You are on page 1of 61

REPUBLICA DE CHILE

MINISTERIO DE OBRAS PBLICAS


DIRECCION DE ARQUITECTURA
REGION DE LA ARAUCANIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS
PROYECTO : AMPLIACIN EDIFICIO CONSISTORIAL
MUNICIPALIDAD DE CURACAUTN
UBICACIN : BERNARDO OHIGGINS N 796, CURACAUTN
MANDANTE : GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANA.
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN

Agosto 2010
V4
0. GENERALIDADES
0.!. DESCRIPCION DE LAS OBRAS
1

Las presetes espe!"#!a!"oes t$!"!as se re#ere a %a !ostr&!!"' (e %a o)ra gr&esa*
ter+"a!"oes* e,&"pa+"etos*
Las o)ras !o+p%e+etar"as e "sta%a!"oes (e: CONSTR. EDIFICIO CONSISTORIAL DE
CURACAUTIN.
La o)ra !os"ste e %a re+o(e%a!"' - a+p%"a!"' (e% e("#!"o !os"stor"a% e."stete &)"!a(o e
p%ea P%a/a (e Ar+as e %as !a%%es O01"gg"s !o Y&ga-2
La e("#!a!"' e."stete !os"ste e & "+&e)%e (e (os p"sos (e a%t&ra ,&e (ata (e pr"!"p"o (e
%os a3os !"!&eta !ostr&"(o e a%)a3"%er4a re5or/a(a !o %osa (e 1or+"g' ar+a(o tato e e%
etrep"so !o+o !"e%o* !&eta !o estr&!t&ra (e te!1&+)re (e +a(era - !&)"erta +et6%"!a !o
prese!"a (e a%ero2 La e("#!a!"' !&eta !o a(osa+"eto !ot"&o 1a!"a e% 7e!"o por e% %a(o
po"ete e %os (os p"sos (e a%t&ra2
La a+p%"a!"' prop"a+ete ta% !os"ste e agregar & ter!er p"so a %a e("#!a!"' e."stete - e
otro e("#!"o &e7o (e tres "7e%es e %a parte poster"or por !a%%e Y&ga-2
8e 1a rea%"/a(o por parte (e %a U"(a( T$!"!a & est&("o so)re e% esta(o (e %a e("#!a!"'
e."stete ,&e "!%&-e & "5or+e (e pr&e)as a %a !a%"(a( (e %os 1or+"goes (e este "+&e)%e2
Rea%"/a(as estas pr&e)as se (eter+"a ,&e o 1a- "!o7e"etes e a+p%"ar a & ter!er p"so
este e("#!"o2
E% pro-e!to !os"(era %a (e+o%"!"' - ret"ro (e %a es!a%era (e 1or+"g' ar+a(o e."stete para
(ar !a)"(a a &a &e7a es!a%era e estr&!t&ra +et6%"!a ,&e p&e(a ate(er %os tres p"sos (e%
e("#!"o2
Por otro %a(o se !&eta !o & est&("o (e e#!"e!"a eerg$t"!a ,&e #9a %os est6(ares para
"+p%e+etar &a e7o%7ete t$r+"!a ,&e per+"ta opt"+"/ar %os re!&rsos e gasto (e !a%e5a!!"'2
B6s"!a+ete se est6 opta(o por & re!&)r"+"eto !ot"&o e +&ros* te!1&+)re - p"sos2 E%
s"ste+a (e !a%e5a!!"' !os"ste e tres )o+)as (e !a%or ,&e a)aste!e ("5eretes se!tores (e%
e("#!"o !o & s"ste+a (e p"sos ra("ate e )ase a serpet"es &)"!a(os e %a so)re%osa (e%
e("#!"o2 E% s"ste+a per+"te ta+)"$ e5r"ar %a te+perat&ra a+)"ete e $po!a est"7a% e %os
re!"tos ,&e %o re,&"era2 E% pro-e!to e%$!tr"!o e gra +e("(a s"g&e %as re!o+e(a!"oes (e%
est&("o - se a9&sta a %as (e+a(as (e %a s"ste+a (e !a%e5a!!"' - a %os !os&+e (e %a
"%&+"a!"' art"#!"a% para %as esta!"oes (e tra)a9o2
E !&eto a% pro-e!to sa"tar"o se opta por +ateer %as U"oes Do+"!"%"ar"as 1a!"a !a%%e O
:;"gg"s* pero se repoe e !os"(era!"' a s& at"g<e(a(2 8e propoe &a &e7a &)"!a!"'
(e% +e("(or (e ag&a pota)%e2 8e 1a "+p%e+eta(o (rees (e ag&as %%&7"as (etro (e% pre("o2
REMODELACION:
E t$r+"os geera%es %a re+o(e%a!"' !os"(era %a !oser7a!"' (e %a e("#!a!"' e."stete - se
(e)er6 repoer pa7"+etos* 7etaas +et6%"!as* +o)"%"ar"o e+potra(o* p&ertas* g&a(apo%7os -
arte5a!tos sa"tar"os* etre otros2 E !&ato a %as "sta%a!"oes e%$!tr"!as - sa"tar"as e."stetes
estas ser6 !o+p%eta+ete &e7as2
Los +ater"a%es - e%e+etos ,&e se repoe so (e prop"e(a( +&"!"pa%2 E% !otrat"sta (e)er6
tras%a(ar a )o(egas +&"!"pa%es to(os a,&e%%os +ater"a%es - e%e+etos ,&e %a +&"!"pa%"(a(
(esee !oser7ar* part"e(o por %as !er!1as (e te!1&+)re* arte5a!tos sa"tar"os* e,&"pos (e
"%&+"a!"'* p&ertas* !erra(&ras et!2 8e (e)er6 esta)%e!er & "7etar"o (e +ater"a%es -
e%e+etos pre7"o a% tras%a(o #r+a(o por e% "spe!tor #s!a% (e %a o)ra2
To(o %o re%at"7o a %as (e+o%"!"oes (e)er6 ser ret"ra(o - (espa!1a(o !o+o resposa)"%"(a( (e%
!otrat"sta a )ota(eros a&tor"/a(os2
E% !otrat"sta (e)er6 !os"(erar %a repara!"' (e est&!os o re7est"+"etos ,&e p&e(a s&5r"r
(a3os pro(&!to (e %a (e+o%"!"'2
0.". PROFESIONALES PRO#ECTISTAS
AR=UITECTO CON8ULTOR : Cr"sosto 8+"t1 Ar,tos Lt(a2
: Ar,to2 8r2 A(r$s Cr"sosto 8+"t1
: Ca%"5or"a N> 1?4@* AB2* Pro7"(e!"a
: Coo: 2D4 D2 @2 E 2D4 F2 ?@
: EBMa"%: a(res!r"sostoG!r"sosto2!%
INHENIERO CALCULI8TA : Ig2 C"7"% 8r2 Iorge Mara+)"o C167e/
: Mar"a L&"sa 8ata(er @@1* Pro7"(e!"a
: CooBCa.: 20? D?@1 J0?B24? 0? 4FK
:
IN8TALACIONE8 8ANITARIA8 : Ar,&"te!to 8r Car%os M"%o7"! Har!"a
Y HA8 : E(&ar(o Cast"%%o Ve%as!o N L24DBC* M&3oa2
: CooBCa.: L4L@FD1
IN8TALACIONE8 ELECTRICA8 : Ig2 e E92 e E%e!2 8r2 Ios$ H&/+6 =&e/a(a
: Dr2 Ro)erto (e% R4o N> 1LDF* Pro7"(e!"a
: Coo: @@40@NL E Ca.: L4L DL N@ J0?B22?DN2@K
2

CALECACCION : Ig2 e E92 e Ca%e52* 8r2 Os7a%(o B&sta+ate H2
: A7(a2 Co(e% NO ?@2* Pro7"(e!"a
: CooB5a.: D?2 4DDL
0.$. REFERENCIAS
Las presetes espe!"#!a!"oes t$!"!as so !o+p%e+etar"as (e %os p%aos (e% pro-e!to !&-o
%"sta(o se a(9&ta2 La o)ra (e)er6 e9e!&tarse e estr"!to a!&er(o !o ("!1os (o!&+etos - !o
a,&e%%os ,&e se e+"ta !o !ar6!ter (e a!%ara!"' (&rate s& (esarro%%o2
To(as %as o)ras ,&e !os&%te e% pro-e!to* "!%&so %as (e+o%"!"oes* (e)e e9e!&tarse respeta(o
%a %eg"s%a!"' - reg%a+eta!"' 7"geteP e espe!"a%:
B Le- Heera% (e Ur)a"s+o - Costr&!!"oes2
B Or(ea/a Heera% (e Ur)a"s+o - Costr&!!"oes2
B Reg%a+etos para "sta%a!"oes - o)ras (e pa7"+eta!"' (e %os ser7"!"os !orrespo("etes:
RIDAA* 8EC* 8er7"!"o (e 8a%&(* 8ERVIU* et!2
B Or(ea/as +&"!"pa%es ,&e !orrespo(a a "7e% %o!a%2
B Le-es (e!retos o ("spos"!"oes reg%a+etar"as re%at"7as a per+"sos* apro)a!"oes* (ere!1os*
"+p&estos* "spe!!"oes - re!ep!"oes (e %os ser7"!"os - +&"!"pa%"(a(2
B Reg%a+etos - or+as para Cotratos (e O)ras PQ)%"!as2
As"+"s+o* so (e ap%"!a!"' o)%"gator"a e to(o a,&e%%o ,&e o se opoga a %as ("spos"!"oes (e
%as presetes espe!"#!a!"oes t$!"!as o a %as "("!a!"oes !os"ga(as e %os p%aos* %as
s"g&"etes or+as:
B Nor+as INN2 pert"etes a %as part"(as !os&%ta(as e e% pro-e!to2
B Nor+a Para %a +es&ra (e %as o)ras (e e("#!a!"'* (e %a D"re!!"' (e Ar,&"te!t&ra2
B Espe!"#!a!"oes t$!"!as geera%es para %a Costr&!!"' (e e("#!"os #s!a%es* (e %a D"re!!"'
(e Ar,&"te!t&ra
0.%. CONCORDANCIAS
C&a%,&"er (&(a por (e#!"e!"a (e a%gQ p%ao o espe!"#!a!"' o por ("s!repa!"a etre e%%os*
,&e s&r9a e e% tras!&rso (e %a e9e!&!"' (e %a o)ra (e)er6 ser !os&%ta(a oport&a+ete a %a
Ispe!!"' C"s!a% (e %a O)ra Je a(e%ate I2C2O2K - ser6 res&e%ta por %a U"(a( Reg"oa% (e
Pro-e!tos2
0.&. MATERIALES
Los +ater"a%es (e &so tras"tor"o so op!"oa%es (e% Cotrat"sta* s" per9&"!"o (e %os re,&"s"tos (e
garat4a - seg&r"(a( (e tra)a9o ,&e (e)e !&+p%"r* )a9o s& resposa)"%"(a(2
Los +ater"a%es ,&e se espe!"#!a para %as o)ras (e#"t"7as se et"e(e (e pr"+era !a%"(a(
(etro (e s& espe!"e !o5or+e a %as or+as - segQ "("!a!"oes (e 56)r"!a2
La I2C2O2 re!1a/ar6 to(o a,&e% +ater"a% ,&e a s& 9&"!"o o !orrespo(a a %o espe!"#!a(o2 La I2C2O2
po(r6 so%"!"tar a% Cotrat"sta %a !ert"#!a!"' (e %a !a%"(a( (e %os +ater"a%es a !o%o!ar e o)ra2
Los +ater"a%es &t"%"/a)%es pro7e"etes (e (e+o%"!"oes ser6 (e ("spos"!"' (e% Ma(ate2 E%
!otrat"sta (e)er6 !%as"#!ar ("!1o +ater"a% - etregar%o (o(e "(",&e e% Ma(ate2 No se
a!eptar6 s& e+p%eo e %as o)ras (e#"t"7as* sa%7o ,&e se esta)%e/!a & Co7e"o espe!"a% ,&e %o
a&tor"!e2
E !aso ,&e se espe!"#,&e &a +ar!a (e 56)r"!a para & (eter+"a(o +ater"a% se et"e(e
!o+o &a +e!"' re5ere!"a%* e% Cotrat"sta po(r6 propoer e% e+p%eo (e &a +ar!a (e
a%terat"7a* s"e+pre - !&a(o s& !a%"(a( t$!"!a sea "g&a% o s&per"or a %a espe!"#!a(aP e to(o
!aso* %a op!"' a%terat"7a (e)e so+eterse oport&a+ete a !os"(era!"' (e %a I2C2O2 para s&
apro)a!"' o re!1a/o* pre7"a !os&%ta a %a U"(a( Reg"oa% (e Pro-e!tos* ,&"e reso%7er6 a%
respe!to2
0.6. GASTOS GENERALES
A(e+6s (e %os r&)ros ,&e !os"(ere e!esar"os* e% Cotrat"sta (e)er6 "!%&"r (etro (e %os gastos
geera%es (e %a prop&esta* %os s"g&"etes:
0.6.!. GASTOS ADICIONALES
0.6.!.!. GASTOS 'ARIOS
8e "!%&"r6 %os gastos ,&e (e+a(e %a s&s!r"p!"' - proto!o%"/a!"' otar"a% (e% !otrato* (e
seg&ros !otra "!e("o* )o%eta (e garat4a* !ert"#!a(os (e esa-os (e %a)orator"o a&tor"/a(o*
persoa% a !argo (e %a o)ra - to(o otro gasto a("!"oa% ,&e se geere (e %as e."ge!"as (e %as
Bases A(+""strat"7as o (e %as presetes Espe!"#!a!"oes T$!"!as2
0.6.!.". FOTOGRAFIAS DE LA OBRA
3

Mes&a%+ete e% Cotrat"sta (e)er6 etregar N 5otos (e 10.1@ !+2 (&p%"!a(as* a(9&tas a !a(a
esta(o (e pago* +ostra(o a7a!e (e %a o)ra e %as 5aeas +6s "+portates e e9e!&!"'2
Ca(a 5otogra54a se etregar6 or(ea(a - pega(a e pape% o#!"o* !o "(et"#!a!"' (e %a o)ra* NO
- 5e!1a (e% esta(o (e pago* a!o+pa3a(os (e s&s respe!t"7os egat"7os* para !o5or+ar ar!1"7os
5otogr6#!os (e %a U2R2P2
Estas so "(epe("etes a %as so%"!"ta(as por Bases A(+""strat"7as2
8e etregar6 L 5otos L0 . 40 !+2 (e %a o)ra ter+"a(a* se%e!!"oa(as por %a U"(a( Reg"oa% (e
Pro-e!tos2 Ca%"(a( pro5es"oa%2 E+ar!a(o t"po Ro(aS - 7"(r"o at"reTe9o2
0.6.!.$. PERMISOS
8e !os"(erar6 !o+o gastos (e% !otrat"sta e% !osto (e %os tr6+"tes para per+"sos* (ere!1os*
aportes +&"!"pa%es - (e ser7"!"o (e% pro-e!to2
0.6.!.%. MANUAL DE OPERACION # MANTENCION
A% #a%"/ar %as o)ras - ates (e %a re!ep!"' pro7"sor"a* e% !otrat"sta (e)er6 etregar & +a&a%
(e +ate!"' - opera!"'* e N e9e+p%ares a"%%a(os - p%ast"#!a(os* pre7"a re7"s"' - VOBO por
parte (e %a I2C2O* a %a !o+"s"' (e re!ep!"' pro7"sor"a e %a 5e!1a e ,&e se !ost"t&-a para %a
pr"+era 7"s"ta2
E $% se (e)e esta)%e!er !%ara+ete %as "str&!!"oes (e opera!"' (e to(as %as "sta%a!"oes -
e,&"pos* s& +ate!"' - e% 7a%or a&a% (e est6s &"(a(es rea9&sta)%es2
0.6.!.&. PRO#ECTOS DE INSTALACIONES # URBANI(ACIONES
8er6 (e !argo - resposa)"%"(a( (e% Cotrat"sta %a apro)ar %os pro-e!tos (e#"t"7os (e %as
espe!"a%"(a(es (e "sta%a!"oes - &r)a"/a!"oes ,&e se !ostr&-a e %a o)ra* to(o (e a!&er(o
a %as e."ge!"as (e %as e+presas respe!t"7as2 E+presa 8a"tar"a UAg&as Ara&!a4aV* E+presa
e%$!tr"!a UCrote%V - 8ERVIU (e %a IW Reg"'2
Los pro-e!tos (e#"t"7os se 1ar6 e )ase a %os p%aos* espe!"#!a!"oes -Xo (o!&+etos
re%at"7os a estas +ater"as ,&e se etrega** a %os !&a%es e% Cotrat"sta (e)e "!orporar to(as %as
!orre!!"oes ,&e e."9a %os respe!t"7os ser7"!"os para s& apro)a!"'2
To(a a%tera!"' a %os ate!e(etes "5or+at"7os (e)er6 1a!erse pre7"a apro)a!"' (e %a I2C2O2 -*
e to(o !aso* te(r6 !o+o o)9eto +e9orar o !o+p%e+etar %as so%&!"oes t$!"!as2
C&a%,&"er +a-or !osto (e %a o)ra res&%tate (e %os pro-e!tos (e#"t"7os ser6 (e !argo (e%
Cotrat"sta2
8a%7o ,&e %as a%tera!"oes ,&e apr&e)e %a I2C2O2* e!esar"as para !&+p%"r %as e."ge!"as (e
apro)a!"' - re!ep!"' por parte (e %os respe!t"7os 8er7"!"os* "+p%",&e o)ras ,&e o est$
"!%&"(as e %os ate!e(etes t$!"!os ,&e se etrega para e% est&("o (e %a %"!"ta!"' - ,&e
estas o)ras o sea pre7"s")%es e %a !o5rota!"' (e ("!1os ate!e(etes !o %as !o("!"oes
e."stetes e terreo ,&e e% Cotrat"sta (e)e 1a!er para ("+es"oar a(e!&a(a+ete s&
prop&esta2
Los pagos a %os ser7"!"os !orrespo("etes re%at"7os a %as "sta%a!"oes - &r)a"/a!"oes (e %a
o)ra se "!%&-e e e% 4te+ !orrespo("ete (e estas Espe!"#!a!"oes T$!"!as2
E% Cotrat"sta (e)er6 etregar to(as %as "sta%a!"oes - &r)a"/a!"oes 5&!"oa(o
!orre!ta+ete - re!")"(as por %os ser7"!"os !orrespo("etes2 A(e+6s %os p%aos (e#"t"7os
or"g"a%es e pape% trasparete* (e to(as %as "sta%a!"oes2
A(e+6s e% !otrat"sta* a% t$r+"o (e %a o)ra - a% so%"!"tar Re!ep!"' a %a I2C2O2* (e)er6 etregar %a
s"g&"ete (o!&+eta!"' e or"g"a% - e tr"p%"!a(o:
B Cert"#!a(o (e Re!ep!"' M&"!"pa%2
B P%aos* (eta%%es - espe!"#!a!"oes t$!"!as apro)a(os - !ert"#!a(os (e "sta%a!"oes -
&r)a"/a!"oes (e %os orga"s+os !orrespo("etes2
B Ma&a% (e opera!"oes (e s"ste+as* !&a(o !orrespo(a2
To(os %os pro-e!tos (e "sta%a!"oes - pa7"+eta!"' so "5or+at"7os* es (e resposa)"%"(a( (e
%a e+presa rea%"/ar %as !orre!!"oes - tra+"ta!"oes para s& apro)a!"' e e% orga"s+o
!orrespo("ete* %a e+presa e!argar6 a% pro-e!t"sta ,&e se e!&etre a&tor"/a(o para rea%"/ar
%os tr6+"tes2 La e+presa (e)er6 !os"(erar to(os %os gastos ,&e "!&rra e% tr6+"te2
0.6.". OBRAS PRO'ISIONALES
0.6.".!. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES
I!%&-e to(as %as !ostr&!!"oes e "sta%a!"oes pro7"sor"as para e% !orre!to (esarro%%o (e %as
5aeas2
E% Cotrat"sta (e)er6 !ostr&"r e %&gares a(e!&a(os* %o!a%es para o#!"as (e %a e+presa - (e %a
I2C2O2* re!"tos para !&"(a(or* )o(egas* re!"tos para e% persoa%* !o)ert"/os para 5aeas -
ser7"!"os 1"g"$"!os e!esar"os - s&#!"etes para o)reros e "(epe("etes para persoa% (e
o#!"a e I2C2O2* segQ e% (e!reto NoD4@ (e% M""ster"o (e 8a%&( (e 1??2* Y0Reg%a+eto so)re
!o("!"oes sa"tar"as - a+)"eta%es )6s"!as (e %os %&gares (e tra)a9o2
La s&per#!"e - !at"(a( (e estos re!"tos ser6 !o!or(ates !o e% ta+a3o (e %a o)ra - s&
%o!a%"/a!"' geogr6#!a2
4

E geera%* %as "sta%a!"oes se a(aptar6 a %as s"t&a!"oes (e% %&gar* (e)"e(o e to(o !aso
aseg&rar %as !o+o("(a(es (e% persoa%* seg&r"(a( (e %a o)ra - seg&r"(a( (e ter!eros2
E% 6rea (e %a o)ra* o )"e e% se!tor (e %a o)ra* s" esta se (esarro%%a e etapas* (e)er6 a"s%arse (e%
resto (e% pre("o o !errarse e to(o s& per4+etro* !o !"erro pro7"sor"o (e 2*00 +2 (e a%t&ra
+4"+a (e)"e(o (ar garat4as (e seg&r"(a( - res"ste!"a2 Tato %as !ostr&!!"oes !o+o %os
!"erros pro7"sor"os (e)e !&"(ar e% aspe!to est$t"!o (e %as 5aeas2
Los !"erros pro7"sor"os - %os (e#"t"7os (e)e tra/arse (e a!&er(o a %as %4eas o#!"a%es ,&e
esta)%e/!a %a +&"!"pa%"(a(2
E% Cotrat"sta !os&%tar6 %as "sta%a!"oes pro7"sor"as (e ag&a pota)%e* a%!atar"%%a(o (e ag&as
ser7"(as - eerg4a a(e!&a(a para (ar )&e ser7"!"o (&rate e% (esarro%%o (e %a o)ra - (e)er6
!&)r"r %os pagos por !os&+os* garat4as* (ere!1os +&"!"pa%es - !&a%,&"er otro gasto ,&e
(e+a(e %as o)ras pro7"s"oa%es2
E% Cotrat"sta (e)e garat"/ar e% or+a% 5&!"oa+"eto (e %as a!t"7"(a(es (etro (e% re!"to2
0.6.".". LETRERO DE OBRA
E e% %&gar +6s 7"s")%e se !os&%ta & %etrero "("!at"7o* 1e!1os e p%a!1a (e a!ero
ga%7a"/a(o !o )ast"(or (e +a(era e )r&to2 8e !o%o!ar6 a &a a%t&ra a(e!&a(a !o %os
re5&er/os e!esar"os para s& esta)"%"(a(2 Las ("+es"oes - ("se3os ser6 (e 4*20 W 2*0 +ts2 La
I2C2O2 "("!ara s& !ote"(o2
0.6.$. TRABA)OS COMPLEMENTARIOS
0.6.$.!. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO
Para e% est&("o (e %a prop&esta ser6 re,&"s"to "("spesa)%e e% re!oo!"+"eto (e% terreo (e %a
o)ra por parte (e% Cotrat"sta* !o to(os %os ate!e(etes t$!"!os a %a 7"sta* para s& re7"s"'
geera% - s& !o5rota!"'2
0.6.$.". ASEO DE LA OBRA
8er6 (e !argo (e% Cotrat"sta e% (espe9e (e )as&ras* es!o+)ros* (esp&tes* et!2 ,&e 1&)"ere
ates (e %a ""!"a!"' (e %a o)ra - (&rate s& e9e!&!"'2
To(o +ater"a% so)rate !o+o e.!e(etes (e e.!a7a!"oes* (e re%%eos* (e es!arpes* (e
(e+o%"!"oes* et!2 se e.traer6 (e %a o)ra - se trasportar6 a )ota(ero a&tor"/a(o2
As"+"s+o* ser6 o)%"gator"o %a +ate!"' - etrega (e %a o)ra e per5e!to esta(o (e %"+p"e/a2 A%
t$r+"o (e %os tra)a9os se ret"rar6 to(os %os es!o+)ros e "sta%a!"oes pro7"sor"as ,&e(a(o e%
terreo - %a o)ra %"+p"a - (espe9a(a2
0.6.$. OBRAS FINALES
0.6.$.! ASEO DE RECINTOS
8e (e)er6 etregar %as o)ras e per5e!to esta(o - %"+p"o2
V"(r"os* p"sos* arte5a!tos e%$!tr"!os* arte5a!tos sa"tar"os* !erra(&ras et!2 se etregar6 %"+p"as
s" po%7o o res"(&os (e p"t&ra2
0.6.$." ENTREGA FINAL
Las o)ras ser6 etrega(as e e% p%a/o a!or(a(o %")re (e es!o+)ros - to(os s&s arte5a!tos
5&!"oa(o2
La e+presa !otrat"sta (e)er6 etregar & pae% !o %as %%a7es (e !erra(&ras - !a(a(os* !a(a
&o !o & %%a7ero !o s& respe!t"7a (es!r"p!"'2
D"!1o pae% ser6 +et6%"!o !o p&erta - %%a7e para !o%gar* !o !apa!"(a( s&#!"ete para e.!e(er
s& !apa!"(a( e 10 &"(a(es2
!. PERMISOS # DERECHOS
!.!. PERMISOS # DERECHOS MUNICIPALES
GL
E% Cotrat"sta tra+"tar6 oport&a+ete %os per+"sos - %a re!ep!"' +&"!"pa% (e %as o)ras*
(e)"e(o !os&%tar %os pagos (e (ere!1os e "+p&estos ,&e !orrespo(a2
!.". PERMISOS, DERECHOS # APORTES DE
SER'ICIOSGL
Las &r)a"/a!"oes* &"oes (o+"!"%"ar"as* e+pa%+es* a&+eto (e pote!"a e%$!tr"!a* aportes* se
"!%&-e to(os %os gastos por apro)a!"oes (e p%aos o pro-e!tos (e "sta%a!"oes -
ree+)o%sa)%es o o* garat4as* re!ep!"oes (e o)ras* et!2 ,&e !orrespo(a segQ %as or+as
reg%a+etar"as (e %os respe!t"7os ser7"!"os ,&e t"ee t&"!"' so)re %as "sta%a!"oes -
&r)a"/a!"oes ,&e !os&%ta e% pro-e!to2
". OBRA GRUESA
".! DEMOLICIONES # DESMANTELAMIENTO
8e (e)er6 !os"(era %as (e+o%"!"oes (etro (e% e("#!"o e."stete !&"(a(o %os
pro!e("+"etos (e seg&r"(a( para e% persoa% - %os pro!e("+"etos t$!"!os !o 1erra+"etas
a(e!&a(as para estos #es2 E% "ge"ero !"7"% re(a!t' & "5or+e !o re!o+e(a!"oes e
5

re%a!"' a% pro!e("+"eto (e %a (e+o%"!"' (e %a %osa (e !"e%o (e% seg&(o p"so* otros resg&ar(os
ser6 (e e.!%&s"7a resposa)"%"(a( (e% !otrat"sta2
To(as %as o)ras a,&4 se3a%a(as (e)er6 ser !o+p%e+eta(as !o p%aos (e (e+o%"!"' - (e
p%atas (e ar,&"te!t&ra* estr&!t&ra e "sta%a!"oes (e% &e7o pro-e!to2 E% !otrat"sta (e)er6
!os"(erar to(os %os tra)a9os e!esar"os para &a !orre!ta e9e!&!"' (e %as o)ras 1a)"e(o
!oo!"(o e% terreo2
Las o)ras (e !o5e!!"' (e &e7os +&ros* estr&!t&ras (e 1or+"g'* re7est"+"etos - e geera%
%as o)ras (e ter+"a!"' ser6 !os"(era(o %as part"(as geera%es (e esta espe!"#!a!"oes
t$!"!as2
".!.! RETIRO DE PUERTAS, 'ENTANAS # ARTEFACTO
GL
8e !os"(era e% ret"ro e )&eas !o("!"oes (e +ar!os* 1o9as (e p&ertas* 7etaas J1o9a -
+ar!oK !ote+p%a(o %a re!&pera!"' (e %as ,&"!a%%er4as (e !a(a e%e+eto2
Los arte5a!tos (e )a3os !o+o ZC* %a7a+aos J"!%&"(o gr"5er4aK - otros (e)er6 ser ret"ra(os !o
s&+o !&"(a(o (e ta% +aera (e (a3ar %o +eos pos")%e2
To(o %o re!&pera(o (e)er6 ser "7etar"a(o e %")ro (e o)ra - tras%a(a(o por e% !otrat"sta a%
%&gar ,&e (es"ge e% +a(ate2
".!." DEMOLICIN DE TABIQUERIAS
GL
8e (e)er6 ret"rar to(os %os ta)",&es (e% pr"+er p"so para (ar !a)"(a a% &e7o pro-e!to2
8e ret"rar6 to(a %a estr&!t&ra - s&s "sta%a!"oes e e% !aso (e 6reas 1Q+e(as* resg&ar(a(o (e
se%%ar %as !a3er4as (e ag&as - %os pos")%es (es!argas (e a%!atar"%%a(o2
8e "5or+ar6 +e("ate %")ro (e o)ra (e +ater"a%es ,&e %a I2C2O2 !os"(er$ re&t"%"/a)%es* %os !&a%es
(e)er6 ser tras%a(aos por e% !otrat"sta (o(e %o se3a%e e% +a(ate2 Los +ater"a%es (e
(e+o%"!"' ser6 ret"ra(os (e %a 6rea (e 5aea a )ota(ero a&tor"/a(o2
".!.$ RETIRO DE PA'IMENTOS # RE'ESTIMIENTOS
GL
8e ret"rar6 to(os %os pa7"+etos* "!%&"(os %os +orteros (e pega J!aso (e )a%(osaK - pos")%es
e7"ga(os para p"so (e +a(era2 E% ret"ro (e %os e%e+etos (e)er6 !os"(erar - raspa(o (e %a
s&per#!"e )ase 1asta o)teer &a !ara %")re (e e%e+etos s&e%tos2 Los re7est"+"etos (e)er6
!os&%tar e% +"s+o pro!e("+"eto2 E% !otrat"sta (e)er6 !os"(erar e% ret"ro (e %os est&!os o
ra("eres e +a% esta(o o (e#!"etes* %os !&a%es e% !otrat"sta (e)er6 !os"(erar e repoer%o
para (e9ar &a s&per#!"e apta para tra)a9os (e ter+"a!"' ,&e !os&%te e% pro-e!to2
".!.% RETIRO DE CUBIERTA
GL
8e !os&%ta e% ret"ro tota% (e %a !&)"erta e."stete* !os"(era(o to(os %os e%e+etos re&t"%"/a)%es
(e esa (e+o%"!"' s& tras%a(o a )o(egas ,&e se3a%e e% +a(ate2
".!.& DEMOLICIN DE LOSA DE " PISO
GL
8e (e)er6 (e+o%er %a %osa (e% 2O "7e%* !os"(era(o to(os %os pro!e("+"etos (e re5&er/os
estr&!t&ra%es* seg&r"(a( persoa% - otros para este t"po (e 5aeas2
E% !otrat"sta (e)er6 !os"(erar to(os %os por+eores (e esta 5aea* !&"(a(o (e o (a3ar %os
e%e+etos estr&!t&ra%es ,&e ,&e(ar6 s" a%tera!"oes2
E% !otrat"sta (e)er6 progra+ar !o %a I2C2O2 ("!1a (e+o%"!"'2
".!.6 DEMOLICIN DE ESCALERA PRINCIPAL
N
8e (e)er6 (e+o%er e s& tota%"(a( %a es!a%era pr"!"pa%* !os"(era(o to(os %os pro!e("+"etos
(e re5&er/os estr&!t&ra%es* seg&r"(a( persoa% - otros para este t"po (e 5aeas2
E% !otrat"sta (e)er6 !os"(erar to(os %os por+eores (e esta 5aea* !&"(a(o (e o (a3ar %os
e%e+etos estr&!t&ra%es ,&e ,&e(ar6 s" a%tera!"oes2
E% !otrat"sta (e)er6 progra+ar !o %a I2C2O2 ("!1a (e+o%"!"'2
".!.7 DEMOLICIN DE MUROS ESTRUCTURALES
GL
8e (e)er6 (e+o%er e s& tota%"(a( %a es!a%era pr"!"pa%* !os"(era(o to(os %os pro!e("+"etos
(e re5&er/os estr&!t&ra%es* seg&r"(a( persoa% - otros para este t"po (e 5aeas2
E% !otrat"sta (e)er6 !os"(erar to(os %os por+eores (e esta 5aea* !&"(a(o (e o (a3ar %os
e%e+etos estr&!t&ra%es ,&e ,&e(ar6 s" a%tera!"oes2
E% !otrat"sta (e)er6 progra+ar !o %a I2C2O2 ("!1a (e+o%"!"'2
".!.* DEMOLICION DE 'ANOS # MUROS MENORES
GL
8e (e)er6 rea%"/ar %as (e+o%"!"oes e!esar"os para %a a(e!&a!"' (e %a &e7a ("str")&!"' (e
7aos - re!"tos2
To(a (e+o%"!"' se 1ar6 pre7"a !oor("a!"' !o %a I2C2O2 - e% VOB[ (e este2
6

".!.9 DEMOLICIONES DE BODEGAS # GALPONES EN PATIO.
M"
8e !os&%ta e% ret"ro tota% (e %as !ostr&!!"oes e."stetes e+p%a/a(as e pat"o (e %a
+&"!"pa%"(a(2 Estas !ostr&!!"oes (e)er6 ser (esar+a(as - tras%a(as (o(e e% +a(ate
se3a%e2
".!.!0 DEMOLICIN DE PA'IMENTO DE ESTACIONAMIENTO
GL
8e !os&%ta e% ret"ro (e ra("er e."stete* %e7ata(o %a !arpeta para e+p%a/ar e% &e7o e("#!"o2
8e (e)er6 ret"rar e s& tota%"(a( para (e9ar terreo apto para e+p%a/ar e% &e7o e("#!"o - 6reas
7er(es se3a%a(as e e% &e7o pro-e!to2
".!.!! DEMOLICION DE MUROS DE CIERRO
ML
8e !os&%ta %a (e+o%"!"' (e %os !"erros ,&e etorpe/!a e% &e7o pro-e!to2
8e (e)er6 ret"rar 1asta e% "7e% (e 5&(a!"oes apta para %ograr %os &e7os "7e%es2
"." TRA(ADOS #
NI'ELESGL
Los tra)a9os (e tra/a(os - "7e%es ser6 ("r"g"(os por & pro5es"oa% "('eo (e %a o)ra -
apro)a(os por %a I2C2O2 E% rep%ateo (e% tra/a(o se (e)er6 7er"#!ar e %as ("st"tas etapas (e:
e.!a7a!"'* 5&(a!"oes* p%atas (e p"sos e "sta%a!"oes* respeta(o %as !otas "("!a(as e e%
pro-e!to2
La a%t&ra (e so)re!"+"etos "("!a(a e p%aos es %a +4"+aP e !aso ,&e o se !os&%te e%
e+pare9a+"eto - "7e%a!"' (e% terreo* (e)e !os"(erarse* e %as part"(as !orrespo("etes*
%as +a-ores a%t&ras (e so)re!"+"eto para sa%7ar %os (es"7e%es (e% terreo* part"e(o (e %a
a%t&ra +4"+a "("!a(a2
E% "7e% (e% p"so ter+"a(o JN2P2T2K ser6 7"sa(o por %a I2C2O2 a% +o+eto (e tra/ar e %a o)ra2
N2P2T2 \0200 !orrespo(e a %a !ota ??2LN (e% p%ao topogr6#!o2
".$. MO'IMIENTOS DE TIERRA
".$.!. E+CA'ACIONES # EMPARE)AMIENTO
M$
Te(r6 %as ("+es"oes e!esar"as para !oteer %as 5&(a!"oes !os&%ta(as e %os p%aos (e
!6%!&%os* "!%&-e(o e% e+p%at"%%a(o segQ e% !aso2 I!%&-e %os re)a9es* es!arpes - "7e%a!"oes
(e% terreo* e!esar"os para o)teer %os "7e%es re,&er"(os para e% e+p%a/a+"eto (e %as o)ras*
- a!or(e !o %os "7e%es (e terreo a(-a!ete2
8a%7o "("!a!"oes espe!4#!as e p%aos* se !os"(erar6 %os +o7"+"etos (e t"erras*
!o+pesa!"oes - a9&stes ,&e sea e!esar"os para o)teer & "7e% (e terreo a%re(e(or (e%
e("#!"o (e B 0*L0 +2 !o+o +4"+o* respe!to a% N2P2T2
E geera% e% e("#!"o (e)er6 ,&e(ar per"+etra%+ete %")re (e "7e%es (e terreos s&per"ores a
esa !ota e &a 5a9a (e L +etros por !a(a !osta(o* sa%7o "("!a!"oes espe!4#!as e p%aos2
Para e.!a7a!"oes (e pro5&("(a( +4"+a o +e("a - !&a(o %os p%aos o "(",&e otra !osa* e%
per#% %atera% ser6 re!to - 7ert"!a% !o "terse!!"oes a !ato 7"7o2 E% 5o(o (e to(a e.!a7a!"'
ser6 1or"/ota% - es!a%oa(o e !aso (e pe("ete2
8e 1ar6 %as pr&e)as pr6!t"!as (e res"ste!"a (e% terreo* e e% 5o(o (e %as e.!a7a!"oes* %as
,&e se !o+parar6 !o %as e."ge!"as s&p&estas e P%aos* Me+or"a (e C6%!&%o - a% est&("o (e
s&e%o !orrespo("ete2
Esta part"(a "!%&-e to(as %as o)ras e!esar"as para %a !orre!ta e9e!&!"' (e %as 5&(a!"oes e
"sta%a!"oes s&)terr6easP etre otras: agota+"eto (e ag&as* et")a!"oes (e pare(es*
+o%(a9es* et!2
8e !os&%ta e esta part"(a %as e.!a7a!"oes !orrespo("etes a o)ras !o+p%e+etar"as e
"sta%a!"oes ,&e o est$ "!%&"(as e %os pro-e!tos respe!t"7os2
".$." RELLENOS
M$
Co +ater"a% r"p"oso %")re (e +ater"as org6"!as* (ese!1os o es!o+)ros2 La I2C2O po(r6 so%"!"tar e%
+e9ora+"eto (e% +ater"a% (e re%%eo s" este o t&7"era %a !a%"(a( s&#!"ete* +e9or6(o%o !o &
agrega(o (e L0 ] (e r"p"o ro(a(o o !1a!a(o (e p"e(ra gra4t"!a %"+p"a2
8" %a I2C2O %o apr&e)a po(r6 &t"%"/arse +ater"a% r"p"oso pro7e"ete (e %as e.!a7a!"oes* %")re (e
+ater"as org6"!as* (ese!1os o es!o+)ros2
To(o re%%eo se 1ar6 por !apas 1or"/ota%es - s&!es"7as (e espesor 7ar"a)%e segQ %a a%t&ra a
re%%ear* !o & +6."+o (e 0*20 +2 !a(a &a2
Las !apas s&!es"7as se regar6 - ap"soar6 !o7e"ete+ete &a a &a !o & s"ste+a
+e!6"!o ,&e garat"!e %a !o+pa!ta!"' re,&er"(a2 Co+o or+a geera% %a !oso%"(a!"'
(e)er6 re(&!"r %as !apas e 1XL s& espesor or"g"a%2
E% re%%eo (e)e a%!a/ar & N0 ] (e C2B2R2 +4"+o* o &a (es"(a( +4"+a (e ?@] (e% Pro!tor
+o("#!a(o JAA8;TO TB1F0K o )"e %o "("!a(o e espe!"#!a!"oes t$!"!as (e !a%!&%o (e
estr&!t&ra2 8e e."g"r6 !ert"#!a(o (e esa-os (e !o+pa!ta!"'* !a(a @0 +22 o segQ Nor+a2
Pre7"a a&tor"/a!"' (e %a I2C2O* se re%%ear6* &a 7e/ !ostr&"(as %as 5&(a!"oes - e9e!&ta(as -
apro)a(as %as "sta%a!"oes s&)terr6eas:
7

B Los e.!e(etes (e %as e.!a7a!"oes2
B Las s&) B )ases (e pa7"+etos "ter"ores - e.ter"ores 1asta %as !otas ,&e (eter+"e %os
espesores (e )ases (e pa7"+etos - %os t"pos (e pa7"+etos espe!"#!a(os2
B Los e.ter"ores ,&e se "(",&e e e% pro-e!to* 1asta %os "7e%es re,&er"(os2
8a%7o ,&e se espe!"#,&e +e9ora+"eto (e% terreo* o se a!eptar6 re%%eos e %os se%%os (e
5&(a!"oes - %os e.!esos (e e.!a7a!"oes se !orreg"r6 !o 1or+"g' s"+p%e (e 12D*@ Rg2
!e+X+L +4"+o2
".%. HORMIGONES
".%.! HORMIGONES SIMPLES
Ce+eto (e !a%"(a( - t"po espe!"a% o s&per"or2
Los agrega(os p$treos (e)e so+eterse a %a apro)a!"' (e %a I2C2O2
8er6 e.etos (e +ater"a%es org6"!os* ar!"%%as o !&a%,&"er otro t"po (e "+p&re/as2 De a!&er(o a
%a !at"(a( (e ar!"%%as e "+p&re/as ,&e !otega* %a I2C2O2 (eter+"ar6 %a pro!e(e!"a (e
%a7ar%os2
E% ta+a3o +6."+o (e% r"p"o ser6 "g&a% o "5er"or a% +eor (e %os s"g&"etes 7a%ores:
B 1X@ (e %a +eor ("sta!"a etre pare(es (e% +o%(a9e2
B 1X4 (e% espesor (e %osas o e%e+etos %a+"ares2
B LX4 (e %a +eor ("sta!"a %")re etre )arras (e ar+a(&ra2
B 40 ++2
E% ag&a a e+p%ear (e)e ser pota)%e2
E% 1or+"g' po(r6 ser preB+e/!%a(o o prepara(o e )etoera2 E "gQ !aso se a!eptar6 %a
prepara!"' (e 1or+"goes e 5or+a +a&a% o e !o("!"oes !%"+ato%'g"!as a(7ersas* sa%7o
a&tor"/a!"' e.presa (e %a I2C2O2
Los +o%(a9es* - e%e+etos (e s&9e!"' ser6 re7"sa(os - apro)a(os por %a I2C2O2 ates (e
a&tor"/ar e% 1or+"goa(o2
No se per+"t"r6 e% 1or+"goa(o (es(e a%t&ra s&per"or a 12@0 +2 E !aso (e o ser pos")%e %o
ater"or* se to+ar6 pre!a&!"oes espe!"a%es para e7"tar %a ("sgrega!"' (e% 1or+"g'2
Ua 7e/ !o%o!a(o* e% 1or+"g' se 7")rar6 !o & 7")ra(or (e "+ers"' a(e!&a(o2
E% Cotrat"sta progra+ar6 %as 5aeas (e +o(o ta% ,&e se e7"te e %o pos")%e %as 9&tas (e
1or+"goa(o2 E !aso ,&e estas sea "e7"ta)%es se 1ar6 e a,&e%%as /oas (e +eor
so%"!"ta!"' estr&!t&ra% - (e a!&er(o !o "("!a!"oes (e% pro-e!to2
De)e (e9arse pre7"stas e e% 1or+"g' to(as %as pasa(as (e !a3er4as* t&)er4as - !&a%,&"er
e%e+eto e+)&t"(o (e a!%a9e2 et!2 -a ,&e o se a&tor"/ar6 p"!a(os poster"ores2
Los 1or+"goes se proteger6 (e %os !a+)"os )r&s!os (e te+perat&ra* e7apora!"' -
7")ra!"oes* espe!"a%+ete (&rate %os 14 pr"+eros (4as2 Los ra("eres se !&)r"r6 !o po%"et"%eo
(&rate e% pro!eso (e% !&ra(o2
Coo (e A)ra+s:
E to(os %os !asos* %a o)ra ("spo(r6 (e & !oo (e A)ra+s !o e% ,&e se 1ar6 pr&e)as
5re!&etes (e !o+pa!"(a( - tra)a9a)"%"(a( (e% 1or+"g'2
Los aseta+"etos (e% !oo (e A)ra+s re!o+e(a(os ser6 (e 4B@ !+* o %o ,&e "(",&e e%
!6%!&%o2
".%.!.!. EMPLANTILLADOS
M$
E 1or+"g' s"+p%e (e 12D*@ Rg2 !e+2 JL sa!osKX +L (e +ater"a% e%a)ora(o* !o %as ("+es"oes
+4"+as "("!a(as e p%aos (e estr&!t&ra2
E !aso ,&e %as !o("!"oes (e% terreo %o re,&"era* (e)er6 pro5&("/arse e% espesor (e%
e+p%at"%%a(o 1asta a%!a/ar %a !apa!"(a( (e soporte pres!r"ta para %as 5&(a!"oes2
E: Ba9o to(os %os e%e+etos (e 5&(a!"oes ar+a(os - s" ar+ar* "!%&"(as 7"gas - !a(eas2
".%.!.". RADIER M"
De 10 !+2 (e espesor2
Res"ste!"a - (os"#!a!"' "("!a(a e p%aos (e !6%!&%o (e estr&!t&ra2
8o)re re%%eo esta)"%"/a(o - !o+pa!ta(o !o N0] (e C2B2R2 +4"+o se !o%o!ar6 !apa (e gra7a o
r"p"o (e 10 !+2 (e espesor !o+pa!ta(o* so)re %a !&a% se 1ar6 e% ra("er2
Los "7e%es (e ra("eres (e)e !os"(erar %as a%t&ras e!esar"as para e% paso (e t&)er4as (e
"sta%a!"oes2 E geera%* sa%7o ,&e e %os p%aos se "(",&e otras ("+es"oes* %as
so)re!argas "!%&"(o +ortero - pa7"+eto* ser6 !o+o +4"+o* e %a parte +6s (es5a7ora)%e2
B Para )a%(osas ^ @ !+2
B Para 7""%o* C%e."t* go+a* !er6+"!as* por!e%aatos ^ 2 !+2
E% "7e% s&per"or (e% ra("er !orrespo(er6 a% t"po (e pa7"+eto espe!"#!a(o2
E to(os %os ra("eres se !os&%ta %a &t"%"/a!"' (e +a%%a t"po CB?2 (e A!+a2

".%.!.$. POLIETILENO BA)O RADIER
M"
8o)re &a !a+a (e area se !o%o!ar6 %6+"a (e po%"et"%eo gr&eso* (e espesor +4"+o 0*20 ++
!o tras%apes +4"+os (e L0 !+* !&)r"e(o per5e!ta+ete to(as %as s&per#!"es* s" rot&ras "
"+per5e!!"oes2
8o)re e% po%"et"%eo se 1ar6 e% ra("er (e 1or+"g'* retora(o 1@ !+ e %os )or(es2
E : Ba9o to(os %os ra("eres "ter"ores - 5&(a!"oes !os&%ta(as e e% pro-e!to2
8

".%.!.%. GRADAS ML
;or+"g' gra(o ;B10 J R 2F^ 100 RgX!+2K
Dos"#!a!"' +4"+a 240 Rg2 !e+2X +L2
Espesor (e% 1or+"g' ^ 10 !+2 +4"+o2
8o)re re%%eo esta)"%"/a(o - !o+pa!ta(o !o N0 ] (e C2B2R2 +4"+o se !o%o!ar6 !apa (e gra7a o
r"p"o %"+p"o (e 10 !+2 (e espesor !o+pa!ta(o* so)re %a !&a% se !o%o!ar6 e% 1or+"g'2
Depe("e(o (e %a ("5ere!"a (e a%t&ra ,&e se pro(&/!a etre e% "7e% (e terreo -Xo pa7"+etos
e.ter"ores* - e% N2P2T2 - !&a(o esta sea s&per"or a 1D2@ !+2* se !os&%ta e% Q+ero (e gra(as
e!esar"o para 5a!"%"tar e% a!!eso a %os re!"tos !oe!ta(os !o e% e.ter"or2
E: to(as %as gra(as (e a!!eso "("!a(as e p%aos2
".%.!.&. RAMPAS M"
;or+"g' gra(o ;B10 J R 2F^ 100 RgX!+2 K
Dos"#!a!"' +4"+a 2D0 Rg2 !e+2X +L2
Espesor +4"+o (e% 1or+"g' ^ 10 !+2 +4"+o2
La pe("ete +6."+a (e %a ra+pa ser6 (e 10 ] - a!1o +4"+o (e ?0!+2
8o)re re%%eo esta)"%"/a(o - !o+pa!ta(o !o N0 ] (e C2B2R2 +4"+o se !o%o!ar6 !apa (e gra7a o
r"p"o %"+p"o (e 10 !+2 (e espesor !o+pa!ta(o* so)re %a !&a% se !o%o!ar6 e% 1or+"g'2
Los para+etos %atera%es se !o5or+ar6 !o so)re!"+"etos (e 1or+"g' (e 1@ !+2 (e a!1o
aseta(os e !"+"etos !orr"(os (e 40 !+2 (e a!1o - 40 !+2 (e pro5&("(a( so)re re%%eo
esta)"%"/a(o - !o+pa!ta(o2
E: ra+pa (e a!!eso para +"&s76%"(os "("!a(as e p%aos2
".%." HORMIGONES ARMADOS
Mater"a%es2 Res"ste!"as - e9e!&!"' segQ or+as INN2 - (e a!&er(o a %as "("!a!"oes (e %os
p%aos (e estr&!t&ra 2
Ce+eto (e !a%"(a( - t"po espe!"a% o s&per"or 2
Los agrega(os p$treos (e)e so+eterse a %a apro)a!"' (e %a I2C2O2
8er6 e.etos (e +ater"as org6"!as* ar!"%%as o !&a%,&"er otro t"po (e "+p&re/as2
De a!&er(o a %a !at"(a( (e ar!"%%as e "+p&re/as ,&e !otega segQ res&%ta(o (e esa-es (e
%a)orator"o* %a I2C2O2 (eter+"ar6 %a pro!e(e!"a (e %a7ar%os 2
E% ta+a3o +6."+o (e% r"p"o ser6 segQ se "("!a e part"(a 22L2
E /oas (e ("54!"% !o%o!a!"' (e% 1or+"g' por !o!etra!"' (e ar+a(&ras* e% ta+a3o +6."+o
(e %os 6r"(os se %"+"tar6 a %a separa!"' %")re +4"+a (e e%%as2
E% ag&a a e+p%ear (e)e ser pota)%e2
E% 1or+"g' sera (e p%ata* po(r6 ser prepara(o e )etoera o preB+e/!%a(o !o %a a&tor"/a!"'
(e %a I2C2O2 !o &a so)re(os"s (e !e+eto etre & 10] - & 1@] para o)teer %as res"ste!"as
re,&er"(as2
No se preparar6 1or+"goes e !aso (e !o("!"oes !%"+ato%'g"!as a(7ersas* sa%7o
a&tor"/a!"' e.presa (e %a I2C2O2
No se per+"t"r6 %a 1or+"goa(&ra (es(e a%t&ra s&per"or a 12@0 +2 E !aso (e o ser pos")%e %o
ater"or* se to+ar6 pre!a&!"oes espe!"a%es para e7"tar %a ("sgrega!"' (e% 1or+"g' 2
Ua 7e/ !o%o!a(os* %os 1or+"goes se 7")rar6 !o & 7")ra(or (e "+ers"' a(e!&a(o 2
E% Cotrat"sta progra+ar6 %as 5aeas (e +o(o ta% ,&e se e7"te e %o pos")%e %as 9&tas (e
1or+"goa(o2 E !aso ,&e estas sea "e7"ta)%es se 1ar6 e a,&e%%as /oas (e +eor
so%"!"ta!"' estr&!t&ra% - (e a!&er(o !o "("!a!"oes (e% pro-e!to2
De)e (e9arse pre7"stas e e% 1or+"g' to(as %as pasa(as (e !a3er4as* t&)er4as - !&a%,&"er
e%e+eto e+)&t"(o (e a!%a9e* et!2 -a ,&e o se a&tor"/ar6 p"!a(os poster"ores 2
Los 1or+"goes se proteger6 (e %os !a+)"os )r&s!os (e te+perat&ra* e7apora!"' -
7")ra!"oes* espe!"a%+ete (&rate %os 14 pr"+eros (4as2 Las ra("eres se +ate(r6 )a9o ag&a
o se !&)r"r6 !o po%"et"%eo (&rate e% pro!eso (e !&ra(o 2
Coo (e A)ra+s :
E to(os %os !asos* %a o)ra ("spo(r6 (e & !oo (e A)ra+s !o e% ,&e se 1ar6 pr&e)as
5re!&etes (e !o+pa!"(a( - tra)a9a)"%"(a( (e% 1or+"g'2 Los aseta+"etos (e% !oo (e A)ra+s
re!o+e(a(os ser6:
C&(a!"oes ^ @B10 !+2
B V"gas* +&ros* p"%ares ^ @B F !+2
Esa-es - to+as (e +&estra (e 1or+"g':
Los 6r"(os !&+p%"r6 %as est"p&%a!"oes (e %a Nor+a N!1 1NL2
La !ert"#!a!"' (e% !&+p%"+"eto (e ("!1a Nor+a %a e5e!t&ar6 & La)orator"o O#!"a% a!epta(o
por %a I2C2O2
La !ert"#!a!"' (e !a%"(a( (e 6r"(os "!%&"r6 !o+o +4"+o* "5or+a!"' !orrespo("ete a:
B Hra&%o+etr4a2
B Des"(a( rea%* aparete - a)sor!"'2
B Cote"(o (e "+p&re/as org6"!as2
B Cote"(o (e ar!"%%a2
9

Los esa-os ater"ores se repet"r6 !a(a 12000 +L (e 6r"(os pro(&!"(os o s&+""stra(os* o
!&a(o se !a+)"e (e pro7ee(or2
Por !a(a e("#!"o se esa-ar6* a %o +eos* &a +&estra !o+p&estas (e L JtresK !&)os !a(a &a
por !a(a 20 +L e !aso (e a%)a3"%er4a re5or/a(a* - @0 +L e o)ras (e 1or+"g' ar+a(o o
5ra!!"' (e %os 1or+"goes (e !e+eto ,&e se 5a)r",&e e %a o)ra2 Ua (e %as +&estras (e)er6
esa-arse a %os DJs"eteK (4as - %as (os restates a %os 2F (4as2
E to(o !aso se esa-ar6* a %o +eos* &a +&estra !a(a 1@ (4as (e 5aea (e 1or+"goa(o e
!a(a &a (e %a etapas s"g&"etes :
B e %as 5&(a!"oes
B e %os p"%ares* +&ros - !a(eas2
B e %as 7"gas2
No o)state* se rea%"/ar6 &e7os esa-es !a(a 7e/ ,&e 1a-a !a+)"o (e %os agrega(os* (e%
!e+eto e+p%ea(o o (e% ag&a2
La e.tra!!"' (e +&estras para esa-es se 1ar6 !o+o se pres!r")e e %as or+as (e% I2N2N2
E% +&estreo %o 1ar6 t$!"!os (e %a)orator"os a&tor"/a(os - e prese!"a (e %a I2C2O2* ,&"e (e9ar6
!osta!"a es!r"ta e e% L")ro (e O)ra2
".%.".!. GRADO H,$0
De a!&er(o a %o "("!a(o e p%aos - espe!"#!a!"oes t$!"!as (e !6%!&%o (e estr&!t&ra2
Res"ste!"a - (os"#!a!"' "("!a(a e p%aos (e !6%!&%o (e estr&!t&ra2
E 5&(a!"oes (e 1or+"g' s" ar+ar* se per+"t"r6 1asta & 20] (e )o%' (esp%a/a(or (e 0*1@
!+2 (e ("6+etro +6."+o2
Los )o%oes (e)er6 !o%o!arse !o separa!"' (e 10 !+2 etre s4 - !o %os para+etos
e.ter"ores2
E: 8egQ "("!a!"' e p%aos (e estr&!t&ra2
Las 5&(a!"oes se (e)e "+per+ea)"%"/ar !o Igo% (eso (e 8IRA* o s"+"%ar2
E: (o(e %os "(",&e e% pro-e!tos (e !a%!&%o estr&!t&ra%2
E 5&(a!"oes (e 1or+"g' ar+a(o* se !os"(erar6 to(as %as "("!a!"oes se3a%a(as e
p%aos - %as presetes espe!"#!a!"oes t$!"!as2
E: 8e !ote+p%a e 5&(a!"oes2
".%.".!.!
FUNDACIONESM$
8egQ %o "("!a(o e p%aos (e !6%!&%o estr&!t&ra%
".%.".!." 'IGAS DE
FUNDACIONM$
8egQ %o "("!a(o e p%aos (e !6%!&%o estr&!t&ra%
".%.".!.$
SOBRECIMIENTOSM$
8egQ %o "("!a(o e p%aos (e !6%!&%o estr&!t&ra%
".%."." GRADO H,$0 EN EDIFICIO
E to(os %os e%e+etos se3a%a(os e p%ao (e estr&!t&raP se !os"(erar6 to(as %as "("!a!"oes
se3a%a(as e %os +"s+os - %as presetes espe!"#!a!"oes t$!"!as2
E: 8e !ote+p%a e so)re!"+"etos* p"%ares* +o!1etas* %osas* %osetas* - to(o e%e+eto
!os&%ta(o e p%aos (e estr&!t&ra2
E: so)re!"+"etos - +&rete e.ter"or2
E: para+etos e.ter"ores ,&e se "(",&e e p%aos (e 5a!1a(as se (e)e !os"(erar
ter+"a!"' a %a 7"sta J1or+"g' ar,&"te!t'"!oK
;ORMIHON AR=UITECTONICO
8e !os&%ta (etro (e %as o)ras +&ros* +o!1etas* %osetas - p"%ares !o 1or+"g' a %a 7"sta (e
a!&er(o a %o se3a%a(o e p%aos2 Estos e%e+etos (e)er6 !os&%tar e %a +a"p&%a!"' (e%
1or+"g'* "sta%a!"' (e +o%(a9e Je!o5ra(o %"soK* (es!"+)res - !&"(a(os espe!"a%es para
o)teer & per5e!to a!a)a(o (e %a s&per#!"e2
8e (e)er6 !os&%tar para e% +o%(a9e p%a!as (e +a(era o )"e +et6%"!as pre7"a+ete trata(os
!o %4,&"(os (es+o%(ates t"po 8"Sa5or+ +a(era* a(e+6s (e (e#"r segQ (eta%%e e p%aos %as
("+es"oes - e!&etros !o otros +ater"a%es2
E% 1or+"g' (e)er6 ser (epos"ta(o (e a!&er(o a %o ,&e "("!a %a NC12 - ser 7")ra(o
a(e!&a(a+ete para o pro(&!"r se("+eta!"' " "(os2 Ua 7e/ !o5e!!"oa(o e% +o%(a9e*
(epos"ta(o e% 1or+"g' - !&+p%"(o e% t"e+po para (es!"+)re JsegQ or+aK se pro!e(er6 a
(es!"+)rar2
".%.".".!
'IGASM$
8egQ %o "("!a(o e p%aos (e !6%!&%o estr&!t&ra%
".%."."."
PILARESM$
8egQ %o "("!a(o e p%aos (e !6%!&%o estr&!t&ra%
10

".%.".".$
MUROSM$
8egQ %o "("!a(o e p%aos (e !6%!&%o estr&!t&ra%
".%.".".%
LOSASM$
8egQ %o "("!a(o e p%aos (e !6%!&%o estr&!t&ra%
".%.".$. ARMADURAS DE ACERO
-G
8egQ se "(",&e e p%aos - espe!"#!a!"oes (e !6%!&%o (e estr&!t&ra ser6 (e% t"po ANLB42;
JCAP: ;;;;K
Ca%"(a( (e% a!ero - e9e!&!"' (e %as ar+a(&ras e estr"!ta !o!or(a!"a !o %os p%aos (e
estr&!t&ra - !o %as pres!r"p!"oes (e %as or+as INN !orrespo("etes2
Las ar+a(&ras ser6 7"sa(as pre7"a+ete por %a I2C2O2 ates (e 1or+"goar2
Po(r6 e+p%earse )arras (e a!ero 5a)r"!a(as e e% e.tra9ero* s"e+pre - !&a(o se !ert"#,&e ,&e
to(as s&s prop"e(a(es so "g&a%es o s&per"ores a %as (e% a!ero espe!"#!a(o2
E a!ero para 1or+"goes (e 0 F ++2 - +6s* ser6 !o resa%tes2
Los re!&)r"+"etos +4"+os !orrespo(er6 a %os "("!a(os e p%aos (e !a%!&%o (e estr&!t&ra -
espe!"#!a!"oes respe!t"7as2
Las ar+a(&ras (e p"%ares o +&ros se %e7atar6 (es(e 10 !+2 so)re e% se%%o (e %as 5&(a!"oes o
(es(e e% "7e% s&per"or (e !a(eas - 7"gas
E tras%apos - a!%a9es o "("!a(os (e)e !os"(erarse 40 ("6+etros +6s 10 !+2 !o+o +4"+o2
E !aso ,&e e% pro-e!to !os&%te a%)a3"%er4as* s&s e#erra(&ras (e re5&er/os se "!%&"r6 e %a
presete part"(a - se e9e!&tar6 segQ "("!a!"oes se3a%a(as e %a !orrespo("ete part"(a (e
a%)a3"%er4as2
E: (o(e !orrespo(a segQ p%aos (e estr&!t&ra2
".%.".%. ADITI'OS EN HORMIGONES
Los t"pos (e a("t"7os - s&s (os"#!a!"oes (e)e ser !o+pat")%es !o %as res"ste!"as re,&er"(as
para %os 1or+"goes - !o %a ap%"!a!"' (e p"t&ras - a!a)a(os (e ter+"a!"'2
".%.".%.! ADITI'O HIDROFUGO GL
A("t"7o 1"(r'5&go t"po 8IRA 1 o s"+"%ar2
E: 8o)re!"+"etos (e %a e("#!a!"'2
".%.".&. )UNTAS DE DILATACION
GL
Las 9&tas (e ("%ata!"' se 1ar6 !o po%"est"reo e.pa("(o (e% espesor segQ %a separa!"'
re,&er"(a2
8e (e9ar6 & per#% !aa% "7ert"(o a!%a(o e & so%o %a(o (e %a estr&!t&ra* !os"(era(o %as
tapas e!esar"as para &a a(e!&a(a ter+"a!"' (e %a 9&tas2
E: Do(e se (eter+"e segQ p%aos (e !6%!&%o (e estr&!t&ra - ar,&"te!t&ra2
".&. MOLDA)ES
E% t"po (e +o%(a9e a &t"%"/ar ser6 7"sa(o pre7"a+ete por %a I2C2O2 - ates (e 1or+"goar se
7er"#!ar6 "7e%es - p%o+os2
8& estr&!t&ra te(r6 #r+e/a ta% ,&e "+p"(a (e5or+a!"oes por e5e!tos (e 7a!"a(o (e% 1or+"g'
- s&s &"oes ser6 esta!as para e7"tar p$r("(as (e %e!1a(a (e !e+eto2
I!%&-e %a e9e!&!"' (e to(os %os a!!esor"os e!esar"os para %a &)"!a!"' (e !a3er4as* (&!tos*
a!%a9es & otros e%e+etos preBe+)&t"(os2
De)er6 ap%"!arse %4,&"(o (es+o%(ate* !&"(a(o ,&e s& t"po - !a%"(a( o a5e!te poster"or+ete a
%os est&!os - p"t&ras2
Co %a 7"sa!"' (e %a I2C2O2 po(r6 &t"%"/arse 7ar"as 7e!es & +"s+o +o%(a9e* pre7"a %"+p"e/a -
repara!"'2
La I2C2O2 po(r6 a&tor"/ar e% &so (e ta)%as o p%a!as !otra!1apa(as ,&e se e!&etre e )&eas
!o("!"oes* e e!a+"sa(o (e re7est"+"etos o !&)"ertas2
".&.! FUNDACIONES #
SOBRECIMIENTOS M"
8egQ p%aos estr&!t&ra%es - E2E2T2T2 (e !6%!&%o
".&.". MUROS,PILARES #
MACHONESM"
E: e to(os %os +o%(a9es* sa%7o %os "("!a(os %os e%e+etos !o ter+"a!"' a %a 7"sta !o+o
+&retes* %osetas - 1or+"goes ar,&"te!to"!os "("!a(os e e% pro-e!to2
P%a!1as !otra!1apa(as & otro s"ste+a ,&e propoga e% Cotrat"sta a !os"(era!"' (e %a I2C2O2
Po(r6 &sarse +o%(a9e +et6%"!o para o)teer 1or+"goes a %a 7"sta (e a!a)a(o %"so2
Los e!o5ra(os +et6%"!os para e7"tar %a a(1ere!"a (e 1or+"g' - aseg&rar e% a!a)a(o (e
s&per#!"e* (e)er6 re!&)r"rse !o a!e"tes espe!"a%es ,&e o pro(&/!a a%tera!"oes (e "g&a
espe!"e e e% 1or+"g' - !o%o!a(os s" e.!eso2
11

Las r&gos"(a(es - poros (e %os +o%(a9es +et6%"!os pro(&!"(os por %os pro!esos (e %"+p"e/a se
!orreg"r6 5rota(o %as 7e!es e!esar"as* &a so%&!"' %4,&"(a (e para#a - Serosee2
E para 1or+"g' a %a 7"sta Jar,&"te!t'"!osK* +a!1oes* p"%ares pre5a)r"!a(os - (o(e %o
"(",&e %os p%aos respe!t"7os2
".&.$. 'IGAS, CADENAS, DINTELES # ALFEI(ARES
M"
8egQ p%aos estr&!t&ra%es - E2E2T2T2 (e !6%!&%o
".&.%.
LOSASM"
8egQ p%aos estr&!t&ra%es - E2E2T2T2 (e !6%!&%o
".&.&.ESCALERAS
M"
8egQ p%aos estr&!t&ra%es - E2E2T2T2 (e !6%!&%o
".6.
ALBA.ILERIAS
8&s +ater"a%es - 5or+a (e e9e!&!"' se reg"r6 segQ %as or+as "("!a(as e e% Ma&a% para %a
Costr&!!"' - D"se3o (e E("#!"os (e A%)a3"%er4a Ar+a(a (e B%o,&es (e Ce+eto - La(r"%%os
Cer6+"!os* (e %a D"re!!"' (e Ar,&"te!t&ra M2O2P2
8e to+ar6 to(as %as pre!a&!"oes e !&ato a 1&+e(e!"+"eto ates - (esp&$s (e s&
e9e!&!"' - e !&ato a "7e%a!"' - ap%o+a(os2
Los es!at"%%oes ser6 pare9os - %as 9&t&ras tota%+ete re%%eas2
Las &"oes (e a%)a3"%er4as !o %os p"%ares o +&ros (e 1or+"g' ar+a(o se e9e!&tar6 !o
e(eta(os* (e %og"t&( !o+pre("(a etre D - 1@ !+2 (e 1"%a(a por +e("o2
Las ("5ere!"as ,&e se pro(&/!a !o %os p%o+os te'r"!os (e %os p"%ares ,&e e+ar!a %a
a%)a3"%er4a se sa%7ar6 s'%o !o 1or+"g' - e 5or+a !o+part"(a e a+)os e.tre+os2
C&a(o se trate (e &"oes (e a%)a3"%er4as a %a 7"sta !o p"%ares (e 1or+"g' o )"e (e e%a!es
!o p"%ares (e a!ero* se e9e!&tar6 !o tra)as (e a!ero2
Los +orteros se e9e!&tar6 segQ %as or+as "("!a(as e e% Ma&a% 2 8er6 (e t"po gr&eso*
p%6st"!o2
La +e/!%a se !o%o!ar6 ates (e ?0 +"&tos (es(e s& prepara!"'2
E% +ortero (e 9&ta se preparar6 !o ag&a pota)%e* %"+p"a 2
La area (e)er6 estar %"+p"a* e.eta (e +ater"as org6"!as - sa%esP se a!eptar6 1asta &
+6."+o (e @] (e ar!"%%a P (e)er6 ser (&raP (e gra&%o+etr4a !o5or+e a or+as2
8e per+"t"r6 &sar !a% 1"(r6&%"!a - apaga(a e +orteros (e 9&taP !&a(o se &se (e)e 1a!erse e
5or+a a("!"oa% a% !e+eto - e "gQ !aso s&st"t&"r%o2
La !at"(a( (e !a% o (e)e ser s&per"or a% 2@] (e% !ote"(o (e !e+eto +e("(o e 7o%&+e2
E% +ortero (e 9&ta ser6 (e (os"#!a!"':
B !e+eto: area ^ 1: L o )"e*
B !e+eto: !a%: area ^ 1: 1X2 : 42
Los atepe!1os %%e7ar6 !1or"/os (e 1or+"g' ar+a(o (e 10 !+2 (e a%t&ra* !o 2 Ce 10 ++2
e+potra(os N0 !+2 o so%(a(os a %os e%e+etos estr&!t&ra%es !o%"(ates* - !o tra)as Ce N
++2 a 20 !+2
Los e%e+etos (e 1or+"g' - a!ero se 1ar6 segQ %as espe!"#!a!"oes "("!a(as para %os
1or+"goes ar+a(os2
".6.!. DE LADRILLO CERAMICO PRENSADO
La(r"%%o !er6+"!o presa(o a +6,&"a (e Pr"!esa* Cer6+"!o 8at"ago* o s"+"%ar2 Pro!e(e!"a -
!a%"(a( !ert"#!a(a* pre7"a apro)a!"' (e %a I2C2O2
".6.!.!. DE !% CM M"
La(r"%%o T"t6 (e 2? . 14 . D*1 !+2
E: M&ros per"+etra%es e "ter"ores* atepe!1os - e geera% (o(e se "(",&e e p%aos (e
!a%!&%o (e estr&!t&ra2
".6.!." DE 7,! CM.
M"
E %a(r"%%o t"po ;&e!o Ta)"!o% (e Pr"!esa !o !aras estr"a(as o e,&"7a%ete2
Co%o!a(os e pa(erete 5or+a(o ta)",&es (e a%)a3"%er4as (e D*1 !+2 (e espesor2
Los e!&etros !o e%e+etos 7ert"!a%es (e 1or+"g' !os&%ta p"%ar (e F.1@ !+2 "("!a(o* e%
,&e ser6 so%"(ar"o !o e% e%e+eto (e 1or+"g'* para %o !&a% (e)e !os&%tarse preBe+)&t"(as
tra)as (e CE N ++2 a 2@ !+2 ,&e a+arre %as ar+a(&ras respe!t"7as2
8a%7o otra "("!a!"' e p%aos* %as pa(eretas so)re ra("eres se %e7atar6 so)re & re5&er/o
a("!"oa% (e% ra("er* !os"stete e & a&+eto (e s& espesor a L0 !+2* e & a!1o (e L0 !+2 a
%o %argo (e% e9e (e %a pa(ereta2 8e ar+ar6 !o es!a%er"%%a (e 2 5e F ++2 - estr")os 5e N ++2
a 2@ !+2
E: C&)4!&%os (e (&!1a !o &a a%t&ra (eter+"a(a e p%aos (e ar,&"te!t&ra
E: Ta)",&er4a ("7"sor"a (e re!"tos "ter"ores 1a!"a /oas 1Q+e(as !o+o )a3os* (&!1as* !o!"a
- e geera% (o(e se "(",&e e p%aos (e !6%!&%o (e estr&!t&ra2
12

".7. ESTRUCTURAS DE ACERO
E a!ero estr&!t&ra% A LDB24 E82
8e e+p%ear6 e%e+etos !o %og"t&( +4"+a (e 4 +2
Peros (e a!%a9es e a!ero A42B2L2
Los e%e+etos estr&!t&ra%es ser6 re7"sa(os e +aestra/a por %a I2C2O2 para s& 7"sto )&eo
ates (e e7"ar%os a o)ra2
C&a(o se trata (e e%e+etos repet"t"7os* se (e)er6 e9e!&tar &o (e +o(e%o - s'%o (esp&$s (e
!otar !o e% 7"sto )&eo (e %a I2C2O2 e +aestra/a* se pro!e(er6 a %a e9e!&!"' (e% resto2
Las p"e/as (e %a estr&!t&ra (e)er6 %"+p"arse +et"!&%osa+ete ates (e% +ota9e* 1asta o)teer
s&per#!"es (e )r"%%o +et6%"!o +e("ate s"ste+as +e!6"!os (e es!o)"%%a(o o area(o !o+er!"a%2
8& trata+"eto (e prote!!"' s&per#!"a% se rea%"/ar6 ap%"!a(o at"!orros"7o - p"t&ra (e
ter+"a!"' t"po es+a%te (e a!&er(o a %o "("!a(o e 4te+ p"t&ra* para !a(a !aso2
Los p&tos so%(a(os e o)ra - %as partes ,&e se 1a-a es&!"a(o o estropea(o (&rate e%
trasporte - e% +ota9e se %"+p"ar6 - rep"tar6 !o %a +"s+a p"t&ra at"!orros"7a2
Ates (e pro!e(er a %a ap%"!a!"' (e %a p"t&ra (e ter+"a!"' (e)er6 "spe!!"oarse to(a %a
estr&!t&ra - ser apro)a(a por %a I2C2O2
Las &"oes so%(a(as se 1ar6 !o !or(' !ot"&o* sa%7o "("!a!"' espe!"a%* - peetra!"'
!o+p%eta2 La ("+es"' o+"a% ser6 "g&a% a% espesor +eor (e %as p%a!1as a &"r2
Las &"oes so%(a(as (e)er6 ser !apa!es (e res"st"r %a tra!!"' +6."+a !a%!&%a(a e )ase a %a
se!!"' (e %a )arra +eor e+pa%+a(a2
Los e+pa%+es (e e%e+etos 5or+a(os por p%a!1as* )arras o per#%es se e9e!&tar6 !o
so%(a(&ras (e tope - se agregar6 a(e+6s* p"e/as (e tras%apo so%(a(as ,&e tras+"ta %os
es5&er/os por !"/a%%e2
To(as %as so%(a(&ras ser6 rea%"/a(as por so%(a(ores espe!"a%"/a(os - (e)"(a+ete !a%"#!a(os
e %as !&atro pos"!"oes2
8e !os&%ta to(os %os a!%a9es* per5e!ta+ete &)"!a(os* !o estr&!t&ras (e 1or+"g'*
a%)a3"%er4as o +a(era* para+etos* !&)"ertas* et!2
".7.!. ESTRUCTURA DE TABIQUE MURO CORTINA
M"
Estr&!t&ra !o+p&esta por e%e+etos per#% t&)&%ar +et6%"!o (e 100.100.L++2 D"+es"oes -
&)"!a!"' (e a!&er(o a p%aos (e !a%!&%o (e estr&!t&ra2
E: estr&!t&ra per"+etra% e.ter"or LO p"so (e %a a+p%"a!"'2
".7.". ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
-G
Estr&!t&ra !o+p&esta por per#% t&)&%ar (e ("+es"oes - espesor (e a!&er(o a p%aos (e
!a%!&%o (e estr&!t&ra2
E: to(a %a te!1&+)re2
".7.$. ESTRUCTURA DE ESCALERA
-G
Ver 8egQ p%aos (e !6%!&%o
".7.% TABIQUES PERFILES GAL'ANI(ADOS
M"
8e !os&%ta %os ta)",&es ("7"sor"os (e espa!"os e per#%er4a +et6%"!a ga%7a"/a(a t"po +eta%!o+
e se!!"oes (e so%era ?1 - +otates (e ?0
E: to(os %os ta)",&es e ,&e o se espe!"#,&e !o otra estr&!t&ra2
".*. ENCAMISADOS
".*.!. DE PLACAS
".*.!.!. OSB DE !&,! MM M"
P%a!1as !otra!1apa(as (e 1@*1 ++2 (e espesor t"po O282B2 (e +ar!a L&"s"aa Pa!"#! o
e,&"7a%ete2
No po(r6 &t"%"/arse p%a!1as (e %os +o%(a9es &t"%"/a(as2
E: so)re %a estr&!t&ra (e te!1&+)re - para+etos /oa so)reta)",&es2
".9 BARRERAS HIDRICAS
".9.! FIELTRO ASFALTICO
M"
L6+"as (e #e%tro as56%t"!o (e 1@ %")ras p&esto !o tras%apos +4"+os (e 10 !+2 C"9a(os a%
eta)%a(o !o !or!1etes +et6%"!os* grapas o ta!1&e%a2
E: Ba9o so%eras (e ta)",&es per"+etra%es e "ter"ores ,&e se apo-a e e%e+etos (e
1or+"g'* !o a!1o s&#!"ete para retorar%o so)re %as !aras %atera%es (e %os ta)",&es2
E: To(as %as s&per#!"es (e %os para+etos e.ter"ores (e +a(era* Jta)",&es - so)reta)",&esK2
E: Las s&per#!"es (e %os e!a+"sa(os (e !&)"erta !&)r"e(o !&+)reras - para+etos 7ert"!a%es
re7est"(os !o t"g%a(o* - a,&e%%os ,&e o est$ espe!"#!a(os !o otro +ater"a%2
".!0 CUBIERTAS
".!0.! PANEL A" M"
13

P%a!1as per#% AB2 A"!A%&+ preBp"ta(o (e Istapae%* (e 0*@ ++2 (e espesor* e %argos
!ot"&os s" &"oes 1or"/ota%es2
C"9a!"' !o ga!1o 7"ra(o ga%7a"/a(o - tor"%%os so)re e!a+"sa(os* segQ "str&!!"oes (e%
5a)r"!ate* (e)"e(o garat"/ar %a per5e!ta s&9e!"' e "+per+ea)"%"/a!"'2
8e 1ar6 (o)%e!es e )or(es "5er"ores - s&per"ores (e %as p%a!1as2
E : To(as %as !&)"ertas a e.!ep!"' (e %a /oa (e )o(ega - gr&po e%e!tr'geo2
".!0." LOSA IMPERMEABILI(ADA
M"
8e espe!"#!a e %os p%aos (e !&)"erta - (e estr&!t&ra* (e)"e(o garat"/ar %a per5e!ta
"+per+ea)"%"/a!"'2
E : La /oa (e )o(ega - gr&po e%e!tr'geo2
".!! HO)ALATERIAS
A(e+6s (e %as 1o9a%ater4as "("!a(as a !ot"&a!"'* (e)e !os&%tarse to(os %os e%e+etos (e
1o9a%ater4as - se%%a(os ,&e sea e!esar"os para %a per5e!ta "+per+ea)"%"/a!"'2 To(as %as
&"oes (e p%a!1as (e)e 1a!erse !o se%%ates a(e!&a(os* so%(a(os - re+a!1es Pop
esta!os* e e% !aso (e% a!ero ga%7a"/a(o para %as !aa%es (e)er6 ser p"ta(o !o at"!orros"7o
por s&s (os !aras2
La preseta!"' (e %as 1o9a%ater4as ser6 espe!"a%+ete !&"(a(osa e s&s a%"ea!"oes* re+ates -
&"oes2
".!!.! DE (INCALUM PREPINTADO
E p%a!1a (e A"!A%&+ preBp"ta(o a% 1oro +ar!a Istapae%* o e,&"7a%ete (e 0*@ ++2 (e
espesor2
E% +ae9o - %a !o%o!a!"' se e9e!&tar6 (e a!&er(o a "str&!!"oes (e% 5a)r"!ate - a %as
"("!a!"oes espe!"a%es (e !a(a !aso2
8'%o se &sar6 se%%ates t"po 8"SaTe. (e 8"Sa para este t"po (e p%a!1asP %as &"oes ser6 !o
re+a!1es Pop !o%o!a(os pre7"a ap%"!a!"' (e% se%%ate2
8e !os&%ta p"t&ra P%ast"so% e pae%es (e 1o9a%ater4a para e% trata+"eto prep"ta(o2 Las
p%a!1as (e)er6 !ote+p%ar &a ap%"!a!"' (e 100 +"!ras por a+)as !aras2 A("!"oa% a esto se
ap%"!ar6 se%%a(or 7"4%"!o "!o%oro +ar!a 81er_" Z"%%"a+s !'("go V01D2T "!o%oro a to(os %os
)or(es !orta(os e o)ra* a +o(o (e prote!!"' a %a !orros"'2 E to(o se 1ar6 segQ %as
re!o+e(a!"oes (e% 5a)r"!ate2
E: To(a %a !&)"erta2
".!!.!.! CANALES ML
To(as %as !aa%es (e% pro-e!to ser6 es!o("(as !o+o se "("!a e %os p%aos (e !&)"erta -
es!at"%%oes2 Desarro%%o +4"+o (e @0 !+* ("se3o segQ (eta%%e espe!"a%2 8er6 e p%a!1as (e
A"!A%&+ re+a!1a(o - se%%a(o e to(as %as &"oes2
8e (ar6 %as pe("etes a(e!&a(as para e7"tar e% e+po/a+"eto2
I!%&-e 5orro a("!"oa% (e 10 !+2 (e (esarro%%o !&)r"e(o e% e!&etro !o %a !&)"erta2
E : To(a %a per"5er"a (e% e("#!"o* para re!")"r e% ag&a (e %%&7"a (e %os 5a%(oes (e !&)"erta2
".!!.!." BA)ADAS ML
D"+es"' 10.10 !+2 T"po est6(ar (e p%a!1a prep"ta(a (e A"!A%&+ o s"+"%ar2
A)ra/a(eras !o+p&estas (e 5e p%2 L0 . L ++2 ga%7a"/a(as e !a%"ete2 8e !o%o!ar6 a
("sta!"as o +a-ores (e 1220 +2
E: 8egQ se "("!a e p%ata (e !&)"erta !o+o )2a2%%2
".!!.!.$. FORRO ENCUENTRO DE CUBIERTA , MURO
".!!.!.$.! FORROS MEDIANEROS
ML
8e te(r6 ,&e !os"(erar 5orros (e e!&etro etre %a !&)"erta* e% +&ro +e("aero a(osa(os
t"po !orta5&ego - %as e("#!a!"oes e."stetes (e %os 7e!"os* (o(e %a so%&!"' (e esto se 7era
e terreo segQ %a e("#!a!"' ,&e !a(a 7e!"o tega a(osa(a a% +e("aero* garat"/a(o &a
e.!e%ete so%&!"' (e +o(o ,&e o e."sta a 5&t&ro "gQ "!o7e"etes por #%tra!"oes (e
ag&a e %as e("#!a!"oes a(osa(as2
".!!.!.$." FORROS E+ISTENTE
ML
8e !os"(erara 5orros (e e!&etro* segQ p%ao* garat"/a(o &a e.!e%ete so%&!"' (e +o(o
,&e o e."sta a 5&t&ro "gQ "!o7e"etes por #%tra!"oes (e ag&a e %as e("#!a!"oes2
".!!.!.$.$. FORROS 'OLUMEN "/0 PISO CON PABELLON E+ISTENTE
ML
8e !os"(erara 5orros segQ p%ao* garat"/a(o &a e.!e%ete so%&!"' (e +o(o ,&e o
e."sta a 5&t&ro "gQ "!o7e"ete por #%tra!"oes (e ag&a e %as e("#!a!"oes2
".!!.!.% FORRO SUPERIOR DE CUBIERTA
ML
Desarro%%o segQ (eta%%e2
14

E: C&)"erta e!&etro s&per"or (e %as (os ag&as (e !&)"erta2
".!!.!.& FORRO BOTAGUA
ML
Desarro%%o segQ (eta%%e2 Co re+ate !ortagotera2
E: L4eas (e !a+)"o (e +ater"a% (e 5a!1a(as* e e!&etros (e e(o%a(os (e 7etaas* e
e!&etro (e !&)"ertas !o para+etos 7ert"!a%es* e !&+)reras* e 5orros (e +&ros* et!2
".!!.!.6 SALIDA DE 'ENTILACIONES
N
8a%"(as (e 7et"%a!"' so)re %a !&)"erta* !o (&!tos - so+)reretes !"%4(r"!os per5e!ta+ete
a#a/a(os - se%%a(os2
E: (o(e se "(",&es e p%aos (e !&)"erta2
$. TERMINACIONES
Tato e e.ter"ores !o+o "ter"ores (e %os e("#!"os* %a I2C2O2 e."g"r6 &a a(e!&a(a ter+"a!"' e
%os e!&etros (e %as ("7ersas s&per#!"es: +&ros !o +&ros* !"e%os !o +&ros* +&ros !o
pa7"+etoP 9&tas por !a+)"o (e +ater"a%es* o por !ortes e & +"s+o +ater"a%* 9&tas (e
("%ata!"'* et!2
E% Cotrat"sta (e)er6 !os&%tar %as a(e!&a(as !&)re9&tas* !or"sas* p"%ares* 9&,&"%%os* et!2 para
s&)saar %os (e5e!tos* a&,&e o e."sta & (eta%%e espe!4#!o e e% pro-e!to2
$.!. AISLACIONES ACUSTICA, TERMICAS E HIDRICAS
E% +ater"a% a"s%ate se !o%o!ar6 segQ %as "str&!!"oes (e% 5a)r"!ate* %a !o)ert&ra (e)er6 ser
!o+p%eta - e% +ater"a% (e)er6 estar e per5e!tas !o("!"oes2
$.!.!. DE LANA DE 'IDRIO &0 11
A"s%ate t$r+"!o t"po %aa (e 7"(r"o A"s%ag%ass o e,&"7a%ete
8er6 (e @0 ++2 (e espesor - L@ RgX+L (e pape% 2 !aras2
8e (e)er6 !o%o!ar e !apas !ot"&as* s" &"oes etre +&ro E !"e%o B +&ro* para e7"tar e%
p&ete t$r+"!o2
E to(o se 1ar6 (e a!&er(o a (eta%%es - es!at"%%oes (e ar,&"te!t&ra2

$.!.!.!. EN TABIQUES
M"
8er6 (os p%a!1as (e @0 ++2 !X& & tota% (e 100 ++2 (e espesor2
E: To(os %os ta)",&es "ter"ores a +o(o (e )arrera ter+oBa!Qst"!a
$.!.!.". EN CIELOS M"
8er6 !os&%ta(o 4 p%a!1as (e @0 ++2 !X& so)rep&estas o)te"e(o & espesor tota% (e
200++2
Etre e7"ga(o (e te!1&+)re se (esp%egar6 &a +a%%a A!+a para a14 poer %as %a+"as (e
a"s%ate !&+p%"e(o !o %a e."ge!"a t$r+"!a (e% pro-e!to2
E: To(as %as !&)"ertas a e.!ep!"' (e %a %osa "+per+ea)"%"/a(a2
$.!.". POLIESTIRENO E+PANDIDO ALTA DENSIDAD
$.!.".!. EN RADIER
M"
8er6 (e D0++2 (e espesor (e a%ta (es"(a( (e L0Rg2X+L !ot"&o2
E: e to(os %os ra("er (e pr"+er p"so * a e.!ep!"' (e /oa )o(egas2
$.!.".". EN SOBRELOSA 2FRAN)AS !000+!00+!03
M"
8er6 (e 10 ++2 (e espesor (e a%ta (es"(a( (e L0Rg2X+L !ot"&o2
E to(o se 1ar6 (e a!&er(o a %o se3a%a(o e pro-e!to (e !%"+at"/a!"'2
E: e to(os %os per4+etros (e re!"tos "ter"ores se !os&%ta 5ra9a para !oteer s"ste+a (e
p"so ra("ate2
$.!.".$. EN SOBRELOSA 2SISTEMA DE PISO RADIANTE3
M"
8er6 (e 40 ++2 (e espesor (e a%ta (es"(a( (e L0Rg2X+L !ot"&o2
E to(o se 1ar6 (e a!&er(o a %o se3a%a(o e pro-e!to (e !%"+at"/a!"'2
E: e to(os %os p"sos (e re!"tos "ter"ores se !os&%ta 5ra9a para !oteer s"ste+a (e p"so
ra("ate2
E 2O - LO p"so2
$.!.$. IMPERMEABILI(ANTE DE SUPERFICIE
$.!.$.! IMPERMEABILI(ANTE TIPO IGOL
M"
P"t&ra as56%t"!a !o%or egro %4ea Igo% (e +ar!a 8"Sa2
8e !os&%ta 2 +aos (e Igo% Pr"+er E - %&ego 2 +aos (e Igo% Deso2
Para %a ap%"!a!"' - prepara!"' (e s&per#!"e se seg&"r6 %as "str&!!"oes (e% 5a)r"!ate2
15

E: +&ros (e ;2A2 9ar("eras - so)re!"+"etos ,&e se e!&etre )a9o o 9&to e% "7e% (e terreo
at&ra%2
$.!.$." SI-ATOP !07 SEAL
M"
P"t&ra a )ase (e !e+eto +ar!a 8"Sa2
8e !os&%ta 2 +aos so)re s&per#!"e %"+p"a2 8& ap%"!a!"' se 1ar6 (e a!&er(o a %o "("!a(o por
e% 5a)r"!ate2 De to(os +o(os se ap%"!ar6 e to(a %a s&per#!"e* retora(o e %os +&ros
per"+etra%es 1asta L0 !+2
E: %osas* )a9o pa7"+eto (e re!"tos 1Q+e(os* 7a%e (e!"r ser7"!"os 1"g"$"!os - (&!1as (e% 2O -
LO p"so2
$.". RE'ESTIMIENTOS MUROS E+TERIORES
NOTA HENERAL: 8e espe!"#!a %os s"g&"etes e%e+etos (e re7est"+"eto - a"s%ates (e %os +&ros
per"+etra%es (e% e("#!"o para e% !&+p%"+"eto (e% art4!&%o 421210 so)re %a reg%a+eta!"' t$r+"!a
(e %a Or(ea/a Heera% (e Ur)a"s+o - Costr&!!"'2
$.".!. DE FIBRO CEMENTO
$.".!.!. DE TABLAS *MM
M"
8er6 T"g%a(o A+er"!ao NORT;ZAY o s"+"%ar (e F++ (e espesor2
8o)re estr&!t&ra (e so)reta)",&e se a#a/ar6 a estr&!t&ra )ase se3a%a(a e "te+ L222122
8e !os&%ta to(os %os a!!esor"os (e &"oes - 5orros e!esar"os para %a !orre!ta e9e!&!"'2
T"po (e ta)%a a &sar: Te.t&ra A%er!e (e 1? +s segQ se "(",&e e e%e7a!"oes
Corros - a!!esor"os: a!ero rep"ta(o2
Ter+"a!"': De a!&er(o a %o ,&e se "(",&e e 4te+ UP"t&rasV2
Etre %a "sta%a!"' so)re estr&!t&ra (e +&ros se !os&%ta s&per#!"es ap%o+a(as (e9a(o &
e!&etro per5e!to - s" e7"(e!"ar 9&tas2 De to(os +o(os e to(o se 1ar6 (e a!&er(o a (eta%%e
e p%aos (e ar,&"te!t&ra2
E: To(os %os para+etos 7ert"!a%es e.ter"ores sa%7o %os ,&e se "("!a !o otra ter+"a!"'
(o(e se "(",&e e p%ao (e ar,&"te!t&ra
$.".!." PERFILERIA GAL'ANI(ADA, PLACA OSB # MEMBRANA HIDROFUGA
M"
8e !os"(erara para %a "sta%a!"' (e %as ta)%as NORT;ZAY %a s"g&"ete !apa so)re e% po%"est"reo
(e 100 ++* per#%er4a (e +eta%!o #9a(a !o s"ste+a (e peros (e a!%a9e e+potra(os a% +&ro -
pres"oa(o !o t&er!a - go%"%%as (e pres"'* p%a!as (e O8B (e 1@*1 ++ - +e+)raa 1"(r'5&ga2
Los p"e e%e+etos 7ert"!a%es "r6 !a(a N0 !+2 (e ("sta!"a - %a +e+)raa 1"(r'5&ga ser6 (e% t"po
T-7eS o e,&"7a%ete t$!"!o2
E: per4+etro e.ter"or (e% e("#!"o2 I("!a(o e e%e7a!"oes2
$."." SITEMA DE RE'ESTIMIENTO # AISLACION EIFS
M"
8e !os"(erara este re7est"+"eto - a"s%a!"' e %a parte e.ter"or (e %os +&ros per"+etra%es !o
p%a!1a (e po%"est"reo e.pa("(o (e 100++ segQ (eta%%es (e es!at"%%'2
8e a(9&ta e e% Ae.o 1 %a "5or+a!"' t$!"!a (e% "te+2
E: per4+etro e.ter"or (e% e("#!"o* sa%7o (o(e se !os&%te ter+"a!"' (e t"g%a(o (e
C")ro!e+eto2
$.".$. DE MORTERO DE CEMENTO
Mortero t"po or+a%* (os"#!a!"' !e+eto: area ^ 1:L e 7o%&+e* para %a !apa (e a(1ere!"a
- ter+"a!"'2
Espesor (e% +ortero ^ 20 B 2@ ++2
8e to+ar6 to(as %as pre!a&!"oes para %a !orre!ta e9e!&!"'* !o%o!a!"' - !&ra(o (e %os
est&!os* !o%o!a(o espe!"a% ate!"' a% p&tero* para %a a(1ere!"a (e% +ortero e %os +&ros (e
1or+"g'* e e% !&a% se (e)"era !os"(erar !o+o +4"+o 100 (es!or!1es por +22
$.".$.!. GRANO PERDIDO
M"
E: so)re!"+"etos - para+etos e.ter"ores (e 1or+"g' sa%7o ,&e o se !os&%te !o otro
a!a)a(o2
E: To(os %os para+etos (e a%)a3"%er4a re5or/a(a - e geera% (o(e se "(",&e e p%aos (e
ar,&"te!t&ra2
$.".$.". CANTERIAS
ML
8e !os&%ta !ater4as ("sp&estas e 5or+a 1or"/ota% (e L0.10 ++2
E: To(os %os para+etos est&!a(os "("!a(os e p%aos (e ar,&"te!t&ra2
$.".$.$. ADITI'O HIDROFUGO
GL
16

Los t"pos (e a("t"7os - s&s (os"#!a!"oes (e)e ser !o+pat")%es !o %a ap%"!a!"' (e p"t&ras -
a!a)a(os (e ter+"a!"'2
A("t"7o 1"(r'5&go t"po 8IRA 1* (e Ca7e o s"+"%ar2 8& propor!"' ser6 ("%&"(a e e% ag&a (e
a+asa(o (e% +ortero e propor!"oes +4"+as (e 1:1L J1 por!"' (e a("t"7o por 1L (e ag&aK
E: To(os %os est&!os e para+etos e.ter"ores a %a 7"sta2
$.$. RE'ESTIMIENTOS MUROS INTERIORES
$.$.!. DE MORTERO DE CEMENTO
Mortero t"po or+a%* (os"#!a!"' !e+eto: area ^ 1:L e 7o%&+e* para %a !apa (e a(1ere!"a
- ter+"a!"'2
Espesor (e% +ortero ^ 20 B 2@ ++2
8e to+ar6 to(as %as pre!a&!"oes para %a !orre!ta e9e!&!"'* !o%o!a!"' - !&ra(o (e %os
est&!os2
$.$.!.!. GRANO PERDIDO
M"
Ter+"a!"' a grao per("(o !o ar"stas re(o(ea(as* para re!")"r p"t&ra 2
E: To(os %os para+etos (e a%)a3"%er4a & 1or+"g'* 7"gas* p"%ares "ter"ores* e.!epto %os
"("!a(os !o otro re7est"+"eto2
E: to(os %os +&ros segQ %o "("!a(o e p%aos (e (eta%%es* sa%7o %os "("!a(os !o otra
ter+"a!"'2
$.$.!.". PEINADO M"
Ter+"a!"' pe"a(a para re!")"r re!&)r"+"eto (e !er6+"!a2
E: %os para+etos (e a%)a3"%er4a - 1or+"g'* !o re7est"+"eto (e !er6+"!a2
Ba3os - e geera% (o(e se !os&%te re7est"+"eto #a% !o !er6+"!a2
$.$.!.$ CANTERIA ML
8e !os&%ta !ater4as (e 10.1@ ++2 e %os pa3os est&!a(os a grao per("(o2 8e !os&%ta
%4eas 1or"/ota%es (e a!&er(o a %o "("!a(o e p%aos
E: /oa !"r!&%a!"' - se!tor (e a!og"(a2
$.$.". DE CERAMICO
M"
Cor("%%era o s"+"%ar !a%"(a(2
8e &sar6 pro(&!tos 5a)r"!a(os !o pastas (e ar!"%%as %"+p"as* ,&e per+"ta & )&e a!a)a(o -
& a%to gra(o (e "+per+ea)"%"(a(2
8e !o%o!ar6 so)re s&per#!"es re7o!a(as - pe"a(as* !o+o a(1es"7o se e+p%ear6 pastas
ap%"!a(as !o esp6t&%as a ra/' (e 2*@ Rg2X+22 repart"(as etre %a s&per#!"e re7o!a(a - e%
re7erso (e %a p"e/a !er6+"!a2
No se a!eptar6 )o%soes (e a"re* " pa%+etas s&e%tas* tr"/a(as o !o !&a%,&"er "+per5e!!"'2
8e !o%o!ar6 segQ re!o+e(a!"' (e% 5a)r"!ate2 Las 9&tas se 5rag&ar6 - se re+atar6 %os
)or(es2
D"+es"' (e pa%+eta !er6+"!a (e: 2@WLL !+2
A%t&ra: (e a!&er(o a %o "("!a(o e p%aos (e (eta%%es
Co%or: segQ !art"%%a (e !o%ores
E: ser7"!"os 1"g"$"!os e geera%2
$.$.$ PIEDRA 'OLC4NICA
M"
8e !os&%ta re7est"+"eto (e +ag+a so%"("#!a(a grosor (e @ !+2 apro.2 La ("+es"' (e%
e%e+eto ser6 (e 021@ +2 apro.2 por &"(a(2
Co+o pro7ee(or re5ere!"a% se se3a%a P"e(ras P&!o o e% pro7ee(or ,&e e% !otrat"sta se3a%e*
pre7"o etrega (e +&estras para e% VOB[ (e parte (e %a I2C2O2 - e% +a(ate2
E: A'!a%o (e p"e(ra 7o%!6"!a e to(as %as e%e7a!"oes "("!a(as2
$.$.%. DE PLACAS
$.$.%.! MELAMINA COLOR
M"
8e !os&%ta p%a!1a (e +a(era ag%o+era(a Me%a+""/a(a !o%or* (e ? ++2 (e espesor2
8e #9ar6 !o pega+eto (o)%e !ota!to* t"po agore. o e,&"7a%ete so)re p%a!1a (e MDC* t"po
Tr&p6 o e,&"7a%ete (e ?++2 (e espesor2
E: to(os %os para+etos (e ta)",&es "("!a(os e p%aos2
$.$.%." MADERA ENCHAPADA
M"
8e !os&%ta P%a!1a e!1apa(a (e +a(era ag%o+era(a (e 1@ ++2
8er6 e Ra&%4 !o ter+"a!"' )ar"/a(a (e a!&er(o a part"(a !orrespo("ete2
E: E atepe!1os (e ta)",&es 7"(r"a(os "ter"ores "("!a(os e p%aos - (eta%%e (e p&ertas -
7etaas2
$.$.& PLANCHA DE #ESO CARTON
17

$.$.&.! 'OLCANITA !& MM ESTANDAR
M"
P%a!1as (e -eso !art' est6(ar !o )or(e re)a9a(o para %a !orre!ta ter+"a!"' etre %as
&"oes (e p%a!1as
E: re7est"+"etos (e ta)",&es (e +eta%!o - !"e%os (o(e se "(",&e2
$.$.&." 'OLCANITA !& MM RH
M"
P%a!1as (e -eso !art' R; para %as /oas 1Q+e(as
E: re7est"+"etos (e ta)",&es (e +eta%!o ,&e (a 1a!"a /oas 1Q+e(as2
$.%. CIELOS INTERIORES # E+TERIORES
$.%.!. DE #ESO CARTON
P%a!1as (e -eso !art' Na!"oa% !o )or(e re)a9a(o ter+"a(as !o 9&ta "7"s")%e2
Las p%a!1as se !o%o!ar6 tras%apa(as para o pro(&!"r &"oes e !r&/ 2
E!"ta(o perpe("!&%ar a %as estr&!t&ra (e te!1&+)re* (e p"o (e 2` . 2`* !o separa!"' segQ
+o(&%a!"' (e %as p%a!1as* a o +6s (e @0 !+2
8e !o%o!ar6 p"e/as tras7ersa%es a %a +"s+a ("sta!"a 5or+a(o & !&a(r"!&%a(o2
Tor"%%os para Vo%!a"ta a L0 !+2 +6."+o se%%a(os !o at"'."(o ates (e p"tar2 No se a!eptar6
o tor"%%os ,&e ro+pa e% !art' (e %a p%a!1a2
$.%.!.!. TIPO ESTANDAR M"
T"po 8ta(ar( (e 1@ ++2 (e espesor2
E: o#!"a ("re!tor* !o+e(or* sa%"ta !o7ersa!"oes - geera% to(os %os re!"tos* sa%7o %os
"("!a(os !o otro +ater"a% (e)"(a+ete espe!"#!a(o e.!%&s"7a+ete e !"e%os (e 1O p"so2
$.%.!.". TIPO RH M"
Res"stete a %a 1&+e(a(* (e 1@ ++2 (e espesor2
E /oas 1Q+e(as se !os&%ta p%a!1a t"po R2;2
E: E to(os %os ser7"!"os 1"g"$"!os - e geera% to(o %os re!"tos (e#"(os !o+o re!"tos
1Q+e(os2
$.%.!.$ 'OLCANITA RF
M"
P%a!1as (e -eso !art' RC 12*@ !+2
E: C"e%os (e %as !"r!&%a!"oes (o(e estas so (e estr&!t&ra (e +a(era para !oseg&"r %a
res"ste!"a a% 5&ego* o ,&e(a !o+o ter+"a!"' a %a 7"sta* esta part"(a se !os&%ta aparte
$.%." TIPO PLACA MODULAR DE #ESO
M"
8e !os&%ta !"e%o +o(&%ar +ar!a Ro+era% 8"ste+a De!o o e,&"7a%ete t$!"!o2
Para "sta%ar !"e%os +o(&%ares (e% s"ste+a De!o* se (e)e ar+ar &a estr&!t&ra (e per#%ar4a (e
(o)%e a%+a (e a!ero e%e!tro ga%7a"/a(o* preBp"ta(o* t"po T "7ert"(a (e 24 ++ (e a!1o
J1@X1NVK
8e re!o+"e(a e+p%ear per#%ar4a ro+era%* (a(o ,&e s&s !ara!ter4st"!as J02L1 ++ (e espesor - s&
!apa!"(a( (e !arga !o5or+e a or+a A8TM CNL@* !o !arga +6."+a (e 12 SgX+2 - a+arras
!a(a ?0 !+K %e etrega !&a%"(a(es t$!"!as a!or(e a %as e."ge!"as para este t"po (e +ater"a%2
La tra+a (e)e ser (e N1 . N1 !+ a e9e (e per#%2
E: C"e%os o#!"as - e geera% (o(e se (eta%%e e p%aos (e !"e%o2
$.%.$ TIPO PLACA MODULAR MADERA ENCHAPADA
M"
8e !os&%ta !"e%o +o(&%ar +ar!a ;&ter Do&g%as o e,&"7a%ete t$!"!o2
Para "sta%ar !"e%os +o(&%ares (e% s"ste+a T"%e Nat&ra %"so* se (e)e ar+ar &a estr&!t&ra (e
per#%ar4a (e (o)%e a%+a (e a!ero e%e!tro ga%7a"/a(o* preBp"ta(o* t"po T "7ert"(a (e 24 ++ (e
a!1o J1@X1NVK
!o !apa!"(a( (e !arga !o5or+e a or+a A8TM CNL@* !o !arga +6."+a (e 12 SgX+2 -
a+arras !a(a ?0 !+2 La tra+a (e)e ser (e N1 . N1 !+ a e9e (e per#%2
Co%or: segQ ar,&"te!t&ra2
E: !orre(or e.ter"or - e geera% (o(e se "(",&e e p%aos (e (eta%%e (e !"e%o2
$.%.% TERCIADO ENCHAPADO CON CANTERIAS
M"
Ter!"a(o e!1apa(o Co"g<e* p%a!1a 12 ++2 8e #9ar6 a etra+a(o (e Meta%!o +e("ate
tor"%%os spa. (e F.1V re1&("(o2 8e (e9ar6 !ater4a 10++2 etre p%a!as2 D"se3o segQ p%ao2
E: LO p"so - e geera% (o(e se "(",&e e p%aos (e (eta%%e (e !"e%o2
$.%.& LISTON DE MADERA
M"
8e !os&%ta )a9o a%ero %a "sta%a!"' (e p"e/as (e +a(era e Co"g<e (e L2.D0 separa(as !a(a 20
++2 para 5or+ar 7et"%a!"' (e etre te!1o2 8e #9ar6 +e("ate tor"%%os t"po 8pa. (e F.4@++2
18

re&("(o - se%%a(o !o !era 7"rge2 8& ter+"a!"' ser6 !o )ar"/ "+pr"+ate segQ "te+
L21L2L
8e ("spo(r6 e% e%e+eto (e +a(era )a9o tra+a (e per#% t&)&%ar +et6%"!o (e 40.20.2 ++2
("sp&esto etre estr&!t&ra (e !er!1as a o +as (e N0 !+2 !a(a &a2
E to(o se 1ar6 (e a!&er(o a (eta%%e (e es!at"%%'2
E: to(os %os !"e%os )a9o a%ero e.ter"or2
$.&. PA'IMENTOS
8e e."ge per5e!to !a%!e* a%"ea!"' - "7e%a!"' etre pa7"+etos2
Los +ater"a%es ser6 (e pr"+era !a%"(a(P o se a!eptar6 p"e/as (e5e!t&osas2
E geera% o se !o%o!ar6 !&)re9&tas e &"oes etre pa7"+etos ("5eretes* sa%7o "("!a!"'
e.presa2
E %as part"(as !orrespo("etes (e pa7"+etos se "!%&-e so)rera("er (e @!+ para
so)re!argas* e!1apes - a#a(os J+orteros (e !e+eto: area ^ 1: LK* - to(o tra)a9o e!esar"o
para o)teer %as )ases a(e!&a(as2
E !asos (e /oas 1Q+e(as* pas"%%os e.ter"ores* pat"os* et!2* se !os&%tar6 %as pe("etes
a(e!&a(as para e% es!&rr"+"eto (e ag&as2
$.&.! AFINADO SOBRE RADIER M"
Mortero ap%"!a(o e (os !apas ^ re7o,&e - a#a(o a grao per("(o2 Espesor L0 ++ +4"+o2
Dos"#!a!"' ^ !e+eto: area ^ 1:L2
E: To(os %os p"sos ,&e !ote+p%e !er6+"!a* por!e%aato* p"e(ra p"/arra - pa7"+etos (e
+a(era2
$.&." PISO DE MADERA
M"
T"po (e +a(era: E&!a%"pto2
D"+es"' (e %"st': 1@00.120.20 ++2
Ista%a!"':
8o)re )ase per5e!ta+ete a#a(a - se!a* se eta)%a(o (e %"stoes (e #9a(a a ra("er +e("ate
tar&gos (e +"s+o +ater"a%2 8e "sta%ar6 !os&%ta(o pega+eto e )ase a ag&a* (e% t"po
T1o+s"t Par,&et o e,&"7a%ete t$!"!o2
Ua 7e/ "sta%a(a se( pro!e(er6 a p&%"r %a s&per#!"e !o ("5eretes graos (e %"9a para o)teer
&a s&per#!"e %"sa s" "+per5e!!"oes - ("5ere!"a (e "7e%es etre %os e%e+etos2 Ua 7e/ p&%"(a
%a s&per#!"e se ap%"!ar6 &a +ao (e )ar"/ 7"tr"#!ate pr"+er ("%&"(o segQ 5a)r"!ate2 8e
rea%"/ar6 e% pro!eso (e a!a)a(o ap%"!a(o L +aos (e#"t"7as (e% 7"tr"#!a(or (e pa7"+eto2
E: A&("tor"o2
$.&.$ GRADAS
ML
8e &sar6 gra(as pre5a)r"!a(as (e )a%(osa +"!ro7")ra(a 4(e+ a pa7"+eto )ase* +ar!a B&("S
o s"+"%ar2 Te(r6 (os 5ra9as at"(es%"/ates2 8e !o%o!ara segQ "("!a!"oes (e% 5a)r"!ate2
E: 6rea (e "greso* - e a!!esos se!&(ar"os2 E geera% e to(as %as gra(as2
$.&.% DE CERAMICA
Cer6+"!a Cor("%%era o e,&"7a%ete2
T"po )r"%%ate at"(es%"/ate2
Mo(e%o re!t"#!a(a2
$.&.%.! DE $$5$$ CM.
M"
Co%or: De a!&er(o a !art"%%a (e !o%ores2
E: ser7"!"os 1"g"$"!os2
$.&.%." DE "0+"0 CM.
M"
Co%or: De a!&er(o a !art"%%a (e !o%ores2
E: Espa!"os (e )o(ega* ar!1"7o
$.&.& DE RADIER AFINADO
M"
8e !os&%ta s&per#!"e !o ra("er a#a(o +e("ate %%aa2 8e a#ar6 a !e+eto p&ro so)re
re7o,&e (e @ !+2 (e espesor a +o(o (e so)re ra("er2
E: Bo(ega* gr&po e%e!tr'geo - s&)Besta!"'2
$.&.6 DE PORCELANATO M"
Cor+ato: 1@WN0 !+s2
Mo(e%o: ;a)"tat B%a!"
Mar!a: Mara//"
Mar!a - +o(e%o so re5ere!"a%es2 E% !otrat"sta (e)er6 presetar +&estra para apro)a!"' (e
I2C2P2 - +a(ate* s" +o("#!ar 5or+ato2
E: /oas (e ate!"' a pQ)%"!o - o#!"as
19

$.&.7 DE PIEDRA PI(ARRA
M"
8e !os&%ta pa7"+eto (e p"e(ra p"/arra !o%or egra2
Cor+ato: 20.F0 !+s2
Ista%a!"': 8e !os"(era %a "sta%a!"' so)re ra("er "7e%a(o2 8e &t"%"/ar6 pega+eto t"po
BeSro DA o e,&"7a%ete t$!"!o2
8& ("spos"!"' (e %a pa%+eta ser6 tra)a(a a & ter!"o 5or+a(o &a tra+a !o !ater4a !ot"&a
e %os 20 !+2
8e re+atar6 !o 5rag<e (e% +"s+o !o%or !os&%ta(o to(os s&s e!&etros2
E: to(os %os espa!"os !o+&es - (e !"r!&%a!"'
$.&.* DURACHIL M"
8e !os&%ta %a ap%"!a!"' (e pro(&!to (eo+"a(o D&ra!1"% (e D&ro+"t o e,&"7a%ete t$!"!o* a
+o(o (e pa7"+eto (e ter+"a!"' e s&per#!"e (e ra+pas2
La ap%"!a!"' se e5e!t&ar6 so)re e% ra("er e !o("!"' se3a%a(as por e% 5a)r"!ate (e% pro(&!to2
8e +ate(r6 %a s&per#!"e !o a)&(ate ag&a e e% pro!eso (e !&ra(o2
E to(o se 1ar6 (e a!&er(o a "str&!!"oes Jap%"!a!"' - ter+"a!"'K (e a!&er(o a% pro7ee(or
(e% pro(&!to2
Ter+"a!"': Hrao La7a(o2
Espesor: L !+2
Co%or: Ter+"a!"' gr"s2
E: to(as %as ra+pas se3a%a(as e pro-e!to2
$.6. COMPLEMENTOS DE PA'IMENTOS
$.6.!. CUBRE)UNTAS DE PISO
ML
De %6+"a (e a%&+""o* per5e!ta+ete #9a(a a% p"so !o tor"%%o a7e%%aa(o - tar&gos p%6st"!os
!a(a 20 !+2 +6."+o2
E !aso (e 1a)er 1o9a (e p&erta e% per#% (e)e ,&e(ar (e)a9o (e esta2
E : E e!&etros (e pa7"+eto ("5eretes Por!e%aato B P%6st"!o* P%6st"!o B !er6+"!a2
E e% !aso (e %os e!&etros (e Cer6+"!a E Ba%(osa se (e)er6 (e9ar &a &"' (e tope - a+)os
pa7"+etos a "7e% s" !&)re9&tas2
$.6.". LIMPIAPIES UN
8e !os&%ta %"+p"ap"es a%totr6#!o +ar!a LM o s&per"or !a%"(a(2
De)er6 !&)r"r &a s&per#!"e +4"+a* !ote+p%a(o e% a!1o (e %as p&ertas por 1200 +t2 e
a!!eso pr"!"pa% - 02D0 +ts2 e a!!eso se!&(ar"os2
8e (e9ar6 e% pa7"+eto !o re7a9e para !a%/ar espesor (e %"+p"ap"es - (e9ar a "7e%2
E : to(os %os a!!esos a re!"tos (es(e e% e.ter"or*
$.6.$. GUARDAPOL'OS
$.6.$.! DE MADERA
ML
De Co"g<e %"so2
8e #9ar6 !o p&tas !a(a 40!+ +a.2* e !aso (e ta)",&er4as (e +a(era2 E !aso (e +&ros (e
a%)a3"%er4a & 1or+"g' se &sar6 tor"%%os (e 1 1X2` !o tar&gos (e p%6st"!o2 8e !os&%ta e
a+)os !aso !o a(1es"7o t"po (o)%e !ota!to2
D"+es"oes: 14 .100 ++* segQ (eta%%e2
Ter+"a!"': (e a!&er(o a 4te+ L21@ para e%e+etos (e +a(era2
E: re!"tos ,&e !os&%te ta)",&er4a (e +e%a+"a !o%or2
$.6.$." DE PIEDRA PI(ARRA
ML
8er6 (e p"e(ra p"/arra "(e+ a t"po (e pa7"+eto (e 40.10 !+2 (e a%t&ra2
8e "sta%ar6 a +&ros - ta)",&es !o BeSro DA o e,&"7a%ete t$!"!o2
E: to(os %os re!"tos !o pa7"+etos (e p"e(ra p"/arra
$.6.$.$ DE PORCELANATO
ML
8er6 (e por!e%aato (e 10 !+2 (e a%t&ra* se pega a +&ros - ta)",&es !o BeSro DA o
e,&"7a%ete t$!"!o2
E: to(os %os re!"tos !o pa7"+etos (e por!e%aato2
$.7. PUERTAS
8e "!%&-e to(as %as p&ertas se3a%a(as e %os p%aos (e ar,&"te!t&ra - (eta%%esP aQ !&a(o
a%g&a !are!"era (e (eta%%e o &+era!"'* se as"+"%ar6 a %as ,&e se se3a%e e p%ao (e p%ata
segQ s& &)"!a!"' - 5&!"'2
Las p&ertas !o pa3os & 1o9as 7"(r"a(as "!%&-e 7"(r"os (e espesor segQ %a or+a t$!"!a
!orrespo("eteP e to(o !aso e% espesor ser6 (e L ++2 +4"+o para %os pa3os #9os - @ ++2
+4"+o para %as 1o9as2
20

Las p&ertas e.ter"ores (e)er6 !ote+p%ar & (es"7e% (e p"so (e 2!+* para "+pe("r ,&e ag&as
%%&7"as "grese a% re!"to2
$.7.!. MARCOS # MAMPARAS
E to(o se 1ar6 (e a!&er(o a (eta%%es2
E% +ota9e se 1ar6 segQ (eta%%es* !os"(era(o espe!"a%+ete %as "("!a!"oes respe!to a
p%o+os (e +&ros ter+"a(os - e% a!!"oa+"eto (e %as 1o9as2
Los +ar!os se #9ar6 !o tor"%%os - tar&gos p%6st"!os segQ e% !aso* o !o patas (e a!%a9e
pre7"a+ete e+)&t"(os 2
E to(o !aso* %as #9a!"oes se ("sta!"ar6 20 !+2 +6."+o (e %os e.tre+os (e 9a+)as - !a)"os -
N0 !+2 +6."+o etre s42
$.7.!.!. DE P'C ML
VENTANA8 Y VENTANALE8 DE PVC
8e !os"(era to(as %as 7etaas e.ter"ores (e PVC JPo%"!%or&ro (e V""%oK !o%or )%a!o* re5ere!"a
+ar!a Ra++er%"g JVeteSaK* 8"ste+a (o)%e !ota!to H%ass_" o pro-e!tate t"po +&ro !ort"a
segQ !orrespo(a* %4ea (e per#%es ser6 Ho%(* !"erre (o)%e !ota!to* 1erra9er4a +ar!a Roto o
e,&"7a%ete t$!"!o2
La (eo+"a!"' UH%ass_"V o `8tr&!t&ra% H%a/"g` Ja!r"sta%a+"eto estr&!t&ra%K a%&(e a &a
te!o%og4a e %a !ostr&!!"' (e a!r"sta%a+"etos e.ter"ores* e %a ,&e se e+p%ea e.!%&s"7a+ete
& se%%a(or (e s"%"!oa para #9ar (e 5or+a (&ra(era e% 7"(r"o a %a estr&!t&ra (e% +ar!o2
Las !argas est6t"!as e %a 5a!1a(a e.ter"or* !o+o %a !arga (e% 7"eto* se tras+"te a %a
s&)!ostr&!!"' a tra7$s (e se%%a(o2 A,&4 e% se%%a(or (e s"%"!oa (e)e !oser7ar (e 5or+a
(&ra(era tato s& po(er (e a(1es"' so)re e% s&strato !o+o s& !o1es"' - res"st"r a %as
!o("!"oes +e("oa+)"eta%es2
Este se%%a(or re(&!e (e 5or+a "+portate %as se!!"oes (e per#%
-* espe!"a%+ete e e% !aso (e %a 7etaa (e PVC* e%"+"a
tota%+ete e% re5&er/o (e a!ero J7er (")&9o 1K Estet"po (e
se%%a(or !o+)"a 7eta9as est$t"!as !o &a "+portate +e9ora
(e %as prop"e(a(es 54s"!as prop"as (e% !a+po (e %a !ostr&!!"'
Ja"s%a+"eto t$r+"!o - a!Qst"!oK as4 !o+o %a res"ste!"a a %a
"tr&s"'2 Para este t"po (e ap%"!a!"oes s'%o se &t"%"/a
a(1es"7os - se%%ates (e s"%"!oa espe!"a%es ,&e !&+p%a %os
re,&"s"tos (e (&ra)"%"(a( - seg&r"(a(2 Las !o("!"oes
espe!"a%es (e este !a+po (e ap%"!a!"' re,&"ere e% e+p%eo (e
se%%a(ores (e s"%"!oa espe!"a%+ete (esarro%%a(a - !ert"#!a(a
para e% !a+po (e %a !ostr&!!"'2
D67890 !
8e !os"(erar6* e to(os %os !asos* DV; J(o)%e 7"(r"o 1er+$t"!o o termopanelK (e !r"sta%es
"!o%oros* !o !6+ara (e a"re "ter"or E etre !r"sta%es E se%%a(os 1er+$t"!a+ete a% per#% (e
a%&+""o re%%eo (e sa%es 1"gros!'p"!as J,&e a)sor7e %a 1&+e(a(KP (e 5a)r"!a!"' a!"oa%*
re5ere!"a +ar!a ter+o,&a%"t2
La !o+pos"!"' (e %os termopaneles ser6* e geera%* (e !&atro t"pos:
Co+pos"!"' NB12B4 J!r"sta% e.ter"or N ++2* !6+ara (e a"re (e 12 ++2* !r"sta% "ter"or 4
++2K para to(os %os pa3os (e 7etaas* 7etaa%es o p&ertas (e PVC ,&e est$ &)"!a(os
so)re %os ?0 !+s2 (es(e e% N2P2T2 (e !&a%,&"er p"so (e% e("#!"o2
Para to(as %as 7etaas ,&e %%e7e 1o9a apert&ra "ter"or e% (o)%e 7"(r"o (e)er6 ser
!o5or+a(o NB14B4 J!r"sta% e.ter"or N ++2* !6+ara (e a"re (e 14 ++2* !r"sta% "ter"or 4
++2K* e% !r"sta% !ara e.ter"or (e)era so)repasar e% per#% (e a%&+""o ,&e !o+poe e%
ter+opae%2
Co+pos"!"' !o !r"sta% te+p%a(o NB12BN J!r"sta% e.ter"or !o+Q N ++2* !6+ara (e a"re (e
12 ++2* !r"sta% "ter"or te+p%a(o t"po Te+p8a5e (e N ++2K para to(os %os pa3os (e
7etaas* 7etaa%es o p&ertas (e PVC ,&e est$ &)"!a(os )a9o %os ?0 !+s2 (es(e e% N2P2T2
(e !&a%,&"er p"so (e% e("#!"o2
Para to(as %as 7etaas ,&e %%e7e 1o9a apert&ra "ter"or e% (o)%e 7"(r"o (e)er6 ser
!o5or+a(o NB14B4 J!r"sta% e.ter"or N ++2* !6+ara (e a"re (e 14 ++2* !r"sta% "ter"or 4
++2K* e% !r"sta% !ara e.ter"or (e)era so)repasar e% per#% (e a%&+""o ,&e !o+poe e%
ter+opae%2 Los t"pos (e !r"sta%es (e)er6 ser segQ e."ge!"a2
Co+pos"!"' !o !r"sta% %a+"a(o NB12BN J!r"sta% e.ter"or te+p%a(o t"po Te+p8a5e (e N
++2* !6+ara (e a"re (e 12 ++2* !r"sta% "ter"or te+p%a(o %a+"a(o t"po D&a%8a5e N ++2K
para to(os %os pa3os (e 7etaas (e %as sa%as (e ;osp"ta%"/a!"' (e 8a%&( Meta%*
"("!a(as e p%aos (e (eta%%es (e 7etaas !o &a a!ota!"' re5er"(a a U!r"sta%
te+p%a(o %a+"a(oV2 Espe!4#!a+ete 7etaas t"po VLN( - VLN"2
Para to(as %as 7etaas ,&e %%e7e 1o9a apert&ra "ter"or e% (o)%e 7"(r"o (e)er6 ser
!o5or+a(o NB14B4 J!r"sta% e.ter"or N ++2* !6+ara (e a"re (e 14 ++2* !r"sta% "ter"or 4
21

++2K* e% !r"sta% !ara e.ter"or (e)era so)repasar e% per#% (e a%&+""o ,&e !o+poe e%
ter+opae%2 Los t"pos (e !r"sta%es (e)er6 ser segQ e."ge!"a2
To(as %as 7etaas (e% p"so se"s - !a9a (e es!a%a ser6 #9as - pro-e!tates !o s"ste+a +&ro
!ort"a J 7er p%aos (e (eta%%esK
Los per#%es se reg"r6 segQ or+a UNE E EN @1L* %a ,&e se re#ere a% e7e9e!"+"eto (e %os
per#%es* %a !oser7a!"' (e s&s prop"e(a(es +e!6"!as (esp&$s (e% e7e9e!"+"eto* as4 !o+o
s&s prop"e(a(es est$t"!as - ("se3o2 8er6 so%(a(os por ter+o5&s"' e to(os s&s e!&etros -
es,&"as2
La !o+pos"!"' (e% PVC (e)er6 ser LeadFree* %")re (e +eta%es pesa(os* - o !ota+"ate2
De)er6 aseg&rar gra !apa!"(a( (e a)sor!"' (e "+pa!tos - e.!e%ete !o+porta+"eto !otra e%
5&ego* !o !ara!ter4st"!as "g45&gas2 8e (e)e garat"/ar !o+porta+"eto "a%tera)%e e !&ato a
!o%or* 5or+a* - (&ra!"' e e% t"e+po2 Los re5&er/os (e)er6 ser (e a!ero ga%7a"/a(o (e a %o
+eos 1*@ ++* segQ !orrespo(a por ("se3o (e 7etaas* 7etaa%es - p&ertas2
E% s"ste+a (e)er6 ser (e D"se3o T"po E&ropeo* esto !os"ste e %as s"g&"etes !ara!ter4st"!as:
E% +ar!o soportate (e %os e%e+etos (e)er6 teer &a se!!"' (e* a %o +eos @F ++2*
e e% a!1o - e% a%to* - !os"(erar a% +eos 2 !6+aras (e a"s%a!"' t$r+"!a - a!Qst"!a
J!6+aras (e a"reK2
E% 8"ste+a (e Vetaas (e)er6 !os"(erar 9&tas (e a!r"sta%a+"eto - )&r%etes (e
!ota!to (e EPDM2
E% s"ste+a (e per#%es (e)er6 apro)ar sat"s5a!tor"a+ete to(as %as pr&e)as ,&e se
pres!r")e e %as !ert"#!a!"oes - or+as DIN* UNE* A8TM* RAL2
De)"(o a %a "e."ste!"a (e or+as a!"oa%es !o respe!to a %a 5a)r"!a!"' - +ater"a%"(a(
(e %os per#%es (e PVC se !os"(erar6 %as Nor+as ap%"!a(as e %a a!t&a%"(a( e E&ropa2
8e (e)e I!%&"r to(os %os e%e+etos !o+p%e+etar"os e!esar"os para s& !orre!ta preseta!"' -
5&!"oa+"eto2 Los )&r%etes (e)e !a%/ar per5e!ta+ete !o %os 7"(r"os2 No se a!eptar6
e%e+etos s&e%tos o s&9etos a (esper5e!tos2
8e e."g"r6 %a "sta%a!"' (e to(as %as 7etaas - p&ertas (e PVC !o ar+a(ores a&tor"/a(os*
re!o+e(a(os por e% 5a)r"!ate2 8e te(r6 espe!"a% !&"(a(o e %os a!%a9es (e %os +ar!os - e s&
per5e!ta 7ert"!a%"(a( - %a !orrespo("ete separa!"' (e %a estr&!t&ra para !otrarrestar %a
("%ata!"' (e %os +ater"a%es - %os e5e!tos s4s+"!os2
Para pro!e(er a %a "sta%a!"' (e &a 7etaa se etregar6 & 7ao ter+"a(o* ap%o+a(o -
!&a(ra(o2 La "sta%a!"' ser6 apro."+a(a a% p%o+o e.ter"or o "ter"or (e% 7ao Jo ta+)"$ a e9e
!etra% (e% 7aoK* (e a!&er(o a %a or"eta!"' (e %as 7etaas J7er es!at"%%oesK* te"e(o !o+o
re5ere!"a %o s"g&"ete: a p%o+o "ter"or e 7etaas (e 5a!1a(as orte* or"ete* po"ete* - a
p%o+o e.ter"or e 7etaas (e 5a!1a(as s&r2
Para e% pro!eso (e #9a!"' (e %a 7etaa se "7e%ar6 per5e!ta+ete* te"e(o & rago
apro."+a(o (e @ ++2 por to(o s& per4+etro para esta 5&!"'P se (e)er6 &sar tor"%%os para
#9a!"' (e +ar!os MC D*@bD2 o s"+"%ar* %os !&a%es se &)"!ar6* !o+o part"(a* a 1@ !+s2 (e% 7$rt"!e
(e %a 7etaa - (es(e ese p&to !a(a L0 !+s2 o 5ra!!"'* 1asta %%egar a 1@ !+s2 (e% otro 7$rt"!e*
(o(e se &)"!ar6 otra #9a!"' - as4 1asta !o+p%etar %os !&atro %a(os2 Desp&$s (e #9a(a %a
7etaa se se%%ar6 !o s"%"!oa (e a%ta res"ste!"a (e !o%or )%a!o2
Para to(as %as so%&!"oes (e 7etaa se (e)er6 !os"(erar %as espe!"#!a!"oes t$!"!as -
(eta%%es gra#!a(os e p%aos (e p&ertas - 7etaas* e !&ato a ta+a3os - (eta%%es2
E : sa%"(a 1a!"a %a /oa (e )o(ega* p&ertas 7etaas (e% )a%!'2
$.7.!." DE METAL ML
8er6 (e +eta% per#% 4B2 (e 12@ ++2 (e C"ta! o e,&"7a%ete2
Los +ar!os se #9ara !o tor"%%os - tar&gos p%6st"!os segQ e% !aso* o !o patas (e a!%a9e
pre7"a+ete e+)&t"(os2 E to(o !aso* %as #9a!"oes se ("sta!"ara 20!+ +a.2 (e %os e.tre+os
(e 9a+)as - !a)"os - N0!+ +a.2 etre s42
E to(o se 1ar6 (e a!&er(o a (eta%%es e p%aos2 E% +ota9e (e)er6 !os"(erar %as "("!a!"oes
respe!to (e p%o+os (e +&ros ter+"a(os - e% a!!"oa+"eto (e %as 1o9as2
E: %os "!1os (e !%"+a* gr&po e%e!tr'geo2
$.7.!.$ DE MADERA
ML
8er6 (e +a(era ra&%4 segQ p%aos (e (eta%%e - !orrespo(e pr"!"pa%+ete a ta)",&es
"ter"ores e /oa ate!"' (e pQ)%"!o2
$.7.". HO)AS DE ABATIR
La estr&!t&ra (e %as 1o9as - s&s +e!a"s+os (e)e garat"/ar e% per5e!to 5&!"oa+"eto -
!"erre* !os"(era(o e% &so a ,&e ser6 so+et"(as2
E% !"erre "ter+e("o (e %as p&ertas (e (os 1o9as ser6 !o !ota!to tras%apa(o o %eg<eta e to(o
e% a%to (e %as 1o9as
22

$.7.".!. D: P'C M"
Per#%es (e PVC apto para e% t"po (e 5&!"oa+"eto* +ar!a Ro++er%"g L"ea D"a o e,&"7a%ete
t$!"!o2 I!%&-e 7"(r"os trasparete (e @ ++2 (e espesor e ter+opae%* )&r%etes* 5e%pas -
a!!esor"os2
$.7.".". DE ACERO
$.7.".".! CELOSIAS
M"
De per#% +et6%"!o (e 2 ++2 (e espesor - p%a!1a (e 02F ++2 (e espesor so%(a(a a )ast"(or (e
p&erta - !e%os"as !o+p&estas !o per#% t&)&%ar (e 1*@ ++2 E to(o se 1ar6 (e a!&er(o a (eta%%e
e p%aos2
8e tratar6 !o at"o."(o - p"t&ra es+a%te (e ter+"a!"'2
E: "!1o !%"+a - gr&po e%e!tr'geo2
$.7.".$. DE HO)AS CONTRACHAPADAS
8e !os&%ta p&ertas (e ter!"a(o %"so t"po P%a!aro% (e +a(era (e 4@ +2 (e espesor2 D"+"s"oes
segQ p%ao (e (eta%%es2
Cara!ter4st"!as (e 1o9a (e p&erta:
Bast"(or
Bat"etes - !a)e/a%es !o5or+a(os por p"e/as (e +a(era (e p"o* %a&ere%"a o Tepa2 Para %a
!o5or+a!"' (e% )ast"(or* se &t"%"/a +a(era se%e!!"oa(a se!a(a art"#!"a%B+ete e !6+aras*
o)te"$(ose a %a sa%"(a &a 1&+e(a( +6."+a (e% 12]* %o ,&e s"g"#!ar6 ("spoer (e
e%e+etos esta)"%"/a(os - %")res (e tes"oes2 A(e+6s* per5ora!"oes e %os !a)e/a%es per+"te
& a(e!&a(o e,&"%")r"o 1"gro+$tr"!o etre e% "ter"or - e% e.ter"or* %o !&a% e%"+"a %as pos")%es
(e5or+a!"oes (e %a p&erta (e)"(o a gra(es !a+)"os (e 1&+e(a(2
Re%%eo
A% "ter"or se !os"(era & re%%eo (e% t"po %6+"a pae% +a(era* e% !&a% otorga %a so%"(e/
e!esar"a etre a+)as !aras (e %a p&erta* etrega(o %a res"ste!"a a% "+pa!to re,&er"(a por
&a p&erta - esta)"%"(a( 54s"!a* a(e+6s (e !otr")&"r a %a a"s%a!"'2
Caras
E a+)as !aras (e %a p&erta se !os"(era re7est"+"etos !os"stetes e ta)%eros ter!"a(o (e @
a N++ (e espesor e para &so e.ter"or proteg"(o2 E% e!o%a(o es &re"!o para %as p&ertas (e
"ter"or - 5e'%"!o para %as (e e.ter"or2 Las p&ertas (e)er6 posee s&per#!"es pare9as*
&"5or+es* %"9a(as - %"+p"as (e a(1es"7os* %o !&a% 5a!"%"ta %a ap%"!a!"' (e to(o t"po (e p"t&ras -
ter+"a!"oes2
Cater4as
8e !o5e!!"oara !o +a,&"a (e !orte !o & espesor (e L ++2 . 1 ++2 (e espesor2
;or"/ota% (e a!&er(o a %o se3a%a(o e p%ao respe!t"7o2
Re5&er/o (e !erra(&ra
Do)%e p"e/a (e +a(era (e "g&a% es!&a(r4a ,&e e% )at"ete (e %argo (e L0 !+* !o%o!a(a e &
+"s+o !osta(o e "(et"#!a(a por & t"+)re ,&e per+"te %a "(et"#!a!"' (e% %a(o (e %a
!erra(&ra2
Co%or: "("!a(os e !art"%%a (e !o%ores2
Las 1o9as se p"tara e to(os s&s !atos - !aras2
$.7.".$.! DE MADERA LISA CON CELOSIA
M"
E a+)as !aras* 7et"%a!"oes t"po !e%os4a (e +a(era Tepa p"ta(a* ("+es"' (e L0.L0 !+2
8e #9ar6 !o tor"%%os (e !a)e/a p%aa - se a(1er"r6 !o pega+eto para a#a/ar%as
!orre!ta+ete a %a !ara (e %a p&erta2
E to(o se 1ar6 segQ p%aos (e (eta%%es2
E : )o(egas* e geera% %os re!"tos (e ser7"!"os2
$.7.".% DE MADERA ATABLERADA
M"
P&ertas (e +a(era ra&%4 segQ p%ao (e (eta%%es* !o 7"(r"o es+er"%a(o (e 4 ++ (e espesor
E: to(as %as p&ertas (e a!!eso (es(e %as !"r!&%a!"oes 1a!"a /oas (e o#!"as2
$.*. CERRA)ERIAS, QUINCALLERIAS # ACCESORIOS
8e e."ge +6."+o !&"(a(o e %a preseta!"' #a% (e estos e%e+etos2
8'%o se !o%o!ar6 %as g&ar"!"oes - e%e+etos so)rep&estos &a 7e/ p"ta(a %a 1o9a 2
No se a!epta "+per5e!!"oes (e !o%o!a!"' - a!a)a(o (e p"t&ras2
To(os %os e%e+etos ser6 (e pr"+era !a%"(a( - per5e!to 5&!"oa+"eto2
$.*.!. CERRADURAS EMBUTIR CON POMO
23

L4ea 4000 (e 8!aa7"" ter+"a!"' !ro+o2
$.*.!.!. CERRO)O ;POMO;LLA'E
N
T"po Art2 4041 %%a7eX%%a7e po+o %")re a+)os %a(os2
E : to(as %as p&ertas "ter"ores* sa%7o %as (e a%&+""o* +et6%"!as - %as (e a!!eso a e.ter"or2
$.*.!.". CERRO)O;POMO;LLA'E CILINDRO
N
T"po Art2 41F0 po+os %")reX%")re !"%"(ro a+)os %a(os2
E : to(as %as p&ertas ,&e (a ("re!ta+ete 1a!"a e% e.ter"or2
$.*.!.$ CERRO)O; POMO; SEGURO
N
T"po Art2 4044 seg&roXseg&ro2
E : )a3o ("re!tor2
$.*." CERRADURA; PARA PERFIL P'C
N
T"po seg&r"(a( +o(e%o 10D0 +ar!a 8!aa7""* !"%"(ro a+)os %a(os2
8e "sta%ar6 e per#% "5er"or e to(as %as 1o9as2
E: to(as %as p&ertas (e PVC "!%&"(as e e% pro-e!to2
$.*.$ CERRADURA SEGURIDAD E+TERIOR SOBREPUESTA
N
REC2 Mo(e%o 2002 para p&ertas !o !"%"(ro a+)os %a(os +ar!a 8!aa7""2 8e (e)er6 !ote+p%ar
&a !a9a para s& "sta%a!"' %a !&a% (e)er6 ,&e(ar so%(a(a a %a estr&!t&ra2 E "gQ !aso se
a!eptar6 so%(ar %a !erra(&ra2
8& "sta%a!"' !orrespo(er6 a s& 5&!"oa+"eto
E: port' a!!eso 7e1"!&%ar a esta!"oa+"etos "ter"ores2
$.*.% PORTACANDADO # PICAPORTES N
8e !os&%ta %a "sta%a!"' (e porta!a(a(o t"po +etra%%eta (e 2.40.LX4V 2
8e !ote+p%a %a pro7"s"' (e !a(a(o +ar!a O("s a!"oa% o s&per"or !a%"(a(* "!%&"(as 9&ego
(e %%a7es !o L !op"as2
8e (e)er6 "sta%ar pest"%%os para p&erta !o (o)%e 1o9a* tato e %a parte s&per"or !o+o "5er"or2
E : p&ertas +et6%"!as gr&po e%e!tr'geo* "!1o (e !%"+a2
$.9 QUINCALLERIA # ACCESORIOS
Topes (e go+a o p%6st"!o es5$r"!os per5e!ta+ete a#a/a(os a p"sos o +&rosP e !asos ,&e
("!1os topes o sea a(e!&a(os (e)er6 1a!erse topes espe!"a%es ,&e !&+p%a ("!1a 5&!"'
!o e#!"e!"a - seg&r"(a(2
E: To(as %as p&ertas (e a)at"r2
$.9.! PROTECCIONES
GL
E a+)as !aras prote!!"oes (e p%a!1as (e a!ero "o."(a)%e (e 1 ++2 (e espesor2 Co
es,&"as re(o(ea(as - )or(es p&%"(os* #9a(os !o a(1es"7o - tor"%%os a %a 1o9a2
P%a!1as (e L0 !+ (e a%to por e% a!1o (e %a 1o9a e %os pe"a/os Jparte "5er"or (e %a 1o9aK
8e e."g"r6 !&"(a(osa - %"+p"a ter+"a!"' (e p"t&ras - a(1es"7os e )or(es2
E : to(as %as p&ertas (e p%a!as (e +a(eras2
$.9." BISAGRAS # QUICIOS
GL
aK B B"sagras po+e% (e a!ero )ro!ea(o (e L 1X2` . L 1X2`2
E : ;o9as (e +a(eraP tres por 1o9as2
)K B B"sagras po+e% (e )ro!e* (e 4` . 4`2
E : ;o9as (e +a(era ata)%era(aP tres por 1o9a2
!K E 8"ste+a ,&"s"o +e!6"!o +ar!a 8!aa7""
E : 1o9as (e per#% (e PVC (e a!!eso pr"!"pa% - se!&(ar"os2
$.9.$ TOPES DE PUERTAS
N
Topes (e p&ertas Mo(e%o: Tope Ba9o Me("a%&a C'("go: 4N0N0B? A!a)a(o: Io. 8at4 JH%oK Ho+a
o p%6st"!o +ar!a D&!asse* per5e!ta+ete a#a/a(os a p"sosP e !asos ,&e ("!1os topes o sea
a(e!&a(os (e)er6 1a!erse topes espe!"a%es ,&e !&+p%a ("!1a 5&!"' !o e#!"e!"a -
seg&r"(a( 2
E : To(as %as p&ertas !os&%ta(as para esta etapa2
$.!0. 'ENTANAS
24

8e "!%&-e to(as %as 7etaas se3a%a(as e %os p%aos (e ar,&"te!t&ra - (eta%%esP aQ !&a(o
a%g&a !are!"era (e (eta%%e o &+era!"'* se as"+"%ar6 a %as ,&e se se3a%e e p%ao (e p%ata
segQ s& &)"!a!"' - 5&!"'2
Ir6 se%%a(as per5e!ta+ete* (e)"e(o garat"/ar s& a)so%&ta "+per+ea)"%"/a!"'2
8a%7o "("!a!"' !otrar"a* "!%&-e %os 7"(r"os trasparetes o tras%Q!"(os segQ "("!a!"' e
p%aos2 De espesores (e a!&er(o a %as or+as* e to(o !aso te(r6 @ ++2 (e espesor +4"+o2
Los re!"tos !o+o )a3os* (&!1as - !a+ar"es se "sta%ar6 7"(r"os tras%Q!"(os t"po se+"%%a2
8e !os"(era to(as %as 7etaas e.ter"ores (e PVC JPo%"!%or&ro (e V""%oK !o%or )%a!o* re5ere!"a
+ar!a Ra++er%"g JVeteSaK* 8"ste+a (o)%e !ota!to H%ass_" o pro-e!tate t"po +&ro !ort"a
segQ !orrespo(a* %4ea (e per#%es ser6 Ho%(* !"erre (o)%e !ota!to* 1erra9er4a +ar!a Roto o
e,&"7a%ete t$!"!o2
La (eo+"a!"' UH%ass_"V o `8tr&!t&ra% H%a/"g` Ja!r"sta%a+"eto estr&!t&ra%K a%&(e a &a
te!o%og4a e %a !ostr&!!"' (e a!r"sta%a+"etos e.ter"ores* e %a ,&e se e+p%ea e.!%&s"7a+ete
& se%%a(or (e s"%"!oa para #9ar (e 5or+a (&ra(era e% 7"(r"o a %a estr&!t&ra (e% +ar!o2
Las !argas est6t"!as e %a 5a!1a(a e.ter"or* !o+o %a !arga (e% 7"eto* se tras+"te a %a
s&)!ostr&!!"' a tra7$s (e se%%a(o2 A,&4 e% se%%a(or (e s"%"!oa (e)e !oser7ar (e 5or+a
(&ra(era tato s& po(er (e a(1es"' so)re e% s&strato !o+o s& !o1es"' - res"st"r a %as
!o("!"oes +e("oa+)"eta%es2
Este se%%a(or re(&!e (e 5or+a "+portate %as se!!"oes (e per#% -* espe!"a%+ete e e% !aso (e
%a 7etaa (e PVC* e%"+"a tota%+ete e% re5&er/o (e a!ero J7er (")&9o 2K Estet"po (e se%%a(or
!o+)"a 7eta9as est$t"!as !o &a "+portate +e9ora (e %as prop"e(a(es 54s"!as prop"as (e%
!a+po (e %a !ostr&!!"' Ja"s%a+"eto t$r+"!o - a!Qst"!oK as4 !o+o %a res"ste!"a a %a "tr&s"'2
Para este t"po (e ap%"!a!"oes s'%o se &t"%"/a a(1es"7os - se%%ates (e s"%"!oa espe!"a%es ,&e
!&+p%a %os re,&"s"tos (e (&ra)"%"(a( - seg&r"(a(2 Las !o("!"oes espe!"a%es (e este !a+po (e
ap%"!a!"' re,&"ere e% e+p%eo (e se%%a(ores (e s"%"!oa espe!"a%+ete (esarro%%a(a - !ert"#!a(a
para e% !a+po (e %a !ostr&!!"'2
D67890 "
8e !os"(erar6* e to(os %os !asos* DV; J(o)%e 7"(r"o 1er+$t"!o o termopanelK (e !r"sta%es
"!o%oros* !o !6+ara (e a"re "ter"or E etre !r"sta%es E se%%a(os 1er+$t"!a+ete a% per#% (e
a%&+""o re%%eo (e sa%es 1"gros!'p"!as J,&e a)sor7e %a 1&+e(a(KP (e 5a)r"!a!"' a!"oa%*
re5ere!"a +ar!a ter+o,&a%"t2
La !o+pos"!"' (e %os termopaneles ser6* e geera%* (e !&atro t"pos:
Co+pos"!"' NB12B4 J!r"sta% e.ter"or N ++2* !6+ara (e a"re (e 12 ++2* !r"sta% "ter"or 4
++2K para to(os %os pa3os (e 7etaas* 7etaa%es o p&ertas (e PVC ,&e est$ &)"!a(os
so)re %os ?0 !+s2 (es(e e% N2P2T2 (e !&a%,&"er p"so (e% e("#!"o2
Para to(as %as 7etaas ,&e %%e7e 1o9a apert&ra "ter"or e% (o)%e 7"(r"o (e)er6 ser
!o5or+a(o NB14B4 J!r"sta% e.ter"or N ++2* !6+ara (e a"re (e 14 ++2* !r"sta% "ter"or 4
++2K* e% !r"sta% !ara e.ter"or (e)era so)repasar e% per#% (e a%&+""o ,&e !o+poe e%
ter+opae%2
Co+pos"!"' !o !r"sta% te+p%a(o NB12BN J!r"sta% e.ter"or !o+Q N ++2* !6+ara (e a"re (e
12 ++2* !r"sta% "ter"or te+p%a(o t"po Te+p8a5e (e N ++2K para to(os %os pa3os (e
7etaas* 7etaa%es o p&ertas (e PVC ,&e est$ &)"!a(os )a9o %os ?0 !+s2 (es(e e% N2P2T2
(e !&a%,&"er p"so (e% e("#!"o2
Para to(as %as 7etaas ,&e %%e7e 1o9a apert&ra "ter"or e% (o)%e 7"(r"o (e)er6 ser
!o5or+a(o NB14B4 J!r"sta% e.ter"or N ++2* !6+ara (e a"re (e 14 ++2* !r"sta% "ter"or 4
++2K* e% !r"sta% !ara e.ter"or (e)era so)repasar e% per#% (e a%&+""o ,&e !o+poe e%
ter+opae%2 Los t"pos (e !r"sta%es (e)er6 ser segQ e."ge!"a2
Co+pos"!"' !o !r"sta% %a+"a(o NB12BN J!r"sta% e.ter"or te+p%a(o t"po Te+p8a5e (e N
++2* !6+ara (e a"re (e 12 ++2* !r"sta% "ter"or te+p%a(o %a+"a(o t"po D&a%8a5e N ++2K
para to(os %os pa3os (e 7etaas (e %as sa%as (e ;osp"ta%"/a!"' (e 8a%&( Meta%*
"("!a(as e p%aos (e (eta%%es (e 7etaas !o &a a!ota!"' re5er"(a a U!r"sta%
te+p%a(o %a+"a(oV2 Espe!4#!a+ete 7etaas t"po VLN( - VLN"2
25

Para to(as %as 7etaas ,&e %%e7e 1o9a apert&ra "ter"or e% (o)%e 7"(r"o (e)er6 ser
!o5or+a(o NB14B4 J!r"sta% e.ter"or N ++2* !6+ara (e a"re (e 14 ++2* !r"sta% "ter"or 4
++2K* e% !r"sta% !ara e.ter"or (e)era so)repasar e% per#% (e a%&+""o ,&e !o+poe e%
ter+opae%2 Los t"pos (e !r"sta%es (e)er6 ser segQ e."ge!"a2
To(as %as 7etaas (e% p"so se"s - !a9a (e es!a%a ser6 #9as - pro-e!tates !o s"ste+a +&ro
!ort"a J 7er p%aos (e (eta%%esK
Los per#%es se reg"r6 segQ or+a UNE E EN @1L* %a ,&e se re#ere a% e7e9e!"+"eto (e %os
per#%es* %a !oser7a!"' (e s&s prop"e(a(es +e!6"!as (esp&$s (e% e7e9e!"+"eto* as4 !o+o
s&s prop"e(a(es est$t"!as - ("se3o2 8er6 so%(a(os por ter+o5&s"' e to(os s&s e!&etros -
es,&"as2
La !o+pos"!"' (e% PVC (e)er6 ser LeadFree* %")re (e +eta%es pesa(os* - o !ota+"ate2
De)er6 aseg&rar gra !apa!"(a( (e a)sor!"' (e "+pa!tos - e.!e%ete !o+porta+"eto !otra e%
5&ego* !o !ara!ter4st"!as "g45&gas2 8e (e)e garat"/ar !o+porta+"eto "a%tera)%e e !&ato a
!o%or* 5or+a* - (&ra!"' e e% t"e+po2 Los re5&er/os (e)er6 ser (e a!ero ga%7a"/a(o (e a %o
+eos 1*@ ++* segQ !orrespo(a por ("se3o (e 7etaas* 7etaa%es - p&ertas2
E% s"ste+a (e)er6 ser (e D"se3o T"po E&ropeo* esto !os"ste e %as s"g&"etes !ara!ter4st"!as:
E% +ar!o soportate (e %os e%e+etos (e)er6 teer &a se!!"' (e* a %o +eos @F ++2*
e e% a!1o - e% a%to* - !os"(erar a% +eos 2 !6+aras (e a"s%a!"' t$r+"!a - a!Qst"!a
J!6+aras (e a"reK2
E% 8"ste+a (e Vetaas (e)er6 !os"(erar 9&tas (e a!r"sta%a+"eto - )&r%etes (e
!ota!to (e EPDM2
E% s"ste+a (e per#%es (e)er6 apro)ar sat"s5a!tor"a+ete to(as %as pr&e)as ,&e se
pres!r")e e %as !ert"#!a!"oes - or+as DIN* UNE* A8TM* RAL2
De)"(o a %a "e."ste!"a (e or+as a!"oa%es !o respe!to a %a 5a)r"!a!"' - +ater"a%"(a(
(e %os per#%es (e PVC se !os"(erar6 %as Nor+as ap%"!a(as e %a a!t&a%"(a( e E&ropa2
8e (e)e I!%&"r to(os %os e%e+etos !o+p%e+etar"os e!esar"os para s& !orre!ta preseta!"' -
5&!"oa+"eto2 Los )&r%etes (e)e !a%/ar per5e!ta+ete !o %os 7"(r"os2 No se a!eptar6
e%e+etos s&e%tos o s&9etos a (esper5e!tos2
8e e."g"r6 %a "sta%a!"' (e to(as %as 7etaas - p&ertas (e PVC !o ar+a(ores a&tor"/a(os*
re!o+e(a(os por e% 5a)r"!ate2 8e te(r6 espe!"a% !&"(a(o e %os a!%a9es (e %os +ar!os - e s&
per5e!ta 7ert"!a%"(a( - %a !orrespo("ete separa!"' (e %a estr&!t&ra para !otrarrestar %a
("%ata!"' (e %os +ater"a%es - %os e5e!tos s4s+"!os2
Para pro!e(er a %a "sta%a!"' (e &a 7etaa se etregar6 & 7ao ter+"a(o* ap%o+a(o -
!&a(ra(o2 La "sta%a!"' ser6 apro."+a(a a% p%o+o e.ter"or o "ter"or (e% 7ao Jo ta+)"$ a e9e
!etra% (e% 7aoK* (e a!&er(o a %a or"eta!"' (e %as 7etaas J7er es!at"%%oesK* te"e(o !o+o
re5ere!"a %o s"g&"ete: a p%o+o "ter"or e 7etaas (e 5a!1a(as orte* or"ete* po"ete* - a
p%o+o e.ter"or e 7etaas (e 5a!1a(as s&r2
Para e% pro!eso (e #9a!"' (e %a 7etaa se "7e%ar6 per5e!ta+ete* te"e(o & rago
apro."+a(o (e @ ++2 por to(o s& per4+etro para esta 5&!"'P se (e)er6 &sar tor"%%os para
#9a!"' (e +ar!os MC D*@bD2 o s"+"%ar* %os !&a%es se &)"!ar6* !o+o part"(a* a 1@ !+s2 (e% 7$rt"!e
(e %a 7etaa - (es(e ese p&to !a(a L0 !+s2 o 5ra!!"'* 1asta %%egar a 1@ !+s2 (e% otro 7$rt"!e*
(o(e se &)"!ar6 otra #9a!"' - as4 1asta !o+p%etar %os !&atro %a(os2 Desp&$s (e #9a(a %a
7etaa se se%%ar6 !o s"%"!oa (e a%ta res"ste!"a (e !o%or )%a!o2
Para to(as %as so%&!"oes (e 7etaa se (e)er6 !os"(erar %as espe!"#!a!"oes t$!"!as -
(eta%%es gra#!a(os e p%aos (e p&ertas - 7etaas* e !&ato a ta+a3os - (eta%%es2
$.!0.!. DE P'C
I!%&-e to(os %os e%e+etos !o+p%e+etar"os e!esar"os para s& !orre!ta preseta!"' -
5&!"oa+"eto2
Los )&r%etes (e)e !a%/ar per5e!ta+ete !o %os 7"(r"os2 No se a!eptar6 e%e+etos s&e%tos o
s&9etos a (esper5e!tos2
$.!0.!.!. OSCILOBATIENTES # PA.OS FI)OS CON TERMOPANEL
M"
To(as %as 7etaas ,&e (a 1a!"a e% e.ter"or ser6 (e per#%es (o)%e !ota!to ser"e D"a
Ro++er%"g o s"+"%ar* para 1o9as pra!t"!a)%es - pa3os #9os ,&e !os"(era 7"(r"o ter+opae%2
;o9a "tegra(a* !os&%ta(o per#% !o !6+ara (e !o(esa!"'2
Los 7"(r"os (e% ter+opae% ser6 (e @++ (e espesor* trasparete2 Las 7etaas (e )a3o
%%e7ara 7"(r"o se+"%%a !o%or at&ra%2
Co%or: segQ !art"%%a (e !o%ores2
E 7etaas: to(as %as 7etaas ,&e (a 1a!"a e% e.ter"or a e.!ep!"' (e% +&ro !ort"a2
$.!0.!.". PRO#ECTANTES # PA.OS FI)OS CON TERMOPANEL MURO CORTINA
M"
26

8er6 (e per#%es (o)%e !ota!to ser"e D"a Ro++er%"g o s"+"%ar* para 1o9as pra!t"!a)%es -
pa3os #9os ,&e !os"(era 7"(r"o ter+opae% !o5e!!"oa(os !o !r"sta% te+p%a(o segQ
e."ge!"as (e seg&r"(a(. ;o9a "tegra(a* !os&%ta(o per#% !o !6+ara (e !o(esa!"'2
Los 7"(r"os (e% ter+opae% ser6 (e @++ (e espesor* trasparete2
Co%or: segQ !art"%%a (e !o%ores2
E: e to(o e% per4+etro (e% LO p"so a+p%"a(o2
$.!0." DE MADERA
$.!0.".!PA.OS FI)OS 'IDRIO CORRIENTE
M"
8e !os&%ta Vetaas per#% (e +a(era Ra&%4 se!a* (e 1O !a%"(a( - !ert"#!a(a2
E to(o se 1ar6 (e a!&er(o a (eta%%es (e ar,&"te!t&ra2
E: %as 7etaas (e re!"tos "ter"ores "("!a(os e %as p%atas2
$.!!. CARPINTERIAS ESPECIALES
Tato %os +ater"a%es !o+o s& e9e!&!"' ser6 (e pr"+era !a%"(a(2 Cos&%ta to(os %os e%e+etos
,&e sea e!esar"os para s& !orre!ta preseta!"' - 5&!"oa+"eto* a&,&e o est$
e.presa+ete "("!a(os2
$.!!.! CUBICULOS DE <C
M"
8e !os&%ta %a "sta%a!"' (e p&ertas estr&!t&ra(as e per#% t&)&%ar (e a%&+""o 40.40!+2*
p%a!a (e Me%a+"a B%a!a - 9&,&"%%o (e 10.10 ++2
8e "sta%ar6 t"ra(or e.ter"or (e a%&+""o - por e% "ter"or !"erro +a"%%a Art2 N20 +ar!a U("ese o
e,&"7a%ete* %os !&a%es se #9ar6 +e("ate re+a!1es2
No se a!eptar6 p"!aportes - otro +e!a"s+os t"po tra!as +et6%"!os -X a%&+""o2
E : to(os %os !&)4!&%os (e ZC2
$.!". BARANDAS
$.!".! METALICAS
$.!".!.!. DE ESCALERA # CIRCULACIN
ML
Pasa+aos - soportes e PL +et6%"!a L0.10++ e+potra(a L0!+2
Pasa+aos espesor ^ L ++2
D"6+etro ^ @0++
8oporte PL +et6%"!a L0.10++ &)"!a(as a %a ("sta!"a "("!a(a e e% p%ao (e (eta%%e2
E: C"r!&%a!"' 2(o - Ler p"so - es!a%eras2
$.!".!.". DE RAMPA
ML
Pasa+aos - soportes e PL +et6%"!a L0.10++ e+potra(a L0!+2
Pasa+aos espesor ^ L ++2
D"6+etro ^ @0++
soporte PL +et6%"!a L0.10++ a 100!+ (e ("sta!"a 2
Los pasa+aos ser6 !o !&r7as !ot"&as* s" !ortes ag&%ares2 Los e.tre+os !o tapas
re(o(ea(as2 D"se3o segQ p%ao (e (eta%%es2
E : pasa+aos (e ra+pa para ("s!apa!"ta(os2
$.!$. PINTURAS
La !a%"(a( (e %as p"t&ras (e)er6 respo(er a %as +6."+as e."ge!"as (e (&ra)"%"(a( - aspe!to*
tato e +ater"a%es !o+o e s& e9e!&!"' poster"or2
Las espe!"#!a!"oes (e !o%ores - !a%"(a( (e e9e!&!"' estar6 s&9etas a %as "("!a!"oes (e %a
I2C2O2 (e)"e(o e5e!t&arse +&estras pre7"as para s& apro)a!"'2
Las p"t&ras (e)e ser !o+pat")%es !o %os +ater"a%es (e %as )ases2 No se 1ar6 +e/!%as (e
p"t&ras o "("!a(as por e% 5a)r"!ate2
Los e7ases (e)e teer "(et"#!a!"' (e 56)r"!a !o "("!a!"' !%ara (e s& !ote"(o*
propor!"' (e +e/!%a - e% ("%&-ete a &sar2
E% ("%&-ete (e)e ser a(e!&a(o para e% t"po (e p"t&ra2
Las s&per#!"es a p"tar (e)e estar per5e!ta+ete %"+p"as - tota%+ete se!as2 No se e5e!t&ar6
tra)a9os (e p"t&ras 1a)"e(o !o("!"oes !%"+6t"!as (e 1&+e(a( - te+perat&ra a(7ersas2
La prepara!"' (e s&per#!"es - e% p"ta(o se e5e!t&ar6 !o te+perat&ra (e %a s&per#!"e a p"tar
(e a %o +eos LOC por so)re %a te+perat&ra (e% P&to (e% Ro!4o2
No se e5e!t&ar6 tra)a9os (e p"t&ras so)re s&per#!"es ,&e se e!&etre a te+perat&ras
+a-ores (e L@OC 2
E !aso (e +a(eras* estas (e)e ser se!as* !o 1&+e(a( +6."+a (e & 20 ]2
Ates (e p"tar se e5e!t&ar6 to(os %os tra)a9os (e prepara!"' (e s&per#!"es - se ap%"!ar6 %os
apare9os* "+pr"+a!"oes - e+pastes a(e!&a(os a% t"po (e +ater"a% (e %a )ase - (e %a p"t&ra2
8e ap%"!ar6 %as +aos e!esar"as para e% per5e!to a!a)a(o (e %as s&per#!"esP e to(o !aso se
ap%"!ar6 (os +aos !o+o +4"+o2
Los re+ates (e p"t&ras - %4eas (e !orte (e)e e9e!&tarse !o a)so%&ta %"+p"e/a2 No se
a!eptar6 "+per5e!!"oes " +a!1as so)re e%e+etos a9eos a %a s&per#!"e a p"tar2
27

Las p"t&ras - )ar"!es (e)e ap%"!arse s" ,&e est$ !o%o!a(as tapas " g&ar"!"oes (e
arte5a!tos e%$!tr"!os !erra9er4as* ,&"!a%%er4as2 et!2
8e (e)er6 !os"(erar a(e+6s to(os %os re+ates (e p"t&ras e!esar"as ,&e o se 1a-a
"("!a(os e.presa+ete e %os 4te+s !orrespo("etes* -a sea (e re7est"+"etos e geera% o
(e !arp"ter4as espe!"a%es* !o '%eo* es+a%te* )ar"/ o %6te. segQ "("!a!"' (e %a I2C2O2
E geera% se e+pastara to(os %os para+etos !o est&!os a %a 7"sta* re7est"+"etos - !"e%os
!o Vo%!a"ta2
8e ap%"!ara %as +aos s&#!"etes para & )&e a!a)a(o (e %as s&per#!"es* - se te(r6 espe!"a%
!&"(a(o e e% %"9a(o (e estos2
Los !o%ores (e %os ("5eretes re!"tos* tato "ter"ores !o+o e.ter"ores estar6 "("!a(os e
!art"%%a (e !o%ores !o !'("gos (e !o%ores segQ +&estrar"o (e 81er_" Z"%%"a+s2
8e ap%"!ara pasta +ar!a Re7or o s"+"%ar2
$.!$.! LATE+ 'INILICO
Ter+"a!"' +ate2 Re7or* 81er_" Z"%%"a+s o Tr"!o%or pro5es"oa%2
$.!$.!.! SOBRE PLANCHA DE #ESO CARTON
M"
Pre7"a+ete se se%%ar6 !%a7os !o at"'."(o - pasta L6te.* retapa(o 9&t&ras e )ase a%
s"ste+a (e 9&t&ra "7"s")%e !o !"ta - pasta t"po Pro!o% o s"+"%ar2
E : to(os %os !"e%os re7est"(os e p%a!1a (e -eso !art'* e.!epto %o espe!"#!a(o !o otro
+ater"a%* e espe!"a% re!"tos 1Q+e(os2
$.!$." OLEO
$.!$.".! OLEO SEMIBRILLO
Re7or* 81er_" Z"%%"a+s o s"+"%ar !a%"(a( to(os e )ase a!e"te2
L Mao ap%"!a(as +4"+as so)re e+paste !o pasta %6te. t"po CBN +ar!a Ta9a+ar o s&per"or
!a%"(a(* segQ !orrespo(a2
$.!$."." SOBRE MADERAS
M"
Ma(eras se!as J+6."+o 20 ] 1&+e(a(K - per5e!ta+ete p&%"(as2
E: to(os %as p&ertas - e geera% ,&e o !os&%te otra ter+"a!"'2
$.!$.".$ SOBRE PLACHA DE #ESO CARTN
M"
Pre7"a+ete se se%%ara !%a7os !o at"'."(o - pasta L6te.* retapa(o 9&t&ras e )ase a%
s"ste+a (e 9&t&ra "7"s")%e !o !"ta - pasta t"po Pro!o% o s"+"%ar2
E: to(os %os !"e%os (e )a3os - e geera% to(os %os re!"tos 1Q+e(os2
$.!$.".% SOBRE ESTUCO M"
Las s&per#!"es se e&tra%"/ar6 !o so%&!"' (e 6!"(o +&r"6t"!o a% 20 ] e ag&a - se %a7ar6
!o ag&a !orr"ete
E: to(o %os re!"tos ,&e o se espe!"#,&e !o otro +ater"a%2
$.!$.$ BARNICES
$.!$.$.! BARNI( PROTECTOR SEMITRANSPARENTE
M"
C010 =6>? P@0A:>>6B= C T:@16=?>6B= D: C0=D8EA?F
La ap%"!a!"' (e% Bar"/ I+pregaate E Preser7ate* GCHILCO STAIN SEMITRASPARENTE H
E+TERIOR ; INTERIORI. Bar"/ prote!tor (e poro a)"erto* No C"%+'geo Jo 5or+a pe%4!&%a so)re
e% s&stratoK* se+"trasparete* +oo !o+poete* "+per+ea)"%"/ate se%e!t"7o* ,&e per+"te e%
"ter!a+)"o (e 1&+e(a(es (e e,&"%")r"o etre e% s&strato - e% +e("o a+)"ete J"+per+ea)%e a%
ag&a e esta(o %4,&"(o* pero per+ea)%e a% ag&a e esta(o (e 7aporK* (e )a9a tes"' s&per#!"a%*
,&e peetra pro5&(a+ete* "+prega* preser7a - (e!ora %a +a(era e 5or+a s"+&%t6ea*
(esta!a(o %a )e%%e/a at&ra% (e %as 7etas prop"as ,&e posee %as +a(eras* o5re!"e(o &
a!a)a(o sat4B+ate - a+p%"a 7ar"e(a( (e toos2 Cor+&%a(o e )ase a p"g+etos (e a%ta so%"(e/ a
%a ra("a!"' &%tra7"o%eta - a("t"7os 5&g"!"(as.
8& ap%"!a!"' se 1ar6 e &a so%a !apa a ra/' (e 1N0 10 !!X+
2
* s" ("%&!"' Ja 7"s!os"(a( (e
e7aseK - e e% too (e#"(o e !art"%%a (e !o%ores2
c Pro(&!to Espe!"#!a(o: UC;ILCO 8TAIN 8EMITRAN8PARENTE E INTERIOR X EWTERIORV (e
C;ILCORROCIN o E,&"7a%ete T$!"!o* segQ Re,&er"+"etos Esta)%e!"(osd
Cara!ter4st"!as - Prop"e(a(es (e% Bar"/ I+pregate B Preser7ate:
Ve14!&%o : M4"+o ?@]
28

Ve14!&%o No Vo%6t"% : M4"+o LL]
P"g+eto Co%or : 100] P"g+eto No)%e (e A%ta 8o%"(e/
8'%"(os por Vo%&+e : M4"+o 2D]
8'%"(os e Peso : M6."+o 40]
PVC : D 1]2
Des"(a( : 02FD 020L gX!!
V"s!os"(a( : 1F L seg&(os J!opa Cor( N>4K2
P@0>:D0 C0=DA@8>A6J0 /:E S6DA:1? I1K@:L=?=A: , P@:D:@J?=A:F
M$to(o (e Prepara!"' - A!o("!"oa+"eto (e 8&per#!"es:
La prepara!"' (e s&per#!"es estar6 !o("!"oa(aP Q"!a - e.!%&s"7a+ete a & !ep"%%a(o -
poster"or %"9a(o !o %"9a #aP o )"e* a & %"9a(o !o %"9a gr&esa - poster"or p&%"(o o a!a)a(o !o
%"9a #a2 E% +$to(o (e %"+p"e/a e+p%ea(o* (e)er6 ser rea%"/a(o e 5or+a e.tre+a(a+ete
e$rg"!a - pro%"9aP 1asta %ograr o)teer &a s&per#!"e saa* %"sa - s&a7e a% ta!to* %"+p"a - s"
)r"%%o2 E% re+aete (e +ater"a% part"!&%a(o o po%7o (e %a s&per#!"e (e +a(era* pro(&!to (e%
%"9a(o +"s+o* (e)er6 ser e%"+"a(o +e("ate sop%a(o !o a"re !o+pr"+"(o se!o - %"+p"o* o )"e*
+e("ate e% &so (e 1&a"pe (e se(a o espo9as* pre7"a+ete 1&+e!ta(as !o ag&arr6s +"era%2
C"a%+ete* %as s&per#!"es (e +a(era* (e)er6 %&!"r #r+es* s" ra9a(&ras* %")res (e po%7o* (e
+ater"a% part"!&%a(o* (e a!e"tes* (e grasas* (e !eras* e.etas (e !&a%,&"er t"po (e agete
(es+o%(ate - estar se!as J(e a!&er(o a %a 1&+e(a( (e e,&"%")r"o ,&e !orrespo(e* 12 E 1@]K2
MMA0/0 /: P6=A?/0F
Ates o Desp&$s (e% Mota9e:
8o)re %a s&per#!"e %"+p"a* saa* se!a - #r+e* se (e)er6 pro!e(er !o %a ap%"!a!"' (e% Bar"/
I+pregate B Preser7ate* UC1"%!o 8ta" 8e+"trasparete E Iter"or X E.ter"orV* +e("ate e% &so
(e )ro!1as (e espo9aP o )"e* +e("ate e% &so (e 1&a"pe (e se(a o +&3e,&"%%a2 8& ap%"!a!"' se
1ar6 e &a so%a !apa* ap%"!a(a e 5or+a !r&/a(a* a ra/' (e 1N0 10 !!X+
2
* s" ("%&!"' J a
7"s!os"(a( (e e7ase K - e too (e#"(o e !art"%%a (e !o%ores2
O)ser7a!"oes:
La te+perat&ra (e% a"re - (e% s&strato (e)er6 ser s&per"or a @ >C e "5er"or a L@ >C
No ap%"!ar so)re s&per#!"es +o9a(as* 1Q+e(as Jso)re e% 1@]K o s" se proost"!a %%&7"a2
No ap%"!ar a% so%P " so)re s&per#!"es !a%"etes* so%o !&a(o 1a-a so+)ra so)re %a s&per#!"e2
E% !os&+o (e pro(&!to J!!X+2K por !apa* po(r6 7ar"ar (epe("e(o (e %a (es"(a( -
poros"(a( ,&e posea %a +a(era2
E e% !aso (e peros o re+a!1es* !a)e/as* go%"%%as* t&er!as - !otraBapr"etes* estos (e)er6
ser o)%"gator"a+ete (e a!ero ga%7a"/a(o e !a%"ete Ja # (e e7"tar %a !ota+"a!"'
s&per#!"a% - (eter"oro (e %a +a(era* a !a&sa (e !1orrea(&ras o +a!1as (e o."(o & or4 (e
#erroKP
MMA0/0 /: R:>:K>6B=F
B Las s&per#!"es )ar"/a(as* (e)er6 %&!"r &a "+prega!"' 1o+og$ea* !ot"&a* o
#%+'gea Js" 5or+a!"' (e pe%4!&%a e %a s&per#!"eK - s" !ortes o ("5ere!"as (e set"(o a
!a&sa (e tra/os o 1&e%%as ,&e p&("ere (e9ar %os e,&"pos o 1erra+"etas (e ap%"!a!"'2
B E% too (e %a "+prega!"' ap%"!a(a a !a(a !&)"erta* 5orro o e%e+eto (e +a(era* (e)er6
%&!"r s" 7ar"a!"' a%g&a a% ser o)ser7a(as e & +"s+o p%ao2 No po(r6 e."st"r
!1orrea(&ras* %6gr"+as &Xo !&a%,&"er otro t"po (e (e5e!to ,&e a5e!te e% gra(o (e est$t"!a
e."g"(o e estas )ases t$!"!as2
- E% )r"%%o & opa!"(a( JsegQ sea e% !asoK (e %a !apa (e Bar"/ I+pregate E Preser7ate*
(e)er6 %&!"r &"5or+e - !ot"&o2
- E% !os&+o tota%P ser6 (e 1N0 10 !!X+
2
J%a !at"(a(* !orrespo(e !os&+o eto* a
7"s!os"(a( (e e7ase* o "!%&-e %a ("%&!"'K
29

E: To(os %os para+etos re7est"(os !o +a(era -Xo p%a!a 5o%"a(a (e +a(era JTer!"a(oK2
A(e+6s se !os&%ta !"e%os (e +a!1"e+)rea(o - p%a!as (e +a(era e!1apa(a !os&%ta(a e e%
e("#!"o2
$.!$.% PROTECCION ELEMENTOS METALICOS SIMPLES
$.!$.%.! ANTICORROSI'O
M"
E +aestra/a o ta%%er* to(os %os e%e+etos (e a!ero* (e)er6 ser prepara(os* a!o("!"oa(os -
proteg"(os* segQ %as s"g&"etes espe!"#!a!"oes:
C010 P@0A:>>6B= I1K@61?=A: A=A6>0@@0D6J?, D: C0=D8EA?F
La ap%"!a!"' (e% At"!orros"7o +oo !o+poete* GCHILCORROFIN N %$I. At"!orros"7o
A%,&4("!o +o("#!a(a e )ase a TOCA* 5or+&%a(o !o p"g+eto esta)"%"/a(or por !o7ers"' (e%
'."(o a Maget"ta JCeL O4K* "erte* at'."!o Je.eto (e p%o+o* !ro+o - (e (er"7a(os
!a!er4geosK2
8& ap%"!a!"' se 1ar6 e (os !apas (e L0 + (e espesor se!o* !a(a &a J1*2 +"%s por !apaK2
c Pro(&!to Espe!"#!a(o: UC;ILCORROCIN e 4LV o E,&"7a%ete T$!"!o* segQ Re,&er"+"etos
Esta)%e!"(od
Cara!ter4st"!as - Prop"e(a(es (e %a Capa I+pr"+ate At"!orros"7a:
Ve14!&%o : M4"+o NL]
Ve14!&%o No Vo%6t"% : M4"+o LF] A%,&4("!o e )ase a TOCA2
P"g+eto At"!orros"7o : 100] Co7ert"(or (e% ."(o a Maget"ta JCeL O4K
8'%"(os por Vo%&+e : M4"+o 44]
PVC : 24 1]2
Des"(a( : 121F 020@ gX!!
V"s!os"(a( : F? @ U2R2
C%e.")"%"(a( : M4"+o 1@] e Ma(r"% C'"!o J(esp&$s (e D
("as - s" agr"eta+"etoK2
Hra(o (e Mo%"e(a : L B 4 gra(os ;eg+a
A(1ere!"a : M4"+o 2F SgX!+2 J(esp&$s (e D (4asK* so)re e%
gra(o (e %"+p"e/a - per#% e."g"(o2
Po(er C&)r"(or : M6."+o 1@0 f+ 1Q+e(os so)re tar9eta (e
!otraste
Nota: La !apa!"(a( (e Co7ers"' (e% O."(o a Maget"ta* (e)er6 estar !ert"#!a(a por
!&a%,&"er %a)orator"o "(epe("ete - re!oo!"(o JIDIEM* IDIC* CE8MECK* +e("ate e%
Esa-o (e Espe!tros!op4a Moess)a&er2
P@0>:D0 C0=DA@8>A6J0 /:E I1K@61?=A: A=A6>0@@0D6J0F
M$to(o (e Prepara!"' - A!o("!"oa+"eto (e 8&per#!"es:
Ate %a pos")"%"(a( (e ,&e %as s&per#!"es +et6%"!as est$ !ota+"a(as !o grasas* a!e"tes -Xo
!&a%,&"er +ater"a% e.tra3o - para e7"tar %a !ota+"a!"' poster"or (e% +$to(o a)ras"7o (e
%"+p"e/a #a% ,&e se &t"%"!e so)re e% s&strato* %as estr&!t&ras o e%e+etos (e a!ero* (e)er6 ser
1"(ro%a7a(os - (esegrasa(os !o Detergete Ne&tro UZW E L10V* +e("ate %a pro-e!!"' (e
ag&a !a%"ete - (etergete e&tro a a%ta pres"' JL000 E 4000 ps"K2 Ua 7e/ (esegrasa(as -
e&tra%"/a(as %as s&per#!"es* %a7ar "+e("ata+ete ates (e ,&e %a s&per#!"e se se,&eP !o
a)&(ate ag&a 5res!a o 7apor para e%"+"ar !&a%,&"er res"(&o (e (etergete - (e otras
s&sta!"as (a3"as2
Poster"or a% (esegrase* o)%"gator"a+ete %as estr&!t&ras (e)er6 ser !o+p%e+eta(as !o otro
+$to(o (e %"+p"e/a +6s e#!"eteP e% !&a% (epe(er6 (e% pro!eso (e U%a+"a!"'V !o ,&e se 1a
o)te"(o %as estr&!t&ras2
Caso: Estr&!t&ras La+"a(as e Cr4o:
Correspo(er6 para to(as %as estr&!t&ras !&-o espesor sea "g&a% o "5er"or a 2 ++2 Para este t"po
(e estr&!t&ras* se (e)er6 !os"(erar %a %"+p"e/a a("!"oa% 88PC E 8PLP ,&e !os"st"r6 e &
!1as!oea(o - %"9a(o e 5or+a pro%"9a* e%"+"a(o !&a%,&"er +ater"a% e.tra3o -Xo !ota+"ate
(e %a s&per#!"e2 C"a%+ete %a estr&!t&ra o e%e+eto (e)er6 ser %"+p"a(o !o espo9as
30

e+)e)"(as e ag&arr6s +"era%* e%"+"a(o po%7o - +ater"a% part"!&%a(o2 Catos - ar"stas
(e)er6 ser re(o(ea(os2
Caso: Estr&!t&ras La+"a(as e Ca%"ete:
Correspo(er6 a to(as %as estr&!t&ras !&-o espesor sea s&per"or a 2 ++2 Para este t"po (e
estr&!t&ras* se (e)er6 !os"(erar %a %"+p"e/a a("!"oa% 88PC E 8P10P ,&e !os"st"r6 e &
!1orrea(o a)ras"7o a gra(o Cas" Meta% B%a!o2
MMA0/0 /: P6=A?/0F
E Maestra/a o Ta%%er* segQ !orrespo(a:
I+e("ata+ete (esp&$s (e o)te"(a &a s&per#!"e %"+p"a* prepara(a - a!o("!"oa(a* ap%"!ar
+e("ate )ro!1a o e,&"po a"r%essP (os !apas (e I+pr"+a!"' At"!orros"7a JAt"!orros"7o*
A%,&4("!o Mo("#!a(o e )ase a TOCA E Co7ert"(or (e% ."(o a Maget"taKP a & espesor (e
pe%4!&%a se!a (e L0 +"!ras* !a(a &a J1*2 +"%s por !apaK2 E% t"e+po (e ap%"!a!"' etre !apas*
ser6 (e 24 a LN 1oras !o+o +4"+o JsegQ te+perat&ra a+)"eteK2
E Terreo: D&rate o Desp&$s (e% Mota9e:
D&rate o Poster"or a %a "sta%a!"' o +ota9e (e %as estr&!t&ras - e%e+etos +et6%"!os (e a!ero
!ar)oo* se (e)er6 pro!e(er !o %a ap%"!a!"' (e %a ter!era !apa (e I+pr"+a!"' At"!orros"7a
JAt"!orros"7o A%,&4("!o Mo("#!a(o e )ase a TOCA E Co7ert"(or (e% O."(o a Maget"taKP a &
espesor (e pe%4!&%a se!a (e L0 +"!ras J1*2 +"%sK2
O)ser7a!"':
Ates (e ap%"!ar &a !apa !o+p%eta Jor+a%K (e% I+pr"+ate At"!orros"7o* to(os %as /oas
(eo+"a(as !o+o Up&tos !r4t"!osVP es (e!"r !atos* )or(es - ar"stas* &"oes* peros -Xo
!or(oes (e so%(a(&raP (e)er6 ser repasa(os o re5or/a(osP +e("ate %a ap%"!a!"' e estas
/oasP e 5or+a p&t&a% !o )ro!1a Jt"po str"pB!oatK* !o &a !apa e.tra (e pro(&!to J%a ,&e
!orrespo(a !o %a se!&e!"a (e p"ta(oKP pro!&ra(o as4* aseg&rar a% +6."+o %os espesores
(e pe%4!&%a se!a (e p"t&ra espe!"#!a(os2
Las !apas (e)er6 ser ap%"!a(as e ("st"to !o%or* e set"(o !r&/a(o - !o & t"e+po (e
ap%"!a!"' etre !apas (e 24 a LN 1oras !o+o +4"+o JsegQ te+perat&ra a+)"eteK2
MMA0/0 /: R:>:K>6B=F
- Los espesores (e pe%4!&%a se!a (e p"t&ra* (e)er6 ser +e("(os !o & +e("(or
e%e!tro+ag$t"!o* %as s&per#!"es p"ta(as (e)er6 %&!"r 1o+og$eas* %"+p"as* e )&eas
!o("!"oes2 La !apa (e p"t&ra (e)er6 presetar &a pe%4!&%a !ot"&a* e 5or+a
+oo%4t"!a* s" !ortes o ("5ere!"as (e set"(o a !a&sa (e tra/os o 1&e%%as ,&e p&("ere (e9ar
%os e,&"pos o 1erra+"etas (e ap%"!a!"'2
- E% !o%or o too (e %a !apa (e p"t&ra ap%"!a(a a !a(a estr&!t&ra* (e)er6 %&!"r s" 7ar"a!"'
a%g&a a% ser o)ser7a(a e & +"s+o p%ao2
- E% )r"%%o & opa!"(a( JsegQ sea e% !asoK (e %a !apa (e p"t&ra* (e)er6 %&!"r &"5or+e*
!ot"&o2 La pe%4!&%a (e p"t&ra* (e)er6 estar )"e a(1er"(a a% s&strato* o po(r6 e."st"r
sop%a(&ras* a+po%%as* !1orrea(&ras &Xo !&a%,&"er otro t"po (e (e5e!to ,&e a5e!te e% gra(o (e
a(1ere!"a e."g"(o e estas )ases t$!"!as2
- E% espesor se!o tota% (e% s"ste+a at"!orros"7oP ser6 (e ?0 +"!ras2
S8 AKE6>?>6B= D: H?@O :=F
Bara(as* !"erros e.ter"ores - e geera% to(as %as estr&!t&ras +et6%"!as !os&%ta(as e e%
pro-e!to* tato "ter"ores !o+o e.ter"ores2
$.!$.%." ESMALTE M"
E terreo* poster"or a% +ota9e* to(os %os e%e+etos (e a!ero* -a proteg"(os !o %as !apas (e
"+pr"+a!"' at"!orros"7a* (e)er6 ser ter+"a(os !o es+a%te* (e a!&er(o a %as s"g&"etes
espe!"#!a!"oes:
C010 C?K? /: T:@16=?>6B= D: C0=D8EA?F
31

La ap%"!a!"' (e% Es+a%te +oo !o+poete* GPOLIPLASTI N 9"0I. Es+a%te +oo
!o+poete* (e res"a Uret6"!a +o("#!a(a !o A%,&4("!o e )ase a TOCA* (e a%to 4("!e (e
)r"%%o* 5or+&%a(o !o p"g+eta!"' "erte* at'."!a* e.eta (e p%o+o* !ro+o - otros (er"7a(os
!a!er4geos* (e a%ta so%"(e/ a %a ra("a!"' &%tra7"o%eta* 100] ("'."(o (e t"ta"o r&t"%o J!aso !o%or
)%a!oK2
8& ap%"!a!"' se 1ar6 e (os !apas (e 40 + (e espesor se!o* !a(a &a J1*N +"%s por !apaK - e e%
!o%or (e#"(o e !art"%%a (e !o%ores2
c Pro(&!to Espe!"#!a(o: UPOLIPLA8TI e ?20V (e C;ILCORROCIN o E,&"7a%ete T$!"!o* segQ
Re,&er"+"etos Esta)%e!"(os e e% Ae.o B A d
Cara!ter4st"!as - Prop"e(a(es (e %a Capa (e Ter+"a!"':
Ve14!&%o : M4"+o DN]
Ve14!&%o No Vo%6t"% : M4"+o 4N] Uretao Mo("#!a(o !o A%,&4("!o
e )ase a TOCA2
P"g+eto Co%or : 100] D"'."(o (e T"ta"o R&t"%o J!aso !o%or )%a!oK
8o%"(e/ (e% P"g+eto B%a!o : 1 E 2* segQ es!a%a (e gr"sesJA8TM DE2N1NK
8o%"(e/ (e% P"g+eto Otro Co%or : L E 4* segQ es!a%a (e gr"sesJA8TM DE2N1NK
8'%"(os por Vo%&+e : M4"+o 4N]
PVC : 14 1]2
Des"(a( : 120F 020@ gX!!
V"s!os"(a( : F0 @ U2R2
C%e.")"%"(a( : M4"+o 1@] e Ma(r"% C'"!o J(esp&$s (e D
("as - s" agr"eta+"etoK2
Hra(o (e Mo%"e(a : N B D gra(os ;eg+a
A(1ere!"a : M4"+o 2F SgX!+2 J(esp&$s (e D (4asK* !o+o
s"ste+a so)re e% "+pr"+ate e."g"(o2
Po(er C&)r"(or : M6."+o 12@ f+ 1Q+e(os so)re tar9eta (e
!otraste
I("!e (e Br"%%o J N0OK : M""+o D@]2
Co%or : De a!&er(o a !art"%%a (e !o%ores
P@0>:D0 C0=DA@8>A6J0 /: E? C?K? /: T:@16=?>6B=F
M$to(o (e Prepara!"' - A!o("!"oa+"eto (e 8&per#!"es:
Ate %a pos")"%"(a( (e ,&e poster"or a% +ota9e* %as s&per#!"es proteg"(as !o at"!orros"7o*
est$ !ota+"a(as !o +ater"a% part"!&%a(o -Xo !&a%,&"er +ater"a% e.tra3o - para e7"tar %a
!ota+"a!"' poster"or (e %as !apas (e es+a%te (e ter+"a!"'2 Las s&per#!"es (e)er6 ser
%"+p"a(as !o 1&a"pe (e se(a* e+)e)"(o e ag&arr6s +"era%2 L&ego (e9ar se!ar - pro!e(er a%
p"ta(o2
MMA0/0 /: P6=A?/0F
E Terreo: Desp&$s (e% Mota9e:
Poster"or a %a %"+p"e/a (e% +ater"a% part"!&%a(o Jpo%7oK - esta(o %a s&per#!"e "+pr"+a(a !o
at"!orros"7o* %&!"e(o $sta %"+p"a - se!a2 Pro!e(er !o %a ap%"!a!"' (e (os Capas (e
Ter+"a!"' JEs+a%te Uretao +o("#!a(o !o A%,&4("!o e )ase a TOCAK* a & espesor (e
pe%4!&%a se!a (e 40 +"!ras* !a(a &a* e set"(o !r&/a(o2
O)ser7a!"':
Las !apas (e)er6 ser ap%"!a(as e ("st"to !o%or* e set"(o !r&/a(o - !o & t"e+po (e
ap%"!a!"' etre !apas (e 24 a LN 1oras !o+o +4"+o JsegQ te+perat&ra a+)"eteK2
MMA0/0 /: R:>:K>6B=F
- Los espesores (e pe%4!&%a se!a (e p"t&ra* (e)er6 ser +e("(os !o & +e("(or
e%e!tro+ag$t"!o* %as s&per#!"es p"ta(as (e)er6 %&!"r 1o+og$eas* %"+p"as* e )&eas
!o("!"oes2 La !apa (e p"t&ra (e)er6 presetar &a pe%4!&%a !ot"&a* e 5or+a
+oo%4t"!a* s" !ortes o ("5ere!"as (e set"(o a !a&sa (e tra/os o 1&e%%as ,&e p&("ere (e9ar
%os e,&"pos o 1erra+"etas (e ap%"!a!"'2
32

- E% !o%or o too (e %a !apa (e p"t&ra ap%"!a(a a !a(a estr&!t&ra* (e)er6 %&!"r s" 7ar"a!"'
a%g&a a% ser o)ser7a(a e & +"s+o p%ao2
- E% )r"%%o & opa!"(a( JsegQ sea e% !asoK (e %a !apa (e p"t&ra* (e)er6 %&!"r &"5or+e*
!ot"&o2 La pe%4!&%a (e p"t&ra* (e)er6 estar )"e a(1er"(a a% s&strato* o po(r6 e."st"r
sop%a(&ras* a+po%%as* !1orrea(&ras &Xo !&a%,&"er otro t"po (e (e5e!to ,&e a5e!te e% gra(o (e
a(1ere!"a e."g"(o e estas )ases t$!"!as2
- E% espesor se!o tota% (e %a !apa (e ter+"a!"'P ser6 (e F0 +"!ras J(&rate e% pro!eso (e
+e("!"' (e espesores (e% es+a%te (e ter+"a!"'* se (e)er6 teer espe!"a% !&"(a(o* e
(es!otar e% espesor (e pe%4!&%a se!a ,&e !orrespo(a a %a !apa (e prote!!"'
at"!orros"7aK2
E: Bara(as* +ar!os (e p&etas* !"erros e.ter"ores* !e%os"as - e geera% to(as %as estr&!t&ras
+et6%"!as !os&%ta(as e e% pro-e!to* tato "ter"ores !o+o e.ter"ores* pre7"a+ete proteg"(os
!o %a "+pr"+a!"' at"!orros"7a (es!r"ta e 4te+ L21@21121 - ,&e o !os&%te otra ter+"a!"'
!o+o p"t&ra "t&+esete2
$.!$.& RETARDADOR DE FUEGO
8e !ote+p%ar6 e% &so (e% 8"ste+a It&+es!e AC* +ar!a C1"%!orro# o s&per"or !a%"(a(
8e !os&%ta to(as %as estr&!t&ras "("7"(&a%"/a(as (etro (e %as or+as 7"getes2
REQUERIMIENTOS OBLIGATORIOS AL O LOS SISTEMAS DE PROTECCIN INTUMESCEN.
Da(a %a at&ra%e/a (e !o+pos"!"' - 5or+&%a!"' e+p%ea(a e %os URe7est"+"etos
It&+es!eV J!ara!ter"/6(o%os por s& )a9a res"ste!"a +e!6"!a - por !os"g&"ete (e5e!tos
ta%es !o+o: ("sgrega!"' por )a9a !o1es"' %a+"ar* e.5o%"a!"'* (espre("+"eto*
!&artea(&ras* 1"gros!op4a - otrosK - para +e9orar o re5or/ar s& res"ste!"a 54s"!o E +e!6"!aP
as4 !o+o ta+)"$ para aseg&rar e% gra(o 5&!"oa% (e prote!!"' ,&e se prete(e* se (e)er6
!os"(erar - e."g"r6 e 5or+a o)%"gator"a %o s"g&"ete:

aK La prote!!"' !otra %a a!!"' (e% 5&ego* !orrespo(e a & U8"ste+a (e Prote!!"'
It&+es!eV - o a & Q"!o o so%o pro(&!to2 Por %o ,&e ("!1o 8"ste+a* (e)er6 estar
!o+p&esto por:
- Pr"+era Capa : UPr"+er It&+es!eI, !o P"g+eta!"' (e A%ta Esta)"%"(a(
T$r+"!a - ,&e a(e+6s a!tQe !o+o prote!!"' at"!orros"7a2
- Capa Iter+e("a : URe7est"+"eto It&+es!eV, A!&oso J)ase ag&aK2
- Capa (e Ter+"a!"': UTopp"g It&+es!eV* A!&oso J)ase ag&aK* ,&e a(e+6s a!tQe
!o+o se%%o (e ter+"a!"' - +e9ore o re5&er!e %a res"ste!"a 54s"!o B +e!6"!a (e%
Re7est"+"eto It&+es!e2
)K Para to(os %os e5e!tos (e prote!!"' !otra %a a!!"' (e% 5&ego - a(e+6s !otra %a
!orros"'* es "("spesa)%e e% &so (e & UPr"+er It&+es!eV* ,&e a(e+6s (e estar
5or+&%a(o !o p"g+etos (e a%ta esta)"%"(a( t$r+"!a* posea p"g+eta!"' esta)"%"/a(ora
(e% '."(o por !o7ers"' a +aget"ta JCeL O4K2
!K E% Re7est"+"eto It&+es!e* "("st"ta+ete* 5&ere !&a% 5&ere e% 5a!tor (e prote!!"' a%
5&ego J C L0 o N0 +"&tosK* (e)er6 ser re7est"(o !o & UTopp"gV !o+o ter+"a!"' #a%2
(K E% 5a!tor (e prote!!"' !otra e% 5&ego* (e)er6 estar Cert"#!a(o )a9o Esa-e IDIEM* segQ
Nor+a C1"%ea NC1 ?L@ X 1 O52 ?D - a(e+6s* p&)%"!a(o e e% %"sta(o O#!"a% V"gete (e
Co+porta+"eto a% C&ego (e% M""ster"o (e V"7"e(a - Ur)a"s+o2
eK I(epe("ete (e% 5a!tor (e prote!!"' a% 5&ego JCBL0 o N0 +"&tosK - (e %a +as"7"(a(
!a%!&%a(a2 E% espesor (e pe%4!&%a se!a per+"t"(o para e% UPr"+er It&+es!eV* ser6 +6."+o
(e 40 f+ - para e% UTopp"g It&+es!eV* ser6 +6."+o (e L0 f+ #a%2
5K Para to(os %os e5e!tos* e% espesor se!o #a% (e% U8"ste+a It&+es!eV Js&+ator"a (e espesores
(e pe%4!&%a se!a (e% UPr"+er It&+es!eVP U(e% Re7est"+"eto It&+es!eV - (e% UTopp"g
It&+es!eVK* (e)er6 !orrespo(er a% 5a!tor (e prote!!"' - +as"7"(a( !a%!&%a(a2
E% pro(&!to &t"%"/a(o !o+o prote!tor (e estr&!t&ras +et6%"!as !otra %a a!!"' (e% 5&ego* (e)er6
estar )a9o Cert"#!a!"' (e Esa-e IDIEM* segQ Nor+a C1"%ea NC1 ?L@ X1* O52 ?D - P&)%"!a!"'
V"gete e e% L"sta(o O#!"a% (e Co+porta+"eto a% C&ego (e% M""ster"o (e V"7"e(a -
Ur)a"s+o2
8& ap%"!a!"'* espesores - ter+"a!"oes* se 1ar6 !os"(era(o %o s"g&"ete:
aK E% espesor #a% (e% s"ste+a (e prote!!"'P es (e!"r e% res&%ta(o (e %a s&+ator"a (e espesores
(e pe%4!&%a se!a (e% U"+pr"+ate at"!orros"7oVP Ure7est"+"eto "t&+es!eV - Ure7est"+"eto
(e ter+"a!"'VP o (e)er6 s&perar o e.!e(er %os 12@ f+ J!aso* 5a!tor CBL0 +"&tosK
33

)K E% espesor #a% (e% s"ste+a* (e)er6 aseg&rar - !&+p%"r !o e% 5a!tor (e retar(o a% 5&ego ,&e
se e."ge JCBL0 +"&tos* segQ %o e."g"(oK - estar a7a%a(oP !o e% o %os !ert"#!a(os
!orrespo("etes a %a +as"7"(a( (e 1D1 +JB1K2
!K Los t"e+pos (e prote!!"' JC1@ B CL0 E CN02K para !a(a e%e+eto se "("7"(&a%"/a e e%
!&a(ro (e res"ste!"as a% 5&ego a(9&to2
E: To(a %a Estr&!t&ra +et6%"!a (e te!1&+)re para !&+p%"r !o %a e."ge!"a (e res"ste!"a a%
5&ego 5BL0 segQ e% art4!&%o 42L24 (e %a Or(ea/a Heera% (e Ur)a"s+o - Costr&!!"'2
$.!$.&.! CASO F,$0 C F,60 MINUTOS
$.!$.&.!.! SOBRE ESTRUCTURA METALICA
M"
D:P=6>6B= /: E0D M?A:@6?E:DF
P@61:@? C?K?F I+pr"+a!"' At"!orros"7a* UP@61:@ I=A81:D>:=I, e )ase a res"a A%,&4("!a
E TOCA +o("#!a(a* 5or+&%a(o !o p"g+eto (e a%ta esta)"%"(a( t$r+"!aP Co7ert"(or (e% ."(o
a Maget"ta JCeL O4K* "erte* at'."!oP e.eto (e p%o+o* !ro+o - otros (er"7a(os !a!er4geos2
8& ap%"!a!"' se 1ar6 e &a so%a !apa (e LF + (e espesor se!o J1*@ +"%s apro."+a(osK2
Cara!ter4st"!as - Prop"e(a(es (e %a Pr"+era Capa:
Ve14!&%o : M4"+o NL]
Ve14!&%o No Vo%6t"% : M4"+o LF] (e A%,&4("!o e )ase a TOCA2
P"g+eto At"!orros"7o : 100] Co7ert"(or (e% ."(o a Maget"ta JCeL O4K
8'%"(os por Vo%&+e : M4"+o 42]
PVC : 24 1]2
Des"(a( : 121F 020@ gX!!
V"s!os"(a( : F? @ U2R2
C%e.")"%"(a( : M4"+o 1@] e Ma(r"% C'"!o J(esp&$s (e L0 (4as - s"
agr"eta+"etoK2
Hra(o (e Mo%"e(a : L B 4 gra(os ;eg+a
A(1ere!"a : M4"+o 2@ SgX!+2 J(esp&$s (e L0 (4asK* so)re e% gra(o
(e %"+p"e/a - per#% e."g"(o2
C?K? I=A:@1:/6?F Barrera "t&+es!e* GR:J:DA616:=A0 I=A81:D>:= ACI, e )ase a res"a
A!r4%"!a E+&%s"oa(a e Ag&a* 5or+&%a(o !o p"g+eta!"' Ca%!6reaP (e a%ta "t&+es!e!"a*
,&e a% !ota!to !o e% 5&ego 5or+a &a !apa esp&+osa - re5ra!tar"a ,&e a4s%a
t$r+"!a+ete a %a estr&!t&ra e !&est"'* e7"ta(o por & per4o(o (e t"e+po ,&e %as
estr&!t&ras a%!a!e %a te+perat&ra (e !o%apso2
- Para e% !aso (e %a Mas"7"(a( (e LLL*L +
B1
2 8e ap%"!ar6 %a !at"(a( (e !apas ,&e sea
e!esar"asP 1asta a%!a/ar & espesor (e 1LN? + (e pe%4!&%a se!a (e p"t&raP ,&e
garat"!e e% 5a!tor (e retar(o a% 5&ego* UC E L0 +"&tosV2
Cara!ter4st"!as - Prop"e(a(es (e %a Capa Iter+e("a:
Cert"#!a(o : E+"t"(o por IDIEM
Nor+a%"/a!"' Ut"%"/a(a : NC1 ?L@ X 1 O52 ?D
P&)%"!a!"' : L"sta(o O#!"a% (e Co+porta+"eto a% C&ego
(e% M""ster"o (e V"7"e(a - Ur)a"s+o2
8e%%o (e Cert"#!a!"' (e Ca%"(a( Na!"oa%: E !a(a E7ase (e P"t&ra* E+"t"(o g"!a -
E.!%&s"7a+ete por e% Ist"t&to (e Esa-es IDIEM.
C?K? /: T:@16=?>6B=F 8e%%o (e Ter+"a!"'* GT0KK6=L I=A81:D>:= ACI, e )ase a res"a
(e A!r4%"!a E+&%s"oa(a e Ag&a* 5or+&%a(o !o p"g+eto (e a%ta esta)"%"(a( t$r+"!a - a%ta
so%"(e/ a %a ra("a!"' &%tra7"o%eta* 100] (e ("'."(o (e t"ta"o r&t"%o J!aso !o%or )%a!oK2 8&
ap%"!a!"' se 1ar6 e &a so%a !apa (e 2@ + (e espesor se!o J1 +"%sK2
Cara!ter4st"!as - Prop"e(a(es (e %a Capa (e Ter+"a!"':
Ve14!&%o : M4"+o D0]
Ve14!&%o No Vo%6t"% : M4"+o 12] (e A!r4%"!o2
P"g+eto : 100] D"'."(o (e T"ta"o R&t"%o J!aso !o%or )%a!oK
8'%"(os por Vo%&+e : M4"+o L0]
PVC : L@ 1]2
Des"(a( : 120L 020@ gX!!
V"s!os"(a( : D0 @ U2R2
P@0>:D0 C0=DA@8>A6J0 /:E S6DA:1? I=A81:D>:= F H $0 # F,60 F
MMA0/0 /: P@:K?@?>6B= C A>0=/6>60=?16:=A0 /: S8K:@P>6:DF
34

Ate %a pos")"%"(a( (e ,&e %as s&per#!"es +et6%"!as est$ !ota+"a(as !o grasas* a!e"tes
-Xo !&a%,&"er +ater"a% e.tra3o - para e7"tar %a !ota+"a!"' poster"orP (e% +$to(o a)ras"7o
(e %"+p"e/a #a% ,&e se &t"%"!e so)re e% s&strato* %as estr&!t&ras o e%e+etos (e a!ero*
(e)er6 ser 1"(ro%a7a(os - (esegrasa(os !o Detergete Ne&tro UZW E L10V* +e("ate %a
pro-e!!"' (e ag&a !a%"ete - (etergete e&tro a a%ta pres"' JL000 E 4000 ps"K2 Ua 7e/
(esegrasa(as - e&tra%"/a(as %as s&per#!"es* %a7ar "+e("ata+ete ates (e ,&e %a
s&per#!"e se se,&eP !o a)&(ate ag&a 5res!a o 7apor para e%"+"ar !&a%,&"er res"(&o (e
(etergete - (e otras s&sta!"as (a3"as2
Poster"or a% (esegrase* o)%"gator"a+ete %as estr&!t&ras (e)er6 ser !o+p%e+eta(as !o
otro +$to(o (e %"+p"e/a +6s e#!"eteP e% !&a% (epe(er6 (e% pro!eso (e U%a+"a!"'V !o
,&e se 1a o)te"(o %as estr&!t&ras:
Caso: Estr&!t&ras La+"a(as e Cr4o:
Correspo(er6 para to(as %as estr&!t&ras !&-o espesor sea "g&a% o "5er"or a 2 ++2 Para este
t"po (e estr&!t&ras* se (e)er6 !os"(erar %a %"+p"e/a a("!"oa% 88PC E 8PLP ,&e !os"st"r6 e
& !1as!oea(o - %"9a(o e 5or+a pro%"9a* e%"+"a(o !&a%,&"er +ater"a% e.tra3o -Xo
!ota+"ate (e %a s&per#!"e2 C"a%+ete %a estr&!t&ra o e%e+eto (e)er6 ser %"+p"a(o !o
espo9as e+)e)"(as e ag&arr6s +"era%* e%"+"a(o po%7o - +ater"a% part"!&%a(o2 Catos -
ar"stas (e)er6 ser e%"+"a(os2
Caso: Estr&!t&ras La+"a(as e Ca%"ete:
Correspo(er6 a to(as %as estr&!t&ras !&-o espesor sea s&per"or a 2 ++2 Para este t"po (e
estr&!t&ras* se (e)er6 !os"(erar %a %"+p"e/a a("!"oa% 88PC E 8P10P ,&e !os"st"r6 e &
!1orrea(o a)ras"7o a gra(o Cas" Meta% B%a!o2
MMA0/0 /: P6=A?/0 H
E Maestra/a o Ta%%er* segQ !orrespo(a:
I+e("ata+ete (esp&$s (e e5e!t&a(a %a prepara!"' (e s&per#!"es* so)re %a s&per#!"e
%"+p"a* ap%"!ar +e("ate )ro!1a o e,&"po a"r%ess %a !apa (e% UPr"+er It&+es!eV
c I+pr"+a!"' At"!orros"7a B A%,&4("!a e )ase a TOCA B Co7ert"(or (e% O."(o a Maget"ta
JCeL 04K d2 8& ap%"!a!"' se 1ar6 e &a so%a !apa (e LF +"!ras (e espesor se!o2
E Terreo: D&rate o Desp&$s (e% Mota9e:
Poster"or a %a "sta%a!"' o +ota9e (e %as estr&!t&ras +et6%"!as* so)re %a !apa (e% UPr"+er
It&+es!eV* se (e)er6 pro!e(er !o %a ap%"!a!"' (e %a o %as !apas !orrespo("etes a%
URe7est"+"eto It&+es!eV c Barrera It&+es!e A!r4%"!a E+&%s"oa(a - P"g+eta!"'
Ca%!6rea d2
8e ap%"!ar6 %a !at"(a( (e !apas ,&e sea e!esar"asP 1asta a%!a/ar & espesor (e pe%4!&%a
se!a (e p"t&raP ,&e garat"!e e% 5a!tor (e retar(o a% 5&ego* UC E L0 +"&tosV para %a
estr&!t&ra (e !&)"erta - UC E N0 +"&tosV para %a estr&!t&ra 7ert"!a% (e +&ros* Tras!&rr"(as
24 1oras !o+o +4"+o (e ap%"!a(a %a Q%t"+a !apa (e% re7est"+"eto "t&+es!e* pro!e(er
!o %a ap%"!a!"' (e %a !apa !orrespo("ete a% UTopp"g It&+es!eV c 8e%%o (e Ter+"a!"'
A!r4%"!o E+&%s"oa(o Mo("#!a(a d2 8& ap%"!a!"' se 1ar6 e &a so%a !apa (e 2@ +"!ras (e
espesor se!o2
N0A?F
Poster"or a %a "sta%a!"' o +ota9e (e %as estr&!t&ras - e !aso (e o)ser7arse (eter"oro e %a
!apa (e% UPr"+er It&+es!eV* es (e!"rP s" se o)ser7a ra-oes* sa%ta(&ras o pe%a(&ras ,&e
e.1")a e% +eta% a% (es&(o* se (e)er6 !os"(erar pre7"o a %a ap%"!a!"' (e% URe7est"+"eto
It&+es!eV & reto,&e o par!1eo (e %as 6reas (a3a(as !o e% +"s+o UPr"+er It&+es!eV*
(e#"(o e estas espe!"#!a!"oes t$!"!as2
MMA0/0 /: R:>:K>6B=F
Los espesores (e pe%4!&%a se!a (e !a(a !apa (e p"t&ra* (e)er6 ser +e("(os !o &
+e("(or e%e!tro+ag$t"!o* %as s&per#!"es p"ta(as (e)er6 %&!"r 1o+og$eas* %"+p"as* e
)&eas !o("!"oes2 Las !apas (e p"t&ra* (e)er6 presetar &a pe%4!&%a !ot"&a* e 5or+a
+oo%4t"!a* s" !ortes o ("5ere!"as (e set"(o a !a&sa (e tra/os o 1&e%%as ,&e p&("ere (e9ar
%os e,&"pos o 1erra+"etas (e ap%"!a!"'2
E% !o%or o too (e %as !apas (e p"t&ra ap%"!a(as a !a(a estr&!t&ra* (e)er6 %&!"r s"
7ar"a!"' a%g&a a% ser o)ser7a(as e & +"s+o p%ao Jsa%7o e a,&e%%os !asos (o(e %a
s&per#!"e presete a%g&as "rreg&%ar"(a(es +or5o%'g"!asK2
E% )r"%%o & opa!"(a( JsegQ sea e% !asoK (e %as !apas (e p"t&ra* (e)er6 %&!"r &"5or+es -
!ot"&as2 Las pe%4!&%as (e p"t&ra* (e)er6 estar )"e a(1er"(as a% s&strato* o po(r6 e."st"r
35

sop%a(&ras* a+po%%as* !1orrea(&ras &Xo !&a%,&"er otro t"po (e (e5e!to ,&e a5e!te e% gra(o (e
a(1ere!"a - (e est$t"!a e."g"(os e estas )ases t$!"!as2
E: To(a %a Estr&!t&ra +et6%"!a (e es!a%era - te!1&+)re* "!%&"(o !"e%o 5a%so para !&+p%"r !o %a
e."ge!"a (e res"ste!"a a% 5&ego CBL0 - CBN0 * respe!t"7a+ete* segQ e% art4!&%o 42L2L - 42L24
(e %a Or(ea/a Heera% (e Ur)a"s+o - Costr&!!"'* Res"ste!"a a% C&ego Re,&er"(a para %os
E%e+etos (e Costr&!!"' (e E("#!"os2
$.!$.6 RE'ESTIMIENTOS MUROS E+TERIORES
$.!$.6.! SOBRE DE ELEMENTOS DE FIBRO CEMENTO
8er6 so)re T"g%a(o A+er"!ao NORT;ZAY o s"+"%ar (e F++ (e espesor2
C010 =6>? P@0A:>>6B= C T:@16=?>6B= D: C0=D8EA?F
La ap%"!a!"' (e% 8e%%a(or ;"(rorrepe%ete E ;"(ro5&gate* GH"TI. Pro(&!to No C"%+'geo Jo
5or+a pe%4!&%a so)re e% s&stratoK* a )ase (e res"a A!r4%"!a E Copo%4+ero Met"% Meta!r"%ato
Mo("#!a(a* (e )a9a tes"' s&per#!"a%P ,&e (e!ora* t"3e* ("5&(e e "+prega %a s&per#!"e a
tra7$s (e %os !ap"%ares prop"os (e% s&strato* se%%6(o%o - +e9ora(o s& res"ste!"a +e!6"!a
s&per#!"a%2
8& ap%"!a!"' se 1ar6 e (os !apas* ap%"!a(as 1Q+e(o so)re 1Q+e(o J_et a( _et* 1 a L 1oras
etre !apa - !apaK* a ra/' (e 22@ h 2@ !!X+2* !a(a &a* e set"(o !r&/a(o* s" ("%&!"' - e e%
too (e#"(o por ar,&"te!t&ra2
cPro(&!to Espe!"#!a(o: U;2TV (e C;ILCORROCIN o E,&"7a%ete T$!"!o* segQ Re,&er"+"etos
Esta)%e!"(osd
Cara!ter4st"!as - Prop"e(a(es (e% 8e%%o ;"(rorrepe%ete B ;"(ro5&gate:
Ve14!&%o : 100]
Ve14!&%o No Vo%6t"% : M4"+o 1F] (e A!r4%"!o E Copo%4+ero Met"% Meta!r"%ato2
P"g+eto : No T"ee
8'%"(os e Peso : M4"+o 1F h 1]
Des"(a( : 02FF 0202 gX!!
V"s!os"(a( : 1F L seg&(os J!opa Cor( > 4K2
Apar"e!"a : Nat&ra% E No Cor+a Pe%4!&%a
;"(rorrepe%e!"a (e% Ag&a : M4"+o 4F 1oras ""terr&+p"(a* (e ag&a pro-e!ta(a a
pres"' (e re( (o+"!"%"ar"a J1@0 E 1F0 ps"K - te+perat&ra
a+)"ete* s" pro(&!"rse 1&+e(e!"+"eto 7"s&a% (e %a
s&per#!"eP por traspaso o es!&rr"+"eto (e% ag&a a
tra7$s (e %a pe%4!&%a prote!tora 1a!"a e% s&strato J8e
!os"(era &a pe%4!&%a 1o+og$ea* s" poros 7"s")%es*
ap%"!a(a so)re &a s&per#!"e (e #)ro!e+eto &e7a*
e.eta (e a("t"7os "+per+ea)"%"/ates2
I+portate: g"!a - E.!%&s"7a+ete* so%o %a pr"+era !apa (e% pro(&!to* (e)er6 ser ap%"!a(a e e%
t"te o too espe!"#!a(o e !art"%%a (e !o%ores2 La seg&(a !apa - #a%* (e)er6 ser
ap%"!a(a e too at&ra%* trasparete Js" t"te* "!o%oraK2
P@0>:D0 C0=DA@8>A6J0 /:E S6DA:1? H6/@0@@:K:E:=A: , H6/@0Q8L?=A:F
M$to(o (e Prepara!"' - A!o("!"oa+"eto (e 8&per#!"es:
Ate %a pos")"%"(a( (e %a prese!"a (e grasa* a!e"tes o (e !&a%,&"er otro t"po (e !ota+"ate
(es+o%(ate - para reaseg&rar %a a(1ere!"a (e% 8e%%o ;"(rorrepe%ete E ;"(ro5&gate so)re %as
s&per#!"es (e #)ro!e+eto* es re!o+e(a)%e e5e!t&ar & (esegrase (e %as s&per#!"esP
+e("ate e% &so (e & DETERHENTE INDU8TRIAL NEUTRO Jpor e9e+p%oP ZWBL10 (e C1"%!orro#K*
re+o7"e(o to(o a!e"te* grasas* t"erra o po%7o - otros !ota+"ates so%&)%es (e %a s&per#!"e (e%
s&strato2 8e et"e(e ,&e %a %"+p"e/a !o (etergeteP ser6 &t"%"/a(a pre7"o a %a ap%"!a!"' (e%
8e%%o ;"(rorrepe%ete B ;"(ro5&gate2 Ua 7e/ trata(a - (esegrasa(a %a s&per#!"e e9&agar !o
a)&(ate ag&a 5res!aP 1asta e%"+"ar !o+p%eta+ete restos (e (etergete (e %a s&per#!"e2
D&rate e% pro!eso (e e9&ag&e* %as s&per#!"es (e)e ser es!o)"%%a(as e 5or+a e$rg"!a -
pro%"9a* !o es!o)"%%as (e !er(a (&ra* e%"+"a(o pos")%es +ater"a%es ("sgrega(os ,&e p&("ere
estar a(1er"(os a %a s&per#!"e - !&a%,&"er otro +ater"a% part"!&%a(oP ,&e p&("ere estar
!ota+"a(o ("!1a s&per#!"e2
O)ser7a!"':
36

8'%o e !aso (e teer %a a)so%&ta seg&r"(a(P (e ,&e %as s&per#!"es (e #)ro!e+eto* est6
%"+p"as* e.etas (e a!e"tes* grasas* !eras &Xo (e !&a%,&"er otro t"po (e agete !ota+"ate*
%as s&per#!"es so%o (e)er6 ser %"9a(as s&a7e+ete* !o %"9a #aP pro!&ra(o e%"+"ar
!&a%,&"er t"po (e +ater"a% part"!&%a(o o ("sgrega(o ,&e p&("ere e."st"r so)re e%%as2 Ua 7e/
e5e!t&a(o e% %"9a(o* e%"+"ar e% po%7o +e("ate asp"ra(o o sop%a(o !o a"re !o+pr"+"(o se!o -
%"+p"o2
MMA0/0 /: P6=A?/0F
Ates o Desp&$s (e% Mota9e:
8o)re %a s&per#!"e %"+p"a* saa* se!a - #r+e* se (e)er6 pro!e(er !o %a ap%"!a!"' (e% 8e%%a(or
;"(rorrepe%ete B ;"(ro5&gate* U;2TV J(e C1"%!orro#K* +e("ate e% &so (e )ro!1as (e espo9a o
)"e* +e("ate +&3e,&"%%a2 8& ap%"!a!"' se 1ar6 e (os !apas* ap%"!a(as 1Q+e(o so)re 1Q+e(o
J_et a( _et* 1 a L 1oras etre !apa - !apaK* a ra/' (e 22@ h 2@ !!X+2* !a(a &a* e set"(o
!r&/a(o* s" ("%&!"' - e e% too (e#"(o !art"%%a (e !o%ores2
O)ser7a!"oes:
No ap%"!ar so)re s&per#!"es +o9a(as o 1Q+e(as2
No ap%"!ar a% so%P " so)re s&per#!"es !a%"etes* so%o !&a(o 1a-a so+)ra so)re %a s&per#!"e2
MMA0/0 /: R:>:K>6B=F
- Las s&per#!"es se%%a(as* (e)er6 %&!"r e% s&strato !o &a "+prega!"' 1o+og$ea*
!ot"&a* o #%+'gea Js" 5or+a!"' (e pe%4!&%a e %a s&per#!"eK* s" )r"%%o - s" !ortes o
("5ere!"as (e set"(o a !a&sa (e tra/os o 1&e%%as ,&e p&("ere (e9ar %os e,&"pos o
1erra+"etas (e ap%"!a!"'2
- La s&per#!"e se%%a(a* a% ser )o+)ar(ea(a !o ag&a pro-e!ta(a a pres"' (e re( (o+"!"%"ar"a
J1@0 E 1F0 ps"K* por & per4o(o (e t"e+po +4"+o (e LN 1oras* o (e)er6 presetar
1&+e(e!"+"eto s&per#!"a% a%g&o* e% s&strato (e)er6 %&!"r tota%+ete "(e+e* se!o2
- E% too (e "+prega!"' ap%"!a(o a% e!1ape (e #)ro!e+eto* (e)er6 %&!"r s" 7ar"a!"'
a%g&a a% ser o)ser7a(as e & +"s+o p%ao Jse e.!eptQa %os e5e!tos ,&e se geera por
%&/ - so+)raP as4 !o+o* %os (e re%"e7e - )a9o re%"e7eK2
- No po(r6 e."st"r !1orrea(&ras* %6gr"+as &Xo !&a%,&"er otro t"po (e (e5e!to ,&e a5e!te e%
gra(o (e est$t"!a e."g"(o e estas )ases t$!"!as2
- E% )r"%%o & opa!"(a( JsegQ sea e% !asoK (e %a !apa (e "+prega!"'* (e)er6 %&!"r &"5or+e -
!ot"&o s" 7ar"a!"' a%g&a a% ser o)ser7a(as e & +"s+o p%ao Jse e.!eptQa %os
e5e!tos ,&e se geera por %&/ - so+)raP as4 !o+o* %os (e re%"e7e - )a9o re%"e7eK2
- E% !os&+o tota%P ser6 (e 4@0 h @0 !!X+
2
J%a !at"(a(* !orrespo(e !os&+o eto* a
7"s!os"(a( (e e7ase* o "!%&-e %a ("%&!"'K
E: To(os %os para+etos 7ert"!a%es e.ter"ores !o re7est"+"eto (e #)ro!e+eto* sa%7o %os ,&e
se "("!a !o otra ter+"a!"' (o(e se "(",&e e p%aos2
%. EQUIPAMIENTOS
%.!.MUEBLES
%.!.! ESTANTERAS # MESN TESORERA
N
8e !os&%ta %a !o5e!!"' e "sta%a!"' (e e%e+etos !o+p&estos por p%a!a +a(era (e ter!"a(o
(e 1F ++ (e espesor !&)"erto !o 5or+a%"ta (e !o%or2 8e (e)er6 !os&%ta %a #9a!"' (e% e%e+eto
+e("ate tor"%%os (e% t"po ros!a%ata O 10 - tar&go2 E to(o se 1ar6 (e a!&er(o a (eta%%e segQ
p%aos respe!t"7os2
E: se!tor Tesorer4a
%.!." LIBREROS
N
8e !os&%ta %a !o5e!!"' e "sta%a!"' (e %")reros !o+p&estos (e +a(era ag%o+era(a
e!1apa(a (e 1F++ (e espesor* estos se !o5e!!"oara segQ p%aos respe!t"7os +o(&%o (e
1*?0 . 1D0 +2
E: se!tor o#!"as a%!a%(e - (o(e "(",&e e% pro-e!to
%.!.$ MESON INFORMACIONES N
37

8e !os&%ta %a !o5e!!"' e "sta%a!"' e +a(era ag%o+era(a e!1apa(a (e 1F++ (e espesor
e ra&%4 - ag%o+era(a +e%a+"a (e 1F ++2* - !r"sta% te+p%a(o* segQ (eta%%e28er6 "tegra(os
!o+o ("se3o a% pro-e!to* !&eta !o portate!%a(o - !a9oeras* se "!%&-e +&e)%e rep"!ero (e
respa%(o para ar!1"7a(ores2
E: ;a%% Pr"!"pa%
%.!.%. BUTACAS EN AUDITORIO
N
8e !os&%ta %a "sta%a!"' (e s"%%as* )ase +eta% e%e!trop"ta(o* te%a (e pa3o a%go(' e s"%%a -
respa%(o *8"%%a Drea+ tap"/a(a !o respa%(o* ("str")&"(a Cera(o Ma-er o s"+"%ar2
E: espa!"o a&("tor"o
%.!.&. GABINETE PSICOTRCNICO
N
8e !os&%ta %a !o5e!!"' (e +&e)%e (e a!&er(o a (eta%%e2
%.!.6. PERSIANAS M"
8e !os"(erara !ort"as para e7"tar e% (es%&+)ra+"eto (e te%a e tra+a !&-a apert&ra es (e
& @] %4ea T1er+o7e"% (e Me!os1a(e JI(eorK o e,&"7a%ete t$!"!o2
E ter!er p"so e("#!"o e."stete * %as !ort"as (e)e ser !o%ga(as a 1*?+* (e9a(o por!"' (e
7etaa s&per"or a)"erta a %a "%&+"a!"' at&ra%2 Esto per+"te !otro% so%ar e %a pro."+"(a( (e
%a 7etaa* a %a 7e/ ,&e %a "%&+"a!"' peetra por %a parte a%ta (e %a +"s+a 1a!"a e% 5o(o (e %a
p%ata2
%.!.7. CORTINAS AUDITORIO
M"
8e !os"(erara !ort"as )%a!S o&t e.ter"or - a5e%pa(o "ter"or* !o%or )&r(eo2 8e "sta%ar6
+e("ate r"e% a!ero "o."(a)%e (e @0 ++2 (e ("6+etro* !o argo%%as +a(era ("6+etro N0 ++2
!a(a L0 !+2 s&9eto a %a !ort"a2
%." BARANDAS DE ACERO INO+.
%.".!. INGRESO PRINCIPAL # SECUNDARIO
N
E a!ero "o."(a)%e : !a%"(a( AI8I L04* segQ p%ao (e (eta%%e (e ar,&"te!t&ra2 Esta )ara(a est6
!o+p&esta por pasa+ao (e @0 ++2 (e ("6+etro* espesor 1*@ ++2 * p%et"a (e 40 . @ ++2* -
!r"sta% te+p%a(o (e 10 ++2 espesor* etre otros2 To(o (e)e ser e9e!&ta(o pro!&ra(o &a )&ea
ter+"a!"'
%.$ ESTANTES
%.$.!. ESTANTE METALICOS
ML
Estr&!t&ra t&)&%ar +et6%"!a (e 40.40.2++* !o rep"sas e p%a!as (e Me%a+"a )%a!a (e 1F++
ator"%%a(as a %a estr&!t&ra +et6%"!a2 Te(r6 &a a%t&ra t"po (e 12D0 +ts* sa%7o /oas (e
7etaas (o(e se +o(&%ar6 (e a!&er(o a (eta%%e2 Las rep"sas %%e7ara !ato (e Co"g<e (e
1F.10++ )ar"/a(o - pega(o !o a(1es"7os - p&tas2 To(o se 1ar6 (e a!&er(o a (eta%%es e
%6+"as !orrespo("etes2
To(os %os e%e+etos +et6%"!os se p"tara !o at"!orros"7o - es+a%te s"t$t"!o (e a!&er(o a %o
"("!a(o e e% 4te+ p"t&ras* para !a(a !aso2
E: )o(egas
%.%. ACCESORIOS DE BA.OS
La !o%o!a!"' (e %os a!!esor"os (e)e aseg&rar s& #r+e/a - #9a!"'* (e)"e(o $stos ser
e+)&t"(os* "+p"("e(o s& re+o!"' poster"or2
8e !&"(ar6 espe!"a%+ete %a est$t"!a (e s& !o%o!a!"'2
8& &)"!a!"' se esta)%e!er6 e o)ra por %a I2C2O2
8er6 +ar!a Caa%o/a o s&per"or !a%"(a(2
%.%.!. )ABONERAS DE LO(A
N
Ia)oera e+potra(a (e %o/a !o%or )%a!a* s" +a"%%a ag&%ar (e Caa%o/a
E : & )a3o a%!a%(e
%.%.". PERCHAS N
De %o/a )%a!a2 Mo(e%o ag&%ar (e Caa%o/a
E : !a(a )a3o* &a por re!"to
%.%.$. PORTARROLLO DE LO(A N
8e !os&%ta a!!esor"o (e %osa )%a!a * +o(e%o ag&%ar* "!%&-e p"e/a "ter"or p%6st"!a !o resorte2
E: !a(a )a3o2
%.%.%. ESPE)OS
N
38

Co +ar!o (e a%&+""o )%a!o @01? - )&r%ete (e go+a2
U)"!a!"' - t"po segQ (eta%%e (e )a3os2
E : !a(a %a7ator"o "("7"(&a% - e )ater4a2
%.%.&. SECADOR DE MANOS
N
Mar!a Ro!a +o(e%o WA@42 Re5ere!"a: ZDWA@4b00* ("str")&"(o por Aero%"te o Bos!12
E : !a(a )a3o2
%.%.6. DISPENSADORES DE )ABON
N
De a!ero "o."(a)%e +ar!a Ro!a o e,&"7a%ete2 Re5ere!"a: TA2LD1000
E : & to(os %os )a3os* !o e.!ep!"' (e% )a3o a%!a%(e2
E: !a(a ser7"!"o 1"g"$"!o* 1 por re!"to2
%.&. SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
%.&.! GABINETE DE RED HUMEDA
N
Mo(&%o (e re( 1Q+e(a !o ga)"ete +et6%"!o e+)&t"(o (e D0 . D0 . L@ !+2 Cote(r6
+ag&era (e% t"po se+"r"g"(a (e 1V (e ("6+etro !o & %argo +4"+o (e L0 +ts2 Cotar6 !o
s&s %%a7es (e paso* p"t' (e !orte !orrespo("ete2
E: (o(e se "(",&e e p%aos (e ar,&"te!t&ra e "sta%a!"' sa"tar"a Jag&a pota)%eK2
%.&." E+TINTORES INCENDIO
N
E.t"tores (e po%7o ,&4+"!o se!o (e N S"%os2 T"po ABC2
!o ga)"ete +et6%"!o e+)&t"(o (e D0 . L0 . 2@ !+ 8e !os&%ta 1 !a(a 1@0 +2 (e s&per#!"e
e("#!a(a !o+o +4"+o2
E : 8e !ote+p%a segQ %o "("!a(os e p%aos (e p%atas respe!t"7os2
%.6 MOBILIARIO METAL MADERA
%.6.! BANQUETAS FI)AS CAPRI,BE, N"CP
ML
8e !os&%ta %a !o5e!!"' (e )a,&etas !o estr&!t&ra e per#% t&)&%ar +et6%"!o (e 2 ++2 (e
espesor* segQ !at6%ogo2
E: se!tor "greso pr"!"pa%2
%.7 ELE'ADOR ELECTRONEUMATICO
N
Mo(e%o MRLB T"ger (e As!esores ;"(a%go o !a%"(a( e,&"7a%ete2
Capa!"(a(: 1000 R"%os* !arga o+"a%* tres pasa9eros +6."+o2
8er7"!"o: Tres para(as* pr"+er* seg&(o - ter!er p"so
Tres a!!esos por & 5rete2
Ve%o!"(a(: Ua 7e%o!"(a( 120 +Xseg2
Corr"ete: A%tera tr"56s"!a* LF0 Vo%ts* @0 ;/2* 7ar"a!"' +6."+a +6s +eos @]2
Re!orr"(o: N*2 +etros apro."+a(a+ete2
Ma,&"a: U"(a( +oo)%o!S "+porta(a2
Motor* @0 ;/2 !orr"ete a%tera* a"s%a!"' !%ase B2
Prote!tor t$r+"!o "+porta(o2
Creo e%e!tro+ag$t"!o (e ("s!o2
U)"!a!"'
Ma,&"ar"a: 8e "sta%ar6 e )a!a(a (e per#%es (e a!ero* (e &a a%t&ra tota% apro."+a(a (e
N220 +2
8e a!%ar6 a% 5oso (e% pr"+er p"so (e @0 !+2 - a %a es!ot"%%a e s& a%t&ra +a.2
22N0+2
Co+a(o: A&to+6t"!o* a!!"oa(o (es(e %a p%ata5or+a por +e("o (e &a )otoera geera% (e
!&atro )otoes* (os para(as (e p"sos* a%ar+a - para(a (e e+erge!"a* a(e+6s
"terr&ptor (e %&/2
E %os p"sos te(r6 )otoeras (e %%a+a(a (e & )ot'2
Para(as a&to+6t"!as a "7e% (e p"so2
C&a(ro (e
Ma"o)ra: Cotro% e%e!tro+e!6"!o U&"7ersa%V e ga)"ete +et6%"!o !o p&erta2
8e3a%"/a!"': E %as )otoeras (e p"sos te(r6 %&/ ro9a Ue &soV - %&/ 7er(e Ue p"soV* %a !&a% se
e!"e(e s'%o e e% p"so ,&e se e!&etra %a !a)"a2
P&ertas (e p"so:Dos (e &a 1o9a (e% t"po (e a)at"r* (e apert&ra - !"erre +a&a%* so 5a)r"!a(as
e a!ero sat"a(o2
Las )otoeras se "sta%ar6 a% %a(o "/,&"er(o2
Te(r6 ("spos"t"7os (e seg&r"(a( e%$!tr"!os - +e!6"!os2
D"+es"oes: 02F0 + (e a!1o por 2200 + (e a%to2
E% e%e7a(or 5&!"oar6 s" est6 )"e !erra(as e %os (os p"sos* - so%a+ete se
po(r6 a)r"r %a (e% p"so e ,&e se e!&etre %a !a)"a2
Ca)"a: A!!eso por & 5rete2
39

C1as"s - )ase !ostr&"(os e per#%es (e a!ero2
Pae%es %atera%es - 5o(o (e a!ero sat"a(o* p"ta(os2
I%&+"a!"' T&ores!ete2
P"so !o !&)"erta (e go+a )otoa(a egra2
La p%ata5or+a ser6 s" p&erta* !o+o seg&r"(a( para %os &s&ar"os* (e)er6 a#ar %a
es!ot"%%a "ter"or+ete a% a!1o (e% a!!eso* a% a%to (e% re!orr"(o etre p&ertas*
(e9a(o &a ("sta!"a (e 10 ++ etre p"sa(era - %4ea (e !"r!&%a!"'2
H&4as ro(ates +ota(as e ro(a+"etos se%%a(os2
D"spos"t"7os (e
8eg&r"(a(: E!%a7a+"eto +e!6"!o - e%$!tr"!o e p&ertas (e p"sos2
Para!a4(as (e a!!"' "stat6ea2
D"spos"t"7o (e trasporte +a&a% (e e+erge!"a !o &a pa%a!a ,&e a)re e%
5reo* - & 7o%ate (e a!!"oa+"eto* so%o para %%e7ar %a !a)"a a% "7e% +6s
pr'."+o2
Parago%pes para %a !a)"a2
O)ras !"7"%es: La es!ot"%%a (e 12D0 + (e 5rete por 12F@ + (e 5o(o2
Costr&!!"' (e & 5oso (e 12D0 + (e 5rete por 12F@ + (e 5o(o por 02@0 + (e
pro5&("(a(* !a%!&%a(o para 4000 Rg* !o (rea9e a(e!&a(o2
Ista%a!"' (e & ta)%ero e%$!tr"!o e.!%&s"7o (e L . 10 a+peres etreg6(ose %a
!orr"ete e t&)o (e a!ero !o !"!o !a)%esP tres 5ases* &o e&tro - &o a t"erra* a
22@0 + so)re e% p"so* e e% se!tor ,&e se "sta%e e% e,&"po2
Ter+"a!"oes e a!!esos* &a 7e/ "sta%a(as %as p&ertas (e p"sos2
&. OBRAS COMPLEMENTARIAS
&.!.LETREROS # SE.ALI(ACIONES
8& ("se3o se 1ar6 (e a!&er(o a %a+"a (e (eta%%e !orrespo("ete2 8& !o5e!!"' se rea%"/ara
!o %os +ater"a%es "("!a(os - (e 1era !a%"(a(2
&.!.!. PLACA DE MADERA
N
De p%a!a (e +a(era e Ra&%4 !o %etras )a9o re%"e7e (e 4F.LN.2 !+2
E% t"po %etra ser6 ;e%7$t"!a - se a#a/ar6 a% +&ro* ,&e(a(o separa(as 4 ++2 (e %a s&per#!"e2
Le-e(a: L0 S8: 6=/6S8: E? U.T.
E: a!!eso pr"!"pa%
&.!." PLACA INDICATI'A DE RECINTO
N
P%a!a (e +a(era (e P"o Oreg' a!"oa% (e F0 . L00 ++2 !o "s!r"p!"oes "("!a(o o+)re
(e% re!"to2 Las %etras ser6 p"ta(as a% '%eo - se se%%ara !o )ar"/2 8e "sta%ara !etra(a e e%
a!1o (e %a p&erta a 12D0+ (e a%t&ra2
E: o#!"as - e geera% e to(as %as p&ertas (e re!"tos (e#"(os2
&.!.$. LETRAS DE ACERO INO+IDABLE
&.!.$.! NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
N
Letras (e a!ero "o."(a)%e (e 0*F ++2 (e espesor2
%a a%t&ra (e %etra ser6 (e 1F0++ - &a pro5&("(a( (e L0 ++2 X
E% t"po %etra ser6 ;e%7$t"!a - se a#a/ar6 a% +&ro* ,&e(a(o separa(as L ++2 (e %a s&per#!"e2
Le-e(a: GMUNICIPALIDAD DE CURACAUTINI* segQ !orrespo(a2
E: se!tor a!!eso2
&.!.$.". NUMERACION DE CALLE
N
E %os a!!esos se !os&%ta Q+eros segQ !ert"#!a(o +&"!"pa%2
8er6 !o p%a!a (e a!ero "o."(a)%e (e 0*F ++ (e espesor* !o &a a%t&ra (e 100 ++2- 20 ++
(e pro5&("(a(2
8e #9ar6 ("re!ta+ete a% +&ro
E: 5rot"s (e% esta)%e!"+"etos2
&.!.%. ASTA DE BANDERA
N
8egQ ("se3o e p%ao (e p%ata (e ar,&"te!t&ra2
C"%"(ros (e 1or+"g' (e 2@@ Rg2 !e+X+L2
8e !os&%ta 2 +6st"%es !o per#% t&)&%ar re(o(o (e D@ ++2 - @0 ++2 (e @++ (e espesor* (e N
- L+ respe!t"7a+ete2
Los +e!a"s+os (e (esp%a/a+"eto (e )a(era* p"o%as - otros e%e+etos (e)er6 5&!"oar
per5e!ta+ete2
8& trata+"eto (e prote!!"' s&per#!"a% se rea%"/ar6 ap%"!a(o at"!orros"7o - p"t&ra (e
ter+"a!"' t"po es+a%te (e a!&er(o a %o "("!a(o e 4te+ p"t&ra* para !a(a !aso2
8e "!orporar6 )o%oes (e 10 !+2 (e ("6+etro e %a )ase (e !a(a +ast"%* segQ p%aos (e
(eta%%e2
E : "greso* segQ p%ao (e e+p%a/a+"eto2
40

&.". PA'IMENTOS E+TERIORES GRANULARES
&.".!. BASE GRA'A
M"
Carpeta )ase (e Hra7a !1a!a(a (e LXFV apta para e% tr6s"to 7e1"!&%ar2
Espesor ^ @ !+2 ap"soa(a - !o+pa!ta(a2
8e !o%o!ar6 so)re e% terreo re)a9a(o* e% !&a% se !o+pa!tar6 - se %e agregar6 esta)"%"/a(o
gra&%ar !o espesor (e 10 !+2 !o+o s&)B)ase !o+pa!ta(a2
E : se(eros (e tras"to 7e14!&%os - (o(e se (e#a e p%aos para /oa (e 9ar("es "ter"ores2
&."." MAICILLO
M"
8o)re )ase (e !a+a (e r"p"o !o+pa!ta(o se !os&%ta !apa (e +a"!"%%o (e @ !+2 (e espesor2 8e
(e)er6 ap%"!ar e %as /oas (e#"(as e p%aos (e (eta%%e (e pa7"+etos e.ter"ores2
E: Pat"os "ter"ores - e geera% e e.ter"ores (o(e se se3a%e e p%aos2
&.$. PA'IMENTOS E+TERIORES DE HORMIGON
Los re,&"s"tos (e ("+es"oes* !a%"(a( (e +ater"a%es - 5or+a (e !o%o!a!"' ser6 reg&%a(os por
%as espe!"#!a!"oes (e% M""ster"o (e %a V"7"e(a - e e% !aso ,&e pro!e(a* e% Cotrat"sta (e)er6
so+eter a %a apro)a!"' (e 8ERVIU & pro-e!to (e#"t"7o (e %as o)ras (e pa7"+eta!"' -
o)teer s& apro)a!"' - re!ep!"' #a%2
To(os %os pa7"+etos e.ter"ores (e)e !ostr&"rse !o pe("etes a(e!&a(as para 1a!er
es!&rr"r %as ag&as %%&7"as 1a!"a se!tores a)sor)etes2 No se a!eptar6 e+po/a+"etos (e ag&as
%%&7"as2
&.$.!. ACERAS IN SITU
M"
;or+"g' t"po ;CV* (e (os"#!a!"' (e a!&er(o a %o "("!a(o e espe!"#!a!"oes t$!"!as (e
espe!"a%"(a( (e pa7"+eta!"'
Espesor: (e a!&er(o a p%aos2
8o)re )ase "7e%ate (e area (e 1 !+2 (e espesor2
La )ase "7e%ate se !o%o!ar6 so)re s&)B)ase gra&%ar !o+pa!ta(a (e F !+2 (e espesor 2
D"7"s"' (e paste%oes ser6 +6."+o !a(a 2+ a tra7$s (e &a !ater4a2
Los a!1os (e %a 5ra9a ser6 a,&e%%os "("!a(os e p%aos respe!t"7os2
E : /oas (e repos"!"' (e pa7"+etos e."stete (a3a(o por o)ras J/oa (e a!!eso a 5aeasK2
E: 5rot"s (e% &e7o esta)%e!"+"eto - !a%%es (e a!&er(o a %o "("!a(o e p%aos2
&.$.". ACCESOS 'EHICULARES
M"
;or+"g' ;BL0 e,&"7a%ete a %o "("!a(o e pro-e!to (e pa7"+eta!"' e.ter"or2
Espesor ^ 12 !+ (e 1or+"g'* 7")ra(o - ap"soa(o2
8o)re s&)B)ase gra&%ar !o+pa!ta(a (e 1@ !+2 (e espesor 2
Las I&tas o !ortes se re%%ear6 !o se%%o e%asto+$r"!o2
E : 5ra9a a esta!"oa+"etos - a!!eso se!&(ar"o* 5ra9a /oa a!era2
&.% SOLERAS
8&s ("+es"oes* re,&"s"tos (e !a%"(a( - s& 5or+a (e !o%o!a!"' e o)ra ser6 reg&%a(os por %as
espe!"#!a!"oes (e% M""ster"o (e %a V"7"e(a J 8er7"& K (e)"e(o !&+p%"r %os 7a%ores (e esa-es
(e Te."'* "+pa!to - !o+pres"' pres!r"tos 2
&.%.! SOLERAS TIPO A.
ML
De% t"po ;CC
Log"t&( ?0 !+P 8e!!"' tras7ersa% (e 1N !+2 (e )ase por L0 !+2 (e a%t&ra* !o re!orte e &a
es,&"a s&per"or (e & tr"6g&%o (e 1@ !+2 (e a%t&ra por 4 !+2 (e )ase 2
8e !os&%ta e%e+etos re)a9a(os para /oas (e etra(a (e 7e1"!&%os2
E : esta!"oa+"etos geera%es
&.%." SOLERILLAS ML
B"se%a(a:
Log"t&( @0 !+2P a%t&ra +4"+a 20 !+2 - a!1o )asa% (e N !+2 Cara s&per"or )"se%a(a2
E : Re+ate (e 1or+"goes (e a!era* pa7"+etos "teros (e paste%oes 1e!1os I s"t&*
pre5a)r"!a(os - (o(e se (eta%%e e p%aos2
Cato re(o(o:
Log"t&( (e 1200+* a%t&ra +4"+a (e 20!+ - a!1o (e N!+2Cara s&per"or re(o(ea(a2
E : !o#a+"eto (e 9ar("es* +a!etas para 6r)o%es - (o(e se (eta%%e e p%aos2
&.&.PASTELONES PREFABRICADOS
&.&.!. PASTELONES PREFABRICADOS DE HORMIGON &05&0
M"
8&s ("se3os ser6 (e#"(os e p%aos (e pa7"+etos AR=B11 - e p%ao (e (eta%%es2
8er6 paste%oes pre5a)r"!a(os (e @0 . @0 !+s2
41

8e ("spo(r6 pre7"o a %a "sta%a!"' (e% paste%'* !o+pa!ta!"' (e% terreo )ase - !a+a (e r"p"o
(e 10 !+2 (e espesor2
E: P%a/a (e a!!eso - se(ero ate9ar(4 (es(e esta!"oa+"etos
&.6.CIERROS E+TERIORES
&.6.!. PERFILERIA MET4LICA
M"
8egQ ("se3o e #!1a* estr&!t&ra e )ase a +'(&%os !o5e!!"oa(os !o per#% t&)&%ar
@0.L0.2++ - per#% tra+a (e L0.20.2++2
8e #9ara %os pa3os (e estr&!t&ra +et6%"!a a +o!1etas (e 1or+"g' +e("ate Ce (e 1N ++2 (e
("a+etro preBe+)&t"(as e +o!1etas2
Las estr&!t&ras e )ase a per#%es +et6%"!os re!")"r6 !o+o trata+"eto (e prepara!"' -
prote!!"' s&per#!"a% at"!orros"7o - p"t&ra (e ter+"a!"' t"po es+a%te (e a!&er(o a %o
"("!a(o e 4te+ p"t&ra* para !a(a !aso2
8e !os&%ta s&s portoes - p&ertas (e a!!eso s&s #9a!"oes* ,&"!a%%er4as - !erro9os !o s&s
respe!t"7os !a(a(os +ar!a O("s a!"oa% o s&per"or !a%"(a( !o tres !op"as (e %%a7es2
E: Re9a a!!eso 7e1"!&%ar - peatoa% por !a%%e Y&ga-
&.6." MUROS DE HORMIGON
M"
8e !os&%ta +&ros e 1or+"g' (e 1@ !+2 (e a!1o2 %os +o%(a9es se tra)a9ara to+a(o to(as
%as pre!a&!"oes para & a!a)a(o a %a 7"sta2
D"+es"oes - &)"!a!"' (e a!&er(o a %o "("!a(o e p%aos (e ar,&"te!t&ra2
E: !"erro +e("aero2
&.7. )ARDINERAS
&.7.! E+CA'ACIONES
M$
8e !os&%ta e.!a7a!"oes (e ("+es"oes "("!a(as e p%aos (e (eta%%e (e !"erros2
&.7.". SOLERILLAS DE CANTO REDONDO
ME
E: a!!esos* 9ar("eras "ter"ores - e geera% segQ "("!a!"' e p%aos (e ar,&"te!t&ra2
6. INSTALACIONES
E% Cotrat"sta (e)er6 o)teer %as apro)a!"oes (e %os pro-e!tos (e "sta%a!"oes ate %os
ser7"!"os respe!t"7os: Ag&as Ara&!a4a* 8EC* CRONTEL* et!2
Los pro-e!tos (e#"t"7os ser6 e%a)ora(os por e% Cotrat"sta e )ase a %os pro-e!tos -Xo
(o!&+etos "5or+at"7os etrega(os* "!orpor6(o%es to(as %as !orre!!"oes ,&e e."9a %os
respe!t"7os 8er7"!"os para s& apro)a!"'2 To(a a%tera!"' a %os pro-e!tos "5or+at"7os (e)e
1a!erse pre7"a apro)a!"' (e %a I2C2O2 - e to(o !aso te(r6 !o+o o)9eto +e9orar o
!o+p%e+etar %as so%&!"oes t$!"!as (e %as "sta%a!"oes 2
E% Cotrat"sta (e)er6 re("r sat"s5a!tor"a+ete %as pr&e)as reg%a+etar"as - &a 7e/ ter+"a(as
%as o)ras* o)teer %os !ert"#!a(os (e re!ep!"' !o5or+e (e to(as %as "sta%a!"oes2
To(os estos (o!&+etos: Pro-e!tos (e#"t"7os* re!ep!"oes* apro)a!"oes* et!2 (e)er6
etregarse a %a I2C2O2 e !arpeta tr"p%"!a(o2 8e a!o+pa3ar6 (e to(a %a "5or+a!"' t$!"!a*
!at6%ogos ,&e sea e!esar"os para e% per5e!to 5&!"oa+"eto (e to(os %os e,&"pos ,&e se
s&+""stre2
6.!. ARTEFACTOS SANITARIOS
8e !os&%ta e% s&+""stro - !o%o!a!"' (e to(os %os arte5a!tos ,&e se se3a%a e %os p%aos2
To(os %%e7ar6 &a %%a7e (e paso prop"a !ro+a(a* aparte (e %a %%a7e geera% (e% respe!t"7o
re!"to2
I!%&-e to(as %as gr"5er4as* #tt"gs - a!!esor"os para s& per5e!to 5&!"oa+"eto2
6.!.". LA'ATORIOS # 'ANITORIOS
6.!.".!. LA'ATORIO CON PEDESTAL
N
Mo(e%o N7o2 Veroa +ar!a Caa%o/a* %o/a !o%or )%a!o !o pe(esta%2
Hr"5er4a !ro+a(a te+por"/a(a +o(e%o Co(: =L2L000B00 (e N")sa o e,&"7a%ete t$!"!o* tra+pa
!ro+a(a - s"5' )ote%%a (e +eta% !ro+a(o* e !a(a arte5a!to2 Desag<e a% +&ro2 Coe."' a%
ag&a 5r4a2
E: to(os %os )a3os
6.!.$." 'ANITORIO
N
Mo(e%o C%or"(a +ar!a Caa%o/a* %o/a !o%or )%a!o so)re !&)"erta (e %oseta (e 1or+"g' (e
a!&er(o a %o "("!a(o e p%aos (e (eta%%e !orrespo("ete2
Hr"5er4a !ro+a(a te+por"/a(a +o(e%o Co(: =L2L000B00 (e N")sa o e,&"7a%ete t$!"!o* tra+pa
!ro+a(a - s"5' )ote%%a (e +eta% !ro+a(o* e !a(a arte5a!to2 Desag<e a% +&ro2 Coe."' a% ag&a
5r4a2
E : )a3o a%!a%(e
42

6.!.$.$ LA'ATORIO EL)ER 2MINUS'ALIDOS3
N
Mo(e%o E%9er (e %o/a !o%or )%a!o +ar!a Ro!a o s&per"or !a%"(a(2 8e !os&%ta soporte para
%a7a)o para "+pe("(os2
8e a#a/ar6 a% +&ro +e("ate &3etas +et6%"!as2 8& a%t&ra !orrespo(er6 a %a a(e!&a(a para &so
para +"&s76%"(o2 8e !os&%ta gr"5er4a !ro+a(a te+por"/a(a +o(e%o Co(: =L2L000B00 (e N")sa -
s"5' )ote%%a (e +eta% !ro+a(o2 Desag<e a% +&ro2
E : )a3o ("s!apa!"ta(os2
6.!.% TA(AS <C
6.!.%.!. <C. 'ERONA C;ESTANQUE
N
Mo(e%o Veroa !o esta,&e* %o/a !o%or )%a!o !o pe(esta%2
8"%e!"oso !o #tt"gs - tapa as"eto (e !o%or "g&a% a% arte5a!to +ar!a E&ropa o s"+"%ar2
L%a7es (e paso ag&%ar !ro+a(as2
E: to(os %os _!2
8e !os&%ta & +o(e%o espe!"a% para ("s!apa!"ta(os segQ !ata%ogo (e pro(&!tos (e %a +ar!a
E: )a3os e geera%
6.!.%.". <C. EL)ER 2MINUS'ALIDOS3
N
E: to(os %os )a3os (e +"&s76%"(os
6.". INSTALACION DE AGUA POTABLE
Las !a3er4as (e ag&a 5r4a ser6 e9e!&ta(as e s& tota%"(a( !o t&)er4as (e !o)re t"po `LV2 a
e.!ep!"' (e te("(os e.ter"ores ,&e ser6 e9e!&ta(as !o t&)er4a (e PVC pres"'* !%ase 10 -
,&e se e!&etra (e)"(a+ete "("!a(os e pro-e!to respe!t"7o2
NORMA82
Los t&)os (e !o)re (e% t"po `L`* (e)er6 ser s" !ost&ras* !ostr&"(os - pro)a(os e !o5or+"(a(
a %as or+as A8TM B BFFBD2* N!1 2@? O52D2 - N!1 ?@1BE O52D42
6.".! EMPALME # EQUIPO DE MEDIDA
N
E% s"ste+a (e Ag&a Pota)%e !ote+p%a %a "sta%a!"' (e arra,&e - +e("(or (e ag&a pota)%e (e
LF ++2 !o s& !orrespo("ete "!1o pro-e!ta(o !oe!ta(o a +atr"/ pQ)%"!a por !a%%e Y&ga-
,&e e5reta e% terreo* %a a%"+eta!"' (e esta,&e (e a!&+&%a!"' - e,&"po 1"(roe&+6t"!o
pro-e!ta(o* para e%e7ar %a pres"' etrega(a por %a +atr4/ pQ)%"!a* - %a ("str")&!"' - %a
("str")&!"' (e %a re( "ter"or e %a !ostr&!!"'* )a9o t"erra* )a9o %osas* e+)&t"(a e ra("er*
+&ros ' ta)",&es* s"r7"e(o a %a tota%"(a( (e arte5a!tos (e% pro-e!to a(9&to2
6."." SISTEMA DE PRESIN 2ESTANQUES # BOMBAS3
8e !os&%ta para e% s"ste+a (e e%e7a!"' (e pres"' (e% ag&a* & e,&"po !o+p&esto por &a
+oto)o+)a e%$!tr"!a Mar!a Pe(ro%%o +o(e%o CP+ 1D0 M* (e 1*@ ;2P +4"+o2 otro gr&po s"+"%ar
,&e(a (e reser7a* - & esta,&e 1"(roe&+6t"!o (e & 7o%&+e (e 200 Lts +4"+o estos
e,&"pos (e)er6 !otar !o s&s (e)"(as &"oes a+er"!aas* 76%7&%as (e rete!"'* %%a7es (e
!orte* pres'statos* (e a!&er(o a espe!"#!a!"oes (e% 5a)r"!ate2
6.".".! MOTOBOMBAS
N
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6."."."ESTANQUES HIDRONEUM4TICOS "00 LTS.
N
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.".".$ MANIFOL BOMBAS, SENSORES ESTANQUE
N
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.".".% TABLERO DE COMANDO EQUIPOS
N
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.".".& ESTANQUE DE HORMIGON
N
E: segQ p%aos (e Ist2 8a"tar"a - !a%!&%o (e estr&!t&ra2
6.".$ RED AGUA FRA
E e% pro-e!to se !os"(era so%o s&+""stro (e ag&a 5r4a2
43

6.".$.! E+CA'ACION (AN)A
ML
To(os %os te("(os e.ter"ores a %a e("#!a!"' (e !a3er4as (e ag&a pota)%e* se !o%o!ar6
eterra(as* para %o !&a%* se e9e!&tar6 &a /a9a (e &a pro5&("(a( +e("a (e 0*N0 +ts2 !o e%
5o(o "7e%a(o - s" presetar p"e(ras so)resa%"etes (e $ste2 Las e.!a7a!"oes (e)er6 ser
e9e!&ta(as (e% +eor a!1o pos")%e !o & +4"+o (e 0*40 +ts2 To(os %os te("(os "ter"ores e
%a e("#!a!"' se !o%o!ar6 e+)&t"(os e %os ra("eres* %osas o +&ros segQ !orrespo(a2
6.".$." TUBERIA DE COBRE
To(as %as "sta%a!"oes "ter"ores* sa%7o "("!a!"' e !otrar"o* se e9e!&tar6 e t&)os (e !o)re
t"po L seg& %os ("6+etros - &)"!a!"oes +ostra(os e e% pro-e!to respe!t"7o2
Nor+as2
Los t&)os (e !o)re (e% t"po `L`* (e)er6 ser s" !ost&ras* !ostr&"(os - pro)a(os e !o5or+"(a(
a %as or+as NC; 2@? OC D2 `Co)re B Co)res a%ea(os - a%ea!"oes (e !o)re2 T&)os s" !ost&ra B
Ter+"o%og"a* espe!"#!a!"oes geera%es - +$to(os (e esa-o` B NC; ?@1 B OC D4 `Co)re B
Co)res a%ea(os B T&)os s" !ost&ra R* L* MV2
To(os %os te("(os 1or"/ota%es (e %as !a3er4as* (e)er6 ser e9e!&ta(os e+)&t"(os e ra("er*
so)re%osa o e+potra(os e %as ta)",&er4as* e7"ta(o p"!a(os (e e%e+etos estr&!t&ra%es2 Las
s&)"(as (e !a3er4as* se e9e!&tar6 e+)&t"(as e %os +&ros ' e %as ta)",&er4as* pro!&ra(o ,&e
%as !a3er4as (e !o)re* o tega !ota!to a%g&o !o a)ra/a(eras (e #erro* estr&!t&ras
+et6%"!as & otras "sta%a!"oes (e arte5a!tos (e #erro* - s" %as 1&)"ere (e)er6 a"s%arse !o
eopreo o s"+"%ar2
E geera%* %as &"oes (e %as !a3er4as (e !o)re !o a!!esor"os J!op%as* tees* re(&!!"oes* et!2K
(e)er6 ser so%(a(as !o esta3o Ja%ea!"' @0 8 X @0 P)K* s"g&"e(o %os pro!e("+"etos
geera%es (e %"9a(o - esta3a(o (e a+)os e%e+etos ates (e pro(&!"r %a &"' (e e%%os2 E %as
&"oes ros,&ea(as (e)er6 &t"%"/arse 1&"!1a teT' t"po !o+er!"a% (e 1X2` (e a!1o !o &a
!apa (o)%e e re!&)r"+"eto (e %a ros!a2
6.".$.".! TUBERIA COBRE D T%0 MM
ML
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.".$."." TUBERIA COBRE D T$" MM
ML
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.".$.".$ TUBERIA COBRE D T"& MM
ML
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.".$.".% TUBERIA COBRE DT"0 MM
ML
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.".$.".& TUBERIA COBRE DT!$ MM
ML
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.".$.$ FITTING # ACCESORIOS
Los a!!esor"os (e &"'* so%(a(&ras & otros e%e+etos ,&e sea pre!"so &t"%"/ar* (e)er6 garat"/ar
e% !&+p%"+"eto (e %as !&a%"(a(es geera%es (e %a "sta%a!"'* !o+o ser preser7ar %a pota)"%"(a( (e%
ag&a* s& esta,&e"(a(* et!2 %os #tt"gs (e)er6 ser (e !o)re - (e 1ra2!a%"(a(2 Las %%a7es (e paso
(e)er6 ser !o !a+paa !ro+a(a* s&s !&erpos (e)er6 ,&e(ar 5&era (e% p%o+o (e% +&ro2
6.".$.$.! LLA'E PASO BOLA BRONCE D T%0 MM.
UNI
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.".$.$." LLA'E PASO BOLA BRONCE D T$" MM.
UNI
8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.".$.$.$ LLA'E PASO BOLA BRONCE D T"& MM.
UNI
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.".$.$.% LLA'E PASO CROMADA D T"0 MM.
UNI
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
44

6.".$.$.& LLA'E PASO CROMADA D T!$ MM
UNI
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.".$.$.6 LLA'E PASO BRONCE D T!$ MM.
UNI
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.".$.$.7 LLA'E DE )ARDIN D T!$ MM.
UNI
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.$ INSTALACION ALCANTARILLADO
6.$.!
E+CA'ACIONESML
Las e.!a7a!"oes para t&)er4as (e PVC (e)er6 ser e9e!&ta(as (e% +eor a!1o pos")%e !o &
+4"+o (e 0*40 +ts2 !o &a pro5&("(a( +4"+a (e 0*N0 +ts2 (e9a(o e% 5o(o "7e%a(o - s"
presetar p"e(ras so)resa%"e(o e e%%as2 La pare( (e %a e.!a7a!"' se e9e!&tar6 !o & ta%&( (e
1X10 1asta &a pro5&("(a( (e 2*00 +ts2 !ot"&a(o s" es e!esar"o 1asta e% 5o(o e 5or+a
7ert"!a%2
Es!arpes:
Co+o +e("(a (e seg&r"(a( e %a e9e!&!"' (e %as e.!a7a!"oes* se !os&%ta & es!arpe (e%
+ater"a% a!&+&%a(o a% )or(e (e %a /a9a2 Este es!arpe !os"st"r6 e (esp%a/ar este +ater"a% (e9a(o
a %o +eos 1*00 +t2 %")re +e("(o (es(e e% )or(e (e %a /a9a 1asta e% !o+"e/o (e% +ater"a%
a!&+&%a(o
6.$." TUBERIAS
Los t&)os - !oe."oes (e A%!atar"%%a(o sa"tar"o ser6 )6s"!a+ete e PVC 7""%"t sa"tar"o
5a)r"!a(o e )ase a !%or&ro (e po%"7""%o JPVCK e.eto (e p%ast"#!ates - !argas* (e a!&er(o a %a
or+a N!121NL@ `T&)os (e Po%"!%or&ro (e 7""%o r4g"(o para "sta%a!"oes sa"tar"as (e
a%!atar"%%a(o (o+"!"%"ar"o2 Re,&"s"tos`2 !o &"oes p&ta - )o%sa* se%%o (e a"%%o (e go+a2
La !o%o!a!"' (e %a !a3er4a (e PVC e /a9a se rea%"/ar6 so)re &a !apa (e e!a+a(o (e area
!o+pa!ta(a !o & espesor +4"+o (e 0*10 +t2 so)re e% !&a% se apo-ar6 %a !a3er4a e to(a s&
%og"t&(* +ate"e(o %a pe("ete !orrespo("ete - e %a 5or+a - %&gares "("!a(os e p%ao2
Los te("(os )a9o pa7"+etos (e)er6 ser e9e!&ta(os !o ater"or"(a( a s& !o5e!!"' para e7"tar
p"!a(os* (e "g&a% 5or+a %os te("(os e +&ros* (e)er6 ser !o%o!a(os !o ater"or"(a( a %os
est&!os2 To(as %as t&)er4as ,&e atra7"ese e%e+etos estr&!t&ra%es (e)er6 ser !o%o!a(as !o
at"!"pa!"' a s& e9e!&!"' o (e9ar pre7"sta s& pasa(a* ,&e(a(o estr"!ta+ete pro1")"(o e% p"!a(o
(e e%e+etos estr&!t&ra%es (e %os e("#!"os2
Las #9a!"oes (e %a t&)er4a (e PVC e "sta%a!"oes 7ert"!a%es o s&spe("(as se e9e!&tar6
+e("ate a)ra/a(eras +et6%"!as !o%o!a(as a &a ("sta!"a +e("a (e 2*@0 +t2 e t&)er4as
7ert"!a%es - a 1*00 +t2 e 1or"/ota%es* re!o+e(6(ose %a !o%o!a!"' (e $stas e !a+)"os (e
("re!!"'* &"oes* et!2 !&+p%"$(ose !o %as pe("etes - a%"ea!"oes "("!a(as e p%aos
respe!t"7os2
Las (es!argas - 7et"%a!"oes e9e!&ta(as e PVC (e)er6 apo-arse e s& )ase e & +a!1' (e
!o!reto - e !a(a p"so se s&9etar6 !o &a a)ra/a(era (e +eta% !o%o!a(a "+e("ata+ete
(e)a9o (e %a !a+paa (e %a 9&ta2
Para %a !o%o!a!"' (e %os 7ert"!a%es (e a%!atar"%%a(o (e %os arte5a!tos (e )a3os* se !os&%ta
pasa(as e %as %osas* te"e(o espe!"a% !&"(a(o e o pro7o!ar (a3os e %os e%e+etos
estr&!t&ra%es2 Pre7"o a %a e9e!&!"' (e %as pasa(as* se (e)er6 rep%atear %a &)"!a!"' (e !a(a
arte5a!to - s& (es!arga e terreo a # (e e7"tar per5ora!"oes e.!es"7as & errores* para %a
!o%o!a!"' (e %os te("(os 1or"/ota%es* se 1a (e !os"(erar %a e9e!&!"' (e pasa(as e %os
+&ros o 7"gas (e 1or+"g'* %os !&a%es* (e)er6 !oor("arse !o e% !ostr&!tor (e o)ra2
6.$.".! TUBERIA P'C SANITARIO DT!!0 MM.
ML
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.$."." TUBERIA P'C SANITARIO DT7& MM.
ML
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.$.".$ TUBERIA P'C SANITARIO DT&0 MM.
ML
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
45

6.$.".% TUBERIA P'C SANITARIO DT%0 MM
ML
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.$.$ CAMARAS DE INSPECCION
8e e9e!&tar6 (e a!&er(o a %a Nor+at"7a Heera% (e Ista%a!"oes 8a"tar"as - Pa7"+eta!"'2 Las
!6+aras (e "spe!!"' (e)er6 teer !o+o )ase & e+p%at"%%a(o (e 1or+"g' (e 0*1@ +t2 (e
espesor J(os"#!a!"' 1D0 Rgs2 (e !e+eto por +L2(e +ater"a% e%a)ora(oK* so)re e% !&a% se
e9e!&tar6 %as respe!t"7as )a,&etas ,&e 5or+ar6 %a !aa%eta pr"!"pa% - %as se!&(ar"as (e %os
ra+a%es pro-e!ta(os2
Tapas (e !6+aras:
Las tapas - +ar!os (e %as !6+aras se !os&%ta (e% t"po re!tag&%ar (e 0*N0 . 0*N0 +t2 !o tapa
re5or/a(a* %as &)"!a(as e s&)terr6eo ser6 re5or/a(as - (o)%es* (e)"e(o (ar & !"erre
1er+$t"!o a %as pr&e)as (e pres"' (e 1&+o - ser a)so%&ta+ete "+per+ea)%es a %os %4,&"(os - a
%os gases2 E %a re!ep!"' #a% %as tapas (e)er6 presetarse aseta(as e grasa (e p"o2
Es!a%"es (e !6+aras:
A to(as %as !6+aras (e "spe!!"' ,&e s&pere 1*00 +ts (e pro5&("(a(* se %e !o%o!ar6
es!a%"es (e #erro ga%7a"/a(o para s& a!!eso2 Los es!a%"es se !o%o!ar6 !a(a 0*L0 +ts2 e% &o
(e% otro a part"r (e% "7e% (e p"so ter+"a(o* s"e(o %a a%t&ra +6."+a (e% &%t"+o es!a%" so)re e%
ra("er (e %a !6+ara (e 0*@0 +ts2 Los es!a%"es ser6 (e C"erro Ha%7a"/a(o e )a3o* (e ("a+etro
20 ++2 Re!1a/6(ose %as e%e!tro%4t"!as2 8e !o%o!ar6 (e a!&er(o a% t"po (e !6+aras (e% pro-e!to2
6.$.$.! CAMARA DE INSPECCION HT0.00,!.00 MT.
UNI
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.$.$." MODIFICACION BANQUETAS CAMATA INSP.
UNI
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.$.% UNION DOMICILIARIA
UNI
E% s"ste+a (e A%!atar"%%a(o !ote+p%a %a &t"%"/a!"' (e &"' (o+"!"%"ar"a e."stete e !2!2!2 (e 4V a
!o%e!tor pQ)%"!o e."stete por !a%%e Berar(o O0;"gg"s* %a +o("#!a!"' (e %as )a,&etas (e %as
!6+aras (e "spe!!"' e."stetes - %a e9e!&!"' (e %os ra+a%es &e7os e!esar"os !o t&)er4as (e
PVC sa"tar"o* para ser7"r %a tota%"(a( (e %os arte5a!tos "("!a(os e e% pro-e!to respe!t"7o2
E: (o(e se se3a%a e pro-e!to (e "sta%a!"oes sa"tar"as respe!t"7as2
6.$.& E'ACUACION AGUAS LLU'IAS
E% s"ste+a (e ag&as %%&7"as* )6s"!a+ete !ote+p%a %a e7a!&a!"' (e %as ag&as pre!"p"ta(as e
!&)"ertas (e %os e("#!"os* 1a!"a /a9as a)sor)etes para s& (rea9e* +"etras ,&e %as ag&as
pre!"p"ta(as e a!!esos - pa7"+etos (e% esta!"oa+"eto* ser6 !o(&!"(as a !a%/a(a (e
A7e"(a O:;"gg"s - !a%%e Y&ga-* -a ,&e te(r6 pe("ete 5a7ora)%e 1a!"a ("!1a !a%%e* segQ %o
"("!a(o e pro-e!to respe!t"7o (e "sta%a!"'2
Las t&)er4as a e+p%ear e %a "sta%a!"' (e Ag&as L%&7"as (e)er6 ser e9e!&ta(as tota%+ete !o
t&)er4as (e PVC sa"tar"o2
6.$.&.! E+CA'ACION
(AN)AML
Las e.!a7a!"oes para t&)er4as (e PVC (e)er6 ser e9e!&ta(as (e% +eor a!1o pos")%e !o &
+4"+o (e 0*40 +ts2 !o &a pro5&("(a( +4"+a (e 0*40 +ts2 (e9a(o e% 5o(o "7e%a(o - s"
presetar p"e(ras so)resa%"e(o e e%%as22
Co%o!a!"' (e %as t&)er4as:
La !o%o!a!"' (e %a !a3er4a (e PVC e /a9a se rea%"/ar6 so)re &a !apa (e e!a+a(o (e area
!o+pa!ta(a !o & espesor +4"+o (e 0*10 +t2 so)re e% !&a% se apo-ar6 %a !a3er4a e to(a s&
%og"t&(* +ate"e(o %a pe("ete !orrespo("ete - e %a 5or+a - %&gares "("!a(os e p%ao2
Los te("(os )a9o pa7"+etos (e)er6 ser e9e!&ta(os !o ater"or"(a( a s& !o5e!!"' para e7"tar
p"!a(os2 To(as %as t&)er4as ,&e atra7"ese e%e+etos estr&!t&ra%es (e)er6 ser !o%o!a(as !o
at"!"pa!"' a s& e9e!&!"' o (e9ar pre7"sta s& pasa(a* ,&e(a(o estr"!ta+ete pro1")"(o e% p"!a(o
(e e%e+etos estr&!t&ra%es (e %os e("#!"os2
Las #9a!"oes (e %a t&)er4a (e PVC e "sta%a!"oes 7ert"!a%es o s&spe("(as se e9e!&tar6
+e("ate a)ra/a(eras +et6%"!as !o%o!a(as a &a ("sta!"a +e("a (e 2*@0 +t2 e t&)er4as
7ert"!a%es - a 1*00 +t2 e 1or"/ota%es* re!o+e(6(ose %a !o%o!a!"' (e $stas e !a+)"os (e
("re!!"'* &"oes* et!2 !&+p%"$(ose !o %as pe("etes - a%"ea!"oes "("!a(as e p%aos
respe!t"7os2
Re%%eos:
E e% !aso (e t&)er4as (e PVC* e% re%%eo (e)er6 e5e!t&arse !o area !o+pa!ta(a espe!"a%+ete a
%os !osta(os (e %a t&)er4a - 1asta &a a%t&ra +4"+a (e 0*10 +t2 so)re e% "7e% s&per"or (e% t&)o2
so)re este "7e% - 1asta !o+p%etar %a a%t&ra (e %a /a9a* e% re%%eo ser6 !o +ater"a% (e %a e.!a7a!"'
e.eto (e p"e(ras2
46

6.$.&." TUBERIAS DE P'C
SANITARIOML
Las t&)er4as a e+p%ear e %a "sta%a!"' (e Ag&as L%&7"as (e)er6 ser e9e!&ta(as tota%+ete !o
t&)er4as (e PVC sa"tar"o2
Los t&)os - !oe."oes (e A%!atar"%%a(o sa"tar"o ser6 )6s"!a+ete e PVC 7""%"t sa"tar"o
5a)r"!a(o e )ase a !%or&ro (e po%"7""%o JPVCK e.eto (e p%ast"#!ates - !argas* (e a!&er(o a %a
or+a N!121NL@ `T&)os (e Po%"!%or&ro (e 7""%o r4g"(o para "sta%a!"oes sa"tar"as (e
a%!atar"%%a(o (o+"!"%"ar"o2 Re,&"s"tos`2 !o &"oes p&ta - )o%sa* se%%o (e a"%%o (e go+a2
6.$.&.$ TUBERIA DE P'C
RANURADOML
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.$.&.% PILETA AGUAS
LLU'IASN
8e !os&%ta e to(as %as )a9a(as (e ag&as %%&7"as (e !&)"ertas (e %os e("#!"os* %a !o5e!!"' (e
p"%etas ,&e re!")a - (e!ate %as ag&as %%&7"as (e %a te!1&+)re* estas p"%etas se e9e!&tara e
1or+"g' ar+a(o* so)re ra("er (e 1or+"g'* est&!a(a "ter"or+ete - e.ter"or+ete a grao
per("(o !o %%aa +et6%"!a* %a p"%eta te(r6 &a ("+es"' (e 0*L0 . 0*L0 +ts2 "ter"or* !o &a
pro5&("(a( (e 0*@0 +ts2 !os&%ta(o & !o%!1' (e ag&a (e 0*1@ +ts2 To(o esto (e a!&er(o a
(eta%%es "("!a(os e pro-e!to respe!t"7o2
6.$.&.&. CAMARA DE AGUAS
LLU'IASN
Las !6+aras (e "spe!!"' (e)er6 teer !o+o )ase & e+p%at"%%a(o (e 1or+"g' (e 0*1@ +t2 (e
espesor J(os"#!a!"' 1D0 Rgs2 (e !e+eto por +L2(e +ater"a% e%a)ora(oK* so)re e% !&a% se
e9e!&tar6 %as respe!t"7as )a,&etas ,&e 5or+ar6 %a !aa%eta pr"!"pa% - %as se!&(ar"as (e %os
ra+a%es pro-e!ta(os2 Las tapas - +ar!os (e %as !6+aras se !os&%ta (e% t"po re!tag&%ar (e 0*40
. 0*40 +t2 !o tapa re5or/a(a2
6.$.&.6 DREN ABSOR'ENTE
ML
8e !os&%ta %a !ostr&!!"' (e Aa9as a)sor)etes para e7a!&ar %as ag&as %%&7"as* para %o !&a%* se
e9e!&tar6 e geera% &a e.!a7a!"' e /a9a (e & a!1o (e 1*00 +ts2 - (e & %argo 7ar"a)%e* !o
&a pro5&("(a( 7ar"a)%e* (e a!&er(o a !a%!&%o respe!t"7o2
Esta /a9a (e)er6 ser re%%ea(a !o p"e(ras (e ("6+etro s&per"or a @0 ++2 1asta )a9o e% "7e% (e%
t&)o (e PVC (e %%ega(a* (o(e se (e9ara %as !oe."oes para %as t&)er4as (e "greso (e %as ag&as
%%&7"as* so)re %o !&a%* se re%%eara 0*L0 +ts !o gra7a (e ta+a3o +6."+o (e 40 ++* !&)r"e(o %os
t&)os (e PVC* para %&ego !o%o!ar %6+"a (e geote.t"%* - pro!e(er a ter+"ar (e re%%ear %os Q%t"+os
0*40 +ts2 !o t"erra sa!a(a (e %a +"s+a e.!a7a!"' o esta)"%"/a(o s" se 7a a ter+"ar !o pa7"+eto
(e 1or+"g'2
6.% INSTALACIONES ELECTRICAS
6.%.! DUCTOS CANALI(ACIONES # CONDUCTORES
GL
4212B E geera% %as !aa%"/a!"oes "("!a(as e %os p%aos so (e !2a2g2* PVC t"po Co(&"t* BPC
(e PVC* (e a!&er(o a %o "("!a(o e p%aos2
C0=/86A /: P.'.C. >0E0@ =?@?=90
BNor+a :AN8I CF0B1
BCa)r"!a!"' :De P2V2C !o%or ara9a e t"ras (e 0L o 0N +etros* t"po I* II O III 2
BA!op%a+"eto :Me("ate !op%as - !e+eto para P2V2C2 t"po V"%"t & otro (e se!a(o
r6p"(o2
B U"oes :La &"' a !a9as* !6+aras* ta)%eros* )a(e9as o es!a%er"%%as* se
e5e!t&ar6 !o )o,&"%%a "ter"or - !otrat&er!a e.ter"or2
B Ter+"a!"' :Para !aa%"/a!"oes e+)&t"(a se &t"%"/ar6 e% !o%or at&ra% (e %a
!a3er4a2
B?=/:9? P.'.C L:L@?=/ 0 D61.
B Ca)r"!a!"' : De P2V2C !o%or B%a!o2
B A!op%a+"eto : 8egQ %o espe!"#!a(o por e% 5a)r"!ate2
47

E s& "ter"or* %a )a(e9a (e)er6 %%e7ar & ta)",&es (e separa!"' (e
5or+a ta% (e o)teer (os separa!"oes para ("str")&!"' (e
!o(&!tores2
B U"oes : La &"' a !a9as* !6+aras* ta)%eros* se rea%"/ar6 +e("ate %os
a!!esor"os ,&e para ta% e5e!to propor!"oa e% 5a)r"!ate - ,&e +6s
a)a9o se (eta%%a 2
B Ter+"a!"' : Las ter+"a!"oes (e)er6 ser (e pr"+era %4ea por %o ,&e se (e)er6
&t"%"/ar to(o t"po (e soportes* 6g&%os* !&r7as* &"oes* - a!!esor"os2
Los arte5a!tos ser6 +ar!a Bt"!"o L"ea Mag"!2
B C"9a!"' : To(as %as )2p2!2 ser6 #9a(as por +e("o (e tor"%%os ros!a%atas !&-a
+e("(a - espa!"a+"eto (epe(er6 (e% +o(e%o (e )2p2! "sta%a(a2
B)2p2!2 (e 100 . @0 ++2 (os ros!a%ata (e F.1` !a(a 0*@ +ts2 %"ea%es2
Tar&gos (e F ++2
B)2p2!2 (e N0 . 1N ++2 ros!a%ata (e F.1` !a(a 0*4 +ts2 %"ea%es *
Tar&gos (e F++2
B)2p2!2 (e 20 . 10 ++2 ros!a%ata (e N.1` !a(a 0*L +ts2 %"ea%es2
Tar&gos (e N ++2
D"str")&!"': Las )2p2!2 ser6 "sta%a(as e sa%a (e !o+p&ta!"' e (o(e se "(et"#,&e
!etros (e tra)a9os s"g&"e(o %as %4eas (e ar,&"te!t&ra (e% e("#!"o* ta)",&es o +&e)%es* !o
pre5ere!"a a "7e% (e /'!a%o* %as %%ega(as a %as BPC se rea%"/ar6 ("re!ta+ete !o %os (&!tos o
t&)er4as (e PVC ,&e a%"+ete ("!1os !etros2
Por "gQ +ot"7o se &sar6 !o(os e %a re( (e !aa%"/a!"'* -a sea e t&)os o !a3er4as2 E s&
ree+p%a/o se &sar6 !&r7as* respeta(o %os ra("os +4"+os e."g"(os por e% reg%a+eto 8EC* %as
,&e po(r6 ser 5a)r"!a(as e terreo2
Las !&r7as se a9&star6 a %as "("!a!"oes ( p%aos* o se per+"t"r6 +6s (e (os !&r7as (e ?0> etre
!a9as - a!!esor"o* (e)"e(o &sarse !a9as (e paso !a(a 1@ +ts2
Las !aa%"/a!"oes (e %os a%"+eta(ores se e5e!t&ar6 +e("ate (&!tos s&)terr6eos2
Las !aa%"/a!"oes ,&e se e9e!&te e %as /oas ,&e o e."sta !"e%os 5a%sos o %o/as* ser6 a %a 7"sta*
#9a(os !o r"e%es )r"oes - a)ra/a(eras (e %as ("+es"oes a(e!&a(as2
E% resto (e %as !aa%"/a!"oes se e9e!&tar6 pree+)&t"(as e %o/as -Xo +&ros ' s&)terr6eos %as
e.ter"ores2
Las !a9as (e !oe."' ser6 est6(ar* !o 1"%o +et6%"!o t"po Bt"!"o* art2 @0L2
8e !os&%ta re( para te%$5oos* (atos* !"t'5oos* - to(o %o re%a!"oa(o !o !orr"etes ($)"%es so%o
!aa%"/a!"' e %a&!1a(a !o a%a+)re ga%7a"/a(o NO1F2
CONDUCTORE8
8e &sar6 !a)%e o a%a+)re (e !o)re* !o &a a"s%a!"' +4"+a (e N00 Vo%ts* e7asa(os e ro%%os o
!arretes para s& trasporte* 1asta e% %&gar (e s& "sta%a!"'2
8e &t"%"/ar6 !o(&!tores t"po T;Z* T;;N o NYA segQ se "(",&e e !&a(ro (e !arga* ("agra+a
&"%"ea% - (eta%%es2
La se!!"' +4"+a ser6 (e 12@ ++
2
e a%&+)ra(o* 22@ ++
2
para e!1&5es (e a%&+)ra(o* e%
resto segQ !&a(ro (e !arga2
To(os %os !o(&!tores (e)er6 reg"strarse a% s"g&"ete !'("go (e !o%ores:
L4ea 1 : A/&%
L4ea 2 : Negro
L4ea L : Ro9o
Ne&tro: B%a!o
T"erra : Ver(e
Ista%a!"' (e Co(&!tores
E% Q+ero (e !o(&!tores por (&!to se e9e!&tar6 segQ e% reg%a+eto (e 8EC 4 EP D?
Los !o(&!tores o se pasar6 por %os (&!tos o !aa%"/a!"oes ates ,&e e% tra)a9o (e
!ostr&!!"' 1a-a ter+"a(o2
No se &sar6 +e("os +e!6"!os para pasar !a)%es* sa%7o %os apro)a(os por %a "spe!!"' (e
o)ra2
To(os %os !o(&!tores (e)er6 ser !ot"&os etre sa%"(a o ter+"a%es2 No se per+"t"r6 &"oes
(etro (e %os (&!tos2
Las !oe."oes se 1ar6 (e9a(o & +4"+o (e 1@ !+* %")res (e a%a+)re (es(e !a9a (e
!oe."'2 No se per+"t"r6 !a+)"os (e se!!"oes e %os !o(&!tores (e & +"s+o !"r!&"to* sa%7o
"("!a!"' e.presa e p%aos2
To(a %as !oe."oes etre !o(&!tores ser6 e9e!&ta(as +e("ate !oe!tores (e apr"ete o
so%(a(&ra !o (o)%e !apa (e 1&"!1a (e go+a - &a !apa (e 1&"!1a (e PVC t"po LM2
Las &"oes (etro (e %as !a9as (e)er6 ,&e(ar a"s%a(as tota%+ete - p&estas e 5or+a
or(ea(a para (e9ar espa!"o* e e% !aso (e %os e!1&5es %as &"oes o (e)er6 to!ar e% +o(&%o
(e% e!1&5e2
48

8e (e)er6 (e9ar "sta%a(o (es(e !a9a (e (er"7a!"' ,&e a%"+eta !a(a e,&"po (e "%&+"a!"' %os
!1"!otes e !or(' 8VT L.e1F AZH para e5e!t&ar %a !oe."' a !a(a e,&"po (e "%&+"a!"'
pro-e!ta(o (e9a(o e e% e.tre+o (e% !or(' &a reg%eta (e !oe."'2
Ca(a !a)%e %%e7ar6 e e% ta)%ero & a"%%o (e 7""%o CAB (e %egra( ' s"+"%ar !o e% Q+ero (e%
!"r!&"to ' ter+"a% a% ,&e se !oe!ta2
Los !"r!&"tos se "(et"#!ar6 !o +ar!as pa(&"t t"po 88M ' s"+"%ares e %a %%ega(a a% ta)%ero -
e s& "ter"or2
6.%.!.! CENTROS DE ALUMBRADO, THHN N!% A<G.
N
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.%.!." CENTROS DE ALUMBRADO EMERGENCIA, THHN N!% A<G.
N
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.%.!.$ CENTROS DE ENCHUFES TRIPLES BTICINO MAGIC, THHN N!" A<G.
N
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.%.!.% CENTROS DE ENCHUFES SEGURIDAD DOBLES BTICINO MAGIC, THHN N!" A<G.
N
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.%.!.& CENTROS DE ENCHUFES FUER(A BTICINO MAGIC, THHN N!" A<G.
N
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.%.!.6 CENTROS DE TERMOSTATOS
GL
De a!&er(o a "te+"/a(o - espe!"#!a!"oes (e espe!"a%"(a( (e e%e!tr"!"(a( - !%"+at"/a!"'2
6.%.!.7 OTROS CENTROS NO ESPECFICADOS, CA)AS BATI- CON CENTROS
N
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.%.!.* TOMA UPS # TRANSFORMADOR AISLACION
N
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.%." ALIMENTADORES
Los a%"+eta(ores ser6 e9e!&ta(os e !o(&!tores (e a"s%a!"' WTU ' T;;N (e %as se!!"oes
"("!a(as e %os p%aos2
Los a%"+eta(ores (e)er6 %%e7ar et",&etas ,&e %o "(et"#,&e* $stas (e)e !o"!"("r !o %as
(eo+"a!"oes (e% pro-e!to2
Las !oe."oes a %as )arras -Xo prote!!"oes se (e)e e5e!t&ar +e("ate ter+"a%es (e !o+pres"'
e,&"7a%etes a %a se!!"' (e% a%"+eta(or2
E %os a%"+eta(ores o se a!epta &"oes* sa%7o "("!a!"' e.presa e e% pro-e!to2
E% !otrat"sta (e)er6 !oor("ar oport&a+ete %as pasa(as e %a %o/a para %as !oe."oes (e
!"r!&"tos2
E% !otrat"sta (e)er6 !os"(erar to(os %os e%e+etos se3a%a(os e p%aos - +e+or"as (e% pro-e!to
(e "sta%a!"oes e%$!tr"!as2 De)er6 !os"(erar a(e+6s to(os %os (&!tos - !o("!"oes t$!"!as para
!&+p%"r !o %a Nor+a e%$!tr"!a 7"gete* a(e+6s (e p&tos ("spo")%es para 5&t&ros a&+etos (e
!apa!"(a(2 E to(o se 1ar6 (e a!&er(o a% pro-e!to e%$!tr"!o2
Co+o +4"+o (e)er6 !os"(erar %os s"g&"etes a%"+eta(ores2
6.%.".! ALIMENTADOR TGA85. AE81,FU?,CE61? ? TDACF NV! N0@1?E
ML
6.%."." ALIMENTADOR TGA85. AE81,FU?,CE61? ? TDACF NV" N0@1?E
ML
6.%.".$ ALIMENTADOR TGA85. AE81,FU?,CE61? ? TDACF NV$ N0@1?E
ML
6.%.".% ALIMENTADOR TGA85. AE81,FU?,CE61? ? A@@?=S8: CE61?A6U?>60=
ML
6.%.".& ALIMENTADOR TGA85. AE81,FU?,CE61? ? TDACF NV! E1:@L.
ML
49

6.%.".6 ALIMENTADOR TGA85. AE81,FU?,CE61? ? TDACF NV" E1:@L.
ML
6.%.".7 ALIMENTADOR TGA85. AE81,FU?,CE61? ? TDACF NV$ E1:@L.
ML
6.%.".* ALIMENTADOR TGA85. AE81,FU?,C01K. ? TDC01K. ! PISO
ML
6.%.".9 ALIMENTADOR TGA85. AE81,FU?,C01K. ? TDA AD>:=D0@
ML
6.%.".!0 ALIMENTADOR TGA85. AE81,FU?,C01K. ? TDF AD>:=D0@
ML
6.%.".!! ALIMENTADOR TDC01K. ! PISO ? TDC01K8A?>6B= " PISO
ML
6.%.".!" ALIMENTADOR TDC01K. ! PISO ? TDC01K8A?>6B= $ PISO
ML
6.%.".!$ ALIMENTADOR SUB ESTACION !&0-'A ? TGA85. AE81,FU?,CE61?
ML
6.%.".!%ALIMENTADOR GRUPO ELECTROGENO ? TGA85. AE81,FU?,C01K.
ML
6.%.$ TABLEROS
Los ta)%eros ser6 (e% t"po e+)&t"(o* !ostar6 (e & ga)"ete !erra(o por s&s !&atro !osta(os - (e
& "serto "(epe("ete ,&e "!%&"r6 to(o %os e%e+etos e%$!tr"!os2
Los ta)%eros (e)er6 estar pro7"stos !o %os e%e+etos se3a%a(os e %os ("agra+as &"%"ea%es
!orrespo("etes2
Ca(a ta)%ero (e)er6 %%e7ar tar9etero para "(et"#!ar e% !"r!&"to ate("(o o a%go s"+"%ar2
Los ta)%eros ser6 (e !ostr&!!"' +et6%"!a e a!ero (e espesor +4"+o (e 12? ++ s"e(o %a
5or+a - ("+es"oes (e a!&er(o a% ("se3o (e% 5a)r"!ate2
Los ta)%eros* pre7"o (e!apa(o ser6 p"ta(os !o (os +aos (e p"t&ra at"!orros"7a - &a (e
es+a%te (e ter+"a!"'* se!a(a a% 1oro* ap%"!a(as e 56)r"!a* e% !o%or %o (eter+"ar6 e%
ar,&"te!to (e %a o)ra2
Los e%e+etos ,&e "tegre %os ta)%eros (e)e ser (e +ar!as !oo!"(as - !&+p%"r %as
!ara!ter4st"!as t$!"!as* (eter+"a(as por !a%!&%o - (e)er6 aseg&rar %a 5a!t")"%"(a( (e s&
repos"!"'2
Los ta)%eros (e)er6 ser !a)%ea(os a )%o!S (e ter+"a%es* a %os !&a%es se !oe!tar6 %os
a%"+eta(ores - !"r!&"tos respe!t"7os* e% !a)%ea(o - %as !oe."oes se e9e!&tar6 e 5or+a
or(ea(a para per+"t"r s& 56!"% "(et"#!a!"'2
Los ta)%eros !os&%tar6 %as !oe."oes !o+p%etas a t"erra (e prote!!"' -Xo ser7"!"o !&a(o
!orrespo(a* e+p%ea(o para e%%o )arras (e !oe."'2
Los ta)%eros po(r6 ser 5a)r"!a(os por %as s"g&"etes e+presas: Legra(* L&+e * R1oa* Ro%e!*
C%as* & otra ,&e apr&e)e %a ITO2
No se a!eptar6 &"oes e e% !a)%ea(o "ter"or (e %os ta)%eros2
E% ta)%ero geera% estar6 &)"!a(o e ga)"ete a% %a(o (e e+pa%+e e BT "sta%a(o por !o+pa34a
e%$!tr"!a* !o p&erta !o %%a7e - !otratapa2
6.%.$.! TABLERO GENERAL DE ALUMBRADO TGA
UNI
8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.%.$." TABLERO GENERAL DE AU+ILIAR TG AU+ ALUM,F(A,COMP
UNI
8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.%.$.$ TABLERO GENERAL DE AU+ILIAR TG AU+ EMERGENCIA ALUM,COMP
UNI
8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.%.$.% TABLERO DE TD ALUMBRADO # FUER(A TDA # F N !,",$
UNI
8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.%.$.& TABLERO DE TD COMPUTACION !,",$
UNI
8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
50

6.%.$.6 TABLERO DE TD EMERGENCIA ALUM,COMP !,",$
UNI
8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.%.$.7 TABLERO TCL
UNI
8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.%.$.* BANCO CONDENSADORES UNI
8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.%.% MALLAS
Las ("+es"oes (e %as +a%%a pro-e!ta(as (e)er6 ser rat"#!a(as pre7"a e9e!&!"'* por %o ,&e
(e)er6 e5e!t&arse +e("!"oes (e Res"st"7"(a( (e Terreo J-a e.!a7a(oK - %as !orrespo("etes
+e+or"as (e C6%!&%os* a s4 +"s+o %a !ostr&!!"' (e estas* (e)er6 ser !oor("a(a !o %a E2C2
- %a ITO (e %a o)ra2
Las &"oes (e% ret"!&%a(o (e %as +a%%as se e5e!t&ar6 +e("ate a&toB5&s"' t"po Ca(_e%( -
a("t"7os ,&4+"!os e to(as %as e.!a7a!"oes (e %as +a%%as2 Para e% s"ste+a !o+p&ta!"oa% se
e9e!&tar6 &a +a%%a e.!%&s"7a (e res"ste!"a (e p&esta a t"erra (e +eos (e @ O;M - (e)er6
o)teer &a ("5ere!"a (e pote!"a% !o %a +a%%a (e ser7"!"o (e +eos 02@ Vo%t2 Para %a
+a%%a (e Ba9a Tes"' se e."g"r6 & 7a%or (e 10 O;M2
6.%.%.! MALLA BA)A TENSIN
N
De a!&er(o a %o se3a%a(o e pro-e!to (e "sta%a!"oes e%$!tr"!as2
E: (o(e se se3a%e e p%aos2
6.%.%." MALLA DE COMPUTACIN
N
De a!&er(o a %o se3a%a(o e pro-e!to (e "sta%a!"oes e%$!tr"!as2
E: (o(e se se3a%e e p%aos2
6.%.& CORRIENTES DEBILES
Los arra,&es (e te%$5oos* !"t'5oos* a%ar+a* ser6 re+ata(os e !a9as* !o( @0L T"!"o*
sta(ar( !o tapa ao("/a(a* e !aso (e %a te%e5o4a - !"t'5oo !o to+as te%e5'"!as T"!"o Co(2
@?F22
Las !aa%"/a!"oes (e)er6 ,&e(ar %"+p"as - e.pe("tas (e e%e+etos e.tra3os* - a%a+)ra(as
!o %a&!1a ga%72 NO 1F2 No se (e)er6 !os"(erar !a)%ea(o2
Las !aa%"/a!"oes se e9e!&tar6 e t&)o (e PVC !o(&"t (e a!&er(o a ("6+etros espe!"#!a(os
e p%aos2
Las !a9as (e (o)%e !oe."' ser6 +et6%"!as (e 400.L00 !o 5o(o (e +a(era* %as !&a%es
,&e(ar6 se+"e+)&t"(as - &)"!a(as e %os p&tos ,&e "("!a e% pro-e!to2
Las !a9as (e ("str")&!"' -Xo !oe."' e !"e%o ser6 t"po esta!as (e ("+es"oes (e a!&er(o a%
pro-e!to2
P&%sa(or (e t"+)re +o(e%o @00@ (e Bt"!"o* 1N[ 2@0V
8e (e)er6 !os"(erar 4 (&!tos (e PVC (e NL++ a # (e !oe!tar %a sa%a (e ar!1"7os !o e% e.ter"or
(e% "+&e)%e* !os"(era(o a(e+6s !6+aras (e reg"stro !&a(o se re,&"era2 Estos (&!tos
per+"t"r6 %a !oe."' a% e.ter"or (e %4eas te%e5'"!as* re( * t7 !a)%e * et!2
6.%.&.! DATOS COMPUTACION
6.%.&.!.! PUNTOS RED DE DATOS COMPUTACION
N
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.%.&."." RAC-S PATCH PANEL , HUB
N
8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
Las !ara!ter4st"!as +4"+as a !os"(erar para %a "sta%a!"' (e% s"ste+a !a)%ea(o estr&!t&ra(o so
%as s"g&"etes :
01 Ra!S (e )ast"(or (e 1?V J 2100 ++ a!1o . F00 ++ pro5&("(a(K (e a!ero ga%7a"/a(o*
!o+p&esto por & /'!a%o 20X10* (e 2 +otates 1?V - (e & pae% s&per"or2 P&erta (e 7"(r"o !o%or
1&+o - %%a7e* e.tra!tor (e a"re Hra(e2 E% ra!S (e)e ser (e %a %4ea Legra( o s"+"%ar2
51

Pat!1 Pae% (e 1?V e,&"pa(os !o !oe!tores !at2 @E RI4@2 8e (e)er6 !os"(erar %a !at"(a(
s&#!"ete (e Pa!1 ,&e per+"ta soportar %a tota%"(a( (e% !a)%ea(o (e 7o/X(ato (e)"$(ose pro!&rar
!o!etrar to(os %os !a)%es (e 7o/ separa(a+ete (e %os (e %os (e Dato

Para to(o esto se (e)er6 !os"(erar %os s"g&"etes A!!esor"os:
B Pat!1 Pae% (e 4F )o!as !X& para Datos
B Pat!1 Pae% !o 4F Bo!as !X& Para Vo/
B Or(ea(ores (e !a)%es ;or"/ota%es
B Aapat"%%a (e e!1&5es
B ;&) 4F )o!as
B 8_"t!1 F )o!as
B Or(ea(or (e !a)%es
B Pat!1 Cor( !ategor4a @e* (e 12@+ts - 02? +ts2
B Ba(e9as porta e,&"pos2
6.%.&." CITOFONIA # TELEFONOS
6.%.&.".! CITOFONO DE RECEPCIN
N
8e !o+p%e+etar6 !os s"ste+a (e apert&ra a&to+6t"!a (e p&erta2
8e (e)er6 !os"(erar !oe."' a s"ste+a (e !etra% te%e5'"!a2
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.%.&."." PUNTOS DE TELEFONOS
N
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.%.&.".$ CENTRAL TELEFONICA
N
La !etra% te%e5'"!a (e)er6 teer %a pos")"%"(a( (e !oe!tar +4"+o 110 ae.os* !o &a !apa!"(a(
5&t&ra (e agregar +'(&%os e.pa(")%es* para agregar +4"+o L0 ae.os +6s* !o e% "greso +4"+o
(e L %4eas Te%e5'"!as* !o pos")"%"(a( (e e.pa("r%a a F %4eas te%e5'"!as2 Las !etra%es ser6
+ar!a Paaso"! o Ne! N"ts&So (e 8!1ar5ste"2
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.%.&.$ SISTEMA S:=D0@ 1?L=:A6>0DE ALARMAS
6.%.&.$.! SENSORES MO'IMIENTOS
N
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.%.&.$." SENSOR DE HUMO
N
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.%.&.$.$ CAMARA CCT'
N
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.%.&.$.% SENSORES MAGNETICO
N
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.%.&.$.& CENTRAL DE ALARMAS # MONITOREO
N
Los arra,&es (e a%ar+as tato (e se!&r"t- !o+o sa5et-* ser6 re+ata(os e !a9as* !o( @0L
T"!"o* sta(ar( !o tapa e !aso (e ser a %a 7"sta o (e PVC e !aso (e estar etre e% !"e%o
a+er"!ao - %a %osa2
Las !aa%"/a!"oes (e)er6 ,&e(ar %"+p"as - e.pe("tas (e e%e+etos e.tra3os* - a%a+)ra(as !o
%a&!1a ga%72 NO 1F2 No se (e)er6 !os"(erar !a)%ea(o2
Las !aa%"/a!"oes se e9e!&tar6 e t&)o (e PVC !o(&"t (e a!&er(o a ("6+etros espe!"#!a(os
e p%aos2
%as !a9as (e ("str")&!"' -Xo !oe."' e !"e%o ser6 t"po esta!as (e ("+es"oes (e a!&er(o a%
pro-e!to2
La tota%"(a( (e %as !aa%"/a!"oes (e a%ar+as - to(a "sta%a!"' aso!"a(a a a%ar+as %%egar6 a %a
o#!"a a&."%"ar2
La !etra% (e a%ar+as ser6 +4"+o para 1N /oas - (e)er6 !o+&"!arse !o !etra% (e "!e("os2
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(
6.%.&.% SISTEMA DE AUDIO
6.%.&.%.! PARLANTES N
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(
52

6.%.&.%." CENTRAL DE MUSICA
N
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(
6.%.&.& ACOMETIDA DE SER'ICIO EMPRESA COMUNICACIONES
N
8e ("spo(r6 4 t&)er4a !o(&"t (e 4V (es(e p&to (e !oe."' por !a%%e Y&ga- 1asta sa%a (e
t$!"!a2
8e (e)er6 !os&%tar !6+ara (e !oe."'2
E to(o se 1ar6 (e a!&er(o a %o se3a%a(o por e% +a(ate* I2C2P2 - e% pro-e!to (e "sta%a!"oes
e%$!tr"!as2
6.%.6 EMPALMES N
E% Cotrat"sta (e)er6 etregar !op"a (e %os P%aos As B&"%t &a 7e/ #a%"/a(a %a e9e!&!"' para s&
re7"s"' - apro)a!"' por e% ITO (e %os tra)a9os e9e!&ta(os2
E% !otrat"sta e%$!tr"!o (e)er6 rea%"/ar %a tota%"(a( (e %as tra+"ta!"oes e!esar"as ate 8EC -
CRONTEL para "sta%ar e% e+pa%+e (e#"t"7o (e %a t"e(a2
Los pagos (e e+pa%+e ate CRONTEL so (e !argo (e% !otrat"sta a(9&("!a(o* e% !&a% (e)er6
"!%&"r e s& o5erta %os 7a%ores e!esar"os para %a o)te!"' (e% e+pa%+e (e#"t"7o* para %o ,&e e%
!otrat"sta (e)er6 etregar !o 20 (4as (e at"!"pa!"' %os 7a%ores aso!"a(os a %a o)te!"' ate
CRONTEL (e% e+pa%+e (e#"t"7o2
To(o %o re%a!"oa(o !o %as A!o+et"(as* Me("(ores -Xo %as o)ras Co+p%e+etar"as* ,&e(ar6
s&9etos - !o("!"oa(as a %os pro-e!tos ,&e e%a)ore %a e+presa E%$!tr"!a J CRONTEL K2 Los
7a%ores ,&e se (espre(a (e estos est&("os ser6 (e !argo (e% !otrat"sta E%$!tr"!o o e s&
(e5e!to (e %a E+presa Costr&!tora a(9&("!a(a2
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(
6.%.7 LUMINARIAS
6.%.7.!.! EQUIPO FLUORESCENTE EMBUTIDO $+!%< FLUORESCENTE T& !%< ; *$0
N
E,&"po T&ores!ete +o(e%o EDICBT@ J 2.2 PIE8K (e ELAMET2 C&erpo e a!ero ter+o es+a%ta(o
)%a!o2 pt"!a 8e+"par6)o%a e a%&+""o ao("/a(o )r"%%ate %6+e%as tras7ersa%es estr"a(as2
Ba%%ast E%e!tr'"!o (e or"ge E&ropeo J Osra+BP1"%"ps K2 T&)o T&ores!ete T@ 14_XFL02
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.%.7.!." EQUIPO FLUORESCENTE EMBUTIDO "+"*<, FLUORESCENTE T& "*< ; *$0
N
E,&"po T&ores!ete +o(e%o EDICBT@ J 2.4 PIE8K (e ELAMET2 C&erpo e a!ero ter+o es+a%ta(o
)%a!o2 pt"!a 8e+"par6)o%a e a%&+""o ao("/a(o )r"%%ate %6+e%as tras7ersa%es estr"a(as2
Ba%%ast E%e!tr'"!o (e or"ge E&ropeo J Osra+BP1"%"ps K2 T&)o T&ores!ete T@ 2F_XFL02
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.%.7.!.$ EQUIPO FLUORESCENTE HERMETICO "+$6<, FLUORESCENTE $6< ; *$0
N
E,&"po T&ores!ete 1er+$t"!o +o(e%o TCZ 01N (e P;ILIP82 Ba%%ast (o)%e !o+pesa(o !o part"(or
e%e!tr'"!o2 C&erpo - s"ste+a (e !"erre e po%"$ster re5or/a(o2 D"5&sor te.t&ra(o e Po%"!ar)oato
trasparete* esta)"%"/a(o a% UV* e+pa,&eta(&ra (e go+a2 T&)os T&ores!etes TLBD LN_*
te+perat&ra (e !o%or e 4100OR - re("+"eto (e !o%or s&per"or a% N02
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.%.7.!.% FOCO DO<NLIGHT CUADRADADO , EMPOTRABLE PL "+"6<. COLOR BLANCO
N
Co!o e+)&t"(o +o(e%o NIRO8 III (e LUCCIOLA* para %6+para T&ores!ete !o+pa!ta 2N_2 B"se%
C&a(ra(o e a!ero ter+o es+a%ta(o )%a!o2 ReTe!tor e a%&+""o ao("/a(o )r"%%ate2 V"(r"o 5rota%
8er"gra#a(o2 Ba%%ast E%e!tro"!o or"ge E&ropeoa(o 2.2N_2 L6+para T&ores!ete !o+pa!ta PLBC
2N_ * te+perat&ra (e !o%or L000OR - re("+"eto (e !o%or s&per"or a% F02
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.%.7.!.& FOCO SOBREPUESTO IP 6& PARA BA.OS , !+"6<
N
P%a5' !"r!&%ar IPN@* para %6+para PLBC 2N_ FL02 C&erpo e a%&+""o "-e!ta(o* 7"(r"o es+er"%a(o2
Hra(o (e Prote!!"' IPN@2 L6+para T&ores!ete !o+pa!ta 2N_ !o%or FL02
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.%.7.!.6 FOCO EMBUTIDO CUADRADO HALUROS MET4LICO 70<
N
Co!o e+)&t"(o +o(e%o NIRO8 V (e LUCCIOLA* para %6+para 1a%&ros +et6%"!o D0_2 B"se% C&a(ra(o e
a!ero ter+o es+a%ta(o )%a!o2 ReTe!tor e a%&+""o ao("/a(o )r"%%ate2 V"(r"o 5rota% 8er"gra#a(o2
53

Ba%%ast !o+pesa(o D0_2 L6+para 1a%&ros +et6%"!o D0_* te+perat&ra (e !o%or L000OR -
re("+"eto (e !o%or s&per"or a% D02
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.%.7.!.7 APLIQUE MURO !&0< HAL. METALICO , SOLARIS MA+I DE SIDE
N
L&+"ar"a De!oat"7a +o(e%o 8OLARI8 MAWI UIV (e 8"(eBDarte%* para %6+para ;a%&ros Met6%"!o (o)%e
!ota!to 1@0_2 C&erpo (e a%&+""o "-e!ta(o p"ta(o !o trata+"eto espe!"a% para e.ter"or2 V"(r"o
5rota% te+p%a(o2 ReTe!tor "ter"or (e a%&+""o !o trata+"eto reTe!tate o)te"(o por (epos"!"'
e a%to 7a!"' (e a%&+""o p&ro ??*?]2 E,&"po e%$!tr"!o a&."%"ar "!orpora(o t"po Mag$t"!o rea!tor
"g"tor !o+pesa(o2 L6+para M;ZBTD 1@0_2
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.%.7.!.* APLIQUE MURO PL,E "0< , MODELO )OT DE LUCCIOLA
N
Ap%",&e +o(e%o IOT (e LUCCIOLA* para %6+para T&ores!ete !o+pa!ta E%e!tr'"!a 20_2 C&erpo e
a%&+""o "-e!ta(o* ("5&sor e po%"!ar)oato opa% * 9&ta (e !"erre s"%"!oa(a2 Tor"%%er4a e a!ero
"o."(a)%e2
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.%.7.!.9 APLIQUE MURO PL,C "0< , MODELO MURO II DE LUCCIOLA
N
Co!o E+)&t"(o e +&ro * +o(e%o M&ro II (e L&!!"o%a* para %6+para E%e!tr'"!a 20_XE2D2 C&erpo e
a%&+""o "-e!ta(o* 7"(r"o es+er"%a(o2 Hra(o (e Prote!!"' IP@42 L6+para T&ores!ete !o+pa!ta
e%e!tr'"!a 20_ FL02
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.%.7.!.!0 EQUIPOS # SE.ALETICA DE EMERGENCIA !+&< STEP
N
L&+"ar"a a&t'o+a (e 1.@_ ser"e LED (e V"te%2 C&erpo e a%&+""o "-e!ta(o* ("5&sor p%6st"!o
trasparete !o se3a%$t"!a "("!a!"' sa%"(a2 Bater4as (e N"BC( (e a%ta te+perat&ra2
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.%.7.!.!! FOCO SOBREPUESTO PARA ESCENARIO PAR &6, $00<
N
Co!o 8o)rep&esto +o(e%o UNIPAR (e EMEHE8A* para %6+para Par@NBL00_2 C&erpo e a%&+""o
rep&9a(o* )r"(a (e +ota9e e a%&+""o2 Iter"or a!a)a(o e !o%or egro* e.ter"or p&%"(o2 L6+para
Par@N L00_2 22072
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.%.7.!.!" FOCO SOBREPUESTO PARA DOBLE CONTACTO &00< HALGENA DE BARRA
N
Co!o so)rep&esto +o(e%o TONDO 8P ;AL2 METALICO (e ELAMET* para %6+para (e Do)%e !ota!to
Barra @00_2 B"se% - !"erre e a%&+""o "-e!ta(o ter+o es+a%ta(o )%a!o2 ReTe!tor e a%&+""o
ao("/a(o )r"%%ate2 V"(r"o 5rota% 8er"gra#a(o2 L6+para (e @00_ ;a%'gea P1"%"ps & Osra+2
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.%.7.!.!$ -IT DE EMERGENCIA PARA FLUORESCENTES
N
Las %&+"ar"as "("!a(as e p%ao (e a%&+)ra(o J ELECB01 K !o %a %etra E* %%e7ara "!orpora(o S"t
(e e+erge!"a* (e %as s"g&"etes !ara!ter4st"!as :
E% +o(e%o pro-e!ta(o es +ar!a Nor+a%&.* +o(e%o REN LB1F* para & 5&!"oa+"eto e
e+erge!"a (e tres 1oras2 T"e+po (e re!arga (e 24 1oras* )ater4a (e N"C(* ("o(o (e se3a%"/a!"' (e
!arga* or+a (e re5ere!"a EN N0?242
E: 8egQ %o se3a%a(o e pro-e!to (e espe!"a%"(a(2
6.%.* SUBESTACION
N
8e 1a pro-e!ta(o &a 8&)esta!"' &"tar"a (e 1@0 RVA* t"po Pa(Mo&te( t"po "te+per"e
8C;ACCNER* 5a)r"!a(o )a9o L"!e!"a Heera% E%e!tr"! Co+pa- U8A2
Costr&"(a !o5or+e a %a or+a AN8I C2@D 12B2NB1?D@2
De a!&er(o a "("!a(o JPot2 Ist2 . CDK se (e)er6 so%"!"tar & e+pa%+e AT * AR 1@0 RVA E F A+p2
La a!o+et"(a (e %a !o+pa34a e%$!tr"!a* ser6 re!")"(a e 5or+a s&)terr6ea2 8e "sta%ar6 &a
!e%(a (e +e("(a a% %a(o (e %a s&) esta!"'2
6.%.9 GRUPO ELECTROGENO
N
E% gr&po e%e!tr'geo ser6 +ar!a L&re-e (e% t"po "soor"/a(o* +o(e%o I110R B8DMO !o +otor
M"ts&)"s1" * a%tera(or Me!a o (e !ara!ter4st"!as e,&"7a%etes2
Las ("+es"oes (e% geera(or a s&+""strar o po(r6 ser +a-ores a :
Largo : 22@@ +ts2 * A!1o : 12D +ts - (e A%to : 12NF +ts2
54

Cara!ter4st"!as geera%es:
B E% gr&po ser6 t"po "soor"/a(o2
B La pote!"a +4"+a a s&+""strar por e% gr&po ser6 (e 100 RVA2
B E% gr&po e%e!tr'geo ser6 +ota(o so)re ra("er (e !o!reto* ("se3a(o para & peso o "5er"or
a 1@00 Rg2 Las ("+es"oes (e% ra("er ser6 (e a!&er(o a %as +e("(as (e% gr&po s&+""stra(o
#a%+ete2
E to(o se 1ar6 (e a!&er(o a %o se3a%a(o e pro-e!to (e "sta%a!"oes e%$!tr"!as2
6.%.!0. TABLERO DE TRANFERENCIA AUTOMATICA 2TTA3
N
8e !os&%ta s"ste+a (e tras5ere!"a a&to+6t"!a para a!t"7a!"' (e gr&po geera(or a s"ste+a (e
e+erge!"a2
E% gr&po ser6 !o+a(a(o por & ta)%ero (e tras5ere!"a a&to+6t"!a* !o & t"e+po (e
opera!"' a p%ea !arga o +a-or a L +"&tos2
E to(o se 1ar6 (e a!&er(o a %o se3a%a(o e pro-e!to (e "sta%a!"oes e%$!tr"!as2
6.& SISTEMA DE CLIMATI(ACIN # 'ENTILACIN FOR(ADA
Estas espe!"#!a!"oes (e)e ete(erse !o+o %as or+as - re,&"s"tos +4"+os ,&e (e)e
!&+p%"r e% "sta%a(or e %o re5erete a 5a)r"!a!"'* +ota9e* "sta%a!"'* !a%"(a( (e +ater"a%es*
!apa!"(a( - t"po (e e,&"pos para %a !orre!ta "sta%a!"' - 5&!"oa+"eto (e %os s"ste+as2
Las espe!"#!a!"oes (es!r")e so%a+ete %os aspe!tos +6s "+portates (e %a "sta%a!"'* s"
etrar e (eta%%es pre!"sos (e e%e+etos +eores* s" e+)argo* e% "sta%a(or ser6 resposa)%e
por &a 'pt"+a e9e!&!"' (e% s"ste+a e geera%2
E geera% %os e%e+etos a !os"(erar (e)e ser (e %a +e9or !a%"(a( e."stete e e% +er!a(o2 E%
!otrat"sta (e)er6 "("!ar !%ara+ete %a pro!e(e!"a (e %os +ater"a%es "+porta(os +6s
re%e7ates2 De)er6 "("!ar a(e+6s e% pro7ee(or o represetate (e %a +ar!a e C1"%e2
8er6 resposa)"%"(a( (e% "sta%a(or %a tota% e9e!&!"' (e %as "sta%a!"oes pro-e!ta(as - e%
!orre!to 5&!"oa+"eto (e estas2 No po(r6 e.!&sarse (e 1a!er%o "7o!a(o ,&e e% pro-e!to ,&e
se %e e!arga es err'eo o "s&#!"ete2
Nor+as:
E %a e9e!&!"' (e %os tra)a9os (e "sta%a!"' (e)er6 o)ser7arse %as s"g&"etes or+as:
i Los reg%a+etos a!"oa%es ,&e tega re%a!"' !o estas "sta%a!"oes e part"!&%ar*
jj2ta%es !o+o 8EC2* 8N82* 8E8MA2* INN2* et!2
i A+er"!a 8o!"et- o5 ;eat"g* Re5r"gerat"g a( A"r Co("t"o"g Eg"eers
JA8;RAEK2
i 81eet Meta% a( A"r Co("t"o"g Cotra!tors Nat"oa% Asso!"at"o I!2
J8MACNAK2
i Aso!"a!"' Espa3o%a (e Nor+a%"/a!"' - Cert"#!a!"'
JAENORK2
CONDICIONE8 DE CkLCULO Y DI8EMO
Los ("5eretes par6+etros &t"%"/a(os e e% presete pro-e!to so:
Ca%e5a!!"'
B Te+perat&ra B&%)o se!o* E.ter"or Verao 2@ OC
B Te+perat&ra B&%)o se!o* Iter"or Verao 2N OC
B Tasa Vet"%a!"' por persoa L0 +LX1
B Te+perat&ra B&%)o se!o* E.ter"or I7"ero 0 OC
B Te+perat&ra B&%)o se!o* Iter"or I7"ero 20 OC
Vet"%a!"'
B Ca&(a% (e a"re e.tra4(o por )a3o 10@ +L X 1ora por ZC
B Ca&(a% (e a"re e.tra4(o /oas ("7ersas 10 a 1@ reo7a!"oes pX 1ora2
6.&.! SISTEMA DE CALEFACCION AEROTERMICA POR PISO RADIANTE
Para %a !a%e5a!!"' se 1a ("se3a(o & s"ste+a (e e,&"pa+"eto )asa(o e E,&"pos )o+)a (e
Ca%or Aerot$r+"!os* %os ,&e se e!argar6 (e !%"+at"/ar %as ("st"tas /oas (e% e("#!"o +e("ate
serpet"es por p"so ra("ate2
E% pro-e!to !ote+p%a %a ("7"s"' (e% e("#!"o e tres gra(es se!tores s"e(o &o e% 7o%&+e
e."stete o re+o(e%ar E% se!tor &e7o se 1a ("7"("(o e 2 se!tores2 Ca(a se!tor ser6 ate("(o !o
55

&a )o+)a (e !a%or2 La "(ea es ,&e e% se!tor ,&e at"e(e &a (eter+"a(a )o+)a tra)a9e e 5r"o
o !a%or esto por %a "+pos")"%"(a( ,&e %a )o+)a tra)a9e e 5r"o - !a%or e 5or+a s"+&%t6ea2
A("!"oa%+ete se 1a "!orpora(o a$reas !o+a(a(as por ter+ostatos ,&e a!tQa so)re
76%7&%as +otor"/a(as2 Esto pero reg&%ar - opt"+"/ar e% &so (e %a !a%e5a!!"'2 Las )o+)as (e !a%or
so (e !"!%o re7ers")%e - e 7erao tra)a9ara e7"a(o ag&a 5r4a a %as re(es (e p"so2
6.&.!.!BOMBA DE CALOR NW
8e !os&%ta e% s&+""stro - +ota9e (e L )o+)as (e !a%or (e a%to re("+"eto2
8er6 +ar!a A"rpa!* +o(e%o Op1e%- ?0N o "7e% (e !a%"(a( e,&"7a%ete* !o pote!"a t$r+"!a (e
2? R_2 Las +a,&"as (e)er6 &sar re5r"gerate e!o%'g"!o R 410[2
Las +a,&"as (e)er6 !otar !o !o+presor (e a%to re("+"eto t"po s!ro%%2 Las +a,&"as
(e)er6 !otar !o s"ste+a (e +o(&%a!"' (e pote!"a t"po INVERTER (e +o(o ,&e %a !apa!"(a(
(e %a +a,&"a se a9&ste a %os re,&er"+"etos rea%es (e %a "sta%a!"'2 No se a!eptara +a,&"as
,&e o !&ete !o s"ste+a (e +o(&%a!"' e%e!tr'"!a2
Los +otores (e %os !o+presores (e re5r"gera!"' (e)er6 ser t"po tr"56s"!os2
Los e,&"pos ser6 "+porta(os - se s&+""strar6 !o+p%etos !o to(os s&s a!!esor"os - !otro%es
(e +o(o (e aseg&rar &a opera!"' seg&ra - e#!"ete2
8e (e)er6 "!orporar & esta,&e separa(or 1"(r6&%"!o apto para operar a 4 )ares ("+es"oa(o
segQ re!o+e(a!"' (e% 5a)r"!ate2
8e (e)er6 "!orporar a !a(a )o+)a (e !a%or & esta,&e (e e.pas"' (e L@ %ts2 !X&2 Este se
+otara !oe!ta(o a% retoro (e %a )o+)a (e !a%e5a!!"' Jates (e %a )o+)aK* e !%oset sa%a (e
+a,&"as2 E% "sta%a(or (e)er6 7er"#!ar ,&e ("!1o !%oset !&ete !o espa!"o s&#!"ete para
+ota9e (e to(os %os e%e+etos - ,&e a(e+6s e."sta e% espa!"o para e% a(e!&a(o reg"stro -
+ate!"' (e !a(a &o (e %os !o+poetes2
8e (e)e "!orporar a(e+6s 76%7&%as (e ser7"!"o para "(epe("/ar !a(a &o (e %os
!o+poetes2
8e a(9&ta (atos pr"!"pa%es (e %a +a,&"a2 Las +a,&"as (e)er6 ser (e or"ge 5ra!$s o
a%e+62 No se a!eptara +ar!as (e or"ge as"6t"!o2
E: De a!&er(o a "te+"/a(o - espe!"#!a!"oes (e espe!"a%"(a(2
6.&.!." SERPENTINES DE PISO
ML
Des!r"p!"':
Los serpet"es ser6 e9e!&ta(os !o t&)er4a (e po%"et"%eo ret"!&%a(o Pe. (e 20 ++ . 12? ++ :
E% re!orr"(o - +etra9e (e serpet"es se (e)er6 e9e!&tar (e a!&er(o a p%aos2
Los serpet"es ser6 e9e!&ta(os !o t&)er4a (e pro!e(e!"a e&ropea* o a!ept6(ose t&)er4a
(e otro or"ge !oreao o !1"o* as4 !o+o ta+po!o (e pa4ses ,&e o !&+p%a !o or+a re%at"7a a
Ut&)er4a (e po%"et"%eo ret"!&%a(o JPe.K para !o(&!!"' (e ag&a 5r4a - !a%"ete )a9o pres"'V2
E% PEW a &t"%"/ar e serpet"es TIPO A !o )arrera at"o."geo2 Las +ar!as a !os"(erar (e)er6
ser Re1a&* CraS"s!1e o "7e% (e !a%"(a( e,&"7a%ete2
E% "sta%a(or (e)er6 "5or+ar !%ara+ete %a +ar!a* or"ge* !%ase - represetate e C1"%e (e %a
!a3er4a* (e)er6 etregar a(e+6s %os !ert"#!a(os (e !a%"(a( !orrespo("etes para %a apro)a!"'
(e% &so (e %a !a3er4a por parte (e %a I2T2O2 Esto es 7a%"(o a(e+6s para %as +atr"!es (e Pe. e
!aso (e ,&e sea (e !a%"(a( -Xo +ar!a ("st"ta a %a &sa(a para %os serpet"es2
E% "sta%a(or (e)er6 "("!ar a(e+6s s" %a t&)er4a prop&esta !&eta !o p'%"/a (e garat4a por
parte (e% 5a)r"!ate -Xo ("str")&"(or2
Mota9e:
La o)ra (e)er6 pro7eer e "sta%ar p%a!1as (e a"s%apo% t"po e%ast"#!a(o e e% p"so* (e L0 ++2 (e
espesor - L0 Rg2X+L (e (es"(a( e to(a %a s&per#!"e 2 A("!"oa%+ete se (e)er6 !o%o!ar 9&tas
(e ("%ata!"' e e% per4+etro (e %a so)re%osa e to(as %as 1a)"ta!"oes J)a(as (e a"s%apo% (e
1000.100.10 ++2K2
Los serpet"es a7a/ar6 por so)re%osa - se a#a/ar6 a a"s%apo% +e("ate !%"ps espe!"a%es
!o%o!a(os !a(a @0 !+2 8e a#a/ara (e 5or+a ta% ,&e se %ogre &a 'pt"+a U1or"/ota)"%"(a(V
(est"a(a a per+"t"r %a e7a!&a!"' (e% a"re (e% "ter"or (&rate e% pro!eso (e p&esta e +ar!1a -
reg&%a!"'2
56

E% Ista%a(or (e)er6 e5e!t&ar %as !oor("a!"oes !o %as otras espe!"a%"(a(es (est"a(as a (ar
so%&!"' a %os "!o7e"etes ,&e p&e(a apare!er (&rate %a "sta%a!"' espe!"a%+ete (e %as
pr"+eras %osas * espe!"a%+ete e %o ,&e se re#ere a !r&!es !o otras "sta%a!"oes Jasp"ra!"'
!etra%"/a(a* e%e!tr"!"(a( * otrosK - !r&!es )a9o ta)",&es2
E% Ista%a(or (e)er6 (esta!ar a &a persoa para ,&e est$ presete (&rate e% pro!eso (e
1or+"goa(o (e %as %osas - so)re%osas para re7"sar ,&e e% pro!eso o pro(&/!a (a3os a t&)er4as
(e !a%e5a!!"' - s&s a!!esor"os2
8e e7"tar6 !r&/ar )a9o ta)",&es !o %os serpet"es2 A(e+6s %os serpet"es (e)er6 ser
"sta%a(os !o separa!"' (e 1@ a 20 !+2 !o respe!to a +&ros per"+etra%es2
C&a(o se pro(&/!a !r&!es )a9o ta)",&es a& o e9e!&ta(os se (e)er6 (e9ar +ar!a !o p"t&ra
Jpor o)raK (e +o(o (e e7"tar per5orar !a3er4a (e pe. !o e%e+etos (e #9a!"' (e% ta)",&e2
La o)ra (e)er6 "!orporar e %a so)re%osa - so)re %os serpet"es* %a !o%o!a!"' (e +a%%a
+et6%"!a t"po 1e.agoa% o t"po ACMA e to(a %a s&per#!"e2 La !o%o!a!"' (e %a +a%%a es
o)%"gator"a para a,&e%%as /oas ,&e !&ete !o pa7"+etos (&ros J!er6+"!a* por!e%aato*
+6r+o%* et!2K - re!o+e(a)%e para e% resto (e %as ter+"a!"oes J+a(era* a%5o+)raK2 Es
re!o+e(a)%e a(e+6s para estr&!t&rar %a so)re%osa J"(epe("ete (e% t"po (e pa7"+etoK %a
"!orpora!"' (e #)ra e %a +e/!%a 2Este &%t"+o p&e(e ser &sa(o !o+o a%terat"7a a %a +a%%a
+et6%"!a pero e ese !aso %a !ostr&!tora (e)e as&+"r %a resposa)"%"(a(2
Para %os se!tores !o p"so ra("ate Jre!"tos (e 1er2 P"so - re5&er/os (e (eparta+etosK %a
!a3er4a ser6 "sta%a(a e %a parte s&per"or (e %as %osas (e p"so Je !aso ,&e %a %osa o !&ete
!o so)re%osaK* para e% !aso ,&e !&ete !o so)re%osa se (e)e !os"(erar %o -a e.p&esto para
%os (eparta+etos2 La o)ra (e)er6 s&+""strar &a )ase (e apo-o a(e!&a(a J+a%%a A!+a & otroK
,&e per+"ta a#a/ar a(e!&a(a+ete %os serpet"es (e estas /oas (e +o(o ,&e se +atega
e% ("se3o a% +o+eto (e% 1or+"goa(o2
E% Ista%a(or (e)er6 (esta!ar a &a persoa para ,&e est$ presete (&rate e% pro!eso (e
1or+"goa(o (e %as %osas para re7"sar ,&e e% pro!eso o pro(&/!a (a3os a t&)er4as (e
!a%e5a!!"' - s&s a!!esor"os2
E% "sta%a(or (e)er6 7er"#!ar ,&e "g&a !a3er4a (e !a%e5a!!"' ,&e(e a +eos (e L0 !+2 (e
& !etro e%$!tr"!o - ,&e %os serpet"es se &)",&e +4"+o a L0 !+2 (e %os +&ros e.ter"ores2
To(os %os serpet"es (e)er6 ser so+et"(os a pr&e)a (e pres"' (e F )ar por 24 1rs2 Las
pr&e)as (e pres"oes (e)er6 ser re!")"(as 5or+a%+ete por pro5es"oa% (e %a o)ra2 8e
+ate(r6 reg"stro (e estas e %a o)ra2
Los serpet"es (e)er6 ser e9e!&ta(os !o tra+o (e PEW !ot"&o o a!ept6(ose &"oes !o
!as,&"%%o !orre("/o ,&e ,&e(e per("(as e %osas o so)re%osas2
A% +o+eto (e% 1or+"goa(o %os serpet"es (e)er6 estar %%eos (e ag&a - !o pres"' (e N
)ar2 Esta !o("!"' se (e)er6 +ateer (&rate to(o e% tras!&rso (e %a o)ra2 Para %a
7er"#!a!"' (e este pro!eso e% "sta%a(or (e)er6 (e9ar +a'+etro por p"so !oe!ta(o a +a"5o%(
,&e &a a to(as %as !a3er4as (e PEW Js&rt"(orK ,&e !orrespo(a a & p"so2 Los retoros (e)er6
,&e(ar !o ter+"a% !o tapa tor"%%os o +a"5o%( !"ego !o+Q2 E% +a'+etro (e)er6 ,&e(ar
(e)"(a+ete proteg"(o2
Los #tt"gs (e pe. (e)er6 ser s&+""stra(os por e% +"s+o pro7ee(or (e %a !a3er4a (e pe. e
"(ea%+ete ser (e %a +"s+a +ar!a o ser garat"/a(os !o+o s"ste+a2
E: De a!&er(o a p%aos - espe!"#!a!"oes (e espe!"a%"(a(2
6.&.!.$ AISLACION TERMICA
ML
Des!r"p!"':
Las +atr"!es (e po%"et"%eo ret"!&%a(o JPEWK (e)er6 ser a"s%a(as e to(o s& re!orr"(o !o !a3os
(e esp&+a (e po%"et"%eo (e ? ++ (e espesor2
Mota9e:
E %os tra+os e+)&t"(os* %a a"s%a!"' se !o%o!ar6 (e +aera ,&e e% !orte %og"t&("a% (e %a
+aga ,&e(e or"eta(o 1a!"a a)a9o* para per+"t"r e% es!&rr"+"eto (e% ag&a ,&e p&e(a a%o9arse
etre %a t&)er4a - %a a"s%a!"' (&rate e% pro!eso (e 1or+"goa(o (e %as %osas2
E: De a!&er(o a p%aos - espe!"#!a!"oes (e espe!"a%"(a(2
6.&.!.% MATRICES DE COBRE
Las +atr"!es (es(e sa%a e,&"pos 1asta 7ert"!a%es - %as 7ert"!a%es +"s+as (e)er6 ser e9e!&ta(as
e !a3er4a (e !o)re t"po L2
Las !a3er4as (e)er6 ser +ar!a Ma(e!o o "7e% (e !a%"(a( e,&"7a%ete2 8e (e)e teer espe!"a%
!&"(a(o a% !os"(erar !a3er4as (e or"ge "+porta(o2 E !aso (e ,&e e% propoete %as !os"(ere
(e)e ,&e(ar "("!a(o !%ara+ete e s& !ot"/a!"'2 8e (ar6 pre5ere!"a a% &so (e !a3er4a
a!"oa%2
Estas (e)er6 ser &e7as* s" &so* e t"ras (e N +ts2 o re!o!"(a e 5or+ato (e ro%%os (e 1@ o 20
+ts2
57

Las !a3er4as (e)er6 ser so%"!"ta(as !o tapas e s&s e.tre+os (e +o(o (e +ateer%as %")res
(e po%7o - es!o+)ros (&rate s& a%+a!ea+"eto2
8e a(9&ta ta)%as (e ("+es"oes - espesores para %os ("st"tos ("6+etros - t"po (e !o)re2
Ua 7e/ e9e!&ta(as %as re(es (e +atr"!es - ates (e %a a"s%a!"' estas (e)er6 ser so+et"(as a
pr&e)a (e pres"' (e 24 1rs2 a 200 P8I2
To(as %as pr&e)as (e)er6 ser re!")"(as 5or+a%+ete por Ispe!!"' T$!"!a - pro5es"oa% (e
o)ra2 8e (e)er6 (e9ar reg"stro (e estas e %")ro (e o)ra2
Para %os !a+)"os (e ("re!!"' se (e)er6 &t"%"/ar !&r7as (e !o)re esta+pa(o (e% +"s+o t"po a
&sar e %a !a3er4a2 Para %as &"oes se (e)er6 &sar !op%as (e !o)re esta+pa(o2
Los ("6+etros - re!orr"(os se "("!a e p%aos2
6.&.!.%.! SOLDADURAS
GL
Las !a3er4as (e !o)re - s&s #tt"gs (e)er6 ser &"(as !o so%(a(&ra 5os5'r"!a %")re (e !a(+"o
!o N] (e p%ata2
TO Tra)a9o : NN0 OC
Rago (e 5&s"' : N40 OC a F00 OC2
Res"ste!"a a %a tra!!"' : 2@0 MPa2
Des"(a( : F2L0 grX!+L2
La so%(a(&ra ser6 +ar!a I(&ra* Argeta o "7e% (e !a%"(a( e,&"7a%ete2
La so%(a(&ra ser6 +e("ate sop%ete (e o."gas2
La "spe!!"' t$!"!a (e o)ra (e)er6 7er"#!ar %os pro!e("+"etos (e pr&e)as - proto!o%os (e
so%(a(&ra e 5or+a per+aete as4 !o+o pr&e)as (e pres"'2 A(e+6s (e)er6 7a%"(ar +ater"a%es
J!a3er4as* 5&(etesK - gases &t"%"/a(os2
De a!&er(o a p%aos - espe!"#!a!"oes (e espe!"a%"(a(2
6.&.!.%." AISLACION TERMICA DE MATRICES DE COBRE
ML
La +atr"!es (e !o)re ,&e a7a/a a "7e% (e ra("er (e 1er2p"so (e)er6 ser a"s%a(as !o !a3os
(e esp&+a (e po%"et"%eo (e 2@ ++2 espesor2 Para e% !aso (e +atr"!es p%6st"!as esta a"s%a!"'
po(r6 ser (e ? ++2 (e espesor2
E: De a!&er(o a p%aos - espe!"#!a!"oes (e espe!"a%"(a(2
6.&.!.& ESTANQUE DE E+PANQUE
N
Des!r"p!"':
8e pro7eer6 e "sta%ar6 esta,&es (e e.pas"' (e pro!e(e!"a "+porta(a* (e% t"po !erra(o -
pres&r"/a(o pro7"sto (e +e+)raa (e go+a s"t$t"!a !o !arga ""!"a% (e a"re2 La !apa!"(a( (e%
esta,&e se "("!a e p%aos - se !os&%ta %os s"g&"etes a!!esor"os:
Base (e soporte para esta,&es2
V6%7&%a (e seg&r"(a( para !a(a &o2
V6%7&%a (e %%ea(o a&to+6t"!o2
Ma'+etro 100 ++2 (e ("6+etro2
Coe."' a% s"ste+a2
P&rga(or (e a"re a&to+6t"!o2
Mota9e:
E% esta,&e se &)"!ar6 segQ se "("!a e e% p%ao e sa%as t$!"!as (e% e("#!"o - se a#a/ar6
a% +&ro +e("ate estr&!t&ra +et6%"!a !ostr&"(a e per#%es2
E: De a!&er(o a p%aos - espe!"#!a!"oes (e espe!"a%"(a(2
6.&.!.6 CONTROL DE TEMPERATURA
GL
Des!r"p!"':
Ca(a (eparta+eto estar6 pro7"sto (e %os s"g&"etes e%e+etos (est"a(os a% !otro% (e
te+perat&ra - reg"stro (e% !os&+o (e !a%e5a!!"':
Ter+ostato (e a+)"ete t"po s"+p%e so)rep&esto* !o %&/ p"%oto (e 5&!"oa+"eto* &)"!a(o
segQ %o ,&e se "("!a e %os p%aos2 Este e%e+eto (e)er6 teer & ("5ere!"a% o +a-or (e 0*@
O C2 E% !otrat"sta (e)er6 etregar a% pro5es"oa% (e o)ra +&estra (e% ter+ostato (e +o(o (e ,&e
este apr&e)e 5or+a%+ete %a +ar!a - +o(e%o a &t"%"/ar2 Esta apro)a!"' (e)er6 1a!erse a% ""!"o
(e %a o)ra (e +o(o ,&e e !aso (e re!1a/o (e% +o(e%o se p&e(a est&("ar otras a%terat"7as
,&e o s"g"#,&e retraso por o sto!S o &e7a "+porta!"'2
A%terat"7a+ete se (e)er6 !ot"/ar ("5ere!"a ,&e se pro(&!e a% !os"(era ter+ostatos t"po
("g"ta%es progra+a)%es2
V6%7&%a +otor"/a(a t"po )o%a &)"!a(as e +a"5o%( - "!1o +atr"!es2 Este ("spos"t"7o ser6
a!!"oa(a por e% ter+ostato a)r"e(o o !erra(o e% paso (e% ag&a (e !a%e5a!!"' segQ sea e%
!aso2 E% !a)e/a% (e esta 76%7&%a ("spo(r6 (e s_"t!1 a&."%"ar e% ,&e (e)er6 ser &t"%"/a(o para
e7"ar se3a% (e !otro% para part"(a o para(a a&to+6t"!a (e %as )o+)as (e !a%e5a!!"'2 A% "g&a%
,&e ter+ostato se (e)er6 etregar 76%7&%a (e +&estra para apro)a!"' 5or+a% (e !ostr&!tor2
Las 76%7&%as (e)er6 !otar !o garat4a (e @ a3os2 De)er6 ser +ar!a Co+parato o C"("e++e*
58

!o +otor (es+ota)%e2 No se a!eptara e% &so (e 76%7&%as (e t"po 76stago o s"ste+a (e !"erre
("st"to a% (e )o%a o paso tota%2 No se a!eptar6 76%7&%as !o +otor so%"(ar"o a% !&erpo (e %a
76%7&%a2 No se a!eptara e% &so (e 76%7&%as (e or"ge !1"o2
E% ("6+etro (e estas 76%7&%as ser6 e% s"g&"ete:
- lV para %os (eparta+etos !&-a +atr"/ sea e Pe. (e 20 o 2@ ++2
- 1V para %os (eparta+etos !&-a +atr"/ sea e Pe. (e L2 ++2
De a!&er(o a p%aos - espe!"#!a!"oes (e espe!"a%"(a(2
6.&." E+TRACCIN DE AIRE
6.&.".! 'ENTILACION DE E+TRACCION 2'EC3
N
Des!r"p!"':
8e pro7eer6 e "sta%ar6 7et"%a(ores (e% t"po 1e%"!o!etr45&gos e %4ea* ser6 (e +ar!a (e
re!oo!"(o prest"g"o !o represetate o 5a)r"!ate a!re("ta(o e e% pa4s ,&e +atega
ser7"!"o t$!"!o (e repara!"' - rep&estos e sto!S2
Los 7et"%a(ores ser6 aptos para tra)a9o pesa(o* e% +otor e%$!tr"!o !o7e"ete+ete
so)re("+es"oa(o para a!eptar part"(as - para(as 5re!&etes2
8er6 (e )a9o per#% 5a)r"!a(os e +ater"a% p%6st"!o o e !1apa (e a!ero ga%7a"/a(o* proteg"(o
!o p"t&ra ep'."!a !o !a9a (e )ores e.tera2 C&erpo a!t"7o (es+ota)%e - +otor reg&%a)%e
+oo56s"!o (e (os 7e%o!"(a(es* !%ase B J1K* IP442
Para !oe."' etre e% 7et"%a(or - %os (&!tos (e e.tra!!"'* se (e)er6 !os"(erar &"' (e %oa
ego+a(a o te7""%* (e & %argo ta% ,&e per+"ta* s" es5&er/o e %as &"oes* %a a)sor!"' (e%
+o7"+"eto (e% e,&"po e opera!"'2 La &"' a t&)er4as e%$!tr"!as ser6 +e("ate Te.")%es
+et6%"!os proteg"(os !o PVC e !aso ,&e ,&e(e a %a "te+per"e2
Las !ara!ter4st"!as part"!&%ares (e %os e.tra!tores se "("!a e p%aos - espe!"#!a!"oes
t$!"!as2
Pre7"o a% +ota9e (e %os e,&"pos e% "sta%a(or (e)er6 etregar a %a Costr&!tora e Ispe!!"'
t$!"!a #!1as (e se%e!!"' (e %os 7et"%a(ores2
E: De a!&er(o a p%aos - espe!"#!a!"oes (e espe!"a%"(a(2
6.&."." DUCTOS ML
Los (&!tos se !ostr&"r6 (e p%a!1a (e a!ero ga%7a"/a(o &e7a* (e pr"+era !a%"(a( t"po AINCB
CAP* p"ta(os !o ga%7a"/a(o e 5r4o* e (o)%e!es - !ost&ras2
Los pro!e("+"etos &t"%"/a(os e %a 5a)r"!a!"' (e)er6 garat"/ar &a )&ea 1er+et"!"(a( -
preseta!"' g%o)a%2
La 5or+a* re!orr"(os - ("+es"oes (e estos (&!tos ser6 (e a!&er(o !o %o "("!a(o e %os
p%aos* e7"t6(ose !&a%,&"er o)str&!!"' e s& "ter"or2 8" es e!esar"o* e !aso (e o)str&!!"oes
e terreo* (e)er6 +o("#!arse %a se!!"' (e% !o(&!to a &a s"+"%ar* !&"(a(o ,&e se +atega
e% ra("o 1"(r6&%"!o (e% 6rea2 Los e%e+etos (e soporta!"' ser6 (e +ater"a% ga%7a"/a(o !&a(o
est$ e e% e.ter"or - p"ta(os !o (os +aos (e at"!orros"7o !&a(o est$ e e% "ter"or2
Los est6(ares (e 5a)r"!a!"' (e %os (&!tos se res&+e e %a s"g&"ete ta)%a:
D"+es"'
%a(o +a-or J!+K
Espesor U"' tras7ersa% D"sta!"a +6.2
J+K
0BL0 !+ 0*@ ++2 Ba%%eta
L1B@0 !+ 0*N ++2 Ba%%eta 1*@
@1BD@ !+ 0*N ++2 Mar!o 5a%so 2@ ++ 1*@
DNB10@ !+ 0*F ++2 Mar!o 5a%so LF ++ 1*2
10NB 1L@ !+ 0*F ++2 Ag&%ar (e 40 . 40 . L 1*2
1LNB 1@0 !+ 1*0 ++2 Ag&%ar (e 40 . 40 . L 1*2
1@1B 210 !+ 1*0 ++2 Ag&%ar (e 40 . 40 . @ 1*0
211B 240 !+ 1*2 ++2 Ag&%ar (e @0 . @0 . @ 1*0
To(o se rea%"/ar6 (e a!&er(o a p%aos - espe!"#!a!"oes (e espe!"a%"(a(2
6.&.".$ ELEMENTOS DE DISTRIBUCION DE AIRE
GL
De a!&er(o a p%aos - espe!"#!a!"oes (e espe!"a%"(a(2
6.&.".$.! ,RE)ILLAS E+TRACCION 2RE3
N
8er6 !o5e!!"oa(as e a!ero sat"a(o - p"ta(o a% 1oro* (e% t"po a%etas 1or"/ota%es
"!%"a(as #9as - (e)er6 !otar !o te+p%a(or reg&%a(or (e !a&(a% "!orpora(o2
59

8"+"%ares e !ostr&!!"' - !o+porta+"eto a% t"po NT A@4 (e TUTTLE m BAILEY JU8AKP po(r6
ser +ar!a METALAIRE* TROW* AEROTEC* LAMINAIRE o !a%"(a( e,&"7a%ete* po(r6 ser (e
5a)r"!a!"' a!"oa%2
De a!&er(o a p%aos - espe!"#!a!"oes (e espe!"a%"(a(2
6.&.".$." ,TEMPORI(ADORES REGULADOR DE CAUDAL MANUAL 2TP O TM3
N
Co+o !o!epto geera% se pers"g&e %a 5a!t")"%"(a( (e reg&%a!"' +a&a%* e to(a )"5&r!a!"' o
!o9&!"' (e T&9os (e (os o +6s )o!as (e (&!tos* a&,&e o est$ e.presa(o e %os p%aos2
Para %os (&!tos +atr"!es* se e+p%ear6 te+p%a(ores (e% t"po ("7"sor Jsp%"tterK !o per#%
aero("6+"!o* !o5e!!"oa(os e p%a!1as (e a!ero ga%7a"/a(o (e 02@ ++ +"2P s& +ae9o
ser6 +e("ate 7ar"%%a #9a)%e !o pero e e.ter"or (e (&!to2
De a!&er(o a p%aos - espe!"#!a!"oes (e espe!"a%"(a(2
6.&.".$.$ ,CELOSIAS DE TRASPASO DE AIRE 2CP3
N
Para %a repos"!"' (e% a"re ,&e es e.tra4(o e %os )a3os +e("terr6eos* se (e)er6 "sta%ar
!e%os4as (e traspaso (e a"re2 8er6 pro7"stas por %a o)ra !"7"%* e "r6 "sta%a(as e %as p&ertas*
estas !e%os4as est6 "("!a(as e %os p%aos* e% 6rea +4"+a (e estas !e%os4as ser6 (e L00
!et4+etros !&a(ra(os2
Co+o a%terat"7a %a o)ra po(r6 (e9ar re)a9e e %as p&ertas (e% or(e (e 1*@ !et4+etros e %a
parte "5er"or2
E: De a!&er(o a p%aos - espe!"#!a!"oes (e espe!"a%"(a(2
6.&.".% INSTALACION ELECTRICA
GL
E% (eparta+eto (e ar,&"te!t&ra 9&ta+ete !o e% +a(ate* (e)er6 !os"(erar %a &)"!a!"'
(e & ta)%ero e%$!tr"!o (e 5&er/a - !otro% !o to(os %os e%e+etos (e prote!!"' - !otro%
e!esar"os2 Este ta)%ero ser6 s&+""stra(o e "sta%a(o por e% Cotrat"sta (e C%"+at"/a!"'2 La
&)"!a!"' se (e)er6 "("!ar e p%aos* (e %o !otrar"o s& &)"!a!"' (e)er6 ser !oor("a(a e %a
o)ra2
E% ta)%ero !ostar6 (e & ar+ar"o +et6%"!o (e ("+es"oes a(e!&a(as para !oteer to(os %os
e%e+etos "7o%&!ra(os - te(r6 %o s"g&"ete:
L&!es p"%oto (e prese!"a (e 5ase2
8e%e!tores (e 5&!"oa+"etoBpara(a2
8e%e!tores (e +o(o a&to+6t"!o B +a&a%2
L&!es p"%oto (e 5&!"oa+"eto - 5a%%a para !a(a e,&"po2
Cota!tos a&."%"ares para se3a%"/a!"' re+ota2
Iterr&ptor ter+oB+ag$t"!o geera%2
H&ar(a+otores2
Progra+a(or 1orar"o para %a opera!"' a&to+6t"!a e.tra!tores )a3os2
Progra+a(or 1orar"o para %a opera!"' a&to+6t"!a e.tra!tores !o!"as2
Otros2
E% Cotrat"sta (e C%"+at"/a!"' (e)er6 pro7eer %&!es p"%oto ,&e a!&se 5a%%as e ta)%ero e%$!tr"!o2
8er6 (e !argo (e% !otrat"sta e%$!tr"!o %a !aa%"/a!"' - a%a+)ra(o etre Ta)%ero Heera% -
Ta)%ero (e E,&"pos (e C%"+at"/a!"'2
8er6 (e !argo (e% !otrat"sta e%$!tr"!o %a !aa%"/a!"' - a%a+)ra(o etre e% ta)%ero (e 7et"%a!"'
- p&to e%$!tr"!o a% !osta(o (e !a(a e,&"po2
Los se%e!tores* "terr&ptores* %&!es - otros e ta)%ero (e)er6 estar (e)"(a+ete rot&%a(os
+e("ate p%a!as a!r4%"!as2
Para %os 7et"%a(ores !etr45&gos +oo56s"!os Js" %os 1&)"eraK* e% !otrat"sta e%$!tr"!o (e9ar6
t&)er4a e%$!tr"!a !o tres J0LK !o(&!tores (es(e ta)%ero 1asta e% !osta(o (e !a(a 7et"%a(or*
ter+"a(o e !a9a "te+per"e - !1"!ote2 A part"r (e a14 e% !otrat"sta (e 7et"%a!"' !oe!tar6 e%
e,&"po &t"%"/a(o "terr&ptor t"po pa!o - t&)er4a Te.")%e2
E e% !aso (e %os 7et"%a(ores !etr45&gos - 1e%"!o"(a%es ,&e so tr"56s"!os* e% trata+"eto es
+"s+o (es!r"to ater"or+ete* !o %a ("5ere!"a (e ,&e e% !a)%ea(o !&eta !o !"!o J0@K
!o(&!tores2
La "5or+a!"' (e !at"(a( (e !o(&!tores es re5ere!"a% - (e)er6 ser !o#r+a(a 5or+a%+ete
por e% "sta%a(or t$r+"!o a% pro5es"oa% (e o)ra a% ""!"o (e %a !ostr&!!"'2
Las se!!"oes (e% !a)%ea(o a &t"%"/ar (e)er6 ser se%e!!"oa(as por e% !otrat"sta e%$!tr"!o (e
a!&er(o a %os !os&+os - te("(os (e !a(a e,&"po* para esto %as !apa!"(a(es apare!e
"("!a(as e !&a(ro (e !argas e p%aos2
60

E% "sta%a(or e%$!tr"!o (e)er6 pro7eer !aa%"/a!"' - a%a+)ra(o (es(e ta)%ero (e !otro% - 5&er/a
e.tra!tores Je !&)"ertaK 1asta ta)%ero re+oto !oser9e J1er2 P"soK (e +o(o (e pro7eer
se3a%"/a!"' (e 5&!"oa+"eto - 5a%%a (e %os e,&"pos2
E% "sta%a(or a% #a%"/ar %a o)ra (e)er6 etregar p%ao !ostr&!t"7o (e% ga)"ete2
E: De a!&er(o a p%aos - espe!"#!a!"oes (e espe!"a%"(a( !%"+a - e%e!tr"!"(a(2
6.&.$ SISTEMA DE 'ENTILACIN AUDITORIO
GL
De a!&er(o a p%aos - espe!"#!a!"oes (e espe!"a%"(a( - e%e!tr"!"(a(2
E: a&("tor"o2
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN SOC. CRISOSTO SMITH
ARQTOS. LTDA.
PROPIETARIO AR=UITECTO8 CON8ULTORE8
61

Related Interests