You are on page 1of 15

О.В.

Князева

Біологія6
Робочий зошит

за новими
програмами
МОН

НО СФЕРА

навчальнометодичні посібники серії

НО СФЕРА

1. Лілія лісова
2. Капуста кримська

Червона книга України
1

4

8

3. Пальчатокорінник
4. Шафран Гейфелів

5

5. Сон великий
6. Підсніжник

2

9

7. Офрис бджолоносна
8. Баранець звичайний

6

10

3

9. Чорний папоротник
10. Яловець високий

7

ISBN 978-966-8666-07-0

www.noosfera.org.ua (044) 3530112
(050) 9206735
9 789668 666070

(067)9391931
(063)3492781

Князева О.В.

Біологія 6
Робочий зошит

Київ

НО 2014СФЕРА

— Лабораторні дослідження
— Практичні роботи
— Самоконтроль знань
— Контроль знань
— Біологічні задачі
— Допоміжні конспекти
— Екскурсії

«Схвалено для використання
у загальноосвітніх навчальних закладах»
комісією з біології, екології та природознавства
Науковометодичної Ради з питань освіти
Міністерства освіти і науки України
(протокол №1 від 18.03.2014)(протокол №5 від 22.07.2014)
Лист ІІТЗО № 14.1/12Г1467 від 04.08.2014

УДК 373.5:57+57](075.3)
ББК 28.0я 721
К54

Р е ц е н з е н т и:
І.І. Дзеверін, доктор біологічних наук, м.Київ
В.О. Вишнягова, вчитель біології вищої категорії, м.Київ
Князева О.В.
К54 Біологія 6. Робочий зошит / Князева О.В.—Київ: Ноосфера, 2014.—
100 с.
ISBN 978A966A8666A07A0
ISBN 978A966A8666A10A0 серія НООСФЕРА
Пропонований робочий зошит є навчальним посібником нового
покоління. Завдання і структура зошита відповідають новій програмі з
біології та вимогам особистісно орієнтованої освіти. Різноманітні
форми роботи зошиту сприяють здійсненню індивідуалізації і
диференціації навчання, надають можливість учням з різним рівнем
підготовки досягти успіху.
Інформаційна підтримка зошита — www.noosfera.org.ua
Зошит, який навчає і розвиває!

ББК 28.0я 721

Навчальнометодичне видання
Князева Олена Володимирівна
кандидат педагогічних наук
БІОЛОГІЯ 6
Робочий зошит
для учнів загальноосвітніх навчальних закладів
відповідальний за випуск Г.Л. Піроговський, редактор М.Б. Савкова
комп’ютерна верстка В.Б. Літвінський
Підписано до друку з готових діапозитивів 7.08.14
Формат 84х108 1/16. Папір офсет. Гарнітура шкільна. Друк офсетний.
Наклад 3000 прим.

Віддруковано з готових діапозитивів замовника
в ТОВ «Білоцерковдрук». Замовлення : 788
Видавець Князева О.В. Свідоцтво ДК 1928 від 07.09.2004

www.noosfera.org.ua
(044) 3530112, (067) 9391931, (050) 9206735, (063) 3492781
ISBN 978A966A8666A07A0
ISBN 978A966A8666A10A0 НООСФЕРА

© Князева О.В. 2000A2014
© Літвінський В.Б., обкладинка

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ
Вступ
I рівень. (За кожну правильну відповідь — 0,5 бала. Обирай один варіант відповіді)
1. Живими системами є:
а) мікроскоп, авто; б) клітина, гусінь.
2. Азот, кисень, вуглекислий газ входять до складу:
а) повітря; б) води
3. Універсальним розчинником у природі є:
а) повітря; б) вода.
4. Явища, внаслідок яких одні речовини перетворюються на інші, називають:
а) фізичні; б) хімічні.
5. Джерело енергії для життя на планеті Земля:
а) зоря Сонце; б) супутник Землі Місяць.
6. Перетворюють енергію Сонця на енергію органічних речовин:
а) рослини; б) тварини.
II рівень. (За кожну правильну відповідь — 1 бал.)
1. Дай визначення терміну:
Живе —

2. Вибери з наступних тверджень неправильне:
а) внаслідок фотосинтезу рослини виділяють вуглекислий газ;
б) внаслідок дихання рослини виділяють вуглекислий газ;
в) внаслідок дихання тварини виділяють вуглекислий газ.
3. Завдання за планом учителя. (Тут і надалі пиши тільки відповідь!)

Вступ

первинні виробники органіки

Контроль знань

III рівень. (За кожну правильну відповідь — 2 бали.)
1. Знайди відповідність (з’єднай стрілочками).

рослиноїдні організми
м’ясоїдні організми
руйнівники органіки
10

гусінь
горобець
вовк
рись
ліщина
білка
водорості
капуста
гриби
бактерії

2. Завдання за планом учителя.

ІV рівень. (За правильну відповідь — 2 бали.)
Яке місце людини у природі?
(Або альтернативне завдання за планом учителя)

Ведення зошита

Підпис учителя

Підпис батьків

Помилки роблять усі люди. Однак уперед просуваються лише ті, хто
здатний помилки виправляти і, бажано, не повторювати. Попрацюй
САМОСТІЙНО над помилками. Позначай номер завдання відповідно до
його номера у Контролі знань і записуй правильну відповідь.
Завдання ІVAго рівня виправляти необов’язково. Бажаю успіху!

Робота над помилками

Контроль знань Вступ
11

ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ №1
Тема:

БУДОВА КЛІТИНИ ЛИСТКА ЕЛОДЕЇ. РУХ

Мета:
Обладнання
та матеріали:

дослідити будову клітин листка елодеї

Об’єкт
дослідження:

П
з б рове
езп де
ек но
и ж інс
итт тру
єд
к
ЦИТОПЛАЗМИ
іял таж
ьно
сті

мікроскоп, предметні та накривні скельця, пінцети, склянки з водою,
фільтрувальний папір, молоді листки елодеї, тепла (37A40 °C) вода
клітини листка елодеї

Хід роботи:
І. Досліди будову клітини листка елодеї. Для цього:
1. Приготуй тимчасовий мікропрепарат листка елодеї (див. Практичну роботу №2).
Обери поле зору біля центральної жилки листка.
2. Знайди на препараті ядро, вакуоль і хлоропласти клітини.
3. Замалюй, зроби позначення.

1 — ядро
2 — вакуоля
3 — хлоропласти

Зроби висновок №1. Яку будову має клітина листка елодеї?

ІІ. Досліди рух цитоплазми у клітині листка елодеї. Для цього:
1. Розглянь клітини біля центральної жилки. Видовжені зелені тільця, які
знаходяться біля оболонки, це — хлоропласти. У центрі клітини велика вакуоль.
(Для посилення руху цитоплазми треба вколоти центральну жилку або з одного
боку препарату на предметне скло додай краплину теплої води, а з іншого —
відтягни воду фільтрувальним папером).
2. Спостерігай рух цитоплазми за рухом хлоропластів.
3. Замалюй клітину, вкажи напрямок руху стрілкою.

1 — клітинна стінка
2 — цитоплазма
3 — хлоропласти
4 — вакуоля
5 — ядро
6 — напрямок руху цитоплазми

Зроби висновок №2. Чи рухається цитоплазма у клітині?

16

ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ №2
Тема:

СПОСТЕРЕЖЕННЯ РУХУ ІНФУЗОРІЙ

Мета:
Обладнання
та матеріали:

вивчити будову інфузорії і особливості її

Об’єкт
дослідження:

П
з б рове
езп де
ек но
и ж інс
итт тру
єд
к
іял таж
ьно
пересування.
сті

лупа, предметне скло, голка, піпетка, чиста вода, культура інфузорії
туфельки або вода з акваріуму
інфузорія туфелька
Де взяти інфузорії? Підкажу.
Можна купити в магазин акваріумістики чисту культуру інфузорії
туфельки або набрати з поверхні воду з акваріума (в цьому випадку
можливо попадеться не тільки інфузорія туфелька але і інші
мікроорганізми в тому числі інші інфузорії).

Хід роботи:
І. Досліди здатність інфузорій до руху. Для цього:
1. Помісти на предметне скло велику краплю води з акваріума. Поруч з нею з боку
світла (!!!) помісти краплю чистої води. Голкою між краплями утвори тонку
водну доріжку.
2. За допомогою лупи спостерігай рух інфузорій у краплину з боку світла.
3. Замалюй вигляд досліду, зроби відповідні позначення.

1 — крапля води з акваріуму
2 — крапля чистої води
3 — джерело світла
4 — напрямок руху інфузорій

Зроби висновок. Яку особливість характерну для тварин ти спостерігав (Aла) під час
дослідження?

17

САМОКОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Самоконтроль знань

Клітина — структурна і функціональна одиниця живого

Клітина — структурна і функціональна одиниця живого
І. Обирай один варіант відповіді.
1. Оболонка, цитоплазма, ядро, пластиди, вакуолі:
а) компоненти клітини; б) функції клітини.
2. Фотосинтез і дихання відбуваються на рівні клітини:
а) так; б) ні.
3. Фотосинтез відбувається в:
а) хлоропластах; б) ядрі; в) вакуолі.
4. Спадкова (генетична) інформація зберігається в:
а) ядрі; в) вакуолі.
5. З клітин складаються:
а) атоми; б) молекули; в) тканини.
6. Жири, білки, вуглеводи і нуклеїнові кислоти — це:
а) атоми; б) молекули; в) тканини.
7. Твірні, покривні, основні і провідні — це:
а) клітини рослин; б) тканини рослин; в) органи рослин.
8. Судини і ситоподібні трубки відносяться до тканин:
а) провідних; б) покривних; в) основних.
9. Всі тканини рослини утворюються з твірної тканини:
а) так; б) ні.
10. З тканин утворені:
а) молекули; б) клітини; в) органи.
ІІ. Біологічна задача
1. Чому вчені відносять евглену зелену і до тварин і до рослин?

Допоможу зі складним запитанням:«Чому клітина є структурною і
функціональною одиницею рослинного організму?»
Спочатку дай відповіді на мої прості запитання:
1. Що складається з клітин? А з тканин? З органів? Отож.
2. Які функції (властивості) характерні для живого організму? А де відбуваються
процеси дихання, фотосинтезу, збереження і передачі спадкової інформації? Отож.
Запишемо відповідь разом: «Клітина — структурна одиниця рослинного організму тому,
що з клітин утворюються __
__________ __ , з
______________ утворюються
______________ , а з органів складається організм. Клітина — функціональна одиниця
рослинного
організму
тому,
що
в
клітині
відбуваються
процеси
________________________________ , які забезпечують існування всього організму.»
22

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ №2
Клітина — структурна і функціональна одиниця живого.
Одноклітинні організми

Контроль знань №2 Клітина — структурна і функціональна одиниця живого. Одноклітинні організми

I рівень. (За кожну правильну відповідь — 0,5 бала. Обирай один варіант відповіді)
1. Ріст і розвиток, розмноження, обмін речовин — це:
а) елементи будови клітини; б) функції клітини;
2. Клітинна мембрана, ядро, хлоропласти, мітохондрії — це:
а) елементи будови клітини; б) функції клітини;
3. Хромосоми знаходяться у:
а) цитоплазмі; б) ядрі;
4. Клітинна мембрана:
а) має вибіркову проникність; б) пропускає речовини без відбору;
5. Першим побачив одноклітинні організми у мікроскоп:
а) Р.Гук; б) А.Левенгук.
6. Перетворення енергії Сонця на енергію органічних речовин відбувається в:
а) хлоропластах; б) мітохондріях.
II рівень. (За кожну правильну відповідь — 1 бал.)
1. Дай визначення терміну:
Клітина —

2. Вибери з наступних тверджень неправильне:
а) органелою руху евглени зеленої є джгутик;
б) органелою руху амеби є війки;
в) органелою руху інфузорії є війки.
3. Завдання за планом учителя. (Тут і надалі пиши тільки відповідь!)

IIІ рівень. (За правильно виконане завдання — 2 бали.)
1. Познач «так» або «ні» біля наступних тверджень:
а) дріжджі — одноклітинні гриби, які утворюють колонії
б) бактерії — найменші одноклітинні організми
в) сапротрофи мінералізують органічні рештки
г) серед бактерій немає паразитів
д) молоко кисне завдяки бактеріям
23

3. Завдання за планом учителя. (Тут і надалі пиши тільки відповідь!)

ІV рівень. (За правильну відповідь — 2 бали.)
Доведи, що хлорела — це рослина, а амеба — тварина.

Контроль знань №2 Клітина — структурна і функціональна одиниця живого. Одноклітинні організми

(Або альтернативне завдання за планом учителя)

Ведення зошита

24

Підпис учителя

Підпис батьків

Робота над помилками

Рослини

Тема 3

Робота під керівництвом учителя
І. Клітини рослин
Для клітин рослин характерно:
а) в оболонці клітини —

;

б) запасна речовина —

;

в) процес —

, який відбувається у хлоропластах.

Різні рослинні клітини утворюють різні

рослин.

ІІ. Тканини рослин:
Назва тканини

Особливості
клітин

Основна функція Місцерозташування
у рослині

покривні

ІІІ. Яка це тканина? За якими ознаками ти її упізнав (Aла)?

25

ІV. Органи рослини
Вегетативні — _________________ і ____________________ ;
Репродуктивні (генеративні) — ______________________ , ____________________
і ___________________ .
1
6

— Корінь

2

Пагін
— стебло
— листки

3

— брунька
— Квітки

4

— Плоди з насінинами

ОРГАНИ РОСЛИНИ
Органи

Функції

Корінь
П а г і н:

— стебло
— листки
— бруньки
Квітка
Плід
Насінина

26

Твої спостереження і запитання

5

ЛИСТОК
Робота з підручником
І. Зроби конспект на тему ФУНКЦІЇ ЛИСТКА
1.
2.
3.
ІІ. Зроби позначення до малюнку БУДОВА ЛИСТКА
— епідерма
— клітини фотосинтезуючої тканини
— продихи
— центральна жилка
4

ІІІ. Заповни таблицю БУДОВА І ФУНКЦІЇ ЛИСТКА
Будова
Функції

1

епідерма
3
2

клітини
фотосинтезуючої тканини
продихи
центральна жилка

ІV. Біологічна задача. (Завдання підвищеної складності)
Чому хлорофіл називають тією точкою, яка з’єднує Космос і життя на Землі?

Повторимо разом.
Будова листка пов’язана з його функціями. Так, фотосинтез здійснюється
за допомогою ________________________________________________ ,
випаровування відбувається через _______________________________ ;
органічні речовини, що утворилися під час фотосинтезу, відтікають по
____________________________ . Таким чином, функції листка зумовлені його
____________________ , а будова залежить від ________________________ .
38

ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ №11
Тема:
Мета:
Обладнання
та матеріали:
Об’єкти
дослідження:

ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ПАПОРОТІ
дослідити будову папороті
лупа, препарувальний набір, таблиці, підручник

П
з б рове
езп де
ек но
и ж інс
итт тру
єд
к
іял таж
ьно
сті

гербарні або живі зразки папороті

Хід роботи:
І. Досліди будову спорофіта папороті. Для цього:
1. Знайди листок, стебло (кореневище), корені. Зверни увагу на соруси, що
розміщені на нижній стороні листка. Що знаходиться в сорусах?
2. Зроби відповідні позначення до малюнка:
— листок

8

1

— соруси зі спорангіями і спорами
— кореневище (підземне стебло)

2

— корені (додаткові)
7

3

1

— стебло (наземна частина)
— ризоїди
— талом

2

— молоді листки (вайя)
3

6
5
4

ІІ. Досліди за допомогою лупи будову
гаметофіта папороті. Для цього:
1. Знайди ризоїди і талом. Зверни увагу
на розміри гаметофіта. Які вони порівняно
зі спорофітом?
2. Замалюй і зроби відповідні позначення.
ІІІ. Зроби висновок. Чим відрізняється
будова спорофіта і гаметофіта папороті?

— ризоїди
— талом
IV. Біологічна задача. (Завдання підвищеної складності).
Відомо, що у прадавньому лісі росли деревоподібні папороті. Чому сучасні ліси не
утворюють деревоподібні папороті? Чому сучасні папороті трав’янисті рослини?

69