You are on page 1of 10

PEMBANTU PENYELIA TEKNISYEN LOGISTIK - TAHAP 1

PENYELIA TEKNISYEN LOGISTIK - TAHAP 2


01.01 L1 01.02 L1 01.03 L1 01.04 L2 01.05 L2 01.06 L2
01.07 L3 01.08 L3
02.01 L1 02.02 L1 02.03 L1 02.04 L1 02.05 L2 02.06 L2
02.07 L2 02.08 L3 02.09 L3
03.01 L1 03.02 L1 03.03 L1 03.04 L2 03.05 L3
URUS KEPERLUAN PMP
03
LAKSANA PERMOHONAN
PMP (UNIT)
SELIA PENTADBIRAN
LOGISTIK
KENDALI PERALATAN
PINJAMAN
KENDALI PENERIMAAN
ITEM
PENYELIA KANAN TEKNISYEN LOGISTIK - TAHAP 3
URUS TADBIR RUMAH
STOR
02
01
KENDALI PENERIMAAN
DAN PENYIMPANAN
PMP (DEPOT)
URUS TADBIR LOGISTIK
KENDALI
PERMOHONAN
MATERIAL DAN REFIT
(DEPOT)
KENDALI
PERKHIDMATAN
KAUNTER
CARTA PROFIL PEKERJAAN BAGI : TEKNISYEN LOGISTIK
LAKSANA PERMOHONAN
LOGISTIK (UNIT)
SELIA TADBIR RUMAH
STOR
SELIA KESELAMATAN
DAN KEBERSIHAN
RUMAH STOR
KOORDINASI TAJAAN
PERALATAN (UNIT)
KENDALI
PEMULANGAN ITEM
KENDALI
PENGAWETAN ITEM
KENDALI
PENGHANTARAN ITEM
KENDALI PEROLEHAN
ITEM
SELIA PENTADBIRAN
PMP
KENDALI
PENGELUARAN ITEM
SELIA SISTEM BAHAGIAN
KENDALI PERMOHONAN
DAN PENGELUARAN PMP
(DEPOT)
KENDALI PENYIMPANAN
ITEM
KENDALI
PEMERIKSAAN
KATALOG
KOORDINASI UJIAN
KUALITI PMP
DUTY
TASK
04.01 L1 04.02 L2 04.03 L2 04.04 L2 04.05 L2 04.06 L2
04.07 L3
05.01 L1 05.02 L2 05.03 L2 05.04 L2 05.05 L3 05.06 L3
05.07 L3
06.01 L1 06.02 L1 06.03 L2 06.04 L3 06.05 L3
07.01 L1 07.02 L2 07.03 L3 07.04 L3
08.01 L1 08.02 L1 08.03 L2 08.04 L3 08.05 L3 08.06 L3
URUS ASET KERAJAAN
KENDALI PERALATAN
PINJAMAN TETAP (PLL)
LAKSANA PENGIRAAN
DAN PEMERIKSAAN
STOK
07
KENDALI PERSELISIHAN
STOK
SELIA ASET KERAJAAN
08
KOORDINASI
KEHILANGAN ASET
KENDALI PENERIMAAN
ASET
JAGA ASET KERAJAAN
KENDALI PERMOHONAN
DAN PENGELUARAN SPL
KENDALI PENERIMAAN
DAN PENYIMPANAN SPL
KENDALI
PENGHANTARAN SPL
05
URUS TADBIR SENJATA
PELURU LETUPAN (SPL)
SELIA KEPERLUAN
RANGSUM
SELIA KEPERLUAN AM
URUS KEPERLUAN
RANGSUM
06
LAKSANA KEPERLUAN
RANGSUM (UNIT)
KOORDINASI UJIAN
RANGSUM
KOORDINASI
PELUPUSAN RANGSUM
KENDALI MAKLUM
BALAS PELARASAN
STOK
KOORDINASI
PELUPUSAN ASET
URUS PEMERIKSAAN
DAN PELARASAN STOK
KENDALI PEMBEKALAN
PERABOT
LAKSANA PERMOHONAN
BEKALAN AM (UNIT)
KENDALI SAJIAN TUNAI
04
KOORDINASI
KEPERLUAN GAS
MEMASAK (UNIT)
KENDALI
PERKHIDMATAN DOBI
(UNIT)
KENDALI PERMOHONAN
DAN PENGELUARAN
RANGSUM (DEPOT)
URUS BEKALAN AM
SELIA PENTADBIRAN
SPL
KENDALI PENERIMAAN
DAN PENYIMPANAN
RANGSUM (DEPOT)
KENDALI KEPERLUAN
PAKAIAN
KENDALI
PERMOHONAN ALAT
HIDANGAN
KOORDINASI
PELUPUSAN SPL
RANCANG
PEMERIKSAAN STOK
09.01 L1 09.02 L1 09.03 L1 09.04 L2 09.05 L2 09.06 L3 09
LAKSANA PERMOHONAN
ALAT GANTI
KENDERAAN/MHE
KOORDINASI
PERSIAPAN PTKAP
KENDALI
PENYENGGARAAN
KENDERAAN PAJAKAN
URUS SELENGGARAAN
KENDERAAN/MHE
KENDALI
PEMERIKSAAN
KENDERAAN B (UBC)
KENDALI PEMERIKSAAN
TEKNIKAL KENDERAAN
(UTI/UMI)
KENDALI
PENYENGGARAAN
BERJADUAL
09.07 L3
10.01 L1 10.02 L1 10.03 L1 10.04 L1 10.05 L2
11.01 L2 11.02 L2 11.03 L3 11.04 L3 11.05 L3 11.06 L3

LEVEL DUTY TASK
1 24
2 11 23
3 22
69 TOTAL
PANDU KENDERAAN
UTILITI
URUS PENTADBIRAN
KENDERAAN/MHE
KENDALI PERMOHONAN
KEPERLUAN
KENDERAAN/MHE
KOORDINASI PEMBAIKAN
KENDERAAN/MHE
KOORDINASI
KEMALANGAN
KENDERAAN
URUS PEMANDUAN
KENDERAAN
10
PANDU KERETA
TURUS/VIP
PANDU KENDERAAN
BERAT
11
SELIA SELENGGARAAN
KENDERAAN/MHE
BAIKI KEROSAKAN
KECIL KENDERAAN
KOORDINASI
PERGERAKAN KONVOI
SELIA TADBIR
KENDERAAN
KOORDINASI
PEMULANGAN/
PELUPUSAN
KENDERAAN
KOORDINASI
PENERIMAAN
KENDERAAN BARU
01.01 L 01.02 L 01.03 L 01.04 L 01.05 L 01.06 L
02.01 L 02.02 L 02.03 L 02.04 L 02.05 L 02.06 L
03.01 L 03.02 L 03.03 L 03.04 L
04.01 L 04.02 L 04.03 L 04.04 L 04.05 L 04.06 L
04.07 L
CARTA PROFIL PEKERJAAN BAGI :
TADBIR PENGURUSAN
ASET
PENERIMAAN ASET PENDAFTARAN ASET PEMERIKSAAN ASET
PENYELENGGARAAN
ASET
PELUPUSAN ASET
KEHILANGAN DAN
HAPUS KIRA
01
PENGURUSAN
RANGSUM
PERMOHONAN
RANGSUM
PENERIMAAN
RANGSUM
PENGESAHAN
KUALITI RANGSUM
PENYIMPANAN
RANGSUM
PENGELUARAN
RANGSUM
ANALISA
KEPERLUAN
RANGSUM
02
PENGURUSAN
PERABUT
PERMOHONAN
PERABOT
PENERIMAAN
PERABOT
PENYIMPANAN
PERABOT
PENGELUARAN
PERABOT
03
PENGURUSAN
PAKAIAN
TAJAAN PAKAIAN
PERMOHONAN
PAKAIAN
PENERIMAAN
PAKAIAN
PENGESAHAN
KUALITI PAKAIAN
PENYIMPANAN PAKAIAN
PENGELUARAN
PAKAIAN
04
ANALISA KEPERLUAN
PAKAIAN
DUTY
TASK
9
05.01 L 05.02 L 05.03 L 05.04 L 05.05 L 05.06 L
06.01 L 06.02 L 06.03 L 06.04 L 06.05 L
07.01 L 07.02 L 07.03 L 07.04 L 07.05 L
08.01 L 08.02 L 08.03 L 08.04 L
09.01 L 09.02 L 09.03 L 09.04 L 09.05 L 09.06 L
09.07 L 09.08 L
10.01 L 10.02 L 10.03 L 10.04 L 10.05 L 10.06 L
11.01 L 11.02 L 11.03 L 11.04 L 11.05 L 11.06 L

LEVEL DUTY TASK
4
5
0
PENYIMPANAN PMP PENGELUARAN PMP PEMULANGAN PMP
05
PENGURUSAN PMP PERMOHONAN PMP PENERIMAANN PMP
PENGESAHAN
KUALITI PMP
PENGURUSAN
PELUPUSAN
DOKUMENTASI
PELUPUSAN
PEMULANGAN ITEM PELUPUSAN ITEM
LAPORAN
PELUPUSAN
SELIA PENTADBIRAN
SPL
06
PENGURUSAN REFIT PERSIAPAN REFIT
PERMOHONAN ALAT
GANTI REFIT
PEROLEHAN ALAT
GANTI
PENERIMAAN ALAT
GANTI
PEMERIKSAAN STOK PELUPUSAN STOK
07
PENGURUSAN ALAT
GANTI
PERMOHONAN ALAT
GANTI
PENERIMAAN ALAT
GANTI
PENGESAHAN
KUALITI ALAT GANTI
PENYIMPANAN ALAT
GANTI
PENERIMAAN SPL PENYIMPANAN SPL
08
PENGURUSAN STOR PENERIMAAN BARANG MEREKOD STOK PENYIMPANAN STOK
PENGELUARAN
STOK
TOTAL
PENGELUARAN SPL PELUPUSAN SPL
10
PENGURUSAN
TEKNOLOGI
MAKLUMAT (IT)
PENGELUARAN ALAT
GANTI
KEHILANGAN DAN
HAPUS KIRA
KESELAMATAN SPL
11
11
09
KESALAMATAN DAN
KEBERSIHAN
PENGURUSAN SPL PERMOHONAN SPL
10