You are on page 1of 10

BAB 6 : WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN

WANG

JENIS-JENIS WANG
JENIS WANG PENERANGAN
Duit Syiling digunakan sbg wang tanda (token money) kerana nilai mukanya lebih tinggi drp
nilai bahan sebenar (kecuali 1 sen = 3.5 sen)
disandarkan kpd emas dan pertukaran asing
merupakan wang sah mesti diterima umum
ang !ertas
Deposit Semasa bayar menggunakan cek
bukan wang sah
FUNGSI WANG
FUNGSI WANG HURAIAN
1. "erantaraan pertukaran suatu komoditi perantaraaan pertukaran yang boleh diterima umum
dapat menyelesaikan masalah kehendak serentak
#. $nit ukuran nilai memberikan ukuran seragam untuk nilai barang dan perkhidmatan
3. %lat simpanan nilai kerana si&atnya yang tahan lama
'. %lat bayaran tertunda membeli barang dan bayar secara ansuran
KEBAIKAN SISTEM KEWANGAN BERBANDING SISTEM BARTER
SISTEM KEWANGAN ASPEK SISTEM BARTER
(enyelesaikan mslh khdk serentak
)arang * pkhidmatan boleh
diberperoleh menggunakan wang
"erantaraan
"ertukaran
pertukaran hanya boleh berlaku antara indi+idu yang
saling mengkehendaki barang yang dimiliki
u,niaga memerlukan banyak masa * tenaga
memberikan ukuran seragam nilai
barangan dalam sebutan harga
$kuran nilai sukar untuk menilai kerana barangan dinilai dalam unit
kuantiti barang lain
-iri tahan lama dan stabil mengekalkan
nilai dalam masa depan
"enyimpanan
nilai yang
baik
)arang tdk tahan lama akan mengalami kemerosotan
nilai oleh itu tidak boleh men.adi penyimpanan nilai
yang baik.
/ilai yang stabil membolehkan bayaran
untuk pembelian hari ini dilakukan
secara ansuran.
)ayaran
tertunda
)arangan tanpa nilai yg stabil menyukarkan bayaran
tertentu kerana nilai pembayaran pada masa hadapan
mungkin berbe0a dgn nilai yang dipersetu.uai
)annun %yup,smkbb,eko,t5,#112
1
Sebarang benda (k!d"#"$ %ang b&e' d"#er"!a
(!(! )ebaga" a&a# *eran#araan *er#(karan barang
dan *erk'"d!a#an
Sebarang benda (k!d"#"$ %ang b&e' d"#er"!a
(!(! )ebaga" a&a# *eran#araan *er#(karan barang
dan *erk'"d!a#an
Pengertian
Pengertian
CIRI-CIRI WANG
CIRI-CIRI WANG
D"#er"!a (!(!
- ber+(ng)"
)bg a&a#
*eran#araan
Penawara
n terhad
!estabilan nilai
nilai tdk mudah
ber(ba'
!estabilan nilai
nilai tdk mudah
ber(ba'
Ta'an &a!a
3 sbg alat
penyimpana
n nilai
Mudah
di bawa
Boleh dibahagi kpd
unit-unit yang lebih
kecil
Keeraga!an
- ,"r"-
ben#(k-
.arna
Mudah
dikenali


)annun %yup,smkbb,eko,t5,#112
4enis3.enis
bank
S%ar"ka# Ke.angan
(56/%/-7 )
6nstitusi yang
men.alankan operasi
penerimaan deposit
simpanan dan tetap
4uga terlibat dlam
pemberian pin.aman dan
perniagaan gadaian
serta sewa beli.
8perasinya
tertaklukkpd %kta
6nstitusi "erbankan dan
!ewangan ()%56%)
1929.
(enerima dep.
:abungan * tetap
-th ; %&&in %-5 &inance
Bank Perdagangan ( BANK)
milikan swasta dan
akti+itinya adalah
berteraskan keuntungan
Bank Sa(dagar (MER/HANT)
6nstitusi perbankan yg mkhusus dlm penyediaan
perkhidmatan kpd syarikat koporat.
Ditubuhkan di bawah akta )ank 19<3
' perkhidmatan bank saudagar ;
i) mberi pkhidmatan rundingan koporat
ii) menguruskan pin.aman bersindiket
iii) menanggung .amin terbitan syer
i+) khidmat pengurusan berport&olio.
Bank P()a#
)/( ditubuhkan #=,1,1959 di bawah ordinan )/( 1952
(atlamat ;
i) memastikan kestabilan kewangan dan struktur ekonomi
ii) .urubank dan penasihat kewangan kpd kera.aan
berteraskan kepentingan negara dan tidak bermoti& keuntungan semata3
mata
"eranan )/( ;
i) pengeluar dan mengawal kestabilan nilai mata wang negara
ii) penasihat kewangan kera.aan
iii) menguruskan dasar kewangan negara.
FUNGSI BANK
PERDAGANGAN
SKIM PERBANKAN IS0AM (SPI$
(atlamat utama penubuhan
adalah untuk men.alankan urusan
bank mengikut syariat 6slam.
:idak mengenakan &aedah tetapi
berasaskan keuntungan.
:idak menawarkan deposit tetap
Dikawal oleh >embaga
"engawasan Syariah (199<)
SKIM PERBANKAN
K1N2ENSI1NA0.
men.alankan
urusniaga berasaskan
kdr &aedah
dikawal oleh %kta
"erbankan dan
6nstitusi !ewangan
()%56%)? 1929.
(enerima deposit
tetap
2
)annun %yup,smkbb,eko,t5,#112
Mener"!a
S"!*anan 3
45 de*)"# Te#a*
$tk satu tempoh
tertentu spt 1?3?=?9?1#
bln
65 De*)"# Tab(ngan
)lh dikeluarkan bila#
masa
5aedah @ rendah drp
simpanan tetap
Diberi buku * mAgunakan
75 De*)"# Se!a)a
(buat byrn mAgunakan cek
!emudahan o+erdra&
dikenakan ca. pkhidmatan
:dk mAgunakan buku
simpanan
Bekod dlm btk penyata bank
yg dihantar setiap bulan
)lh mAgunakan kad .uruC
elektronik
Me!ber" *"n8a!an
65 19erdra+
"emegang akaun semasa
(Aluarkan @ drpd .umlah
dep. dlm akaun
P"n8a!an Ber,agar
(emerlukan cagaran
"in.aman .,p.g (33#5 thn)
!dr &aedah ikut kdr dr
semasa ke semasa
P"n8a!an Per)end"r"an
6nd. @ drp 12 thn
)yrn balik tdk lebih drp 3
thn iaitu sc ansuran
75 Md")ka(nkan b"&4 *#(karan
(enunaikan bil di kaunter bank
perdagangan pd kadar yg lebih rendah drp
nilai muka
-th ; sorg pAeksport mpyi bil ptukarn dgn
nilai muka B(#1 111. byrn utk bil ini hanya
akan diterima dlm masa ' bln lagi. 4ika
pAeksport memerlukan C dia blh
menunaikan bil. )ank akan memberikan
wang kpd pAeksport ttp pd nilai tlh
didiskaunkan B(12 111. )ank akan
P"n8a!an kad kred"#
mbiayai pbelan.aan dgn
mbyr bil * pin.aman terus

Perk'"d!a#an4 &a"n
:5 /ek ke!bara
-ek yg mpyi nilai m,C
asing
65 Pe#" S"!*anan
Se&a!a#
Dibina disebuah bilik
kebal
(enyimpan dokumen#
75 Pe!egang a!ana'
(engurus harta kump
C
(engurus wasiat
Me!b(a# ; !ener"!a
b%rn bg *"'ak
*e&anggan
Meng(r() *er#(karan
a)"ng
(beli m,C asing bg
pAimport yg memerlukan
utk mbuat byrn
(enukar m,C yg
diterima pAeksport
(beli pd harga rendah *
45 Pk'"d na)"'a# ;
*er(nd"ngan
)yrn cukai? pengurusan
perniagaan * nasihat
pelaburan
45 P"n8a!an
65 S")#e! /ek
"emilik akaun semasa blh mgunakan cek utk
mbuat pbyrn bank akan mbyrn tunai ke atas
cek yg dikemukakan
7.en penerima byrn bg pemilik cek semua pihak
yg menerima pbyrn menerusi cek boleh
menunaikan cek tsbt di kaunter bank pdgn
45 Ara'an ke*ada bank
Per"n#a' )ed"a ada
%rahan yg diberi o pemegang akaun simpanan
kpd bank untuk membuat byrn tetap yg bAulang
pd tarikh tertentu. -th ansuran kereta?rumah
P"nda'an kred"#
%rahan pbyrn terus dikreditkan kedlm akaun
penerima
-th ; mbyr ga.i? mbyr hutang pbekal? mbyr di+
kpd pemegan shm.
Deb"# &ang)(ng
arahan pbyrn yg diberikan oleh pemilik akaun
simpanan kpd bank utk melakukan pbyrn secara
berulang tetapi .umlah bg setiap byrn berbe0a
cth; byrn bil#
Dra+ bank
-ek yg dikeluarkn bank atas DD pelanggan
Kad 8(r(.ang e&ek#rn"k (ATM$- #e&e*erbankan
dan In#erne#
mblhkan pelanggan bank m.lnkan pbg urusan
pbankan sc elektronik

3
SKIM PERBANKAN <ANG DIJA0ANKAN 10EH BANK PERDAGANGAN5
SKIM PERBANKAN K1N2ENSI1NA0 SKIM PERBANKAN IS0AM
)erlandaskan kaedah perbankan kon+ensional
$rusan berdasarkan kadar &aedah
Dikawal oleh %kta "erbankan * 6nstitusi !ewangan
()%56%) 1929
(enerima deposit tetap
berlandaskan hukum syarak
$rusan berasaskan kadar keuntungan
Dikawal oleh >embaga "engawasan Syariah
:idak menerima deposit tetap
K1NSEP SKIM PERBANKAN IS0AM (SPI$
Pr"n)"* Jen") (/n#'$ T(8(an Kaeda'
Wad"a' (Pe!egang a!ana'$
De& ; amanah yg diserahkn kpd
pihak bank utk disimpan dgn
selamat
1. deposit semasa
#. deposit tabungan,
simnpanan
)ank btindak sbg
pen.amin dan tidak
mengenakan sbrg
byrn kpd pemilik
wang
Se.umlah wang akan didepositkan ke dlm
bank
ang tsbt akan dilaburkan oleh bank
4ika bank mdpt keuntungan maka bank akan
beri pulangan sbg sagu hati
4ika pdeposit menuntut balik wangnya bank
akan mengembalikn tsbt
M(d'araba' (Perkng)"an
Un#(ng$
De& ; p..n pkongsian untung ygn
dibuat antara dua pihak? iaitu
pihak yg mbuat tabungan pemilik
modal) dgn pihak yg mbuat
pelaburan (bank)
1. %kaun "elaburan am
#. %kaun pelaburan
khas
)ank bkongsi
keuntungan dgn
pemegang modal
atas p.nn yg telh
dibuat antar
pemilik modal dgn
pihak bank
"enyimpan akan membuka akaun di bwh
konsep (udharabah
)ank akan melaburkn wang tsbt * pemilik
modal tdk dibenarkn bker.a dgn pihak
pengusaha
!euntungan akan dibahagi sama rata
!erugian akan ditanggung oleh pemilik modal
saha.a
)ank akan menanggung kerugian operasi
M(raba'a' (Harga J(a&an
D"#a!ba' Marg"n Un#(ng$
De& ; pen.ualan barang melebihi
harga belian kerana ditambah
dengan margin untung
1. "embiayaan modal
ker.a
)ank m.ual brg pd
harga yg lebih
tinggi drp harga
belian dgn
psetu.uan
pelanggan
"elanggan mkhdki sesuatu barang dgn
pbiayaan dr bank
)ank akan mbeli brg tsbt dan m.ual semula
kpd pelanggan tadi dgn harga yg lebih tinggi
kerana dicampur margin untung
M()%araka' (Perkng)"an
Men8a&ankan Pern"agaan$
De& ; pbiayaan perniagaan secara
usaha sama dan untung atau rugi
akan dikongsi bersama pd nisbah
yg ditetapkn
1. "embiayaan "ro.ek !ontrak pkongsian
usaha sama ant
bank dgn pemilik
modal
)ank dan pelanggannya mengeluarkan modal
bersama
4ika blaku kerugian kedua3dua pihak akan
menanggung kerugian tersebut
Ba"# B"#'a!an A8"& (J(a&an
Se,ara An)(ran$
De& ; pen.ualan semula sesuatu
barang pd harga yg lebih tinggi
tetapi pbyrn dilakukan secara
ansuran.
"embiayaan ;
1. rumah kediaman
#. kilang dan peralatan
3. kenderaan
bermotor
'. saham
"elanggan dpt
mbuat byrn secara
ansuran
"ihak bank mbeli brg yg dikhdki pelanggan
"ihak bank akan m.ual brg kpd pelanggan dgn
harga .ualan yg tlh ditambah dgn margin
keuntungan
"elanggan akan mbuat byrn secara ansuran
Ba" A# Tak8"r" (P"nda' M"&"k
Har#a Se.a$
De& ; harta yg disewa blh
dipindah milik secara kekal?
Sewa yg dibyr selama tempoh
sewaan dikira sbg sbhgn drpd
harga utk memiliki aset yg disewa
"embiayaan perumahan
dan harta (mesin?
.entera)
Darta yg disewa
oleh pelanggan
boleh dipindah
milik kpd penyewa
"ihak bank menyewakan hak kpd pelanggan
utk suatu .angka masa tertentu
"ihak bank men.ual harta kpd penyewa pd
harga yg dipersetu.ui
Sewa yg sudah dibyr dianggap sbg byrn
untuk harg aset tbst
=ard A& Ha))an (P"n8a!an
Ik'&a)$
De& ; .umlah yg dibyr balik sama
dgn .umlah yg dipin.am
:idak melibatkan &aedah
"emim.am diwa.ibkan mbyar balik semua
wang yg tlh dipin.am stlh cukup tempoh
4umlah yg perlu di.elaskan sama dgn .umlah
yg dipin.am
A&-I8ara' ( Kn)e* Se.a$
De& ; )ank menyewakan brg kpd
pelanggan
"elanggan akan memilih barang yg diperluk
)ank akan mbeli dan menyewakannya kpd
pelanggan
"beli hanya boleh menyewa brg tsbt ttp
tidak boleh mengambil alih m.adi miliknya
A&-Waka&a' (bank )bg E8en$
De& ; satu p..n ant seseorang
pelanggan dgn bank dan pelanggan
tsbt melantik bankny sbg e.en
A&-Ka+a&a' (*en8a!"n$
De& ; satu p..n antara ssorg
pelanggan dgn banknya .
)ank akan memberi .aminan bhw pelanggan tsbt
akan memenuhi tanggungannya thdp pihak
ketiga
)annun %yup,smkbb,eko,t5,#112
5

)annun %yup,smkbb,eko,t5,#112
JURUBANK KEPADA KERAJAAN
menyediakan pkhid kpd kr.n pusat? kr.n neg * badan bkanun
1. menguruskn akaun kr.n dgn menyediakan cek? mbuat dan menerima pbyrn bg pihak kr.n
#. menguruskan hutang negara
- mberi pin.aman * pdahuluan sementara apb hasil kr.n tdk cukup utk menampung pbelan.aan
- pin.aman dlm neg dgn menerbitkn * m.ual bil# pbendaharaan * surat .aminan kr.n kpd institusi kCn
dlm neg E org ramai
- mbantu kr.n mperolehi pin.aman drp pasaran modal a,bangsa spt pasaran >ondon? /F * :okyo
- mengurus pbyrn balik hutang luar negara
3. (.lnkn urus niaga ptukaran asing bgi pihak kera.aan
'. (buat pelaburan bg kr.n
- mka.i pro.ek pelaburan * mberi nasihat
- btindak sbg e.en mbuat pelaburan
FUNGSI
BANK
PUSAT
FUNGSI
BANK
PUSAT
JURUBANK KEPADA BANK PERDAGANGAN
1. (enyimpan ri0ab berkanun bank3bank perdagangan
#. (engawal ri0ab tunai serta ri0ab berkanun )"
- Bi0ab berkanun disimpan di bank pusat manakala ri0ab tunai disimpan
di )" sendiri
3. (enyediakan Bumah pen.elasan utk menunaikan cek antara bank3bank
perdagangan
'. Sumber pin.aman terakhir bg )" yg mengalami masalah kewangann spt
pluarn bil# sekuriti baru? mdiskaunkn bil pbendaharaan * surat .aminan *
pin.aman langsung
Menge&(arkan Ma#a Wang
)ank pusat mluarkn m,wang
(Asia iaitu duit syiling dan wang
kertas
(emastikan .umlah penawaran
wang sentiasa mcukupi * sesuai
dgn keperluan eko semasa
)dsrkn ri0ab emas * ri0ab
ptukaran asing pd kdr 21.59G
(B( 1 yg dikeluarkn bank pusat
akan mcagarkn B(21.59 sen
Menga.a& Ke)#ab"&an N"&a"
Ma#a Wang
1. (ewu.udkn sandaran min sbyk
21.59G utk setiap unit mata
wang
#. -ampur tangan dlm psrn
ptukaran asing dgn mbeli E
m.ual ptukarn asing
3. (engawal in&lasi
R">ab a3bg)a 3 tdiri drp stok emas?
ptukaran asing? hak pluarn istimewa
6(5 * kdudukn ri0ab di 6(5
Hak *&(arn ")#"!e.a IMF ri0ab yg
diwu.udkn olh 6(5 * blh digunakan
utk menyelesaikn obligasi pbyrn
,bgsa
R">ab a3bg)a 3 tdiri drp stok emas?
ptukaran asing? hak pluarn istimewa
6(5 * kdudukn ri0ab di 6(5
Hak *&(arn ")#"!e.a IMF ri0ab yg
diwu.udkn olh 6(5 * blh digunakan
utk menyelesaikn obligasi pbyrn
,bgsa
6
/ARA BANK PUSAT MENGAWA0 INF0ASI DAN KEME0ESETAN EK1N1MI
A0AT-A0AT DASAR
KEWANGAN
INF0ASI
De& ; tingkat harga umum mengalami
kenaikan secara bterusan. 6ni
menun.ukkan bekalan wang dlm eko tlalu
byk berbanding dgn .umlah barang
KEME0ESETAN
De& ; keluaran negara menurun
secara berterusan dan kadar
pengangguran mnkt (kegiatan eko
sgt rendah)
1. R">ab T(na"
se.umlah wang
tunai yg perlu
dikekalkan di bank
perdagangan.
#.R">ab berkan(n
simpanan wa.ib
bank perdagangan
di bank pusat
3.Kadar Faeda'
kos ke atas
pin.aman
)annun %yup,smkbb,eko,t5,#112
!eupayaan bank beri pin.aman
bkurang
!emampuan beri pin.aman
bkurangan
"ermintaan .atuh
6n&lasi terkawal
7konomi Stabil
7konomi Stabil
!adar ri0ab tunai diturunkan
!egiatan ekonomi meningkat
DD mnkt,kemelesetan dipulihkn
!emampuan beri pin.aman mnkt
!eupayaan beri pin.aman menkt
6n&lasi terkawal
DD kereta? rumah berkurangan
!adar ri0ab tunai dinaikkan
!adar ri0ab berkanun diturunkan !adar ri0ab berkanun dinaikkan
DD kereta? rumah mnkt
!egiatan ekonomi meningkat
7konomi Stabil
7konomi Stabil
%kti+iti ekonomi meningkat
"ermintaan meningkat
"enawaran wang meningkat
4umlah pin.aman meningkat
!os pin.aman berkurangan
!adar &aedah diturunkan /aikan kadar &aedah
!os pin.aman meningkat
6n&lasi terkawal
4umlah pin.aman berkurangan
"enawaran wang berkurangan
"ermintaan merosot
7konomi Stabil
7konomi Stabil
7
'.J(a& Be&" S(ra#
Ja!"nan Kera8aan
? si.il yg dkeluarkn
o kr.n utk
memin.am wang drp
orang ramai
5.Ka.a&an S%ara#
Se.a Be&" ?
peraturan pbiayaan
sewa beli dari segi
pbiayaan maksimum
dan tempoh byr
balik pin.aman
)annun %yup,smkbb,eko,t5,#112
4ual surat .aminan kr.n
7konomi stabil
7konomi stabil
)eli surat .aminan kr.n
"enawaran wang meningkat
"ermintaan meningkat
6n&lasi terkawal
"ermintaan merosot
"enawaran wang berkurangan
%kti+iti eko mnkt,kemelesetan pulih
Syarat sewa beli
Dad maksimum
pin.aman
dikurangkan
:empoh bayaran
balik dipendekkan
"in.aman berkurangan
"ermintaan merosot
6n&lasi terkawal
Syarat sewa beli
Dad maksimum
pin.aman
ditingkatkan
:empo bayaran
balik
dipan.angkan
"in.aman meningkat
"ermintaan berkurangan
%kti+iti ekonomi meningkat
,kemelesetan dipulihkan
7konomi stabil
8
PERBE@AAN ANTARA BANK PERDAGANGAN DENGAN BANK SAUDAGAR
Bank Perdagangan Bank Sa(dagar
)ank perdagangan menyediakan perkhidmatan untuk orang
ramai,&irma kecil
)ank saudagar menyediakan perkhidmatan kepada sektor
korporat,&irma besar? perbadanan? dan institusi kewangan lain
)ank perdagangan menerima deposit semasa? deposit tetap?
dan deposit tabungan daripada orang ramai,&irma kecil.
)ank saudagar menerima deposit tetap saha.a daripada sektor
korporat atau perniagaan besar
)ank "erdagangan menerima deposit tetap dengan .umlah
minimum B(511.
)ank saudagar menerima deposit tetap dengan .umlah minimum
B(#51?111.
)ank "erdagangan memberi khidmat nasihat pelaburan dan
kewangan
)ank saudagar memberi khidmat nasihat korporat menanggung
terbitan syer? penggabungan syarikat dan pengambilalihan
syarikat
)ank perdagangan menyediakan pin.aman .angka pendek dan
.angka pena.ang kepada orang ramai. -ontoh pin.aman
termasuklah o+erdra&? pin.aman persendirian? pin.aman
perumahan? dan pin.aman bercagar.
)ank saudagar mengurus pin.aman bersindiket untuk sektor
korporat.
PERSAMAAN DAN PERBE@AAN ANTARA BANK PERDAGANGAN DENGAN S<ARIKAT KEWANGAN
PERSAMAAN
!edua3duanya menerima deposit daripada orang ramai dan &irma melalui deposit tetap dan deposit tabungan
!edua3duanya memberikan pin.aman seperti pin.aman bercagar dan pin.aman persendirian.
!edua3duanya menyediakan skim perbankan kon+ensional dan skim perbankan 6slam
!edua3duanya memberi &aedah dan di+iden kepada pendeposit tabungan
!edua3duanya memberi perkhidmatan mesin .uruwang elektronik
PERBE@AAN
Bank Perdagangan Syarikat !ewangan
)ank perdagangan menerima deposit tetap? deposit semasa dan
deposit tabungan daripada orang ramai dan &irma
Syarikat !ewangan menerima deposit tetap dan deposit
tabungan daripada orang ramai dan &irma
)ank perdagangan memberikan kadar &aedah yang lebih rendah
ke atas deposit tetap dan deposit tabungan
Syarikat kewangan memberikan kdar &aedah yg lebih tinggi ke
atas deposit tetap dan deposit tabungan
)ank perdagangan memberi pin.aman o+erdra& Syarikat kewangan memberikan pin.aman kenderaaan melalui
sewa beli
)ank perdagangan menyediakan perkhidmatan seperti
mendiskaunkan bil pertukaran? .ual beli pertukaran asing?
perintah sedia ada? pindahan kredit? dra& bank? dan cek
kembara serta debit langsung.
Syarikat kewangan tidak menyediakan perkhidmatan
perkhidmatan tersebut.
PERBE@AAN ANTARA BANK PUSAT DENGAN BANK PERDAGANGAN
)%/! "$S%: )%/! "7BD%H%/H%/
Dimiliki oleh kera.aan Dimiliki oleh pihak swasta
)ertu.uan untuk mengawal kestabilan ekonomi melalui dasar
kewangan.
)ertu.uan untuk mencari keuntungan
(enyediakan perkhidmatan kepada institusi kewangan dan
kera.aan
(enyediakan perkhidmatan kepada orang ramai dan &irma
(enyediakan akaun ri0ab berkanun dan pen.elasan kepada
institusi kewangan seperti bank perdagangan
(enyediakan akaun semasa? akaun tetap? dan akaun tabungan
kepada orang ramai dan &irma.
(emberikan pin.aman kepada bank perdaganan dalam bentuk
pin.aman terakhir dan pendahuluan sementara kpd kera.aan
(emberikan pin.aman .angka pendek dan .angka pan.ang
seperti o+erdra&? pin.aman persendirian? pin.aman perumahan?
dan pin.aman bercagar kepada orang ramai dan &irma.
(empunyai kuasa untuk mencetak wang (empunyai kuasa untuk mencipta kredit,memberikan pin.aman
(engurus hutang dan hasil negara (engurus hutang orang ramai dan &irma
-ontoh ; )ank /egara (alaysia. -ontoh ; )umiputra3-ommerce )ank )erhad.
)annun %yup,smkbb,eko,t5,#112
9
INSTITUSI KEWANGAN BUKAN BANK
4enis3.enis institusi kewangan bukan bank
S%ar"ka# In)(ran) Bank S"!*anan
Na)"na&
0e!baga Tab(ng
Ha8"
K(!*(&an Wang
S"!*anan
Peker8a
S%# In)(ran)
Kn9en)"na&
S%ar"ka# Taka+(& ditubuhkan pa
1.1#.<' di bawah
%kta "arlimen
terletak di bawah
pengawasan
!ementerian
!ewangan (Asia
T(8(an ;
- mgalakkan
tabungan bg yg
bpdptn rendah
- sumber modal
untuk pbgn negara
- disyaratkan
melabur <1G drp
deposit dalam
sekuriti kr.n.
Perk'"d!a#an %ang
d"#a.arkan :
(a)(enerima deposit
- tabungan
- deposit tetap
- si.il Simpanan
"remium
(b) (embeli surat
.aminan kera.aan
(c)(en.ual %manah
Saham )S/
:u.uan ;
i. mblhkan org
6slam
menabung bg
menunaikan
&ardu ha.i
ii. mblhkan org
6slam mAambil
bhgn yg bkesan
dlm bidang
penanaman
modal melalui
cara yg halal di
sisi 6slam
iii. mberi
plindungan dan
kba.ikan utk
.emaah ha.i
melaksanakan
&ardu ha.i
dengan
menyediakan
pelbagai
kemudahan
:u.uan ;
- menyediakan
.aminan sosial
kpd ahlinya
dlm btk
&aedah
selepas
persaraan.
tertakluk kpd
%kta 6nsurans
19=3
dikawal oleh
"engarah
6nsurans dan
:aka&ul )/(
menawarkan
perlindungan
drp risiko yg
blh
diinsuranskan
prinsip
insurans ialah
perkongsian
risiko (yg
bnasib baik
mbantu yg tdk
bnasib baik.
i. In)(ran
n%a.a
kematian?
kemalangan E
kehilangan
upaya
ii. In)(ran) a!
kerugian
kewangan
akibat
kebakaran?
kecurian dsb.
blandaskan syariat
6slam
akti+itinya tertakluk
kpd %kta :aka&ul
192'
dikawal oleh >embara
"engawasan Syariah.
i. Taka+(& a!
plindungn dr risiko
kebakaran? kehilangan
E kerosakan harta
benda
ii. Taka+(&
Ke&(arga kematian?
E masalah kesihatan?
E kemalangan.
Pr"n)"* ;
a) :aka&ul (Saling
men.amin)
- pihak yg ditimpa
risiko dibyr ganti rugi
drp dana yg dikumpul.
b) (udharabah
(perkongsian
keuntungan)
- Sebahagian caruman
setiap peserta
dilaburkan dan hasil
pelaburan dikongsi pd
kadar yg tdk
ditetapkan
c) :abarruA (derma)
- setiap peserta
bsetu.u menderma
sebahagian drp
carumannya utk
membantu pihak yg
ditimpa risiko.
FUNGSI INSTITUSI KEWANGAN BUKAN BANK5
)annun %yup,smkbb,eko,t5,#112
10

SUMBANGAN INSTITUSI KEWANGAN BUKAN BANK TERHADAP EK1N1MI NEGARA MA0A<SIA
)annun %yup,smkbb,eko,t5,#112
"#MB$R
K$WANGAN
K$PA%A PA"ARAN
M&%A' N$GARA
- Mengumpul dana
@ deposituntuk
disalurkan kpd
pasaran modal
negara
- Mengurangkan
pergantungan kpd
sumber kewangan
antarabangsa
M$NGGA'AKKAN
P$'AB#RAN(
i( Menyediakan pin)a!an
kpd !ayarakat
- pin!am utk pelaburan
- "t# $ beli ruma#% sewa
beli dll
ii( Melakanakan pelbagai
pro)ek pelaburan
- &t# $ '() melabur dlm
#arta tana#% pbinaan dan
peladangan
iii( Menyalurkan tabungan
utk pelaburan
- mbia*ai pelaburan kr!n
dan sektor swasta
- LTH + ,i!il pelaburan
- Syt Insurans & KWSP +
membeli surat !aminan
kr!n - bil
perbenda#araan
- BSN + melanggan ,urat
!aminan kera!aan
M$NGGA'AKKAN
*AB#NGAN
i( Menyediakan
perkhid!atan
"i!panan Wang
*er)a!in
- semua simpanan di!amin
ole# kera!aan
- me*akinkan pendeposit
ii( Menawarakan
pulangan yang
!enguntungkan
- menimbulkan minat
mas*arakat utk menabung
iii( Me!udahkan
pengeluaran dan pbyrn
dibuat
- .,/ + tdpt mesin
!uruwang elektrik
- Pb*rn menerusi
teleperbankan spt perinta#
sedia ada dan debit
langsung
i+( Menyediakan bilangan
cawangan yg byk di
eluruh negara
+( Me!beri perlindungan
M$N$RIMA
%$P&"I
*
i( Akaun tabungan
BSN +
- akaun simpanan
- akaun sismpanan tetap
- akaun pelaburan am
- akaun simpanan
waldia#
ii( Pre!iu!
- s*t insurans menerima
premium drp
sidiinsurans se"ara
tetap untuk
!angkamasa tertentu
- s*t taka0ul terima
deposit dlm btk
sumbangan drp peserta
taka0ul
iii( "i!panan di '*,
- akaun tabungan dr
umat 1slam
Menggalakkan Pelaburan
men*ediakan perk#idmatan pembia*aan pro!ek pelaburan
pelaburan men*ebabkan perbelan!aan mas*arakat meningkat + ini menggalakkan pertumbu#an ekonomi
Menggalakkan Pelaburan
men*ediakan perk#idmatan pembia*aan pro!ek pelaburan
pelaburan men*ebabkan perbelan!aan mas*arakat meningkat + ini menggalakkan pertumbu#an ekonomi
Mengge!bleng *abungan
Membia*ai pro!ek pembangunan *g di!alankan ole# indi2idu % swasta @ kera!aan
&t# $ s*arikat kewangan men*alurkan dana dalam btk !3pdk bagi pembi*aan sewa beli untuk indi2idu
'() men*alurkan tabungan kpd sekuriti korporat
45,P men*ediakan dana !3pan!ang kr!n
Mengge!bleng *abungan
Membia*ai pro!ek pembangunan *g di!alankan ole# indi2idu % swasta @ kera!aan
&t# $ s*arikat kewangan men*alurkan dana dalam btk !3pdk bagi pembi*aan sewa beli untuk indi2idu
'() men*alurkan tabungan kpd sekuriti korporat
45,P men*ediakan dana !3pan!ang kr!n
Mengurangkan pin)a!an 'uar negara
4era!aan tidak perlu bergantung kpd #utang luar negara
Mengurangkan pengaliran mata wang ke luar negara
Men!amin kestabilan mata wangtumbu#an ekonomi
Mengurangkan pin)a!an 'uar negara
4era!aan tidak perlu bergantung kpd #utang luar negara
Mengurangkan pengaliran mata wang ke luar negara
Men!amin kestabilan mata wangtumbu#an ekonomi
Meningkatkan guna tenaga
men*ediakan peluang peker!aan
men*erap tenaga buru# menerusi pro!ek pelaburan
Meningkatkan guna tenaga
men*ediakan peluang peker!aan
men*erap tenaga buru# menerusi pro!ek pelaburan
Ketabilan ekono!i -mengawal in0lasi - kemelesetan dengan men*ertai
pasaran surat !aminan kera!aan
In-lai . beli surat !aminan kera!aan + kemampuan untuk memberi
pin!aman - membia*ai pro!ek pembangunan akan berkurangan% pelaburan
berkurang maka pin!aman berkurang 4esan $ pbelan!aan mas* .kurang
dan in0lasi dpt dikawal
Ketabilan ekono!i -mengawal in0lasi - kemelesetan dengan men*ertai
pasaran surat !aminan kera!aan
In-lai . beli surat !aminan kera!aan + kemampuan untuk memberi
pin!aman - membia*ai pro!ek pembangunan akan berkurangan% pelaburan
berkurang maka pin!aman berkurang 4esan $ pbelan!aan mas* .kurang
dan in0lasi dpt dikawal
Ke!eleetan + !ual surat
!aminan kera!aan
kemampuan untuk beri
pin!aman meningkat
kupa*aan membia*ai pro!ek
pelaburan meningkat
gunatenaga meningkat%
pengangguran berkurang%
tingkat ekonomi akan
meningkat
Ke!eleetan + !ual surat
!aminan kera!aan
kemampuan untuk beri
pin!aman meningkat
kupa*aan membia*ai pro!ek
pelaburan meningkat
gunatenaga meningkat%
pengangguran berkurang%
tingkat ekonomi akan
meningkat
11