You are on page 1of 1

AKUJANJI PELAJAR KELAS RANCANGAN KHAS (KRK)

SMK Selayang Bharu


Bahawa saya dari kelas ..
(nama pelajar) (tingkatan)
membuat perjanjian ini pada untuk mengekalkan tahap pencapaian sebagai salah
seorang pelajar dalam Kelas Rancangan Khas SMK Selayang Bharu. Saya mengaku akan mematuhi
segala perjanjian dan syaratsyarat yang dikenakan sepanjang saya berada di dalam kelas tersebut. Berikut
adalah beberapa S!"R"#S!"R"# $%R&"'&("' yang saya persetujui dan berjanji)
*. Mematuhi semua peraturan sekolah yang telah ditetapkan dan menerima sebarang tindakan
tatatertib sekiranya saya melanggar peraturan sekolah.
+. Menjaga sahsiah supaya menjadi contoh kepada pelajar yang lain.
,. Berusaha bersungguhsungguh kearah pencapaian akademik yang terbaik. Saya perlu mencapai
sekurangkurangnya tahap minimum yang telah ditetapkan oleh pihak $$- .ombak iaitu gred B
untuk ata!ela"aran Baha#a Melayu$ Baha#a Ingger%#$ Mateat%k #erta Sa%n# dan gred C
untuk ata!ela"aran yang la%n. Sekiranya saya tidak berjaya mencapai tahap minimum yang
telah ditetapkan/ saya boleh d%!%ndahkan ke kela# aru# !erdana yang la%n berdasarkan
keputusan penilaian saya.
0. Saya akan mematuhi peraturan yang disyaratkan. Kegagalan saya untuk mematuhi "K1&"'&( ini
boleh menyebabkan saya disingkirkan daripada Kelas Rancangan Khas SMK Selayang Bharu.
. ....
(#andatangan pelajar) (#andatangan ibu bapa2penjaga)
'ama ).. 'ama )..
'o. K$ ) 'o. K$ )..
#arikh ). #arikh )..