You are on page 1of 2

Theo Ch tch Quc hi Nguyn Sinh Hng, ngi nc ngoi mua nh !

,
"m #n, h$c t%& hay '( h)n *i+t Nam t,i nh c th- hoan ngh.nh, /c0n 1ng
'o hai ngy mua c,i nh 23i 1ng i th- 4h1ng c5 6c78
ng ni quy nh cho nc ngoi s hu nh Vit Nam, nhng vn phi ch!t
ch", #ng $ % &'i ()ng, *h+ tch ,u-c h.i Nguy/n 0inh 12ng &u nh v3y t4i
phi5n tho &u3n v6 (7 8n 9u3t Nh :s;a <i= c+a >y %an ?h@ng v) ,u-c h.i,
s8ng ABCDE
%it th7 mFga GFsi(FncF
H qua GIt nhi6u tGanh &u3n, song quy6n s hu nh c+a t< chJc, c8 nhKn nc
ngoi vn & n.i (ung cLn nhi6u &o4i MiNnE
O7 tho &u3t mi nhIt quy nhP ng@i Vit Nam nh c nc ngoi nNu 'c cQ
quan nh nc cR thSm quy6n c+a Vit Nam cho phTp nh3p cnh vo Vit Nam thU
cR quy6n s hu nh gm cVn h. chung c v nh Gi5ng &W m MhXng % h4n chN
v6 s- &'ng v &o4i nh 'c s huE
?GUnh %y quan i$m c+a ?h@ng tG7c >y %an Yh8p &u3t Z cQ quan thSm tGa (7 8n
&u3t Z sau Mhi H tiNp thu MiNn 4i %i$u ,u-c h.i, *h+ nhim Yhan ?Gung 9 cho
%iNt vic m G.ng -i t'ng v i6u Min 'c s hu nh t4i Vi5 [t Nam c+a t<
chJc, c8 nhKn nc ngoi MhXng ch\ nh]m thu h^t v-n c+a nc ngoi vo Vi5 [t
Nam m cLn gRp ph_n th^c Sy th tG@ng %It .ng sn tGong nc ph8t tGi$n, ph2
h'p vi `u hng hX[i nhK [p Minh tN qu-c tNE
chung c mu&%FGGy &anF
a!t Mh8c, vi quy nh chV [t ch" v6 i6u Min 'c mua nh , & ch\ 8p ()ng cho
c8c -i t'ng 'c phTp nhK [p cnh vo Vi5 [t Nam, ch\ cho phTp mua nh thQng
m4i tGong c8c (7 8n ph8t tGi$n nh t4i Mhu v7c MhXng cIm ng@i nc ngoi c
tG^, i &4i, ch\ 'c mua &o4i nh cR gi8 %8n cao hQn mJc gi8 (o *hbnh ph+ quy
nh thFo t#ng th@i Mcd thU s" MhXng &m nh hng Nn chbnh s8ch v6 nh tGong
nc, !c %it & MhXng nh hng Nn c8c -i t'ng chbnh s8ch `H hX [i cR MhR MhVn
v6 nh E
ng th@i, vi c8c quy nh ch!t ch" nh v3y thU vIn 6 qu-c phLng, an ninh vn
'c %o m v ceng MhXng n5n quy nh th5m v6 i6u Min c tG^, Xng 9 nhIn
m4nhE
?h@ng tG7c cQ quan thSm tGa ceng 6 ngh %< sung quy nh vic thanh to8n ti6n
mua nh phi 'c th7c hin thXng qua c8c ngKn hng, t< chJc tbn ()ng 'c
phTp ho4t .ng t4i Vit NamE
?hFo *h+ tch ,u-c h.i Nguy/n 0inh 12ng, ng@i nc ngoi v6 Vit Nam mua
nh $ , $ &m Vn, hfc t3p hay v6 hgn Vit Nam t8i nh c thU, hoan ngh5nh, hcLn
Xng vo hai ngy mua c8i nh Gi Xng i thU MhXng cR 'ciE
Ng4c nhi5n %i hquy nh cJ qua c;a MhSu vo Vit Nam & mua 'c nh thU &4
qu8ji, *h+ tch ,u-c h.i 6 ngh cQ quan so4n tho v cQ quan thSm tGa suy nghk
`Fm vic ny cR t8c h4i gU MhXngE
NhIt tGb vi nhi6u quy nh v6 ni i6u Min cho ng@i nc ngoi mua nh t4i Vit
Nam, song *h+ nhim >y %an ,u-c phLng Z ln ninh Nguy/n mim mhoa ceng cho
G]ng c_n `Fm `Tt &4i quy nh c8 nhKn 'c phTp nh3p cnh vo Vit Nam & 'c
s hu nhE -i t'ng nh thN thU qu8 G.ng, c_n phi Gn -i t'ng no `Fm th@i h4n
c tG^ %ao nhi5u, Xng mhoa gRp E
o5n c4nh n.i (ung nRi tG5n, m.t s- MiNn t4i phi5n tho &u3n ceng %y tp %Vn MhoVn
v6 quy nh &i5n quan Nn nh cXng v) t4i (7 &u3tE
?hFo *h+ tch 1.i ng OKn t.c msoG Yhc thU hin c8c cQ quan c+a *hbnh ph+
vn cLn hng tGVm c8n %. Mh8ch s4n m ti6n thu5 thU c8c cQ quan c+a ng, *hbnh
ph+ phi tG hNtE oi v3y quy nh v6 nh cXng v) MhXng th$ ch\ (#ng nh &u3t hin
hnh, thFo quan i$m c+a cQ quan thSm tGaE