You are on page 1of 2

UJIAN TULIS KENAIKAN KELAS

SEKOLAH MINGGU HKBP DUREN JAYA


2014
Kelas Kecil
Nama
A! Be"ila# $a%&a '() *a&a sala# sa$+ *ili#a% &i ,a-a# i%i .a%/ me%+"+$ A%&a $e*a$ 0
1. Siapakah yang tetap taat kepada Tuhan walau telah mengalami ujian yang berat?
a. Nuh
b. Ayub
c. Abraham
d. Daud
e. Yakub
2. Pada hari keberapakah Ye!u! bangkit dari kematian?
a. 2
b. "
c. #
d. $
e. %
". Siapakah nabi di Alkitab yang tetap taat kepada Tuhan walaupun &rang&rang di !ekelilingnya
berd&!a?
a. Yakub
b. Yunu!
c. Yu!u'
d. Nuh
e. Daud
#. Siapakah nama anakanak Nuh?
a. Sem( )am( Ya'et
b. Sem( Nuh( Abraham
c. *ut( )am( Ya'et
d. Sem( Yakub( Nuh
e. Sem( )anna( Nuh
$. Siapakah anak +!ai yang gagah dan pintar bermain kecapi !erta menjadi pelayan Saul?
a. Yakub
b. Abraham
c. Nuh
d. Daud
e. Saul
%. ,anakah pilihan di bawah ini yang merupakan buahbuah r&h?
a. -a!ih
b. .enci
c. ,arah
d. ,enipu
e. .ertengkar
/. Apakah !akit yang diderita Ayub?
a. Tuli
b. .uta
c. -u!ta
d. 0umpuh
e. .arah

1. Siapakah nabi di Alkitab yang di!ebut .apa !egala bang!a?
a. Daud
b. Abraham
c. Yakub
d. Yunu!
e. Adam
UJIAN TULIS KENAIKAN KELAS
SEKOLAH MINGGU HKBP DUREN JAYA
2014
Kelas Kecil
Nama
2. Siapakah nama anak Yakub yang dijual kepada &rang ,idian &leh !audara!audaranya?
a. Yu!u'
b. Yunu!
c. Ayub
d. Yakub
e. Y&hane!
13. Siapakah nabi yang dima!ukkan ke kandang !inga tetapi tetap !elamat?
a. Daud
b. Y&!ua
c. Yu!u'
d. Abraham
e. Daniel
B! Isila# *e"$a%.aa%1*e"$a%.aa% &i ,a-a# i%i &e%/a% 2a-a,a% A%&a se%&i"i 0
1. Tuhan menciptakan manu!ia pada hari ke ......
2. Paman dari *atu 4!ter yang merupakan &rang Yahudi adalah ......
". Abraham dan i!triya ..... dijanjikan !e&rang anak lakilaki &leh Tuhan.
#. Y&!ua dan bang!a +!rael mengelilingi temb&k Yerikh& !elama ..... hari lalu temb&k itu runtuh.
$. Ye!u! dijual &leh muridnya ..... !ebanyak "3 keping perak.
%. Petru! adalah murid Ye!u! yang menyangkal Ye!u! !ebanyak " kali !ebelum ..... berk&k&k.
/. Ye!u! di!alibkan dengan membeba!kan !e&rang ......
1. ..... adalah manu!ia pertama yang diciptakan Allah.
2. ..... adalah manu!ia yang diciptakan Allah dari tulang ru!uk manu!ia lakilaki.
13. .ila ,u!a ..... Tangannya maka bang!a +!rael akan menang.
3! Se,+$4a% &a% 2elas4a% 2a-a,a% A%&a ses+ai &e%/a% *e"$a%.aa%1*e"$a%.aa% &i ,a-a# i%i 0
1. Sebutkan ciptaan Tuhan dari hari ke1 hingga hari ke%5
2. Sebutkan " dari 2 buah r&h5
". Sebutkan namanama anak Yakub5
#. Sebutkan $ c&nt&h perbuatan anakanak Tuhan5
$. Sebutkan $ c&nt&h perbuatan anakanak ibli!5