You are on page 1of 3

CU HI N TP MN CNCHA I

1. Hy gii thch khi nim half-value layer (HVL) v gii thch ti sao n hu ch trong to
nh X quang chn !on"
#. $%u m&t '() v*t 'iu c +, -y #mm cho truy,n qua #./ n0ng '12ng c3a m&t ch4m tia X !5n
n0ng6 hy tnh ton H78 c3a ch4m tia.
9. Hy t:m m;i quan h gia H78 v h s; suy gim tuy%n tnh .
<. $%u h s; suy gim tuy%n tnh c gi tr= ' >6#mm6 hy tnh ton H78.
.. $%u H78 ' 1mm6 hy tnh ton +, -y c3a '() v*t 'iu c?n thi%t !@ gim c1Ang !& ch4m +Bc
C !i 1>/.
D. Hy nEu +a nhFn t; nh h1Gng !%n kh n0ng !Fm CuyEn Hhay chIt '12ngJ c3a m&t ch4m tia X.
K. Li sao m&t ch4m tia X c?n )hi !12c 'Mc"
N. OhFn +it gia 'Mc c; !=nh v 'Mc thEm vo"
P. Hy nEu cc v*t 'iu th1Ang !12c sQ -Rng 'm tIm 'Mc ch4m tia X chn !on. Sc v*t 'iu ny
c?n )hi c !Tc !i@m g:"
1>. $%u m&t ch4m tia X chi%u C vo m&t c5 th@ +nh nhFn6 hUi ch4m tia tn C sV chi%u thWo
h1(ng no sau !FyX
a. 7, )ha ;ng tia X.
+. 7, )ha thi%t += nh*n nh.
c. Ya )ha ngoi +nh nhFn
11. $Eu cc chBc n0ng chnh c3a )h?n nguZn cung cI) trong m&t h th;ng my X quang
1#. Lrong h th;ng X quang th1Ang quy v h th;ng mammogra)hy6 hy ch[ ra khong gi tr= c3a
cc tham s; sauX
a. \7)
+. m]
c. LhAi gian )ht tia
19. Hy gii thch chBc n0ng c3a m^i thnh )h?n sau !Fy trong )h?n )ht c3a +ng X quangX
a. _i%n )
+. _& ch[nh '1u
c. Sc tR
-. $guZn cung cI) cho s2i !;t
1<. Hy nEu mRc !ch c3a +i%n ) cao th% trong m&t my X quang
1.. `&t +i%n ) c t[ s; vang -Fy gia cu&n thB cI) v s5 cI) +i%n ) ' 1>>>X16 hy so snh cc
!i '12ng !?u ra sau !FyX
a. bin )
+. cang !in
c. Sdng suIt
1D. Hy gii thch ti sao -ang Coay chi,u v !in ) Coay chi,u khdng -4ng !@ cI) n0ng '12ng
cho m&t ;ng tia X.
1K. Hy 'ea chMn nguZn )ht tia X m cung cI) n0ng '12ng hiu -Rng cho ch4m tia X cao nhIt !;i v(i
c4ng m&t mBc cao ) k7) v gii thch ti saoX
a. `&t )ha6 ton sng
+. bin th% khdng !fi
c. `&t )ha6 nQa sng
-. _a )ha6 su Cung
1N. Hy nEu cc hin t12ng Cy ra trong ;ng tia X trong qu tr:nh to tia X.
1P. Hy nEu cc nhFn t; quy%t !=nh !&ng n0ng cc W'Wctron !t !12c khi chgng t(i !*) vo an;t c3a
+ng tia X.
#>. Hy nEu hai chBc n0ng c3a '() vU +o v +ng tia X.
#1. Hy nEu qu tr:nh h:nh thnh +Bc C !Tc tr1ng v +Bc C +rWmsstrah'ung thay !fi thWo !in ) !Tt
vo ;ng tia Hk7J v s; hiu nguyEn tQ h.
##. Hy nEu cc nhFn t; quy%t !=nh n0ng '12ng cec !i c3a cc )hoton tia X )ht ra ti an;t.
#9. _Bc C !Tc tr1ng !12c h:nh thnh nh1 th% no"
#<. jii thch ti sao cc tia X '() \ )ht ra ti m&t nguyEn tQ c n0ng '12ng cao h5n cc tia X '() 8
hoTc ` c3a c4ng nguyEn tQ !.
#.. jii thch ti sao nguyEn t; c s; h cao to ra m&t s; tia X !Tc tr1ng v(i mBc n0ng '12ng '(n h5n
cc tia X ti cc nguyEn t; c s; h thI) h5n6 th*m ch cc nguyEn t; ny !,u !12c +kn )h +Gi c4ng cc
W'Wctron mang n0ng '12ng 1>> kW7.
#D. Li sao c?n )hi ch[nh '1u trong mch !in cI) cho +ng X quang"
#K. Hy nEu cc 'l -o khi%n ng1Ai ta chMn 7dnmram 'm andt trong +ng X quang.
#N. S mIy 'oi 'Mc trong my X quang6 chBc n0ng c3a 'Mc ' g:"
#P. Lrong )hf tfng h2) c3a ch4m tia X +ao gZm mIy 'oi6 ! ' nhng 'oi no"
9>. Hy nEu cc nhFn t; nh h1Gng !%n h:nh -ng )hf c3a ch4m tia X v gii thch ting nhFn t; ny
nh h1Gng t(i )hf nh1 th% no"
91. ShR) X quang v4ng +Rng !12c ti%n hnh ti cao ) ![nh ' N<k7) v -ang 1.>m]s6 k%t qu !o
!12c 'i,u C ' D.>mY. Ohim thu !12c qu sng nEn )hi chR) 'i v(i cao ) N< k7)6 -ang #.>m]s.
HUi 'i,u C !o !12c ' +ao nhiEu"
9#. jii thch cc khi nim sauX
a. _Bc C -a
+. _Bc C thB cI)
c. cang ;ng tia X HX ray tu+W curWntJ
-. bin tch khdng gian
99. Li sao cc ;ng tia X th1Ang !12c sn CuIt v(i hai tiEu !i@m HtiEu !i@m '(n v tiEu !i@m nhUJ.
9<. Hy vV h:nh !@ )hFn +it khi nim tiEu !i@m thec v tiEu !i@m hiu -Rng.
9.. Li sao +Bc C sQ -Rng trong my chR) nhn nh Hmammogra)hyJ 'i khdng hu ch !;i v(i to nh
X quang thdng th1Ang.
9D. 8Mc nEm ' g:6 vai tra c3a n trong chR) X quang ' g:"
9K. `&t )him X quang chR) 'Zng ngec thu !12c G khong cch opc ' 1N>cm c 'i,u C ' 1#mY. HUi
'i,u C sV ' +ao nhiEu n%u ti%n hnh m&t ca chR) khc v(i c4ng !i,u kin v opc ' 1>>cm.