You are on page 1of 2

NAMA : LOW PEK SEE

NO KAD PENGENALAN : 800328095054


NO MATRIK :1CBC1106059
KURSUS : EDU 3105
OPSYEN : PPG-PC1
PENSYARAH : CIK. SITI ANIDAH BT. KAMSIR

TUGASAN SEMESTER :
Dalam proses pembangunan e-pembelajaran, anda dikehendaki menghasilkan
perkara-perkara berikut (dokumenkan):

Rancangan pengajaran berdasarkan sesuatu rekabentuk pengajaran
Papan certa (storyboard) pelan kisah sebelum produk e-pembelajaran
dibangunkan.
Buat penilaian berdasarkan reka bentuk produk (reka letak) dan reka bentuk
proses (aspek pedagogikal).

E-PEMBELAJARAN (PETIKAN SANG KANGGARU)