You are on page 1of 16

AF.

EL MIRALL 06 10/4/05 12:54 Pagina 2

LA REVISTA DE MARTORELLES
Nº 6 MARÇ - ABRIL 2005
elmirall@martorelles.org

M a r t o r e l l e s se hermana con San Pedro del Norte


El perquè d’una zona d’aparcament restringit a l ’Av. Piera //
La tria del centre educatiu // Què passa amb l’oli de cuina? // Cancer:
Arribar a temps es guanyar // “La tasca de l’ADF es fonamental” anyde la participació ciutadana
AF. EL MIRALL 06 11/4/05 15:50 Pagina 2

SUMARI

4. APARCAMENT A L’AV. PIERA 6. CULTURA

LA REVISTA DE MARTORELLES

DIRECCIÓ:
Regidoria de Cultura I Regidoria de
Participació Ciutadana de l’Ajuntament 5. L’ARXIU MUNICIPAL
de Martorelles.
REDACCIÓ:
Meritxell Díaz, Raül López
i Pablo Martínez
COL.LABORACIONS:
Jordi Martin LA REVISTA DE MARTORELLES
PUBLICITAT:
Laura Catalán 2. SUMARI 9. ESPORTS
DISSENY I MAQUETACIÓ: • V Marxa cicloturística
RL D&CS, S.L. 3. EDITORIAL “Melcior Mauri”
IMPRESSIÓ: • Països enriquits
Zucoi 5 i empobrits 10. OPINIÓ PARTIDISTA
PRODUCCIÓ:
Debarris FOTO DENÚNCIA 11. ENTITATS
DIPÒSIT LEGAL: • Graffitis o bruticia. • Martorelles, un poble
B-21452-2004 amb molta vida
4. GOVERNACIÓ
• Bústia de l’Alcalde 12. CIUTADANS
• L’aparcament regulat • Cancer: Arribar a temps
EDITA: de l’Av. Piera es guanyar
5. PARTICIPACIÓ CIUTADANA • Valeo: No a l’ERO
• El paper de la vostra vida
13. • Creus que seria
AJUNTAMENT DE MARTORELLES 6. CULTURA necessari potenciar l’oci
• Martorelles se hermana a Martorelles

7. • Calendari d’activitats 14. • Poesia: VIDA


de la biblioteca • Crucigrama
FE D’ERRADES
En el darrer número, el de gener-febrer, a 7. ENSENYAMENT 15. ESPORTS
l’article “Amics Motoclub Martorelles” • La tria del centre educatiu • El ciclista Martorelles
caldria afegir la següent dada informativa: • Surt de l’ou
l’entitat no està subvencionada per 16. ENTREVISTA
l’Ajuntament.
8. MEDI AMBIENT • La tasca de l’ADF
A més, volem rectificar el nou telèfon de
la Guàrdia Urbana, que és el • Què passa amb l’oli es fonamental
93.579.21.23, tot demanant disculpes de cuinar?
per les molèsties ocasionades al veí usuari
del número que erròniament vam publicar
a la darrera revista.
7. ENSENYAMENT 9. ESPORT

Telèfons
D’INTERÈS 8. MEDI AMBIENT

AJUNTAMENT BIBLIOTECA 16. LA TASCA DE L’ADF


DE MARTORELLES TEL. 935 704 437
TEL. 935 705 732
FA X 9 3 5 7 0 5 9 6 4 POLICIA MPAL.
TEL. 935 792 123
SERVEIS MOV. 630 968 383
SOCIALS
TEL. 935 701 252 MOSSOS
TEL. 088
ESPORTS 12. ESCOLTA CANCER 5. NO A L’ERO
TEL. 935 706 382 URGÈNCIES
FAX 935 796 109 TEL. 112

2
AF. EL MIRALL 06 10/4/05 12:37 Pagina 4

EDITORIAL
Països enriquits i empobrits
UNA DE LES OBLIGACIONS dels governs dels països tornen a migrar i a deixar el país que abandonen sense
enriquits, als que tot sovint anomenem Primer Món, és recursos. Per tant, els països empobrits es troben sota el
contribuir al creixement i desenvolupament dels països jou dels enriquits i venuts als seus interessos.
empobrits. Existeixen moltes i molt diverses maneres de Un model molt més sa és el d’ajudar als països a
fer-ho, però no totes elles són vàlides. desenvolupar la seva pròpia economia i indústria, tot
El model paternalista és el més comú. Consisteix en afavorint les iniciatives, els recursos i la producció local.
oferir ajudes econòmiques, exportar tradicions, costums És el cas dels agermanaments amb altres pobles, on
i cultura, i instal·lar indústries on hi treballarà mà d’obra els diners s’autogestionen des del poble, invertint-los en
barata. Quina situació s’afavoreix? Un creixement els projectes pactats però on és la pròpia població la que
exponencial de les ciutats, mentre que es deixa que les s’organitza i va seguint el seu propi procés de
zones rurals morin. Una falsa industrialització, ja que desenvolupament.
tan aviat les empreses troben seus més econòmiques, A Martorelles hem optar pel model de l'agermanament.

NCIA
DENÚ
FOTO

Hi ha mestres de l'esprai
i hi ha persones que embruten.
La rampa que ens duu
del carrer Comerç a l'escola
Les Pruneres fa temps
que presenta aquest
penós aspecte.

COL.LABORA AMB NOSALTRES


Envieu-nos les vostres fotos denúncia
o digueu-nos on hi ha situacions dignes
de sortir en aquesta secció i nosaltres
enviarem els nostres fotògrafs per tal
de deixar constància publicant-les.
elmirall@martorelles.org

3
AF. EL MIRALL 06 11/4/05 15:30 Pagina 4

GOVERNACIÓ

BÚSTIA de l’alcalde
SEGUR QUE MOLTES VEGADES t’han passat pel cap qüestions que t’hauria agradat consultar
al nostre alcalde, Miquel Àngel Sòria.
Per això, El Mirall obre aquesta nova secció, a la qual us convidem a participar de forma activa.
El mecanisme és senzill, només cal que envieu la vostra pregunta a elmirall@martorelles.org i apareixerà
publicada al següent número amb la corresponent resposta de l’alcalde.

Què passa amb el


Pregunta: en el nou cementiri i està treballant en el clar que la seva durada és il·limitada.
tema. S’estan fent reunions amb la La saturació i clausura de l’actual
cementiri de Santa Maria? cementiri podria provocar la dissolució
comissió d’Urbanisme de la Generalitat
M.A. Sòria: Sempre m’ha agradat per trobar la millor ubicació. Per tant, de la Mancomunitat.
respondre a totes les preguntes que se’m deixem-nos d’alarmismes i intentem El que sí hem pogut comprovar és una
formulen. Fins i tot a aquelles que ajudar a resoldre el que durant vuit anys estranya actitud de l’Ajuntament de Santa
l’oposició, no tenint suficient amb no s’ha estat capaç de solucionar. Maria, de la qual han estat testi-moni els
l’apartat de precs i preguntes dels plens, L’Ajuntament de Santa Maria no ha participants en la darrera caminada i que
fa com a forma d’expressar la seva opinió parlat en cap moment de trencar la resulta incomprensible a aquest alcalde
partidista. Mancomunitat ja que no té capacitat de que ha defensat des de l’inici la
L’Ajuntament no ha deixat de pensar fer-ho. En el seus Estatuts queda molt col·laboració entre els pobles veïns.

LIQUIDACIÓ DE L’any 2004 s’ha tancat amb un romanent de tresoreria de 196.759,75. Això representa un
L’EXERCICI 2004 èxit extraordinari tenint en compte les limitacions marcades pel Pla de Sanejament.

L’AVINGUDA PIERA, centre neuràlgic La que proposem, i només és una prova,


El perquè d’una del poble, ha patit històricament d’un seguit és la que podríem considerar una via
zona d’aparcament de problemes. És la carretera de pas a
Santa Maria i es troba concentrada una
intermitja. Ho fem en la creença que la
limitació horària permetrà una més gran
restringit gran part del comerç, l’ambulatori, les rotació dels espais lliures amb la qual no
oficines de les “caixes”, el quiosc de diaris... s’haurien de produir les infraccions abans
a L’AVINGUDA PIERA Això li comporta una manca d’espais per esmentades.
aparcar de la qual no es lliuren ni els Som plenament conscients que totes
comerciants ni els veïns. Normalment s’han les decisions no afavoreixen a tothom, però
de donar molts tombs per trobar el preuat hem pensat en aquells veïns i veïnes que
aparcament. es desplacen des d’altres zones (ja sigui la
Aquesta dificultat comporta l’aparcament Bóbila o Can Suñé) i també en els veïns
incorrecte: dobles fileres, aparcament en de l’Avinguda Piera, amb l’habilitació de
passos de vianants o en zones reservades dues zones d’aparcament relativament
a minusvàlids... que converteixen la properes, al carrer Joan Maragall i a la
circulació en un autèntic ralli. plaça d’Espanya.
La forma més senzilla de solucionar el Esperem suggeriments un cop posada
problema seria confiar en el respecte dels en funcionament, però en una primera
conductors de les normes de circulació. impressió sembla que aparcar en aquesta
Una altra, no desitjada pel Consistori, és zona és bastant més fàcil que abans.
l’acció punitiva dels vigilants. Ah! I no oblideu posar el rellotge.

4
AF. EL MIRALL 06 10/4/05 12:37 Pagina 6

P A R T. C I U TA D A N A
El paper de LA VOSTRA VIDA
EL PLE DE L’AJUNTAMENT ha aprovat el nou Reglament • CAPÍTOL II. S’estableixen les
de l’Arxiu Municipal. responsabilitats de l’arxiver/a
Aquest Reglament significa que municipal que se’n deriven.
el patrimoni documental • CAPÍTOL III. Es marca el
municipal gaudeix d’un sistema de gestió de
marc legal per garantir que documents, la trans-
els papers de la vostra vida ferència, avaluació, tria de
municipal els teniu a l’abast la documentació i també
fàcilment. les condicions necessà-
Hem establert com tractar ries per assegurar-ne la
i difondre els documents de conservació.
qualsevol data o suport creats • CAPÍTOL IV. Es regula
per l’Ajuntament, o provinents la consulta i préstec
de persones físiques, jurídiques, d’ordre intern i extern
públiques o privades que li en relació amb les
n’hagin fet cessió. Les funcions restriccions legals
del Arxiu abracen l’àmbit de la existents, les con-
gestió administrativa i el de dicions que han de
l’actuació cultural. regir en la reproducció de
documentació i l’ús públic d’aquestes
Legalment, quedem obligats a: reproduccions. Finalment, s’estableixen les bases
>>Tenir la documentació organitzada. i l’àmbit d’actuació del servei d’arxiu en relació amb la protecció
>>Exercir una gestió administrativa i difusió del patrimoni documental del municipi.
Foto cedida per la família Milà Nadal

transparent i eficaç. >>Facilitar, el dret d’accés a la informació


als ciutadans. >>Procurar la protecció, recuperació i difusió del El text complet del Reglament, així com el fons documental
patrimoni documental del municipi. municipal, estan a la vostra disposició a l’Arxiu Municipal.

El contingut genèric dels quatre capítols del reglament és: Arxiu Municipal de Martorelles
• CAPÍTOL I. Es defineixen i regulen les competències dels Pl. Ajuntament, 1 Tel. 93 570 57 32
diferents àmbits d’actuació de l’Arxiu. aj115.arxiver@martorelles.org

5
AF. EL MIRALL 06 11/4/05 15:33 Pagina 6

C U LT U R A
HACE YA UNOS AÑOS que Martorelles A veces crees que gracias a la televisión pequeños de la primaria. Tanto en la alcaldía
tenía contacto con San Pedro del Norte, lo conoces o lo has visto todo: la pobreza, de San Pedro como en el Ayuntamiento de
pueblo del noroeste de Nicaragua, situado la miseria... Pero ya os digo que no es así. Martorelles, queremos trabajar para que
en la comarca o “departamento” de Es impactante ver cómo vive ese pueblo. este hermanamiento no sea únicamente
Chinandega Norte. Los contactos empezaron Son 5.000 habitantes en 80km2, repartidos desde las administraciones, trabajaremos
a raíz del hermanamiento entre Mollet y en 17 comunidades. San Pedro del Norte para que sea un hermanamiento entre
Cinco Pinos, donde se propuso hermanar hace frontera con Honduras. Es una zona personas, escuelas, entidades culturales...
los pueblos del Vallès Oriental con los del montañosa muy quebrada, los caminos son
norte de Chinandega. de piedra y polvo, sólo tienen agua cada Grabamos un vídeo que un futuro
ocho días, ya que sufren una fuerte sequía. inmediato proyectaremos en la biblioteca
Cuando el huracán Mitch devastó la M. Roig, en las escuela y el instituto, para
zona, los alcaldes Nicas vinieron a pedir Los niños andan cada día durante que Martorelles conozca a San Pedro del
ayuda humanitaria para sus pueblos: el cuatro horas para ir a las escuelas y cuatro Norte y sus habitantes, para que entre todos
ayuntamiento de Martorelles empezó a más para volver a sus casas. Las clases llevemos a cabo este proyecto que hemos
colaborar en aquel momento con algunas las empiezan a las siete de la mañana. empezado con muchísima ilusión y espe-

MARTORELLES
se hermana con
SAN PEDRO DEL NORTE

cantidades económicas para el proyecto ¿Sabéis a qué hora salen de su casa para ranza, ya que con un pequeños esfuerzo
que se lleva a cabo en la zona, el Siscat llegar puntuales? A las 3 de la madrugada. que hagamos nosotros, que no nos supone
-sistema de catastro. A principios de febrero Allí no tienen farolas o aceras, caminan nada, allí se pueden hacer grandísimas
se nos ofreció viajar hasta la zona con los con la luz de la noche y los pies descalzos. cosas y ayudar a vivir un poco mejor a este
alcaldes y concejales de los pueblos ya pueblo hermano. Por este motivo, los grupos
hermanados desde hace años como Sant Nuestra idea inicial era conocer la zona municipales aprobaron en el último pleno
Fost, Montornès, Parets y Mollet. y en un futuro hermanar a Martorelles con el hermanamiento con San Pedro del Norte.
San Pedro del Norte. Pero la realidad nos
Mireia Marin
Miquel Àngel Sòria, alcalde de hizo acelerar el proceso. La experiencia y
Regidora de Cultura
Martorelles, y Mireia Marín, concejal de todo lo allí vivido nos impresionó tanto,
cultura y juventud, fuimos en representación que creímos que era nuestro deber ayudar Aunque Miquel Àngel Sòria y Mireia Marín han hecho
este viaje en representación del Ayuntamiento, no han
del nuestro pueblo, con la idea de conocer a ese pueblo hermano. Diez días antes de utilizado dinero del presupuesto municipal, se han
San Pedro del Norte, evaluar sus llegar nosotros hubo un tornado que arrasó financiado el viaje con dinero propio.

necesidades y explicarlas a los vecinos y el instituto. Los estudiantes de secundaria AGRADECEMOS a las empresas que colaboraron
aportando material diverso para el viaje a Nicaragua:
vecinas de Martorelles para llevar a cabo han de compartir los techos, porque es lo Fincas León, Laboratoris Esteve, Motos Isern (Mollet
del Vallès), Caixa Sabadell, Caixa de Catalunya i Showa.
proyectos de cooperación conjuntamente. único que tienen como escuela, con los

6
AF. EL MIRALL 06 10/4/05 12:37 Pagina 8

C U LT U R A
VIU LA DIADA AQUESTS PROPERS MESOS marcs de fotos, gerros, dibuixos amb la tècnica del

de Sant Jordi ENS VEIEM A LA BIBLIOTECA mosaic) >> Divendres, de 17 a 18 h. Fem còmic.
>> Divendres, de 18 a 19 h. Escacs >> Divendres,
14 D’ABRIL, DIADA DE SANT JORDI • Activitats per a adults de 18.30 a 19.30. Fem còmic.
El 14 d’abril celebrem Sant Jordi, a la >> CONFERÈNCIA CULTURAL Divendres 20 de
biblioteca a les 19.30 h maig, a les 19.30 h. “Les veus del món”, a càrrec CONCURS DE PUNT DE LLIBRE
Contes per a adults “Històries del segle XIX”, de Vicenç Villatoro, escriptor i periodista >> • Penseu i confeccioneu un punt de llibre en relació
a càrrec de Roser Ros >> Contes d’Andersen, CONFERÈNCIA DE CIENCIA Divendres 17 de juny, l’Any del Llibre i la Lectura. Demaneu més
aprofitant que enguany és la seva a les 19.30 h. “El firmament pas a pas”, a càrrec informació a la biblioteca.
commemoració, i de R.L. Stevenson i Gogol. de Jaume Sacasas, astrònom en actiu, amb una DIMARTS 31 DE MAIG, A LES 18 h.
22 D’ABRIL pàgina mensual al suplement dominical del diari >> CONTES MUSICATS (sessions de contes amb
Viu Sant Jordi a les escoles. l’AVUI >> TERTÚLIES LITERÀRIES Divendres 29 tot tipus de música) Amb Marta Jarque (narradora)
Lliurament de premis de Sant Jordi i d’abril, a les 18 h. Divendres 27 de maig, a les i Mercè Montfort (música). A més, TALLER
xocolatada, a la biblioteca >> Concurs literari 18 h. Divendres 17 de juny, a les 18 h. MUSICAL: conte amb instruments fets a casa amb
>> Concurs de Tira de còmic >> Concurs de material reciclable, taller d'aquests instruments i
Roses. • Activitats infantils participació dels assistents amb els instruments
23 D’ABRIL >> TALLER DE CONTES GEGANTS Dilluns, de 17 construïts.
Concurs de Pintura Ràpida >> Concurs de a 18 h. (creació i il·lustració de contes) >> Di-
Graffitis. Festa lúdica al Parc de Can Sunyer marts, de 17 a 18h. Hora del conte “La maleta XERRADES DE ENTITATS A LES BIBLIOTEQUES
>> Inauguració de la Sala d’Exposicions a la màgica” >> Dimecres, de 15.30 a 17 h. Fem la • 8 d’abril: Ball de Gitanes. A les 20 h.
Masia de Carrancà >> Inauguració del Punt nostra revista cultural “El llapis” >> Dimecres, de • 6 de maig: Unió cultural Andalusa. A les 20 h.
d’Internet per a Gent Gran al Casal d’Avis de 17 a 18 h. Taller de mosaic (realització de • 3 de juny: Casal d’avis la Masia. A les 20 h.
La Masia.

CEIP LES PRUNERES C. Lleida s/n Projecte educatiu: Eduquem els nostres alumnes
La tria del centre educatiu

ENSENYAMENT
T. 93 579 53 15 ceippruneres@centres.xtec.es perquè rebin una formació completa com a persones.
www.xtec.es/ceippruneres/ Fem atenció individualitzada i donem informàtica
Recorda que les dates de preinscripció són: Nivell educatiu: Educació infantil i primària. per adaptar-nos a les noves tecnologies.
>> CEIP: Del 4 al 15 d’abril >> IES: Del 4 al 15 Projecte educatiu: Escola democràtica, laica i plural
d’abril (ESO) Del 17 al 27 de maig (BTX) amb l’objectiu que els nostres alumnes rebin una IES ALBA DEL VALLÈS
educació integral i harmònica. Acreditada com a A.Buixó Baliarda, 3 (Sant Fost de Campsentelles)
Per a mares i pares és un moment important, escola verda. Tel. 93 579 84 02 iesalbadelvalles@centres.xtec.es
ja que ens introduïm en un projecte educatiu que www.xtec.es/iesalbadelvalles
CEIP SIMEÓ RABASA C. Pompeu Fabra s/n Nivell educatiu: Educació secundària obligatòria
passarà a formar part de la nostra vida. Des de
T. 93 593 46 17 ceip-simeo-rabasa@centres.xtec.es (ESO) i batxillerat humanístic, social, científic i
l’Ajuntament volem presentar-vos els centres www.xtec.es/centres/a08020656 tecnològic.
educatius del nostre municipi: Nivell educatiu: Educació infantil i primària. Diada de portes obertes: 30 d’abril, de 10 a 14 h.

Un espai de trobada lliure i gratuït on compartim


Surt de l'ou ! vivències, llibres, articles i opinions en un
ambient de respecte i tolerància.
"Surt de l'ou" és un grup de trobada per a pares, És un lloc de reunió on professionals, matrones,
mares, embarassades, amics, avis... que tinguin psicòlegs i pediatres venen a fer xerrades
dubtes, inquietuds o vulguin compartir cada informatives per a tu.
dimarts a partir del 5 d’abril, de 16:30 a 18:30 Estàs embarassada? Acabes de ser pare/mare?
a la masia de Can Carrancà de Martorelles les Tens cura de nadons de 0 a 3 anys?
seves experiències sobre embaràs, part, lactància
materna i criança dels fills. No ho dubtis, SURT DE L'OU !!!

7
AF. EL MIRALL 06 10/4/05 12:37 Pagina 9

MEDI AMBIENT

Què passa amb L’OLI DE CUINA?


CADA VEGADA QUE FREGIM o obrim a la deixalleria aprofiteu per portar-lo. Si
una llauna de conserva, estem generant un l’aboquem per l’aigüera va a parar al
residu: l’oli vegetal usat. Normalment el clavegueram i dificulta seriosament l’acció
llancem per l’aigüera, però estem conta- de les depuradores i contamina les aigües:
minant el medi i estem desaprofitant un 1 litre d’oli usat llençat contamina 1 milió
valuós recurs. Recollit i un cop refinat i de litres d’aigua.
lliure d’impureses, pot ser utilitzat tant per Cal portar-lo a la deixalleria on serà recollit
a la fabricació de sabons i productes per especialistes i reciclat.
cosmètics com per a la
fabricació de biodiesel. ARA JA POTS PASSAR A L’ACCIÓ:
Aprofiteu les garrafes • Pots tenir a la cuina dos recipients (per
d’aigua buides i els no barrejar sabors) on guardar els olis usats COM FER SABÓ CASOLÀ?
pots de vidre per per fregir carn o peix. I reutilitzar-lo. Així
Materials:
recuperar-lo, minimitzes residus. Recipient de vidre, metall o plàstic (per fer la
i quan aneu • Pots utilitzar l’oli usat per fer sabó a casa. mescla); espàtula, balança, guants, ulleres
• Pots guardar-lo en una ampolla o garrafa protectores, calaix de fusta, draps de cotó, colador,
galleda d’aigua (en cas d’esquitxades).
i portar-lo a la deixalleria. Productes:
Oli de cuina residual, sosa càustica, perborat i
RECOLLIDA D’OLIS VEGETALS RESI- aigua.
Quantitats:
DUALS DE GRANS GENERADORS Sabó en pastilles Petita Mitjana Gran
Els restaurants, bars, col·legis,
Aigua 30 cl. 1 litre 3 litres
comerços o altres cuines professio-
Sosa càustica* 50 gr. 170 gr. 0,5 kg.
nals que vulgueu reciclar l’oli residual
Oli brut 30 cl. 1 litre 3 litres
que produïu podeu trucar a l’em-
presa CAVISA (gestor de residus
autoritzat pel Departament de Sabó en pols

Medi Ambient), que s’encarrega Aigua 1 litre


de recollir l’oli de fregir de Sosa càustica 250 gr.
forma gratuïta. Perborat 250 gr.
Oli brut 1 litre
Us donem a conèixer aquesta * La podeu trobar a qualsevol drogueria

infor-mació. ja que d’acord


PAS A PAS:
amb la Llei de Residus és
obligatori reciclar els olis 1. Poseu l’aigua en un recipient i aboqueu-hi
RECICLEM A CASA ELS RESIDUS de fregir i no està permès lentament la sosa càustica. Remeneu aquesta
solució uns 10 minuts.
ORGÀNICS QUE PRODUÏM! abocar-lo a la xarxa pú- 2. A aquest lleixiu que heu obtingut, afegiu-hi l’oli
Amb el taller sobre compostatge casolà, blica de clavegueram. lentament (millor colar-lo prèviament), mentre
en 3 hores podreu adquirir les nocions Per informació tru- remeneu amb una espàtula, fins que quedi una
pasta espessa i homogènia.
bàsiques per tal d’aprofitar a casa (tingueu queu a CAVISA,te-
3. Aboqueu la pasta dins d’un motlle on abans heu
o no jardí) les restes de menjar i de les lèfon 93.849.39.00 col·locat el drap de cotó, a poder ser una caixa de
plantes. En el taller observareu els materials o bé a l’Ajuntament fusta, per facilitar-ne el degoteig. Deixeu-ho refredar.
i demanant per 4. Un cop sec, desmotlleu el bloc de sabó i, amb
i les aplicacions del compost (com a adob
un ganivet o fil de niló, talleu-lo en pastilles.
per a les vostres plantes o el jardí). l’Oficina de Medi (També podeu fer-ne petites escates per utilitzar-lo a la rentadora
Ambient. en substitució del detergent en pols tradicional).

8
AF. EL MIRALL 06 10/4/05 12:37 Pagina 10

ESPORTS
V MARXA CICLOTURÍSTICA
“Melcior Mauri”
EL DIUMENGE 22 DE MAIG 706 382 o al 935 704 987. També
arriba la cinquena edició de la marxa ens pots enviar un correu electrònic
cicloturística “Melcior Mauri,” amb a:
dos recorreguts de 140 i 160 info.ccmartorelles@xarxabcn.net o
quilòmetres. Si vols participar, cal aj115.esports@martorelles.org
que t’inscriguis abans del proper 20 Entra a la web:
de maig. No es faran inscripcions el www.xarxabcn.net/ccmartorelles o
mateix dia de la marxa. vine a veure’ns al carrer Can Puig
s/n de Martorelles.
Requisits mínims:
• Obligatori portar casc
• Obligatoria la llicència federativa
de ciclisme en vigència. En cas de Jornada de portes
no tenir-la, l’organització facilitarà
la possibilitat de contractar una
obertes a l ’esport
assegurança per aquest dia. Només PER A TOTHOM
serà vàlida la llicència de la UCI.
LA REGIDORIA d’Esports de
Trofeus:
l’Ajuntament de Martorelles
• Diploma per a tots els participants
participarà el proper dia 4 de juny,
que finalitzin la marxa acreditant el
junt amb altres Ajuntaments de la
temps invertit
• Trofeu als primers classificats província, a la Jornada de portes
masculí i femení obertes que organitza la Diputació
• Trofeu al club que més cicloturistes de Barcelona – Xarxa de Municipis.
finalitzin la marxa La participació serà totalment
• Trofeu al club que vingui de més gratuïta i oberta.
lluny, amb un mínim de cinc Tots els participants rebran un ob-
participants sequi gentilesa de la Diputació de
• Trofeu al cicloturista més jove que
Barcelona.
finalitzi la marxa
El programa d’activitats previst
• Trofeu al cicloturista de més edat
inclou: >> Bàsquet 3x3 >> Tennis
que finalitzi la marxa
• Obsequis per a tots els participants taula >> Activitats esportives amb
que finalitzin la marxa el col·lectiu de disminuïts >>
Classes d’aeròbic i manteniment
La marxa sortirà a les 8 del matí de físic >> Futbol 3x3.
la masia de Carrancà. Informa-te’n a la Regidoria d’Esports
Per a més informació, truca a la de l’Ajuntament de Martorelles.
Regidoria d’Esports al telèfon 935

9
AF. EL MIRALL 06 10/4/05 12:37 Pagina 11

O P I N I Ó PA R T I D I S TA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. El funcionamiento deben entenderse siempre al servicio de la ciudadanía, la


de un Ayuntamiento en un régimen democrático necesidad de garantizar transparencia en la gestión y el
viene determinado por la voluntad ciudadana compromiso de revitalizar la participación democrática son
expresada en las urnas mediante el voto. Así los los principios que inspiran el Reglamento de Participación
ciudadanos eligen libremente el modelo de sociedad en el Ciudadana, que nuestro consistorio está elaborando.
que desean vivir y las personas que deben gestionarla Desde nuestra coalición saludamos con entusiasmo esta
políticamente. iniciativa y la designación del presente año como año de la
Esta intervención tan importante puede, no obstante, participación ciudadana y ofrecemos nuestra colaboración
convertirse en un acto puramente mecánico y formal si se para participar en cuantos actos se realicen con este motivo.
limita a la mera participación electoral.
El convencimiento de que el Ayuntamiento y sus servicios icv@martorelles.org

El dissabte 12 de març Martorelles va rebre la visita que els polítics només es preocupen per ells quan hi ha eleccions;
de Joan Puigcercós, secretari general d’ERC. Va ser una però ERC Martorelles no vol que sigui així i per això intentem ser
visita en la que va conèixer la Masia de Carrancà, va més propers als ciutadans i tenir una comunicació més fluida.
esmorzar pel poble, va passejar pel mercat setmanal del poble i Després de la passejada pel poble, Joan Puigcercós va marxar cap
va passejar per la font de Can Camp. a la població veïna de Santa Maria de Martorelles per assistir a
Durant la passejada pel mercat més d’una persona s’apropava a l’acte que feia ERC com a presentació de la recentment creada
ell per donar-li la mà, saludar-lo i fer-li preguntes, una d’elles va secció local del poble.
ser: “Què fas pel poble si no hi ha eleccions?”. Amb aquesta
pregunta es fa palès la sensació de tots els ciutadans i ciutadanes
erc@martorelles.org

Desde la Agrupación local de Martorelles del que la riqueza cultural de una población se mide por
PSC-PSOE queremos agradecer a los miembros la participación y la iniciativa de la sociedad civil y
de las juntas y a los socios y socias de las de las entidades .
entidades de nuestro pueblo, su participación en todos
l o s a c to s o rg a n iz a d o s “ p o r y p a ra el pueblo” .
Sin su participación y colaboración, la organización
de estos actos no sería posible y la diversidad cultural
de Martorelles decaería. Desde nuestro partido creemos
psc@martorelles.org

MOMPEL TORNA!! fa és que aritmèticament no podem fer-hi res fins a les properes
L’Ajuntament ha aprovat a corre-cuita una importantíssima eleccions. Són els sis regidors de tots els altres partits contra els
modificació del Pla General per a la zona d’entre Carrancà cinc de CiU. Tanmateix, hem preparat una bateria d’al·legacions,
i el carrer Comerç (al costat dret de l’avinguda Piera mirant cap que se sumaran a les dels veïns, per defensar els interessos de
a Santa Maria). Tenim l’obligació d’explicar al poble que la tothom. I és que, ara més que mai, tenim la sensació que se’ns
modificació es va portar a Ple i a votació sense informar-ne està governant des de fora del poble, sense procurar ni una mica
concretament ni als veïns ni al nostre grup. Com podem construir per la gent que hi viu, amb l’afegit ben trist que regidors de tota
el poble així? No s’han previst ni nous carrers. Com es pot defensar la vida de Martorelles en són corresponsables i ho recolzen.
la participació ciutadana i alhora prendre decisions que afecten
ciu@martorelles.org
tanta gent sense parlar-ne, per no dir pactar-les? El que més ràbia

Es asombroso contemplar cómo los dichos populares alto grado de desconocimiento de la realidad municipal.
reflejan con toda nitidez actitudes y formas de ser Y gracias a su prepotencia de baja estofa y su obsesión
de algunas personas. enfermiza con respecto al señor Francisco Hidalgo, permite
Así, aquello de “si callas sospecharán tu ignorancia; si que cualquier persona perciba de inmediato su gran ignorancia
hablas no tendrán duda de ella” se cumple al pie de la letra política y opine que personas así están mucho mejor calladas
al observar el comportamiento del señor Mompel, destacado o, aún mejor, alejadas de la vida pública, ya de por sí
miembro de Convergencia i Unió, quien, en este caso referido bastante deteriorada gracias a personajes como él.
a su actuación en el pleno de nuestro consistorio celebrado
el pasado día 25 de febrero, aunque podría ser la de cualquier
pp @martorelles.org
otro día, puso de manifiesto a través de sus preguntas el

10
AF. EL MIRALL 06 10/4/05 12:37 Pagina 12

ENTITATS
Martorelles,
un poble amb
MOLTA VIDA.

LES ASSOCIACIONS de Martorelles han començat l'any organitzant gran nombre d'activitats. Segur que hi has
participat en alguna d'elles. Aquest només és un recull d'imatges per donar testimoni del dia a dia de Martorelles.
Des de la calçotada popular a la Masia de Can Carrancà, fins al concert del grup Pròrroga al I Stroge Festival, orga-
nitzat per l'Associació Progressista de Dones Montserrat Roig dins els actes del Dia Internacional de la Dona
Treballadora. També la Setmana Santa ens ha portat les tradicionals imatges de l'auto sacramental i les processons.

11
AF. EL MIRALL 06 10/4/05 12:37 Pagina 13

CIUTADANS

EL CÀNCER és exposicions perllongades al sol i a


una malaltia que les cremades, fent visites rutinàries al
engloba més de 200 centre mèdic, deixant de fumar...
classes de tumors malignes. L’AECC Catalunya contra el Càncer
No és contagiosa, el seu diagnòs- s’uneix enguany al Dia sense Fum, el
tic no és sinònim de mort irre- proper 31 de maig, una jornada en la
meiable i no es tracta ni d’un càs- qual es demana que la ciutadania no
tig, ni d’una maledicció. Per fumi als bars, restaurants i altres
aquest motiu hauria de deixar establiments. A més, aquest mes
de ser un tabú d’aquesta so- d’abril inicia una campanya antitabac
cietat, perquè tenim el dret a totes les escoles perquè els adole-
de tenir el màxim d’infor- scents de Martorelles coneguin quina
mació per intentar prevenir- és la problemàtica lligada a fumar.
la o aconseguir suport. L’organització està formada per
L’AECC Catalunya contra el voluntaris i professionals disposats a
Càncer és una organització escoltar-te, ajudar-te i atendre les te-
amb un compromís permanent ves necessitats. La desconeixença es

Arribar a temps és VÈNCER


en la lluita contra el càncer, que es pot convertir en el teu pitjor enemic,
va establir a Martorelles i a Santa és a dir, cal estar informat. L’AECC
Maria de Martorelles l’any 2003. Catalunya contra el Càncer té previst
L’entitat ofereix ajuda psicològica dissenyar un calendari sobre prevenció
i econòmica als malalts i familiars, i pautes per a l’any vinent.
però també treballa en el camp de
la conscienciació i la prevenció. Les Per a més informació, pots adreçar-
xifres de mortalitat per càncer es te a Benestar Social de Martorelles, o
podrien reduir tot construint una base bé posar-te en contacte amb la
d’alimentació saludable, moderant associació trucant a;
el consum d’alcohol, practicant Escolta Càncer Tel. 934 142 525 o
esport, evitant l’excés de pes i les escriure a barcelona.aecc@teleline.es.

SIMPLEMENTE CIVISMO indiqué en mi primera carta, ya que desde esta revista se


SIN NINGÚN ÁNIMO de polemizar con la asociación anima a todo el mundo a colaborar en mantener limpio nuestro
"Llamps i Trons" me gustaría co-mentar lo siguiente: municipio, con actitudes más cívicas y comprometidas.
CARTA A...

1. Como redactor de ‘El Mirall’ y habitante de Martorelles de 3. Acepto las disculpas de la asociación y espero que en
toda la vida no tengo nada en contra de la citada asociación, próximos números pueda realizar personalmente una entrevista
al contrario creo que hacen una labor muy positiva y les animo a "Llamps i Trons".
a continuar por ese camino. Un saludo al señor Merino y a todos sus asociados.
2. Creo que la limpieza y el buen estado de conservación de
nuestras calles es responsabilidad de TODOS y es lo que Pablo Iván Martínez

EL COMITÈ D’EMPRESA de traslladar la producció d’aires


Valeo Climatització ha demanat condicionats de República
a la direcció de la companyia Txeca a Martorelles, però el
que retiri l’Expedient de trasllat encara no s’ha realitzat.
Regulació d’Ocupació (ERO) Els treballadors de la planta
que afectarà a 130 dels 538 consideren que el compliment
treballadors de la planta. La d’aquesta mesura salvaria
direcció atribueix la mesura a gairebé la totalitat dels 130
un intent d’ajustar la plantilla acomiadaments i mantenen el
a la càrrega real de treball. seu convenciment que
Valeo Climatizació va signar l’empresa. Actualment ambdues
ara fa any i mig un document parts es troben en fase de
pel qual es comprometia a negociació.

12
AF. EL MIRALL 06 10/4/05 12:37 Pagina 14

CIUTADANS
s eria r “Estaria bé que com a mínim el

s q u e tencia poble disposés d’un cinema o d’una


u ?
C r e sari po r e l l e s
discoteca. La gent jove marxa d’aquí
per aquest motiu, perquè no tenim

e c es a rto res. Al poble hi ha terrenys dispo-


n a M nibles... Tot és qüestió de tenir ganes
i
l ’oc de fer-ho.”
Antoni de la Pasión

“No soy de Martorelles, soy de Mollet. “En Martorelles no hay ocio y todavía
Pero por lo que sé, no hay demasiados menos para los jóvenes. Creo que se
bares o pubs. Estaría bien crear una zona tendría que incentivar el movimiento
de ocio un poco alejada del núcleo urbano juvenil, en todos los aspectos. Hasta
y así no se molestaría a los vecinos. De el momento se ha avanzado en el
esta manera se evitaría tanto desplaza- campo de los deportes. Se tienen que
miento arriba y abajo con los coches.” trabajar en el resto.”
Sandra Mballow
José Pedro Pérez

“Si no hay locales, ¿qué hace la


“Sí, porque Martorelles está muer- gente joven por la noche? Va a Mollet
tísimo. La verdad es que no me he o a Granollers, porque no se va a
parado a pensar qué tipo de locales quedar en el pueblo. Lo que se
abriría, pero “algo” es necesario. La consigue es que se coja el coche y
gente tiene que salir del pueblo para haya más accidentes.”
divertirse.” Jordi Martínez
Esther Carranza

13
AF. EL MIRALL 06 10/4/05 12:37 Pagina 15

CIUTADANS

Ríos que van a la mar Miedo que defiendes tu castillo

VIDA per Jordi Martín


que se ven desde la luna
lunas sabor a cristal
cristales que creen ser lunas.
castillo que le robas a la fe
fe que debiera ser molino
moviendo el agua cada amanecer.

Perros envueltos en oro Esperanza como faro en la mar


oro en las risas oscuras mar sueño de mis esperanzas
oscuros el vómito abusivo esperanza de obtener la libertad
abusando de estómagos vacíos. libertad abrazándome a tu calma.

C R U C I G R A M A per PABLO IVÁN MARTÍNEZ

HORIZONTALES VERTICALES
1. Río hipano-luso / Útil de escritura 1. Provincia catalana 2. Vocal / Miré (al
2. Vocal / Unidad del ejército 3. General revés) / Nombre de flor 3. Provincia
español / Fruta (al revés) 4. Volver a andaluza / nota musical / nota musical
poner (al revés) / Calcio 5. Artículo (al revés) 4. Éxito (al revés) / Negación
femenino (al revés) / Nota musical / / Vocal 5. Útil de limpieza / Consonante
Animal muy ibérico (al revés) / Cromo 6. Artículo femenino / Vocal /
6. Consonante / Consonante / Antónimo Relativo al aire 7. Nombre de pez (al
de vuelta (al revés) / Vocal 7. Provincia revés) / Pronombre 8. Antónimo de impar
gallega / Sonría (al revés). 8. Negación / Inundación de riera 9. Vocal / Ruido
/ Vocal / Espectáculo estadounidense entre montañas / Tuve fe (al revés)
9. Asidero / Dimitir 10. Capacidad de 10. Presidente del Gobierno / Vocal
un recinto / Nombre de letra.

SOLUCIÓN
1. Tarragona. 2. A. Leí. Rosa. 3. Jaén. Re. Fa. 4. Logro. No. O. 5. Mopa. S. Cr. 6. La. E. Aéreo. 7. Dorada. Os. 8. Par. Riada. 9. I. Eco. Creí. 10. Zapatero. E.
HORIZONTALES 1. Tajo. Lápiz. 2. A. Armada. A. 3. Riego. Pera. 4. Reponer. Ca. 5. La. La. Toro. 6. G. R. Ida. E. 7. Orense. Ría. 8. No. O. Rodeo. 9. Asa. Cesar. 10. Aforo. Ce. VERTICALES

14
AF. EL MIRALL 06 10/4/05 12:37 Pagina 16

ESPORTS
El Club Ciclista Martorelles

EL CLUB VA SER FUNDAT el 20 de Entre l’escola i el club es repar-


juny del 2000, arran de la 1a Fira de la teixen uns 130 ciclistes. El preu de
Bicicleta a Martorelles. La seva directiva l’escola és de 50 euros l’any i de 30
la conformen el president, Jaume Font, pels socis, per cobrir les despeses del
i vuit persones més. L’antic president, club. L’escola organitza l’Open Natura
Alfons Molist, va impulsar la creació del BTT Infantil, per bicicleta de
club i va presidir-lo fins l’any passat. muntanya, pels nens de 7 a 16 anys.
Actualment és president de la Federació Hem de dir que les curses de carretera
Catalana de Ciclisme. i les de muntanya són carreres
Del pressupost del club, l’Ajuntament Challenge. A nivell adult s’organitza
atorga un 30% i el 70% restant corres- des del club la cursa cicloturista
pon a quotes dels socis i patrocinadors. "Melcior Mauri", amb dos recorreguts,
Els 150 socis paguen uns 30 euros l’any un de 140 km i l’altre de 160 km,
i els col·laboradors dels socis uns 10 ambdós amb sortida i arribada a
euros l’any. Val a dir que s’han abaixat Martorelles. Cada any es fa també pels
les quotes per augmentar el nombre de adults l’Open Natura BTT.
socis. La fita esportiva més importants
A l’escola de ciclisme de Martorelles ha estat la participació a la Copa
(pionera a Catalunya) tenen 5 categories: Catalana 2003-04, on a la categoria
• Promeses (dels 7 als 8 anys) júnior en Francesc Defaus es va pro-
• Principiants (dels 9 als 10 anys) clamar guanyador. Per últim donar a
• Alevins (dels 11 als 12 anys) conèixer que la filosofia del club és
• Infantils (dels 13 als 14 anys) gaudir del plaer d’anar en bicicleta.
• Cadets (dels 15 als 16 anys). Pablo Iván Martínez

15
AF. EL MIRALL 06 10/4/05 12:37 Pagina 17

ENTREVISTA

“La tasca del grup de voluntaris


de l’ADF ÉS FONAMENTAL”

repoblament de les zones erosionades. il·legals són un problema decreixent


L’ADF EN NÚMEROS però hem d’estar sempre alerta.
• 7 MUNICIPIS: Alella, Martorelles (seu “E.M.”: L’ADF La Conreria, la més gran
de l’ADF), Montornès, Santa Maria de
del Maresme pel que fa a l’àrea Parlo una estona amb els voluntaris,
Martorelles, Sant Fost, Tiana i Vallromanes
d’actuació (un total de 3.500 que m’expliquen encara més casos
• 3.500 Hectàrees de superfície
hectàrees), compta dins els seus d’incivisme al bosc. Diuen que el
• 60 VOLUNTARIS
• 5 VEHICLES, 4 dotats per a la extinció
“dominis” amb un Parc Natural, la recolzament de les autoritats és
Serralada de Marina. indispensable per poder dur a terme
Joan F. Garcia: Això implica una una feina efectiva en el control dels
Una de les tasques fonamentals coordinació molt estreta amb els infractors.
de l’ADF és la vigilància de l’entorn responsables del Parc a l’hora d’actuar. Voluntaris: Els efectius oficials
natural i la preparació d’infrastructures Encara que paradoxalment tenim més redueixen la plantilla el cap de
per facilitar les tasques d’extinció potencial, més personal i més setmana, justament quan hi ha més
d’incendis. Un total de 60 voluntaris infrastructures que els propis risc. A més, tot i que la col·laboració
fan possible totes aquestes activitats responsables. amb els bombers de la Generalitat és
per conservar el medi. cada cop més estreta (fins al punt
“E.M.”: Però cap poder sancionador... d’encarregar a l’ADF l’extinció de
Joan F. Garcia: Nosaltres preparem els Joan F. Garcia: Aquest és un greu l’incendi si no és molt gran), la nostra
camins, els punts d’aigua... i problema encara sense resoldre. La experiència i coneixement del terreny
col·laborem amb els bombers en cas nostra tasca es limita a la vigilància i no és valorada a l’hora d’intentar
d’incendi. A més, duem a terme torns la persuasió per evitar conductes incorporar-nos als cossos oficials.
de vigilància forestal i realitzem incíviques al bosc. Tot i que estem en
campanyes d’informació i de repoblació contacte amb els Mossos d’Esquadra Raül López
i manteniment dels boscos. La tasca i els Agents Forestals (autoritats del
d’aquest grup de voluntaris és Medi Natural), el més habitual és que
fonamental. els infractors, que coneixen les nostres
limitacions, rebin el nostre avís i marxin
“E.M.”: Com valores l’estat actual del sense cap amonestació.
nostres boscos?
Joan F. Garcia: Hem passat uns anys “E.M.”: I quines són les infraccions
amb un bosc molt degradat en els més freqüents?
quals l’ADF ha realitzat una gran tasca J o a n F. G a r c i a : U n d e l s g r e u s
de neteja i repoblament, a més de les problemes actualment són els vehicles
continuades campanyes de d’oci tot terreny. Topem amb molts
conscienciació per respectar l’entorn quads (i també 4x4 i motos) que
i la natura. D’altra banda, però, trenquen les senyals i les cadenes que
Joan Francesc Garcia és avui el
l’especulació, que en algunes zones hi ha al bosc. Trobem caçadors que
president de l’Agrupament de Defensa
és molt forta, ha arribat al bosc. A tenen còpies de les claus dels cadenats Forestal (ADF) La Conreria, formada per
més, les obres per instal·lar torres que tanquen les zones de pas restringit set ajuntaments del Vallès i del Maresme
d’alta tensió sovint no van o persones que fan barbacoes i llencen i alguns propietaris forestals.
acompanyades d’una correcta tasca de deixalles... Per sort els abocadors