Вы находитесь на странице: 1из 326

1

Bce nana :ae:ennonani. Honnoe nnn nac+nnnoe nocnon:ne(enne nm6ixn


inei+onnixn nnn xexannnecinxn ce(c+naxn, ninmnax qo+oionnonanne, :annci
na nocn+enn nnqoxannn nnn :anecenne n nm6ym cnc+exy xanennx n noncia
nnqoxannn, a +aie neeno( na (yion x:ii 6e: nncixennoio a:emennx !oid
Moloi Comany ne (onyciae+cx. Koxnannx !oid xoe+ n:xenx+i co(eanne 6e:
yne(oxnennx n 6e: ni+eiammnx o6x:a+enic+n.
0oqepaue
o uauaua :kcuuya1auuu
Bneeuue 2
Haueu upuopon 6
Opraum yupanueuua 22
Cueua u ncuouora1euume yepaunammue
upucuocoueuua 121
3auyck nura1eua u noaeuue
3auyck nura1eua 152
Boaeuue 157
3kc1peuume cu1yauuu ua opore 185
Ocuyaunauue
Hpoquuak1uka u yxo 207
Oseum sauouueuua u 1exuuueckue
xapak1epuc1uku 255
Houom, okasmnaeuaa kuueu1au 263
Hpeue1um ykasa1eu
266
Huqopuauua ua saupanouuo c1auuuu
273
2
seqeue
B coo+ne+c+nnn c :aionaxn Kannqonnn xoe+ +e6ona+icx cne(ymmee
ne(yne(enne:
Hpeyupeaeuue n kou1ekc1e Paseua 65 sakouoa1euc1na
KAHmOPHHH
|hKT0FPAHHb
J+a nni+oiaxxa yia:inae+ na nnqoxannm,
o+nocxmymcx i cnc+exax 6e:onacnoc+n. Honn+an+e
cne(ymmnn a:(en no( na:nannex He(yne(ennx.
J+a nni+oiaxxa yia:inae+ na nnqoxannm,
o+nocxmymcx i n+onnnon neea6o+ie n (yinx
acnei+ax oxani oiyammen ce(i.
Hannninax iicnnya+annx an+oxo6nnx n nnxenenne
a:emennix cnoco6on y+nnn:annn nnc+xmnx n
cxa:onnix xa+enanon xnnxm+cx nanixn (enc+nnxxn,
cnoco6c+nymmnxn :amn+e oiyammen ce(i.
HPLVHPLXLHHL: O+a6o+anmne ia:i (nnia+enx,
neio+oie coe(nnennx, nxo(xmne n nx coc+an, a +aie x(
inexen+on an+oxo6nnx co(ea+ nnn ni(enxm+ xnxnnecine nemec+na,
io+oie, iai n:nec+no m+a+y Kannqonnx, ni:inam+ ai n no(ennie
(eqei+i nnn nanocx+ (yion eno(yi+nnnin ne(. Koxe i+oio,
neio+oie a6onne n(ioc+n an+oxo6nnx n coe(nnennx, o6a:ymmnecx
nn n:noce inexen+on, co(ea+ nnn ni(enxm+ xnxnnecine nemec+na,
io+oie, iai n:nec+no m+a+y Kannqonnx, ni:inam+ ai n no(ennie
(eqei+i nnn nanocx+ (yion eno(yi+nnnin ne(.
|PEY|PEAEhhF
He(yne(ennx co(ea+ nnqoxannm, io+oax noxoiae+ yxenimn+i
nci +anx n ne(o+na+n+i no:xonin yme6 (nx (yinx ynac+nnion
(nnennx, nameio an+oxo6nnx n eio o6oy(onannx.
J+a nni+oiaxxa o6o:nanae+ a:(eni, nocnxmennie
y(ennammnx nncnoco6nennxx (nx (e+en. Ja
(ononnn+eninon nnqoxannen o6a+n+eci i inane
Cn(enix n ncnoxoia+eninie y(ennammne
nncnoco6nennx.
J+a nni+oiaxxa yia:inae+ na +o, n+o
coo+ne+c+nymmax nnqoxannx (ana n Pyiono(c+ne no
iicnnya+annn. Hoanync+a, nocnoni:yn+eci
ne(xe+nix yia:a+enex, n+o6i nan+n +e6yexin
a:(en, co(eamnn (ononnn+eninym nnqoxannm.
3
seqeue
06KATKA
Cnennaninix nannn o6ia+in nameio an+oxo6nnx ne cymec+nye+. Ha
no+xennn nenix 16OO ix (1OOO xnni) no6eia name neeinmnan+e
nee(ann. J+o eioxen(ye+cx (nx o6ecnenennx nna6o+in (nnymnxcx
(e+anen.
06 3T0H PYK000TE
Cne(ennx, ninmnennie n i+o yiono(c+no, xnnxnnci nenixn na xoxen+
n:(annx. Koxnannx !oid xoe+ n:xenx+i co(eanne i+on ny6nniannn
6e: yne(oxnennx n 6e: ni+eiammnx n: i+oio o6x:a+enic+n.
FAPAhThF hA 0h0TEHb |0hhAEhhF T0K0h+h00Th bX0|A
Oiannnennax iaan+nx na nonin an+oxo6nni ninmnae+ nonnoe
iaan+nnnoe noii+ne an+oxo6nnx, iaan+nm na y(ennammne
cnc+exi, an+nioo:nonnym iaan+nm n iaan+nm na (n:eninin
(nnia+eni 7.3 n. Koxe i+oio, na nam an+oxo6nni acnoc+anxe+cx
iaan+nx o+cy+c+nnx (eqei+on cnc+ex nonnennx +oicnnnoc+n nixnona n
iaan+nx ianec+na a6o+i cnc+ex nonnennx +oicnnnoc+n nixnona.
Ho(o6noe onncanne noii+ix n ne noii+ix iaan+nen inexen+on
nnne(eno n Pyiono(c+ne no iaan+nxx, io+ooe 6ino nax ni(ano
nxec+e c i+nx Pyiono(c+nox no iicnnya+annn.
0|EhAbhbE YE0HEhhF
Yneouueuue ua nuaeuuen rpysonukon c kysonou uukau" u
nueopoaumx an1ououue
Bne(oonie an+oxo6nnn no cannennm c an+oxo6nnxxn (yinx
+nnon nxem+ :nann+enino xenimym yc+onnnnoc+i i onoin(inannm.
Hoanync+a, nnnxa+enino nonn+an+e i+o Pyiono(c+no no
iicnnya+annn nee( nananox noe:(oi. Bam an+oxo6nni ne xnnxe+cx
naccancinx an+oxo6nnex. Kai n nn iicnnya+annn (yinx
an+oxo6nnen i+oio +nna, neco6nm(enne ne(nncannix nannn xoe+
nnnec+n i no+ee ion+onx na( an+oxo6nnex nnn i anann.
He ncnoni:yn+e i+o+ an+oxo6nni (nx yc+anonin cneioy6oonnoio
o6oy(onannx.
3kcuuya1auua an1ououua n cuyae ckopo uouomu
He ncnoni:yn+e i+o+ an+oxo6nni n ianec+ne an+oxo6nnx cioon
noxomn.
Bam an+oxo6nni ne ocnamen ioxnnei+ox qnxennoio o6oy(onannx
ioxnannn !oid (nx an+oxo6nnen cioon noxomn.
3kcuuya1auua an1ououua co cueroouuc1u1euumu oopyonauueu
4
seqeue
Hne (ano onncanne x(a cnxnonon, io+oie xoiy+ 6i+i n:o6aeni na
namex an+oxo6nne.
Iuoccapu cuunouon
He(yne(enne o
6e:onacnoc+n
O6a+n+eci i
"Pyiono(c+ny no
iicnnya+annn"
Hnc+einn+e exeni
6e:onacnoc+n
Ho(ymia 6e:onacnoc+n
Hee(nxx
Ho(ymia 6e:onacnoc+n
Boionax
e+cioe cn(enie
He(yne(enne o6
yc+anonie (e+cioio
cn(enix
Kennenne (e+cioio
cn(enix
Cnc+exa +oxo:on
An+n6noinononnax
cnc+exa +oxo:on
Toxo:nax n(ioc+i na
ne6en:nnonon ocnone
Peiynnonia +xionoio
ycnnnx
!nannin neeinmna+eni
ocnemennx
Anannnax cne+onax
cninann:annx
Ho+nno+yxannie
qonan Hee(nne
Koo6ia nnaninx
ne(oxann+enen
Heeyc+anonia
+onnnnnoio nacoca
Onnc+ia/oxinanne
no6onoio c+eina
Vc+anenne
o6ne(enennx/:ano+ena-
nnx no6onoio c+eina
Vc+anenne
o6ne(enennx/:ano+ena-
nnx :a(neio c+eina
Hee(nne/:a(nne oina c
inei+onnno(ox
c+einono(rexnnion
Bnoinonia
c+einono(rexnnia oina
5
seqeue
Iuoccapu cuunouon
Jannanne/o+nnanne
6e:onacnoio :axia
(nen c 6noinonion
Cnxnon inaia o+-
iinannx 6aianoio
o+(enennx n: canona
Jic+ennax
cninann:annx
Mo+onoe xacno
Oxna(ammax
n(ioc+i (nnia+enx
Texnea+ya
oxna(ammen
n(ioc+n (nnia+enx
He o+iinan+e nn
nicoion +exnea+ye
Aiiyxynx+o
Hcinmnn+e iyenne,
nncy+c+nne nnaxenn
nnn nci
Aiiyxynx+onax
incno+a
B:inoonacnin ia:
He(yne(enne o
no:xonox
ca6a+inannn
nen+nnx+oa
Pa6onax n(ioc+i
ycnnn+enx ynenoio
ynannennx
Ho((ennan+e
+e6yexin yoneni
a6onen n(ioc+n
Cnc+exa nonnennx
+oicnnnoc+n nixnona
Bo:(ymnin qnni+
(nnia+enx
Bo:(ymnin qnni+
naccancioio canona
oxia+
Honei+e iimiy
+onnnnnoio 6aia
He(yne(enne o
nn:iox (annennn
no:(yxa n mnnax
6
seqeue
Heeinmna+eni qa
(c+. 29)
Heeinmna+eni c+einoonnc+n+enx/
c+einooxina+enx
(c+. 99)
Pinai yia:a+enen
nonoo+a
(c+. 92)
Hn+oi nn6oon
(c+. 8)
Oiani ynannennx,
acnonoennie na
ynenox ionece*
(c+. 1OO)
Ho(ymia
6e:onacnoc+n
no(n+enx
(c+. 162) Heeinmna+enn
ynannennx
ciooc+im
(c+. 93)
Cnc+exa noxomn nn
(nnennn :a(nnx xo(ox*
(c+. 32)
Peiynx+o xioc+n
((nxxe) no(cne+in
nn6oon
(c+. 3O) *
*nn nannnnn
7
seqeue
Pinai ni6oa nee(an c inonion
ycioxmmen nee(ann
(c+. 19O)
Jen+ coo6mennn
(c+. 19)
Ay(nocnc+exa
(c+. 53)
Heeinmna+enn nnno(a na
ne+ie ioneca 4WD*
(c+. 197)
Heeinmna+enn
ynannennx
xnioinnxa+ox
(c+. 34)
He(ann c
inei+onnno(ox
eiynnonin*
(c+. 31)
8
seqeue
K0hTP0bhbE AH|b h |PEY|PEAAKQhE 3YK0bE 0hFhAb
C1auap1um mu1ok upuopon
Ouuuouum mu1ok upuopon
Hponepka nura1eua
J+a naxna :aioae+cx na ioo+ioe nexx, no(+ne(ax
a6o+ocnoco6noc+i cnc+exi. Lcnn i+a ion+oninax naxna :aioae+cx
nocne :anycia (nnia+enx, no:xoni nenona(in n o(non n: cnc+ex
nonnennx +oicnnnoc+n nixnona (nnia+enx. Binmnenne ion+oninon
naxni ne o6x:a+enino conono(ae+cx omy+nxixn no6nexaxn n
ynannennn an+oxo6nnex. Kai nannno, an+oxo6nni oc+ae+cx
ynannxexix n ne ny(ae+cx n 6yicnonie.
9
seqeue
Kouponsuaa nauna rop nocoauuo
Kon+oninax naxna xoe+ :aioa+icx n:-:a no:nninonennx nexennix
nencnannoc+en, nannxe:
1. Honnax nia6o+ia +onnnna n an+oxo6nne.
2. Hn:ioe ianec+no +onnnna nnn nona(anne no(i n +onnnno.
3. Bo:xono, iimia +onnnnnoio 6aia nenannnino yc+anonnena nnn
nenno+no :aii+a.
J+n nexennie nencnannoc+n xono yc+ann+i, :annn n +onnnnnin 6ai
nicoioianec+nennoe +onnnno c eioxen(yexix oi+anonix nncnox n/nnn
nannnino yc+anonnn n nno+no :aiin iimiy +onnnnnoio 6aia. Hocne
+ex nninon (nnennx, na no+xennn io+oix ne nncy+c+nye+ nn o(na
n: anee nixnnennix nnn nm6ix (yinx nexennix nencnannoc+en, i+a
ion+oninax naxna (onna noiacny+i. (Jnin (nnennx coc+on+ n:
:anycia xono(noio (nnia+enx c nocne(ymmnx cxemannix (nnennex n
ioo(ciox nnine/no an+oxainc+ann.) ononnn+eninoe o6cnynnanne
an+oxo6nnx ne +e6ye+cx.
Lcnn ion+oninax naxna no(onae+ ioe+i, o6cnynnanne nameio
an+oxo6nnx (onno 6i+i ninonneno n ia+nanmee no:xonoe nexx.
Kouponsuaa nauna urae
B (nnia+ene noncxo(x+ nonycin :aniannx, n+o xoe+ nnnec+n i
none(ennm ia+ann+nnecioio nen+ann:a+oa. Bax cne(ye+ ynannx+i
an+oxo6nnex oc+oono, n:6eiax e:ioio ycioennx n +oxoennx;
o6cnynnanne nameio an+oxo6nnx (onno 6i+i ninonneno n
ia+nanmee no:xonoe nexx.
Hn no:nninonennn nonycion :aniannx ne:xeno nicoiax
+exnea+ya o+a6o+anmnx ia:on xoe+ nnno(n+i i none(ennm
ia+ann+nnecioio nen+ann:a+oa, +onnnnnon cnc+exi, nanoninoio noii+nx
canona n (yinx inexen+on an+oxo6nnx n co:(ana+i nci no:ioannx.
|posepka kpsmk onnsuoro 6aka
J+a ion+oninax naxna :aioae+cx, ecnn iimia
+onnnnnoio 6aia nenannnino yc+anonnena.
Honei+e nannninoc+i yc+anonin iimin
+onnnnnoio 6aia. Hocne +oio iai iimia :annnnon
iononnni +onnnnnoio 6aia 6y(e+ nannnino :aii+a, nn noxaninox
(nnennn ion+oninax naxna(i) noiacny+ nee: neio+ooe nexx. B
cnynae no(onennx noe:(oi nn ioxmen ion+oninon naxne nonein
iimin +onnnnnoio 6aia no:xono ninmnenne ion+oninon naxni
Service Engine Soon/Check Engine warning light.
ua 1oro u1om cuc1eua nmanuua ueupanuuuym yc1auonky kpmmku sauun-
uo ropuonuum 1ouuunuoro aka uoae1 uo1peona1ca uu1euuoe npeua.
Ja (ononnn+eninon nnqoxannen o6a+n+eci i a:(eny Kpoura
sa:ueuou eop:oeuuo non:ueuoeo oara n inane Hpoqu:arnura u yxo.
1O
seqeue
Foosuocs noqymek 6eionacuoc
J+a ion+oninax naxna :aioae+cx,
no(+ne(ax a6o+ocnoco6noc+i no(ymei
6e:onacnoc+n (nee(nnx nnn 6oionix). Lcnn
i+a ion+oninax naxna ne :aioae+cx,
no(onae+ xnia+i nnn ioe+i, cnc+exa
ny(ae+cx n ne:axe(nn+eninon noneie.
Peuu 6eionacuoc
J+a ion+oninax naxna nanoxnnae+ nax o
neo6xo(nxoc+n nnc+einy+i exnn
6e:onacnoc+n. Ja (ononnn+eninon
nnqoxannen o6a+n+eci i inane Cn(enix n
ncnoxoia+eninie y(ennammne
nncnoco6nennx.
0ceua opuoios
J+a ion+oninax naxna ion+, ecnn
:a(enc+nonan c+oxnonnin +oxo:, a +aie
:aioae+cx nn noneie cnc+exi. Lcnn
ion+oninax naxna cnc+exi +oxo:on ne
:aioae+cx nn yia:annix ycnonnxx nnn ion+ nocne o+nyciannx c+oxnon-
noio +oxo:a, coc+oxnne cnc+exi (onno 6i+i noneeno nexe(nenno.
|posepka np6opos [np uan+}
J+a ion+oninax naxna :aioae+cx nn
nicoion +exnea+ye oxna(ammen
n(ioc+n (nnia+enx, nn:iox (annennn
xo+onoio xacna nnn nn nynenix nnn
nai+nnecin nynenix noia:annxx yia:a+enx yonnx
+onnnna. Ja (ononnn+eninon nnqoxannen o6a+n+eci i a:(enax Via-
:a+eni +exnea+yi oxna(ammen n(ioc+n (nnia+enx, Via:a+eni
(annennx xo+onoio xacna n Via:a+eni yonnx +onnnna n i+on inane.
Au6nokposo+uaa cceua opuoios [A60}
[np uan+}
J+a ion+oninax naxna :aioae+cx,
no(+ne(ax a6o+ocnoco6noc+i +oxo:noio
ion+ya. Lcnn i+a ion+oninax naxna ne
:aioae+cx na ioo+ioe nexx nn :anycie (nnia+enx, no(onae+ xnia+i
nnn ioe+i, cnc+exa ABC ny(ae+cx n noneie. Lcnn ion+oninax naxna
ABC ion+, no((ennae+cx o6innoe +oxoenne.
11
seqeue
hu qanaiou npsoqa ua +espe
koneca [np uan+}
J+a ion+oninax naxna ion+, ecnn
ai+nnn:nonan nnnnn (nana:on nnno(a na
ne+ie ioneca. Lcnn naxna no(onae+
xnia+i, cnc+exa ny(ae+cx n noneie.
epxu qanaiou npsoqa ua +espe
koneca [np uan+}
J+a ion+oninax naxna ion+, ecnn
ai+nnn:nonan nexnnn (nana:on nnno(a
na ne+ie ioneca. Lcnn naxna no(onae+
xnia+i, cnc+exa ny(ae+cx n noneie.
Ykaiaen nosopoa
J+a ion+oninax naxna ion+, ecnn
ninmneni yia:a+enn nonoo+a nnn
anannnax cne+onax cninann:annx. Lcnn
o(na nnn o6e c+enin iox+ neneinno nnn
ynamenno xniam+, nonei+e, ne neeioena
nn o(na n: naxn.
ansu cse qap
J+a ion+oninax naxna ion+, ecnn ninmnen
(aninnn cne+ qa.
|posoyrouuaa cceua [np uan+}
O6a+n+eci i a:(enax Henxe+nneciax
cnc+exa cninann:annn (nn nannnnn) n
Haccnnnax no+nnoyionnax cnc+exa
SecuiiIocl n inane Oiani
ynannennx.
0ceua iapaqk
J+a ion+oninax naxna +aie :aioae+cx n
cnynae nenannninon :ax(in
aiiyxynx+oa.
12
seqeue
hennouoe iakpssaue qsep
J+a ion+oninax naxna
:aioae+cx, ecnn nm6ax n: (neen
o+ii+a nnn nenno+no :aii+a.
Yckopakmaa nepeqa+a oknk+eua
[np uan+}
J+a ion+oninax naxna ion+, ecnn qyninnx
ycioxmmen nee(ann o+inmnena naa+nex na
neeinmna+eni ynannennx ioo6ion nee(an (TCS), acnonoennin na
ionnnie inaia ni6oa nee(an. Lcnn naxna ne :aioae+cx nnn
noc+oxnno xniae+, coc+oxnne nameio an+oxo6nnx (onno 6i+i iai xono
cioee noneeno, nocioniiy no:xono none(enne ioo6in nee(an.
Ynpasneue ckopocsk
J+a ion+oninax naxna :aioae+cx nn
ai+nnn:annn cnc+exi no((eannx
ciooc+n.
|peqynpeqakm isykoso cruan peuue 6eionacuoc
J+o+ :nyionon cninan nanoxnnae+ nax o neo6xo(nxoc+n nnc+einy+i
exnn 6e:onacnoc+n.
3sykoso cruan uanouuaua cceus peuue 6eionacuoc
J+o+ neinnc+in :nyionon cninan nanoxnnae+ nax o neo6xo(nxoc+n
nnc+einy+i exnn 6e:onacnoc+n.
|peqynpeqakm isykoso cruan scnouoraensuo
yqepsakme cceus [8R8}
J+o+ :nyionon cninan yia:inae+ na nixnnenne nencnannoc+n no
ncnoxoia+eninon y(ennammen cnc+exe (n nee(nnx nnn 6oionix
no(ymiax 6e:onacnoc+n). Coc+oxnne ncnoxoia+eninon y(ennammen
cnc+exi (onno 6i+i ne:axe(nn+enino noneeno.
|peqynpeqakm isykoso cruan "Knk+ s iauke iaraua"
J+o+ ne(yne(ammnn cninan :nynn+, ecnn inmn oc+annen n :axie
:aniannx n o+ii+a (nei no(n+enx.
13
seqeue
|peqynpeqakm isykoso cruan "knk+eus qaps"
J+o+ ne(yne(ammnn cninan :nynn+, ecnn ninmneni qai nnn
c+oxnonnie qonan, inmn n:nnenen n: :axia :aniannx n o+ii+a (nei
no(n+enx.
YKA3ATEh
Ykaiaen cauqapuoro mka np6opos
Ykaiaen onuouuoro mka np6opos
14
seqeue
0nqouep
Cnn(oxe+ noia:inae+ +eiymym
ciooc+i (nnennx an+oxo6nnx.
Ykaiaens eunepayps
oxnaqakme qkoc qsraena
J+o+ yia:a+eni noia:inae+
+exnea+yy oxna(ammen n(ioc+n
(nnia+enx. Hn noxaninon a6onen
+exnea+ye c+enia oc+ae+cx n
iannnax noxaninon :oni
(noia:annin ynac+oi xe(y
o6o:nanennxxn H n C). Lcnn
c+enia neexemae+cx n iacnym
:ony, i+o yia:inae+ na neeien
(nnia+enx. Oc+anonn+e an+oxo6nni na
6nnanmex 6e:onacnox ynac+ie
(ooin, nexe(nenno :ainymn+e
(nnia+eni n (an+e (nnia+enm oc+i+i.
O6a+n+eci i a:(eny Oxna(ammax
n(ioc+i (nnia+enx n inane
Hoqnnai+nia n yxo(.
J+o+ yia:a+eni noia:inae+ +exnea+yy oxna(ammen n(ioc+n
(nnia+enx, a ne yoneni oxna(ammen n(ioc+n. Lcnn yoneni
oxna(ammen n(ioc+n ne coo+ne+c+nye+ noxe, noia:annx yia:a+enx
6y(y+ ne+onnixn.
0qouep
O(oxe+ einc+nye+ o6mnn no6ei an+oxo6nnx n innoxe+ax (xnnxx).
C+an(a+nin mn+oi nn6oon
Hnioi(a ne cnnxan+e iimiy 6ania (nx oxna(ammen n(ioc+n
nn a6o+ammex nnn noie+ox (nnia+ene. Ha n 6i:in n:
ioxnen cnc+exi oxna(ennx xoiy+ ni:na+i :nann+eninie ooin.
15
seqeue
Onnnonnin mn+oi nn6oon
O6a+n+eci i nyni+y Jen+ coo6mennn n i+ox a:(ene :a
nnqoxannen o neeinmnennn (ncnnex xe(y xe+nnecinxn n
6n+ancinxn e(nnnnaxn.
0+e+k cyo+uoro npo6era
J+o+ cne+nni einc+nye+ acc+oxnne n innoxe+ax (xnnxx),
non(ennoe :a o+(eninie noe:(in.
C+an(a+nin mn+oi nn6oon
Haxn+e n o+nyc+n+e inoniy ni6oa
enxa/o6nynennx (nx neeinmnennx
(ncnnex xe(y enxaxn o(oxe+a n
cne+nnia cy+onnoio no6eia. nx
o6nynennx noia:annn y(ennan+e
inoniy naa+on.
Onnnonnin mn+oi nn6oon
Haxn+e n o+nyc+n+e inoniy ni6oa
enxa/o6nynennx (nx neeinmnennx
(ncnnex xe(y enxaxn o(oxe+a n
cne+nnia cy+onnoio no6eia. nx
o6nynennx noia:annn y(ennan+e
inoniy naa+on.
Taxouep
Taxoxe+ noia:inae+ nac+o+y o6oo+on
ionenna+oio nana (nnia+enx n xnny+y.
Lcnn no nexx (nnennx c+enia
+axoxe+a naxo(n+cx n iacnon :one,
no:xono none(enne (nnia+enx.
16
seqeue
Ykaiaens uanpaeua
akkyuynaopa
J+o+ yia:a+eni noia:inae+
nanxenne aiiyxynx+oa. Lcnn
c+enia nixo(n+ :a iannni
noia:annoio c+eniaxn
noxaninoio a6oneio (nana:ona
n oc+ae+cx n +aiox nonoennn,
coc+oxnne inei+nnecion cnc+exi
an+oxo6nnx (onno 6i+i iai
xono cioee noneeno.
Ykaiaens qasneua uoopuoro
uacna
J+o+ yia:a+eni noia:inae+
(annenne xo+onoio xacna. Hn
noxaninon a6onen +exnea+ye
c+enia naxo(n+cx n iannnax
noxaninoio (nana:ona (xe(y
o6o:nanennxxn I n H); ecnn
c+enia onyciae+cx nne iannni
noxaninoio (nana:ona,
oc+anonn+e an+oxo6nni na
6nnanmex 6e:onacnox ynac+ie
(ooin n ne:axe(nn+enino
:ainymn+e (nnia+eni. Honei+e
yoneni xacna. Lcnn neo6xo(nxo,
(onen+e xacno (o6a+n+eci i
a:(eny Mo+onoe xacno n
inane Hoqnnai+nia n yxo().
Lcnn yoneni xacna n noxe,
o6cnynnammnn nac (nne nnn
inannqnnnonannin xexanni
(onen nonen+i coc+oxnne
an+oxo6nnx.
17
seqeue
Ykaiaens yposua onnsa
J+o+ yia:a+eni noia:inae+ nn6nn:n-+eninoe
ionnnec+no +onnnna n +onnnnnox 6aie. Koi(a
an+oxo6nni (nne+cx nnn naxo(n+cx na
nainonnon nnocioc+n, noia:annx yia:a+enx
yonnx +onnnna xoiy+ ne:nann+enino xenx+icx.
Hn (o:ananie an+oxo6nnx, +onnnnnin 6ai
io+ooio no noia:annxx yia:a+enx
yonnx +onnnna nyc+, o6rex
:annnaexoio +onnnna 6y(e+ xenime
noxnnaninon exioc+n +onnnnnoio 6aia
n:-:a oc+ammeiocx n 6aie e:ennoio
ionnnec+na +onnnna.
Hni+oiaxxa !\LI DOOR n c+enia
noia:inam+, na iaion c+oone
an+oxo6nnx acnonoena iimia
:annnnon iononnni +onnnnnoio 6aia.
3EKTP0hhbh K0H|A0|h0|Eh TEH|EPATYPb [|Ph hAh+hh}
TEH|EPATYPA hAPYAh0F0
03YXA
ncnnen naynon +exnea+yi
nc+oen n mn+oi nn6oon n a6o+ae+
neneinno.
nx o+inmnennx (ncnnex nnn neeno(a noia:annn n: 6n+ancinx e(nnnn n
xe+nnecine o6a+n+eci i o6cnynnammexy nac (nney.
Kounac
Pa6o+y ioxnaca xoe+ nayma+i 6nn:oc+i nico+nix :(annn, xoc+on, nnnnn
inei+onee(ann n xomnix +ancnxnnonnix an+enn. Mainn+i n xe+annnnecine
ne(xe+i, naxo(xmnecx nny+n an+oxo6nnx, na nex nnn na 6nn:iox acc+oxnnn
o+ neio, +aie xoiy+ nnnx+i na +onnoc+i noia:annn ioxnaca.
Kai nannno, nn nannnnn qai+oon, nnnxmmnx na noia:annx ioxnaca,
noxaninax a6o+a nocc+anannnnae+cx 6e: nxema+enic+na n:nne nee:
necioniio (nen iicnnya+annn an+oxo6nnx n noxaninix ycnonnxx. Lcnn
ioxnac no(onae+ ni(ana+i nenannninie noia:annx, xoe+ no+e6ona+icx
ynnax iann6onia. O6a+n+eci i a:(eny Hone(ya iann6onin ioxnaca.
B 6onimnnc+ne ieoiaqnnecinx :on (einonon) cene, noia:inaexin xainn+non
c+enion ioxnaca, nexnoio o+inonxe+cx o+ nanannennx, yia:annoio na ia+ax.
J+o o+inonenne coc+annxe+ ne+ie ia(yca (nx coce(nnx :on n c+anonn+cx
:nann+eninix nn neecenennn necioniinx :on. Hannninax nac+onia :oni
yc+anxe+ i+y noiemnoc+i. O6a+n+eci i a:(eny Hac+onia :oni ioxnaca.
18
seqeue
hacpoka ious kounaca
1. One(enn+e no ia+e :on, n
iaion xainn+non :one ni
naxo(n+eci.
2. Heene(n+e :anianne n
nonoenne O.
3. Han(n+e (a+nni ioxnaca,
yc+anonnennin n ocnonannn :eiana.
4. Bc+ani+e cieniy n ne6onimoe
o+nec+ne n nnnen nac+n (a+nnia
ioxnaca. Haxn+e n y(ennan+e,
noia na (ncnnee mn+ia nn6oon ne
noxnn+cx o6o:nanenne ZOL.
5. Ocna6i+e (annenne, nnina(inaexoe i cienie, :a+ex xe(nenno
naxn+e na nee eme a:.
6. Ho(onan+e nanxa+i, noia
na (ncnnee mn+ia nn6oon ne
noxnn+cx o6o:nanenne ZOL,
:a+ex o+nyc+n+e. Ha (ncnnee
(onen noxnn+icx noxe +eiymen
:oni.
7. Hanxan+e, noia ne noxnn+cx
noxe enaexon :oni. ncnnen
6y(e+ xnia+i, a :a+ex nene+cx n
noxaninin enx a6o+i.
O6nonnenne :oni ninonneno.
19
seqeue
|poueqypa kan6posk kounaca
Binonnxn+e i+y none(yy na o+ii+on xec+noc+n, i(e o+cy+c+nym+
c+aninie ionc+yinnn n nicoiononi+nie nnnnn inei+onee(ann:
nx on+nxaninon iann6onin o+inmnn+e nce ncnoxoia+eninoe
inei+oo6oy(onanne (o+onn+eni/ion(nnnone, c+einoonnc+n+enn n +.n.)
n y6e(n+eci n +ox, n+o nce (nen an+oxo6nnx :aii+i.
1. Janyc+n+e (nnia+eni.
2. Han(n+e (a+nni ioxnaca,
yc+anonnennin n ocnonannn :eiana.
3. Bc+ani+e cieniy n ne6onimoe
o+nec+ne n nnnen nac+n (a+nnia
ioxnaca. Haxn+e n y(ennan+e, noia na (ncnnee mn+ia nn6oon ne
noxnn+cx o6o:nanenne ZOL. Ho(onan+e nanxa+i (o o+inmnennx
o6o:nanennx ZOL n noxnnennx o6o:nanennx CAI.
4. Haxn+e n y(ennan+e neeinmna+eni, noia na (ncnnee ne noxnn+cx
o6o:nanenne CAI (nnxeno n +enenne nocixn ceiyn(), :a+ex
o+nyc+n+e.
5. Me(nenno ne(n+e an+oxo6nni no iyiy (co ciooc+im xenee 5 ix/n (3
xnni n nac)), noia ne noiacne+ nn(nia+o CAI. nx i+oio +e6ye+cx 4-5
nonnix iyion.
6. Koxnac o+iann6onan.
EhTP 0006QEhhh [|Ph hAh+hh}
B nonoennn O :aniannx nen+
coo6mennn na mn+ie nn6oon
ne(oc+annxe+ nax nanym
nnqoxannm o coc+oxnnn an+oxo6nnx,
ueupepmnuo kou1pouupya pao1y ero cuc1eu. Bi xoe+e ni6na+i
a:nnnnie qyninnn nen+a coo6mennn (nx o+o6aennx na (ncnnee
c+a+yca coo+ne+c+nymmen cnc+exi nocne ioo+ioio :nyionoio cninana.
Cnc+exa +aie yne(oxnxe+ nac o no:xonix nencnannoc+xx
an+oxo6nnx, nino(x na (ncnnen coo+ne+c+nymmne ne(yne(ennx, :a
io+oixn cne(ye+ (oninn :nyionon cninan.
2O
seqeue
s6paeuse qyuku
Cuyneue
Haxn+e na i+y inoniy (nx
ni6oa n o6nynennx qyninnn,
noia:annix n xenm nnqoxannn
(!!O) n n xenm nac+oei
(SLT\P).
Neum ucpua [INFCJ
Hn naa+nn na i+y inoniy
o+iinam+cx cne(ymmne (ncnnen:
O(oxe+/Koxnac
Cne+nni cy+onnoio no6eia/
O(oxe+/Koxnac
Pacc+oxnne (o (o:ananin
Ce(nnn acxo( +onnnna
Cqcue:p/Cve:vx cy:cvucrc npcera
O6a+n+eci i a:(eny Via:a+enn n i+on inane.
cnne xcunaca
Pa6o+y ioxnaca xoe+ nayma+i 6nn:oc+i nico+nix :(annn, xoc+on,
nnnnn inei+onee(ann n xomnix +ancnxnnonnix an+enn. Mainn+i n
xe+annnnecine ne(xe+i, naxo(xmnecx nny+n an+oxo6nnx, na nex nnn
na 6nn:iox acc+oxnnn o+ neio, +aie xoiy+ nnnx+i na +onnoc+i
noia:annn ioxnaca.
Kai nannno, nn nannnnn qai+oon, nnnxmmnx na noia:annx ioxnaca,
noxaninax a6o+a nocc+anannnnae+cx 6e: nxema+enic+na n:nne nee:
necioniio (nen iicnnya+annn an+oxo6nnx n noxaninix ycnonnxx. Lcnn
ioxnac no(onae+ ni(ana+i nenannninie noia:annx, xoe+
no+e6ona+icx ynnax iann6onia. O6a+n+eci i none(yax nac+onin
:oni/iann6onin ioxnaca.
21
seqeue
B 6onimnnc+ne ieoiaqnnecinx :on (einonon) cene, noia:inaexin
xainn+non c+enion ioxnaca, nexnoio o+inonxe+cx o+ nanannennx,
yia:annoio na ia+ax. J+o o+inonenne coc+annxe+ ne+ie ia(yca (nx
coce(nnx :on n c+anonn+cx :nann+eninix nn neecenennn necioniinx
:on. Hannninax nac+onia :oni yc+anxe+ i+y noiemnoc+i. O6a+n+eci
i none(yax nac+onin :oni/iann6onin ioxnaca.
Hac:pcxa Jcum/xanpcaxa xcunaca
Binonnxn+e i+y none(yy na o+ii+on xec+noc+n, i(e o+cy+c+nym+
c+aninie ionc+yinnn n nicoiononi+nie nnnnn inei+onee(ann.
nx on+nxaninon iann6onin o+inmnn+e nce ncnoxoia+eninoe
inei+oo6oy(onanne (o+onn+eni/ion(nnnone, c+einoonnc+n+enn n +.n.)
n y6e(n+eci n +ox, n+o nce (nen an+oxo6nnx :aii+i.
1. Heene(n+e :anianne n
nonoenne O.
2. Janyc+n+e (nnia+eni.
3. Hn noxomn ia+i :on
one(enn+e, n iaion xainn+non :one
ni naxo(n+eci.
4. B xenm !!O ni6en+e qyninnm
Koxnac/O(oxe+. (He ni6nan+e
Tii, DTL nnn A!L. B nexnen
nac+n (ncnnex ne (onno 6i+i
nniainx coo6mennn).
5. Haxn+e n y(ennan+e inoniy
RLSLT, noia na (ncnnee nen+a
coo6mennn ne noxnn+cx noxe
+eiymen :oni.
22
seqeue
6. O+nyc+n+e inoniy RLSLT, :a+ex
xe(nenno naxn+e na inoniy eme a:.
7. Hanxan+e na inoniy SLT\P, noia
na (ncnnee nen+a coo6mennn ne
noxnn+cx noxe :oni, coo+ne+c+nymmnn
namexy ieoiaqnnecioxy xec+ononoennm. nx nixo(a n: enxa
nac+onin :oni naxn+e n o+nyc+n+e inoniy RLSLT.
8. Haxn+e na inoniy RLSLT,
n+o6i ai+nnn:nona+i qyninnm
iann6onin ioxnaca.
9. Me(nenno ne(n+e an+oxo6nni no
iyiy (co ciooc+im xenee 5 ix/n (3
xnni n nac)), noia nxec+o coo6mennx
C!RCIL SIOWIY TO CAI!BRATL
(Me(nenno (nnian+eci no iyiy (nx iann6onin) ne noxnn+cx
coo6menne CAI!BRAT!O COMPILTLD (Kann6onia ninonnena).
nx ninonnennx iann6onin no+e6ye+cx (o +ex iyion.
1O. Koxnac o+iann6onan.
CPEHBB PACXC TCPBA [AFEJ
Bi6en+e i+y qyninnm n xenm !!O
(nx nino(a na (ncnnen :nanennx
ce(neio acxo(a +onnnna n nn+ax na
1OO ix nnn n xnnxx na iannon.
Lcnn ni ninncnxe+e ce(nnn acxo( +onnnna ny+ex (enennx ionnnec+na
n:acxo(onannix nn+on na 1OO ix no6eia (nnn ny+ex (enennx ionnnec+na
xnni na ionnnec+no n:acxo(onannix iannonon), nonynennin e:yni+a+
xoe+ o+nnna+icx o+ noia:annn (ncnnex no cne(ymmnx nnnnnax:
no nexx (o:ananin nam an+oxo6nni ne naxo(nncx n ion:on+aninox
nonoennn;
na a:nix :ananonnix c+annnxx an+oxa+nnecioe o+inmnenne
+onnnnnix nacocon noncxo(n+ n a:nnnnoe nexx;
ycnonnx ia(on (o:ananin neo(nnaioni;
:nanennx na (ncnnee oiyinxm+cx (o 6nnanmnx O.1 nn+a (iannona).
1. Hoe(i+e na an+oxo6nne ne xenee 8 ix (5 xnni) nn ai+nnn:nonannon
cnc+exe ynannennx ciooc+im, n+o6i na (ncnnee noxnnnoci
c+a6nnn:nonannoe :nanenne ce(neio acxo(a.
2. Jannmn+e nonynennoe :nanenne acxo(a +onnnna nn (nnennn no
an+oxainc+ann (nx nnqoxannn.
23
seqeue
nx nonynennx +onnix :nanennn acxo(a +onnnna nn (nnennn no
an+oxainc+ann ne :a6y(i+e naa+i na inoniy RLSLT nocne
ai+nnn:annn cnc+exi ynannennx ciooc+im.
PACCTCPHBE C C3APPAKB [DTEJ
Bi6an i+y qyninnm n xenm !!O, ni
y:nae+e nn6nn:n+eninoe acc+oxnne,
io+ooe xoe+ neo(one+i an+oxo6nni
(o nonnon nia6o+in +onnnna n 6aie nn noxaninix ycnonnxx (nne-
nnx. Hn (o:ananie an+oxo6nnx ne :a6inan+e niinmna+i :anianne.
Lcnn i+o nannno ne co6nm(eno, na no+xennn necioniinx innoxe+on
(xnni) ynennnenne ionnnec+na +onnnna ne 6y(e+ noia:ano na (ncnnee.
Koi(a yia:a+eni yonnx +onnnna noia:inae+ nn:inn yoneni +onnnna,
qyninnx DTL nino(n+ na (ncnnen coo6menne IOW !\LI ILVLI
(Hn:inn yoneni +onnnna) n ninmnae+ na 1 ceiyn(y ion+oninin
:nyionon cninan.
Neum uac:pcx [SETUPJ
Haxn+e na i+y inoniy (nx (oc+yna i
cne(ymmnx (ncnnexx:
:ii
L(nnnni n:xeennx (6n+ancine/
xe+nnecine)
Honeia cnc+ex
PJmx
1. Bi6en+e i+y qyninnm n xenm
SLT\P, n+o6i ninec+n na (ncnnen
+eiymym nac+oniy x:iia.
2. Hn naa+nn na inoniy RLSLT
nen+ coo6mennn nocne(ona+enino
ni6nae+ (oc+ynnie nanan+i
nac+onin x:iia.
24
seqeue
3. Haxn+e n y(ennan+e inoniy
RLSLT, n+o6i ni6a+i x:ii.
Equm Juepeus [p:aucxe/
ue:pvecxeJ
1. Bi6en+e i+y qyninnm n xenm
SLT\P, n+o6i ninec+n na (ncnnen
+eiymym nac+oniy e(nnnn
n:xeennx.
2. Haxn+e na inoniy RLSLT (nx
neexo(a o+ 6n+ancinx e(nnnn
n:xeennx i xe+nnecinx.
Ppcaepxa cc:eu
Hn ni6oe i+on qyninnn n xenm
SLT\P nen+ coo6mennn
nocne(ona+enino ni6nae+ ia(ym n:
ion+onnyexix cnc+ex. nx ia(on ion+onnyexon cnc+exi nen+
coo6mennn n +enenne +ex ceiyn( ni(ae+ nn6o coo6menne o6
ncnannoc+n, nn6o ne(yne(enne.
Hn naa+nn na inoniy RLSLT nen+ coo6mennn nocne(ona+enino
ni6nae+ ia(ym n: ion+onnyexix cnc+ex.
Coo6mennx o noneie cnc+ex ni(am+cx n cne(ymmex nox(ie:
1. coi ncnoni:onannx xacna n XX;
2. (annenne xacna;
3. +exnea+ya (nnia+enx;
4. cnc+exa :ax(in;
5. yoneni a6onen n(ioc+n c+einooxina+enx;
6. yoneni +oxo:non n(ioc+n;
7. yoneni +onnnna.
Ppeqynpeqeus c ccc:csu cc:eu
He(yne(ennx o coc+oxnnn cnc+ex yne(oxnxm+ nac o no:xonix
no6nexax nnn nencnannoc+xx n a6o+e cnc+ex an+oxo6nnx.
Lcnn o(nonexenno nncy+c+nye+ necioniio ne(yne(ennn, nen+ coo6-
mennn noneexenno nino(n+ ia(oe n: nnx na (ncnnen n +enenne 4 ceiyn(.
25
seqeue
Hn o+cy+c+nnn (yinx ne(yne(ennn nen+ coo6mennn nino(n+ na
(ncnnen coo6menne +on cnc+exi, io+oax 6ina ni6ana nocne(nen. J+o
no:nonxe+ nax n nonnox o6rexe ncnoni:ona+i qyninnonaninie
no:xonoc+n nen+a coo6mennn nocne +oio iai ni no(+ne(n+e
nonynenne ne(yne(ennx, naan na inoniy RLSLT n y(annn
ne(yne(ammee coo6menne.
He(yne(ammne coo6mennx (enx+cx na (ne ia+eionn.
Coo6mennx nenon ia+eionn cnona noxnnxm+cx na (ncnnee nee:
(ecx+i xnny+ nocne nx c6oca.
Coo6mennx n+oon ia+eionn cnona noxnnxm+cx +oniio niinmnennx n
nocne(ymmeio ninmnennx :aniannx.
J+o cnyn+ nanoxnnannex o +ox, n+o n an+oxo6nne no(onam+
nncy+c+nona+i coc+oxnnx, na io+oie yia:inae+ ne(yne(enne.
DOOR AJAR (Henno+no :aii+a (nei). J+a coo6menne noxnnxe+cx,
ecnn nm6ax (nei canona nnn :a(nxx (nei 6aianoio o+(enennx :aii+a
nenonnoc+im.
LOW OIL PRESSIRE (Hn:ioe (annenne xacna). J+o coo6menne
noxnnxe+cx nn nn:iox yonne xo+onoio xacna. Hn noxnnennn i+oio
ne(yne(ammeio coo6mennx nonei+e yoneni xo+onoio xacna. Ja
nnqoxannen o (onnnie xo+onoio xacna o6a+n+eci i a:(eny
Mo+onoe xacno n inane Hoqnnai+nia n yxo(.
CHECK ENGINE TEMP (Honei+e +exnea+yy (nnia+enx). J+o
coo6menne noxnnxe+cx nn neeiene oxna(ammen n(ioc+n (nnia+enx.
Oc+anonn+e an+oxo6nni na 6nnanmex 6e:onacnox ynac+ie (ooin,
:ainymn+e (nnia+eni n (an+e (nnia+enm oc+i+i. Honei+e coc+oxnne n
yoneni oxna(ammen n(ioc+n. O6a+n+eci i a:(eny Oxna(ammax
n(ioc+i (nnia+enx n inane Hoqnnai+nia n yxo(. Lcnn i+o
ne(yne(enne ne y(anxe+cx nnn noxnnxe+cx cnona, iai xono cioee
o6a+n+eci i o6cnynnammexy nac (nney.
26
seqeue
CHECK CHARGING SYSTEM (Honei+e cnc+exy :ax(in). J+o
ne(yne(enne noxnnxe+cx, ecnn inei+nneciax cnc+exa ne no((ennae+
+e6yexoe nanxenne. Lcnn nn a6o+e (nnia+enx na nn:inx o6oo+ax n
enxe xonoc+oio xo(a ninmneno (ononnn+eninoe inei+oo6oy(onanne,
iai xono cioee o+inmnn+e xaicnxanino no:xonoe ionnnec+no
inei+nnecinx naiy:oi. Lcnn i+o ne(yne(enne ne y(anxe+cx nnn
noxnnxe+cx cnona nn a6o+e (nnia+enx na noxaninix o6oo+ax,
inei+nneciax cnc+exa ny(ae+cx n ne:axe(nn+eninon noneie.
TRANSMISSION OVERHEATED (Heeien ioo6in nee(an). J+o
ne(yne(enne yia:inae+ na neeien ioo6in nee(an. J+o
ne(yne(enne xoe+ noxnnx+icx nn 6yicnonie +xenoio nnnena nnn n
cnynae (nn+eninoio (nnennx c nicoion ciooc+im na nn:ion nee(ane.
Oc+anonn+e an+oxo6nni na 6nnanmex 6e:onacnox ynac+ie (ooin,
:ainymn+e (nnia+eni n (an+e (nnia+enm oc+i+i. O6a+n+eci i a:(eny
Tancxnccnonnax n(ioc+i n inane Hoqnnai+nia n yxo(. Lcnn i+o
ne(yne(enne ne y(anxe+cx nnn noxnnxe+cx cnona, iai xono cioee
o6a+n+eci i o6cnynnammexy nac (nney (nx nonein ioo6in nee(an.
CHECK TRANSMISSION (Honei+e ioo6iy nee(an). J+o
ne(yne(enne yia:inae+ na c6on n a6o+e ioo6in nee(an. Lcnn i+o
ne(yne(enne ne y(anxe+cx, iai xono cioee o6a+n+eci i
o6cnynnammexy nac (nney.
LOW FIEL LEVEL (Hn:inn yoneni +onnnna). J+o ne(yne(enne
cnyn+ annnx nanoxnnannex o nn:iox yonne +onnnna.
LOW BRAKE FLIID LEVEL (Hn:inn yoneni +oxo:non n(ioc+n).
J+o ne(yne(enne yia:inae+ na nn:inn yoneni +oxo:non n(ioc+n n
neo6xo(nxoc+i ne:axe(nn+eninon nonein cnc+exi +oxo:on.
O6a+n+eci i a:(eny Honeia n (onnnia +oxo:non n(ioc+n n
inane Hoqnnai+nia n yxo(.
CHANGE OIL SOON/OIL CHANGE REQIIRED (Hn6nnae+cx coi
:axeni xacna/Te6ye+cx :axena xacna). J+o ne(yne(enne
noxnnxe+cx, ioi(a oc+anmnncx coi ncnoni:onannx xacna coc+annxe+ ne
6onee 5. Koi(a oc+anmnncx coi ncnoni:onannx xacna coc+annxe+ o+
5 (o O, ni(ae+cx coo6menne CHAGL O!I SOO. Koi(a
oc+anmnncx coi ncnoni:onannx xacna (oc+niae+ O, ni(ae+cx
coo6menne O!I CHAGL RLQ\!RLD.
Jaxeny xacna +e6ye+cx ninonnx+i n coo+ne+c+nnn c ne(yne(ennxxn,
ni(anaexixn nen+ox coo6mennn. HCHOLJVHTL TOLKO
PLKOMLHVLMLL MOTOPHLL MACA.
nx neeyc+anonin cnc+exi ion+onx coc+oxnnx xacna na 1OO nocne
ia(on :axeni xacna [nn6nn:n+enino nee: ia(ie 8 OOO ix (5 OOO
xnni) nnn 18O (nen] ninonnn+e
cne(ymmne (enc+nnx:
1. Haxn+e na inoniy SLT\P (nx
(oc+yna i qyninnn nonein cnc+ex.
27
seqeue
2. Haxn+e n o+nyc+n+e inoniy RLSLT.
Ha (ncnnee noxnn+cx coo6-menne O!I
I!!L XX HOID RLSLT LW (Coi
ncnoni:onannx xacna XX. Haxn+e
RLSLT. Honoe xacno).
3. Haxn+e n y(ennan+e inoniy RLSLT
n +enenne 2 ceiyn(. Ha (ncnnee noxnn+cx
coo6menne !! LW O!I HOID RLSLT
(Lcnn nonoe xacno, naxn+e RLSLT).
4. Haxn+e n y(ennan+e inoniy
RLSLT. Ha (ncnnee noxnn+cx coo6me-
nne O!I I!!L SLT TO 1OO (Ja(an
coi ncnoni:onannx xacna 1OO). Coi
ncnoni:onannx xacna neeyc+anonnen.
Heeyc+anonia cnc+exi ion+onx coc+oxnnx xacna c :a(annex
nn(nnn(yaninoio coia ncnoni:onannx xacna n :
1. Haxn+e na inoniy SLT\P (nx
(oc+yna i qyninnn nonein cnc+ex.
2. Haxn+e n o+nyc+n+e inoniy RLSLT.
Ha (ncnnee noxnn+cx coo6menne O!I
I!!L XX HOID RLSLT LW
(Coi ncnoni:onannx xacna XX.
Haxn+e RLSLT. Honoe xacno).
3. Haxn+e n y(ennan+e inoniy
RLSLT n +enenne 2 ceiyn(. Ha (ncnnee
noxnn+cx coo6menne !! LW O!I
HOID RLSLT (Lcnn nonoe xacno,
naxn+e RLSLT).
4. Ha ioo+ioe nexx o+nyc+n+e
inoniy RLSLT, :a+ex o(nonexenno
naxn+e na inonin RLSLT n SLT\P
(nx ai+nnn:annn cenncnoio enxa.
Coo6menne na (ncnnee: O!I I!!L XX RLSLT TO AITLR (Coi
ncnoni:onannx xacna XX. Haxn+e RLSLT, n+o6i n:xenn+i).
5. Hn noxomn inonin RLSLT ni6en+e enaexin coi ncnoni:onannx
xacna n .
6. Koi(a na (ncnnee noxnn+cx :a(annin naxn nn(nnn(yaninin coi
ncnoni:onannx xacna n , naxn+e na inoniy SLT\P, n+o6i no(onn+i
noneiy cnc+ex.
28
seqeue
LOW WASHER FLIID LEVEL (Hn:inn yoneni a6onen n(ioc+n
c+einooxina+enx). J+o ne(yne(enne noia:inae+, n+o 6anoi (nx
a6onen n(ioc+n c+einooxina+enx :anonnen xenee nex na ne+ne+i.
Honei+e yoneni a6onen n(ioc+n c+einooxina+enx. O6a+n+eci i
a:(eny Pa6onax n(ioc+i oxina+enx no6onoio c+eina n inane
Hoqnnai+nia n yxo(.
DATA ERR (Omn6ia (annix). J+n coo6mennx yia:inam+ na
nenannninoe qyninnonnonanne ce+enon cnx:n xe(y inei+onnixn
xo(ynxxn an+oxo6nnx.
Tonnnnnin ioxnim+e.
Coi ncnoni:onannx xacna.
Cnc+exa :ax(in.
a+nni (nen.
Pa6onax n(ioc+i oxina+enx.
Toxo:nax n(ioc+i.
Koxnac.
Haynax +exnea+ya.
a+nni (nnia+enx.
Lcnn i+n coo6mennx noxnnxm+cx eiynxno, iai xono cioee o6a+n+eci
i o6cnynnammexy nac (nney.
29
seqeue
|EPEKK+ATEb 4AP
Honenn+e neeinmna+eni qa no
naconon c+enie n nenoe
nonoenne, n+o6i ninmnn+i
c+oxnonnie qonan. Honenn+e
neeinmna+eni no naconon c+enie
no n+ooe nonoenne, n+o6i +aie
ninmnn+i qai.
|epeknk+aens nposoyuau-
usx qouape [np uan+}
Heeinmna+eni qa +aie
ynannxe+ no+nno+yxannixn
qonaxxn. Ho+nno+yxannie
qonan xono ninmnn+i, +oniio
ecnn neeinmna+eni qa
yc+anonnen n nonoenne n n
ne ninmnen (aninnn cne+ qa.
Ho+xnn+e neeinmna+eni qa na ce6x, n+o6i ninmnn+i no+nno+yxannie
qonan. Lcnn :anianne yc+anonneno n nonoenne Run, :aion+cx
ion+oninax naxna no+nno+yxannix qonaen .
4aps quesuoro speueu [0RL} [np uan+}
4ai (nennoio nexenn iox+ c nonnennon xioc+im. nx ninmnennx
qa (nennoio nexenn:
:anianne (onno naxo(n+icx n nonoennn O,
neeinmna+eni qa (onen 6i+i yc+anonnen n nonoenne O!! nnn
C+oxnonnie qonan,
c+oxnonnin +oxo: (onen 6i+i ocno6o(en.
O6x:a+enino ninmnan+e qai n +exnoe nexx cy+oi n nn nnoxnx
noio(nix ycnonnxx. Cnc+exa qa (nennoio nexenn (DRI) ne
ynannxe+ :a(nnxn qonaxxn n, iai nannno, ne o6ecnennnae+
(oc+a+onnoe ocnemenne n yia:annix ycnonnxx. Lcnn n +exno+e nnn n
nnoxym noio(y ne niinmneni qai, i+o xoe+ nnnec+n i anann.
3O
seqeue
ansu cse qap
nx ninmnennx (anineio cne+a
+oninn+e inai nnee(.
nx niinmnennx (anineio
cne+a no+xnn+e inai na ce6x.
0ruaniaua cseou qap
Ho+xnn+e inai na ce6x, n+o6i
ninmnn+i cninann:annm cne+ox qa,
n o+nyc+n+e inai, n+o6i neia+n+i
cninann:annm cne+ox qa.
PEFYFT0P FPK00Th
[hHHEP} |00ETKh
|Ph60P0
Hcnoni:yn+e (nxxe (nx
eiynnonin xioc+n no(cne+in
nanenn nn6oon nn ninmnennix
qaax n c+oxnonnix qonaxx.
nx ynennnennx xioc+n
nonenn+e xaxonnnoi nnex.
nx yxenimennx xioc+n
nonenn+e xaxonnnoi nnn:.
nx ninmnennx naxn ocnemennx
canona nonenn+e xaxonnnoi n
iannee nexnee nonoenne
((anime nonoennx 6noinonin).
nx niinmnennx naxn ocnemennx canona nonenn+e xaxonnnoi n
iannee nnnee nonoenne ((anime nonoennx 6noinonin).
31
seqeue
|EPEKK+ATEb
AT0HATh+E0K0F0 PEAhHA
hAPYAh0F0 00EQEhhF
An+oxa+nnecinn enx o6ecnennnae+
an+oxa+nnecioe ninmnenne n
niinmnenne naxn naynoio
ocnemennx, o6inno ynannxexix
neeinmna+enex qa, n :anncnxoc+n
o+ ocnemennoc+n. Koxe i+oio, n an+oxa+nneciox enxe naxni
no(ona+ ioe+i nn6nn:n+enino n +enenne 2O ceiyn( nocne
niinmnennx :aniannx.
nx ninmnennx an+oxa+nnecioio enxa naynoio ocnemennx
nonenn+e neeinmna+eni no+nn naconon c+enin.
nx o+inmnennx an+oxa+nnecioio enxa naynoio ocnemennx no-
nenn+e neeinmna+eni no naconon c+enie n nonoenne niinmnennx.
An+oxa+nnecinn enx ne ynannxe+ no+nno+yxannixn qonaxxn.
nx ninmnennx no+nno+yxannix qonaen +e6ye+cx neenec+n
neeinmna+eni ocnemennx n nonoenne n no+xny+i na ce6x.
|EAh 0 3EKTP0|Ph00H PEFYhP0Kh [|Ph hAh+hh}
He(ani aicenea+oa n ne(ani
+oxo:a cne(ye+ eiynnona+i +oniio
ioi(a an+oxo6nni neno(nnen n
inai ni6oa nee(an yc+anonnen n
nonoenne P (Haionia). Haxn+e n
y(ennan+e no(nnnin
neeinmna+eni, n+o6i ni(nnny+i nnn
onyc+n+i ne(ani aicenea+o n ne(ani
cnennennx.
Maicnxaninoe neexemenne nn ninonnennn eiynnonin coc+annxe+
nn6nn:n+enino 76 xx (3 (mnxa).
Hnioi(a ne eiynnyn+e nonoenne ne(ann aicenea+oa n
ne(ann +oxo:a, noc+annn noin na ne(ann, a +aie no nexx
(nnennx an+oxo6nnx.
32
seqeue
0h0TEHA |0H0Qh |Ph hAEhhh 3AhhH X00H
[|Ph hAh+hh}
Cnc+exa noxomn nn (nnennn :a(nnx xo(ox (RSS) ncnoni:ye+ :nyionie
cninani, ne(yne(ammne no(n+enx o nenx+c+nnxx, no:nniammnx n
nenoce(c+nennon 6nn:oc+n o+ :a(neio 6axnea, ecnn ni6ana nee(ana
:a(neio xo(a.
Bo n:6eanne +anx, noanync+a, nonn+an+e n noanann:nyn+e
cne(ymmym nnqoxannm o6 oiannnennxx n a6o+e cnc+exi
noxomn nn (nnennn :a(nnx xo(ox. J+a cnc+exa (enc+nye+ +oniio iai
ncnoxoia+eninoe ce(c+no acno:nanannx neio+oix (iai nannno,
iynnix n neno(nnnix) ne(xe+on nn (nnennn :a(nnx xo(ox no
ion:on+aninon nonexnoc+n na ciooc+n naionin, ne nenimammen
nn6nn:n+enino 4.8 ix/n (3 xnnn n nac). Ha a6o+y RSS +aie xoe+
oia:ina+i nnnxnne noio(a. Hnoxne noio(nie ycnonnx xoiy+ cnna+i
iqqei+nnnoc+i a6o+i cnc+exi RSS nnn nenx+c+nona+i ee a6o+e.
Bo(n+eni, ynannxmmnn an+oxo6nnex, nece+ o+ne+c+nennoc+i :a ni6o
6e:onacnon +aei+onn (nnennx.
Bo n:6eanne +anx ncei(a co6nm(an+e oc+oonoc+i nn
(nnennn :a(nnx xo(ox nnn no nexx ncnoni:onannx cnc+exi
noxomn nn (nnennn :a(nnx xo(ox.
J+a cnc+exa ne ne(na:nanena (nx +oio, n+o6i ne(o+nama+i
c+oninonenne c ne6onimnxn nnn no(nnnixn ne(xe+axn. Ja(ana
cnc+exi coc+on+ n +ox, n+o6i ne(yne(a+i no(n+enx, noxoiax exy
o6nayn+i iynnie neno(nnnie ne(xe+i n n:6ea+i none(ennx
an+oxo6nnx. Cnc+exa ne ncei(a cnoco6na nixnnx+i ne6onimne ne(xe+i,
oco6enno ecnn onn naxo(x+cx y caxon :exnn.
Cnc+exa RSS noxoiae+ no(n+enm o6nayn+i one(enennie ne(xe+i
nn xe(nennox (nnennn an+oxo6nnx :a(nnx xo(ox co ciooc+im xenee
4.8 ix/n (3 xnni n nac). Cnc+exa RSS nea6o+ocnoco6na nn ciooc+n,
nenimammen 4.8 ix/n (3 xnnn n nac), n ne ncei(a cnoco6na
o6naynna+i nxemmne cnonym qoxy nnn (nnymnecx ne(xe+i.
33
seqeue
Cnc+exa noxomn nn (nnennn :a(nnx
xo(ox nixnnxe+ nenx+c+nnx, naxo(xmnecx
n a(nyce nnxeno 1.8 xe+on (5.9 qy+on)
o+ :a(neio 6axnea. Ha ynac+iax
naynix yinon 6axnea a(nyc (enc+nnx
cnc+exi nne (nnxenie iannni :oni
(enc+nnx noia:ani na ncyniax). Ho xee
nn6nnennx i nenx+c+nnm
ynennnnnae+cx nac+o+a :nyionoio
cninana. Koi(a acc+oxnne (o nenx+c+nnx
ne nenimae+ 25.O cx (1O (mnxon),
:nyionon cninan c+anonn+cx
neneinnix. Lcnn cnc+exa
o6naynnae+ neno(nnnin nnn
y(anxmmnncx o6rei+ na acc+oxnnn 6onee
25.O cx (1O (mnxon) o+ 6o+a an+oxo6nnx,
ne(yne(ammnn cninan :nynn+ +oniio n
+enenne +ex ceiyn(. Kai +oniio cnc+exa
nixnnxe+ nn6nnenne o6rei+a,
ne(yne(ammnn cninan :nynn+ cnona.
Koi(a cnc+exa o+inmnena, ion+ ion+oninax naxna O!!.
An+oxa+nneciax ai+nnn:annx cnc+exi noncxo(n+ ia(in a:, ioi(a
ni6nae+cx nee(ana :a(neio xo(a. nx ninmnennx nnn o+inmnennx
cnc+exi ncnoni:yn+e neeinmna+eni.
Lcnn ion+oninax naxna ion+ noc+oxnno, i+o yia:inae+ na
nencnannoc+i cnc+exi noxomn nn (nnennn :a(nnx xo(ox.
a1uuku, pacuouoaeuume ua saueu auuepe, ueoxouuo uoc1oauuo
ouuma1 o1 rpasu, cuera u ua. He uousy1ec ua ouuc1ku a1uukon
oc1pmuu upeue1auu. 31o uoae1 uapymu1 1ouuoc1 pao1m cuc1eum.
Cnc+exa noxomn nn (nnennn :a(nnx
xo(ox ai+nnn:nye+cx an+oxa+nnecin nn
neeno(e inaia ni6oa nee(an n
nonoenne R (Ja(nnn xo(), ecnn nn i+ox
:anianne yc+anonneno n nonoenne O.
Bo(n+eni xoe+ ncnoni:ona+i
neeinmna+eni cnc+exi noxomn nn
(nnennn :a(nnx xo(ox (nx o+inmnennx
cnc+exi, +oniio ecnn :anianne
yc+anonneno n nonoenne O, a inai
ni6oa nee(an neene(en n nonoenne R
(Ja(nnn xo().
34
seqeue
Ecuu sauu auuep an1ououua mu uonpeaeu, u1o upuneuo k ero
cuemeuum uuu eqopuauuu, soua ec1nua cuc1eum uoae1 usueuu1ca.
Hpu :1ou nosuoauo uenepuoe usuepeuue pacc1oauua o upeua1c1nu uuu
nmaua uoaumx upeyupeaammux curuauon.
0h0TEHA Y|PAEhhF HhKP0KhHAT0H
0ceua oonneua soiqymuoro kouquouposaua,
ynpasnaeuaa spy+uyk [np uan+}
Peryns:cp cxcpcc: aeu:ns:cpa
J+o+ eiynx+o ynannxe+ o6rexox
no:(yxa, nniynnymmnx n
an+oxo6nne.
Peryns:cp :eunepa:ypm
J+o+ eiynx+o ynannxe+
+exnea+yon no:(yxa n canone
an+oxo6nnx.
35
seqeue
Pepexnmva:en& amcpa
peuca
J+o+ neeinmna+eni ynannxe+
nanannennex no+oia no:(yxa n
canone an+oxo6nnx.
Cnc+exa no:(ymnoio ion(nnnonnonannx a6o+ae+ no ncex enxax.
O(naio, no:(ymnoe ion(nnnonnonanne qyninnonnye+ +oniio nn
+exnea+yax naynoio no:(yxa ne nne nn6nn:n+enino 6C (43!).
Hocioniiy n nonecce a6o+i ion(nnnone y(anxe+ n: no:(yxa
:nann+eninoe ionnnec+no nnain, nnonne noxanino, ecnn no nexx
a6o+i cnc+exi n (ae nocne oc+anonin an+oxo6nnx n:-no( no(oc+oia
ion(nnnonea ni+eiae+ nnc+ax no(a.
MAX A/C - nx oxna(ennx an+oxo6nnx ncnoni:ye+cx enniynxnnx
no:(yxa. B enxe MAX A/C no cannennm c enxox A/C nime
yoneni myxon, o(naio i+o+ enx 6onee iionoxnnen n 6ic+ee
oxna(ae+ canon an+oxo6nnx. Bo:(yx noc+ynae+ nee: (eqnei+oi,
acnonoennie na nanenn nn6oon. J+o+ enx +aie xono
ncnoni:ona+i, n+o6i ne(o+na+n+i nonninonenne n an+oxo6nni
nennx+nix :anaxon cnayn. Lcnn ni6ano nonoenne MAX A/C,
ion+oninax naxna A/C ion+, n o+inmnenne nynnym neno:xono.
(Pacne(enenne no:(yxa na yonne nanenn nn6oon) - naynin
no:(yx noc+ynae+ nee: (eqnei+oi, acnonoennie na nanenn
nn6oon. B i+ox enxe qyninnonnym+ o+onnenne n no:(ymnoe
ion(nnnonnonanne. Haxn+e na neeinmna+eni A/C, n+o6i
oxna(n+i no:(yx n canone an+oxo6nnx nne naynon +exnea+yi.
nx (ononnn+eninoio ioxqo+a n i+ox enxe cnc+exa o6ecnennnae+
noc+ynnenne nac+n no:(yxa nee: nanoninie (eqnei+oi.
O!! (O) - noc+ynnenne naynoio no:(yxa :a6noinonano, nen+nnx+o
ne a6o+ae+. J+o+ enx cne(ye+ ncnoni:ona+i +oniio n +enenne
ioo+ioio nexenn, n+o6i ne(o+na+n+i nonninonenne n
an+oxo6nni nennx+nix :anaxon cnayn.
(Pacne(enenne no:(yxa na yonne nanenn nn6oon n nona) -
naynin no:(yx noxo(n+ nee: (eqnei+oi, acnonoennie na
nanenn nn6oon, n nee: nanoninie (eqnei+oi. B i+ox enxe
qyninnonnym+ o+onnenne n no:(ymnoe ion(nnnonnonanne.
Haxn+e na neeinmna+eni A/C, n+o6i oxna(n+i no:(yx n canone
an+oxo6nnx nne naynon +exnea+yi. Koi(a eiynx+o
+exnea+yi naxo(n+cx n nm6on noxey+onnon no:nnnn xe(y
nonoennxxn neneinnoio o+onnennx n neneinnoio
oxna(ennx, (nx o6ecnenennx (ononnn+eninoio ioxqo+a no:(yx,
acne(enxexin nee: nanoninie (eqnei+oi, nexnoio +ennee, nex
no:(yx, noxo(xmnn nee: (eqnei+oi nanenn nn6oon.
36
seqeue
(Pacne(enenne no:(yxa na yonne nona) - naynin no:(yx noc+ynae+
nee: nanoninie (eqnei+oi. B i+ox enxe qyninnonnym+
o+onnenne n no:(ymnoe ion(nnnonnonanne. Haxn+e na
neeinmna+eni A/C, n+o6i oxna(n+i no:(yx n canone an+oxo6nnx
nne naynon +exnea+yi.
(Pacne(enenne no:(yxa na yonne nona n yc+anenne o6ne(enennx) -
naynin no:(yx noxo(n+ nee: (eqnei+oi, ne(na:nanennie (nx
yc+anennx o6ne(enennx no6onoio c+eina, n nee: nanoninie
(eqnei+oi. B i+ox enxe qyninnonnym+ o+onnenne n no:(ymnoe
ion(nnnonnonanne. Koi(a eiynx+o +exnea+yi naxo(n+cx n
nm6on noxey+onnon no:nnnn xe(y nonoennxxn neneinnoio
o+onnennx n neneinnoio oxna(ennx, (nx o6ecnenennx
(ononnn+eninoio ioxqo+a no:(yx, acne(enxexin nee: nanoninie
(eqnei+oi, nexnoio +ennee, nex no:(yx, noxo(xmnn nee:
(eqnei+oi, ne(na:nanennie (nx yc+anennx o6ne(enennx no6onoio
c+eina. Hn +exnea+yax naynoio no:(yxa nime nnxeno 6C
(43!) ion(nnnone an+oxa+nnecin y(anxe+ nnaiy n: no:(yxa (nx
yxenimennx :ano+enannx. (O6a+n+e nnnxanne: ecnn ni6an i+o+
enx, ion+oninax naxna no:(ymnoio ion(nnnonnonannx ne ion+).
(Vc+anenne o6ne(enennx) - naynin no:(yx noxo(n+ nee:
(eqnei+oi, ne(na:nanennie (nx yc+anennx o6ne(enennx no6onoio
c+eina. J+o+ enx xono ncnoni:ona+i (nx onnc+in no6onoio c+eina
o+ nnain n ni(a. Hn +exnea+yax naynoio no:(yxa nime
nnxeno 6C (43!) ion(nnnone an+oxa+nnecin y(anxe+ nnaiy n:
no:(yxa (nx yxenimennx :ano+enannx. (O6a+n+e nnnxanne: ecnn
ni6an i+o+ enx, ion+oninax naxna no:(ymnoio
ion(nnnonnonannx ne ion+.) nx (ononnn+eninoio ioxqo+a n i+ox
enxe cnc+exa o6ecnennnae+ noc+ynnenne nac+n no:(yxa nee:
nanoninie (eqnei+oi.
Cxnaqeue aa:cucns uapyumu acJqyxcu
Oxna(enne an+oxo6nnx ion(nnnonnonannix naynix no:(yxox
conono(ae+cx xenimnx yonnex myxon, no nn i+ox xenee
iionoxnnno, nex oxna(enne enniynxnnen no:(yxa. B i+ox enxe
+aie nne oxna(ammax cnoco6noc+i.
nx oxna(ennx an+oxo6nnx naynix no:(yxox:
1. Honenn+e neeinmna+eni ni6oa enxon n nonoenne ,
nnn .
2. Haxn+e na neeinmna+eni A/C . (Jaion+cx ion+oninax naxna.)
3. Honenn+e eiynx+o +exnea+yi nneno.
4. Vc+anonn+e eiynx+o ciooc+n nen+nnx+oa n enaexoe nonoenne.
37
seqeue
Hn nicoion nnanoc+n a6o+a cnc+exi no:(ymnoio
ion(nnnonnonannx xoe+ conono(a+icx ni(enennex naa n:
no:(ymnix (eqnei+oon. J+oio xono n:6ea+i, ni6an nonoenne
MAX A/C (nx oxna(ennx an+oxo6nnx.
Hepekumua1eu A/C
J+o+ neeinmna+eni cnyn+ (nx ai+nnn:annn n o+inmnennx
ion(nnnonea nynnym no ncex enxax ioxe , n MAX A/C.
Lcnn no:(ymnoe ion(nnnonnonanne, ynannxexoe nynnym, ninmneno
(O), ion+ ion+oninax naxna. Lcnn no:(ymnoe ion(nnnonnonanne,
ynannxexoe nynnym, o+inmneno (O!!), ion+oninax naxna ne ion+.
B nonoennxx n nn +exnea+yax naynoio no:(yxa nime
nnxeno 6C (43!) ion(nnnone an+oxa+nnecin y(anxe+ nnaiy n:
no:(yxa (nx yxenimennx :ano+enannx.
Hn i+ox ion+oninax naxna A/C ne ion+.
Lcnn ni6ano nonoenne MAX A/C, ion+oninax naxna A/C ion+, n
o+inmnenne nynnym neno:xono.
Yc1paueuue oueeueuua
O6a+n+eci i a:(eny Vc+anenne o6ne(enennx :a(neio c+eina.
Pexcueuqa nc cncn&Jcaaum cc:eum
B ciym noio(y nee( nananox noe:(in yc+anannnnan+e
neeinmna+eni cnc+exi ynannennx xnioinnxa+ox n nonoenne .
J+o yxenimn+ :ano+enanne no6onoio c+eina. Hocne onnc+in no6onoio
c+eina o+ nnain o+eiynnyn+e cnc+exy ynannennx xnioinnxa+ox
no co6c+nennoxy ycxo+ennm.
nx +oio n+o6i yxenimn+i nnanoc+i n canone an+oxo6nnx n
xono(nym noio(y, no nexx noe:(oi ne nac+annan+e cnc+exy
ynannennx xnioinnxa+ox na enx O!! nnn MAX A/C.
nx +oio n+o6i yxenimn+i nnanoc+i n canone an+oxo6nnx n aiym
noio(y, no nexx noe:(oi ne nac+annan+e cnc+exy ynannennx
xnioinnxa+ox na enx O!!.
B o6innym noio(y na nexx naionin an+oxo6nnx cnc+exy
ynannennx xnioinnxa+ox cne(ye+ nac+anna+i na nm6on enx
ioxe MAX A/C n O!!. J+o no:nonxe+ an+oxo6nnm (ima+i nee:
naynie no:(yxo:a6onie (eqnei+oi.
38
seqeue
Lcnn na ynnne ix:no nnn n(e+ cnei, na nexx naionin an+oxo6nnx
cnc+exy ynannennx xnioinnxa+ox cne(ye+ nac+anna+i na enx
O!!. B i+ox cnynae cnc+exa ynannennx xnioinnxa+ox ne
:acoxe+cx ix:im, nonniammen cnayn.
Lcnn n aiym noio(y an+oxo6nni 6in nnnaionan c :aii+ixn
oinaxn, ion(nnnone oxna(ae+ canon an+oxo6nnx 6onee
iqqei+nnno, ecnn no nexx noe:(in ni na (ne-+n xnny+i o+ioe+e
oina. Hn i+ox 6onimax nac+i acianennoio :ac+oxnmeiocx no:(yxa
nin(e+ nayy. Hocne +aioio none+nnannx an+oxo6nnx
nac+on+e cnc+exy ynannennx xnioinnxa+ox no co6c+nennoxy
ycxo+ennm.
He ina(n+e no( nee(nee cn(enie iaine-nn6o ne(xe+i, io+oie
6y(y+ :a+y(nx+i noc+ynnenne no:(yxa i :a(nnx cn(enixx.
Onnman+e no:(yxo:a6onie o+nec+nx n ocnonannn no6onoio c+eina
o+ cneia, ni(a n cyxnx nnc+ien.
He :aioannan+e nniainxn ne(xe+axn (eqnei+oi,
nenx+c+nymmne o6ne(enennm. J+o xoe+ :a6noinona+i no+oi
no:(yxa n yxy(mn+i o6:o nee: no6onoe c+eino. C+aan+eci ne
inac+i ne6onimne ne(xe+i na nexnmm nac+i nanenn nn6oon.
Taine ne(xe+i xoiy+ ynac+i nny+i (eqnei+oon, nenx+c+nymmnx
o6ne(enennm, :a6noinona+i no+oi no:(yxa n none(n+i cnc+exy
ynannennx xnioinnxa+ox.
nx 6onee iqqei+nnnoio yc+anennx o6ne(enennx/:ano+enannx 6oionix
oion c xono(nym noio(y:
1. Bi6en+e nonoenne .
2. Vc+anonn+e eiynx+o +exnea+yi n nonoenne neneinnoio
o+onnennx.
3. Binmnn+e ion(nnnone.
4. Vc+anonn+e nicoiym ciooc+i nen+nnx+oa.
5. Pa:nenn+e (eqnei+oi, acnonoennie na nnemnen c+oone nanenn
nn6oon, i 6oionix oinax.
6. nx ynennnennx no+oia no:(yxa, noc+ynammeio nee: (eqnei+oi,
acnonoennie na nnemnen c+oone nanenn nn6oon, :aion+e
nen+aninie (eqnei+oi nanenn nn6oon.
He ina(n+e nniaine ne(xe+i na nexnmm nac+i nanenn
nn6oon, nocioniiy i+o xoe+ c+a+i nnnnnon +anxi n cnynae
anann nnn e:ioio +oxoennx.
39
seqeue
0ceua paiqensuoro snekpouuoro asoua+eckoro ynpasneua
eunepaypo [0EAT0} [np uan+}
Cnc+exa a:(eninoio inei+onnoio an+oxa+nnecioio ynannennx
+exnea+yon (DLATC) no((ennae+ :a(annym +exnea+yy n
an+oxa+nnecin ynannxe+ acne(enennex no:(yxa.
Bi xoe+e o+xenn+i an+oxa+nnecinn enx a6o+i nn noxomn nm6oio
n: ynannxmmnx neeinmna+enen.
4yninnx a:(eninon eiynnonin +exnea+yi no:nonxe+ no(n+enm n
naccany no co6c+nennoxy ycxo+ennm ni6na+i a:nnnnie
+exnea+ynie enxi. B cnc+exe ne(ycxo+eni o6mne oiani
ynannennx acne(enennex no:(yxa n ciooc+im nen+nnx+oa (nx
no(n+enx n naccana.
xnmveue cc:eum DEATC
Haxn+e na neeinmna+eni A\TO, nm6on n: ynannxmmnx
neeinmna+enen, eiynx+o ciooc+n nen+nnx+oa nnn na nm6on n:
neeinmna+enen eiynnonin +exnea+yi.
Cnc+exa DLATC qyninnonnye+ +oniio nn ninmnennox :aniannn.
4O
seqeue
mxnmveue cc:eum DEATC
Haxn+e na neeinmna+eni O!!.
Lcnn qyninnx naynon
+exnea+yi (LXT) ni6ana, ona
no(onae+ a6o+a+i (o xoxen+a
niinmnennx :aniannx.
Aa:cua:vecx peu pac:m
cc:eum DEATC
Haxn+e na neeinmna+eni A\TO
n ni6en+e enaexym
+exnea+yy. Bi6annax
+exnea+ya noxnn+cx na iiane
(ncnnex, :aion+cx ion+oninax
naxna na( neeinmna+enex A\TO.
Cnc+exa DLATC 6y(e+ a6o+a+i n
enxe o+onnennx nnn oxna(ennx
(nx (oc+nennx ni6annon
+exnea+yi. Cnc+exa
an+oxa+nnecin ni6nae+ ciooc+i
nen+nnx+oa, acne(enenne
no+oia no:(yxa n enx
naynoio no:(yxa nnn
enniynxnnn.
Lcnn ni6an an+oxa+nnecinn enx, +o n xono(nym noio(y cnc+exa
DLATC nanannxe+ ocnonnon no+oi no:(yxa n c+oony nona. Cnc+exa
+aie nanannxe+ ne6onimon no+oi no:(yxa i (eqnei+oax,
nenx+c+nymmnx o6ne(enennm n :ano+enannm no6onoio c+eina, n+o6i
yxenimn+i ionnnec+no nnain na c+eine. Koxe i+oio, ecnn (nnia+eni
ne(oc+a+onno noie+ (nx o6ecnenennx o+onnennx, nen+nnx+o 6y(e+
a6o+a+i na xe(nennon ciooc+n, a no+oi no:(yxa 6y(e+ nanannen i
no6onoxy c+einy nnn i nony. Ja+ex ciooc+i nen+nnx+oa nanne+
ynennnnna+icx, a no+oi no:(yxa 6y(e+ nanannen n c+oony nona.
Lcnn no:nniam+ oco6ie ycnonnx (nannxe, n cnynae :ano+enannx c+eion
n +.n.), ynannxexie nynnym neeinmna+enn (am+ no:xonoc+i
n:xenn+i acne(enenne no+oia no:(yxa. nx no:na+a i nonnoc+im
an+oxa+nnecioxy ynannennm naxn+e na neeinmna+eni A\TO.
41
seqeue
Cee/paJqen&uce anex:pcuuce ynpaaneue :eunepa:ypc
Haxn+e na neeinmna+eni D\AI, n+o6i ai+nnn:nona+i nnn
o+inmnn+i qyninnm a:(eninoio ynannennx +exnea+yon. Lcnn
neeinmna+eni D\AI naa+, na iiane (ncnnex noia:ana +eiymax
+exnea+ya, ni6annax (nx no(n+enx, n nocne(nxx nac+onia
+exnea+yi, io+oax 6ina ni6ana (nx naccana. nx ai+nnn:annn
qyninnn a:(eninoio ynannennx +exnea+yon naccan xoe+
ncnoni:ona+i neeinmna+eni D\AI nnn naa+i na eiynx+o
+exnea+yi co c+ooni naccana.
Lcnn qyninnx a:(eninoio ynannennx +exnea+yon ai+nnn:nonana,
ion+ ion+oninax naxna D\AI.
mcp :eunepa:ypm qns acq:en&cxc c:cpcum
Ha (ncnnee o+o6aae+cx ni6annax +exnea+ya n cnxnon ynnon
eiynnonin ciooc+n nen+nnx+oa ( ), ecnn an+oxa+nnecinn ni6o
ciooc+n nen+nnx+oa neena+enen.
nx nac+onin +exnea+yi ni6en+e nm6ym +exnea+yy n (nana:one
o+ 16C (6O!) (o 32C (9O!) nn noxomn eiynx+oa +exnea+yi c
no(n+enicion c+ooni.
42
seqeue
mcp :eunepa:ypm qns naccapcxc c:cpcum
nx nac+onin +exnea+yi
ni6en+e nm6ym +exnea+yy n
(nana:one o+ 16C (6O!) (o 32C
(9O!) nn noxomn eiynx+oa
+exnea+yi c naccancion
c+ooni.
Pepecve: :eunepa:ypm
nx neeinmnennx xe(y mianon
4aenien+a n Jenicnx (+oniio na
(ncnnee cnc+exi DLATC) naxn+e
na neeinmna+eni 4aenien+/
Jenicnn (! C). Texnea+ya n
ia(ycax Jenicnx o+o6aae+cx
na (ncnnee c maiox,
coc+annxmmnx 1/2 ia(yca.
Heeinmna+eni ni6oa
6n+ancinx/xe+nnecinx e(nnnn n
xamy+nox ioxnim+ee n nen+e
coo6mennn (nn nannnnn) ne
n:xenxe+ enx (ncnnex
+exnea+yi cnc+exi DLATC.
O6a+n+eci i a:(eny Jen+
coo6mennn n inane Haneni
nn6oon.
43
seqeue
Lcnn naa+ neeinmna+eni A\TO, ciooc+i nen+nnx+oa eiynnye+cx
an+oxa+nnecin c yne+ox oiyammnx ycnonnn. Bi xoe+e n:xenn+i
ciooc+i nen+nnx+oa n nm6on xoxen+ nexenn. nx +oio n+o6i n:xenn+i
ciooc+i nen+nnx+oa nynnym, o+xennn an+oxa+nnecinn enx a6o+i
nen+nnx+oa, naxn+e na eiynx+o nen+nnx+oa. Haxn+e na nexnmm
nac+i neeinmna+enx, n+o6i ynennnn+i ciooc+i nen+nnx+oa, nnn na
nnnmm nac+i neeinmna+enx, n+o6i yxenimn+i ciooc+i nen+nnx+oa.
Ha (ncnnee noxnn+cx cnxnon n c+on6nionax miana, o6o:nanammne
enx ynnoio ynannennx nen+nnx+oox n ciooc+i nen+nnx+oa.
Hn eiynnonie nen+nnx+oa n enxe A\TO no(onae+ ioe+i ion+oni-
nax naxna A\TO, a cnc+exa no(onae+ a6o+a+i n an+oxa+nneciox enxe.
nx no:na+a i an+oxa+nnecioxy ynannennm nen+nnx+oox naxn+e na
neeinmna+eni A\TO. Cnxnon nen+nnx+oa n c+on6nionax miana ncne:ny+ c
(ncnnex, cnc+exa DLATC no:na+n+cx n nonnoc+im an+oxa+nnecinn enx.
Cxcpcc:& aeu:ns:cpa [ J
Hepekumua1eu A/C
A/C (no:(ymnoe ion(nnnonnonanne) - ncnoni:ye+cx (nx ai+nnn:annn
nnn o+inmnennx cnc+exi no:(ymnoio ion(nnnonnonannx nynnym no
ncex enxax ioxe n . Bo:(ymnoe ion(nnnonnonanne
qyninnonnye+ no ncex enxax +oniio nn +exnea+yax naynoio
no:(yxa ne nne nn6nn:n+enino 6C (43!). Lcnn no:(ymnoe
ion(nnnonnonanne, ynannxexoe nynnym, ninmneno (O), ion+
ion+oninax naxna. Lcnn no:(ymnoe ion(nnnonnonanne, ynannxexoe
nynnym, o+inmneno (O!!), ion+oninax naxna ne ion+.
44
seqeue
B nonoennxx n nn +exnea+yax naynoio no:(yxa nime
nnxeno 6C (43!) ion(nnnone an+oxa+nnecin y(anxe+ nnaiy n:
no:(yxa (nx yxenimennx :ano+enannx. O(naio nn i+ox ion+oninax
naxna A/C ne ion+ n neno:xono ai+nnn:nona+i ynannxmmnn
neeinmna+eni A/C.
Koxnecco cnc+exi no:(ymnoio ion(nnnonnonannx a6o+ae+ no ncex
enxax, ioxe O!!. O(naio, no:(ymnoe ion(nnnonnonanne
qyninnonnye+ +oniio nn +exnea+yax naynoio no:(yxa ne nne
nn6nn:n+enino 6C (43!).
Hocioniiy n nonecce a6o+i ion(nnnone y(anxe+ n: no:(yxa
:nann+eninoe ionnnec+no nnain, nnonne noxanino, ecnn no nexx
a6o+i cnc+exi n (ae nocne oc+anonin an+oxo6nnx n:-no( no(oc+oia
ion(nnnonea ni+eiae+ nnc+ax no(a.
Lcnn ni6an enx A\TO, ion(nnnone a6o+ae+ n an+oxa+nneciox
enxe c yne+ox oiyammnx ycnonnn. Hn i+ox ion+oninax naxna A/
C ne ion+. Lcnn neeinmna+eni A/C naa+ no nexx a6o+i cnc+exi n
an+oxa+nneciox enxe, cnc+exa DLATC o+inmnae+cx,
nocc+anannnnae+cx ynannenne nynnym n ion+ ion+oninax naxna A/C.
nx no:na+a i an+oxa+nnecioxy enxy a6o+i ion(nnnonea naxn+e
na neeinmna+eni A\TO.
Hepekumua1eu peuupkyuauuu
(enniynxnnx no:(yxa) - ncnoni:ye+cx (nx ai+nnn:annn nnn
o+inmnennx enxa enniynxnnn no:(yxa nynnym no ncex enxax
ioxe n . Hcnoni:onanne enxa enniynxnnn no:(yxa nn
ninmnennon cnc+exe no:(ymnoio ion(nnnonnonannx ycioxe+
oxna(enne canona an+oxo6nnx n oneni aiym noio(y. Penniynxnnx
no:(yxa +aie noxoiae+ ne(o+na+n+i nonninonenne n canon
an+oxo6nnx nennx+nix :anaxon cnayn. Peioxen(ye+cx, n+o6i ni
no:nonnnn cnc+exe DLATC an+oxa+nnecin ni6na+i enx naynoio
no:(yxa nnn enniynxnnn no:(yxa.
Penx enniynxnnn neno:xono ai+nnn:nona+i n nonoennn nnn
, nocioniiy i+o xoe+ nnnec+n i nonimennm nnanoc+n no:(yxa n
canone.
45
seqeue
Lcnn ni6an enx A\TO, qyninnx enniynxnnn no:(yxa (enc+nye+
an+oxa+nnecin c yne+ox oiyammnx ycnonnn. Hn i+ox ion+oninax
naxna enniynxnnn no:(yxa ne ion+. Lcnn enniynxnnx no:(yxa
ni6ana no nexx a6o+i cnc+exi n an+oxa+nneciox enxe, cnc+exa
DLATC o+inmnae+cx, nocc+anannnnae+cx ynannenne nynnym, ion+
ion+oninax naxna enniynxnnn no:(yxa n a6o+ae+ ion(nnnone.
nx no:na+a i an+oxa+nnecioxy ynannennm enniynxnnen no:(yxa
naxn+e na neeinmna+eni A\TO.
He oc+annxn+e cnc+exy DLATC n enxe enniynxnnn no:(yxa na
(nn+eninoe nexx, ecnn cnc+exa a6o+ae+ n enxe o+onnennx nnn n
xono(nym/ciym noio(y, nocioniiy i+o xoe+ nnnec+n i nonimennm
:ano+enannm n:ny+n no6onoio, :a(neio n 6oionix c+eion.
Pepexnmva:en qns ynpaaneus apyvuym
J+n neeinmna+enn ynannennx no:nonxm+ nax nynnym n:xenx+i
nanannenne no+oia no:(yxa. nx no:na+a i nonnoc+im
an+oxa+nnecioxy ynannennm naxn+e na neeinmna+eni A\TO.
Lcnn naa+ o(nn n: neeinmna+enen ynnoio ynannennx
acne(enennex no:(yxa, cnc+exa DLATC o+inmnae+ ion+oninym
naxny A\TO n ninmnae+ ion+oninie naxni ncex a6o+ammnx
neeinmna+enen ynnoio ynannennx. Lcnn ni6an enx ynannennx
nynnym, xoiy+ ioe+i necioniio ion+oninix naxn neeinmna+enen
ynnoio ynannennx.
Peryua1opm pacupeeueuua nosyxa
(Pacne(enenne no:(yxa na yonne nanenn nn6oon) - naynin
no:(yx noc+ynae+ nee: (eqnei+oi, acnonoennie na nanenn nn6oon.
(Pacne(enenne no:(yxa na yonne nanenn nn6oon/nona) -
naynin no:(yx noxo(n+ nee: (eqnei+oi, acnonoennie na nanenn
nn6oon, n nee: nanoninie (eqnei+oi nee(nnx cn(ennn. nx
o6ecnenennx (ononnn+eninoio ioxqo+a no:(yx, acne(enxexin nee:
nanoninie (eqnei+oi, xoe+ 6i+i nexnoio +ennee, nex no:(yx,
noxo(xmnn nee: (eqnei+oi nanenn nn6oon.
(Pacne(enenne no:(yxa na yonne nona) - naynin no:(yx noc+ynae+
nee: nanoninie (eqnei+oi nee(nnx cn(ennn. Cnc+exa o6ecnennnae+
noc+ynnenne ne6onimoio no+oia no:(yxa nee: (eqnei+oi,
ne(na:nanennie (nx yc+anennx o6ne(enennx n :ano+enannx c+eion.
46
seqeue
(Pacne(enenne no:(yxa na yonne nona n yc+anenne o6ne(enennx) -
naynin no:(yx noxo(n+ nee: (eqnei+oi, ne(na:nanennie (nx
yc+anennx o6ne(enennx no6onoio c+eina, n nee: nanoninie (eqnei+oi
nee(nnx n :a(nnx cn(ennn. Hn +exnea+yax nime nnxeno 6C (43!)
ion(nnnone an+oxa+nnecin y(anxe+ nnaiy n: no:(yxa (nx yxenimennx
:ano+enannx. (O6a+n+e nnnxanne: ecnn ni6an i+o+ enx, ion+oninax
naxna no:(ymnoio ion(nnnonnonannx ne ion+). Hcnoni:onanne enxa
enniynxnnn n ynannxmmnx neeinmna+enen A/C neno:xono. nx o6ecne-
nennx (ononnn+eninoio ioxqo+a no:(yx, acne(enxexin nee: nanoninie
(eqnei+oi, xoe+ 6i+i nexnoio +ennee, nex no:(yx, noxo(xmnn nee:
(eqnei+oi, ne(na:nanennie (nx yc+anennx o6ne(enennx no6onoio c+eina.
(Vc+anenne o6ne(enennx) - naynin no:(yx noxo(n+ nee:
(eqnei+oi, ne(na:nanennie (nx yc+anennx o6ne(enennx n :ano+enannx
no6onoio c+eina. J+o+ enx xono ncnoni:ona+i (nx onnc+in no6onoio
c+eina o+ nnain n ni(a. Hn +exnea+yax naynoio no:(yxa nime
nnxeno 6C (43!) ion(nnnone an+oxa+nnecin y(anxe+ nnaiy n: no:(yxa
(nx yxenimennx :ano+enannx. (O6a+n+e nnnxanne: ecnn ni6an i+o+ enx,
ion+oninax naxna no:(ymnoio ion(nnnonnonannx ne ion+).
Hcnoni:onanne enxa enniynxnnn n ynannxmmnx neeinmna+enen A/C
neno:xono. nx (ononnn+eninoio ioxqo+a n i+ox enxe cnc+exa
o6ecnennnae+ noc+ynnenne nac+n no:(yxa nee: nanoninie (eqnei+oi.
O1kumueuue cuc1eum DEATC
O!! - Hoc+ynnenne naynoio no:(yxa :a6noinonano. Ben+nnx+o,
o+onnenne n no:(ymnoe ion(nnnonnonanne ne a6o+am+. Lcnn i+o+
enx ni6an nn ninmnennox :aniannn, na (ncnnee no-nenexy
o+o6aae+cx naynax +exnea+ya.
R (Vc+anenne o6ne(enennx :a(neio c+eina) - o6a+n+eci i a:(eny
Vc+anenne o6ne(enennx :a(neio c+eina.
macq ua qcnne uapyuc :eunepa:ypm
Haxn+e na neeinmna+eni LXT, n+o6i ninec+n na (ncnnen +exnea+yy
naynoio no:(yxa. J+o+ enx a6o+i (ncnnex coxanxe+cx (o
non+onoio naa+nx na neeinmna+eni LXT.
Hn n:xenennn ciooc+n nen+nnx+oa nnn +exnea+yi c no(n+enicion
nnn c naccancion c+ooni, a +aie n cnynae ni6oa enxa A\TO
47
seqeue
nnn no nexx noia:a na (ncnnee naynon +exnea+yi, n +enenne 4
ceiyn( na (ncnnee 6y(y+ noia:ani :nanennx +exnea+yi (nx
no(n+enicion n (nx naccancion c+ooni.
Ja+ex na (ncnnee cnona noxnnxe+cx :nanenne naynon +exnea+yi.
Lcnn nn o+inmnennon cnc+exe DLATC na (ncnnee 6ino noia:ano
:nanenne naynon +exnea+yi, a :a+ex cnc+exa DLATC 6ina
ninmnena, n +enenne 4 ceiyn( na (ncnnee 6y(y+ noia:ani :nanennx
+exnea+yi (nx no(n+enicion n (nx naccancion c+ooni. Ja+ex na
(ncnnee cnona noxnnxe+cx :nanenne naynon +exnea+yi.
Han6onee +onnoe :nanenne naynon +exnea+yi 6y(e+ noia:ano, ioi(a
an+oxo6nni (nne+cx. Hn neno(nnnox an+oxo6nne xoiy+ 6i+i
noia:ani :animennie :nanennx. Jnanennx, noia:annie na (ncnnee,
xoiy+ acxo(n+icx co cno(iaxn noio(i, nee(anaexixn no a(no, n:-:a
a:nnnnn n xec+onaxo(ennn an+oxo6nnx n a(noc+annnn.
Pexcueuqa nc cncn&Jcaaum cc:eum
B ciym noio(y nee( nananox noe:(in yc+anannnnan+e neeinmna+eni
cnc+exi ynannennx xnioinnxa+ox n nonoenne nnn R . J+o
yxenimn+ :ano+enanne no6onoio c+eina. Hocne onnc+in no6onoio c+eina
o+ nnain o+eiynnyn+e cnc+exy ynannennx xnioinnxa+ox no
co6c+nennoxy ycxo+ennm.
nx +oio n+o6i yxenimn+i nnanoc+i n canone an+oxo6nnx n
xono(nym noio(y, no nexx noe:(oi ne nac+annan+e cnc+exy
ynannennx xnioinnxa+ox na enx O!! nnn .
nx +oio n+o6i yxenimn+i nnanoc+i n canone an+oxo6nnx n aiym
noio(y, no nexx noe:(oi ne nac+annan+e cnc+exy ynannennx
xnioinnxa+ox na enx O!!.
B o6innym noio(y na nexx naionin an+oxo6nnx cnc+exy
ynannennx xnioinnxa+ox cne(ye+ nac+anna+i na nm6on enx
ioxe O!! nnn . J+o no:nonxe+ an+oxo6nnm (ima+i nee:
naynie no:(yxo:a6onie (eqnei+oi.
Lcnn na ynnne ix:no nnn n(e+ cnei, na nexx naionin an+oxo6nnx
cnc+exy ynannennx xnioinnxa+ox cne(ye+ nac+anna+i na enx
O!!. B i+ox cnynae cnc+exa ynannennx xnioinnxa+ox ne
:acoxe+cx ix:im, nonniammen cnayn.
Lcnn n aiym noio(y an+oxo6nni 6in nnnaionan c :aii+ixn
oinaxn, ion(nnnone oxna(ae+ canon an+oxo6nnx 6onee
iqqei+nnno, ecnn no nexx noe:(in ni na (ne-+n xnny+i o+ioe+e
oina. Hn i+ox 6onimax nac+i acianennoio :ac+oxnmeiocx no:(yxa
nin(e+ nayy. Hocne +aioio none+nnannx an+oxo6nnx
nac+on+e cnc+exy ynannennx xnioinnxa+ox no co6c+nennoxy
ycxo+ennm.
Onnman+e no:(yxo:a6onie o+nec+nx n ocnonannn no6onoio c+eina
o+ cneia, ni(a n cyxnx nnc+ien.
48
seqeue
He :aioannan+e nniainxn ne(xe+axn (eqnei+oi,
nenx+c+nymmne o6ne(enennm. J+o xoe+ :a6noinona+i no+oi
no:(yxa n yxy(mn+i o6:o nee: no6onoe c+eino. C+aan+eci ne
inac+i ne6onimne ne(xe+i na nexnmm nac+i nanenn nn6oon.
Taine ne(xe+i xoiy+ ynac+i nny+i (eqnei+oon, nenx+c+nymmnx
o6ne(enennm, :a6noinona+i no+oi no:(yxa n none(n+i cnc+exy
ynannennx xnioinnxa+ox.
nx 6onee iqqei+nnnoio yc+anennx o6ne(enennx/:ano+enannx 6oionix
oion c xono(nym noio(y:
1. Bi6en+e nonoenne .
2. Vc+anonn+e eiynx+o +exnea+yi n nonoenne neneinnoio
o+onnennx.
3. Binmnn+e ion(nnnone.
4. Vc+anonn+e nicoiym ciooc+i nen+nnx+oa.
5. Pa:nenn+e (eqnei+oi, acnonoennie na nnemnen c+oone nanenn
nn6oon, i 6oionix oinax.
nx ynennnennx no+oia no:(yxa, noc+ynammeio nee: (eqnei+oi,
acnonoennie na nnemnen c+oone nanenn nn6oon, :aion+e
nen+aninie (eqnei+oi nanenn nn6oon.
cnouoraensuse opraus ynpasneua ukpoknuaou [np uan+}
B namex an+oxo6nne xoiy+ 6i+i ne(ycxo+eni ncnoxoia+eninie
oiani ynannennx xnioinnxa+ox, acnonoennie na no+ononnon
ionconn ((nx cn(ennn nenoio x(a) n na o6mnnie no+onia ((nx cn(ennn
n+ooio x(a). Bcnoxoia+eninie oiani ynannennx xnioinnxa+ox
o6ecnennnam+ (ononnn+eninym no:xonoc+i 6ic+o noie+i nnn
oxna(n+i canon an+oxo6nnx.
Lcnn nam an+oxo6nni ocnamen cnc+exon o+onnennx n
ion(nnnonnonannx, ynannxexon nynnym, a6o+a ncnoxoia+eninix
oianon ynannennx xnioinnxa+ox :anncn+ o+ a6o+i ocnonnon
cnc+exi ynannennx xnioinnxa+ox. Lcnn ocnonnax cnc+exa ynannennx
xnioinnxa+ox o+inmnena, ncnoxoia+eninie oiani ynannennx
xnioinnxa+ox ne qyninnonnym+.
Lcnn nam an+oxo6nni ocnamen cnc+exon DLATC, a6o+a
ncnoxoia+eninix oianon ynannennx xnioinnxa+ox ne :anncn+ o+
a6o+i ocnonnon cnc+exi ynannennx xnioinnxa+ox. Lcnn ocnonnax
cnc+exa ynannennx xnioinnxa+ox o+inmnena, ncnoxoia+eninie
oiani ynannennx xnioinnxa+ox no(onam+ qyninnonnona+i.
O(naio, qyninnx no:(ymnoio ion(nnnonnonannx ne (enc+nye+, ecnn n
ocnonnon cnc+exe ynannennx xnioinnxa+ox ne naa+ neeinmna+eni A/C.
He ina(n+e nniaine ne(xe+i na nexnmm nac+i nanenn
nn6oon, nocioniiy i+o xoe+ c+a+i nnnnnon +anxi n cnynae
anann nnn e:ioio +oxoennx.
49
seqeue
|epeque scnouoraensuse
opraus ynpasneua
Ja(nne ncnoxoia+eninie oiani
ynannennx xnioinnxa+ox
qyninnonnym+, +oniio ecnn
nee(nnn ncnoxoia+eninin
neeinmna+eni ynannennx
xnioinnxa+ox yc+anonnen n
nonoenne RLAR.
nx ncnoni:onannx ncnoxoia+eninon
cnc+exi ynannennx xnioinnxa+ox
nn noxomn nee(nnx oianon
ynannennx yc+anonn+e eiynx+o
ciooc+n nen+nnx+oa n enaexoe
nonoenne.
Honenn+e eiynx+o
+exnea+yi, n+o6i ni6a+i
+exnea+yy no:(yxa.
Haxn+e na neeinmna+eni
ni6oa enxon o(nn a:, n+o6i
ni6a+i acne(enenne no:(yxa
nee: no+ononnie (eqnei+oi. Ha
eiynx+oe +exnea+yi :aion+cx
cnxnon .
Haxn+e na neeinmna+eni ni6oa enxon eme a:, n+o6i ni6a+i
acne(enenne no:(yxa nee: nanoninie (eqnei+oi. Ha eiynx+oe
+exnea+yi :aion+cx cnxnon . Kon+oninie naxni
qyninnonnym+ +oniio na ai+nnn:nonannon nanenn ncnoxoia+eninon
cnc+exi ynannennx xnioinnxa+ox (nee(nen nnn :a(nen).
5O
seqeue
3aque scnouoraensuse
opraus ynpasneua
ukpoknuaou [np uan+}
Ja(nne ncnoxoia+eninie oiani
ynannennx xnioinnxa+ox (nx
cn(ennn n+ooio x(a
acnonoeni na o6mnnie no+onia.
Ja(nne ncnoxoia+eninie oiani
ynannennx xnioinnxa+ox
qyninnonnym+, +oniio ecnn
nee(nnn ncnoxoia+eninin
neeinmna+eni ynannennx
xnioinnxa+ox yc+anonnen n
nonoenne RLAR.
Vc+anonn+e eiynx+o ciooc+n
nen+nnx+oa n enaexoe
nonoenne.
Honenn+e eiynx+o
+exnea+yi, n+o6i ni6a+i
+exnea+yy no:(yxa.
51
seqeue
Haxn+e na neeinmna+eni ni6oa enxon
o(nn a:, n+o6i ni6a+i acne(enenne no:(yxa
nee: no+ononnie (eqnei+oi. Ha eiynx+oe
+exnea+yi :aion+cx cnxnon .
Haxn+e na neeinmna+eni ni6oa enxon eme a:, n+o6i ni6a+i
acne(enenne no:(yxa nee: nanoninie (eqnei+oi. Ha eiynx+oe
+exnea+yi :aion+cx cnxnon . Kon+oninie naxni
qyninnonnym+ +oniio na ai+nnn:nonannon nanenn ncnoxoia+eninon
cnc+exi ynannennx xnioinnxa+ox (nee(nen nnn :a(nen).
0praus ynpasneua ukpoknuaou, pacnonoeuuse ua koucon
nona [np uan+}
B :anncnxoc+n o+ ioxnnei+annn, na ionconn nona xoiy+ 6i+i
ne(ycxo+eni (ononnn+eninie oiani ynannennx xnioinnxa+ox.
Cnc+exa ynannennx xnioinnxa+ox, acnonoennax na ionconn nona,
no:nonxe+ naccanax, cn(xmnx c:a(n, ni6na+i enx acne(enennx
no:(yxa. Hn i+ox +exnea+ya no:(yxa n ciooc+i nen+nnx+oa
ion+onnym+cx ocnonnon cnc+exon ynannennx xnioinnxa+ox.
52
seqeue
|epeknk+aens ss6opa peuos
J+o+ neeinmna+eni ynannxe+
nanannennex no+oia no:(yxa n
:a(nen nac+n an+oxo6nnx.
nx +oio n+o6i no:(yx noc+ynan nee: nexnne (eqnei+oi ionconn,
yc+anonn+e neeinmna+eni n nonoenne . nx +oio n+o6i no:(yx
noc+ynan nee: nanoninie (eqnei+oi ionconn, yc+anonn+e
neeinmna+eni n nonoenne .
nx +oio n+o6i :a6noinona+i no+oi no:(yxa, noc+ynammnn nee:
ionconi nona:
1. yc+anonn+e neeinmna+eni ni6oa enxon n nonoenne ;
2. nynnym :aion+e (eqnei+oi.
Y0TPAhEhhE 06EEhEhhF 3AhEF0 0TEKA
Heeinmna+eni yc+anennx
o6ne(enennx :a(neio c+eina
acnonoen na nanenn nn6oon.
Hcnoni:yn+e neeinmna+eni
yc+anennx o6ne(enennx :a(neio
c+eina (nx onnc+in :a(neio c+eina
o+ nnain n ni(a.
Lcnn yc+anenne o6ne(enennx
:a(neio c+eina ninmneno,
:aioae+cx xaneniinn cne+o(no(.
nx a6o+i qyninnn yc+anennx o6ne(enennx :a(neio c+eina +e6ye+cx,
n+o6i :anianne 6ino yc+anonneno n nonoenne O.
Vc+anenne o6ne(enennx :a(neio c+eina o+inmnae+cx an+oxa+nnecin
nee: 1O xnny+ nnn nocne neeno(a :aniannx n nonoenne O!!. nx
+oio n+o6i o+inmnn+i yc+anenne o6ne(enennx nynnym (o nc+enennx 1O
xnny+, naxn+e na neeinmna+eni eme a:.
53
seqeue
|EPEKK+ATEb |Ph0A hA
+ETbPE K0E0A 4w0
J+o+ neeinmna+eni ynannxe+
nnno(ox na ne+ie ioneca.
Ja (ononnn+eninon nnqoxannen
o6a+n+eci i inane Bo(enne.
PA60TA AYh00h0TEHb
Paqonpeuuk AH|FH cepeo|nporpssaens kacce
54
seqeue
mxnmva:en&/peryns:cp
rpcuxcc:
nx +oio n+o6i ninmnn+i nnn
niinmnn+i ay(nocnc+exy,
naxn+e na niinmna+eni.
nx ynennnennx nnn yxenimennx
ioxioc+n ncnoni:yn+e eiynx+o
ioxioc+n.
Lcnn n xoxen+ niinmnennx :aniannx nac+oennax ioxioc+i
nenimae+ one(enennin yoneni, +o nn nocne(ymmex ninmnennn
:aniannx ioxioc+i cnona nac+annae+cx na noxnnaninin yoneni
nocnymnnannx.
mcp qanaJcua vac:c: [AN/FNJ
Heeinmna+eni ni6oa (nana:ona
nac+o+ (AM/!M) a6o+ae+ n enxe
a(nonnexnnia n noniina+enx
iacce+.
Bcncn&Jcaaue nepexnmva:ens AN/FN a peue paqcnpeuuxa
J+o+ neeinmna+eni (ae+ nax no:xonoc+i ni6a+i (nana:on nac+o+ AM
nnn !M. Haxn+e na inoniy AM (nx ni6oa ne(nan+enino
nac+oennix a(noc+annnn n (nana:one AM nnn na inoniy !M (nx
ni6oa ne(nan+enino nac+oennix a(noc+annnn n (nana:onax !M1
nnn !M2.
Bcncn&Jcaaue nepexnmva:ens AN/FN a peue npcrpmaa:ens
xacce:
Haxn+e na i+o+ neeinmna+eni, n+o6i oc+anonn+i nocnon:ne(enne
iacce+i n neeinmnn+icx n enx a(nonnexnnia.
55
seqeue
Hac:pcxa
Heeinmna+eni nac+onin a6o+ae+ n
enxe a(nonnexnnia.
Bcncn&Jcaaue nepexnmva:ens uac:pcx a peue paqcnpeuuxa
Haxn+e na inoniy , n+o6i neeinmnn+icx na
6nnanmym 6onee nn:iym nac+o+y n +eiymex
(nana:one nac+o+ (ne:anncnxo o+ +oio, nncy+c+nye+ nn
na i+on nac+o+e a(noc+annnx c xoomnx ianec+nox
nemannx). nx ycioennoio neexemennx no (nana:ony nac+o+
y(ennan+e inoniy naa+on.
Haxn+e na inoniy , n+o6i neeinmnn+icx na 6nnanmym 6onee
nicoiym nac+o+y n +eiymex (nana:one nac+o+ (ne:anncnxo o+ +oio,
nncy+c+nye+ nn na i+on nac+o+e a(noc+annnx c xoomnx ianec+nox
nemannx). nx ycioennoio neexemennx no (nana:ony nac+o+
y(ennan+e inoniy naa+on.
4yuxs nccxa
Heeinmna+eni noncia a6o+ae+ n enxe a(nonnexnnia.
Bcncn&Jcaaue yux nccxa a peue
paqcnpeuuxa
Haxn+e na inoniy (nx noncia 6nnanmen
a(noc+annnn c xoomnx ianec+nox nnexa n xenimen
nac+o+on nemannx n +eiymex (nana:one nac+o+.
Haxn+e na inoniy (nx noncia 6nnanmen a(noc+annnn c
xoomnx ianec+nox nnexa n 6onimen nac+o+on nemannx n +eiymex
(nana:one nac+o+.
4yukua ckauposaua
4yninnx ciannonannx a6o+ae+ n enxe a(nonnexnnia.
Bcncn&Jcaaue yux cxaupcaaus a peue paqcnpeuuxa
Haxn+e na inoniy SCA (nx ia+ionexennoio nocnymnnannx ncex
a(noc+annnn c xoomnx ianec+nox nnexa n +eiymex (nana:one nac+o+.
nx oc+anonin ciannonannx naxn+e na inoniy SCA eme a:.
Ppeqaap:en&uas uac:pcxa paqcc:au
B a(nonnexnnie ne(ycxo+eni mec+i inonoi ne(nan+eninon
nac+onin a(noc+annnn. J+n inonin xono ncnoni:ona+i (nx ni6oa o+
o(non (o mec+n ne(nan+enino nac+oennix a(noc+annnn (nana:ona
AM n (nena(na+n a(noc+annnn (nana:ona !M (mec+i n (nana:one !M1
n mec+i n (nana:one !M2).
56
seqeue
Ppceqypa npeqaap:en&uc uac:pcx paqcc:au
1. Bi6en+e (nana:on nac+o+ nn noxomn neeinmna+enx AM/!M.
2. Bi6en+e a(noc+annnm. Ja (ononnn+eninon nnqoxannen o ni6oe
a(noc+annnn o6a+n+eci i a:(eny Hac+onia nnn 4yninnx noncia.
3. Haxn+e n y(ennan+e inoniy ne(nan+eninon nac+onin, noia ne
no:o6nonn+cx nee(ana :nyia. J+o noia:inae+, n+o nac+o+a
a(noc+annnn :anecena n xneniy naxx+n ni6annon naxn inonin.
Perynpcaxa uJxx vac:c:
Heeinmna+eni eiynnonin
nn:inx nac+o+ (ae+ nax
no:xonoc+i ynennnn+i nnn
yxenimn+i yoneni nn:inx
nac+o+ n ay(nocnc+exe.
Perynpcaxa amccxx vac:c:
Heeinmna+eni eiynnonin
nicoinx nac+o+ (ae+ nax
no:xonoc+i ynennnn+i nnn
yxenimn+i yoneni nicoinx
nac+o+ n ay(nocnc+exe.
57
seqeue
Perynpcaxa anauca Jayxa
cneaa/cnpaaa
Pacne(enenne :nyia xe(y nenixn
n nanixn (nnaxniaxn xono
o+eiynnona+i.
Perynpcaxa anauca Jayxa
cnepeq/cJaq
Pacne(enenne :nyia xe(y
nee(nnxn n :a(nnxn (nnaxniaxn
xono o+eiynnona+i.
mcp peua npcrpmaa:ens
xacce:
nx neeinmnennx n: enxa
a(nonnexnnia n enx
noniina+enx iacce+ naxn+e na
inoniy TAPL AMS.
58
seqeue
Aa:cua:vecx ayqcnccx
4yninnx an+oxa+nnecioio ay(nononcia
no:nonxe+ nax 6ic+o neen+n i nanany
nocnon:no(nxon (ooin nnn i nanany
cne(ymmen (ooin na iacce+e.
nx ai+nnn:annn i+on qyninnn naxn+e n
6ic+o o+nyc+n+e inoniy TAPL AMS. Ja+ex
naxn+e na inoniy RLW (nx neexo(a i
nanany +eiymen (ooin nnn na inoniy !! (nx neexo(a i cne(ymmen
(ooie. Honiina+eni iacce+ oc+anannnnae+cx n no:namae+cx n
enx nocnon:ne(ennx, ioi(a qyninnx AMS o6naynnae+ nyc+on
ynac+oi na nnenie.
nx iaan+nn nannninon a6o+i qyninnn AMS TPLBVLTC, n+o6i
(nnna nyc+ix ynac+ion xe(y (ooiaxn iacce+i coc+annxna ne xenee
ne+iex ceiyn(.
Cpa:uas nepeuc:xa
Knonia o6a+non neexo+in a6o+ae+ n
enxe noniina+enx iacce+.
nx o6a+non neexo+in n enxe
noniina+enx iacce+ naxn+e na inoniy RLW.
Ppsuas nepeuc:xa
Knonia nxxon neexo+in a6o+ae+ n enxe
noniina+enx iacce+.
nx nxxon neexo+in n enxe noniina+enx
iacce+ naxn+e na inoniy !!.
B enxe noniina+enx iacce+ nocne (oc+nennx ionna nnenin
nanannenne nocnon:ne(ennx an+oxa+nnecin n:xenxe+cx na
no+nnonononoe.
mcp uanpaaneus accnpcJaeqeus
xacce:m
nx nocnon:ne(ennx (yion c+ooni iacce+i
o(nonexenno naxn+e na inonin S!DL n 1
59
seqeue
Kucnxa Janeveus xacce:m
Haxn+e na i+y inoniy, n+o6i
neia+n+i nocnon:ne(enne n
n:nneni iacce+y.
4yuxs wyucncqaaneus DcIcyC
4yninnx myxono(annennx DolLy
a6o+ae+ +oniio n enxe
noniina+enx iacce+. 4yninnx
myxono(annennx DolLy yxenimae+
mnnenne n c+a+nnecine noxexn nn nocnon:ne(ennn iacce+.
nx ai+nnn:annn nnn o+inmnennx qyninnn myxono(annennx DolLy
naxn+e na inoniy .
Cnc+exa myxono(annennx DolLy non:no(n+cx no nnnen:nn DolLy
IaLoialoiies Iicensing Coioialion. DolLy n cnxnon (nonnoe D
xnnxm+cx :aeinc+nonannixn +oionixn xaiaxn DolLy IaLoialoiies
Iicensing Coioialion.
Hac:pcxa vacca
B enxe a(nonnexnnia naxn+e na
neeinmna+eni CIK (nx
neeinmnennx xe(y nocnymnnannex
a(noc+annnn n enxox nacon.
nx nac+onin nacon naxn+e n
y(ennan+e neeinmna+eni CIK n
naxn+e na neeinmna+eni SLLK:
ncnoni:yn+e inoniy (nx
yxenimennx ionnnec+na nacon,
ncnoni:yn+e inoniy (nx
ynennnennx ionnnec+na nacon.
6O
seqeue
nx nac+onin xnny+ naxn+e n
y(ennan+e neeinmna+eni CIK n
naxn+e na neeinmna+eni T\L:
ncnoni:yn+e inoniy (nx
yxenimennx ionnnec+na xnny+,
ncnoni:yn+e inoniy (nx
ynennnennx ionnnec+na xnny+.
Heeinmna+eni CIK no:nonxe+ ni6na+i a6o+y (ncnnex n enxe
nac+oei o6oy(onannx (noia: nac+oei a(noc+annnn, c+eeo:nyia n
+.n.) n n enxe nacon (noia: nexenn). B enxe nacon nnqoxannx o
nac+oniax o6oy(onannx o+o6aae+cx na (ncnnee n +enenne 1O ceiyn(
nocne ninmnennx a(nonnexnnia, a :a+ex cnona noxnnxe+cx +eiymee
nexx. Hn ia(ox n:xenennn enxa a6o+i o6oy(onannx (ni6oe
(yion a(noc+annnn n +.n.) nnqoxannx o nac+oniax cnona
o+o6aae+cx na (ncnnee n +enenne 1O ceiyn(, :a+ex onx+i
ai+nnn:nye+cx enx nacon. B enxe nac+oei o6oy(onannx nce
nexx o+o6aam+cx nac+onin o6oy(onannx.
Paqonpeuuk AH|FH cepeo | nporpssaens kounak-qckos
61
seqeue
mxnmva:en&/peryns:cp rpcuxcc:
nx +oio n+o6i ninmnn+i nnn
niinmnn+i ay(nocnc+exy, naxn+e na
niinmna+eni.
nx ynennnennx nnn yxenimennx
ioxioc+n ncnoni:yn+e eiynx+o
ioxioc+n.
Lcnn n xoxen+ niinmnennx :aniannx nac+oennax ioxioc+i
nenimae+ one(enennin yoneni, +o nn nocne(ymmex ninmnennn
:aniannx ioxioc+i cnona nac+annae+cx na noxnnaninin yoneni
nocnymnnannx.
mcp qanaJcua vac:c: [AN/FNJ
Heeinmna+eni ni6oa (nana:ona
nac+o+ (AM/!M) a6o+ae+ n enxe
a(nonnexnnia n noniina+enx
ioxnai+-(ncion.
Bcncn&Jcaaue nepexnmva:ens AN/FN a peue paqcnpeuuxa
J+o+ neeinmna+eni (ae+ nax no:xonoc+i ni6a+i (nana:on nac+o+ AM
nnn !M.Haxn+e na i+o+ neeinmna+eni (nx ni6oa ne(nan+enino
nac+oennix a(noc+annnn n (nana:onax AM, !M1 n !M2.
Bcncn&Jcaaue nepexnmva:ens AN/FN a peue npcrpmaa:ens
xcunax:-qcxca
Haxn+e na i+o+ neeinmna+eni, n+o6i oc+anonn+i nocnon:ne(enne
ioxnai+-(ncia n neeinmnn+icx n enx a(nonnexnnia.
62
seqeue
Hac:pcxa
Heeinmna+eni nac+onin a6o+ae+ n enxe a(nonnexnnia.
Bcncn&Jcaaue nepexnmva:ens uac:pcx a peue paqcnpeuuxa
Haxn+e na inoniy , n+o6i neeinmnn+icx na 6nnanmym 6onee
nn:iym nac+o+y n +eiymex (nana:one nac+o+ (ne:anncnxo o+ +oio,
nncy+c+nye+ nn na i+on nac+o+e a(noc+annnx c xoomnx ianec+nox
nemannx). nx ycioennoio neexemennx no (nana:ony nac+o+
y(ennan+e inoniy naa+on.
Haxn+e na inoniy , n+o6i neeinmnn+icx
na 6nnanmym 6onee nicoiym nac+o+y n
+eiymex (nana:one nac+o+ (ne:anncnxo o+
+oio, nncy+c+nye+ nn na i+on nac+o+e a(noc+annnx c xoomnx
ianec+nox nemannx). nx ycioennoio neexemennx no (nana:ony
nac+o+ y(ennan+e inoniy naa+on.
4yuxs nccxa
Heeinmna+eni noncia a6o+ae+ n enxax a(nonnexnnia n
noniina+enx ioxnai+-(ncion.
Bcncn&Jcaaue yux nccxa a peue paqcnpeuuxa
Haxn+e na inoniy (nx noncia 6nnanmen
a(noc+annnn c xoomnx ianec+nox nnexa n
xenimen nac+o+on nemannx n +eiymex
(nana:one nac+o+.
Haxn+e na inoniy (nx noncia 6nnanmen a(noc+annnn c
xoomnx ianec+nox nnexa n 6onimen nac+o+on nemannx n +eiymex
(nana:one nac+o+.
Bcncn&Jcaaue yux nccxa a peue
npcrpmaa:ens xcunax:-qcxca
Haxn+e na inoniy (nx nocnymnnannx
cne(ymmen (ooin.
Haxn+e na inoniy (nx nocnymnnannx
ne(i(ymen (ooin.
4yuxs cxaupcaaus
4yninnx ciannonannx a6o+ae+ n enxax
a(nonnexnnia n noniina+enx ioxnai+-(ncion.
Bcncn&Jcaaue yux cxaupcaaus a peue paqcnpeuuxa
Haxn+e na neeinmna+eni SC (nx ia+ionexennoio nocnymnnannx
ncex a(noc+annnn c xoomnx ianec+nox nnexa n +eiymex (nana:one nac-
+o+. nx oc+anonin ciannonannx naxn+e na neeinmna+eni SC eme a:.
63
seqeue
Bcncn&Jcaaue yux cxaupcaaus a peue npcrpmaa:ens
xcunax:-qcxca
Haxn+e na neeinmna+eni SC (nx ia+ionexennoio nocnymnnannx
ncex (ooei, :anncannix na ioxnai+-(ncie. (Ciannonanne ioxnai+-
(ncia ninonnxe+cx n nxxox nanannennn. Hocne +oio iai (oc+niny+
ionen (ncia, noncxo(n+ no:na+ na nenym (ooiy.) nx +oio n+o6i
oc+anonn+icx na ionie+non (ooie, naxn+e na neeinmna+eni eme a:.
Perynpcaxa uJxx vac:c:
Heeinmna+eni eiynnonin
nn:inx nac+o+ (ae+ nax
no:xonoc+i ynennnn+i nnn
yxenimn+i yoneni nn:inx nac+o+
n ay(nocnc+exe.
Perynpcaxa amccxx vac:c:
Heeinmna+eni eiynnonin
nicoinx nac+o+ (ae+ nax
no:xonoc+i ynennnn+i nnn
yxenimn+i yoneni nicoinx
nac+o+ n ay(nocnc+exe.
Perynpcaxa anauca Jayxa
cneaa/cnpaaa
Pacne(enenne :nyia xe(y
nenixn n nanixn (nnaxniaxn
xono o+eiynnona+i.
64
seqeue
Perynpcaxa anauca Jayxa
cnepeq/cJaq
Pacne(enenne :nyia xe(y
nee(nnxn n :a(nnxn (nnaxniaxn
xono o+eiynnona+i.
mcp peua npcrpmaa:ens xcunax:-
qcxca
nx nanana nocnon:ne(ennx ioxnai+-
(ncia (ecnn ioxnai+-(nci(n) :aiyeni)
naxn+e na neeinmna+eni CD.
Bocnon:ne(enne nannnae+cx c nenon
(ooin ioxnai+-(ncia. Ja+ex
nocnon:ne(enne ioxnai+-(ncia
nannnae+cx c +oio xec+a, i(e ono 6ino
oc+anonneno n nocne(nnn a:.
He nc1anua1e n upourpmna1eu kouuak1-uckon umme pekuauume
kouuak1-ucku, uuemmue ueomuuym qopuy uuu pasuep, uuu ucku c
uesakpeuueuumuu apumkauu, uockouky :1o uoae1 upunec1u k
sac1penauum.
Cpa:uas npcxpy:xa
Heeinmna+eni o6a+non noiy+in a6o+ae+ n
enxe noniina+enx ioxnai+-(ncion.
nx o6a+non noiy+in n enxe noniina+enx
ioxnai+-(ncion naxn+e na neeinmna+eni CD
(inoniy ne(nan+eninon nac+onin 1).
nx o+xeni enxa o6a+non noiy+in naxn+e na neeinmna+eni eme a:.
Ppsuas npcxpy:xa
Heeinmna+eni nxxon noiy+in a6o+ae+ n
enxe noniina+enx ioxnai+-(ncion.
nx nxxon noiy+in n enxe xnoio(ncionoio
noniina+enx ioxnai+-(ncion naxn+e na neeinmna+eni CD
(inoniy ne(nan+eninon nac+onin 2).
nx o+xeni enxa nxxon noiy+in naxn+e na neeinmna+eni eme a:.
65
seqeue
Kucnxa Janeveus xcunax:-qcxa
Haxn+e na i+y inoniy, n+o6i oc+anonn+i
nocnon:ne(enne n n:nneni ioxnai+-(nci.
Perynpcaxa ca:s
4yninnx eiynnonin ca+nx conxemae+
+nxne n ioxine qaixen+i :anncn na
ioxnai+-(ncie, n+o o6ecnennnae+ 6onee
annoxenym ioxioc+i :nynannx nn nocnymnnannn.
nx ai+nnn:annn nnn o+xeni eiynnonin ca+nx naxn+e na inoniy COMP.
4yuxs npcJacn&ucrc accnpcJaeqeus
4yninnx non:noninoio nocnon:ne(ennx
a6o+ae+ +oniio n enxe noniina+enx
ioxnai+-(ncion n no:nonxe+ nocnymnna+i nce
(ooin, :anncannie na +eiymex (ncie, n non:noninon nocne(ona+eninoc+n.
nx ai+nnn:annn i+on qyninnn naxn+e na neeinmna+eni SH\!!IL.
Bocnon:ne(enne (ooei n non:noninox nox(ie no(onae+cx (o
non+onoio naa+nx na neeinmna+eni SH\!!IL.
Hac:pcxa vacca
B enxe a(nonnexnnia naxn+e na
neeinmna+eni CIK (nx neeinmnennx
xe(y nocnymnnannex a(noc+annnn n
enxox nacon.
nx nac+onin nacon naxn+e n y(ennan+e
neeinmna+eni CIK.
Haxn+e na neeinmna+eni SLLK:
ncnoni:yn+e inoniy (nx yxenimennx
ionnnec+na nacon,
ncnoni:yn+e inoniy (nx ynennnennx
ionnnec+na nacon.
66
seqeue
nx nac+onin xnny+ naxn+e n
y(ennan+e neeinmna+eni CIK.
Haxn+e na neeinmna+eni
T\L:
ncnoni:yn+e inoniy (nx
yxenimennx ionnnec+na xnny+,
ncnoni:yn+e inoniy (nx
ynennnennx ionnnec+na xnny+.
Paqonpeuuk AH|FH cepeo|nporpssaens
kacce|nporpssaens kounak-qckos Prem|um
67
seqeue
mxnmva:en&/peryns:cp rpcuxcc:
nx +oio n+o6i ninmnn+i nnn niinmnn+i
ay(nocnc+exy, naxn+e na niinmna+eni.
nx ninmnennx ay(nocnc+exi +aie xono
naa+i na neeinmna+eni ni6oa (nana:ona
nac+o+ (AM/!M) nnn na neeinmna+eni enxa
noniina+enx iacce+/ioxnai+-(ncion. nx
niinmnennx ay(nocnc+exi ncnoni:yn+e
niinmna+eni/eiynx+o ioxioc+n.
nx ynennnennx nnn yxenimennx
ioxioc+n ncnoni:yn+e eiynx+o
ioxioc+n.
Lcnn n xoxen+ niinmnennx :aniannx nac+oennax ioxioc+i nenimae+
one(enennin yoneni, +o nn nocne(ymmex ninmnennn :aniannx iox-
ioc+i cnona nac+annae+cx na noxnnaninin yoneni nocnymnnannx.
mcp qanaJcua vac:c: [AN/FNJ
Heeinmna+eni ni6oa (nana:ona
nac+o+ (AM/!M) a6o+ae+ n enxax
a(nonnexnnia, noniina+enx iacce+
n noniina+enx ioxnai+-(ncion.
Bcncn&Jcaaue nepexnmva:ens AN/FN a peue paqcnpeuuxa
J+o+ neeinmna+eni (ae+ nax no:xonoc+i ni6a+i (nana:on nac+o+ AM
nnn !M.
Haxn+e na i+o+ neeinmna+eni (nx ni6oa ne(nan+enino
nac+oennix a(noc+annnn n (nana:onax AM, !M1 n !M2.
Bcncn&Jcaaue nepexnmva:ens AN/FN a peue npcrpmaa:ens
xacce:
Haxn+e na i+o+ neeinmna+eni, n+o6i oc+anonn+i nocnon:ne(enne
iacce+i n neeinmnn+icx n enx a(nonnexnnia.
Bcncn&Jcaaue nepexnmva:ens AN/FN a peue npcrpmaa:ens
xcunax:-qcxca
Haxn+e na i+o+ neeinmna+eni, n+o6i oc+anonn+i nocnon:ne(enne
ioxnai+-(ncia n neeinmnn+icx n enx a(nonnexnnia.
Hac:pcxa
Heeinmna+eni nac+onin a6o+ae+ n enxe a(nonnexnnia.
68
seqeue
Bcncn&Jcaaue yux uac:pcx a peue paqcnpeuuxa
Haxn+e na inoniy , n+o6i neeinmnn+icx na 6nnanmym 6onee
nn:iym nac+o+y n +eiymex (nana:one nac+o+ (ne:anncnxo o+ +oio,
nncy+c+nye+ nn na i+on nac+o+e a(noc+annnx c xoomnx ianec+nox
nemannx). nx ycioennoio neexemennx no
(nana:ony nac+o+ y(ennan+e inoniy naa+on.
Haxn+e na inoniy , n+o6i neeinmnn+icx na
6nnanmym 6onee nicoiym nac+o+y n +eiymex
(nana:one nac+o+ (ne:anncnxo o+ +oio, nncy+c+nye+
nn na i+on nac+o+e a(noc+annnx c xoomnx
ianec+nox nemannx). nx ycioennoio neexemennx no
(nana:ony nac+o+ y(ennan+e inoniy naa+on.
4yuxs nccxa
Heeinmna+eni noncia a6o+ae+ n enxax a(nonnexnnia,
noniina+enx iacce+ n noniina+enx ioxnai+-(ncion.
Bcncn&Jcaaue yux nccxa a peue paqcnpeuuxa
Haxn+e na inoniy (nx noncia 6nnanmen
a(noc+annnn c xoomnx ianec+nox nnexa n
xenimen nac+o+on nemannx n +eiymex (nana:one
nac+o+.
Haxn+e na inoniy (nx noncia 6nnanmen
a(noc+annnn c xoomnx ianec+nox nnexa n
6onimen nac+o+on nemannx n +eiymex (nana:one
nac+o+.
Bcncn&Jcaaue yux nccxa a peue npcrpmaa:ens xacce:
Haxn+e na inoniy (nx nocnymnnannx ne(i(ymen (ooin,
:anncannon na iacce+e.
Haxn+e na inoniy (nx nocnymnnannx cne(ymmen (ooin,
:anncannon na iacce+e.
Bcncn&Jcaaue yux nccxa a peue
npcrpmaa:ens xcunax:-qcxca
Haxn+e na inoniy (nx noncia ne(i(ymen
(ooin na +eiymex (ncie. Lcnn ni6annax
(ooia nocnon:no(n+cx n +enenne ne xenee +ex ceiyn(, n ni
nanxae+e na inoniy , i+a (ooia 6y(e+ nocnon:ne(ena c nanana.
Haxn+e na inoniy (nx noncia cne(ymmen (ooin na +eiymex
(ncie. Hocne oionnannx nocne(nen (ooin an+oxa+nnecin
nannnae+cx nocnon:ne(enne nenon (ooin, :anncannon na +eiymex
(ncie.
69
seqeue
4yuxs cxaupcaaus
4yninnx ciannonannx a6o+ae+ n enxax
a(nonnexnnia, noniina+enx iacce+ n
noniina+enx ioxnai+-(ncion.
Bcncn&Jcaaue yux cxaupcaaus a peue paqcnpeuuxa
Haxn+e na inoniy SCA (nx ia+ionexennoio nocnymnnannx ncex
a(noc+annnn c xoomnx ianec+nox nnexa n +eiymex (nana:one nac+o+.
nx oc+anonin ciannonannx naxn+e na inoniy SCA eme a:.
Bcncn&Jcaaue yux cxaupcaaus a peue npcrpmaa:ens xacce:
Haxn+e na inoniy SCA (nx ia+ionexennoio nocnymnnannx ncex
(ooei, :anncannix na iacce+e. (Ciannonanne iacce+i ninonnxe+cx n
nxxox nanannennn. Hocne +oio iai (oc+niny+ ionen nenon c+ooni
iacce+i, noncxo(n+ an+oxa+nnecinn neexo( na no+nnonononym
c+oony iacce+i.) nx +oio n+o6i oc+anonn+icx na ionie+non (ooie,
naxn+e na inoniy eme a:.
Bcncn&Jcaaue yux cxaupcaaus a peue npcrpmaa:ens
xcunax:-qcxca
Haxn+e na inoniy SCA (nx ia+ionexennoio nocnymnnannx ncex
(ooei, :anncannix na ioxnai+-(ncie. (Ciannonanne ioxnai+-(ncia
ninonnxe+cx n nxxox nanannennn. Hocne +oio iai (oc+niny+ ionen
(ncia, noncxo(n+ no:na+ na nenym (ooiy.) nx +oio n+o6i
oc+anonn+icx na ionie+non (ooie, naxn+e na inoniy eme a:.
Ppeqaap:en&uas uac:pcxa paqcc:au
B a(nonnexnnie ne(ycxo+eni mec+i inonoi ne(nan+eninon
nac+onin a(noc+annnn. J+n inonin xono ncnoni:ona+i (nx ni6oa o+
o(non (o mec+n ne(nan+enino nac+oennix a(noc+annnn (nana:ona
AM n (nena(na+n a(noc+annnn (nana:ona !M (mec+i n (nana:one !M1
n mec+i n (nana:one !M2).
Ppceqypa npeqaap:en&uc uac:pcx paqcc:au
1. Bi6en+e (nana:on nac+o+ nn noxomn
neeinmna+enx AM/!M.
2. Bi6en+e a(noc+annnm. Ja (ononnn+eninon
nnqoxannen o ni6oe a(noc+annnn o6a+n+eci i a:(eny Hac+onia
nnn 4yninnx noncia.
3. Haxn+e n y(ennan+e inoniy ne(nan+eninon nac+onin, noia ne
no:o6nonn+cx nee(ana :nyia. J+o noia:inae+, n+o nac+o+a a(noc+annnn
:anecena n xneniy naxx+n ni6annon naxn inonin.
7O
seqeue
Aa:cua:vecxas uac:pcxa
4yninnx an+oxa+nnecion nac+onin no:nonxe+ nax nac+anna+i xec+nie
a(noc+annnn c xomnix cninanox, ne +exx nn i+ox nenonananinym
nac+oniy nac+o+, ninonnennym nynnym. J+a qyninnx none:na no nexx
(nn+eninix noe:(oi, ioi(a ni noe:ae+e nee: a:nie ioo(a, n
io+oix a6o+am+ a:nnnnie a(noc+annnn.
3anycx npceqypm aa:cua:vecxc uac:pcx
1. Bi6en+e nac+o+y, ncnoni:yx neeinmna+eni AM/!M.
2. Haxn+e na neeinmna+eni A\TO.
3. Hocne nac+onin mec+n a(noc+annnn c
caxix cnninix cninanox a(nonnexnni
neeinmnae+cx na a(noc+annnm, nac+o+a
io+oon :anecena n xneniy naxx+n inonin
ne(nan+eninon nac+onin c noxeox 1.
Lcnn n +eiymex (nana:one nac+o+ nxee+cx
xenee mec+n a(noc+annnn c cnninix
cninanox, n xnenin naxx+n ncex oc+aninix inonoi ne(nan+eninon
nac+onin 6y(e+ :anecena nac+o+a nocne(nen n: (oc+ynnix
a(noc+annnn c cnninix cninanox.
Hac+o+i i+nx a(noc+annnn nexenno ((o o+xeni qyninnn) :anocx+cx n
xnenin naxx+n inonoi ne(nan+eninon nac+onin n ni6nam+cx +ai
e, iai n ncxo(nie nac+oennie naxn a(noc+annnn.
nx o+xeni an+oxa+nnecinx nac+oei n no:na+a i nac+oniax,
ninonnennix nynnym, eme a: naxn+e na neeinmna+eni A\TO.
Perynpcaxa uJxx vac:c:
Heeinmna+eni eiynnonin nn:inx nac+o+
(ae+ nax no:xonoc+i ynennnn+i nnn
yxenimn+i yoneni nn:inx nac+o+ n
ay(nocnc+exe.
Haxn+e na neeinmna+eni BASS, :a+ex:
naxn+e na inoniy (nx yxenimennx
yonnx nn:inx nac+o+,
naxn+e na inoniy (nx ynennnennx
yonnx nn:inx nac+o+.
71
seqeue
Perynpcaxa amccxx vac:c:
Heeinmna+eni eiynnonin nicoinx
nac+o+ (ae+ nax no:xonoc+i
ynennnn+i nnn yxenimn+i yoneni
nicoinx nac+o+ n ay(nocnc+exe.
Haxn+e na neeinmna+eni TRLB,
:a+ex:
naxn+e na inoniy (nx
yxenimennx yonnx nicoinx
nac+o+,
naxn+e na inoniy (nx
ynennnennx yonnx nicoinx
nac+o+.
Perynpcaxa anauca Jayxa
cneaa/cnpaaa
Pacne(enenne :nyia xe(y
nenixn n nanixn (nnaxniaxn
xono o+eiynnona+i.
Haxn+e na neeinmna+eni BAI,
:a+ex:
naxn+e na inoniy (nx
ycnnennx :nyia n nenix
(nnaxniax,
naxn+e na inoniy (nx
ycnnennx :nyia n nanix
(nnaxniax.
72
seqeue
Perynpcaxa anauca Jayxa cnepeq/
cJaq
Pacne(enenne :nyia xe(y
nee(nnxn n :a(nnxn (nnaxniaxn
xono o+eiynnona+i.
Haxn+e na neeinmna+eni !ADL,
:a+ex:
naxn+e na inoniy (nx ycnnennx :nyia
n nee(nnx (nnaxniax,
naxn+e na inoniy (nx ycnnennx :nyia
n :a(nnx (nnaxniax.
mcp npcrpmaa:ens xacce:/npcrpmaa:ens xcunax:-qcxca
nx +oio n+o6i nana+i nocnon:ne(enne
iacce+i (nn i+ox iacce+a (onna
6i+i nc+annena n iacce+nin o+cei)
n enxe a(nonnexnnia nnn
noniina+enx ioxnai+-(ncion, naxn+e na neeinmna+eni TAPL. Bi
+aie xoe+e naa+i na i+o+ neeinmna+eni no nexx ycioennon
nxxon nnn o6a+non neexo+in, n+o6i oc+anonn+i neexo+iy.
nx nanana nocnon:ne(ennx
ioxnai+-(ncia (ecnn ioxnai+-
(nci(n) :aiyeni) naxn+e na
neeinmna+eni CD.
Bocnon:ne(enne nannnae+cx c nenon (ooin ioxnai+-(ncia. Lcnn
no:na+ n i+o+ enx noncxo(n+ n: enxa a(nonnexnnia nnn
noniina+enx iacce+, nocnon:ne(enne ioxnai+-(ncia nannnae+cx c
+oio xec+a, i(e ono 6ino oc+anonneno n nocne(nnn a:.
Haxn+e na neeinmna+eni CD (nx neeinmnennx xe(y o6innix n
xnoio(ncionix noniina+enex ioxnai+-(ncion (nn nannnnn).
He nc1anua1e n upourpmna1eu kouuak1-uckon umme pekuauume
kouuak1-ucku, uuemmue ueomuuym qopuy uuu pasuep, uuu ucku c
uesakpeuueuumuu apumkauu, uockouky :1o uoae1 upunec1u k
sac1penauum.
73
seqeue
Cpa:uas nepeuc:xa/npcxpy:xa
4yninnx o6a+non neexo+in/noiy+in a6o-
+ae+ n enxe noniina+enx iacce+
n noniina+enx ioxnai+-(ncion.
B enxe noniina+enx iacce+ a6o+a a(nonn-
exnnia no(onae+cx, noia ne 6y(e+ oc+anonnena o6a+nax neexo+ia
(naa+nex na neeinmna+eni TAPL) nnn (oc+niny+o nanano nnenin.
B enxe noniina+enx ioxnai+-(ncion nn naa+nn na
neeinmna+eni RLW noncxo(n+ o6a+nax noiy+ia ioxnai+-(ncia
n ne(enax +eiymen (ooin.
Ppsuas nepeuc:xa/npcxpy:xa
4yninnx nxxon neexo+in/noiy+in
a6o+ae+ n enxe noniina+enx iacce+
n noniina+enx ioxnai+-(ncion.
B enxe noniina+enx iacce+ nocne (oc+nennx ionna nnenin
nanannenne nocnon:ne(ennx an+oxa+nnecin n:xenxe+cx na
no+nnonononoe.
B enxe noniina+enx ioxnai+-(ncion nn naa+nn na
neeinmna+eni noncxo(n+ nxxax noiy+ia ioxnai+-(ncia n
ne(enax +eiymen (ooin.
mcp uanpaaneus
accnpcJaeqeus xacce:m
nx nocnon:ne(ennx (yion c+ooni
iacce+i naxn+e na neeinmna+eni
S!DL 1
Kucnx Janeveus xacce:m/
xcunax:-qcxa
Haxn+e na inoniy L1, n+o6i
neia+n+i nocnon:ne(enne n n:nneni
iacce+y.
Haxn+e na inoniy L1, n+o6i
neia+n+i nocnon:ne(enne n n:nneni
ioxnai+-(nci.
74
seqeue
4yuxs wyucncqaaneus DcIcyC
4yninnx myxono(annennx DolLy
a6o+ae+ n enxe noniina+enx
iacce+. 4yninnx myxono(annennx
DolLy yxenimae+ mnnenne n
c+a+nnecine noxexn nn nocnon:ne(ennn iacce+.
nx ai+nnn:annn nnn o+inmnennx qyninnn myxono(annennx DolLy
naxn+e na inoniy .
Cnc+exa myxono(annennx DolLy non:no(n+cx no nnnen:nn DolLy
IaLoialoiies Iicensing Coioialion. DolLy n cnxnon (nonnoe D
xnnxm+cx :aeinc+nonannixn +oionixn xaiaxn DolLy IaLoialoiies
Iicensing Coioialion.
Perynpcaxa ca:s
4yninnx eiynnonin ca+nx
conxemae+ +nxne n ioxine qaixen+i
:anncn na ioxnai+-(ncie, n+o
o6ecnennnae+ 6onee annoxenym
ioxioc+i :nynannx nn
nocnymnnannn. nx ai+nnn:annn nnn
o+xeni eiynnonin ca+nx naxn+e na
inoniy COMP.
4yuxs npcJacn&ucrc
accnpcJaeqeus
4yninnx non:noninoio
nocnon:ne(ennx a6o+ae+ n enxe noniina+enx ioxnai+-(ncion n
no:nonxe+ nocnymnna+i nce (ooin n non:noninon
nocne(ona+eninoc+n.
nx ai+nnn:annn i+on qyninnn naxn+e na neeinmna+eni SH\!!IL.
Bocnon:ne(enne (ooei n non:noninox nox(ie no(onae+cx (o
non+onoio naa+nx na neeinmna+eni SH\!!IL.
75
seqeue
Hac:pcxa vacca
nx nac+onin nacon naxn+e n
y(ennan+e neeinmna+eni CIK n
naxn+e na neeinmna+eni SLLK:
ncnoni:yn+e inoniy (nx
yxenimennx ionnnec+na nacon,
ncnoni:yn+e inoniy (nx
ynennnennx ionnnec+na nacon.
nx nac+onin xnny+ naxn+e n
y(ennan+e neeinmna+eni CIK n
naxn+e na neeinmna+eni T\L:
ncnoni:yn+e inoniy (nx
yxenimennx ionnnec+na xnny+,
ncnoni:yn+e inoniy (nx
ynennnennx ionnnec+na xnny+.
Lcnn nam an+oxo6nni ocnamen
o+(eninix xo(ynex nacon noxnxo
nacon na nnqonox (ncnnee
a(nonnexnnia, neeinmna+eni
CIK ne ninonnxe+ onncannym
nime qyninnm.
76
seqeue
Heeinmna+eni CIK no:nonxe+
ni6na+i a6o+y (ncnnex n enxe
nac+oei o6oy(onannx (noia: nac+oei
a(noc+annnn, c+eeo:nyia n +.n.) n n
enxe nacon (noia: nexenn). B enxe
nacon nnqoxannx o nac+oniax
o6oy(onannx o+o6aae+cx na (ncnnee
n +enenne 1O ceiyn( nocne ninmnennx
a(nonnexnnia, a :a+ex cnona noxnnxe+cx +eiymee
nexx.Hn ia(ox n:xenennn enxa a6o+i o6oy(onannx
(ni6oe (yion a(noc+annnn n +.n.) nnqoxannx o nac+oniax cnona
o+o6aae+cx na (ncnnee n +enenne 1O ceiyn(, :a+ex onx+i
ai+nnn:nye+cx enx nacon. B enxe nac+oei o6oy(onannx nce
nexx o+o6aam+cx nac+onin o6oy(onannx.
Peu c:xnmveus Jayxa
Haxn+e na neeinmna+eni M\TL (nx
o+inmnennx :nyia. Hee(ana :nyia
no:o6nonnxe+cx nn non+onox naa+nn
na neeinmna+eni M\TL.
Paqonpeuuk AH|FH cepeo | uuoroqckoss
nporpssaens kounak-qckos Aud|oph||e
77
seqeue
Paqcnpeuux AN/FN c:epec / uucrcqcxcam npcrpmaa:en&
xcunax:-qcxca Premum
mxnmva:en&/peryns:cp rpcuxcc:
nx +oio n+o6i ninmnn+i nnn
niinmnn+i ay(nocnc+exy, naxn+e na
niinmna+eni.
nx ynennnennx nnn yxenimennx
ioxioc+n ncnoni:yn+e eiynx+o
ioxioc+n.
Lcnn n xoxen+ niinmnennx :aniannx nac+oennax ioxioc+i
nenimae+ one(enennin yoneni, +o nn nocne(ymmex ninmnennn
:aniannx ioxioc+i cnona nac+annae+cx na noxnnaninin yoneni
nocnymnnannx.
78
seqeue
mcp qanaJcua vac:c: [AN/FNJ
Heeinmna+eni ni6oa (nana:ona
nac+o+ (AM/!M) a6o+ae+ n enxax
a(nonnexnnia n noniina+enx
ioxnai+-(ncion.
Bcncn&Jcaaue nepexnmva:ens AN/FN a peue paqcnpeuuxa
J+o+ neeinmna+eni (ae+ nax no:xonoc+i ni6a+i (nana:on nac+o+ AM
nnn !M. Haxn+e na i+o+ neeinmna+eni (nx ni6oa ne(nan+enino
nac+oennix a(noc+annnn n (nana:onax AM, !M1 n !M2.
Bcncn&Jcaaue nepexnmva:ens AN/FN a peue npcrpmaa:ens
xcunax:-qcxca
Haxn+e na i+o+ neeinmna+eni, n+o6i oc+anonn+i nocnon:ne(enne
ioxnai+-(ncia n neeinmnn+icx n enx a(nonnexnnia.
Hac:pcxa
Heeinmna+eni nac+onin a6o+ae+ n enxax a(nonnexnnia n
noniina+enx ioxnai+-(ncion.
Bcncn&Jcaaue nepexnmva:ens uac:pcx a peue paqcnpeuuxa
Haxn+e na inoniy , n+o6i neeinmnn+icx na
6nnanmym 6onee nn:iym nac+o+y n +eiymex
(nana:one nac+o+ (ne:anncnxo o+ +oio, nncy+c+nye+
nn na i+on nac+o+e a(noc+annnx c xoomnx
ianec+nox nemannx). nx ycioennoio neexemennx
no (nana:ony nac+o+ y(ennan+e inoniy naa+on.
Haxn+e na inoniy , n+o6i neeinmnn+icx na
6nnanmym 6onee nicoiym nac+o+y n +eiymex
(nana:one nac+o+ (ne:anncnxo o+ +oio, nncy+c+nye+
nn na i+on nac+o+e a(noc+annnx c xoomnx
ianec+nox nemannx). nx ycioennoio neexemennx
no (nana:ony nac+o+ y(ennan+e inoniy naa+on.
Bcncn&Jcaaue nepexnmva:ens uac:pcx a
peue npcrpmaa:ens xcunax:-qcxca
Haxn+e na inoniy (nx ni6oa ne(i(ymeio
ioxnai+-(ncia. (Bocnon:ne(enne nannnae+cx c nenon (ooin
(ncia, ecnn ne ni6an enx non:noninoio nocnon:ne(ennx. Ja
(ononnn+eninon nnqoxannen o6a+n+eci i onncannm qyninnn
non:noninoio nocnon:ne(ennx). V(ennan+e inoniy naa+on (nx
ni6oa ne(mec+nymmnx (ncion.
Haxn+e na inoniy (nx ni6oa cne(ymmeio ioxnai+-(ncia.
V(ennan+e inoniy naa+on (nx ni6oa nocne(ymmnx (ncion.
79
seqeue
4yuxs nccxa
Heeinmna+eni noncia a6o+ae+ n enxax a(nonnexnnia n
noniina+enx ioxnai+-(ncion.
Bcncn&Jcaaue yux nccxa a peue paqcnpeuuxa
Haxn+e na inoniy (nx noncia 6nnanmen
a(noc+annnn c xoomnx ianec+nox nnexa n
xenimen nac+o+on nemannx n +eiymex (nana:one
nac+o+. Ha (ncnnee noxnn+cx coo6menne SLLK
DOW (Honci n o6a+nox nanannennn).
Haxn+e na inoniy (nx noncia 6nnanmen a(noc+annnn c
xoomnx ianec+nox nnexa n 6onimen nac+o+on nemannx n +eiymex
(nana:one nac+o+. Ha (ncnnee noxnn+cx coo6menne SLLK \P
(Honci n nxxox nanannennn).
Bcncn&Jcaaue yux nccxa a peue
npcrpmaa:ens xcunax:-qcxca
Haxn+e na inoniy (nx noncia ne(i(ymen
(ooin na +eiymex (ncie. Lcnn (oc+niny+o nanano (ncia,
noniina+eni ioxnai+-(ncion ninonnxe+ nonci nanana nocne(nen
(ooin na +eiymex (ncie n nannnae+ nocnon:ne(enne.
Haxn+e na inoniy (nx noncia cne(ymmen (ooin na +eiymex
(ncie. Hocne oionnannx nocne(nen (ooin an+oxa+nnecin nannna-
e+cx nocnon:ne(enne nenon (ooin, :anncannon na +eiymex (ncie.
4yuxs cxaupcaaus
4yninnx ciannonannx a6o+ae+ n enxax
a(nonnexnnia n noniina+enx ioxnai+-(ncion.
Bcncn&Jcaaue yux cxaupcaaus a peue paqcnpeuuxa
Haxn+e na inoniy SCA (nx ia+ionexennoio nocnymnnannx ncex
a(noc+annnn c xoomnx ianec+nox nnexa n +eiymex (nana:one nac+o+.
nx oc+anonin ciannonannx naxn+e na inoniy SCA eme a:.
Bcncn&Jcaaue yux cxaupcaaus a peue npcrpmaa:ens
xcunax:-qcxca
Haxn+e na inoniy SCA (nx ia+ionexennoio nocnymnnannx ncex
(ooei, :anncannix na ioxnai+-(ncie. (Ciannonanne ioxnai+-(ncia
ninonnxe+cx n nxxox nanannennn. Hocne +oio iai (oc+niny+ ionen
(ncia, noncxo(n+ no:na+ na nenym (ooiy). nx +oio n+o6i
oc+anonn+icx na ionie+non (ooie, naxn+e na inoniy eme a:.
8O
seqeue
Ppeqaap:en&uas uac:pcxa paqcc:au
B a(nonnexnnie ne(ycxo+eni mec+i inonoi ne(nan+eninon
nac+onin a(noc+annnn. J+n inonin xono ncnoni:ona+i (nx ni6oa o+
o(non (o mec+n ne(nan+enino nac+oennix a(noc+annnn (nana:ona
AM n (nena(na+n a(noc+annnn (nana:ona !M (mec+i n (nana:one !M1
n mec+i n (nana:one !M2).
Ppceqypa npeqaap:en&uc uac:pcx paqcc:au
1. Bi6en+e (nana:on nac+o+ nn noxomn neeinmna+enx AM/!M.
Haxn+e na neeinmna+eni AM/!M (nx neeinmnennx xe(y
(nana:onaxn AM, !M1 n !M2.
2. Haxn+e na neeinmna+eni SLLK (nx noncia 6nnanmen
a(noc+annnn c xoomnx ianec+nox nnexa n 6onimen nnn xenimen
nac+o+on nemannx n +eiymex (nana:one nac+o+. Haxn+e na
neeinmna+eni T\L (nx nnannon nac+onin n nxxox nnn n o6a+nox
nanannennn n +eiymex (nana:one nac+o+.
3. Bi6en+e a(noc+annnm. Ja (ononnn+eninon nnqoxannen o ni6oe
a(noc+annnn o6a+n+eci i a:(eny 4yninnx noncia.
4. Haxn+e n y(ennan+e o(ny n: inonoi ne(nan+eninon nac+onin.
Ha ioo+ioe nexx o+inmnn+cx nee(ana :nyia. Bo:o6nonnenne nee(ann
:nyia noia:inae+, n+o nac+o+a a(noc+annnn :anecena n xneniy naxx+n
ni6annon naxn inonin. Ha (ncnnee noxnn+cx coo6menne SAVLD
(Coxaneno).
Aa:cua:vecxas uac:pcxa
4yninnx an+oxa+nnecion nac+onin no:nonxe+ nax nac+anna+i xec+nie
a(noc+annnn c nan6onee xomnix cninanox, ne +exx nn i+ox
nenonananinym nac+oniy nac+o+, ninonnennym nynnym. J+a qyninnx
none:na no nexx (nn+eninix noe:(oi, ioi(a ni noe:ae+e nee: a:nie
ioo(a, n io+oix a6o+am+ a:nnnnie a(noc+annnn.
3anycx npceqypm aa:cua:vecxc uac:pcx
1. Haxn+e n n +enenne ioo+ioio nexenn y(ennan+e neeinmna+eni
AM/!M.
81
seqeue
2. B nonecce ciannonannx (nana:ona nac+o+ na
(ncnnee 6y(e+ xnia+i coo6menne A\TOSLT
(An+oxa+nneciax nac+onia).
3. Hocne nac+onin mec+n a(noc+annnn c caxix
xomnix cninanox a(nonnexnni neeinmnae+cx na a(noc+annnm,
nac+o+a io+oon :anecena n xneniy naxx+n inonin ne(nan+eninon
nac+onin c noxeox 1.
Lcnn n +eiymex (nana:one nac+o+ nxee+cx xenee mec+n a(noc+annnn c
cnninix cninanox, n xnenin naxx+n ncex oc+aninix inonoi
ne(nan+eninon nac+onin 6y(e+ :anecena nac+o+a nocne(nen n:
(oc+ynnix a(noc+annnn c cnninix cninanox.
nx o+xeni an+oxa+nnecinx nac+oei n no:na+a i nac+oniax,
ninonnennix nynnym, eme a: naxn+e na neeinmna+eni AM/!M.
mcp peua npcrpmaa:ens xcunax:-qcxca
Penx noniina+enx ioxnai+-(ncion xono ni6a+i,
naan na neeinmna+eni CD n na neeinmna+eni IOAD.
Jaiy:n+e ioxnai+-(nci n ay(nocnc+exy.
Bocnon:ne(enne nannnae+cx c nenon (ooin ioxnai+-(ncia. Ja+ex
nocnon:ne(enne ioxnai+-(ncia nannnae+cx c +oio xec+a, i(e ono 6ino
oc+anonneno n nocne(nnn a:.
Lcnn ni xo+n+e ni6a+i (yion ioxnai+-(nci, naxn+e na inoniy
ne(nan+eninon nac+onin (1-6), noxe io+oon coo+ne+c+nye+ noxey
:aiyennoio (ncia, nnn naxn+e na neeinmna+eni T\L (nx (oc+yna
i (yinx :aiyennix (nciax.
Lcnn nn naa+nn na neeinmna+eni CD n ay(nocnc+exe ne+
:aiyennix (ncion, na (ncnnee noxnnxe+cx coo6menne O CD
(Koxnai+-(nci o+cy+c+nye+).
Coo6menne O CD +aie noxnnxe+cx na (ncnnee, ecnn naa+
neeinmna+eni CD n inonia ne(nan+eninon nac+onin, n n
coo+ne+c+nymmnn no+oi ne :aiyen ioxnai+-(nci. Honiina+eni
6y(e+ nocnon:no(n+i 6nnanmnn (oc+ynnin ioxnai+-(nci.
He nc1anua1e n upourpmna1eu kouuak1-uckon umme pekuauume
kouuak1-ucku, uuemmue ueomuuym qopuy uuu pasuep, uuu ucku c
uesakpeuueuumuu apumkauu, uockouky :1o uoae1 upunec1u k
sac1penauum.
Cncaue qcnnes
Ha nnqonox (ncnnee noc+oxnno o+o6aeni mec+i iyion. J+n iyin
o6o:nanam+ mec+i o+(enennn (nx ioxnai+-(ncion, ne(ycxo+ennix n
ay(nocnc+exe. Hn :aiy:ie (ncia n ionie+noe o+(enenne (1-6)
:aioae+cx noxe nny+n coo+ne+c+nymmeio iyia. Lcnn iyi nyc+on, i+o
noia:inae+, n+o n o+(enennn ne+ ioxnai+-(ncia.
82
seqeue
3arpyJxa
4yninnx :aiy:in no:nonxe+ nax :aiya+i ioxnai+-(ncin no
nc+oennin noniina+eni.
Muorouckonm upourpmna1eu, paccuu1auum ua mec1 kouuak1-
uckon, ocuameu m1opko. Kouuak1-ucku cueye1 nc1anua1 n uo1ok
1ouko uocue an1oua1uueckoro o1kpmnauua m1opku. He um1a1ec
upukuamna1 ycuuue, u1om o1kpm1 m1opky. ua sarpysku kouuak1-
uckon cueye1 ucuousona1 1ouko kuouky LOAD.
Haxn+e na inoniy IOAD. (Bi xoe+e ni6a+i o+(enenne, n io+ooe
6y(e+ :aiyen ioxnai+-(nci, naan na coo+ne+c+nymmym inoniy
ne(nan+eninon nac+onin. Lcnn ni ne ni6ann o+(enenne, cnc+exa
ni6ee+ 6nnanmee (oc+ynnoe o+(enenne.) o(n+eci o+iinannx
m+oin noniina+enx. Jaiy:n+e ioxnai+-(nci n noniina+eni. Ha
(ncnnee noxnn+cx na(nnci IOAD!G CD# (Jaiy:ia ioxnai+-(ncia
N). Hocne :aiy:in ioxnai+-(ncia m+oia :aiinae+cx n nannnae+cx
nocnon:ne(enne ioxnai+-(ncia. Hannxe, (nx :aiy:in ioxnai+-(ncia
n o+(enenne 2 naxn+e na inoniy IOAD, :a+ex naxn+e na inoniy
ne(nan+eninon nac+onin 2.
Aa:cua:vecxas JarpyJxa
J+a qyninnx no:nonxe+ nax an+oxa+nnecin :aiy:n+i no
nc+oennin xnoio(ncionin noniina+eni (o 6 ioxnai+-(ncion.
Haxn+e n y(ennan+e neeinmna+eni IOAD, noia na (ncnnee ne
noxnn+cx coo6menne A\TOIOAD # (An+oxa+nneciax :aiy:ia N).
O+ioe+cx m+oia noniina+enx. Hoonee(no :aiy:n+e ioxnai+-
(ncin. Hn :aiy:ie ioxnai+-(ncia n o+cei na (ncnnee ay(nocnc+exi
noxnnxe+cx coo6menne CD# (Koxnai+-(nci N). Ka(in a:, ioi(a
o+iinae+cx m+oia noniina+enx, na (ncnnee noxnnxe+cx coo6menne
!SLRT CD# (Bc+ani+e ioxnai+-(nci N). Hocne :aiy:in ia(oio
onee(noio ioxnai+-(ncia m+oia :aiinae+cx, n noniina+eni
neexo(n+ i cne(ymmexy o+(enennm. J+o+ nonecc non+oxe+cx, noia ne
6y(y+ :anonneni nce mec+i o+(enennn. Honiina+eni nocnon:no(n+
nocne(nnn :aiyennin ioxnai+-(nci. Hnqoxannx na (ncnnee
o6nonnxe+cx. Lcnn nn ai+nnn:annn an+oxa+nnecion :aiy:in neio+oie
o+(enennx ye :anonneni, :anonnxm+cx nce nyc+ie o+(enennx.
83
seqeue
BJaneveue xcunax:-qcxa
Haxn+e na inoniy L1, n+o6i neia+n+i
nocnon:ne(enne n n:nneni ioxnai+-(nci. Bi xoe+e
ni6a+i ionie+nin ioxnai+-(nci, naan na inoniy
L1 n na coo+ne+c+nymmym inoniy ne(nan+eninon nac+onin (1-6).
Hannxe, (nx n:nnenennx ioxnai+-(ncia 2 naxn+e na inoniy L1, a
:a+ex naxn+e na inoniy ne(nan+eninon nac+onin 2.
Lcnn ni ne ni6ann ionie+nin ioxnai+-(nci, 6y(e+ n:nnenen +eiymnn
ioxnai+-(nci. Lcnn ioxnai+-(nci niiyen, no ne niny+ n: no+ia
noniina+enx, noniina+eni an+oxa+nnecin :aiy:n+ ioxnai+-(nci
o6a+no. J+on qyninnen xono noni:ona+icx iai nn ninmnennox, +ai n
nn niinmnennox :aniannn.
Aa:cua:vecxce Janeveue
Haxn+e n n +enenne ioo+ioio nexenn y(ennan+e
inoniy L1, n+o6i ai+nnn:nona+i qyninnm
an+oxa+nnecioio n:nnenennx. Bce ioxnai+-(ncin,
:aiyennie n noniina+eni, 6y(y+ nocne(ona+enino n:nneneni.
Lcnn ioxnai+-(nci niiyen, no ne niny+ n: no+ia noniina+enx,
noniina+eni an+oxa+nnecin :aiy:n+ ioxnai+-(nci o6a+no. J+on
qyninnen xono noni:ona+icx iai nn ninmnennox, +ai n nn
niinmnennox :aniannn.
Cpa:uas npcxpy:xa
Heeinmna+eni o6a+non noiy+in a6o+ae+ n
enxe noniina+enx ioxnai+-(ncion.
Haxn+e n y(ennan+e neeinmna+eni RLW, noia ne
6y(e+ (oc+niny+a enaexax (ooia. Lcnn (oc+niny+o nanano (ncia,
6y(e+ nana+o nocnon:ne(enne nenon (ooin. nx o+xeni enxa
o6a+non noiy+in o+nyc+n+e neeinmna+eni. B enxe o6a+non
noiy+in cnc+exa an+oxa+nnecin yxenimae+ yoneni ioxioc+n
a6o+ammeio ay(noo6oy(onannx.
84
seqeue
Ppsuas npcxpy:xa
Heeinmna+eni nxxon noiy+in a6o+ae+ n
enxe noniina+enx ioxnai+-(ncion.
Haxn+e n y(ennan+e neeinmna+eni !!, noia ne 6y(e+ (oc+niny+a
enaexax (ooia. Lcnn (oc+niny+ ionen (ncia, 6y(e+ nana+o
nocnon:ne(enne nenon (ooin. nx o+xeni enxa nxxon noiy+in
o+nyc+n+e neeinmna+eni. B enxe nxxon noiy+in cnc+exa
an+oxa+nnecin yxenimae+ yoneni ioxioc+n a6o+ammeio
ay(noo6oy(onannx.
4yuxs npcJacn&ucrc accnpcJaeqeus
Haxn+e n y(ennan+e neeinmna+eni SH\!,
noia na (ncnnee ne noxnn+cx o6o:nanenne
enaexoio enxa non:noninoio nocnon:ne(ennx. Ay(nocnc+exa
ai+nnn:nye+ enaexin enx non:noninoio nocnon:ne(ennx.
He(ycxo+eni (na a:nnnnix enxa non:noninoio nocnon:ne(ennx:
SH\!!IL D!SC n SH\!!IL TRK.
B enxe SH\!!IL D!SC noncxo(n+ non:noninoe nocnon:ne(enne
(ooei, :anncannix na ncex ioxnai+-(nciax, io+oie :aiyeni n cnc+exy.
B enxe SH\!!IL TRK noncxo(n+ non:noninoe nocnon:ne(enne
ncex (ooei, :anncannix na +eiymex ioxnai+-(ncie.
Perynpcaxa ca:s [np uanvJ
4yninnx eiynnonin ca+nx (enc+nye+ n
enxe noniina+enx ioxnai+-(ncion n
conxemae+ +nxne n ioxine qaixen+i :anncn
na ioxnai+-(ncie, n+o o6ecnennnae+ 6onee
annoxenym ioxioc+i :nynannx nn nocnymnnannn.
B ay(no6noie Audiolile naxn+e n y(ennan+e neeinmna+eni
ML\, noia na (ncnnee ne 6y(e+ noia:an c+a+yc eiynnonin ca+nx.
Haxn+e na neeinmna+eni SLI, n+o6i ai+nnn:nona+i eiynnoniy
ca+nx, ecnn na (ncnnee noxnnxe+cx coo6menne COMP O!!
(Peiynnonia ca+nx o+inmnena). Haxn+e
na neeinmna+eni SLI eme a:, n+o6i
o+inmnn+i eiynnoniy ca+nx, ecnn na (ncnnee
noxnnxe+cx coo6menne COMP O (Peiynnonia ca+nx
ai+nnn:nonana).
B ay(no6noie Piemium naxn+e n y(ennan+e neeinmna+eni COMP,
noia na (ncnnee ne noxnn+cx coo6menne COMP O.
85
seqeue
Perynpcaxa uJxx vac:c:
Heeinmna+eni eiynnonin nn:inx nac+o+ (ae+
nax no:xonoc+i ynennnn+i nnn yxenimn+i
yoneni nn:inx nac+o+ n ay(nocnc+exe.
Haxn+e na neeinmna+eni BASS. Hcnoni:yn+e
neeinmna+eni SLI, n+o6i ynennnn+i nnn
yxenimn+i yoneni nn:inx nac+o+ n ay(nocnc+exe.
Perynpcaxa amccxx vac:c:
Heeinmna+eni eiynnonin nicoinx nac+o+ (ae+
nax no:xonoc+i ynennnn+i nnn yxenimn+i
yoneni nicoinx nac+o+ n ay(nocnc+exe.
Haxn+e na neeinmna+eni TRLB. Hcnoni:yn+e
neeinmna+eni SLI, n+o6i ynennnn+i nnn
yxenimn+i yoneni nicoinx nac+o+ n
ay(nocnc+exe.
Perynpcaxa anauca Jayxa cneaa/cnpaaa
Pacne(enenne :nyia xe(y nenixn n nanixn
(nnaxniaxn xono o+eiynnona+i.
Haxn+e na neeinmna+eni BAI. Hcnoni:yn+e
neeinmna+eni SLI (nx eiynnonin
acne(enennx :nyia xe(y (nnaxniaxn.
Perynpcaxa anauca Jayxa cnepeq/cJaq
Pacne(enenne :nyia xe(y nee(nnxn n :a(nnxn
(nnaxniaxn xono o+eiynnona+i.
Haxn+e na neeinmna+eni !ADL. Hcnoni:yn+e
neeinmna+eni SLI (nx eiynnonin
acne(enennx :nyia xe(y nee(nnxn n :a(nnxn
(nnaxniaxn.
86
seqeue
Peu ueum
Heeinmna+eni ML\ o6ecnennnae+ (oc+yn i
a:nnnnix qyninnxx ay(nocnc+exi. B :anncnxoc+n o+
+oio, iaion enx nnn qyninnx ai+nnn:nonani, (oc+ynni +n
a:nnnnix xenm.
B enxe !M (oc+ynni (na xenm. Ecuu cuc1eua RDS o1kumueua,
(oc+ynni cne(ymmne qyninnn:
SLILCT HO\RS (Hac+on+i naci) - O6a+n+eci i a:(eny
Hac+onia nacon.
SLILCT M!\TLS (Hac+on+i xnny+i) - O6a+n+eci i a:(eny
Hac+onia nacon.
RDS O!! (O+inmnn+i cnc+exy RDS) - O6a+n+eci i onncannm
cnc+exi a(nonnqoxannn.
Ecuu cuc1eua RDS ak1unusuponaua, (oc+ynni cne(ymmne qyninnn:
TRA!!!C O/O!! (Ai+nnn:nona+i/o+inmnn+i (oonym
nnqoxannm) - O6a+n+eci i a:(eny oonax nnqoxannx.
!!D lye (Han+n noiaxxy ni6annoio +nna) - O6a+n+eci i
a:(eny Tnni noiaxx.
SHOW (AML, TYPL, OL) (Hoia:a+i (na:nanne, +nn,
nnneio)) - O6a+n+eci i onncannm cnc+exi a(nonnqoxannn.
RDS O (Ai+nnn:nona+i cnc+exy RDS) - O6a+n+eci i
onncannm cnc+exi a(nonnqoxannn.
SLILCT HO\RS (Hac+on+i naci) - O6a+n+eci i a:(eny
Hac+onia nacon.
SLILCT M!\TLS (Hac+on+i xnny+i) - O6a+n+eci i a:(eny
Hac+onia nacon.
B enxe noniina+enx ioxnai+-(ncion (oc+ynni qyninnn SLILCT
HO\RS, SLILCT M!\TLS n COMP O/O!!.
SLILCT HO\RS, SLILCT M!\TLS (Hac+on+i naci,
Hac+on+i xnny+i) - Ho:nonxe+ nax nac+on+i naci n xnny+i.
O6a+n+eci i a:(eny Hac+onia nacon.
TRA!!!C O/O!! (Ai+nnn:nona+i/o+inmnn+i (oonym nnqoxa-
nnm) - Bi xoe+e ni6a+i enx nonynennx xec+non nnn einonaninon
(oonon nnqoxannn. O6a+n+eci i a:(eny oonax nnqoxannx.
RDS O/O!! (Ai+nnn:nona+i/o+inmnn+i cnc+exy RDS) - J+a
qyninnx no:nonxe+ ay(nocnc+exe nnnnxa+i +eic+onym nnqoxannm o+
a(noc+annnn (nana:ona !M, ocnamennix o6oy(onannex RDS.
O6a+n+eci i onncannm cnc+exi a(nonnqoxannn.
!!D lye (Han+n noiaxxy ni6annoio +nna) - Ho:nonxe+ nax
ni6a+i enaexin +nn noiaxx, +ancnnyexix n (nana:one !M, n
nan+n a(noc+annnm, nee(ammym +aiym noiaxxy.
SHOW (Hoia:a+i) - Ho:nonxe+ nax ni6a+i o(nn n: cne(ymmnx
nanan+on: AML (Ha:nanne - na (ncnnee o+o6aae+cx na:nanne
a(noc+annnn), TYPL (Tnn - na (ncnnee o+o6aae+cx +nn noiaxxi
RDS: oi, (a: n +.n.) nnn OL (Hnneio - (ncnnen RDS o+inmnen).
87
seqeue
Cc:eua paqcucpua [RDSJ
4yninnx a(nonnqoxannn no:nonxe+ ay(nocnc+exe
nnnnxa+i +eic+onym nnqoxannm o+ a(noc+annnn
(nana:ona !M, ocnamennix o6oy(onannex RDS.
Ak1unusauua RDS
B enxe !M naxn+e n y(ennan+e neeinmna+eni ML\, noia
na (ncnnee ne noxnn+cx coo6menne RDS O!! (Cnc+exa RDS
o+inmnena).
Haxn+e na neeinmna+eni SLI, n+o6i ai+nnn:nona+i cnc+exy
(RDS O).
myukuuu cuc1eum RDS
Ai+nnn:nonan cnc+exy RDS, naxn+e na neeinmna+eni ML\ (nx
(oc+yna i onncannix nne qyninnxx.
cpcuas ucpuas
J+a qyninnx no:nonxe+ nax nocnymnna+i (oonie coo6mennx n
enxe noniina+enx ioxnai+-(ncion. J+n coo6mennx +ancnnym+cx
a(noc+annnxxn, ocnamennixn o6oy(onannex RDS.
B i+ox enxe (oonie coo6mennx neinam+ a6o+y a(nonnexnnia
n noniina+enx ioxnai+-(ncion.
Haxn+e n y(ennan+e neeinmna+eni ML\, noia na (ncnnee ne
noxnn+cx coo6menne TRA!!!C (oonax nnqoxannx).
Haxn+e na neeinmna+eni SLI, n+o6i ai+nnn:nona+i i+y qyninnm.
Ha (ncnnee noxnn+cx coo6menne TRA!!!C O (oonax
nnqoxannx ai+nnn:nonana).
J+a qyninnx +aie no:nonxe+ nax o+eiynnona+i ioxioc+i nee(ann
(oonix coo6mennn. Koi(a na (ncnnee noxnnxe+cx coo6menne TRA!-
!!C O, ni6en+e enaexin yoneni ioxioc+n nn noxomn
eiynx+oa ioxioc+n. Bi6annin yoneni ioxioc+n 6y(e+ noia:an n
nnnen nac+n (ncnnex. oonie coo6mennx, neinammne +eiymnn
enx a6o+i, 6y(y+ +ancnnona+icx c ni6annon ioxioc+im.
nx o+inmnennx i+on qyninnn naxn+e n y(ennan+e neeinmna+eni
ML\, noia na (ncnnee ne noxnn+cx coo6menne TRA!!!C O.
Haxn+e na neeinmna+eni SLI. Ha (ncnnee noxnn+cx coo6menne
TRA!!!C O!! (oonax nnqoxannx o+inmnena).
Ha oumuuc1ne pmukon CHA opoauaa uuqopuauua ueoc1yuua.
88
seqeue
Tnm npcrpauu
J+a qyninnx (ae+ nax no:xonoc+i ni6oonnoio noncia a(noc+annnn
RDS no +nnax +ancnnyexix nxn noiaxx.
Haxn+e n y(ennan+e neeinmna+eni ML\, noia na
(ncnnee ne noxnn+cx coo6menne !!D (+nn noiaxxi)
(Han+n noiaxxy ni6annoio +nna).
Hcnoni:yn+e neeinmna+eni SLI, n+o6i ni6a+i +nn
noiaxxi. Ai+nnn:nonan i+y qyninnm, nn noxomn
neeinmna+enx SLLK nnn SCA ni6en+e enaexin +nn noiaxxi n:
cne(ymmnx no:xonix nanan+on:
Classic (Knaccnneciax xy:iia);
Counliy (My:iia ian+n);
!nlo (Hnqoxannonnie ninycin);
1azz (a:);
Oldies (Pe+o);
R & B (Pn+x-in(-6nm:);
Religious (Pennino:nie noiaxxi);
Rocl (Poi);
Soll (eiiax xy:iia);
To 4O (Xn+-naa().
PcxaJ ucpua
J+a qyninnx no:nonxe+ nax ni6a+i +nn nnqoxannn,
+ancnnyexon a(noc+annnxxn RDS, io+oax 6y(e+
eiynxno o+o6aa+icx na (ncnnee.
Ai+nnn:nonan cnc+exy RDS, naxn+e n y(ennan+e
neeinmna+eni ML\, noia na (ncnnee ne noxnn+cx
coo6menne SHOW (Hoia:a+i).
Hcnoni:yn+e neeinmna+eni SLI, n+o6i ni6a+i o(nn n:
cne(ymmnx nanan+on: TYPL (Tnn - na (ncnnee
o+o6aae+cx +nn noiaxxi RDS: oi, (a: n +.n.),
AML (Ha:nanne - na (ncnnee o+o6aae+cx
na:nanne a(noc+annnn) nnn OL (Hnneio - (ncnnen
RDS o+inmnen).
89
seqeue
pcaas cpac:xa Jayxa [np uanvJ
4yninnx nnqonon o6a6o+in :nyia (DSP) no:nonxe+ nax n:xenx+i enx
cninana n coo+ne+c+nnn c co6c+nennixn ne(non+ennxxn.
Haxn+e na neeinmna+eni DSP (nx (oc+yna i xenm DSP.
Haxn+e na neeinmna+eni SLI, n+o6i ai+nnn:nona+i o(nn n:
cne(ymmnx enxon:
DSP O!! (DSP o+inmnena);
S!GAI MODL (Aiyc+nnecinn enx);
OCC\PACY MODL (Penx noca(in).
Hcnoni:yn+e neeinmna+eni SLI, n+o6i ni6a+i
enaexin aiyc+nnecinn enx (o6o:nanenne ni6annoio
enxa noxnn+cx na (ncnnee).
oc+ynni cne(ymmne aiyc+nnecine enxi:
DSP O!! (DSP o+inmnena) - o6a6o+ia :nyia
o+inmnena;
LWS (Honoc+n) - +nn :nyia +oniio ionoc c
oiannnennix (nana:onox :nyionix nac+o+;
1AZZ CI\B (a:-iny6) - aiyc+nia (a:-iny6a c
ne+io o+aennixn :nyiaxn;
HAII (Konne+nin :an) - aiyc+nia ionne+noio :ana
nxxoyioninon qoxi, accnn+annoio nnxeno na 2OOO :n+enen;
CH\RCH (Jeioni) - aiyc+nia neinn c nicoinx iynonox;
STAD!\M (C+a(non) - aiyc+nia o+ii+oio c+a(nona,
accnn+annoio nnxeno na 3OOOO :n+enen.
Haxn+e na neeinmna+eni DSP eme a: (nx (oc+yna i enxax
noca(in. Hcnoni:yn+e neeinmna+eni SLI (nx on+nxaninon nac+onin
:nyionon ce(i n :anncnxoc+n o+ ionnnec+na n noca(in naccanon.
oc+ynni cne(ymmne enxi noca(in:
AII SLATS (Bce cn(enix);
DR!VLR SLAT (Bo(n+enicioe cn(enie);
RLAR SLATS (Ja(nne cn(enix).
Peu c:xnmveus Jayxa
Haxn+e na i+y inoniy (nx o+inmnennx :nyia.
Hee(ana :nyia no:o6nonnxe+cx nn non+onox
naa+nn na inoniy.
9O
seqeue
Hac:pcxa vacca
Haxn+e n y(ennan+e neeinmna+eni ML\, noia
na (ncnnee ne noxnn+cx coo6menne SLILCT HO\R
nnn SLILCT M!\TLS (Hac+on+i naci nnn
Hac+on+i xnny+i). (nx ai+nnn:annn enxa
nac+onin nacon +e6ye+cx ai+nnn:nona+i enx
xenm).
Hcnoni:yn+e neeinmna+eni SLI (nx nac+onin
nexenn nynnym.
Haxn+e na inoniy , n+o6i ynennnn+i
ionnnec+no nacon/xnny+.
Haxn+e na inoniy , n+o6i yxenimn+i ionnnec+no nacon/xnny+.
Lme a: naxn+e na neeinmna+eni ML\, n+o6i nin+n n: enxa
nac+onin nacon.
Ycpaueue uecnpasuoce s uuoroqckosou nporpssaene
kounak-qckos [np uan+}
a:enin nyn, ncnoni:yexin n noniina+ene ioxnai+-(ncion,
ne(en (nx ina:. He ni+an+eci a:o6a+i ionyc.
Lcnn no:nniam+ nonycin :nyia:
Bo:xono, ni (nniae+eci no neonnon (ooie, nocnymnnae+e cnnino
nonaanannie nnn :aix:nennie ioxnai+-(ncin. Honycin :nyia ne
nnno(x+ i noxnnennm naannn na (nciax n ne none(am+
noniina+eni.
Lcnn xnoio(ncionin noniina+eni ioxnai+-(ncion ne a6o+ae+, i+o
xoe+ 6i+i o6ycnonneno cne(ymmnxn nnnnnaxn:
Bi ni+ae+eci nc+ann+i ioxnai+-(nci n :anx+oe o+(enenne no+ia.
Koxnai+-(nci nc+annen xniiox nnn:.
Koxnai+-(nci :aix:nen nnn nencnanen.
Texnea+ya nny+n noniina+enx nime 6OC (14O!).Hee(
ninmnennex (an+e noniina+enm oc+i+i.
Bc+annen ioxnai+-(nci nec+an(a+noio qoxa+a n a:xea.
0+cka kounak-qckos
Hee( nocnymnnannex nonexn+e nce (ncin na nannnne :aix:nennn.
Lcnn neo6xo(nxo, onnman+e (ncin +oniio a:emennix nnc+xmnx
ce(c+nox (nx ioxnai+-(ncion, no+nax nx o+ nen+a i iaxx. He
nnxenxn+e nama+eninie (nnennx.
91
seqeue
Yxoq ia kounak-qckau uuoroqckossu nporpssaeneu
kounak-qckos
V(ennan+e ioxnai+-(ncin +oniio :a ioxin. Hnioi(a ne
nniacan+eci i nonexnoc+n :anncn.
He no(neian+e ioxnai+-(ncin (nn+eninoxy no:(enc+nnm nxxoio
connennoio cne+a nnn nc+onnnion +enna.
Bc+annxn+e n ia(oe o+(enenne no+ia xnoio(ncionoio
noniina+enx ioxnai+-(ncion ne 6onee o(noio ioxnai+-(ncia.
He nc1anua1e n upourpmna1eu kouuak1-uckon umme pekuauume
kouuak1-ucku, uuemmue ueomuuym qopuy uuu pasuep, uuu ucku c
uesakpeuueuumuu apumkauu, uockouky :1o uoae1 upunec1u k
sac1penauum.
0+cka nporpssaena kacce [np uan+}
nx no((eannx on+nxaninoio ianec+na :nyia n iqqei+nnnoc+n a6o+i
onnman+e iononiy noniina+enx iacce+ nn noxomn nnc+xmen iacce+i
nee: 1O-12 nacon a6o+i.
Yxoq ia kacceau nporpssaeneu kacce
Hcnoni:yn+e +oniio iacce+i c no(onn+eninoc+im :anncn ne 6onee
9O xnny+.
He no(neian+e iacce+i no:(enc+nnm nxxoio connennoio cne+a,
nicoion nnanoc+n, cnninon ai nnn cnninoio xono(a.
Hee( nocnon:ne(ennex (an+e iacce+e, io+oax, no:xono,
no(neianaci (enc+nnm nicoinx nnn nn:inx +exnea+y, (oc+nni
noxaninon +exnea+yi. Ho(+xinnan+e nneniy na iacce+ax, nc+annn
nanen nnn iaan(am n o+nec+ne n nonoannnax ionecnio.
Hee( :aiy:ion iacce+ n iacce+nin o+cei cnnxan+e nnoxo
:aiennennie xniin.
He oc+annxn+e nencnoni:yexie iacce+i n iacce+nox o+ceie na
(nn+eninoe nexx.
huqopuaua o paqo+acoax
4e(eaninax ioxnccnx no cnx:n (!CC) n Koxnccnx no a(no- n
+eneioxxynniannxx Kana(i (CRTC) yc+anannnnam+ nac+o+i, na
io+oix xoiy+ nema+i a(noc+annnn n (nana:onax AM n !M.
Pa:emennie nac+o+i:
nana:on AM: 53O, 54O-16OO, 161O i!n;
nana:on !M: 87.7, 87.9-1O7.7, 1O7.9 M!n.
B ionie+nox einone xoiy+ ncnoni:ona+icx ne nce nac+o+i.
92
seqeue
4ax:cpm, ansme ua npeu paqccruanca
Ha nnex a(nocninanon xoiy+ oia:ina+i nnnxnne +n iynni qai+oon:
Pacc1oauue/uomuoc1 curuauon. Hex 6onimee acc+oxnne noxo(n+
!M-cninan, +ex on cna6ee. Pa(nyc yneennoio nnexa o6innon
a(noc+annnn (nana:ona !M coc+annxe+ nn6nn:n+enino 4O ix (24
xnnn). Ha i+o+ a(nyc xoe+ nnnx+i xo(ynxnnx cninana.
Mo(ynxnnx cninana - nonecc, nnxenxexin a(noc+annnxxn (nx
ycnnennx xomnoc+n/ioxioc+n co6c+nennix cninanon no o+nomennm i
cninanax (yinx a(noc+annnn.
Peueq uec1uoc1u. Xonxi, ioi n nico+nie :(annx, naxo(xmnecx
xe(y an+ennon nameio an+oxo6nnx n nc+onnniox a(nocninana,
xoiy+ co:(ana+i noxexn nn nnexe !M-cninana. C+a+nnecine noxexn
nn nnexe cninana a(noc+annnn (nana:ona AM xoiy+ co:(ana+i
nnnnn inei+onee(an, inei+nnecine oia(i, cne+oqoi n io:onie
xnnennx. Ho xee y(anennx o+ o6rei+a, co:(ammeio noxexn (+o ec+i nn
nie:(e n: eio +enn), nocc+anannnnae+cx xoomee ianec+no nnexa.
Heperpyska pauoc1auuuu. Koi(a ni naxo(n+eci x(ox c
+ancnxnnonnon c+annnen, cna6ie cninani nnoi(a xoiy+ neeiina+icx
6onee cnninixn cninanaxn. Hn i+ox no:xona nexennax +ancnxnnx
cnninoio cninana nxec+o cna6oio, xo+x na (ncnnee a(nonnexnnia
6y(e+ noia:ana nac+o+a a(noc+annnn co cna6ix cninanox.
Ay(nocnc+exa an+oxa+nnecin nac+annae+cx na o(noiananinin nnex,
ecnn i+o ynynmae+ ianec+no nnexa cninana a(noc+annnn, o6inno
nnnnxaexoio n enxe c+eeo.
Fapau ua ayqocceus o6cnysaue ayqocceu
Ja nnqoxannen o iaan+nxx na ay(nocnc+exi o6a+n+eci i
Pyiono(c+ny no iaan+nxx.
Lcnn neo6xo(nxo o6cnynnanne, o6a+n+eci i o6cnynnammexy nac
(nney nnn inannqnnnonannoxy xexanniy.
|EPEKK+ATEb YKA3ATEEh |00P0TA
Heene(n+e neeinmna+eni nnn:,
n+o6i ninmnn+i nenin
yia:a+eni nonoo+a.
Heene(n+e neeinmna+eni
nnex, n+o6i ninmnn+i nanin
yia:a+eni nonoo+a.
93
seqeue
|00AEhhF 3AHKA 3AAhFAhhF
1. O!!/IOCK. nnia+eni n nce
ncnoxoia+eninoe o6oy(onanne
niinmneni, ynenoe ioneco n inai
ni6oa nee(an :a6noinonani,
inmn xono n:nneni n: :axia
:aniannx.
2. ACC. Bo:xona a6o+a
ncnoxoia+eninoio
inei+oo6oy(onannx, nannxe,
a(nonnexnnia. nnia+eni ne
a6o+ae+.
3. O. Pa6o+am+ nce inei+nnecine nenn. !ox+ ion+oninie naxni. B
i+ox nonoennn inmn :aniannx (onen naxo(n+icx no nexx
(nnennx.
4. START. Honoannnanne ionenna+oio nana (nnia+enx. O+nycian+e
inmn ca:y e nocne :anycia (nnia+enx.
0h0TEHA Y|PAEhhF 0K0P00TbK
knk+eue cceus ynpasneua
ckopocsk
Haxn+e na inoniy O.
Vnannenne ciooc+im an+oxo6nnx
neno:xono nn (nnennn co
ciooc+im xenee 48 ix/n
(3O xnni n nac).
Ecuu cuc1eua yupanueuua ckopoc1m
nkumueua, ue uepenou1e pmuar
nmopa uepeau n uouoaeuue N
(He1pau).
He noni:yn+eci cnc+exon
ynannennx ciooc+im n
ycnonnxx nn+encnnnoio (nnennx,
na n:nnnnc+ix, cioni:inx nnn
neacqani+nonannix (ooiax.
94
seqeue
sknk+eue cceus ynpasneua ckopocsk
Haxn+e na inoniy O!! nnn
Biinmnn+e :anianne.
Hocne niinmnennx cnc+exi ynannennx
ciooc+im anee :anoiaxxnonannoe
:nanenne ciooc+n 6y(e+ c+e+o n:
naxx+n.
3aqaue ckopoc
Haxn+e na inoniy SLT+. nx +oio
n+o6i cnc+exa ynannennx
ciooc+im a6o+ana, +e6ye+cx,
n+o6i cnc+exa 6ina ninmnena, a
ciooc+i (nnennx an+oxo6nnx
(onna 6i+i nime 48 ix/n (3O xnni
n nac).
Lcnn ni no(nnxae+eci nnn cnyciae+eci
no iy+oxy cinony, ciooc+i
an+oxo6nnx xoe+ na ioo+ioe nexx
c+anonn+icx xenime nnn 6onime
:a(annon ciooc+n. J+o noxanino.
Cnc+exa ynannennx ciooc+im necnoco6na yxenimn+i ciooc+i
(nnennx an+oxo6nnx, ecnn nn (nnennn na cnyci qai+nneciax ciooc+i
c+anonn+cx 6onime :a(annon ciooc+n. Lcnn i+o noncxo(n+, ni xoe+e
yxenimn+i ciooc+i (nnennx an+oxo6nnx, neeinmnnnmnci na
6nnanmym nonnennym nee(any nnn :a(enc+nonan +oxo:a.
Lcnn nn (nnennn na no(rex qai+nneciax ciooc+i an+oxo6nnx
yxenimae+cx 6onee nex na 16 ix/n (1O xnni n nac) no cannennm c
:a(annon ciooc+im, cnc+exa ynannennx ciooc+im o+inmnae+cx. J+o
noxanino. Cnc+exa cnona ai+nnn:nye+cx nn naa+nn na inoniy RLS.
He noni:yn+eci cnc+exon ynannennx ciooc+im n ycnonnxx
nn+encnnnoio (nnennx, na n:nnnnc+ix, cioni:inx nnn
neacqani+nonannix (ooiax.
95
seqeue
3aqaue ysen+eua ckopoc
Haxn+e n y(ennan+e inoniy
SLT+. O+nyc+n+e inoniy, ioi(a 6y(e+
(oc+niny+a +e6yexax ciooc+i, nnn
Haxn+e n o+nyc+n+e inoniy SLT +,
n+o6i ai+nnn:nona+i qyninnm
Ta-\. Hn ia(ox naa+nn na
inoniy :a(annax ciooc+i 6y(e+
ynennnnna+icx na 1.6 ix/n (1 xnnm n
nac), nnn
Vnennni+e ciooc+i, naan na ne(ani aicenea+oa. Koi(a 6y(e+
(oc+niny+a +e6yexax ciooc+i, naxn+e n o+nyc+n+e inoniy SLT +.
Lcnn cnc+exa ynannennx ciooc+im ai+nnn:nonana, ni xoe+e
ynennnn+i ciooc+i, naan na ne(ani aicenea+oa, n nm6on xoxen+
nexenn. Hocne o+nyciannx ne(ann aicenea+oa 6y(e+ no:o6nonneno
(nnenne c anee :anoiaxxnonannon ciooc+im.
3aqaue cueua ckopoc
Haxn+e n y(ennan+e
inoniy COAST/CST -.
O+nyc+n+e inoniy, ioi(a 6y(e+
(oc+niny+a +e6yexax
ciooc+i, nnn
Haxn+e n o+nyc+n+e inoniy
COAST/CST -, n+o6i
ai+nnn:nona+i qyninnm Ta-
Down. Hn ia(ox naa+nn na
inoniy :a(annax ciooc+i
6y(e+ yxenima+icx na 1.6 ix/n
(1 xnnm n nac), nnn
Bixn+e ne(ani +oxo:a.
Koi(a 6y(e+ (oc+niny+a
+e6yexax ciooc+i, naxn+e
na inoniy SLT +.
96
seqeue
sknk+eue cceus
ynpasneua ckopocsk
Bixn+e ne(ani +oxo:a nnn
Bixn+e ne(ani cnennennx (nn
nannnnn).
Hn niinmnennn cnc+exi
ynannennx ciooc+im anee
:anoiaxxnonannoe :nanenne
ciooc+n ne y(anxe+cx n: naxx+n.
Hn naa+nn na inoniy O!!
anee :anoiaxxnonannoe
:nanenne ciooc+n 6y(e+ c+e+o n:
naxx+n.
97
seqeue
oispa k pauee iaqauuo ckopoc
Haxn+e na inoniy RLS. nx +oio
n+o6i inonia RLS a6o+ana, cio-
oc+i (nnennx an+oxo6nnx (onna
6i+i nime 48 ix/n (3O xnni n nac).
Kouponsuaa nauna
J+a ion+oninax naxna ion+, ecnn
cnc+exa ynannennx ciooc+im
ninmnena n ai+nnno ynannxe+
ciooc+im (nnennx an+oxo6nnx.
PYEAF K00hKA, PEFYhPYEHAF |0 b00TE|hAK0hY
[|Ph hAh+hh}
Ho+xnn+e inai nnn:, n+o6i
a:6noinona+i ynenym iononiy,
eiynnyexym no nico+e/nainony.
V(ennax inai n nnnex
nonoennn, o+eiynnyn+e
nonoenne ynenon iononin no
nico+e n no nainony.
98
seqeue
Lcnn nam an+oxo6nni ocnamen
ynenon iononion, eiynnyexon
+oniio no nainony, no+xnn+e
inai nnn:, n+o6i a:6noinona+i
ynenym iononiy. V(ennax
inai n nnnex nonoennn,
o+eiynnyn+e nonoenne ynenon
iononin no nainony.
Bo:na+n+e inai n ncxo(noe
nonoenne, n+o6i :aqnicnona+i
ynenym iononiy.
Hnioi(a ne eiynnyn+e nonoenne ynenon iononin no nexx
(nnennx.
99
seqeue
AAPhhhAF 0ET0AF 0hFhAh3AhF
Ja nnqoxannen o inonie anannnon cne+onon cninann:annn o6a+n+eci
i a:(eny Anannnax cne+onax cninann:annx n inane Jic+ennie
cn+yannn na (ooie.
0PFAhb Y|PAEhhF 0+h0ThTEEH|
0HbATEEH 0600F0 0TEKA
Honenn+e xaxonnnoi onnc+n+enx
no6onoio c+eina n nonoenne,
coo+ne+c+nymmee nicoion nnn
nn:ion ciooc+n, n+o6i ni6a+i
nn+enan onnc+in.
Honocin a:nnnnon (nnni o6o:nanam+
nn+enani enxa neinnc+on
onnc+in. B i+ox nonoennn
nonoannnan+e xaxonnnoi nnex (nx
nicoiociooc+non onnc+in nnn nnn:
(nx nn:iociooc+non onnc+in.
nx o(noia+non onnc+in
(6e: oxinannx) cneiia naxn+e na ionnni inaia. nx +exia+non onnc+in c
oxinannex naxn+e n y(ennan+e ionnni inaia. nx 6onee (nn+eninoio
oxinannx ((o (ecx+n ceiyn() +aie naxn+e n y(ennan+e ionnni inaia.
Peu o+ck, +yscsensus k ckopoc asouo6na
Lcnn xaxonnnoi onnc+n+enx no6onoio c+eina yc+anonnen n nonoenne
neinnc+on onnc+in, nn+enan nync+nn+eninix i ciooc+n an+oxo6nnx
onnc+n+enen no6onoio c+eina an+oxa+nnecin ioei+nye+cx nn
n:xenennn ciooc+n (nnennx.
0+cens oussaens iaquero cekna
nx ninmnennx onnc+n+enx :a(neio
c+eina nonenn+e xaxonnnoi,
ynannxmmnn onnc+n+enex n
oxina+enex :a(neio c+eina, n
enaexoe nonoenne.
Bi6en+e:
!T - Pa6o+a onnc+n+enx :a(neio c+eina n enxe neinnc+on onnc+in.
IOW - Pa6o+a onnc+n+enx :a(neio c+eina n enxe o6innon onnc+in.
O!! - Onnc+n+eni n oxina+eni :a(neio c+eina ne a6o+am+.
nx oxinannx :a(neio c+eina nonenn+e xaxonnnoi, ynannxmmnn
onnc+n+enex n oxina+enex :a(neio c+eina n o(no n: nonoennn *** n
y(ennan+e n +enenne +e6yexoio nexenn.
Maxonnnoi an+oxa+nnecin no:namae+cx n: nm6oio nonoennx n
nonoenne IOW nnn O!!.
1OO
seqeue
|EPEKK+ATEh, PA0|00AEhhbE hA PYE0H K0E0E
[|Ph hAh+hh}
J+n neeinmna+enn no:nonxm+ nax ynannx+i neio+oixn qyninnxxn
ay(nocnc+exi n cnc+exi ynannennx xnioinnxa+ox.
4yuku ayqocceus
Haxn+e na neeinmna+eni (nx
ni6oa (nana:ona AM, !M1, !M2,
noniina+enx iacce+ nnn
noniina+enx ioxnai+-(ncion (nn
nannnnn).
B peauue AM, FM1 uuu FM2:
Haxn+e na neeinmna+eni MLM
(nx ni6oa ne(nan+enino
nac+oennix a(noc+annnn n
+eiymex (nana:one nac+o+.
B peauue upourpmna1eua kacce1:
Haxn+e na neeinmna+eni MLM
(nx nocnymnnannx cne(ymmen
(ooin, :anncannon na iacce+e.
B peauue upourpmna1eua kouuak1-
uckon:
Haxn+e na neeinmna+eni MLM
(nx nocnymnnannx cne(ymmen
(ooin, :anncannon na ioxnai+-
(ncie.
B umou peauue:
Hcnoni:yn+e neeinmna+eni VOI
+ nnn - (nx eiynnonin
ioxioc+n.
1O1
seqeue
4yuku cceus ynpasneua
ukpoknuaou
Hcnoni:yn+e neeinmna+eni TLMP +
nnn - (nx eiynnonin +exnea+yi.
Hcnoni:yn+e neeinmna+eni +
nnn - (nx eiynnonin ciooc+n
nen+nnx+oa.
|0T00+hAF K0h00b [|Ph hAh+hh}
Bnemnnn nn( no+ononnon ionconn an+oxo6nnx :anncn+ o+
yc+anonnennoio onnnonnoio o6oy(onannx.
6araus ocek
nx +oio n+o6i o+ii+i 6aianin
o+cei, naxn+e na :ameniy.
1O2
seqeue
Ycauoska nynsa ynpasneua rapausu sopoau [np uan+}
Baianin o+cei xono neeo6oy(ona+i (nx yc+anonin a:nnnnix
nyni+on ynannennx iaanixn noo+axn, io+oie nxem+cx n cno6o(non
no(ae.
Jaienn+e qnica+o Velcio na
+ininon c+oone nyni+a
(nc+annnonnoio ynannennx,
nano+nn neeinmna+enx.
Hoxec+n+e nyni+
(nc+annnonnoio ynannennx n
6aianin o+cei,
neeinmna+enex nnn:.
Lcnn neo6xo(nxo, yc+anonn+e
ne(ycxo+ennie eiynx+oi
nico+i na +ininym c+oony
iimin.
Jaion+e iimiy.
nx ai+nnn:annn nee(a+nnia
naxn+e na niexiy n iimie.
1O3
seqeue
kk kpsm [np uan+}
Bi xoe+e c(nnny+i c+einxnnym naneni nmia iimn na:a(, n+o6i
o+ii+i nnn no(nx+i nmi iimn (nx none+nnannx canona an+oxo6nnx.
O+iinanne nmia iimn
B nmie iimn ne(ycxo+ena
qyninnx an+oxa+nnecioio
o+iinannx o(nnx naa+nex.
Haxn+e n n +enenne ioo+ioio
nexenn y(ennan+e :a(nmm
nac+i neeinmna+enx. nx +oio
n+o6i n nm6on xoxen+ nexenn
oc+anonn+i o+iinanne nmia
iimn, eme a: naxn+e na
neeinmna+eni.
Jaiinanne nmia iimn
Haxn+e n y(ennan+e nee(nmm
nac+i neeinmna+enx, noia ne neia+n+cx neexemenne c+einxnnon
nanenn. Hocne nonnoio :aiinannx :a(nxx nac+i c+einxnnon nanenn
oia:inae+cx nime nee(nen ioxin.
Hone+nnanne
nx o+iinannx nmia iimn (o nonoennx none+nnannx (nn
:aii+on c+einxnnon nanenn) naxn+e n y(ennan+e nee(nmm nac+i
neeinmna+enx. nx :aiinannx nmia iimn, naxo(xmeiocx n
nonoennn none+nnannx, naxn+e n y(ennan+e :a(nmm nac+i
neeinmna+enx, noia ne neia+n+cx neexemenne c+einxnnon nanenn.
Lcnn aiiyxynx+o 6in o+inmnen nnn a:xen, a +aie nocne yc+anonin
nonoio aiiyxynx+oa (nx neeyc+anonin nonoennn nmia iimn
+e6ye+cx o+ii+i nmi (o nonoennx none+nnannx.
mi iimn o6oy(onan c(nnnon m+oion, io+oym xono o+iina+i
n :aiina+i, ecnn :aii+a c+einxnnax naneni.
nx :aiinannx m+oin no+xnn+e ee n nanannennn nee(nen nac+n
an+oxo6nnx.
He no:nonxn+e (e+xx nia+i c nmiox iimn. Onn xoiy+ nonynn+i
cnninie +anxi.
1O4
seqeue
auns ocsemeua canoua
Pc:cncvume naunm naunm qns v:eus
Hee(nxx no+ononnax naxna/naxna (nx n+ennx acnonoena na( iononon
xe(y cn(enixxn no(n+enx n naccana. Lcnn an+oxo6nni ocnamen
nmiox iimn nnn 6onimon no+ononnon ionconim, no+ononnax naxna/
naxna (nx n+ennx acnonoena na( cn(enixxn n+ooio x(a.
Bo ncex an+oxo6nnxx ne(ycxo+ena naxna ocnemennx 6aianoio
o+(enennx, acnonoennax na no+onie
:a(neio 6aianoio o+(enennx n na(
cn(enixxn +e+ieio x(a (nn nannnnn).
Lcnn neeinmna+eni yc+anonnen n
nonoenne, coo+ne+c+nymmee
naccancion c+oone, no+ononnax
naxna no(onae+ ioe+i. Lcnn
neeinmna+eni yc+anonnen n ce(nee
nonoenne, naxna :aioae+cx +oniio nn o+iinannn (nen. Hn
neeno(e neeinmna+enx n nonoenne, coo+ne+c+nymmee no(n+enicion
c+oone, naxna noo6me ne :aioae+cx.
B ce(nex nonoennn neeinmna+enx no+ononnax naxna :aioae+cx nn
o+iinannn nm6on n: nee(nnx (neen. Lcnn o(na n: nee(nnx (neen
o+iinae+cx cnayn, naxna no(onae+ ioe+i n +enenne 25 ceiyn(
nocne :aiinannx (nen. Lcnn nm6ax (yiax (nei 6y(e+ o+ii+a
n:ny+n, naxna noiacne+ ca:y e nocne :aiinannx (nen.
Heeinmna+enn, ynannxmmne
naxnaxn (nx n+ennx, acnonoeni na
no+ononnon naxne. nx ninmnennx
naxn ncnoni:yn+e neeinmna+enn,
acnonoennie n 6oionon nac+n
accenna+enx naxni (nx n+ennx.
Hee(nne naxni (nx n+ennx
acnonoeni na nanenn nn6oon
(nn nannnnn). axni (nx n+ennx,
ne(na:nanennie (nx cn(ennn
nenoio x(a, +aie xoiy+
acnonaia+icx na no+ononnon
ionconn (nn nannnnn). nx
ninmnennx naxn ncnoni:yn+e
neeinmna+enn, acnonoennie n
6oionon nac+n naxni (nx n+ennx.
1O5
seqeue
YhhEP0Abhbh |EPEAT+hK h0HEL|NKS [|Ph hAh+hh}
Vnnnecaninin nee(a+nni HomeIinl, acnonoennin na no+ononnon
ionconn, iqqei+nnno :axenxe+ o+ o(noio (o +ex o6innix nee(a+nnion,
iox6nnnyx nx qyninnn n o(nox nc+oennox yc+onc+ne. J+o+ nee(a+nni
:anoxnnae+ a(nonac+o+nie io(i 6onimnnc+na nee(a+nnion,
ynannxmmnx iaanixn noo+axn, nre:(nixn noo+axn, cnc+exaxn
6e:onacnoc+n, :axiaxn nxo(nix (neen n ocnemennex.
Hn noiaxxnonannn ynnnecaninoio nee(a+nnia HomeIinl
(nx ynannennx iaanixn nnn nre:(nixn noo+axn
y(oc+onei+eci n o+cy+c+nnn n6nn:n nnx nm(en n ne(xe+on, io+oix
xoiy+ 6i+i nnnnneni +anxi nnn none(ennx.
He ncnoni:yn+e ynnnecaninin nee(a+nni HomeIinl c nm6ixn
yc+onc+naxn o+iinannx iaanix noo+, n io+oix ne ne(ycxo+eni
qyninnn iic+ennon oc+anonin n neexemennx n o6a+nox nanannennn,
iai i+oio +e6ym+ qe(eaninie c+an(a+i 6e:onacnoc+n CHA (ninmnax
yc+onc+na o+iinannx iaanix noo+ nm6ix xo(enen, ninymennie
(o 1-io anenx 1982 io(a). !aanie noo+a, io+oie ne cnoco6ni
nixnnx+i nenx+c+nne c oc+anonion n neexemennex noo+ n o6a+nox
nanannennn, ne coo+ne+c+nym+ (enc+nymmnx qe(eaninix c+an(a+ax
6e:onacnoc+n CHA. Ja (ononnn+eninon nnqoxannen no i+oxy nonocy
no:nonn+e n 6ecnna+nym cnanonnym cny6y no +eneqony 1-8OO-355-3515
nnn noce+n+e ni6-c+annny HomeIinl.jci.com.
|porpauuposaue
He uporpauuupy1e yuunepcauum uepea1uuk HomeLink, ecuu n
rapaae upuuapkonau an1ououu.
1. Ho(io+oni+e ynnnecaninin
nee(a+nni HomeIinl i
noiaxxnonannm, c+een +n io(a,
:a(anaexix no yxonnannm na
ne(nnx+nn-n:io+onn+ene. nx i+oio
naxn+e n y(ennan+e (ne
no+nnonononie inonin, noia nee:
2O ceiyn( ne nanne+ xnia+i iacnin
nn(nia+o. O+nyc+n+e o6e inonin.
2. V(ennan+e no+a+nnnin
nee(a+nni na acc+oxnnn 5-14 cx (2-5
(mnxon) o+ nonexnoc+n
ynnnecaninoio nee(a+nnia
HomeIinl, acnonoennoio na
no+ononnon ionconn, +ai, n+o6i
iacnin nn(nia+o naxo(nncx n none
nameio :ennx.
1O6
seqeue
3. O6enxn yiaxn o(nonexenno
naxn+e n y(ennan+e inoniy
no+a+nnnoio nee(a+nnia n
enaexym inoniy nee(a+nnia
HomeIinl. He o+nycian+e inonin,
noia ne 6y(e+ ninonnen mai 4.
nx neio+oix yc+onc+n
o+iinannx nre:(nix n iaanix
noo+ xoe+ no+e6ona+icx nxec+o
maia 3 ninonnn+i none(yy, onncannym n
a:(ene Hoiaxxnonanne (nx Kana(i.
4. Kacnin nn(nia+o 6y(e+ xe(nenno, a :a+ex nn+encnnno xnia+i.
O+nyc+n+e o6e inonin, ioi(a iacnin nn(nia+o nanne+ nn+encnnno xnia+i.
5. Binonnn+e main 2-4 (nx noiaxxnonannx oc+anmnxcx (nyx inonoi.
Lcnn nocne necioniinx noni+oi nax ne y(ac+cx :anoiaxxnona+i
ynnnecaninin nee(a+nni HomeIinl, o6a+n+eci i onncannon nne
none(ye noiaxxnonannx co cnynannix ni6oox io(a, no:nonn+e n
6ecnna+nym nnqoxannonnym cny6y no +eneqony 1-8OO-355-3515 nnn
noce+n+e ni6-c+annny HomeIinl.jci.com.
|porpauuposaue qna Kauaqs
B nonecce noiaxxnonannx no+a+nnnin nee(a+nni xoe+
an+oxa+nnecin neia+n+i nee(any nee: (ne ceiyn(i, nnnex i+o+
nn+enan xoe+ oia:a+icx ne(oc+a+onno 6onimnx (nx
noiaxxnonannx ynnnecaninoio
nee(a+nnia HomeIinl.
Hoiaxxnonanne no+a+nnnix
nee(a+nnion
Ho(onan+e y(enna+i naa+on
inoniy na ynnnecaninox
nee(a+nnie HomeIinl.
Haxn+e n non+ono nanxan+e
inoniy na no+a+nnnox
nee(a+nnie c (nyxceiyn(nixn
nn+enanaxn, noia xe(nennoe xnianne iacnoio nn(nia+oa ne
neen(e+ n nn+encnnnoe xnianne.
1O7
seqeue
hcnonsiosaue yusepcansuoro nepeqa+ka homeL|nkS
Hocne noiaxxnonannx
ynnnecaninin nee(a+nni
HomeIinl xono ncnoni:ona+i
nxec+o no+a+nnnix nee(a+nnion.
Haxn+e n onyc+n+e
coo+ne+c+nymmym inoniy na
ynnnecaninox nee(a+nnie
HomeIinl (nn i+ox :aioae+cx
iacnin nn(nia+o, n+o yia:inae+ na
nee(any cninana).
|porpauuposaue co cny+ausu ss6opou koqa
Vc+onc+na o+iinannx iaanix noo+ co cnynannix ni6oox io(a
(nnn (yine yc+onc+na co cnynannix ni6oox io(a), nxemmne qyninnm
:amn+i io(a n ninymennie nocne 1996 io(a, xono one(enn+i
cne(ymmnx o6a:ox:
O6a+n+eci :a coo+ne+c+nymmen nnqoxannen i nnc+yinnn no
iicnnya+annn yc+onc+na.
Ho+a+nnnin nee(a+nni no-nn(nxoxy ninonnxe+ noiaxxnonanne
ynnnecaninoio nee(a+nnia HomeIinl, no ne ai+nnn:nye+
yc+onc+no.
Haxn+e n y(ennan+e :anoiaxxnonannym inoniy na
ynnnecaninox nee(a+nnie HomeIinl.
Vc+onc+no nxee+ qyninnm cnynannoio ni6oa io(a, ecnn nn(nia+o
nn+encnnno xniae+, a no nc+enennn (nyx ceiyn( ion+ noc+oxnno.
Hocne ninonnennx qyninnn noiaxxnonannx ninonnn+e cne(ymmne
main, n+o6i nnec+n n yc+onc+no o+iinannx iaanix noo+ qyninnm
cnynannoio ni6oa io(a:
1. Han(n+e ynannxmmym inoniy na 6noie inei+onnno(a o+iinannx
iaanix noo+. O6a+n+eci i nnc+yinnn no iicnnya+annn yc+onc+na
o+iinannx iaanix noo+, no:nonn+e n cnanonnym cny6y no
+eneqony 1-8OO-355-3515 nnn noce+n+e ni6-c+annny HomeIinl.jci.com,
ecnn nax cnono one(enn+i nonoenne ynannxmmen inonin.
2. Haxn+e na ynannxmmym inoniy na 6noie inei+onnno(a
o+iinannx 6aianix noo+ (io+oax ai+nnn:nye+ nn(nia+o enxa
:anoxnnannx).
1O8
seqeue
3. Haxn+e n o+nyc+n+e
:anoiaxxnonannym inoniy na
ynnnecaninox nee(a+nnie
HomeIinl. Haxn+e n o+nyc+n+e
inoniy na ynnnecaninox
nee(a+nnie HomeIinl no n+oon
a:, n+o6i :anemn+i nonecc
:anoxnnannx. (B neio+oix yc+-
onc+nax o+iinannx iaanix noo+
(nx :anemennx nonecca :anoxnnannx xoe+ no+e-
6ona+icx ninonnn+i i+y none(yy n +e+nn a:).
2-e n 3-e naa+ne na maie 3 ai+nnn:nye+ noo+a. Vnnnecaninin
nee(a+nni HomeIinl :anoiaxxnonan (nx a6o+i c nnexnniox.
Tenei xono :anoiaxxnona+i oc+anmnecx (ne inonin, ecnn i+a
none(ya ne 6ina ninonnena anee.
0paue kuonok ua yusepcansuou
nepeqa+ke homeL|nkS
C+nanne o+(eninix inonoi
neno:xono, no ni xoe+e ninonnn+i
cne(ymmym none(yy (nx c+nannx
+ex :anoiaxxnonannix inonoi:
1. Haxn+e n y(ennan+e (ne
no+nnonononie inonin, noia nee:
2O ceiyn( ne nanne+ xnia+i iacnin
nn(nia+o.
2. O+nyc+n+e o6e inonin.
Pepenpcrpauupcaaue cquc xucnx ua yuaepcan&ucu
nepeqa:vxe HcmeLnxC
H+o6i :anoiaxxnona+i ynnnecaninin nee(a+nni HomeIinl (nx
ynannennx iainx-nn6o yc+onc+nox nn noxomn anee
:anoiaxxnonannon inonin ynnnecaninoio nee(a+nnia HomeIinl
ninonnn+e cne(ymmym none(yy:
1. Haxn+e n y(ennan+e enaexym inoniy na ynnnecaninox
nee(a+nnie HomeIinl. HL OTHVCKAHTL inoniy, noia ne 6y(e+
ninonnen mai 4.
2.Koi(a nn(nia+o nanne+ xe(nenno xnia+i (nee: 2O ceiyn(),
acnonon+e no+a+nnnin nee(a+nni na acc+oxnnn 5-14 cx (2-5
(mnxon) o+ nonexnoc+n ynnnecaninoio nee(a+nnia HomeIinl.
3. Haxn+e n y(ennan+e inoniy na no+a+nnnox nee(a+nnie.
4. Hn(nia+o na ynnnecaninox nee(a+nnie HomeIinl 6y(e+
xe(nenno, a :a+ex nn+encnnno xnia+i. Koi(a nn(nia+o nanne+
nn+encnnno xnia+i, o+nyc+n+e o6e inonin.
1O9
seqeue
Hocne i+oio nnqoxannx o ne(i(ymex yc+onc+ne c+e+a, n ni xoe+e
ai+nnn:nona+i nonoe yc+onc+no, naan na +oniio n+o :anoiaxxno-
nannym inoniy na ynnnecaninox nee(a+nnie HomeIinl.
3EPKA0 3AhEF0 hA 0 AT0HATh+E0KhH 3ATEHhEhhEH
B cnc+exe an+oxa+nnecioio
ynannennx qaaxn/:eiane :a(neio
nn(a c an+oxa+nnecinx :a+exnennex
ne(ycxo+ena qyninnx an+oxa+nnec-
ioio :a+exnennx. J+a qyninnx neexo(n+ n:
noxaninoio n ai+nnnoe :a+exnennoe coc+oxnne, ioi(a na :eiano na(a-
e+ xinn cne+ (6nnin). Hn nixnnennn nc+onnnia xioio cne+a cnee(n nnn
c:a(n :a+exnenne an+oxa+nnecin eiynnye+cx (nx xnnnxn:annn 6nnion.
Lcnn qyninnx an+oxa+nnecioio :a+exnennx ai+nnn:nonana, :eiano
an+oxa+nnecin no:namae+cx n noxaninoe coc+oxnne ia(in a:, ioi(a
ni6nae+cx nee(ana R (:a(nnn xo(). J+o o6ecnennnae+ ne+inn o6:o n
xoomym ocnemennoc+i nn (nnennn :a(nnx xo(ox.
3EPKA0 0 |00ETK0h [|Ph hAh+hh}
nx ninmnennx naxn no(cne+in
no(nnxn+e m+oiy :eiana.
11O
seqeue
0KhA 0 3EKTP0|Ph00H 0TEK0|0tEHhhK0
nx o+iinannx n :aiinannx oion naxn+e n y(ennan+e no(nnnie
neeinmna+enn.
Haxn+e na nexnmm nac+i
no(nnnoio neeinmna+enx, n+o6i
:aii+i oino.
Haxn+e na nnnmm nac+i
no(nnnoio neeinmna+enx,
n+o6i o+ii+i oino.
4yukua okpssaua okua
oquokpausu uaaeu
Haxn+e (o ynoa nnn: n 6ic+o
o+nyc+n+e inoniy A\TO. Oino
no(n+enx 6y(e+ nonnoc+im
o+ii+o.
O+iinanne oina o(noia+nix
naa+nex xono oc+anonn+i, naan na
nexnmm nac+i neeinmna+enx
c+einono(rexnnia oina no(n+enx.
111
seqeue
6nokposka ceknonoqLeuukos okou
4yninnx 6noinonin c+einono(rexnnion oion
no:nonxe+ ynannx+i c+einono(rexnniaxn oion
+oniio no(n+enm.
nx +oio n+o6i :a6noinona+i nce
neeinmna+enn c+einono(rexnnion oion ioxe neeinmna+enen,
ne(ycxo+ennix (nx no(n+enx, naxn+e na nenym c+oony inonin
6noinonin. nx a:6noinonannx ncex neeinmna+enen
c+einono(rexnnion naxn+e na nanym c+oony inonin 6noinonin.
3aqepka oknk+eua akceccyapos
Ja(eia o+inmnennx aiceccyaon no:nonxe+ noni:ona+icx
neeinmna+enxxn c+einono(rexnnion n ay(nocnc+exi n +enenne (ecx+n
xnny+ nocne neeno(a :aniannx n nonoenne O!! nnn (o xoxen+a
o+iinannx nm6on n: (neen.
HEXAhh+E0KhE 3AHKh EPEh
4nica+oi xexannnecinx :axion (neen no ncex ne+iex (nexx
acnonoeni na( nny+ennen yiox+ion o+iinannx (nen.
Toninn+e qnica+o nnee(, n+o6i :anee+i (nei.
Ho+xnn+e qnica+o na:a(, n+o6i o+nee+i (nei.
3AHKh EPEh 0 3EKTP0|Ph00H
Haxn+e na i+y inoniy, n+o6i o+nee+i nce
(nen.
Haxn+e na i+y inoniy, n+o6i :anee+i nce
(nen.
112
seqeue
60KhP0KA 3A|hPAhhF|0T|hPAhhF 3AHK0 EPEh 0
3EKTP0|Ph00H
Lcnn neeinmna+eni, acnonoennin
na nanenn o+(enin canona, ne
qyninnonnye+, o6a+n+eci :a
(ononnn+eninon nnqoxannen i
nyni+y Cnc+exa nenxe+nnecion
cninann:annn n i+ox a:(ene.
3AhFF EPb 6AFAAh0F0 0TEEhhF
oc+yn i (ononnn+eninoxy :axiy (neen c inei+onnno(ox xono
nonynn+i, o+iin :a(nmm (nei 6aianoio o+(enennx. Knonia
acnonoena n nexnen nac+n nenon :a(nen nanenn o+(enin no( :a(nnx
oinox nnn n nnnen nac+n nenon :a(nen nanenn o+(enin. Haxn+e na i+y
inoniy, n+o6i :anee+i nnn o+nee+i nce (nen.
3AHKh EPEh 0 4YhKhh 60KhP0Kh 0TKPbAhhF ETbHh
Lcnn i+a qyninnx ai+nnn:nonana, o+ii+i
:a(nne (nen n:ny+n neno:xono. Lcnn
:a(nne (nen o+ne+i, nx xono o+ii+i
cnayn.
Jaxin (neen c qyninnen 6noinonin
o+iinannx (e+ixn acnonoeni na :a(nen
ioxie ia(on n: (neen. Jaxin +e6ye+cx
ai+nnn:nona+i (nx ia(on (nen no
o+(eninoc+n. Hn ai+nnn:annn :axia o(non
(nen ne noncxo(n+ an+oxa+nneciax
ai+nnn:annx :axion o6enx (neen.
nx ai+nnn:annn :axia (nen c qyninnen
6noinonin o+iinannx (e+ixn neene(n+e inai nnex. nx
(e:ai+nnn:annn :axia (nen c qyninnen 6noinonin o+iinannx (e+ixn
neene(n+e inai nnn:.
113
seqeue
hAPYAhbE 3EPKAA 3AhEF0 hA 0 3EKTP0|Ph00H
Peiynnonia naynix :eian :a(neio nn(a c inei+onnno(ox
no:xona, ecnn :anianne yc+anonneno n nonoenne ACC nnn O.
Peiynnonia :eian
1. Honenn+e eiynx+o no naconon
c+enie, n+o6i o+eiynnona+i
nanoe :eiano, nnn no+nn naconon
c+enin, n+o6i o+eiynnona+i
nenoe :eiano.
3. Bo:na+n+e eiynx+o n nen+aninoe nonoenne, n+o6i :aqnicnona+i
nonoenne :eian.
hapyuse iepkana c o6orpesou [np uan+}
Lcnn ninmnena qyninnx yc+anennx
o6ne(enennx :a(neio c+eina, o6a
:eiana o6oienam+cx
an+oxa+nnecin (nx y(anennx ni(a n
nnain.
He y(anxn+e ne( c :eiana nn
noxomn cie6ia n ne ni+an+eci
c(nnny+i nnxe:mee c+eino
:eiana. J+o xoe+ nnnec+n i
none(ennm :eiana n c+eina.
2. Heene(n+e eiynx+o n +ox
nanannennn, n io+ooe ni xo+n+e
noneny+i :eiano.
114
0praus ynpasneua
0knaqssakmeca iepkana
Aiiya+no nnxn+e naynie
:eiana i 6o+ax an+oxo6nnx nn
(nnennn n oiannnennox
noc+anc+ne, nannxe, na
an+oxa+nnecion an+oxonie.
EhTPAbhAF K0h00b
Ha ionconn nameio an+oxo6nnx
xoe+ 6i+i yc+anonneno
a:nnnnoe o6oy(onanne.
Hannxe:
Laianin o+cei c o+(enennxxn
(nx iacce+/ioxnai+-(ncion.
ononnn+eninoe ine:(o
nn+annx.
Ho(c+anin (nx namei.
ea+eni (nx 6yxai.
C+ani+e n no(c+anin (nx
namei +oniio xxiine exioc+n.
B cnynae c+oninonennx +ne(ie ne(-
xe+i xoiy+ c+a+i nnnnnon +anxi.
ononuensuoe rueiqo naua 8
Iuesa uu1auua upeuasuaueum 1ouko
ua uokumueuua passeuon uu1auua
ououuu1euuoro oopyonauua. He
uokumua1e k passeuau uu1auua
kakue-uuo ououuu1euume upuopm
uuu uoku uu1auua. Heupanuuuoe
ucuousonauue ruesa uu1auua uoae1
upunec1u k uonpeaeuuau, ua ko1opme
ue pacupoc1pauae1ca rapau1ua.
!ne:(o nn+annx - i+o (ononnn+eninin
nc+onnni nn+annx inei+onn6oon.
115
0praus ynpasneua
3aquee qononuensuoe rueiqo
naua [np uan+}
B+ooe (ononnn+eninoe ine:(o
nn+annx acnonoeno n :a(nen nac+n
ionconn. J+o ine:(o (oc+ynno co
c+ooni :a(nnx cn(ennn.
116
0praus ynpasneua
06opyqosaue, ycauosneuuoe ua
iaque koucon
Ha :a(nen ionconn xoe+ 6i+i
yc+anonneno cne(ymmee
o6oy(onanne:
Bo:(ymnie (eqnei+oi.
Ho(c+anin (nx namei.
Ja(nee ine:(o nn+annx.
4hK0hPYEHbh hA |0bhbh
K0PhK
Pacnonon+e nanoninin ionni
+ainx o6a:ox, n+o6i o+nec+ne
naxo(nnoci nonex :aoc+ennoio
ionna qnica+oa, n nonenn+e
nnee(, n+o6i :aienn+i.
V(oc+onei+eci n +ox, n+o ionni
ne :a+y(nxe+ neexemenne ne(anen
aicenea+oa n +oxo:a. nx +oio
n+o6i cnx+i nanoninin ionni,
ninonnn+e none(yy yc+anonin n
o6a+non nocne(ona+eninoc+n.
3AhFF EPb 6AFAAh0F0 0TEEhhF
Laianoe o+(enenne ne(na:naneno +oniio (nx +ancno+nonin iy:on.
Heeno:ia naccanon ne (onyciae+cx. Bi xoe+e :aii+i n o+ii+i
:a(nmm (nei 6aianoio o+(enennx cnayn. O+iinanne n:ny+n
6aianoio o+(enennx neno:xono.
117
0praus ynpasneua
nx o+iinannx oina :a(nen (nen
6aianoio o+(enennx naxn+e na
inoniy na yiox+ie inmna c
nee(a+nniox (nc+annnonnoio
ynannennx nnn, ecnn :a(nxx (nei
6aianoio o+(enennx ne :ane+a,
naxn+e na inoniy,
acnonoennym cnana, no(
io:iiiox naxn no(cne+in
noxenoio :naia.
nx o+iinannx :a(nen (nen
6aianoio o+(enennx o+onn+e
:a(nmm (nei 6aianoio
o+(enennx (nn noxomn :axion
(neen c inei+onnno(ox,
(nc+annnonnoio ynannennx nnn
6ecinmnenoio nxo(a) n no+xnn+e :a
ce(nnn inai, acnonoennin
no( io:iiiox naxn no(cne+in
noxenoio :naia.
nx :annannx :a(nen (nen
6aianoio o+(enennx n oina :a(nen
(nen 6aianoio o+(enennx
ncnoni:yn+e :axin (neen c
inei+onnno(ox nnn naxn+e na
neeinmna+eni :annannx (neen na
nenon c+oone 6aianoio o+(enennx.
Hee( nananox (nnennx :a(nmm
(nei 6aianoio o+(enennx n oino
:a(nen (nen 6aianoio o+(enennx
cne(ye+ :aii+i. Heco6nm(enne i+oio
nannna xoe+ nnnec+n i
none(ennm an+oxo6nnx.
Hee( o+iinannex :a(nen (nen 6aianoio o+(enennx ncei(a
:aiinan+e oino :a(nen (nen 6aianoio o+(enennx. He
(onyciae+cx o+iina+i oino :a(nen (nen 6aianoio o+(enennx n
:a(nmm (nei 6aianoio o+(enennx o(nonexenno. Heco6nm(enne i+oio
nannna xoe+ nnnec+n i +anxax nnn none(ennm an+oxo6nnx.
V(oc+onei+eci n +ox, n+o :a(nxx (nei 6aianoio o+(enennx n/
nnn oino :a(nen (nen 6aianoio o+(enennx :aii+i, n+o6i
ncinmnn+i nonninonenne nixnonnix ia:on n canon an+oxo6nnx. J+o
+aie ncinmnae+ no:xonoc+i nina(ennx naccanon n 6aiaa.
118
0praus ynpasneua
6AFAAhbh +EX0 [|Ph hAh+hh}
An+oxo6nni xoe+ 6i+i yioxnnei+onan nexnox 6aianoio o+(enennx.
Vc+anonia nexna
Bc+ani+e o6a ionna nexna n niexin
(cnanana :aienn+e nanym c+oony)
na nanenxx o+(enin, acnonoennix
no:a(n cn(ennn n+ooio x(a.
nx +oio n+o6i ncinmnn+i
nci +anx, nexon 6aianoio
o+(enennx +e6ye+cx nannnino
:aiennx+i na :a(nnx nanenxx
o+(enin.
He ina(n+e na nexon
6aianoio o+(enennx nniaine
ne(xe+i. Taine ne(xe+i xoiy+
:a+y(nx+i o6:o n nnnnnn+i +anxi
naccanax an+oxo6nnx n cnynae
e:ioio +oxoennx nnn
c+oninonennx.
Lcnn nexon nenonno :aqnicnonan, on xoe+ c+a+i nnnnnon
+anxi n cnynae e:ioio +oxoennx nnn c+oninonennx.
0ceua paucnopposk 6araa
Cnc+exa +ancno+nonin 6aiaa coc+on+ n: 6aianix o+ceion,
acnonoennix na nony :a(neio 6aianoio o+(enennx.
Kimia (7-xec+nin nanan+)
1. nx o+iinannx naxn+e na inoniy, acnonoennym na 6aianox
o+ceie, n+o6i no(nx+i qnica+o.
2. Honenn+e qnica+o no+nn naconon c+enin, n+o6i o+nee+i, n
no+xnn+e, n+o6i o+ii+i 6aianin o+cei.
3. nx :aiinannx ninonnn+e main 1 n 2 n o6a+non
nocne(ona+eninoc+n.
119
0praus ynpasneua
Kimia (5-xec+nin nanan+)
1. nx o+iinannx naxn+e na inoniy, acnonoennym na 6aianox
o+ceie, n+o6i no(nx+i qnica+o.
2. Honenn+e qnica+o no+nn naconon c+enin, n+o6i o+nee+i, n
no+xnn+e, n+o6i o+ii+i 6aianin o+cei.
3. nx :aiinannx ninonnn+e main 1 n 2 n o6a+non
nocne(ona+eninoc+n.
0h0TEHA h0TAhh0hh0F0 X0A
J+o yc+onc+no coo+ne+c+nye+ +e6onannxx a:(ena 15 noxa+nnon !CC
n noxa+nnax RS-21O !ndusliy Canada. Pa6o+a yc+onc+na no(nnnxe+cx
cne(ymmnx (nyx ycnonnxx:
(1) J+o yc+onc+no ne (onno co:(ana+i nnemnne noxexn, n (2) J+o
yc+onc+no (onno noinoma+i nm6ie nnemnne noxexn, ninmnax noxexn,
io+oie xoiy+ nnno(n+i i neena+eninix enxax a6o+i.
Hsueueuua uuu uouqukauuu, ko1opme ue y1nepaeum uaupauym
c1opouo, o1ne1c1neuuo sa coumeuue 1peonauu, uory1 auuyuupona1
upano uousona1eua ua :kcuuya1auum :1oro oopyonauua.
Cnc+exa (nc+annnonnoio nxo(a no:nonxe+ :anna+i n o+nna+i nce (nen
canona n :a(nmm (nei 6aianoio o+(enennx n o+iina+i oino :a(nen
(nen 6aianoio o+(enennx 6e: inmna.
4yninnn o+nnannx/:annannx/neexemennx oina :a(nen (nen
6aianoio o+(enennx, ne(ycxo+ennie n cnc+exe (nc+annnonnoio
nxo(a, (enc+nym+, noia ciooc+i (nnennx an+oxo6nnx coc+annxe+ xenee
5 ix/n (3 xnni n nac). 4yninnx iic+ennon cninann:annn (enc+nye+,
ioi(a inmn naxo(n+cx n nonoennn O!!.
Hn no:nninonennn nm6ix no+ennnaninix c6oen n a6o+e cnc+exi
(nc+annnonnoio 6ecinmnenoio nxo(a o6x:a+enino ne(rxnn+e BCL
inmnn c nee(a+nniaxn (nc+annnonnoio ynannennx (nney. J+o
noxoe+ yc+ann+i nencnannoc+i.
0npaue qsepe canoua|iaque
qsep 6arauoro oqeneua
Haxn+e na i+y inoniy, n+o6i
o+nee+i (nei no(n+enx. axni
ocnemennx canona :aioam+cx nn
neeno(e :aniannx n nonoenne O!!.
nx +oio n+o6i o+nee+i nce (nen
canona n :a(nmm (nei 6aianoio o+(e-
nennx, naxn+e na i+y inoniy no n+oon
a: n +enenne 6nnanmnx +ex ceiyn(.
12O
0praus ynpasneua
3anpaue qsepe canoua|iaque qsep 6arauoro oqeneua
Haxn+e na i+y inoniy, n+o6i
:anee+i nce (nen canona n :a(nmm
(nei 6aianoio o+(enennx. Lcnn
:aii+i nce (nen canona, :a(nxx (nei
6aianoio o+(enennx n oino :a(nen (nen
6aianoio o+(enennx (a +aie iano+ n
an+oxo6nnxx, ocnamennix nenxe+nnecion
no+nnoyionnon cninann:annen), nce (nen
canona n :a(nxx (nei 6aianoio o+(enennx
:annam+cx n o(nn a: xniam+ naxni. Lcnn
nm6on n: neenncnennix inexen+on :aii+
nenno+no, naxni ne xniam+.
nx no(+ne(ennx :aiinannx n :annannx ncex (neen naxn+e na i+y
inoniy no n+oon a: n +enenne 6nnanmnx +ex ceiyn(. nen 6y(y+
:ane+i cnona n no:nynn+ ion+oninin cninan.
Lcnn nm6ax n: (neen canona nnn :a(nxx (nei 6aianoio o+(enennx
nenno+no :aii+a, no:nyna+ (na ioo+inx ion+oninix cninana,
nanoxnnammne nax o neo6xo(nxoc+n nannnino :aii+i nce (nen.
0kpssaue okua iaque qsep
6arauoro oqeneua
Haxn+e na i+y inoniy, n+o6i
o+ii+i oino :a(nen (nen 6aianoio
o+(enennx.
121
0praus ynpasneua
knk+eue skcpeuuo
cruaniau
Haxn+e na i+y inoniy, n+o6i
ninmnn+i iic+ennym cninann:annm.
4yninnx iic+ennon cninann:annn
noneexenno ai+nnn:nye+ :nyionon
cninan n yia:a+enn nonoo+a, a +aie
ninmnae+ naxni ocnemennx canona.
nx o+inmnennx iic+ennon
cninann:annn eme a: naxn+e na
inoniy nnn neene(n+e :anianne n
nonoenne ACC nnn O.
4yukua ianouuaua nonoeua
cqeusa [np uan+}
Cnc+exa (nc+annnonnoio nxo(a +aie
xoe+ ynannx+i qyninnen
:anoxnnannx nonoennx cn(enix.
Haxn+e na inoniy o(nn a:, n+o6i
o+nee+i (nei no(n+enx n yc+anonn+i
cn(enie n coo+ne+c+nymmee
:anoiaxxnonannoe nonoenne (+ai
e, iai n nn naa+nn na
neeinmna+eni, ne(ycxo+ennin n
an+oxo6nne).
Ax:aJas yux Jancuuaus ncnceus cqeu&s
nx ai+nnn:annn i+on qyninnn:
1. Vc+anonn+e cn(enie n enaexoe nonoenne.
2. Haxn+e na inoniy SLT na nanenn (nen no(n+enx.
3. B +enenne nx+n ceiyn( naxn+e na o(ny n: inonoi nyni+a
(nc+annnonnoio ynannennx, :a+ex naxn+e na inoniy 1 nnn 2 na nanenn
(nen no(n+enx, n naniy naxx+n io+oon ni xo+n+e :anec+n nonoenne
cn(enix (nx 1-io no(n+enx nnn (nx 2-io no(n+enx.
4. Lcnn neo6xo(nxo, non+on+e i+y none(yy (nx noiaxxnonannx
(yioio nee(a+nnia (nc+annnonnoio ynannennx.
eJax:aJas yux Jancuuaus ncnceus cqeu&s
nx (e:ai+nnn:annn i+on qyninnn:
1. Haxn+e na inoniy SLT na nanenn (nen no(n+enx.
122
0praus ynpasneua
2. B +enenne nx+n ceiyn( naxn+e na inoniy nyni+a (nc+annnonnoio
ynannennx, io+oym ni xo+n+e (e:ai+nnn:nona+i, :a+ex naxn+e na
inoniy SLT na nanenn (nen no(n+enx.
3. Lcnn neo6xo(nxo, non+on+e i+y none(yy (nx noiaxxnonannx
(yioio nee(a+nnia (nc+annnonnoio ynannennx.
3aueua sneueua naua
Hn+anne nyni+a (nc+annnonnoio ynannennx o6ecnennnae+ o(nn nnocinn
+exnoni+onin nn+nenin inexen+ nn+annx CR2O32 nnn eio ananoi.
Tnnonon a(nyc (enc+nnx no:nonxe+ nax naxo(n+icx na acc+oxnnn (o 1O
xe+on (33 qy+on) o+ an+oxo6nnx. Hnnnnon yxenimennx a(nyca
(enc+nnx xoiy+ 6i+i:
noio(nie ycnonnx;
naxo(xmnecx no6nn:oc+n a(no+ancnxnnonnie nee(a+nnin;
ionc+yinnn, oiyammne an+oxo6nni;
(yine an+oxo6nnn, nnnaionannie x(ox c namnx an+oxo6nnex.
nx :axeni inexen+a nn+annx:
1. Bc+ani+e +oniym xone+y xe(y
(nyxx nononnniaxn ionyca
nee(a+nnia x(ox c ioninox (nx
inmnen. HL PAJ1LHHHTL
HLPLHKK HACTL KOPHVCA
HLPLATHHKA.
2. Vc+anonn+e nonin inexen+
nn+annx, nannnino acnononn
nonon+eninym inexxy (+).
Bocnoni:yn+eci cxexon na
nny+ennen c+oone ionyca nee(a+nnia.
3. Cnon+e n coxn+e (ne nononnnin ionyca.
Jaxena inexen+a nn+annx ne nnno(n+ i c+nannm :anoiaxxnonannix
nac+oei nyni+a (nc+annnonnoio ynannennx n: naxx+n an+oxo6nnx.
Hocne :axeni inexen+a nn+annx nyni+ (nc+annnonnoio ynannennx
(onen a6o+a+i noxanino.
123
0praus ynpasneua
3aueua yepauusx nynsos qcauuouuoro ynpasneua
Lcnn nyni+ (nc+annnonnoio ynannennx 6in
y+exn, n ni xo+n+e c+ee+i eio nac+onin n:
naxx+n an+oxo6nnx, a +aie ecnn ni xo+n+e
nno6ec+n (ononnn+eninie nyni+i
ynannennx n :anoiaxxnona+i nx:
ne(rxnn+e nce nyni+i (nc+annnonnoio
ynannennx o6cnynnammexy nac (nney
(nx noiaxxnonannx nnn
ninonnn+e none(yy noiaxxnonannx
caxoc+ox+enino.
Ppcrpauupcaaue nyn&:ca qc:aucuucrc ynpaaneus
o nanana i+on none(yi nax neo6xo(nxo no(io+onn+i nce nxemmnecx
nyni+i (nc+annnonnoio ynannennx (xaicnxyx ne+ie oninnaninix n/
nnn nonix nyni+a).
Hone(ya caxoc+ox+eninoio noiaxxnonannx nyni+on
Bc+ani+e inmn n :axoi :aniannx,
nonenn+e eio n: nonoennx 1 (IOCK) n
nonoenne 3 (O!!), a :a+ex nocexi a:
6ic+o neene(n+e inmn n: nonoennx 1
(O!!IOCK) n nonoenne 3 (O) n
o6a+no (ne 6onee nex n +enenne 1O
ceiyn(). Hocne nocixoio nonoo+a inmn
(onen oc+a+icx n nonoennn 3 (O).
Jninnnecioe ca6a+inanne (:annanne/
o+nnanne) :axion (neen no(+ne(n+
ai+nnn:annm enxa noiaxxnonannx.
B +enenne 6nnanmnx 2O ceiyn( :anoiaxxnyn+e nyni+
(nc+annnonnoio ynannennx, naan na nm6ym inoniy nyni+a.
Jninnnecioe ca6a+inanne (:annanne/o+nnanne) :axion (neen
no(+ne(n+ noiaxxnonanne nyni+a (nc+annnonnoio ynannennx.
(Lcnn (o xoxen+a naa+nx na inoniy nyni+a (nc+annnonnoio
ynannennx non(e+ 6onee 2O ceiyn(, enx noiaxxnonannx 6y(e+
o+xenen, n none(yy no+e6ye+cx non+on+i.)
Hon+on+e ne(i(ymee (enc+nne, n+o6i :anoiaxxnona+i
(ononnn+eninie nyni+i (nc+annnonnoio ynannennx. Jninnnecioe
ca6a+inanne (:annanne/o+nnanne) :axion (neen no(+ne(ae+
noiaxxnonanne ia(oio nyni+a (nc+annnonnoio ynannennx.
Janemnn noiaxxnonanne nyni+on (nc+annnonnoio ynannennx,
neene(n+e :anianne n nonoenne 1 (IOCK) nnn ni(n+e 2O
ceiyn(.Lme o(no nninnnecioe ca6a+inanne (:annanne/o+nnanne)
:axion (neen no(+ne(n+, n+o noiaxxnonanne :anemeno.
124
0praus ynpasneua
|oqcseka sxoqa
axni no(cne+in :aioam+cx nn ncnoni:onannn cnc+exi
(nc+annnonnoio nxo(a (nx o+nnannx (nen(en).
Cnc+exa an+oxa+nnecin niinmnae+ naxni no(cne+in nee: 25 ceiyn(
nnn nn neeno(e :aniannx n nonoenne O nnn ACC.
nx +oio n+o6i cnc+exa no(cne+in nxo(a a6o+ana, neeinmna+eni
no+ononnon naxni (nn nannnnn) ne (onen naxo(n+icx n nonoennn
O!!.
axni ocnemennx canona ne noiacny+, ecnn:
naxni 6inn ninmneni nn noxomn eiynx+oa xioc+n ((nxxea), nnn
o+ii+a nm6ax (nei.
4yninnx ineioc6eeennx aiiyxynx+oa niinmnae+ naxni ocnemennx
canona nee: 1O xnny+ nocne neeno(a :aniannx n nonoenne O!!.
0h0TEHA 6E0KK+E0F0 X0A [|Ph hAh+hh}
Hn noxomn inonoi 6ecinmnenoio nxo(a ni xoe+e:
:anna+i n o+nna+i (nen canona n :a(nmm
(nei 6aianoio o+(enennx 6e: inmna;
o+iina+i oino :a(nen (nen 6aianoio
o+(enennx;
6noinona+i/ai+nnn:nona+i qyninnm
an+oxa+nnecioio :annannx;
ai+nnn:nona+i n o+inmna+i cnc+exy
nenxe+nnecion cninann:annn (nn
nannnnn);
Ja (ononnn+eninon nnqoxannen +aie
o6a+n+eci i a:(eny Cnc+exa
(nc+annnonnoio nxo(a n Cnc+exa
nenxe+nnecion cninann:annn n i+on inane .
Bam an+oxo6nni nxee+ :a(annin na ne(nnx+nn-n:io+onn+ene
nx+n:nannin io(, io+oin ai+nnn:nye+ cnc+exy 6ecinmnenoio nxo(a.
Bi +aie xoe+e :anoiaxxnona+i neconaninin nx+n:nannin io( nxo(a.
Ko(, :a(annin na ne(nnx+nn-n:io+onn+ene:
yia:an na ia+onie n ioxnnei+e nn+ea+yi (nx nna(enina, io+oin
naxo(n+cx n o+(enennn (nx nena+oi;
o+m+axnonan na xo(yne ioxnim+ea;
io( +aie xono y:na+i y o6cnynnammeio nac (nnea.
Honi:yxci inanna+yon cnc+exi 6ecinmnenoio nxo(a, (nx iaan+nn
nannninoio ca6a+inannx nanxan+e na ce(nmm nac+i inonoi.
125
0praus ynpasneua
|porpauuposaue nepcouansuoro koqa sxoqa
1. Bne(n+e io(, :a(annin na ne(nnx+nn-n:io+onn+ene (nn naa+nn na
inonin :aioae+cx no(cne+ia).
2. Haxn+e na inoniy 1/2 ne no:(nee nex
nee: nx+i ceiyn( nocne ninonnennx maia 1.
3. Bne(n+e neconaninin nx+n:nannin io(.
Bno(n+e ia(ym nnqy ne no:(nee nex nee:
nx+i ceiyn( nocne nno(a ne(i(ymen
nnqi.
He :a(anan+e io(, ninmnammnn +n
o(nnaionie nnqi nnn nxxym
nocne(ona+eninoc+i nnq. Boi neiio
ninncnxm+ +aine io(i.
Bam neconaninin io( ne :axenxe+
noc+oxnno (enc+nymmnn io(, coo6mennin
nax (nneox. Bi xoe+e ncnoni:ona+i (nx
o+nnannx an+oxo6nnx nm6on n: i+nx io(on. Hn nno(e n+ooio
neconaninoio io(a xo(yni c+nae+ nenin io( n :anncinae+ nonin io(
na eio xec+o.
nx nixo(a n: enxa nno(a o(nonexenno naxn+e na inonin 7/8 n 9/O
nnn ni(n+e 6onee 5 ceiyn( nocne nocne(neio naa+nx na inoniy.
Hx+n:nannin inmnenon io( :anoiaxxnonan.
126
0praus ynpasneua
Lcnn ni xo+n+e c+ee+i neconaninin io(, ninonnn+e cne(ymmne (enc+nnx:
C:paue nepccuan&ucrc xcqa
1. Bne(n+e io(, :a(annin na ne(nnx+nn-
n:io+onn+ene.
2. Haxn+e n o+nyc+n+e inoniy 1/2 ne
no:(nee nex nee: nx+i ceiyn( nocne
ninonnennx maia 1.
3. He no:(nee nex nee: nx+i ceiyn( nocne
ninonnennx maia 2 naxn+e n y(ennan+e
n +enenne 2 ceiyn( inoniy 1/2, n+o6i
c+ee+i :anoiaxxnonannin
nn(nnn(yaninin io(.
Hocne i+oio cnc+exa 6y(e+ eainona+i
+oniio na io(, :a(annin na ne(nnx+nn-
n:io+onn+ene.
4yuxs au:cxaupcaaus
Cnc+exa ne 6y(e+ eainona+i na naa+ne
inonoi n +enenne o(non xnny+i, ecnn
noni:ona+eni nocne(ona+enino naan na
inonin inanna+yi 35 a:, ne nne(x nn
i+ox nannninin io(. J+a qyninnx ne-
(o+namae+ necaninnonnonannin nxo(.
Bo nexx a6o+i qyninnn
an+nciannonannx ion+oninax naxna na
inanna+ye xniae+.
4yninnx an+nciannonannx o+inmnae+cx:
ecnn nn o(na n: inonoi inanna+yi ne
naa+a n +enenne o(non xnny+i;
ecnn naa+a inonia \IOCK na nyni+e (nc+annnonnoio
ynannennx;
ecnn :anianne neene(eno n nonoenne O;
ecnn inmn n (nen no(n+enx noneny+ n nonoenne OTHHPAHH
(ecnn an+oxo6nni ocnamen cnc+exon nenxe+nnecion cninann:annn).
127
0praus ynpasneua
0npaue qsepe canoua iaque qsep 6arauoro oqeneua
n okua iaque qsep 6arauoro oqeneua np nouom cceus
6ecknk+esoro sxoqa
Hee( o+nnannex nm6on (yion (nen +e6ye+cx o+nee+i (nei
no(n+enx. Lcnn xe(y nno(ox nnq nomno 6onee nx+n ceiyn(, nne(n+e
io( eme a:. Lcnn no(cne+ia inanna+yi iacne+, i+o o:nanae+, n+o
cnc+exa o+inmnnnaci. Lcnn cnc+exa 6ecinmnenoio nxo(a ne a6o+ae+,
nocnoni:yn+eci inmnox nnn nee(a+nniox(axn) (nc+annnonnoio nxo(a.
1. nx o+nnannx (nen no(n+enx nne(n+e o(nn n: (nyx io(on. nei
no(n+enx o+nnae+cx nocne nno(a nx+on nnqi.
2. nx o+nnannx ncex oc+aninix
(neen canona n :a(nen (nen
6aianoio o+(enennx naxn+e na
inoniy 3/4 ne no:(nee nex nee: nx+i
ceiyn( nocne o+nnannx (nen
no(n+enx.
3. nx o+iinannx oina :a(nen
(nen 6aianoio o+(enennx
nne(n+e nx+n:nannin io(,
:a(annin na ne(nnx+nn-
n:io+onn+ene, :a+ex ne no:(nee nex
nee: nx+i ceiyn( naxn+e na
inoniy 5/6.
128
0praus ynpasneua
nx :annannx (neen canona n
:a(nen (nen 6aianoio o+(enennx
o(nonexenno naxn+e na inonin 7/8
n 9/O. J+o oneannm xono
ninonnn+i, +oniio ecnn :aii+a
(nei no(n+enx.
Asoua+eckoe ianpaue
4yninnx an+oxa+nnecioio :annannx :annae+ nce (nen an+oxo6nnx ioi(a:
:aii+i nce (nen,
a6o+ae+ (nnia+eni n
ni :a(enc+nyn+e nm6ym nee(any, nnno(x an+oxo6nni n (nnenne.
4yninnx an+oxa+nnecioio :annannx ca6a+inae+ non+ono, ecnn:
nm6ax (nei canona, :a(nxx (nei 6aianoio o+(enennx nnn oino
6aianoio o+(enennx o+iinam+cx, a :a+ex :aiinam+cx, n nn i+o
a6o+ae+ (nnia+eni, o+nymena ne(ani +oxo:a n
ni nnno(n+e an+oxo6nni n (nnenne.
Ax:aJas/c:xnmveue yux aa:cua:vecxcrc Janpaus
Ai+nnn:nona+i nnn o+inmnn+i i+y qyninnm xono +exx a:nnnnixn
cnoco6axn. Bi xoe+e o6a+n+icx i o6cnynnammexy nac (nney,
nocnoni:ona+icx oneannen o+nnannx/:annannx :axion (neen c
inei+onnno(ox nnn ncnoni:ona+i inanna+yy.
Hee( ninonnennex none(y ai+nnn:annn n o+inmnennx y(oc+onei+eci
n +ox, n+o cnc+exa no+nnoyionnon cninann:annn ne ninmnena,
:anianne neene(eno n nonoenne O!!, nce (nen canona, :a(nxx (nei
6aianoio o+(enennx n oino :a(nen (nen 6aianoio o+(enennx :aii+i.
129
0praus ynpasneua
|poueqypa onpaua|ianpaua
iaukos qsepe c snekponpsoqou
Hain 1-5 +e6ye+cx ninonnn+i n
+enenne ne 6onee 3O ceiyn(. B
no+nnnox cnynae none(yy 6y(e+
neo6xo(nxo non+on+i. Lcnn none(yy
neo6xo(nxo non+on+i, nax no+e6ye+cx ni(a+i 3O ceiyn(.
1. Heene(n+e inmn :aniannx n nonoenne O.
2. Tn a:a naxn+e na inoniy o+nnannx (neen.
3. Heene(n+e inmn :aniannx n: nonoennx O n nonoenne O!!.
4. Tn a:a naxn+e na inoniy o+nnannx (neen.
5. Cnona neene(n+e :anianne n nonoenne O. Ho:nynn+
ion+oninin cninan.
6. Haxn+e na inoniy o+nnannx, :a+ex naxn+e na inoniy :annannx. Kon+-
oninin cninan no:nynn+ o(nn a:, ecnn qyninnx an+oxa+nnecioio :anna-
nnx o+inmnena, nnn (na a:a (o(nn ioo+inn n o(nn (nnnnin ion+oninin
cninan), ecnn qyninnx an+oxa+nnecioio :annannx ai+nnn:nonana.
7. Heene(n+e :anianne n nonoenne O!!. Kon+oninin cninan
no:nynn+ o(nn a:, no(+ne(ax ninonnenne none(yi.
Hpoueypa nnoa koa cuc1eum
eckumuenoro nxoa
1. Bne(n+e nx+n:nannin io( nxo(a.
2. Haxn+e n y(ennan+e inoniy 7/8
3. Haxn+e n o+nyc+n+e inoniy 3/4
4. O+nyc+n+e inoniy 7/8.
Kon+oninin :nyionon cninan
yia:inae+ na o+inmnenne cnc+exi,
ion+oninin :nyionon cninan, :a
io+oix cne(ye+ iy(oi, yia:inae+ na
ai+nnn:annm cnc+exi.
13O
0praus ynpasneua
4yukua "uennekyansuoro" onpaua
J+a qyninnx ne(o+namae+ :annanne (nen no(n+enx, ioi(a n :axoi
:aniannx nc+annen inmn. J+a qyninnx o+nnae+ +oniio (nei no(n+enx,
ecnn inmn nc+annen n :axoi :aniannx, (nei no(n+enx nno+ii+a n nn
i+ox nce (nen :ane+i nn noxomn neeinmna+enx, yc+anonnennoio n
canone. Lcnn nncy+c+nym+ neenncnennie ycnonnx, nce :annaexie
inexen+i an+oxo6nnx 6y(y+ :ane+i n (nei no(n+enx 6y(e+ o+ne+a n
+enenne 1 ceiyn(i.
0h0TEHA |EPhHETPh+E0K0h 0hFhAh3Ahh [|Ph hAh+hh}
Cnc+exa nenxe+nnecion no+nnoyionnon cninann:annn ne(o+namae+
necaninnonnonannoe nonninonenne n an+oxo6nni.
Hn no:nninonennn nm6ix no+ennnaninix c6oen n a6o+e cnc+exi
nenxe+nnecion no+nnoyionnon cninann:annn o6x:a+enino ne(rxnn+e
BCL inmnn c nee(a+nniaxn (nc+annnonnoio ynannennx (nney. J+o
noxoe+ yc+ann+i nencnannoc+i.
4yukua 6nokposk ianpaua iaukos qsepe c snekponpsoqou
J+a qyninnx 6noinye+ neeinmna+enn ynannennx :axion (neen
canona n :a(nen (nen 6aianoio o+(enennx c inei+onnno(ox, ecnn
:aii+i nce (nen n ai+nnn:nye+cx nenxe+nneciax cninann:annx.
Hocne 6noinonin ai+nnn:annx :axion noncxo(n+ +oniio nn
o+inmnennn nenxe+nnecion cninann:annn nnn o+iinannn o(non n:
(neen canona, :a(nen (nen 6aianoio o+(enennx, oina :a(nen (nen
6aianoio o+(enennx nnn iano+a.
C:xnmveue/ax:aJas yux ncxpcax Janpaus Jauxca
qaepe c anex:pcnpacqcu
1. Hain 2-4 cne(ye+ ninonnn+i ne 6onee nex :a 3O ceiyn(.
2. Heene(n+e inmn :aniannx n
nonoenne O, :a+ex 3 a:a naxn+e na
inoniy OTHHPAHH.
3. Heene(n+e inmn :aniannx n
nonoenne O!!, :a+ex 3 a:a naxn+e na
inoniy OTHHPAHH.
4. Heene(n+e inmn :aniannx n nonoenne O. O(noia+nin
:nyionon cninan no(+ne(n+ ai+nnn:annm enxa noiaxxnonannx.
5. He no:(nee nex nee: 5 ceiyn( nocne ninonnennx maia 4 naxn+e na
inoniy JAHHPAHH 2 a:a, n+o6i n:xenn+i c+a+yc qyninnn.
6. 2 ion+oninix :nyionix cninana yia:inam+ na +o, n+o cnc+exa
o+inmnena; 2 ion+oninix :nyionix cninana, :a io+oixn cne(ye+
iy(oi, yia:inam+ na +o, n+o cnc+exa ai+nnn:nonana.
7. nx nixo(a n: enxa noiaxxnonannx neene(n+e :anianne n
nonoenne O!!. Lcnn c+a+yc qyninnn 6in n:xenen, no:nynn+
ion+oninin cninan.
131
0praus ynpasneua
Aksiaua cceus
Hn ai+nnn:annn i+a cnc+exa cnoco6c+nye+ :amn+e an+oxo6nnx o+
necaninnonnonannoio nonninonennx. B cnynae necaninnonnonannoio
nonninonennx nannnam+ xnia+i qai n/nnn c+oxnonnie qonan n
a:(ae+cx :nyionon cninan.
Cnc+exa io+ona i ai+nnn:annn nocne n:nnenennx inmna n: :axia
:aniannx. Ho(io+onia i ai+nnn:annn cnc+exi cninann:annn
noncxo(n+ nn nm6ox n: cne(ymmnx (enc+nnn:
Haxn+e na inoniy :annannx cnc+exi (nc+annnon-
noio nxo(a (nn o+ii+ix nnn :aii+ix (nexx).
Hn (nyia+nox naa+nn na inoniy :annannx
na nee(a+nnie (nc+annnonnoio nxo(a c
nn+enanox ne 6onee +ex ceiyn( o(noia+nin
:nyionon cninan no(+ne(ae+, n+o nce (nen
canona/iano+/:a(nxx (nei 6aianoio
o+(enennx n oino :a(nen (nen 6aianoio
o+(enennx :aii+i. Lcnn nm6on n: i+nx
inexen+on ne :aii+, (nyia+nin :nyionon
cninan ne(yne(ae+ nac o +ox, n+o o(na n:
(neen canona/iano+/:a(nxx (nei 6aianoio
o+(enennx nnn oino :a(nen (nen 6aianoio
o+(enennx oc+am+cx o+ii+ixn.
O(nonexenno naxn+e na inonin 7/8 n 9/O cnc+exi
6ecinmnenoio nxo(a, n+o6i :anee+i (nen ((nei
no(n+enx (onna 6i+i :aii+a).
O+ion+e nm6ym (nei canona, :a(nmm (nei 6a-
ianoio o+(enennx nnn oino :a(nen (nen 6aiano-
io o+(enennx n naxn+e na inoniy :annannx :axion
(neen c inei+onnno(ox, n+o6i :anee+i (nen.
Lcnn nm6oe n: neenncnennix nime (enc+nnn
ninonnxe+cx (o AKTHBHJAJHH
CHCTLML CH!HAHJAJHH,
nannnae+cx o+cne+ 2O-ceiyn(non :a(ein.
Ho+nnoyionnax cninann:annx ia(on
(nen canona/iano+a/:a(nen (nen
6aianoio o+(enennx nnn oina (nen
6aianoio o+(enennx ai+nnn:nye+cx no o+(eninoc+n, n ecnn nm6on n:
i+nx inexen+on o+ii+, eio +e6ye+cx :aii+i, n+o6i cnc+exa nanana
o+cne+ 2O-ceiyn(non :a(ein.
Koi(a nce (nen canona/iano+/:a(nxx (nei 6aianoio o+(enennx n oino
:a(nen (nen 6aianoio o+(enennx :aii+i, c+oxnonnie qonan xniam+
o(nn a:, no(+ne(ax, n+o an+oxo6nni :ane+ n nana+ o+cne+
2O-ceiyn(non :a(ein.
132
0praus ynpasneua
0knk+eue cceus
Bi xoe+e o+inmnn+i cnc+exy, ninonnnn nm6oe n: neenncnennix
nne (enc+nnn:
O+onn+e (nen nn noxomn
nee(a+nnia (nc+annnonnoio nxo(a.
O+onn+e (nen nn noxomn
inonoi 6ecinmnenoio nxo(a.
O+onn+e (nei no(n+enx inmnox. o ynoa nonenn+e inmn (n
nanannennn nee(nen nac+n an+oxo6nnx), n+o6i y(oc+onen+icx n
o+inmnennn cninann:annn.
Heene(n+e :anianne n nonoenne O.
133
0praus ynpasneua
Haxn+e na inoniy
JKCTPLHHOH
CH!HAHJAJHH na nee(a+nnie
(nc+annnonnoio nxo(a. Hn i+ox
:nyionon cninan n c+oxnonnie
qonan o+inmnam+cx +oniio nn
a6o+ammen cnene cnc+exi
cninann:annn. Cnc+exa cninann:annn
oc+ae+cx ai+nnn:nonannon.
Haxn+e na inoniy oina :a(nen (nen
6aianoio o+(enennx na nee(a+nnie
(nc+annnonnoio nxo(a. Hn i+ox
:amn+a :a(nen (nen 6aianoio
o+(enennx n oina :a(nen (nen
6aianoio o+(enennx (e:ai+nnn:n-
ye+cx, o(naio cnc+exa no(onae+
ion+onnona+i (nen canona n iano+.
nx (e:ai+nnn:annn :amn+i (neen
canona n iano+a naxn+e na
neeinmna+eni :axia :a(nen (nen
6aianoio o+(enennx c inei+onnno(ox.
Hn naa+nn na neeinmna+eni OTHHPAHH :axion (neen,
acnonoennin n canone, n +enenne 2O-ceiyn(noio neno(a enx
ne(nan+eninon ai+nnn:annn no:namae+ cnc+exy cninann:annn n
neai+nnnoe coc+oxnne.
Cpaa:maaue cc:eum npc:acyrcuuc cruanJa
Lcnn cnc+exa cninann:annn ai+nnn:nonana, ona ca6a+inae+, ioi(a:
m6ax (nei canona, :a(nxx (nei 6aianoio o+(enennx, oino :a(nen
(nen 6aianoio o+(enennx nnn iano+ o+iinae+cx 6e: ncnoni:onannx
inmna, inonoi nnn nee(a+nnia (nc+annnonnoio nxo(a.
|A00hhAF |P0Th0YF0hhAF 0h0TEHA 8E0UR|L00K"
Haccnnnax no+nnoyionnax cnc+exa SecuiiIocl - i+o cnc+exa
nxxo6nnn:annn (nnia+enx.
J+a cnc+exa 6noinye+ :anyci (nnia+enx, ecnn ne ncnoni:ye+cx
:aio(nonannin inmn, :anoiaxxnonannin (nx nameio an+oxo6nnx.
Haccnnnax no+nnoyionnax cnc+exa SecuiiIocl neconxec+nxa c
nxemmnxncx n cno6o(non no(ae cnc+exaxn (nc+annnonnoio :anycia,
ninymennixn ne ioxnannen !oid. Hcnoni:onanne +ainx cnc+ex xoe+
co:(a+i no6nexi nn :anycie (nnia+enx n naymn+i (enc+nne qyninnn
no+nnoyionnon :amn+i.
134
0praus ynpasneua
Asoua+eckoe sknk+eue
cceus
Cnc+exa ai+nnn:nye+cx
nn6nn:n+enino nee: 15 ceiyn( nocne
neeno(a :aniannx n nonoenne 2
(ACC). Lcnn cnc+exa ai+nnn:nonana,
na mn+ie nn6oon an+oxo6nnx c
(nyxceiyn(nixn nn+enanaxn xniae+
ion+oninax naxna THEFT.
Knk+
Bam an+oxo6nni yioxnnei+onan
(nyxx :aio(nonannixn inmnaxn.
Toniio :aio(nonannin inmn
:anyciae+ (nnia+eni an+oxo6nnx.
Janacnie :aio(nonannie inmnn
ni xoe+e nno6ec+n y
o6cnynnammeio nac (nnea.
Hoiaxxnonanne inmnen
ninonnxe+ (nne. Bi +aie
xoe+e ninonnn+i i+y none(yy
caxoc+ox+enino, o6a+nnmnci i
a:(eny Hoiaxxnonanne
:anacnix inmnen.
Asoua+eckoe oknk+eue cceus
Hn neeno(e :aniannx n nonoenne 3 (O) :aio(nonannix inmnox
no+nnoyionnax cnc+exa o+inmnae+cx. Kon+oninax naxna THEFT
xniae+ n +enenne +ex ceiyn(, a :a+ex iacne+. Lcnn ion+oninax naxna
THEFT ion+ n +enenne (nn+eninoio nexenn nnn 6ic+o xniae+,
coc+oxnne cnc+exi (onno 6i+i noneeno o6cnynnammnx nac (nneox
nnn inannqnnnonannix xexanniox.
135
0praus ynpasneua
Kynnie xe+annnnecine ne(xe+i n inei+onnie
yc+onc+na, :aiennennie na nenonie (nx
inmnen, io+oon ni, no:xono, noni:ye+eci na
:ananonnon c+annnn, ananoinnnie ne(xe+i
n (ae n+oon inmn n o(non cnx:ie c
:aio(nonannix inmnox xoiy+ co:(ana+i
no6nexi nn :anycie (nnia+enx. Lcnn +aine
no6nexi no:nniam+, ncinmnn+e
conniocnonenne neenncnennix ne(xe+on c
:aio(nonannix inmnox nn :anycie
(nnia+enx. Ho(o6nie ne(xe+i n yc+onc+na
ne xoiy+ none(n+i :aio(nonannin inmn, no
cnoco6ni co:(ana+i nexennie noxexn, ecnn onn naxo(x+cx cnnmiox
6nn:io i inmny :aniannx nn :anycie (nnia+enx. Lcnn no:nniam+
no6nexi, neene(n+e inmn :aniannx n nonoenne O!! n cnona
:anyc+n+e (nnia+eni, y(ennax nce oc+aninie ne(xe+i, ciennennie
i+nx e ioninox (nx inmnen, na neio+oox acc+oxnnn o+ inmna
:aniannx. V(oc+onei+eci n +ox, n+o :aio(nonannin inmn - i+o
a:emennin i ncnoni:onannm qnxennin :aio(nonannin inmn !oid.
Lcnn inmnn y+exni nnn yia(eni, nax no+e6ye+cx:
ncnoni:ona+i (nx :anycia (nnia+enx
:anacnon inmn nnn
o+6yicnona+i an+oxo6nni i (nney nnn na
c+annnm +exo6cnynnannx. Ly(e+
neo6xo(nxo c+ee+i n: naxx+n an+oxo6nnx
io(i inmnen n nnec+n nonie io(i.
Jaxena :aio(nonannix inmnen xoe+ oia:a+icx necixa (ooioc+oxmen
none(yon. Hoi+oxy, n+o6i ncinmnn+i nene(nn(ennie ney(o6c+na
eioxen(ye+cx xann+i (ononnn+eninin :anoiaxxnonannin inmn n
6e:onacnox xec+e nne an+oxo6nnx.
nx :anycia (nnia+enx nameio an+oxo6nnx +e6ye+cx ncnoni:ona+i inmn c
ioei+nix io(ox. Hcnoni:onanne neno(xo(xmeio :aio(nonannoio inmna
xoe+ nnnec+n i no:nninonennm coc+oxnnx O-START, n io+oox :anyci
(nnia+enx neno:xoen.
Ecuu ua sauycka nura1eua ucuousye1ca uesauporpauuuponauum kumu, :1o
upunou1 k nosuukuoneuum coc1oauua NO START", n ko1opou sauyck
nura1eua uenosuoaeu.
|porpauuposaue ianacusx knk+e
nx nameio an+oxo6nnx xono :aio(nona+i nocexi inmnen xaicnxyx.
onyciae+cx ncnoni:ona+i +oniio inmnn SecuiiIocl. nx
caxoc+ox+eninoio noiaxxnonannx :aio(nonannoio inmna nax
no+e6ye+cx (na anee :anoiaxxnonannix :aio(nonannix inmna (+.e.
inmnn, ye ncnoni:onanmnecx (nx :anycia (nnia+enx nameio an+oxo6nnx) n
136
0praus ynpasneua
nonin ne:anoiaxxnonannin inmn(n), io+oin (onen naxo(n+icx no(
yion (nx cnoenexennoio ninonnennx ia(oio maia none(yi.
Lcnn (na anee :anoiaxxnonannix :aio(nonannix inmna
ne(oc+ynni, +o (nx noiaxxnonannx :anacnoio :aio(nonannoio
inmna(en) nax no+e6ye+cx (oc+ann+i an+oxo6nni i (nney.
Hoanync+a, nnanane nonnoc+im nonn+an+e n noanann:nyn+e
co(eanne none(yi.
1. Bc+ani+e nenin anee :anoiaxxnonannin
:aio(nonannin inmn n :axoi :aniannx n
nonenn+e eio n: nonoennx 2 (ACC) n nonoenne
3 (O) (y(ennan+e :anianne n nonoennn 3
(O) ne xenee o(non ceiyn(i).
2. Heene(n+e :anianne n nonoenne 1 (IOCK)
n n:nnein+e nenin :aio(nonannin inmn n:
:axia :aniannx.
3. He no:(nee nex nee: (ecx+i ceiyn( nocne
neeno(a :aniannx n nonoenne 2 (ACC)
nc+ani+e n+oon anee :anoiaxxnonannin :aio(nonannin inmn n
:axoi :aniannx n nonenn+e eio n: nonoennx 2 (ACC) n nonoenne 3
(O) (y(ennan+e :anianne n nonoennn 3 (O) ne xenee o(non
ceiyn(i, no ne 6onee (ecx+n ceiyn().
4. Heene(n+e :anianne n nonoenne 1 (IOCK) n n:nnein+e n+oon
:aio(nonannin inmn n: :axia :aniannx.
5. He no:(nee nex nee: 2O ceiyn( nocne neeno(a :aniannx n nonoenne
2 (ACC) nc+ani+e nonin ne:anoiaxxnonannin inmn n :axoi
:aniannx n neene(n+e :anianne n: nonoennx 2 (ACC) n nonoenne 3
(O) (y(ennan+e :anianne n nonoennn 3 (O) ne xenee o(non
ceiyn(i). Ha i+ox i+ane noncxo(n+ noiaxxnonanne nonoio inmna,
io+oin c+anonn+cx :aio(nonannix inmnox.
6. nx noiaxxnonannx (ononnn+eninoio nonoio ne:anoiaxxno-
nannoio inmna(en) non+on+e i+y none(yy, nannnax c maia 1.
Lcnn none(ya ninonnena ycnemno, nonin :aio(nonannin inmn(n)
xono 6y(e+ ncnoni:ona+i (nx :anycia (nnia+enx an+oxo6nnx;
ion+oninax naxna no+nnoyionnon cninann:annn :aion+cx na +n
ceiyn(i, a :a+ex noiacne+.
Lcnn none(ya ninonnena co c6oxxn, :anyci (nnia+enx an+oxo6nnx
nonix :aio(nonannix inmnox(axn) neno:xoen. Ly(e+ xnia+i
ion+oninax naxna no+nnoyionnon cninann:annn. Bi xoe+e non+on+i
main 1-6. Lcnn c6on non+on+cx, (nx noiaxxnonannx nonoio
:anacnoio inmna(en) (oc+ani+e nam an+oxo6nni i (nney.
137
0qeusa scnouoraensuse yqepsakme
npcnoco6neua
0hEhbF
Perynpyeuse noqronosuk [np uan+}
Cn(enix nameio an+oxo6nnx xoiy+ 6i+i ocnameni eiynnyexixn no
nico+e no(iononnniaxn. J+n no(iononnnin ne(na:naneni (nx +oio,
n+o6i oiannnnna+i neexemenne iononi n cnynae :a(neio
c+oninonennx. nx nannninon eiynnonin no(iononnnion no(nnxn+e
no(iononnni +ainx o6a:ox, n+o6i on acnonaiancx nenoce(c+nenno
no:a(n namen iononi nnn iai xono 6nne i i+oxy nonoennm.
Hone(yi no(nnxannx n onyciannx no(iononnnia onncani nne.
Ho(iononnnin xono neexema+i
nnex n nnn:.
Haxn+e na eiynx+o, n+o6i
onyc+n+i no(iononnni.
138
0qeusa scnouoraensuse yqepsakme
npcnoco6neua
Perynposka nonoeua nepequero cqeusa c py+uo perynposko
Hnioi(a ne eiynnyn+e nonoenne cn(enix no(n+enx nnn cnnnin
cn(enix no nexx (nnennx.
He a:xeman+e neeno:nxin 6aia nime yonnx cnnnoi cn(ennn,
n+o6i ncinmnn+i +anxi nn c+oninonennn nnn e:iox
+oxoennn.
Bo nexx (nnennx cnnnin cn(enix no(n+enx n naccancinx
cn(ennn (onni naxo(n+icx n ne+nianinox nonoennn, a
na6e(ennin exeni 6e:onacnoc+n (onen nno+no o6xna+ina+i nnnmm
nac+i 6e(e.
O+inonenne cnnnin cn(enix xoe+ cnn:n+i iqqei+nnnoc+i
(enc+nnx exnx 6e:onacnoc+n n cnynae c+oninonennx.
Ho(nnxn+e yiox+iy, n+o6i
neexec+n+i cn(enie nnee( nnn
na:a(.
Ho+xnn+e inai nnex, n+o6i
o+eiynnona+i nonoenne cnnnin
cn(enix.
139
0qeusa scnouoraensuse yqepsakme
npcnoco6neua
Perynposka nonoeua nepequero cqeusa c snekponpsoqou
[np uan+}
Hnioi(a ne eiynnyn+e nonoenne cn(enix nnn cnnnin cn(enix
no(n+enx no nexx (nnennx.
He a:xeman+e neeno:nxin 6aia nime yonnx cnnnoi cn(ennn,
n+o6i ncinmnn+i +anxi nn c+oninonennn nnn e:iox
+oxoennn.
Bo nexx (nnennx cnnnin cn(enix no(n+enx n naccancinx
cn(ennn (onni naxo(n+icx n ne+nianinox nonoennn, a
na6e(ennin exeni 6e:onacnoc+n (onen nno+no o6xna+ina+i nnnmm
nac+i 6e(e.
O+inonenne cnnnin cn(enix xoe+ cnn:n+i iqqei+nnnoc+i
(enc+nnx exnx 6e:onacnoc+n n cnynae c+oninonennx.
Peiynx+o acnonoen na
naynon c+oone no(ymin
cn(enix.
nx no(nnxannx nnn onyciannx
nee(nen nac+n no(ymin cn(enix
naxn+e na nee(nmm nac+i
eiynx+oa.
14O
0qeusa scnouoraensuse yqepsakme
npcnoco6neua
nx no(nnxannx nnn onyciannx
:a(nen nac+n no(ymin cn(enix
naxn+e na :a(nmm nac+i
eiynx+oa.
nx neexemennx cn(enix nnee(,
na:a(, nnex nnn nnn: naxn+e na
eiynx+o.
0qeuse c qyukue ianouuaua
nonoeua [np uan+}
J+a cnc+exa no:nonxe+
an+oxa+nnecin yc+anannnna+i
cn(enie no(n+enx n o(no n: +ex
:anoiaxxnonannix nonoennn.
Heeinmna+eni nonoennn cn(enix
acnonoen na (nen no(n+enx.
nx noiaxxnonannx nenoio
nonoennx neexec+n+e cn(enie no(n+enx n
enaexoe nonoenne, ncnoni:yx eiynx+o cn(enix. Haxn+e na
inoniy SLT. Kon+oninax naxna inonin SLT :aion+cx na ioo+ioe
nexx. Hoia ion+ ion+oninax naxna, naxn+e na inoniy 1.
nx noiaxxnonannx n+ooio nonoennx non+on+e onncannym
nime none(yy, ncnoni:yx inoniy 2.
nx noiaxxnonannx +e+ieio nonoennx non+on+e onncannym
nime none(yy n naxn+e na inonin 1 n 2 o(nonexenno.
Peiynnonia nnn ai+nnn:annx nonoennx cn(enix no:xona, +oniio ecnn
inai ni6oa nee(an yc+anonnen n nonoenne Pail nnn eulial. Honoe-
nne cn(enix c qyninnen :anoxnnannx xono o+eiynnona+i n nm6oe nexx.
Honoennx cn(enix c qyninnen :anoxnnannx +aie ai+nnn:nym+cx, ioi(a ni
nanxae+e na inoniy OTHHPAHH nee(a+nnia (nc+annnonnoio nxo(a.
nx noiaxxnonannx qyninnn :anoxnnannx nonoennx cn(enix n
nee(a+nnie (nc+annnonnoio nxo(a o6a+n+eci i a:(eny Cnc+exa
(nc+annnonnoio nxo(a n inane Oiani ynannennx.
141
0qeusa scnouoraensuse yqepsakme
npcnoco6neua
|oacu+uaa onopa c py+uo
perynposko
nx neexemennx noxcnnnnon
onoi nnee( n ynennnennx ee
ninyinoc+n nonenn+e xaxonnnoi
eiynnonin n nanannennn
nee(nen nac+n an+oxo6nnx.
nx neexemennx noxcnnnnon
onoi na:a( n yxenimennx ee
ninyinoc+n nonenn+e xaxonnnoi
eiynnonin n nanannennn :a(nen
nac+n an+oxo6nnx.
0qeusa c o6orpesou [np
uan+}
Vnannenne o6oienox cn(ennn
Haxn+e na neeinmna+eni,
acnonoennin na cn(enie,
n+o6i ninmnn+i o6oien.
O6oien o+inmnae+cx nn
non+onox naa+nn na
neeinmna+eni.
Koi(a o6oien cn(ennn ninmnen, ion+ cnxnon o6oiena cn(ennn na
(ncnnee cnc+exi a:(eninoio inei+onnoio an+oxa+nnecioio
ynannennx +exnea+yon (DLATC).
142
0qeusa scnouoraensuse yqepsakme
npcnoco6neua
3AhhE 0hEhbF
Perynpyeuse noqronosuk
Cn(enix nameio an+oxo6nnx xoiy+ 6i+i ocnameni eiynnyexixn no
nico+e no(iononnniaxn. J+n no(iononnnin ne(na:naneni (nx +oio,
n+o6i oiannnnna+i neexemenne iononi n cnynae :a(neio
c+oninonennx. nx nannninon eiynnonin no(iononnnion no(nnxn+e
no(iononnni +ainx o6a:ox, n+o6i on acnonaiancx nenoce(c+nenno
no:a(n namen iononi nnn iai xono 6nne i i+oxy nonoennm.
Hone(yi no(nnxannx n onyciannx no(iononnnia onncani nne.
Ha(ann+e na no(iononnnin nnn
ni+xnn+e nx nnex (nx yc+anonin n
enaexoe nonoenne.
143
0qeusa scnouoraensuse yqepsakme
npcnoco6neua
0knaqssakmeca iaque cqeusa [np uan+}
Lcnn :a(nee cn(enie ocnameno eiynnyexixn no(iononnniaxn, nee(
cina(inannex cnnnin cn(enix no(iononnnin cne(ye+ nonnoc+im
onyc+n+i nnn:.
1. Ha(ann+e inn:y nnnnn inai
6noinonin, n+o6i a:6noinona+i
cnnniy cn(enix.
2. Pa:nenn+e cnnniy cn(enix nnn:, i
nony 6aianoio o+(enennx.
3. Ha(ann+e na nexnmm naynym
nac+i cnnnin cn(enix (o mennia.
Cn(enie :aqnicnonano n nnnex
nonoennn.
144
0qeusa scnouoraensuse yqepsakme
npcnoco6neua
Bo:na+ cn(enix n ne+nianinoe
nonoenne
Ha(ann+e inn:y n y(ennan+e
n i+ox nonoennn nexnnn yion
cnnnin cn(enix.
Ho+xnn+e yiox+iy 6noinonin
nnex, n+o6i a:6noinona+i
cn(enie.
Pa:nenn+e cnnniy cn(enix
nnex (o ee qnicannn n
ne+nianinox nonoennn.
Cnnnia cn(enix qnicnye+cx co
menniox.
0knaqssaue iaqux cqeu c paiqeneueu 40|20|40
Hee( cina(inannex cn(ennn y6e(n+eci n +ox, n+o no(iononnni onymen,
n na nony nano+nn cn(ennn n+ooio x(a o+cy+c+nym+ noc+oonnne
ne(xe+i, nannxe, innin, iomeniin nnn no+qenn.
C(nnni+e nee(nee naccancioe cn(enie nnee( +ainx o6a:ox, n+o6i
no(iononnni cn(enix n+ooio x(a ne conniacancx c nee(nnx cn(eniex.
O6a+n+eci :a nnqoxannen i xniiy,
a:xemennoxy n nnnen nac+n
noexa.
1. Han(n+e yiox+iy,
acnonoennym n 6oionon nac+n
no(ymin cn(enix co c+ooni (nen.
2. Ho+xnn+e yiox+iy nnn: n
+oninn+e cnnniy cn(enix n
nanannennn nee(nen nac+n
an+oxo6nnx.
3. Ha(ann+e na nexnmm naynym
nac+i cnnnin cn(enix (o mennia.
145
0qeusa scnouoraensuse yqepsakme
npcnoco6neua
Bo:na+ cn(enix n ne+nianinoe
nonoenne
1. Ho+xnn+e yiox+iy nnn: n
no(nnxn+e cnnniy cn(enix n
nanannennn :a(nen nac+n
an+oxo6nnx.
2. Pa:nenn+e cnnniy cn(enix (o ee
qnicannn co menniox n
ne+nianinox nonoennn.
Perynpcaxa ncnceus cqeu 2-rc psqa qns cnerveus nccaqx
amcaqx [np uanvJ
Taiax eiynnonia o6neinae+ noca(iy n nica(iy naccanon,
:annxammnx cn(enix 3-io x(a.
Hoca(ia na cn(enix 3-io x(a
1. Cnon+e cn(enie 2-io x(a.
2. Ho+xnn+e yiox+iy (o ynoa nnn:,
n+o6i a:6noinona+i nanoninie
iennennx n cnon+i cn(enie.
146
0qeusa scnouoraensuse yqepsakme
npcnoco6neua
3. nx no:na+a n o6innoe
nonoenne o+inni+e cn(enie (o
ne+nianinoio nonoennx.
4. V(oc+onei+eci n +ox, n+o
cn(enie :aqnicnonano n
nanoninix iennennxx.
nx nica(in naccanon,
:annxammnx cn(enix 3-io x(a,
no+xnn+e iacnin inai
6noinonin nnex, n+o6i
a:6noinona+i nanoninie
iennennx cn(enix, n a:nenn+e
cn(enie n nanannennn nee(nnx
cn(ennn.
O6x:a+enino :aiennxn+e :anx+ie n cno6o(nie cn(enix n
nanoninix iennennxx. Lcnn cn(enie ne :aienneno, ono xoe+
c+a+i nnnnnon +anxi nn e:iox +oxoennn.
147
0qeusa scnouoraensuse yqepsakme
npcnoco6neua
Cxnaqmaaue eu:pan&ucrc cqeu&s 2-rc psqa [np uanvJ
1. Han(n+e inai 6noinonin,
acnonoennin n 6oionon nac+n
cnnnin cn(enix.
2. Ho+xnn+e inai nnex n +oninn+e
cnnniy cn(enix n nanannennn
nee(nen nac+n an+oxo6nnx.
3. Ha(ann+e na nexnmm naynym
nac+i cnnnin cn(enix (o mennia.
Bo:na+ cnnnin cn(enix n
ncxo(noe nonoenne
1. Ho+xnn+e :a inai n o+inni+e
cnnniy cn(enix n nanannennn
:a(nen nac+n an+oxo6nnx.
2. Pa:nenn+e cnnniy cn(enix (o ee
qnicannn co menniox n
ne+nianinox nonoennn.
148
0qeusa scnouoraensuse yqepsakme
npcnoco6neua
0qeuse pesero paqa [np uan+}
Cxnaqmaaue cqeu&s J-rc psqa
Cn(enie 3-io x(a xono cnon+i, ne cnnxax c an+oxo6nnx, (nx
ynennnennx nnoma(n 6aianoio o+ceia.
Ckuamnauue cueua
1. Ho+xnyn :a inai 6noinonin
cn(enix, acnonoennin n nexnen
nac+n cnnnin, na(ann+e na cnnniy,
n+o6i nna+i ee i no(ymie
cn(enix.
2. Cnnnia cn(enix :aqnicnye+cx n
onymennox nonoennn.
3. Ho+oninn+e :anonym naneni
nnee( n noc+anc+ne xe(y
cn(enixxn.
Bosnpa1 cueua n nep1ukauuoe
uouoaeuue
1. Ho+xnn+e c(nnnym naneni na
cnnnie cn(enix na:a(, n+o6i
a:6noinona+i :anonym naneni.
149
0qeusa scnouoraensuse yqepsakme
npcnoco6neua
2. Ho+xnyn :a inai 6noinonin
cn(enix, acnonoennin n nexnen
nac+n cnnnin, no:na+n+e cnnniy
cn(enix n ne+nianinoe
nonoenne.
3. Cnnnia cn(enix :aqnicnye+cx n
ne+nianinox nonoennn.
O6a noca(onnix xec+a cn(enix +e+ieio x(a ocnameni
iox6nnnonannixn na6e(ennixn n nannennixn exnxxn 6e:onacnoc+n.
Ja nnqoxannen o nannninox qyninnonnonannn y(ennammnx
nncnoco6nennn o6a+n+eci i a:(eny V(ennammne
nncnoco6nennx n i+on inane.
YEPAhAKQhE |Ph0|0006EhhF
Heps npeqocopouoc np o6pameu c yqepsakmu
npcnoco6neuau
Bo nexx (nnennx cnnnin cn(enix no(n+enx n naccancinx
cn(ennn (onni naxo(n+icx n ne+nianinox nonoennn, a
na6e(ennin exeni 6e:onacnoc+n (onen nno+no o6xna+ina+i nnnmm
nac+i 6e(e.
nx cnnennx ncia +anx ycannan+e (e+en na +e noca(onnie
xec+a, i(e nxem+cx no(xo(xmne y(ennammne nncnoco6nennx.
Hnioi(a ne no:nonxn+e naccanax (ea+i (e+en na ionenxx no
nexx (nnennx. B cnynae c+oninonennx naccan necnoco6en
:amn+n+i e6enia o+ +anxi.
Bce naccani an+oxo6nnx n no(n+eni o6x:a+enino (onni
noni:ona+icx exnxxn 6e:onacnoc+n, (ae nn nannnnn cnc+exi
SRS no(ymei 6e:onacnoc+n.
15O
0qeusa scnouoraensuse yqepsakme
npcnoco6neua
Hcinmnn+enino onacno naxo(n+icx no nexx (nnennx n
6aianox o+(enennn, nny+n nnn cnayn an+oxo6nnx. B cnynae
c+oninonennx nm(n, naxo(xmnecx n i+on :one an+oxo6nnx, no(neeni
6onee nicoioxy nciy +anx n in6enn. Bo nexx (nnennx ne no:nonxn+e
naccanax naxo(n+icx n nm6on :one an+oxo6nnx, ne o6oy(onannon
cn(enixxn n exnxxn 6e:onacnoc+n. Cne(n+e :a +ex, n+o6i nce
naccani :annxann ne(ycxo+ennie ionc+yinnen noca(onnie xec+a
n nannnino nnc+einnann exnn 6e:onacnoc+n.
B cnynae anann, conono(ammencx onoin(inannex
an+oxo6nnx, ne nnc+einy+in exnex 6e:onacnoc+n nenonei
no(neen ioa:(o 6onimexy nciy in6enn, nex nm(n, nannnino
noni:ymmnecx exnxxn 6e:onacnoc+n.
Bcei(a neeno:n+e (e+en n no:ac+e (o 12 ne+ na :a(nnx cn(enixx;
n o6x:a+eninox nox(ie ncnoni:yn+e no(xo(xmne y(ennammne
nncnoco6nennx (nx (e+en.
huepuouuse peuu 6eionacuoc
V(ennammne nncnoco6nennx nee(nnx n :a(nnx nnemnnx noca(onnix
xec+ an+oxo6nnx ne(c+annxm+ co6on iox6nnnonannie na6e(ennie n
nannennie exnn 6e:onacnoc+n. B exnxx 6e:onacnoc+n nee(neio
naccancioio cn(ennx n :a(nnx cn(ennn ne(ycxo+eni (na enxa
6noinonin.
J+o+ an+oxo6nni ocnamen nnennonnon cnc+exon exnen
6e:onacnoc+n, io+oax cnoco6c+nye+ cnnennm ncia +anx n cnynae
no6onoio c+oninonennx.
B i+on cnc+exe exnen 6e:onacnoc+n ne(ycxo+en xexann:x
n+xinnannx, ne(na:nanennin (nx noc+oxnnoio ion+onx na+xennx
exnen. J+a qyninnx cnyn+ (nx cnnennx (annennx exnx
6e:onacnoc+n, (enc+nymmeio na iy(nym ine+iy naccana.
Ka(oe noca(onnoe xec+o n namex an+oxo6nne ocnameno
o+(eninix xexann:xox exnx 6e:onacnoc+n, coc+oxmnx n: o(noio
:axia n o(noio x:inia, io+oie ne(na:naneni (nx nanoio
nnxenennx. 1) Hain(inan+e nannennym nen+y exnx 6e:onacnoc+n
+oniio na nneno, o6amennoe nayy. Hnioi(a ne no(enan+e exeni
6e:onacnoc+n no(ximion. 2) Hnioi(a ne o6iynnnan+e nen+y exnx
6e:onacnoc+n noiyi men, neein(inax ee nee: nneno, o6amennoe
nny+i. 3) Hnioi(a ne nnc+einnan+e o(nnx exnex 6e:onacnoc+n
necioniinx nenonei.
151
0qeusa scnouoraensuse yqepsakme
npcnoco6neua
Te6ye+cx, n+o6i nocne nm6oio c+oninonennx coc+oxnne cnc+exi
exnen 6e:onacnoc+n ncex naccancinx noca(onnix xec+ 6ino
noneeno inannqnnnonannix xexanniox. J+o neo6xo(nxo (nx
nonein nannninoc+n a6o+i qyninnn n+xinnannx nn
an+oxa+nnecion 6noinonie (nx 6e:onacnix (e+cinx cn(ennn. Koxe
i+oio, cne(ye+ nonen+i nannninoc+i a6o+i ncex exnen
6e:onacnoc+n.
MLXAHHJM PLMH LLJOHACHOCTH H MLXAHHJM
BT!HBAHH TPLLVLTC JAMLHHTL, ecnn noneia,
ninonnennax n coo+ne+c+nnn c none(yaxn, onncannixn n
Pyiono(c+ne (nx c+annnn +exnnnecioio o6cnynnannx, nixnn+
nenannninym a6o+y qyninnn n+xinnannx nn an+oxa+nnecion
6noinonie nnn nm6on (yion qyninnn exnx 6e:onacnoc+n.
Lcnn xexann:x exnx 6e:onacnoc+n n xexann:x n+xinnannx ne
6y(y+ :axeneni, i+o xoe+ nonicn+i nci +anx nn
c+oninonennn.
Kou6uposauuse ua6eqpeuuse uanne+use peuu 6eionacuoc
1. Bc+annxn+e x:inoi exnx
6e:onacnoc+n n coo+ne+c+nymmnn
:axoi (i+o 6nnanmnn :axoi, i
io+ooxy o6amen x:inoi), noia ne
a:(ac+cx mennoi n ni ne
nonync+nye+e, n+o x:inoi
:aqnicnonancx. V6e(n+eci n +ox,
n+o x:inoi nonno :aiennen n
:axie.
2. nx o+c+einnannx exnx
6e:onacnoc+n naxn+e na inoniy
6noinonin n n:nnein+e x:inoi n:
:axia.
152
0qeusa scnouoraensuse yqepsakme
npcnoco6neua
V(ennammne nncnoco6nennx nee(nnx n :a(nnx nnemnnx noca(onnix
xec+ an+oxo6nnx ne(c+annxm+ co6on iox6nnnonannie na6e(ennie n
nannennie exnn 6e:onacnoc+n. B exnxx 6e:onacnoc+n nee(neio
naccancioio cn(ennx n nnemnnx noca(onnix xec+ :a(nnx cn(ennn
ne(ycxo+eni (na enxa 6noinonin, io+oie onncani nne.
Peu, +yscsensus k qseuk asouo6na
Penx, nync+nn+eninin i (nnennm an+oxo6nnx, - i+o noxaninin enx
a6o+i xexann:xa n+xinnannx, io+oin (onyciae+ cno6o(noe n:xenenne
(nnni nannennoio exnx 6e:onacnoc+n nn neexemennxx +ynonnma n
o6ecnennnae+ 6noinoniy nn iic+ennix xanenax an+oxo6nnx.
Hannxe, ecnn no(n+eni nne:anno +oxo:n+ nnn e:io nxo(n+ n nonoo+,
nnn an+oxo6nni nonynae+ y(a na ciooc+n nn6nn:n+enino 8 ix/n (5 xnni
n nac) nnn 6onee, noncxo(n+ 6noinonia iox6nnnonannix exnen 6e:o-
nacnoc+n. J+o oiannnnnae+ neexemenne no(n+enx n naccanon nnee(.
Peu asoua+ecko 6nokposk
B i+ox enxe noncxo(n+ an+oxa+nneciax ne(nan+eninax 6noinonia nan-
nennoio exnx 6e:onacnoc+n. Hn i+ox exeni 6e:onacnoc+n coxanxe+ cno-
co6noc+i n+xinna+icx, n+o yc+anxe+ nm6ym cna6nny nannennon nen+i exnx.
nx exnx 6e:onacnoc+n no(n+enx enx an+oxa+nnecion 6noinonin ne
ne(ycxo+en.
Kcrqa cneqye: cncn&Jcaa:& peu aa:cua:vecxc ncxpcax
Bcei(a ncnoni:yn+e i+o+ enx, ecnn na nee(nee naccancioe
cn(enie nnn na nnemnee noca(onnoe xec+o :a(nnx cn(ennn (nn
nannnnn) yc+anonneno 6e:onacnoe (e+cioe cn(enie. Ho no:xonoc+n
nn neeno:ie (e+en n no:ac+e (o 12 ne+ na :a(nnx cn(enixx
ncnoni:yn+e no(xo(xmne
y(ennammne nncnoco6nennx.
O6a+n+eci i a:(enax
V(ennammne nncnoco6nennx
(nx (e+en nnn Le:onacnie
(e+cine cn(enix n i+on inane.
Kax cncn&Jcaa:& peu
aa:cua:vecxc ncxpcax
Hnc+einn+e iox6nnnonannin
na6e(ennin n nannennin exeni
6e:onacnoc+n.
153
0qeusa scnouoraensuse yqepsakme
npcnoco6neua
O6xna+n+e nannennym nen+y
exnx n +xnn+e ee nnn: (o
nonnoio ni+xinnannx exnx.
an+e nen+e exnx n+xny+icx n ia+ymiy. Bo nexx n+xinnannx nen+i
ni ycnimn+e mennoi, yia:inammnn na +o, n+o ai+nnn:nonan enx
an+oxa+nnecion 6noinonin exnx 6e:onacnoc+n.
C:ueua peua aa:cua:vecxc ncxpcax
nx o+xeni enxa an+oxa+nnecion 6noinonin n ai+nnn:annn enxa
6noinonin, nync+nn+eninoio i (nnennm an+oxo6nnx (enxa
iic+ennon 6noinonin), o+c+einn+e iox6nnnonannin na6e(ennin/
nannennin exeni 6e:onacnoc+n n (an+e exy nonnoc+im n+xny+icx n
ia+ymiy.
Te6ye+cx, n+o6i nocne nm6oio c+oninonennx coc+oxnne cnc+ex
exnen 6e:onacnoc+n nee(neio naccancioio cn(enix n nnemnnx
noca(onnix xec+ :a(nnx cn(ennn 6ino noneeno inannqnnnonannix
xexanniox. J+o neo6xo(nxo (nx nonein nannninoc+n a6o+i
qyninnn n+xinnannx nn an+oxa+nnecion 6noinonie (nx 6e:onacnix
(e+cinx cn(ennn. Koxe i+oio, cne(ye+ nonen+i nannninoc+i a6o+i
ncex exnen 6e:onacnoc+n.
MLXAHHJM PLMH LLJOHACHOCTH H MLXAHHJM
BT!HBAHH TPLLVLTC JAMLHHTL, ecnn noneia,
ninonnennax n coo+ne+c+nnn c none(yaxn, onncannixn n
Pyiono(c+ne (nx c+annnn +exnnnecioio o6cnynnannx, nixnn+
nenannninym a6o+y qyninnn n+xinnannx nn an+oxa+nnecion
6noinonie nnn nm6on (yion qyninnn exnx 6e:onacnoc+n.
Lcnn xexann:x exnx 6e:onacnoc+n n xexann:x n+xinnannx ne
6y(y+ :axeneni, i+o xoe+ nonicn+i nci +anx nn
c+oninonennn.
154
0qeusa scnouoraensuse yqepsakme
npcnoco6neua
ha6eqpeuuse peuu 6eionacuoc
Perynpcaxa uaeqpeuucrc peuus eJcnacucc:
Ha6e(ennin exeni 6e:onacnoc+n (onen nno+no nnneia+i i
+ynonnmy n acnonaia+icx iai xono nne na yonne 6e(e, a ne
na yonne +annn.
Heu1pauuoe uocaouuoe uec1o
cueua 2-ro paa c
paseueuueu 60/40
Ha6e(ennin exeni ne
eiynnye+cx an+oxa+nnecin.
Bc+ani+e x:inoi exnx
6e:onacnoc+n n coo+ne+c+nymmnn
:axoi (i+o 6nnanmnn :axoi, i
io+ooxy o6amen x:inoi). nx
+oio n+o6i ni+xny+i nen+y exnx,
acnonon+e x:inoi no( nxxix
yinox i nen+e exnx n no+xnn+e n
nanannennn :axia. nx
:a+xinnannx exnx nonyc+n+e
cno6o(nin ionnni nen+i exnx
nee: x:inoi n :a+xnn+e, n+o6i
exeni nno+no o6xna+inan 6e(a.
155
0qeusa scnouoraensuse yqepsakme
npcnoco6neua
Lcnn exeni ne ncnoni:ye+cx,
:a+xnn+e nen+y n nnc+einn+e
exeni.
Heu1pauuoe uocaouuoe uec1o
cueua 2-ro paa c
paseueuueu 40/20/40
Ha6e(ennin exeni eiynnye+cx
an+oxa+nnecin. nx
nnc+einnannx exnx o6xna+n+e
x:inoi n neneinnix (nnennex
ni+xnn+e nen+y exnx, n+o6i
nc+ann+i x:inoi n
coo+ne+c+nymmnn :axoi. Lcnn
nen+a exnx ni+xny+a
ne(oc+a+onno, n x:inoi ne (oc+ae+
(o :axia, (an+e nen+e exnx
nonnoc+im naxo+a+icx na ia+ymiy
n +oniio nocne i+oio ni+xnn+e
nen+y eme a:.
156
0qeusa scnouoraensuse yqepsakme
npcnoco6neua
haaens peuua 6eionacuoc
Bam an+oxo6nni ocnamen na+xn+enxxn exnen 6e:onacnoc+n
no(n+enicioio n nee(neio naccancioio cn(enix.
Ca6a+inanne na+xn+enen exnen 6e:onacnoc+n ne(ycxo+eno +oniio
n +ox cnynae, ecnn exnn 6e:onacnoc+n nnc+einy+i n noncxo(n+
no6onoe nnn 6nn:ioe i no6onoxy c+oninonenne, conono(ammeecx
(oc+a+onno cnninix no(oninix +oxoennex. Ha+xn+eni exnx
6e:onacnoc+n - i+o yc+onc+no, no(+xinnammee na6e(ennym n
nannennym nen+y exnx 6e:onacnoc+n (nx 6onee nno+noio nnneiannx i
+ynonnmy.
Cnc+exi exnen 6e:onacnoc+n no(n+enicioio n nnemneio nee(neio
naccancioio cn(enix (ninmnax na+xn+enn, :axin n xexann:xi
eiynnonin nico+i) +e6ye+cx :axenn+i, ecnn an+oxo6nni nonan n
ananm, conono(anmymcx ca6a+inannex na+xn+enen exnen
6e:onacnoc+n. O6a+n+eci i a:(eny O6cnynnanne exnen
6e:onacnoc+n n i+on inane.
Lcnn n onncannon cn+yannn cnc+exa exnx 6e:onacnoc+n ne 6y(e+
:axenena, i+o xoe+ nnnec+n i cnninix +anxax nn
c+oninonennn.
157
0qeusa scnouoraensuse yqepsakme
npcnoco6neua
Perynposka peuue 6eionacuoc no sscoe
B namex an+oxo6nne ne(ycxo+ena no:xonoc+i
eiynnonin no nico+e exnen 6e:onacnoc+n
nee(nnx cn(ennn n nnemnnx noca(onnix xec+
:a(nnx cn(ennn. O+eiynnyn+e nico+y
nannennoio exnx 6e:onacnoc+n +ainx o6a:ox,
n+o6i exeni noxo(nn nee: cee(nny nnena.
nx onyciannx nannennon nen+i exnx
6e:onacnoc+n naxn+e na inoniy n c(nnni+e
eiynx+o nico+i nnn:. nx no(nnxannx nannen-
non nen+i exnx 6e:onacnoc+n c(nnni+e eiynx+o
nico+i nnex. Ha(ann+e na eiynx+o nico+i,
n+o6i y6e(n+icx n nonnoc+n eio qnicannn.
Vc+anonn+e eiynx+oi
nico+i nannennix nen+
exnen 6e:onacnoc+n +ainx o6a:ox,
n+o6i exnn noxo(nnn nee:
cee(nny nnena.
Lcnn exeni 6e:onacnoc+n ne 6y(e+
nannnino o+eiynnonan, i+o xoe+
nonnnx+i na iqqei+nnnoc+i a6o+i
exnx 6e:onacnoc+n n nonicn+i nci
+anx nn c+oninonennn.
Hexauiu yqnuena peuua 6eionacuoc
Lcnn exeni 6e:onacnoc+n oia:inae+cx cnnmiox ioo+inx, (ae ecnn
nen+a exnx nonnoc+im ni+xny+a, (nnny exnx 6e:onacnoc+n xono
ynennnn+i na 2O cx (8 (mnxon), yc+anonnn xexann:x y(nnnn+enx exnx
6e:onacnoc+n (noxe (e+ann 611C22). V(nnnn+enn exnen 6e:onacnoc+n
ni xoe+e nonynn+i 6ecnna+no y o6cnynnammeio nac (nnea.
Hcnoni:yn+e +oniio y(nnnn+enn, ninymennie +ex e non:no(n+enex,
n+o n exeni 6e:onacnoc+n. Cne(ennx o non:no(n+ene yia:inam+cx na
xniie, :aiennennox na ionnnie nen+i. V(nnnn+eni exnx
6e:onacnoc+n cne(ye+ ncnoni:ona+i, +oniio ecnn nonnoc+im ni+xny+in
exeni 6e:onacnoc+n oia:inae+cx (nx nac cnnmiox ioo+inx. He
ncnoni:yn+e y(nnnn+enn, n+o6i n:xenn+i nonoenne nannennoio exnx
6e:onacnoc+n na +ynonnme.
Kouponsuaa nauna npeqynpeqakm isykoso cruan
peuue 6eionacuoc
Kon+oninax naxna exnen 6e:onacnoc+n, :aioammaxcx na mn+ie
nn6oon, n ne(yne(ammnn :nyionon cninan nanoxnnam+ no(n+enm n
naccanax o neo6xo(nxoc+n nnc+einy+i exnn 6e:onacnoc+n.
158
0qeusa scnouoraensuse yqepsakme
npcnoco6neua
4yukua uanouuaua cceus peuue 6eionacuoc
4yninnx nanoxnnannx cnc+exi exnen 6e:onacnoc+n - i+o
(ononnn+eninoe ne(yne(enne, ne(ycxo+ennoe n cnc+exe exnen
6e:onacnoc+n. J+a qyninnx non+ono yne(oxnxe+ no(n+enx o +ox, n+o eio
exeni 6e:onacnoc+n ne nnc+einy+, nn noxomn neinnc+oio :nyionoio
cninana n ion+oninon naxni exnen 6e:onacnoc+n na mn+ie nn6oon.
Ecuu. Tora.
Pexeni 6e:onacnoc+n no(n+enx ne
nnc+einy+ (o neeno(a
neeinmna+enx :aniannx n
nonoenne O.
Kon+oninax naxna exnen
6e:onacnoc+n ion+ 1-2 xnny+i;
ne(yne(ammnn cninan :nynn+
4-8 ceiyn(.
Pexeni 6e:onacnoc+n no(n+enx
nnc+einy+, ioi(a ion+
ion+oninax naxna n :nynn+
ne(yne(ammnn cninan.
Kon+oninax naxna exnen
6e:onacnoc+n n ne(yne(ammnn
:nyionon cninan niinmnam+cx.
Pexeni 6e:onacnoc+n no(n+enx
nnc+einy+ (o neeno(a neeinm-
na+enx :aniannx n nonoenne O.
Kon+oninax naxna exnen
6e:onacnoc+n n ne(yne(ammnn
:nyionon cninan ne ninmnam+cx.
Ecuu. Tora.
Pexeni 6e:onacnoc+n no(n+enx ne
nnc+einy+ (o +oio, iai ciooc+i
an+oxo6nnx (oc+nina ne xenee
5 ix/n, n nocne neeno(a
neeinmna+enx :aniannx n
nonoenne O nomno
1-2 xnny+i.
Ai+nnn:nye+cx qyninnx
nanoxnnannx cnc+exi exnen
6e:onacnoc+n :aioae+cx
ion+oninax naxna exnen
6e:onacnoc+n n ne(yne(ammnn
cninan :nynn+ n +enenne 6 ceiyn(
ia(ie 3O ceiyn( nnxeno n +enenne
5 xnny+ nnn (o xoxen+a
nnc+einnannx exnx 6e:onacnoc+n.
Pexeni 6e:onacnoc+n no(n+enx
nnc+einy+, ioi(a ion+
ion+oninax naxna cnc+exi
exnen 6e:onacnoc+n n :nynn+
ne(yne(ammnn cninan cnc+exi
exnen 6e:onacnoc+n .
4yninnx nanoxnnannx cnc+exi
exnen 6e:onacnoc+n ne
ai+nnn:nye+cx.
Pexeni 6e:onacnoc+n no(n+enx
nnc+einy+ (o neeno(a neeinm-
na+enx :aniannx n nonoenne O.
4yninnx nanoxnnannx cnc+exi
exnen 6e:onacnoc+n ne
ai+nnn:nye+cx.
Ja(ana qyninnn nanoxnnannx cnc+exi exnen 6e:onacnoc+n - nanoxnna+i
no(n+enm n naccanax o neo6xo(nxoc+n ncei(a noni:ona+icx exnxxn
6e:onacnoc+n.
159
0qeusa scnouoraensuse yqepsakme
npcnoco6neua
Paccxo+nx caxie acnoc+anennie nnnnni, no io+oix nm(n ne xo+x+ noni-
:ona+icx exnxxn 6e:onacnoc+n (nce c+a+nc+nnecine (annie co6ani n CHA).
He ca(n+eci nonex nnc+einy+oio exnx 6e:onacnoc+n, n+o6i
o+inmnn+i ne(yne(ammnn :nyionon cninan qyninnn
nanoxnnannx. J+o ynennnnnae+ nci +anx n cnynae c+oninonennx. nx
o+inmnennx (o(noia+noio) nnn (e:ai+nnn:annn qyninnn nanoxnnannx
cnc+exi exnen 6e:onacnoc+n ninonnn+e none(yy, onncannym nne.
Ykasmnaeume
upuuuum.
3ayua1ec o 1ou, u1o.
"Anann
cnynam+cx
e(io"
Eaeuenuo upoucxou1 36 700 anapu. Hex name xi e:(nx n
an+oxo6nne, (ae nxex xoomne naniin no(ennx, +ex nime
neox+noc+i nonac+i n +aiym "e(iym" ananm. Ka(in
ne+ne+in nenonei n +enenne n:nn nonynae+ ceie:nie +anxi
nn anann.
" e(y ne(aneio" 3 us 4 anann co cxe+eninix ncxo(ox noncxo(x+ na
acc+oxnnn ne 6onee 40 kuuoue1pon o+ (oxa.
"Pexnn
6e:onacnoc+n
ney(o6ni"
Koxnannx !oid nn a:a6o+ie exnen 6e:onacnoc+n
:a6o+n+cx o (ononnn+eninox ioxqo+e.
Lcnn ni omymae+e (ncioxqo+, nono6yn+e yc+anonn+i
nexnee iennenne exnx 6e:onacnoc+n n (yioe nonoenne.
Cnnniy cn(enix cne(ye+ yc+anannnna+i nai+nnecin
ne+nianino. J+o xoe+ nonicn+i ioxqo+.
" cnemnn" Hueuuo n 1akux cu1yauuax uame ncero upoucxoa1 anapuu.
4yninnx nanoxnnannx ne(na:nanena (nx +oio, n+o6i ni
no+a+nnn nceio necioniio ceiyn( na nnc+einnanne exnx
6e:onacnoc+n.
"Pexnn
6e:onacnoc+n ne
ca6a+inam+"
Hn nannninox ncnoni:onannn peuuu esouacuoc1u
cuuaam1 puck rueuu nm(en, naxo(xmnxcx na nee(nnx
cn(enixx, ua 45 % n uerkonmx an1ououuax n ua 60 % n
rpysonmx an1ououuax uauo rpysouoseuuoc1u.
"nnenne ne
nn+encnnnoe"
Hou1u uouonuua cuep1euumx cuyuaen upuxou1ca ua anapuu
c yuac1ueu ouoro an1ououua, io+oie nee(io noncxo(x+
na nyc+ix (ooiax.
"Pexnn xny+
xom o(e(y"
Bo:xono, no ceie:nax ananx xoe+ o6on+nci nax iy(a
(ooe, oco6enno ecnn ni ne nnc+einy+i.
"Mon nony+nnin
ne noni:ym+cx
exnxxn
6e:onacnoc+n"
Ho(oc+in in6ny+ n ne+ie a:a name n an+oxo6nnxx, i(e
naxo(n+cx BOL nnn HLCKOLKO nm(en. e+n n xna(mne
6a+ix/cec+i ionnym+ none(enne oiyammnx.
"V xenx ec+i
no(ymia
6e:onacnoc+n"
Ho(ymin 6e:onacnoc+n n cone+annn c nnc+einy+ixn exnxxn
6e:onacnoc+n o6ecnennnam+ :nann+enino 6onee iqqei+nnnym
:amn+y. Hee(nne no(ymin 6e:onacnoc+n ne na(ynam+cx nn
:a(nnx n 6oionix y(aax n nn onoin(inannn.
" ne(nonn+am,
n+o6i xenx
ni6ocnno n:
xamnni"
Hey(annax xicni. Hpu nmpacmnauuu us an1ououua
nepoa1uoc1 IHEEH nospac1ae1 n 40 pas. Pexnn 6e:onac-
noc+n nenx+c+nym+ ni6acinannm. ML HL MOXLM
"BLLPATL ABAPHK HO COLCTBLHHOMV BKVCV".
16O
0qeusa scnouoraensuse yqepsakme
npcnoco6neua
Cqucxpa:uce c:xnmveue
Lcnn exeni 6e:onacnoc+n nnc+einy+, a :a+ex o+c+einy+ n nonoennn
O :aniannx, qyninnx nanoxnnannx cnc+exi exnen 6e:onacnoc+n
6y(e+ o+inmnena (+oniio n +enenne i+oio nnina :aniannx).
eJax:aJas/ax:aJas yux uancuuaus cc:eum
peuue eJcnacucc:
Hepe eono:ueuue npoeypo npoepaupoeauu arnueusauu/
esarnueusauu euuane:tuo npo:unaune onucauue uaeoe 1
4yninnm nanoxnnannx cnc+exi exnen 6e:onacnoc+n xono
(e:ai+nnn:nona+i/ai+nnn:nona+i, ninonnnn onncannym nne
none(yy.
Hee( ninonnennex none(yi y6e(n+eci n +ox, n+o:
:a(enc+nonan c+oxnonnin +oxo:;
inai ni6oa/neeinmnennx nee(an yc+anonnen n nonoenne P
(Haionia) (an+oxa+nneciax ioo6ia nee(an) nnn n nen+aninoe
nonoenne (xexannneciax ioo6ia nee(an);
:anianne neene(eno n nonoenne O!!;
nce (nen an+oxo6nnx :aii+i;
exeni 6e:onacnoc+n no(n+enx ne nnc+einy+;
neeinmna+eni c+oxnonnix qonaen/qa yc+anonnen n nonoenne
O!! (ecnn an+oxo6nni ocnamen cnc+exon an+oxa+nnecioio
ynannennx qaaxn, qyninnm an+oxa+nnecioio ynannennx qaaxn
TPLLVLTC o+inmnn+i).
nx cnnennx ncia +anx ne ninonnxn+e (e:ai+nnn:annm/
ai+nnn:annm qyninnn nanoxnnannx cnc+exi exnen 6e:onacnoc+n
no nexx (nnennx.
1. Heene(n+e :anianne n nonoenne R\ (nnn O). (HL
JAHVCKAHTL BH!ATLL).
2. o(n+eci niinmnennx ion+oninon naxni exnen 6e:onacnoc+n.
(Hn6nn:n+enino 1-2 xnny+i).
Hain 3-5 +e6ye+cx ninonnn+i ne 6onee nex :a 6O ceiyn(. B
no+nnnox cnynae none(yy no+e6ye+cx non+on+i.
3. Tn(i nnc+einn+e, a :a+ex o+c+einn+e exeni 6e:onacnoc+n. B ionne
exeni 6e:onacnoc+n (onen oc+a+icx ne nnc+einy+ix. J+y oneannm
xono ninonnn+i (o nnn no nexx ai+nnn:annn qyninnn nanoxnnannx
cnc+exi exnen 6e:onacnoc+n.
4. Binmnn+e c+oxnonnie qonan/qai, niinmnn+e c+oxnonnie qonan/qai.
5. Tn(i nnc+einn+e, a :a+ex o+c+einn+e exeni 6e:onacnoc+n. B ionne
exeni 6e:onacnoc+n (onen oc+a+icx ne nnc+einy+ix.
Hocne maia 5 ion+oninax naxna exnen 6e:onacnoc+n :aion+cx na
+n ceiyn(i.
161
0qeusa scnouoraensuse yqepsakme
npcnoco6neua
6. He no:(nee nex nee: cexi ceiyn( nocne niinmnennx ion+oninon
naxni exnen 6e:onacnoc+n nnc+einn+e, a :a+ex o+c+einn+e exeni
6e:onacnoc+n.
Hocne i+oio qyninnx nanoxnnannx cnc+exi exnen 6e:onacnoc+n
(e:ai+nnn:nye+cx, ecnn ona 6ina ai+nnn:nonana, nnn
ai+nnn:nye+cx, ecnn ona 6ina (e:ai+nnn:nonana.
7. B ianec+ne no(+ne(ennx (e:ai+nnn:annn qyninnn nanoxnnannx
cnc+exi exnen 6e:onacnoc+n ion+oninax naxna exnen 6e:onacnoc+n
xniae+ ne+ie a:a n ceiyn(y n +enenne +ex ceiyn(.
8. B ianec+ne no(+ne(ennx ai+nnn:annn qyninnn nanoxnnannx
cnc+exi exnen 6e:onacnoc+n ion+oninax naxna exnen 6e:onacnoc+n
xniae+ ne+ie a:a n ceiyn(y n +enenne +ex ceiyn(, nocne neio i+a
ion+oninax naxna oc+ae+cx niinmnennon n +enenne +ex ceiyn(, a :a+ex
cnona xniae+ ne+ie a:a n ceiyn(y n +enenne +ex ceiyn(.
9. Hocne nonynennx no(+ne(ennx none(ya (e:ai+nnn:annn/
ai+nnn:annn :anemena.
06cnysaue peuue 6eionacuoc
Heno(nnecin nonexn+e nannninoc+i a6o+i xexann:xon exnen
6e:onacnoc+n n o+cy+c+nne none(ennn. Ocxa+nnan+e exnn
6e:onacnoc+n, n+o6i y6e(n+icx n o+cy+c+nnn a:inon, noe:on n
nn:naion n:noca, n, ecnn neo6xo(nxo, :axenxn+e exnn 6e:onacnoc+n.
Hocne c+oninonennx cne(ye+ ocxa+nna+i nce xexann:xi exnen
6e:onacnoc+n, ninmnax xexann:xi n+xinnannx, :axin, xexann:xi :axion
exnen 6e:onacnoc+n nee(nnx cn(ennn, onoi :axion (c(nnnie nnanin
- nn nannnnn), xexann:xi eiynnonin nico+i nannennix exnen
6e:onacnoc+n (nn nannnnn), nanannxmmne nannennix exnen
6e:onacnoc+n na cnnniax cn(ennn (nn nannnnn), yc+anononnie
ionm+enni 6e:onacnix (e+cinx cn(ennn (nn nannnnn), nexnne n
nnnne qnica+oi 6e:onacnix (e+cinx cn(ennn (nn nannnnn) n
inexen+i iennennx. Koxnannx !oid eioxen(ye+ :axenx+i n
an+oxo6nnxx, ynac+nonanmnx n c+oninonennn, nce xexann:xi exnen
6e:onacnoc+n. O(naio, ecnn c+oninonenne 6ino ne:nann+eninix, n
inannqnnnonannin xexanni no(+ne(ae+, n+o exnn 6e:onacnoc+n ne
none(eni n no-nenexy iqqei+nnno a6o+am+, :axenx+i exnn
6e:onacnoc+n ne +e6ye+cx. Mexann:xi exnen 6e:onacnoc+n, io+oie ne
6inn ai+nnn:nonani no nexx c+oninonennx, +aie cne(ye+ ocxo+e+i n
:axenn+i, ecnn nixnneni none(ennx nnn c6on n qyninnonnonannn.
Lcnn xexann:x exnx 6e:onacnoc+n ne 6y(e+ ocxo+en n, ecnn
neo6xo(nxo, :axenen nn nannnnn neenncnennix nime ycnonnn,
i+o xoe+ c+a+i nnnnnon :nann+eninix +anx nn c+oninonennn.
O6a+n+eci i a:(eny Onnc+ia n yxo( :a exnxxn 6e:onacnoc+n n inane
Onnc+ia.
162
0qeusa scnouoraensuse yqepsakme
npcnoco6neua
0|0H0FATEbhAF YEPAhAKQAF 0h0TEHA |0YUEK
6E30|A0h00Th [8R8}
Bam an+oxo6nni ocnamen xo(ynex acno:nanannx n (nainoc+nin
c+oninonennx, io+oin einc+nye+ nnqoxannm o cnc+exax no(ymei
6e:onacnoc+n n (a+nnion. B cnynae c+oninonennx n i+ox xo(yne xoe+
coxann+icx nnqoxannx o c+oninonennn, n +ox nncne (annie o cnc+exe
no(ymei 6e:onacnoc+n n o cnne y(aa. J+a nnqoxannx oiae+cx
none:non (nx ioxnannn !oid nn o6cnynnannn nameio an+oxo6nnx n,
no:xono, noxoe+ cnennannc+ax ioxnannn !oid nynme nonx+i xaai+e
eaninix anann n (ononnn+enino yconemenc+nona+i cnc+exi
6e:onacnoc+n 6y(ymnx an+oxo6nnen.
ause ueps npeqocopouoc np o6pameu co
scnouoraensuo yqepsakme cceuo [8R8}
Bcnoxoia+eninax y(ennammax
cnc+exa ne(na:nanena (nx
conxec+non a6o+i c exnxxn
6e:onacnoc+n n nenxx :amn+i
no(n+enx n naccana, cn(xmeio
cnee(n cnana, o+ one(enennix
+anx nexnen nac+n +ynonnma.
Me(nennoe nnn nnannoe a:(ynanne
no(ymei 6e:onacnoc+n HL
HPLVCMOTPLHO, n nci
nonynennx +anx o+ aciinmencx
no(ymin 6e:onacnoc+n nime nceio
nn naxo(ennn n6nn:n
(eioa+nnnon iimin xo(ynx
no(ymin 6e:onacnoc+n.
163
0qeusa scnouoraensuse yqepsakme
npcnoco6neua
Bce naccani an+oxo6nnx n no(n+eni o6x:a+enino (onni
noni:ona+icx exnxxn 6e:onacnoc+n, (ae nn nannnnn cnc+exi
SRS no(ymei 6e:onacnoc+n.
Bcei(a neeno:n+e (e+en n no:ac+e (o 12 ne+ na :a(nnx cn(enixx;
n o6x:a+eninox nox(ie ncnoni:yn+e no(xo(xmne y(ennammne
nncnoco6nennx (nx (e+en.
Hannonaninoe ynannenne no 6e:onacnoc+n ciooc+noio
(nnennx (HTSA) eioxen(ye+, n+o6i xnnnxaninoe acc+oxnne
xe(y iy(non ine+ion n xo(ynex no(ymin 6e:onacnoc+n no(n+enx
coc+annxno ne xenee 25 cx (1O (mnxon).
Hnioi(a ne ina(n+e yin no( xo(yni no(ymin 6e:onacnoc+n,
nocioniiy nn a:(ynannn no(ymin 6e:onacnoc+n i+o xoe+
nnnec+n i cnninix neenoxax yi nnn (yinx +anxax.
Kai nnnx+i nannninoe nonoenne noca(in na +e6yexox acc+oxnnn o+
no(ymin 6e:onacnoc+n
Heexec+n+e cn(enie iai xono (anime na:a(, n+o6i nn i+ox 6ino
y(o6no ninxa+i ne(ann.
Cneiia (na o(nn nnn (na ia(yca) o+inonn+e cnnniy cn(enix o+
ne+nianinoio nonoennx.
He ina(n+e nniaine ne(xe+i na xo(yni no(ymin 6e:onacnoc+n
nnn nonex neio. Lcnn na ynac+ie a:(ynannx no(ymin
6e:onacnoc+n nnn na( nnx 6y(y+ naxo(n+icx iaine-nn6o ne(xe+i,
no(ymia 6e:onacnoc+n xoe+ o+6ocn+i nx n c+oony nameio nnna nnn
+ynonnma, n+o nnne(e+ i ceie:nix +anxax.
He ni+an+eci o6cnynna+i, exon+nona+i nnn xo(nqnnnona+i
ncnoxoia+eninym y(ennammym cnc+exy no(ymei 6e:onacnoc+n
nnn nnanine ne(oxann+enn i+on cnc+exi. O6a+n+eci i
o6cnynnammexy nac (nney !oid nnn Iincoln Meicuiy.
Hee(nxx naccanciax no(ymia 6e:onacnoc+n ne o6ecnennnae+
:amn+y naccana, :annxammeio nen+aninoe nee(nee
noca(onnoe xec+o.
164
0qeusa scnouoraensuse yqepsakme
npcnoco6neua
Bnecenne xo(nqniannn n ionc+yinnm nee(nen nac+n
an+oxo6nnx, ninmnax axy, 6axne, inexen+i nee(ia iy:ona, a
+aie ncnoni:onanne neqnxennix 6yicnononnix imion xoe+ nonnn-
x+i na a6o+y (a+nnion no(ymei 6e:onacnoc+n n nonicn+i nci +anx.
He nnocn+e xo(nqniannn n ionc+yinnm nee(nen nac+n
an+oxo6nnx. ononnn+eninoe o6oy(onanne xoe+ nnnx+i na
ianec+no a6o+i (a+nnion no(ymei 6e:onacnoc+n, nonimax nci +anx.
Hoanync+a, o6a+n+eci i cnanonnniy no iy:onnix inexen+ax :a
nnc+yinnxxn no nannninon yc+anonie (ononnn+eninoio o6oy(onannx.
e noqymk 6eionacuoc
nx nonynennx (ononnn+eninon
nanon nnqoxannn o
6e:onacnoc+n nonn+an+e nce
a:(eni i+oio yiono(c+na,
nocnxmennie y(ennammnx
nncnoco6nennxx. B o6x:a+eninox
nox(ie ncnoni:yn+e no(xo(xmne
y(ennammne nncnoco6nennx
(nx (e+en. C+a+nc+nia anann
noia:inae+, n+o nn
ncnoni:onannn no(xo(xmnx
y(ennammnx nncnoco6nennn
(e+n naxo(x+cx n 6onimen
6e:onacnoc+n, ecnn onn :annxam+
:a(nne, a ne nee(nne noca(onnie
xec+a. Heco6nm(enne i+nx
nnc+yinnn xoe+ nonicn+i nci
+anx nn c+oninonennn.
Ho(ymia 6e:onacnoc+n xoe+ c+a+i nnnnnon in6enn nnn +anxi
e6enia, neeno:nxoio na (e+ciox cn(enie. HHKO!A ne
yc+anannnnan+e (e+cioe cn(enie, :aiennxexoe cnnnion nnee(,
nano+nn ai+nnnon no(ymin 6e:onacnoc+n. Lcnn +e6ye+cx yc+anonn+i
(e+cioe cn(enie, :aiennxexoe cnnnion nnee(, na nee(nex cn(enie,
c(nnni+e cn(enie (o ynoa na:a(.
165
0qeusa scnouoraensuse yqepsakme
npcnoco6neua
Kak pa6oae scnouoraensuaa yqepsakmaa cceua noqymek
6eionacuoc?
Ai+nnn:annx cnc+exi SRS no(ymei
6e:onacnoc+n ne(ycxo+ena n cnynae
:nann+eninoio +oxoennx n(oni no-
(oninon ocn an+oxo6nnx, :ac+annxm-
meio (a+nnin :axiny+i inei+nneciym
neni, io+oax nnnnnnye+ a:(ynanne
no(ymei 6e:onacnoc+n.
Lcnn no(ymin 6e:onacnoc+n ne
aciinnci nn c+oninonennn, i+o ne
o:nanae+, n+o n cnc+exe nncy+c+nym+
nenona(in. Cioee i+o cnn(e+enic+nye+ o
+ox, n+o +nn n cnna y(aa oia:annci ne(oc+a+onnixn (nx ai+nnn:annn
cnc+exi. Paciinanne nee(nnx no(ymei 6e:onacnoc+n ne(ycxo+eno
nn no6onix n 6nn:inx i no6onix c+oninonennxx, n ne ne(ycxo+eno
nn onoin(inannn, 6oionix nnn :a(nnx y(aax, ecnn +aiax ananx ne
conono(ae+cx :nann+eninix +oxoennex n(oni
no(oninon ocn.
Hn ai+nnn:annn no(ymin 6e:onacnoc+n
na(ynam+cx n c(ynam+cx oneni 6ic+o. Hocne
a:(ynannx no(ymin 6e:onacnoc+n no:xono
noxnnenne o6nania noomioo6a:noio oca(ia
nnn :anaxa cioenmeio +ne(oio +onnnna. J+o
noxanino. Oca(oi xoe+ coc+ox+i n:
iaxxana, noomioo6a:noio +aniia,
nnxenxexoio (nx cxa:in no(ymin 6e:onacnoc+n,
nnn coe(nnennn na+nx, nannxe, in(oia6ona+a
na+nx (nnmenon co(i), o6a:ymmnxcx n nonecce
cioannx, io+oin neo6xo(nx (nx na(ynannx
no(ymin 6e:onacnoc+n. Bo:xono nncy+c+nne
ne6onimoio ionnnec+na in(oicn(a na+nx, io+o-
in xoe+ ni:ina+i a:(aenne ion n ina:. O(na-
io, nniaine ioxnonen+i o6a:ymmeiocx oca(ia ne xnnxm+cx +oicnnnixn.
Xo+x cnc+exa ne(na:nanena (nx cnnennx ncia cnninix +anx, ion+ai+
c a:(ynammencx no(ymion 6e:onacnoc+n xoe+ nnnec+n i noxnnennm
cca(nn, mnmei n i nexennon no+ee cnyxa. Hocioniiy +e6ye+cx, n+o6i
no(ymin 6e:onacnoc+n a:(ynannci 6ic+o n co :nann+eninix ycnnnex,
cymec+nye+ nci in6enn nnn ceie:nix +anx, n nac+noc+n, neenoxon,
+anx nnna, ina: n nny+ennnx oianon, io+oin oco6enno nenni, ecnn n
xoxen+ a:(ynannx no(ymin 6e:onacnoc+n no(n+eni nnn naccan ne
nnc+einy+i nnn no nnon nnnnne ne naxo(x+cx n nannninox nonoennn
noca(in. Hoi+oxy ncinmnn+enino nano, n+o6i no(n+eni n naccan
6inn nannnino nnc+einy+i n naxo(nnnci na xaicnxanino no:xonox
acc+oxnnn o+ xo(ynx no(ymin 6e:onacnoc+n.
166
0qeusa scnouoraensuse yqepsakme
npcnoco6neua
Px( inexen+on cnc+exi no(ymei 6e:onacnoc+n nocne a:(ynannx
naienam+cx (o nicoion +exnea+yi.
He (o+ainnan+eci (o inexen+on cnc+exi nocne a:(ynannx
no(ymin 6e:onacnoc+n. Hocne a:(ynannx no(ymia 6e:onacnoc+n
ne ca6a+inae+ non+ono, n ee +e6ye+cx nexe(nenno :axenn+i. Lcnn
no(ymia 6e:onacnoc+n ne :axenena, nannnne neo+exon+nonannoio
ynac+ia nonimae+ nci +anx nn c+oninonennn.
Cnc+exa SRS coc+on+ n: cne(ymmnx inexen+on:
xo(ynn no(ymin 6e:onacnoc+n no(n+enx n naccana (io+oie
ninmnam+ ia:oienea+oi n no(ymin 6e:onacnoc+n);
6yqenie 6oionie no(ymin 6e:onacnoc+n (nn nannnnn). O6a+n+eci i
a:(eny Cnc+exa 6yqenix 6oionix no(ymei 6e:onacnoc+n n i+on inane;
o(nn nnn necioniio (a+nnion y(aa n anannnix (a+nnion;
ion+oninax naxna n :nyionon cninan io+onnoc+n;
xo(yni (nainoc+nin;
inei+nneciax nono(ia, coe(nnxmmax inexen+i.
Mo(yni (nainoc+nin ion+onnye+ co6c+nennie nny+ennne nenn n
ne(yne(ammne yc+onc+na inei+nnecion cnc+exi no(ymei 6e:onacnoc-
+n (ninmnax (a+nnin y(aa), inei+onono(iy cnc+exi, ion+oninym naxny
io+onnoc+n cnc+exi no(ymei 6e:onacnoc+n, e:ennoe inei+onn+anne
no(ymei 6e:onacnoc+n n nocnnaxenn+enn no(ymei 6e:onacnoc+n.
|posepka pa6oocnoco6uoc cceus
Cnc+exa SRS ncnoni:ye+ ion+oninym naxny io+onnoc+n na mn+ie
nn6oon n :nyionon cninan (nx ni(ann nnqoxannn o coc+oxnnn
cnc+exi. O6a+n+eci i a:(eny !o+onnoc+i no(ymei 6e:onacnoc+n n
inane Hn+oi nn6oon. Hoqnnai+nnecioe o6cnynnanne no(ymei
6e:onacnoc+n ne +e6ye+cx.
Ha nenona(in n a6o+e cnc+exi yia:inae+ o(no nnn necioniio
cne(ymmnx coc+oxnnn:
ion+oninax naxna io+onnoc+n xniae+ nnn ion+ noc+oxnno;
ion+oninax naxna io+onnoc+n ne :aioae+cx ne:axe(nn+enino nocne
ninmnennx :aniannx;
a:(ae+cx nx+i ioo+inx iy(ion. J+a nocne(ona+eninoc+i :nyionix
cninanon neno(nnecin non+oxe+cx, noia nencnannoc+i cnc+exi n/
nnn ion+oninon naxni ne 6y(e+ yc+anena.
167
0qeusa scnouoraensuse yqepsakme
npcnoco6neua
Lcnn no:nniae+ nm6oe n: i+nx coc+oxnnn ((ae nexenno), cnc+exa SRS
(onna 6i+i ne:axe(nn+enino noneena o6cnynnammex nac (nneox
nnn inannqnnnonannix xexanniox. Lcnn cnc+exa ne 6y(e+ o6cnyena,
+o n cnynae c+oninonennx no:xoni c6on n ee a6o+e.
0ceua 6yqepusx 6okossx noqymek 6eionacuoc
[np uan+}
He ni+an+eci o6cnynna+i, exon+nona+i nnn xo(nqnnnona+i
ncnoxoia+eninym y(ennammym cnc+exy no(ymei
6e:onacnoc+n, nnanine ne(oxann+enn i+on cnc+exi nnn nexni
cn(ennn, ocnamennix no(ymiaxn 6e:onacnoc+n. O6a+n+eci i
o6cnynnammexy nac (nney !oid nnn Iincoln Meicuiy.
Bce naccani an+oxo6nnx n no(n+eni o6x:a+enino (onni
noni:ona+icx exnxxn 6e:onacnoc+n, (ae nn nannnnn cnc+exi
SRS no(ymei 6e:onacnoc+n.
nx cnnennx ncia +anx ne a:xeman+e nniaine ne(xe+i na
ynac+ie a:(ynannx 6yqenon no(ymin 6e:onacnoc+n.
168
0qeusa scnouoraensuse yqepsakme
npcnoco6neua
Kax pac:ae: cc:eua yepumx cxcamx ncqywex eJcnacucc:?
Cnc+exa 6yqenix 6oionix no(ymei 6e:onacnoc+n coc+on+ n:
cne(ymmnx inexen+on:
Ha(ynnax nennononax no(ymia c
ia:oienea+oox, yc+anonnennax
:a o6mnnion no+onia na( (nexxn.
O6mnnia no+onia na( 6oionixn
(nexxn acxo(n+cx, o6ecnennnax
aciinanne 6yqenon no(ymin
6e:onacnoc+n;
Ta e ion+oninax naxna,
inei+onnie oiani ynannennx n
6noi (nainoc+nin, io+oie
ncnoni:ym+cx cnc+exon nee(nnx
no(ymei 6e:onacnoc+n;
He+ie (a+nnia c+oninonennx.
na (a+nnia yc+anonneni n
ocnonannn c+oei B (na(
nee(nnxn cn(enixxn), (na (a+nn-
ia yc+anonneni n ocnonannn c+oei
C (na( cn(enixxn 2-io x(a).
Lyqenie 6oionie no(ymin 6e:onacnoc+n n cone+annn c exnxxn
6e:onacnoc+n no:nonxm+ yxenimn+i nci nonynennx ceie:nix +anx nn
cnninox 6oionox c+oninonennn.
Lyqenie 6oionie no(ymin 6e:onacnoc+n cxon+nonani na inexen+ax
n: nnc+onoio xe+anna na( cn(enixxn nenoio n n+ooio x(a. Hn
one(enennix 6oionix c+oninonennxx 6yqenax no(ymia 6e:onacnoc+n
c coo+ne+c+nymmen c+ooni na(ynae+cx (ae n +ox cnynae, ecnn cn(enie
ne :anx+o. Lyqenax no(ymia 6e:onacnoc+n ne(na:nanena (nx
a:(ynannx xe(y 6oionix oinox n no(n+enex nnn naccanox n
o6ecnenennx (ononnn+eninon :amn+i nn 6oionix c+oninonennxx.
Ai+nnn:annx cnc+exi SRS 6yqenix no(ymei 6e:onacnoc+n
ne(ycxo+ena n cnynae :nann+eninoio 6oionoio +oxoennx,
:ac+annxmmeio (a+nnin :axiny+i inei+nneciym neni, io+oax
nnnnnnye+ a:(ynanne no(ymei 6e:onacnoc+n.
Lcnn 6yqenie no(ymin 6e:onacnoc+n ne aciinnci nn c+oninonennn,
i+o ne o:nanae+, n+o n cnc+exe nncy+c+nym+ nenona(in. Cioee i+o
cnn(e+enic+nye+ o +ox, n+o +nn n cnna y(aa oia:annci ne(oc+a+onnixn
(nx ai+nnn:annn cnc+exi. Paciinanne 6yqenix 6oionix no(ymei
6e:onacnoc+n ne(ycxo+eno nn 6oionix c+oninonennxx, n ne
ne(ycxo+eno nn onoin(inannn, :a(nnx y(aax, no6onix nnn
6nn:inx i no6onix c+oninonennxx, ecnn +aiax ananx ne conono(ae+cx
:nann+eninix 6oionix +oxoennex.
169
0qeusa scnouoraensuse yqepsakme
npcnoco6neua
Px( inexen+on cnc+exi
no(ymei 6e:onacnoc+n
nocne a:(ynannx naienam+cx (o
nicoion +exnea+yi. He
(o+ainnan+eci (o inexen+on
cnc+exi nocne a:(ynannx
no(ymin 6e:onacnoc+n.
Hocne a:(ynannx 6yqenax 6oionax no(ymia 6e:onacnoc+n ne
ca6a+inae+ non+ono, n ee +e6ye+cx nexe(nenno :axenn+i.
Te6ye+cx, n+o6i inannqnnnonannin xexanni ninonnnn noneiy n
o6cnynnanne cnc+exi 6yqenix 6oionix no(ymei 6e:onacnoc+n
(ninmnax inexen+i o+(enin c+oei A, B n C) n coo+ne+c+nnn c
yiono(c+nox no o6cnynnannm an+oxo6nnen. Lcnn 6yqenax no(ymia
6e:onacnoc+n ne :axenena, nannnne neo+exon+nonannoio ynac+ia
nonimae+ nci +anx nn c+oninonennn.
Ppcaepxa pac:ccncccucc: cc:eum
Cnc+exa SRS ncnoni:ye+ ion+oninym naxny io+onnoc+n na mn+ie
nn6oon n :nyionon cninan (nx ni(ann nnqoxannn o coc+oxnnn
cnc+exi. O6a+n+eci i a:(eny !o+onnoc+i no(ymei 6e:onacnoc+n n
inane Haneni nn6oon. Hoqnnai+nnecioe o6cnynnanne no(ymei
6e:onacnoc+n ne +e6ye+cx.
Ha nenona(in n a6o+e cnc+exi yia:inae+ o(no nnn necioniio
cne(ymmnx coc+oxnnn:
ion+oninax naxna io+onnoc+n (+a e naxna, io+oax ncnoni:ye+cx
cnc+exon nee(nnx no(ymei 6e:onacnoc+n) xniae+ nnn ion+
noc+oxnno;
ion+oninax naxna io+onnoc+n ne :aioae+cx ne:axe(nn+enino nocne
ninmnennx :aniannx;
a:(ae+cx nx+i ioo+inx iy(ion. J+a nocne(ona+eninoc+i :nyionix
cninanon neno(nnecin non+oxe+cx, noia nencnannoc+i cnc+exi n/
nnn ion+oninon naxni ne 6y(e+ yc+anena.
Lcnn no:nniae+ nm6oe n: i+nx coc+oxnnn ((ae nexenno), cnc+exa SRS
(onna 6i+i ne:axe(nn+enino noneena o6cnynnammex nac (nneox
nnn inannqnnnonannix xexanniox. Lcnn cnc+exa ne 6y(e+ o6cnyena,
+o n cnynae c+oninonennx no:xoni c6on n ee a6o+e.
17O
0qeusa scnouoraensuse yqepsakme
npcnoco6neua
Yniaua noqymek 6eionacuoc asouo6ne, ocuameuusx
noqymkau 6eionacuoc [sknk+aa uaaen}
nx y+nnn:annn no(ymei 6e:onacnoc+n nnn an+oxo6nnen, ocnamennix
no(ymiaxn 6e:onacnoc+n, o6a+n+eci i o6cnynnammexy nac (nney nnn
inannqnnnonannoxy xexanniy. TPLLVLTC, n+o6i y+nnn:annm
no(ymei 6e:onacnoc+n ninonnxn inannqnnnonannin neconan.
YEPAhAKQhE |Ph0|0006EhhF F ETEh
B cne(ymmnx a:(enax (ani eioxen(annn no nannninoxy
ncnoni:onannm 6e:onacnix y(ennammnx nncnoco6nennn (nx (e+en.
Taie o6a+n+eci i a:(eny Bcnoxoia+eninax y(ennammax cnc+exa
no(ymei 6e:onacnoc+n (SRS), n io+oox (ani cnennaninie nnc+yinnn
no ncnoni:onannm no(ymei 6e:onacnoc+n.
ause ueps npeqocopouoc np cnonsiosau
yqepsakmx npcnoco6neu qna qee
B CHA n Kana(e ni no :aiony o6x:ani ncnoni:ona+i y(ennammne
nncnoco6nennx (nx (e+en. Lcnn ni neeno:n+e n an+oxo6nne xaneniinx
(e+en (iai nannno, i i+on ia+eionn o+nocx+cx (e+n n no:ac+e (o ne+iex
ne+, necxmne ne 6onee 18 ii [4O qyn+on]), ni o6x:ani ncnoni:ona+i
6e:onacnie cn(enix, cnennanino ne(na:nanennie (nx (e+en. O:naioxi+eci
c oco6ixn +e6onannxxn xec+noio :aiono(a+enic+na n :aiono(a+enic+na
m+a+a/nonnnnnn i 6e:onacnoc+n (e+en, neeno:nxix n namex an+oxo6nne.
Bcei(a co6nm(an+e nnc+yinnn n ne(yne(ennx, nnnaiaexie i nm6oxy
y(ennammexy nncnoco6nennm (nx (e+en, io+ooe ni ncnoni:ye+e.
Ho no:xonoc+n ncei(a ycannan+e (e+en n no:ac+e (o 12 ne+ na :a(nne
cn(enix an+oxo6nnx. C+a+nc+nia anann noia:inae+, n+o nn ncnoni:onannn
no(xo(xmnx y(ennammnx nncnoco6nennn (e+n naxo(x+cx n 6onimen
6e:onacnoc+n, ecnn onn :annxam+ :a(nne, a ne nee(nne noca(onnie xec+a.
e peuu 6eionacuoc
Lcnn no:nonxe+ oc+ n nec e6enia, neeno:n+e e6enia na 6e:onacnox
(e+ciox cn(enie.
e+en, niocmnx n: 6e:onacnix (e+cinx cn(ennn (n coo+ne+c+nnn c
+exnnnecinxn xaai+enc+niaxn, yia:annixn non:no(n+enex 6e:onacnoio
(e+cioio cn(enix), o6x:a+enino cne(ye+ nnc+einna+i exnxxn 6e:onacnoc+n.
Binonnxn+e nce nanie xei ne(oc+oonoc+n nn o6amennn c
y(ennammnxn nncnoco6nennxxn n no(ymiaxn 6e:onacnoc+n,
ne(ycxo+ennie (nx n:ocnix naccanon nameio an+oxo6nnx.
Hnioi(a ne no:nonxn+e naccanax (ea+i (e+en na ionenxx no
nexx (nnennx. B cnynae c+oninonennx naccan necnoco6en
:amn+n+i e6enia o+ +anxi.
171
0qeusa scnouoraensuse yqepsakme
npcnoco6neua
Lcnn nannennym nen+y iox6nnnonannoio na6e(ennoio n nannennoio
exnx 6e:onacnoc+n xono acnonon+i +ai, n+o6i ona ne neeceiana n
ne noxo(nna nee( nnnox nnn meen e6enia, e6enia cne(ye+
nnc+einna+i na6e(ennix n nannennix exnex 6e:onacnoc+n. Lcnn
neeca(n+i e6enia 6nne i nen+y an+oxo6nnx, i+o xoe+ o6ecnenn+i
xoomee nnneianne nannennon nen+i exnx 6e:onacnoc+n.
He oc+annxn+e n an+oxo6nne 6e: nncxo+a (e+en, ne cnoco6nix
ion+onnona+i cnoe none(enne n:ocnix nnn nno+nix.
nx +oio n+o6i ynynmn+i nnneianne nannennon n na6e(ennon nen+i
exnx 6e:onacnoc+n i +ynonnmy e6enia, niocmeio n: 6e:onacnix
(e+cinx cn(ennn, ioxnannx !oid eioxen(ye+ ncnoni:ona+i no(ymiy c
ioeinnen nonoennx exnx 6e:onacnoc+n, nxemmym xnii
coo+ne+c+nnx ncex nnxennxix qe(eaninix c+an(a+ax 6e:onacnoc+n
an+oxo6nninoio +ancno+a. Ho(ymin c ioeinnen nonoennx exnx
6e:onacnoc+n o6ecnennnam+ 6onee nicoiym noca(iy e6enia n nxem+
yioonennym n 6onee nonnym no(ymiy, io+oax iaan+nye+ 6onee
6e:onacnoe nonoenne noca(in n 6onee nonnoe nnneianne nannennon n
na6e(ennon nen+i exnx 6e:onacnoc+n i +ynonnmy e6enia.
Ho(ymiy c ioeinnen nonoennx exnx 6e:onacnoc+n cne(ye+
ncnoni:ona+i, ecnn nannennin exeni noxo(n+ nee( nnnox nnn meen
e6enia, ecnn na6e(ennin exeni nenno+no o6xna+inae+ 6e(a nnn ecnn
noin e6enia cnnmiox ioo+ine, n i+o ne no:nonxe+ exy nonnoc+im cec+i
na no(ymiy cn(enix n onyc+n+i nnn: noin, coiny+ie n ionenxx. Bi
xoe+e noioncyni+nona+icx c nenamnx nanox nameio e6enia, n+o6i
y+onnn+i ionie+nie no+e6noc+n.
6E30|A0hbE ET0KhE 0hEhbF
6eionacuse qecke nknsk 6eionacuse qecke cqeusa
Hcnoni:yn+e (e+cioe cn(enie, eioxen(yexoe c yne+ox oc+a n neca
e6enia. Tonno co6nm(an+e nce nnc+yinnn non:no(n+enx no
ncnoni:onannm (e+cioio cn(enix, io+ooe ni yc+anannnnae+e n
an+oxo6nne. Lcnn ni yc+anannnnae+e nnn ncnoni:ye+e 6e:onacnoe
cn(enie nenannnino, e6enoi xoe+ nonynn+i +anxy nn nne:annox
+oxoennn nnn c+oninonennn.
172
0qeusa scnouoraensuse yqepsakme
npcnoco6neua
Vc+anannnnax 6e:onacnoe (e+cioe
cn(enie:
Honn+an+e n co6nm(an+e
eioxen(annn, co(eamnecx n
a:(ene Bcnoxoia+eninax
y(ennammax cnc+exa no(ymei
6e:onacnoc+n (SRS) n i+on inane.
Hcnoni:yn+e coo+ne+c+nymmnn
ionie+noxy nonoennm noca(in
:axoi exnx 6e:onacnoc+n
(6nnanmnn :axoi, i io+ooxy
o6amen x:inoi).
Bc+annxn+e x:inoi exnx
6e:onacnoc+n n coo+ne+c+nymmnn
:axoi, noia ne a:(ac+cx mennoi
n ni ne nonync+nye+e, n+o x:inoi
:aqnicnonancx. V6e(n+eci n
+ox, n+o x:inoi nonno :aiennen
n :axie.
Knonia 6noinonin :axia (onna 6i+i noc+oxnno o6amena nnex n
n c+oony o+ 6e:onacnoio cn(enix, nnnex x:inoi (onen
acnonaia+icx xe(y (e+cinx cn(eniex n inonion 6noinonin.
Vc+anonn+e cnnniy cn(enix n ne+nianinoe nonoenne.
Vc+anonn+e exeni 6e:onacnoc+n n enx an+oxa+nnecion
6noinonin. O6a+n+eci i a:(eny Penx an+oxa+nnecion
6noinonin (nee(nee naccancioe cn(enie n nnemnne noca(onnie
xec+a :a(nnx cn(ennn) (nn nannnnn) n i+on inane.
Koxnannx !oid eioxen(ye+ ncnoni:ona+i 6e:onacnie (e+cine cn(enix,
ocnamennie nexnnx qnicnymmnx exnex. Vc+anannnnan+e 6e:onacnoe
(e+cioe cn(enie n +aioe nonoenne, n io+oox xono ncnoni:ona+i
qnicnymmee iennenne. Ja (ononnn+eninon nnqoxannen o nexnnx
qnicnymmnx exnxx o6a+n+eci i a:(eny Jaiennenne 6e:onacnix
(e+cinx cn(ennn, ocnamennix qnicnymmnxn exnxxn n i+on inane.
Tonno co6nm(an+e nce nnc+yinnn non:no(n+enx no
ncnoni:onannm (e+cioio cn(enix, io+ooe ni yc+anannnnae+e n
an+oxo6nni. Lcnn ni yc+anannnnae+e nnn ncnoni:ye+e 6e:onacnoe
cn(enie nenannnino, e6enoi xoe+ nonynn+i +anxy nn nne:annox
+oxoennn nnn c+oninonennn.
173
0qeusa scnouoraensuse yqepsakme
npcnoco6neua
Ycauoska 6eionacusx qeckx cqeu ua nocaqo+use ueca,
ocuameuuse kou6uposauusu ua6eqpeuusu uanne+usu peuueu
6eionacuoc
Ho(ymia 6e:onacnoc+n xoe+ c+a+i nnnnnon in6enn nnn +anxi
e6enia, neeno:nxoio na (e+ciox cn(enie. HHKO!A ne
yc+anannnnan+e (e+cioe cn(enie, :aiennxexoe cnnnion nnee(,
nano+nn ai+nnnon no(ymin 6e:onacnoc+n. Lcnn +e6ye+cx yc+anonn+i
(e+cioe cn(enie, :aiennxexoe cnnnion nnee(, na nee(nex cn(enie,
c(nnni+e cn(enie (o ynoa na:a(.
1. Vc+anonn+e 6e:onacnoe (e+cioe
cn(enie na cn(enie an+oxo6nnx,
ocnamennoe iox6nnnonannix
na6e(ennix n nannennix exnex
6e:onacnoc+n.
Ho no:xonoc+n nn neeno:ie (e+en n no:ac+e (o 12 ne+ na
:a(nnx cn(enixx ncnoni:yn+e no(xo(xmne y(ennammne
nncnoco6nennx.
2. Ho+xnn+e nnn: nannennin
exeni 6e:onacnoc+n, :a+ex
o6xna+n+e nxec+e nannennym n
na6e(ennym nen+y exnx
6e:onacnoc+n.
174
0qeusa scnouoraensuse yqepsakme
npcnoco6neua
3. V(ennax nxec+e nannennym n
na6e(ennym nen+y exnx
6e:onacnoc+n, nonyc+n+e x:inoi
exnx nee: (e+cioe cn(enie, iai
yia:ano n nnc+yinnn
non:no(n+enx (e+cioio cn(enix.
V6e(n+eci n +ox, n+o nen+a exnx
ne neeiynena.
4. Bc+annxn+e x:inoi exnx
6e:onacnoc+n n coo+ne+c+nymmnn
:axoi (i+o 6nnanmnn :axoi, i
io+ooxy o6amen x:inoi), noia
ne a:(ac+cx mennoi n ni ne
nonync+nye+e, n+o x:inoi
:aqnicnonancx. V6e(n+eci n +ox,
n+o x:inoi nonno :aiennen n
:axie, no+xnyn :a x:inoi.
5. nx yc+anonin xexann:xa
n+xinnannx n enx
an+oxa+nnecion 6noinonin
o6xna+n+e nannennym nen+y exnx
n +xnn+e ee nnn:, noia nen+a exnx
ne 6y(e+ ni+xny+a nonnoc+im n ne
a:(ac+cx mennoi.
6. an+e nen+e exnx n+xny+icx n ia+ymiy. Hn n+xinnannn nen+i exnx
a:(ac+cx mennoi, yia:inammnn na ai+nnn:annm an+oxa+nnecioio
enxa :aiennennx.
175
0qeusa scnouoraensuse yqepsakme
npcnoco6neua
7. Ho+xnn+e na6e(ennym nen+y
exnx 6e:onacnoc+n noneei
(e+cioio cn(enix n nanannennn
:axia n no+xnn+e :a nannennym
nen+y, o(nonexenno c i+nx
na(annnnax na (e+cioe cn(enie
ionenox.
8. an+e exnm 6e:onacnoc+n
n+xny+icx n ia+ymiy, n+o6i yc+a-
nn+i nm6ym cna6nny nen+i exnx.
9. Hee( +ex iai yca(n+i e6enia na
(e+cioe cn(enie, c cnnon +oninn+e
cn(enie nnee( n na:a(, n+o6i
y6e(n+icx n nonnoc+n eio
qnicannn. nx +aion nonein
o6xna+n+e cn(enie na ynac+ie exnx
n noni+an+eci neexec+n+i eio n:
c+ooni n c+oony n nnee( n na:a(.
Hn nannninon yc+anonie cn(enie
ne (onno cxema+icx 6onee nex na o(nn (mnx.
1O. Honi+an+eci ni+xny+i nen+y exnx n: xexann:xa n+xinnannx, n+o6i
y6e(n+icx, n+o xexann:x n+xinnannx naxo(n+cx n enxe an+oxa+nnecion
6noinonin (ni+xinnanne nen+i exnx nayy (onno 6i+i
neno:xono). Lcnn xexann:x n+xinnannx ne :a6noinonan, o+c+einn+e
exeni 6e:onacnoc+n n non+on+e main 2
Hee( ia(ix ncnoni:onannex nonexn+e nannninoc+i :aiennennx
(e+cioio cn(enix.
3akpenneue 6eionacusx qeckx cqeu, ocuameuusx
qkcpykmu peuuau
Lonimnnc+no conexennix 6e:onacnix (e+cinx cn(ennn,
yc+anannnnaexix no nanannennm (nnennx, ocnameni qnicnymmnx
exnex, io+oin noxo(n+ nee: cnnniy cn(enix n :aiennxe+cx n
cnennaninox iennennn. 4nicnymmne exnn n ianec+ne
(ononnn+eninon ioxnnei+annn ne(naiam+cx n (nx xnoinx 6e:onacnix
cn(ennn 6onee c+aix xo(enen. O6a+n+eci i non:no(n+enm (e+cioio
cn(enix :a nnqoxannen o nno6e+ennn qnicnymmeio exnx.
Ja(nne cn(enix nameio an+oxo6nnx ocnameni nc+oennixn iennennxxn
(nx qnicnymmnx exnen, io+oie acnonoeni no:a(n cn(ennn iai
noia:ano nne.
176
0qeusa scnouoraensuse yqepsakme
npcnoco6neua
Kennennx (nx qnicnymmnx exnen, io+oixn ocnamen nam
an+oxo6nni, acnonoeni n cne(ymmnx xec+ax (nn( cnexy).
5-xec+nin an+oxo6nni
7-xec+nin an+oxo6nni
Jaiennxn+e qnicnymmnn exeni +oniio n coo+ne+c+nymmex
iennennn, iai noia:ano na nnnmc+annn. Lcnn qnicnymmnn
exeni ne 6y(e+ :aiennen n coo+ne+c+nymmex iennennn, on xoe+
qyninnonnona+i nenannnino.
1. Vc+anonn+e 6e:onacnoe (e+cioe cn(enie na no(ymiy :a(neio cn(enix.
2. Honyc+n+e qnicnymmnn exeni no( no(iononnniox, xe(y
yc+anononnixn c+oniaxn no(iononnnia.
3. Han(n+e iennenne, coo+ne+c+nymmee ni6annoxy noca(onnoxy xec+y
na :a(nnx cn(enixx an+oxo6nnx.
Hn yc+anonie 6e:onacnoio (e+cioio cn(enix na nen+aninoe noca(onnoe
xec+o 2-io x(a n 5-xec+nox an+oxo6nne qnicnymmnn exeni xono
:aienn+i n nm6ox n: iennennn, acnonoennix n :a(nen nac+n
6aianoio o+ceia.
177
0qeusa scnouoraensuse yqepsakme
npcnoco6neua
Ho:a(n cn(ennn 2-io x(a
B :a(nen nac+n 6aianoio
o+ceia
178
3anyck qsraena
4. Jaienn+e qnicnymmnn exeni
n iennennn.
Lcnn qnicnymmnn exeni :aiennen nenannnino, no:nniae+
nci cxemennx 6e:onacnoio (e+cioio cn(enix n cnynae
c+oninonennx.
5. O6a+n+eci i a:(eny Vc+anonia 6e:onacnix (e+cinx cn(ennn na
noca(onnie xec+a, ocnamennie iox6nnnonannix na6e(ennix n
nannennix exnex 6e:onacnoc+n n i+on inane :a (ononnn+eninixn
nnc+yinnxxn no :aiennennm 6e:onacnoio (e+cioio cn(enix.
6. Ja+xnn+e qnicnymmnn exeni 6e:onacnoio (e+cioio cn(enix n
coo+ne+c+nnn c nnc+yinnxxn non:no(n+enx.
Lcnn 6e:onacnoe cn(enie :aienneno nenannnino, nci
+anxnonannx e6enia n cnynae anann :nann+enino no:ac+ae+.
179
3anyck qsraena
|0F0T0KA K 3A|Y0KY hFATEF
Janyciox (nnia+enx ynannxe+ cnc+exa ynannennx cnnonix aieia+ox.
J+a cnc+exa o+nenae+ ncex +e6onannxx c+an(a+a na o6oy(onanne,
ni:inammee noxexn, io+oin einaxen+nye+ nanxennoc+i
nxnynicnoio inei+nnecioio nonx a(nonoxex.
Hn :anycie (nnia+enx c nnicinnannex +onnnna c+aan+eci ne
nanxa+i na ne(ani aicenea+oa (o nnn no nexx :anycia. Hanxan+e
na ne(ani aicenea+oa, +oniio ecnn no:nniam+ cnonoc+n nn :anycie
(nnia+enx. Ja (ononnn+eninon nnqoxannen o :anycie (nnia+enx
o6a+n+eci i a:(eny Janyci (nnia+enx n i+on inane.
nn+eninax a6o+a (nnia+enx na xonoc+ox xo(y c nicoion
nac+o+on o6oo+on ionenna+oio nana xoe+ nnno(n+i i naieny
(nnia+enx n cnc+exi ninycia (o oneni nicoinx +exnea+y, n+o co:(ae+
nci no:ioannx n (yinx none(ennn.
He nnnaioninan+e an+oxo6nni, ne oc+annxn+e eio c
ninmnennix (nnia+enex n ne coneman+e noe:(in no cyxon +ane
nnn no ynac+iax :exnn c cyxnx noii+nex. Cnc+exa nonnennx
+oicnnnoc+n nixnona naienae+ xo+onoe o+(enenne n inexen+i
cnc+exi ninycia, noi+oxy cymec+nye+ nci no:ioannx.
He :anycian+e (nnia+eni an+oxo6nnx n :aii+ox iaae nnn n
(yinx :aii+ix noxemennxx. Bixnonnie ia:i xoiy+ o6na(a+i
+oicnnecinx (enc+nnex. Hee( :anyciox (nnia+enx ncei(a o+iinan+e
noo+a iaaa. Ja (ononnn+eninixn eioxen(annxxn o6a+n+eci i
a:(eny Jamn+a o+ nixnonnix ia:on i+on inane.
Lcnn n canone omymae+cx :anax nixnonnix ia:on, coc+oxnne an+oxo-
6nnx (onno 6i+i ne:axe(nn+enino noneeno o6cnynnammnx nac
(nneox. Heia+n+e noe:(iy, ecnn ni nonync+nye+e :anax nixnonnix ia:on.
ause npasna exuk 6eionacuoc
Hac+o+a o6oo+on ionenna+oio nana (nnia+enx n xnny+y (RPM) n enxe
xonoc+oio xo(a ynannxe+cx ioxnim+enon cnc+exon. Hn :anycie
(nnia+eni a6o+ae+ c 6onee nicoinxn o6oo+axn xonoc+oio xo(a, n+o
neo6xo(nxo (nx eio noienannx. Lcnn nac+o+a o6oo+on xonoc+oio xo(a
ne :axe(nxe+cx an+oxa+nnecin, neo6xo(nxo nonen+i coc+oxnne
an+oxo6nnx.
Hee( :anyciox (nnia+enx:
1. V6e(n+eci n +ox, n+o nce naccani an+oxo6nnx nnc+einynn exnn
6e:onacnoc+n. Ja (ononnn+eninon nnqoxannen o exnxx 6e:onacnoc+n n
nx nannninox ncnoni:onannn o6a+n+eci i inane Cn(enix n
ncnoxoia+eninie y(ennammne nncnoco6nennx.
18O
3anyck qsraena
2. V6e(n+eci n +ox, n+o qai n ncnoxoia+eninoe inei+oo6oy(onanne
niinmneni.
V6e(n+eci n +ox, n+o
:a(enc+nonan c+oxnonnin
+oxo:.
V6e(n+eci n +ox, n+o inai
ni6oa nee(an yc+anonnen n
nonoenne P (Haionia).
3. Honenn+e inmn n nonoenne 3
(O), ne nonoannnax inmn n
nonoenne 4 (START).
Lcnn no:nniam+ cnonoc+n nn
nonoo+e inmna, c ycnnnex
nonenn+e ynenoe ioneco nneno n
nnano, noia inmn ne 6y(e+
nonoannna+icx cno6o(no.
Taioe coc+oxnne xoe+ no:nnia+i,
ioi(a:
nee(nne ioneca c+ox+ no( yinox;
nee(nee ioneco ynnae+cx n noe6ni;
nn noca(ie n an+oxo6nni nnn nica(ie n: an+oxo6nnx 6ino
a:neny+o ynenoe ioneco.
181
3anyck qsraena
V6e(n+eci n +ox, n+o iox+ nnn :aioennci coo+ne+c+nymmne
ion+oninie naxni. Lcnn iaiax-nn6o naxna ne :aioae+cx, neo6xo(nxo
nonen+i coc+oxnne an+oxo6nnx.
Lcnn exeni 6e:onacnoc+n no(n+enx ne nnc+einy+, ion+oninax
naxna no:xono ne :aion+cx.
3A|Y0K hFATEF
Hnxenanne: Hn ia(ox :anycie (nnia+enx o+nycian+e inmn ca:y e
nocne +oio iai non:on(e+ :anyci. Heo6ocnonanno (onioe
nonoannnanne xoe+ nnnec+n i none(ennm c+a+ea.
1. Honenn+e inmn n nonoenne 4
(START), ne nanxax na ne(ani
aicenea+oa, n o+nyc+n+e inmn, iai
+oniio 6y(e+ :anymen (nnia+eni. Knmn
no:na+n+cx n nonoenne 3 (O).
2. Lcnn nn +exnea+yax nime -12C
(1O!) (nnia+eni ne :anyc+n+cx c
nenon noni+in n +enenne nx+n
ceiyn(, nonenn+e inmn n nonoenne
O!!, ni(n+e 1O ceiyn( n non+on+e
noni+iy.
3. Lcnn nn +exnea+yax nne -12 C (1O !) (nnia+eni ne :anyc+n+cx c
nenon noni+in n +enenne 15 ceiyn(, nonenn+e inmn n nonoenne O!!,
ni(n+e 1O ceiyn( n non+on+e noni+iy. Lcnn (nnia+eni ne :anyc+n+cx nocne
(nyx noni+oi, (o o+ia:a nixn+e ne(ani aicenea+oa i nony n y(ennan+e
ne(ani n i+ox nonoennn. Honenn+e inmn n nonoenne START.
4. Hocne :anycia (nnia+enx o+nyc+n+e inmn. Ja+ex noc+enenno o+nycian+e
ne(ani aicenea+oa no xee ynennnennx nac+o+i o6oo+on (nnia+enx.
5. Hocne +oio iai (nnia+eni necioniio ceiyn( noa6o+ae+ n enxe
xonoc+oio xo(a, nixn+e ne(ani +oxo:a n o+nyc+n+e c+oxnonnin +oxo:.
182
3anyck qsraena
3anyck qsraena s xonoquyk noroqy [onsko qna asouo6ne,
pa6oakmx ua ansepuasuou onnse}
Hn nn6nnennn +exnea+yi no:(yxa i nynenon o+xe+ie noc+anmnin
i+anona (onni neexo(n+i na :nxnne co+a i+anona (+ai e, iai n nn
ncnoni:onannn nei+nnnonannoio 6en:nna). Hn ncnoni:onannn ne+nnx
co+on i+anona n xono(nym noio(y no:xono ynennnenne no(onn+eninoc+n
nonoannnannx ionenna+oio nana (nnia+enx, neyc+onnnnax a6o+a nnn
nee6on n a6o+e (nnia+enx na xonoc+ox xo(y, noia (nnia+eni ne noiee+cx.
V+onnn+e y noc+anmnia, nxee+cx nn n no(ae :nxnnn i+anon.
nx +oio n+o6i ne no:nniann none(ennx c+a+ea, no(onn+eninoc+i
o(noio nnina nonoannnannx ionenna+oio nana (nnia+enx ne (onna
nenima+i 3O ceiyn(. Lcnn (nnia+eni ne :anyciae+cx, neene(n+e inmn n
nonoenne O!! n ni(n+e 3O ceiyn( nee( non+onon noni+ion :anycia.
He :annnan+e nnca(in (nx o6neinennx :anycia (nannxe, iqn) n
no:(yxo:a6onym cnc+exy (o6a+n+eci i xniiy qnni+a onnc+in
no:(yxa). Hnxenenne +ainx n(ioc+en xoe+ nnnec+n i nexe(nennoxy
none(ennm (nnia+enx, co:(a+i nci no:ioannx n, no:xono, +anx.
Lcnn nn ncnoni:onannn i+anona :a+y(nen :anyci xono(noio (nnia+enx,
n ni ne xoe+e nno6ec+n i+anon (yion xain nnn no(oiena+eni
6noia nnnnn(on, (nx o6neinennx xono(noio :anycia (onen+e n
+onnnnnin 6ai nei+nnnonannin 6en:nn. Bam an+oxo6nni xoe+
a6o+a+i +oniio na i+anone, +oniio na nei+nnnonannox 6en:nne nnn na
nm6on cxecn i+nx (nyx nn(on +onnnna. O6a+n+eci i a:(eny Bi6o
no(xo(xmeio +onnnna n inane Hoqnnai+nia n yxo( :a
(ononnn+eninon nnqoxannen o (n:eninox +onnnne.
Ecn qsraens ue ianyckaeca nocne ssnonueua npseqeuusx
ssme ucpyku:
1. Bixn+e ne(ani aicenea+oa i nony na 1/3 - 1/2 xo(a n y(ennan+e
n i+ox nonoennn.
2. Honenn+e inmn n nonoenne START.
3. Hocne :anycia (nnia+enx o+nyc+n+e inmn. Ja+ex noc+enenno o+nycian+e
ne(ani aicenea+oa no xee ynennnennx nac+o+i o6oo+on (nnia+enx.
4. Lcnn (nnia+eni ne :anyc+nncx, non+on+e main 1
5. Hocne :anycia (nnia+enx nixn+e ne(ani aicenea+oa, yc+anonn+e
inai neeinmnennx nee(an na nee(any n o+nyc+n+e c+oxnonnin +oxo:.
Me(nenno o+nyc+n+e ne(ani +oxo:a n nannn+e (nnenne o6innix o6a:ox.
hcnonsiosaue noqorpesaena 6noka unuqpos [np uan+}
Ho(oiena+eni 6noia nnnnn(on naienae+ oxna(ammym n(ioc+i
(nnia-+enx, n+o o6neinae+ :anyci (nnia+enx, cnoco6c+nye+ 6onee
6ic+oxy noieny (nnia+enx n ycioxe+ a6o+y o+onn+enx n qyninnn
yc+anennx o6ne(enennx. Hac+ox+enino eioxen(ye+cx ncnoni:ona+i
no(oiena+eni 6noia nnnnn(on, ecnn n einone, i(e ni nonnae+e,
+exnea+yi onyciam+cx (o -23C (-1O!) n nne.
183
3anyck qsraena
nx (oc+nennx nan6onee iqqei+nnnoio e:yni+a+a ninmnan+e
no(oiena+eni ne xenee nex :a +n naca (o :anycia (nnia+enx.
Hcnoni:onanne no(oiena+enx n +enenne 6onee +ex nacon ne oia:inae+
ne(noio no:(enc+nnx na (nnia+eni, noi+oxy no(oiena+eni xono
ninmnn+i n c nenea.
nx +oio n+o6i ncinmnn+i nci noaennx inei+nnecinx +oiox,
ne no(inmnan+e no(oiena+eni i inei+nnecinx cnc+exax, ne
nxemmnx :a:exnennx, nnn i (nyxm+ienix ne:a:exnennix a:rexax.
3ama o ssxnonusx raios
B nixnonnix ia:ax co(en+cx ne nxemmnn nne+a n :anaxa xonooicn(
yineo(a. Co6nm(an+e xei ne(oc+oonoc+n, n+o6i n:6ea+i
ne(noio no:(enc+nnx i+oio coe(nnennx.
Lcnn ni nonync+nye+e :anax nixnonnix ia:on n canone
an+oxo6nnx, o6cnynnammnn nac (nne (onen ne:axe(nn+enino
nonen+i n o+exon+nona+i an+oxo6nni. Heia+n+e noe:(iy, ecnn ni
nonync+nye+e :anax nixnonnix ia:on. Bixnonnie ia:i ne(ni (nx
:(oonix n xoiy+ c+a+i nnnnnon in6enn.
Cnc+exi nonnennx +oicnnnoc+n nixnona n nen+nnxnnn iy:ona cne(ye+
nonex+i ia(in a:, ioi(a:
an+oxo6nni no(nnxam+ na no(rexnni (nx o6cnynnannx;
n:xenxe+cx :nyi, conono(ammnn a6o+y cnc+exi ninycia;
an+oxo6nni nonynnn none(ennx nn c+oninonennn.
HPEYHPEEHHE: O+a6o+anmne ia:i (nnia+enx,
neio+oie coe(nnennx, nxo(xmne n nx coc+an, a +aie x(
inexen+on an+oxo6nnx co(ea+ nnn ni(enxm+ xnxnnecine nemec+na,
io+oie, iai n:nec+no m+a+y Kannqonnx, ni:inam+ ai n no(ennie
(eqei+i nnn nanocx+ (yion eno(yi+nnnin ne(. Koxe i+oio,
neio+oie a6onne n(ioc+n an+oxo6nnx n coe(nnennx, o6a:ymmnecx
nn n:noce inexen+on, co(ea+ nnn ni(enxm+ xnxnnecine nemec+na,
io+oie, iai n:nec+no m+a+y Kannqonnx, ni:inam+ ai n no(ennie
(eqei+i nnn nanocx+ (yion eno(yi+nnnin ne(.
auaa uqopuaua o seunau
Lcnn nn oc+anonie an+oxo6nnx na o+ii+on xec+noc+n n +enenne
(nn+eninoio nexenn (nnia+eni a6o+ae+ na xonoc+ox xo(y, o+ion+e
oina ne xenee nex na 2,5 cx (o(nn (mnx).
O+eiynnyn+e cnc+exy o+onnennx nnn no:(ymnoio ion(nnnonnonannx
(nn nannnnn) +ai, n+o6i n an+oxo6nni noc+ynan cnenn no:(yx.
nx 6onee iqqei+nnnon nen+nnxnnn an+oxo6nnx noc+oxnno onnman+e nce
no:(yxo:a6onie (eqnei+oi o+ cneia, nnc+ien n (yinx :aix:nennn.
184
oqeue
0h0TEHA T0PH030
Bam an+oxo6nni ocnamen caxoeiynnymmnxncx +oxo:axn.
Ja nnqoxannen o nnanonox noqnnai+nneciox o6cnynnannn o6a+n+eci i
yiono(c+ny no noqnnai+nnecioxy o6cnynnannm. Hyxi, nexx o+
nexenn no:nniammne nn :a(enc+nonannn +oxo:on, - i+o noxaninoe
xnnenne, io+ooe :anac+ym ne yia:inae+ na nenona(in n a6o+e cnc+exi
+oxo:on an+oxo6nnx. Hn noxaninon a6o+e n cnc+exax +oxo:on
an+oxo6nnen xoe+ no:nnia+i nexennin nnn neinnc+in ciee+ nnn
cinn nn :a(enc+nonannn +oxo:a. Taine myxi, iai nannno, o+xenam+cx
nn necioniinx nenix naa+nxx na ne(ani +oxo:a n y+ennee nexx.
O(naio, i+n myxi xoiy+ a:(ana+icx nn nm6ox +oxoennn n ycnnnna+icx
no( (enc+nnex nno(nix xnnennn, nannxe, xono(a, ai, ninn, conn nnn
ix:n, noiinammnx (oonoe nono+no. Lcnn nn +oxoennn no:nniae+
ciee+ xe+anna o6 xe+ann, neneinnin cinn nnn neneinnin nn:i, i+o
xoe+ yia:ina+i na n:noc +oxo:nix iono(oi, coc+oxnne io+oix (onno
6i+i noneeno inannqnnnonannix xexanniox.
Au6nokposo+uaa cceua opuoios [A60}
B an+oxo6nnxx, ocnamennix an+n6noinononnon cnc+exon +oxo:on
(ALC), nn +oxoennn, conono(ammexcx ai+nnn:annen ALC, xoe+
6i+i cnimen myx inei+o(nnia+enx in(annnnecioio nacoca n
omyma+icx nynicannx ne(ann. Hynicannx ne(ann n cone+annn c myxaxn
no nexx iic+ennoio +oxoennx nnn nn +oxoennn na ixnox
iannn, yxa6ax, xoion nnn :acneennon (ooie, - i+o noxaninoe
xnnenne, cnn(e+enic+nymmee o nannninox qyninnonnonannn
an+n6noinononnon cnc+exi +oxo:on. Cnc+exa ALC ninonnxe+
caxononeiy nocne :anycia (nnia+enx n +oiannx c xec+a. Bo nexx
+aion nonein xoe+ 6i+i cnimen ia+ionexennin xexannnecinn
myx. J+o noxaninoe xnnenne. Lcnn nixnnena nencnannoc+i, :aioae+cx
ion+oninax naxna ALC. Lcnn nn +oxoennn no:nniae+ neneinnax
nn6annx an+oxo6nnx nnn (oanne ynenoio ioneca, coc+oxnne
an+oxo6nnx (onno 6i+i noneeno inannqnnnonannix xexanniox.
Pa6o+a ALC :ainmnae+cx n nixnnennn
no:nniammen 6noinonin ioneca nn
:a(enc+nonannn +oxo:on n yc+anennn
i+on +en(ennnn i 6noinonie.
Lnoinonia ionec ne(o+namae+cx
(ae nn cnninox naa+nn na ne(ani
+oxo:a. Ha nnnmc+annn noia:ani
nenxymec+na an+oxo6nnx, ocnamennoio
ALC (nnn:y), nee( an+oxo6nnex, ne nxemmnx
cnc+exi ALC (nnexy), nn e:iox +oxoennn, conono(ammexcx
no+een cnennennx c (ooion nn +oxoennn nee(nnx ionec.
185
oqeue
Kouponsuaa nauna A60
Kon+oninax naxna ALC na mn+ie nn6oon :aioae+cx na ioo+ioe
nexx nn neeno(e :aniannx n nonoenne O. Lcnn i+a ion+oninax
naxna ne :aioae+cx na ioo+ioe nexx nn :anycie (nnia+enx,
no(onae+ xnia+i nnn ioe+i, cnc+exa ALC ny(ae+cx n noneie.
Lcnn ion+oninax naxna ALC ion+,
an+n6noinononnax cnc+exa
+oxo:on (e:ai+nnn:nonana. Hn
i+ox no((ennae+cx o6innoe
+oxoenne, :a ncinmnennex coc+oxnnx, nn io+oox nocne o+nyciannx
c+oxnonnoio +oxo:a +aie no(onae+ ioe+i ion+oninax naxna
cnc+exi +oxo:on. (Lcnn ion+oninax naxna cnc+exi +oxo:on ion+,
coc+oxnne nameio an+oxo6nnx (onno 6i+i noneeno nexe(nenno.)
hcnonsiosaue cceus A60
B iic+ennon cn+yannn nnn nn neo6xo(nxoc+n ncnoni:ona+i ALC c
xaicnxaninon iqqei+nnnoc+im neneinno ninxan+e ne(ani
+oxo:a. Cnc+exa ALC, (enc+nymmax na ne+ie ioneca, 6y(e+
ai+nnn:nonana nexe(nenno, n+o no:nonn+ nax coxann+i nonnin
ion+oni na( ynenix ynannennex n, nn nannnnn (oc+a+onnoio
noc+anc+na, o6rexa+i nenx+c+nnx n ion+onnona+i +oxoenne
an+oxo6nnx.
An+n6noinononnax cnc+exa +oxo:on ne coiamae+ nexx, +e6yexoe
(nx :a(enc+nonannx +oxo:on, n ne ncei(a yxenimae+ +oxo:non ny+i
an+oxo6nnx. Hoc+oxnno no((ennan+e (oc+a+onnym (nx no:xonon
oc+anonin (nc+annnm (o (nnymeiocx nnee(n an+oxo6nnx.
Peioxen(yex nax o:naioxn+icx c i+on xe+o(nion +oxoennx. O(naio
nn i+ox cne(ye+ n:6eia+i nm6oio neonan(annoio ncia.
0oauo+us opuoi
Ja(enc+nyn+e c+oxnonnin +oxo:
ia(in a:, ioi(a ni
nnnaioninae+e an+oxo6nni. nx
:a(enc+nonannx c+oxnonnoio
+oxo:a nanxan+e na ne(ani
c+oxnonnoio +oxo:a, noia ne
neia+n+cx ee neexemenne.
186
oqeue
Kon+oninax naxna BRAKL na mn+ie
nn6oon :aioae+cx n no(onae+
ioe+i (nn neeno(e :aniannx n
nonoenne O), noia c+oxnonnin
+oxo: ne 6y(e+ o+nymen.
He eioxen(ye+cx ncnoni:ona+i c+oxnonnin +oxo: (nx oc+anonin
(nnymeiocx an+oxo6nnx. O(naio, ecnn o6innoe +oxoenne
oia:inae+cx neiqqei+nnnix, c+oxnonnin +oxo: xono ncnoni:ona+i
(nx iic+ennon oc+anonin an+oxo6nnx. Hocioniiy (enc+nne c+oxnonnoio
+oxo:a acnoc+anxe+cx +oniio na +oxo:a :a(nnx ionec, nn i+ox
:nann+enino ynennnnnae+cx +oxo:non ny+i an+oxo6nnx n yxy(mae+cx
ynannxexoc+i.
nx o+nyciannx +oxo:a no+xnn+e :a
inai 6noinonin. nnenne c
:a(enc+nonannix c+oxnonnix
+oxo:ox nnno(n+ i ycioennoxy
n:nocy +oxo:on n ynennnennm
acxo(a +onnnna.
PYE0E Y|PAEhhE
Bam an+oxo6nni ocnamen cnc+exon ynenoio ynannennx c ycnnn+enex.
Vcnnn+eni ynenoio ynannennx ncnoni:ye+ ineinm (nnia+enx,
o6neinax ynannenne an+oxo6nnex.
nx +oio n+o6i n:6ea+i none(ennx nacoca ycnnn+enx ynenoio
ynannennx:
Hn a6o+ammex (nnia+ene nnioi(a ne y(ennan+e ynenoe ioneco
n iannex nanox nnn iannex nenox nonoennn (onime necioniinx
ceiyn(.
He iicnnya+nyn+e an+oxo6nni nn nn:iox yonne a6onen n(ioc+n
nacoca ycnnn+enx ynenoio ynannennx (nne o+xe+in M! na 6anie).
Hn nonoxie ycnnn+enx ynenoio ynannennx (nnn nn :ainymennox
(nnia+ene) ni xoe+e ynannx+i an+oxo6nnex n ynnox enxe, no nn
i+ox neo6xo(nxo nnina(ina+i (ononnn+eninie ycnnnx.
Bcei(a nonnoc+im :a(enc+nyn+e c+oxnonnin +oxo: n cne(n+e :a
+ex, n+o6i inai ni6oa/neeinmnennx nee(an 6in ne+io
:aqnicnonan n nonoennn P (Haionia) (an+oxa+nneciax ioo6ia nee-
(an) nnn n nonoennn 1 (1-x nee(ana) (xexannneciax ioo6ia nee(an).
187
oqeue
Lcnn no:nniae+ no+ex yc+onnnnoc+n nnn yno( ynenoio ynannennx, i+o
coc+oxnne xoe+ 6i+i o6ycnonneno o(non n: cne(ymmnx nnnnn:
ne(oc+a+onnoe (annenne no:(yxa n mnne(ax) nm6oio ionec(a);
neannoxenax :aiy:ia an+oxo6nnx;
6onimax ninyinoc+i nen+aninon nac+n (oonoio nono+na;
cnninin 6oionon ne+e;
nenannninax nineia yinon yc+anonin ionec;
ocna6nenne iennennx nnn n:noc inexen+on no(necin.
|0F0T0KA K 0AEhhK AT0H06hF
Bne(oonie an+oxo6nnn no cannennm c an+oxo6nnxxn (yinx
+nnon nxem+ :nann+enino xenimym yc+onnnnoc+i i onoin(inannm.
B cnynae anann, conono(ammencx onoin(inannex
an+oxo6nnx, ne nnc+einy+in exnex 6e:onacnoc+n nenonei
no(neen ioa:(o 6onimexy nciy in6enn, nex nm(n, nannnino
noni:ymmnecx exnxxn 6e:onacnoc+n.
Bam an+oxo6nni nxee+ oco6ym ionc+yinnm n ioxnnei+annm, n+o
o6ecnennnae+ iqqei+nnnym a6o+y n caxix a:nnnnix o6c+ox+enic+nax.
H:-:a oco6ennoc+en ionc+yinnn, n nac+noc+n, 6onee mnoinx mnn n
ynennnennoio (oonoio nocne+a, nam an+oxo6nni nxee+ 6onee nicoinn
nen+ +xec+n no cannennm c o6innix naccancinx an+oxo6nnex.
An+oxo6nnn c nicoinx nen+ox +xec+n, n nac+noc+n,
nne(oonie n nonnonnno(nie an+oxo6nnn, nxem+ nnie
oco6ennoc+n no(ennx no cannennm c an+oxo6nnxxn, nxemmnxn nn:inn
nen+ +xec+n. Bne(oonie n nonnonnno(nie an+oxo6nnn no cnoen
ionc+yinnn ne ne(na:naneni (nx nonoo+on na c+oni e nicoinx
ciooc+xx, n+o n naccancine an+oxo6nnn, eme n xenimen c+enenn nex
cno+nnnie an+oxo6nnn c nn:ion no(necion ne(na:naneni (nx
y(onne+non+eninix noe:(oi no 6e:(ooim. Hn no(ennn +ainx
an+oxo6nnen n:6eian+e iy+ix nonoo+on, ne:xeno nicoion ciooc+n
(nnennx n e:inx xanenon. Heoc+oonoe no(enne xoe+ nonicn+i
nci onoin(inannx an+oxo6nnx, +anx n in6enn.
Jaiyennie an+oxo6nnn c 6onee nicoinx nen+ox +xec+n xoiy+
nxe+i nnie oco6ennoc+n no(ennx no cannennm c
ne:aiyennixn an+oxo6nnxxn. Hn no(ennn an+oxo6nnx c 6onimon
:aiy:ion cne(ye+ co6nm(a+i (ononnn+eninie xei ne(oc+oonoc+n,
a nac+noc+n, yxenima+i ciooc+i (nnennx n ynn+ina+i ynennnenne
+oxo:noio ny+n.
188
oqeue
Bam an+oxo6nni o6na(ae+ 6onimen iy:ono(rexnoc+im n cnoco6en
nxema+i 6onimee ionnnec+no naccanon no cannennm c 6onimnnc+nox
naccancinx an+oxo6nnen. B :anncnxoc+n o+ xaai+ea n
acne(enennx naiy:in, nn neeno:ie nm(en n iy:on nen+ +xec+n
an+oxo6nnx xoe+ neexema+icx nnex.
H:ynax oco6ennoc+n ynannennx an+oxo6nnex, co6nm(an+e oco6ym
oc+oonoc+i. H:ynn+e no:xonoc+n n oiannnennx an+oxo6nnx n
onenn+e co6c+nennie naniin no(ennx.
PA60TA AT0HATh+E0K0h K0P06Kh |EPEA+ [|Ph hAh+hh}
6nokposka nepeknk+eua nepeqa+ s iascuoc o nonoeua
neqan opuoia
B namex an+oxo6nne ne(ycxo+ena qyninnx 6noinonin neeinmnennx
nee(an n :anncnxoc+n o+ nonoennx ne(ann +oxo:a, io+oax
nenx+c+nye+ neexemennm inaia ni6oa nee(an n: nonoennx P
(Haionia) n nonoennn O :aniannx, ecnn ne nia+a ne(ani +oxo:a.
Lcnn ni ne xoe+e neexec+n+i inai ni6oa nee(an n: nonoennx P
(Haionia) n nonoennn O :aniannx n nn nia+on ne(ann +oxo:a:
1. Ja(enc+nyn+e c+oxnonnin +oxo:, neene(n+e :anianne n nonoenne
IOCK, :a+ex n:nnein+e inmn n: :axia :aniannx.
2. Han(n+e naneni, no( io+oon
acnonoen xexann:x cnx+nx
6noinonin neeinmnennx nee(an
n :anncnxoc+n o+ nonoennx
ne(ann +oxo:a. J+a naneni
naxo(n+cx n nnnen nac+n ynenon
iononin.
189
oqeue
3. Hn noxomn nnocion o+ne+in
a:nenn+e naneni no+nn naconon
c+enin (o ee conxemennx c
o+nec+nex n o+ii+ox nonoennn.
4. Bc+ani+e no(xo(xmnn nnc+yxen+ nnn o+ne+iy n o+nec+ne, n+o6i
cnx+i 6noinoniy neeinmnennx nee(an n :anncnxoc+n o+ nonoennx
ne(ann +oxo:a. Ja(enc+nyn+e +oxo: n neene(n+e inai n nen+aninoe
nonoenne.
5. Bo:na+n+e naneni n :aii+oe
nonoenne, nonenyn ee no naconon
c+enie. Janyc+n+e (nnia+eni.
Lcnn no:nnina neo6xo(nxoc+i ncnoni:ona+i nimeonncannym none(yy
(nx neexemennx inaia ni6oa nee(an, no:xono, neeioen nnaninn
ne(oxann+eni nnn no:nninn nenona(in n a6o+e c+on-cninanon
an+oxo6nnx. O6a+n+eci i a:(eny Hnanine ne(oxann+enn n ene n
inane Jic+ennie cn+yannn na (ooie.
19O
oqeue
He nannnan+e noe:(iy, ne y6e(nnmnci n +ox, n+o a6o+am+ c+on-
cninani.
Lcnn nam an+oxo6nni :ac+enae+ n ix:n nnn n cneiy, eio xono aciana+i,
noneexenno n annoxeno ni6nax nee(any, o6ecnennnammym (nnenne
nnee(, n nee(any :a(neio xo(a c nn+enanaxn xe(y neeinmnennxxn.
Bi6an nee(any, cneiia nanxan+e na ne(ani aicenea+oa.
He packauuna1e an1ououu, ecuu nura1eu ue uporpe1 o uopuauuo
paoue 1euuepa1ypm, uockouky :1o uoae1 upunec1u k uonpeaeuum
kopoku uepeau.
He packauuna1e an1ououu oume ueckoukux uuuy1, uockouky :1o uoae1
upunec1u k uonpeaeuum kopoku uepeau u muu uuu k ueperpeny nura1eua.
Bcei(a nonnoc+im :a(enc+nyn+e c+oxnonnin +oxo: n cne(n+e :a
+ex, n+o6i inai ni6oa nee(an 6in :aqnicnonan n nonoennn
P (Haionia). Hoin(ax an+oxo6nni, ncei(a niinmnan+e :anianne.
Lcnn c+oxnonnin +oxo: nonnoc+im o+nymen, n nn i+ox
no(onae+ ioe+i ion+oninax naxna cnc+exi +oxo:on, i+o
xoe+ yia:ina+i na nenona(in n cnc+exe +oxo:on. O6a+n+eci i
o6cnynnammexy nac (nney nnn inannqnnnonannoxy xexanniy.
oqeue asouo6na c 5-cyneu+ao asoua+ecko kopo6ko
nepeqa+ [np uan+}
An+oxa+nneciax ioo6ia nee(an, io+oon ocnamen nam an+oxo6nni,
ocymec+nnxe+ inei+onnoe ynannenne naaxe+axn neeinmnennx
nee(an nn noxomn a(an+nnnon c+a+einn :anoxnnannx. J+a qyninnx
ne(na:nanena (nx nonimennx (onionennoc+n n o6ecnenennx yc+onnnnoio
ianec+na neeinmnennx nee(an n +enenne nceio coia iicnnya+annn
an+oxo6nnx. B nonon ioo6ie nee(an ec+ioe neeinmnenne nee(an
xnnxe+cx noxaninix. Taiax a6o+a cnn+ae+cx noxaninon n ne nnnxe+ na
qyninnonnonanne nnn (onionennoc+i ioo6in nee(an. Koi(a
an+oxo6nni (oc+niae+ noxaninon a6onen +exnea+yi, (nx nannninon
a(an+annn ioo6in nee(an xoe+ no+e6ona+icx necioniio
neeinmnennn nn o(nnaionix ycnonnxx a6o+i.Co nexenex nonecc
a(an+nnnoio :anoxnnannx nonnoc+im o6nonnxe+ naaxe+i a6o+i
ioo6in nee(an. Hex 6onime acxo(ennx n c+nne no(ennx, naaxe+ax
ciooc+n n iy+xmeio xoxen+a, +ex (onime xoe+ noncxo(n+i a(an+annx,
no nn i+ox nonecc 6y(e+ 6onee nonnix.
B cnynae o+coe(nnennx aiiyxynx+oa nnn yc+anonin nonoio
aiiyxynx+oa ioo6ie nee(an +e6ye+cx :anono :anoxnn+i cnom
a(an+nnnym c+a+einm. Hoi+oxy no:xono ec+ioe neeinmnenne
nee(an n ioo6ie nee(an. Taiax a6o+a cnn+ae+cx noxaninon n
o6ecnennnae+ nonnoe o6nonnenne naaxe+on a6o+i ioo6in nee(an c
on+nxaninix ianec+nox neeinmnennx.
191
oqeue
Pcnceus pmvara amcpa nepeqav
Heexemax inai ni6oa nee(an n: nonoennx P (Haionia) n
(yioe nonoenne, y(ennan+e ne(ani +oxo:a nia+on. Lcnn
ni ne 6y(e+e y(enna+i ne(ani +oxo:a nia+on, an+oxo6nni xoe+
nne:anno nnn+n n (nnenne n nnnnnn+i +anxi oiyammnx.
P [PapxcaxaJ
nx +oio n+o6i :a(enc+nona+i nee(any, :anyc+n+e (nnia+eni, nixn+e
ne(ani +oxo:a n neexec+n+e inai ni6oa nee(an n: nonoennx P
(Haionia).
Hee( neeinmnennex n nonoenne P
(Haionia) an+oxo6nni o6x:a+enino
(onen nonnoc+im oc+anonn+icx. Cne(n+e :a +ex, n+o6i inai ni6oa
nee(an 6in ne+io :aqnicnonan n nonoennn P (Haionia).
B i+ox nonoennn noncxo(n+ 6noinonia ioo6in nee(an n
ne(o+namae+cx namenne :a(nnx ionec.
Bcei(a nonnoc+im :a(enc+nyn+e c+oxnonnin +oxo: n cne(n+e :a
+ex, n+o6i inai ni6oa nee(an 6in :aqnicnonan n nonoennn
P (Haionia). Hoin(ax an+oxo6nni, ncei(a niinmnan+e :anianne.
R [3aqu xcqJ
Koi(a inai ni6oa nee(an yc+anonnen
n nonoenne R (Ja(nnn xo(), an+oxo6nni
(nniae+cx na:a(. Hee( neeinmnennex n nonoenne nnn n: nonoennx R
(Ja(nnn xo() an+oxo6nni o6x:a+enino (onen nonnoc+im oc+anonn+icx.
N [He:pan&J
B nonoennn (Hen+ani) inaia ni6oa
nee(an no:xoen :anyci (nnia+enx n
cno6o(noe ianenne ionec. Koi(a ni6ano
i+o nonoenne, y(ennan+e ne(ani +oxo:a nia+on.
192
oqeue
D [aeue c ycxcpsme
nepeqaveJ
Vcioxmmym nee(any xono
o+inmnn+i, naan na
neeinmna+eni ynannennx
ioo6ion nee(an, acnonoennin
na ionnnie inaia ni6oa
nee(an.
Ha mn+ie nn6oon :aion+cx
ion+oninax naxna ynannennx
ioo6ion nee(an (TC!I).
Drve [aeue eJ ycxcpsme nepeqavJ
nx ai+nnn:annn i+oio enxa (nnennx
naxn+e na neeinmna+eni ynannennx
ioo6ion nee(an, acnonoennin na
ionnnie inaia ni6oa nee(an. Hn i+ox inai ni6oa nee(an
(onen naxo(n+icx n nonoennn D (nnenne).
B enxe (nnennx 6e: ycioxmmen nee(ann ioo6ia nee(an a6o+ae+
n (nana:one nenon-ne+ne+on nee(ann, o6ecnennnax 6onee iqqei+nnnoe
+oxoenne (nnia+enex, nex n enxe (nnennx c ycioxmmen
nee(anen. J+o+ enx none:en n nm6ix ycnonnxx (nnennx (nannxe, n
ioo(ciox nnine, nn noe:(iax no xonxnc+on xec+noc+n n +.n.), nn
io+oix ioo6ia nee(an nac+o neeinmnae+cx xe(y nonoennex D
(nnenne c ycioxmmen nee(anen) n (yinxn nee(anaxn. O+inmnan+e
enx D (nnenne c ycioxmmen nee(anen):
nn 6onimon :aiy:ie an+oxo6nnx;
nn 6yicnonie nnnena n (nnennn c e:inx no(rexox nnn cnyciox;
ecnn ena+enino (ononnn+eninoe +oxoenne (nnia+enex. Lcnn
an+oxo6nni 6yicnye+ nnnen, o6a+n+eci i nyni+y Bo(enne
an+oxo6nnx c nnnenox n a:(ene Lyicnonia nnnena.
nx no:na+a n enx D (nnenne c ycioxmmen nee(anen) naxn+e na
neeinmna+eni ynannennx ioo6ion nee(an, acnonoennin na
ionnnie inaia ni6oa nee(an. Kon+oninax naxna TC!I noiacne+.
Hn ia(ox :anycie (nnia+enx ioo6ia nee(an an+oxa+nnecin
no:namae+cx n noxaninin enx (nnennx c ycioxmmen nee(anen.
J [J-s nepeqavaJ
Koo6ia nee(an a6o+ae+ +oniio na
+e+ien nee(ane. B i+ox nonoennn
ynynmae+cx cnennenne ionec c (oonix
nono+nox nn (nnennn no cioni:inx (ooiax. Hn ni6oe nonoennx 3
(3-x nee(ana) o6ecnennnae+cx +oxoenne (nnia+enex.
193
oqeue
2 [2-s nepeqavaJ
Hcnoni:yn+e nonoenne 2 (2-x
nee(ana) (nx +oiannx na cioni:ion
(ooie nnn (nx (ononnn+eninoio
+oxoennx (nnia+enex na cnycie.
1 [1-s nepeqavaJ
Hcnoni:yn+e nonoenne 1 (1-x nee(ana)
(nx xaicnxaninoio +oxoennx
(nnia+enex na iy+ox cnycie. nx
neeinmnennx na nonimennym nee(any neene(n+e inai ni6oa
nee(an n nonoenne 2 (2-x nee(ana) nnn D (nnenne c ycioxmmen
nee(anen). Hn ni6oe nonoennx 1 (Honnennax nee(ana) na 6onee
nicoion ciooc+n ioo6ia nee(an neeinmnae+cx na nonnennym
nee(any, a :a+ex neeinmnae+cx n nonoenne 1 (1-x nee(ana), ioi(a
ciooc+i an+oxo6nnx cnn:n+cx (o coo+ne+c+nymmeio yonnx.
Ppuyq:en&uce nepexnmveue ua ncueuuym nepeqavy
nx ycnnennx a:iona n enxe D (nnenne c ycioxmmen nee(anen)
nnn Diive (nnenne 6e: ycioxmmen nee(ann) nixn+e ne(ani
aicenea+oa i nony. Koo6ia nee(an neeinmnn+cx na
coo+ne+c+nymmym nonnennym nee(any - 3-m, 2-m nnn 1-m.
194
oqeue
oqeue asouo6na, ocuameuuoro uexau+ecko kopo6ko
nepeqa+ [np uan+}
Bcncn&Jcaaue cenneus
B an+oxo6nnxx, yioxnnei+onannix xexannnecion ioo6ion nee(an,
ne(ycxo+en 6noina+o c+a+ea, io+oin nenx+c+nye+ :anyciy
(nnia+enx, ecnn ne nia+a nonnoc+im
ne(ani cnennennx.
Hn :anycie (nnia+enx an+oxo6nnx,
ocnamennoio xexannnecion ioo6ion
nee(an:
1. Bixn+e n y(ennan+e naa+on ne(ani
cnennennx.
2. Heene(n+e inai neeinmnennx nee(an
n nonoenne (Hen+ani).
3. Bixn+e ne(ani cnennennx.
4. Janyc+n+e (nnia+eni n (an+e exy necioniio ceiyn( noa6o+a+i na
xonoc+ox xo(y.
Heene(n+e inai neeinmnennx nee(an n nonoenne 1
(1-x nee(ana) nnn R (Ja(nnn xo().
5. Heenecn+e noiy c ne(ann +oxo:a na ne(ani aicenea+oa n nannn+e
xe(nenno o+nycia+i cnennenne, o(nonexenno c i+nx noc+enenno
ninxax ne(ani aicenea+oa. Bo nexx (nnennx ne y(ennan+e noiy
na ne(ann cnennennx.
He ncnoni:yn+e cnennenne, n+o6i y(ea+i an+oxo6nni na xec+e nn
oc+anonie na nainonnon nnocioc+n. J+o xoe+ nnnec+n i
ycioennoxy n:nocy cnennennx.
Papxcaxa
1. Bixn+e ne(ani +oxo:a n neene(n+e
inai n nonoenne (Hen+ani).
195
oqeue
2. Ja(enc+nyn+e c+oxnonnin
+oxo:.
3. Heene(n+e inai n nonoenne
1 (1-x nee(ana).
4. Biinmnn+e :anianne.
He nnnaioninan+e an+oxo6nni, oc+annxx inai neeinmnennx
nee(an n nen+aninox nonoennn, nocioniiy an+oxo6nni xoe+
nne:anno nnn+n n (nnenne n nnnnnn+i +anxi oiyammnx.
Bi6nan+e nonoenne 1 (1-x nee(ana) n nonnoc+im :a(enc+nyn+e
c+oxnonnin +oxo:.
Pexcueuqyeume cxcpcc:, ua xc:cpmx cneqye: nepexnmva:&
nepeqav
Hepekumueuua ua uonmmeuuym uepeauy upu pasroue
(pekoueuye1ca ua uauouee :kououuuuoro pacxoa 1ouuuna)
Heeinmnenne Honoenne a:(a+onnon ioo6in
(nn nannnnn)
A\TO nnn H!GH IOW
1 - 2 14 ix/n (9 xnni/n) 5 ix/n (3 xnni/n)
2 - 3 32 ix/n (2O xnni/n) 11 ix/n (7 xnni/n)
3 - 4 5O ix/n (31 xnni/n) 19 ix/n (12 xnni/n)
4 -5 (nnenne c
ycioxmmen nee(anen)
71 ix/n (44 xnni/n) 27 ix/n (17 xnni/n)
196
oqeue
Pepeqava Jaquerc xcqa
Hee( neeinmnennex n nonoenne R (Ja(nnn xo() y(oc+onei+eci n +ox,
n+o an+oxo6nni nonnoc+im neno(nnen. Heco6nm(enne i+oio nannna
xoe+ nnnec+n i none(ennm ioo6in nee(an.
Heene(n+e inai neeinmnennx nee(an n nonoenne n ni(n+e
necioniio ceiyn( nee( ni6oox nonoennx R.
Bi xoe+e ni6a+i nonoenne R (Ja(nnn xo(), +oniio neene(x inai
neeinmnennx nee(an n: nonoennx 3 (3-x nee(ana) nnn 4 (4-x nee(ana)
nee( ni6oox nonoennx R (Ja(nnn xo(). He(ycxo+ena cnennaninax
qyninnx 6noinonin, io+oax ne(o+namae+ cnynannin ni6o
nonoennx R (Ja(nnn xo() nn neeinmnennn na nonnennym nee(any n:
nonoennx 5 (nnenne c ycioxmmen nee(anen).
PA60TA |0h0F0 |Ph0A [4w0} [|Ph hAh+hh}
Ja nanon nnqoxannen o 6e:onacnon iicnnya+annn an+oxo6nnen
(annoio +nna o6a+n+eci i a:(eny Ho(io+onia i no(ennm
an+oxo6nnx n i+on inane.
Lcnn :a(enc+nonan nonnin nnno( (4WD), iy+xmnn xoxen+ nee(ae+cx
nee: a:(a+onnym ioo6iy na nce ne+ie ioneca an+oxo6nnx. Penx
4WD xono ni6a+i, ecnn +e6ye+cx (ononnn+eninoe ycnnne (nnennx.
Hepekumueuua ua uonmmeuuym uepeauy upu nuaeuuu c uoc1oauuo
ckopoc1m (pekoueuye1ca ua uauouee :kououuuuoro pacxoa 1ouuuna)
Heeinmnenne Honoenne a:(a+onnon ioo6in
(nn nannnnn)
A\TO nnn H!GH IOW
1 - 2 16 ix/n (1O xnni/n) 6 ix/n (4 xnni/n)
2 - 3 26 ix/n (16 xnni/n) 1O ix/n (6 xnni/n)
3 - 4 43 ix/n (27 xnni/n) 16 ix/n (1O xnni/n)
4 - 5 (nnenne c
ycioxmmen nee(anen)
68 ix/n (42 xnni/n) 26 ix/n (16 xnni/n)
Makcuuauume ckopoc1u, ua ko1opmx cueye1 nmuouua1
uepekumueuue ua uouuaeuuym uepeauy
Heeinmnenne Honoenne a:(a+onnon ioo6in
(nn nannnnn)
A\TO nnn H!GH IOW
5 (nnenne c yciox-
mmen nee(anen) - 4
88 ix/n (55 xnni/n) 34 ix/n (21 xnni/n)
4 - 3 72 ix/n (45 xnni/n) 27 ix/n (17 xnni/n)
3 - 2 56 ix/n (35 xnni/n) 21 ix/n (13 xnni/n)
2 - 1 32 ix/n (2O xnni/n) 11 ix/n (7 xnni/n)
197
oqeue
Ecuu an1ououu ocuameu cuc1euo 4WD c qyukuue :uek1pouuoro uepe-
kumueuua u no npeua nuaeuua uaaa1a kuouka 4x4 Low, cuc1eua ue ak1u-
nusupye1ca, u upu :1ou ue nosuukae1 uukakux uonpeaeuu cuc1eum 4WD.
He pekoueuye1ca ucuousona1 peauu 4x4 High uuu 4x4 Low upu
nuaeuuu uo cyxouy opoauouy uouo1uy. 31o uoae1 ocuoauu1
o1kumueuue pasa1ouuo kopoku, yckopu1 usuoc muu u uonmcu1
pacxo 1ouuuna.
Asoua+eckaa cceua nonuoro npsoqa 0ontro|-Trac
[np uan+}
Cnc+exa 4WD ncnoni:ye+ (nx (nnennx an+oxo6nnx nce ne+ie ioneca.
J+o nonimae+ +xionoe ycnnne, no:nonxx conema+i na namex
nonnonnno(nox an+oxo6nne noe:(in no +aion xec+noc+n n n +ainx
ycnonnxx (nnennx, i io+oix ne nncnoco6neni o6innie an+oxo6nnn c
nnno(ox na (na ioneca.
Ky+xmnn xoxen+ nee(ae+cx nee: a:(a+onnym ioo6iy na nce ne+ie
ioneca, n+o no:nonxe+ nax ni6na+i enx nonnoio nnno(a, io+oin
nynme nceio coo+ne+c+nye+ ycnonnxx (nnennx.
Peus pa6os cceus 0ontro|-Trac
Cnc+exa Conliol-Tiac qyninnonnye+ n +ex enxax:
Penx 4x4 Aulo o6ecnennnae+ nnno( na ne+ie ioneca c neneinnon
nee(anen nonnon xomnoc+n na :a(nnn xoc+ n c nee(anen xomnoc+n,
+e6yexon (nx ynennnennx
+xionoio ycnnnx, na nee(nnn
xoc+. Taion enx no(xo(n+
(nx o6innix noe:(oi no
(ooiax, nannxe, no cyxoxy
nnn nnanoxy (oonoxy
nono+ny, no cneiy nnn no
me6enie.
198
oqeue
Penx 4x4 Higl o6ecnennnae+
nnno( na ne+ie ioneca c
nee(anen nonnon xomnoc+n na
o6a xoc+a. J+o+ enx
ne(na:nanen +oniio (nx
noe:(oi n cyonym :nxnmm
noio(y nnn n cnonix ycnonnxx
6e:(ooix, nannxe, nn
(nnennn no iny6oioxy cneiy n
ni(y (ioi(a o+cy+c+nye+
oionennoe cyxoe nnn nnanoe
(oonoe nono+no), a +aie no
ixnoxy neciy.
Penx 4x4 Iow o6ecnennnae+
nnno( na ne+ie ioneca c
nee(anen nonnon xomnoc+n na
o6a xoc+a n ne(ycxa+nnae+
ncnoni:onanne nonnennoio
(nana:ona nee(a+onnix nncen
nn (nnennn na nn:ion
ciooc+n. J+o+ enx
ne(na:nanen +oniio (nx
noe:(oi no 6e:(ooim, n
io+oix +e6ye+cx
(ononnn+eninax xomnoc+i,
nannxe, (nx (nnennx no
neciy, c e:inxn cnyciaxn nnn
no(rexaxn, a +aie (nx
ni+xinnannx no(in nnn
nnnena n: no(i.
He cueye1 ucuousona1 peauum 4x4 High u 4x4 Low upu nuaeuuu uo
cyxouy uuu cuerka nuaauouy opoauouy uouo1uy. 31o upunee1 k
uoanueuum upesuepumx myuon, yneuuueuum usuoca u uoae1 nmsna1
uonpeaeuue :ueueu1on 1paucuuccuu. 31u peauum upeuasuaueum
1ouko ua ucuousonauua upu uoc1oauuou nuaeuuu uo ckouskouy uuu
pmxuouy rpyu1y.
Ecuu nam an1ououu ocuameu cuc1euo 4WD, ue ouyckae1ca
ucuousona1 sauacuoe koueco, o1uuuammeeca uo pasuepy o1 pyrux
kouec. Hcuousonauue 1akoro koueca uoae1 upunec1u k uonpeaeuum
:ueueu1on 1paucuuccuu u sa1pyuu1 yupanueuue an1ououueu.
199
oqeue
Bne(oonie n nonnonnno(nie an+oxo6nnn no cnoen
ionc+yinnn ne ne(na:naneni (nx nonoo+on na c+oni e
nicoinx ciooc+xx, n+o n naccancine an+oxo6nnn, eme n xenimen
c+enenn nex cno+nnnie an+oxo6nnn c nn:ion no(necion ne(na:naneni
(nx y(onne+non+eninix noe:(oi no 6e:(ooim. Hn no(ennn +ainx
an+oxo6nnen n:6eian+e iy+ix nonoo+on n e:inx xanenon.
Peum pac:m cc:eum CcntrcI-Trac
Cnc+exa Conliol-Tiac qyninnonnye+ n +ex enxax:
Penx 4x4 Aulo o6ecnennnae+
nnno( na ne+ie ioneca c
neneinnon nee(anen nonnon
xomnoc+n na :a(nnn xoc+ n c
nee(anen xomnoc+n, +e6yexon
(nx ynennnennx +xionoio ycnnnx,
na nee(nnn xoc+. Taion enx
no(xo(n+ (nx o6innix noe:(oi no
(ooiax, nannxe, no cyxoxy nnn
nnanoxy (oonoxy nono+ny, no
cneiy nnn no me6enie.
Penx 4x4 Higl o6ecnennnae+
nnno( na ne+ie ioneca c
nee(anen nonnon xomnoc+n na
o6a xoc+a. J+o+ enx
ne(na:nanen +oniio (nx noe:(oi
n cyonym :nxnmm noio(y nnn n
cnonix ycnonnxx 6e:(ooix,
nannxe, nn (nnennn no
iny6oioxy cneiy n ni(y (ioi(a
o+cy+c+nye+ oionennoe cyxoe nnn
nnanoe (oonoe nono+no), a
+aie no ixnoxy neciy.
2OO
oqeue
Penx 4x4 Iow o6ecnennnae+
nnno( na ne+ie ioneca c
nee(anen nonnon xomnoc+n na
o6a xoc+a n ne(ycxa+nnae+
ncnoni:onanne nonnennoio
(nana:ona nee(a+onnix nncen
nn (nnennn na nn:ion
ciooc+n. J+o+ enx
ne(na:nanen +oniio (nx
noe:(oi no 6e:(ooim, n
io+oix +e6ye+cx
(ononnn+eninax xomnoc+i,
nannxe, (nx (nnennx no
neciy, c e:inxn cnyciaxn nnn
no(rexaxn, a +aie (nx
ni+xinnannx no(in nnn
nnnena n: no(i.
He cueye1 ucuousona1 peauu 4x4 High u 4x4 Low upu nuaeuuu uo
cyxouy uuu cuerka nuaauouy opoauouy uouo1uy. 31o upunee1 k
uoanueuum upesuepumx myuon, yneuuueuum usuoca u uoae1 nmsna1
uonpeaeuue :ueueu1on 1paucuuccuu. 31u peauum upeuasuaueum
1ouko ua ucuousonauua upu uoc1oauuou nuaeuuu uo ckouskouy uuu
pmxuouy rpyu1y.
Bne(oonie n nonnonnno(nie an+oxo6nnn no cnoen
ionc+yinnn ne ne(na:naneni (nx nonoo+on na c+oni e
nicoinx ciooc+xx, n+o n naccancine an+oxo6nnn, eme n xenimen
c+enenn nex cno+nnnie an+oxo6nnn c nn:ion no(necion ne(na:naneni
(nx y(onne+non+eninix noe:(oi no 6e:(ooim. Hn no(ennn +ainx
an+oxo6nnen n:6eian+e iy+ix nonoo+on n e:inx xanenon.
2O1
oqeue
hcnonsiosaue cceus 0ontro|-Trac
Pepexnmveue ueqy peuau 4x4 Autc 4x4 Hg
Hn naa+nn na inoniy 4x4 Higl
:aioae+cx ion+oninax naxna na mn+ie
nn6oon. Hn naa+nn na inoniy 4x4 Aulo
ion+oninax naxna iacne+.
Heeinmnennx xono ninonnx+i, ioi(a
an+oxo6nni neno(nnen nnn (nniae+cx c
nm6on ciooc+im (nnennx.
Pepexnmveue J peua 4x4 Autc n 4x4 Hg a peu 4x4 Lcw
1. Honnoc+im oc+anonn+e an+oxo6nni.
2. Bixn+e ne(ani +oxo:a.
3. Vc+anonn+e inai ni6oa nee(an n
nonoenne (Hen+ani) (an+oxa+nneciax
ioo6ia nee(an) nnn nixn+e cnennenne
(xexannneciax ioo6ia nee(an).
4. Haxn+e na inoniy 4x4 Iow. Hn
ai+nnn:annn enxa :aioae+cx
ion+oninax naxna 4x4 Iow na mn+ie
nn6oon n no(cne+ia inonin 4x4 Iow.
Ho(cne+ia inonin 4X4 IOW xniae+, ecnn:
1. Cnc+exa on(ae+ ioxan(i no(n+enx (naa+ne na +oxo: n/nnn ni6o
nen+aninoio nonoennx). HH
2. Honcxo(n+ neeinmnenne n enx 4X4 low.
Lcnn ioxan(a no(n+enx ne ninonnxe+cx, enx ne ai+nnn:nye+cx n:-:a
nc+enennx ion+oninoio neno(a nexenn n cnc+exa 4X4 oc+ae+cx n
+eiymex enxe.
2O2
oqeue
Ho(cne+ia inonin 4X4 IOW xniae+, ecnn:
1. Cnc+exa on(ae+ ioxan(i no(n+enx (naa+ne na +oxo: n/nnn ni6o
nen+aninoio nonoennx). HH
2. Honcxo(n+ neeinmnenne n enx 4X4 low.
Lcnn ioxan(a no(n+enx ne ninonnxe+cx, enx ne ai+nnn:nye+cx n:-:a
nc+enennx ion+oninoio neno(a nexenn n cnc+exa 4X4 oc+ae+cx n
+eiymex enxe.
oqeue rpyiossx nonuonpsoqusx asouo6ne s ycnosax
6eiqoposa
Honnonnno(nie an+oxo6nnn nxem+ cnennaninym ioxnnei+annm,
ne(ycxo+ennym (nx (nnennx no neciy, cneiy, ix:n n neecenennon
xec+noc+n, nnnex no cnonx iicnnya+annonnix xaai+enc+niax i+n
an+oxo6nnn necioniio o+nnnae+cx o+ o6innix an+oxo6nnen n nn
(nnennn no (ooiax, n nn noe:(iax no 6e:(ooim.
C:nve aawerc aa:cucns c: qpyrx aa:cucne
!y:onie n nonnonnno(nie an+oxo6nnn xoiy+ o+nnna+icx o+
an+oxo6nnen (yinx inaccon. Bam an+oxo6nni xoe+ 6i+i nime, n+o
no:nonxe+ exy (nnia+icx no neecenennon xec+noc+n 6e: ncia
:ac+enannx n none(ennx inexen+on (nnma iy:ona.
H:-:a o+nnnnn, io+oie o6ecnennnam+ ynnnecaninie ne:(exo(nie
cnoco6noc+n, n acnei+e ynannennx nam an+oxo6nni +aie o+nnnae+cx o+
o6innix naccancinx an+oxo6nnen.
Heneinno y(ennan+e ynenoe ioneco, oco6enno nn (nnennn no
enieqnon xec+noc+n. Hocioniiy nne:annie n:xenennx enieqa
xec+noc+n xoiy+ nnnec+n i e:ioxy neexemennm ynenoio ioneca,
y(ennan+e ynenoe ioneco c naynon c+ooni. He y(ennan+e
ynenoe ioneco :a cnnni.
H+o6i ncinmnn+i no:xonoc+i none(ennx an+oxo6nnx nenn(nxixn
nenx+c+nnxxn, nannxe, iynnixn nanynaxn nnn ioniaxn, ne(n+e
an+oxo6nni oc+oono.
Heeinmnenne n: enxa 4x4 Iow n enx 4x4 Aulo nnn 4x4 Higl
1. Honnoc+im oc+anonn+e an+oxo6nni.
2. Bixn+e ne(ani +oxo:a.
3. Vc+anonn+e inai ni6oa nee(an
n nonoenne (Hen+ani)
(an+oxa+nneciax ioo6ia nee(an)
nnn nixn+e cnennenne (xexannneciax
ioo6ia nee(an).
4. Haxn+e na inoniy 4x4 Aulo nnn
4x4 Higl. Lcnn ai+nnn:nonan enx
4x4 Aulo, ion+oninie naxni ne
iox+. Lcnn ai+nnn:nonan enx 4x4
Higl, :aioae+cx ion+oninax naxna
4x4 Higl na mn+ie nn6oon.
2O3
oqeue
Hee( nananox (nnennx nax cne(ye+ o6cne(ona+i xec+noc+i nnn
n:ynn+i ia+y. Jaanee no(yxan+e 6y(ymnn xamy+. nx coxanennx
ion+onx na( ynenix ynannennex n cnc+exon +oxo:on an+oxo6nnx
+e6ye+cx, n+o6i nce ne+ie ioneca onnannci o :exnm n namannci 6e:
cociani:inannx nnn no6yiconin.
Ccucaume npunm pac:m
He ncnoni:yn+e enx 4WD nn (nnennn no cyxnx (ooiax c +ne(ix
noii+nex (ioxe xo(enen, n io+oix ne(ycxo+en enx Aulo 4WD).
J+o xoe+ nnnec+n i none(ennm +ancxnccnn n xoc+on.
Cnnan+e ciooc+i (nnennx nn cnninox 6oionox ne+e, io+oin
xoe+ nonnnx+i na noxaninie xaai+enc+nin ynenoio ynannennx
nameio an+oxo6nnx.
Co6nm(an+e oco6ym oc+oonoc+i nn (nnennn no cioni:ion nonex-
noc+n, noii+on ixnix neciox, no(on, iannex, cneiox nnn ni(ox.
Ecn aa:cucn& cLeJae: c ccvum qcpcr
Lcnn an+oxo6nni cre:ae+ c o6onnni (ooin, c6oci+e ciooc+i,
n:6eiax e:ioio :a(enc+nonannx +oxo:on. Bo:na+n+e an+oxo6nni na
(ooiy +oniio nocne c6oca ciooc+n (nnennx. Bo:namax an+oxo-
6nni na (ooiy, ne nonoannnan+e ynenoe ioneco cnnmiox e:io.
Bo:xono, 6y(e+ 6onee 6e:onacno, ecnn ni no(onn+e (nnia+icx no
o6onnne nnn ioxie (oonoio nono+na, noc+enenno cnnax ciooc+i,
nee( no:na+ox na (ooiy. Lcnn ni ne cnn:n+e ciooc+i nnn
nonene+e ynenoe ioneco cnnmiox e:io nnn 6ic+o, no:xona
no+ex ion+onx na( an+oxo6nnex.
Hac+o oia:inae+cx xenee ncionannix naexa+i na ne6onimon ne(xe+,
nannxe, na o+aa+eni, yc+anonnennin na o6onnne nicoiociooc+non
xainc+ann, cxnnnmnci c ne6onimnx none(ennex an+oxo6nnx, nex
nnxenx+i e:inn xanen (nx no:na+a an+oxo6nnx na (ooiy. J+o xoe+
nnnec+n i 6ecion+oninoxy cociani:inannm an+oxo6nnx n6oi nnn i
onoin(inannm. Hoxnn+e: ne(e nceio ni (onni :a6o+n+icx o
co6c+nennon 6e:onacnoc+n n o 6e:onacnoc+n oiyammnx.
Ecn aa:cucn& Jac:peaae:
Lcnn an+oxo6nni :ac+xn, eio xono aciana+i, noneexenno ni6nax
nee(any, o6ecnennnammym (nnenne nnee(, n nee(any :a(neio xo(a c
nn+enanaxn xe(y neeinmnennxxn. Bi6an nee(any, cneiia
nanxan+e na ne(ani aicenea+oa.
He packauuna1e an1ououu oume ueckoukux uuuy1, uockouky :1o
uoae1 upunec1u k uonpeaeuum kopoku uepeau u muu uuu k ueperpeny
nura1eua.
He (onycian+e no6yiconin ionec na ciooc+n 6onee 56 ix/n
(35 xnni/n). J+o xoe+ nnnec+n i a:iny mnn n +anxnonannm
naccanon nnn oiyammnx.
2O4
oqeue
Sxc:peuume uaueapm
B iic+ennon cn+yannn, ioi(a +e6ye+cx ninonnn+i e:inn nonoo+,
noxnn+e o +ox, n+o ne cne(ye+ nnina(ina+i ne:xenie ycnnnx i
ynenoxy ynannennm. yinxn cnonaxn, nonoannnan+e ynenoe
ioneco +oniio c +aion ciooc+im n na +aioe acc+oxnne, io+oie
+e6ym+cx, n+o6i n:6ea+i onacnoc+n. He:xenoe ycnnne,
nnnoennoe i ynenoxy ionecy, +oniio cnnae+ ion+oni na(
an+oxo6nnex. Koxe i+oio, ecnn neo6xo(nxo n:xenn+i ciooc+i
(nnennx an+oxo6nnx, cne(ye+ nnanno ycnnnna+i nnn ocna6nx+i
(annenne, nnina(inaexoe i ne(ann aicenea+oa n/nnn +oxo:a.
H:6eian+e e:inx xanenon ynenoio ynannennx, a:ionon n
+oxoennn.
Hcnoni:yn+e (nx no:na+a an+oxo6nnx na 6e:onacnym +aei+onm
(nnennx nce (oc+ynnoe (oonoe nono+no.
Hn iic+ennox +oxoennn n:6eian+e no6yiconin ionec n ne
ni+an+eci e:io nonoannna+i ynenoe ioneco. Lcnn n:xenxe+cx
xaai+e (oonoio nono+na, no io+ooxy (nniae+cx an+oxo6nni
(nannxe, ni cre:ae+e c 6e+ona na iannn), n:xenxe+cx eainnx
an+oxo6nnx nn ninonnennn xanenon ynenoio ynannennx, a:ione
n +oxoennn. B +aion cn+yannn +aie cne(ye+ n:6eia+i e:inx
xanenon.
Papxcaxa
B neio+oix nonnonnno(nix an+oxo6nnxx, ioi(a a:(a+onnax ioo6ia
yc+anonnena n nen+aninoe nonoenne (), (nnia+eni n ioo6ia nee(an
o+coe(nneni o+ oc+aninon +ancxnccnn. Hoi+oxy an+oxo6nni xoe+
cno6o(no ia+n+icx, (ae+ ecnn an+oxa+nneciax ioo6ia nee(an
yc+anonnena n nonoenne P (Haionia) / xexannneciax ioo6ia nee(an
noc+annena na nee(any. He oc+annxn+e an+oxo6nni 6e: nncxo+a, ecnn
a:(a+onnax ioo6ia yc+anonnena n nen+aninoe nonoenne (). Bixo(x
n: an+oxo6nnx, o6x:a+enino nonnoc+im :a(enc+nyn+e c+oxnonnin +oxo:
n niinmnan+e :anianne.
Cc:eum npacqa ua ve:mpe xcneca [np uanvJ
Koi(a ni ni6nae+e enx 4WD, cnc+exa nonnoio nnno(a ncnoni:ye+
nee(any xomnoc+n na nce ne+ie ioneca an+oxo6nnx. J+o nonimae+
+xionoe ycnnne, no:nonxx nax conema+i noe:(in no +aion xec+noc+n n n
+ainx ycnonnxx (nnennx, i io+oix ne nncnoco6neni o6innie
an+oxo6nnn c nnno(ox na (na ioneca.
2O5
oqeue
Ky+xmnn xoxen+ nee(ae+cx nee:
a:(a+onnym ioo6iy na nce ne+ie
ioneca an+oxo6nnx. B nonnonn-
no(nix an+oxo6nnxx a:(a+onnax
ioo6ia no:nonxe+ nax nn
neo6xo(nxoc+n ni6na+i enx 4WD.
Hnqoxannx o a6o+e a:(a+onnon
ioo6in n none(yax neeinmnennx
nnne(ena n inane Bo(enne. Hnqoxannx o6 o6cnynnannn
a:(a+onnon ioo6in nnne(ena n inane Hoqnnai+nia n
cnennqniannn. Bax cne(ye+ (ocionanino n:ynn+i i+y nnqoxannm
nee( nananox iicnnya+annn an+oxo6nnx.
Hcpuan&ume xapax:epc:x
B neio+oix nonnonnno(nix an+oxo6nnxx nenonananinoe
neeinmnenne n: enxa nnno(a na (na ioneca n enx nonnoio nnno(a
no nexx (nnennx an+oxo6nnx xoe+ conono(a+icx ia+ionexennix
nx:iox n c+yiox xe+anna. Taine :nyin no:nniam+ nn na6oe o6oo+on
nee(nen +ancxnccnen n :a(enc+nonannn an+oxa+nnecinx 6noinymmnxcx
c+ynnn n ne (onni cnyn+i nnnnnon (nx 6ecnoionc+na.
aeue nc necxy
Hn (nnennn no neciy c+aan+eci, n+o6i nce ne+ie ioneca naxo(nnnci
na nan6onee +ne(ox ynac+ie ionen. He yxeniman+e (annenne n mnnax.
Bxec+o i+oio ni6nan+e nonnennym nee(any n no((ennan+e
noc+oxnnym ciooc+i (nnennx. Hanxan+e na ne(ani aicenea+oa
xe(nenno n n:6eian+e no6yiconin ionec.
Lcnn no iaion-nn6o nnnnne no nexx (nnennx no neciy +e6ye+cx yxeni-
mn+i (annenne n mnnax, o6x:a+enino iai xono cioee naianan+e mnni.
C+aan+eci (nnia+icx c yxeennon ciooc+im, nocioniiy nnennx
an+oxo6nnx xoe+ o6eny+icx no+nn nac n nnnec+n i :ac+enannm,
nocne io+ooio nax, no:xono, no+e6ye+cx noc+oonnxx noxomi.
Hoxnn+e: ecnn ni ne(e+e an+oxo6nni oc+oono, coxanxe+cx
no:xonoc+i no:na+n+icx na:a( no xamy+y (nnennx.
aeue nc rpsJ nc acqe
Lcnn nax +e6ye+cx neo(one+i iny6oiym no(nym neia(y, (nnian+eci c
xe(nennon ciooc+im. Hn (nnennn no no(e no:xono cnnenne
+xionoio ycnnnx nnn +oxo:non cnoco6noc+n.
Heeceiax no(nym neia(y, one(enn+e ee
iny6nny. Ho no:xonoc+n n:6eian+e no(nix
neia(, iny6nna io+oix nime
nnnen iannni c+ynnn ionec, n
(nnian+eci c xe(nennon ciooc+im.
Hn nonninonennn nnain n cnc+exy
:aniannx (nnia+eni xoe+
:ainoxny+i.
2O6
oqeue
Hocne neo(onennx no(non neia(i o6x:a+enino nonexn+e a6o+y
+oxo:on. Bnanie +oxo:a necnoco6ni oc+anannnna+i an+oxo6nni
c+oni e iqqei+nnno, iai cyxne +oxo:a. Hocymnnanne +oxo:on
xono ycion+i, nnina(inax i ne(ann +oxo:a neiioe (annenne no
nexx (nnennx c xe(nennon ciooc+im.
H:6eian+e nne:annoio n:xenennx ciooc+n nnn nanannennx (nnennx
an+oxo6nnx, nocioniiy (ae an+oxo6nnn c nnno(ox na ne+ie ioneca
xoiy+ no+ex+i +xionoe ycnnne nn (nnennn no iny6oion ix:n. Kai n
nn (nnennn no neciy nanxan+e na ne(ani aicenea+oa xe(nenno n
n:6eian+e no6yiconin ionec. Lcnn an+oxo6nni cociani:inae+,
nonoannnan+e ynenoe ioneco n nanannennn cociani:inannx, noia ni
ne nocc+anonn+e ion+oni na( an+oxo6nnex.
Lcnn non:omno noiyenne ioo6in nee(an, a:(a+onnon ioo6in nnn
nee(neio xoc+a n no(y, cne(ye+ nonen+i n, ecnn neo6xo(nxo, :axenn+i
coo+ne+c+nymmne a6onne n(ioc+n.
Hpouukuoneuue nom n kopoky uepeau uoae1 upunec1u k uonpeaeuum
kopoku uepeau.
Lcnn non:omno noiyenne nee(neio nnn :a(neio xoc+a n no(y, cxa:iy
xoc+a cne(ye+ :axenn+i.
Hocne (nnennx no ix:n y(ann+e ix:i, nannnmym na namammnecx
ia(annie nani n mnni. Hannnanne 6onimoio ionnnec+na ix:n na
mnni n namammnecx ia(annie nani ni:inae+ (nc6ananc, io+oin
xoe+ nnnec+n i none(ennm inexen+on xo(onon nac+n.
O6a:ona+eninax noiaxxa Tiead Iigllly a:a6o+ana (nx
o:naioxnennx mnoinx cnoen nacenennx c noxaxn
:exnenoni:onannx n nannnaxn none(ennx na
:anone(nix +en+onxx. Koxnannx !oid conxec+no
co Cny6on necnix yio(nn n Aien+c+nox no
:exnenoni:onannm CHA nn:inae+ nac nnec+n cnon
nina( n :amn+y necon n (yinx iocy(ac+nennix n nac+nix :exeninix
yio(nn n nn(enna+icx iionoinnecin-6e:onacnoio c+nnx no(ennx.
aeue nc xcnuc:c n uepcauc uec:ucc:
Xo+x n:-:a nannnnx ec+ec+nennix nenx+c+nnn xoe+ oia:a+icx
neo6xo(nxix no(rex nnn cnyci c xonxa nnn iy+oio cinona no
(naionaninon +aei+onn, o6x:a+enino noni+an+eci (nnia+icx nxxo
nnex nnn nxxo nnn:. Hsera1e uouepeuumx 1paek1opu nuaeuua u
uonopo1on ua kpy1mx ckuouax. J+o cnx:ano c no:xonoc+im no+en
+xionoio ycnnnx, cociani:inannx n6oi n, no:xono, onoin(inannx.
Hn (nnennn no xonxy :aanee one(enn+e nam 6y(ymnn xamy+.
Hee( +ex iai neeexa+i nee: nemnny xonxa, n:ynn+e enieq
no+nnonononoio cinona. He (nnian+eci no cinony xonxa :a(nnx
xo(ox 6e: noxomnnia, io+oin 6y(e+ na6nm(a+i :a an+oxo6nnex.
2O7
oqeue
Hn no(rexe na iy+on cinon
ena+enino nannna+i (nnenne na
nonnennon nee(ane, a ne
neeinmna+icx na nonnennym
nee(any nocne nanana no(rexa. J+o
yxenimae+ naiy:iy na (nnia+eni n
neox+noc+i +oio, n+o (nnia+eni :ainoxne+.
Lcnn (nnia+eni :ainoxne+, ne ni+an+eci noneny+i, no+oxy
n+o i+o xoe+ nnnec+n i onoin(inannm an+oxo6nnx. ynme
(o6a+icx :a(nnx xo(ox (o 6e:onacnoio xec+a.
Ha ioneca (onna nee(ana+icx +aiax xomnoc+i, io+oax neo6xo(nxa (nx
no(rexa no cinony xonxa. He:xeno nicoiax xomnoc+i nnne(e+ i no6yi-
conie ionec, cociani:inannm nnn no+ee +xionoio ycnnnx, n e:yni+a+e neio
an+oxo6nni c+ane+ neynannxexix.
Hn cnycie c xonxa ncnoni:yn+e +y e
nee(any, io+oym ni ni6nann no
nexx no(rexa, n+o6i n:6ea+i
neo6ocnonannon naiy:in na +oxo:a n
neeiena +oxo:on. He ni6nan+e no
nexx cnycia nen+aninoe nonoenne.
O+inmnn+e ycioxmmym nee(any nnn
nynnym neeinmnn+eci na nonnennym
nee(any. Hn cnycie c iy+oio cinona
n:6eian+e nne:annoio e:ioio +oxoennx,
nocioniiy i+o xoe+ nnnec+n i no+ee
ion+onx na( an+oxo6nnex. Koi(a ni e:io +oxo:n+e, nee(nne ioneca
+exm+ cnoco6noc+i nama+icx, n ecnn ioneca ne namam+cx, an+oxo6nni
ne eainye+ na ioxan(i ynenoio ynannennx. nx +oio n+o6i ynenoe
ynannenne qyninnonnonano, +e6ye+cx, n+o6i nee(nne ioneca
namannci. Lic+oe naiannnanne ne(ann +oxo:a noxoe+ nax
c6ocn+i ciooc+i, coxanxx nn i+ox ion+oni na( ynenix ynannennex.
Lcnn an+oxo6nni ocnamen an+n6noinononnon cnc+exon +oxo:on,
cne(ye+ nanxa+i na ne(ani +oxo:a nnanno n +ne(o. He naiannnan+e
ne(ani +oxo:a.
aeue nc cuery n&qy
An+oxo6nni c nnno(ox na ne+ie ioneca nxee+ nenxymec+na nee(
an+oxo6nnex c nnno(ox na (na ioneca nn (nnennn no cneiy n ni(y,
xo+x eio xoe+ :anocn+i, iai n nm6on (yion an+oxo6nni.
Lcnn no nexx (nnennx no :acneennon nnn o6ne(enenmen (ooie an+oxo-
6nni nannnae+ cioni:n+i, nonoannnan+e ynenoe ioneco n nanannennn
cociani:inannx (o nocc+anonnennx ion+onx na( an+oxo6nnex.
Hn (nnennn no cneiy n ni(y n:6eian+e nne:annix naa+nn na ne(ani aice-
nea+oa n e:inx n:xenennn nanannennx (nnennx. Hn +oiannn neno(-
nnnoio an+oxo6nnx nanxan+e na ne(ani aicenea+oa xe(nenno n +ne(o.
2O8
oqeue
Taie n:6eian+e e:ioio +oxoennx. Xo+x nonnonnno(nin an+oxo6nni
nn (nnennn no cneiy n ni(y xoe+ a:ionx+icx nynme, nex an+oxo6nni
c nnno(ox na (na ioneca, c6oc ciooc+n noncxo(n+ c +aion e
nn+encnnnoc+im, nocioniiy, iai n n (yinx an+oxo6nnxx, +oxoenne
no:nniae+ no ncex ne+iex ionecax. He +exn+e 6(n+eninoc+i n
ynn+inan+e cina(inammnecx ycnonnx (nnennx.
Ho((ennan+e (oc+a+onnym (nx oc+anonin (nc+annnm xe(y namnx n
(yinxn an+oxo6nnxxn, (nnian+eci na xenee nicoion ciooc+n n, ecnn
i+o onan(ano, ni6nan+e nonnennym nee(any. Hn iic+ennox
+oxoennn n:6eian+e 6noinonin ionec. Hcnoni:yn+e +exnniy
ca+nx: nanxan+e na ne(ani +oxo:a, nnanno ynennnnnax (annenne.
Hn i+ox ioneca nn+oxannam+cx, no no(onam+ nama+icx, n ni
xoe+e nonoannna+i ynenoe ioneco n enaexox nanannennn. Lcnn
ioneca 6noinym+cx, o+nyc+n+e ne(ani +oxo:a n cnona nnxenn+e
ca+ne. Lcnn nam an+oxo6nni ocnamen an+n6noinononnon cnc+exon
+oxo:on, (enc+nymmen na ne+ie ioneca, cne(ye+ nanxa+i na ne(ani
+oxo:a nnanno n +ne(o. He naiannnan+e ne(ani +oxo:a. O6a+n+eci
i a:(eny Cnc+exa +oxo:on n i+on inane :a (ononnn+eninon
nnqoxannen o (enc+nnn an+n6noinononnon cnc+exi +oxo:on.
He (onyciae+cx conema+i noe:(in na nonnonnno(nox an+oxo6nne,
ecnn nenn no+nnocioniennx yc+anonneni +oniio na nee(nne ioneca n
ne yc+anonneni na :a(nne ioneca. J+o xoe+ nnnec+n i :anocy :a(nen
nac+n an+oxo6nnx nn +oxoennn.
Tpecaaus, npeqLsanseume x cueuumu wuau
Konc+yinnx mnn, yc+anannnnaexix na nonnonnno(nie an+oxo6nnn,
o6ecnennnae+ 6e:onacnoc+i (nnennx n xoomym ynannxexoc+i.
He ncnoni:yn+e mnni n ioneca, o+nnnammnecx no a:xey n +nny o+
ncxo(non ioxnnei+annn, ne(noennon ioxnannen !oid, nocioniiy i+o
xoe+ nonnnx+i na 6e:onacnoc+i n xo(onie xaai+enc+nin an+oxo6nnx,
nnnec+n i no+ee ion+onx na( an+oxo6nnex, onoin(inannm n ceie:nix
+anxax. V(oc+onei+eci n +ox, n+o nce mnni n ioneca, yc+anonnennie na
an+oxo6nni, nxem+ o(nnaionin a:xe, +nn, ncynoi no+ei+oa, xaiy n
iy:ono(rexnoc+i. Lcnn y nac no:nniam+ nonoci, cnx:annie c :axenon
mnn, o6a+n+eci i an+on:onannoxy (nney !oid nnn Iincoln/Meicuiy.
Lcnn ni nce e emn+e yc+anonn+i na nam nonnonnno(nin an+oxo6nni
(nx noe:(oi no 6e:(ooim mnni 6onimeio a:xea, nex eioxen(yexin
ioxnannen !oid, ne ncnoni:yn+e +aine mnni no nexx noe:(oi no
ciooc+nix an+oxainc+anxx.
Lcnn ni ncnoni:yn+e nm6ym iox6nnannm ionec n mnn, ne
eioxen(onannym ioxnannen !oid, i+o xoe+ neia+nnno o+a:n+icx na
ynannxexoc+n an+oxo6nnx n nnnec+n i nonoxie inexen+on ynenoio
ynannennx, no(necin, xoc+on nnn a:(a+onnon ioo6in.
He nnxenxn+e nxemmnecx n no(ae no(rexnie ioxnnei+i n ne nnocn+e
(yine xo(nqniannn n ionc+yinnm no(necin ne:anncnxo o+ +oio,
ncnoni:ye+e nn ni ioneca n mnni 6onimeio a:xea.
2O9
oqeue
Hnxenenne +ainx no(rexnix ioxnnei+on xoe+ o+nna+enino
o+aa+icx na ynannxexoc+n an+oxo6nnx, nnno(n+i i no+ee ion+onx
na( an+oxo6nnex n onoin(inannm.
Bo nexx noe:(oi no 6e:(ooim xoiy+ no:nnia+i none(ennx mnn. nx
namen co6c+nennon 6e:onacnoc+n ne ncnoni:yn+e none(ennie mnni
nn noe:(iax no nicoiociooc+nix xainc+anxx, nocioniiy nn i+ox
nime nci a:ina nnn nixo(a mnni n: c+ox.
C+oio co6nm(an+e eioxen(yexoe (annenne no:(yxa n mnnax, io+ooe
yia:ano na ce+nqniannonnox xniie 6e:onacnoc+n. J+o+ xnii
:aiennen na c+onie co c+ooni, o6amennon i :axiy nnn i :amenie
:axia nenon nee(nen (nen. Heco6nm(enne eioxen(yexoio :nanennx
(annennx no:(yxa n mnnax xoe+ o+nna+enino o+a:n+icx na
ynannxexoc+n an+oxo6nnx. He neniman+e (annenne, eioxen(yexoe
ioxnannen !oid, (ae ecnn ono nne xaicnxaninoio (annennx,
a:emennoio (nx ionie+nix mnn.
Le(nenno nonexn+e mnni nee( nananox
noe:(in. Lcnn o(na n: mnn niinx(n+ cnymennon,
nn noxomn xanoxe+a nonei+e n, ecnn
neo6xo(nxo, o+eiynnyn+e (annenne no ncex
mnnax. Honexn+e (annenne n mnnax (ninmnax
mnny :anacnoio ioneca) nn noxomn xanoxe+a
o(nn a: n (ne-+n ne(enn. Kai ne(oc+a+onnoe,
+ai n n:6i+onnoe (annenne n mnnax ne
iaan+nye+ 6e:onacnoc+i (nnennx.
Heno(nnecin ocxa+nnan+e no+ei+o mnn n
y(anxn+e iaxnn, ino:(n, ocionin c+eina n
(yine nnoo(nie ne(xe+i, io+oie xoiy+ :ac+ena+i n iananiax
no+ei+oa. Honexn+e nannnne (ioi nnn noe:on, io+oie xoiy+
nnno(n+i i y+enie no:(yxa n: mnni, n ninonnxn+e +e6yexin exon+.
Ocxa+nnan+e 6oionie c+enin mnn, n+o6i y6e(n+icx n o+cy+c+nnn
noe:on, n:(y+nn n (yinx none(ennn. Lcnn no(o:enae+cx nny+ennee
none(enne mnni, mnny neo6xo(nxo cnx+i n ocxo+e+i, n+o6i
one(enn+i no+e6noc+i n exon+e nnn :axene.
Ppcnax:xa ucqxa
Hn a:a6o+ie n ncni+annn cnc+ex no(necin n ynenoio ynannennx
nameio an+oxo6nnx 6ina ne(ycxo+ena a:yxnax 6e:onacnoc+i,
noino:nyexoe none(enne nn a:nnnnix nanan+ax :aiy:in n
(onionennax iy:ono(rexnoc+i. Ho i+on nnnnne ioxnannx !oid
nac+ox+enino eioxen(ye+ ne nnocn+i xo(nqniannn, n nac+noc+n, ne
yc+anannnna+i n ne cnnxa+i inexen+i (n +ox nncne no(rexnie ioxnnei+i
n c+a6nnn:a+oi) n ne ncnoni:ona+i :annac+n, ne coo+ne+c+nymmne
ncxo(non :ano(cion ioxnnei+annn.
21O
oqeue
Bnecenne nm6ix xo(nqniannn, cnx:annix c no(rexox nen+a +xec+n
an+oxo6nnx, xoe+ nonicn+i nci onoin(inannx n cnynae no+en
ion+onx na( an+oxo6nnex. Koxnannx !oid eioxen(ye+ co6nm(a+i
oc+oonoc+i nn iicnnya+annn :aiyennix an+oxo6nnen nnn
an+oxo6nnen, yioxnnei+onannix (ononnn+eninix o6oy(onannex (n
nac+noc+n, nec+nnnaxn nnn 6aianixn o+ceiaxn co crexnixn nexnaxn).
Heninonnenne ne(nncannoio noqnnai+nnecioio o6cnynnannx
an+oxo6nnx xoe+ annynnona+i iaan+nm, nonicn+i c+onxoc+i exon+nix
a6o+, yxy(mn+i iicnnya+annonnie xaai+enc+nin n qyninnonaninie
no:xonoc+n an+oxo6nnx n nonnnx+i na 6e:onacnoc+i no(n+enx n
naccanon. Peioxen(ye+cx neno(nnecin nonex+i coc+oxnne inexen+on
maccn, ecnn an+oxo6nni nn+encnnno iicnnya+nye+cx na 6e:(ooie.
H00T 0 0AH060KhPYKQhH0F h44EPEhhA0H [|Ph hAh+hh}
J+o+ xoc+ o6ecnennnae+ (ononnn+eninoe cnennenne c (oonix
nono+nox na cioni:inx (ooiax, n oco6ennoc+n ioi(a o(no n: ionec
nona(ae+ n ionem c nnoxnx cnennennex. B noxaninix ycnonnxx xoc+ c
caxo6noinymmnxcx (nqqeennnanox qyninnonnye+ +ai e, iai n
o6innin :a(nnn xoc+.
nn+eninoe nnxenenne na :a(nex xoc+e c caxo6noinymmnxcx
(nqqeennnanox mnn, o+nnnammnxcx no a:xeax o+ cnennqniannn
non:no(n+enx, xoe+ nnnec+n i neyc+annxoxy cnnennm eio
iqqei+nnnoc+n. Taiax no+ex iqqei+nnnoc+n ne nnnxe+ na o6innoe
no(enne n ne (onna omyma+icx no(n+enex.
3AFPY3KA AT0H06hF
Hee( :aiy:ion an+oxo6nnx o:naioxi+eci co cne(ymmnxn nonx+nxxn:
Easonaa coc1neuuaa uacca an1ououua: Macca an+oxo6nnx, ninmnax
xaccy nm6oio c+an(a+noio o6oy(onannx, a6onnx n(ioc+en,
cxa:oi n +.n. B i+o :nanenne ne ninmnena xacca no(n+enx, naccanon
nnn (ononnn+enino yc+anonnennoio o6oy(onannx.
Houesuaa uarpyska: Cyxxanax xaicnxanino a:emennax xacca
iy:a, no(n+enx, naccanon n onnnonnoio o6oy(onannx. Hone:nax
naiy:ia anna noxnnaninon nonnon xacce an+oxo6nnx :a nine+ox
6a:onon co6c+nennon xacci an+oxo6nnx.
GVW (Houuaa uacca an1ououua): La:onax co6c+nennax xacca
an+oxo6nnx nnmc none:nax naiy:ia. GWV ne xnnxe+cx ne(eninix
nnn noxa+nnnix :nanennex.
GVWR (Houuuauuaa uouuaa uacca an1ououua): Maicnxanino
(onyc+nxax nonnax xacca an+oxo6nnx n 6a:onon ioxnnei+annn,
no(n+enx, naccanon, onnnonnoio o6oy(onannx n iy:a. Jnanenne
GVWR yc+anannnnae+cx nn(nnn(yanino (nx ia(oio an+oxo6nnx n
yia:inae+cx na ce+nqniannonnox xniie 6e:onacnoc+n, io+oin
:aiennen na c+onie (nen no(n+enx.
Bo n:6eanne +anx ne (onycian+e, n+o6i (nnia+eni a6o+an, ecnn
o(no ioneco o+onano o+ :exnn, iai, nannxe, nn :axene ioneca.
211
oqeue
GAWR (Houuuauuaa uouuaa uarpyska ua uoc1): Hecymax cnoco6noc+i
ia(oio xoc+a n c6oe. Jnanenne GAWR yc+anannnnae+cx nn(nnn(yani-
no (nx ia(oio an+oxo6nnx n yia:inae+cx na ce+nqniannonnox xniie
6e:onacnoc+n, io+oin :aiennen na c+onie (nen no(n+enx.
GCW (Houuaa cyuuapuaa uacca): Cyxxanax xacca 6yicnymmeio
an+oxo6nnx (ninmnax xaccy no(n+enx, naccanon n iy:a) n nnnena.
GCWR (Houuuauuaa uouuaa cyuuapuaa uacca): Maicnxanino
(onyc+nxax cyxxanax xacca 6yicnymmeio an+oxo6nnx (ninmnax
xaccy no(n+enx, naccanon n iy:a) n :aiyennoio nnnena.
Houuuauuaa uakcuuauuaa uacca upuueua: Maicnxanino
(onyc+nxax xacca nnnena, io+oym xoe+ 6yicnona+i an+oxo6nni.
Hoxnnaninax xaicnxaninax xacca nnnena one(enxe+cx ninn+annex
co6c+nennon xacci an+oxo6nnx (nx ia(on iox6nnannn (nnia+enx/
ioo6in nee(an, nm6on onnnonnon xacci, +e6yexon (nx 6yicnonin
nnnena, n xacci no(n+enx n: :nanennx GCWR, yc+anonnennoio (nx
6yicnymmeio an+oxo6nnx.
Makcuuauuaa uacca upuueua: Maicnxanino (onyc+nxax xacca
nnnena, io+oym xoe+ 6yicnona+i :aiyennin an+oxo6nni (ninmnax
xaccy no(n+enx, naccanon n iy:a). J+o :nanenne one(enxe+cx
ninn+annex xacci :aiyennoio an+oxo6nnx, 6yicnymmeio nnnen, n:
:nanennx GCWR, yc+anonnennoio (nx 6yicnymmeio an+oxo6nnx.
uauasou suaueuu uaccm upuueua: Hoxa+nnnin (nana:on :nanennn
xacci nnnena o+ nynx (o noxnnaninon xaicnxaninon xacci nnnena,
io+ooxy (onna coo+ne+c+nona+i xacca nnnena.
Hn acne+e nonnon xacci ynn+inan+e naiy:iy na cnennoe yc+onc+no
:aiyennoio nnnena.
He neniman+e :nanennx GVWR n GAWR, yia:annie na
ce+nqniannonnox xniie.
He ncnoni:yn+e cxennie mnni, nxemmne xenimym iy:ono(rexnoc+i no
cannennm c oninnaninixn mnnaxn, nocioniiy i+o xoe+ yxenimn+i
ne(eninie noxi GVWR n GAWR. Cxennie mnni, nxemmne 6onimym
iy:ono(rexnoc+i no cannennm c oninnaninixn mnnaxn, ne
nonimam+ ne(eninie noxi GVWR n GAWR.
Ha ce+nqniannonnox xniie 6e:onacnoc+n, io+oin :aiennen na c+onie
(nen no(n+enx, yia:ano necioniio nanix noxnnaninix ne(eninix
:nanennn xacci an+oxo6nnx. Hee( yc+anonion nm6oio (ononnn+eninoio
o6oy(onannx y+onnn+e i+n ne(eninie noxi. Lcnn (ononnn+eninax
xacca nnxo(n+cx na nee(nmm nac+i an+oxo6nnx (ninmnax
no+ennnaninym (ononnn+eninym xaccy, io+oax nnxo(n+cx na ia6nny),
i+a (ononnn+eninax xacca ne (onna nenima+i noxnnaninym nonnym
naiy:iy na nee(nnn xoc+ (!GAWR). Pe:ennym iy:ono(rexnoc+i
nee(neio xoc+a (onyciae+cx ynennnnna+i (ononnn+eninon xaccon,
acne(enxexon na nee(nmm nac+i an+oxo6nnx, nn ycnonnn, n+o ni
oiannnnnae+e none:nym naiy:iy (yinx ny+ex (nannxe, yxenimae+e
ionnnec+no naccanon nnn xaccy neeno:nxix iy:on).
212
oqeue
Bcei(a cne(n+e :a +ex, n+o6i xacca neeno:nxix naccanon, iy:a n
o6oy(onannx ne nenimana oiannnennx, yc+anonnennie (nx nameio
an+oxo6nnx, ninmnax n nonnym xaccy an+oxo6nnx, n noxnnaninym
nonnym naiy:iy na nee(nnn n :a(nnn xoc+. Henimenne i+nx
ne(eninix :nanennn ne(onyc+nxo nn nn iainx o6c+ox+enic+nax.
Henimenne nm6oio ne(eninoio noxnnaninoio :nanennx xacci xoe+
nnnec+n i :nann+eninoxy none(ennm an+oxo6nnx n/nnn i +anxe.
0neuansuse ucpyku no iarpyike qna snaqensues rpyioskos
c kyiosou "nkan" sueqopousx asouo6ne
Ja nanon nnqoxannen o 6e:onacnon iicnnya+annn an+oxo6nnen
(annoio +nna o6a+n+eci i a:(eny Horo1onka k noaeuum
an1ououua n i+on inane.
Jaiyennie an+oxo6nnn c 6onee nicoinx nen+ox +xec+n xoiy+
nxe+i nnie oco6ennoc+n no(ennx no cannennm c
ne:aiyennixn an+oxo6nnxxn. Hn no(ennn an+oxo6nnx c 6onimon
:aiy:ion cne(ye+ co6nm(a+i (ononnn+eninie xei ne(oc+oonoc+n,
n nac+noc+n, yxenima+i ciooc+i (nnennx n ynn+ina+i ynennnenne
+oxo:noio ny+n.
Bam an+oxo6nni o6na(ae+ 6onimen iy:ono(rexnoc+im n cnoco6en
nxema+i 6onimee ionnnec+no naccanon no cannennm c 6onimnnc+nox
naccancinx an+oxo6nnen. B :anncnxoc+n o+ xaai+ea n
acne(enennx naiy:in, nn neeno:ie nm(en n iy:on nen+ +xec+n
an+oxo6nnx xoe+ neexema+icx nnex.
Pac+e uarpyik, koopyk cnoco6eu nepesois|6ykcposas sam
asouo6ns
1. Bocnoni:yn+eci nnxennxon +a6nnnen :nanennn noxnnaninon nonnon
cyxxanon xacci (GCWR), n+o6i one(enn+i xaicnxaninoe :nanenne
GCWR (nx ionie+noio nanan+a (nnia+enx n nee(a+onnoio nncna
:a(neio xoc+a.
2. B:neci+e nam an+oxo6nni n o6innox ne:aiyennox coc+oxnnn. nx
+onnoio one(enennx :nanennx xacci noni+an+eci o6a+n+icx n
iicne(n+ociym qnxy nnn na c+annnm +exnnnecioio ocxo+a
iy:onnion.
3. Bin+n+e xaccy :aiyennoio an+oxo6nnx n: :nanennx xaicnxaninon
GCWR, yia:annoio n nnne(ennon nne +a6nnne. Bi nonynn+e
xaicnxaninym xaccy nnnena, io+oym xoe+ 6yicnona+i nam
an+oxo6nni. J+o :nanenne (onno 6i+i nne xaicnxaninon xacci
nnnena, yia:annon n +a6nnne.
213
oqeue
|PE00EhhE 0hbX |PEFPA
He (nnian+eci no c+oxnen no(e c nicoion ciooc+im, oco6enno ecnn nax
nen:nec+na iny6nna no(non neia(i. Hn (nnennn no no(e no:xono
cnnenne +xionoio ycnnnx nnn +oxo:non cnoco6noc+n, a n cnynae
nonninonennx nnain n cnc+exy :aniannx xoe+ :ainoxny+i (nnia+eni.
Bo(a +aie xoe+ nonniny+i n no:(yxo:a6onym cnc+exy (nnia+enx n
nnnec+n i :nann+eninix none(ennxx (nnia+enx.
Lcnn neee:( nee: iny6oiym no(nym neia(y nnn c+oxnym no(y
nen:6een, (nnian+eci c oneni xe(nennon ciooc+im. Hnioi(a ne neo(one-
nan+e no(nie neia(i, iny6nna io+oix nime nnnen iannni c+ynnn
ionec ((nx iy:onnion) nnn (ncion ionec ((nx neiionix an+oxo6nnen).
Hocne neo(onennx no(non neia(i o6x:a+enino nonexn+e a6o+y
+oxo:on. Bnanie +oxo:a necnoco6ni oc+anannnna+i an+oxo6nni
c+oni e iqqei+nnno, iai cyxne +oxo:a. Hocymnnanne +oxo:on
xono ycion+i, nnina(inax i ne(ann +oxo:a neiioe (annenne no
nexx (nnennx c xe(nennon ciooc+im.
Ecuu upu upeooueuuu ruyoko nouo uperpam neu1uuauuouum
1pyoupono kopoku uepeau uorpyaae1ca n noy, nosuoauo
upouukuoneuue nom nuy1p kopoku uepeau u nosuukuoneuue
nuy1peuuux uonpeaeuu kopoku uepeau.
6YK0hP0KA |PhE|A
nx 6yicnonin nnnena namnx an+oxo6nnex xoe+ no+e6ona+icx
ioxnnei+ onnnonnoio o6oy(onannx (nx 6yicnonin nnnena.
Hn 6yicnonie nnnena no:nniae+ (ononnn+eninax naiy:ia na (nnia+eni,
ioo6iy nee(an, xoc+, cnc+exy +oxo:on, mnni n no(neciy nameio
an+oxo6nnx. nx iaan+nn namen 6e:onacnoc+n n o6ecnenennx xaicnxani-
non iqqei+nnnoc+n ncnoni:yn+e no(xo(xmee 6yicnononnoe o6oy(onanne.
Co6nm(an+e neenncnennie nne nannna 6e:onacnon 6yicnonin.
He neniman+e ne(eninie noxi :aiy:in nameio an+oxo6nnx.
Tma+enino no(io+oni+e nam an+oxo6nni i 6yicnonie. O6a+n+eci i
a:(eny Ho(io+onia i 6yicnonie n i+on inane.
Hn noe:(iax c nnnenox co6nm(an+e oco6ym oc+oonoc+i. O6a+n-
+eci i a:(eny Bo(enne an+oxo6nnx c nnnenox n i+on inane.
Hn 6yicnonie nnnena name ninonnxn+e o6cnynnanne
an+oxo6nnx. O6a+n+eci i iaqniy o6cnynnannx (nx cnonix
ycnonnn iicnnya+annn n yiono(c+ne no nnanonoxy
noqnnai+nnecioxy o6cnynnannm.
He 6yicnyn+e nnnen, noia no6ei nameio an+oxo6nnx ne (oc+nine+
xnnnxyx 8OO ix (5OO xnni).
nx y+onnennx none(y yc+anonin n eiynnonin o6a+n+eci i
nnc+yinnxx, nnnaiaexix i 6yicnononnoxy o6oy(onannm.
214
oqeue
He neniman+e :nanennx xaicnxaninon naiy:in, yia:annie na
ce+nqniannonnox xniie 6e:onacnoc+n. nx y+onnennx cxicna
naaxe+on, yia:annix na xniie, o6a+n+eci i a:(eny Jaiy:ia
an+oxo6nnx n i+on inane. Hn acne+e nonnon xacci ynn+inan+e
naiy:iy na cnennoe yc+onc+no :aiyennoio nnnena.
Bam an+oxo6nni ocnamen c+an(a+nix nc+oennix cnennix yc+onc+nox
inacca !!, n na neio cne(ye+ yc+anannnna+i +oniio 6yicnononnym 6aniy n
qaion c (naxe+ox c+enx 19 xx (3/4 (mnxa). Taie ne(naiam+cx
onnnonnie cnennie yc+onc+na inacca !!!/inacca !V.
Hapaue1pm ykcuponku upuueua
(napuau1 4x2 c uexauuuecko kopoko uepeau)
3uaueuua GCWR (uouuuauuo uouuo cyuuapuo uaccm)/
uaccm upuueua
nura1eu Hepea1ouuoe
uucuo sauero
uoc1a
Makcuuauuaa
GCWR, kr
(qyu1on)
uauasou
suaueuu uaccm
upuueua, kr
(qyu1on)
0 - uakcuuyu
4.OI
SOHC
3.73 IS 3 175
(7 OOO)
O-1 225
(O-2 7OO)
Hpuueuauua: Hn noe:(iax n nicoioionon xec+noc+n yxeniman+e
:nanenne GCW na 2 na ia(ie 3OO xe+on (1OOO qy+on) nico+i na(
yonnex xox. nx y+onnennx cxicna naaxe+on, yia:annix n i+on
+a6nnne, n nnnnnnon acne+a :aiy:in nameio an+oxo6nnx o6a+n+eci i
a:(eny "Jaiy:ia an+oxo6nnx" n i+on inane. Via:annie :nanennx
coo+ne+c+nym+ xaicnxaninon xacce nnnena. Cyxxanax xacca
:aiyennoio 6yicnymmeio an+oxo6nnx n :aiyennoio nnnena ne
(onna nenima+i GCWR.
Hn 6yicnonie nnnena, xacca io+ooio nenimae+ 1588 ii (35OO
qyn+on), +e6ye+cx ncnoni:ona+i cnennoe yc+onc+no c qyninnen
niannnnannx naiy:in.
215
oqeue
Bapuau1 4x2 c an1oua1uuecko kopoko uepeau
3uaueuua GCWR (uouuuauuo uouuo cyuuapuo uaccm)/
uaccm upuueua
nura1eu Hepea1ouuoe
uucuo sauero
uoc1a
Makcuuauuaa
GCWR, kr
(qyu1on)
uauasou
suaueuu uaccm
upuueua, kr
(qyu1on)
0 - uakcuuyu
4.OI SOHC/4.6I 3.27/3.55 3 495
(7 7OO)
O-1 589
(O-3 5OO)
4.OI SOHC 3.73 IS 4 645
(1O 24O)
O-2 694
(O-5 94O)
4.6I* 3.73 IS 5 262
(11 6OO)
O-3 314
(O-7 3OO)
Hpuueuauua: Hn noe:(iax n nicoioionon xec+noc+n yxeniman+e
:nanenne GCW na 2 na ia(ie 3OO xe+on (1OOO qy+on) nico+i na(
yonnex xox. nx y+onnennx cxicna naaxe+on, yia:annix n i+on
+a6nnne, n nnnnnnon acne+a :aiy:in nameio an+oxo6nnx o6a+n+eci i
a:(eny "Jaiy:ia an+oxo6nnx" n i+on inane. Via:annie :nanennx
coo+ne+c+nym+ xaicnxaninon xacce nnnena. Cyxxanax xacca
:aiyennoio 6yicnymmeio an+oxo6nnx n :aiyennoio nnnena ne
(onna nenima+i GCWR.
*- Bo nexx noe:(oi c nnnenox, :aiyennix (o xaicnxaninon
xacci, nn nicoinx naynix +exnea+yax n (nnennn c iy+ixn
cnyciaxn n no(rexaxn no:xono neno(nnecioe o+inmnenne cnc+exi
no:(ymnoio ion(nnnonnonannx. J+o neo6xo(nxo (nx :amn+i
(nnia+enx o+ neeiena. Hoi+oxy no:xono nexennoe nonimenne
+exnea+yi n canone an+oxo6nnx.
Hn 6yicnonie nnnena, xacca io+ooio nenimae+ 1588 ii (35OO
qyn+on), +e6ye+cx ncnoni:ona+i cnennoe yc+onc+no c qyninnen
niannnnannx naiy:in.
216
oqeue
Hapaue1pm ykcuponku upuueua
(napuau1 4x4 c uexauuuecko kopoko uepeau)
3uaueuua GCWR (uouuuauuo uouuo cyuuapuo uaccm)/
uaccm upuueua
nura1eu Hepea1ouuoe
uucuo sauero
uoc1a
Makcuuauuaa
GCWR, kr
(qyu1on)
uauasou
suaueuu uaccm
upuueua, kr
(qyu1on)
0 - uakcuuyu
4.OI
SOHC
3.73 IS 3 175
(7 OOO)
O-1 334
(O-2 5OO)
Hpuueuauua: Hn noe:(iax n nicoioionon xec+noc+n yxeniman+e
:nanenne GCW na 2 na ia(ie 3OO xe+on (1OOO qy+on) nico+i na(
yonnex xox. nx y+onnennx cxicna naaxe+on, yia:annix n i+on
+a6nnne, n nnnnnnon acne+a :aiy:in nameio an+oxo6nnx o6a+n+eci
i a:(eny "Jaiy:ia an+oxo6nnx" n i+on inane. Via:annie :nanennx
coo+ne+c+nym+ xaicnxaninon xacce nnnena. Cyxxanax xacca
:aiyennoio 6yicnymmeio an+oxo6nnx n :aiyennoio nnnena ne
(onna nenima+i GCWR.
Hn 6yicnonie nnnena, xacca io+ooio nenimae+ 1588 ii (35OO
qyn+on), +e6ye+cx ncnoni:ona+i cnennoe yc+onc+no c qyninnen
niannnnannx naiy:in.
Bapuau1 4x4 c an1oua1uuecko kopoko uepeau
3uaueuua GCWR (uouuuauuo uouuo cyuuapuo uaccm)/
uaccm upuueua
nura1eu Hepea1ouuoe
uucuo sauero
uoc1a
Makcuuauuaa
GCWR, kr
(qyu1on)
uauasou
suaueuu uaccm
upuueua, kr
(qyu1on)
0 - uakcuuyu
4.OI SOHC/4.6I 3.55 3 632
(8 OOO)
O-1 589
(O-3 5OO)
4.OI SOHC 3.73 IS 4 54O
(1O OOO)
O-2 497
(O-5 5OO)
4.6I* 3.73 IS 5 262
(11 6OO)
O-3 178
(O-7 OOO)
Hnxenannx: Hn noe:(iax n nicoioionon xec+noc+n yxeniman+e
:nanenne GCW na 2 na ia(ie 3OO xe+on (1OOO qy+on) nico+i na(
yonnex xox. nx y+onnennx cxicna naaxe+on, yia:annix n i+on
+a6nnne, n nnnnnnon acne+a :aiy:in nameio an+oxo6nnx o6a+n+eci
i a:(eny "Jaiy:ia an+oxo6nnx" n i+on inane. Via:annie :nanennx
coo+ne+c+nym+ xaicnxaninon xacce nnnena. Cyxxanax xacca
:aiyennoio 6yicnymmeio an+oxo6nnx n :aiyennoio nnnena ne
(onna nenima+i GCWR.
217
oqeue
He neniman+e :nanennx GVWR n GAWR, yia:annie na
ce+nqniannonnox xniie.
Lyicnonia nnnena, xacca io+ooio nenimae+ xaicnxaninym
eioxen(yexym nonnym xaccy nnnena, xoe+ nnnec+n i
none(ennm (nnia+enx, none(ennm ioo6in nee(an, c+yi+ynix
none(ennxx an+oxo6nnx, no+ee ynannxexoc+n n +anax.
|oqrooska k 6ykcposke
Hcnoni:yn+e no(xo(xmee o6oy(onanne (nx 6yicnonin nnnena n
nonexn+e nannninoc+i iennennx 6yicnononnoio o6oy(onannx na
an+oxo6nne. Lcnn nax +e6ye+cx noxomi, o6a+n+eci i o6cnynnammexy
nac (nney nnn i inannqnnnonannoxy no(anny nnnenon.
Cenume yc:pcc:aa
He nnxenxn+e cnennie yc+onc+na, :aiennxexie na 6axnee
an+oxo6nnx. Hcnoni:yn+e necymee cnennoe yc+onc+no. !y: n nnnene
+e6ye+cx acne(enn+i +ainx o6a:ox, n+o6i 1O nonnon xacci
nnnena nnxo(nnoci na cnennoe yc+onc+no nnnena.
en eJcnacucc:
Bcei(a nniennxn+e nenn 6e:onacnoc+n nnnena i axe nnn i ienenix
imiax cnennoio yc+onc+na an+oxo6nnx. nx :aiennennx nenen
6e:onacnoc+n nnnena neeiec+n+e nenn no( cnennix yc+onc+nox
nnnena n oc+ani+e cna6nny na ynac+iax oin6annx yinon.
Lcnn ni noni:ye+eci aen(onannix nnnenox, co6nm(an+e nnc+yinnn,
ni(annie aien+c+nox aen(i.
He sakpeuua1e ueuu esouacuoc1u ua auuepe.
Bapuau1 4x4 c an1oua1uuecko kopoko uepeau
*- Bo nexx noe:(oi c nnnenox, :aiyennix (o xaicnxaninon
xacci, nn nicoinx naynix +exnea+yax n (nnennn c iy+ixn
cnyciaxn n no(rexaxn no:xono neno(nnecioe o+inmnenne cnc+exi
no:(ymnoio ion(nnnonnonannx. J+o neo6xo(nxo (nx :amn+i
(nnia+enx o+ neeiena. Hoi+oxy no:xono nexennoe nonimenne
+exnea+yi n canone an+oxo6nnx.
Hn 6yicnonie nnnena, xacca io+ooio nenimae+ 1588 ii (35OO
qyn+on), +e6ye+cx ncnoni:ona+i cnennoe yc+onc+no c qyninnen
niannnnannx naiy:in.
218
oqeue
TcpucJa npena
Jnei+nnecine n xexannnecine +oxo:a, an+oxa+nnecine +oxo:a nnn
+oxo:a naia+a nnnena 6e:onacni nn ycnonnn nannninon yc+anonin n
eiynnonin n coo+ne+c+nnn co cnennqniannxxn non:no(n+enx. Toxo:a
nnnena (onni coo+ne+c+nona+i xec+nix n qe(eaninix c+an(a+ax.
He no(inmnan+e in(annnneciym cnc+exy +oxo:on nnnena
nanxxym i cnc+exe +oxo:on nameio an+oxo6nnx. Bo:xono, n+o
nam an+oxo6nni ne o6na(ae+ (oc+a+onnon +oxo:non xomnoc+im, n i+o
cymec+nenno nonicn+ neox+noc+i anann.
Cnc+exa +oxo:on 6yicnymmeio an+oxo6nnx accnn+ana na a6o+y nn
:nanennn xacci GVWR, a ne GCWR.
4cuap npena
Ha 6onimnnc+ne 6yicnymmnx an+oxo6nnen +e6ye+cx nannnne qonaen
nnnena. V6e(n+eci n +ox, n+o ncnoni:yexie naxn qonan nnnena
coo+ne+c+nym+ xec+nix n qe(eaninix c+an(a+ax. Ja nnc+yinnxxn n
o6oy(onannex (nx no(inmnennx qonaen nnnena o6a+n+eci i
o6cnynnammexy nac (nney nnn n aien+c+no aen(i nnnenon.
Hnioi(a ne no(inmnan+e nm6oe ocne+n+eninoe o6oy(onanne
nnnena i inei+onono(ie :a(nnx qonaen an+oxo6nnx,
nocioniiy i+o xoe+ none(n+i inei+nneciym cnc+exy n nnnec+n i
no:ioannm. O6a+n+eci i o6cnynnammexy nac xec+noxy (nney
ioxnannn !oid :a noxomim n nannninox no(inmnennn
inei+onono(in 6yicnyexoio nnnena. Moe+ no+e6ona+icx
(ononnn+eninoe inei+oo6oy(onanne.
oqeue asouo6na c npuenou
Bo nexx 6yicnonin nnnena:
V6e(n+eci n +ox, n+o o+inmnena cnc+exa ynannennx ciooc+im. Bo
nexx 6yicnonin c (nn+eninix (nnennex na cnyci nnn na no(rex
cnc+exa ynannennx ciooc+im xoe+ o+inmna+icx an+oxa+nnecin.
O:naioxi+eci c xec+nixn oiannnennxxn ciooc+n (nnennx
an+oxo6nninoio +ancno+a c nnnenox.
Bo nexx 6yicnonin nnnena nn (nnennn na cnyci nnn na no(rex
neeinmnan+eci na nonnennym nee(any. J+o yc+anxe+ cnnmiox
nac+oe neeinmnenne ioo6in nee(an na nonimennym n
nonnennym nee(any, o6ecnennnax on+nxaninin acxo( +onnnna n
oxna(enne ioo6in nee(an.
Hannnan+e +oxoenne :a6naionexenno n +oxo:n+e noc+enenno.
Hpenmmeuue suaueuua GCWR uoae1 upunec1u k nuy1peuuuu
uonpeaeuuau kopoku uepeau u auuyuupona1 rapau1uuoe uokpm1ue.
219
oqeue
Ccnyaaue aa:cucns nccne nceJqx c npencu
Hn 6yicnonie nnnena na 6onimne acc+oxnnx an+oxo6nni ny(ae+cx n
6onee nac+ox o6cnynnannn. Ja (ononnn+eninon nnqoxannen o6a+n+eci
i yiono(c+ny no nnanonoxy noqnnai+nnecioxy o6cnynnannm.
Pekoueuqau no 6ykcposke npuena
Hee( nananox noe:(in nonai+niyn+eci n ninonnennn nonoo+on,
+oxoennn n (nnennn :a(nnx xo(ox, n+o6i nonync+nona+i oco6ennoc-
+n none(ennx an+oxo6nnx c nnnenox. Vnennnnnan+e a(nyc nonoo+a,
n+o6i ioneca nnnena ne :a(enann :a noe6nin n (yine nenx+c+nnx.
Hn noe:(iax c nnnenox ynn+inan+e ynennnenne acc+oxnnx,
+e6yexoio (nx oc+anonin an+oxo6nnx.
Haiy:ia na cnennoe yc+onc+no nnnena ne (onna nenima+i
1O-15 o+ xacci :aiyennoio nnnena.
Hoexan 8O ix (5O xnni), +ma+enino ocxo+n+e cnennoe yc+onc+no,
inei+nnecine a:rexi n ianin iennennx ionec nnnena.
Bo nexx (nn+eninix oc+anonoi na (ooie n aiym noio(y
neeno(n+e inai ni6oa/neeinmnennx nee(an n nonoenne P
(Haionia) (an+oxa+nneciax ioo6ia nee(an) nnn (Hen+ani)
(xexannneciax ioo6ia nee(an). J+o ynynmae+ oxna(enne (nnia+enx
n nonimae+ iqqei+nnnoc+i no:(ymnoio ion(nnnonnonannx.
An+oxo6nnn c nnnenaxn ne cne(ye+ naiona+i na nainonnon
nnocioc+n. Lcnn +e6ye+cx nnnaiona+i an+oxo6nni na nainonnon
nnocioc+n, yc+anonn+e no( ioneca nnnena ynoi (nx ionec.
0nyck ua soqy n noqLeu noqk
Hn (nnennn :a(nnx xo(ox no nonoion nnoma(ie (nx cnycia na no(y
nnn no(rexa no(in:
ne (onycian+e, n+o6i yoneni c+oxnen no(i no(nnxancx nime
nnneio iax :a(neio 6axnea;
ne (onycian+e, n+o6i nonni no(nnxannci nime 15 cx na( nnnnx
iaex :a(neio 6axnea.
Heco6nm(enne i+nx oiannnennn xoe+ nnnec+n i nona(annm no(i n
nanie inexen+i an+oxo6nnx, n+o o+nna+enino nnnxe+ na
ynannxexoc+i, yoneni +oicnnnoc+n nixnona n na(enoc+i a6o+i
an+oxo6nnx n ni:inae+ nny+ennne none(ennx ioo6in nee(an.
Jaxenxn+e cxa:iy :a(neio xoc+a nocne ia(oio noiyennx xoc+a n
no(y. Cxa:iy :a(neio xoc+a +e6ye+cx nonex+i nnn :axenx+i +oniio nn
no(o:ennn na nannnne no+enin nnn ecnn neo6xo(nx exon+.
Pacc+iiyn+e inei+onono(iy nnnena nee( noiyennex :a(nen nac+n
nnnena n no(y. Coc+iiyn+e inei+onono(iy nnnena nocne nie:(a
nnnena n: no(i.
22O
oqeue
6ykcposka asouo6na so speua iaropoqusx noeiqok [c onopo
6ykcpyeuoro asouo6na ua sce koneca}
Co6nm(an+e nnne(ennie eioxen(annn c yne+ox ionie+non
iox6nnannn cnnonix aieia+on nn 6yicnonie nameio an+oxo6nnx c
onoon na nce ioneca (nannxe, nn 6yicnonie no:a(n (yioio
an+oxo6nnx no nexx :aioo(non noe:(in).
J+n eioxen(annn ne(na:naneni (nx +oio, n+o6i ncinmnn+i
no:xonoc+i none(ennx ioo6in nee(an n:-:a ne(oc+a+onnon cxa:in.
Asouo6n c npsoqou ua iaque koneca [Rw0} 4x2
J+n eioxen(annn nnxennxi io ncex iy:onix/nne(oonix
an+oxo6nnxx 4x2 c nnno(ox na :a(nne ioneca.
B ianec+ne nnxea 6yicnonin no nexx :aioo(nix noe:(oi xono
nnnec+n 6yicnoniy nameio an+oxo6nnx no:a(n nnoio +ennea.
Hnne(ennie nne eioxen(annn no 6yicnonie no nexx :aioo(nix
noe:(oi ne(na:naneni (nx +oio, n+o6i ncinmnn+i no:xonoc+i
none(ennx ioo6in nee(an.
Vc+anonn+e ioo6iy nee(an n nonoenne (Hen+ani).
Maicnxaninax ciooc+i 6yicnonin coc+annxe+ 56 ix/n (35 xnni n nac).
Maicnxaninoe acc+oxnne 6yicnonin coc+annxe+ 8O ix (5O xnni).
Lcnn neo6xo(nxo nenicn+i acc+oxnne 6yicnonin 8O ix (5O xnni) nnn
ciooc+i 56 ix/n (35 xnni n nac), +e6ye+cx o+coe(nnn+i ia(annin nan.
Koxnannx !oid eioxen(ye+, n+o6i cnx+ne n yc+anoniy ia(annoio nana
ninonnxnn +oniio inannqnnnonannie xexannin. nx cnx+nx n
yc+anonin ia(annoio nana o6a+n+eci i o6cnynnammexy nac
xec+noxy (nney.
Henannninoe cnx+ne/yc+anonia ia(annoio nana xoe+ nnnec+n i
no+ee +ancxnccnonnon n(ioc+n, none(ennm ia(annoio nana n
nny+ennnx inexen+on ioo6in nee(an.
Aa:cucn 4x4, ccuaeuume paJqa:cvuc xcpcxc c
anex:pcuumu nepexnmveueu [Cncuum xcunnex: ccpyqcaaus
qns yxcpcax a ue:pan&ucu ncnceuJ
nx an+oxo6nnen c nnno(ox na ne+ie ioneca ne(ycxo+eno
onnnonnoe o6oy(onanne, no:nonxmmee 6yicnona+i an+oxo6nni no:a(n
(yioio an+oxo6nnx c onoon na nce ioneca. Ja (ononnn+eninon
nnqoxannen o6a+n+eci i o6cnynnammexy nac (nney. He 6yicnyn+e
nam an+oxo6nni c onoon na nce ioneca, ecnn ne yc+anonnen ioxnnei+
o6oy(onannx (nx 6yicnonin n nen+aninox nonoennn, nocioniiy i+o
xoe+ nnnec+n i none(ennm an+oxo6nnx.
221
oqeue
6AFAAhAF |0KA
Bam an+oxo6nni ocnamen 6aianon
nonion iimn. Peioxen(yexax
xaicnxaninax naiy:ia nn ycnonnn
annoxenoio acne(enennx
coc+annxe+ 9O ii (2OO qyn+on). Lcnn
annoxenoe acne(enenne naiy:in
neno:xono, xaicnxanino
neexec+n+e neeno:nxin 6aia
na:a(. Hcnoni:yn+e (nx :aiennennx
6aiaa qnicnymmne exnn,
:aiennxexie na xaxonniax (nn
nannnnn).
Peiynnonia nonoennx noneennix
(yi
1. Ocna6i+e qnica+oi na o6onx
ionnax noneennix (yi (o6e
noneennie (yin eiynnyexie).
2. Hee(nnni+e noneennym (yiy n
enaexoe nonoenne.
3. Jaienn+e qnica+oi na o6onx
ionnax noneennon (yin.
222
3kcpeuuse cyau ua qopore
|ony+eue skcpeuuo nouom
nx ne(oc+annennx nm6on +e6yexon no((ein n cnynae nonoxin
an+oxo6nnx !oid Moloi Comany ne(naiae+ noiaxxy (oonon
noxomn c nonnix cnei+ox ycnyi. J+a noiaxxa (enc+nye+ o+(enino o+
oiannnennon iaan+nn na nonin an+oxo6nni.
O6cnynnanne ne(oc+annxe+cx:
iyinocy+onno n 6e: nixo(nix,
n neno( (enc+nnx 6a:onon iaan+nn (Kana(a) nnn oiannnennon
iaan+nn na nonin an+oxo6nni (CHA) na no+xennn +ex ne+ nnn
6OOOO ix (36OOO xnni) no6eia, n :anncnxoc+n o+ +oio, n+o nac+ynn+
anime, (nx an+oxo6nnen !oid n Meicuiy, n na no+xennn ne+iex
ne+ nnn 8OOOO ix (5OOOO xnni) no6eia (nx an+oxo6nnen Iincoln.
Hoiaxxa (oonon noxomn ninmnae+ cne(ymmne ycnyin:
:axena cnymennoio ioneca;
:anyci (nnia+enx an+oxo6nnx o+ ncnoxoia+eninoio aiiyxynx+oa;
nciinanne :axion;
(oc+ania oiannnennoio ionnnec+na +onnnna*;
6yicnonia nencnannoio an+oxo6nnx (o 6nnanmeio (nnea !oid
Moloi Comany nnn (o (nnea-no(anna n a(nyce 25 ix (15.5 xnni)
o+ 6nnanmeio (nnea ioxnannn !oid (o(na 6yicnonia na o(ny
nonoxiy an+oxo6nnx). Hoiaxxa +aie ne(ycxa+nnae+ ycnyin no
6yicnonie, na io+oym ne acnoc+anxe+cx (enc+nne iaan+nn,
nannxe, nocneanannnym 6yicnoniy nnn inaiyannm nn
:ac+enannn n ix:n nnn n cneiy ((enc+nye+ x( ncinmnennn,
nannxe, n o+nomennn 6yicnonin nn ionqnciannn nnn
nocc+anonnennn nan co6c+nennoc+n).
* nx y+onnennx ionnnec+na +onnnna innen+ax n: Kana(i cne(ye+
o6a+n+icx i nnnoennm Jic+ennax noxomi.
|ony+eue skcpeuuo nouom
Janonnn+e n(en+nqniannonnym ia+oniy iic+ennon noxomn n nonon+e
ee n 6yxanni, n+o6i ona ncei(a 6ina no( yion. B Coe(nnennix
H+a+ax i+a ia+onia naxo(n+cx n ioxnnei+e nn+ea+yi (nx nna(enina
n o+(enennn (nx nena+oi an+oxo6nne !oid nnn nicinae+cx no non+e (nx
an+oxo6nnen Meicuiy nnn Iincoln. B Kana(e i+a ia+onia naxo(n+cx n
6yine+e Jic+ennax noxomi n o+(enennn (nx nena+oi.
nx nonynennx iic+ennon noxomn n Coe(nnennix H+a+ax nna(eninax
an+oxo6nnen !oid n Meicuiy cne(ye+ no:nonn+i no +eneqony
1-8OO-241-3673; nna(eninax an+oxo6nnen Iincoln cne(ye+ no:nonn+i no
+eneqony 1-8OO-521-414O.
B Kana(e o6aman+eci :a iic+ennon noxomim no +eneqony
1-8OO-665-2OO6.
223
3kcpeuuse cyau ua qopore
Lcnn nax no+e6ye+cx caxoc+ox+enino o6a+n+icx :a iic+ennon
noxomim, !oid Moloi Comany no:xec+n+ a:yxnym cyxxy acxo(on.
nx nonynennx nnqoxannn o no:xemennn acxo(on n Coe(nnennix
H+a+ax nna(eninax an+oxo6nnen !oid n Meicuiy cne(ye+ no:nonn+i no
+eneqony 1-8OO-241-3673; nna(eninax an+oxo6nnen Iincoln cne(ye+
no:nonn+i no +eneqony 1-8OO-521-414O.
B Kana(e :a nnqoxannen o no:xemennn acxo(on cne(ye+ o6ama+icx no
+eneqony 1-8OO-665-2OO6.
3kcpeuuaa nouoms nocne ce+eua cpoka 6aioso rapau
B Coe(nnennix H+a+ax ni xoe+e nno6ec+n (ononnn+eninin nonnc
(nx nonynennx iic+ennon noxomn nocne nc+enennx i+oio neno(a nee:
An+oiny6 !oid, o6a+nnmnci i o6cnynnammexy nac (nney !oid nnn
Iincoln Meicuiy.
B Kana(e ni +aie xoe+e nno6ec+n (o nc+enennx 6a:onon iaan+nn,
ne(ycxa+nnammen iic+ennym noxomi, (ononnn+eninin nonnc (nx
nonynennx iic+ennon noxomn. Ja (ononnn+eninon nnqoxannen
o6aman+eci no +eneqony 1-877-294-2582 nnn na nam can+ www.loid.ca.
AAPhhhAF 0ET0AF 0hFhAh3AhF
Hcnoni:yn+e anannnym cne+onym cninann:annm +oniio n
iic+ennix cn+yannxx (nx ne(yne(ennx ynac+nnion
(nnennx o nonoxie an+oxo6nnx nnn nn6nnammencx
onacnoc+n. axni anannnon cne+onon cninann:annn
a6o+am+ n nn niinmnennox :aniannn.
Knonia anannnon cne+onon cninann:annn naxo(n+cx n
nexnen nac+n ynenon iononin.
nx o(nonexennoio ninmnennx ncex naxn anannnon
cne+onon cninann:annn naxn+e na inoniy.
nx o+inmnennx anannnon cne+onon cninann:annn
naxn+e na inoniy eme a:.
|EPEY0TAh0KA AAPhhh0F0 bKK+ATEF T0|hh0F0
hA000A
Biinmna+eni +onnnnnoio nacoca ne(na:nanen (nx oc+anonin
inei+nnecioio +onnnnnoio nacoca n cnynae, ecnn an+oxo6nni nonynae+
cnninin y(a.
Lcnn nocne c+oninonennx ionenna+in nan (nnia+enx nonoannnae+cx,
no nn i+ox (nnia+eni ne :anyciae+cx, no:xono, ca6o+an anannnin
niinmna+eni +onnnnnoio nacoca.
224
3kcpeuuse cyau ua qopore
Anannnin niinmna+eni
+onnnnnoio nacoca naxo(x+cx n
nnme (nx noi co c+ooni
naccana, no( c(nnnon
nanenim.
nx neeyc+anonin anannnoio niinmna+enx +onnnnnoio nacoca
ninonnn+e onncannym nne none(yy.
1. Heene(n+e :anianne n nonoenne O!!.
2. Honei+e +onnnnnym cnc+exy na nannnne no+enei.
3. Lcnn onenn(nie no+enin o+cy+c+nym+, neeyc+anonn+e anannnin
niinmna+eni +onnnnnoio nacoca, naan na inoniy neeyc+anonin.
4. Heene(n+e :anianne n nonoenne O. Bi(n+e necioniio ceiyn( n
no:na+n+e inmn :aniannx n nonoenne O!!.
5. Lme a: nonei+e +onnnnnym cnc+exy na nannnne no+enei.
225
3kcpeuuse cyau ua qopore
|AKhE |PE0XPAhhTEh h PEE
|naske npeqoxpauen
Lcnn inei+nnecine inexen+i
an+oxo6nnx ne a6o+am+,
nnnnnon i+oio xoe+ 6i+i
neeioanne nnanioio
ne(oxann+enx. Heeioenmnn
nnaninn ne(oxann+eni xono one(enn+i no o6iny nn+n. Hee(
:axenon nm6ix inei+nnecinx inexen+on nonexn+e coo+ne+c+nymmne
nnanine ne(oxann+enn.
Hpuueuauue: Bcei(a :axenxn+e neeioenmnn ne(oxann+eni nonix
ne(oxann+enex, nxemmnx ne(nncannie noxnnaninie
xaai+enc+nin. Hcnoni:onanne nnanioio ne(oxann+enx,
accnn+annoio na 6onee nicoinn +oi, xoe+ nnnec+n i :nann+eninoxy
none(ennm inei+onono(in n i no:ioannm.
C:auqap:uas ucuuan&uas cna :cxa ae: nnaaxx npeqcxpau:ene
HBET
Houuuau-
uaa cuua
1oka
Huankue
upeoxpa-
uu1euu
Mini
C1auap1-
ume
uuankue
upeoxpa-
uu1euu
Huankue
upeoxpa-
uu1euu
Maxi
Huankue
ua1poum
Maxi
Coeuuu-
1euum
ua1pou
uuankoro
upeoxpa-
uu1eua
2A Cein Cein - - -
3A unone+onin unone+onin - - -
4A Po:onin Po:onin - - -
5A Beenin Beenin - - -
7.5A Konnnenin Konnnenin - - -
1OA Kacnin Kacnin - - -
15A Cnnnn Cnnnn - - -
2OA Xen+in Xen+in Xen+in Cnnnn Cnnnn
25A Becnne+nin Becnne+nin - - -
3OA Jenenin Jenenin Jenenin Po:onin Po:onin
4OA - - Oanenin Jenenin Jenenin
5OA - - Kacnin Kacnin Kacnin
6OA - - Cnnnn - Xen+in
7OA - - Beenin - Konnnenin
8OA - - Becnne+nin - Henin
226
3kcpeuuse cyau ua qopore
|auens nnaskx npeqoxpauene,
pacnonoeuuaa s naccapckou
canoue
Haneni nnaninx ne(oxann+enen
naxo(n+cx no( nanenim nn6oon co
c+ooni no(n+enx.
nx cnx+nx nnanioio ne(oxann+enx ncnoni:yn+e crexnni,
:aiennennin na iimie nanenn nnaninx ne(oxann+enen.
Hnanine ne(oxann+enn nxem+ cne(ymmym io(noniy:
227
3kcpeuuse cyau ua qopore
Mec1ouo-
uoaeuue
uuankoro
upeoxpa-
uu1eua/peue
Houuuau-
um 1ok,
A
Ouucauue uuankux upeoxpauu1eue (uaueu
uuankux upeoxpauu1eue, pacuouoaeuuaa n
uaccaaupckou cauoue)
1 3OA Heeinmna+eni inei+onnno(a eiynnonin
:eian, inei+onnno( an+enni, qyninnx
:anoxnnannx nonoennx cn(enix
Mo(yni qyninnn :anoxnnannx nonoennx cn(ennn
2 2OA Cina(inammeecx :eiano, o6oien cn(ennn
3 2OA Pa(nonnexnni, ycnnn+eni, cnnonax an+enna
4 5A Hnqonon (a+nni (nana:ona ioo6in nee(an
5 15A Ka+ymia ene cne+onon cninann:annn (yia:a+enn
nonoo+a, naxni anannnon cninann:annn)
6 1OA Hanin :nyionon cninan
7 15A O6oien :eian
8 3OA Ka+ymin ene nacocon oxina+enen no6onoio n
:a(neio c+eina, neeinmna+eni onnc+n+enx
no6onoio c+eina
9 15A Ka+ymia n ion+ai+ onnc+n+enx :a(neio c+eina
1O 1OA Ka+ymia ene o6oiena :a(nnx qonaen, xo(yni
o6oiena cn(ennn, nnno( cxecn+eninon
+exnea+ynon :acnonin, ion+ai+ xyq+i
no:(ymnoio ion(nnnonnonannx
11 - He ncnoni:ye+cx (e:ennin)
12 5A Heeinmna+eni no+nno+yxannix qonaen,
xo(yni 4x4
13 5A Heeinmna+eni o+xeni ycioxmmen nee(ann,
xo(yni GLM, +onnnnnin (a+nni (nx
ani+ena+nnnoio +onnnna
14 5A Mo(yni PATS
15 5A Mo(yni 4 x 4, (e:ai+nnn:annx :anoxnnannx
nonoennx cn(ennn
16 15A Jnei+onnno( eiynnonin :eian, xo(yni
6e:onacnoc+n (:nyionon cninan), cnc+exa
ynannennx xnioinnxa+ox c ynnon eiynnonion
17 15A Ka+ymia :a(ein o+inmnennx aiceccyaon,
qyninnx ineioc6eeennx aiiyxynx+oa, naxni
ocnemennx canona
18 1OA enin :nyionon cninan
19 - He ncnoni:ye+cx (e:ennin)
2O 5A Mo(yni naxx+n, xo(yni GLM
228
3kcpeuuse cyau ua qopore
Mec1ouo-
uoaeuue
uuankoro
upeoxpa-
uu1eua/peue
Houuuau-
um 1ok,
A
Ouucauue uuankux upeoxpauu1eue (uaueu
uuankux upeoxpauu1eue, pacuouoaeuuaa n
uaccaaupckou cauoue)
21 5A Hn+oi nn6oon, ioxnac, ia+ymia xniammen
cne+onon cninann:annn
22 - He ncnoni:ye+cx (e:ennin)
23 15A Heeinmna+eni nonoennx ne(ann +oxo:a
24 15A Hniynna+eni, OBD !!
25 5A Penx, nnno( eiynnonin +exnea+yi,
(ononnn+eninax cnc+exa ynannennx
xnioinnxa+ox, cnc+exa :ax(in aiiyxynx+oa
ioxnnei+a 6yicnononnoio o6oy(onannx
26 7.5A Cnc+exa noxomn nn naionie, qyninnx
6noinonin neeinmnennx nee(an n :anncnxoc+n
o+ nonoennx ne(ann +oxo:a, ia+ymia ene
ia6an+nix qonaen
27 7.5A Jnei+oxoxa+nnecioe :eiano, xo(yni
6e:onacnoc+n, nnqonon (a+nni (nana:ona ioo6in
nee(an - qonan :a(neio xo(a
28 1OA Mo(yni (nainoc+nin no(ymei 6e:onacnoc+n
29 5A Mo(yni 4 x 4, cninan xo(ynx GLM, xo(yni
ynannennx cnc+exon HBC, nmi iimn
3O 5A axni a6oneio ocnemennx (nennoio nexenn
(DRI), inei+oxainn+ (nc+annnonnoio ynannennx,
ion+onne ynannennx xnioinnxa+ox cnc+exi
DLATC
229
3kcpeuuse cyau ua qopore
Pauen& nnaaxx npeqcxpau:ene, pacncnceuuas a naccapcxcu
cancue [aq caepxyJ
J+n ene naxo(x+cx na +ininon c+oone nanenn nnaninx
ne(oxann+enen, acnonoennon n naccanciox canone. nx (oc+yna i
i+nx ene +e6ye+cx cnx+i naneni nnaninx ne(oxann+enen,
acnonoennym n naccanciox canone.
Mec1ououoaeuue uuankoro
upeoxpauu1eua/peue
Ouucauue
Pene 1 Ka+ymia ene xniammen cne+onon
cninann:annn
Pene 2 Vc+anenne o6ne(enennx :a(neio c+eina
Pene 3 Ka+ymia ene :a(ein o+inmnennx
aiceccyaon
Pene 4 Hacoc oxina+enx no6onoio c+eina
Pene 5 uyninnx ineioc6eeennx aiiyxynx+oa
Pene 6 Hacoc oxina+enx :a(neio c+eina
Pene 7 axni ocnemennx canona
23O
3kcpeuuse cyau ua qopore
3nekpopacnpeqenensuaa
kopo6ka
Jnei+oacne(enn+eninax ioo6ia
acnonoena n xo+onox o+(enennn.
B inei+oacne(enn+eninon ioo6ie
naxo(x+cx cnnino+onnie nnanine
ne(oxann+enn, :amnmammne
ocnonnie inei+nnecine cnc+exi
nameio an+oxo6nnx o+ neeiy:oi.
Hee( o6cnynnannex cnnino+onnix nnaninx ne(oxann+enen
ncei(a o+coe(nnxn+e aiiyxynx+o.
nx cnnennx ncia noaennn inei+nnecinx +oiox nee(
no(coe(nnennex aiiyxynx+oa nnn (onnnion a6onnx n(ioc+en
n 6anin ncei(a yc+anannnnan+e na xec+o iimiy
inei+oacne(enn+eninon ioo6in.
Lcnn aiiyxynx+o 6in o+coe(nnen, a :a+ex cnona no(coe(nnen,
o6a+n+eci i a:(eny Aiiyxynx+o n inane Hoqnnai+nia n
cnennqniannn.
231
3kcpeuuse cyau ua qopore
Cnnino+onnie nnanine ne(oxann+enn nxem+ cne(ymmym io(noniy:
Mec1ouo-
uoaeuue
uuankoro
upeoxpa-
uu1eua/peue
Houuuau-
um 1ok,
A
Ouucauue uuankux upeoxpauu1eue/peue
(:uek1popacupeeuu1euuaa kopoka)
1 6OA** P1B
2 2OA** Jaxin (neen
3 2OA** Hnynenin nen+nnx+o GCC (+oniio
iicno+nin nanan+)
4 3OA** Vc+anenne o6ne(enennx :a(neio c+eina
5 4OA** ABC
6 6OA** Heina+eni nenn :a(ein o+inmnennx
aiceccyaon
7 2OA** !ne:(o nn+annx N 2
8 - He ncnoni:ye+cx
9 2OA** !ne:(o nn+annx N 1
1O 2OA** Mo(yni ABC
11 4OA** PTLC
12 5OA** Ka+ymia ene :aniannx
13 3OA** Aiiyxynx+o ioxnnei+a 6yicnononnoio
o6oy(onannx
14 1OA* Ho+nno+yxannie qonan (+oniio
iicno+nin nanan+)
15 5 A* Mo(yni naxx+n
16 15 A* Heeinmna+eni qa
17 2O A* Mo(yni 4x4 (2-n aiiyxynx+o)
18 2O A* Mo(yni 4x4 (1-n aiiyxynx+o)
19 2O A* Pene (anineio cne+a qa
232
3kcpeuuse cyau ua qopore
Mec1ouo-
uoaeuue
uuankoro
upeoxpa-
uu1eua/peue
Houuuau-
um 1ok,
A
Ouucauue uuankux upeoxpauu1eue/peue
(:uek1popacupeeuu1euuaa kopoka)
2O 3OA** Jnei+nnecinn +oxo:
21 - He ncnoni:ye+cx
22 2OA** An+oxa+nnecinn enx naynoio
ocnemennx, 6nnnnn cne+ qa
23 3OA** Jaxoi :aniannx
24 1OA* Ja(nne no+nno+yxannie qonan (+oniio
iicno+nin nanan+)
25 2OA* Mo(yni 6e:onacnoc+n (:nyionie cninani)
26 15A* Tonnnnnin nacoc
27 2OA* uonan ioxnnei+a 6yicnononnoio
o6oy(onannx
28 1OA* axni a6oneio ocnemennx (nennoio
nexenn (DRI)
29 6OA** P1B
3O - He ncnoni:ye+cx
31 - He ncnoni:ye+cx
32 - He ncnoni:ye+cx
33 3OA** Jnei+o(nnia+eni (ononnn+eninoio
nen+nnx+oa o6(yna
34 3OA** Jnei+onnno( eiynnonin cn(ennn
35 - He ncnoni:ye+cx
36 4OA** Jnei+o(nnia+eni nen+nnx+oa o6(yna
37 15A* Myq+a no:(ymnoio ion(nnnonnonannx
38 15A* Jnei+nnecinn a:rex ia+ymin :aniannx
39 15A* aninnn cne+ qa (7.5 A aninnn cne+ qa
(nenax c+oona) - +oniio iicno+nin
nanan+)
4O 15A* Jnei+onn+anne PTLC
41 15A* HLGO, VMV, CMS, PTLC
42 1OA* Bnnnnn cne+ qa (nanax c+oona)
43 1OA* Bnnnnn cne+ qa (nenax c+oona)
44 1OA* Hee(nne no+nno+yxannie qonan
45 7.5A* aninnn cne+ qa (nanax c+oona) - +oniio
iicno+nin nanan+
46 15A* uocynin
233
3kcpeuuse cyau ua qopore
Mec1ouo-
uoaeuue
uuankoro
upeoxpa-
uu1eua/peue
Houuuau-
um 1ok,
A
Ouucauue uuankux upeoxpauu1eue/peue
(:uek1popacupeeuu1euuaa kopoka)
47 - Ka+ymia ene naxn a6oneio ocnemennx
(nennoio nexenn (Kana(a) nnn nnynenin
nen+nnx+o GCC (iicno+nin nanan+)
48 - Ka+ymia ene +onnnnnoio nacoca
49 - Ka+ymia ene (anineio cne+a qa
5O - Ka+ymia ene no+nno+yxannix qonaen
51 - Ka+ymia ene an+oxa+nnecioio enxa
naynoio ocnemennx
52 - Ka+ymia ene xyq+i no:(ymnoio
ion(nnnonnonannx
53 - Ka+ymia ene c+oxnonnix qonaen
(iicno+nin nanan+)
54 - Ka+ymia ene enxa a6o+i/oc+anonin
c+einoonnc+n+enen
55 - Ka+ymia ene inei+o(nnia+enx nen+nnx+oa
56 - Ka+ymia ene c+a+ea
57 - Ka+ymia ene PTLC
58 - Ka+ymia ene :aniannx
59 - Ka+ymia ene
nicoiociooc+noio/nn:iociooc+noio
enxa c+einoonnc+n+enen
6O - no( xo(ynx PCM
61 - no( xyq+i no:(ymnoio
ion(nnnonnonannx
67 3OA CB Heina+eni nenn :a(ein o+inmnennx
aiceccyaon
* Hnanine ne(oxann+enn Mini ** Hnanine na+oni Maxi
234
3kcpeuuse cyau ua qopore
Cncaue nnaaxx npeqcxpau:ene/pene
[anex:pcpacnpeqen:en&uas xcpcxaJ
Koo6ia ene acnonoena na :a(nen 6oionon nanenn o+(enin c
naccancion c+ooni. nx (oc+yna i i+on ioo6ie +e6ye+cx cnx+i
naneni o+(enin.
Pene nxem+ cne(ymmym io(noniy:
Mec1ououoaeuue uuankoro
upeoxpauu1eua/peue
Ouucauue
Pene 14 Ja(nne no+nno+yxannie qonan
(iicno+nin nanan+)
Pene 15 uonan :a(neio xo(a ioxnnei+a
6yicnononnoio o6oy(onannx
Pene 16 He ncnoni:ye+cx
Pene 17 Onnc+n+enn :a(neio c+eina
Pene 18 C+on-cninani ioxnnei+a
6yicnononnoio o6oy(onannx
Pene 19 C+oxnonnie qonan ioxnnei+a
6yicnononnoio o6oy(onannx
Pene 2O Cnc+exa :ax(in aiiyxynx+oa
ioxnnei+a 6yicnononnoio o6oy(onannx
Pene 21 He ncnoni:ye+cx
Pene 22 !a6an+nie qonan
Pene 23 He ncnoni:ye+cx
no( 3 He ncnoni:ye+cx
no( 4 He ncnoni:ye+cx
235
3kcpeuuse cyau ua qopore
cnouoraensuaa kopo6ka pene
[kounnek 6ykcposo+uoro
o6opyqosaua}
J+a ioo6ia ene acnonoena n
nnme nanoio nee(neio iina
no( xo(ynex cnc+exi ynannennx
ciooc+im.
Pene nxem+ cne(ymmym io(noniy:
3AHEhA K0E0
Lcnn mnna cnyc+n+cx no nexx (nnennx, ne nanxan+e na ne(ani
+oxo:a e:io. Cnnan+e ciooc+i noc+enenno. Kenio y(ennax
ynenoe ioneco, xe(nenno (o6en+eci (o 6e:onacnoio ynac+ia na o6onnne
(ooin.
huqopuaua o ianacuou konece
Janacnoe ioneco xono ncnoni:ona+i n ianec+ne :anacnoio nnn o6innoio
ioneca. Hnna :anacnoio ioneca n(en+nnna oc+aninix mnnax,
yc+anonnennix na nam an+oxo6nni, no (nci ioneca o+nnnae+cx o+ (yinx
(ncion.
Lcnn nam an+oxo6nni ocnamen cnc+exon 4WD nnn AWD, ne (onyciae+cx
ncnoni:ona+i :anacnoe ioneco, o+nnnammeecx no a:xey o+ (yinx
ionec. Hcnoni:onanne +aioio ioneca xoe+ nnnec+n i none(ennm
inexen+on +ancxnccnn n :a+y(nn+i ynannenne an+oxo6nnex.
Mec1ououoaeuue uuankoro
upeoxpauu1eua/peue
Ouucauue
Pene 64 Koxnnei+ 6yicnononnoio o6oy(onannx
(nenin nonoo+)
Pene 65 Koxnnei+ 6yicnononnoio o6oy(onannx
(nanin nonoo+)
Pene 66 He ncnoni:ye+cx
236
3kcpeuuse cyau ua qopore
Nec:cncnceue Janacucrc xcneca uc:pyueu:ca
Janacnoe ioneco n nnc+yxen+i xanx+cx n cne(ymmnx xec+ax:
Cus:e qcuxpa:a
1. O+ion+e :a(nmm (nei
6aianoio o+(enennx n cnnxn+e
nanoninym iimiy n nexon
(oxia+a.
2. Honenn+e noymnny nnn+a
(oxia+a no+nn naconon c+enin
n cnnxn+e (oxia+ c ionm+enna.
3. Bini+e xon+anin inmn n:
cyxin o+ne(n+e na+on o+
yiox+in.
Huc1pyueu1 Mec1ououoaeuue
Janacnoe ioneco Ho( (nnmex an+oxo6nnx,
nenoce(c+nenno nano+nn
:a(neio 6axnea. !ania (ea+enx
:anacnoio ioneca naxo(n+cx n
nen+aninon :a(nen nac+n
6aianoio o+ceia no( iimion.
oxia+, xon+anin inmn,
yiox+ia (oxia+a
Ja :a(nnx cn(eniex no(
nanoninon iimion, n nony
6aianoio o+ceia.
237
3kcpeuuse cyau ua qopore
Cus:e Janacucrc xcneca
He ucuousy1e ua o1kpyuunauua
raku epaa1eua uuenua1uuecku
raeuum kumu yapuoro ec1nua.
31o upunee1 k uonpeaeuum
epaa1eua sauacuoro koueca.
1. O+ion+e iimiy na nony
6aianoio o+(enennx (nx (oc+yna
i ianie (ea+enx.
2.Vc+anonn+e na+on xon+anoio
inmna nonex ianin (ea+enx.
Hn nannninon yc+anonie
neexemenne xon+anoio inmna
neiamae+cx n no:nniae+ no6onoe
cono+nnnenne nonoannnannm.
3. Honoannnan+e xon+anin
inmn no+nn naconon c+enin,
noia ioneco ne onyc+n+cx na
:exnm. Cne(n+e :a +ex, n+o6i
(yion ionen xon+anoio inmna
ne naanan :amn+nym naina(iy.
Ja+ex ioneco xono c(nnny+i
na:a( n no:nniae+ ne6onimax
cna6nna +oca
4. Ho(nnxn+e :anacnoe ioneco
c6oiy n cnnxn+e c neio qnica+o.
238
3kcpeuuse cyau ua qopore
Ppceqypa Jaueum xcneca
nx +oio n+o6i ne(o+na+n+i neexemenne an+oxo6nnx no nexx
:axeni ioneca, o6x:a+enino :a(enc+nyn+e c+oxnonnin +oxo:,
:a+ex :a6noinyn+e (n o6onx nanannennxx) ioneco, (naionanino
no+nnonononoe :axenxexoxy ionecy (+.e. ioneco y (yioio 6o+a n c
no+nnonononoio ionna an+oxo6nnx).
Lcnn an+oxo6nni cocionn+ c (oxia+a, i+o xoe+ ceie:no
+anxnona+i nac nnn oiyammnx.
Ja no(o6nixn nnc+yinnxxn no :axene ioneca o6a+n+eci i naxx+ie.
1. Hnnaiyn+e an+oxo6nni na
onnon ion:on+aninon
nonexnoc+n, ninmnn+e anannnym
cne+onym cninann:annm n
:a(enc+nyn+e c+oxnonnin +oxo:.
2. Vc+anonn+e inai ni6oa
nee(an n nonoenne P (Haionia)
nnn ni6en+e nee(any :a(neio xo(a
(xexannneciax ioo6ia nee(an) n
niinmnn+e (nnia+eni.
Koi(a o(no n: :a(nnx ionec
nnno(nx+o na( :exnen,
ioo6ia nee(an necnoco6na
caxoc+ox+enino y(ea+i an+oxo6nni
o+ neexemennx nnn cociani:inannx c
(oxia+a, (ae ecnn inai ni6oa
nee(an yc+anonnen n nonoenne P
(Haionia) nnn n nonoenne :a(neio
xo(a (xexannneciax ioo6ia nee(an).
3. Ja6noinyn+e (naionanino
no+nnonononoe ioneco.
4. Hn noxomn ionnnia xon+anoio
inmna cnnxn+e (eioa+nnnin
ionnai (nn nannnnn), nc+annn
ionnni xon+anoio inmna no(
ionnai n noianan. B ianec+ne onoi
xono ncnoni:ona+i nanoninym
iimiy.
239
3kcpeuuse cyau ua qopore
5. Ocna6i+e ianin iennennx
ioneca na non-o6oo+a, no ne
ninoannnan+e ianin nonnoc+im,
noia ioneco ne 6y(e+ nnno(nx+o
na( :exnen.
6. Vc+anonn+e y(nnnn+eni yiox+in
(oxia+a na xon+anin inmn,
no(en ina(a+nin ionen yiox+in
(oxia+a nee: nnac+nionym n+yniy
na xon+anox inmne n ina(a+noe
o+nec+ne na no+nnonononon
c+oone.
24O
3kcpeuuse cyau ua qopore
7. Pacnonon+e (oxia+ na axe
no( o+nec+nex ox6onn(non
qoxi n nonoannnan+e yiox+iy
(oxia+a no naconon c+enie,
noia ioneco ne nnno(nnxe+cx na(
:exnen na 25 xx (1 (mnx)
xaicnxyx.
nx cnnennx ncia +anx nn
:axene ioneca ne noxeman+e
nniaine nac+n +ena no( (nnme an+o-
xo6nnx. He :anycian+e (nnia+eni,
ioi(a an+oxo6nni no(nx+ nn
noxomn (oxia+a. oxia+ ne(-
na:nanen +oniio (nx :axeni ionec.
Hukora ue ucuousy1e n kauec1ne
1ouku yc1auonku oukpa1a uepeuu
uuu sauu uqqepeuuuau.
8. Binenn+e ianin iennennx ioneca nn noxomn xon+anoio inmna.
9. Jaxenn+e cnymennoe ioneco :anacnix ionecox. Hn yc+anonie
nocne(n+e :a +ex, n+o6i nnnneni 6in o6amen nayy. Ja+xinnan+e
ianin ioneca (ionycoo6a:non c+oonon nny+i), noia ioneco ne 6y(e+
nonno :aienneno na c+ynnne. He :a+xinnan+e ianin ioneca nonnoc+im,
noia ioneco ne 6y(e+ onymeno na :exnm.
1O. Onyc+n+e ioneco, nonoannnax yiox+iy (oxia+a no+nn naconon
c+enin.
241
3kcpeuuse cyau ua qopore
11. Cnnxn+e (oxia+ n nonnoc+im
:a+xnn+e ianin ioneca n noia:annon na
nnnmc+annn nocne(ona+eninoc+n.
12. Vc+anonn+e (eioa+nnnin ionnai,
y6en+e (oxia+ n nnc+yxen+i n
ne(ycxo+ennie xec+a n y6e(n+eci n
+ox, n+o onn nonno :aienneni n ne
6y(y+ (e6e:a+i no nexx (nnennx.
13. Pa:6noinyn+e ioneca.
3axpenneue Janacucrc xcneca
Honon+e ioneco na :exnm. Hnnneni 6in o6amen n nanannennn,
yia:annox n nnc+yinnn no :axene ioneca na (oxia+e.
2. C(nnni+e ioneco no( (nnme
an+oxo6nnx n no(eni+e qnica+o nee:
nen+ ioneca.
3. Honoannnan+e xon+anin inmn no
naconon c+enie, noia ioneco ne
no(nnxe+cx n ncxo(noe nonoenne no(
(nnmex an+oxo6nnx. Hocne no(nnxannx
ioneca xon+anix inmnox n
ne(ycxo+ennoe nonoenne a:(ae+cx
mennoi. J+o ne no:nonxe+ nax
nee+xinna+i qnica+o.
3A|Y0K hFATEF AT0H06hF |Ph |0H0Qh
00EhhhTEbhbX |P000
!a:i, nncy+c+nymmne x(ox c aiiyxynx+oox, xoiy+ n:ona+icx
o+ nnaxenn, nci nnn :aennon cniae+i. Taion n:in xoe+
nnnec+n i +anxe nnn none(ennm an+oxo6nnx.
Aiiyxynx+oi co(ea+ cenym incno+y, ion+ai+ c io+oon
xoe+ nnnec+n i a:re(annm ion, ina: n o(e(i.
242
3kcpeuuse cyau ua qopore
He um1a1ec sauyc1u1 nura1eu an1ououua 1oukauueu. An1oua1uueckue
kopoku uepeau ue upeuasuaueum ua 1akoro cuocoa sauycka u, kpoue
:1oro, uoae1 nosuukuy1 uonpeaeuue ka1auu1uueckoro ue1pauusa1opa.
|oqrooska asouo6na
B cnynae o+coe(nnennx aiiyxynx+oa nnn yc+anonin nonoio aiiyxynx+oa
ioo6ie nee(an +e6ye+cx :anono :anoxnn+i cnom a(an+nnnym c+a+einm.
Hoi+oxy no:xono ec+ioe neeinmnenne nee(an n ioo6ie nee(an.
Taiax a6o+a cnn+ae+cx noxaninon n ne nnnxe+ na qyninnonnonanne nnn
(onionennoc+i ioo6in nee(an. Co nexenex nonecc a(an+nnnoio
:anoxnnannx nonnoc+im o6nonnxe+ naaxe+i a6o+i ioo6in nee(an,
o6ecnennnax on+nxaninoe ianec+no neeinmnennx.
1. Hcuousy1e ua sauycka nura1eua an1ououua 1ouko uc1ouuuk
:uek1pouu1auua, paccuu1auum ua 12 B.
2. He o+coe(nnxn+e a:xennin aiiyxynx+o o+ an+oxo6nnx, nocioniiy
i+o xoe+ nnnec+n i none(ennm inei+nnecion cnc+exi an+oxo6nnx.
3. Vc+anonn+e an+oxo6nni co ncnoxoia+eninix aiiyxynx+oox na
6nn:iox acc+oxnnn i iano+y an+oxo6nnx c a:xennix aiiyxynx+oox
n y6e(n+eci n +ox, n+o an+oxo6nnn ue conniacam+cx. Ja(enc+nyn+e
c+oxnonnie +oxo:a o6onx an+oxo6nnen n ne (o+ainnan+eci (o
nen+nnx+oa oxna(ennx (nnia+enx n (yinx (nnymnxcx (e+anen.
4. Honei+e nce inexxi aiiyxynx+oon n nee( no(inmnennex coe(nnn-
+eninix nono(on y(ann+e nm6ie cnninie cne(i annnni. V6e(n+eci n
+ox, n+o nen+nnxnnonnie iimin nonno :aii+i n ne neeiomeni.
5. Binmnn+e nen+nnx+oi o+onn+enen o6onx an+oxo6nnen (nx :amn+i o+
nm6ix nnion nanxennx. Biinmnn+e nce nonee ncnoxoia+eninoe
inei+oo6oy(onanne.
|opaqok noqcoequeua nposoqos
1. Ho(coe(nnn+e nonon+eninin (+) coe(nnn+eninin nono( i
nonon+eninon (+) inexxe a:xennoio aiiyxynx+oa.
Hpuueuauue: Ha nnnmc+annxx c+enin-xonnnn o6o:nanam+
ncnoxoia+eninin aiiyxynx+o.
243
3kcpeuuse cyau ua qopore
2. Ho(coe(nnn+e (yion ionen nonon+eninoio (+) nono(a i
nonon+eninon (+) inexxe ncnoxoia+eninoio aiiyxynx+oa.
3. Ho(coe(nnn+e o+nna+eninin (-) coe(nnn+eninin nono( i
o+nna+eninon (-) inexxe ncnoxoia+eninoio aiiyxynx+oa.
4. Ho(coe(nnxn+e (yion ionen o+nna+eninoio (-) coe(nnn+eninoio
nono(a TOLKO c ne(ycxo+ennoxy (nx iic+ennoio :anycia 6on+y.
Ho(coe(nnenne i nm6oxy (yioxy naynoxy inexen+y xoe+ nnnec+n
i n:iny.
He ucuousy1e +onnnnonono(i, iimin inanannoio xexann:xa
(nnia+enx nnn nnycinon ionnei+o n ianec+ne +onei :a:exnennx.
He no(coe(nnxn+e (yion ionen n+ooio nono(a i o+nna+eninon
(-) inexxe a:xennoio aiiyxynx+oa. Hcia xoe+ nnnec+n i
n:iny ia:on, nncy+c+nymmnx x(ox c aiiyxynx+oox.
244
3kcpeuuse cyau ua qopore
nnia+eni 4.OI
nnia+eni 4.6I
245
3kcpeuuse cyau ua qopore
5. V6e(n+eci n +ox, n+o nono(a ne conniacam+cx c nonac+xxn
nen+nnx+oon, exnxxn, (nnymnxncx (e+anxxn o6onx (nnia+enen n c
nm6ixn inexen+axn cnc+ex no(ann +onnnna.
|opaqok ianycka qsraena
1. Janyc+n+e (nnia+eni an+oxo6nnx co ncnoxoia+eninix aiiyxynx+oox
n (an+e exy a6o+a+i c yxeenno-nicoinxn o6oo+axn.
2. Janyc+n+e (nnia+eni an+oxo6nnx c a:xennix aiiyxynx+oox.
3. Hocne +oio iai (nnia+eni an+oxo6nnx c a:xennix aiiyxynx+oox
6y(e+ :anymen, nee( o+coe(nnennex nono(on oc+ani+e o6a an+oxo6nnx
c a6o+ammnxn (nnia+enxxn eme na +n xnny+i.
|opaqok ocoequeua nposoqos
O1coeuua1e coeuuu1euume uponoa n opa1uo uocueona1euuoc1u.
1. O+coe(nnn+e coe(nnn+eninin nono( o+ xe+annnnecioio :a:exnennx.
2. O+coe(nnn+e coe(nnn+eninin nono( o+ o+nna+eninon (-) inexxi
ncnoxoia+eninoio aiiyxynx+oa.
246
3kcpeuuse cyau ua qopore
3. O+coe(nnn+e coe(nnn+eninin nono( o+ nonon+eninon (+) inexxi
ncnoxoia+eninoio aiiyxynx+oa.
4. O+coe(nnn+e coe(nnn+eninin nono( o+ nonon+eninon (+) inexxi
aiiyxynx+oa, io+oin 6in a:xen.
Hocne :anycia (nnia+enx an+oxo6nnx c a:xennix aiiyxynx+oox n
o+coe(nnennx coe(nnn+eninix nono(on (an+e (nnia+enm noa6o+a+i
necioniio xnny+ na xonoc+ox xo(y, n+o6i ioxnim+e (nnia+enx cxoi
:anono :anoxnn+i naaxe+i enxa xonoc+oio xo(a.
247
3kcpeuuse cyau ua qopore
6YK0hP0KA hEh0|PAh0F0 AT0H06hF
Lcnn no+e6ye+cx o+6yicnona+i an+oxo6nni, o6a+n+eci n
noqeccnonaninym cny6y inaiyannn nnn n xec+nin nen+ iic+ennon
noxomn, ecnn ni xnnxe+eci nnenox +aioio nen+a.
Peioxen(ye+cx 6yicnonia an+oxo6nnx c ncnoni:onannex no(rexnnia ionec
nnn 6e:6o+onon inaiyannonnon nna+qoxi. He 6yicnyn+e an+oxo6nni c
ncnoni:onannex o6nx:onnix nenen. Hone(ya 6yicnonin c ncnoni:ona-
nnex o6nx:onnix nenen ne o(o6ena (nx nnxenennx !oid Moloi Comany.
An+oxo6nnn c nnno(ox 4x2 (onyciae+cx 6yicnona+i c onoon nee(nnx
ionec na :exnm (6e: ncnoni:onannx nna+qox) n no(rexox :a(nnx ionec
na( :exnen.
An+oxo6nnn c nnno(ox 4x4 eioxen(ye+cx 6yicnona+i c
ncnoni:onannex no(rexnnia (nx ionec n nna+qox nnn 6e:6o+onon
inaiyannonnon nna+qoxi c o+inox ncex ionec o+ :exnn.
Eykcuponka an1ououua c ucuousonauueu pyroro oopyonauua uuu c
uapymeuueu upeuucauumx upanuu uoae1 upunec1u k uonpeaeuum
an1ououua.
!oid Moloi Comany o6ecnennnae+ nce an+on:onannie ioxnannn,
:annxammnecx 6yicnonion iy:onoio an+o+ancno+a, yiono(c+naxn no
6yicnonie. Hocne(n+e :a +ex, n+o6i co+y(nnin ioxnannn, ninonnxmmen
6yicnoniy, o:naioxnnnci c i+nx yiono(c+nox (nx :aiennennx n
6yicnonin nameio an+oxo6nnx c co6nm(ennex ne(nncannix none(y.
248
|poqnakka yxoq
PEK0HEhAhh |0 060YAhAhhK
nx +oio n+o6i noxoni nax ninonnx+i o6cnynnanne an+oxo6nnx:
Mi ncnoni:onann nne+onoe o6o:nanenne inexen+on xo+onoio
o+(enennx, o6cnynnaexix nna(eninex, (nx 6ic+o+i nx noncia.
Mi a:a6o+ann yiono(c+no no nnanonoxy noqnnai+nnecioxy
o6cnynnannm, io+ooe o6neinae+ ion+oni :a ninonnennex
nnanonix oneannn.
Lcnn an+oxo6nni ny(ae+cx n noqeccnonaninox o6cnynnannn, nam
(nne ne(oc+ann+ neo6xo(nxie :annac+n n ycnyin. O6a+n+eci i
Pyiono(c+ny no iaan+nxx (nx y+onnennx +oio, na iaine (e+ann n
ycnyin acnoc+anxe+cx iaan+nnnoe noii+ne.
Hcnoni:yn+e +oniio eioxen(yexoe +onnnno, cxa:in, a6onne n(ioc+n
n :annac+n, coo+ne+c+nymmne nnxennxix cnennqniannxx. Jannac+n
Moloiciall a:a6a+inam+cx n n:io+annnnam+cx (nx o6ecnenennx caxoio
nicoioio ianec+na a6o+i nameio an+oxo6nnx.
HEPb |PE00T0P0Ah00Th |Ph 060YAhAhhh AT0H06hF
Ocxa+nnax n o6cnynnax an+oxo6nni, co6nm(an+e oco6ym
oc+oonoc+i.
He ninonnxn+e nniaine oneannn na ioxnex (nnia+ene.
Hn a6o+ammex (nnia+ene cne(n+e :a +ex, n+o6i cno6o(nie (e+ann
o(e(i, yiamennx nnn (nnnnie nonoci ne nona(ann no(
(nnymnecx (e+ann.
He ninonnxn+e nniaine oneannn nn a6o+ammex (nnia+ene, ioi(a
an+oxo6nni naxo(n+cx n :aii+ox noxemennn, n ni ne yneeni n
(oc+a+onnon iqqei+nnnoc+n nen+nnxnnn.
Jaennie cniae+i, o+ii+oe nnaxx n (yine iomnne nemec+na ne
(onni naxo(n+icx n6nn:n aiiyxynx+oa n nm6ix inexen+on,
cnx:annix c +onnnnox.
Lcnn aiiyxynx+o 6in o+coe(nnen, +o nee( +ex, iai 6y(e+ nonnoc+im
nocc+anonneno ynannenne an+oxo6nnex, (nnia+enm +e6ye+cx :anono
:anoxnn+i naaxe+i enxa xonoc+oio xo(a iai a:rxcneno n a:(ene
Aiiyxynx+o i+on inani.
Pa6oa np iarnymeuuou qsraene
An+oxa+nneciax ioo6ia nee(an:
1. Ja(enc+nyn+e c+oxnonnin +oxo: n y6e(n+eci n +ox, n+o inai ni6oa
nee(an ne+io :aqnicnonan n nonoennn P (Haionia).
2. Jainymn+e (nnia+eni n n:nnein+e inmn :aniannx.
3. Ja6noinyn+e ioneca, n+o6i ne(o+na+n+i nne:annoe neexemenne
an+oxo6nnx.
249
|poqnakka yxoq
Mexannneciax ioo6ia nee(an:
1. Ja(enc+nyn+e c+oxnonnin +oxo:.
2. Bixn+e ne(ani cnennennx n yc+anonn+e inai neeinmnennx nee(an
n nonoenne 1 (1-x nee(ana).
3. Jainymn+e (nnia+eni n n:nnein+e inmn :aniannx.
4. Ja6noinyn+e ioneca, n+o6i ne(o+na+n+i nne:annoe neexemenne
an+oxo6nnx.
Pa6oa np ianymeuuou qsraene
An+oxa+nneciax ioo6ia nee(an:
1. Ja(enc+nyn+e c+oxnonnin +oxo: n y6e(n+eci n +ox, n+o inai ni6oa
nee(an ne+io :aqnicnonan n nonoennn P (Haionia).
2. Ja6noinyn+e ioneca, n+o6i ne(o+na+n+i nne:annoe neexemenne
an+oxo6nnx.
Hpuueuauue: He :anycian+e (nnia+eni an+oxo6nnx nn cnx+ox
no:(ymnox qnni+e n ne cnnxan+e no:(ymnin qnni+ nn a6o+ammex
(nnia+ene.
Mexannneciax ioo6ia nee(an:
1. Ja(enc+nyn+e c+oxnonnin +oxo:, nixn+e ne(ani cnennennx n
yc+anonn+e inai neeinmnennx nee(an n nen+aninoe nonoenne.
2. Ja6noinyn+e ioneca, n+o6i ne(o+na+n+i nne:annoe neexemenne
an+oxo6nnx.
Hpuueuauue: He :anycian+e (nnia+eni an+oxo6nnx nn cnx+ox
no:(ymnox qnni+e n ne cnnxan+e no:(ymnin qnni+ nn a6o+ammex
(nnia+ene.
Ben+nnx+o oxna(ennx an+oxa+nnecinn n xoe+ ninmnn+icx n
nm6oe nexx. Hee( ninonnennex a6o+ x(ox c nen+nnx+oox
ncei(a o+coe(nnxn+e o+nna+eninin nono( aiiyxynx+oa.
25O
|poqnakka yxoq
0TKPbAhhE KA|0TA
1. H:ny+n an+oxo6nnx no+xnn+e
na:a( inai o+iinannx iano+a,
acnonoennin no( nnnnx nenix
yinox nanenn nn6oon.
2. Bc+ani+e nano+nn an+oxo6nnx n ocno6o(n+e ncnoxoia+eninym
:ameniy, acnonoennym n nen+aninon nee(nen nac+n a(na+oa.
3. Ho(nnxn+e iano+.
251
|poqnakka yxoq
3EHEhTb, PA0|00AEhhbE H0T0Ph0H 0TEEhhh
sraens 4.0L 80h0 V6
1. Banoi (nx oxna(ammen n(ioc+n (nnia+enx.
2. Kimia xacno:annnnon iononnni (nnia+enx.
3. Hyn (nx n:xeennx yonnx xo+onoio xacna.
4. Banoi (nx +oxo:non n(ioc+n.
5. Jnei+oacne(enn+eninax ioo6ia.
6. Aiiyxynx+o.
7. Banoi (nx a6onen n(ioc+n ycnnn+enx ynenoio ynannennx.
8. Bo:(ymnin qnni+ n c6oe.
9. Banoi (nx a6onen n(ioc+n oxina+enx no6onoio c+eina.
252
|poqnakka yxoq
sraens 4.6L V8
1. Banoi (nx oxna(ammen n(ioc+n (nnia+enx.
2. Hyn (nx n:xeennx yonnx xo+onoio xacna
3. Banoi (nx a6onen n(ioc+n cnennennx (nn nannnnn).
4. Banoi (nx +oxo:non n(ioc+n.
5. Jnei+oacne(enn+eninax ioo6ia.
6. Aiiyxynx+o.
7. Banoi (nx a6onen n(ioc+n ycnnn+enx ynenoio ynannennx.
8. Kimia xacno:annnnon iononnni (nnia+enx.
9. Bo:(ymnin qnni+ n c6oe.
1O. Banoi (nx a6onen n(ioc+n oxina+enx no6onoio c+eina.
253
|poqnakka yxoq
H0T0Ph0E HA00
|posepka uoopuoro uacna
nx one(enennx ne(nncannix nn+enanon nonein xo+onoio xacna
o6a+n+eci i yiono(c+ny no nnanonoxy noqnnai+nnecioxy
o6cnynnannm.
1. V6e(n+eci n +ox, n+o an+oxo6nni c+on+ na onnon ion:on+aninon
nonexnoc+n.
2. Jainymn+e (nnia+eni n ni(n+e necioniio xnny+, n+o6i xacno
nee+eino n xacnxnin ia+e.
3. Ja(enc+nyn+e c+oxnonnin +oxo: n y6e(n+eci n +ox, n+o inai ni6oa
nee(an ne+io :aqnicnonan n nonoennn P (Haionia).
4. O+ion+e iano+. Jamn+n+e ce6x o+ +enno+i, ni(enxexon (nnia+enex.
5. One(enn+e xec+ononoenne n oc+oono n:nnein+e yia:a+eni yonnx
xo+onoio xacna (myn).
nnia+eni 4.OI V6
254
|poqnakka yxoq
nnia+eni 4.6I V8
6. Hacyxo o6o+n+e myn. o ynoa nc+ani+e myn nny+i n cnona
n:nnein+e eio nayy.
Voneni xacna n noxe, ecnn on naxo(n+cx ueay o1ue1kauu MIN" u
MAX". HE OHBAHTE MACO.
Lcnn yoneni xacna naxo(n+cx nne o+xe+in M!, (onen+e
(oc+a+onnoe ionnnec+no xacna, n+o6i eio yoneni naxo(n+cx n
(nana:one M!-MAX.
255
|poqnakka yxoq
nnia+eni 4.OI SOHC V6
nnia+eni 4.6I V8
Lcnn yoneni xacna naxo(n+cx nime o+xe+in MAX, i+o xoe+
nnnec+n i none(ennm (nnia+enx. Te6ye+cx, n+o6i xexanni cnnn
n:6i+onnoe ionnnec+no xacna n: (nnia+enx.
7. Bc+ani+e myn o6a+no n y6e(n+eci n +ox, n+o on nonnoc+im
:aqnicnonan.
256
|poqnakka yxoq
onska uoopuoro uacna
1. Honei+e xo+onoe xacno. Ja nnc+yinnxxn o6a+n+eci i a:(eny
Honeia xo+onoio xacna n i+on inane.
2. Lcnn yoneni xo+onoio xacna ne coo+ne+c+nye+ noxaninoxy
(nana:ony, (onnnan+e +oniio qnxennoe xo+onoe xacno, nxemmee
eioxen(yexym nx:ioc+i. Cnnxn+e iimiy xacno:annnnon iononnni
(nnia+enx n ncnoni:yn+e nooniy (nx :annnin xacna n :annnnoe o+nec+ne.
3. Lme a: nonei+e yoneni xo+onoio xacna. V6e(n+eci n +ox, n+o
yoneni xacna ne no(nnxae+cx nime o+xe+in MAX na yia:a+ene
yonnx xo+onoio xacna (myne).
4. Bc+ani+e myn o6a+no n y6e(n+eci n +ox, n+o on nonnoc+im :aqnicnonan.
5. o ynoa :anenn+e iimiy xacno:annnnon iononnni (nnia+enx,
nonenyn ee no naconon c+enie na 1/4 o6oo+a nnn (o xoxen+a
qnicannn, conono(ammencx +exx menniaxn.
ua 1oro u1om uckumuu1 nosuoauym uo1epm uacua, HE
3KCHYATHPYHTE an1ououu, ecuu usnueueu ykasa1eu yponua
uo1opuoro uacua u/uuu cua1a kpmmka uacuosauunuo ropuonuum nura1eua.
Pexcueuqyeuce uc:cpuce uacnc
nura1eu 4.6L
Hcnoni:yn+e n:(ennx c noia:annix na
nnnmc+annn ce+nqniannonnix
+oionix :naiox.
Pexcueuqye:cs npueus:& uc:cpuce uacnc SAE 5W-20.
Hcnoni:yn+e +oniio xacna c xainonion Peioxen(onano (nx
6en:nnonix (nnia+enen, nncnannaexon Axeniancinx neq+xnix
nnc+n+y+ox (AP!). Hcnoni:yn+e xo+onoe xacno Moloiciall nnn eio
iinnnanen+, coo+ne+c+nymmnn cnennqniannn ioxnannn !oid WSS-
M2C153-H. Mo1opuoe uacuo SAE 5W-20 oecueuunae1 ou1uuauum
pacxo 1ouuuna u ouroneuuoc1 :kcuuya1auuu u coo1ne1c1nye1 nceu
1peonauuau, ko1opme upesanuae1 nura1eu namero an1ououua.
Binonnxn+e :axeny xo+onoio xacna n qnni+a n coo+ne+c+nnn c
ne(nncannix iaqniox, nnne(ennix n yiono(c+ne no nnanonoxy
noqnnai+nnecioxy o6cnynnannm.
He ncnoni:yn+e (ononnn+eninie nnca(in i xo+onoxy xacny, (o6anin i
xacny nnn ce(c+na (nx o6a6o+in (nnia+enx. B nnx ne+ neo6xo(nxoc+n,
n n one(enennix ycnonnxx +aine (o6anin nnno(x+ i none(ennxx
(nnia+enx, na io+oie ne acnoc+anxe+cx iaan+nx.
257
|poqnakka yxoq
sraens 4.0L
Hcnoni:yn+e n:(ennx c noia:annix na
nnnmc+annn ce+nqniannonnix
+oionix :naiox.
Pexcueuqye:cs npueus:& uc:cpuce uacnc SAE 5W-J0.
Hcnoni:yn+e +oniio xacna c xainonion Peioxen(onano (nx
6en:nnonix (nnia+enen, nncnannaexon Axeniancinx neq+xnix
nnc+n+y+ox (AP!).
Hcnoni:yn+e xo+onoe xacno Moloiciall nnn eio iinnnanen+,
coo+ne+c+nymmnn cnennqniannn ioxnannn !oid WSS-M2C153-G. He
ncnoni:yn+e (ononnn+eninie nnca(in i xo+onoxy xacny, (o6anin i
xacny nnn ce(c+na (nx o6a6o+in (nnia+enx.
B nnx ne+ neo6xo(nxoc+n, n n one(enennix ycnonnxx +aine (o6anin
nnno(x+ i none(ennxx (nnia+enx, na io+oie ne acnoc+anxe+cx
iaan+nx.
Binonnxn+e :axeny xo+onoio xacna n coo+ne+c+nnn c ne(nncannix
iaqniox, nnne(ennix n yiono(c+ne no nnanonoxy
noqnnai+nnecioxy o6cnynnannm.
Pekoueuqyeus uacnaus qnsp
Binonnxn+e :axeny xacnxnoio qnni+a n coo+ne+c+nnn c ne(nncannix
iaqniox, nnne(ennix n yiono(c+ne no nnanonoxy
noqnnai+nnecioxy o6cnynnannm. unxennie xacnxnie qnni+i !oid
n xacnxnie qnni+i, nxemmnecx n cno6o(non no(ae (xain
Moloiciall), ne(na:naneni (nx o6ecnenennx (ononnn+eninon :amn+i
(nnia+enx n (onionennon iicnnya+annn. Hn ncnoni:onannn cxennoio
xacnxnoio qnni+a, ne coo+ne+c+nymmeio cnennqniannxx ioxnannn !oid
na xa+enani n ionc+yinnm, no:xono no:nninonenne (e+onannn nnn
myxon nn :anycie (nnia+enx.
nx (nnia+enx nameio an+oxo6nnx eioxen(ye+cx ncnoni:ona+i
no(xo(xmnn xacnxnin qnni+ Moloiciall (nnn xacnxnin qnni+ (yion
xain, coo+ne+c+nymmnn cnennqniannxx ioxnannn !oid).
258
|poqnakka yxoq
PA60+AF AhK00Tb 0h0TEHb T0PH030 h 0E|EhhF
|posepka qonska pa6o+e qkoc cceus opuoios|cuenneua
Lcnn an+oxo6nni yioxnnei+onan xexannnecion
ioo6ion nee(an, cnc+exa +oxo:on n cnennenne
cna6am+cx a6onen n(ioc+im n: o(noio 6ania.
Pa6onym n(ioc+i cnc+exi +oxo:on/cnennennx
cne(ye+ nonex+i n, ecnn neo6xo(nxo, (onnna+i.
nx one(enennx ne(nncannix nn+enanon
nonein o6a+n+eci i yiono(c+ny no nnanonoxy
noqnnai+nnecioxy o6cnynnannm.
1. Onnc+n+e iimiy nee( cnx+nex c 6ania, n+o6i
ne(o+na+n+i nona(anne n 6anoi ix:n nnn no(i.
2. Bn:yanino nonei+e yoneni a6onen
n(ioc+n.
3. Lcnn neo6xo(nxo, (onen+e a6onym n(ioc+i
cnc+exi +oxo:on/cnennennx n: nnc+on neo+ii+on
exioc+n, n+o6i (onec+n ee yoneni (o o+xe+in
MAX. He :annnan+e a6onym n(ioc+i nime
i+on o+xe+in.
4. Hcnoni:yn+e +oniio a6onym n(ioc+i cnc+exi +oxo:on/cnennennx
DOT 3, +exnnnecine xaai+enc+nin io+oon coo+ne+c+nym+
cnennqniannxx ioxnannn !oid. O6a+n+eci i a:(eny Cnennqniannn
a6onnx n(ioc+en n inane O6rexi :anonnennx n +exnnnecine
xaai+enc+nin.
Toxo:nax n(ioc+i o6na(ae+ +oicnnecinx (enc+nnex. Hn
nona(annn +oxo:non n(ioc+n n ina:a noxinan+e ina:a
no+onnon no(on n +enenne 15 xnny+. Lcnn coxanxe+cx a:(aenne,
o6a+n+eci :a xe(nnnncion noxomim. Hn noina+inannn +oxo:non
n(ioc+n ninen+e no(i n cnononnyn+e no+y. He:axe(nn+enino
o6a+n+eci :a xe(nnnncion noxomim.
Hcnoni:onanne +oxo:non n(ioc+n, ne coo+ne+c+nymmen
c+an(a+y DOT 3, nanocn+ neyc+annxie none(ennx cnc+exe
+oxo:on.
He (onycian+e nonnon nia6o+in a6onen n(ioc+n n inannox
+oxo:nox nnnnn(e. J+o xoe+ nnnec+n i nonoxie n cnc+exe
+oxo:on.
259
|poqnakka yxoq
PA60+AF AhK00Tb 0HbATEF 0600F0 0TEKA
Pa6o+aa qkocs ceknooussaena
Honexn+e yoneni a6onen
n(ioc+n c+einooxina+enx nn
ia(on (o:ananie. Banoi
c+einooxina+enx o6o:nanen
cnxnonox .
Lcnn yoneni nn:inn, (onen+e
(oc+a+onnoe ionnnec+no a6onen
n(ioc+n, n+o6i :anonnn+i 6anoi. B
oneni xono(nym noio(y ne
:anonnxn+e 6anoi nonnoc+im.
Hcnoni:yn+e +oniio a6onym n(ioc+i c+einooxina+enx,
coo+ne+c+nymmym cnennqniannxx ioxnannn !oid LSR-M17P5-A.
O6a+n+eci i a:(eny Cnennqniannn a6onnx n(ioc+en n inane
O6rexi :anonnennx n +exnnnecine xaai+enc+nin.
!ocy(ac+nennie nnn xec+nie nannna nnxenennx ne+ynnx
oiannnecinx coe(nnennn xoiy+ oiannnnna+i ncnoni:onanne
xe+nnonoio cnn+a - +a(nnnonnon (o6anin (nx a6onen n(ioc+n
c+einooxina+enx, nenx+c+nymmen ee :axe:annm. Pa6onne n(ioc+n
c+einooxina+enx c (o6aniaxn no+nn :axe:annx, ne co(eamnxn
xe+nnonin cnn+, cne(ye+ ncnoni:ona+i, +oniio ecnn onn o6ecnennnam+
:amn+y n xono(nym noio(y, ne none(ax naioiaconnoe noii+ne
an+oxo6nnx, me+in c+einoonnc+n+enx n cnc+exy oxinannx c+eion.
He sauuna1e paouym aukoc1 c1ekuooumna1eua n auok ua
oxuaaamme aukoc1u nura1eua. Hpu uouaauuu paoue aukoc1u
c1ekuooumna1eua n cuc1euy oxuaaeuua nosuoauo uonpeaeuue
nura1eua u :ueueu1on cuc1eum oxuaaeuua.
|posepka qonska pa6o+e qkoc ceknooussaena iaque
qsep 6arauoro oqeneua
Pa6onax n(ioc+i c+einooxina+enx :a(nen (nen 6aianoio o+(enennx
noc+ynae+ n: 6ania oxina+enx no6onoio c+eina.
0XAAAKQAF AhK00Tb hFATEF
|posepka oxnaqakme qkoc qsraena
Konnen+annm n yoneni oxna(ammen n(ioc+n (nnia+enx cne(ye+
nonex+i c nn+enanaxn, yia:annixn n yiono(c+ne no nnanonoxy
noqnnai+nnecioxy o6cnynnannm. Cne(ye+ no((enna+i
ionnen+annm oxna(ammen n(ioc+n, nn io+oon coo+nomenne
oxna(ammen n(ioc+n n no(i coc+annxe+ 5O/5O, n+o coo+ne+c+nye+
+onie :axe:annx -36 C (-34 !). Konnen+annm oxna(ammen n(ioc+n
26O
|poqnakka yxoq
xono nonen+i nn noxomn in(oxe+a nnn +ec+ea (nx an+nqn:a
(nannxe, +ec+ea Rolunda (nx nonein aiiyxynx+oon n an+nqn:a
O14-R1O6O). Voneni oxna(ammen n(ioc+n (onen naxo(n+icx na
o+xe+ie yonnx xono(noio :anonnennx (nana:ona xono(noio
:anonnennx, o+xenennoio na c+enie 6ania. Lcnn yoneni onyciae+cx
nne i+on o+xe+in, (onen+e oxna(ammym n(ioc+i n coo+ne+c+nnn c
nnc+yinnxxn, nnne(ennixn n a:(ene onnnia oxna(ammen
n(ioc+n (nnia+enx. Ha ne(nnx+nn-n:io+onn+ene :annnae+cx
oxna(ammax n(ioc+i (nnia+enx n no(a n nononnn 5O/5O. Hn
ionnen+annxx oxna(ammen n(ioc+n nime 6O nnn nne 4O xoiy+
no:nniny+i none(ennx n nn c6on n a6o+e (e+anen (nnia+enx. Cuec
oxuaaamme aukoc1u u nom n upouopuuu 50/50 oecueuunae1:
samu1y o1 sauepsauua upu 1euuepa1ypax o -36 C (-34 F);
samu1y o1 sakuuauua upu 1euuepa1ypax o 129 C (265 F);
samu1y o1 paanuuum u pyrux qopu kopposuu;
upanuuuym pao1y o1kauuponauumx usuepu1euumx upuopon.
Honexn+e yoneni
oxna(ammen n(ioc+n n 6anie,
ioi(a (nnia+eni xono(nin.
Voneni oxna(ammen n(ioc+n (nnia+enx (onen naxo(n+icx na
o+xe+ie yonnx xono(noio :anonnennx nnn n iannnax (nana:ona
xono(noio :anonnennx, o+xenennoio na c+enie 6ania (nx
oxna(ammen n(ioc+n (n :anncnxoc+n o+ nanan+a (nnia+enx).
nx one(enennx ne(nncannix nn+enanon nonein o6a+n+eci i
yiono(c+ny no nnanonoxy noqnnai+nnecioxy o6cnynnannm.
O6x:a+enino nonn+an+e n noanann:nyn+e a:(en Mei
ne(oc+oonoc+n nn o6cnynnannn an+oxo6nnx n i+on inane.
261
|poqnakka yxoq
Lcnn oxna(ammax n(ioc+i (nnia+enx ne 6y(e+ noneena n eioxen(yexie
coin, no:xono na(enne yonnx nnn nonnax nia6o+ia oxna(ammen
n(ioc+n (nnia+enx n 6anie. Lcnn yoneni a6onen n(ioc+n n 6anie nn:inn
nnn 6anoi nyc+on, (onen+e n 6anoi oxna(ammym n(ioc+i (nnia+enx. O6a-
+n+eci i a:(eny onnnia oxna(ammen n(ioc+n (nnia+enx n i+on inane.
Hpuueuauue: Pa6onne n(ioc+n an+oxo6nnx ne xnnxm+cx
n:anxo:axenxexixn. He ncnoni:yn+e oxna(ammym n(ioc+i
(nnia+enx, an+nqn: nnn a6onym n(ioc+i oxina+enx no6onoio c+eina
n nene(ycxo+ennix nenxx nnn n (yinx cnc+exax an+oxo6nnx.
onska pa6o+e qkoc qsraena
Hn (onnnie y(oc+onei+eci n +ox, n+o oxna(ammax n(ioc+i
(nnia+enx n (nc+nnnonannax no(a cxemani n nononnn 5O/5O.
onnnan+e cxeci n 6anoi (nx oxna(ammen n(ioc+n, ioi(a (nnia+eni
xono(nin, (o (oc+nennx +e6yexoio yonnx :anonnennx.
He (onnnan+e oxna(ammym n(ioc+i, ioi(a (nnia+eni noie+.
Ha n 6i:in n: ioxnen cnc+exi oxna(ennx xoiy+ ni:na+i
:nann+eninie ooin. Koxe i+oio, ni xoe+e nonynn+i ooin nn
nonnnannn oxna(ammen n(ioc+n na ioxnne (e+ann (nnia+enx.
He :annnan+e oxna(ammym n(ioc+i (nnia+enx n 6anoi oxina+enx
no6onoio c+eina. Hn nona(annn oxna(ammen n(ioc+n (nnia+enx
na no6onoe c+eino no:xono yxy(menne o6:oa nee: no6onoe c+eino.
Cnc+exa oxna(ennx nameio an+oxo6nnx :anonnena oxna(ammen
n(ioc+im Moloiciall Piemium :enenoio nne+a, io+oax coo+ne+c+nye+
cnennqniannn ioxnannn !oid LSL-M97B44-A, nnn oxna(ammen
n(ioc+im Moloiciall Piemium Gold, io+oax coo+ne+c+nye+ cnennqnia-
nnn ioxnannn !oid WSS-M97B51-A1. nx one(enennx +nna (nne+a)
oxna(ammen n(ioc+n nonei+e 6anoi (nx oxna(ammen n(ioc+n.
oue1e oxuaaammym aukoc1 nura1eua Motorcraft Premium
(seueuoro une1a) VC-4-A (CHA) uuu CXC-10 (Kauaa) uuu Motorcraft
Premium Gold (aeu1oro une1a) VC-7-A n sanucuuoc1u o1 1uua
oxuaaamme aukoc1u, ko1opaa mua uepnouauauuo sauu1a n nam
an1ououu. Lcnn y nac no:nniam+ coxnennx no nono(y +e6yexoio
+nna oxna(ammen n(ioc+n, nonei+e 6anoi (nx oxna(ammen
n(ioc+n nnn o6a+n+eci i o6cnynnammexy nac xec+noxy (nney.
He ouuna1e u ue cuemuna1e c oxuaaamme aukoc1m, sauu1o
ua upeupua1uu-usro1onu1eue, oxuaaammym aukoc1 opauaenoro
une1a c uu1euumu cpokou :kcuuya1auuu, uaupuuep, Motorcraft VC-2
(CHA) uuu CXC-209 (Kauaa), coo1ne1c1nymmym cueuuqukauuu
kouuauuu Ford WSS-M97B44-D. Cxemnnanne oxna(ammen
n(ioc+n Moloiciall oanenoio nne+a nnn nm6on oxna(ammen
n(ioc+n oanenoio nne+a c (nn+eninix coiox iicnnya+annn n
oxna(ammen n(ioc+n, :ann+on na ne(nnx+nn-n:io+onn+ene,
xoe+ nnnec+n i yxy(mennm an+nioo:nonnon :amn+i.
262
|poqnakka yxoq
B iic+ennon cn+yannn (onyciae+cx (onn+i :nann+eninin o6rex no(i
6e: oxna(ammen n(ioc+n, n+o6i (o6a+icx (o c+annnn +exnnnecioio
o6cnynnannx. Hocne i+oio no+e6ye+cx iai xono cioee cnn+i
a6onym n(ioc+i n: cnc+exi oxna(ennx n :ann+i oxna(ammym
n(ioc+i (nnia+enx n (nc+nnnonannym no(y, cxemannie n nononnn
5O/5O. Bo(a 6e: oxna(ammen n(ioc+n xoe+ nnnec+n i
none(ennm (nnia+enx n:-:a ioo:nn, neeiena nnn :axe:annx.
He ucuousy1e cuup1, ue1uuonm cuup1, couenme pac1nopm uuu
umme oxuaaammue aukoc1u nura1eua, cuemauume c au1uqpusou
(oxuaaamme aukoc1m) ua ocuone cuup1a uuu ue1uuonoro cuup1a.
Cnn+ n (yine n(ioc+n xoiy+ nnnec+n i none(ennm (nnia+enx
n:-:a neeiena nnn :axe:annx.
He oanua1e k oxuaaamme aukoc1u ououuu1euume
uuruu1opm uuu upucaku. Onn xoiy+ oia:ina+i o+nna+eninoe
no:(enc+nne n yxy(ma+i an+nioo:nonnym :amn+y, o6ecnennnaexym
oxna(ammen n(ioc+im (nnia+enx.
Hcuousy1e 1ouko oxuaaammue aukoc1u n1opuuuo
uepepao1ku, uepepao1auume uo 1exuouoruu, y1nepaeuuo
kouuauue Ford (opa1u1ec i a:(eny Oxna(ammax n(ioc+i
(nnia+enx n+onnnon neea6o+in).
B an+oxo6nnxx, ocnamennix cnc+exon oxna(ennx c acmnn+eninix 6aniox
n neiexe+n:nonannon iimion acmnn+eninoio 6ania, (onnnan+e
oxna(ammym n(ioc+i n acmnn+eninin 6anoi nn xono(nox (nnia+ene.
onen+e oxna(ammym n(ioc+i n no(y, cxemannie n +e6yexon nononnn,
(o yonnx xono(noio :anonnennx. Bo ncex oc+aninix an+oxo6nnxx,
ocnamennix 6aniox (eia:annn c iexe+n:nonannon iimion, a +aie n
an+oxo6nnxx c acmnn+eninix 6aniox, n io+oix +e6ye+cx cnnxa+i
iimiy c6oca (annennx na a(na+oe, nn (onnnie oxna(ammen n(ioc+n
(nnia+enx ninonnn+e onncannie nne (enc+nnx.
Bo n:6eanne +anx nee( cnx+nex iimin c6oca (annennx
y(oc+onei+eci n +ox, n+o (nnia+eni xono(nin. Cnc+exa
oxna(ennx naxo(n+cx no( (annennex. Lcnn ni nexnoio o+nene+e
iimiy, na n ioxnax n(ioc+i xoiy+ nina+icx nayy.
1. Cnanana :ainymn+e (nnia+eni n (an+e exy oc+i+i.
2. Koi(a (nnia+eni oc+ine+, o6enn+e iimiy c6oca (annennx na 6anie
(nx oxna(ammen n(ioc+n (no:annax nnac+nionax 6y+inia) nno+non
+ianim. Me(nenno nonoannnan+e iimiy no+nn naconon c+enin
(nneno), noia ne nanne+cx c6oc (annennx.
3. Hoia c6acinae+cx (annenne, o+on(n+e na:a(.
4. Koi(a ni y6e(n+eci n +ox, n+o (annenne nonnoc+im c6omeno, nonenn-
+e o6eny+ym +ianim iimiy no+nn naconon c+enin n cnnxn+e iimiy.
5. Me(nenno :anen+e n 6anoi oxna(ammym n(ioc+i, cxemannym n
+e6yexon nononnn (cx. nime) (o (nana:ona xono(noio :anonnennx
nnn yonnx xono(noio :anonnennx, o+xenennoio na 6anie.
263
|poqnakka yxoq
Lcnn ni cnxnn iimiy a(na+oa n cnc+exe c acmnn+eninix 6aniox,
:annnan+e oxna(ammym n(ioc+i n a(na+o, noia ona ne c+ane+ nn(na
n a(na+o ne 6y(e+ :anonnen non+n nonnoc+im.
6. Vc+anonn+e iimiy. Hno+no :anenn+e iimiy. (Kimia (onna
6i+i nno+no :aneny+a no n:6eanne no+en oxna(ammen n(ioc+n.)
Hocne (onnnin nm6oio ionnnec+na oxna(ammen n(ioc+n nonexn+e
ionnen+annm oxna(ammen n(ioc+n (o6a+n+eci i a:(eny Honeia
oxna(ammen n(ioc+n (nnia+enx). Lcnn ne co6nm(ena nononnx 5O/5O,
nn io+oon o6ecnennnae+cx :amn+a (o +exnea+yi -34 !/-36 C, cnen+e
one(enennoe ionnnec+no oxna(ammen n(ioc+n n cioei+nyn+e
ionnen+annm. nx (oc+nennx nononnn 5O/5O xoe+ no+e6ona+icx
necioniio a: cnn+i n cnona (onn+i oxna(ammym n(ioc+i.
Hocne ia(on (onnnin oxna(ammen n(ioc+n cne(ye+ nonen+i
yoneni oxna(ammen n(ioc+n n 6anie no nexx necioniinx 6nnanmnx
noe:(oi. Lcnn neo6xo(nxo, (onen+e (oc+a+onnoe ionnnec+no
oxna(ammen n(ioc+n (nnia+enx n (nc+nnnnonannon no(i, cxemannix
n nononnn 5O/5O, (nx (oc+nennx +e6yexoio yonnx :anonnennx.
Lcnn eexecxnno +e6ye+cx (onnna+i 6onee 1.O nn+a (1.O ina+i)
oxna(ammen n(ioc+n (nnia+enx, o6a+n+eci i o6cnynnammexy nac (nney
(nx nonein cnc+exi oxna(ennx (nnia+enx. Bo:xono, n cnc+exe oxna(ennx
nncy+c+nye+ no+enia. Pa6o+a (nnia+enx nn nn:iox yonne oxna(ammen
n(ioc+n xoe+ nnnec+n i neeieny n, no:xono, i none(ennm (nnia+enx.
0xnaqakmaa qkocs qsraena sop+uo nepepa6ok
!oid Moloi Comany eioxen(ye+ nnxenx+i oxna(ammym n(ioc+i
n+onnnon neea6o+in, neea6o+annym no +exnonoinn, y+ne(ennon
ioxnannen !oid, n an+oxo6nnxx, nenonananino :ann+ix oxna(ammen
n(ioc+im :enenoio nne+a Moloiciall Piemium. O(naio ne nce nonecci
n+onnnon neea6o+in oxna(ammen n(ioc+n o6ecnennnam+ nonynenne
oxna(ammen n(ioc+n, io+oax coo+ne+c+nye+ cnennqniannn ioxnannn
!oid LSL-M97B44-A. Hcnoni:onanne +aion oxna(ammen n(ioc+n xoe+
nnnec+n i none(ennm (nnia+enx n inexen+on cnc+exi oxna(ennx.
!oid Moloi Comany HL PLKOMLHVLT nnxenx+i oxna(ammym
n(ioc+i n+onnnon neea6o+in n an+oxo6nnxx, nenonananino
:ann+ix oxna(ammen n(ioc+im Moloiciall Piemium Gold n:-:a
o+cy+c+nnx coo+ne+c+nymmeio nonecca n+onnnon neea6o+in,
y+ne(ennoio ioxnannen !oid.
O+a6o+annym oxna(ammym n(ioc+i (nnia+enx cne(ye+
y+nnn:nona+i c co6nm(ennex nnxennxix nox. Binonnxn+e xec+nie
+e6onannx n co6nm(an+e c+an(a+i n+onnnon neea6o+in n
y+nnn:annn a6onnx n(ioc+en an+oxo6nnx.
06Leu qonsk oxnaqakme qkoc
nx +oio n+o6i one(enn+i o6rex :anonnennx cnc+exi oxna(ennx
nameio an+oxo6nnx, o6a+n+eci i a:(eny O6rexi :anonnennx n inane
O6rexi :anonnennx n +exnnnecine xaai+enc+nin.
onnnan+e oxna(ammym n(ioc+i n 6anoi cnc+exi oxna(ennx
(nnia+enx iai onncano n a:(ene onnnia oxna(ammen n(ioc+n
(nnia+enx n i+on inane.
264
|poqnakka yxoq
0nouse knua+ecke ycnosa
Lcnn ni iicnnya+nye+e an+oxo6nni nn cnexnn:inx +exnea+yax
(nne -36 C [-34 !]), xoe+ no+e6ona+icx ionnen+annx oxna(ammen
n(ioc+n nime 5O. Bocnoni:yn+eci +a6nnnen na iannc+e c
oxna(ammen n(ioc+im, n+o6i ionnen+annx oxna(ammen n(ioc+n
n namex an+oxo6nne o6ecnennnana (oc+a+onnym :amn+y o+ :axe:annx.
Hukora ue uonmma1e kouueu1pauum oxuaaamme aukoc1u nmme
60% (coo1ne1c1nye1 samu1e upu 1euuepa1ypax o -60F). Hn
ionnen+annn nime 6O no:xoen neeien n none(enne (nnia+enx.
Lcnn ni iicnnya+nye+e an+oxo6nni nn cnexnicoinx +exnea+yax,
coxanxe+cx neo6xo(nxoc+i no((enna+i cxeci oxna(ammen n(ioc+n
n no(i n nononnn 5O/5O. He ouycka1e, u1om kouueu1pauua
oxuaaamme aukoc1u c1auonuuac uuae 40%. Hn ionnen+annxx
nne 4O yxy(mae+cx an+nioo:nnnax :amn+a (nnia+enx n inexen+on
cnc+exi oxna(ennx n xoiy+ no:nniny+i neyc+annxie none(ennx.
+o cneqye iuas o 6eiasapuou oxnaqeu
[onsko qsraen 4.6L V8}
B cnynae yxenimennx no(ann oxna(ammen n(ioc+n (nnia+enx i+a
qyninnx no:nonxe+ n +enenne neio+ooio nexenn no(ona+i (nnenne
6e: none(ennx inexen+on. J+o 6e:onacnoe acc+oxnne :anncn+ o+
+exnea+yi naynoio no:(yxa, :aiy:in an+oxo6nnx n xaai+ea
xec+noc+n.
Kax qec:aye: eJaaapuce cxnaqeue
Lcnn (nnia+eni nannnae+ neeiena+icx:
C+enia yia:a+enx +exnea+yi
oxna(ammen n(ioc+n (nnia+enx
neexemae+cx n iacnym :ony.
Jaioam+cx cnxnoni n .
Jaioae+cx ion+oninax naxna Seivice
Lngine Soon.
Lcnn (oc+niny+o ne(ycxo+ennoe coc+oxnne
neeiena (nnia+enx, (nnia+eni an+oxa+nnecin neexo(n+ n enx
nee(ymmencx a6o+i nnnnn(on. Ka(in o+inmnennin nnnnn(
qyninnonnye+ iai no:(ymnin nacoc n cnoco6c+nye+ oxna(ennm
(nnia+enx.
Hn i+ox (nnia+eni no(onae+ a6o+a+i. O(naio:
Oiannnnnae+cx xomnoc+i (nnia+enx.
O+inmnae+cx cnc+exa no:(ymnoio ion(nnnonnonannx.
265
|poqnakka yxoq
Ho(onenne a6o+i nnno(n+ i nonimennm +exnea+yi (nnia+enx.
Ja+ex (nnia+eni nonnoc+im niinmnae+cx.
Bo:ac+am+ ycnnnx, io+oie +e6ye+cx nnnaia+i i ynenoxy
ynannennm n i +oxo:ax.
Hocne cnnennx +exnea+yi (nnia+enx (nnia+eni xono nee:anyc+n+i.
He:axe(nn+enino o6a+n+eci na c+annnm +exnnnecioio o6cnynnannx,
n+o6i cnec+n no:xonie none(ennx (nnia+enx i xnnnxyxy.
Ecn npccxcq: ax:aJas eJaaapucrc peua:
B 6e:anannnox enxe xomnoc+i (nnia+enx nonnena, noi+oxy ne(n+e
an+oxo6nni oc+oono. An+oxo6nni necnoco6en (nnia+icx c nicoion
ciooc+im n no:nniam+ nee6on n a6o+e (nnia+enx. Hoxnn+e, n+o
(nnia+eni xoe+ an+oxa+nnecin niinmnn+icx (nx ne(o+namennx
no:xonix none(ennn. Hoi+oxy:
1. Oc+anonn+e an+oxo6nni na 6nnanmex 6e:onacnox ynac+ie na
o6onnne (ooin n :ainymn+e (nnia+eni.
2. Oiann:yn+e (oc+aniy an+oxo6nnx na c+annnm +exnnnecioio
o6cnynnannx.
3. Lcnn i+o neno:xono, ni(n+e neno(onn+eninoe nexx, n+o6i
(nnia+eni oc+in.
4. Honei+e yoneni n, ecnn neo6xo(nxo, (onen+e oxna(ammym
n(ioc+i.
Hnioi(a ne cnnxan+e iimiy 6ania (nx oxna(ammen n(ioc+n
nn a6o+ammex nnn noie+ox (nnia+ene.
5. Hee:anyc+n+e (nnia+eni n (o6en+eci (o c+annnn +exnnnecioio
o6cnynnannx.
Hoesku ua an1ououue c ueucupanumu nura1eueu yneuuuunam1 puck
uonpeaeuua nura1eua. Hesaueuu1euuo opa1u1ec ua c1auuum
1exuuueckoro ocuyaunauua.
266
|poqnakka yxoq
|P0EPKA h 0hKA PA60+Eh AhK00Th Y0hhTEF
PYE0F0 Y|PAEhhF
Honexn+e a6onym n(ioc+i ycnnn+enx ynenoio ynannennx. nx
one(enennx ne(nncannix nn+enanon nonein o6a+n+eci i yio-
no(c+ny no nnanonoxy noqnnai+nnecioxy o6cnynnannm. Lcnn neo6xo-
(nxa (onnnia, ncnoni:yn+e +oniio a6onym n(ioc+i MLRCO AT!.
nnia+eni 4.OI SOHC V6
nnia+eni 4.6I V8
1. Janyc+n+e (nnia+eni n (an+e exy a6o+a+i (o (oc+nennx noxaninon
a6onen +exnea+yi (c+enia yia:a+enx +exnea+yi oxna(ammen
n(ioc+n (nnia+enx (onna nn6nn:n+icx i nen+y noxaninoio
(nana:ona xe(y o+xe+iaxn H n C).
2. Hn a6o+e (nnia+enx na xonoc+ox xo(y necioniio a: nonenn+e
ynenoe ioneco nneno n nnano.
3. Jainymn+e (nnia+eni.
4. Honei+e yoneni a6onen n(ioc+n n 6anie.
5. Voneni a6onen n(ioc+n (onen naxo(n+icx xe(y o+xe+iaxn
M! n MAX. He (onnnan+e a6onym n(ioc+i, ecnn ee yoneni
naxo(n+cx n iannnax i+oio (nana:ona.
6. Lcnn yoneni a6onen n(ioc+n nn:inn, (onnnan+e ee ne6onimnxn
nonnxxn, neneinno nonexx yoneni, noia on ne (oc+nine+
+e6yexoio (nana:ona. O6x:a+enino yc+anonn+e iimiy na 6anoi.
267
|poqnakka yxoq
PA60+AF AhK00Tb K0P06Kh |EPEA+
|posepka pa6o+e qkoc asoua+ecko kopo6k nepeqa+
[np uan+}
B ioo6ie nee(an 5R55W ne ne(ycxo+en myn (nx nonein a6onen
n(ioc+n. nx one(enennx ne(nncannix nn+enanon nonein n
:axeni o6a+n+eci i yiono(c+ny no nnanonoxy noqnnai+nnecioxy
o6cnynnannm. Koo6ia nee(an nameio an+oxo6nnx ne acxo(ye+
a6onym n(ioc+i. O(naio, yoneni a6onen n(ioc+n cne(ye+
nonex+i, ecnn o+xenam+cx nenona(in n a6o+e ioo6in nee(an,
nannxe, nociani:inanne nnn xe(nennax ciooc+i neeinmnennx, nnn
ecnn ni o6naynnae+e nn:nain no+enin a6onen n(ioc+n.
Hponepky u, ecuu ueoxouuo, ouunky paoue aukoc1u kopoku
uepeau ouaeu nmuouua1 knauuquuuponauum uexauuk.
|posepka pa6o+e qkoc uexau+ecko kopo6k nepeqa+
[np uan+}
1. V(oc+onei+eci n +ox, n+o
an+oxo6nni c+on+ na onnon
ion:on+aninon nonexnoc+n nnn
na ion:on+aninox no(rexnnie.
2. Onnc+n+e iimiy :annnnoio
o+nec+nx o+ ix:n.
3. Cnnxn+e iimiy :annnnoio
o+nec+nx n nonei+e yoneni
a6onen n(ioc+n.
268
|poqnakka yxoq
4. Pa6onax n(ioc+i (onna
(oxo(n+i (o nn:a o+nec+nx.
5. onen+e (oc+a+onnoe ionnnec+no
a6onen n(ioc+n nee: :annnnoe
o+nec+ne, n+o6i ee yoneni
(oxo(nn (o nn:a o+nec+nx.
6. Vc+anonn+e n nno+no :anenn+e
iimiy :annnnoio o+nec+nx.
Hcnoni:yn+e +oniio a6onym n(ioc+i, coo+ne+c+nymmym
cnennqniannxx ioxnannn !oid. O6a+n+eci i a:(eny O6rexi
:anonnennx n i+on inane.
|P0EPKA h 0hKA PA60+Eh AhK00Th PA3AT0+h0h
K0P06Kh [|Ph hAh+hh}
1. Onnc+n+e iimiy :annnnoio
o+nec+nx.
2. Cnnxn+e iimiy :annnnoio
o+nec+nx n nonei+e yoneni
a6onen n(ioc+n.
269
|poqnakka yxoq
3. onen+e nee: :annnnoe
o+nec+ne +oniio +aioe
ionnnec+no a6onen n(ioc+n,
io+ooe (oc+a+onno, n+o6i ee
yoneni (oxo(nn (o nn:a
o+nec+nx.
Hcnoni:yn+e +oniio a6onym n(ioc+i, coo+ne+c+nymmym
cnennqniannxx ioxnannn !oid. O6a+n+eci i a:(eny O6rexi
:anonnennx n inane O6rexi :anonnennx n +exnnnecine
xaai+enc+nin.
YhhEP0Abhbh UAPhhP TPAh0Hh00hh h 0K0b3FQAF
hKA
Bam an+oxo6nni xoe+ 6i+i ocnamen ynnnecaninix mannaxn,
ny(ammnxncx n cxa:ie. Ja nnqoxannen o6 nn+enanax o6cnynnannx
o6a+n+eci i yiono(c+ny no noqnnai+nnecioxy o6cnynnannm. Lcnn
oninnaninie ynnnecaninie manni :axeneni ynnnecaninixn
mannaxn co cxa:onnixn qn+nniaxn, +aie +e6ye+cx cxa:ia.
AKKYHYFT0P
Bam an+oxo6nni ocnamen
aiiyxynx+oox Moloiciall, ne
ny(ammexcx n o6cnynnannn.
Kai nannno, (onnnia no(i n
+enenne coia iicnnya+annn
an+oxo6nnx ne +e6ye+cx.
O(naio, n cnonix ycnonnxx iicnnya+annn n nn iicnnya+annn n
aiox innxa+e nonexn+e yoneni inei+onn+a. nx one(enennx
ne(nncannix nn+enanon nonein o6a+n+eci i yiono(c+ny no
nnanonoxy noqnnai+nnecioxy o6cnynnannm.
Yponeu :uek1pouu1a n kaaou :ueueu1e akkyuyua1opa ouaeu oxou1
o ykasa1eua yponua". He uepeuouua1e :ueueu1m akkyuyua1opa.
Lcnn yoneni inei+onn+a n aiiyxynx+oe nn:inn, (onyciae+cx :annna+i
n aiiyxynx+o o6innym no(onono(nym no(y, ecnn no(a ne ec+iax (ne
nxee+ nonimennoio co(eannx xnneanon nnn menonen). O(naio, no
no:xonoc+n :annnan+e n inexen+i aiiyxynx+oa +oniio
(nc+nnnnonannym no(y. Lcnn n aiiyxynx+o nac+o nnxo(n+cx :annna+i
no(y, neo6xo(nxo nonen+i coc+oxnne cnc+exi :ax(in
27O
|poqnakka yxoq
Ecuu akkyuyua1op cuaaeu kpmmko, uocue ouuc1ku uuu saueum
akkyuyua1opa oasa1euuo yc1auonu1e kpmmky ua uec1o.
nx +oio n+o6i (o6n+icx (nn+eninon 6ecnee6onnon a6o+i
aiiyxynx+oa, cne(n+e :a +ex, n+o6i nonexnoc+i aiiyxynx+oa
oc+ananaci cyxon n nnc+on. Koxe i+oio, cne(n+e :a +ex, n+o6i nono(a
aiiyxynx+oa 6inn nonno :aienneni na inexxax aiiyxynx+oa.
Lcnn ni o6nayn+e na aiiyxynx+oe nnn inexxax nm6ie cne(i
ioo:nn, o+coe(nnn+e nono(a o+ inexx n onnc+n+e aiiyxynx+o
nonononnon me+ion.
Bi xoe+e nen+ann:ona+i incno+y no(nix ac+noox nnmenon
co(i. Kai nannno, aiiyxynx+oi nia6a+inam+
n:inoonacnie ia:i, io+oie xoiy+ nnnnnn+i +anxy. Hoi+oxy ne
(onycian+e nncy+c+nnx x(ox c aiiyxynx+oox nnaxenn, nci nnn
ioxmnx nemec+n. Pa6o+ax x(ox c aiiyxynx+oox, ncei(a na(enan+e
:amn+nym xaciy n :amn+nie onin. Bcei(a o6ecnennnan+e (oc+a+onnym
nen+nnxnnm.
Hn no(nnxannn aiiyxynx+oa c nnac+nionix ionycox
ne:xenoe (annenne na 6oionie c+enin xoe+ nnnec+n i
ni+eiannm incno+i nee: nen+nnxnnonnie o+nec+nx n nnnnnn+i
+anxy n/nnn none(n+i an+oxo6nni nnn aiiyxynx+o. Ho(nnxan+e
aiiyxynx+o nxec+e c nonion (nx yc+anonin aiiyxynx+oa nnn
y(ennan+e aiiyxynx+o :a no+nnonononie yini.
Xann+e aiiyxynx+oi n ne(oc+ynnox (nx (e+en xec+e.
Aiiyxynx+oi co(ea+ cenym incno+y. H:6eian+e ee nona(annx
na ioy, n ina:a nnn na o(e(y. Pa6o+ax x(ox c aiiyxynx+oox,
na(enan+e :amn+nie onin, n+o6i ne(oxann+i ina:a o+ no:xonoio
a:6i:innannx ac+noa incno+i. Hn nona(annn incno+i na ioy nnn
n ina:a nexe(nenno noxon+e noaennin ynac+oi no(on n +enenne iai
xnnnxyx 15 xnny+ n ne:axe(nn+enino o6a+n+eci :a xe(nnnncion
noxomim. Hn noina+inannn incno+i nexe(nenno o6a+n+eci i nany.
H+in, inexxi n cony+c+nymmne inexen+i aiiyxynx+oa
co(ea+ cnnnen n coe(nnennx cnnnna. Hocue pao1m c
akkyuyua1opou uo1e pyku.
271
|poqnakka yxoq
Hocioniiy (nnia+eni an+oxo6nnx nxee+ inei+onnoe ynannenne,
o6ecnennnaexoe ioxnim+eox, neio+oie enxi ynannennx
no((ennam+cx inei+onn+annex o+ aiiyxynx+oa. Hocne o+coe(nnennx
aiiyxynx+oa nnn yc+anonin nonoio aiiyxynx+oa (nnia+enm (nx
(oc+nennx on+nxaninon ynannxexoc+n n ianec+na a6o+i +e6ye+cx
:anono :anoxnn+i naaxe+i enxa xonoc+oio xo(a n c+a+einn io-
ei+nonin no(ann +onnnna. nx +oio n+o6i nnnnnnona+i i+o+ nonecc:
1. Ja(enc+nyn+e c+oxnonnin +oxo: (nn i+ox an+oxo6nni (onen 6i+i
nonnoc+im neno(nnen).
2. Vc+anonn+e inai ni6oa nee(an n nonoenne P (Haionia), niinm-
nn+e nce ncnoxoia+eninoe inei+oo6oy(onanne n :anyc+n+e (nnia+eni.
3. an+e (nnia+enm a6o+a+i, noia on ne (oc+nine+ noxaninon a6onen
+exnea+yi.
4. an+e (nnia+enm noa6o+a+i n enxe xonoc+oio xo(a ne xenee o(non
xnny+i.
5. Binmnn+e cnc+exy no:(ymnoio ion(nnnonnonannx n (an+e (nnia+enm
noa6o+a+i n enxe xonoc+oio xo(a ne xenee o(non xnny+i.
6. nx :anemennx nonecca :anoxnnannx nnne(n+e an+oxo6nni n (nnenne.
nx :anoxnnannx naaxe+on enxa xonoc+oio xo(a n c+a+einn
ioei+nonin no(ann +onnnna an+oxo6nnm xoe+ no+e6ona+icx
neo(one+i neio+ooe acc+oxnne.
Ecuu nm ue oecueuu1e nura1eum nosuoauoc1 sauouuu1 uapaue1pm
koppek1uponku uoauu 1ouuuna n peauue xouoc1oro xoa, :1o uoae1
uera1unuo uonuua1 ua kauec1no pao1m an1ououua n peauue
xouoc1oro xoa, uoka 1akue uapaue1pm ue yy1 sauouueum cuona.
B cnynae o+coe(nnennx aiiyxynx+oa nnn yc+anonin nonoio aiiyxynx+oa
ioo6ie nee(an +e6ye+cx :anono :anoxnn+i cnom a(an+nnnym c+a+einm.
Hoi+oxy no:xono ec+ioe neeinmnenne nee(an n ioo6ie nee(an.
Taiax a6o+a cnn+ae+cx noxaninon n ne nnnxe+ na qyninnonnonanne nnn
(onionennoc+i ioo6in nee(an. Co nexenex nonecc a(an+nnnoio
:anoxnnannx nonnoc+im o6nonnxe+ naaxe+i a6o+i ioo6in nee(an,
o6ecnennnax on+nxaninoe ianec+no neeinmnennx.
B cnynae o+coe(nnennx aiiyxynx+oa nnn yc+anonin nonoio
aiiyxynx+oa nocne no(coe(nnennx aiiyxynx+oa +e6ye+cx nac+on+i
naci n inonin ne(nan+eninon nac+onin
a(nonnexnnia.
Bcei(a noxnnxn+e o+ne+c+nennoc+i, y+nnn:nyx
o+a6o+annie aiiyxynx+oi. Co6nm(an+e
y+ne(ennie xec+nie nannna y+nnn:annn. Ja
(ononnn+eninon nnqoxannen o n+onnnon
neea6o+ie an+oxo6nninix aiiyxynx+oon
o6a+n+eci n xec+nin an+on:onannin nen+
n+onnnon neea6o+in.
272
|poqnakka yxoq
QETKh 0+h0ThTEF 0600F0 0TEKA
Honexn+e me+in c+einoonnc+n+enx no xenimen xee (na(i n io( nnn
ecnn yxy(mae+cx ianec+no nx a6o+i. Taine nemec+na, iai (enecnax
cxona, a +aie ioxnne nocionie coc+ani, ncnoni:yexie na
ioxxenecinx an+oxo6nninix xoniax, xoiy+ yxy(ma+i ianec+no a6o+i
me+oi c+einoonnc+n+enx.
|posepka meok ceknoo+cena
Lcnn me+in c+einoonnc+n+enx ne o6ecnennnam+ ianec+nennym onnc+iy,
onnc+n+e no6onoe c+eino n me+in nea:6annennix coc+anox (nx onnc+in
no6onoio c+eina nnn cna6ix xommnx ce(c+nox. Tma+enino ononocnn+e
menin nnc+on no(on. Bo n:6eanne none(ennx me+oi ne noni:yn+eci
(nx nx onnc+in 6en:nnox, ieocnnox, a:6ann+enex (nx iacin nnn
(yinxn ac+non+enxxn.
3aueua meok ceknoo+cena
nx :axeni me+oi c+einoonnc+n+enx:
1. O+ne(n+e inai c+einoonnc+n+enx
o+ no6onoio c+eina n :aqnicnyn+e
eio no ncnoxoia+eninox nonoennn.
2. Pacnonon+e me+iy no( yinox i
inaiy c+einoonnc+n+enx. Haxn+e
na qnica+o, n+o6i ocno6o(n+i
me+iy, n ni+xnn+e me+iy nnn:, n
nanannennn no6onoio c+eina, n+o6i
o+coe(nnn+i ee o+ inaia.
3. Vc+anonn+e nonym me+iy na inai c+einoonnc+n+enx n naxn+e (o
mennia, n+o6i :aqnicnona+i me+iy.
QETKh 0+h0ThTEF 3AhEF0 0TEKA
Ja (ononnn+eninon nnqoxannen o me+iax onnc+n+enx :a(neio c+eina
o6a+n+eci i no(a:(eny He+in onnc+n+enx no6onoio c+eina n i+ox
a:(ene.
273
|poqnakka yxoq
hh40PHAhF 0 Ehh0h KA00h4hKAhh Uhh
Honie an+oxo6nnn ioxnnei+ym+cx
mnnaxn, na io+oix noc+annena
xainonia inacca ianec+na no
ia+eionn Tiie Qualily Giades. Cne(ennx
o inacce ianec+na (ecnn nnxennxo)
yia:inam+cx na 6oionnne mnni xe(y
6y+niox mnni n ynac+iox, nxemmnx
xaicnxaninym mnnny. Hnxe
xainonin:
Treadwear 200 Traction AA Temperature A (Hsuoc upo1ek1opa 200
Cuua cueuueuua AA Teuuepa1ypa A)
Knacci ianec+na mnn one(enxm+cx c+an(a+axn, io+oie
yc+anannnnae+ Mnnnc+ec+no +ancno+a CHA.
Knacci ianec+na nnxennxi i nonix nnenxa+nnecinx mnnax,
ne(na:nanennix (nx naccancinx an+oxo6nnen. Knacci ianec+na ne
nnxennxi i :nxnnx mnnax c iny6oinx no+ei+oox, i :anacnix mnnax,
nxemmnx yxenimennin a:xe nnn ne(na:nanennix (nx nexennoio
nnxenennx, i mnnax c noxnnaninix (naxe+ox o6o(a 1O-12 (mnxon n i
mnnax, ninyciaexix oiannnennixn na+nxxn, iai oionoeno n
Pa:(ene 575.1O4(c)(2) Toxa 49 C6onnia qe(eaninix :aionon.
Muuuc1epc1no 1paucuop1a CHA - Kuaccm kauec1na muu: Mnnnc+ec+no
+ancno+a CHA ne(nncinae+ ioxnannn !oid ne(oc+annx+i nax
cne(ymmym nnqoxannm o inaccax mnn n +onnox coo+ne+c+nnn c
oqnnnaninon qoxynnonion.
hiuoc npoekopa
Knacc n:noca no+ei+oa - i+o conoc+annxin noia:a+eni, ocnonannin na
ciooc+n n:noca mnni nn ncni+annxx n ion+onnyexix ycnonnxx n
oco6ox oqnnnanino y+ne(ennox enxe. Hannxe, mnna inacca 15O
n:namnnae+cx n oqnnnanino y+ne(ennox ncni+a+eninox enxe n
non+oa (1 1/2) a:a cnninee, nex mnna inacca 1OO. O+nocn+eninoe
ianec+no iicnnya+annn mnn :anncn+ o+ qai+nnecinx ycnonnn nx a6o+i
n xoe+ cymec+nenno o+inonx+icx o+ noxi no( nnnxnnex xenxmmeiocx
c+nnx no(ennx, ycnonnn o6cnynnannx, xaai+enc+ni (oonoio
nono+na n innxa+a.
0na cuenneua AA A 0
He(ycxo+eni inacci cnni cnennennx (n nox(ie y6inannx) AA, A, B n
C. J+o+ naaxe+ xaai+en:ye+ cnoco6noc+i mnni i +oxoennm n
oc+anonie na xoion (ooie nn ncni+annxx n ion+onnyexix
ycnonnxx na oco6ix oqnnnanino y+ne(ennix 6e+onnix n acqani+onix
ncni+a+eninix noii+nxx. Hnna c xainonion C xoe+ nxe+i nn:iym
cnny cnennennx.
274
|poqnakka yxoq
Knacc cnni cnennennx, nncnannaexin ionie+non mnne,
ocnoninae+cx na ncni+annxx cnni cnennennx nn +oxoennn c
nxxonnnennon +aei+onen (nnennx, n ne ynn+inae+ a:ion, (nnenne
na nonoo+ax, ainannannonanne nnn nnionie xaai+enc+nin cnni
cnennennx.
Teunepaypa A 0
He(ycxo+eni inacci +exnea+yi (n nox(ie y6inannx) A, B n C,
xaai+en:ymmne yc+onnnnoc+i mnni i ieneannn +enno+i n ee
cnoco6noc+i accenna+i +enno+y nn ncni+annxx n ion+onnyexix
ycnonnxx na c+an(a+nox ionece n :aii+on ncni+a+eninon
na6oa+onn. Vc+onnnnax nicoiax +exnea+ya cnoco6na nnno(n+i i
a:ymennm xa+enana mnni n coiamennm coia ee cny6i, a
ne:xeno nicoiax +exnea+ya xoe+ nnnec+n i nne:annoxy a:iny
mnni. Knacc C coo+ne+c+nye+ +oxy yonnm ianec+na, io+ooxy (onni
coo+ne+c+nona+i mnni ncex neiionix an+oxo6nnen coinacno
qe(eaninoxy c+an(a+y 6e:onacnoc+n an+oxo6nninoio +ancno+a N
1O9. Knacci B n C coo+ne+c+nym+ 6onee nicoinx yonnxx ianec+na,
no(exonc+nonannix na na6oa+onox ionece, nex xnnnxaninin
yoneni ianec+na, ne(nncannin :aionox.
Knacc +exnea+yi, nncnoennin ionie+non mnne, nnxennx i
nannnino naianannon n ne neeiyennon mnne. Taine qai+oi,
iai ne:xeno nicoiax ciooc+i (nnennx, ne(oc+a+onnoe (annenne
no:(yxa n mnne nnn ne:xenax naiy:ia, (enc+nymmne n:onnonanno
nnn conxec+no, xoiy+ nnnec+n i +ennoo6a:onannm n i no:xonoxy
a:iny mnni.
060YAhAhhE Uhh
|posepka qasneua s muax
Hcnoni:yn+e +onnin xanoxe+, ne(na:nanennin (nx nonein
(annennx n mnnax.
Honexn+e (annenne n mnnax, ioi(a mnni xono(nie, nocne +oio iai
an+oxo6nni oc+anancx nnnaionannix ne xenee o(noio naca nnn
neo(onen xenee 5 ix (3 xnni).
Peiynnyn+e (annenne n mnnax n coo+ne+c+nnn c eioxen(yexixn
:nanennxxn, yia:annixn na ce+nqniannonnox xniie. Hnqoxannx
o (annennn n mnnax +aie nnne(ena na xniie, io+oin :aiennen
na nny+ennen c+oone nmnia :annnnon iononnni +onnnnnoio 6aia.
Henannnino naianannie mnni xoiy+ nonnnx+i na
ynannxexoc+i an+oxo6nnx n nne:anno a:ona+icx, n+o xoe+
nnnec+n i no+ee ion+onx na( an+oxo6nnex.
275
|poqnakka yxoq
|epecauoska mu
Hocioniiy mnni nameio an+oxo6nnx ninonnxm+ a:nym a6o+y, onn
:anac+ym nxem+ neo(nnaionin n:noc. nx +oio n+o6i iaan+nona+i
annoxenin n:noc n 6onee (nn+eninin coi cny6i mnn, neec+annxn+e
mnni, iai yia:ano n yiono(c+ne no nnanonoxy noqnnai+nnecioxy
o6cnynnannm. Lcnn ni :axe+n+e neannoxenin n:noc mnn, coc+oxnne
mnn cne(ye+ nonen+i.
Heec+anonia ne+iex mnn
Heec+anonia nx+n mnn
276
|poqnakka yxoq
3aueua mu
Jaxenxn+e mnni, ioi(a nee:
no+ei+o mnni nannnae+
noc+yna+i nn(nia+o n:noca.
Hn :axene nonnoa:xenix mnn nnioi(a ne o6re(nnxn+e
a(naninie (naionanino-onoxcinammne mnni nnn mnni c
(naionaninix io(ox. Hcnoni:yn+e +oniio mnni +oio +nnoa:xea,
io+oin yia:an na Ce+nqniannonnox xniie. V6e(n+eci n +ox, n+o nce
mnni nxem+ o(nnaionin +nnoa:xe, inacc ciooc+n n
iy:ono(rexnoc+i. Hcnoni:yn+e +oniio +aine eioxen(yexie
iox6nnannn mnn, io+oie yia:ani na xniie. Lcnn ni ne 6y(e+e
co6nm(a+i i+n ne(oc+eeennx, no:xono yxy(menne ianec+na n
6e:onacnoc+n (nnennx.
V6e(n+eci n +ox, n+o nce cxennie mnni nxem+ +aion e
+nnoa:xe, +nn, iy:ono(rexnoc+i n ncynoi no+ei+oa
(nannxe, All Teiiain [ynnnecaninon noxo(nxoc+n] n +.n.), iai
oninnaninie mnni, yc+anonnennie ioxnannen !oid.
He :axenxn+e mnni, io+oixn yioxnnei+onan an+oxo6nni,
mnnaxn c ynynmennixn iicnnya+annonnixn
xaai+enc+niaxn nnn mnnaxn 6onimeio a:xea.
Heco6nm(enne i+nx ne(oc+eeennn xoe+ o+nna+enino
o+aa+icx na ynannxexoc+n an+oxo6nnx, nnno(n+i i no+ee
ion+onx na( an+oxo6nnex n onoin(inannm.
Hnni, nxemmne 6onimnn nnn xenimnn a:xe no cannennm c
oninnaninixn mnnaxn, +aie xoiy+ nonnnx+i na +onnoc+i noia:annn
cnn(oxe+a.
277
|poqnakka yxoq
h0|0b30AhhE 3hHhhX Uhh h E|Eh |P0Th00K0bAEhhF
Hnni nameio an+oxo6nnx nxem+ ncece:onnin no+ei+o,
o6ecnennnammnn cnennenne c (oonix nono+nox n (o(i n n cnei.
O(naio, n neio+oix innxa+nnecinx ycnonnxx xoe+ no+e6ona+icx
ncnoni:onanne :nxnnx mnn nnn nenen no+nnocioniennx. Koxnannx
!oid ne(naiae+ a:emennie i ncnoni:onannm qnxennie nenn
no+nnocioniennx n eioxen(ye+ ncnoni:ona+i +aine nenn nnn nenn,
coo+ne+c+nymmne inaccy S SAL. Ja (ononnn+eninon nnqoxannen o
nenxx no+nnocioniennx (nx nameio an+oxo6nnx o6a+n+eci i
o6cnynnammexy nac (nney nnn inannqnnnonannoxy xexanniy.
Hn ncnoni:onannn :nxnnx mnn n nenen no+nnocioniennx co6nm(an+e
cne(ymmne nannna:
Henn no+nnocioniennx cne(ye+ yc+anannnna+i +oniio na :a(nne
ioneca.
Honno :aiennxn+e nenn no+nnocioniennx n cne(n+e :a +ex, n+o6i
nenn ne conniacannci c nm6on inei+onono(ion, +oxo:nixn
xainc+anxxn nnn +onnnnonono(axn.
Be(n+e an+oxo6nni oc+oono. Lcnn ni ycnimn+e ciee+ nnn y(ai
nenen no+nnocioniennx o6 an+oxo6nni, oc+anonn+eci n no(+xnn+e
nenn. Lcnn i+o oiae+cx neiqqei+nnnix, cnnxn+e nenn
no+nnocioniennx, n+o6i ne(o+na+n+i no:xonoe none(enne
an+oxo6nnx.
C+aan+eci ne neeiya+i an+oxo6nni.
Cnnxan+e nenn no+nnocioniennx, ecnn n nnx 6onime ne+
neo6xo(nxoc+n.
He ncnoni:yn+e nenn no+nnocioniennx no nexx noe:(oi no cyxnx
(ooiax.
Lcnn yc+anonneni nenn no+nnocioniennx, ne neniman+e ciooc+i
48 ix/n (3O xnni/n).
Ja nnqoxannen o (yinx cnoco6ax ynannennx +xionix ycnnnex,
eioxen(yexix ioxnannen !oid, o6a+n+eci i o6cnynnammexy nac
(nney.
Jnxnne mnni o6x:a+enino (onni nxe+i +aion e +nnoa:xe n
inacc, iai n mnni, io+oixn yioxnnei+onan nam an+oxo6nni.
278
|poqnakka yxoq
+T0 0EYET 3hATb 06 AT0H06hbh0H T0|hE
ause npasna exuk 6eionacuoc
He (onycian+e neenonnennx +onnnnnoio 6aia. annenne,
no:nniammee n neenonnennox 6aie, xoe+ nnnec+n i no+enie,
ninnnannm +onnnna n no:ioannm.
Tonnnnnax cnc+exa xoe+ naxo(n+icx no( (annennex. Lcnn n:-no(
iimin :annnnon iononnni +onnnnnoio 6aia ni(enxm+cx nai,
nnn ni cnimn+e mnnxmne :nyin, (o(n+eci nx neiamennx nee( +ex,
iai nonnoc+im cnx+i iimiy :annnnon iononnni +onnnnnoio 6aia. B
no+nnnox cnynae no:xono ninnnanne +onnnna, n+o xoe+ nnnnnn+i
+anxy nax nnn oiyammnx.
Lcnn ni ncnoni:ye+e neno(xo(xmym iimiy :annnnon iononnni
+onnnnnoio 6aia, ne:xenoe (annenne nnn naiyyx n +onnnnnox
6aie xoiy+ none(n+i +onnnnnym cnc+exy nnn nnnec+n i cociainnannm
iimin +onnnnnoio 6aia nn c+oninonennn, n+o xoe+ c+a+i nnnnnon
+anxi.
Henannninoe ncnoni:onanne nnn o6amenne c an+oxo6nninix
+onnnnox xoe+ c+a+i nnnnnon cnninon +anxi nnn in6enn.
B i+anone n 6en:nne xoe+ co(ea+icx ianneoiennoe nemec+no
6en:on.
279
|poqnakka yxoq
Co6nm(an+e cne(ymmne nannna o6amennx c an+oxo6nninix +onnnnox:
Hee( :ananion an+oxo6nnx
noiacn+e cniae+y nnn +y6iy n
no+ymn+e nm6oe o+ii+oe nnaxx.
Hee( :ananion an+oxo6nnx
ncei(a niinmnan+e (nnia+eni.
Hoina+inanne an+oxo6nninoio
+onnnna xoe+ nnnnnn+i ne(
:(oonim nnn nnnec+n i in6enn.
An+oxo6nninoe +onnnno, n nac+noc+n, 6en:nn n i+anon xnnxe+cx
nicoio+oicnnnix, n eio noina+inanne xoe+ c+a+i nnnnnon cxe+n
nnn xonnnecioio :a6onenannx. B cnynae noina+inannx +onnnna
nexe(nenno o6a+n+eci i nany, (ae ecnn o+cy+c+nym+ onenn(nie
cnxn+oxi o+annennx. Toicnnnoe no:(enc+nne +onnnna xoe+ ne
noxnnx+icx n +enenne necioniinx nacon.
C+aan+eci ne n(ixa+i nai +onnnna. B(ixanne ne:xenoio ionnnec-
+na naon nm6oio +onnnna xoe+ ni:na+i a:(aenne ina: n (ixa+eni-
nix ny+en. Hn o6mnnox nnn (nn+eninox n(ixannn naon +onnnna
no:xono no:nninonenne ceie:noio xonnnecioio :a6onenannx.
H:6eian+e nona(annx n(ioio +onnnna n ina:a. Hn nona(annn 6i:i
+onnnna n ina:a cnnxn+e ion+ai+nie nnn:i, ecnn ni nx nocn+e,
noxon+e ina:a no(on n +enenne 15 xnny+, a :a+ex o6a+n+eci :a
xe(nnnncion noxomim. O+cy+c+nne neo6xo(nxon xe(nnnncion
noxomn xoe+ nnnec+n xoe+ nnnec+n i nen:nennxon +anxe ina:.
Tonnnno +aie xoe+ nnnnnn+i ne( :(oonim n cnynae nonninonennx
nee: ioy. Lcnn 6i:in +onnnna nona(y+ na ioy nnn na o(e(y,
nexe(nenno cnnxn+e :aix:nennym o(e(y n +ma+enino noxon+e ioy
no(on c xinox. Mnoioia+nin nnn (nn+eninin ion+ai+ n(ioio
+onnnna nnn naon +onnnna c ioen ni:inae+ a:(aenne ion.
Co6nm(an+e oco6ym oc+oonoc+i, ecnn ni nnnnxae+e nenaa+
AnlaLuse nnn (yine qoxi (ncyniqnaxa (nx nenennx anioionn:xa.
B(ixanne naon 6en:nna n/nnn i+anona nnn nona(anne +onnnna na ioy
xoe+ ni:na+i o+nna+eninym eainnm oiann:xa. V nync+nn+eninix
nm(en no:xono no:nninonenne ceie:noio :a6onenannx nnn
ne(oxoiannx. Hn nona(annn 6i:i +onnnna na ioy ne:axe(nn+enino n
+ma+enino noxon+e ioy no(on c xinox. Lcnn no:nniae+ o+nna+eninax
eainnx oiann:xa, ne:axe(nn+enino o6a+n+eci i nany.
B +onnnnnix 6aiax an+oxo6nnen, io+oie xono iicnnya+nona+i na
ani+ena+nnnox +onnnne (!!V) xoe+ naxo(n+icx o+ nynx (o 85
nonen+on i+anona. C nm6ixn co+axn +onnnna, co(eamnxn 6en:nn n
i+anon, cne(ye+ o6ama+icx +ai e, iai c i+anonox. H+o6i one(enn+i,
o+nocn+cx nn nam an+oxo6nni i ia+eionn !!V, y+onnn+e noxe V! nnn
o6a+n+eci i xniiy na nny+ennen c+oone nmnia :annnnon iononnni
+onnnnnoio 6aia. B noxee V! o6a+n+e nnnxanne na n(en+nqnia+o
+nna (nnia+enx (8-:nannin). Lcnn an+oxo6nni o+nocn+cx i ia+eionn
!!V, on 6y(e+ nxe+i 6yinennoe o6o:nanenne K.
28O
|poqnakka yxoq
Hnc+in i+anon - i+o cnn+, +.e. +o coe(nnenne, io+ooe co(en+cx n
anioioninix nann+iax n ni:inae+ nn+oicniannm. On ni(enxe+cx n
nonecce 6oennx ac+ennn, nannxe, :ena nnn caxanoio +oc+nnia.
Lcnn i+anon ncnoni:ye+cx nn non:no(c+ne an+oxo6nninix +onnnn, n
neio (o6annxe+cx ne6onimoe ionnnec+no xnxnnecioio coe(nnennx c
nennx+nix niycox, n+o6i i+anon ne yno+e6nxncx nny+i. Binyciaexoe
+onnnno nocn+ na:nanne Ld1OO. J+o acmnqoninae+cx iai 1OO nnc+in
i+anon, a:6annennin 2-5 6en:nna n ianec+ne (ena+ya+a.
Ja+ex, ny+ex (o6annennx (ononnn+eninix 15 nei+nnnonannoio
6en:nna, non:no(n+cx +onnnno na ocnone i+anona. Taioe +onnnno nxee+
6onee nicoioe oi+anonoe nncno no cannennm c o6innix
nei+nnnonannix 6en:nnox, a (yine eio xaai+enc+nin no:nonxm+
noei+nona+i 6onee xomnie n iionoxnnnie (nnia+enn.
B :nxnnx co+ax xoe+ co(ea+icx (o 3O nei+nnnonannoio 6en:nna
(L7O) (25 nnmc (ena+ya+) (nx o6neinennx :anycia xono(noio (nnia+enx.
Hn cnexnn:inx +exnea+yax (nx na(enoio :anycia (nnia+enx xoiy+
no+e6ona+icx (ononnn+eninie xei. O6a+n+eci i a:(eny Janyci
(nnia+enx n xono(nym noio(y n inane Janyci (nnia+enx.
B :nxnnx co+ax xoe+ co(ea+icx (o 3O nei+nnnonannoio 6en:nna
(L7O) (25 nnmc (ena+ya+) (nx o6neinennx :anycia xono(noio (nnia+enx.
Hn cnexnn:inx +exnea+yax (nx na(enoio :anycia (nnia+enx xoiy+
no+e6ona+icx (ononnn+eninie xei. O6a+n+eci i a:(eny Janyci
(nnia+enx n xono(nym noio(y n inane Janyci (nnia+enx.
J+anon 6onee xnxnnecin ai+nnen nex 6en:nn. On nnno(n+ i ioo:nn x(a
xe+annon n ni:inae+ n:(y+ne, a:ymenne nnn oxynnnnanne n
ac+ecinnanne neio+oix nnac+nionix n e:nnonix inexen+on, oco6enno
n cxecn c 6en:nnox. nx an+oxo6nnen, a6o+ammnx na ani+ena+nnnox
+onnnne, n :ananonnix iononoi, ncnoni:yexix (nx o+nycia +onnnna na
ocnone i+anona, a:a6o+ani cnennaninie xa+enani n none(yi.
e+ann +onnnnnix cnc+ex, ne(na:nanennix (nx ani+ena+nnnoio
+onnnna, n c+an(a+nix +onnnnnix cnc+ex, a6o+ammnx na
nei+nnnonannox 6en:nne, ne xnnxm+cx n:anxo:axenxexixn.
Lcnn nam an+oxo6nni ne o6cnynnae+cx c co6nm(ennex none(y,
ne(na:nanennix (nx ani+ena+nnnoio +onnnna, no:xoni
none(ennx n annynnonanne iaan+nnnoio noii+nx. Hn (o:ananie
an+oxo6nnx o6x:a+enino :ainymn+e (nnia+eni n nnioi(a ne (onycian+e
nncy+c+nnx nci nnn o+ii+oio nnaxenn x(ox c :annnnon iononnnon
+onnnnnoio 6aia.
Hnioi(a ne iyn+e no nexx (o:ananin. Hai +onnnna n
one(enennix ycnonnxx c+anonx+cx ncinmnn+enino onacnixn.
Co6nm(an+e oc+oonoc+i n c+aan+eci ne n(ixa+i ne:xenoe
ionnnec+no naon +onnnna.
281
|poqnakka yxoq
Hn :annnie +onnnna n ne:a:exnennym exioc+i co6nm(an+e cne(ymmne
nannna, n+o6i n:6ea+i naionnennx c+a+nnecioio inei+nnec+na:
Hoc+ani+e a:emennym i ncnoni:onannm iannc+y (nx +onnnna na
:exnm.
HL JAHBAHTL +onnnno n iannc+y, naxo(xmymcx nny+n
an+oxo6nnx (ninmnax n 6aianoe o+(enenne).
Bo nexx :annnin +onnnna :ananonnin nnc+one+ (onen
conniaca+icx c iannc+on.
HL HCHOLJVHTL nncnoco6nennx, y(ennammne naa+on
:ameniy na yiox+ie :ananonnoio nnc+one+a.
s6op noqxoqamero onnsa
Hcnoni:yn+e +oniio HLJTHHPOBAHHLH BLHJHH. Hcnoni:onanne
i+nnnonannoio 6en:nna :anemeno :aionox n xoe+ nnnec+n i
none(ennm nameio an+oxo6nnx.
Lcnn nam an+oxo6nni ne(na:nanen (nx iicnnya+annn na
ani+ena+nnnox +onnnne (!!V), ncnoni:yn+e +oniio
HLJTHHPOBAHLH BLHJHH n JTAHO. Hcnoni:onanne
i+nnnonannoio 6en:nna :anemeno :aionox n xoe+ nnnec+n i
none(ennm nameio an+oxo6nnx.
He ncnoni:yn+e +onnnno, co(eamee xe+nnonin cnn+. J+o xoe+
nnnec+n i none(ennm nanix inexen+on +onnnnnon cnc+exi.
Bam an+oxo6nni ne ne(na:nanen (nx :ananin +onnnnox nnn
+onnnnnixn nnca(iaxn, co(eamnxn xe+annnnecine coe(nnennx,
ninmnax coe(nnennx na 6a:e xaianna, co(eamne MMT.
!aan+nx na an+oxo6nni xoe+ ne acnoc+anx+icx na exon+,
neo6xo(nxin, n+o6i yc+ann+i nocne(c+nnx :ananin +onnnnox, ne
ne(na:nanennix (nx nameio an+oxo6nnx.
Ho+oi +onnnna, noxo(xmeio nee: :ananonnin nnc+one+, xoe+
nnno(n+i i o6a:onannm c+a+nnecioio inei+nnec+na, io+ooe
xoe+ c+a+i nnnnnon no:ioannx nn :aiannnannn +onnnna n
ne:a:exnennym exioc+i.
282
|poqnakka yxoq
Pekoueuqau no ss6opy okauosoro +cna onnsa
He cne(ye+ 6ecnoion+icx, ecnn n (nnia+ene
nnoi(a no:nniae+ neiiax (e+onannx. O(naio,
ecnn nn ncnoni:onannn +onnnna c
eioxen(yexix oi+anonix nncnox n
6onimnnc+ne enxon no(ennx no:nniae+
cnninax (e+onannx, o6a+n+eci i
o6cnynnammexy nac (nney nnn i inannqnnnonannoxy xexanniy,
n+o6i ne(o+na+n+i no:xonoc+i none(ennx (nnia+enx.
sraen, npequaiua+euuse qna pa6os ua uesnposauuou 6euiue
Bam an+oxo6nni ne(na:nanen (nx ncnoni:onannx nei+nnnonannoio
6en:nna inacca Regulai, nxemmeio oi+anonoe nncno (R+M)/2 87 (n+o
coo+ne+c+nye+ 6en:nny c oi+anonix nncnox 92 n Poccnn). He
eioxen(ye+cx :anannx+i an+oxo6nni 6en:nnox c xainonion Regu-
lai, nxemmnx oi+anonoe nncno 86 nnn nne, n nicoioionon xec+noc+n.
sraens, npequaiua+euus qna pa6os ua ansepuasuou
onnse [FFV} [np uan+}
Bam an+oxo6nni ne(na:nanen (nx ncnoni:onannx +onnnna na 6a:e
i+anona, nei+nnnonannoio 6en:nna inacca Regulai nnn nm6on cxecn
i+nx (nyx nn(on +onnnna.
B coo1ne1c1nuu c rocyapc1neuumu c1auap1ou CHA saupanouume
kououku, o1uyckammue 1ouuuno ua ocuone :1auoua, ouaum uue1
ueoumo knapa1um opauaeno-uepum apumk co c1auap1umu
oosuaueuueu uuu coo1ne1c1nymmuu upoueu1umu coepaauueu ua
koukpe1uoro peruoua. Hcuousonauue pyrux 1ouuun, uaupuuep, ua ocuone
ue1uuonoro cuup1a, uoae1 upunec1u k uonpeaeuum cuuonoro arpera1a,
uo1epe uomuoc1u an1ououua, a 1akae k auuyuuponauum rapau1uu.
Ka+ecso onnsa
!ynna xnonix an+oxo6nnec+on+eninix
ioxnannn ninyc+nna Bcexnnin +onnnnnin
c+an(a+, n io+oin ninmneni eioxen(yexie
cnennqniannn 6en:nna, ne(na:nanennie (nx
nonimennx ianec+na a6o+i an+oxo6nnen n
c+enenn :amn+i, o6ecnennnaexon cnc+exaxn
nonnennx +oicnnnoc+n nixnona. Ho
no:xonoc+n cne(ye+ ncnoni:ona+i +e co+a
6en:nna, io+oie coo+ne+c+nym+ +e6onannxx
Bcexnnoio +onnnnnoio c+an(a+a. Bixcnn+e y
no(anna +onnnna, iaine co+a 6en:nna coo+ne+c+nym+ +e6onannxx
Bcexnnoio +onnnnnoio c+an(a+a. B Kana(e ncnoni:yn+e +onnnno +ainx
co+on, io+oie nxem+ xainoniy Aulo Maleis` Cloice.
283
|poqnakka yxoq
He+ neo6xo(nxoc+n (o6annx+i n +onnnnnin 6ai nm6ie nxemmnecx n
no(ae (ononnn+eninie nnca(in, ecnn ni noc+oxnno noni:ye+eci
nicoioianec+nennix +onnnnox c eioxen(yexix oi+anonix nncnox.
Hxemmnecx n no(ae (ononnn+eninie nnca(in xoiy+ nnnec+n i
none(ennm +onnnnnon cnc+exi. !aan+nx na an+oxo6nni xoe+ ne
acnoc+anx+icx na exon+, neo6xo(nxin, n+o6i yc+ann+i nocne(c+nnx
(o6anin n +onnnno (ononnn+eninix nnca(oi, nxemmnxcx n no(ae.
sraen, npequaiua+euuse qna pa6os ua uesnposauuou 6euiue
Lcnn no:nniam+ +y(noc+n nn :anycie (nnia+enx, neyc+onnnnax a6o+a
n enxe xonoc+oio xo(a nnn nenona(in ynannennx no nexx :anycia
xono(noio (nnia+enx, nono6yn+e ncnoni:ona+i (yion co+
nei+nnnonannoio 6en:nna inacca Regulai. He eioxen(ye+cx
nnxenx+i i+nnnonannin 6en:nn inacca Piemium (oco6enno n CHA),
nocioniiy i+o xoe+ nnnec+n i eme 6onee niaennoxy noxnnennm
yia:annix coc+oxnnn. Lcnn +aine nenona(in coxanxm+cx, o6a+n+eci i
o6cnynnammexy nac (nney nnn inannqnnnonannoxy xexanniy.
sraens, npequaiua+euus qna pa6os ua ansepuasuou
onnse [FFV} [np uan+}
nnia+eni !!V xoomo a6o+ae+ na o6innox nei+nnnonannox 6en:nne
inacca Regulai, no +oniio +onnnna caxoio nicoioio ianec+na na ocnone
i+anona o6ecnennnam+ conoc+annxin yoneni :amn+i n iicnnya+annonnie
xaai+enc+nin. H+o6i one(enn+i, o+nocn+cx nn nam an+oxo6nni i
ia+eionn !!V, y+onnn+e noxe V! nnn o6a+n+eci i xniiy na nny+ennen
c+oone nmnia :annnnon iononnni +onnnnnoio 6aia. B noxee V! o6a+n+e
nnnxanne na n(en+nqnia+o +nna (nnia+enx (8-:nannin). Lcnn an+oxo6nni
o+nocn+cx i ia+eionn !!V, on 6y(e+ nxe+i 6yinennoe o6o:nanenne K.
nx +onnnna na ocnone i+anona a:a6o+ani cnennaninie c+an(a+i,
o6ecnennnammne on+nxaninie iicnnya+annonnie xaai+enc+nin,
6e:onacnoc+i n (onionennoc+i an+oxo6nnen ia+eionn !!V. nx +oio n+o6i
noxoni non:no(n+enxx cnn+oco(eameio +onnnna (o6n+icx co6nm(ennx
i+nx c+an(a+on, +aie 6inn a:a6o+ani eioxen(annn, einaxen+nymmne
ncnoni:onanne :ananonnoio o6oy(onannx, conxec+nxoio c +onnnnox na
ocnone i+anona. J+n c+an(a+i n eioxen(annn xono nonynn+i n !oid Moloi
Comany. Jananonnie c+annnn xoiy+ non+n ce+nqniannm,
no(+ne(ammym co6nm(enne yia:annix c+an(a+on. O(naio na ceio(nxmnnn
(eni ne nce c+annnn co6nm(am+ (annie c+an(a+i. nx iaan+nn ianec+nennon
a6o+i nameio an+oxo6nnx ia+eionn !!V :anannxn+e eio +onnnnox na
ocnone i+anona +oniio na ce+nqnnnonannix :ananonnix c+annnxx.
Lcnn nocne :anycia nn +exnea+yax nime 27 C (8O !) (nnia+eni
a6o+ae+ na xonoc+ox xo(y neannoxeno nnn co c6oxxn, naaxe+i
xonoc+oio xo(a c+a6nnn:nym+cx n +enenne 1O-3O ceiyn(. Lcnn +aine
nenona(in coxanxm+cx nn xenee nicoinx +exnea+yax, o6a+n+eci i
o6cnynnammexy nac (nney nnn inannqnnnonannoxy xexanniy.
3a6oa o +coe soiqyxa
Koxnannx !oid eioxen(ye+ (nx cnnennx ne(nix ni6ocon
ncnoni:ona+i co+a 6en:nna c oco6ix coc+anox, io+oie ni(enxm+
xenimee ionnnec+no :aix:nennn nn cioannn.
284
|poqnakka yxoq
|onuaa sspa6oka onnsa
C+aan+eci n:6eia+i nonnon nia6o+in +onnnna n 6aie, nocioniiy +aioe
coc+oxnne xoe+ oia:a+i neia+nnnoe no:(enc+nne na inexen+i cnnonoio
aieia+a.
Lcnn non:omna nonnax nia6o+ia +onnnna
Bo:xono, nax no+e6ye+cx necioniio a: noneexenno neenec+n
inmn :aniannx n: nonoennx O!! n nonoenne O nocne
(o:ananin, n+o6i (a+i +onnnnnon cnc+exe no:xonoc+i :aiana+i
+onnnno n: 6aia n (nnia+eni.
Bo:xono, :aion+cx ion+oninax naxna Clecl Lngine. Ja
(ononnn+eninon nnqoxannen o ion+oninon naxne Clecl Lngine
o6a+n+eci i a:(eny Haneni nn6oon.
Kpsmka iansuo ropnosus onnsuoro 6aka
Kimia :annnnon iononnni +onnnnnoio 6aia nxee+ nainonnym
ionc+yinnm, (nx ee o+iinannx/:aiinannx +e6ye+cx 1/8 o6oo+a.
Hn (o:ananie an+oxo6nnx:
1. Jainymn+e (nnia+eni.
2. Oc+oono nonenn+e iimiy :annnnon iononnni no+nn naconon
c+enin na 1/8 o6oo+a (o xoxen+a oc+anonin.
3. Ho+xnn+e :a iimiy n cnnxn+e ee c :annnnoio na+y6ia +onnnnnoio 6aia.
4. nx yc+anonin iimin conxec+n+e nic+yni na iimie c niexiaxn na
:annnnox na+y6ie.
5. Honenn+e iimiy :annnnon iononnni no naconon c+enie na 1/8
o6oo+a (o xoxen+a oc+anonin.
Lcnn ion+oninax naxna Clecl !uel Ca :aioae+cx n no(onae+
ioe+i nocne :anycia (nnia+enx, no:xono, iimia :annnnon iononnni
+onnnnnoio 6aia nenannnino yc+anonnena. Jainymn+e (nnia+eni,
cnnxn+e iimiy :annnnon iononnni +onnnnnoio 6aia, nannnino
conxec+n+e n yc+anonn+e iimiy.
Ecuu 1peye1ca saueuu1 kpmmky sauunuo ropuonuum 1ouuunuoro aka,
ucuousy1e cueuuym kpmmky uoxoame kouc1pykuuu. Iapau1ua,
upeoc1anuaeuaa kuueu1y, uoae1 ue pacupoc1paua1ca ua umme
uonpeaeuua 1ouuunuoro aka uuu 1ouuunuo cuc1eum, ecuu ue
ucuousye1ca uoxoamaa qupueuuaa kpmmka sauunuo ropuonuum
1ouuunuoro aka Ford uuu Motorcraft.
Tonnnnnax cnc+exa xoe+ naxo(n+icx no( (annennex. Lcnn n:-no(
iimin :annnnon iononnni +onnnnnoio 6aia ni(enxm+cx nai,
nnn ni cnimn+e mnnxmne :nyin, (o(n+eci nx neiamennx nee( +ex,
iai nonnoc+im cnx+i iimiy :annnnon iononnni +onnnnnoio 6aia. B
no+nnnox cnynae no:xono ninnnanne +onnnna, n+o xoe+ nnnnnn+i
+anxy nax nnn oiyammnx.
285
|poqnakka yxoq
Lcnn ni ncnoni:ye+e neno(xo(xmym iimiy :annnnon iononnni
+onnnnnoio 6aia, ne:xenoe (annenne nnn naiyyx n +onnnnnox 6aie
xoiy+ none(n+i +onnnnnym cnc+exy nnn nnnec+n i cociainnannm iimin
+onnnnnoio 6aia nn c+oninonennn, n+o xoe+ c+a+i nnnnnon +anxi.
Tonnsus qnsp
nx :axeni +onnnnnoio qnni+a o6a+n+eci i o6cnynnammexy nac
(nney nnn i inannqnnnonannoxy xexanniy. nx one(enennx
ne(nncannix nn+enanon :axeni +onnnnnoio qnni+a o6a+n+eci i
yiono(c+ny no nnanonoxy noqnnai+nnecioxy o6cnynnannm.
Hpu saueue 1ouuunuoro quu1pa ucuousy1e paspemeuum k
upuueueuum qupueuum cueuum 1ouuunum quu1p Motorcraft.
Iapau1ua, upeoc1anuaeuaa kuueu1y, uoae1 ue pacupoc1paua1ca ua
umme uonpeaeuua 1ouuunuo cuc1eum, ecuu ue ucuousye1ca
paspemeuum k upuueueuum 1ouuunum quu1p Motorcraft.
AAhbE |PAhA, 06E0|E+hAKQhE 3K0h0Hh+hbh PA0X0
T0|hA
Heoqs iuepeua
ynmnn nc+onnni nnqoxannn o qai+nneciox acxo(e +onnnna - i+o ni,
no(n+eni an+oxo6nnx. Bax cne(ye+ iai xono 6onee +ma+enino n
nocne(ona+enino qnicnona+i nce (annie. Cyxxa (enei, no+anennax na
+onnnno, neno(nnnoc+i (o:ananin nnn noia:annx yia:a+enx yonnx +onnnna
HL BKTC +onnixn noia:a+enxxn acxo(a +onnnna. He
eioxen(ye+cx n:xex+i acxo( +onnnna na no+xennn nenix 16OO ix (1OOO
xnni) no6eia (n neno( nna6o+in (nnia+enx). Bi nonynn+e 6onee +onnie
e:yni+a+i n:xeennn nee: 3OOO - 5OOO ix (2OOO - 3OOO xnni) no6eia.
3anpaska onnsuoro 6aka
Oionoennax n cnennqniannxx exioc+i +onnnnnoio 6aia nameio
an+oxo6nnx anna noxnnaninon exioc+n :anonnennx +onnnnnoio 6aia,
yia:annon n a:(ene O6rexi :anonnennx inani O6rexi :anonnennx n
+exnnnecine xaai+enc+nin.
Oionoennax n cnennqniannxx exioc+i 6aia coo+ne+c+nye+ noxnnaninoxy
o6rexy :anonnennx +onnnnnoio 6aia n cyxxe c e:ennix o6rexox. Hoxnnani-
nin o6rex :anonnennx - i+o a:nnna xe(y o6rexox +onnnna, naxo(xmnxcx n
+onnnnnox 6aie, ioi(a 6ai nonnoc+im :anonnen, n ioi(a c+enia yia:a+enx
yonnx +onnnna noia:inae+, n+o +onnnnnin 6ai nyc+. Pe:ennin o6rex - i+o
ne6onimoe ionnnec+no +onnnna, oc+ammeecx n +onnnnnox 6aie, nocne +oio iai
c+enia yia:a+enx yonnx +onnnna noia:inae+, n+o +onnnnnin 6ai nyc+.
Kouuuec1no uouesuoro 1ouuuna n pesepnuou oseue ueuoc1oauuo, u ero ue
cueye1 yuu1mna1 ua yneuuueuua pacue1uoro pacc1oauua o
osaupanku, ko1opoe cuocoeu upeooue1 an1ououu. Bosuoauo, u1o
upu osaupanke an1ououua uocue uepeuemeuua c1peuku ykasa1eua
yponua 1ouuuna ua uyuenym o1ue1ky nm ue cuoae1e sauu1 n 1ouuunum
ak kouuuec1no 1ouuuna, coo1ne1c1nymmee uouuuauuo eukoc1u,
uockouky n ake coxpauae1ca pesepnum oseu 1ouuuna.
286
|poqnakka yxoq
nx nonynennx noc+oxnnix e:yni+a+on nn (o:ananie +onnnnnoio 6aia:
Hee( (o:ananion :ainymn+e (nnia+eni/neene(n+e :anianne n
nonoenne O!!; ecnn (nnia+eni 6y(e+ no(ona+i a6o+a+i,
no:nnine+ omn6ia n:xeennx.
Hn ia(on (onnnie +onnnna n 6ai ncnoni:yn+e o(nnaionym
nac+oniy ciooc+n :anonnennx (nn:iax - ce(nxx - nicoiax).
Hn (o:ananie ne (onycian+e 6onee (nyx an+oxa+nnecinx
o+inmnennn :ananonnoio nnc+one+a.
Bcei(a ncnoni:yn+e +onnnno c eioxen(yexix oi+anonix nncnox.
Hcnoni:yn+e n:nec+nin ianec+nennin co+ 6en:nna, ne(non+n+enino
o+enec+nennoio non:no(c+na.
Hn ia(on (o:ananie ncnoni:yn+e o(ny n +y e c+oony o(non n +on
e iononin n yc+anannnnan+e an+oxo6nni n o(no n +o e nonoenne.
Hn ia(on (o:ananie :aiy:ia n acne(enenne iy:a n an+oxo6nne
(onni 6i+i o(nnaionixn.
Caxie +onnie e:yni+a+i n:xeennn (oc+niam+cx, ecnn ni nnxenxe+e
o(nnaionin cnoco6 (o:ananin.
Pac+e pacxoqa onnsa
1. Janen+e nonnin 6ai n :annmn+e nenonananinie noia:annx o(oxe+a
(n innoxe+ax nnn n xnnxx).
2. Hn ia(on (o:ananie +onnnnnoio 6aia :anncinan+e ionnnec+no
:annnaexoio +onnnna (n nn+ax nnn n iannonax).
3. He xenee nex nocne +ex-nx+n (o:ananoi :anen+e nonnin 6ai n
:annmn+e +eiymne noia:annx o(oxe+a.
4. Bin+n+e nenonananinie noia:annx o(oxe+a n: +eiymnx noia:annn
o(oxe+a.
5. nx acne+a acxo(a +onnnna ninonnn+e o(no n: necnonix (enc+nnn:
Yuuoa1e kouuuec1no uspacxoonauumx uu1pon 1ouuuna ua 100, sa1eu
paseuu1e pesyu1a1 ua omee kouuuec1no upoeuumx kuuoue1pon.
Pa:(enn+e o6mee ionnnec+no non(ennix xnni na o6mee ionnnec+no
n:acxo(onannix iannonon +onnnna. Be(n+e +aion yne+ ne xenee nex n
+enenne o(noio xecxna n qnicnyn+e ycnonnx (nnennx (noe:(in no
ioo(y nnn no an+oxainc+ann). J+o no:nonxe+ +onno onenn+i, cioniio
+onnnna acxo(ye+ nam an+oxo6nni, c yne+ox cymec+nymmnx ycnonnn
(nnennx. Koxe i+oio, no(cne+ acxo(a +onnnna ne+ox n :nxon
noia:inae+, iaioe nnnxnne oia:inae+ na acxo( +onnnna yoneni
+exnea+yi. Kai nannno, nn nn:inx +exnea+yax acxo(ye+cx
6onime +onnnna.
287
|poqnakka yxoq
0ns soqeua - noneiuse skouou+use uassk soqeua
Hoanann:nyn+e nnne(ennie nne eioxen(annn n, no:xono, i+o noxoe+
nax cioei+nona+i c+nni no(ennx n (o6n+icx cnnennx acxo(a +onnnna.
C:n& acqeus
Hnannoe (nnenne 6e: e:inx xanenon no:nonxe+ iionoxn+i (o 1O
+onnnna.
Kai nannno, xnnnxaninin acxo( +onnnna (oc+niae+cx nn
(nnennn c noc+oxnnon ciooc+im 6e: oc+anonoi.
Henon:no(n+eninin acxo( +onnnna xoe+ no:nnia+i nn (nn+eninon
a6o+e (nnia+enx na xonoc+ox xo(y (6onee nex n +enenne o(non xnny+i).
Hannnan+e +oxoenne :a6naionexenno; nnannoe cnnenne ciooc+n
xoe+ ncinmnn+i no+e6noc+i n nonnon oc+anonie.
Bne:annie nnn e:ine a:ioni xoiy+ nnno(n+i i ynennnennm
acxo(a +onnnna.
Cnnan+e ciooc+i (nnennx noc+enenno.
Ho((ennan+e yxeennym ciooc+i (nnennx (nn (nnennn co
ciooc+im 88 ix/n [55 xnni n nac] acxo(ye+cx na 15 xenime
+onnnna, nex nn (nnennn co ciooc+im 1O5 ix/n [65 xnni n nac]).
Haamnnanne nac+o+i o6oo+on (nnia+enx nee( +ex, iai (nnia+eni
6y(e+ :ainymen, xoe+ nnnec+n i ynennnennm acxo(a +onnnna.
Hcnoni:onanne no:(ymnoio ion(nnnonea nnn qyninnn yc+anennx
o6ne(enennx xoe+ nnnec+n i ynennnennm acxo(a +onnnna.
Lcnn noncxo(n+ nac+oe neeinmnenne xe(y 3-n n 4-n nee(anen nn
(nnennn no xonxnc+on xec+noc+n, xoe+ 6i+i nenecoo6a:no o+inmnn+i
cnc+exy ynannennx ciooc+im. Heonan(annie neeinmnennx nee(an
+aioio +nna xoiy+ nnno(n+i i ynennnennm acxo(a +onnnna.
Hoienanne (nnia+enx no y+ax n xono(nym noio(y ne +e6ye+cx n
xoe+ nnnec+n i ynennnennm acxo(a +onnnna.
Hoc+oxnnoe (annenne namen noin na ne(ani +oxo:a no nexx
(nnennx xoe+ nnnec+n i ynennnennm acxo(a +onnnna.
Coia+n+e ionnnec+no xanenon n cne(n+e i xnnnxyxy nncno
oc+anonoi n +oiannn.
Ppcnax:xa
Ho((ennan+e nannninoe (annenne n mnnax n ncnoni:yn+e +oniio
mnni c eioxen(yexix +nnoa:xeox.
Hoe:(in na an+oxo6nne c ne nineennixn yinaxn yc+anonin ionec
nnno(x+ i ynennnennm acxo(a +onnnna.
Hcnoni:yn+e eioxen(yexoe xo+onoe xacno. O6a+n+eci i a:(eny
Cnennqniannn a6onnx n(ioc+en n inane Hoqnnai+nia n
cnennqniannn.
Binonnxn+e nce oneannn nnanonoio noqnnai+nnecioio o6cnynnannx.
Hn(ennan+eci eioxen(yexoio iaqnia nnanonoio noqnnai+nnecioio
o6cnynnannx n ninonnxn+e nce noqnnai+nnecine nonein, onncannie n
yiono(c+ne no nnanonoxy noqnnai+nnecioxy o6cnynnannm nameio
an+oxo6nnx, io+oie (onen ninonnx+i nna(enen.
288
|poqnakka yxoq
Ycncas
Bonimax :aiy:ia an+oxo6nnx nnn 6yicnonia nnnena xoe+ nnnec+n
i ynennnennm acxo(a +onnnna nn nm6on ciooc+n (nnennx.
Heeno:ia nnmneio 6aiaa xoe+ nnnec+n i ynennnennm acxo(a
+onnnna (nn6nn:n+enino O.4 n/ix [1 iannon na xnnm] +onnnna acxo(ye+cx
(ononnn+enino na ia(ie 18O ii [4OO qyn+on] neeno:nxoio 6aiaa).
Vc+anonia na an+oxo6nni neio+oix aiceccyaon (nannxe,
ynannnnammnx (e+ei+oon, +y6na+ix 6anoi/ionm+ennon (nx
(ononnn+eninix qa, no(noei, nonoi (nx neeno:in ni/6aiaa)
xoe+ nnnec+n i ynennnennm acxo(a +onnnna.
Hcnoni:onanne +onnnna, cxemannoio co cnn+ox, xoe+ nnnec+n i
ynennnennm acxo(a +onnnna.
Pacxo( +onnnna xoe+ no:ac+a+i na no+xennn nenix 12-16 ix (8-
1O xnni) noe:(in nn nn:inx +exnea+yax naynoio no:(yxa.
Hn noe:(iax no annnnnon xec+noc+n acxo( +onnnna nne, nex nn
(nnennn no xonxnc+on xec+noc+n.
Koo6ia nee(an (oc+niae+ on+nxaninoio acxo(a +onnnna nn
(nnennn na nicmen nee(ane, o6ecnennnammen (nnenne nnee(, c
noc+oxnnix (annennex, nnina(inaexix i ne(ann aicenea+oa.
Hn (nnennn n enxe nnno(a na ne+ie ioneca (nn nannnnn)
acxo(ye+cx 6onime +onnnna, nex n enxe nnno(a na (na ioneca.
Hn (nnennn na nicoion ciooc+n :aiinan+e oina.
Fpnsk EPA
Bce nonie an+oxo6nnn (onni 6i+i cna6eni nninennaexix i c+einy
xniiox LPA (Aien+c+na no oxane oiyammen ce(i). Lcnn na namex
an+oxo6nne o+cy+c+nye+ +aion xnii, cnxn+eci c o6cnynnammnx nac
(nneox. Hcnoni:yn+e nnqoxannm, yia:annym na xniie LPA, (nx
one(enennx cannn+eninoio acxo(a +onnnna.
O6a+n+e nnnxanne na nanym nnqoxannm, yia:annym n nnnex nenox
yiny i+oio xniia. B i+on iaqe yia:inae+cx noxa+nnnin acxo( +onnnna
n nn+ax na 1OO ix (xnnxx na iannon) nn iicnnya+annn an+oxo6nnx n
on+nxaninix ycnonnxx. uai+nnecinn acxo( +onnnna xoe+ o+nnna+icx o+
i+oio :nanennx n :anncnxoc+n o+ enxa n ycnonnn iicnnya+annn.
0h0TEHA |0hhAEhhF T0K0h+h00Th bX0|A
Bam an+oxo6nni ocnamen a:nnnnixn inexen+axn, ne(na:nanennixn
(nx nonnennx +oicnnnoc+n nixnona, n ia+ann+nnecinx
nen+ann:a+oox, n+o o6ecnennnae+ coo+ne+c+nne an+oxo6nnx
nnxennxix c+an(a+ax +oicnnnoc+n nixnona. nx +oio n+o6i
iaan+nona+i ianec+nennym a6o+y ia+ann+nnecioio nen+ann:a+oa n
(yinx inexen+on, cnyamnx (nx nonnennx +oicnnnoc+n nixnona:
Hcnoni:yn+e +oniio eioxen(yexoe +onnnno.
H:6eian+e nonnon nia6o+in +onnnna n 6aie.
289
|poqnakka yxoq
He niinmnan+e :anianne no nexx (nnennx, oco6enno na nicoion
ciooc+n.
O6ecneni+e ninonnenne oneannn, onncannix n yiono(c+ne no
nnanonoxy noqnnai+nnecioxy o6cnynnannm, n coo+ne+c+nnn c
eioxen(yexix iaqniox.
Oneannn nnanonoio noqnnai+nnecioio o6cnynnannx, neenncnennie
n yiono(c+ne no nnanonoxy noqnnai+nnecioxy o6cnynnannm, nxem+
ncinmnn+enino nanoe :nanenne (nx o6ecnenennx (onionennoc+n n
nicoioio ianec+na a6o+i nameio an+oxo6nnx n cnc+ex nonnennx
+oicnnnoc+n nixnona.
Lcnn nn :axene nnn o6cnynnannn inexen+on, oia:inammnx nnnxnne na
a6o+y cnc+ex nonnennx +oicnnnoc+n nixnona, ncnoni:ym+cx :annac+n,
ne xnnxmmnecx no(yinnen ioxnannn !oid nnn Moloiciall nnn ne
o(o6ennie i nnxenennm ioxnannen !oid, +aine neqnxennie :annac+n
(onni 6i+i iinnnanen+ni qnxennix (e+anxx !oid Moloi Comany no
ianec+ny n (onionennoc+n.
He nnnaioninan+e an+oxo6nni, ne oc+annxn+e eio c
ninmnennix (nnia+enex n ne coneman+e noe:(in no cyxon +ane
nnn no ynac+iax :exnn c cyxnx noii+nex. Cnc+exa nonnennx
+oicnnnoc+n nixnona naienae+ xo+onoe o+(enenne n inexen+i
cnc+exi ninycia, noi+oxy cymec+nye+ nci no:ioannx.
Binmnenne ion+oninon naxni Clecl Lngine, ion+oninon naxni
cnc+exi :ax(in nnn ion+oninon naxni +exnea+yi, no+enin
a6onnx n(ioc+en, c+annie :anaxn, nonimenne (ixnoc+n nixnona
nnn na(enne xomnoc+n (nnia+enx xoiy+ yia:ina+i na nenona(in n a6o+e
cnc+exi nonnennx +oicnnnoc+n nixnona.
V+enin n: cnc+exi ninycia xoiy+ nnno(n+i i nonninonennm
ne(nix n no+ennnanino cxe+onocnix ia:on n naccancinn canon.
He nnocn+e nniaine nea:emennie n:xenennx n ionc+yinnm nameio
an+oxo6nnx nnn (nnia+enx. Ho :aiony nna(enini an+oxo6nnen n nm6ie
ioxnannn, :annxammnecx non:no(c+nox, exon+ox, o6cnynnannex,
no(aen, c(anen n aen(y, ioxxenecinxn oneannxxn c an+oxo6nnxxn
nnn ynannxmmne an+oxo:xnc+naxn, ne nxem+ nana yximnenno
(exon+nona+i yc+onc+na nonnennx +oicnnnoc+n nixnona nnn
nenx+c+nona+i nx a6o+e. Hnqoxannx o cnc+exe nonnennx +oicnnnoc+n
nixnona nameio an+oxo6nnx yia:ana na nnqoxannonnon +a6nnnie cnc+ex
nonnennx +oicnnnoc+n nixnona, io+oax :aiennena na (nnia+ene nnn
x(ox c (nnia+enex. Ha i+on +a6nnnie yia:inae+cx a6onnn o6rex
(nnia+enx n neio+oie naaxe+i eiynnonin (nnia+enx.
Hoanync+a, o6a+n+eci :a nonnon nnqoxannen o iaan+nxx na cnc+exi
nonnennx +oicnnnoc+n nixnona i Pyiono(c+ny no iaan+nxx.
29O
|poqnakka yxoq
|oqrooska k exu+eckouy ocuopy|nposepke exu+eckoro
cocoaua [||H}
B neio+oix c+anax noxo(enne ncni+annn !/M 6o+onon cnc+exi
(nainoc+nin xoe+ +e6ona+icx no :aiony. Lcnn :aioae+cx ion+oninax
naxna Clecl Lngine/Seivice Lngine Soon, o6a+n+eci i a:(eny
Kon+oninie naxni n ne(yne(ammne :nyionie cninani n inane
Haneni nnc+yxen+on. Lcnn ion+ ion+oninax naxna Clecl Lngine/
Seivice Lngine Soon, no:xono, nam an+oxo6nni ne cxoe+ non+n
ncni+annx !/M. Lcnn cnc+exa ynannennx cnnonix aieia+ox nnn
aiiyxynx+o an+oxo6nnx +oniio n+o nomnn o6cnynnanne, 6o+onax
cnc+exa (nainoc+nin neexo(n+ n coc+oxnne neio+onnoc+n i ncni+annxx
!/M. nx no(io+onin 6o+onon cnc+exi (nainoc+nin i ncni+annxx !/M
neo6xo(nxo, n+o6i an+oxo6nni noexan iai xnnnxyx 3O xnny+ n
ioo(ciox nnine n no an+oxainc+ann n cne(ymmex enxe:
Bnanane ne xenee 1O xnny+ (nnennx no an+oxainc+ann nnn mocce.
Ja+ex ne xenee 2O xnny+ (nnennx n ioo(ciox nnine c oc+anoniaxn n
+oiannex, ninmnax ne xenee ne+iex neno(on oc+anonin c a6o+on
(nnia+enx na xonoc+ox xo(y.
an+e an+oxo6nnm noc+ox+i neno(nnno n +enenne ne xenee nocixn
nacon, ne :anyciax (nnia+eni. Ja+ex :anyc+n+e (nnia+eni n ninonnn+e
noe:(iy c nimeonncannix nninox (nnennx. Te6ye+cx, n+o6i
(nnia+eni noiencx (o noxaninon a6onen +exnea+yi. Hocne
:anycia ne niinmnan+e (nnia+eni, noia nimeonncannin nnin (nnennx
ne 6y(e+ non(en nonnoc+im.
AH|b
3aueua naun uapyuoro ocsemeua
Peiynxno nonexn+e a6o+y cne(ymmnx naxn:
uai.
Ho+nno+yxannie qonan.
Bexnnn (ononnn+eninin c+on-cninan.
C+on-cninani.
Via:a+enn nonoo+a.
axna ocnemennx noxenoio :naia.
Ja(nne qonan.
uonan :a(neio xo(a.
He cnnxan+e naxni, ecnn ne+ no:xonoc+n ne:axe(nn+enino :axenn+i nx
nonixn naxnaxn. Lcnn naxna 6y(e+ cnx+a n +enenne (nn+eninoio
nexenn, n ionyc 6noia naxni xoe+ nonniny+i ix:i, nnnxmmax na
ianec+no a6o+i naxni.
291
|poqnakka yxoq
3aueua naun qap
axni (anineio cne+a n 6nnneio cne+a qa acnonoeni n 6noie qai.
nx :axeni nm6on n: i+nx naxn +e6ye+cx ninonnn+i o(nnaionie
oneannn:
Cnx+ne naxni qai
1.V6e(n+eci n +ox, n+o
neeinmna+eni ynannennx qaaxn
yc+anonnen n nonoenne O!!, :a+ex
o+ion+e iano+.
2. B :a(nen nac+n qai (o ynoa
no(nnxn+e (na qnicnymmnx
m+nq+a, n+o6i o+ienn+i 6noi qai
o+ an+oxo6nnx n ni+xnn+e qai
nnee(.
3. O+coe(nnn+e inei+nnecinn a:rex
o+ naxni, naan na nen+aninin
x:inoi n no+xnyn nnn:.
4. H:nnein+e c+aym naxny n: 6noia
qai. nx i+oio nonenn+e naxny,
n+o6i ee a:6noinona+i, :a+ex
ni+xnn+e naxny n: 6noia qai, ne
o+inonxx ee n c+oony.
292
|poqnakka yxoq
Ec:u eo c:y:auuo onpouenect o ro:oo, nepe ucno:tsoeauue ee
c:eyen o:ucnunt, nponepee cnupno.
1. Vc+anonn+e nonym naxny n 6noi qai. Ha(ann+e na naxny, ne
o+inonxx ee n c+oony, n nonenn+e, n+o6i :aqnicnona+i. Bo:xono,
no+e6ye+cx nexnoio a:neny+i naxny, n+o6i conxec+n+i na:i n
nnac+nionox noione c nic+ynaxn n 6noie qai.
2. Ho(coe(nnn+e i naxne inei+nnecinn a:rex.
3. Vc+anonn+e qay na an+oxo6nni. nx i+oio nionnxn+e qay
o+nocn+enino an+oxo6nnx, na(ann+e (o nonnon qnicannn 6noia qai,
:a+ex y+onn+e (na qnicnymmnx m+nq+a.
4. Binmnn+e qai n nonei+e ianec+no nx a6o+i. Lcnn nee( :axenon
naxni qaa 6ina nannnino nineena, non+onax nineia ne +e6ye+cx.
3aueua naun nepequx c:csucvumx cuape/yxaJa:ene ncacpc:a/
raap:umx cuape
1.V6e(n+eci n +ox, n+o neeinmna+eni
ynannennx qaaxn yc+anonnen n
nonoenne O!!, :a+ex o+ion+e iano+.
2. Binenn+e n: 6noia naxn nnn+.
3. O+ienn+e 6noi naxn, no+xnyn eio
nnee(.
Vc+anonia nonon naxni
O6aman+eci c ianoiennixn naxnaxn qa oc+oono n xann+e
nx n ne(oc+ynnox (nx (e+en xec+e. V(ennan+e naxny +oniio :a
nnac+nionin noioni n ne (o+ainnan+eci (o c+einxnnon ion6i. Xn,
nona(ammnn na naxny c namnx yi, xoe+ nnnec+n i a:iny ion6i
nn nocne(ymmex ninmnennn qa.
293
|poqnakka yxoq
4. Honenn+e no+nn naconon c+enin
n n:nnein+e n: 6noia na+on naxni.
5. Oc+oono n:nnein+e naxny n:
na+ona, ne o+inonxx ee n c+oony, n
nc+ani+e n na+on nonym naxny.
6. Bc+ani+e na+on naxni n 6noi,
nonenyn eio no naconon c+enie.
7. Conxec+n+e mnnniin c+oxnonnoio qonax c
nnac+nionixn n+yniaxn na iy:one n na(ann+e (o xoxen+a qnicannn.
8. Vc+anonn+e na 6noi naxn nnn+.
3aueua naun Jaqux cuape/c:cn-cruanca/yxaJa:ene ncacpc:a/
cuape Jaquerc xcqa
axni :a(neio qonax/c+on-cninana/yia:a+enx nonoo+a/qonax :a(neio
xo(a naxo(x+cx n 6noie :a(nnx qonaen, o(na no( (yion. nx :axeni
nm6on n: i+nx naxn +e6ye+cx
ninonnn+i o(nnaionie oneannn:
1. O+ion+e :a(nmm (nei 6aianoio
o+(enennx (nx (oc+yna i nnn+ax
6noia qonaen.
2. Binenn+e n: 6noia qonaen (na
nnn+a.
3. Ho+xnn+e 6noi qonaen na:a(, no(
yinox i 6o+y an+oxo6nnx, n
oc+oono o+ienn+e eio o+
an+oxo6nnx.
4. Honenn+e no+nn naconon c+enin n n:nnein+e n: 6noia na+on
naxni.
5. H:nnein+e naxny n: na+ona, ne o+inonxx ee n c+oony, n yc+anonn+e
nonym naxny.
6. nx :anemennx yc+anonin ninonnn+e none(yy cnx+nx n o6a+non
nocne(ona+eninoc+n.
294
|poqnakka yxoq
3aueua naun npc:ac:yuauumx cuape
1. H:nnein+e na+on naxni n: 6noia
no+nno+yxannoio qonax n:-no( nn:a
nee(neio 6axnea, nonenyn eio
no+nn naconon c+enin.
2. O+coe(nnn+e o+ naxni
no+nno+yxannoio qonax inei+nnecinn a:rex.
3. Ho(coe(nnn+e inei+nnecinn a:rex i nonon naxne
no+nno+yxannoio qonax.
4. Vc+anonn+e na+on naxni n 6noi no+nno+yxannoio qonax, nonenyn
eio no naconon c+enie.
3aueua naun ccaeeus ucuepucrc Juaxa
1. Binenn+e (na nnn+a n cnnxn+e ionyc
naxn ocnemennx noxenoio :naia c
:a(nen (nen 6aianoio o+(enennx.
2. Honenn+e no+nn naconon c+enin
n n:nnein+e n: ionyca na+on naxni.
3. Oc+oono n:nnein+e naxny n:
na+ona, ne o+inonxx ee n c+oony, n
nc+ani+e n na+on nonym naxny.
4. Jaienn+e ionyc na :a(nen (nen
6aianoio o+(enennx (nyxx nnn+axn.
3aueua naun aepxuerc qcncnu:en&ucrc c:cn-cruana
1. Binenn+e (na nnn+a n o+ienn+e
ionyc o+ :a(nen (nen 6aianoio
o+(enennx.
295
|poqnakka yxoq
2. Cnnxn+e (ea+eni naxni c
ionyca, naan na :anxi.
3. H:nnein+e naxny n: na+ona, ne
o+inonxx ee n c+oony, n
yc+anonn+e nonym naxny.
nx :anemennx yc+anonin
ninonnn+e none(yy cnx+nx n
o6a+non nocne(ona+eninoc+n.
|0X0FQhE 0HEhhbE AH|b
axni, io+oie cne(ye+ ncnoni:ona+i nn :axene, yia:ani n cne(ymmen
+a6nnne. axni qa (onni nxe+i y+ne(ennym xainoniy D.O.T.
n Cenenon Axenie n xainoniy L n Lnone, n+o iaan+nye+
+e6yexoe ianec+no a6o+i naxn, xioc+i n nanannennoc+i ocnemennx n
6e:onacnin o6:o. axni no(xo(xmeio +nna ne none(am+ 6noin naxn,
ne annynnym+ iaan+nm na 6noin naxn n o6ecnennnam+ ianec+nennym n
(onionennym a6o+y.
myukuua Kouuuec1no uauu Tuuono uouep
C+oxnonnie
qonan/yia:a+enn nonoo+a
(nee(nne)
2
3157 AK
(oanenoio nne+a)
uai - (aninnn cne+ 2 9OO5 2 9OO5
uai - 6nnnnn cne+ 2 9OO6 2 9OO6
Ja(nne c+on-
cninani/yia:a+enn
nonoo+a/:a(nne qonan
2 3157K
Ja(nne naxni ocnemennx
noxenoio :naia
2 168
uonan :a(neio xo(a 2 3156K
Bexnnn (ononnn+eninin
c+on-cninan
5 W5W
296
|poqnakka yxoq
PEFYhP0KA EPThKAbh0F0 hAK0hA 0ETA 4AP
1. Hnnaiyn+e an+oxo6nni na onnon ion:on+aninon nonexnoc+n na
acc+oxnnn nn6nn:n+enino 7.6 xe+on (25 qy+on) o+ ne+nianinon c+eni
nnn iiana, yc+anonnennoio nenoce(c+nenno nano+nn an+oxo6nnx.
(A) Bocexi qy+on
(B) Pacc+oxnne o+ nen+a qai (o :exnn
(C) na(na+i nx+i qy+on
(D) !on:on+aninax ion+oninax nnnnx
myukuua Kouuuec1no uauu Tuuono uouep
Ho+nno+yxannie qonan 2 9145
axna ocnemennx 6aianoio
o+(enennx
1 211-2
axna no+ononnoio nnaqona 1 912 (9O6)
axna ocnemennx no(noin
nee(nen (nen
1 168
axni (nx n+ennx 2 168 (T1O)
axna no(cne+in
neneninnni
1 161
Bce cxennie naxni nxem+ no:annie ion6i, ecnn ne yia:ano nnoe.
nx :axeni nm6ix naxn nanenn nn6oon o6aman+eci i
o6cnynnammexy nac (nney.
297
|poqnakka yxoq
2. H:xei+e acc+oxnne no ne+niann o+ nen+a qai (o :exnn n nanecn+e
na ne+nianinym c+eny (iian) na i+on nico+e ion+oninym nnnnm
(nnnon 2.4 xe+a (8 qy+on) ((nx i+on nenn nax o+nnnno no(on(e+
n:onxnnonnax nen+a). Hen+ qai xono one(enn+i no oiynoc+n
(naxe+ox 3.O xx na accenna+ene qai.
3. Binmnn+e 6nnnnn cne+ qa, n+o6i ocne+n+i c+eny (iian), n o+ion+e
iano+.
4. Ha c+ene (iiane) no:nnine+
cne+onoe nx+no c ne+ion
ion:on+aninon iannnen ynac+ia
nn+encnnnon ocnemennoc+n c
ne6onimnx yinonix cxemennex
nnano. Lcnn i+a iannna ne
conna(ae+ c ion+oninon nnnnen,
nanannenne cne+a qa no+e6ye+cx
o+eiynnona+i.
5. Han(n+e na ia(on qae
eiynx+o nanannennx cne+a no
ne+niann, :a+ex nn noxomn 4-
xnnnnxe+onoio na+ona/inmna
nonenn+e eiynx+o no+nn
naconon c+enin (n+o6i nanann+i
cne+ qa nne) nnn no naconon
c+enie (n+o6i nanann+i cne+ qa
nime) (o conxemennx nexnen
iannni cne+onoio nx+na c
ion:on+aninon nnnnen.
6. PL!VHPOBKA
HAHPABLHH CBLTA uAP HO
!OPHJOHTAH B JTOM ABTOMOBHL HL TPLBVLTC H HL
HPLVCMOTPLHA.
7. Jaion+e iano+ n niinmnn+e qai.
0+h0TKA h YX0 3A AT0H06hEH
Heeneni y+ne(ennix ioxnannen !oid nnc+xmnx ce(c+n,
nonnononnix n nocionix coc+anon nnne(en n inane Hoxomi,
oia:inaexax innen+ax.
298
|poqnakka yxoq
Kak ssuss asouo6ns
Peiynxno xon+e an+oxo6nni
xono(non nnn +ennon no(on. Hnioi(a
ne noni:yn+eci cnnino(enc+nymmnxn
nnc+xmnxn ce(c+naxn nnn xinox.
Lcnn an+oxo6nni cnnino :aix:nen,
ncnoni:yn+e nicoioianec+nennin
xommnn coc+an (nx an+oxo6nnen. nx
(oc+nennx nannynmnx e:yni+a+on
ncei(a noni:yn+eci nnc+on iy6ion,
yiannnen nnn ananoinnnix
nncnoco6nennex n cnonacinnan+e an+oxo6nni o6nninix ionnnec+nox
no(i. nx +oio n+o6i ncinmnn+i noxnnenne nx+en, c+aan+eci ne xi+i
an+oxo6nni c neoc+inmnx iano+ox, a +aie no nexx nnn ca:y e nocne
ne6inannx an+oxo6nnx no( xinx connennix cne+ox.
B :nxnee nexx eiynxnoe xi+ie an+oxo6nnx oco6enno nano. O6nninie
o+noennx ix:n n (oonon conn +y(no y(anx+i n, ioxe i+oio, +aine
:aix:nennx none(am+ an+oxo6nni.
m6ie 6i:in 6en:nna nnn (yine :aix:nennx, nannxe, n+nnnn noxe+,
cne(ye+ c+na+i n cxina+i iai xono cioee. He y(anennie nonexx
:aix:nennx xoiy+ none(n+i naioiaconnoe noii+ne an+oxo6nnx.
Hee( :ae:(ox na an+oxo6nninym xoniy cnnxan+e nce naynie
aiceccyai (nannxe, an+enni). Lcnn nam an+oxo6nni noiinam+
nocionix coc+anox na ioxxenecion an+oxo6nninon xonie,
eioxen(ye+cx onnc+n+i me+in c+einoonnc+n+enx n no6onoe c+eino, iai
onncano n a:(ene Onnc+ia me+oi c+einoonnc+n+enx n no6onoio c+eina.
Hocne +oio iai an+oxo6nni nixi+, necioniio a: naxn+e na ne(ani
+oxo:a, n+o6i nocymn+i +oxo:a.
haueceue sockosoro nokpsa
Peiynxnoe nanecenne nocionoio noii+nx na iy:on nameio an+oxo6nnx yxeni-
mae+ ionnnec+no xeninx naannn n none(ennn naioiaconnoio noii+nx.
Bocionoe noii+ne cne(ye+ nanocn+i, ioi(a no(a na nonexnoc+n iy:ona
neec+ae+ co6na+icx n iannn, no:xono, nee: ia(ie +n nnn ne+ie
xecxna, n :anncnxoc+n o+ ycnonnn iicnnya+annn.
Hnxenxn+e +oniio iany6cinn noci nnn nocionie coc+ani na
cnn+e+nnecion ocnone. Hee( nanecennex nocionoio noii+nx y(anxn+e
nm6ie :aix:nennx nn noxomn nnc+xmeio ce(c+na n nnc+on ne+omn. nx
y(anennx nm6ix nx+en cxoni ncnoni:yn+e coc+an (nx y(anennx cxoni.
Cne(n+e :a +ex, n+o6i nocionon coc+an ne nona(an na no6onoe c+eino n na
nm6ie meoxona+ie nnn ninyinie nonexnoc+n. Lcnn nam an+oxo6nni
noiinam+ nocionix coc+anox na ioxxenecion an+oxo6nninon xonie,
eioxen(ye+cx onnc+n+i me+in c+einoonnc+n+enx n no6onoe c+eino, iai
onncano n a:(ene Onnc+ia me+oi c+einoonnc+n+enx n no6onoio c+eina.
299
|poqnakka yxoq
ume kyiosa
Heno(nnecin nonnoc+im o6xinan+e (nnme iy:ona. Cne(n+e :a +ex,
n+o6i ne 6inn :aiynoeni cnnnnie o+nec+nx iy:ona. Honexn+e
nannnne none(ennn, nnnnnennix me6enion.
Ycpaueue uenkx nospeqeu nakokpaco+uoro nokpsa
He6onimne naannni nnn none(ennx naioiaconnoio noii+nx,
nnnnnennie me6enion, xono y(ann+i nn noxomn ioxnnei+a (nx
o6a6o+in n noiacin (#!7AZ-19K5O7-BA), iacin (nx yc+anennx
xeninx none(ennn (#AIBZ-195OO-XXXXA) nnn aio:oninon
ainnonon iacin (nx naynix a6o+ (#AIAZ-195OO-XXXXA),.
nxo(xmnx n ioxnnei+ qnxennix ce(c+n ioxnannn !oid (nx yxo(a :a
an+oxo6nnex. Hoanync+a, o6a+n+e nnnxanne na +o, n+o noxea
coc+anon, o6o:nanennie nime iai XXXX, a:nnnni n :anncx+ o+ nne+a
nameio an+oxo6nnx. Co6nm(an+e nnc+yinnn no nnxenennm, yia:annie
na ynaionie i+nx coc+anon.
He:axe(nn+enino y(anxn+e n+nnnn noxe+, (enecnin coi, nnnnnin
naceioxix, nx+na cxoni, (oonym coni, noximnennie oca(in n
(yine :aix:nennx.
0+cka qsraena
Hnc+ie (nnia+enn a6o+am+ c 6onimen iqqei+nnnoc+im, nocioniiy nn
cionnennn cxa:in n ix:n +exnea+ya (nnia+enx noc+oxnno no(nnxae+cx
nime noxaninon. Bo nexx onnc+in n xi+ix (nnia+enx:
Co6nm(an+e oc+oonoc+i, ecnn (nx onnc+in (nnia+enx ncnoni:ye+cx
xexannneciax xoennax yc+anonia. Bo(a no( 6onimnx (annennex
xoe+ nonniny+i nny+i iexe+nnnix (e+anen n nnnnnn+i
none(ennx.
He o6nnnan+e (nnia+eni xono(non no(on, n+o6i n:6ea+i noxnnennx
+emnn na 6noie nnnnn(on nnn na (yinx inexen+ax (nnia+enx.
Hnioi(a ne xon+e n ne ononacinnan+e a6o+ammnn (nnia+eni;
nona(anne no(i nny+i a6o+ammeio (nnia+enx xoe+ nnnnnn+i
nny+ennne none(ennx.
3OO
|poqnakka yxoq
Bo nexx onnc+in (nnia+enx naiinan+e o6o:nanennie ynac+in,
n+o6i ncinmnn+i nx none(enne no(on.
nura1eu 4.6L V8
nura1eu 4.0L SOHC V6
0+cka konec
Mon+e ioneca +ex e coc+anox, io+oix ni noni:ye+eci (nx onnc+in iy:ona
an+oxo6nnx. He ncnoni:yn+e ce(c+na (nx onnc+in ionec na ocnone incno+
nnn cnn+a, cnecconannym c+aninym c+yiy nnn cnnino(enc+nymmne
nnc+xmne ce(c+na. Hnioi(a ne ncnoni:yn+e a6a:nnnie coc+ani, io+oie
none(am+ cnennaninym nonexnoc+nym o6a6o+iy (ncion. nx y(anennx
nx+en cxa:in n cxoni ncnoni:yn+e coc+an (nx y(anennx cxoni.
3O1
|poqnakka yxoq
He+in, nnxenxexie na neio+oix an+oxo6nninix xoniax, xoiy+
none(a+i nonexnoc+nym o6a6o+iy (ncion ionec. Hee( nocemennex
an+oxo6nninon xonin nixcnn+e, ne oia:inam+ nn nnxenxexie me+in
a6a:nnnoe no:(enc+nne.
0+cka ueokpameuusx uapyusx nnackossx qeane
Hn o6innon onnc+ie noni:yn+eci nnc+xmnx ce(c+nox (nx nnnnna. Lcnn
neo6xo(nxo, ncnoni:yn+e coc+an (nx y(anennx cxoni. He onnman+e
nnac+nionie (e+ann a:6ann+enxxn, ac+non+enxxn nnn nnc+xmnxn
ce(c+naxn na ocnone 6en:nna.
0+cka uapyusx naun
Mon+e naynie naxni +ex e coc+anox, io+oin ni nnxenxe+e (nx
onnc+in an+oxo6nnx. Lcnn neo6xo(nxo, ncnoni:yn+e coc+an (nx y(anennx
cxoni, nannxe, qnxennin cnnino(enc+nymmnn coc+an ioxnannn !oid
(nx y(anennx cxoni n xacna (B7A-1952O-AA).
nx +oio n+o6i n:6ea+i noxnnennx naannn, ne noni:yn+eci (nx onnc+in
cyxnxn 6yxanixn nono+ennaxn, xnxnnecinxn ac+non+enxxn nnn
a6a:nnnixn nnc+xmnxn ce(c+naxn.
0+cka meok ceknoo+cene, no6osoro cekna iaquero cekna
Lcnn me+in c+einoonnc+n+enen ne o6ecnennnam+ ianec+nennym onnc+iy,
onnc+n+e e:nnonie inexen+i me+oi nea:6annennix coc+anox (nx
onnc+in no6onoio c+eina nnn cna6ix xommnx ce(c+nox. Bo n:6eanne
none(ennx me+oi ne noni:yn+eci (nx nx onnc+in 6en:nnox, ieocnnox,
a:6ann+enex (nx iacin nnn (yinxn ac+non+enxxn.
Lcnn n nocne i+oio me+in ne o6ecnennnam+ ianec+nennym onnc+iy,
no:xono, no6onoe nnn :a(nee c+eino :aix:neno (enecnon cxonon nnn
ioxnnx nocionix coc+anox, nnxenxexix na ioxxenecinx
an+oxo6nninix xoniax. Onnman+e naynym nonexnoc+i no6onoio n
:a(neio c+eina nea6a:nnnix nnc+xmnx ce(c+nox, nannxe, qnxennix
nicoioiqqei+nnnix aio:oninix ce(c+nox (nx onnc+in c+eion ioxnannn
!oid (L4AZ-19C5O7-AA), io+ooe ni xoe+e nno6ec+n y o6cnynnammeio
nac (nnea ioxnannn !oid. He upuueua1e (nx onnc+in c+eina a6a:nnnie
nnc+xmne ce(c+na, nocioniiy onn xoiy+ nnnec+n i noxnnennm naannn.
o6onoe c+eino nnn :a(nee c+eino an+oxo6nnx ne :aix:neno, ecnn nn
ononacinnannn c+eina no(a ne co6nae+cx na nex n iannn. o6onoe c+eino,
:a(nee c+eino n me+in c+einoonnc+n+enen cne(ye+ eiynxno onnma+i,
n:nomennie me+in nnn e:nnonie inexen+i cne(ye+ :axenx+i.
0+cka nauen np6opos
Ho+nan+e naneni nn6oon nnanon +xnion, :a+ex ni+nan+e ee
nacyxo cyxon +xnion.
He cne(ye+ nnxenx+i ce(c+na (nx onnc+in nnn nonnonin, io+oie
nn(am+ (ononnn+eninin 6neci nexnen nac+n nanenn nn6oon.
Ma+onax o+(enia i+on ceinnn nanenn ne(oxanxe+ ina:a no(n+enx o+
neena+eninix 6nnion cne+a, o+aaexix no6onix c+einox.
3O2
|poqnakka yxoq
Cvc:xa nuJ :xa npcpca
Ho+nan+e nnn:i nnanon +xnion, :a+ex ni+nan+e nx nacyxo cyxon
+xnion.
He ncnoni:yn+e 6i+onie nnc+xmne ce(c+na nnn coc+ani (nx onnc+in
c+eina, nocioniiy i+o xoe+ nnnec+n i none(ennm nnn:.
0+cka noono+uo koucon
Ho+nan+e no+ononnym ionconi nnanon +xnion, :a+ex ni+nan+e ee
nacyxo cyxon +xnion.
He cne(ye+ nnxenx+i ce(c+na (nx onnc+in nnn nonnonin, io+oie
nn(am+ ionconn (ononnn+eninin 6neci. Ma+onax o+(enia i+oio
ynac+ia ne(oxanxe+ ina:a no(n+enx o+ neena+eninix 6nnion cne+a,
o+aaexix no6onix c+einox.
0+cka kaueso o6sk canoua
V(anxn+e nini n :aix:nennx nonocxnon me+ion nnn ninecocox. Cnene
nx+na cne(ye+ cnnma+i nexe(nenno. He noni:yn+eci 6i+onixn nnc+xmnxn
ce(c+naxn n coc+anaxn (nx onnc+in c+eina, io+oie xoiy+ :aiacn+i nnn
o6ecnne+n+i +iani. Lcnn neo6xo(nxo, ncnoni:yn+e xxiioe xino n no(y.
0+cka yxoq ia peuuau 6eionacuoc
Onnman+e exnn 6e:onacnoc+n cna6ix ac+noox coc+ana,
eioxen(yexoio (nx onnc+in o6nnin nnn iononix noii+nn. He
o+6ennnan+e n ne oiamnnan+e exnn 6e:onacnoc+n, nocioniiy i+o xoe+
ocna6n+i nonnoc+i nen+ exnen.
Heno(nnecin nonexn+e cnc+exy exnen 6e:onacnoc+n, cne(x :a
o+cy+c+nnex a:inon, noe:on n nn:naion n:noca. Lcnn nam an+oxo6nni
nonan n ananm, o6a+n+eci i a:(eny Honeia exnen 6e:onacnoc+n n
inane Cn(enix n ncnoxoia+eninie y(ennammne nncnoco6nennx.
0+cka koausx cqeu [np uan+}
nx onnc+in ion noni:yn+eci xxiion +xnion, cxonennon cna6ix xininix
ac+noox. Lme a: o6o+n+e ioy nnanon +xnion, n+o6i y(ann+i xino.
O6o+n+e ioy nacyxo xxiion +xnion. nx y(anennx cnninix :aix:nennn
ioxnannx !oid eioxen(ye+ nnxenx+i ioxnnei+ nicoioianec+nennix
coc+anon (nx o6a6o+in ion !8AZ-19G253-AA, io+oin ni xoe+e
nno6ec+n y o6cnynnammeio nac (nnea ioxnannn !oid. Mxiioe nnc+xmee
ce(c+no n cnennaninie no(ymenin, nxo(xmne n coc+an i+oio ioxnnei+a,
onnmam+ ioy n no((ennam+ ee ec+ec+nennym iaco+y. Co6nm(an+e
nnc+yinnn, yia:annie na xniie nnc+xmeio ce(c+na. Peiynxnax onnc+ia
ioanon o6nnin no:nonxe+ coxann+i ee inac+nnnoc+i n nne+.
He ncnoni:yn+e ac+non+enn nnn cnnino(enc+nymmne nnc+xmne
ce(c+na (nx onnc+in ynenoio ioneca nnn nanenn nn6oon,
n+o6i n:6ea+i :aix:nennx cnc+exi no(ymei 6e:onacnoc+n.
3O3
|poqnakka yxoq
He upuueua1e m1onme uuc1amue cpec1na, cuup1onme pac1nopm,
pac1nopu1euu u uuc1amue coc1anm, upeuasuaueuume ua opao1ku
pesuum, nuuuua uuu uuac1uka.
0qenka noq qepeso
V(anxn+e nx+na xxiion +xnion, cxonennon ynnnecaninix nnc+xmnx
ac+noox.
uypeuuaa nosepxuocs cekon
Hn :axy+nennn nny+ennen nonexnoc+n c+eion nnxenxn+e
nicoioiqqei+nnnin aio:oninin coc+an (nx onnc+in c+eion (L4AZ-
19C5O7-AA).
0+cka iepkan
He noni:yn+eci (nx onnc+in :eian cyxnxn +xniaxn nnn a6a:nnnixn
coc+anaxn. Hcnoni:yn+e xxiiym +xniy, cna6oe nnc+xmee ce(c+no n
no(y. Co6nm(an+e oc+oonoc+i, y(anxx ne( c naynix :eian,
nocioniiy ni xoe+e none(n+i nonexnoc+i c+eina.
3O4
06Leus ianonueua exu+ecke xapakepck
h0HEPA ETAEh H0T0R0RAFT
* Hnqoxannx o xeinei+o(nox :a:oe cnenen :aniannx yia:ana na
nnqoxannonnon +a6nnnie cnc+ex nonnennx +oicnnnoc+n nixnona (VLC!).
** Lcnn cnena :aniannx cnx+a (nx nonein, ee +e6ye+cx yc+anonn+i na
+o+ e nnnnn(. Lcnn cneny :aniannx neo6xo(nxo :axenn+i,
ncnoni:yn+e +oniio cnenn :aniannx, 6yinennin cyqqnic n o6o:nanennn
io+oix coo+ne+c+nye+ cyqqnicy, yia:annoxy na +a6nnnie (nnia+enx.
06tEHb3A|0hEhhF
3ueueu1 nura1eu 4.0L SOHC V6 nura1eu 4.6L V8
unni+ymmnn inexen+
no:(ymnoio qnni+a
!A-1695 !A-1695
Tonnnnnin qnni+ !G-986B !G-986B
Aiiyxynx+o BXT-65-65O BXT-65-65O
Macnxnin qnni+ !I-82OS !I-82OS
Knanan PCV LV-243 !6ZL-6C324-CA
Cnenn :aniannx* AGS!-22PP** AWS!-32P
Paouaa
aukoc1
Hasnauue uo
uoueukua1ype
kouuauuu Ford
Hpuueueuue Oseu
sauouueuua
Pa6onax
n(ioc+i
cnc+exi
+oxo:on n
a6onax
n(ioc+i
cnennennx
(nn
nannnnn)
Toxo:nax n(ioc+i
(nx an+oxo6nnen
DOT 3 c ynynmennixn
iicnnya+annonnixn
xaai+enc+niaxn
Bce an+oxo6nnn o o+xe+in na
6anie
Mo+onoe
xacno
(ninmnax
:axeny
qnni+a)
Mo+onoe xacno
Moloiciall SAL 5W-2O
Suei Piemium
4.O n 4.7 n
(5.O ina+)
Mo+onoe xacno
Moloiciall SAL 5W-3O
Suei Piemium
4.6 n 4.7 n
(6.O ina+)
Tonnnnnin
6ai
He nnxennxo Bce an+oxo6nnn 85.2 n
(22.5 iannonon)
3O5
06Leus ianonueua exu+ecke xapakepck
Paouaa
aukoc1
Hasnauue uo
uoueukua1ype
kouuauuu Ford
Hpuueueuue Oseu
sauouueuua
Pa6onax
n(ioc+i
ycnnn+enx
ynenoio
ynannennx
Moloiciall
MLRCO AT!
Bce an+oxo6nnn Me(y o+xe+ia-
xn "M!" n
"MAX" na 6anie
Pa6onax
n(ioc+i
ioo6in
nee(an
1
Moloiciall
MLRCO AT!
5-c+ynenna+ax
xexannneciax
ioo6ia
nee(an
2.4 n
(5.1 nnn+)
2
Moloiciall
MLRCOV AT!
Toniio
an+oxa+nnecine
ioo6in
nee(an
12.O n
(12.7 ina+)
3
Pa:(a+onnax
ioo6ia
Moloiciall
MLRCO AT!
4WD 1.4 n
(1.5 ina+)
Oxna(a-
mmax
n(ioc+i
(nnia+enx
4
Oxna(ammax
n(ioc+i (nnia+enx
Moloiciall Piemium
(:enenoio nne+a) nnn
oxna(ammax
n(ioc+i (nnia+enx
nnia+eni 4.OI
SOHC V6 6e:
ncnoxoia+eni-
non cnc+exi
ynannennx
xnioinnxa+ox
15.4 n
(16.3 ina+)
Moloiciall Piemium
Gold (en+oio nne+a)
nnia+eni
4.OI SOHC V6 c
ncnoxoia+eni-
non cnc+exon
ynannennx
xnioinnxa+ox
17.2 n
(18.2 ina+)
nnia+eni
4.6I V8 6e:
ncnoxoia+eni-
non cnc+exi
ynannennx
xnioinnxa+ox
17.6 n
(18.6 ina+)
nnia+eni
4.6I V8 c
ncnoxoia+eni-
non cnc+exon
ynannennx
xnioinnxa+ox
19.O n
(2O.1 ina+)
Cxa:ia
nee(neio
xoc+a
Cxa:ia (nx :a(neio
xoc+a Moloiciall
SAL 8OW-9O Piemium
An+oxo6nnn
4x4
1.7 n
(1.8 ina+)
3O6
06Leus ianonueua exu+ecke xapakepck
1
V6e(n+eci n +ox, n+o ncnoni:ye+cx no(xo(xmax a6onax n(ioc+i
an+oxa+nnecion ioo6in nee(an. Pa6onne n(ioc+n MLRCO n
MLRCO V ne xnnxm+cx n:anxo:axenxexixn. HL CMLHHBAHTL
a6onne n(ioc+n MLRCO n MLRCO V. nx one(enennx
ne(nncannix nn+enanon nonein o6a+n+eci i yiono(c+ny no
nnanonoxy noqnnai+nnecioxy o6cnynnannm.
2
O6rex (onnnin n nonecce o6cnynnannx one(enxe+cx ny+ex :annnin
a6onen n(ioc+n n ioo6iy nee(an (o nn:a :annnnoio o+nec+nx (nn
i+ox an+oxo6nni (onen c+ox+i na onnon ion:on+aninon nonexnoc+n).
3
J(eci yia:an +oniio nn6nn:n+eninin nonnin o6rex :anonnennx. B
neio+oix nanan+ax i+o+ o6rex xoe+ 6i+i nnix n :anncnxoc+n o+
a:xea oxna(n+enx n nannnnx oxna(n+enx, nc+oennoio n 6ai. Honeiy
n, ecnn neo6xo(nxo, (onnniy a6onen n(ioc+n ioo6in nee(an (onen
ninonnx+i inannqnnnonannin xexanni.
4
onnnan+e oxna(ammym n(ioc+i +aioio +nna, io+oax 6ina
nenonananino :ann+a n an+oxo6nni.
5
Bce :a(nne xoc+i :anonnxm+cx cnn+e+nnecion cxa:ion (nx :a(neio
xoc+a c ynynmennixn iicnnya+annonnixn xaai+enc+niaxn Moloiciall
SAL 75W-14O, noxe !1TZ-1978O-B, nnn iinnnanen+non cxa:ion,
coo+ne+c+nymmen cnennqniannn ioxnannn !oid WSI-M2C192-A.
6
B caxo6noinymmnecx (nqqeennnani :a(neio xoc+a +e6ye+cx
(o6annx+i 118 xn (4 ynnnn) nnca(in - neo6a:ona+enx +ennx
C8AZ-19B546-A nnn ee iinnnanen+a, coo+ne+c+nymmeio cnennqniannn
ioxnannn !oid LST-M2C118-A, nn ia(ox o6cnynnannn :a(neio xoc+a.
Paouaa
aukoc1
Hasnauue uo
uoueukua1ype
kouuauuu Ford
Hpuueueuue Oseu
sauouueuua
Cxa:ia :a(-
neio xoc+a
5
Cnn+e+nneciax
cxa:ia (nx :a(neio
xoc+a c
Moc+ o6innon
ionc+yinnn
6
1.7 n
(3.5 nnn+)
ynynmennixn
iicnnya+annonnixn
xaai+enc+niaxn
Moloiciall
SAL 75W-14O
Moc+ c
caxo6noinym-
mnxcx (nqqe-
ennnanox
6
1.5 n
(3.25 nnn+)
Pa6onax n(-
ioc+i oxina-
+enx no6ono-
io c+eina
Bicoioiqqei+nnnin
ionnen+nonannin
coc+an (nx onnc+in
no6onoio c+eina
Bce an+oxo6nnn 4.O n (4.2 ina+)
3O7
06Leus ianonueua exu+ecke xapakepck
0|Eh4hKAhh PA60+hX AhK00TEh
3ueueu1 Hasnauue uo
uoueukua1ype
kouuauuu Ford
uuu :knunaueu1
Houep uo
uoueukua1ype
kouuauuu Ford
Cueuuqukauua
kouuauuu Ford
He+nn iy:ona,
:amenin, :anonie
nnac+nni n o+oi
(neen, nanannxm-
mne cn(ennn, ne+nx n
nynna nmnia
:annnnon iononnni
+onnnnnoio 6aia,
:amenia iano+a,
ncnoxoia+eninax
:amenia, nanan-
nxmmne cn(ennn
Vnnnecaninax
ioncnc+en+nax
cxa:ia nnn
ynnnecaninax
aio:oninax
ioncnc+en+nax
cxa:ia
DOAZ-19584-AA
nnn
!5AZ-19G2O9-AA
LSB-M1C93-B
nnn
LSR-M1C159-A
!n(annnneciax
+oxo:nax
n(ioc+i
Toxo:nax n(-
ioc+i (nx an+o-
xo6nnen DOT 3 c
ynynmennixn
iicnnya+annon-
nixn xaai+e-
nc+niaxn
C6AZ-19542-AB LSA-M6C25-A,
DOT 3
Ka(annin nan,
cioni:xmax enia,
ynnnecaninie
manni
Koncnc+en+nax
cxa:ia Piemium
Iong Iile
XG-1-C
nnn
XG-1-K
LSA-M1C75-B
Oxna(ammax
n(ioc+i (nnia+enx
Oxna(ammax
n(ioc+i (nnia-
+enx Moloiciall
Piemium
(:enenoio nne+a)
VC-4-A (CHA)
nnn
CXC-1O (Kana(a)
LSL-M97B44-A
Oxna(ammax
n(ioc+i (nnia-
+enx Moloiciall
Piemium Gold
(en+oio nne+a)
VC-7-A WSSM97B51-A1
Mo+onoe xacno -
(nnia+eni 4.OI
Mo+onoe xacno
Moloiciall
SAL 5W3O
Suei Piemium
XO-5W3O-QSP WSS-M2C153-G
c ce+nqniann-
onnix :naiox
AP!
3O8
06Leus ianonueua exu+ecke xapakepck
3ueueu1 Hasnauue uo
uoueukua1ype
kouuauuu Ford
uuu :knunaueu1
Houep uo
uoueukua1ype
kouuauuu Ford
Cueuuqukauua
kouuauuu Ford
Mo+onoe xacno -
(nnia+eni 4.6I
Mo+onoe xacno
Moloiciall
SAL 5W2O
Suei Piemium
XO -5W2O-QSP WSS-M2C153-H
c ce+nqnia-
nnonnix
:naiox AP!
An+oxa+nneciax
ioo6ia nee(an
1
Moloiciall
MLRCOV
AT!
XT-5-QM MLRCOV
Pa6onax n(ioc+i
ycnnn+enx ynenoio
ynannennx
Vnnnecaninax
Moloiciall
MLRCO
AT!
XT-2-QDX MLRCO
Ja(nne xoc+i !oid
+a(nnnonnon
ionc+yinnn n
:a(nne xoc+i
Tiaclion-Iol
Cnn+e+nneciax
cxa:ia (nx
:a(neio xoc+a c
ynynmennixn
iicnnya+ann-
onnixn xaai-
+enc+niaxn
75W-14O
2.3 2.3
Hee(nnn xoc+
(4X4)
Cxa:ia (nx
:a(neio xoc+a
Moloiciall
SAL 8OW-9O
Piemium
XY-8OW9O-QI WSP-M2C197-A
Pa:(a+onnax
ioo6ia (4X4)
Vnnnecaninax
Moloiciall
MLRCO
AT!
XT-2-QDX MLRCO
5-c+ynenna+ax
xexannneciax
ioo6ia nee(an
Vnnnecaninax
Moloiciall
MLRCO
AT!
XT-2-QDX MLRCO
Pa:(a+onnax
ioo6ia
Hee(nnn
nixo(non
cioni:xmnn nan
Koncnc+en+nax
cxa:ia Piemium
Iong Iile
XG-1-C
nnn
XG-1-K
LSA-M1C75-B
3O9
06Leus ianonueua exu+ecke xapakepck
1
V6e(n+eci n +ox, n+o ncnoni:ye+cx no(xo(xmax a6onax n(ioc+i
an+oxa+nnecion ioo6in nee(an. Pa6onne n(ioc+n MLRCO n
MLRCO V ne xnnxm+cx n:anxo:axenxexixn. HL CMLHHBAHTL
a6onne n(ioc+n MLRCO n MLRCO V. nx one(enennx
ne(nncannix nn+enanon nonein o6a+n+eci i yiono(c+ny no
nnanonoxy noqnnai+nnecioxy o6cnynnannm.
2
Bce :a(nne xoc+i :anonnxm+cx cnn+e+nnecion cxa:ion (nx :a(neio
xoc+a c ynynmennixn iicnnya+annonnixn xaai+enc+niaxn Moloiciall
SAL 75W-14O, noxe !1TZ-1978O-B, nnn iinnnanen+non cxa:ion,
coo+ne+c+nymmen cnennqniannn ioxnannn !oid WSI-M2C192-A.
3
B caxo6noinymmnecx (nqqeennnani :a(neio xoc+a +e6ye+cx
(o6annx+i 118 xn (4 ynnnn) nnca(in - neo6a:ona+enx +ennx
C8AZ-19B546-A nnn ee iinnnanen+a, coo+ne+c+nymmeio cnennqniannn
ioxnannn !oid LST-M2C118-A, nn ia(ox o6cnynnannn :a(neio xoc+a.
TEXhh+E0KhE XAPAKTEPh0ThKh hFATEF
nura1eu nura1eu
4.0L SOHC V6
nura1eu
4.6L V8
Pa6onnn o6rex, iy6.(mnxon 245 281
Te6yexax xaia +onnnna Oi+anonoe
nncno 87
Oi+anonoe
nncno 87
Hox(oi :aniannx 1-4-2-5-3-6 1-3-7-2-6-5-4-8
Meinei+o(nin :a:o cnenen
:aniannx
1.3-1.4 xx
(O.O52-O.O56
(mnxon)
1.3-1.4 xx
(O.O52-O.O56
(mnxon)
Cnc+exa :aniannx LD!S LD!S
C+eneni ca+nx 9.7:1 9.4:1
3ueueu1 Hasnauue uo
uoueukua1ype
kouuauuu Ford
uuu :knunaueu1
Houep uo
uoueukua1ype
kouuauuu Ford
Cueuuqukauua
kouuauuu Ford
Pa6onax n(ioc+i
oxina+enx
no6onoio c+eina
Bicoioiqqei-
+nnnin ionnen+-
nonannin coc-
+an (nx onnc+in
no6onoio c+eina
C9AZ-1955O-AC LSR-M17P5-A
31O
06Leus ianonueua exu+ecke xapakepck
00h0hbE PA3HEPb AT0H06hF
nura1eu
4-nepum napuau1 c upunoou
4x2 uuu 4x4 XLT, uu (muon)
(1) O6max (nnna 4 813 (189.5)
(2) O6max mnnna 1 832 (72.1)
(3) Maicnxaninax nico+a* 1 827 (71.9)
(4) Konecnax 6a:a 2 889 (113.7)
(5) Hee(nxx ionex 1 547 (6O.9)
(5) Ja(nxx ionex 1 554 (61.2)
311
06Leus ianonueua exu+ecke xapakepck
* Bico+a yia:ana c yne+ox 6aianon nonin iimn n mnn P235
312
06Leus ianonueua exu+ecke xapakepck
hEhTh4hKAh0hhbE AhhbE AUEF0 AT0H06hF
0epqkauouus apnsk
Hannna Hannonaninoio ynannennx
no 6e:onacnoc+n ciooc+noio
(nnennx +e6ym+, n+o6i na
an+oxo6nne 6in yc+anonnen
ce+nqniannonnin xnii, n
oionannam+ xec+a no:xonoio
acnonoennx +aioio xniia.
Ce+nqniannonnin xnii naxo(n+cx
na c+onie nee(nen (nen c
nxon+nonannon :amenion :axia co
c+ooni no(n+enx.
hqeuqkauouus uouep
asouo6na
H(en+nqniannonnin noxe
an+oxo6nnx (V!) - i+o
iox6nnannx 6yin n nnq,
ninmnammax 17 cnxnonon. Hoxe
V! yia:an na xe+annnnecion
nnac+nne, io+oax acnonoena na
nanenn nn6oon co c+ooni
no(n+enx. Hoxe V! +aie
yia:inae+cx n ce+nqniannonnox
xniie. (Hoanync+a, o6a+n+e
nnnxanne: na nnnmc+annn XXXX
o6o:nanae+ n(en+nqniannonnin
noxe nameio an+oxo6nnx).
313
06Leus ianonueua exu+ecke xapakepck
1. Ko( non:no(n+enx.
2. Tnn cnc+exi +oxo:on n
noxnnaninax nonnax xacca
an+oxo6nnx (GVWR)
3. Mo(eninin x(, cenx, +nn iy:ona
4. Tnn (nnia+enx
5. Kon+oninax nnqa
6. Ko( ninycia xo(enn
7. C6oonnoe ne(nnx+ne
8. Hocne(ona+eninin non:no(c+nennin noxe
houep qsraena
Hoxe (nnia+enx (nocne(nne nocexi cnxnonon n(en+nqniannonnoio
noxea an+oxo6nnx) o+m+axnonan na 6noie nnnnn(on, na ioo6ie
nee(an, na axe n na a:(a+onnon ioo6ie (nn nannnnn).
314
|ouoms, okaissaeuaa kneuau
|0Y+EhhE hE06X0hH0F0 060YAhAhhF
oua
Bi xoe+e o6cnyn+i nam an+oxo6nni y nm6oio oqnnnaninoio (nnea
ioxnannn !oid.
Lcnn y nac no:nniam+ nonoci, ano6i nnn ni ne(ononini ianec+nox
ne(oc+annennix ycnyi, (enc+nyn+e cne(ymmnx o6a:ox:
1. Cnxn+eci c namnx aien+ox no no(aax nnn ioncyni+an+ox no
o6cnynnannm, io+oin a6o+ae+ n (nnecion qnxe, no(anmen/
o6cnynnammen nam an+oxo6nni.
2. Lcnn :anoc nnn no6nexa oc+am+cx nea:emennixn, cnxn+eci c xene(-
eox no no(aax nnn xene(eox no o6cnynnannm (nnecion qnxi.
3. Lcnn :anoc nnn no6nexy neno:xono a:emn+i na yonne
(nnecion qnxi, noanync+a, cnxn+eci c Hen+ox no a6o+e c
innen+axn ioxnannn !oid, +eneqon: (O95) 777-96-66
qan o qoua
nx +oio n+o6i ynoc+n+i accxo+enne nonocon, cnx:annix c
o6cnynnannex nameio an+oxo6nnx !oid, noanync+a, no(io+oni+e
cne(ymmym nnqoxannm nee( o6amennex n Hen+ no a6o+e c
innen+axn:
Bam noxe +eneqona ((oxamnnn n a6onnn);
Ha:nanne (nnecion qnxi n ioo(, n io+oox ona acnonoena;
!o( ninycia n xo(eni nameio an+oxo6nnx;
a+a nno6e+ennx an+oxo6nnx;
Teiymne noia:annx o(oxe+a;
H(en+nqniannonnin noxe an+oxo6nnx (V!).
315
|ouoms, okaissaeuaa kneuau
Akceccyaps kounau Ford qna samero asouo6na
Bi xoe+e nno6ec+n y xec+noio an+on:onannoio (nnea !oid
mnoinn acco+nxen+ qnxennix aiceccyaon !oid, ne(na:nanennix
(nx nameio an+oxo6nnx. J+n nicoioianec+nennie aiceccyai
cnennanino a:a6o+ani (nx y(onne+noennx namnx no+e6noc+en n
nxem+ ynnianinym ionc+yinnm, coo+ne+c+nymmym c+nnm n
aio(nnaxnnecinx xaai+enc+niax nameio an+oxo6nnx. Koxe i+oio,
ia(in aiceccya n:io+annnnae+cx n: nicoioianec+nennix xa+enanon,
io+oie coo+ne+c+nym+ ec+inx +exnnnecinx +e6onannxx n noxax
6e:onacnoc+n ioxnannn !oid nnn nenocxo(x+ nx. !oid Moloi Comany
ninonnxe+ exon+ nnn :axeny nm6ix qnxennix aiceccyaon ioxnannn
!oid, yc+anonnennix (nneox c co6nm(ennex ne(nncannix none(y, n
io+oix n +enenne iaan+nnnoio neno(a o6naynnam+cx (eqei+i
:ano(cinx xa+enanon nnn n:io+onnennx, a +aie nm6ix inexen+on,
none(ennix nencnannix aiceccyaox.
He nce akceccyapm oc1yuum ua ncex uoeue.
6eionacuocs asouo6na
C+nnn:onannie :anonie xexann:xi ionec
Cnc+exi 6e:onacnoc+n an+oxo6nnx
Kouqop yqo6cso
Baianax ce+ia
Kon+ennei (nx 6aiaa
Hexon 6aianoio o+ceia
Baianax nonia
Ho(oiena+enn 6noia nnnnn(on
Ho(noia ioneca
06opyqosaue qna noeiqok
Cnc+exa an+oxa+nnecioio ynannennx qaaxn c qaaxn (nennoio
nexenn (DRI)
ea+eni (nx co+onoio +eneqona
uai (nennoio nexenn (DRI)
C+an(a+nie nnc+anin i 6aianon nonie (nx neeno:in nenocnne(on n ni
Aiiyxynx+o c ynynmennixn iicnnya+annonnixn xaai+enc+niaxn
Ho+nnoconnennin io:iei c no:xonoc+im yc+anonin nee(a+nnia
(nc+annnonnoio ynannennx
Bny+ennee :eiano :a(neio nn(a, inei+oxoxnin ioxnac (c (ncnneex
+exnea+yi/6e: (ncnnex +exnea+yi)
mni (nx 6aiaa
316
|ouoms, okaissaeuaa kneuau
Honeennie (yin 6aianon nonin iimn
Koxnnei+ o6oy(onannx (nx 6yicnonin n nen+aninox nonoennn
a:(a+onnon ioo6in
Ce+ia (nx neeno:in (oxamnnx nno+nix
Crexnie nnc+anin i 6aianon nonie (nx neeno:in nenocnne(on n ni
Ho(noin
Baianin o+cei, xon+nyexin n cnnnie cn(enix
Koxnnei+ aiceccyaon (nx iynnimnion
Mxiinn nexon 6aianoio o+ceia
Hanannxmmne (yin (nx 6aianon nonin iimn
Cnennoe yc+onc+no nnnena (!!!-io inacca)
Banin n qaioni cnennoio yc+onc+na
Hnc+ania (nx neeno:in nenocnne(on, xon+nyexax na cnennox yc+onc+ne
Kimia nnexnnia cnennoio yc+onc+na
A(an+e inei+onono(in cnennoio yc+onc+na
Akceccyaps qna iams o6opyqosaua oqopuneua asouo6na
Janonie xexann:xi no(ymei 6e:onacnoc+n, nenx+c+nymmne iae
Oiannnn+enn (nx 6aiaa, neeno:nxoio n canone
Hanoninie ionnin n: iononnna
Hnc+xmne ce(c+na, nocionie n nonnononnie coc+ani
Jamn+nie nonocin (nx ioxoi (neen
Koyxn (nx nee(ia an+oxo6nnx (nonnoa:xenie n cno+nnnie)
Vnannnnammne (e+ei+oi
Jnexen+i o+(enin nanenn nn6oon (no( (eeno)
Jannammaxcx iimia :annnnon iononnni
Cxa:in n xacna
n+ie 6i:ionnin
n+ie nnnnnonie nanoninie ionnin
Ja(nnn cnonne
Bo:(ymnie (eqnei+oi 6oionix oion
Vnoi (nx ionec
Kacia (nx yc+anennx xeninx none(ennn naioiaconnoio noii+nx
Byicnononnie imin
Hexon (nx iy:onoio o+(enennx
Vnnnecaninie nanoninie ionnin
317
|ouoms, okaissaeuaa kneuau
Mo6nninie cnc+exi cnx:n xoiy+ nayma+i a6o+y cnc+ex nameio
an+oxo6nnx, oco6enno ecnn onn ne ne(na:naneni (nx ncnoni:onannx n
an+oxo6nnxx nnn nenannnino yc+anonneni. Pa6o+a +ainx cnc+ex xoe+
nnno(n+i i nee6oxx n a6o+e (nnia+enx n :ac+annx+i (nnia+eni
inoxny+i, a +aie ni:ina+i none(ennx nnn nenona(in n a6o+e ioo6in
nee(an. Koxe i+oio, a6o+a m+a+nix cnc+ex nameio an+oxo6nnx xoe+
nnno(n+i i nonoxie +ainx cnc+ex n nnnx+i na ianec+no nx a6o+i.
(Hee(a+nnin, a6o+ammne n (nana:one nac+o+, ni(enennox (nx nac+non n
cnye6non cnx:n [CB], cnc+exi (nc+annnonnoio o+iinannx iaanix
noo+ n (yine nee(a+nnin c nixo(non xomnoc+im ne 6onee 5 B+, iai
nannno, ne nnnxm+ na a6o+y nameio an+oxo6nnx.)
Koxnannx !oid ne xoe+ nec+n o+ne+c+nennoc+i :a none(ennx nnn
neia+nnnie nocne(c+nnx, o6ycnonnennie nnxenennex yia:annoio
o6oy(onannx.
318
|pequeus ykaiaens
A
An+oxa+nneciax ioo6ia nee(an
(nnenne c ycioxmmen
nee(anen.............................. 19O
a6onax n(ioc+i, (onnnia .. 267
a6onax n(ioc+i, noneia 267
a6onax n(ioc+i, o6rexi
:anonnennx ............................ 3O4
a6onax n(ioc+i,
cnennqniannx ........................ 3O9
An+oxo6nnn c nnno(ox na ne+ie
ioneca ................................ 11, 196
no(enne no 6e:(ooim ...... 2O2
onncanne ............... 197, 199, 2O1
no(io+onia i no(ennm
an+oxo6nnx ........................... 187
cnc+exa Conliol-Tiac ...... 53, 197
qyninnx inei+onnoio
neeinmnennx ......................... 53
An+oxo6nni, ne(na:nanennin (nx
iicnnya+annn na ani+ena+nnnox
+onnnne (!!V) .......................... 278
Aiiyxynx+o ............................ 269
aiiyxynx+o, ne ny(ammnncx n
o6cnynnannn ....................... 269
:anyci (nnia+enx an+oxo6nnx c
a:xennix aiiyxynx+oox
nn noxomn coe(nnn+eninix
nono(on ............................... 241
incno+a, xei
ne(oc+oonoc+n ................ 269
ion+oninax naxna cnc+exi
:ax(in ................................... 11
o6cnynnanne ....................... 269
cxennin aiiyxynx+o,
cnennqniannn ....................... 3O4
yia:a+eni nanxennx............. 16
Aiceccyai ioxnannn !oid (nx
nameio an+oxo6nnx ................. 315
An+n6noinononnax cnc+exa
+oxo:on
(cx. Cnc+exa +oxo:on) . 184-185
An+nqn: (cx. Oxna(ammax
n(ioc+i (nnia+enx) .............. 259
Ay(nocnc+exa (cx.
Pa(nonnexnni) .......... 53, 76-77
6
Baianax nonia iimn ........... 221
Baianoe o+(enenne ................. 12O
Baianin nexon....................... 118
Be:anannnoe oxna(enne ....... 264
Be:onacnie (e+cine cn(enix
(cx. Be:onacnie cn(enix) ...... 171
Be:onacnie (e+cine cn(enix .... 171
na nee(nee cn(enie ................. 173
na :a(nee cn(enie .................. 173
yc+anonia c ncnoni:onannex
qnicnymmnx exnen ........... 175
Be:onacnie cn(enix (nx (e+en.. 171
Byicnonia nencnannoio
an+oxo6nnx .............................. 247
Byicnonia .............................. 213
6yicnonia an+oxo6nnx no
nexx :aioo(nix noe:(oi .... 22O
6yicnonia nnnena ............. 213
inaiyannx an+oxo6nnx ......... 247

Ben+nnxnnx an+oxo6nnx ........... 183


Bo(a, neo(onenne no(nix
neia( .................................... 213
Bo(enne an+oxo6nnx n cnonix
ycnonnxx .......................... 2O3, 2O6
no neciy ................................ 2O5
no cneiy n ni(y ...................... 2O7
no no(e .......................... 2O5, 213
Bo:(ymnoe ion(nnnonnonanne 34
(ononnn+eninin o+onn+eni n
ion(nnnone ........................... 48
oiani ynannennx (nx
naccanon, cn(xmnx c:a(n .... 5O
cnc+exa an+oxa+nnecioio
ynannennx +exnea+yon....... 39
319
|pequeus ykaiaens
Bo:(ymnin qnni+ .................. 3O4
Bcnoxoia+eninax y(ennammax
cnc+exa no(ymei
6e:onacnoc+n .................... 162, 167
n 6e:onacnie (e+cine cn(enix .. 164
6oionax no(ymia
6e:onacnoc+n ......................... 167
ion+oninax naxna . 1O, 166, 169
onncanne ....................... 162, 167
no(ymia 6e:onacnoc+n
no(n+enx........................ 165, 168
no(ymia 6e:onacnoc+n
naccana ..................... 165, 168
nnnnnni a6o+i.......... 165, 168
y+nnn:annx ............................ 17O
Bixnonnie ia:i ...................... 183

nen
ion+oninax naxna
nenno+noio :aiinannx .......... 12
cxa:ia, cnennqniannn........... 3O7
nnia+eni ......................... 3O9-31O
6e:anannnoe oxna(enne .... 264
:anyci nocne c+oninonennx ... 223
ion+oninax naxna Clecl
Lngine/Seivice Lngine Soon .... 8
o6cnynnaexie
inexen+i ........................ 251-252
o6rexi :anonnennx ............... 3O4
oxna(ammax n(ioc+i ....... 259
onnc+ia ................................. 299
eiynx+o nac+o+i o6oo+on
(nnia+enx n enxe xonoc+oio
xo(a ...................................... 269
cxa:ia, cnennqniannn... 3O7, 3O9
oxia+ ............................ 235-236
yc+anonia ..................... 235, 238
xanenne ................ 235-236, 241
ononnn+eninoe ine:(o
nn+annx .................................... 114
3
Jaiy:ia an+oxo6nnx ............... 21O
Jaiy:ia an+oxo6nnx,
nnc+yinnn............................... 212
Ja(eia o+inmnennx
aiceccyaon ............................. 111
Ja(nnn xoc+ Tiaclion-lol ......... 21O
Ja(nxx (nei 6aianoio
o+(enennx ......................... 116, 12O
Janianne ................... 93, 3O9-31O
Jaxin
(neen ................................... 111
c qyninnen an+oxa+nnecioio
:annannx .............................. 128
c qyninnen 6noinonin
o+iinannx (e+ixn ............... 112
Jaxin (neen c
inei+onnno(ox ..................... 111
Janyci (nnia+enx
an+oxo6nnx ............... 179, 181-182
:anyci (nnia+enx c noxomim
coe(nnn+eninix nono(on .... 241
Janyci (nnia+enx an+oxo6nnx c
noxomim coe(nnn+eninix
nono(on .................................. 241
Jannac+n
(cx. Jannac+n Moloiciall) ..... 3O4
Jannac+n Moloiciall ......... 285, 3O4
Jeiana .................................... 1O9
:eiano :a(neio nn(a c
an+oxa+nnecinx :a+exnennex1O9
:eiano c o6oienox ............. 113
naynie :eiana :a(neio nn(a
(c inei+onnno(ox) ............. 113
onnc+ia ................................. 3O3
cina(inammeecx :eiano ..... 114
qyninnx :anoxnnannx
nonoennx ............................. 121
h
H(en+nqniannonnin noxe
an+oxo6nnx (V!) .................... 312
32O
|pequeus ykaiaens
Hnqoxannonnin (ncnnen.... 19-2O
inonia ni6oa 6n+ancinx/
xe+nnecinx e(nnnn ................... 24
inonia nonein cnc+ex ......... 24
ne(yne(ammne coo6mennx 24
K
Kano+ ....................................... 25O
Knmnn ............................... 133-135
nonoennx :axia :aniannx ... 93
ne(yne(ammnn :nyionon cni-
nan Knmn n :axie :aniannx 12
Koneca n mnni.......... 235, 273-274
:axena ioneca ............... 235, 238
:axena mnn ............ 237-238, 276
:nxnne mnni n nenn
no+nnocioniennx .............. 277
n:noc no+ei+oa .................. 273
inaccnqniannx mnn .............. 274
neec+anonia ionec .............. 275
noneia (annennx ............... 274
Koxnac, inei+onnin ................ 17
iann6onia ............................. 19
nac+onia :oni ................. 18, 21
Koxnnei+i o6oy(onannx (nx
an+oxo6nnen cioon noxomn ...... 3
Konconi ................................... 114
:a(nxx ............................. 115-116
no+ononnax ........................... 1O1
Koo6ia nee(an ..................... 188
xexannneciax ioo6ia
nee(an, nnnnnn (enc+nnx ... 194
a6onax n(ioc+i, noneia
n (onnnia (an+oxa+nneciax
ioo6ia nee(an) .................. 267
a6onax n(ioc+i, noneia n
(onnnia (xexannneciax
ioo6ia nee(an) .................. 267
a6onax n(ioc+i, o6rex
:anonnennx ............................ 3O4
cxa:ia, cnennqniannn... 3O7, 3O9
Kyn:-ion+oni
(cx. Vnannenne ciooc+im) .. 93
Kimia :annnnon iononnni
+onnnnnoio 6aia .................. 9, 284

axni anannnon cne+onon


cninann:annn ........................... 223
axni, ion+oninie n
ne(yne(ammne ...................... 8
an+n6noinononnon cnc+exi
+oxo:on (ABC) ............... 1O, 185
(anineio cne+a qa ................. 11
nn(nia+o cnc+exi ynannennx
ciooc+im ............................... 12
nn(nia+o iimin :annnnon
iononnni +onnnnnoio 6aia .... 9
nn(nia+o yia:a+enen
nonoo+a ................................. 11
nenno+noio :aiinannx (neen 12
o+inmnennx ycioxmmen
nee(ann ................................. 12
no(ymei 6e:onacnoc+n ............ 1O
nonein oxna(ammen
n(ioc+n ................................. 1O
nonein (nnia+enx ................. 8
no+nnoyionnon cnc+exi ........ 11
exnen 6e:onacnoc+n ............... 1O
cnc+exi +oxo:on ................... 1O
cnc+exi :ax(in...................... 11
cnc+exi ynannennx
ciooc+im ............................... 97
o6onoe c+eino, a6onax n(ioc+i
oxina+enx n onnc+n+enn ............ 99
6anoi c+einooxina+enx :a(nen
(nen 6aianoio o+(enennx .. 259
:axena me+oi
c+einoonnc+n+enx .................. 272
nnnnnn (enc+nnx .................... 99
noneia n (onnnia a6onen
n(ioc+n ............................... 259
noneia n onnc+ia ............... 272
mi iimn .............................. 1O3
321
|pequeus ykaiaens
H
Macno (cx Mo+onoe xacno) 253
Mexannneciax ioo6ia
nee(an .................................... 194
nee(ana :a(neio xo(a .......... 196
a6onax n(ioc+i, o6rex
:anonnennx ............................ 3O4
cxa:ia, cnennqniannn........... 3O9
Moc+
liaclion lol ............................ 21O
o6rexi :anonnennx ............... 3O4
cnennqniannn cxa:oi.... 3O7, 3O9
Mo+onoe xacno ...................... 253
o6rexi :anonnennx ............... 3O4
noneia n (onnnia .............. 253
eioxen(annn ....................... 256
cnennqniannn ............... 3O7, 3O9
qnni+, cnennqniannn .. 256, 3O4
myn ....................................... 253
h
Hanoninie ionnin................. 116
0
O6cnynnanne an+oxo6nnx ...... 248
O6rexi (onnnin a6onnx
n(ioc+en ................................ 3O4
O(oxe+ ..................................... 14
Oina c inei+onnno(ox
c+einono(rexnnion ................. 11O
onnc+n+eni/oxina+eni :a(neio
c+eina .............................. 99-1OO
Oi+anonoe nncno...................... 282
Oiani ynannennx ..... 93, 97, 1OO
eiynnonia nainona ............. 97
ynenax iononia ................... 1OO
cn(enie c inei+onnno(ox
eiynnonin.......................... 139
Ocne+n+eninoe o6oy(onanne
an+oxa+nnecinn enx
naynoio ocnemennx ............. 31
:axena naxn ................... 29O-294
naxni ocnemennx 6aianoio
o+(enennx ................................ 3O
naxni ocnemennx canona ...... 1O4
naneni nn6oon, no(cne+ia ... 3O
no+nno+yxannie qonan ....... 29
cxennie naxni, +a6nnna
cnennqniannn ....................... 295
qai (nennoio nexenn .......... 29
qai........................................ 29
qai, cninann:annx
cne+ox qa .............................. 3O
Ocnonnie a:xei
an+oxo6nnx .............................. 31O
O+onnenne .................................. 34
cnc+exa o+onnennx n no:(ymnoio
ion(nnnonnonannx ................ 34
Oxna(ammax n(ioc+i
o6rexi :anonnennx ....... 263, 3O4
noneia n (onnnia .............. 259
cnennqniannn ............... 3O7, 3O9
Onnc+ia an+oxo6nnx ................ 297
:eiana ................................. 3O3
ioneca ................................... 3OO
nnn:i mn+ia nn6oon ......... 3O2
xo+onoe o+(enenne .............. 299
xi+ie .................................... 298
nanecenne nocionoio
noii+nx ............................... 298
naynie inexen+i .............. 299
naynie naxni................... 3O1
oina ...................................... 3O3
o+(enia no( (eeno ............... 3O3
naneni nn6oon ................... 3O1
nnac+nionie inexen+i ......... 3O1
exnn 6e:onacnoc+n .............. 3O2
canon ..................................... 3O2
me+in c+einoonnc+n+enen ..... 3O1
|
Haneni nn6oon
ocnemenne nanenn nn6oon n
canona ..................................... 3O
322
|pequeus ykaiaens
onnc+ia ................................. 3O1
acnonoenne inexen+on ......... 8
mn+oi nn6oon ................ 8, 3O2
Haccnnnax no+nnoyionnax
cnc+exa SecuiiIocl ........... 133-135
He(ann
(cx. He(ann c inei+onnno(ox
eiynnonin) ............................ 31
Heno( nna6o+in .................... 3
Hnanine ne(oxann+enn . 225-226
Ho(iononnnin ................. 137, 142
Ho(io+onia i no(ennm
an+oxo6nnx .............................. 187
Ho(oiena+eni 6noia
nnnnn(on ................................ 182
Honynenne neo6xo(nxoio
o6cnynnannx .......................... 314
Honynenne iic+ennon noxomn222
Hoxomi, oia:inaexax
innen+ax .................................. 222
Hoxcnnnnax onoa, cn(enix ..... 141
He(eninie :nanennx xacci.... 21O
GAWR .................................. 21O
GVWR .................................. 21O
6yicnonia nnnena ............. 21O
He(yne(ammne :nyionie
cninani................................. 12-13
He(yne(ammne naxni (cx.
axni) .................................... 8
Ho+nno+yxannie qonan ......... 29
Ho+nnoyionnax cnc+exa ......... 13O
ai+nnn:annx cnc+exi ............ 131
ion+oninax naxna ................. 11
o+inmnenne ca6o+anmen
cnc+exi ................................. 132
P
Pa6onax n(ioc+i
c+einooxina+enx ..................... 259
Pa6onne n(ioc+n, o6rexi
:anonnennx ............................... 3O4
Pa(nonnexnni .......................... 53
Pa:(a+onnax ioo6ia
noneia a6onen n(ioc+n .... 268
Pacxo( +onnnna ........................ 285
Pene .................................. 225, 234
Pexnn 6e:onacnoc+n
(cx. V(ennammne
nncnoco6nennx) 12, 149-153, 157
Pexnn 6e:onacnoc+n
(cx. V(ennammne
nncnoco6nennx) .................... 149
Pynenoe ioneco
0
Cnenn :aniannx,
cnennqniannn ........... 3O4, 3O9-31O
Ce+nqniannonnin xnii ....... 312
Cn(enix .................................... 137
6e:onacnie (e+cine cn(enix.. 171
onnc+ia ................................. 3O2
qyninnx :anoxnnannx
nonoennx cn(enix ........ 121, 14O
Cnc+exa 6ecinmnenoio nxo(a .. 124
an+oxa+nnecioe :annanne ... 128
:annanne n o+nnanne
(neen ................................... 127
inanna+ya ........................... 124
noiaxxnonanne io(a
nxo(a .................................... 125
Cnc+exa (nc+annnonnoio
nxo(a................................ 119, 121
:axena inexen+on nn+annx .... 122
:annanne/o+nnanne
(neen .................... 119-12O, 13O
o+nnanne 6aianoio
o+(enennx .............................. 12O
no(cne+ia nxo(a ................... 124
cxennie/(ononnn+eninie
nee(a+nnin .......................... 123
iic+ennax cninann:annx ...... 121
Cnc+exa noxomn nn (nnennn
:a(nnx xo(ox ............................. 32
Cnc+exa nonnennx +oicnnnoc+n
nixnona ................................... 288
323
|pequeus ykaiaens
Cnc+exa +oxo:on .................... 184
an+n6noinononnax cnc+exa
+oxo:on ........................ 184-185
6noinonia neeinmnennx
nee(an ................................. 188
ion+oninax naxna
an+n6noinononnon cnc+exi
+oxo:on (HBC) ............... 1O, 185
ion+oninax naxna cnc+exi
+oxo:on ................................. 1O
ne(ann (cx. He(ann c inei+o-
nnno(ox eiynnonin) ........ 31
a6onax n(ioc+i,
noneia n (onnnia .............. 258
a6onax n(ioc+i, o6rexi
:anonnennx ............................ 3O4
a6onax n(ioc+i,
cnennqniannn ............... 3O7, 3O9
cxa:ia, cnennqniannn... 3O7, 3O9
c+oxnonnin +oxo: ............... 185
Cnc+exa ynannennx
xnioinnxa+ox (cx. Bo:(ymnoe
ion(nnnonnonanne nnn
O+onnenne) ............................. 34
Cnc+exa ynannennx ciooc+im. 93
Cxa:in, cnennqniannn ..... 3O7, 3O9
Cneioy6oonnoe o6oy(onanne .. 3
Cnennaninoe nnxenanne ............ 3
nne(oonie an+oxo6nnn........ 3
xo(nqniannn (nx ncnoni:onannx
n ianec+ne an+oxo6nnx cioon
noxomn .................................... 3
Cnn(oxe+.................................. 14
C+oxnonnin +oxo: .................. 185
Cnennenne
ncnoni:onanne no nexx
(nnennx ............................... 194
eioxen(yexie ciooc+n, na
io+oix cne(ye+ neeinmna+i
nee(ann ............................... 195
Cne+nni cy+onnoio no6eia ....... 15
T
Ta6nnna cnennqniannn, cxa:in
3O7, 3O9
Taxoxe+.................................... 15
Texnnnecinn ocxo+/noneia
+exnnnecioio coc+oxnnx (!/M) .. 29O
Tonnnno ................................... 278
anannnin niinmna+eni
+onnnnnoio nacoca ................ 223
ni6o no(xo(xmeio +onnnna 281
:anania an+oxo6nnx
+onnnnox................ 278, 284-285
nnqoxannx o 6e:onacnoc+n,
o+nocxmaxcx i an+oxo6nninoxy
+onnnny ................................. 278
ianec+no................................ 282
iimia :annnnon iononnni
+onnnnnoio 6aia ............... 9, 284
o6rex :anonnennx .................. 3O4
oi+anonoe nncno .... 282, 3O9-31O
nonnax nia6o+ia +onnnna... 284
nona(anne nnc+xmnx ce(c+n n
+onnnno ................................. 283
acne+ acxo(a +onnnna.. 22, 285
cnnenne acxo(a +onnnna ... 285
cannenne c noxaxn acxo(a
+onnnna,
yc+anonnennixn LPA ........... 288
yia:a+eni yonnx +onnnna ...... 17
qnni+, cnennqniannn .. 285, 3O4
Y
Vne(oxnennx o (eqei+ax cnc+ex
6e:onacnoc+n ............................ 326
V(ennammne
nncnoco6nennx . 149-153, 156-157
(nx n:ocnix .................. 15O-153
(nx (e+en ............................... 17O
ion+oninax naxna n
ne(yne(ammnn
:nyionon cninan. 1O, 12, 157-158
324
|pequeus ykaiaens
na6e(ennin exeni
6e:onacnoc+n ......................... 154
onnc+ia exnen
6e:onacnoc+n ................. 161, 3O2
y(nnnn+eni exnx
6e:onacnoc+n ......................... 157
qyninnx nanoxnnannx cnc+exi
exnen 6e:onacnoc+n ............. 158
V(ennammne
nncnoco6nennx (nx (e+en........ 17O
exnn 6e:onacnoc+n (nx
(e+en ..................................... 17O
Via:a+enn .................................. 13
o(oxe+ ................................... 14
cnn(oxe+ ............................... 14
cne+nni cy+onnoio no6eia ..... 15
+axoxe+ ................................. 15
yia:a+eni nanxennx
aiiyxynx+oa ......................... 16
yia:a+eni +exnea+yi
oxna(ammen n(ioc+n
(nnia+enx ................................ 14
yia:a+eni (annennx xo+onoio
xacna ...................................... 16
yia:a+eni yonnx +onnnna ...... 17
Via:a+eni neec+oennx
(cx. Via:a+eni nonoo+a) .... 92
Via:a+eni nonoo+a.......... 11, 92
Vnnnecaninin nee(a+nni
HomeIinl............ 1O5, 1O7-1O8
Vnnnecaninin mann +anc-
xnccnn n cioni:xmax nnnia ...... 269
Vcnnn+eni ynenoio ynannennx 186
a6onax n(ioc+i, o6rex
:anonnennx ............................ 3O4
a6onax n(ioc+i, noneia n
(onnnia................................. 266
a6onax n(ioc+i,
cnennqniannn ............... 3O7, 3O9
Vc+anenne o6ne(enennx :a(neio
c+eina ........................................ 52
Vc+anenne o6ne(enennx :a(neio
c+eina ........................................ 52
4
uai.......................................... 29
an+oxa+nnecinn enx
naynoio ocnemennx ............. 31
ninmnenne n niinmnenne ....... 29
(aninnn cne+ qa .............. 11, 3O
:axena naxn .......................... 291
ioei+nonia nainona
cne+a qa .............................. 296
naxni, cnennqniannn ........... 295
ne(yne(ammnn
:nyionon cninan...................... 13
cninann:annx cne+ox qa ........ 3O
qai (nennoio nexenn .......... 29
uai (nennoio nexenn (cx. Oc-
ne+n+eninoe o6oy(onanne) ..... 29
uyninnx nanoxnnannx cnc+exi
exnen 6e:onacnoc+n ................ 158
+
Haci ........................ 59, 65, 75, 9O
Q
Hyn
(nx nonein xo+onoio xacna 253
(nx nonein a6onen n(ioc+n
an+oxa+nnecion ioo6in
nee(an ................................. 267
3
Jic+ennax cninann:annx, cnc+exa
(nc+annnonnoio nxo(a ............. 121
Jic+ennie cn+yannn na (ooie,
:anyci (nnia+enx an+oxo6nnx nn
noxomn coe(nnn+eninix
nono(on .................................. 241
Jnei+oacne(enn+eninax
ioo6ia (cx. Hnanine
ne(oxann+enn) .................... 23O
325
huqopuaua qna ianpaso+uo cauu
3ueueu1 Huqopuauua
Te6yexoe +onnnno Toniio nei+nnnonannin 6en:nn c
oi+anonix nncnox 87
Lxioc+i +onnnnnoio 6aia 85.2 n (22.5 iannonon)
Mo+onoe xacno - (nnia+eni 4.OI
(ninmnax :axeny qnni+a)
4.7 n (5.O ina+). Hcnoni:yn+e
xo+onoe xacno Moloiciall SAL
5W-3O Suei Piemium,
coo+ne+c+nymmee cnennqniannn
ioxnannn !oid WSS-M2C153-G.
Mo+onoe xacno - (nnia+eni 4.6I
(ninmnax :axeny qnni+a)
5.7 n (6.O ina+). Hcnoni:yn+e
xo+onoe xacno Moloiciall SAL
5W-2O Suei Piemium,
coo+ne+c+nymmee cnennqniannn
ioxnannn !oid WSS-M2C153-H.
Tnnoa:xe mnn n (annenne n
mnnax
O6a+n+eci i ce+nqniannonnoxy
xniiy na nny+ennen c+oone
(nen no(n+enx.
O+iinanne iano+a Ho+xnn+e :a inai o+iinannx
iano+a, acnonoennin no(
nanenim nn6oon
Oxna(ammax n(ioc+i - o6rex
:anonnennx ((nnia+eni 4.OI SOHC
V6 6e: (ononnn+eninon cnc+exi
ynannennx xnioinnxa+ox)
1
15.4 n (16.3 ina+)
Oxna(ammax n(ioc+i - o6rex
:anonnennx ((nnia+eni 4.OI SOHC
V6 c (ononnn+eninon cnc+exon
ynannennx xnioinnxa+ox)
1
17.2 n (18.2 ina+)
Oxna(ammax n(ioc+i - o6rex
:anonnennx ((nnia+eni 4.6I V8 6e:
(ononnn+eninon cnc+exi
ynannennx xnioinnxa+ox)
1
17.6 n (18.6 ina+)
Oxna(ammax n(ioc+i - o6rex
:anonnennx ((nnia+eni 4.6I V8 c
(ononnn+eninon cnc+exon
ynannennx xnioinnxa+ox)
1
19.O n (2O.1 ina+)
Pa6onax n(ioc+i ycnnn+enx
ynenoio ynannennx
o o+xe+in na 6anie.
Hcnoni:yn+e a6onym n(ioc+i
Moloiciall MLRCO

AT!.
Pa6onax n(ioc+i xexannnecion
ioo6in nee(an - o6rex
:anonnennx
2
2.4 n (5.1 nnn+).Hcnoni:yn+e
a6onym n(ioc+i Moloiciall
MLRCO

AT!.
Pa6onax n(ioc+i an+oxa+nnecion
ioo6in nee(an - o6rex :anon-
nennx (ioo6ia nee(an 5R55W)
2
12.O n (12.7 ina+).
Hcnoni:yn+e a6onym n(ioc+i
Moloiciall MLRCO

V AT!.
2
326
huqopuaua qna ianpaso+uo cauu
1
Hcnoni:yn+e oxna(ammym n(ioc+i (nnia+enx Moloiciall Piemium
(:enenoio nne+a) nnn oxna(ammym n(ioc+i (nnia+enx Moloiciall
Piemium Gold (en+oio nne+a). HL HCHOLJVHTL oxna(ammym
n(ioc+i (nnia+enx c (nn+eninix coiox iicnnya+annn !oid Lxlended
Iile Lngine Coolanl (oanenoio nne+a). O6a+n+eci i a:(eny onnnia
oxna(ammen n(ioc+n (nnia+enx n inane Hoqnnai+nia n yxo(.
2
V6e(n+eci n +ox, n+o ncnoni:ye+cx no(xo(xmax a6onax n(ioc+i
an+oxa+nnecion ioo6in nee(an. Pa6onne n(ioc+n MLRCO

n
MLRCO

V ne xnnxm+cx n:anxo:axenxexixn. HL CMLHHBAHTL


a6onne n(ioc+n MLRCO

n MLRCO

V. nx one(enennx
ne(nncannix nn+enanon nonein o6a+n+eci i yiono(c+ny no
nnanonoxy noqnnai+nnecioxy o6cnynnannm.
3
J(eci yia:an +oniio nn6nn:n+eninin nonnin o6rex :anonnennx.
Honeiy n, ecnn neo6xo(nxo, (onnniy a6onen n(ioc+n ioo6in
nee(an (onen ninonnx+i inannqnnnonannin xexanni.

Вам также может понравиться