You are on page 1of 14

25.4.2014.

1
Kolegij: Menadment nabave
Doc.dr.sc. Ivan Kova

Kanban sustav
kanban = kartica (Japanski),
Kanban je sustav upravljanja proizvodnjom i
isporukama materijala od strane korisnika,
Isporuka materijala odvija se u fiksnim koliinama
(kanban koliine),
Isporuka se odvija u standardnim posudama ili
kutijama,
Korisnici dreuju kada i koliko posuda materijala
trebaju biti isporueni u zadanim rokovima (pull-
system),

25.4.2014.
2
Kanban sustav
Nova se isporuka nastaje automatski kada zalihe dou na
normiranu donju granicu,
Prvotno se dobavljaa obavjetavalo o novim potrebama
putem kartice (kanban) po emu je sustav i dobio ime, danas
se to radi elektroniki skenirajui, podaci sa kutija
direktno prenose u datoteku dobavljaa,
Kanban sustav sa jednom karticom, kartica je sluila i kao
narudba i kao radni nalog a sadravala je podatke o sastavu
materijala, jedinici pakiranja, vrsti posude, koliini
materijala, datumu isporuke, datumu preuzimanja, itd,
Kanban sa dvije kartice koristi se kada se materijal isporuuje s
meuskladita, jedna kartica slui proizvodnji kao
predatnica, a druga kao narudba i izdatnica,


Kanban sustav
Kartica se odnosi na sadraj jedne posude,
Kada se posuda napuni odreenim materijalom ,
podaci se unose na karticu i ona prati tu posudu,
Na skladitu proizvodnje i na policama korisnika
mora biti barem po dvije pune posude ili kutije kako
bi se nakon potronje jedne posude mogla
inicirati isporuka i proizvodnja prazne posude,

25.4.2014.
3
Karakteristike kanban sustava
Kanban je jednostavni sustav nabave
Racionalan sa aspekta trokova nabave i logistike,
Koristi se za nabavu sitnog materijala male vrijednosti
(matice, vijci, zakovice, ipovi, otpornici, sredstva za zatitu,
uredski materijal, itd)
Klasinim nainom naruivanja sitnog materijala nastali bi
veliki trokovi nabave i dopreme,
Ne prati se visina zaliha, ne raunaju se rokovi niti koliine
isporuke,
Oni koji uzimaju materijal su i odgovorni za pokretanje
nove isporuke a ne referenti nabave,
Korisnik ne smije zahtjevati vie materijala nego to mu je
potrebno,

Geslo kanban sustava


Proizvodi danas ono to je juer
utroeno, odnoso prodano
25.4.2014.
4
Primjena kanban sustava
Kanban sustav nabave moe se koristiti u lancu opskrbe
divizionalnih odnosno fraktalnih organizacijskih
jedinica (profitnih centara),
U kanban sustav nabave ne planiraju se nikakve
sigurnosne zalihe a djelatnici provode mjere osiguranja
kakvoe ( Zero-Defects-Programme ),
Uvjet za primjenu kanban sustava nabave je
kontinuirana proizvodnja odnosno prodaja bez
velikih oscilacija u potrebama za sitnim materijalima,


Prepreke u provedbi kanban
sustava nabave
Otpori djelatnika ako ih se ne uvjeri u prednosti ovog
sustava nabave,
Prepreka je i neprecizno razraen sustav opskrbe,
esto se zaboravi prikladno oznaiti posude ili kutije,
Ponekad nisu jasno definirani kriteriji uzimanja
materijala,
Ponekad nije definirano da li su za korisnika i
dobavljaa vanije identificirajue ifre ili potpuni
nazivi materijala,

25.4.2014.
5
Prednosti Kanban sustava
Radikalno smanjenje prosjenih zaliha,
Poveanje koeficijenta obrtaja zaliha materijala
(izmeu 15 i 20),
Smanjenja operativnih poslova nabave,
Poveanje sigurnosti opskrbe,
Just-in-time sustav nabavljanja
(JIT)
JIT sustav se razvio na osnovi Kanban sustava,
Kanban sustav je orjentiran potronjom, dok je JIT
sustav orjentiran potrebama korisnika,
JIT se primjenjuje za proizvode i materijale koji imaju
veliki udjel u vrijednosti potronje i za koje se isplati
sinhronizirati proizvodnju,
Vanjski i unutarnji isporuitelji sinhroniziraju isporuku
predmeta rada prema dnevnom programu,
JIT sustav je naroito podoban za zadnju fazu
proizvodnje (montau proizvoda, konfekcioniranje ,
itd.),

25.4.2014.
6
Just-in-time sustav nabavljanja
(JIT)
Dnevni programi su podloga za sinhronizaciju
proizvodnje kupca (potroaa) i isporuitelja
(dobavljaa), koji se dobiju kada se godinji ili
polugodinji programi podjele sa brojem radnih
dana,
Geslo sinhronizirane proizvodnje: proizvodi
danas ono to e sutra biti potrebno ili to e se
sutra traiti,
Dnevni programi se moraju detaljno razraditi i
iskomunicirati kako bi se sinhronizirao rad izmeu
dobavljaa i korisnika
Deviza JIT sustava


Pribavljanje materijala zahtjevane
kakvoe samo u onoj koliini i
samo onda kada je to upravo
potrebno
25.4.2014.
7
Uvjeti primjene JIT sustava
Isporuka predmeta rada zahtjevane kakvoe (bez
greke) mora biti osigurana kako bi se eliminirala
prijamna kontrola,
U cijelom proizvodnom lancu kapaciteti moraju biti
usklaeni kao i osigurana visoka pouzdanost
dobavljaa,
Treba koristiti autonomne organizacijske jedinice
(mala poduzea),


Uvjeti primjene JIT sustava

Informacijski sustavi kupca i dobavljaa u upravljanju
zalihama moraju biti povezani,
Treba proizvoditi u malim serijama,
Efikasan protok materijala bez zastoja treba biti
osiguran suvremenim logistikim rjeenjima i
prometnom infrastrukturom,

25.4.2014.
8
Meuskladita i JIT sustav
Ukoliko se dnevni programi proizvodnje rade prema
zahtjevima kupaca onda je neophodno imati
meuskladite,
Ukoliko se dnevni programi proizvodnje rade na
temelju godinjih programa proizvodnje onda je
mogua sinhronizacija bez meuskladita,
Dobavljai dre primjerene zalihe kako bi mogli
ispouivati odreene koliine u odreeno vrijeme,

Odnosi izmeu kupca i dobavljaa
Razvija se partnerski odnos sa dobavljaim i njima
se dostavljaju dugoroni, godinji, mjeseni i tjedni
planovi,
Dobavljai utvruju minimalne i maksimaln
zalihe proizvoda koje isporuuju prema planu
proizvodnje kupca,
Zahtjevi za dnevnim isporukam moraju se
dostavljati dobavljaima 48 ili 24 sata prije isporuke,
O svakoj promjeni potreba neophodno je to prije
obavjestiti dobvljae kao i oni svoje partnere,
25.4.2014.
9
Rezervni izvor nabave
Od izuzetne vanosti za JIT opskrbu je vremenska
usklaenost isporuka sa potrebama korisnika,
Korisnika ne dri sigurnosne zalihe,
Zbog moguih smetnji (trajk, prometni problemi i
sl.) dobavlja esto puta organizira odreene
zalihe koje su u blizini JIT korisnika,
esto puta postoji i rezervni izvor nabave (drugi
dobavlja) u sluaju problema sa kakvoom,
rokovima i koliinama,


Isporuka proizvoda bez greke
JIT sustav nabave najbolje funkcionira kada se
dobavljai isporuuju materijal ili dijelove bez
greke,
Dobavljai trebaju dostaviti certifikat ISO 9001 kao
garanciju da e isporueni materijal ili dijelovi biti
u skladu sa standardima kakvoe,
JIT ugovor treba detaljno predvidjeti tko e snositi
posljedice u sluaju problema sa neisporukom
kvalitete,
25.4.2014.
10
Cijene JIT predmeta nabave
JIT sustav nabave dovodi do niih cijena budui da
se radi o velikim koliinama, velikoj vrijednosti ili
dugoronim ugovorima,
Predmet pregovora treba biti ukupna koliina i
pojedinane isporuke,
Zbog dugoronosti isporuka ugovorom treba
precizno predvidjeti sluajeve promjene cijena,
Ugovorom treba precizno definirati rokove isporuke,
koritenje sredstava unutarnjeg transporta i
dokumentaciju vezanu za prijem robe kod svake
isporuke,
Uvijeti koritenja JIT sustava
Krajnji proizvod mora zadovoljavati potrebe
trita,
Mora postojati precizan marketinki plan,
Razraeni postupci rada i logistiko upravljanje
protokom dobara,
Kupac i dobavlja moraju uskladiti zahtjeve za
kvalitetom i kapacitete proizvodnji,
Kupac i dobavlja moraju sinhronizirati proces
nabave, proizvodnje i montae,
25.4.2014.
11
Proces sinhronizacije u JIT sustavu
1. faza usklaivanje procesa nabavljanja,
skladitenja, proizvodnje i montae
tako da se uspostavi lanac opskrbe,
dakle svaka funkcija vri sve svoje
operativne aktivnosti,
Proces sinhronizacije u JIT sustavu
2. faza sinhronizacija procesa proizvodnje i
montae postie se tako da se sa
dobavljaem ugovore isporuke u pravo
vrijeme, na pravo mjesto, u potrebnoj
koliini i adekvatne kakvoe (dovodi do
reduciranje zaliha)

25.4.2014.
12
Proces sinhronizacije u JIT sustavu
3 . F aza sinhronizacija proizvodnje i isporuka
dobavljaa sa dnevnim potrebama
vlastite proizvodnje i montae (JIT),
to dovodi do skraenja vremena
protoka materijala za 50 % do 80 % ,
Prednosti primjene JIT sustava
nabave za kupce
Skrauje se vrijeme protoka materijala budui da:
- nestaju zavrna kontrola proizvoda,
pakiranje i skladitenje (kod dobavljaa),
- nestaju prijamna kontrola, skladitenje,
komisioniranje, izdavanje i dostava
materijala korisnicima (kod isporuke),
- znatno se skrauje vrijeme transporta,
utovara, pretovara i istovara,
Smanjuje se broj dobavljaa,

25.4.2014.
13
Lokacija JIT dobavljaa
JIT sustav je zbog uestalih isporuka malenih
koliina pogodniji za dobavljae koji su prostorno
locirani blizu kupaca jer oni imaju najnie
transportne trokove,
JIT sustav je mogue primjeniti i kod dobavljaa
koji nisu prostorno locirani u blizini kupaca
budui da danas postoje suvremena logistika
rjeenja (dislocirano skladite u blizini kupca)
Prednosti JIT sustava za dobavljae
Dugoroni ugovori osiguravaju dugoroni plasman
proizvoda,
Jaanje trinog poloaja u odnosu na konkurenciju,
Investicije u proirenje proizvodnje i voenje zaliha
osnova (opravdanje) su za vee prodajne cijene JIT
dobavljaa,
Osigurani plasman omoguuje vee fokusiranje na
razvoj i racionalizaciju cijelokupnog poslovanja to
omoguuje bre lansiranje novih proizvoda i bolje
zadovoljenje potreba kupaca,


25.4.2014.
14
Uinci primjene JIT sustava nabave
Skraenje vremena protoka materijala
od 50 do 80 % ,
Smanjenje zaliha od 60 do 90 % ,
Porast produktivnosti nabave i proizvodnje od 20
do 100 % , budui da isporuke bez greke
eliminiraju kontrolu, reklamaciju, zastoj u
proizvodnji, otpad i kart,
Uinci racionalizacije trokova osim za poduzee
koje ima JIT preliju se i na dobavljae i na
drutvenu zajednicu (putarine, porezi i sl.)