You are on page 1of 22

Pythagoras CAD+GIS, verzija 11 ADW Software Strana 1

Opis proizvoda
Pythagoras CAD+GIS, razvijen od strane ADW Software, je moderan CAD-program posebno
dizajniran za topografske aplikacije (premer, projektovanje saobraajnica, infrastrukture i
urbanizam), integriui funkcije raunanja i crtanja potrebne za te aktivnosti. Pythagoras
CAD+GIS koristi najnovije softverske tehnike kao to su inteligentno snapovanje, indikacija
geometrijskih relacija i konekst senzitivna polja za unos. Ove tehnike ine proizvod vrlo
bliskim korisniku tako da i obini korisnici mogu dostii vrlo visok stepen produktivnosti.

Pythagoras CAD+GIS je dostupan u nekoliko razliitih modula. is available in different
modules. Kliknite ispod na neki od modula da saznate vie osobinama.

Pythagoras CAD+GIS: tehnike karakteristike

Pythagoras CAD+GIS base

Ovaj modul sadri sistem Pythagoras CAD, alate za crtanje, COGO funkcije i mnogo drugih
stavki.


Pythagoras CAD+GIS geocoding

Za vreme uvoza podataka merenja, Pythagoras generie va crte automatski bazirajui se na
koriene kodove snimljenih detaljnih taaka.


Pythagoras CAD+GIS Digital Terrain Model (DTM)

Na osnovu kreiranog digitalnog modela terena, Pythagoras generie izohipse, podune i
poprene profile, rauna zapremine i 3D povrine.


Pythagoras CAD+GIS Road Design

Pythagoras modul namenjen za projektovanje saobraajnica kao i za raunanje useka i nasipa,
podunih i poprenih profila.

Pythagoras CAD+GIS, verzija 11 ADW Software Strana 2
Pythagoras CAD+GIS Raster Images

Omoguuje uvoz rasterskih slika i nekoliko operacija nad slikama.


Pythagoras CAD+GIS Pro

Ovaj modul sadri opcije za GIS i VBA.

Dodatne informacije:

- Glavne karakteristike Pythagoras CAD+GIS
- Pythagoras CAD+GIS : kratak pregled
- Filozofija Pythagoras
Pythagoras CAD+GIS, verzija 11 ADW Software Strana 3

Tehnike karakteristike Pythagoras CAD+GIS uopteno


1. Radno okruenje i periferni hardver

Pythagoras se instalira i na Apple Macintosh (OS X) kao i na 80X86 raunare koji rade pod
Microsoft Windows 2000 or XP.

Pythagoras CAD+GIS (za PC) je Microsoft Windows 32-bit program. to znai da moe da
radi nezavisno i u mreama koje su podrane sa Windows 2000 or XP. Svi monitori, printeri i
ploteri podrani sa Windows i Macintosh grafikim okruenjima mogu se koristiti sa
Pythagoras. Garantuje se kompatibilnost i nadogradivost sistema.

tampanje i plotovanje je uraeno po definiciji Windows ili Macintosh funkcija. to znai da
su podrani svi standardni ploteri i tampai.

I Macintosh i Windows okruenje imaju prednost da nekoliko programa mogu da rade
istovremeno. Bez izlaenja iz Pythagoras CAD+GIS ostali programi, kao na primer Word i
Excel se mogu izvravati.


2. Pythagoras CAD+GIS je "WYSIWYG"

Pythagoras CAD+GIS crtei su WYSIWYG (What You See Is What You Get) ta vidi na
ekranu to i dobije na tampau. Na ekranu se prikazuje crte tano onakav kakav e biti na
tampau ili ploteru, naravno rezolucija na ekranu je mnogo manja na ploteru. Na ekranu se
prikazuje ivica strane i ivica margine, tako da se moe videti pozicija slike koja e biti
odtampana. Za vee projekte se moe kreirati nekoliko strana u dokumentu, tako da korisnik
moe da radi nezavisno od dimenzija strane (lista).3. Pythagoras CAD+GIS Unutranji CAD


Pythagoras CAD+GIS kompletan nezavisan CAD softver, odkada je u sebi ima svoju CAD
mainu.
ADW Software je lan Open DWG saveza. Ovo garantuje naim korisnicima da uvek imaju
najnoviji interfejs izmeu Pythagoras CAD+GIS i ostalih CAD programs preko DWG i DXF
fajlova.


4. Pythagoras CAD+GIS uputstva i obuka

Program i uputstva Pythagoras CAD+GIS su dostupna na sledeim jezicima: Holandski,
Francuski, Nemaki, Engleski, Ruski, Grki, Poljski, panski, Bugarski, Srpski, Hrvatski,
Arapski, Persijski i Tajlandski. Verzije na ostalim jezicima se mogu dobiti na zahtev orisnika.
Izmeu ostalog podrane su i Arapske, iriline, Tajlandske, Grke i Istono evropske kodne
strane.Pythagoras CAD+GIS, verzija 11 ADW Software Strana 4

Uputstvo je napravljeno za samostalno uenje. Ono je podeljeno na 3 dela: Instalacija,
Vebanka i Prirunik.

Evidentno je da informacije date u ovom dokumentu nisu kompletne i da je veoma teko
staviti naglasak na snagu Pythagoras GIS+CAD. Dali je to: Izgled, kontakt sa
programom, intuitivni interfejs, jednostavnost u radu,... jedino detaljnija demonstracija
vam moe to pokazati. Da ispitate sami moete skinuti besplatnu DEMO verziju sa web
sajta www.pythagoras.net.


5. Pythagoras CAD+GIS obezbeenje podataka

Gubljenje podataka je minimizirano upotrebom:

- Automatskog uvanja
- Funkcijom automatskog "back-up" fajla

Koji su ugraeni u Pythagoras CAD+GIS.


6. Pythagoras CAD+GIS neophodan Hardver

A. Za okruenje APPLE Macintosh

Potreban Vam je Power Macintosh ili slian raunar sa:

Minimum 256 MB RAM memorije
Hard disk
Operatiivan System X

Bilo koji tampa ili ploter podran u Apple Macintosh operativnom sistemu.

B. Za okruenje MS Windows

Potreban Vam je PC sa sledeim karakteristikama:

486DX ili bolji procesor
Minimum 256 MB RAM memorije
Hard disk
Microsoft Windows 2000 ili XP


Bilo koji tampa ili ploter podran u MS Windowd operativnom sistemu.
Pythagoras CAD+GIS, verzija 11 ADW Software Strana 5

Pythagoras CAD+GIS Base


1. Interaktivno crtanje


Dinamina kontrolna tabla

Kontrolna tabla vam pomae da dobijete informacije o postojeim objektima i unosite
informacije dok kreirate nove objekte.

Sledei podaci se uvek mogu videti na kontrolnoj tabli:
- Razmera crtea
- Aktivan koordinatni sistem
- Aktivan lejer
- Aktivan tip koordinata (Pravougle XYZ, YXH ili SeverIstokVisina, StacionaneCDZ,
Polarne, ...)

Polja (informacije) na kontrolnoj tabli se menjaju u zavisnosti od objekta koji je kreiran i u
zavisnosti od odnosa objekta sa ostalim objektima. Za vreme crtanja objekta, podaci se
dinamiki prikazuju. Na primer za vreme crtanja linije, vidi se trenutna duina linije dok
pomerate kursor miem. Ovo omoguuje da se dobije veoma brzo odstojanje izmeu 2
objekta.


Funkcije crtanja

Pythagoras CAD+GIS obezbeuje sledee funkcije crtanja:
- Take i simboli
- Simboli paralelno ili upravno na referentnu liniju ili luk
- linije
- u bilo kom pravcu
- parallno na liniju
- upravno na liniju
- sa zadatim direkcionim uglom
- tangencijalno ili upravno na luk ili krug.
- lukovi
- sa 3 take
- tangencijalno na liniju ili luk
- tangencijalno na 2 kruga ili luka
- tangencijalno na 2 linije
- sa zadatim centrom i poluprenikom
- klotoide (prelaznice)
- tangencijalno na liniju, luk ili krug
- tangencijalno na liniju i luk ili na 2 luka
- sa zadatim parametrima
- prelaznica izmeu 2 linije (prelaznica-luk-prelaznica)
- krugovi
- kroz 3 takePythagoras CAD+GIS, verzija 11 ADW Software Strana 6
- sa zadatim centrom i poluprenikom
- poligoni
- putanje
- (Bogati) Tekst
- horizontalno.
Horizontal tekst ostaje horizontalan, ak i ako se crte rotira relativno u odnosu
na stranu.
- paralelno, ili upravno na liniju.
- Trimovanje ili produavanje linija i lukova
- Presene take linija, lukova i krugova
- Pomeranje dela objekta
- Deljenje linije, luka ili kruga


Inteligentni kursor

Inteligentni kursor vam pomae pri konstrukciji novih Pythagoras CAD+GIS objekata i prua
korisne informacije o postojeim Pythagoras CAD+GIS objektima.

Inteligentni kursor i kontrolna tabla omoguuju da se urade sledee operacije:
- Upravno linij ana liniju, luk ili krug.
- Tangenta na luk ili krug
- Tangenta na 2 luka ili 2 kruga
- Paralelne linije, lukovi, krugovi, putanje i poligoni.


Snapovanje

Kada pomerate kursor kroz crte, kontrolna tabla vam prikazuje koordinate kursora u
dokumentu. Kada se kursor priblii objektu, on e biti privuen od strane objekta
(snapovanje). U zavisnosti od naina crtanja, markica e se prikazivati na objektu tako da
znate da ste se snapovali na taku, liniju, dali je taka na tangenti ili upravnoj i slino.
Istovremeno e kontrolna tabla prikazivati analitike podatke kao to su koordinate, duine,
broj take, ifra i sl.

Kada se snapujete na kontrolnoj tabli e se prikazati sledee informacije:
- take: broj take, koordinate i ifra (komentar)
- linije: redukovana duina, kosa duina, direkcioni ugao linije, visinska razlika, nagib,
odstojanja od kursora do krajnjih taaka linije, brojevi krajnjih taaka linije.
- lukovi: redukovana duina luka, kosa duina luka, ugao zahvatanja luka, poluprenik,
odstojanja od kursora do krajnjih taaka luka, visinska razlika izmeu krajnjih taaka,
nagib, brojevi krajnjih taaka luka.
- Klotoide (Prelaznice): duina, poetni i zavrni poluprenik, koeficijent A, brojevi
krajnjih taaka
- krugovi: poluprenik, obim
- utanja: redukovana i kosa duina i visinsk arazlikaputanjehorizontal length, slope length,
difference in height.
- poligon: 2D povrina, horizontalni i kosi obim poligona.
Pythagoras CAD+GIS, verzija 11 ADW Software Strana 7
Inteligentno "snapovanje" sa indikacijom geometrijskih relacija.

- Linije: upravna na ostale linije, lukove, krugove i klotoide. Tangenta na luk, krug ili
klotoidu.
- Take: snapovanje na ostale objekte, take na 1/2, 1/3, ...ili 1/n linije, luka ili klotoide.
- Lukovi: upravno na liniju ili ostale lukove. Tangencijalno na liniju, luk ili krug.

Operacije u crteu

- Kopiranje
- Unos (razmera i ogledalo su mogui).
- Rotacija
- Pomeranje
- Dupliciranje
- Brisanje
- Ppromena atributa funkcijama kopiraj/unesi (tip take, stila linije, debljine linije, boje,
are, lejera, ...)
- Renumerisanje taaka
- Prometa teksta
- Promena visina
- Dimenzionisanje
- Isecanje crtea spolja ili iznutra poligona/ pravougaonika za brisanje
(vektora/rastera/vektora+rastera)

Operacije na crteu

U Pythagoras CAD+GIS Windows korisnik moe istovremeno da radi sa 1024 crtea, tako da
svaki ima svoj prozor. Podrane su sledee funkcije:
Zumiranje (uveanje i smanjenje do faktora 1000)
skrolovanje
aktiviranje crtea, delenje ekrana, pomeranje, ....
kopiraj i unesi, izmeu crtea i drugih aplikacija.
Sauvaj kao bilo koji DWG/DXF formatFunkcije ispisivanja:

Sve informacije koje se odnose na Pythagoras CAD+GIS objekte se mogu ispisati u crte kao
tekst ili mogu izvesti kao izvetaj u aski fajl liste objekata.

2. Lejeri

Crte moe da sadri do 4095 lejera. Operacije nad lejerima su:
- vidljiv/sakriven
- zatien/nezatien
- aktivan/neaktivan
- selekcija bazirana na lejerima.
- tampa/ne tampa

Sadraj lejera se moe prikazati u zavisnosti od zadatog zuma u odreenom opsegu.
Lejeri se mogu organizovati po razliitim grupama koje se mogu ukljuivati i iskljuivati.Pythagoras CAD+GIS, verzija 11 ADW Software Strana 8

3. Simboli, stilovi linija i are


Pythagoras CAD+GIS ima 5 standardnih stilova linija, 8 standardnih tipova taaka i 8
standard ara poligona. Stilovi linija i taaka se mogu menjati kroz meni ili dijalog boksove.

Upotrebom standardnih Pythagoras funkcija za crtanje, korisnik moe brzo da kreira
sopstvene simbole, stilove linija i are. Stilovi linija, simbola i are se mogu kreirati tako da
bez obzira na izabranu razmeru tampe budu uvek isti na papiru (nezavisni od razmere) ili da
budu zavisni od razmere. Simboli, stilovi linija i ara se mogu ubaciti u biblioteke dokumenta
ili Pythagoras. Pomou grupa i naziva se mogu klasifikovati grupe simbola i stilova linija i
ara.


4. Korisnike definicije

Korisnik moe da kreira do 256 korisnikih definicija u kome se definiu stil, boja, lejer
take, linije poligona, teksta itd. Korisnike definicije definiu kako e se crtati objekti, one su
organizovane kroz grupe i nazive u okviru grupa. Upotrebom mia u padajuem meniju se
mogu jednostavno i brzo selektovati podeene definicije.

Ova osobina omoguuje korisniku da crta objekte, dok korisnika definicija automatski
dodaje objektima zahtevane atribute (stil, boja lejer i sl.).

Korisnike definicije se mogu dodeljivati objektima i korienjem naredbi (kopiraj i unesi)
nad selektovanim objektima.


5. Lokalni koordinatni sistem Koordinatni sistem strane

Topografske mape ili planovi se obino rade u Lokalnom koordinatnom sistemu. Razmera i
podeavanje strane za tampu nee menjati koordinate..

Koordinatni sistem strane se koristi za crtanje sadraja koji e biti u tampi, a nije u vezi sa
topografijom. Obino se u koordinatnom sistemu strane crtaju zaglavlje i opis lista. Kada se
kopiraju podaci u sistemu strane oni uvek zadravaju poloaj u odnosu na stranu. Takoe oni
su nezavisni od razmere crtea i topografije.


6. Pythagoras CAD+GIS objekti

Pythagoras CAD+GIS crte je kreiran od taaka, linija, lukova, krugova, klotoida, polilinija,
tekstova, poligona, putanja, rasterskih podloga i koordinatnih sistema. Koordinate su 3D, ali
je nain prikaza 2D.

Objekti imaju sledee zajednike atribute:
- Informacije o objektu (komentar): svi objekti, osim tekstova i koordinata mogu da sadre
dodatne informacije. Informacija je tekst od maksimum 100 karaktera. Informacije imaju
znaaj samo za korisnika.

Pythagoras CAD+GIS, verzija 11 ADW Software Strana 9
Standardne informacije se mogu uitavati iz tekstualnog fajla. Ovo vam omoguuje da
sauvate vreme koje bi koristili za ukucavanje informacija o objektu.

- lejer: objekti su bazirani na lejerima. Maksimalan broj lejera je 4095..
- boje: dostupno je 256 boja u 5 intenziteta: 12%, 25%, 50%, 75% i 100%
- nivo prikaza: ovo omoguuje kreiranje redosleda prikaza objekata na ekranu. Kao
osledica je mogue sakriti neke elemente davajui im nii nivo prikaza.

Taka: Pythagoras CAD+GIS taka ima broj koji moe sadrati makimalno 8 karaktera.
Automatsko numerisanje taaka se moe iskljuiti. U bilo kom trenutku se moe podesiti
poetni broj za sledeu taku.

Taka se moe predstaviti standardnim stilovima (krsti, krui, ...) ili korisniki definisanim
simbolima. Simboli se mogu rotirati. Razmera se moe menjati u pravcima (x, y) ili relativno
ili apsolutno.

Linija-Luk-Krug : Linija je uvek naslonjena na 2 take. Kao posledica je da linija ne moe
postojati bez taaka u Pythagoras. Takoe se taka ne moe obrisati dok pripada liniji. Kada
se kursor stavi na liniju, na kontrolnoj tabli e se prikazati i krajnje take linije, tako da se
moe videti na koje take je naslonjena linija.

Linija moe biti prikazana standardnim stilovima (puna, crtkasta, takasta,...) ili stilovi koji su
korisniki definisani. Stilovi linija se mogu kreirati da sadre krugove, crtice i sl. Korisniki
stilovi linija se mogu u razmeravati. Linije mogu imati strelice na jednom ili oba kraja.

Luk: Kao i linija luk se oslanja na 2 take. Projekcija 3D luka na horizontalnu ravan kao luk
ili krug.

Luk moe biti prikazan standardnim stilovima (puna, crtkasta, takasta,...) ili stilovi koji su
korisniki definisani. Stilovi linija se mogu kreirati da sadre krugove, crtice i sl. Korisniki
stilovi linija se mogu u razmeravati. Lukovi mogu imati strelice na jednom ili oba kraja.

Klotoide: Klotoide e biti sauvane sa svojim parametrima (poetni i krajnji poluprenik,
faktor A, poetna i krajnja taka).

Krug: Sve take na krugu su 3D. Projekcija na horizontalnu ravan ke krug.

Luk moe biti prikazan standardnim stilovima (puna, crtkasta, takasta,...) ili stilovi koji su
korisniki definisani. Stilovi linija se mogu kreirati da sadre krugove, crtice i sl. Korisniki
stilovi linija se mogu u razmeravati.

Polilinija: Polilinije imaju fiksne visine. Polilinije se ne mogu crtati interaktivno. Kada
Pythagoras CAD+GIS generie linije izohipsi, to su polilinije.

Polilinije se mogu prikazati standardnim stilovima (puna, crtkasta, takasta, ...) ili korisniki
definisanim stilovima.

Polilinija moe biti linearna ili "B-spline" sa zakrivljenou od 1 do 10.

Polilinija se moe editovati: dodavanjem, izbacivanjem ili pomeranjem taaka.
Pythagoras CAD+GIS, verzija 11 ADW Software Strana 10
Tekst: Pythagoras CAD+GIS podrava vektorske fontove. Pythagoras CAD+GIS poseduje
takozvane mogunosti Bogatog teksta. Sa bogatim tekstom moete kreirati dugake tekstove
sa razliitim formatizovanjem u Pythagoras. Kasnije to se moe kopirati iz MS Word

u
Pythagoras CAD+GIS crte.
Atributi teksta:
- True Type Fontovi (svi Windows i Macintosh fontovi su podrani)
- horizontal koso (Mac: koso samo sa vektorskim fontovima)
- veliina teksta (4 take do 1000 taaka)
- debljina (svetlo, normalno, zadebljano, ekstra zadebljano).
- Normalan ili zakrivljen
- ravnanje: horizontalno (levo, desno, centriran), vertikalno (gor, dole, centriran).
- granica
- podvuen: normalo, crtkasto.
- Neproziran ili proziran
- Kodne strane: Zapadna, irilina, Grka, Istono-Evropska, Arapska, Tajlandska (samo
Windows)

Standardni tekstovi, se mogu uitavati, tako da vam utede vreme potrebno za uitavanje.

Poligon: Granica poligoni se definie takama, linijama i lukovima.. Krug takoe moe da
sadri poligon.

Poligon se moe arati. Pythagoras CAD+GIS podrava 8 standardnih razliitih ara. Takoe
pune boje se mogu koristiti kao are sa 100%, 75%, 50%, 25% i 12.5% intenziteta sa
oiviavanjem are. Korisnik moe definisati do 1024 ara i sauvati ih u biblioteku, are iz
biblioteke se mogu urazmeravati. Kada se koristi oiviena ara tada se ne popunjava ceo
poligon. ara se moe poravnati sa zadatim koordinatnim sistemom.

Poligon se moe jednostavno kreirati klikom na zatvorenu povrinu.

Poligoni se mogu editovati: dodavanjem, izbacivanjem ili pomeranjem taaka poligona.

Putanja : Putanja je otvorena polilinija. Putanja se koristi za:
- Crtanje paralelnih linija i lukova u putanji.
- Kreiranje podunih i poprenih preseka du putanje.
- Postavljanje osovine saobraajnice kod korienja modula za projektovanje saobraajnica
u Pythagoras CAD+GIS.

Putanja se moe editovati: dodavanjem, izbacivanjem ili pomeranjem taaka putanje.

Kordinatni sistem: korisniki koordinatni sistem se moe kreirati kroz dve take i u jednom
crteu se moe postaviti maksimalno 32 koordinatna sistema. Koordinatni sistemi su 3D ali se
prikazuju kao 2D. Prva taka koordinatnog sistema definie i referentnu visinu koordinatnog
sistema.
Korisniki koordinatni sistemi mogu biti korisni kod pripreme podataka za obeleavanje.

Rasterske podloge: Dubina boja: monohromatski, 256-boja, 24-bit boja.
Razmera i intenzitet boje se mogu podeavati, slike mogu biti prozirne i mogu se rotirati.
Podrani su sledei formati: (GEO)TIFF, BMP i JPEG.

Pythagoras CAD+GIS moe da izvozi BMP ili JPEG od vae uvezene i editovane rasterske
podloge.Pythagoras CAD+GIS, verzija 11 ADW Software Strana 11

7. Pythagoras CAD+GIS povezivanje objekata

Bilo koji Pythagoras CAD+GIS objekt moe biti povezan sa bilo kojim spoljnim fajlom. Ovaj
fajl moe da nosi dodatne informacije o objektu, kao to su: drugi Pythagoras crte, slika,
tabela ili na primer tekst ili ak (*.exe) fajl koji moe pokrenuti drugi program.
Kada se jednom uspostavi veza izmeu spoljnog fajla i Pythagoras CAD+GIS objekta, spoljni
fajl e se uvek aktivirati na dvostruki klik na objekat.
Ova osobina omoguuje Pythagoras CAD+GIS korisnicima da jednostavno GIS okruenje.


8. Uvoz i Izvoz podataka

Tastatura

Terenski podaci se mogu unositi runo koristei aletke za crtanje. Ako ste kreirali "korisniki
koordinatni sistem" podaci se mogu unositi i relativno u odnosu na taj koordinatni sistem.

Osim pravouglih (sever-istok, Y-X ili X-Y konvencija), Pythagoras CAD+GIS moe da radi i
sa polarnim koordinatama (HdH, HVd, HVs).
Konvencija se moe menjati na kontrolnoj tabli u bilo koje vreme. Takoe konvencija ili tip
koordinata se moe koristiti i prilikom uvoza i izvoza koordinata detalja.


ASCII Tekst fajl

Lista koordinata (broj take, koordinate, ifra) se moe uvoziti relativno u odnosu na aktivan
koordinatni sistem. Tip koordinata moe biti bilo koji od konvencija podranih u Pythagoras.

Lista koordinata selektovanih taaka se moe izvoziti u tekst fajl, takoe relativno u odnosu
na aktivan koordinatni sistem i tip koordinata.


Totalne stanice

Pythagoras CAD+GIS moe direktno da uvozi fajl snimljen koristei geodetske totalne
stanice kao to su: Sokkia, Topcon, Leica, Pentax, Nikon, Geodimeter, Zeiss, Trimble, FOIF,
South, UOM3 i TDS, jednostavnim izborom totalne stanice i modela.
Pythagoras CAD+GIS automatski zadrava broj take i ifru dodeljenu na terenu.
Za iskoljavanje Pythagoras CAD+GIS moe da kreira fajl koji se direktno uitava u
instrument.

DWG/DXF fajlovi

DWG/DXF fajlovi se mogu uvoziti ili u novi ili u postojei crte.

Ceo crte ili deo crtea se mogu izvesti u DWG/DXF format. Ovaj fajl se moe itati sa
ostalim CAD programima.

Pythagoras CAD+GIS kreira DWG fijl od verzije AutoCAD 13 do poslednje AutoCAD 2005
verzije.
Pythagoras CAD+GIS, verzija 11 ADW Software Strana 12
Lista objekata

Vrlo korisna funkcija koja od selektovanih objekata kreira tekstualni fajl sa informacijama o
selektovanim objektima.
Na primer ako se selektuju poligoni dobiete sledee informacije u tekst fajlu: opis poligona,
povrina, frontovi i koordinate svih taaka.

9. Topografska raunanja

Veliki broj geodetskih raunanja kao to su transformacija polarnih u pravougle koordinate,
transformacija pravouglih, upravne linije, presene take, raunanje povrina i sl. su sadrane
u osnovnim alatkama za crtanje. Ostale specijalizovane alatke se nalaze u meniju.
- presecanje: linija-luk-krug.
- Presecanje: napred-nazad
- Poligonski vlak: otvoreni i zatvoreni. Otvoreni vlak ima 5 sluajeva sa mogunou
izravnanja duina i uglova.
- transformacija:
a) transformacija izmeu dva koordinatna sistema i tipa koordinata preko kontrolne
table.
b) Translacija i rotacija: translacija i rotacija u izmeu dva crtea se mogu jednostavno
raditi korienjem naredbi Kopiraj i Unesi. Ukoliko imamo i iste take program e
ponuditi da uradite transformaciju sa promenom razmere (Lambert).

Najbolje postavljanje linije-luka-kruga

Ova funkcija postavlja liniju-luk-krug kroz seriju datih taaka

Raunanje povrine

Povrine se poligona koji su sastavljeni od linija, lukova se automatski raunaju i
predstavljaju jednu od informacija o poligonu. Ako se vri editovanje poligona povrina se
automatski koriguje.
Takoe je mogue kroz izvoz liste objekata sastaviti listu povrina svih selektovanih objekata
u tekst formatu.

Transformacija

Pythagoras CAD+GIS moe da rauna transformacione parametre na osnovu 10 zajedniki
taaka, paremetri se raunaju metodom najmanjih kvadrata.
Raunanje parametara:
- Faktor razmere: 3 izbora: (1) bez razmere, (2) raunjae razmere i (3) zadata razmera.
- Standardne greke dx, dy se raunaju za svaku taku
- Take se mogu iskljuivati iz transformacije.

Ovaj tip transformacije je poznat kao Helmertova transformacija.

10. Napredna maina za pretragu

Pythagoras CAD+GIS nudi korisniku mogunost da selektuje objekte (take, linije, tekst,
slike, poligone i putanje) u zavisnosti od zadatog kriterijumakao to su: boja, lejer, visina,
komentar i slino.Pythagoras CAD+GIS, verzija 11 ADW Software Strana 13
Selekcija se moe oznaiti, Pythagoras CAD+GIS ima mogunost da zumira na zadatu
okolinu oko selektovanog objekta ili vie objekata.


11. Tematske karte

Thematske karte omoguuju definisanje zadate teme u vaem crteu. Tema moe biti
zasnovana na podacima iz baze podataka i upita nad prostorno atributalnim podacima.
Nekoliko tema mogu biti aktivne u isto vreme. Korienjem ove tehnike mogu se grafiki
isticati razliete promenljive u projektu.


12. Prikazi

Svaki crte moe da sadri vie prikaza koji su u zavisnosti od parametara kao to su lejeri,
opte informacije, DTM i tematske karte.
Prikazi definiu stavke koje e biti vidljive ili nevidljive.

13. Prozori

Upotrebom prozora mogu su u istom crteu prikazivati delovi crtea u drugoj razmeri, tako na
primer jednostavno se mogu isticati detalji crtea.

Prozori mogu imati karakteristike: razmeru, prikaz, oblik (kruni ili pravougli),
vidljiv/nevidljiv okvir i ugao prikaza.

14. Pythagoras CAD+GIS tampa

Koristei rad sa listovima, moete kreirati i pripremiti vie listova za tampu koji mogu biti u
razliitoj razmeri i podeene za raliite tampae.

Ovo vam omoguuje da velika radilita tampate na vie listova.

15. Pythagoras CAD+GIS poddokumenti

Da nebi ste morali da stavljate sve u jedan ogroman crte, moete pomou ove funkcije raditi
sa vie manjih crtea kao poddokumentima glavnog crtea. Vizuelni efekat je isti ali se znatno
ubrzava rad jer se svaki poddokument nalazi na svom mestu na hard disku.
Kada se u glavnom crteu da naredba sauvaj, svaki od poddokumenata e se sauvati
ukoliko smo vrili izmene.
Poddokumenti se mogu zakljuati da mogu biti potpuno promenljivi, da se vide ali da nemogu
da se menjaju ili iskljuiti da se nevide u glavnom crteu.


Pythagoras CAD+GIS, verzija 11 ADW Software Strana 14

Pythagoras CAD+GIS Geokodiranje


Kada se koriste kodovi na terenu, Pythagoras CAD+GIS moe da kreira automatski linije i
simbole.
Tip simbola, stila linije, lejera, boje, tekst, i slino se definiu pomou ifre (koda).
Korisnik moe da sam definie svoje kodove.

Nekoliko mogunosti:

- Neogranien broj linija se moe otvoriti na terenu. Korisnik ne mora da vodi rauna o
linijama.
- Neogranien broj taaka po poliliniji se moe koristiti.
- Automatsko kreiranje paralelnih linija
- Kodovi sa ofsetima se mogu kreirati za konstrukcije taaka na ofsetima
- Kodovi za krive, lukove i pravougaonike
- Simboli se mogu orijentisati u zavisnosti od pravca linije ili luka
- Automatsko generisanje teksta (visina, broj take, komentar i slino).
- Kodovi za skrivene i nepristupane take

Pythagoras CAD+GIS takoe nudi mogunost za izravnanje poligona podataka automatski za
vreme uvoza terenskih podataka. Korisnik moe da bira:

Bez izravnanja
Samo 2D izravnanje
3D izravnanje

Gore navedena izravnanja se vre u skladu sa odreenim pravilima za izravnanje i generiu se
kompletni izvetaji iz izravnanja.
Pythagoras CAD+GIS, verzija 11 ADW Software Strana 15

Pythagoras CAD+GIS DTM

Digitalni Model Terena
- Trijangulacija (Mrea trouglova).
- Mogunosti korekcije:
- Izbor povrine u kojoj e biti sraunat DTM
- Linije prekida. I linije, lukovi i krugovi mogu biti linije prekida.
- Sklanjanje graninih trouglova baziranih na duini linije i malim uglovima.
- U jednom crteu, 256 DTM-ova se moe sraunati. Na primer postojee stanje i
projektovano.
- Do 2 miliona taaka po DTM-u
- Do 500 000 linija prekida po DTM-u
- Automatsko generisanje liste greaka, kada je:
a. Taka na liniji prekida ima drugu visinu nego linija prekida na tom mestu.
b. Kada take imaju iste koordinate, a razliite visine
c. Kada se linije prekida seku

Raunanje zapremina

Raunanje zapremina (usek i nasip) pod bilo kojim poligonom.
Zapremine se mogu raunati izmeu:
- DTMa i horizontalne ravni.
- Dva modela terena.
Metoda raunanja: numerika integracija. Tanost se moe setovati.
Rezultat sadri: (1) usek i (2) nasip. Meu rezultati se mogu sauvati u tekst fajl.

Izohipse

Kada se srauna DTM, Pythagoras CAD+GIS moe da generie izohipse. Tip linije, lejer,
boja, ekvidistancija se mogu definisati.
Izohipse su linije ili "B-splines" krive sa promenljivom zakrivljenou od 1 do 10.

Poduni i popreni profili

- Preseci DTM-a du ili upravno na putanju se smetaju u Pythagoras klipbord i mogu se
uneti u bilo koji crte.
- Automatsko generisanje vie poprenih profila.
- Referentni objekti se mogu dodati u Profil

3D-prikaz

Definisanje pozicije kamere i pravca gledanja moe se kreirati linijski ili gridski prikaz DTM-
a u perspektivnom prikazu.

Raunanje kosina

Mogu se sraunati prodor kose ravni kroz DTM. Jedna strana je putanja a druga ivica nagiba
ili prodor ravni kroz DTM.
Pythagoras CAD+GIS, verzija 11 ADW Software Strana 16
Raunanje 3D povrine

Moe se raunati 3D povrina poligona nad DTM.om.

Bojenje DTM-a

Povrina DTM-a se moe bojiti, tako da prikazane boje zavise od visina ili nagiba.Pythagoras CAD+GIS, verzija 11 ADW Software Strana 17

Pythagoras CAD+GIS Projektovanje saobraajnica


Ovaj modul je kompletno integrisan u Pythagoras, omoguuje kreiranje pravaca i krivina
saobraajnice- osovine saobraajnice. Pravci, lune i prelazne krivine e biti povezane tako da
zadovoljavaju projektovanu brzinu i zadate parametre (kao to su brzina, maksimalni
poluprenik krivine, maksimalno vitoperenje, ...).
Vertikalne krivine mogu biti parabole ili krune. Korisnik ima mnogo opcija da projektuje
idealan profil:

- Specijalna kontrolna tabla: sadri stacionau, visinu, nagib i informacije o vertikalnim
krivinama.
- Dinamiki displej poprenig preseka pozicije na kojoj se nalazi kursor u podunom
profilu
- Referentni objekti (tak, linije, ...) mogu biti selektovani i prikazani u prozoru podunog
profila. Ovo omoguuje korisniku da sagleda postojee objekte oko puta pri
projektovanju podunog profila.
- Poluprenik i duina vertikalne krivine se moe podeavati.
- Popreni preseci se mogu definisati (slino kao kreiranje simbola), i njihova pozicija
(stacionaa) se mogu podeavati u prozoru podunog profila.

Pythagoras CAD+GIS e generisati crte koji sadri sve detalje (postojei teren, projektovano
stanje, vertikalne krivine, referentne objekte) sa podunog i poprenih profila.
Pythagoras CAD+GIS moe da srauna zemljane radove (usek i nasip) saobraajnice sa
rezultatima podeljenim u zapremine usek i nasip u opte i zapremine gornjeg sloja.

Na crteu e biti prikazani: - osa saobraajnice
- Glavne take sa poprenog preseka
- Take na karpi
Pythagoras CAD+GIS, verzija 11 ADW Software Strana 18

Pythagoras CAD+GIS Rasterske slike

Raster i vektor se mogu kombinovati u istom crteu. Dubina boje rastera: monohromatski,
256 colours i 24-bit boje su podrane. Jedan crte moe da sadri 64000 rasterskih slika. Ovo
omoguuje da kreirate velike povrine sastavljene od rasterskih podloga kao to su skenirane
karte i planovi. Slike mogu biti uvezene u lokalni koordinatni sistem ili u koordinatni sistem
strane.
(GEO)TIFF, JPEG i BMP formati su podrani. Na svakoj slici su podrane sledee operacije:

- Pomeri
- Rotiraj
- Razmera (x- i y pravac)
- Intenzitet: 0 - 100 %
- Prozirnost
- Uvek horizontalna
- Boja (monohromatske slike).
- Brisanje dela slike koristei gumicu ili laso
- Isecanje: unutar ili spolja poligona ili pravougaonika, mogu se isecati vektor, raster ili
vektor+raster

Pythagoras CAD+GIS moe da izvozi BMP ili JPEG od editovanih uvezenih rastera.

Raunanje Transformacija omoguuje da radite sa rasterom u realnim koordinatama. Ovo
omoguuje da kopirate i unosite vektor iz drugih crtea i nanosite na raster.
Rasteri se mogu tampati zajedno sa vektorskim sadrajem.Pythagoras CAD+GIS, verzija 11 ADW Software Strana 19

Pythagoras CAD+GIS Pro


Ovaj modul sadri opcije za GIS i VBA :

GIS

Pythagoras CAD+GIS moe da sadri unutranju bazu podataka.
Ovi podaci se mogu koristiti za:

- Kreiranje tematskih karata
- Definisanje atributalno prostornih upita
- Slanje zajednike pote (cirkularno pismo)
- Analizu, kreiranje izvetaja i izvoz situacija
-

Ovo je jedinstveni koncept gde je GIS modul integrisan unutar tradicionalnog CAD
okruenja. to omoguuje brzo prikupljanje podataka i kreiranje tematskih karata i GIS
okruenja.
Baza podataka se moe puniti direktno uvoenjem ASCII ili SHP fajlova.


VBA

Pythagoras CAD+GIS daje mogunost korisniku da programira sopstvene aplikacije koristei
objekte u VBA (Visual Basic for Applications). Koristei VBA, moete da programirate
rutine i automatzujete operacije u Pythagoras. Ove aplikacije mogu da se aktiviraju koristei
makroe koji mogu da se nalaze u osnovnom meniju Pythagoras. Koristei ODBC za
pravljenje veza sa spoljnim bazama podataka Access, Oracle, moete kreirati lino GIS
okruenje.

Line forme se mogu kreirati sa Pythagoras CAD+GIS VBA.Pythagoras CAD+GIS, verzija 11 ADW Software Strana 20

Pythagoras - Glavne prednosti

Pythagoras CAD+GIS je veoma moderan CAD program posebno projektovan za
topografske aplikacije (premer, projektovanje saobraajnica, urbanistiki planovi, ...).
Specijalizacija omoguuje korisnicima da zavre posao mnogo lake i bre nego sa bilo kojim
drugim CAD programom.

Izmeu ostalog, Pythagoras CAD+GIS koristi nekoliko korisnikih interfejsa koji se ne
nalaze u ostalim programima. Zbog toga to su ti interfejsi nisu opte poznati, potrebno je
probati i videti Pythagoras CAD+GIS kako radi i stei oseaj i videti prednosti.

1) Pythagoras CAD+GIS: CAD+GIS je stvarno Windows 32-bit & Power Macintosh
program.

Ovo grafiko okruenje omoguuje da se koristi veliki broj perifernih ureaja (monitori,
tampai, ...) sa minimum problema vezano za kompatibilnost. Nije potrebna nova verzija
programa kada se nadograuje kompjuter ili operativni sistem.
- Jednostavan i konzistentan korisniki interfejs
- Vie aplikacija se moe raditi istovremeno. Rezultati specifinih raunanja se mogu
uvoziti u Pythagoras.

Pythagoras CAD+GIS je jedini CAD program koji je namenjen i Windows i Macintosh
korisnicima.

2) Pythagoras CAD+GIS: CAD+GIS integrie u jednom programu sve funkcije za crtanje i
raunanje.

- Integracija specijalizovanih funkcija za raunanje
- Specifine funkcije za crtanje prilagoene potrebama geodeta
- Stilovi simbola i linija koji mogu biti nezavisni od razmere (pri tampi uvek ista veliina,
bez obzira na izabranu razmeru)
- ...

3) Inteligentno "snapovanje" sa indikacijom geometrijskih relacija.
- Linije: upravna na drugu liniju, luk ili krug, tangenta na luk ili krug.
- Take: snapovanje na druge objekte, taka na 1/2, 1/3, ... linije ili luka.
- Lukovi: upravno na liniju ili luk. Luk tangencijalno na liniju, luk ili krug.

4) Polja unosa sa osetljivim sadrajem.
Kada kreirate objekte, moete se snapovati sa ili bez geometrijskih relacija, na kontrolnoj
tabli e biti samo ona polja koja se odnose na dati objekt.
Na ovaj nain korisnik moe na veoma jednostavan nain konstruie neto to bi u drugom
CAD programu zahtevalo znatno sloenije manipulacije.

5) "User friendly"
- Pythagoras CAD+GIS je veoma lak za uenje i lak za korienje.
- Veoma produktivan naroito korisnike koji rade povremeno.
- Postoje detaljno uputstvo za rad kao video obuka
Pythagoras CAD+GIS, verzija 11 ADW Software Strana 21

Pythagoras CAD+GIS : kratak pregled

Pythagoras CAD+GIS je "state-of-the-art" integrisani CAD program posebno namenjen
geodetama i graevinscima. On nije samo jo jedan komplikovani CAD program na
tritu.
Pythagoras CAD+GIS radi i misli kao geodete i graevinci, to ga ini veoma intuitivnim
i jednostavnim za upotrebu.
Nemojte misliti da "jednostavan za rad" prevara. Pythagoras CAD+GIS je projektovan da
izvodi veoma precizna projektovanja i geometrijska raunanja. Prua jedinstvenu i veoma
snanu funkcionalnost za skiciranje, posebno za zahteve geodeta i graevinaca.
Snapovanje i intuitivna polja za unos pruaju poseban korisniki interfejs za
sve funkcije konstruisanja geometrije.
Korienje bilo koje od CoGo funkcija: presecanje napred i nazad, najbolje
postavljanje i slino
Definisanje vietrukih koordinatnih sistema.
Kreiranje korisnikih, simbola, tipova linija i ara.
Uvoz i izvoz podataka
Transformacija (rotacija, razmera i translacija) podataka izmeu bilo kojih
koordinatnih sistema, korienjem dve ili vie poznatih taaka.
Kreiranje Digitalnog Modela Terena iz 3D taaka, linija preloma i krivih.
Automatsko icrtavanje izohipsi, raunanje linije karpe.
Tano izraunavanje zapremina izmeu dva DTM-a ili izmeu DTM-a i
ravni na zadatoj visini.
Vizelni 3D prikaz DTM-a sa izabrane take gledita.
Skidanje i ubacivanje podataka na geodteske instrumente.
Pustite Pythagoras CAD+GIS da sam crta va crte koristei kodove
snimljenih taaka na terenu
Pythagoras CAD+GIS korienjem korisniki definicija moe brzo da rasloji
va crte u lejere.
Uvoz i Izvoz ASCII, DXF, DWG, SHP i ostali standardni formati.
Uvoz georeferenciranih rastera. Kao idealno reenje za digitalizaciju ili
urbanistie projekte.
Modul za Projektovanje saobraajnica za brzo i jednostavno projektovanje
puteva, autoputeva ili ulica i slino. Generisanje kompletnih zvetaja kao pto
su usek i nasip, iskoljavanje, poduni i popreni profili i slino.
Pythagoras CAD+GIS se moe prilagoditi programiranjem kroz Visual Basic
for Applications (VBA).
Pythagoras CAD+GIS podrava sve MS-Windows grafike plotters i
tampae.
Podrava Zapadnu, Grku, Istono-evropsku, Arapsku i Tajlandsku kodnu
stranu karaktera
Pythagoras CAD+GIS jedini CAD program koji radi na MS-Windows (2000
ili XP) i na Apple Macintosh (OS X) platformama.
Pythagoras CAD+GIS, verzija 11 ADW Software Strana 22

Pythagoras - Filozofija

Pitagora (569 - 475 BC), Grki matematiar i filozof koji je istraio Pitagorinu teoremu.
Istoriari sada veruju Vaviloncima znajui ove relacije i hiljadu godina ranije, ali Pitagora je
prvi dokazao teoremu matematiki. U svakom sluaju Pitagora i njegovi sledbenici,
Pitagorejci, su uradili puno da dokau prednosti principa matematike, naroito trigonometrije,
koje danas koriste Geodete.

Kompjuterski program Pythagoras je CAD aplikacija za geodete, graevince, graevinske
kompanije, urbaniste, itd.... Tvorci Pythagoras CAD+GIS su eleli jedinstven program koji e
biti jednostavan za projektovanje.
Pythagoras CAD+GIS se moe koristiti za projektovanje novih puteva, eleznica, trgova,
mostova, zgrada, ... Program prua adekvatne informacije o projektima: zapremine, povrine,
duine, geometriju i jednostavno povezuje grafike informacije sa terenom koristei fotografije,
karte, DTM modele i ostale CAD programe.
Pythagoras CAD+GIS je alat za svaku kompaniju koja doprinosi odravanju razvoja. Bazirana
na raspoloivim terenskim podacima iz premera, GIS ili GPS izvora, Pythagoras CAD+GIS
korisnici mogu da optimiziraju Pythagoras CAD+GIS za geometrijsku prezentaciju projekata.

Pythagoras CAD+GIS radi i misli kao geodete i graevinci to je ini veoma jednostavnom za
upotrebu.

Pythagoras CAD+GIS je samostalan CAD proizvod, razvijen od starne Belgijske kompanije
ADW Software (www.pythagoras.net) koji radi na Apple Macintosh i na Microsoft Windows
platformama.