
?on d Rosn6 La patrie des roumains dH5rient, Paris, /110,
car Ji ddica"9. D a)"*), ?on d Rosn6 !i-a 2ni*s"a"
dorin<a d a-!i dona 4i4)io"ca c"i"orii )ui Urc7ia d )a Ga)a<i.
Ca2i)) ?aEor`u Ji d9rui!" -"rasu) unui discurs <inu" )a 2%
sE"24ri /110 )a ?onFo cu ddica<ia. ,,A Aonsiur I. A Urc7ia,
Ainis"r d )]Ins"ruc"ion Pu4)i`u d Ro6au2 d Rou2ani,
rsEc"uu- " s62Ea"7i`u 7o22a: d )]au"urN. A)E7ons
Ro`u-,rrir Ji o*r9 Jn /11=, 6rois etudes bibliograp4i3ues cu
acs" cu;in" d Er<uir. ,,A Aonsiur ) sna"ur I. A. Urc7ia,
7o22a: a**c"uu- d )]au"urN.
?i"ra"ura *rancF9 Eda:o:ic9 a4und9 Jn 4i4)io"ca )ui
Urc7ia. Din a s-a insEira" adaE"Gnd "o" c ra u"i) soci"9<ii
ro2Gn!"i E car a JnFs"ra"-o cu o so)id9 r<a d !co)i Eri2ar
!i scundar.
Es" :ru d -E)ica" cu2 d )iEssc din 4i4)io"ca unui
4un cunosc9"or a) )i24ii i"a)in, caEodoEr) acs"i )i"ra"uri
I. A. Urc7ia Jncarc9 s9 u2E) acs" :o) duE9 /190, cGnd a
ac7iFi<iona" !i di<ii rar.
?i"ra"ura :r2an9 nu i-a *os" s"r9in9. S-a in*or2a" din
car"a )ui C7ar)s Tora" La literature allemande car" car a
aE9ru" )a Paris Jn /1=%. Bi4)io*i)u) a;a o Er*rin<9 En"ru
/9%
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
Faust E car )-a ci"i" Jn ;rsiuna *rancF9. Edi<ii) :r2an a)
EoFii )ui Go"7 i-au *os" )a Jnd2Gn9.
Ro2ani"a"a !i con"inui"a"a daco-ro2an9, ori:ina )a"in9
a EoEoru)ui !i a )i24ii ro2Gn, a*ir2ara !i aE9rara )a"ini"9<ii !i
uni"9<ii acs"ia Jn sud-s"u) EuroEi, Jn sEcia) Jn sEa<iu)
carEa"o-danu4iano-Eon"ic, au cons"i"ui" do2nii) ac"i;i"9<ii )ui
I. A. Urc7ia.
A!adar, Jns9 din anii s"udn<ii C/1$$-/1$1D, aEoi Jn
c9)9"orii) u)"rioar, I. A. Urc7ia a crc"a" 4i4)io"ci !i ar7i;,
a *i!a" c9r<i, a *9cu" -"ras, a JncEu" s9-!i cons"i"ui 4aFa
docu2n"ar9 Jn s)uK4a idii d )a"ini"a" !i con"inui"a".
Erudi<ia )ui I. A. Urc7ia s" do;di"9 !i d 4o:a")
cuno!"in< do4Gndi" Jn do2niu) incuna4u))or E car ) ;a
s"rGn:, Erin"r ) a*)Gndu-s -2E)ar ,,rarissi2N. In"rsu)
En"ru dEis"ara )or, Erin an"icaria") uroEn, a *os"
Er2ann", Urc7ia *iind, *9r9 Jndoia)9, )a s*Gr!i"u) sco)u)ui a)
HIH-)a, unu) din"r c) 2ai 4uni cunosc9"ori, ai acs"i ca":orii
d ,,)i4ri rariN. I. A. Urc7ia a ru!i" s9 s"rGn:9 dou9sErFc
incuna4u) car rErFin"9 2Gndria 4i4)io"cii :9)9<n.
C) /2 incuna4u), aduna" d I. A. Urc7ia !i dona"
4i4)io"cii c-i Eoar"9 nu2), d o in:a)a4i)9 ;a)oar sun"
cuErins Jn Catalogul )ui Urc7ia )a ru4rica d ,,An"ic7i"9<iN. Ln
ca"a)o:u) ori:ina), ) sun" Jns2na" cu )i"r ro!ii, ca c )
cr!" ;a)oara, Jn"rucG" E a"unci Jns2na" cu ro!u rau
doar unica").
Ln ra*"uri) 4i4)io"cii 2ar)ui 4i4)io*i) I. A. Urc7ia s-au
a*)a" )ucr9ri i2Eor"an" a"G" Erin con<inu)ui )or cG" !i Erin asEc",
acu2u)a" d-a )un:u) "i2Eu)ui Erin"r-o 2unc9 asidu9 !i car
acu2, Eo" *i s"udia" )a 4i4)io"ca ,,I. A. Urc7iaN din Ga)a<i sau
)a Bi4)io"ca Acad2ii Ro2Gn, und s a*)9 da"ori"9 uni
dona<ii d c9"r Eossoru) acs"ora.
/9=
ADINA BERCIU-DRGHICESCU
A a;u" !i ErocuE9ri cu carac"r 4i4)io:ra*ic. Ln Eri2ii ani
E"rcu<i )a Paris C/1$%-/1$=D ca s"udn" a *os" *oar" in"rsa"
d as"*) d )ucr9ri 4i4)io:ra*ic. Ln /1%0 a )a4ora" o sc7i<9
4i4)io:ra*ic9 in"i"u)a"9 Biblioteca istoric a *rincipatelor Unite
!i a Eu4)ica"-o )a A"nu) Ro2Gn. CuErinda )ucr9ri a)
di*ri")or na<iuni dsEr PrinciEa") Ro2Gn.
(oa"9 ;ia<a a aduna" )ucr9ri 4i4)io:ra*ic, Jn 4i4)io"ca sa
a*)Gndu-s !i ca"a)oa: d an"icaria" !i a) a)"or 4i4)io"ci.
III. Cataloage. >coalele ste)ti din Romnia! 7storicul
lor de la #$<-'#$%&. Cu an-ara "u"uror docu2n")or
r)a"i; )a c7s"iun, Bucur!"i, /1%1, /&0 E.
r4imandritul .artolomei 8zreanul +#&/-'#&$-,!
"c4i biografic )i bibliografic, Bucur!"i, /110,
$/ E.
Airon, Cos"in, 5pere complete, 2 ;o)., Bucur!"i,
/11%-/111' I # 100 E' II # %$% E.
7storia romnilor. Curs *9cu" )a ,acu)"a"a d ?i"r
din Bucur!"i duE9 docu2n" indi", /0 ;o).,
Bucur!"i, /19/-/902.
7storia )colilor de la #$--'#$%:. Cu o scur"9
in"roducr cuErinFGnd no" din is"oria cu)"urii
na<iona) an"rioar sco)u)ui a) HIH-)a !i cu
nu2roas *acsi2i) d docu2n", au"o:ra*' 0 ;o).,
Bucur!"i, /192-/90/.
Cuvnt inaugural. Ln. MBu)"inu) ,unda<ii Urc7iaN,
an. I, Bucur!"i, /90/.
Catalogul general al crilor, I ;o). Q & suE). /90/.
Catalogul "tampelor, 2 ;o). /90/.
II. Anciclopedia istoriografiei romne)ti, E. &&$.
/91
PERS>NA?I(@I A?E (IIN@E?>R IN,>RARII I D>CUAEN(RII DIN SPA@IU? R>ABAESC
Goia, Iis"ian, .! ! Urec4ia, Bucur!"i, /9=9.
Hr:7):iu, ?arisa, Contribuiile lui .! ! Urec4ia 9n
domeniul bibliologiei )i muzeologiei! Ln . MBu)"inu)
Co):iu)ui uni;rsi"ar d Ad2inis"ra<i !i Scr"aria",
ar7i;is"ic9, 4i4)io"cono2i, 4iro"ic9N, I. Bucur!"i,
200/, E. 2$-0$.
Iordan, A)., Bibliografia scrierilor lui .! ! Urec4ia,
Bucur!"i, /902, %& E.
A9run<)u, Ion, Codranu, Sorina, CaraEca, I.,
Cartea strin vec4e C/0=2-/=00D. Ln. Biblioteca .! !
Urec4ia, Catalog, Ga)a<i, /9=&.
>Era, Nd)cu, Biblioteca *ublic 9n 0alai? #-- de
ani de e2isten! Ln ;o).. M/00 d ani d )a Jn*iin<ara
Eri2i 4i4)io"ci Eu4)ic din Kud<u) Ga)a<iN, ;o)u2
Ku4i)iar, Ga)a<i, /9=0, E. &=-0/.
P9)"Gna, Pau), 7storia ora)ului 0alai, de la origini
pn 9n #(#$, Ga)a<i, /99$.
P9)"Gna, P., .! ! Urec4ia )i 1aco'Romanica. Ln.
MBu)"inu) ,unda<ii Urc7iaN, Ga)a<i, nr. /, /990, E. 9.
888.4;an.ro
7""E.++888.i4aicu.-"rac"Ea:s.co2+)i4raris2.7"2).
/99
(iEaru) s-a -cu"a" su4 c-da nr. 2&/0+2001, )a
(iEo:ra*ia Edi"urii Uni;rsi"9<ii din Bucur!"i