You are on page 1of 16

A

NOaTció de toteptarà ambent,


s

itz com · l e l a m c i ó
g a n icions l a
L’or p e t t . Para a p o b l
c o m m e n s tr tres
s nt a an o d’a l
e ste A j u e l a
aq u el ’ d na són
p o rt d p o rtiva setma q u als ives
el s
u
t a t es p de , les e s port
t i c a a l s s les
a en a cada untu titat ives a
cad p tan t p s e n r t
ici pie po
part tats no es prò ions es
v i r l ra c es. ant
acti des pe fede afiliad n form
z a e s i
nit ers tan nire
m
les
orga les div uals es us a lupant
e r q j a o .
op ALL env ves
E L MIR an des esporti
d’ es v es
des om rnad
de c rents jo
dife
MEDI AMBIENT
11