Вы находитесь на странице: 1из 1

TeamViewer Pristup raunaru sa Vaeg mobilnog

ureaja
Da li elite da se poveete sa svojim raunarom sa svog mobilnog ureaja (iPhone, iPad,
Android)? Mi emo Vam pokazati kako to da uradite u samo tri koraka.
Na Vaem mobilnom ureaju
Instalirajte i pokrenite kompatibilnu
TeamViewer aplikaciju.
Pronaite blie informacije i sve aplikacije
na:
www.teamviewer.com/mobile
Veza
Sa svog mobilnog ureaja, unesite ID i
lozinku udaljenog raunara (iz koraka 1) i
upravljajte svojim raunarom kao da sedite
ispred njega.
Na Vaem raunaru
Preuzmite kompletnu verziju TeamViewer
i pokrenite sofver. Snimite jedinstveni ID i
lozinku.
Savet: Proitajte dokument "TeamViewer -
Konfguracija pristupa bez nadzora" da biste
nauili kako da konfguriete TeamViewer za
stalni pristup.
1
2
3