You are on page 1of 4

BAGAIMANA MENJAWAB SOALAN-SOALAN

ESEI(LANGSUNG) DENGAN TEPAT


a)Straight to the point (Tidak perlu pendahuluan/penutup kecuali soalan konsep/definisi
Berasaskan format : FAKTA + HURAIAN + CONTOH = MARKAH
b)Telitikan peruntukan markah dihujung soalan. Konsep ANALITIKAL MARKING @ IMPRESSION
MARKING
c)Andaikan setiap fakta yang dihurai perlu/mesti dapat 2 markah
d)Lebihkan satu atau dua isi bagi setiap peruntukan markah yang diberikan.Konsep open marking
e)Sistem perenggan yang berasingan
f)Tulis 7 hingga 8 baris bagi setiap fakta yang dihuraikan dan dilengkapi dengan contoh.
g)Jangan ulangi fakta/huraian- konsep repeat and awarded
h)Contoh perlu sebagai pelengkap huraian-tidak semestinya angka.(mengapa, apa, dimana.)
i)Ruang lingkup soalan sebuah negara, sesebuah negara, mana-mana negara, negara Asia
Tenggara,Asia Pasifik, negara Malaysia
j)Soalan konsep: Mesti meliputi makna + ciri + contoh. Jangan berikan definisi atau makna sahaja.
A)Contoh Soalan perbezaan/ perbandingan
i)Huraikan perbezaan antara sumber alam yang boleh diperbaharui dengan sumber alam
yang tidak boleh diperbaharui
[6]
Ulasan Soalan : Jawapan calon mestilah menunjukkan perbezaan serentak antara satu isi dengan
isiyang lain.Jawapan yang tidak menunjukkan perbezaan MAX 3 Markah sahaja.

b)Bezakan maksud perikanan akuakultur dengan perikanan pinggir


pantai.
Ulasan Soalan: Calon perlu membezakan konsep perikanan akuakultur dengan perikanan pinggir pantai.

2. Contoh Soalan Bagaimana


i.Bagaimanakah faktor kependudukan telah menyebabkan berlakunya kemerosotan dan kemusnahan
sumber alam sekitar fizikal di sesebuah kawasan.

Ulasan Soalan : Jawapan calon mestilah menunjukkan bagaimana atau cara faktor penduduk
menyebabkan kemerosotan dan kemusnahan terhadap alam sekitar fizikal.

..
ii.Bagaimanakah sektor pengangkutan mempengaruhi kemajuan industri pelancongan di Malaysia.
Ulasan Soalan : Menjelaskan bagaimana /cara sistem pengangkutan mempengaruhi kemajuan industri
pelancongan di Malaysia.

..

iii.Bagaimanakah kepelbagaian biologi hutan boleh dipelihara dan dipulihara.


[12 M]
Ulasan Soalan : Calon perlu menjelaskan bagaimana/cara sumber kepelbagaian biologi hutan boleh
dipelihara dan dipulihara.

..

3.Contoh Soalan Jelaskan/Huraikan


i.Jelaskan tiga aktiviti ekonomi yang dikenalpasti menjejaskan alam sekitar fizikal di sekitar pusat
pertumbuhan desa berkenaan
[6M]
Ulasan Soalan : Menerangkan aktiviti ekonomi yang menjejaskan alam sekitar fizikal
setempat.

..

..

ii.Huraikan faktor-faktor fizikal yang mempengaruhi perkembangan industri pelancongandiMalaysia.


Ulasan Soalan : Menghuraikan faktor fizikal yang mempengaruhi perkembangan industri
pelancongan di Malaysia.

..

..